TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT): TEKNOLOGI INTERNET MEMPENGARUHI PENDIDIKAN JARAK JAUH BAB 1 1.

0 PENGENALAN

Komputer adalah alat elektronik yang kompleks da n mempunyai banyak kelebihan. Komputer sesuai untuk dijadikan alat bagi membantu guru mahupun pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia berkemampuan menerima dan memproses data. Komputer juga membantu pengajar mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkesan jika digunakan dengan sistematik. Pengajaran yang disertakan dengan alat bantu mengajar terkini akan dapat menambah minat pelajar mempelajari sesuatu bidang pelajaran. Di samping itu, jika komputer dapat digunakan secara sistematik dan berkesan oleh guru dan pensyarah, ia mampu menyelesaikan sebarang masalah pengajaran dan

pembelajaran. Satu perkembangan yang amat ketara dalam dunia masa kini ialah berlakunya ledakan teknologi maklumat. Dengan adanya kemajuan dalam telekomunikasi, komputer yang dihubungkan dengan jaringan internet telah membolehkan banyak maklumat diperolehi dengan cepat. Inovasi dalam teknologi maklumat ini dapat menyebarkan segala maklumat kepada pelbagai lapis an masyarakat (Nik Azis, 1996). Selain daripada bidang pendidikan, perkembangan persekitaran global telah memberi kesan besar kepada usaha membangunkan Malaysia sebagai sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan yang berdaya saing. Memandangkan ICT merupakan penentu utama dalam proses pembangunan bagi meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai, usaha akan dipergiat untuk
1

mengarusperdanakan akses kepada perkhidmatan dan kemudahan ICT secara meluas serta menggalakkan penerimaan dan penggunaan ICT secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. Penjanaan ilmu, kemajuan dan pertumbuhan pesat ekonomi sesebuah masyarakat dalam era globalisasi banyak dipengaruhi dan didorong oleh

perkembangan dan penguasaan Teknologi dan Komunikasi (ICT). Setiap saban hari saintis mencipta perkakasan yang canggih yang meliputi setiap aspek kehidupan. Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kepada negara, masyarakat dan para pelajar dalam konteks penjanaan ilmu memang tidak dapat dipertikaikan lagi. Dalam era globalisasi yang sentiasa berkembang pantas tanpa mengira skala jarak dan sempadan politik, peranan dan penggunaan ICT menjadi semakin memuncak terutama dalam menjana kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Sehubungan dengan ini cabaran mengaplikasi ICT bagi sistem pendidikan secara jauh (PJJ) dalam menghadapi era globalisasi ini terutama dalam aspek kesedaran, penguasaan dan peran cangan masa depan adalah sesuatu yang kritikal dan maklumat yang jitu. ICT amat penting dalam bidang pendidikan terutama untuk sistem pendidikan jarak jauh. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pendidikan jarak jauh (PPJ) semakin berkem bang. Pendidikan berteraskan secara talian dan juga web telah mula diaplikasikan dalam pelbagai cara merentasi tahap dalam pendidikan pada hari ini. Hal ini adalah selaras dengan pembangunan, kemajuan dan pertumbuhan yang banyak dipengaruhi oleh ICT. Peranan ICT dalam pendidikan tiada batasan terutama dalam era globalisasi yang memerlukan kepantasan dan kecekapan terutama dalam mencari bahan rujukan, berbincang dan mendapat bantuan rakan atau pengajar serta

menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Oleh itu setiap pelajar harus
2

menggunakan ICT sebagai alat dan kemudahan tambahan bagi membantu dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Pada hari ini, ICT boleh dianggap sebagai anggota badan manusia yang mana kehidupan kita pasti terjejas tanpa kehadirannya. ICT memainkan peranan yang penting dalam konteks penjanaan ilmu terutama untuk mereka yang mengikuti sistem pendidikan secara jarak jauh. Pelajar-pelajar yang mengambil pengajian secara jarak jauh juga semakin bijak memahami penggunaan ICT. Hal ini disebabkan sistem PJJ merupakan trend yang memuncak dalam sistem pendidikan kesan daripada penjanaan ilmu yang efisen dan efektif melalui pengaplikasian ICT. Lazimnya ini ada kaitan dengan pengertian pendidikan itu sendiri. Dalam kajian lepas (Che ah, 2004), pengaruh dan perkembangan pesat teknologi masa bagaimanapun kini telah berjaya mengatasi jurang jurang pemisahan masa dan mengurangkan jurang pemisahan secara fizikal di antara pelajar dan pengajar. Secara umumnya ICT digunakan

dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau Internet) untuk penyampaian isi kandungan, interaksi ataupun pemudah caraan. Internet, intranet, satelit, tape audio/video, TV interaktif, telesidang dan CD ROM adalah sebahagian daripada m edia elektronik dan komunikasi yang menggalakkan kegunaan ICT dalam pendidikan. Bagi pelajar, aplikasi teknologi dalam pendidikan bukan sekadar memiliki komputer tetapi perlu mengintegrasi secara berkesan dan efisyen penggunaannya agar membawa makna dengan cepat, mudah, dan tepat. Dengan ini pelajar yang mengaplikasi dan mengintegrasikan ICT dalam pendidikan sewajarnya berupaya menyelesaikan masalah secara kreatif dan efektif. Pada prinsipnya, kaedah pendidikan jarak jauh sememangnya mendukung konsep terpisahnya pengajar dan pelajar. Dengan itu, pengajaran dan pembelajaran

3

iaitu dalam keadaan pelajar terpisah daripada tenaga pengajar. Kursus Gaya Pos. Di Malaysia sendiri. tanggungjawab pembelajaran telah dipin dahkan kepada pelajar sendiri. Antara cirri yang menarik ialah program -program jarak jauh dapat diikuti oleh seseorang individu tanpa meningga lkan kerjayanya dalam masa mengikuti kursus jarak jauh. setiap pelajar akan belajar dan seterusnya sendirian menjalankan aktviti-aktiviti pembelajaran bagi menambahkan dan memperoleh ilmu serta kemahiran yang dicari. Ini tdak bermakna bahawa mereka yang tidak bernasib baik itu adalah disebabkan oleh kelayakan akademik 4 . Antara contoh yang boleh dikaitkan iaitu tidak semua orang bernasib baik dapat melanjutkan pelajaran sebaik sahaja lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ataupun peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau apa sahaja peperiksaan yang setaraf dengannya. Kini. Pe ngajian Jarak Jauh. Oleh yang demikian. dua ciri yang penting dalam pelaksanaan pe ngajian jarak jauh. Menerusi media perantaraan. Pertama. Sehubungan itu. kesemua aspek pengajaran bersemuka dapat dilaksanakan. kaedah pendidikan secara jarak jauh (atau jarak dekat) digunakan dengan meluas di merata dunia. secara sendirian. Hanya segelintir sahaja daripada mereka yang dapat menjejak kaki di menara gading. kursus yang sedemikian diberi pelbagai nama seperti Pengajian Luar Kampus. Dengan ini. dan lain-lain lagi.berlangsung melalui bahan -bahan pembelajaran kendiri dalam pelbagai media. suatu mekanisme sokongan perlu diwujudkan supaya segala komponen pengajaran dan pembelajaran yang lazimnya dilaksanakan secara bersemuka dapat disalurkan khusus kepada golongan pelajar. Kursus-kursus Ijazah Luar melalui konsep µberkembar¶ antara institusi tempatan dengan institusi luar negara juga menggunakan kaedah ini. Kedua. segala pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara formal dapat dilaksanakan dan disalurkan melalui jarak jauh.

India. juga sebab -sebab peribadi seseorang calon seperti kewangan dan juga keluarga yang terpaksa meninggalkan pengajian terlebih dahulu sama ada bekerja ataupun berumah tangga. bahkan banyak diantara mereka yang melebihi daripada kelayakan minimum untuk boleh dipertimbangkan masuk ke IPTA tempatan. PJJ merrupakan peluang kedua bagi mereka yang telah bekerja (termasuk suri rumah tangga juga dianggap sebagai sesuatu pek erjaan) melanjutkan pelajaran untuk mendapatkan segulung ijazah.yang tidak mencukupi. PJJ tdak dapat dipisahkan dengan pendidikan orang dewasa. Maka. kebanyakan daripada mereka mempunyai kelayakan yang mencukupi tidak dapat bersaing dengan mereka yang diterima masu k ke IPTA tempatan dan tidak mampu pula untuk ke luar negara bagi mendapatkan pendidikan tinggi di university konvensional. Walau bagaimanapun. British Columbia (Kanada). Walau bagaimanapun. Di samping tempat yang terbatas. Oleh itu.1 PENYATAAN MASALAH 5 . tidak semestinya orang dewasa sahaja yang mengikutinya tetapi sebahagian daripada kanak -kanak yang tinggal terpencil jauh dari sekolah ataupun atas sebab -sebab logistik dan sosio ekonomi juga mengikuti pendidikan secara jarak jauh seperti yang dijalankan di Australia. Zimbabwe. 1. yang mana bilangan ini bergantung kepada kemampuan sesebuah institusi tersebut. dan Indonesia.

Alasan itu menjadikan mereka yang ingin mengikutinya berfikir dua kali kerana ada sesetengah mereka yang bekerja masih belajar dan berkeluarga. Kos belajar yang tinggi juga menjadi masalah kepada masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahawa kurangnya tempat untuk bela jar. penggunaan internet ini juga boleh membebankan pengguna terutama bagi yang tidak mengawal perasaan ketika penggunaany. Hal ini dapat dibuktikan apabila terdapat segelintir pelajar yang terdedah dan sering menggunakan interknit lebih mudah terpengaruh oleh bahan ganas d an tidak bermoral. Pada hari ini terdapat banyak tempat yang menawarkan pakej kemahiran komputer. Pelajar-pelajar yang masih belajar dan keluarga yang kurang berkemampuan juga mempunyai masalah untuk bel ajar kemahiran. Mereka lebih terdorong untuk melakukan jenayah seperti dalam internet. Padahal. Masa juga dibazirkan dengan perkara ±perkara yang kurang berfaedah akibat penggunaan internet yang berlebihan. Hanya masalah minor sahaja yang mudah diselenggarakan manakala masalah major seperti kerosakan cip dan peralatan lain mestilah dis elenggarakan di kedai komputer. Kursus kemahiran ini juga mengambil masa yang panjang untuk belajar. 6 . masalah penyelenggaraan juga menjadi masalah kepada pengguna. Hal ini mungkin disebabkan oleh mereka yang kurang teredah dan tidak mengambil perhatian tentang kemahiran komputer. Selain itu. Se lain itu. masa an wang dapat dimanfaatkan dengan perkara -perkara yang lebih berfaedah dan sihat. Beban kewangan yang tinggi harus di bayar jika penggunaanya melebihi had keperluan. Selain itu. Hal ini juga mungkin disebabkan daerah atau tempat mereka kurang pembangunan ICT. masalah lain yang dikenal pasti ialah seperti kekurangan pengetahuan.Pengguaan ICT sering juga dikaitkan dengan gejala sosial di kalangan pelajar khususnya daripada internet.

Pelajar pendidikan jarak jauh perlu menghadiri kursus Orientasi (sekali sahaja sepanjang pengajian). Daya tahan rendah yang dimaksudkan ialah kurangnya motivasi dalam diri pelajar. menghadiri kelas-kelas teletutorial. menghadiri kelas -kelas amali. Pecahan dari segi senarai pembelaran 7 . dan pelajar juga perlu menghadiri Kursus Intensif selama tiga minggu bermastautin di kampus. Setiap pecahan ini merupakan ciri -ciri tetap yang terdapat dalam pembelajaran PJJ. pelajar juga perlu membayar yuran. Pendidikan jarak jauh juga melibatkan kos yang tinggi. suatu perancangan yang kukuh dan tetap juga perlu pelajar laksanakan agar segala aktiviti yang perlu peajar jalankan akan dapat pelajar sempurnakan tanpa sebarang gangguan. Tahap disiplin yang rendah menyebabkan terdapat segelintir pelajar yang tidak da pat menumpukan perhatian sepenuhnya dalam proses pembelajaran pendidikan jarak jauh (PJJ). Dengan itu.Selain itu. masalah lain yang timbul dalam penggunaan ICT dalam Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) iaitu daya tahan yang rendah. pelajar perlu sedar bahawa terceburnya mereka dalam pendidikan jarak jauh buka n mengambil tempoh masa yang suntuk sama ada satu atau dua tahun sebaliknya terdapat juga pelajar pendidikan jarak jauh mengambil masa selama lapan tahun. menghadiri ujian -ujian dan peperiksaan-peperiksaan sama ada di Pusat Wilayah atau Pusat Peperiksaan. setiap tahun dengan dengan segala komitmen dan aktiviti pembelajaran yang perlu diikuti. Selain itu. Semua ini timbul adalah kerana pelajar tidak bijak dalam mengambil inisiatif sendiri. Mereka perlu bertindak secara individu dalam memilih perkara yang hendak dipelajari Pelajar juga kurang mahir dalam memilih sendiri bila dan di mana dan bagaimana untuk menguasai kefahaman dalam proses pendidikan jarak jauh. membeli buku dan bahan rujukan. Hal ini bermakna pelajar perlu mempunyai daya tahan tinggi yang dapat membawa pelajar dari tahun ke tahun. Apabila terceburnya pelajar dalam pengajian jarak jauh.

Kehidupan sebagai pelajar ada kalanya dapat menyelenggarakan banyak kerja dalam suatu masa dan ada kalanya tidak yang banyak dibuat dalam jangka masa yang sama. Masa mereka banyak dihabiskan bersama kawan-kawan. Antaranya ialah budaya melepak ke pusat membeli belah. Hal ini secara tidak langsung akan menggangu proses pendidikan jarak jauh pelajar. mereka sentiasa dipengaruhi oleh perkara yang t idak berfaedah. suami. pelajar tidak dapat mempelajari bahan-bahan iaitu modul-modul kursus dalam tempoh yang singkat sama ada dalam tempoh setengah bulan atau satu tahun. bagi pelajar yang belum lagi berumah tangga. pelajar mahir 8 .sahaja telah pun menunjukan pendidikan jarak jauh memerlukan kos yang tingg i. Masalah lain yang wujud dalam pendidikan jarak jauh (PJJ) juga ialah masalah dalam pengurusan masa. Terdapat juga segelintir pelajar pendidikan jarak jauh juga kurang mempunyai kemahiran belajar. Ini bermakna pelajar tidak berjaya menguasai atau menamatkan tempoh pembelajaran tersebut disebabkan oleh tiada perancangan yang khusus. Walaupun. Ini tidak termasuk lagi perbelanjaan harian pelajar dan keluarga pelajar sekirannya pelajar yang mengambil pendidikan jarak jauh yang sudah pun berumah tangga. Pelajar sememangnyan telah lama meninggalkan alam persekolahan. mereka juga perlu memberi komitmen lain terutamanya tanggungjawab terhadap keluarga iaitu sa ma ada terhadap isteri. Sementara itu. Sebagai contoh. Hal in demikian kerana bagi pelajar yang sudah berumah tangga. atau anak -anak. Terdapat segelintir pelajar yang tidak berkeupayaan membuat perancangan dan pengurusan masa yang berkesan bagi menampung pembelajaran mereka. Kemungkinan juga terdapat segelintir pelajar yang sedang bekerja selama tempoh pendidikan jarak jauh. Segala kemahiran belajar yang pelajar peroleh pada masa tersebut mungkin tidak relevan lagi dengan kaedah jarak jauh.

Menulis dalam erti kata berkebolehan meluahkan pemikiran dan pendapat pelajar dalam perkataan bertulis iaitu dalam kemahiran menulis.dalam pengguna ICT iaitu penggunaan komputer namun dalam pendidikan jarak jauh. dan lebih berkesan. semua masalah yang berkaitan sebenarnya tidak menjejaskan perkembangan pendidikan jarak jauh oleh sebab kemajuan teknologi komputer dan komunkasi yang begitu pesat. kemahiran mengupas soalan dengan betul serta kemahiran memberikan jawapan menepati soalan yang ditanyakan. lebih ketahanan. dan cepat. kemahiran membuat penilaian. teknik mengingati fakta atau persamaan dengan mudah. pelajar mungkin akan berasa gemuruh apabila diminta menulis laporan amali atau karangan yang sesuai dengan taraf universiti. teknik membaca dengan berkesan. lebih berdaya saing. mengambil nota dengan efektif. teknik menyimpan fakta dalam akal. kaedah perhubungan antara pelajar dengan pengajar selain media elektronik ialah dalam proses surat menyurat yang melibatkan penulisan. Namun demikian. Walaupun teknologi maklumat terdapat masalah tertentu. tetapi juga boleh mencetuskan peluang. Pelajar bukan sahaja tidak mahir dalam penulisan iaitu menulis laporan malah pelajar juga tidak mahir dalam menanyakan soalan melalui tulisan. teknik menduduki peperiksaan. teknik persembahan. namun teknologi maklumat mampu memberi peluang kepada manusia untuk memajukan diri. Banyak peluang yang tercetus daripada perkembangan teknologi maklumat yang tidak harus dipersia -siakan. Pelajar juga menghadapi masa lah dalam kemahiran menyelidik. Peluang untukmanusia lebih produktf. Setiap individu perlu perlu lakukan 9 . kemahiran berfikir. Oleh yang demikian. Semua masalah boleh menyebabkan kesusahan. Sering kali terdengar sungutan para pelajar yang mengatakan mereka tidak tahu soalan yang perlu di tanya. lebih kreatif. kemahiran mengeluarkan meklumat dengan tepat. kemusnahan dan kesulitan.

2.3 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian yang ingin di capai dalam kajian ini ialah: 1. kepakaran.1 Adakah ICT mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) ? 1. 10 . 1.2 PERSOALAN KAJIAN 1. kebijaksanaan dan semua ini juga disebut perkongsian pintar untuk merebut peluang teknologi maklumat d an komunikasi yang kian berkembang pesat.3 Bagaimanakah keupayaan institusi dalam menyediakan prasarana kepada pelajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)? 1.perkongsian pengalaman.3. 1.2.3.1 Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). tenaga manusia.3.2. 1.2 Menilai sama ada ICT mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau sebaliknya.2 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)? 1.3 Mengupas keupayaan institusi dalam menyediakan prasarana kepada pelajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

5. pengimbas (scanner). Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merujuk kepada penggunaan pelbagai item dan keupayaan dalam penciptaan.4 HIPOTESIS KAJIAN Ha1 : Terdapat perkaitan antara ICT dalam mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).1 Definisi Konseptual Teknologi Internet Heinich (1996) yang menyatakan bahawa komputer dapat memperkayakan teknik pengajaran. Menurut Merrill (1986) pula. Arahan ini boleh disampaikan menerusi peralatan input seperti papan kekunci. penyimpanan.5 DEFINISI ISTILAH 1. tetikus. pad grafik dan unit pemprosesan pusat (CPU).1. joystick. HO1 Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara ICT dalam mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh Ha2 Terdapat perkaitan antara : : 1. komputer adalah mesin memproses maklumat yang perlu diberikan arahan oleh penggunanya. kad. 11 .

dan sebagainya dalam kajian lepas (Yusuf Hashim. Beliau juga membuat kesimpulan bahawa PJJ ialah penggun aan media teknik. biasanya bercetak untuk menghubungkan pelajar dengan pengajar dan menjalankan kandungan pendidikan. Pengajian Jarak Jauh (PJJ) Daripada analisis yang telah dibuat oleh Keegan (1980) terhadap difinisi PJJ di dunia. perniagaan.5.dan penyebaran maklumat yang digunakan untuk mencapai. dan menyebar maklumat terutama maklumat yang berbentuk digital. pengaruh organisasi pendidikan yang membezakannya dengan belajar bersendirian. menyimpan. 1. ketenteraan.2 Definisi Operasional Komputer 12 . T eknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) bermaksud Teknologi maklumat dan komunikasi digital yang digunakan untuk berkomunikasi serta menyalurkan maklumat dalam talian untuk membantu dan membangunkan manusia dan seterusnya membangunkan negara dalam bidang pe ndidikan. PJJ juga dikatakan sebagai komunikasi dua hala yang mana pelajar mendapat faedah daripadanya atau pun memulakan perbincangan. beliau telah membuat kesimpulan bahawa dala m definisi PJJ hendaklah merangkumi pemisahan pelajar dengan pengajar yang membezakannya dengan pengajaran bertatap muka. 2003).

Komponen tahu guna pula merujuk kepada kebolehan pengemblengan kuasa teknologi maklumat sepenuhnya iaitu apa. Ini adalah kerana komputer dijadikan sebagai pangkalan data. bila. Penggunaan komputer ini ada hubungkaitnya dengan teknologi maklumat dan komunikasi yang kini diaplikasikan dalam sistem pendidikan negara. aturcara dan maklumat). Kebolehan menggunakan sepenuhnya teknologi maklumat untuk menyelesaikan masalah dan menggunakan peluang yang ada sepenuhnya iaitu merujuk kepada kebiasaan dengan alat teknologi maklumat. Rangkaian komunikasi pula merupakan rangkaian yang digunakan untuk penghantaran dan penerimaan data dan maklumat (perkakasan.Heinich (1996) menyatakan komputer berkemampuan mengawal dan mengurus bahan pengajaran yang banyak. menyimpan. pemproses dan mempersembah data dan maklumat termasuk perkakasan dan perisian komputer serta teknologi storan (pekakasan. dapat memberikan maklumat yang dicari atau diminta oleh orang ramai. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Kompenan utama teknologi maklumat iaitu komputer yang digunakan untuk menerima. Kemampuan komputer berinteraksi dengan pengguna membolehkan pengajar -pengajar menerapkan pengajaran dan pembelajaran secara lebi h mudah serta menarik. Bitter (1989) pula menyatakan komputer boleh bekerja pantas serta beroperasi 24 jam tanpa berhenti dan maklumat yang dikeluarkannya dengan tepat. 13 . aturcara dan maklumat). bagaimana teknologi maklumat digunakan se cara berkesan. kemahiran yang diperlukan dan memahami bila hedak meng gunakan teknologi maklumat untuk menyelesai masalah dan mengeksploitasikan peluang yang terbuka luas.

Dalam konteks PJJ. Selama ini kita ketahui bahawa PK sebagai pendidikan gaya pos dengan proses pembelajaran yang sebahagian besarnya masih menggunakan bahan berceak. Oleh itu ciri utama PJJ adalah pelajar dipisah kan oleh jarak dengan dan belajar di atas kemahuannya sendiri. tidak bertatap muka dan terpisah atau jauh dari pengaja r dan proses pembelajaran dikawal sendiri oleh pelajar. 1.Jarak yang dimaksudkan disini adalah relatif dan mungkin hanya dipisahkan oleh tembok atau dinding dalam kata lain µtidak bertatap muka. bila. Untuk meningkatkan keberkesanan PK proses pembelajaran saling melengkapai satu dengan bahan aneka media yang lain terutama teknologi maklumat canggih dan perkhidmatan sokongan lain untuk membolehkan proses pendidikan yang berkesan dapat dicapai melalui pembelajaran kendiri.6 SKOP KAJIAN DAN LIMITASI KAJIAN 14 .Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah inovasi Pendidikan Koresponden (PK). Maka bahan aneka media memainkan peranan yang penting untuk menjalankan proses pembelajaran. pembelajaran kendiri membawa maksud bahawa pelajar belajar bersendirian. Pelajar belajar berdasarkan kemahuannya sendiri dan bebas menentukan apa yang ingin dipelajari. dimana untuk belajar. dan bagaimana untuk belajar.

Kajian ini juga turut mengkaji tahap kesedaran dan pendedahan pelajar jarak jauh tentang tahap penggunaan ICT serta keupayaan PJJ dalam menyediakan prasarana yang mencukupi berkaitan dengan ICT. Dalam kajian ini. Kajian ini hanya menfokuskan kepada pelajar yang berumur dalam linkungan antara 20 hingga 40 tahun keatas. tahap pendedahan dan penggunaan ICT dalam kalangan pelajar turut dikaji. Dengan ini. 1.Kajian ini hanya menfokuskan kepada pelajar yang menyambung pelajaran di pusat pengajian tinggi awam sebagai pelajar pendidikan jarak jauh (PJJ).7 KERANGKA KONSEP Pembolehubah bebas Pembolehubah Bersandar ICT PENDIDIKAN JRK JA 15 . komunikasi dan kebolehan untuk berkomunikasi maklumat melalui komputer dan menghubungkan manusia melalui maklumat. teknologi maklumat dan komunikasi meliputi aspek komputer.

Ini adalah bertetapan dengan seruan kerajaan dalam merealisasikan sebuah negara membangun pada tahun 2020. program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) perlu mengenal pasti strategi pengajaran yang berkesan yang mampu meningkatkan mutu pembelajaran dan pencapaian akademik pelajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).BAB 2 2. 16 .0 TINJAUAN LITERATUR 2. Pengajian jarak jauh (PJJ) boleh ditakrifkan sebagai sistem pengantaraan yang menghubungkan pelajar dengan sumber-sumber pembelajaran. Justeru.1 PENGENALAN Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam dan lebih terperinci berkenaan dengan kesedaran dan pendedahan dalam era komunikasi (ICT) mempengaruhi pendidikan secara jauh. program pendidikan jarak jauh seperti Pendidikan Jarak Jau h (PJJ) memainkan peranan penting kerana program ini memberi alternatif kepada individu yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi mengikut saluran biasa. Ianya merupakan satu laluan alternatif bagi pelajar yang ingin memajukan diri mereka ke tahap yang lebih tinggi. Dalam hal ini. Ini bermakna rakyat mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran melalui program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) selaras dengan dasar pendemokrasian pendidikan.

Oleh itu. Bahan bercetak masih merupakan komponen yang terbesar daripada bahan aneka media yang digunakan dalam PJJ.2 DEFINISI PENDIDIKAN JARAK JAUH Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) boleh didefinisikan sebagai satu sistem pengantaraan yang menghubungkan pelajar dengan sumber -sumber pembelajaran. Seterusnya pelajar mengirimkan tugasan yang telah dibuat kepada institusi. Ini merupaka satu -satunya kaedah yang telah diuji dengan baik. Tambahan pula.Justeru. tetapi bahan bercetak yang dicipta khas untuk pembelajaran kendiri merupakan bahan utama dalam PJJ. 2. Maka bahan aneka media memainkan peranan yang penting untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Walaupun terdapat institusi -institusi PJJ di negara-negara maju yang mampu menggunakan µteknologi generasi ketiga¶. sistem ini terbuka kepada peringkat umur 20 hingga 35 tahun dan kemungkinan terdapat juga individu yang melebihi dari peringkat tersebut namun mungkin hanya segelintir. PJJ berbeza daripada PK iaitu membawa erti kepada bahan bercetak ataupun nota be rcetak yang dikirimkan kepada pelajar dan pelajar belajar bahan yang dikirimkan. terdapat institusi pengajian tinggi awam di Malaysia telah menawarkan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bagi memberi peluang kepada mereka yang mempunyai kekangan tertentu untuk menetap di kampus. Tugasan yang telah diperiksa dengan ulasan -ulasan tertentu diposkan semula kepada pelajar. PK merupakan sebahagian daripada komponen PJJ dan diminimumkan serta disokong dengan kedatangan ke kelas-kelas amali atau 17 .

1992). tutorial bertatap muka dengan pengurus kursus semasa kursus insentif untuk memantau proses pembelajaran pelajar. Dalam konteks di atas. Rancangan Pendidikan Jarak Jauh yang pernah dikendalikan oleh USM memainkan dua peranan yang melibatkan kos iaitu sebagai pengeluar yang berfungsi untuk membangun rancangan dan menghasilkan bahan pembelajaran dan yang kedua sebagai penyampai yang berfungsi untuk menawarkan rancangan dan bahan pembelajaran yang berkenaan dan menyediakan segala perkhidmatan sokongan untuk menyediakan dan membantu pelajar dapat menggunakanya dengan berkesan (Rowntree.yang mana kos ini akan ditampung semula selepas beberapa tahu penggunaanya (jangka pendek). banyak kursus daripa da university luar negara yang menawarkan kursus secara PJJ dan PT terutama Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) yang ditawarkan melalui institusi swasta di negara ini yang mana lebih memainkan peranan sebagai penyampai sahaja. Begitu juga penggunaan teknologi canggih akan menaikkan kos pada permulaan penggunaannya.teletutorial. Sudah tentu 18 . Semakin ramai bilangan pelajar. 2. tutorial. sesetengah pelajar terutama dalam kursus-kursus pendidikan berterusan terdapat penaja yang membiayai pengajian mereka sama ada sebahagian atau keseluruhannya. maka kos per pelajar menjadi rendah. Seperti yang kita ketahui. Di samping kos-kos diatas.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDIDIKAN JARAK JAUH Antara faktor yang mempengaruhi pendidikan jarak jauh ialah kos. Kos per palajar sangat bergantung kepada bilangan pelajar dan juga media yang digunakan. di pusat -pusat wilayah.

Jika pelajar mempunyai pengalaman mengikuti kursus melalui gaya pos. pelajar akan dapat melihat persamaan.bagi pelajar. Pelajar bukan sahaja telah lama meninggalkan alam persekolahan formal tetapi akan menceburkan diri dalam sistem pendidikan jarak jauh. Memandangkan pengajaran dan pembelajaran tidak berlangsung secara bersemuka. Dalam hal ini. bukan sahaja belajar tetapi juga perlu menanggung sebahagian daripada kos tertentu institusi kewangan dan tidak membayar keseluruhan kos yang mana sebahagian besarnya merupakan subsidi daripada kerajaan. suatu perancangan atau program orientasi disusun supaya pelajar didedahkan dengan cepat dan ditingkatkan pengetahuan tentang sistem yang akan diikuti selama beberapa tahun yang memungkinkan pelajar mendapat segulung ijazah. biasanya tiga atau empat hari bermastautin dalam kampus atau institusi yang menawarkan program jarak jauh tersebut. bahan -bahan 19 . Program Orientasi ini diad akan untuk menyampaikan meklumat dan penerangan tentang perkara -perkara akademik dan bukan akademik supaya pelajar mendapat pengetahuan dengan lebih mendalam tentang proses yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran dalam Rancangan Pendidikan Jarak Jauh. Oleh itu.4 KHIDMAT SOKONGAN INSTITUSI TERHADAP PENDIDIKAN JARAK JAUH Para pelajar yang diterima permohonannya untuk mengikuti Rancangan Pendidikan Jarak Jauh diwajibkan menghadiri Program Orientasi selama suatu jangka waktu yang tertentu. 2. maka suatu perantaraan yang memungkinkan proses pengajaran dan pembelajaran perlu diwujudkan. Sistem pendidikan jarak jauh merupakan kaedah yang baru bagi pelajar.

Modul dalam pelbagai cetak merupakan bahan pengajaran as as yang disediakan. Oleh yang demikian. Modul -modul yang dibekalkan kepada pelajar telah ditulis oleh pensyarah yang pakar dalam bidang masing -masing dan direka khas untuk kegunaan pelajar. Kaedah ini menggabungkan bahan bercetak disepadukan dengan pita audio. Jadi. Selain itu.pengajaran rasmi bagi kursus-kursus yang ditawarkan disediakan dan dibekalkan kepada pelajar. Kaedah lain pula ialah kaedah dalam bentuk siaran radio. Bahan -bahan bercetak yang diberi nama modul menjadi bahan pengajaran asas. Kaedah dalam bentuk rancangan video juga merupakan salah satu media yang digunakan dalam PJJ. setiap modul yang ditulis mendokong falsafah bahawa bahan pengajaran tersebut dapat menyampaikan bahan pengajaran kepada pelajar dan membolehkan pelajar mngukur dan mencapai kemahiran yang perlu d alam kursus-kursus yang berkenaan. Siaran radio merupakan satu siaran Rancangan Pendidikan Jarak Jauh juga ke 20 . Rancangan rancangan video ini juga direkadan dirakam bagi topik -tpik yang tertentu sahaja. Kaedah ini digunakan dalam kursus-kursus yang tertenru sahaja. pita audio itu akan mengarahkan dan membimbing anda memberikan penjelasan tambahan tentang tatacara kerja serta konsep -konsep yang sukar. bahan pengajaran tersebut juga memainkan peranan dalam bentuk kemahiran belajar seperti yang dilakukan oleh pengajar atau guru dalam keadaan bersemuka. Antara media lain yang terdapat dalam erti kata sokongan di Pusat Pendidikan Jarak Jauh adalah dalam kaedah audio -grafik. Kakitangan akademik juga telah menyediakan rancangan -rancangan video sebagai pengayaan bahan yang pelajar akan pelajari. Media bukan cetak juga digunakan dalam pengajaran secara jauh.

udara secara langsung dan pihak RTM telah mengkhaskan satu slot setiap minggu. para pelajar perlu pergi ke Pusat Wilayah masing-masing untuk mengikuti sesi teletutorial bagi kursusnya mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Ini bermakna para pelajar melihat wajah dan mendengar suara tenaga pengajar melalui monitor dan pembesar suara di setiap Pusat Wilay ah. Selain itu. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh kini melaksanakan telesidang video. Ini memberikan peluang kepadaanda untuk membuat persiapan dan berbincang semasa sesi nanti. Ini memberikan peluang kepada anda untuk berbincang terus dengan pensyarah. Pensyarah akan mengendali sesi tersebut dari Kampus Induk. Telesidang ialah kaedah yang melibatkan persidangan secara jarak jauh antara pusat-pusat wilayah bagi menjayakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melaui pancaran gelombang mikro. wujudnya keselarasan dari segi tahap kemajuan bahan pelajaran supaya kesemua pelajar berada pada tahap yang sama supaya perbincangan dapat dijalankan. Antara keistimewaan kaedah telesidang dari segi pembelajaran secara jarak jauh adalah teletutorial tersebut dikendali oleh pensyarah sendiri. Pensyarah juga dapat memonitor prestasi 21 . Dalam pelaksanaanya suatu agenda akan disediakan oleh tenaga pengajar dan dihantarkan kepada pelajarsebelum sesi teletutoial. Siaran ini telah diolah dalam bentuk ilmu untuk masyarakat dan pelajar dapat mengikuti siaran dan menelefon untuk berinteraksi dengan pensyarah dalam siaran tersebut secara langsung. Telesidang juga merupakan salah satu khidmat sokongan institusi terhadap pembelajaran dalam sis tem pendidikan jarak jauh dan menjadi kaedah telekomunikasi yang kian digunakan oleh institusi -institusi pengajian tinggi. Oleh itu.

) 2004 Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Hal ini berkaitan dengan sosial ekonomi kebudayaan. British Advisory Council for applied Research and Development (1980) menakrifkan teknologi maklumat sebagai suatu disiplin saintifik. 2.seseorang pelajar dengan lebih awal dan dapat juga memberikan maklumat atau nasihat serta merta selain dapat menyampaikan maklumat terkini tentang pembelajaran p elajar. komputer dan saling tindakan antara mesin (komputer) dan man usia. menyimpan. 1994) pula menakrifkan teknologi maklumat terdiri dari semua bentuk teknologi yang terlibat dalam pengumpulan. 1990) pula menakrifkan teknologi maklumat adalah suatu istilah untuk memerihalkan teknologi yang membolehkan kita untuk merekod. memproses. Sementara (E. manipulasi. menghantar dan menerima maklumat. Martin et al.5 DEFINISI ICT Menurut Abdul Razak (et al. teknologi dan kejuruteraan serta teknik pengurusan yang digunakan dalam pengendalian dan pemprosesan meklumat serta penguasaanya. komunikasi. (Behan dan Homes. mendapat semula. 2. persembahan dan menggunakan data (dan data yang ditransformasi kepada maklumat).W.6 PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN ICT Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) adalah berasaskan kepada keperluan dan kepuasan pengguna dalam penggunaan 22 .

Proses perkembangan dan pembangunan ICT ini berlaku ini berlaku secara berterusan. dan politik semasa serta memahami isu-isu setempat dan global. Proses perkembangan ICT melibatkan tiga proses iaitu proses kesedaran terhadap ICT. perkembangan pengetahuan. elemen organisasi serta penyelidikan dan pembangunan. budaya. nilai dan norma masyarakat. keserasian dari aspek sosial. kejuruteraan dan teknologi terhadapsesuatu perkara. penyelidikan dan pembangunan. pengurusan. Menurut Picard. keperluan operasi dan taktikal. Walau bagaimanapun. pengurusan. sumber manusia. matematik. Proses pembelajaran atau penerimaan ini akan terus meningkat sehingga sampai ke satu tahap. apabila sesuatu perubahan atau inovasi berlaku dalam bidang sains. penulisan laporan dan sebagainya. Keperluan teknikal meliputi aspek reka bentuk dan kegunaan perisian. Menurut Larsen (1998) dan Kholi (1990) dua keperluan asas untuk perkembangan ICT ialah keperluan teknikal dan keperluan pengguna. proses pembelajaran atau penerimaan terhadap perubahan akan berulang semula. Perkembangan ICT ini meliputi aspek pembangunan teknikal. kadar proses 23 .komputer. Kort dan Reily (2001). proses ini berkemungkinan akan tetap mengalami penurunan sehingga suatu inovasi atau pembaruan beru akan berlaku terhadap perka ra tersebut. proses pembauran (difusi) terhadap ICT dan proses pendedahan terhadap ICT sebelum ianya dapat berkembang dan digunakan dalam sesebuah masyarakat. Apabila perubahan baru berlaku. proses pembelajaran atau penerimaan terhadap perubahan i ni akan berkembang berdasarkan masa. Perkembangan ICT adalah selari dengan perkembangan dalam bidang komputer. Keperluan Pengguna pula merupakan keperluan yang meliputi aspek memahami keperluan dan permintaan pengguna.

7 PENGGUNAAN ICT Menurut Tengku Azztila (1992). sosial. Masyarakat umum pada hari ini lebih terbuka untuk mendalami bidang ICTkerana mereka berpendapat bahawa ICT dapat memudahkan mereka dalam segala aspek kehidupan. Terdapat lima cirri yang menggambarkan masyarakat pasca indutri yang terdapat di negara iaitu sektor ekonomi mengalami perubahan daripada berasaskan pengeluaran barangan kepada perkhidmatan. dan menggunakan teknologi serta proses membuat keputusan lebih bermatlamatkan untuk membentuk dan mencipta teknologi baru untuk masyarakat. Penggunaan internet juga semak in meluas di kalanganmasyarakat. kerajaan harus mengambil langkah yang wajar untuk menggalakkan masyarakat Malaysia 24 . Perkhidmatan internet dapat mengurangkan jurang antara individu. Boleh dikatakan setiap kerja pada hari ini banyak menggunakankemahiran komputer. taburan pekerjaan dan guna tenaga professional dan teknikal. Oleh itu.perkembangan ini bergantung kepada faktor ekonomi. casar perancangan dan pembangunan berasaskan kepada teori ilmu pengetahuan dan maklumat. 2. kumpulan atau organisasi. Masyarakat yang mahir dalam penggunaan ICT juga akan lebih cekap. cepat dan efektif dalam kerjaya dan kehidupan mereka. budaya dan politik dalam sesebuah masyarakat. Masyarakat pada pasca industri mengutamakan ilmu pengetahuan sebagai teras kemajuan. perbankan. membangunkan. perubatan . masyarakat Malaysia sentiasa berada pada era pasca industry selaras dengan perubahan global yang berlaku. Kita dapat lihat bahawa pada hari ini. matlamat masa depan untuk menguasai. perdagangan boleh dijalankan secara talian langsung (online) tanpa memerlukan kehadiran individu itu.

bangsa dan negara. masyarakat dan pelajar mestilah berusaha untuk memajukan diri mereka sendiri agar tidak ketinggalan untuk bersaing dengan negara maju yang lain. Di setiap sekolah rendah dan menengah juga terdapat mata pelajaran komputer dan IT. Langkah ini amat membantu pelajar yang kurang berkemampuan yang tidak merniliki komputer di rumah untuk bersama-sama dengan pelajar yang lain dalam mempelajari kemahiran komputer. 25 . Oleh itu. Kesimpulannya. Bahkan. Selain masyarakat umum. Kerajaan juga perlu memperuntukkan modal untuk pembangunan ICT demi masyarakat Malaysia. Penggunaan ICT dalam pengajian jarak jauh banyak membantu siswa dan siswi universiti yang jauh daripada lokasi dengan menghadiri kuliah melalui telesidang sahaja. Dengan ini. pelajar sekolah rendah juga bijak menggunakan komputer dan internet.memperkayakan lagi kemahiran ICT untuk kepentingan sendiri. Pela jar universiti juga tidak ketinggalan selepas penubuhan pengajian jarak jauh yang memberi peluang kepada pelajar yang sudah bekerja untuk menyambung pengajian mereka. Portal Pendidikan j uga boleh didapati di internet. mereka ini tidak akan ketinggalan dalam arus global yang sentiasa cepat dan pantas. pelajar pada hari ini juga lebih mahir dalam penggunaan ICT. pelajar sekolah rendah dan menengah dapat memanfaatkan penggunaan lCT dalam pembelajaran mereka seharian. Kini.

Dalam PJJ proses pengajaran adalah berdasarkan kepada pembahagian kerja dan terpisah daripada seseorang pensyarah university. Pembelajaran daripada bawah ke atas merujuk kepada individu yang mempelajari sesuatu akan menggunakan pengetahuan tersebut dan menyebarkannya kepada organisasi. Pembelajaran dari atas ke bawah merujuk kepada pengetahuan tertentu akan mendo rong kepada perkembangan pengetahuan yang lain. persekitaran kerja. Van de Spek dan Krinzinga 1998). masyarakat atau individu lain. pengalaman kerja. kesedaran ICT melalui komunikasi.2. Akhir sekali kesedran ICT melalui pembinaan gedung pengetahuan. Kesedaran pengetahuan ini melibatkan daripad a individu bertumpu kepada dan pembentukan penggunaan sumber-sumber tertentu pengetahuan tersebut. sekolah. Kesedaran individu melibatkan indvidu yang belajar dan sedar terhadap ICT melalui kelu arga. 26 . dan kesedaran ICT melalui pembinaan gedung pengetahuan. Kesedaran ini lebih berkesan kerana maklumat dan pembelajaran itu berterusan sehingga tidak dapat digunakan lagi. Kesedaran ICT melalui komunikasi pula melibatkan kesedaran individu belajar sesuatu dan seterusnya berkongsi pengalaman dan kesedaran tersebut dengan yang lain.8 PROSES KESEDARAN ICT Proses kesedaran terhadap ICT bermula dengan proses pembelajaran dari atas ke bawah dan pembelajaran dari bawah ke atas dalam kajian Van Heijst. Proses kesedaran terhadap ICT boleh wujud dalam tiga bentuk iaitu kesedaran terhadap individu. pembacaan dan sebagainya. masyarakat.

lancar. 27 . Selain dari itu penggunaan teknologi elektronik dan teknologi komunikasi sama ada menggunakan media cetak. Pakar mungkin bertanggungjawab hanya untuk ruang yang terbatas sahaja bagi setiap peringkat.Pembahagian kerja dan objektif proses pengajaran membolehkan setiap proses kerja dirancang sedemikian rupa bahawa objektif pengajaran yang dformulasikan dicapai dengan cara yang paling berkesan. sistem organisasi. media audio. kemampuan dan kemahiran mengajar pensyarah universiti. Ciri utama pendidikan jarak jauh (PJJ) ialah wujudnya pemisahan fizikal antara pengajar dan relajar pada kebanyakan waktu. Penggunaan peralatan mekanikal sepe rti mesin cetak. dengan cara pemisahan Sistem pendidikan jarak jauh merupakan tren yang terkini dalam pendidikan n egara. Walaupun tiada definisi yang tepat. radio atau televisyen digunakan sebagai alat komunikasi utama bagi menghubungkan pelaja r dan pengajar yang terpisah ini agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan. tempat dan cara belajar oleh pelajar yang pelbagai dari segi kehendak. dan cara penghantaran memungkinkan untuk menyampaikan pengetahuan. Walaupun terdapat pemisahan secara fizikal. namun kesemua definisi harus mempunyai elemen -elemen asas seperti berikut Pengasingan oleh jarak secara fizikal antara pelajar dan pengajar. Penggunaan pelbagaian bahan media berteknologi sarna ada bahan media cetak. karenah dan kemampuan dalam pelajar. Kemudahan masa. media elektronik atau media komputer· digunakan untuk penyampaian bahan pembel ajaran dan J!)engajaran.pertemuan bersemuka perlu diadakan untuk membantu pelajar memperkukuhkan motivasi dan membantu pelajar mengatasi masalah pembelajaran tertentu. Istilah pendidikan jarak jauh sebenarnya adalah pelbagai. media video.

Pelajar jarak jauh umumnya adalah pelajar dewasa. Oleh itu.Pelaksanaan sistem PJJ menjadi semakin berkesan dan meningkat dengan mendadak setelah timbulnya penambahan bilangan pelajar. peningkatan kos pendidikan luar negara serta kemudahan dan kecanggihan teknologi dan komunikasi negara masa kini. 28 . bapa atau ibu. anak kepada ibu bapa yang telah tua dan sebagainya. Pelajar ini telah lama meninggalkan81am persekolahan dan majoriti daripada mereka telah berkeluarga. mereka harus bijak dalam membahagikan masa antara pelajaran dan tanggungjawab dalam keluarga sarna ada sebagai suami atau isteri. anggota masyarakat. kemasukan yang terhad di institusi pengajian tinggi. lokasi dan belajar serta bekerja pada masa yang sarna. Sistem PJJ ini menjadi popular kerana ia f1eksibel dari segi masa.

jenis persampelan yang digunakan ialah persampelan jenis rawak mudah. Kajian tinjauan dipilih sebagai reka bentuk kajian kerana kajian ini melibatkan responden yang ramai. Persampelan jenis rawak mudah ini dipilih sebagai sampel kajian kerana setiap unit atau subjek dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden kajian.2 PERSAMPELAN Dalam kajian ini. borang tersebut akan dianalisis sebagai analisis data untuk hasil kajian. Apabila borang dikembalikan.1 REKA BENTUK KAJIAN Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan.0 METODOLOGI KAJIAN 3. Sebanyak 30 borang akan diedarkan kepada pelajar baru tahun 1. 3. Hal ini demikian kerana 29 . Kajian tinjauan merupakan kaedah mengumpul data dengan bertanya satu set soalan atau lebih dikenali sebagai borang kaji selidik. kajian ini akan dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik. B entuk kerangka persampelan adalah berbentuk keberangkalian. Oleh yang demikian. Borang soal selidik kajian akan akan diedarkan kepada pelajar baru iaitu pelajar tahun 1 yang mendaftar untuk mengikuti sistem pengajian secara jarak jauh (PJJ) iaitu semasa kursus orientasi Sidang Akedemik 2011/2012.BAB 3 3.

30 . 3.3 INSTRUMEN KAJIAN Jenis pengukuran yang digunakan dalam soal selidik adalah berbentuk nominal.tujuan penyelidikan adalah berbentuk penjelasan iaitu menjelaskan perkaitan antara ICT dalam mempengaruhi pendidikan jarak jauh.

RUJUKAN 31 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful