TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT): TEKNOLOGI INTERNET MEMPENGARUHI PENDIDIKAN JARAK JAUH BAB 1 1.

0 PENGENALAN

Komputer adalah alat elektronik yang kompleks da n mempunyai banyak kelebihan. Komputer sesuai untuk dijadikan alat bagi membantu guru mahupun pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia berkemampuan menerima dan memproses data. Komputer juga membantu pengajar mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkesan jika digunakan dengan sistematik. Pengajaran yang disertakan dengan alat bantu mengajar terkini akan dapat menambah minat pelajar mempelajari sesuatu bidang pelajaran. Di samping itu, jika komputer dapat digunakan secara sistematik dan berkesan oleh guru dan pensyarah, ia mampu menyelesaikan sebarang masalah pengajaran dan

pembelajaran. Satu perkembangan yang amat ketara dalam dunia masa kini ialah berlakunya ledakan teknologi maklumat. Dengan adanya kemajuan dalam telekomunikasi, komputer yang dihubungkan dengan jaringan internet telah membolehkan banyak maklumat diperolehi dengan cepat. Inovasi dalam teknologi maklumat ini dapat menyebarkan segala maklumat kepada pelbagai lapis an masyarakat (Nik Azis, 1996). Selain daripada bidang pendidikan, perkembangan persekitaran global telah memberi kesan besar kepada usaha membangunkan Malaysia sebagai sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan yang berdaya saing. Memandangkan ICT merupakan penentu utama dalam proses pembangunan bagi meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai, usaha akan dipergiat untuk
1

mengarusperdanakan akses kepada perkhidmatan dan kemudahan ICT secara meluas serta menggalakkan penerimaan dan penggunaan ICT secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. Penjanaan ilmu, kemajuan dan pertumbuhan pesat ekonomi sesebuah masyarakat dalam era globalisasi banyak dipengaruhi dan didorong oleh

perkembangan dan penguasaan Teknologi dan Komunikasi (ICT). Setiap saban hari saintis mencipta perkakasan yang canggih yang meliputi setiap aspek kehidupan. Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kepada negara, masyarakat dan para pelajar dalam konteks penjanaan ilmu memang tidak dapat dipertikaikan lagi. Dalam era globalisasi yang sentiasa berkembang pantas tanpa mengira skala jarak dan sempadan politik, peranan dan penggunaan ICT menjadi semakin memuncak terutama dalam menjana kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Sehubungan dengan ini cabaran mengaplikasi ICT bagi sistem pendidikan secara jauh (PJJ) dalam menghadapi era globalisasi ini terutama dalam aspek kesedaran, penguasaan dan peran cangan masa depan adalah sesuatu yang kritikal dan maklumat yang jitu. ICT amat penting dalam bidang pendidikan terutama untuk sistem pendidikan jarak jauh. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pendidikan jarak jauh (PPJ) semakin berkem bang. Pendidikan berteraskan secara talian dan juga web telah mula diaplikasikan dalam pelbagai cara merentasi tahap dalam pendidikan pada hari ini. Hal ini adalah selaras dengan pembangunan, kemajuan dan pertumbuhan yang banyak dipengaruhi oleh ICT. Peranan ICT dalam pendidikan tiada batasan terutama dalam era globalisasi yang memerlukan kepantasan dan kecekapan terutama dalam mencari bahan rujukan, berbincang dan mendapat bantuan rakan atau pengajar serta

menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Oleh itu setiap pelajar harus
2

menggunakan ICT sebagai alat dan kemudahan tambahan bagi membantu dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Pada hari ini, ICT boleh dianggap sebagai anggota badan manusia yang mana kehidupan kita pasti terjejas tanpa kehadirannya. ICT memainkan peranan yang penting dalam konteks penjanaan ilmu terutama untuk mereka yang mengikuti sistem pendidikan secara jarak jauh. Pelajar-pelajar yang mengambil pengajian secara jarak jauh juga semakin bijak memahami penggunaan ICT. Hal ini disebabkan sistem PJJ merupakan trend yang memuncak dalam sistem pendidikan kesan daripada penjanaan ilmu yang efisen dan efektif melalui pengaplikasian ICT. Lazimnya ini ada kaitan dengan pengertian pendidikan itu sendiri. Dalam kajian lepas (Che ah, 2004), pengaruh dan perkembangan pesat teknologi masa bagaimanapun kini telah berjaya mengatasi jurang jurang pemisahan masa dan mengurangkan jurang pemisahan secara fizikal di antara pelajar dan pengajar. Secara umumnya ICT digunakan

dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau Internet) untuk penyampaian isi kandungan, interaksi ataupun pemudah caraan. Internet, intranet, satelit, tape audio/video, TV interaktif, telesidang dan CD ROM adalah sebahagian daripada m edia elektronik dan komunikasi yang menggalakkan kegunaan ICT dalam pendidikan. Bagi pelajar, aplikasi teknologi dalam pendidikan bukan sekadar memiliki komputer tetapi perlu mengintegrasi secara berkesan dan efisyen penggunaannya agar membawa makna dengan cepat, mudah, dan tepat. Dengan ini pelajar yang mengaplikasi dan mengintegrasikan ICT dalam pendidikan sewajarnya berupaya menyelesaikan masalah secara kreatif dan efektif. Pada prinsipnya, kaedah pendidikan jarak jauh sememangnya mendukung konsep terpisahnya pengajar dan pelajar. Dengan itu, pengajaran dan pembelajaran

3

Menerusi media perantaraan. Kursus-kursus Ijazah Luar melalui konsep µberkembar¶ antara institusi tempatan dengan institusi luar negara juga menggunakan kaedah ini. Kini. kaedah pendidikan secara jarak jauh (atau jarak dekat) digunakan dengan meluas di merata dunia. Sehubungan itu. kesemua aspek pengajaran bersemuka dapat dilaksanakan. Kursus Gaya Pos. Di Malaysia sendiri. segala pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara formal dapat dilaksanakan dan disalurkan melalui jarak jauh. suatu mekanisme sokongan perlu diwujudkan supaya segala komponen pengajaran dan pembelajaran yang lazimnya dilaksanakan secara bersemuka dapat disalurkan khusus kepada golongan pelajar. Pertama. Oleh yang demikian. Ini tdak bermakna bahawa mereka yang tidak bernasib baik itu adalah disebabkan oleh kelayakan akademik 4 . Kedua. tanggungjawab pembelajaran telah dipin dahkan kepada pelajar sendiri. iaitu dalam keadaan pelajar terpisah daripada tenaga pengajar. secara sendirian. dan lain-lain lagi.berlangsung melalui bahan -bahan pembelajaran kendiri dalam pelbagai media. Pe ngajian Jarak Jauh. Antara contoh yang boleh dikaitkan iaitu tidak semua orang bernasib baik dapat melanjutkan pelajaran sebaik sahaja lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ataupun peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau apa sahaja peperiksaan yang setaraf dengannya. dua ciri yang penting dalam pelaksanaan pe ngajian jarak jauh. setiap pelajar akan belajar dan seterusnya sendirian menjalankan aktviti-aktiviti pembelajaran bagi menambahkan dan memperoleh ilmu serta kemahiran yang dicari. Hanya segelintir sahaja daripada mereka yang dapat menjejak kaki di menara gading. Antara cirri yang menarik ialah program -program jarak jauh dapat diikuti oleh seseorang individu tanpa meningga lkan kerjayanya dalam masa mengikuti kursus jarak jauh. Dengan ini. kursus yang sedemikian diberi pelbagai nama seperti Pengajian Luar Kampus.

PJJ tdak dapat dipisahkan dengan pendidikan orang dewasa. Di samping tempat yang terbatas. British Columbia (Kanada). Zimbabwe. kebanyakan daripada mereka mempunyai kelayakan yang mencukupi tidak dapat bersaing dengan mereka yang diterima masu k ke IPTA tempatan dan tidak mampu pula untuk ke luar negara bagi mendapatkan pendidikan tinggi di university konvensional. 1. tidak semestinya orang dewasa sahaja yang mengikutinya tetapi sebahagian daripada kanak -kanak yang tinggal terpencil jauh dari sekolah ataupun atas sebab -sebab logistik dan sosio ekonomi juga mengikuti pendidikan secara jarak jauh seperti yang dijalankan di Australia. Maka. India.1 PENYATAAN MASALAH 5 . Oleh itu. yang mana bilangan ini bergantung kepada kemampuan sesebuah institusi tersebut. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. dan Indonesia. juga sebab -sebab peribadi seseorang calon seperti kewangan dan juga keluarga yang terpaksa meninggalkan pengajian terlebih dahulu sama ada bekerja ataupun berumah tangga.yang tidak mencukupi. bahkan banyak diantara mereka yang melebihi daripada kelayakan minimum untuk boleh dipertimbangkan masuk ke IPTA tempatan. PJJ merrupakan peluang kedua bagi mereka yang telah bekerja (termasuk suri rumah tangga juga dianggap sebagai sesuatu pek erjaan) melanjutkan pelajaran untuk mendapatkan segulung ijazah.

Alasan itu menjadikan mereka yang ingin mengikutinya berfikir dua kali kerana ada sesetengah mereka yang bekerja masih belajar dan berkeluarga. masalah penyelenggaraan juga menjadi masalah kepada pengguna. Ada juga yang mengatakan bahawa kurangnya tempat untuk bela jar. Mereka lebih terdorong untuk melakukan jenayah seperti dalam internet. 6 . masalah lain yang dikenal pasti ialah seperti kekurangan pengetahuan. penggunaan internet ini juga boleh membebankan pengguna terutama bagi yang tidak mengawal perasaan ketika penggunaany. Pada hari ini terdapat banyak tempat yang menawarkan pakej kemahiran komputer. Hal ini mungkin disebabkan oleh mereka yang kurang teredah dan tidak mengambil perhatian tentang kemahiran komputer. masa an wang dapat dimanfaatkan dengan perkara -perkara yang lebih berfaedah dan sihat. Kursus kemahiran ini juga mengambil masa yang panjang untuk belajar. Beban kewangan yang tinggi harus di bayar jika penggunaanya melebihi had keperluan. Padahal. Hal ini dapat dibuktikan apabila terdapat segelintir pelajar yang terdedah dan sering menggunakan interknit lebih mudah terpengaruh oleh bahan ganas d an tidak bermoral. Hanya masalah minor sahaja yang mudah diselenggarakan manakala masalah major seperti kerosakan cip dan peralatan lain mestilah dis elenggarakan di kedai komputer. Masa juga dibazirkan dengan perkara ±perkara yang kurang berfaedah akibat penggunaan internet yang berlebihan. Selain itu.Pengguaan ICT sering juga dikaitkan dengan gejala sosial di kalangan pelajar khususnya daripada internet. Pelajar-pelajar yang masih belajar dan keluarga yang kurang berkemampuan juga mempunyai masalah untuk bel ajar kemahiran. Kos belajar yang tinggi juga menjadi masalah kepada masyarakat. Se lain itu. Hal ini juga mungkin disebabkan daerah atau tempat mereka kurang pembangunan ICT. Selain itu.

Daya tahan rendah yang dimaksudkan ialah kurangnya motivasi dalam diri pelajar. Setiap pecahan ini merupakan ciri -ciri tetap yang terdapat dalam pembelajaran PJJ. menghadiri kelas-kelas teletutorial. menghadiri kelas -kelas amali. Tahap disiplin yang rendah menyebabkan terdapat segelintir pelajar yang tidak da pat menumpukan perhatian sepenuhnya dalam proses pembelajaran pendidikan jarak jauh (PJJ). suatu perancangan yang kukuh dan tetap juga perlu pelajar laksanakan agar segala aktiviti yang perlu peajar jalankan akan dapat pelajar sempurnakan tanpa sebarang gangguan. Pecahan dari segi senarai pembelaran 7 . masalah lain yang timbul dalam penggunaan ICT dalam Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) iaitu daya tahan yang rendah. dan pelajar juga perlu menghadiri Kursus Intensif selama tiga minggu bermastautin di kampus. Dengan itu. pelajar juga perlu membayar yuran. Apabila terceburnya pelajar dalam pengajian jarak jauh. setiap tahun dengan dengan segala komitmen dan aktiviti pembelajaran yang perlu diikuti. menghadiri ujian -ujian dan peperiksaan-peperiksaan sama ada di Pusat Wilayah atau Pusat Peperiksaan. Semua ini timbul adalah kerana pelajar tidak bijak dalam mengambil inisiatif sendiri. Pendidikan jarak jauh juga melibatkan kos yang tinggi. Hal ini bermakna pelajar perlu mempunyai daya tahan tinggi yang dapat membawa pelajar dari tahun ke tahun. membeli buku dan bahan rujukan. Mereka perlu bertindak secara individu dalam memilih perkara yang hendak dipelajari Pelajar juga kurang mahir dalam memilih sendiri bila dan di mana dan bagaimana untuk menguasai kefahaman dalam proses pendidikan jarak jauh. Pelajar pendidikan jarak jauh perlu menghadiri kursus Orientasi (sekali sahaja sepanjang pengajian).Selain itu. pelajar perlu sedar bahawa terceburnya mereka dalam pendidikan jarak jauh buka n mengambil tempoh masa yang suntuk sama ada satu atau dua tahun sebaliknya terdapat juga pelajar pendidikan jarak jauh mengambil masa selama lapan tahun. Selain itu.

Antaranya ialah budaya melepak ke pusat membeli belah. Hal in demikian kerana bagi pelajar yang sudah berumah tangga. Walaupun. Segala kemahiran belajar yang pelajar peroleh pada masa tersebut mungkin tidak relevan lagi dengan kaedah jarak jauh. Terdapat segelintir pelajar yang tidak berkeupayaan membuat perancangan dan pengurusan masa yang berkesan bagi menampung pembelajaran mereka. atau anak -anak. Sebagai contoh. Kemungkinan juga terdapat segelintir pelajar yang sedang bekerja selama tempoh pendidikan jarak jauh. Hal ini secara tidak langsung akan menggangu proses pendidikan jarak jauh pelajar. Masalah lain yang wujud dalam pendidikan jarak jauh (PJJ) juga ialah masalah dalam pengurusan masa. mereka juga perlu memberi komitmen lain terutamanya tanggungjawab terhadap keluarga iaitu sa ma ada terhadap isteri. Sementara itu. Terdapat juga segelintir pelajar pendidikan jarak jauh juga kurang mempunyai kemahiran belajar. Ini tidak termasuk lagi perbelanjaan harian pelajar dan keluarga pelajar sekirannya pelajar yang mengambil pendidikan jarak jauh yang sudah pun berumah tangga. Kehidupan sebagai pelajar ada kalanya dapat menyelenggarakan banyak kerja dalam suatu masa dan ada kalanya tidak yang banyak dibuat dalam jangka masa yang sama. pelajar tidak dapat mempelajari bahan-bahan iaitu modul-modul kursus dalam tempoh yang singkat sama ada dalam tempoh setengah bulan atau satu tahun. pelajar mahir 8 . mereka sentiasa dipengaruhi oleh perkara yang t idak berfaedah. Pelajar sememangnyan telah lama meninggalkan alam persekolahan. Masa mereka banyak dihabiskan bersama kawan-kawan. bagi pelajar yang belum lagi berumah tangga.sahaja telah pun menunjukan pendidikan jarak jauh memerlukan kos yang tingg i. Ini bermakna pelajar tidak berjaya menguasai atau menamatkan tempoh pembelajaran tersebut disebabkan oleh tiada perancangan yang khusus. suami.

dan lebih berkesan. pelajar mungkin akan berasa gemuruh apabila diminta menulis laporan amali atau karangan yang sesuai dengan taraf universiti. Pelajar juga menghadapi masa lah dalam kemahiran menyelidik. Namun demikian. Walaupun teknologi maklumat terdapat masalah tertentu. Semua masalah boleh menyebabkan kesusahan.dalam pengguna ICT iaitu penggunaan komputer namun dalam pendidikan jarak jauh. teknik menyimpan fakta dalam akal. kemahiran mengeluarkan meklumat dengan tepat. lebih ketahanan. Sering kali terdengar sungutan para pelajar yang mengatakan mereka tidak tahu soalan yang perlu di tanya. teknik mengingati fakta atau persamaan dengan mudah. kemahiran membuat penilaian. semua masalah yang berkaitan sebenarnya tidak menjejaskan perkembangan pendidikan jarak jauh oleh sebab kemajuan teknologi komputer dan komunkasi yang begitu pesat. kemahiran mengupas soalan dengan betul serta kemahiran memberikan jawapan menepati soalan yang ditanyakan. mengambil nota dengan efektif. namun teknologi maklumat mampu memberi peluang kepada manusia untuk memajukan diri. tetapi juga boleh mencetuskan peluang. teknik menduduki peperiksaan. Oleh yang demikian. Setiap individu perlu perlu lakukan 9 . Menulis dalam erti kata berkebolehan meluahkan pemikiran dan pendapat pelajar dalam perkataan bertulis iaitu dalam kemahiran menulis. kemahiran berfikir. kaedah perhubungan antara pelajar dengan pengajar selain media elektronik ialah dalam proses surat menyurat yang melibatkan penulisan. teknik membaca dengan berkesan. lebih kreatif. Peluang untukmanusia lebih produktf. Pelajar bukan sahaja tidak mahir dalam penulisan iaitu menulis laporan malah pelajar juga tidak mahir dalam menanyakan soalan melalui tulisan. Banyak peluang yang tercetus daripada perkembangan teknologi maklumat yang tidak harus dipersia -siakan. teknik persembahan. lebih berdaya saing. kemusnahan dan kesulitan. dan cepat.

3. kepakaran. 1.3 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian yang ingin di capai dalam kajian ini ialah: 1.2 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)? 1.1 Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).3 Mengupas keupayaan institusi dalam menyediakan prasarana kepada pelajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).1 Adakah ICT mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) ? 1.2.2 PERSOALAN KAJIAN 1. 1.3 Bagaimanakah keupayaan institusi dalam menyediakan prasarana kepada pelajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)? 1. tenaga manusia. 1.perkongsian pengalaman.2.2 Menilai sama ada ICT mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau sebaliknya.2. kebijaksanaan dan semua ini juga disebut perkongsian pintar untuk merebut peluang teknologi maklumat d an komunikasi yang kian berkembang pesat.3.3. 10 .

komputer adalah mesin memproses maklumat yang perlu diberikan arahan oleh penggunanya. joystick. pengimbas (scanner). tetikus. penyimpanan. 11 . Arahan ini boleh disampaikan menerusi peralatan input seperti papan kekunci.5. Menurut Merrill (1986) pula. kad.1. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merujuk kepada penggunaan pelbagai item dan keupayaan dalam penciptaan.4 HIPOTESIS KAJIAN Ha1 : Terdapat perkaitan antara ICT dalam mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).1 Definisi Konseptual Teknologi Internet Heinich (1996) yang menyatakan bahawa komputer dapat memperkayakan teknik pengajaran. HO1 Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara ICT dalam mempengaruhi Pendidikan Jarak Jauh Ha2 Terdapat perkaitan antara : : 1.5 DEFINISI ISTILAH 1. pad grafik dan unit pemprosesan pusat (CPU).

ketenteraan. T eknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) bermaksud Teknologi maklumat dan komunikasi digital yang digunakan untuk berkomunikasi serta menyalurkan maklumat dalam talian untuk membantu dan membangunkan manusia dan seterusnya membangunkan negara dalam bidang pe ndidikan. PJJ juga dikatakan sebagai komunikasi dua hala yang mana pelajar mendapat faedah daripadanya atau pun memulakan perbincangan.2 Definisi Operasional Komputer 12 . biasanya bercetak untuk menghubungkan pelajar dengan pengajar dan menjalankan kandungan pendidikan. 1. dan sebagainya dalam kajian lepas (Yusuf Hashim. beliau telah membuat kesimpulan bahawa dala m definisi PJJ hendaklah merangkumi pemisahan pelajar dengan pengajar yang membezakannya dengan pengajaran bertatap muka. menyimpan.dan penyebaran maklumat yang digunakan untuk mencapai. perniagaan. dan menyebar maklumat terutama maklumat yang berbentuk digital. pengaruh organisasi pendidikan yang membezakannya dengan belajar bersendirian.5. Pengajian Jarak Jauh (PJJ) Daripada analisis yang telah dibuat oleh Keegan (1980) terhadap difinisi PJJ di dunia. 2003). Beliau juga membuat kesimpulan bahawa PJJ ialah penggun aan media teknik.

kemahiran yang diperlukan dan memahami bila hedak meng gunakan teknologi maklumat untuk menyelesai masalah dan mengeksploitasikan peluang yang terbuka luas. dapat memberikan maklumat yang dicari atau diminta oleh orang ramai. 13 . Ini adalah kerana komputer dijadikan sebagai pangkalan data. Komponen tahu guna pula merujuk kepada kebolehan pengemblengan kuasa teknologi maklumat sepenuhnya iaitu apa.Heinich (1996) menyatakan komputer berkemampuan mengawal dan mengurus bahan pengajaran yang banyak. bagaimana teknologi maklumat digunakan se cara berkesan. Kebolehan menggunakan sepenuhnya teknologi maklumat untuk menyelesaikan masalah dan menggunakan peluang yang ada sepenuhnya iaitu merujuk kepada kebiasaan dengan alat teknologi maklumat. aturcara dan maklumat). aturcara dan maklumat). bila. menyimpan. Bitter (1989) pula menyatakan komputer boleh bekerja pantas serta beroperasi 24 jam tanpa berhenti dan maklumat yang dikeluarkannya dengan tepat. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Kompenan utama teknologi maklumat iaitu komputer yang digunakan untuk menerima. Rangkaian komunikasi pula merupakan rangkaian yang digunakan untuk penghantaran dan penerimaan data dan maklumat (perkakasan. pemproses dan mempersembah data dan maklumat termasuk perkakasan dan perisian komputer serta teknologi storan (pekakasan. Penggunaan komputer ini ada hubungkaitnya dengan teknologi maklumat dan komunikasi yang kini diaplikasikan dalam sistem pendidikan negara. Kemampuan komputer berinteraksi dengan pengguna membolehkan pengajar -pengajar menerapkan pengajaran dan pembelajaran secara lebi h mudah serta menarik.

Selama ini kita ketahui bahawa PK sebagai pendidikan gaya pos dengan proses pembelajaran yang sebahagian besarnya masih menggunakan bahan berceak. pembelajaran kendiri membawa maksud bahawa pelajar belajar bersendirian. Oleh itu ciri utama PJJ adalah pelajar dipisah kan oleh jarak dengan dan belajar di atas kemahuannya sendiri.Jarak yang dimaksudkan disini adalah relatif dan mungkin hanya dipisahkan oleh tembok atau dinding dalam kata lain µtidak bertatap muka. dan bagaimana untuk belajar. Maka bahan aneka media memainkan peranan yang penting untuk menjalankan proses pembelajaran. Pelajar belajar berdasarkan kemahuannya sendiri dan bebas menentukan apa yang ingin dipelajari.6 SKOP KAJIAN DAN LIMITASI KAJIAN 14 . Untuk meningkatkan keberkesanan PK proses pembelajaran saling melengkapai satu dengan bahan aneka media yang lain terutama teknologi maklumat canggih dan perkhidmatan sokongan lain untuk membolehkan proses pendidikan yang berkesan dapat dicapai melalui pembelajaran kendiri. dimana untuk belajar.Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah inovasi Pendidikan Koresponden (PK). bila. tidak bertatap muka dan terpisah atau jauh dari pengaja r dan proses pembelajaran dikawal sendiri oleh pelajar. Dalam konteks PJJ. 1.

7 KERANGKA KONSEP Pembolehubah bebas Pembolehubah Bersandar ICT PENDIDIKAN JRK JA 15 . teknologi maklumat dan komunikasi meliputi aspek komputer. Dalam kajian ini. 1. Dengan ini. tahap pendedahan dan penggunaan ICT dalam kalangan pelajar turut dikaji.Kajian ini hanya menfokuskan kepada pelajar yang menyambung pelajaran di pusat pengajian tinggi awam sebagai pelajar pendidikan jarak jauh (PJJ). Kajian ini juga turut mengkaji tahap kesedaran dan pendedahan pelajar jarak jauh tentang tahap penggunaan ICT serta keupayaan PJJ dalam menyediakan prasarana yang mencukupi berkaitan dengan ICT. komunikasi dan kebolehan untuk berkomunikasi maklumat melalui komputer dan menghubungkan manusia melalui maklumat. Kajian ini hanya menfokuskan kepada pelajar yang berumur dalam linkungan antara 20 hingga 40 tahun keatas.

Ini adalah bertetapan dengan seruan kerajaan dalam merealisasikan sebuah negara membangun pada tahun 2020. 16 . program pendidikan jarak jauh seperti Pendidikan Jarak Jau h (PJJ) memainkan peranan penting kerana program ini memberi alternatif kepada individu yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi mengikut saluran biasa. program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) perlu mengenal pasti strategi pengajaran yang berkesan yang mampu meningkatkan mutu pembelajaran dan pencapaian akademik pelajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Ianya merupakan satu laluan alternatif bagi pelajar yang ingin memajukan diri mereka ke tahap yang lebih tinggi. Ini bermakna rakyat mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran melalui program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) selaras dengan dasar pendemokrasian pendidikan.1 PENGENALAN Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam dan lebih terperinci berkenaan dengan kesedaran dan pendedahan dalam era komunikasi (ICT) mempengaruhi pendidikan secara jauh.0 TINJAUAN LITERATUR 2. Dalam hal ini. Justeru. Pengajian jarak jauh (PJJ) boleh ditakrifkan sebagai sistem pengantaraan yang menghubungkan pelajar dengan sumber-sumber pembelajaran.BAB 2 2.

PJJ berbeza daripada PK iaitu membawa erti kepada bahan bercetak ataupun nota be rcetak yang dikirimkan kepada pelajar dan pelajar belajar bahan yang dikirimkan. Maka bahan aneka media memainkan peranan yang penting untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Bahan bercetak masih merupakan komponen yang terbesar daripada bahan aneka media yang digunakan dalam PJJ. 2.Justeru.2 DEFINISI PENDIDIKAN JARAK JAUH Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) boleh didefinisikan sebagai satu sistem pengantaraan yang menghubungkan pelajar dengan sumber -sumber pembelajaran. Oleh itu. Tambahan pula. Walaupun terdapat institusi -institusi PJJ di negara-negara maju yang mampu menggunakan µteknologi generasi ketiga¶. PK merupakan sebahagian daripada komponen PJJ dan diminimumkan serta disokong dengan kedatangan ke kelas-kelas amali atau 17 . tetapi bahan bercetak yang dicipta khas untuk pembelajaran kendiri merupakan bahan utama dalam PJJ. Ini merupaka satu -satunya kaedah yang telah diuji dengan baik. sistem ini terbuka kepada peringkat umur 20 hingga 35 tahun dan kemungkinan terdapat juga individu yang melebihi dari peringkat tersebut namun mungkin hanya segelintir. Tugasan yang telah diperiksa dengan ulasan -ulasan tertentu diposkan semula kepada pelajar. terdapat institusi pengajian tinggi awam di Malaysia telah menawarkan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bagi memberi peluang kepada mereka yang mempunyai kekangan tertentu untuk menetap di kampus. Seterusnya pelajar mengirimkan tugasan yang telah dibuat kepada institusi.

Dalam konteks di atas. Rancangan Pendidikan Jarak Jauh yang pernah dikendalikan oleh USM memainkan dua peranan yang melibatkan kos iaitu sebagai pengeluar yang berfungsi untuk membangun rancangan dan menghasilkan bahan pembelajaran dan yang kedua sebagai penyampai yang berfungsi untuk menawarkan rancangan dan bahan pembelajaran yang berkenaan dan menyediakan segala perkhidmatan sokongan untuk menyediakan dan membantu pelajar dapat menggunakanya dengan berkesan (Rowntree. tutorial.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDIDIKAN JARAK JAUH Antara faktor yang mempengaruhi pendidikan jarak jauh ialah kos.1992). maka kos per pelajar menjadi rendah. Sudah tentu 18 . Kos per palajar sangat bergantung kepada bilangan pelajar dan juga media yang digunakan.teletutorial. di pusat -pusat wilayah. banyak kursus daripa da university luar negara yang menawarkan kursus secara PJJ dan PT terutama Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) yang ditawarkan melalui institusi swasta di negara ini yang mana lebih memainkan peranan sebagai penyampai sahaja. 2. Seperti yang kita ketahui. Begitu juga penggunaan teknologi canggih akan menaikkan kos pada permulaan penggunaannya. Di samping kos-kos diatas.yang mana kos ini akan ditampung semula selepas beberapa tahu penggunaanya (jangka pendek). sesetengah pelajar terutama dalam kursus-kursus pendidikan berterusan terdapat penaja yang membiayai pengajian mereka sama ada sebahagian atau keseluruhannya. Semakin ramai bilangan pelajar. tutorial bertatap muka dengan pengurus kursus semasa kursus insentif untuk memantau proses pembelajaran pelajar.

Sistem pendidikan jarak jauh merupakan kaedah yang baru bagi pelajar.4 KHIDMAT SOKONGAN INSTITUSI TERHADAP PENDIDIKAN JARAK JAUH Para pelajar yang diterima permohonannya untuk mengikuti Rancangan Pendidikan Jarak Jauh diwajibkan menghadiri Program Orientasi selama suatu jangka waktu yang tertentu. Dalam hal ini. Pelajar bukan sahaja telah lama meninggalkan alam persekolahan formal tetapi akan menceburkan diri dalam sistem pendidikan jarak jauh. Jika pelajar mempunyai pengalaman mengikuti kursus melalui gaya pos. bukan sahaja belajar tetapi juga perlu menanggung sebahagian daripada kos tertentu institusi kewangan dan tidak membayar keseluruhan kos yang mana sebahagian besarnya merupakan subsidi daripada kerajaan. suatu perancangan atau program orientasi disusun supaya pelajar didedahkan dengan cepat dan ditingkatkan pengetahuan tentang sistem yang akan diikuti selama beberapa tahun yang memungkinkan pelajar mendapat segulung ijazah. 2. bahan -bahan 19 . Memandangkan pengajaran dan pembelajaran tidak berlangsung secara bersemuka. maka suatu perantaraan yang memungkinkan proses pengajaran dan pembelajaran perlu diwujudkan.bagi pelajar. pelajar akan dapat melihat persamaan. Program Orientasi ini diad akan untuk menyampaikan meklumat dan penerangan tentang perkara -perkara akademik dan bukan akademik supaya pelajar mendapat pengetahuan dengan lebih mendalam tentang proses yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran dalam Rancangan Pendidikan Jarak Jauh. Oleh itu. biasanya tiga atau empat hari bermastautin dalam kampus atau institusi yang menawarkan program jarak jauh tersebut.

Modul dalam pelbagai cetak merupakan bahan pengajaran as as yang disediakan.pengajaran rasmi bagi kursus-kursus yang ditawarkan disediakan dan dibekalkan kepada pelajar. Jadi. Bahan -bahan bercetak yang diberi nama modul menjadi bahan pengajaran asas. Media bukan cetak juga digunakan dalam pengajaran secara jauh. bahan pengajaran tersebut juga memainkan peranan dalam bentuk kemahiran belajar seperti yang dilakukan oleh pengajar atau guru dalam keadaan bersemuka. Modul -modul yang dibekalkan kepada pelajar telah ditulis oleh pensyarah yang pakar dalam bidang masing -masing dan direka khas untuk kegunaan pelajar. Antara media lain yang terdapat dalam erti kata sokongan di Pusat Pendidikan Jarak Jauh adalah dalam kaedah audio -grafik. pita audio itu akan mengarahkan dan membimbing anda memberikan penjelasan tambahan tentang tatacara kerja serta konsep -konsep yang sukar. Kaedah ini digunakan dalam kursus-kursus yang tertenru sahaja. Selain itu. Siaran radio merupakan satu siaran Rancangan Pendidikan Jarak Jauh juga ke 20 . Kaedah ini menggabungkan bahan bercetak disepadukan dengan pita audio. Kaedah lain pula ialah kaedah dalam bentuk siaran radio. Kaedah dalam bentuk rancangan video juga merupakan salah satu media yang digunakan dalam PJJ. Rancangan rancangan video ini juga direkadan dirakam bagi topik -tpik yang tertentu sahaja. Oleh yang demikian. Kakitangan akademik juga telah menyediakan rancangan -rancangan video sebagai pengayaan bahan yang pelajar akan pelajari. setiap modul yang ditulis mendokong falsafah bahawa bahan pengajaran tersebut dapat menyampaikan bahan pengajaran kepada pelajar dan membolehkan pelajar mngukur dan mencapai kemahiran yang perlu d alam kursus-kursus yang berkenaan.

Ini memberikan peluang kepada anda untuk berbincang terus dengan pensyarah. Telesidang ialah kaedah yang melibatkan persidangan secara jarak jauh antara pusat-pusat wilayah bagi menjayakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melaui pancaran gelombang mikro. Pensyarah juga dapat memonitor prestasi 21 . Antara keistimewaan kaedah telesidang dari segi pembelajaran secara jarak jauh adalah teletutorial tersebut dikendali oleh pensyarah sendiri. Selain itu. Oleh itu. Ini memberikan peluang kepadaanda untuk membuat persiapan dan berbincang semasa sesi nanti. Dalam pelaksanaanya suatu agenda akan disediakan oleh tenaga pengajar dan dihantarkan kepada pelajarsebelum sesi teletutoial.udara secara langsung dan pihak RTM telah mengkhaskan satu slot setiap minggu. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh kini melaksanakan telesidang video. Ini bermakna para pelajar melihat wajah dan mendengar suara tenaga pengajar melalui monitor dan pembesar suara di setiap Pusat Wilay ah. para pelajar perlu pergi ke Pusat Wilayah masing-masing untuk mengikuti sesi teletutorial bagi kursusnya mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. wujudnya keselarasan dari segi tahap kemajuan bahan pelajaran supaya kesemua pelajar berada pada tahap yang sama supaya perbincangan dapat dijalankan. Pensyarah akan mengendali sesi tersebut dari Kampus Induk. Siaran ini telah diolah dalam bentuk ilmu untuk masyarakat dan pelajar dapat mengikuti siaran dan menelefon untuk berinteraksi dengan pensyarah dalam siaran tersebut secara langsung. Telesidang juga merupakan salah satu khidmat sokongan institusi terhadap pembelajaran dalam sis tem pendidikan jarak jauh dan menjadi kaedah telekomunikasi yang kian digunakan oleh institusi -institusi pengajian tinggi.

Sementara (E.seseorang pelajar dengan lebih awal dan dapat juga memberikan maklumat atau nasihat serta merta selain dapat menyampaikan maklumat terkini tentang pembelajaran p elajar. menyimpan. 2.) 2004 Teknologi Maklumat dan Komunikasi. 1990) pula menakrifkan teknologi maklumat adalah suatu istilah untuk memerihalkan teknologi yang membolehkan kita untuk merekod. manipulasi. mendapat semula. (Behan dan Homes. British Advisory Council for applied Research and Development (1980) menakrifkan teknologi maklumat sebagai suatu disiplin saintifik.5 DEFINISI ICT Menurut Abdul Razak (et al. menghantar dan menerima maklumat. komputer dan saling tindakan antara mesin (komputer) dan man usia. 2. memproses. Hal ini berkaitan dengan sosial ekonomi kebudayaan. persembahan dan menggunakan data (dan data yang ditransformasi kepada maklumat).6 PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN ICT Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) adalah berasaskan kepada keperluan dan kepuasan pengguna dalam penggunaan 22 . komunikasi.W. teknologi dan kejuruteraan serta teknik pengurusan yang digunakan dalam pengendalian dan pemprosesan meklumat serta penguasaanya. Martin et al. 1994) pula menakrifkan teknologi maklumat terdiri dari semua bentuk teknologi yang terlibat dalam pengumpulan.

nilai dan norma masyarakat. keperluan operasi dan taktikal. Proses pembelajaran atau penerimaan ini akan terus meningkat sehingga sampai ke satu tahap. kadar proses 23 . Perkembangan ICT adalah selari dengan perkembangan dalam bidang komputer. Apabila perubahan baru berlaku. Proses perkembangan dan pembangunan ICT ini berlaku ini berlaku secara berterusan. pengurusan. Menurut Larsen (1998) dan Kholi (1990) dua keperluan asas untuk perkembangan ICT ialah keperluan teknikal dan keperluan pengguna. dan politik semasa serta memahami isu-isu setempat dan global. budaya. proses pembelajaran atau penerimaan terhadap perubahan i ni akan berkembang berdasarkan masa. Menurut Picard. pengurusan. sumber manusia. Walau bagaimanapun. elemen organisasi serta penyelidikan dan pembangunan. Proses perkembangan ICT melibatkan tiga proses iaitu proses kesedaran terhadap ICT. keserasian dari aspek sosial. penyelidikan dan pembangunan. Kort dan Reily (2001). matematik. kejuruteraan dan teknologi terhadapsesuatu perkara. perkembangan pengetahuan. Perkembangan ICT ini meliputi aspek pembangunan teknikal. proses pembelajaran atau penerimaan terhadap perubahan akan berulang semula.komputer. proses ini berkemungkinan akan tetap mengalami penurunan sehingga suatu inovasi atau pembaruan beru akan berlaku terhadap perka ra tersebut. Keperluan Pengguna pula merupakan keperluan yang meliputi aspek memahami keperluan dan permintaan pengguna. apabila sesuatu perubahan atau inovasi berlaku dalam bidang sains. proses pembauran (difusi) terhadap ICT dan proses pendedahan terhadap ICT sebelum ianya dapat berkembang dan digunakan dalam sesebuah masyarakat. Keperluan teknikal meliputi aspek reka bentuk dan kegunaan perisian. penulisan laporan dan sebagainya.

2. Oleh itu. matlamat masa depan untuk menguasai. budaya dan politik dalam sesebuah masyarakat.perkembangan ini bergantung kepada faktor ekonomi. membangunkan. Masyarakat yang mahir dalam penggunaan ICT juga akan lebih cekap. masyarakat Malaysia sentiasa berada pada era pasca industry selaras dengan perubahan global yang berlaku. casar perancangan dan pembangunan berasaskan kepada teori ilmu pengetahuan dan maklumat. Masyarakat umum pada hari ini lebih terbuka untuk mendalami bidang ICTkerana mereka berpendapat bahawa ICT dapat memudahkan mereka dalam segala aspek kehidupan. perubatan . Kita dapat lihat bahawa pada hari ini. perbankan. kerajaan harus mengambil langkah yang wajar untuk menggalakkan masyarakat Malaysia 24 . Terdapat lima cirri yang menggambarkan masyarakat pasca indutri yang terdapat di negara iaitu sektor ekonomi mengalami perubahan daripada berasaskan pengeluaran barangan kepada perkhidmatan. taburan pekerjaan dan guna tenaga professional dan teknikal. kumpulan atau organisasi. dan menggunakan teknologi serta proses membuat keputusan lebih bermatlamatkan untuk membentuk dan mencipta teknologi baru untuk masyarakat. cepat dan efektif dalam kerjaya dan kehidupan mereka. Perkhidmatan internet dapat mengurangkan jurang antara individu. Boleh dikatakan setiap kerja pada hari ini banyak menggunakankemahiran komputer. sosial. Penggunaan internet juga semak in meluas di kalanganmasyarakat.7 PENGGUNAAN ICT Menurut Tengku Azztila (1992). Masyarakat pada pasca industri mengutamakan ilmu pengetahuan sebagai teras kemajuan. perdagangan boleh dijalankan secara talian langsung (online) tanpa memerlukan kehadiran individu itu.

Penggunaan ICT dalam pengajian jarak jauh banyak membantu siswa dan siswi universiti yang jauh daripada lokasi dengan menghadiri kuliah melalui telesidang sahaja. pelajar sekolah rendah juga bijak menggunakan komputer dan internet. Di setiap sekolah rendah dan menengah juga terdapat mata pelajaran komputer dan IT. Kesimpulannya. pelajar sekolah rendah dan menengah dapat memanfaatkan penggunaan lCT dalam pembelajaran mereka seharian. masyarakat dan pelajar mestilah berusaha untuk memajukan diri mereka sendiri agar tidak ketinggalan untuk bersaing dengan negara maju yang lain. Selain masyarakat umum. mereka ini tidak akan ketinggalan dalam arus global yang sentiasa cepat dan pantas. Kerajaan juga perlu memperuntukkan modal untuk pembangunan ICT demi masyarakat Malaysia.memperkayakan lagi kemahiran ICT untuk kepentingan sendiri. pelajar pada hari ini juga lebih mahir dalam penggunaan ICT. Oleh itu. Dengan ini. 25 . Bahkan. Portal Pendidikan j uga boleh didapati di internet. Langkah ini amat membantu pelajar yang kurang berkemampuan yang tidak merniliki komputer di rumah untuk bersama-sama dengan pelajar yang lain dalam mempelajari kemahiran komputer. Kini. Pela jar universiti juga tidak ketinggalan selepas penubuhan pengajian jarak jauh yang memberi peluang kepada pelajar yang sudah bekerja untuk menyambung pengajian mereka. bangsa dan negara.

Van de Spek dan Krinzinga 1998). masyarakat atau individu lain. dan kesedaran ICT melalui pembinaan gedung pengetahuan. Akhir sekali kesedran ICT melalui pembinaan gedung pengetahuan. 26 . pembacaan dan sebagainya.8 PROSES KESEDARAN ICT Proses kesedaran terhadap ICT bermula dengan proses pembelajaran dari atas ke bawah dan pembelajaran dari bawah ke atas dalam kajian Van Heijst. sekolah. kesedaran ICT melalui komunikasi. Kesedaran pengetahuan ini melibatkan daripad a individu bertumpu kepada dan pembentukan penggunaan sumber-sumber tertentu pengetahuan tersebut. Dalam PJJ proses pengajaran adalah berdasarkan kepada pembahagian kerja dan terpisah daripada seseorang pensyarah university. Kesedaran ini lebih berkesan kerana maklumat dan pembelajaran itu berterusan sehingga tidak dapat digunakan lagi. persekitaran kerja. Proses kesedaran terhadap ICT boleh wujud dalam tiga bentuk iaitu kesedaran terhadap individu. Kesedaran ICT melalui komunikasi pula melibatkan kesedaran individu belajar sesuatu dan seterusnya berkongsi pengalaman dan kesedaran tersebut dengan yang lain.2. Pembelajaran dari atas ke bawah merujuk kepada pengetahuan tertentu akan mendo rong kepada perkembangan pengetahuan yang lain. pengalaman kerja. masyarakat. Kesedaran individu melibatkan indvidu yang belajar dan sedar terhadap ICT melalui kelu arga. Pembelajaran daripada bawah ke atas merujuk kepada individu yang mempelajari sesuatu akan menggunakan pengetahuan tersebut dan menyebarkannya kepada organisasi.

Ciri utama pendidikan jarak jauh (PJJ) ialah wujudnya pemisahan fizikal antara pengajar dan relajar pada kebanyakan waktu.Pembahagian kerja dan objektif proses pengajaran membolehkan setiap proses kerja dirancang sedemikian rupa bahawa objektif pengajaran yang dformulasikan dicapai dengan cara yang paling berkesan. Walaupun terdapat pemisahan secara fizikal. dan cara penghantaran memungkinkan untuk menyampaikan pengetahuan. kemampuan dan kemahiran mengajar pensyarah universiti. media elektronik atau media komputer· digunakan untuk penyampaian bahan pembel ajaran dan J!)engajaran. media video.pertemuan bersemuka perlu diadakan untuk membantu pelajar memperkukuhkan motivasi dan membantu pelajar mengatasi masalah pembelajaran tertentu. Kemudahan masa. Walaupun tiada definisi yang tepat.lancar. Penggunaan peralatan mekanikal sepe rti mesin cetak. namun kesemua definisi harus mempunyai elemen -elemen asas seperti berikut Pengasingan oleh jarak secara fizikal antara pelajar dan pengajar. radio atau televisyen digunakan sebagai alat komunikasi utama bagi menghubungkan pelaja r dan pengajar yang terpisah ini agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan. dengan cara pemisahan Sistem pendidikan jarak jauh merupakan tren yang terkini dalam pendidikan n egara. Penggunaan pelbagaian bahan media berteknologi sarna ada bahan media cetak. Selain dari itu penggunaan teknologi elektronik dan teknologi komunikasi sama ada menggunakan media cetak. tempat dan cara belajar oleh pelajar yang pelbagai dari segi kehendak. sistem organisasi. Istilah pendidikan jarak jauh sebenarnya adalah pelbagai. media audio. Pakar mungkin bertanggungjawab hanya untuk ruang yang terbatas sahaja bagi setiap peringkat. karenah dan kemampuan dalam pelajar. 27 .

anak kepada ibu bapa yang telah tua dan sebagainya. Sistem PJJ ini menjadi popular kerana ia f1eksibel dari segi masa. lokasi dan belajar serta bekerja pada masa yang sarna. Pelajar ini telah lama meninggalkan81am persekolahan dan majoriti daripada mereka telah berkeluarga. bapa atau ibu. 28 . peningkatan kos pendidikan luar negara serta kemudahan dan kecanggihan teknologi dan komunikasi negara masa kini. anggota masyarakat. Oleh itu. kemasukan yang terhad di institusi pengajian tinggi. mereka harus bijak dalam membahagikan masa antara pelajaran dan tanggungjawab dalam keluarga sarna ada sebagai suami atau isteri. Pelajar jarak jauh umumnya adalah pelajar dewasa.Pelaksanaan sistem PJJ menjadi semakin berkesan dan meningkat dengan mendadak setelah timbulnya penambahan bilangan pelajar.

Sebanyak 30 borang akan diedarkan kepada pelajar baru tahun 1.2 PERSAMPELAN Dalam kajian ini. Oleh yang demikian. Persampelan jenis rawak mudah ini dipilih sebagai sampel kajian kerana setiap unit atau subjek dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden kajian.1 REKA BENTUK KAJIAN Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan. 3. B entuk kerangka persampelan adalah berbentuk keberangkalian.0 METODOLOGI KAJIAN 3. jenis persampelan yang digunakan ialah persampelan jenis rawak mudah. Kajian tinjauan merupakan kaedah mengumpul data dengan bertanya satu set soalan atau lebih dikenali sebagai borang kaji selidik. Kajian tinjauan dipilih sebagai reka bentuk kajian kerana kajian ini melibatkan responden yang ramai. Apabila borang dikembalikan.BAB 3 3. borang tersebut akan dianalisis sebagai analisis data untuk hasil kajian. kajian ini akan dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik. Borang soal selidik kajian akan akan diedarkan kepada pelajar baru iaitu pelajar tahun 1 yang mendaftar untuk mengikuti sistem pengajian secara jarak jauh (PJJ) iaitu semasa kursus orientasi Sidang Akedemik 2011/2012. Hal ini demikian kerana 29 .

30 . 3.tujuan penyelidikan adalah berbentuk penjelasan iaitu menjelaskan perkaitan antara ICT dalam mempengaruhi pendidikan jarak jauh.3 INSTRUMEN KAJIAN Jenis pengukuran yang digunakan dalam soal selidik adalah berbentuk nominal.

RUJUKAN 31 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful