P. 1
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 2

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 2

|Views: 371|Likes:
Published by Husna Shahrulan

More info:

Published by: Husna Shahrulan on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT): TEKNOLOGI INTERNET MEMPENGARUHI PENDIDIKAN JARAK JAUH BAB 1 1.

0 PENGENALAN

Komputer adalah alat elektronik yang kompleks da n mempunyai banyak kelebihan. Komputer sesuai untuk dijadikan alat bagi membantu guru mahupun pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia berkemampuan menerima dan memproses data. Komputer juga membantu pengajar mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkesan jika digunakan dengan sistematik. Pengajaran yang disertakan dengan alat bantu mengajar terkini akan dapat menambah minat pelajar mempelajari sesuatu bidang pelajaran. Di samping itu, jika komputer dapat digunakan secara sistematik dan berkesan oleh guru dan pensyarah, ia mampu menyelesaikan sebarang masalah pengajaran dan

pembelajaran. Satu perkembangan yang amat ketara dalam dunia masa kini ialah berlakunya ledakan teknologi maklumat. Dengan adanya kemajuan dalam telekomunikasi, komputer yang dihubungkan dengan jaringan internet telah membolehkan banyak maklumat diperolehi dengan cepat. Inovasi dalam teknologi maklumat ini dapat menyebarkan segala maklumat kepada pelbagai lapis an masyarakat (Nik Azis, 1996). Selain daripada bidang pendidikan, perkembangan persekitaran global telah memberi kesan besar kepada usaha membangunkan Malaysia sebagai sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan yang berdaya saing. Memandangkan ICT merupakan penentu utama dalam proses pembangunan bagi meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai, usaha akan dipergiat untuk
1

mengarusperdanakan akses kepada perkhidmatan dan kemudahan ICT secara meluas serta menggalakkan penerimaan dan penggunaan ICT secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. Penjanaan ilmu, kemajuan dan pertumbuhan pesat ekonomi sesebuah masyarakat dalam era globalisasi banyak dipengaruhi dan didorong oleh

perkembangan dan penguasaan Teknologi dan Komunikasi (ICT). Setiap saban hari saintis mencipta perkakasan yang canggih yang meliputi setiap aspek kehidupan. Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kepada negara, masyarakat dan para pelajar dalam konteks penjanaan ilmu memang tidak dapat dipertikaikan lagi. Dalam era globalisasi yang sentiasa berkembang pantas tanpa mengira skala jarak dan sempadan politik, peranan dan penggunaan ICT menjadi semakin memuncak terutama dalam menjana kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Sehubungan dengan ini cabaran mengaplikasi ICT bagi sistem pendidikan secara jauh (PJJ) dalam menghadapi era globalisasi ini terutama dalam aspek kesedaran, penguasaan dan peran cangan masa depan adalah sesuatu yang kritikal dan maklumat yang jitu. ICT amat penting dalam bidang pendidikan terutama untuk sistem pendidikan jarak jauh. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pendidikan jarak jauh (PPJ) semakin berkem bang. Pendidikan berteraskan secara talian dan juga web telah mula diaplikasikan dalam pelbagai cara merentasi tahap dalam pendidikan pada hari ini. Hal ini adalah selaras dengan pembangunan, kemajuan dan pertumbuhan yang banyak dipengaruhi oleh ICT. Peranan ICT dalam pendidikan tiada batasan terutama dalam era globalisasi yang memerlukan kepantasan dan kecekapan terutama dalam mencari bahan rujukan, berbincang dan mendapat bantuan rakan atau pengajar serta

menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Oleh itu setiap pelajar harus
2

menggunakan ICT sebagai alat dan kemudahan tambahan bagi membantu dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Pada hari ini, ICT boleh dianggap sebagai anggota badan manusia yang mana kehidupan kita pasti terjejas tanpa kehadirannya. ICT memainkan peranan yang penting dalam konteks penjanaan ilmu terutama untuk mereka yang mengikuti sistem pendidikan secara jarak jauh. Pelajar-pelajar yang mengambil pengajian secara jarak jauh juga semakin bijak memahami penggunaan ICT. Hal ini disebabkan sistem PJJ merupakan trend yang memuncak dalam sistem pendidikan kesan daripada penjanaan ilmu yang efisen dan efektif melalui pengaplikasian ICT. Lazimnya ini ada kaitan dengan pengertian pendidikan itu sendiri. Dalam kajian lepas (Che ah, 2004), pengaruh dan perkembangan pesat teknologi masa bagaimanapun kini telah berjaya mengatasi jurang jurang pemisahan masa dan mengurangkan jurang pemisahan secara fizikal di antara pelajar dan pengajar. Secara umumnya ICT digunakan

dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau Internet) untuk penyampaian isi kandungan, interaksi ataupun pemudah caraan. Internet, intranet, satelit, tape audio/video, TV interaktif, telesidang dan CD ROM adalah sebahagian daripada m edia elektronik dan komunikasi yang menggalakkan kegunaan ICT dalam pendidikan. Bagi pelajar, aplikasi teknologi dalam pendidikan bukan sekadar memiliki komputer tetapi perlu mengintegrasi secara berkesan dan efisyen penggunaannya agar membawa makna dengan cepat, mudah, dan tepat. Dengan ini pelajar yang mengaplikasi dan mengintegrasikan ICT dalam pendidikan sewajarnya berupaya menyelesaikan masalah secara kreatif dan efektif. Pada prinsipnya, kaedah pendidikan jarak jauh sememangnya mendukung konsep terpisahnya pengajar dan pelajar. Dengan itu, pengajaran dan pembelajaran

3

Oleh yang demikian. kesemua aspek pengajaran bersemuka dapat dilaksanakan. dan lain-lain lagi. setiap pelajar akan belajar dan seterusnya sendirian menjalankan aktviti-aktiviti pembelajaran bagi menambahkan dan memperoleh ilmu serta kemahiran yang dicari. Dengan ini. segala pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara formal dapat dilaksanakan dan disalurkan melalui jarak jauh. Kedua. Sehubungan itu. iaitu dalam keadaan pelajar terpisah daripada tenaga pengajar. secara sendirian. Kini. kaedah pendidikan secara jarak jauh (atau jarak dekat) digunakan dengan meluas di merata dunia. Kursus Gaya Pos. Pe ngajian Jarak Jauh. kursus yang sedemikian diberi pelbagai nama seperti Pengajian Luar Kampus. dua ciri yang penting dalam pelaksanaan pe ngajian jarak jauh. Di Malaysia sendiri. Pertama. Hanya segelintir sahaja daripada mereka yang dapat menjejak kaki di menara gading. Ini tdak bermakna bahawa mereka yang tidak bernasib baik itu adalah disebabkan oleh kelayakan akademik 4 . Antara cirri yang menarik ialah program -program jarak jauh dapat diikuti oleh seseorang individu tanpa meningga lkan kerjayanya dalam masa mengikuti kursus jarak jauh. Kursus-kursus Ijazah Luar melalui konsep µberkembar¶ antara institusi tempatan dengan institusi luar negara juga menggunakan kaedah ini.berlangsung melalui bahan -bahan pembelajaran kendiri dalam pelbagai media. tanggungjawab pembelajaran telah dipin dahkan kepada pelajar sendiri. suatu mekanisme sokongan perlu diwujudkan supaya segala komponen pengajaran dan pembelajaran yang lazimnya dilaksanakan secara bersemuka dapat disalurkan khusus kepada golongan pelajar. Antara contoh yang boleh dikaitkan iaitu tidak semua orang bernasib baik dapat melanjutkan pelajaran sebaik sahaja lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ataupun peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau apa sahaja peperiksaan yang setaraf dengannya. Menerusi media perantaraan.

Oleh itu. British Columbia (Kanada).yang tidak mencukupi. PJJ merrupakan peluang kedua bagi mereka yang telah bekerja (termasuk suri rumah tangga juga dianggap sebagai sesuatu pek erjaan) melanjutkan pelajaran untuk mendapatkan segulung ijazah. Walau bagaimanapun.1 PENYATAAN MASALAH 5 . PJJ tdak dapat dipisahkan dengan pendidikan orang dewasa. Zimbabwe. Maka. bahkan banyak diantara mereka yang melebihi daripada kelayakan minimum untuk boleh dipertimbangkan masuk ke IPTA tempatan. tidak semestinya orang dewasa sahaja yang mengikutinya tetapi sebahagian daripada kanak -kanak yang tinggal terpencil jauh dari sekolah ataupun atas sebab -sebab logistik dan sosio ekonomi juga mengikuti pendidikan secara jarak jauh seperti yang dijalankan di Australia. India. kebanyakan daripada mereka mempunyai kelayakan yang mencukupi tidak dapat bersaing dengan mereka yang diterima masu k ke IPTA tempatan dan tidak mampu pula untuk ke luar negara bagi mendapatkan pendidikan tinggi di university konvensional. 1. Walau bagaimanapun. juga sebab -sebab peribadi seseorang calon seperti kewangan dan juga keluarga yang terpaksa meninggalkan pengajian terlebih dahulu sama ada bekerja ataupun berumah tangga. dan Indonesia. yang mana bilangan ini bergantung kepada kemampuan sesebuah institusi tersebut. Di samping tempat yang terbatas.

Selain itu. Pada hari ini terdapat banyak tempat yang menawarkan pakej kemahiran komputer. masa an wang dapat dimanfaatkan dengan perkara -perkara yang lebih berfaedah dan sihat. Hanya masalah minor sahaja yang mudah diselenggarakan manakala masalah major seperti kerosakan cip dan peralatan lain mestilah dis elenggarakan di kedai komputer. 6 . Alasan itu menjadikan mereka yang ingin mengikutinya berfikir dua kali kerana ada sesetengah mereka yang bekerja masih belajar dan berkeluarga. Ada juga yang mengatakan bahawa kurangnya tempat untuk bela jar. Selain itu. Hal ini dapat dibuktikan apabila terdapat segelintir pelajar yang terdedah dan sering menggunakan interknit lebih mudah terpengaruh oleh bahan ganas d an tidak bermoral. masalah lain yang dikenal pasti ialah seperti kekurangan pengetahuan. masalah penyelenggaraan juga menjadi masalah kepada pengguna. penggunaan internet ini juga boleh membebankan pengguna terutama bagi yang tidak mengawal perasaan ketika penggunaany. Beban kewangan yang tinggi harus di bayar jika penggunaanya melebihi had keperluan. Mereka lebih terdorong untuk melakukan jenayah seperti dalam internet. Hal ini mungkin disebabkan oleh mereka yang kurang teredah dan tidak mengambil perhatian tentang kemahiran komputer. Padahal. Pelajar-pelajar yang masih belajar dan keluarga yang kurang berkemampuan juga mempunyai masalah untuk bel ajar kemahiran. Se lain itu. Hal ini juga mungkin disebabkan daerah atau tempat mereka kurang pembangunan ICT. Kursus kemahiran ini juga mengambil masa yang panjang untuk belajar.Pengguaan ICT sering juga dikaitkan dengan gejala sosial di kalangan pelajar khususnya daripada internet. Masa juga dibazirkan dengan perkara ±perkara yang kurang berfaedah akibat penggunaan internet yang berlebihan. Kos belajar yang tinggi juga menjadi masalah kepada masyarakat.

masalah lain yang timbul dalam penggunaan ICT dalam Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) iaitu daya tahan yang rendah. Pendidikan jarak jauh juga melibatkan kos yang tinggi. Semua ini timbul adalah kerana pelajar tidak bijak dalam mengambil inisiatif sendiri. Daya tahan rendah yang dimaksudkan ialah kurangnya motivasi dalam diri pelajar. Setiap pecahan ini merupakan ciri -ciri tetap yang terdapat dalam pembelajaran PJJ. setiap tahun dengan dengan segala komitmen dan aktiviti pembelajaran yang perlu diikuti. menghadiri kelas -kelas amali. suatu perancangan yang kukuh dan tetap juga perlu pelajar laksanakan agar segala aktiviti yang perlu peajar jalankan akan dapat pelajar sempurnakan tanpa sebarang gangguan.Selain itu. Pecahan dari segi senarai pembelaran 7 . dan pelajar juga perlu menghadiri Kursus Intensif selama tiga minggu bermastautin di kampus. membeli buku dan bahan rujukan. menghadiri kelas-kelas teletutorial. pelajar juga perlu membayar yuran. Pelajar pendidikan jarak jauh perlu menghadiri kursus Orientasi (sekali sahaja sepanjang pengajian). pelajar perlu sedar bahawa terceburnya mereka dalam pendidikan jarak jauh buka n mengambil tempoh masa yang suntuk sama ada satu atau dua tahun sebaliknya terdapat juga pelajar pendidikan jarak jauh mengambil masa selama lapan tahun. Tahap disiplin yang rendah menyebabkan terdapat segelintir pelajar yang tidak da pat menumpukan perhatian sepenuhnya dalam proses pembelajaran pendidikan jarak jauh (PJJ). Dengan itu. Apabila terceburnya pelajar dalam pengajian jarak jauh. Mereka perlu bertindak secara individu dalam memilih perkara yang hendak dipelajari Pelajar juga kurang mahir dalam memilih sendiri bila dan di mana dan bagaimana untuk menguasai kefahaman dalam proses pendidikan jarak jauh. Hal ini bermakna pelajar perlu mempunyai daya tahan tinggi yang dapat membawa pelajar dari tahun ke tahun. menghadiri ujian -ujian dan peperiksaan-peperiksaan sama ada di Pusat Wilayah atau Pusat Peperiksaan. Selain itu.

Kehidupan sebagai pelajar ada kalanya dapat menyelenggarakan banyak kerja dalam suatu masa dan ada kalanya tidak yang banyak dibuat dalam jangka masa yang sama. pelajar mahir 8 . Walaupun. Hal in demikian kerana bagi pelajar yang sudah berumah tangga. mereka juga perlu memberi komitmen lain terutamanya tanggungjawab terhadap keluarga iaitu sa ma ada terhadap isteri. Pelajar sememangnyan telah lama meninggalkan alam persekolahan. Sementara itu. Kemungkinan juga terdapat segelintir pelajar yang sedang bekerja selama tempoh pendidikan jarak jauh. mereka sentiasa dipengaruhi oleh perkara yang t idak berfaedah. Hal ini secara tidak langsung akan menggangu proses pendidikan jarak jauh pelajar. Sebagai contoh. Ini bermakna pelajar tidak berjaya menguasai atau menamatkan tempoh pembelajaran tersebut disebabkan oleh tiada perancangan yang khusus.sahaja telah pun menunjukan pendidikan jarak jauh memerlukan kos yang tingg i. bagi pelajar yang belum lagi berumah tangga. Ini tidak termasuk lagi perbelanjaan harian pelajar dan keluarga pelajar sekirannya pelajar yang mengambil pendidikan jarak jauh yang sudah pun berumah tangga. pelajar tidak dapat mempelajari bahan-bahan iaitu modul-modul kursus dalam tempoh yang singkat sama ada dalam tempoh setengah bulan atau satu tahun. atau anak -anak. Masa mereka banyak dihabiskan bersama kawan-kawan. Antaranya ialah budaya melepak ke pusat membeli belah. Masalah lain yang wujud dalam pendidikan jarak jauh (PJJ) juga ialah masalah dalam pengurusan masa. suami. Segala kemahiran belajar yang pelajar peroleh pada masa tersebut mungkin tidak relevan lagi dengan kaedah jarak jauh. Terdapat juga segelintir pelajar pendidikan jarak jauh juga kurang mempunyai kemahiran belajar. Terdapat segelintir pelajar yang tidak berkeupayaan membuat perancangan dan pengurusan masa yang berkesan bagi menampung pembelajaran mereka.

Oleh yang demikian. lebih berdaya saing. lebih kreatif. teknik membaca dengan berkesan. pelajar mungkin akan berasa gemuruh apabila diminta menulis laporan amali atau karangan yang sesuai dengan taraf universiti. lebih ketahanan. Semua masalah boleh menyebabkan kesusahan. mengambil nota dengan efektif. teknik menduduki peperiksaan. kaedah perhubungan antara pelajar dengan pengajar selain media elektronik ialah dalam proses surat menyurat yang melibatkan penulisan. kemahiran berfikir. Menulis dalam erti kata berkebolehan meluahkan pemikiran dan pendapat pelajar dalam perkataan bertulis iaitu dalam kemahiran menulis. teknik mengingati fakta atau persamaan dengan mudah. Namun demikian. dan lebih berkesan. Walaupun teknologi maklumat terdapat masalah tertentu. Pelajar juga menghadapi masa lah dalam kemahiran menyelidik. kemahiran mengupas soalan dengan betul serta kemahiran memberikan jawapan menepati soalan yang ditanyakan. Pelajar bukan sahaja tidak mahir dalam penulisan iaitu menulis laporan malah pelajar juga tidak mahir dalam menanyakan soalan melalui tulisan. dan cepat.dalam pengguna ICT iaitu penggunaan komputer namun dalam pendidikan jarak jauh. teknik persembahan. Setiap individu perlu perlu lakukan 9 . tetapi juga boleh mencetuskan peluang. kemahiran mengeluarkan meklumat dengan tepat. teknik menyimpan fakta dalam akal. namun teknologi maklumat mampu memberi peluang kepada manusia untuk memajukan diri. Sering kali terdengar sungutan para pelajar yang mengatakan mereka tidak tahu soalan yang perlu di tanya. kemusnahan dan kesulitan. Banyak peluang yang tercetus daripada perkembangan teknologi maklumat yang tidak harus dipersia -siakan. semua masalah yang berkaitan sebenarnya tidak menjejaskan perkembangan pendidikan jarak jauh oleh sebab kemajuan teknologi komputer dan komunkasi yang begitu pesat. Peluang untukmanusia lebih produktf. kemahiran membuat penilaian.

kebijaksanaan dan semua ini juga disebut perkongsian pintar untuk merebut peluang teknologi maklumat d an komunikasi yang kian berkembang pesat.3. tenaga manusia.3.2. 10 .1 Adakah ICT mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) ? 1.2 PERSOALAN KAJIAN 1.3 Bagaimanakah keupayaan institusi dalam menyediakan prasarana kepada pelajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)? 1.2. 1. 1.3 Mengupas keupayaan institusi dalam menyediakan prasarana kepada pelajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). 1.2 Menilai sama ada ICT mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau sebaliknya.2.3 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian yang ingin di capai dalam kajian ini ialah: 1.2 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)? 1.perkongsian pengalaman. kepakaran.1 Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).3.

Arahan ini boleh disampaikan menerusi peralatan input seperti papan kekunci. joystick.1 Definisi Konseptual Teknologi Internet Heinich (1996) yang menyatakan bahawa komputer dapat memperkayakan teknik pengajaran. tetikus. Menurut Merrill (1986) pula. penyimpanan. HO1 Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara ICT dalam mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh Ha2 Terdapat perkaitan antara : : 1. pengimbas (scanner). Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merujuk kepada penggunaan pelbagai item dan keupayaan dalam penciptaan. kad.4 HIPOTESIS KAJIAN Ha1 : Terdapat perkaitan antara ICT dalam mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). komputer adalah mesin memproses maklumat yang perlu diberikan arahan oleh penggunanya.5.5 DEFINISI ISTILAH 1.1. 11 . pad grafik dan unit pemprosesan pusat (CPU).

beliau telah membuat kesimpulan bahawa dala m definisi PJJ hendaklah merangkumi pemisahan pelajar dengan pengajar yang membezakannya dengan pengajaran bertatap muka.dan penyebaran maklumat yang digunakan untuk mencapai. Beliau juga membuat kesimpulan bahawa PJJ ialah penggun aan media teknik. 1.2 Definisi Operasional Komputer 12 . ketenteraan. dan menyebar maklumat terutama maklumat yang berbentuk digital. biasanya bercetak untuk menghubungkan pelajar dengan pengajar dan menjalankan kandungan pendidikan. 2003). perniagaan. menyimpan.5. Pengajian Jarak Jauh (PJJ) Daripada analisis yang telah dibuat oleh Keegan (1980) terhadap difinisi PJJ di dunia. dan sebagainya dalam kajian lepas (Yusuf Hashim. pengaruh organisasi pendidikan yang membezakannya dengan belajar bersendirian. PJJ juga dikatakan sebagai komunikasi dua hala yang mana pelajar mendapat faedah daripadanya atau pun memulakan perbincangan. T eknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) bermaksud Teknologi maklumat dan komunikasi digital yang digunakan untuk berkomunikasi serta menyalurkan maklumat dalam talian untuk membantu dan membangunkan manusia dan seterusnya membangunkan negara dalam bidang pe ndidikan.

menyimpan. Penggunaan komputer ini ada hubungkaitnya dengan teknologi maklumat dan komunikasi yang kini diaplikasikan dalam sistem pendidikan negara. Rangkaian komunikasi pula merupakan rangkaian yang digunakan untuk penghantaran dan penerimaan data dan maklumat (perkakasan. kemahiran yang diperlukan dan memahami bila hedak meng gunakan teknologi maklumat untuk menyelesai masalah dan mengeksploitasikan peluang yang terbuka luas. bila. 13 . bagaimana teknologi maklumat digunakan se cara berkesan. Bitter (1989) pula menyatakan komputer boleh bekerja pantas serta beroperasi 24 jam tanpa berhenti dan maklumat yang dikeluarkannya dengan tepat. Komponen tahu guna pula merujuk kepada kebolehan pengemblengan kuasa teknologi maklumat sepenuhnya iaitu apa. dapat memberikan maklumat yang dicari atau diminta oleh orang ramai. pemproses dan mempersembah data dan maklumat termasuk perkakasan dan perisian komputer serta teknologi storan (pekakasan. aturcara dan maklumat). Kemampuan komputer berinteraksi dengan pengguna membolehkan pengajar -pengajar menerapkan pengajaran dan pembelajaran secara lebi h mudah serta menarik. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Kompenan utama teknologi maklumat iaitu komputer yang digunakan untuk menerima. Kebolehan menggunakan sepenuhnya teknologi maklumat untuk menyelesaikan masalah dan menggunakan peluang yang ada sepenuhnya iaitu merujuk kepada kebiasaan dengan alat teknologi maklumat. aturcara dan maklumat). Ini adalah kerana komputer dijadikan sebagai pangkalan data.Heinich (1996) menyatakan komputer berkemampuan mengawal dan mengurus bahan pengajaran yang banyak.

dimana untuk belajar. Untuk meningkatkan keberkesanan PK proses pembelajaran saling melengkapai satu dengan bahan aneka media yang lain terutama teknologi maklumat canggih dan perkhidmatan sokongan lain untuk membolehkan proses pendidikan yang berkesan dapat dicapai melalui pembelajaran kendiri. tidak bertatap muka dan terpisah atau jauh dari pengaja r dan proses pembelajaran dikawal sendiri oleh pelajar.6 SKOP KAJIAN DAN LIMITASI KAJIAN 14 . pembelajaran kendiri membawa maksud bahawa pelajar belajar bersendirian. 1.Jarak yang dimaksudkan disini adalah relatif dan mungkin hanya dipisahkan oleh tembok atau dinding dalam kata lain µtidak bertatap muka.Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah inovasi Pendidikan Koresponden (PK). Oleh itu ciri utama PJJ adalah pelajar dipisah kan oleh jarak dengan dan belajar di atas kemahuannya sendiri. Maka bahan aneka media memainkan peranan yang penting untuk menjalankan proses pembelajaran. dan bagaimana untuk belajar. Dalam konteks PJJ. Selama ini kita ketahui bahawa PK sebagai pendidikan gaya pos dengan proses pembelajaran yang sebahagian besarnya masih menggunakan bahan berceak. Pelajar belajar berdasarkan kemahuannya sendiri dan bebas menentukan apa yang ingin dipelajari. bila.

7 KERANGKA KONSEP Pembolehubah bebas Pembolehubah Bersandar ICT PENDIDIKAN JRK JA 15 . 1. Kajian ini hanya menfokuskan kepada pelajar yang berumur dalam linkungan antara 20 hingga 40 tahun keatas. Dengan ini. teknologi maklumat dan komunikasi meliputi aspek komputer. tahap pendedahan dan penggunaan ICT dalam kalangan pelajar turut dikaji. Dalam kajian ini. komunikasi dan kebolehan untuk berkomunikasi maklumat melalui komputer dan menghubungkan manusia melalui maklumat. Kajian ini juga turut mengkaji tahap kesedaran dan pendedahan pelajar jarak jauh tentang tahap penggunaan ICT serta keupayaan PJJ dalam menyediakan prasarana yang mencukupi berkaitan dengan ICT.Kajian ini hanya menfokuskan kepada pelajar yang menyambung pelajaran di pusat pengajian tinggi awam sebagai pelajar pendidikan jarak jauh (PJJ).

Ianya merupakan satu laluan alternatif bagi pelajar yang ingin memajukan diri mereka ke tahap yang lebih tinggi.BAB 2 2. Ini bermakna rakyat mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran melalui program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) selaras dengan dasar pendemokrasian pendidikan. Dalam hal ini. 16 . Pengajian jarak jauh (PJJ) boleh ditakrifkan sebagai sistem pengantaraan yang menghubungkan pelajar dengan sumber-sumber pembelajaran.1 PENGENALAN Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam dan lebih terperinci berkenaan dengan kesedaran dan pendedahan dalam era komunikasi (ICT) mempengaruhi pendidikan secara jauh. Justeru. program pendidikan jarak jauh seperti Pendidikan Jarak Jau h (PJJ) memainkan peranan penting kerana program ini memberi alternatif kepada individu yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi mengikut saluran biasa.0 TINJAUAN LITERATUR 2. Ini adalah bertetapan dengan seruan kerajaan dalam merealisasikan sebuah negara membangun pada tahun 2020. program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) perlu mengenal pasti strategi pengajaran yang berkesan yang mampu meningkatkan mutu pembelajaran dan pencapaian akademik pelajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Tugasan yang telah diperiksa dengan ulasan -ulasan tertentu diposkan semula kepada pelajar. Walaupun terdapat institusi -institusi PJJ di negara-negara maju yang mampu menggunakan µteknologi generasi ketiga¶. tetapi bahan bercetak yang dicipta khas untuk pembelajaran kendiri merupakan bahan utama dalam PJJ. Oleh itu. Tambahan pula. 2. PJJ berbeza daripada PK iaitu membawa erti kepada bahan bercetak ataupun nota be rcetak yang dikirimkan kepada pelajar dan pelajar belajar bahan yang dikirimkan. terdapat institusi pengajian tinggi awam di Malaysia telah menawarkan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bagi memberi peluang kepada mereka yang mempunyai kekangan tertentu untuk menetap di kampus.2 DEFINISI PENDIDIKAN JARAK JAUH Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) boleh didefinisikan sebagai satu sistem pengantaraan yang menghubungkan pelajar dengan sumber -sumber pembelajaran.Justeru. Seterusnya pelajar mengirimkan tugasan yang telah dibuat kepada institusi. Maka bahan aneka media memainkan peranan yang penting untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Bahan bercetak masih merupakan komponen yang terbesar daripada bahan aneka media yang digunakan dalam PJJ. sistem ini terbuka kepada peringkat umur 20 hingga 35 tahun dan kemungkinan terdapat juga individu yang melebihi dari peringkat tersebut namun mungkin hanya segelintir. PK merupakan sebahagian daripada komponen PJJ dan diminimumkan serta disokong dengan kedatangan ke kelas-kelas amali atau 17 . Ini merupaka satu -satunya kaedah yang telah diuji dengan baik.

Dalam konteks di atas. Di samping kos-kos diatas. sesetengah pelajar terutama dalam kursus-kursus pendidikan berterusan terdapat penaja yang membiayai pengajian mereka sama ada sebahagian atau keseluruhannya. Begitu juga penggunaan teknologi canggih akan menaikkan kos pada permulaan penggunaannya.teletutorial. di pusat -pusat wilayah.1992). Kos per palajar sangat bergantung kepada bilangan pelajar dan juga media yang digunakan. maka kos per pelajar menjadi rendah. 2. Semakin ramai bilangan pelajar. Rancangan Pendidikan Jarak Jauh yang pernah dikendalikan oleh USM memainkan dua peranan yang melibatkan kos iaitu sebagai pengeluar yang berfungsi untuk membangun rancangan dan menghasilkan bahan pembelajaran dan yang kedua sebagai penyampai yang berfungsi untuk menawarkan rancangan dan bahan pembelajaran yang berkenaan dan menyediakan segala perkhidmatan sokongan untuk menyediakan dan membantu pelajar dapat menggunakanya dengan berkesan (Rowntree.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDIDIKAN JARAK JAUH Antara faktor yang mempengaruhi pendidikan jarak jauh ialah kos. banyak kursus daripa da university luar negara yang menawarkan kursus secara PJJ dan PT terutama Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) yang ditawarkan melalui institusi swasta di negara ini yang mana lebih memainkan peranan sebagai penyampai sahaja. Seperti yang kita ketahui.yang mana kos ini akan ditampung semula selepas beberapa tahu penggunaanya (jangka pendek). tutorial bertatap muka dengan pengurus kursus semasa kursus insentif untuk memantau proses pembelajaran pelajar. Sudah tentu 18 . tutorial.

biasanya tiga atau empat hari bermastautin dalam kampus atau institusi yang menawarkan program jarak jauh tersebut. maka suatu perantaraan yang memungkinkan proses pengajaran dan pembelajaran perlu diwujudkan. suatu perancangan atau program orientasi disusun supaya pelajar didedahkan dengan cepat dan ditingkatkan pengetahuan tentang sistem yang akan diikuti selama beberapa tahun yang memungkinkan pelajar mendapat segulung ijazah. Pelajar bukan sahaja telah lama meninggalkan alam persekolahan formal tetapi akan menceburkan diri dalam sistem pendidikan jarak jauh. Oleh itu. Sistem pendidikan jarak jauh merupakan kaedah yang baru bagi pelajar.bagi pelajar. Memandangkan pengajaran dan pembelajaran tidak berlangsung secara bersemuka. Jika pelajar mempunyai pengalaman mengikuti kursus melalui gaya pos. bahan -bahan 19 . pelajar akan dapat melihat persamaan. bukan sahaja belajar tetapi juga perlu menanggung sebahagian daripada kos tertentu institusi kewangan dan tidak membayar keseluruhan kos yang mana sebahagian besarnya merupakan subsidi daripada kerajaan. Dalam hal ini. 2. Program Orientasi ini diad akan untuk menyampaikan meklumat dan penerangan tentang perkara -perkara akademik dan bukan akademik supaya pelajar mendapat pengetahuan dengan lebih mendalam tentang proses yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran dalam Rancangan Pendidikan Jarak Jauh.4 KHIDMAT SOKONGAN INSTITUSI TERHADAP PENDIDIKAN JARAK JAUH Para pelajar yang diterima permohonannya untuk mengikuti Rancangan Pendidikan Jarak Jauh diwajibkan menghadiri Program Orientasi selama suatu jangka waktu yang tertentu.

Modul -modul yang dibekalkan kepada pelajar telah ditulis oleh pensyarah yang pakar dalam bidang masing -masing dan direka khas untuk kegunaan pelajar. Selain itu. Bahan -bahan bercetak yang diberi nama modul menjadi bahan pengajaran asas. Kaedah ini digunakan dalam kursus-kursus yang tertenru sahaja. Modul dalam pelbagai cetak merupakan bahan pengajaran as as yang disediakan. Siaran radio merupakan satu siaran Rancangan Pendidikan Jarak Jauh juga ke 20 . pita audio itu akan mengarahkan dan membimbing anda memberikan penjelasan tambahan tentang tatacara kerja serta konsep -konsep yang sukar. Kaedah ini menggabungkan bahan bercetak disepadukan dengan pita audio. Oleh yang demikian. Media bukan cetak juga digunakan dalam pengajaran secara jauh. setiap modul yang ditulis mendokong falsafah bahawa bahan pengajaran tersebut dapat menyampaikan bahan pengajaran kepada pelajar dan membolehkan pelajar mngukur dan mencapai kemahiran yang perlu d alam kursus-kursus yang berkenaan.pengajaran rasmi bagi kursus-kursus yang ditawarkan disediakan dan dibekalkan kepada pelajar. Kaedah dalam bentuk rancangan video juga merupakan salah satu media yang digunakan dalam PJJ. Jadi. bahan pengajaran tersebut juga memainkan peranan dalam bentuk kemahiran belajar seperti yang dilakukan oleh pengajar atau guru dalam keadaan bersemuka. Kakitangan akademik juga telah menyediakan rancangan -rancangan video sebagai pengayaan bahan yang pelajar akan pelajari. Kaedah lain pula ialah kaedah dalam bentuk siaran radio. Antara media lain yang terdapat dalam erti kata sokongan di Pusat Pendidikan Jarak Jauh adalah dalam kaedah audio -grafik. Rancangan rancangan video ini juga direkadan dirakam bagi topik -tpik yang tertentu sahaja.

para pelajar perlu pergi ke Pusat Wilayah masing-masing untuk mengikuti sesi teletutorial bagi kursusnya mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Ini memberikan peluang kepadaanda untuk membuat persiapan dan berbincang semasa sesi nanti. Telesidang juga merupakan salah satu khidmat sokongan institusi terhadap pembelajaran dalam sis tem pendidikan jarak jauh dan menjadi kaedah telekomunikasi yang kian digunakan oleh institusi -institusi pengajian tinggi. Siaran ini telah diolah dalam bentuk ilmu untuk masyarakat dan pelajar dapat mengikuti siaran dan menelefon untuk berinteraksi dengan pensyarah dalam siaran tersebut secara langsung. Antara keistimewaan kaedah telesidang dari segi pembelajaran secara jarak jauh adalah teletutorial tersebut dikendali oleh pensyarah sendiri. Pensyarah juga dapat memonitor prestasi 21 . wujudnya keselarasan dari segi tahap kemajuan bahan pelajaran supaya kesemua pelajar berada pada tahap yang sama supaya perbincangan dapat dijalankan. Oleh itu.udara secara langsung dan pihak RTM telah mengkhaskan satu slot setiap minggu. Ini memberikan peluang kepada anda untuk berbincang terus dengan pensyarah. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh kini melaksanakan telesidang video. Ini bermakna para pelajar melihat wajah dan mendengar suara tenaga pengajar melalui monitor dan pembesar suara di setiap Pusat Wilay ah. Telesidang ialah kaedah yang melibatkan persidangan secara jarak jauh antara pusat-pusat wilayah bagi menjayakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melaui pancaran gelombang mikro. Pensyarah akan mengendali sesi tersebut dari Kampus Induk. Dalam pelaksanaanya suatu agenda akan disediakan oleh tenaga pengajar dan dihantarkan kepada pelajarsebelum sesi teletutoial. Selain itu.

menyimpan. Hal ini berkaitan dengan sosial ekonomi kebudayaan. Martin et al. memproses.6 PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN ICT Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) adalah berasaskan kepada keperluan dan kepuasan pengguna dalam penggunaan 22 . British Advisory Council for applied Research and Development (1980) menakrifkan teknologi maklumat sebagai suatu disiplin saintifik. (Behan dan Homes. 1990) pula menakrifkan teknologi maklumat adalah suatu istilah untuk memerihalkan teknologi yang membolehkan kita untuk merekod. 1994) pula menakrifkan teknologi maklumat terdiri dari semua bentuk teknologi yang terlibat dalam pengumpulan.seseorang pelajar dengan lebih awal dan dapat juga memberikan maklumat atau nasihat serta merta selain dapat menyampaikan maklumat terkini tentang pembelajaran p elajar.) 2004 Teknologi Maklumat dan Komunikasi. komputer dan saling tindakan antara mesin (komputer) dan man usia.5 DEFINISI ICT Menurut Abdul Razak (et al. persembahan dan menggunakan data (dan data yang ditransformasi kepada maklumat). menghantar dan menerima maklumat. 2. 2. komunikasi. mendapat semula. manipulasi.W. Sementara (E. teknologi dan kejuruteraan serta teknik pengurusan yang digunakan dalam pengendalian dan pemprosesan meklumat serta penguasaanya.

apabila sesuatu perubahan atau inovasi berlaku dalam bidang sains. Proses pembelajaran atau penerimaan ini akan terus meningkat sehingga sampai ke satu tahap. penyelidikan dan pembangunan. nilai dan norma masyarakat. Keperluan Pengguna pula merupakan keperluan yang meliputi aspek memahami keperluan dan permintaan pengguna. Keperluan teknikal meliputi aspek reka bentuk dan kegunaan perisian.komputer. Walau bagaimanapun. Apabila perubahan baru berlaku. Proses perkembangan ICT melibatkan tiga proses iaitu proses kesedaran terhadap ICT. sumber manusia. pengurusan. perkembangan pengetahuan. budaya. keperluan operasi dan taktikal. proses pembelajaran atau penerimaan terhadap perubahan akan berulang semula. Perkembangan ICT ini meliputi aspek pembangunan teknikal. pengurusan. kejuruteraan dan teknologi terhadapsesuatu perkara. kadar proses 23 . dan politik semasa serta memahami isu-isu setempat dan global. elemen organisasi serta penyelidikan dan pembangunan. keserasian dari aspek sosial. proses ini berkemungkinan akan tetap mengalami penurunan sehingga suatu inovasi atau pembaruan beru akan berlaku terhadap perka ra tersebut. Perkembangan ICT adalah selari dengan perkembangan dalam bidang komputer. proses pembelajaran atau penerimaan terhadap perubahan i ni akan berkembang berdasarkan masa. matematik. Menurut Picard. penulisan laporan dan sebagainya. proses pembauran (difusi) terhadap ICT dan proses pendedahan terhadap ICT sebelum ianya dapat berkembang dan digunakan dalam sesebuah masyarakat. Menurut Larsen (1998) dan Kholi (1990) dua keperluan asas untuk perkembangan ICT ialah keperluan teknikal dan keperluan pengguna. Proses perkembangan dan pembangunan ICT ini berlaku ini berlaku secara berterusan. Kort dan Reily (2001).

taburan pekerjaan dan guna tenaga professional dan teknikal. Kita dapat lihat bahawa pada hari ini. membangunkan. perdagangan boleh dijalankan secara talian langsung (online) tanpa memerlukan kehadiran individu itu. 2. casar perancangan dan pembangunan berasaskan kepada teori ilmu pengetahuan dan maklumat. Terdapat lima cirri yang menggambarkan masyarakat pasca indutri yang terdapat di negara iaitu sektor ekonomi mengalami perubahan daripada berasaskan pengeluaran barangan kepada perkhidmatan. perbankan. dan menggunakan teknologi serta proses membuat keputusan lebih bermatlamatkan untuk membentuk dan mencipta teknologi baru untuk masyarakat. budaya dan politik dalam sesebuah masyarakat. masyarakat Malaysia sentiasa berada pada era pasca industry selaras dengan perubahan global yang berlaku. Oleh itu. Penggunaan internet juga semak in meluas di kalanganmasyarakat. perubatan . sosial. matlamat masa depan untuk menguasai. Masyarakat pada pasca industri mengutamakan ilmu pengetahuan sebagai teras kemajuan. kumpulan atau organisasi. Masyarakat yang mahir dalam penggunaan ICT juga akan lebih cekap.7 PENGGUNAAN ICT Menurut Tengku Azztila (1992).perkembangan ini bergantung kepada faktor ekonomi. cepat dan efektif dalam kerjaya dan kehidupan mereka. Masyarakat umum pada hari ini lebih terbuka untuk mendalami bidang ICTkerana mereka berpendapat bahawa ICT dapat memudahkan mereka dalam segala aspek kehidupan. Boleh dikatakan setiap kerja pada hari ini banyak menggunakankemahiran komputer. Perkhidmatan internet dapat mengurangkan jurang antara individu. kerajaan harus mengambil langkah yang wajar untuk menggalakkan masyarakat Malaysia 24 .

Oleh itu. 25 . Selain masyarakat umum. Kesimpulannya. Penggunaan ICT dalam pengajian jarak jauh banyak membantu siswa dan siswi universiti yang jauh daripada lokasi dengan menghadiri kuliah melalui telesidang sahaja. Bahkan. Di setiap sekolah rendah dan menengah juga terdapat mata pelajaran komputer dan IT. Portal Pendidikan j uga boleh didapati di internet. masyarakat dan pelajar mestilah berusaha untuk memajukan diri mereka sendiri agar tidak ketinggalan untuk bersaing dengan negara maju yang lain. Kini. pelajar pada hari ini juga lebih mahir dalam penggunaan ICT. Dengan ini. pelajar sekolah rendah dan menengah dapat memanfaatkan penggunaan lCT dalam pembelajaran mereka seharian. mereka ini tidak akan ketinggalan dalam arus global yang sentiasa cepat dan pantas. pelajar sekolah rendah juga bijak menggunakan komputer dan internet.memperkayakan lagi kemahiran ICT untuk kepentingan sendiri. Pela jar universiti juga tidak ketinggalan selepas penubuhan pengajian jarak jauh yang memberi peluang kepada pelajar yang sudah bekerja untuk menyambung pengajian mereka. Langkah ini amat membantu pelajar yang kurang berkemampuan yang tidak merniliki komputer di rumah untuk bersama-sama dengan pelajar yang lain dalam mempelajari kemahiran komputer. Kerajaan juga perlu memperuntukkan modal untuk pembangunan ICT demi masyarakat Malaysia. bangsa dan negara.

Dalam PJJ proses pengajaran adalah berdasarkan kepada pembahagian kerja dan terpisah daripada seseorang pensyarah university. Van de Spek dan Krinzinga 1998). persekitaran kerja. Kesedaran ini lebih berkesan kerana maklumat dan pembelajaran itu berterusan sehingga tidak dapat digunakan lagi. Kesedaran individu melibatkan indvidu yang belajar dan sedar terhadap ICT melalui kelu arga. pembacaan dan sebagainya. Proses kesedaran terhadap ICT boleh wujud dalam tiga bentuk iaitu kesedaran terhadap individu. pengalaman kerja. kesedaran ICT melalui komunikasi. Pembelajaran dari atas ke bawah merujuk kepada pengetahuan tertentu akan mendo rong kepada perkembangan pengetahuan yang lain. masyarakat atau individu lain.8 PROSES KESEDARAN ICT Proses kesedaran terhadap ICT bermula dengan proses pembelajaran dari atas ke bawah dan pembelajaran dari bawah ke atas dalam kajian Van Heijst. Kesedaran pengetahuan ini melibatkan daripad a individu bertumpu kepada dan pembentukan penggunaan sumber-sumber tertentu pengetahuan tersebut. Akhir sekali kesedran ICT melalui pembinaan gedung pengetahuan. dan kesedaran ICT melalui pembinaan gedung pengetahuan. Kesedaran ICT melalui komunikasi pula melibatkan kesedaran individu belajar sesuatu dan seterusnya berkongsi pengalaman dan kesedaran tersebut dengan yang lain. masyarakat. sekolah. 26 . Pembelajaran daripada bawah ke atas merujuk kepada individu yang mempelajari sesuatu akan menggunakan pengetahuan tersebut dan menyebarkannya kepada organisasi.2.

Walaupun terdapat pemisahan secara fizikal. Pakar mungkin bertanggungjawab hanya untuk ruang yang terbatas sahaja bagi setiap peringkat.Pembahagian kerja dan objektif proses pengajaran membolehkan setiap proses kerja dirancang sedemikian rupa bahawa objektif pengajaran yang dformulasikan dicapai dengan cara yang paling berkesan. dan cara penghantaran memungkinkan untuk menyampaikan pengetahuan. namun kesemua definisi harus mempunyai elemen -elemen asas seperti berikut Pengasingan oleh jarak secara fizikal antara pelajar dan pengajar. Walaupun tiada definisi yang tepat. sistem organisasi. Penggunaan peralatan mekanikal sepe rti mesin cetak. Selain dari itu penggunaan teknologi elektronik dan teknologi komunikasi sama ada menggunakan media cetak. Istilah pendidikan jarak jauh sebenarnya adalah pelbagai. dengan cara pemisahan Sistem pendidikan jarak jauh merupakan tren yang terkini dalam pendidikan n egara. karenah dan kemampuan dalam pelajar. media audio. kemampuan dan kemahiran mengajar pensyarah universiti. media elektronik atau media komputer· digunakan untuk penyampaian bahan pembel ajaran dan J!)engajaran. tempat dan cara belajar oleh pelajar yang pelbagai dari segi kehendak. Ciri utama pendidikan jarak jauh (PJJ) ialah wujudnya pemisahan fizikal antara pengajar dan relajar pada kebanyakan waktu. radio atau televisyen digunakan sebagai alat komunikasi utama bagi menghubungkan pelaja r dan pengajar yang terpisah ini agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan. Penggunaan pelbagaian bahan media berteknologi sarna ada bahan media cetak. media video.lancar. Kemudahan masa.pertemuan bersemuka perlu diadakan untuk membantu pelajar memperkukuhkan motivasi dan membantu pelajar mengatasi masalah pembelajaran tertentu. 27 .

anak kepada ibu bapa yang telah tua dan sebagainya.Pelaksanaan sistem PJJ menjadi semakin berkesan dan meningkat dengan mendadak setelah timbulnya penambahan bilangan pelajar. Sistem PJJ ini menjadi popular kerana ia f1eksibel dari segi masa. peningkatan kos pendidikan luar negara serta kemudahan dan kecanggihan teknologi dan komunikasi negara masa kini. lokasi dan belajar serta bekerja pada masa yang sarna. Pelajar jarak jauh umumnya adalah pelajar dewasa. bapa atau ibu. kemasukan yang terhad di institusi pengajian tinggi. Pelajar ini telah lama meninggalkan81am persekolahan dan majoriti daripada mereka telah berkeluarga. mereka harus bijak dalam membahagikan masa antara pelajaran dan tanggungjawab dalam keluarga sarna ada sebagai suami atau isteri. anggota masyarakat. 28 . Oleh itu.

Kajian tinjauan merupakan kaedah mengumpul data dengan bertanya satu set soalan atau lebih dikenali sebagai borang kaji selidik. borang tersebut akan dianalisis sebagai analisis data untuk hasil kajian. B entuk kerangka persampelan adalah berbentuk keberangkalian. Apabila borang dikembalikan. 3. Sebanyak 30 borang akan diedarkan kepada pelajar baru tahun 1. Borang soal selidik kajian akan akan diedarkan kepada pelajar baru iaitu pelajar tahun 1 yang mendaftar untuk mengikuti sistem pengajian secara jarak jauh (PJJ) iaitu semasa kursus orientasi Sidang Akedemik 2011/2012.1 REKA BENTUK KAJIAN Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan. jenis persampelan yang digunakan ialah persampelan jenis rawak mudah. Hal ini demikian kerana 29 .2 PERSAMPELAN Dalam kajian ini. Kajian tinjauan dipilih sebagai reka bentuk kajian kerana kajian ini melibatkan responden yang ramai. Persampelan jenis rawak mudah ini dipilih sebagai sampel kajian kerana setiap unit atau subjek dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden kajian.0 METODOLOGI KAJIAN 3. Oleh yang demikian.BAB 3 3. kajian ini akan dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik.

3 INSTRUMEN KAJIAN Jenis pengukuran yang digunakan dalam soal selidik adalah berbentuk nominal.tujuan penyelidikan adalah berbentuk penjelasan iaitu menjelaskan perkaitan antara ICT dalam mempengaruhi pendidikan jarak jauh. 30 . 3.

RUJUKAN 31 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->