BAB 3 KEBERKESANAN PELAKSANAAN SISTEM SEBUTAN BAKU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

Bahagian ini akan memberikan gambaran ringkas tentang faktor-faktor yang membawa kepada pelaksanaan sistem sebutan baku di Singapura khususnya di peringkat sekolah. Seterusnya, berdasarkan input yang diperoleh daripada para pelajar dan guru serta penelitian terhadap bahan-bahan pengajaran yang digunakan di sekolah-sekolah, keberkesanan dan keperihatinan yang berkaitan dengan pelaksanaannya akan dibincangkan. Beberapa saranan yang boleh dipertimbangkan dikemukakan di akhir bab ini. 3.1 Bahasa Baku dan Aspek-aspek Bahasa yang Dibakukan Menurut Awang Sariyan, perkataan baku telah wujud dalam kamus Melayu lebih setengah abad lalu jika kita merujuk Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta yang diterbitkan pada tahun 1953 sebagai sebuah kamus Melayu yang awal dan berwibawa. Dalam kamus tersebut, perkataan baku diberikan erti sebagai ‘yang menjadi pokok yang sebenar dan sesuatu yang dipakai sebagai dasar; ukur’.1 Menurut beliau lagi, Kamus Bahasa Indonesia terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahaun 1983 mencatatkan erti baku sebagai
‘ yang menjadi pokok; yang benar; dan yang dipakai sebagai dasar ukuran; standard’.
2

Kamus Dewan pula memberikan erti baku sebagai ‘ yang pokok, yang dasar, yang benar, dan yang ( sudah ) diterima umum sebagai bentuk yang sah dan betul (contohnya dari

1. Awang Sariyan, 2000. Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia, Kuala Lumpur, DBP, hlm 2. 2. Ibid., hlm 3. 38

segi bentuk dan sifat) dan dijadikan asas perbandingan (berkenaan bahasa, sebutan, ejaan dsb.); standard’.3 Berdasarkan ketiga-tiga kamus yang dianggap berwibawa tadi, jelas bahawa ‘kata baku sudah mempunyai erti yang mantap selama berpuluh-puluh tahun dalam khazanah kosa kata Melayu’.4 Erti yang diberikan menunjukkan bahawa bahasa baku ialah bahasa yang sah, benar dan betul. Bahasa yang betul ini pula dijadikan kayu ukur atau dasar dalam membandingkan dan menentukan ketepatan bahasa yang digunakan dari segi sebutan, ejaan dan aspek bahasa yang lain. Ismail Dahaman pula memberikan takrifan bahasa Melayu baku dengan memasukkan aspek laras bahasa selain aspek-aspek ejaan, tatabahasa, istilah, penggunaan kata dan sebutan yang betul iaitu ‘Bahasa Melayu baku ialah bahasa Melayu yang sempurna dari segi penggunaan aspek-aspek bahasanya, iaitu betul ejaannya, betul tatabahasanya, betul istilahnya, betul penggunaan katanya, betul laras bahasanya, dan betul sebutannya’.5 Asmah Haji Omar bersetuju dengan pendapat Einar Haugen iaitu bahasa yang baku ialah bahasa yang bermartabat atau mencerminkan keseragaman dalam tatabahasa dan sebutan. Bahasa itu juga ialah pelbagai jenis pertuturan yang mencerminkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi. Menurut beliau lagi, ‘Dalam bidang pendidikan, bahasa baku merupakan kerangka rujukan bagi bahasa yang dianggap baik dalam menilai bahasa penuturnya’.6 Menurut Garvin dan Mathiot bahasa baku ialah ‘bentuk bahasa yang sudah diberikan pengekodan, diterima dan bertugas sebagai model kepada komuniti bahasa yang besar. 3. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994. Kamus Dewan, Edisis Ketiga, Kuala Lumpur, DBP, hlm 93. 4. Op.cit., hlm 3. 5. Ismail Dahaman, 1994, Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu, Kuala Lumpur, DBP, hlm 1. 6. Asmah Haji Omar,1992. Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu, Kuala Lumpur, DBP, hlm 105. 39

Pengekedoan ini bermaksud sesuatu yang mempunyai peraturan yang tetap. Jadi, bahasa baku ialah bahasa yang ada peraturan-peraturannya, yang menjalankan tugas sebagai mewakili dialek-dialek lain dalam bahasa yang sama, dan hakikat ini sudah mendapat persetujuan ramai’.7 Oleh sebab sesuatu bahasa itu amat berkait rapat dengan budaya para penggunanya, maka kepelbagaian budaya menghasilkan pelbagai dialek dalam kalangan penutur bahasa Melayu. Oleh itu, kewujudan bahasa Melayu baku dapat menyeragamkan penggunaan bahasa Melayu, selain bertindak sebagai kayu ukur dalam menentukan betul salahnya penggunaan bahasa tersebut. ‘Soal menegakkan bahasa baku adalah satu perkara yang lazim dilakukan dalam menentukan satu model atau tolok bagi masyarakat pengguna untuk menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan komunikasi yang betul, jelas dan berkesan. Dan bagi masyarakat Melayu pula, pengertian “betul” ini bukan hanya berkisar kepada “ketatabahasaan” sahaja, tetapi juga santun bahasa atau bahasa yang berhemah. Bahasa yang baku juga menjadi kerangka rujukan bagi menentukan tahap keupayaan berbahasa seseorang penutur. Dalam bidang pendidikan, kerangka rujukan ini penting sewaktu penilaian atau pengujian terhadap kecekapan bahasa dalam kalangan murid dijalankan. Bertambah-tambah lagi apabila sistem penilaian itu berupa sistem pemeriksaan pusat’.8 Dengan pengertian ini, ‘maka pembakuan bahasa dapat difahami sebagai usaha, tindakan, atau proses mengetengahkan bentuk bahasa yang benar dan yang dapat menjadi dasar ukuran. Yang berkaitan dengan usaha, tindakan, atau proses tersebut ialah penetapan

7. Disebut dalam DBP, 1981. Bahasa Melayu Baku dalam Sosiolinguistik Bahasa Melayu, Kuala Lumpur, DBP, hlm 26. 8. Sidek Saniff, 1992. “Ucapan Haji Sidek saniff, Menteri Negara (Pendidikan ) untuk Majlis Pembukaan Rasmi, Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura, pada 8-10 September 1992, Di Pusat Islam , Singapura”, dalam Sekata, Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa, Jilid 10, Bilangan 2, MITA, hlm 4. 40

kod dan norma bahasa daripada segala segi bahasa iaitu ejaan, tulisan, peristilahan, tatabahasa, sebutan dan laras bahasa’.9 Pembakuan bahasa yang dilakukan meliputi seluruh aspek bahasa dan tidak terhad kepada aspek tertentu sahaja seperti sebutan semata-mata. Pembakuan ini termasuklah: • • • • • • Pembakuan sistem ejaan dan tulisan Pembakuan tatabahasa (berdasarkan bahasa tulisan) Pembakuan peristilahan (konsep yang berkaitan dengan pelbagai bidang ilmu) Pembakuan kosa kata (aspek makna dan bentuk kata) Pembakuan laras bahasa (perbualan dan persuratan) Pembakuan sebutan. Menurut Awang Sariyan (2000), dalam teori perancangan bahasa, aspek-aspek tersebut termasuk dalam perancangan korpus atau bahan bahasa. Jadi, boleh dikatakan bahawa pembakuan bahasa adalah perancangan korpus bahasa. Perancangan korpus ini meliputi empat tahap iaitu pemilihan, pengekodan, perluasan fungsi dan penerimaan masyarakat. Dalam tahap pemilihan salah satu dialek itu akan dipilih untuk dijadikan bahasa baku dan kemudiannya dilakukan penetapan aspek-aspek ejaan, sebutan, kosa kata, istilah dan tatabahasanya berdasarkan ciri-ciri yang betul. Bagi tahap peluasan fungsi, bahasa yang dibakukan itu akan digunakan dalam pelbagai aktiviti rasmi seperti pendidikan formal, penulisan sastera, pentadbiran dan sebagainya. Akhirnya, bahasa yang digunakan dengan meluas itu diterima oleh masyarakat sehingga dapat dinaikkan tarafnya sebagai bahasa rasmi atau kebangsaan. 9. Awang Sariyan, 2000. Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia, Kuala Lumpur, DBP, hlm 4.

41

pembakuan peristilahan sudah memperlihatkan kemantapannya’. Sistem Ejaan Baru ini dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1979 sebagimana ejaan yang diselaraskan oleh Malaysia dan Indonesia. bentuk dan makna 10. R. Hal ini disebabkan istilah merupakan realisasi konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu. telah tercipta lebih setengah juta istilah dalam lebih kurang 300 bidang ilmu. dan diakui adanya beberapa persoalan yang timbul.. ‘Pembakuan dalam bidang peristilahan pula berkait rapat dengan proses pemodenan bahasa dan kemajuan masyarakat. pembakuannya mempunyai kaitan yang rapat dengan peristilahan. Misalnya.3.10 Dalam aspek kosa kata pula.2 Pembakuan Bahasa Melayu Proses pembakuan aspek-aspek bahasa.J Wilkinson berhasil menyusun asas sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu. hlm 13. Di Singapura. namun jika dilihat secara keseluruhannya. 42 . Kemudian pada tahun 1972. Pembakuan kosa kata dapat dilihat pada aspek makna dan juga bentuk kata. beberapa aspek ejaan tersebut diubah suai dan sistem itu dinamakan Sisten Ejaan Baru. Sehingga kini. Kamus merakamkan pada dasarnya. sistem ejaan Rumi Melayu telah mengalami proses pembakuan sejak awal abad ke-20. kerana istilah ialah sebahagian daripada kosa kata. Walaupun proses penggubalan ini berlangsung terus-menerus. Bahasa Melayu mempunyai kata-kata yang tetap maknanya dan sistematik kaedah pembetukannya dan hal ini dapat diperhatikan pada kamus bahasa Melayu yang ada. Pembakuan istilah pula telah berlaku di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1957. kecuali aspek sebutan sudah berlaku sejak dulu lagi. Ibid. Sistem ini kemudian diperkemas oleh Za’aba dan dikenal sebagai Ejaan Sekolah kerana menjadi asas sistem pengajaran di sekolah.

Daripada usaha merumuskan aspek-aspek tertentu tatabahasa itu. bahasa Melayu telah melahirkan teks seperti Hukum Kanun Melaka. Pemantapan bahasa persuratan atau ragam tulisan dengan sendirinya memantapkan tatabahasa. ‘Oleh sebab masyarakat kita sudah memperlihatkan adanya pengkhususan dalam berbagai-bagai bidang. Dalam proses tersebut. hlm 15. Bahkan amat erat kaitan antara kedua11. Ibid. ‘Pembakuan aspek tatabahasa pula berlaku serentak dengan berkembangnya tradisi bahasa persuratan.11 Misalnya. 43 . Begitu juga kitab-kitab lain dalam pelbagai bidang seperti Hikayat Al-Salikin dan Hikayat Hang Tuah. Undang-undang Johor dan sebagainya. surat rasmi.12 Aspek laras bahasa menunjukkan ketepatan penggunaan bahasa berdasarkan bidang yang tertentu. Sebagai contoh. 12. telah terhasil teks Tajus Salatin.. diharapkan akan berhasil rumus tatabahasa yang mantap. memang masih ada aspek morfologi. tulisan ilmiah. hlm 14. undang-undang dan sebagainya. Pemantapan bahasa persuratan atau ragam bahasa tulisan dengan sendirinya memantapkan tatabahasa’. Undang-undang Laut Melaka. laporan.. mungkin timbul kelainan analisis atau pendapat pada aspek-aspek tertentu dalam kalangan ahli-ahli bahasa yang tertentu.sesuatu kata (kata dasar dan kata terbitan) dengan tepat. khususnya yang berkaitan dengan pengimbuhan yang memerlukan penelitian lanjut’. Walaupun demikian. Penggunaan pelbagai laras bahasa timbul dalam masyarakat yang maju. Ibid. dalam bidang undang-undang. pembakuan laras bahasa perlu bagi menentukan corak bahasa yang dapat menggambarkan ciri-ciri khusus sesuatu bidang itu seperti laras bahasa berita. ‘kita perlu akui bahawa dari waktu ke waktu berlaku proses penyempurnaan rumus. Dengan demikian tidak timbul soal pertentangan antara laras bahasa degan tatabahasa. Dalam bidang ketatanegaraan. Maklumat ini berguna bagi memastikan bentuk terbitan yang betul.

14. 1992. dsb ]’. hlm 7.13 Aspek pembakuan sebutan membayangkan bahawa tercapainya kesempurnaan sistem bahasa. “Ucapan Haji Sidek saniff. Yang dimaksudkan dengan sebutan baku ialah sebutan yang seragam. iaitu berdasarkan ejaan. Sementara tatabahasa menjadi asas sistem bahasa. Bilangan 2. Setelah pembakuan aspek-aspek bahasa yang lain. maka pembakuan sebutan melengkapkan proses pembakuan keseluruhan aspek bahasa. dalam Sekata. Di Pusat Islam .duanya. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. Kongres telah memutuskan bahawa ‘ Loghat Melayu-Riau yang dikatakan standard itu tidak lagi sesuai pada masa ini (iaitu dalam tahun 1956). 44 . Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura. yang diucapkan dengan cara yang sama oleh semua masyarakat penutur sesuatu bahasa itu.. Singapura”. Menteri Negara (Pendidikan ) untuk Majlis Pembukaan Rasmi. pada tahun 1956. pada 8-10 September 1992. Maka. Sidek Saniff. hlm 16. Dasar yang disarankan ialah sebutan fonemik. Jilid 10. Aspek sebutan tidak dapat dipisahkan daripada aspek ejaan kerana sesuatu perkataan itu dieja sebagaimana perkataan itu sepatutnya disebut. Ibid. Hakikat bahawa pembakuan sebutan perlu dilaksanakan telah ditimbulkan dalam Kongres Persuratan dan Bahasa Melayu se-Melaya Ketiga yang berlangsung pada 16 hingga 21 September 1956 di Singapura dan Johor Bahru. dianjurkan supaya vokal akhir a’ [ misalnya s-a-y-a atau k-i-t-a dll ] hendaklah dibunyikan ‘a’ [ sa-ya atau ki-ta ] bukan ‘e’ [ sa-ye atau ki-te. Keputusan yang dibuat oleh Kongres itu menetapkan bahawa sebutan yang 13. MITA. laras bahasa adalah peluasan sistem bahasa tersebut’. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu mengambil ketetapan yang cukup tegas dan berpandangan jauh ke hadapan tentang dasar sebutan baku bagi bahasa Melayu.14 Dalam rumusannya.

misalnya ‘huruf vokal e melambangkan dua bunyi vokal.3 Maksud dan Prinsip Sebutan Baku Sebutan baku ialah sebutan yang berdasarkan ejaan atau yang dikenali sebagai sebutan fonemik. 3. iaitu bunyi letupan lelangit lembut tak bersuara (k) seperti pada kata kaki. 45 . huruf konsonan dapat melambangkan tiga bunyi. Contohnya.baku ialah yang berdasarkan Ejaan Rumi. dan setiap huruf konsonan pula melambangkan satu bunyi konsonan. Kuala Lumpur. 1993. 16.16 Berdasarkan keterangan yang diutarakan oleh K. Prinsip ini berasaskan hakikat bahawa hampir setiap fonem dalam bahasa Melayu dilambangkan oleh sesuatu grafem yang tertentu. Ini bererti bahawa ‘pengucapan sesuatu bunyi menurut nilai bunyi yang dilambangkan oleh huruf grafem..L Pike dalam bukunya Phonemics. bukan yang berdasarkan kelaziman menyebut sesuatu perkataan itu menurut dialek Johor. satu grafem dalam bahasa Melayu pada umumnya mendukung satu nilai bunyi yang tertentu’. Ibid. Bahasa Melayu Baku dan Perancangan Bahasa. Bagaimanapun terdapat beberapa kekecualian.15 Ini bermakna bahawa setiap huruf vokal dalam bahasa Melayu melambangkan satu bunyi vokal tertentu. hlm 27. hlm 27. Awang Sariyan. iaitu vokal e pepet dan e taling. bunyi hentian glotis (?) seperti pada kata elak dan bunyi geseran rongga tekak bersuara (ç) seperti pada kata nikmat’. Demikian juga sebaliknya.Riau. Dewan Bahasa dan Pustaka. Asraf telah merumuskan bahawa sebutan baku ialah ‘kata-kata yang dieja sebagaimana yang 15. Beberapa konsonan pula dapat mewakili beberapa bunyi.

Dapatlah dirumuskan bahawa sistem sebutan baku bahasa Melayu adalah bersifat fonemik. jadi wajarlah setiap sebutan itu mengikut sistem ejaan. iaitu satu lambang atau huruf. 17 Ini bererti bahawa kata-kata yang dieja mengikut prinsip fonemik seperti yang digunakan sekarang hendaklah disebut atau diucapkan sebagaimana yang dieja. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. prinsip “satu bunyi satu sebutan” hendaklah dipegang. dan tidak ada huruf yang senyap’. Perlulah difahami bahawa selain bagi tujuan keseragaman. Sebutan mengikut prinsip fonemik ini memudahkan para penutur kerana keseragaman dalam sistem sebutan ini boleh mengelakkan kekeliruan dalam penyebutan sesuatu perkataan. Jelas di sini bahawa sistem sebutan mempunyai kaitan yang rapat dengan sistem ejaan atau tulisan. Hlm 25. mewakili satu fonem dan mestilah dibunyikan mengikut cara penyebutan fonem itu sendiri. Oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu sudah mantap atau baku. Nik Safiah menjelaskan bahawa pembakuan sebutan bermaksud penyeragaman dalam melafazkan bunyi-bunyi bahasa. “Sebutan Baku Bahasa Melayu Berdasarkan Prinsip Fonemik”. sebutan baku juga bertujuan untuk meningkatkan kecekapan berbahasa para penutur dan memantapkan sistem dalaman bahasa Melayu. dalam Sekata. Beliau menyatakan bahawa bagi keseragaman sebutan. Ismail Dahaman menggariskan matlamat pembakuan sebutan baku yang berikut: 17. Asraf. MITA. Sebutan yang tidak mengikut fonemik atau yang salah akan hanya mengelirukan para penutur kerana kelainan bunyi akan melahirkan makna atau maksud yang berlainan.diucapkan dan diucapkan sebagaimana yang dieja. 1986. Jilid 2 Bilangan 2. 46 .

di seluruh rantau ini. beta lu dan guenya. kosa kata (perbendaharaan kata umum dan istilah). iaitu supaya sistem sebutan menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. Keseragaman terakhir ini iaitu sebutannya akan mengukuhkan terus daya diri bahasa ini. Singapura. Kedua. “Ucapan Haji Sidek saniff. dan sistem ejaan. Bahasa Melayu/Indonesia ini: dari loghat-loghat di Brunei. Bilangan 2. bah dan ungkayah: ke pelosok-pelosok pedalaman di Indonesia seperti anda. MITA. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu. untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah’. 1994. loghat-loghat negeri di Malaysia pula dengan makan. Ismail Dahaman. pada 8-10 September 1992. Di Pusat Islam . Engkau orang dan dia orang di Singapura pula’.18 ‘Pembakuan sebutan ini akan menjadikan bahasa Melayu lebih kental: Pertama. hlm 5. depa dan pimainya. maka dan makangnya atau pun hang. 1992. kerana daya kepaduan mereka yang menuturkan bahasa ini. Sidek Saniff. Singapura”. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. hlm 3. Menteri Negara (Pendidikan ) untuk Majlis Pembukaan Rasmi. (2) Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku di kalangan semua golongan pengguna bahasa Melayu. kerencaman sebutan yang sedia ada termasuk dialeknya akan terus mewarna pelangi keseluruhan langit. dalam Sekata. DBP. 19. Kuala Lumpur. 47 . Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura. Jilid 10.19 18. (3) Untuk memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu.‘(1) Untuk mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi formal atau rasmi. (4) Secara khusus.

hlm 16-17. dan kuliah. 1988. 1992. kita tidak dituntut berbahasa 20. akan menggugurkan ciri-ciri daerah dan peribadi masing-masing dan menggunakan bentuk bahasa yang diterima sebagai bentuk-bentuk bahasa baku’. para penutur yang berasal daripada berbagai-bagai latar belakang. guru. MITA. televisyen dan filem). dalam Sekata. seperti pidato. Dalam situasi-situasi tersebut. penggunaan sebutan baku hendaklah dalam lingkungan yang disebutkan tadi. Perbincangan dan komunikasi rasmi dalam sektor awam. wawancara. (4) Siaran melalui media elektronik (radio. ‘Antara situasisituasi rasmi dan formal termasuklah persidangan dan mesyuarat. seperti pembacaan berita. dan dalam bilik darjah dan kuliah. hlm xiv. dan ucapan dalam upacara rasmi. syarahan. dan pegawai pendidikan. Jilid 10 Bilangan 2. Singapura.21 Dengan kata lain. 21. Dewan Bahasa dan Pustaka. 48 . ”Sebutan Bahasa Melayu Baku dan Pelaksanaannya di Malaysia”. pensyarah. DBP. ceramah. Nik Safiah Karim. ‘Ini bermakna dalam suasana yang tidak rasmi. oleh pelajar. sewaktu memberikan ucapan dan menyampaikan taklimat. Kuala Lumpur. ulasan. penyampaian hebahan. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. seperti dalam mesyuarat rasmi.Penggunaan sebutan baku adalah dalam situasi rasmi atau formal.20 Pedoman sebutan baku yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka mencatatkan bahawa penggunaan sebutan baku adalah dalam situasi formal atau rasmi sebagai yang berikut: (1) ‘Pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan. dan pengacaraan sesuatu rancangan’. temu duga. (2) (3) Ucapan di khalayak ramai.

pada 8-10 September 1992. kejelasan dan ketepatan. baik dalam hal susunan kalimat. mahu pun tulisan’. 22. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. masalah penyebutan yang berdasarkan ejaan dikatakan semakin menjadi besar. mahupun makna. “Ucapan Haji Sidek saniff.baku. Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan penggunaan sebutan baku di dalam kurikulum sekolah-sekolah di Malaysia. 1992. penggunaannya menekankan kerapian. Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura. Sidek Saniff. Seminar Pengajaran Bahasa Melayu anjuran CDIS mencadangkan agar sebutan berdasarkan ejaan terutamanya dalam pengajaran bacaan asas diperkenalkan. malah bebas dengan gaya bahasa yang kita fikirkan selesa. tiada langkah segera yang diambil. malah bebas memilih ragam-ragam lain yang sesuai dengan suasananya.22 3. dalam Sekata.4 Latar Belakang Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku di Singapura Di Singapura. juga sebutan kekata daripada bahasa-bahasa asing’. tidak memperdulikan hukum-hukum tatabahasa. Jilid 10. hlm 7 23. baik yang disampaikan secara lisan. Pada tahun 1988. 49 . Singapura”. setahun setelah Singapura menjadi pemerhati Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM). Di Pusat Islam . Menteri Negara (Pendidikan ) untuk Majlis Pembukaan Rasmi. Namun demikian. setelah Sistem Ejaan Baru dilaksanakan pada tahun 1979 sebagaimana yang telah diselaraskan oleh Malaysia dan Indonesia. kita bebas membuat pemilihan kata. Singapura. hlm 8. Tidak dengan penggunaan bahasa baku dalam situasi rasmi. ‘Permasalahan yang dulunya hanya berkisar pada bunyi ‘a’ sahaja.. Dalam komunikasi yang tidak formal. Ibid. MITA. Bilangan 2.23 Pada tahun 1985. menular kepada penyebutan vokal-vokal yang lain terutamanya vokal ‘i’ dan ‘u’.

pelaksanaan sistem sebutan ini tidak menimbulkan masalah dalam aspek tulisan. Perhubungan dan Kesenian atau MICA (pada masa itu dikenali sebagai MITA) dan mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan Singapura atau MOE (pada masa itu dikenali sebagai Kementerian Pelajaran) supaya menggunakan sebutan baku dalam sistem pendidikan formal. 50 . jadi wajarlah sistem sebutan ini dilaksanakan bagi tujuan keseragaman. Dalam perbincangan tersebut. (2) Oleh sebab setiap vokal atau konsonan hanya mempunyai satu bunyi sahaja. (3) Oleh sebab hanya aspek sebutan bahasa Melayu di Singapura yang belum baku berbanding dengan anggota MABBIM yang lain. Berdasarkan kertas laporan rasmi MOE yang bertarikh 7 Jun 1990. pada tahun 1989. beberapa pertubuhan lain diajak untuk membincangkan isu yang sama. sistem ini dapat melahirkan keseragaman antara huruf dan bunyi. kabinet memutuskan pada dasarnya untuk menerima sebutan baku di dalam sistem bahasa Melayu sepertimana yang disarankan oleh MBMS dalam kertas cadangan yang diajukan itu. Oleh itu. Pada bulan Jun 1990. Akhirnya pada tahun 1990. Majlis Bahasa Melayu Singapura atau MBMS (pada masa itu dikenali sebagai Jawatankuasa Bahasa Melayu Singapura atau JBMS) membincangkan kertas kerja yang disiapkan oleh Suratman Markasan mengenai ‘Perlunya Singapura Melaksanakan Sebutan Baku’. Keseragaman ini memudahkan sebutan dan bacaan. MBMS membuat keputusan melalui Kementerian Penerangan. cadangan MBMS itu diterima atas sebab-sebab yang berikut: ‘(1) Sebutan baku tidak mengubah ejaan sesuatu perkataan.Setahun berikutnya. MOE meluluskan kertas cadangan MBMS dan sekitar Ogos 1990.

24. MOE. 51 . hlm 2. 2.’24 Berikutan dengan keputusan yang diambil mengenai sebutan baku.5 Rasional Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku di Singapura Semasa memberikan ucapan dalam majlis pembukaan rasmi Seminar Sebutan Baku anjuran MOE pada September 1992 di Pusat Islam Singapura.4) Pelaksanaan sistem sebutan baku ini merupakan satu cara yang dilakukan oleh Singapura untuk mengikuti perkembangan bahasa Melayu di rantau ini. Segala maklumat yang diraih daripada lawatan di kedua-dua buah negara tersebut dijadikan panduan bagi pelaksanaan sistem sebutan baku di Singapura. tatabahasa dan kosa kata. Laporan Pelaksanaan Sebutan Baku di Sekolah-sekolah. Usaha yang berterusan dalam proses pembakuan bahasa Melayu setelah menangani proses pembakuan dari segi ejaan. Encik Sidek Saniff (pada masa itu Setiausaha Parlimen bagi Pendidikan) menggariskan tiga rasional pelaksanaan sistem sebutan baku di Singapura seperti yang berikut: ‘1. Keperluan pengajaran dan pemelajaran bahasa Melayu terutamanya dalam bidang bacaan asas yang didapati akan lebih mudah diajarkan dengan menggunakan pelbagai kaedah suku kata dan ‘sebutan baku’ pula dapat mengurangkan masalah sebutan yang berdasarkan ejaan ini. masalah yang berkaitan dan huraiannya. Singapura. MOE. pelestarian dan tentang prinsip-prinsip sebutan baku. beberapa wakil Singapura telah ke Indonesia dan Malaysia pada 17 hingga 23 Ogos 1992 untuk meninjau pelaksanaan sebutan baku. 1990. 3. Jabatan Pegembangan dan Pembangunan Kurikulum.

Pembakuan sistem sebutan ini sebagai usaha terakhir atau pelengkap dalam proses pembakuan bahasa Melayu. para pelajar diharapkan berupaya berkomunikasi menggunakan sebutan baku dalam majlis-majlis formal atau rasmi. Sidek Saniff. Dalam aspek pengajaran dan pembelajaran pula. MITA. dapat disimpulkan bahawa pelaksanaan sebutan baku di Singapura adalah untuk memenuhi tiga usaha iaitu usaha untuk pemantapan bahasa. Oleh sebab aspek ejaan dan bacaan berkait rapat. sistem sebutan baku yang bersifat fonemik akan menghasilkan ketekalan bunyi antara huruf dan bunyi dan ini diharapkan dapat memudahkan pembelajaran bahasa khususnya dalam aspek ejaan dan bacaan dalam kalangan para pelajar. istilah. Bilangan 2.25 Berdasarkan rasional yang digariskan tadi. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura. Jilid 10. pembakuan sebutan dilihat sebagai kesinambungan usaha bagi pembakuan aspek-aspek bahasa seperti ejaan. iaitu keperluan menyeragamkan sebutan setelah Malaysia mengumumkan penerimaan sebutan baku di dalam kurikulum sekolahnya sedang di Indonesia pula. pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah dan juga bagi kerjasama serantau khususnya dalam penyeragaman dan perkembangan bahasa. dalam Sekata. pembakuan sistem ini diharap dapat membantu para pelajar khususnya dalam aspek ejaan dan bacaan.3. Di Pusat Islam . 1992. Singapura. tulisan. tatabahasa dan laras bahasa. 25. Dalam usaha bagi pemantapan bahasa. pada 8-10 September 1992. Keperluan kerantauan. penyebutan berdasarkan ejaan telah lama berlangsung’. Singapura”. Menteri Negara (Pendidikan ) untuk Majlis Pembukaan Rasmi. kosa kata. Seterusnya. hlm 9. “Ucapan Haji Sidek saniff. 52 .

sistem sebutan ini diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dan ini diikuti oleh pelaksanaannya di sekolah-sekolah menengah. maktab rendah dan institut pusat pada tahun 1994. Dasar pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolah. Hal ini ditekankan oleh Encik Sidek Saniff dalam ucapannya semasa merasmikan Seminar Sebutan Baku pada tahun 1992. penggunaan sebutan baku diperkenalkan dalam peperiksaan lisan dan kefahaman mendengar peringkat nasional bagi peperiksaan Sijil Am Pelajaran Peringkat Biasa (GCE ‘O’ Level ) dan Peringkat Tinggi (GCE ‘A’ Level) pada tahun 1997 dan Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE) pada tahun 1998. Ini bererti kecekapan para pelajar bertutur menggunakan sebutan baku diuji dalam peperiksaan tersebut. Pada tahun 1993. Singapura tidak mahu ketinggalan dan menampakkan usaha yang sungguh-sungguh bagi mengikuti dan menyumbang kepada perkembagan bahasa Melayu di rantau ini. para guru dan para pelajar juga diharapkan menggunakan sebutan baku dalam aktiviti-aktiviti sekolah.Akhir sekali. ‘Sesuatu bahasa yang hidup akan terus berkembang sekiranya bahasa itu 53 . Pelaksanaan sistem sebutan baku ini merupakan satu usaha bagi penyeragaman bahasa Melayu dalam usaha membentuk bahasa Melayu sebagai bahasa yang bertaraf dan bermartabat. Seterusnya. 3. sebagai pemerhati MABBIM.6 Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku dalam Kurikulum Bahasa Melayu di Sekolah-sekolah Sistem sebutan baku dilaksanakan dalam kurikulum Bahasa Melayu di sekolahsekolah secara bertahap-tahap. Selain itu. menggariskan bahawa sebutan baku ini digunakan dalam situasi rasmi atau formal khususnya dalam bilik darjah semasa pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

dapat menggunakan bahasa untuk melahirkan buah fikirannya dan perasaannya. Bagi melicinkan pelaksanaannya di sekolah-sekolah. Antaranya ialah penubuhan jawatankuasa induk yang mengendalikan dan membincangkan hal-hal yang bersangkutan dengan sebutan baku. Aktiviti-aktiviti ini hendaklah menarik serta memenuhi minat dan keperluan pelajar-pelajarnya. termasuk sebutan’. Dengan ini aktiviti-aktiviti pemelajaran yang menyeronokkan inilah. Selain pegawai-pegawai MOE. 27.26 Penggunaan sebutan baku dalam aktiviti Bahasa Melayu seperti debat.digunakan di dalam dan di luar bilik darjah. Ibid. Berikutan ini. rasa “yakin” dan “cinta” untuk mengucapkan bahasa akan terbentuk.. Pakar bahasa dari Malaysia dan Indonesia telah diundang untuk menyampaikan kertas kerja iaitu Profesor Emeritus Dr Nik Safiah Karim dan Dr Harimurti. pengukuhan dan pengayaan. anjuran MOE telah diadakan pada 8-10 September 1992. 12-13.27 Bagi menyediakan para guru. 54 . melalui aktiviti-aktiviti penggunaan. 12. MOE telah menjalankan beberapa langkah. syarahan atau pidato. MOE. para pembimbing bengkel dari Malaysia seperti 26. perkhemahan bahasa dan bengkel-bengkel bahasa amat perlu kerana usaha ini dapat menyokong pelaksanaan sebutan baku dengan lebih berkesan bagi kesinambungan penggunaannya selain dalam bilik darjah dan meningkatkan penguasaan bahasa pelajar. Malah.. drama. Ibid. peraduan bercerita. Seminar Sebutan Baku. Jawantankuasa ini ‘bertindak sebagai unit pemantau dan bertugas untuk meneliti perkembangan sebutan baku di sekolah-sekolah dan menjadi tempat rujukan atau sumber kepada para guru untuk bertanyakan permasalahan yang menyentuh tentang pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu baku. meluahkan tanggapannya secara kritis dan kreatif’. bengkel-bengkel sebutan baku juga diadakan dengan kerjasama Staff Training Branch.

Dalam teks tersebut. Agar para guru dapat menjalankan dasar sebutan baku dengan betul. Semua rancangan termasuk siaran iklan dan berita. menggunakan 55 . Manakala pihak media pula mengambil keputusan menggunakan sebutan baku dalam penyiarannya. Persatuan Guru-guru Bahasa Melayu (PGBM ) dan Kesatuan Guru-guru Melayu Singapura (KGMS) tetapi juga masyarakat umum khususnya melalui aktiviti yang dikelolakan oleh badan-badan setempat seperti kelab-kelab masyarakat dan pertubuhan-pertubuhan seni. E-Video yang juga menggunakan sebutan baku diterbitkan dan diberikan kepada para guru. badan-badan setempat dan media massa. yang berdasarkan sukatan pelajaran yang baharu. dikhaskan satu bahagian atau komponen tentang sebutan baku bagi membantu para guru menyampaikan penjelasan tentang konsep sebutan baku di samping latihan-latihan amali.Dr Awang Sariyan turut terlibat mengendalikan bengkel yang diadakan bagi semua para guru yang mengajar bahasa Melayu di sekolah rendah. TV Pendidikan. tahun yang sama dengan pelaksanaan sebutan baku. Pada tahun-tahun awal pelaksanaannya. Pelaksanaan sistem sebutan baku ini juga mendapat suntikan dengan usaha yang dijalankan oleh MBMS. beberapa panduan dan bahan pengajaran juga disediakan. yang diterbitkan. menengah. berjudul Pancaran Bahasa. Buku teks ini digunakan di sekolah-sekolah pada tahun 1994. khususnya bagi guru-guru baharu. Bengkel yang serupa dijalankan sepanjang beberapa tahun pertama pelaksanaannya. MBMS menggunakan sebutan baku bagi aktiviti Bulan Bahasanya yang diadakan pada setiap dua tahun sekali. Bulan bahasa ini bukan sahaja melibatkan para pelajar dan para guru melalui aktiviti di sekolah-sekolah. Bahan-bahan sokongan seperti audioCD. MOE telah menerbitkan buku teks bahasa Melayu bagi peringkat sekolah menengah. sama ada di televisyen dan radio. maktab rendah dan institut pusat.

Beliau berkata bahawa ‘penggunaan sebutan baku di sekolah-sekolah mencapai objektif yang ingin dicapai.7 Keberkesanan Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku di Sekolah-sekolah Menengah 3. penggunaan sebutan baku bergerak di landasan yang betul dan dalam 10 tahun sejak dilancarkan. masih terdapat keprihatinan dan kebimbangan yang disuarakan oleh anggota masyarakat mengenai rasional dan keberkesanan pelaksanaannya. 3. Di peringkat sekolah. Hlm 1.1 Pengenalan Pelaksanaan sistem sebutan baku telah berlangsung di sekolah-sekolah menengah selama 10 tahun sejak 1994.28 28. Penglibatan pihak media massa dan badan-badan setempat menampakkan usaha yang padu dari semua pihak bagi merancakkan dan melicinkan pelaksanaan sistem sebutan baku di Singapura. Pengerusi MBMS pernah membuat kenyataan dalam akhbar Berita Harian pada 3 Julai 2003 mengenai pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah.sebutan baku. “Usaha Perluas Sebutan Baku Dirancang”. ceramah dan membuat panggilan ke radio’. dalam Komentar. Walaupun pada keseluruhannya sistem sebutan baku ini diterima pelaksanaannya di Singapura khususnya di sekolah-sekolah. Keprihatinan dan kebimbangan ini dapat dilihat melalui maklum balas yang diberikan oleh pemimpin akar umbi dan anggota masyarakat dalam dialog-dialog bahasa dan artikel yang disiarkan dalam akhbar setempat. Untuk menerangkan kepada masyarakat. Julai 2003. ia telah berjaya melahirkan satu kohort pelajar yang mana keupayaan mereka menggunakan sebutan baku menonjol ketika menyertai bahas. Encil Yatiman Yusoff.7. 56 . Singapore Press Holdings. Berita Harian.

Kewajaran meneruskan pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolah-sekolah juga dipersoalkan kerana dikhuatiri pelaksanaan tersebut membebankan pelajar-pelajar khususnya para pelajar yang mempunyai penguasaan Bahasa Melayu yang agak lemah. kosa kata dan ejaan. Hal ini dinyatakan oleh Pengerusi MBMS. MediaCorp radio. selepas 10 tahun sebutan baku diperkenalkan di sini.Sebagai respons kepada kenyataan ini. 57 . Encik Yatiman Yusoff di akhbar Berita Harian. Antara punca kekuatiran ini bersebab oleh kurangnya penggunaan sebutan baku dalam kalangan ahli masyarakat khususnya para pemimpin masyarakat. ‘Di peringkat masyarakat.29 Naib Penolong Presiden Kanan. jelas sekali bahawa objektifnya tercapai. Persoalan yang ditimbulkan oleh anggota masyarakat sama ada sistem sebutan baku ini harus diteruskan atau tidak mungkin berpunca daripada beberapa faktor termasuk yang berlaku di luar negara. satu artikel yang diterbitkan dalam akhbar Berita Harian bertarikh 17 Julai 2003 cuba mempersoalkan kewajaran tindakan pelaksanaan sebutan baku ini di sekolah-sekolah. penggunaan sebutan baku ini didapati bukan saja tidak menunjukkan kemajuan malah semakin berkurangan. Beliau berkata. Cik Zakiah Halim juga menyatakan bahawa ‘Tentang nahu. Menurut artikel tersebut. Usaha ini juga dilakukan memandangkan pemimpin masyarakat dan guru-guru perasan akan kurangnya penggunaan sebutan baku dalam acara-acara kemasyarakatan sehingga menimbulkan pertanyaan sama ada proses baku kian berkurangan’.. Ibid. hlm 1. Yang 29. kita mengakui perlu diadakan pendidikan umum terhadap penggunaan sebutan baku bagi meluaskan lagi usaha ke arah penggunaannya.

30 Kekhuatiran ini juga berpunca daripada keputusan pemerintah Malaysia mengenai pelaksanaan sebutan baku di negara tersebut.kedudukannya masih terumbang-ambing ialah bahagian sebutan baku. hlm 1. Hasil daripada pandangan serta kajian yang dijalankan berkenaan isu tersebut. tidak ramai yang menyahut seruan itu’. Menteri Pendidikan Malaysia. 58 . telah memaklumkan bagi kerajaan Malaysia laporan kajian mengenai penggunaan sebutan bahasa baku DBP di sekolah-sekolah. sebahagian besar kumpulan yang menentang ini kurang faham akan aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem sebutan baku seperti konteks penggunaan. Ini kerana sesudah 10 tahun seruan agar sebutan baku menjadi amalan kita. dan e) Sebutan baku bertentangan dengan prinsip linguistik bahawa “bahasa ialah pertuturan” ’. Melalui kenyataan akhbar bertarikh 9 Februari 2000. 31. kursus dan seminar serta berdasarkan potongan akhbar termasuklah: a) Sebutan baku mematikan dailek dan mengganggu kelancaran komunikasi. selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 januari 2000. terdapat kekeliruan dan salah faham yang timbul pada masa sebutan baku dimasyarakatkan.B. DBP. c) Sebutan baku menghilangkan identiti kemalaysian. konsep sebutan baku dan 30 . 2000. Y. Mesyuarat Jemaah Menteri Malaysia bersetuju agar sebutan bahasa baku DBP terus dilaksanakan di sekolah-sekolah hanya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. hlm 41. 31 Menurut Awang Sariyan ( 2000 ). Antara kekeliruan tersebut berdasarkan maklumat balas daripada ceramah. d) Sebutan baku adalah pengaruh Indonesia. Ibid. ‘Kekeliruan dan salah faham tersebut kebanyakannya berpunca daripada sikap sebilangan anggota masyarakat.. Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Awang Sariyan. Kuala Lumpur. termasuklah pemimpin dan ahli ilmu yang cepat membuat kesimpulan dan pendirian sebelum benar-benar meneliti dan memahami isu yang sebenarnya. Tan Sri Dato’ Musa Bin Mohamed. b) Sebutan baku menimbulkan kesulitan memahami sesuatu. Di Malaysia.

Namun usaha ini hanya dijalankan pada peringkat awal pelaksanaannya. Kekeliruan dan salah faham ini juga berlaku di Singapura dan faktor-faktor ini serta keputusan yang dibuat oleh Malaysia sebagai salah satu negara pelopor sebutan baku untuk tidak melaksanakan sebutan baku di media massa. Oleh sebab itu. jawatankuasa ini mengadakan lawatan ke sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan. tiada lagi sebarang pemantauan dilakukan. mendapati bahawa latihan dan lawatan atau pemantauan serupa seperti yang pernah dijalankan pada tahun-tahun awal pelaksanan sistem ini tidak lagi dijalankan sejak 1999. Selepas tahun tersebut. Berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada laporan bertulis MOE. Dalam laporan yang diteliti. tidak pula dinyatakan sebab-sebab kenapa pihak MOE tidak lagi menjalankan lawatan dan pemantauan tersebut. Keberkesanan pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah memang menjadi keutamaan Jawatankusa induk MOE yang ditubuhkan. 59 . Penelitian terhadap laporan bertulis MOE mengenai latihan bagi para guru dan lawatan yang dilakukan ke sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan sistem sebutan baku. Terhentinya sistem pemantauan ini juga seolah-olah memberikan gambaran kepada masyarakat terutamanya guru-guru dan para pelajar di sekolah-sekolah bahawa kepentingan menggunakan sebutan baku sudah makin berkurangan. kali terakhir MOE mengadakan latihan dan lawatan ke sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan sebutan baku ini adalah pada tahun 1998. sebanyak 30% sekolah menengah terlibat dalam program pemantauan dari Januari hingga Oktober. masalah yang berkaitan dan membantu para guru.proses pembakuan bahasa. Pada tahun tersebut. telah mempengaruhi beberapa anggota masyarakat di Singapura sehingga menimbulkan persoalan tentang kewajaran pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolah-sekolah di Singapura. selain menjalankann kursus untuk para guru.

Setiausaha Kanan Parlimen (Pendidikan ) merangkap Setiausaha Sumber Tenaga. Dasar yang diambil oleh pemerintah Singapura ini dan kelebihan menggunakan sebutan baku di sekolah-sekolah ditekankan oleh Encik Hawazi Daipi. “Sebutan Baku Bantu Murid Melayu”. ‘Oleh sebab setiap abjad vowel atau konsonen ini hanya memiliki satu bunyi yang dikaitkan dengannya sahaja. penggunaan sebutan baku merupakan langkah yang wajar dan sistematik kerana seperti masyarakat lain di Singapura. 60 . termasuk golongan bukan Melayu yang mengambil Bahasa Melayu di sekolah-sekolah’. Pembakuan sistem sebutan ini akan melengkapkan pembakuan bahasa di Singapura di samping membantu para pelajar khususnya pelajar-pelajar yang kurang terdedah kepada penggunaan bahasa Melayu di rumah. Lagi pun. hlm 8. semakin ramai orang Melayu menggunakan bahasa Inggeris di rumah. Menurut Encik Hawazi. sistem ini lebih konsisten dari segi bunyi dan huruf. Berita Harian. sebutan baku ini baru sedekad dilaksanakan dan adalah wajar untuk memberikan ruang dan peluang yang cukup kepada pelaksanaannya sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk meneruskan inisiatif ini atau sebaliknya. Puan Halimah Yaakob menanyakan tentang sebab-sebab perlunya menggunakan sistem sebutan baku dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.32 32. semasa menjawab soalan Puan Halimah Yaakob. Singapore Press Holdings.Dasar yang diambil oleh pemerintah Singapura amat jelas iaitu meneruskan pelaksanaan sistem sebutan baku ini di sekolah-sekolah kerana diyakini pelaksanaannya akan membawa hasil yang diingini dalam jangka panjang. dalam Parlimen. Konsistensi ini memudahkan pembelajaran Bahasa Melayu bagi pelajar yang kurang terdedah kepada Bahasa Melayu di rumah. Mac 2004. dalam sesi parlimen pada Mac 2004. seorang anggota parlimen.

pengkaji memilih untuk melakukan satu kajian mengenai pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolah-sekolah untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut: • mengetahui sejauh mana pelajar mampu bertutur menggunakan sebutan baku dengan baik dalam pembelajaran Bahasa Melayu 61 . Hasil daripada penilaian yang dilakukan dapat memberikan lapor balik dan panduan kepada pihak tertentu khususnya pihak MOE untuk membuat keputusan mengenai pelaksanaannya dan bentuk tindakan susulan yang harus diambil. Walaupun wujud kebimbangan dan keprihatinan seperti yang dinyatakan dalam perenggan yang lebih awal. sejauh ini ( sehingga kajian ini dijalankan ) tidak ada kajian atau tinjauan menyeluruh yang dilakukan oleh MOE atau mana-mana pihak untuk mengukur keberkesanan pelaksanaan sistem sebutan baku khususnya di sekolah-sekolah. Oleh sebab selama ini tiada kajian atau penilaian yang dijalankan mengenai inisiatif MOE tersebut walaupun terdapat beberapa kebimbangan dan keprihatinan.Selain itu. Tinjauan dan penilaian yang berterusan perlu dilakukan untuk mengetahui keberkesanan dan keprihatianan pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah. manfaat pembakuan ini juga perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas khususnya kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama rantau ini dan hubungan Singapura dengan jiran-jirannya. Pemantapan dan pembakuan sistem Bahasa Melayu tentulah memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan hubungan Singapura dengan negara jiran di Nusantara yang majoriti penduduknya sebanyak 263 juta orang berbahasa Melayu/Indonesia.

sebanyak 202 atau 67.2%) atau ketiga (42.3% adalah pelajar-pelajar Melayu dan 98 atau 32. 3.2 Maklumat Sampel Tinjauan yang dijalankan ini melibatkan sejumlah 300 pelajar menengah 3. kajian di semua peringkat sekolah iaitu.7. Oleh itu kajian ini hanya berupaya menghasilkan gambaran pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah menengah sahaja. Untuk mengetahui gambaran yang lebih luas dan menyeluruh. Kesemua pelajar Melayu dan 57.3%% pelajar lelaki. Berdasarkan jumlah ini. Walaupun demikian. menengah dan maktab rendah/institut pusat haruslah dijalankan.2% pelajar bukan Melayu yang mengambil Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua telah melalui pembelajaran bahasa Melayu dalam sebutan baku selama hampir 9 tahun sejak di peringkat sekolah rendah.8%). dan 76 guru bahasa Melayu yang mengajar di sekolah menengah.7% pelajar perempuan dan 55. kajian ini hanya melibatkan tinjauan dan kajian di sekolahsekolah menengah.• meninjau pelaksanaannya dalam bilik darjah khususnya peranan guru sebagai model penutur atau penutur contoh dan pengembang bahasa • mengenal pasti faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaannya seperti peranan dan sokongan MOE. Kumpulan pelajar ini terdiri daripada 44.7% pelajar-pelajar bukan Melayu yang mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa kedua (57. peringkat rendah. Kumpulan pelajar menengah tiga ini dipilih kerana diyakini bahawa pengalaman belajar Bahasa Melayu selama 9 tahun sudah 62 . sekolah-sekolah dan ibu bapa • • mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dan guru mengemukakan saranan-saranan bagi usaha-usaha berterusan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan dan menyokong pelaksaannnya secara total.

cukup untuk melihat kesan sebutan baku ke atas kebolehan berbahasa pelajar khususnya dalam aspek ejaan. pelajar Cina 16.7%) Seperti yang tertera dalam Jadual 1 di atas. Seramai 76 guru yang terlibat dalam kajian ini merupakan guru-guru Bahasa Melayu yang mengajar di peringkat sekolah menengah daripada 26 buah sekolah.3% dan pelajar yang berbangsa lain membentuk 8.7%. pelajar yang mengambil bahagian terdiri daripada pelajar Melayu 67.4%) guru wanita dan 24 ( 31. Jumlah guru yang terlibat ini 63 . Sebanyak 42. Mereka dipilih bagi kajian ini kerana pengkaji ingin meninjau sama ada sebutan baku memainkan peranan yang positif ke atas pemerolehan bahasa kumpulan pelajar cemerlang ini.3%) Bangsa Lain 14 12 26 (8. Semasa kajian ini dijalankan.3%.7%) India 9 13 22 (7. pelajar India 7.7%. bacaan dan pertuturan.6%) guru lelaki.8% pelajar bukan Melayu yang mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa ketiga adalah pelajar-pelajar cemerlang 10 peratusan terbaik dalam PSLE. Yang berikut ialah profil para pelajar yang terlibat dalam kajian ini: Jadual 1: Pelajar Mengikut Jantina dan Bangsa Jantina Lelaki Perempuan Jumlah (100%) Melayu 115 87 202 (67.3%) Cina 28 22 50 (16. Mereka terdiri daripada 52 ( 68. mereka sudah melalui pembelajaran bahasa Melayu selama tiga tahun sejak di peringkat sekolah menengah satu. Ini juga menggambarkan bahawa subjek bahasa Melayu bukan sahaja dipelajari oleh pelajar-pelajar Melayu bahkan juga pelajar-pelajar bukan Melayu.

d. kebenaran daripada pengetua sekolah yang telah dipilih juga didapatkan. menetapkan jumlah pelajar yang akan terlibat dan masa bagi mendapatkan semula borang soal selidik yang telah dilengkapkan. Pengkaji seterusnya menghubungi dan bertemu ketua subjek Bahasa Melayu sekolah-sekolah berkenaan untuk menerangkan prosedur soal selidik ini. 3. Guru-guru yang dipilih ini juga mempunyai pengalaman mengajarkan Bahasa Melayu yang berbeza-beza dan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai peranan dan keprihatinan guru-guru ini dalam melaksanakan sebutan baku di sekolah. 64 .7.8% kesemua guru Bahasa Melayu sebanyak 365 orang yang mengajar di sekolah-sekolah menengah (semasa tinjauan ini dijalankan) di seluruh Singapura. prosedur yang berikut telah dilakukan: a. b. Setelah diberi pengesahan.3 Kaedah Kajian Sebelum data bagi kajian ini didapatkan. Masa dan tarikh bagi menjalankan soal selidik ini juga dibincangkan dengan pihak sekolah. Kebenaran bertulis daripada pihak MOE diperoleh untuk menjalankan soal selidik di sekolah-sekolah menengah dan menggunakan data yang dikumpulkan dalam kajian ini.mewakili 20. c. Perbezaan antara jumlah guru wanita dan lelaki yang terlibat juga menggambarkan trend tenaga guru di sekolah-sekolah iaitu terdapat lebih ramai kaum wanita yang bertugas sebagai pendidik daripada kaum lelaki. Soal selidik ini dijalankan oleh ketua subjek bahasa Melayu sebelum dan selepas peperiksaan akhir sekolah berlangsung.

pengkaji hanya menghubungi ketua subjek sekolah yang dipilih dan menerangkan soal selidik ini melalui telefon. iaitu soalan yang memerlukan responden mengisi tempat kosong dan menandakan dengan tanda (√) menggunakan skala Likert bagi kenyataan yang dipersetujui mengenai item yang diberikan. 34. Borang yang telah dilengkapkan dikembalikan semula oleh para guru melalui pos menggunakan sampul surat bersetem yang disediakan. Bahagian A (soalan 1-5) ialah mengenai latar belakang pelajar yang merangkumi bangsa.e. Printer Publisher.34 Borang soal selidik yang disediakan bagi para pelajar terbahagi kepada tiga bahagian. borang soal selidik ini terbahagi kepada dua jenis soalan. London. Oleh sebab soalan jenis terbuka ini tidak menghadkan jawapan seperti soalan jenis tertutup. A. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘they can let their thoughts roam freely unencumered by a prepared set of replies’. 1992. 33 . 65 . Questionaire Design. Ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada para responden untuk mengemukakan perasaan dan respons-respons lain yang tidak dapat dikemukakan dalam soalan jenis pertama.N. Mengenai jenis soalan terbuka ini. Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada dua: soal selidik untuk para pelajar dan soal selidik untuk para guru. Bagi borang soal selidik para guru. Borang soal selidik kemudian dihantar kepada guru-guru ini melalui pos. Interviewingg and Attitude Measurement. Oppenheim.33 Secara keseluruhannya. Soalan jenis kedua ialah soalan jenis terbuka. maka para responden boleh memberikan respons dengan bebas setelah mereka memahami tujuan soalan yang dikemukakan. hlm 112. Lihat Lampiran 2 dan 3 bagi contoh borang soal selidik yang digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolahsekolah menengah di Singapura. Oppenhiem berpendapat bahawa ‘mereka boleh membiarkan pemikiran mereka bebas tanpa dibebani oleh satu set jawapan yang telah disediakan’.

penggunaan sebutan baku dalam bilik darjah. kawan-kawan dan guru-guru di sekolah. sokongan yang diberikan oleh MOE dan sekolah. Bahagian D (soalan 31-32) pula mengemukakan dua soalan bagi mendapatkan komen dan saranan para guru mengenai hambatan yang dihadapi dan juga peranan lebih aktif yang boleh dimainkan oleh pihak-pihak tertentu seperti MOE. sama ada mereka sudah menghadiri seminar atau bengkel dan informasi yang diperoleh oleh mereka mengenai sebutan baku ini. Aspek yang dikemukakan termasuklah sama ada sebutan baku membantu mereka dalam pembelajaran bahasa Melayu.bahasa utama yang digunakan dan kekerapan menggunakan bahasa Melayu apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga di rumah. peranan guru. Bahagian B (soalan 6-29) menyentuh tentang pelaksanaan sebutan baku di sekolah. Soal selidik bagi para guru pula terbahagi kepada empat bahagian. bahan-bahan yang digunakan. ibu-bapa. media massa dan pertubuhan setempat seperti MBMS. keupayaan mereka bertutur dengan menggunakan sebutan baku. 66 . Bahagian C (soalan 30-31) merupakan soalan terbuka yang menggalakkan para pelajar memberikan komen dan saranan. ibu bapa dan media massa serta bantuan yang diperoleh jika mereka menghadapi masalah dalam sebutan. Bahagian ini bertujuan untuk mengetahui sama ada para pelajar mengahadapi masalah dan jenis masalah yang dihadapi dan bagaimana pada pendapat mereka. Bahagian C (soalan 25-30) pula bertujuan untuk mengukur pencapaian pelaksanaan ini dari segi objektif dan juga penguasaan pelajar dalam menggunakan sebutan baku dalam pembelajaran dan aktiviti Bahasa Melayu yang dijalankan. sekolah. KGMS. Bahagian B (soalan 7-24) menyentuh tentang pelaksanaan sebutan baku di sekolah yang merangkumi pelaksaannya dalam bilik darjah. Bahagian A (soalan 1-6) mengenai latar belakang guru yang antara lain termasuk jangka masa mengajar. dan PGBM. sekolah boleh membantu mereka menggunakan sebutan baku dengan lebih baik.

4.Selain soal selidik.4.1.5%) Kajian yang dijalankan ( Jadual 2 ) menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar-pelajar Melayu ( 78.1 3. Para pelajar juga lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris bila berhubungan dengan kawan-kawan ( 31.1 Latar Belakang Responden Bahasa Pertuturan Utama yang Digunakan oleh Pelajar Jadual 2: Bahasa Pertuturan Utama yang Digunakan oleh Pelajar Melayu Bahasa pertuturan utama yang digunakan Dengan keluarga di rumah Dengan kawan-kawan Melayu 159 ( 78.4 Dapatan Kajian Berdasarkan analisis data yang diperoleh.7%) 138 (68. Data yang diperoleh melalui soal selidik ini akan dibincangkan berdasarkan bahagian-bahagian berikut: 3.3%) ketika mereka berkomunikasi dengan keluarga.7.7%) menggunakan bahasa Melayu di rumah. sukatan pelajaran dan buku teks bagi sekolah menengah juga dirujuk untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan sistem sebutan baku ini.3%) Inggeris 43 (21. 3. beberapa hal dan rumusan dapat dibuat tentang aspek yang dikaji.7.7.3%) 63 (31.2%) Mandarin 0 (0%) 0 (0%) Tamil 0 (0%) 0 (0%) Bahasa Lain 0 (0%) 1 (0.2% ) dan jumlah yang 67 . Walaupun demikian terdapat trend atau kecenderungan dalam kalangan pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris ( 21.

7% hanya menggunakannya bahasa Melayu secara kadang-kadang dan sekalisekala sahaja ketika berkomunikasi. 68 .menggunakan bahasa Melayu ketika berkomunikasi dengan kawan-kawan berkurangan ( 68.1%) 72 (73. mereka menggunakan lebih banyak bahasa Inggeris di rumah (54.75%) jika dibandingkan dengan bahasa Melayu . kawan-kawan dan dengan guru di sekolah.7.5%) 5 (5. Dapatlah diandaikan bahawa penggunaan bahasa Melayu di sekolah mungkin hanya berlaku di dalam bilik darjah khususnya semasa kelas bahasa Melayu.2 Kekerapan Penggunaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Para Pelajar Secara keseluruhan. Jadual 3: Bahasa Pertuturan Utama yang Digunakan oleh Pelajar Bukan Melayu Bahasa pertuturan utama yang digunakan Dengan keluarga di rumah Dengan kawan-kawan Melayu Inggeris Mandarin Tamil Bahasa Lain 13 (13.4% dengan kawan-kawan.3%) 6 (6. Mandarin dan bahasa lain.1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3.4% pelajar selalu menggunakan bahasa Melayu dengan keluarga. Hanya 27. kawan-kawan dan juga guru mereka di sekolah.1%) 27 ( 27.9% pula tidak pernah menggunakan bahasa Melayu apabila berkomunikasi dengan keluarga.5%) 20 (20. Bakinya sebanyak 5. Bagi pelajar-pelajar bukan Melayu pula (Jadual 3).1. berdasarkan kekerapan (Jadual 4) hanya 35.4. Sebanyak 58.3%) berbanding dengan keluarga di rumah.1%) dan dengan kawan-kawan (73.5% pelajar yang bertutur bahasa Melayu di rumah dan 20.4%) 53 (54.

3% 5.9% mempunyai pengalaman selama 5 hingga 10 tahun. 69 .1.6% 41.1% guru yang mempunyai pengalaman mengajar lebih sepuluh tahun keatas merupakan guru-guru printis yang melalui proses pelaksanaan sebutan baku sejak awal pelaksanaannya di sekolah-sekolah.8% 19.4% Kadang-kadang 30.3% 39.6% 44.9% guru yang mengajar kurang daripada 10 tahun merupakan guru-guru yang mengajar setelah sistem sebutan baku itu dilaksanakan di sekolah-sekolah.9% Penggunaan Bahasa Melayu Dengan keluarga di rumah ( 100%) Dengan kawan-kawan di sekolah (100%) Dengan guru di sekolah (100%) Jumlah Purata (100 %) 3.8% Sekali-sekala 9.Jadual 4: Gambaran Keseluruhan Penggunaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Selalu 49. 17. 14.6% 35.6% 2.9% Tidak Pernah 10.7.3% 17.4.6% sudah mengajar selama 20 tahun atau lebih.3 Pengalaman Guru Mengajar Mengikut Tahun Rajah 1 di bawah ini menunjukkan bahawa sebanyak 34.5% selama 10 hingga 15 tahun dan 31.8% 4.2% guru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai pengalaman mengajar selama 1 hingga 5 tahun. Bolehlah disimpulkan bahawa hanya 46.5% 16.3% 33. Sebanyak 53.3% 38.

3% pelajar sahaja yang menggunakannya semasa pembelajaran bahasa Melayu.2 Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku dalam Bilik Darjah dan Peranan Guru Sebagai Model Penutur Kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar diwajibkan oleh pihak sekolah menggunakan sebutan baku semasa kelas Bahasa Melayu. Jumlah ini mungkin bersebab daripada sikap dan kebiasaan para pelajar yang sudah biasa dengan sebutan Johor-Riau dan juga mereka yang menghadapi kesukaran menguasai bahasa Melayu terutama pelajar-pelajar bukan Melayu.7. Pelajar yang enggan menggunakan sebutan baku dalam kelas mungkin kurang faham dan kurang yakin akan faedah menggunakan sebutan baku terhadap penguasaan bahasa mereka.4. Seramai 79.Rajah 1: Pengalaman Mengajar Mengikut Tahun % 35 30 25 20 15 10 5 0 1-5 thn 5-10 thn 15-20 thn 20 thn atau lebih Tahun 3.3% pelajar mengatakan bahawa guru mereka akan membetulkan sebutan baku pelajar apabila pelajar membuat kesalahan dalam sebutan dan 70% mengatakan guru mereka memberikan mereka galakan. Walaupun demikian. Ini bermakna terdapat 21%-30% guru yang gagal melaksanakan 70 . Keadaan ini ditambah pula oleh sikap guru semasa mengajar. hanya 60.

MITA. Sejak tahun 1999. Dapatan ini dikuatkan lagi oleh pengakuan yang dibuat oleh para guru sendiri yang terlibat dalam kajian ini. Walaupun seramai 96% guru bersetuju bahawa guru merupakan contoh atau model yang baik bagi menggalakkan penggunaan sebutan baku di kalangan pelajar. hanya 69. budaya membaca dan mendukung falsafah pendidikan sepanjang hayat. Beliau mengatakan. ‘Peranan guru bahasa di mana-mana sekolah bukanlah setakat mengajarkan bahasa di dalam bilik darjah sahaja tetapi juga dalam pengurusan aktiviti sesebuah sekolah. dalam Sekata. Sidek Saniff.35 Tahap penglibatan dan sokongan para guru yang kurang komited mungkin berpunca daripada longgarnya pengawasan dan pemantauan oleh pihak MOE yang bertanggungjawab memastikan pelaksanaan sebutan baku di sekolah. Di Pusat Islam. Bilangan 2. pada 8-10 September 1992. Singapura”. Jilid 10. Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura. hlm 12. Singapura. Keterampilan seseorang guru inilah yang akan diteladi oleh pelajar-pelajarnya’.7% yang menggunakan sebutan baku dalam pengajaran mereka. setidak-tidaknya meninggikan taraf pengetahuan dan penggunaan bahasanya. 71 . guru hendaklah mengamalkan budaya ilmu.tugas bagi pelaksanaan sebutan baku dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu seperti yang disarankan oleh pihak kementerian. Sebagai model. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. Menteri Negara (Pendidikan ) untuk Majlis Pembukaan Rasmi. MOE tidak lagi 35. “Ucapan Haji Sidek saniff. guru bahasa itu hendaklah menunjukkan tahap keterampilan berbahasa yang tinggi. 1992. Ia akan menjadi contoh yang boleh diteladani dari segi pertuturan dan perlakuan bahasanya. Dalam perkembangan pendidikan kini. Peri pentingnya peranan guru sebagai model penutur bahasa Melayu telah ditekankan oleh Encik Sidek Saniff dalam ucapan rasmi Majlis Pembukaaan Seminar Sebutan Baku 1992 yang dianjurkan untuk para guru Bahasa Melayu.

memantau penggunaan sebutan baku di sekolah-sekolah secara sistematik seperti mana yang dilakukan semasa tahun-tahun pertama pelaksanaannya. Dalam kajian ini. Kebanyakan guru-guru baharu tidak menjalani kursus khas sebutan baku bagi guru Bahasa Melayu yang biasanya dikelolakan oleh pihak MOE.2% jumlah responden. Guru-guru yang mengajar tanpa menjalani kursus ini mungkin berasa kurang yakin dan kurang berpengetahuan serta kurang memahami peranan mereka dan objektif pelaksanaan sebutan baku dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Keadaan ini sudah tentu tidak mendorong atau menghambat para guru menggunakan sebutan baku dalam pengajaran mereka. Berdasarkan kajian yang dijalankan. Guru-guru yang tidak melaksanakan sebutan baku dalam bilik darjah ini mungkin terdiri daripada golongan guru-guru baharu. Oleh itu. persediaan yang kurang rapi boleh menjejaskan usaha para guru untuk turut serta dalam pelaksanaan ini secara aktif dan efektif. bahan rujukan (36%) NIE dan media massa (18%). Pihak MOE sudah tidak lagi menjalankan bengkel atau kursus sebutan baku ini sejak tahun 1999. guru-guru yang baru bertugas antara 1-5 tahun membentuk 34. (Sila lihat halaman 67-68 bagi perbincangan mengenainya). kalau dibiarkan. hanya 36% guru yang tahu menggunakan sebutan baku daripada bengkel yang dihadiri oleh mereka. ini sudah cukup untuk menghambat pencapaian 72 . beberapa orang guru yang ditinjau mengaku bahawa mereka sendiri sukar untuk menggunakan sebutan baku kerana sudah terbiasa dengan loghat Johor-Riau. Keghairahan MOE yang agak menurun ini juga menyebabkan para guru terutamanya guru-guru yang baru mengajar. Walaupun jumlahnya kecil. Tambahan lagi. selebihnya daripada kawan-kawan (11%). mempunyai tanggapan bahawa kepentingan pelaksanaan sistem sebutan baku ini berkurangan dan oleh sebab itu mereka mengambil sikap sambil lewa dalam pelaksanaannya.

Guru-guru ini tidak berupaya untuk melaksanakan tugas sebagaimana guru yang bertauliah. Jabatan Pegembangan dan Pembangunan Kurikulum. Oleh itu. Singapura. dalam sesetengah kes. Dalam sukatan pelajaran baharu yang dikemas kini dan dilaksanakan di sekolah-sekolah sejak tahun 2002.penggunaan sebutan baku sebagaimana yang diharapkan. Objektif ini berbunyi. aspek kesinambungan penggunaan sebutan baku ini mungkin terjejas. ‘Pelajar diharapkan dapat bercakap atau bertutur dengan sebutan yang 36. sekolah-sekolah akan mengambil guru gantian (relief teacher) yang kebanyakannya tidak menjalani latihan perguruan. adalah wajar dinyatakan matlamat tersebut dengan jelas agar para guru terutamanya guru-guru baharu dapat memahami matlamat pelaksanaan sebutan baku dalam pengajaran Bahasa Melayu di sekolah-sekolah. 2002.36 Walaupun difahami bahawa yang dimaksudkan dengan bahasa baku itu termasuk juga aspek sebutan. seseorang guru itu haruslah menunjukkan kesungguhan mereka dan berusaha untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan peranannya sebagai penutur contoh dan pengembang bahasa. MOE. Sukatan Pelajaran bagi Sekolah Menengah. tetapi memandangkan usia pelaksanaan sebutan baku ini masih muda. Berdasarkan penelitian terhadap sukatan pelajaran tahun 1993 dan 2002 bagi sekolah menengah. Kesamaran ini pula diteguhkan dengan objektif pengajaran kemahiran bertutur yang tertera pada halaman 6 sukatan tersebut. Keadaan ini diburukkan lagi dengan masalah kekurangan guru bahasa Melayu di sekolah menengah dan untuk menutup kekurangan ini. MOE. matlamat program Bahasa Melayu mengatakan bahawa ‘matlamat program ini membolehkan pelajar menggunakan bahasa secara berkesan dan baku dalam konteks komunikasi yang berfaedah dan bermakna’. Walau apa pun keadaannya. 73 . didapati dasar penggunaan sebutan baku dalam pengajaran ini kurang ditekankan. hlm 5.

terang, jelas dan dapat didengar’.37 Soal tentang perlunya pelajar bertutur dengan menggunakan sebutan baku tidak dicatatkan dengan jelas dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu.

3.7.4.3 Keberkesanan dan Pencapaian Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku di Sekolah-sekolah

Kajian yang dijalankan ini mendedahkan bahawa secara keseluruhan, sebanyak 77.6% pelajar mengatakan bahawa sebutan baku penting bagi mereka mempelajari Bahasa Melayu. Kajian ini juga menunjukkan bahawa 88.3% pelajar mendapati bahawa sebutan baku membantu mereka dalam bacaan dan ejaan dan sekali gus membantu mereka mempelajari Bahasa Melayu dengan lebih mudah. Namun, peratus pelajar bukan Melayu yang mendapati bahawa sebutan baku membantu mereka dalam pembelajaran lebih tinggi daripada pelajar Melayu. Sebanyak 82.7% berpendapat sebutan baku membantu mereka dalam bacaan dan ejaan dan 74.5% bersetuju bahawa sebutan baku membantu mereka mempelajari bahasa dengan lebih mudah berbanding dengan pelajar Melayu sebanyak 61.3% dan 50.3% bagi perkara yang sama. Keadaan ini mungkin disebabkan aspek pendedahan dan pengalaman yang dilalui oleh kedua-dua kumpulan ini. Bagi kebanyakan pelajar Melayu, mereka terdedah kepada penggunaan bahasa Melayu semenjak kecil lagi khususnya semasa berkomunikasi dengan ahli keluarga dan kawan-kawan di luar sekolah. Walaupun mereka menggunakan loghat Johor-Riau di luar waktu sekolah, penukaran sebutan kepada sebutan baku tidak banyak memberikan kesan khususnya dalam bacaan dan maksud perkataan yang telah dipelajari oleh mereka. Tetapi pelajar-pelajar bukan Melayu, sebahagian besarnya hanya terdedah kepada bahasa Melayu apabila mereka memasuki sekolah rendah bagi pelajar-pelajar yang mengambil Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dan sekolah menengah bagi pelajar-

37. Ibid., hlm 6. 74

pelajar yang mengambil Bahasa Melayu sebagai bahasa ketiga. Sebutan baku yang berbentuk fonemik ini boleh membantu mereka dalam bacaan dan ejaan.

Dapatan yang diperoleh daripada respons yang diberikan oleh para guru juga menunjukkan bahawa sebanyak 77.6% guru berpendapat bahawa secara keseluruhan, pelaksanaan dan pendekatan sebutan baku di sekolah-sekolah menepati objektif pelaksanaannya. Sebanyak 92.1% pula bersetuju bahawa sebutan baku membantu pelajar dalam bacaan dan ejaan. Hal ini berdasarkan penglibatana pelajar dalam kelas subjek Bahasa Melayu yang dijalankan selama 3.75 jam dalam seminggu. Selanjutnya 78.9% guru mengatakan pelajar-pelajar mereka menunjukkan kelakonan yang baik dalam ujian peringkat sekolah yang menguji kecekapan mereka menggunakan sebutan baku dalam bacaan dan ujian lisan.

Keadaan ini tentulah disebabkan oleh kelebihan menggunakan sebutan baku yang berdasarkan prinsip fonemik, iaitu satu lambang atau huruf, mewakili satu fonem dan mestilah dibunyikan mengikut cara penyebutan fonem itu sendiri. Ini bermaksud, kata-kata hendaklah dieja sebagaimana yang diucapkan dan diucapkan sebagaimana yang dieja. Sebutan mengikut prinsip fonemik ini memudahkan para pelajar kerana keseragaman dalam sistem sebutan ini boleh mengelakkan kekeliruan dalam penyebutan sesuatu perkataan. Sebutan yang tidak mengikut fonemik atau yang salah akan hanya mengelirukan para pelajar kerana kesalahan dalam sebutan akan memberikan kelainan maksud dan ejaan. Tegasnya, sistem fonemik ini memberikan ketekalan antara huruf dan bunyi. Ketekalan ini memudahkan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu untuk pelajar Melayu yang kurang terdedah kepada bahasa Melayu di rumah, termasuk pelajar bukan Melayu yang mengambil Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua atau ketiga.

75

Kelebihan menggunakan sistem sebutan baku dalam pembelajaran Bahasa Melayu ada disentuh oleh Asraf dalam rencananya yang bertajuk Sebutan Baku Bahasa Melayu Berdasarkan Prinsip Fomenik (1986). Menurut beliau, ‘sebutan baku menurut prinsip fonemik dapat memudahkan guru mengajar dan murid belajar mengucapkan bahasa Melayu dengan tidak lagi dibingungkan oleh kecualian-kecualian yang berbagai-bagai, misalnya ada kata-kata yang disebut menurut fonetik Riau-Johor, ada yang disebut menurut bunyi fonetik Inggeris seperti *indastri, *jenerasi dan *yunit untuk industri, generasi dan unit dan ada yang menurut sebagaimana yang dieja secara fonemik’.38 Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh MOE di sekolah-sekolah, secara keseluruhan didapati sebanyak 78% (1997) dan 92% (1998) pelajar-pelajar dapat menggunakan sebutan baku dengan baik dan selesa.39 Pelajar-pelajar juga bersetuju bahawa menggunakan sebutan baku lebih mudah kerana sebutan bagi perkataan berdasarkan fonem.

3.7.4.4 Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku

Pelaksanaan sebutan baku ini juga perlu ditinjau dari aspek-aspek sokongan yang dapat melicinkan pelaksanaannya ini. Antara faktor yang mendorong pelaksanaan ini ialah peranan MOE, sekolah dan ibu bapa. Berikut ialah dapatan yang diperoleh mengenai sokongan dan peranan MOE:

38. Asraf, 1986. “Sebutan Baku Bahasa Melayu Berdasarkan Prinsip Fonemik”, dalam Sekata, Jurnal pengembangan dan Pengajaran Bahasa, Jilid 2 Bilangan 2, Singapura, MITA, Hlm 25. 39. Lihat Jabatan Pengembangan dan Pembangunan Kurikulum, 1997 dan 1998. Laporan Pemantauan Mengenai Penggunaan Sebutan Baku dlam Program Pengajaran BahasaMelayu di Sekolah-sekolah, Singapura, MOE. 76

Jadual 5: Peranan MOE dalam Menyokong Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku di Sekolah-sekolah No 1 2 3 4 Item Bahan-bahan pengajaran yang disediakan oleh MOE memenuhi keperluan pelaksanaan sebutan baku. Bahan-bahan yang disediakan bagi menyokong pelaksanaan sebutan baku berkesan. Latihan dan program yang dijalankan oleh MOE membantu pelaksanaan sebutan baku. Latihan dan program yang dijalankan oleh MOE bagi membantu pelaksanaan sebutan baku mencukupi. Peratusan 84.2% 71.1% 77.6% 53.9%

Secara keseluruhan, terdapat sokongan yang positif oleh pihak MOE bagi pelaksanaan sebutan baku dalam bentuk penyediaan bahan-bahan pengajaran dan latihan. Namun, usaha dan sokongan MOE masih berkurangan terutamanya dari segi latihan para guru sepertimana yang tertera dalam jadual di atas. Berdasarkan tinjauan dalam Jadual 5 , hanya 53.9% guru menyatakan latihan dan program yang dijalankan oleh MOE bagi membantu pelaksanaan sebutan baku mencukupi dan 77.6% pula mendapati latihan dan program yang dijalankan oleh MOE membantu pelaksanaan sebutan baku. Begitu juga, walaupun 84.2% guru bersetuju bahawa bahan-bahan pengajaran yang disediakan oleh MOE memenuhi keperluan pelaksanaan sebutan baku tetapi hanya 71.1% guru mendapati bahan-bahan yang disediakan bagi menyokong pelaksanaan sebutan baku berkesan.

Pandangan tentang latihan ini mungkin kerana tiadanya latihan intensif yang dijalankan oleh MOE sejak tahun 1999 sebagaimana yang telah diterangkan dalam halaman yang terdahulu. Guru-guru yang tidak dilatih ini akan menggunakan bahan pengajaran yang disediakan berdasarkan apa yang diketahui oleh mereka dan bukan berdasarkan bagaimana bahan itu harus digunakan dalam pengajaran. Begitu juga, bahan pengajaran baharu yang

77

Mengenai sokongan pihak sekolah.4% dalam kajian ini bahawa mereka menghadapi masalah dalam melaksanakan sebutan baku di sekolah. 78 . Oleh yang demikian.75 jam seminggu berbanding dengan sukatan yang harus dijalankan bagi setiap peringkat. kajian mendapati bahawa walaupun 81. Oleh sebab bahan-bahan pengajaran dan latihan ini merupakan wadah bagi para guru bagi menjalankan tugas mereka dengan yakin dan efektif.dibina berdasarkan sukatan pelajaran yang baharu yang mula digunakan di sekolah-sekolah pada tahun 2002 tidak memuatkan komponen pengajaran sebutan baku seperti yang terdapat dalam buku teks yang lalu. hanya 62. Ada kalanya tugas guru menjadi lebih berat kerana mereka terpaksa mengajar semua peringkat dari peringkat menengah satu hingga menengah lima terutamanya di sekolah-sekolah bantuan pemerintah. Hal ini disokong oleh pengakuan para guru sebanyak 22.7% pelajar yang akur bahawa aktiviti bahasa yang dijalankan di sekolah-sekolah memberikan peluang dan seterusnya membantu mereka menggunakan sebutan baku. para guru terutamanya guru-guru baharu menghadapi kesukaran kerana mereka tidak mempunyai model atau sampel pelajaran yang boleh dicontohi dan digunakan. mutu dan kepelbagaian bahkan keberkesanannya terutamanya dalam menyokong pelaksanaan sebutan baku dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Latihan dan bahan-bahan pengajaran yang disediakan haruslah disemak semula untuk mempertingkatkan bukan sahaja jumlah.1% sekolah sahaja yang merancang aktiviti bagi menyokong pelaksanaan sebutan baku di sekolah. adalah wajar hal ini diberikan perhatian. Hal ini merumitkan lagi tugas guru untuk menyediakan pelbagai pengajaran bagi memenuhi pelbagai peringkat dan keperluan pelajar yang berbeza-beza. Oleh yang demikian. hanya 53. Kekurangan ini diakui oleh guru atas sebab faktor masa kurikulum yang terhad iaitu hanya 3.6% sekolah menyediakan sekitaran seperti prasarana yang menggalakkan bagi pelaksanaan sebutan baku.

teacher’s College. Chicago. The Environment of Three Year Old Children. Berdasarkan dapatan. 1985..D. Florida.3% ibu bapa pelajar Melayu dan 74. keluarga dan rumah lebih berpengaruh daripada sekolah dalam membantu kemajuan dan pencapaian kanak-kanak seperti dalam kemahiran membaca. Kesimpulannya. 1971. 79 ..9% ibu bapa pelajar bukan Melayu. Dorothy. Hlm 179-222. bertindak sebagai model dalam pembacaan. Las Cruces. D. Colombia University: Hess. Jumlah penglibatan ibu bapa lebih kecil dalam memberikan galakan (44. peranan ibu bapa dalam pembanguan dan kemajuan anak40 ..40 Ibu bapa. A Home Learning Center Approach to Early Stimulation. and Holloway S. New Mexico.7%) dan membantu (43. Hal ini juga mungkin berpunca daripada kurangnya ilmu pengetahuan dalam aspek sebutan ini terutamanya dalam kalangan para ibu bapa yang bukan berbangsa Melayu. Pada keseluruhannya hanya 60% ibu bapa pelajar yang sedar bahawa sebutan baku digunakan di sekolah-sekolah iaitu 61. pendidik dan pengkaji bahasa. ibu bapa tidak berupaya melaksanakan tugas yang lebih aktif bagi menyokong penguasaan bahasa para pelajar. New York. terlibat dalam aktiviti pembelajaran anak-anak dan mengajar anakanak secara sedar. penglibatan para ibu bapa dalam pelaksanaan sebutan baku ini agak kurang memuaskan.6%) anak-anak mereka meningkatkan keupayaan mereka menggunakan sebutan baku. Phd Disertation. “Family and School as Educational Institutions”. Pencapaian ini boleh ditingkatkan dan pengunaannya dapat diluaskan jika terdapat penglibatan para ibu bapa yang lebih aktif. New Mexico State University. (ed). The Family.Seperti yang telah dicatatkan lebih awal. Keterlibatan para ibu bapa dalam pembangunan dan pendidikan anakanak amat penting kerana ibu bapa dapat membentuk sikap dan jangkaan. R. 1929. 1984. D. Ira J. Pentingnya peranan dan penglibatan ibu bapa dalam pembangunan dan kemajuan akademik anak-anak telah banyak dibentangkan melalui kajian yang dijalankan oleh para sarjana. Institute for Development of Human Resources: Alstyne. The Effect of Parent Training on Preschool Literacy Development. dalam Oarke R. University of Chicago Press: Lujan. Lihat: Gordon. Mary E. secara keseluruhan terdapat pencapaian yang menggalakkan dalam penguasaan sebutan baku dalam kalangan para pelajar. Oleh itu.

Berdasarkan kajian. 3. ibu bapa haruslah dimaklumi tentang inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak sekolah agar ibu bapa dapat memahami proses yang terlibat dan boleh bertindak sewajarnya. purata jumlah pelajar setiap kelas antara 21-30 pelajar ialah 39.7. secara purata masa kurikulum yang diperuntukkan bagi subjek Bahasa Melayu hanya 3.75 jam dalam seminggu. 80 .5%. Kesempatan menggunakan sebutan baku ini berlaku ketika sesuatu pelajaran Bahasa Melayu dijalankan dalam kelas atau ketika sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Melayu dijalankan.4.6%.5 Masalah yang Dihadapi Bagi para guru. Lagipun aspek sebutan ini adalah merupakan salah satu perkara daripada banyak perkara yang perlu ditangani oleh guruguru. Oleh itu. Faktor-faktor ini tentulah merumitkan tugas guru kerana guru-guru terpaksa memenuhi keperluan pelajarpelajar yang berbeza-beza dengan tenaga dan masa yang terhad. sementara antara 30-40 pelajar ialah 22. faktor masa dan tugas yang amat berat menjadi kendala bagi para guru melaksanakan bukan sahaja aktiviti bahasa di luar bilik darjah yang menyokong pelaksanaan sebutan baku tetapi juga menyelesaikan sukatan yang telah ditentukan pada setiap peringkat. Selain itu. Jumlah masa ini merangkumi pengajaran dan pembelajaran semua aspek bahasa iaitu tatabahasa. Peranan ibu bapa ini akan lebih efektif jika terdapat kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa.anak khususnya dalam pencapaian akademik bukanlah sedikit. Tidak ada jumlah masa tertentu yang diperuntukkan untuk aktiviti bertutur. kefahaman dan karangan. seperti yang dikatakan lebih awal. membaca lantang atau ejaan di mana pelajar berpeluang mempraktikkan sebutan baku. Pelajar-pelajar ini pula mempunyai tahap keupayaan bahasa yang berbeza-beza iaitu sangat berbeza sebanyak 50%. Masalah ini pula ditambah dengan jumlah purata pelajar setiap kelas yang agak tinggi. hanya sedikit berbeza 46% dan keupayaan setara sebanyak 4%. Dengan perkataan lain.

Bahan bahasa Melayu yang dikeluarkan oleh pihak swasta atau di Malaysia kebanyakannya tidak menggunakan sebutan baku selain latar belakang dan konteks yang tidak menggambarkan suasana di Singapura. Selain itu. Tentang bahan-bahan pengajaran pula. ada guru-guru yang berasa bahawa mereka kurang terdedah kepada konsep dan dasar sebutan baku kerana mereka tidak berpeluang menjalani latihan yang mencukupi. guru-guru menyatakan bahawa selain yang dikeluarkan oleh pihak MOE. walaupun sudah ditegur. Keadaan ini menyukarkan mereka melaksanakannya dengan berkesan dalam pengajaran. Mengenai pengetahuan tentang sebutan baku pula. Hal ini mungkin disebabkan para pelajar berkenaan tidak faham atau tidak dapat melihat kepentingan menggunakan sebutan baku dalam pembelajaran bahasa Melayu. Pelajar-pelajar ini juga lebih selesa bertutur dengan menggunakan loghat Johor-Riau. guru-guru juga menghadapi kumpulan kecil pelajar yang enggan menggunakan sebutan baku dalam kelas Bahasa Melayu. bahan-bahan pengajaran yang sesuai untuk aktiviti pertuturan amat berkurangan.sebutan baku tidak diajarkan secara berasingan tetapi merupakan sesuatu yang digabungjalinkan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai kemahiran bahasa. Keengganan para pelajar ini sudah tentu menjejas kelicinan pembelajaran dan boleh menghambat pelaksanaan sebutan baku dalam jangka panjang. Kumpulan pelajar ini termasuklah juga mereka yang bukan berbangsa Melayu yang memang sudah mempunyai masalah dalam penguasaan bahasa Melayu. Beberapa orang guru juga prihatin terhadap perkembangan yang berlaku di luar sekolah. Mereka mendapati terdapat anggota masyarakat seperti pemimpin masyarakat yang 81 .

7% pelajar berupaya menggunakan sebutan baku dengan baik. beberapa rancangan yang disiarkan melalui media massa hendaklah menggunakan sebutan baku kerana ini boleh menjadi contoh dan juga boleh dijadikan bahan pengajaran oleh para guru. Seperti yang dimaklumi.seharusnya menjadi penutur contoh masih tidak menggunakan sebutan baku walaupun dalam situasi yang formal . Masalah ini menyebabkan pelajar kurang fasih dan kekok ketika berkomunikasi menggunakan sebutan baku. Antara masalah yang dikenal pasti ialah penguasaan bahasa Melayu pelajar yang agak lemah.2% masih menghadapi masalah. namun peranan dan pengaruh yang boleh dimainkan oleh kedua-duanya amat penting bagi pelaksanaan apa jua inisiatif termasuk inisiatif bahasa. Menurut para guru. Walaupun kedua-dua faktor ini iaitu anggota masyarakat dan media massa tidak ada kaitan secara langsung dalam pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah. Pelajar-pelajar ini juga mempunyai peluang yang agak terhad untuk menggunakan sebutan ini selain di dalam kelas Bahasa Melayu dan aktiviti bahasa. Begitu juga. media massa memainkan peranan yang amat luas dalam kehidupan kita seharihari. Pelajar-pelajar berasa kurang selesa menggunakannya dan oleh itu mereka lebih terdorong untuk menggunakan bahasa Inggeris ketika bertutur dan berinteraksi dengan temanteman sekalipun di dalam kelas Bahasa Melayu. Kajian juga mendapati sebanyak 62. hal ini menyukarkan lagi tugas mereka untuk menyakinkan para pelajar tentang pentingnya sebutan baku digunakan. beberapa program televisyen setempat juga tidak menggunakannya. Tarikan atau pengaruh media amat kuat dan para pelajar lebih mudah terikut-ikut dengan apa yang didengar dan dilihat oleh mereka melalui media massa. jadi mereka tidak nampak keperluan bagi mereka menggunakannya. 82 . Oleh itu. selebihnya sebanyak 37. Ada juga yang mengatakan bahawa teman-teman dan juga guru mereka tidak mempraktikkan sebutan baku di dalam kelas.

83 . Pengalaman pada masa lalu semasa kita mahu menyeragamkan ejaan. Walaupun demikian sepanjang pelaksanaannya. terdapat beberapa kendala yang perlu ditangani bagi melancarkan lagi pelaksanaannya dan mencapai hasil yang dinginkan. Setelah lebih 10 tahun dilaksanakan. pemantauan. komitmen. Menurut Yatiman Yusof . Jawatankuasa Bahasa Melayu Singapura (MBMS). Secara sedar terdapat usaha dan penglibatan yang bersungguh-sungguh dan langkah-langkah yang menyokong pelaksanaannya yang dilakukan khususnya langkah yang diambil oleh pihak MOE dan juga sekolah. Resan dan Kesan Kumpulan Makalah Sempena Bulan Bahasa 1992. MITA. Semua pihak termasuk MOE. tahap keyakinan. sudah nampak pencapaian dalam aspek penguasaan sebutan baku jika dilihat dari tahap penguasaan sebutan baku para pelajar dalam lingkungan aktiviti Bahasa Melayu dan pencapaian mereka dalam peperiksaan lisan di peringkat sekolah. penglibatan dan sokongan sepenuhnya dari semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung amat diperlukan. Singapura.8 Kesimpulan dan Saranan Secara keseluruhan. tatabahasa dan perbendaharaan kata menunjukkan bahawa usaha ini memakan masa’. Pelaksanaan sebutan baku ini merupakan usaha yang agak rumit dan untuk jangka panjang.3. para pemimpin.41 Oleh yang demikian. ibu bapa pelajar dan masyarakat umum perlu bekerja terus dan gigih dalam melaksanakan proses pendidikan yang rumit ini untuk memastikan bahawa segala usaha yang 41. hlm 9. ‘matlamat sebutan baku ialah matlamat jangka panjang. dan faktor-faktor lain yang boleh memberikan kesan secara langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolahsekolah. pelajar. 1992. guru. Masalah ini meliputi aspek pengurusan. tahap kesedaran. pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah berjalan seperti yang dirancang.

membentuk proses bagi memasyarakatkan sebutan baku ini. MOE haruslah menyemak semula pendekatan dan usaha yang dilakukan dan membuat beberapa perubahan dan penyesuaian. Sebagai badan yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pelaksanaan sebutan ini di sekolah-sekolah. setelah sedekad dilaksanakan. Diharapkan saranan ini dapat menyumbang kepada hasrat untuk memenuhi objektif yang diingini bagi pelaksanaan sistem sebutan baku ini dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. MOE. Antaranya ialah: 1. Di bawah ini diturunkan beberapa saranan yang boleh dipertimbangkan bagi merancakkan dan melicinkan pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolah-sekolah. bagi menyediakan latihan para guru Bahasa 84 . Begitu juga. Kelemahan yang dikenal pasti haruslah ditangani secepat mungkin termasuklah membuat penyesuaian yang perlu agar usaha awal yang dilakukan tidak sia-sia. perlulah ditinjau dan dikaji pendekatan dan kaedah yang digunakan bagi pelaksanaannya untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pendekatan dan kaedah tersebut. Sejak tahun 2004. memastikan bahawa setiap sekolah dan guru Bahasa Melayu menyokong pelaksanaannya di sekolah. Ini juga termasuklah pihak NIE kerana institut ini bertanggungjawab memberikan latihan kepada semua guru Bahasa Melayu sebelum mereka bertugas di sekolah. akan menjadi proses yang berkesan lagi sempurna bagi pengguna bahasa Melayu di sekolah-sekolah bahkan di mana sahaja bahasa ini digunakan. institut ini juga bekerjasama dengan Unit Staff Training Branch.

kepelbagaian dan tahap keupayaan pelajar-pelajar juga perlu diberikan perhatian. MOE. objektif dan matlamat pelaksanaannya hendaklah dinyatakan dengan jelas dalam sukatan pelajaran sebagai panduan khususnya bagi guru-guru yang baharu. menyediakan latihan mengenai penggunaan sebutan baku untuk para guru dalam bentuk bengkel dari masa ke semasa. Pemantauan ini perlu untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar dan juga meninjau keberkesanaan dan keprihatinan yang dihadapi oleh para guru dan pelajar. penekanan dan kesinambungan usaha yang sedang dijalankan. 3. Setiap tahun terdapat guru yang bersara dan guru baharu pula 85 . Latihan ini untuk memenuhi keperluan guru yang silih berganti. Guru-guru perlu diyakinkan dan dimaklumkan dengan jelas tentang pendirian MOE mengenai pelaksanaan sebutan ini.Melayu kecuali latihan yang berkaitan langsung dengan penggunaan bahan dan panduan ujian dan penilaian yang masih dikelolakan oleh Unit Bahasa Melayu. menyemak semula sukatan pelajaran dan bahan-bahan pelajaran. Oleh sebab Bahasa Melayu dipelajari juga oleh pelajar bukan Melayu. Aspek pengajaran sebutan ini juga haruslah diambil kira dalam penyediakan bahan-bahan pengajaran agar bahan yang disediakan sesuai. menjalankan pemantauan ke atas pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah dari masa ke semasa. 2. Langkah-langkah susulan haruslah dilakukan secepat mungkin agar keprihatinan yang dikenal pasti dapat ditangani dengan segera supaya perkara ini tidak menjejas usaha penyeragaman yang dijalankan. 4. mencukupi dan berkesan. Sokongan pihak sekolah dan NIE ini penting bagi memastikan adanya pendedahan. Oleh sebab inisiatif ini merupakan sesuatu yang masih baharu.

segala kekeliruan tentang konsep dan dasar sebutan baku juga dapat dijelaskan. Kerjasama yang erat akan memudahkan dan melicinkan inisiatif yang dijalankan. Mereka juga boleh bekerjasama menganjurkan aktiviti-aktiviti bahasa yang dapat menggalakkan penggunaan sebutan baku.menggantikan mereka. Mereka juga harus bersikap proaktif dengan membina sendiri bahan-bahan pengajaran tambahan yang sesuai dan menepati kehendak dan keperluan pelajar-pelajar mereka. Secara ringkas MOE haruslah memastikan bahawa semua guru diberi peluang menjalani latihan dan yakin untuk menjalankan tugas mereka dengan berkesan. Pihak sekolah pula hendaklah menyokong pelaksanaan ini sepenuhnya. Guru-guru daripada setiap sekolah tidak boleh hanya mengharapkan pihak MOE dari segi penyediaan bahan-bahan pengajaran. menjalin hubungan dan kerjasama yang rapat dengan pihak sekolah. Kerjasama antara sekolah dan kelompok ini boleh dimanfaatkan bagi mencapai tujuan ini. Sekolah-sekolah juga boleh bekerjasama dengan ibu bapa pelajar untuk mendapat sokongan dan menggalakkan penglibatan para ibu bapa dalam aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Melalui bengkel-bengkel ini. Kerjasama ini dapat menjimatkan masa dan sumber di samping memberikan peluang kepada para guru untuk 86 . Kerjasama yang luas antara sekolah-sekolah dalam kelompok yang sama perlulah disemarakkan. Selain menjadi sebagai wadah untuk tujuan peningkatan dan penjelasan tentang inisiatif ini. Umpamanya merancang aktiviti bahasa yang sesuai dan dapat meningkatkan penggunaan sebutan di kalangan pelajar. 5. bengkel ini juga boleh berfungsi sebagai saluran untuk melatih semula guru-guru yang sudah lama mengajar khususnya dari segi strategi dan kaedah pengajaran.

Langkah ini juga memberikan peluang dan ruang kepada pelajar untuk mempraktikkan sebutan baku yang dipelajari oleh mereka. guru-guru juga perlu berusaha lebih gigih bagi memastikan sekolah-sekolah melahirkan golongan pelajar pelapis kerana mereka inilah yang akan menjamin kelangsungan hidup bahasa Melayu pada masa hadapan. beberapa pemimpin masyarakat dan sejumlah orang dewasa yang menyokong pelaksanaan sebutan baku ini.berinteraksi dan bertukar-tukar pendapat bagi peningkatan kaedah dan mutu pengajaran mereka. para guru bahasa Melayu. objektif ini akan menjadi kenyataan sekiranya wujud ‘pegemblengan tenaga semua pihak terutamanya para pemimpin politik dan pertubuhan Melayu/Islam. asatizah. Akhir sekali. guru 87 . Guru-guru mestilah menggunakan sebutan baku setiap kali dalam pengajaran dan dalam situasi formal semasa berinteraksi dengan para pelajar di sekolah supaya pelajar dapat membezakan ragam bahasa formal daripada bahasa tidak formal. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah melahirkan model penutur dalam kalangan anggota masyarakat. Pihak MBMS selaku badan yang bertanggungjawab dalam menentukan arah tuju dan kemantapan bahasa Melayu di negara ini perlu memainkan peranan yang lebih proaktif dan aktif bagi menyemarakkan pelaksanaan sebutan baku di Singapura. Ringkasnya. MBMS juga boleh memastikan semua wakil masyarakat dan juga media massa serta badan-badan tertentu seperti KGMS dan PGBM untuk mempraktikkan sebutan baku dalam situasi tertentu kerana penglibatan semua pihak akan meningkatkan kemungkinan tercapainya keseragaman yang dingini dalam masa yang sesingkat mungkin. Sejauh ini bilangan penutur contoh ini amat sedikit iaitu yang terdiri daripada ahli bahasa. Guru-guru juga selaku penutur contoh bagi pelajar-pelajar. Kumpulan penutur contoh ini penting kerana mereka boleh dijadikan ikon yang berupaya untuk menggalak serta menggerakkan usaha ini dengan lebih rancak dan berkesan. pensyarah. mestilah menunjukkan kesungguhan dan komited dalam melaksanakan tugas ini.

dan sebagainya berupaya menjadi model untuk diteladani oleh masyarakat pengguna bahasa Melayu keseluruhannya. dapat bertindak sebagai fasilitator yang berdaya untuk memasyarakatkan bahasa Melayu yang murni.42 42. berkesan dan berhemah’. Singapura”. MITA. sasterawan. Pihak pengelola media cetak dan elektronik seperti Berita Harian dan SBC (sekarang dikenali sebagai MediaCorp). Bilangan 2. Di Pusat Islam . Hlm 4-14. dalam Sekata. “Ucapan Haji Sidek saniff. Jilid 10. hlm 14. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. pencipta lagu dan sebagainya hendaklah memperlihatkan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan baku. pada 8-10 September 1992. 1992. Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura. 88 . Sidek Saniff. para penulis. Singapura. Menteri Negara (Pendidikan) untuk Majlis Pembukaan Rasmi. rapi. jelas.

89 . Bahan-bahan ini terdiri daripada sukatan pelajaran bahasa Melayu dan buku teks ( buku teks. bertutur.1 Objektif dan Skop Kajian Kajian yang dijalankan ini berdasarkan penelitian dan analisis terhadap bahan-bahan yang digunakan bagi pembelajaran dan pengajaran kosa kata di peringkat sekolah menengah. membaca dan menulis. Di akhir bab ini. Bahagian kedua pula akan meneliti dan membincangkan pembelajaran dan pemerolehan kosa kata dalam kalangan para pelajar sekolah menengah. buku kerja dan buku panduan guru ) sejak tahun 1982/1983. ningkatkan program yang sedang 4. disertakan juga beberapa saranan yang boleh dipertimbangkan untuk memperkemas dan memper digunakan. kaedah penyampaiannya dalam bilik darjah dan beberapa masalah yang berkaitan dengan program yang disediakan.BAB 4 PEMBELAJARAN DAN PEMEROLEHAN KOSA KATA BAHASA MELAYU DI KALANGAN PARA PELAJAR PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH Bahagian pertama bab ini akan cuba membincangkan kaitan antara penguasaan kosa kata dengan tahap penguasaan bahasa seseorang. iaitu kemahiran mendengar. Perbincangan akan tertumpu kepada corak dan bentuk program yang dibina khususnya dari segi kaedah pemilihan perkataan yang hendak diajar. terutamanya dalam empat kemahiran asas bahasa.

90 . Dewan Bahasa dan Pustaka. kajian ini hanya melibatkan kajian pembelajaran dan pengajaran kosa kata di peringkat sekolah menengah dan berdasarkan penelitian terhadap bahan-bahan pengajaran seperti yang disebutkan di atas. Apabila seseorang mengetahui sesuatu perkataan itu bermakna dia mengetahui batas 43.43 Kosa kata merupakan perkataan yang diketahui atau dikuasai oleh seseorang atau yang digunakan dalam buku. DBP. 4. Kamus Dewan. Menurut Kamus Dewan (1994) Edisi ketiga. Kuala Lumpur.2 Pengertian Kosa Kata Pengertian kosa kata boleh dilihat dari pelbagai aspek bergantung kepada penggunaannya. Edisis Ketiga. Jika penilaian dan pemantauan terhadap proses pembelajaran dan pengajaran aspek ini dilakukan di semua peringkat sekolah. Walaupun demikian.Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk: 1. 1994. Kajian ini diharapkan dapat menyumbang kepada pengajaran dan pembelajaran kosa kata Bahasa Melayu di peringkat menengah. mengenal pasti kriteria pemilihan kosa kata yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah 3. subjek tertentu dan sebagainya. meneliti kaedah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran kosa kata tersebut. meninjau sejauh mana pengajaran dan pembelajaran kosa kata mendapat tumpuan dalam kurikulum Bahasa Melayu di peringkat sekolah menengah 2. kosa kata bermaksud ‘keseluruhan kata dalam sesuatu bahasa’. gambaran tentang aspek bahasa yang dibincangkan ini akan lebih jelas bagi memungkinkan tindakan susulan yang diperlukan. hlm 708.

“Vocabulary Learning: A Critical Analysis of Techniques”.penggunaan perkataan tersebut berdasarkan varisai fungsi dan situasi. and Crookall. dalam English Language Teaching Journal. 1974. (ed). Cambridge. Teaching Vocabulary.. pada peringkat dan tujuan yang sesuai. 1990. Cambridge University Press:Wallace.. hlm 9-30: Richards. dalam TESOL Quaterly. “The Role of Vocabulary Teaching”. J.3 Kosa Kata Sebagai Asas Penguasaan Bahasa Aspek kosa kata amat penting bagi semua pengguna bahasa. Regina M. kedudukannya dalam jaringan dan hubungannya dengan perkataan lain dalam bahasa. and McCarthy. R. Seseorang yang mempelajari dan mengetahui makna sesuatu perkataan itu melibatkan keupayaannya untuk memilih perkataan yang sesuai apabila diperlukan. Kegagalan untuk menguasai dan memperoleh kosa kata yang cukup boleh menjejas penguasaan bahasa dan seterusnya prestasi dan kemahiran asas berbahasa seseorang 44 . ejaan dan intonasi yang betul. 8:1.89: Schmitt. Sementara kosa kata produktif pula melibatkan keupayaan bagaimana melafazkan atau menyebut perkataan itu. Canada Journal. hlm 15-21: Oxford. menggunakannya dalam situasi yang bermakna seperti dalam kiasan dan peribahasa dan menggunakannya dengan bentuk tatabahasa. 4. London. “Vocabulary Control-History and Principles”. 10:1. hlm 77. Heinemann. iaitu bagi kosa kata reseptif (receptive vocabulary) dan kosa kata produktif (productive vocabulary). 1997. Kosa kata reseptif melibatkan keupayaan untuk mengenal pasti sesuatu perkataaan apabila perkataan itu disebutkan. asas pembentukannya. 1982. dalam TESOL Quaterly. menggunakannya dengan betul dalam situasi yang diberikan. Educatioanl Books: 91 . Vocabulary: Description.1976..44 Biasanya seseorang itu perlu mengetahui sesuatu perkataan untuk dua tujuan. menulis dan mengejanya dengan baik dan menggunakannya dalam bentuk tatabahasa yang betul. Acquisition and Pedagogy. D. Penguasaan kosa kata yang luas menjadi salah satu prasyarat penting dalam penguasaaan bahasa seseorang. termasuk para pelajar. M. bentuk susunan katanya dalam ayat. N. 7:2. Lihat: Hoover. Michael.

pelajar iaitu kemahiran bertutur. Menurut Judd. dalam Interlanguage Studies Bulletin. dalam TESOL Quaterly. hlm 71. Seseorang itu tidak akan dapat melahirkan pendapatnya dengan baik dan berkesan sekiranya penguasaan kosa katanya tidak cukup luas. Judd.45 Namun.46 45. hlm 34. 1977. Oleh sebab itu.. “Vocabulary Teaching and TESOL: A Need for Re-evaluation of Existing Assumptions”. ‘Tiada seorang pun yang boleh menidakkan dakwaan bahawa satu aspek penting dalam kelancaran berbahasa adalah penguasaan dalam kosa kata’. 92 . 46. oleh sebab pengajaran dan pembelajaran bahasa biasanya memberikan tumpuan kepada aspek bahasa yang lain seperti aspek tatabahasa. membaca dan menulis. Begitu juga para ahli bahasa yang berpegang kepada tatabahasa transformasi yang diterajui oleh Chomsky juga memberikan tumpuan kepada aspek tatabahasa: golongan kata dan sintaksis. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘No one can deny the assertion that one major aspect of fluency in a language is control over the lexicon. W. Marton. E. 1978. 12:1. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘the functional knowledge of grammatical structures is the all decisive factor in making it possible for the learner to produce an infinite variety of well constructed sentences in the target language’. 2:1. pembangunan dan pengajaran kosa kata kurang mendapat tumpuan yang wajar.L. Bagi mereka ‘pengetahuan fungsional tentang struktur tatabahasa adalah faktor penentu dalam memungkinkan seseorang pelajar itu menghasilkan ayat-ayat yang baik pembinaannya dengan variasi yang infiniti dalam bahasa yang disasarkan’. “Foreign Language Vocabulary Learning as Problem Number One of Langauge Teaching at the Advanced Level”. mendengar. pengajaran dan pembelajaran kosa kata akan diketepikan atau tidak diberikan perhatian yang sewajarnya sehinggalah sebahagian besar sistem bahasa dapat dikuasai.. Marton (1977) mengatakan bahawa ahli bahasa yang setuju dengan pendekatan struktur percaya bahawa sintaksis dan bentuk-bentuknya merupakan pusat dalam pengajaran dan pembelajaran semua bahasa.

Para guru jarang sekali menggunakan satu-satu masa yang khusus bagi mengajar kemahiran dan pembangunan kosa kata dalam kalangan pelajar. R. tetapi kemahiran khusus yang berkaitan dengan kosa kata tersebut kurang diajarkan kepada para pelajar secara sedar dan sistematik. 1990. dalam TESOL Quarterly. Oxford dan Crookall mendapati bahawa ‘dalam banyak hal bahan pengajaran kosa kata hanya memberikan daftar perkataan kepada pelajar untuk dihafal atau memberikan peluang latihan yang terhad. with no further assistance to the often overwhelmed learner.’ 93 . begitu juga bahasa Melayu.47 Pengajaran kosa kata biasanya berlaku sebagai subaktiviti dalam aktiviti bacaan atau kefahaman mendengar atau apabila pelajar memerlukan penjelasan guru bagi perkataan tertentu. jika seseorang itu mahu berkomunikasi dengan berkesan. penguasaan dalam kedua-dua tatabahasa dan kosa kata amat penting. Para pelajar biasanya akan dikehendaki mencari dan memahami maksud sesuatu perkataan itu secara sendiri-sendiri atau dengan menggunakan kamus. Tukilan asal Dalam bahasa Inggeris ialah ‘many instances of co-called vocabulary instruction involve merely giving students lists of words to memorize or providing limited practice opportunities. and Crookall. ‘Kebenarannya ialah 47. “Vocabulary Learning: A Critical Analysis of Techniques”. Oleh itu. Oxford. Hal yang demikian ini berlaku bagi pembelajaran dan pemerolehan bahasa Inggeris. biasanya pelajar diharapkan untuk mempelajari kosa kata berdasarkan usaha mereka sendiri. hlm 9.. D. kemahiran mempelajari dan menguasai kota serta peranan guru dalam pembangunan kosa kata pelajar amat penting sekali. Anderson (1980) berpendapat bahawa secara sendiri.Seringkali tidak terdapat kaedah yang sistematik dan tersusun dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata dan hal ini berpunca daripada kurangnya tumpuan yang diberikan dalam aspek ini. tanpa adanya bantuan kepada pelajar’. seseorang pelajar itu berupaya untuk mengetahui sesuatu maksud perkataan yang diberikan (dari segi definisi) tetapi pelajar tersebut memerlukan bantuan dan tunjuk ajar gurunya untuk mengetahui bagaimana menggunakan perkataan tersebut dalam komunikasi. Pada hal. Bagi Wilkins pula. 7:2. Canada Journal.

Rapahel Gefen yang pernah meninjau cara pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggeris di Singapura pada tahun 1982 melaporkan bahawa ‘kebanyakan guru memberikan tekanan yang lebih kepada tentang tatabahasa dan penulisan’. Rapahel. A.48 Jelaslah bahawa tanpa penguasaan kosa kata. ‘apa sahaja pengajaran kosa kata berlaku secara tidak langsung dan secara rambang’.49 Beliau juga mendapati bahawa tidak terdapat usaha yang menyeluruh dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata dan juga tidak ada program yang sistematik. London. Edward Arnold. D. hlm 3. menurut Refen ‘pengayaan bahasa diperlakukan seolah-olah ianya sesuatu yang tidak secara langsung dan bukan sebagai satu aspek kritikal dalam pembelajaran bahasa’. sukatan pelajaran memberikan tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran tatabahasa dan hal ini melebihi komponen-komponen bahasa yang lain. Ibid. seseorang itu tidak berupaya untuk berkomunikasi dan menyampaikan apa yang hendak disampaikannya dengan berkesan walaupun penguasaan tatabahasanya baik. Linguistics in Language Teaching. Singapura. hlm 13. Ibid. pengetahuan dalam kosa kata tidak diajarkan sebagai satu kemahiran tetapi merupakan sebahagian daripada aspek pembelajaran bahasa 48. 1972. 49. hlm 3. 50. Oleh sebab itu.tanpa tatabahasa hanya sedikit (idea) sahaja yang boleh disampaikan. without vocabulary nothing can be conveyed’. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘Whatever vocabulary instruction that takes place appears to be incidental and random’... Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘The fact that while without grammar very little can be conveyed. tetapi tanpa kosa kata tiada apa yang boleh disampaikan’. Menurut beliau. hlm 111. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘most teachers overstress grammar explanantion and writing’. 94 .51 Dalam kebanyakan pembelajaran bahasa. 51.Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘language enrichment is treated almost as if it were an incidental rather than a critical aspect of language learning’. Wilikins. Indications of Possible Directions in Coping with Some Major Problems in EL1 Teaching in Singapore: A Report of A Visit. Gefen.50 Secara keseluruhan. Laporan yang tidak dicetak yang diajukan kepada MOE. 1982.

4. hlm 21. bertutur dan menulis secara formal dan tidak formal memang telah diakui ramai. pengetahuan kosa kata dianggap sebagai sesuatu yang terhasil akibat penglibatan pelajar dalam aktiviti bahasa yang berbagai-bagai. Sudahlah tiba masanya sesuatu harus dilakukan untuk menangani ketidakseimbangan ini agar kepincangan pelajar dalam kemahiran dan penguasaan kosa kata ini dapat diatasi. Lebih baik penguasaan kosa kata seseorang itu.4 Kajian yang Pernah Dijalankan Pentingnya pengetahuan dan penguasaan kosa kata dalam pemerolehan dan pencapaian bahasa seseorang umpamanya dalam kemahiran membaca. Ini bermakna. lebih tinggi tahap keupayaan pertuturan dan pemahamannya dan lebih baik pula mutu tulisan yang dihasilkan. kebanyakan para pelajar berasa sukar untuk menetengahkan hujah mereka menggunakan bahasa yang baik dan berkesan. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘This is hardly surprising as a wide vocabulary is an integral part of communication ability’.. seringkali kita dengar rungutan para guru tentang pelajar-pelajar mereka yang menghadapi kesukaran untuk meluahkan idea dan pendapat atau menghasilkan penulisan yang baik dan berkesan berdasarkan sesuatu tajuk yang diberikan oleh sebab tahap penguasaan kosa kata yang agak rendah.52 Jadi. amatlah penting bagi setiap guru dan pelajar menyedari bahawa keupayaan dan penguasaan kosa kata yang baik adalah perkara asas atau prasyarat untuk membina penguasaan bahasa yang baik. Kebanyakan teori dan pengkaji bahasa berpendapat bahawa pengetahuan kosa kata mempunyai kaitan yang amat rapat dengan kemahiran-kemahiran 52. 95 . Akibatnya.yang lebih besar seperti membaca dan mendengar. Dalam sesi perbincangan misalnya. Menurut Gefen lagi. ‘Keadaan ini amatlah menghairankan kerana kosa kata yang luas merupakan bahagian penting dalam keupayaan berkomunikasi’. Ibid.

membaca dan menulis. Menurut Chall (1983). iaitu bertutur. Dalam penerangannya. Banyak kajian yang dijalankan terhadap aspek ini juga menyokong pendapat tersebut. Kajian itu membuktikan bahawa 70% daripada jumlah kosa kata yang terdapat dalam teks tersebut mestilah diketahui terlebih dahulu bagi mendapatkan pemahaman yang memuaskan tentang teks tersebut. Menurut beliau lagi. Pengajaran ini bertujuan untuk membina tahap penguasaan kosa kata pelajar yang diperlukan bagi 96 . Takala memberikan contoh kajian yang dijalankan oleh Frumkina pada tahun 1967 di Soviet Union untuk meneliti sejauh mana peratus pengetahuan pelajar tentang kosa kata yang terdapat dalam teks yang diberikan mempengaruhi pemahaman mereka. Takala juga mendapati bahawa pengetahuan kosa kata pelajar merupakan faktor penting yang menyebabkan kegagalan pelajar dalam ujian. dan kesukaran ini akan mengakibatkan penguasaan kosa kata pelajar tersebut sentiasa lemah. kemahiran kosa kata yang baik dan keupayaan menilai sesuatu ilmu secara berkesan merupakan faktor penting dalam kemahiran membaca dan kefahaman mendengar.bahasa yang asas. Seramai 27 pelajar gred 4 telah diajarkan sebanyak 104 perkataan selama 5 bulan. beliau mendapati bahawa semakan semula terhadap pengajaran kosa kata menghasilkan peningkatan yang amat ketara Kajian tentang hubungan antara pengetahuan mengenai makna sesuatu perkataan dengan tahap pemahaman juga telah dijalankan oleh Beck. Beliau berkata kajian yang dijalankan di Finland membuktikan bahawa pengetahuan kosa kata mempunyai daya penentu yang amat berpengaruh terhadap gred sekolah dan berdasarkan gred yang diperoleh oleh para pelajar. mendengar. Takala (1984) pernah menjalankan kajian mengenai pengetahuan kosa kata pelajarpelajar di Finland. penguasaan kosa kata yang rendah akan menyukarkan pemahaman seseorang pelajar. Perfetti dan Mckeown (1982).

Kajian ini mendapati bahawa para pelajar berupaya menjawab soalan-soalan tentang kosa kata yang dipelajari dengan lebih tepat dan cepat berbanding dengan para pelajar yang tidak menjalani proses pembelajaran ini. Jelaslah. meningkatkan pemahaman dan memberikan peluang dan menggalakkan pelajar untuk menggunakan perkataan tersebut bukan sahaja di bilik darjah bahkan dalam aktiviti harian mereka. kajian ini menunjukkan bahawa pengajaran kosa kata yang sistematik dan dirancang boleh menghasilkan pemahaman tentang maksud perkataan. tahap penguasaan kosa kata yang tinggi membantu seseorang pelajar itu meningkatkan keupayaannya menguasai sesuatu bahasa yang dipelajarinya. Bahkan penguasaan dalam kosa kata merupakan anak kunci bagi penguasaan dan pemantapan kemahiran bahasa yang lain.meningkatkan tahap pemahaman mereka. Oleh yang demikian. Kesimpulannya. kajian-kajian ini menunjukkan bahawa tahap penguasaan kosa kata berkait rapat dengan kemahiran menulis dan tahap pemahaman seseorang pelajar. perancangan yang teliti dan tumpuan yang sewajarnya kepada pengajaran dan pembelajaran kosa kata mestilah direalisasikan untuk menghasilkan natijah yang berkesan dan memberansangkan. 97 . Para pelajar juga berupaya menggunakan perkataan yang dipelajari di luar bilik darjah. Mereka juga menunjukkan tahap pemahaman yang lebih baik berdasarkan jawapan mereka bagi soalansoalan aneka pilihan tentang cerita yang mengandungi perkataan yang diajarkan. Ini kerana.

Para pelajar yang gagal dalam Peperiksaan sijil Pelajaran Menengah pada akhir tahun keempat akan mengambil peperiksaan ulangan Sijil Pelajaran Menengah pada akhir tahun kelima. Para pelajar ini diberikan pendidikan menengah selama 4-5 tahun melalui penekanan kurikulum yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka.1 Penelitian dan Analisis Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sukatan pelajaran Bahasa Melayu yang dibina pada tahun 1982 disediakan bagi para pelajar yang mengambil Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua yang merangkumi kursus biasa menengah 1-5.4.5 Pengajaran dan Pembelajaran Kosa Kata dalam Kurikulum Bahasa Melayu Bahagian ini akan meneliti dan menganalisis bahan-bahan pengajaran yang digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu di sekolah menengah bagi tahun penggunaan 1982/1983. Para pelajar yang lebih berkebolehan akan ditempatkan di Kursus Khas atau Ekspres selama 4 tahun. Pada akhir tahun keempat para pelajar yang mengikuti kursus biasa akan mengambil Peperiksaan Sijil Pelajaran Menengah (Certificate of Secondary School Education). Penerangan dan perbincangan tentang bahan-bahan tersebut disusun seperti berikut: 4. 1993 dan 2002.5. 98 . Para pelajar yang lulus Peperiksaan Sijil Pelajaran Menengah pada akhir tahun keempat akan mengambil Peperiksaan Am Pelajaran Peringkat Biasa (GCE ‘O’ Level) pada akhir tahun kelima. sementara yang lain akan ditempatkan di Kursus Normal (Akademik) selama 4-5 tahun. Sukatan pelajaran bagi tahun penggunaan1993 dan 2002 pula menyediakan kurikulum Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda bagi kumpulan pelajar yang mempunyai tahap kebolehan yang berbeza-beza.

1993 dan 2002 bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu ialah bertujuan untuk membolehkan para pelajar menggunakan bahasa secara 99 . Walaupun terdapat empat kursus/aliran yang berlainan di peringkat sekolah menengah iaitu kursus/aliran Khas. Para pelajar kedua-dua aliran ini. para pelajar yang lulus Peperiksaan GCE ‘N’ yang lebih berkebolehan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan diberi peluang untuk meneruskan pengajian mereka ke tahun kelima dan mengambil Peperiksaan bagi Sijil Am Pelajaran Peringkat Biasa (GCE ‘O’ Level). Antara lain matlamat yang digariskan dalam sukatan pelajaran sekolah menengah yang diterbitkan pada tahun 1982. sukatan pelajaran ini memberikan garis panduan bagi pengajaran peribahasa dari segi jumlah.Bagi memenuhi keperluan para pelajar yang kurang menunjukkan kecenderungan dalam bidang akademik. Walaupun demikian. satu kursus pilihan yang berorientasikan teknikal telah diperkenalkan dalam aliran normal yang dikenali sebagai Kursus Normal (Teknikal). MOE tidak menyediakan sukatan pelajaran yang khusus atau berbeza bagi setiap kursus/aliran. Seterusnya. Bagi Kursus Normal (Teknikal). 30% bagi kemahiran membaca dan 10% bagi kemahiran menulis. Normal (Akademik) dan Normal (Teknikal). iaitu Normal (Akademik ) dan Normal (Teknikal) akan mengambil peperiksaan Sijil Am Pelajaran Peringkat ‘N’ (GCE ‘N’ Level) pada akhir tahun keempat. Ini bermakna pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu bagi semua aliran berpandukan atau berdasarkan kepada sukatan pelajaran yang umum dan sama. juga tumpuan dan penekanan bagi pengajaran kemahiran asas bahasa bagi aliran Normal (Teknikal) iaitu 60% daripada masa kurikulum dikhususkan untuk perkembangan kemahiran mendengar dan bertutur. Guru-guru digalakkan menggunakan peribahasa-peribahasa yang mudah dan sesuai dengan konteks pelajaran. Ekspres. tidak terdapat senarai khusus peribahasa yang perlu diajar kepada para pelajar.

sebutan dan intonasi dan peribahasa. Sukatan Pelajaran tahun 1982. Ketiadaan komponen ini secara langsung menguatkan lagi gambaran bahawa pemerolehan kosa kata tidak dianggap penting seperti komponen-komponen bahasa yang lain. Objektif pembelajaran kosa kata hanya dicatatkan sebagai salah satu objektif dalam kemahiran membaca dan selain itu dapat ditakrif dan difahami melalui objektif bagi keempat-empat kemahiran asas bahasa tadi. Sukatan pelajaran ini menganjurkan saranan-saranan khusus dari segi aktiviti yang bertujuan bagi mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan kosa kata pelajar. Para pelajar juga diharapkan dapat memperoleh dan menyampaikan maklumat. Sedangkan kajiankajian yang telah dijalankan oleh pakar dan penyelidik bahasa seperti yang dinyatakan di perenggan yang lebih awal menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan kosa kata kepada seseorang pelajar itu untuk membolehkannya meneroka. 1993 dan 2002. walaupun 53. meningkatkan dan memantapkan bahasa yang dipelajarinya. Ringkasnya. idea. tetapi sukatan ini tidak menggariskan objektif pengajaran dan pembelajaran kosa kata secara khusus dan jelas. sukatan pelajaran Bahasa Melayu tidak memberikan keutamaan dan penekanan kepada pembelajaran kosa kata berbanding dengan aspek-aspek bahasa yang lain. perasaan dan konsep melalui penggunaan bahasa. 100 .berkesan dan baku dalam konteks komunikasi yang berfaedah dan bermakna.53 Objektif pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa yang asas dan aspek bahasa yang lain dicatatkan dengan jelas. Begitu juga. aspek kosa kata tidak dicatatkan sebagai salah satu komponen sistem bahasa yang perlu dipelajari. Lihat Jabatan Pengembangan dan Pembangunan Kurikulum. Keadaan ini tentulah mempengaruhi penekanan dan bentuk perancangan para guru dalam pengajaran Bahasa Melayu. sedangkan komponen sistem bahasa yang lain jelas diterangkan seperti tatabahasa. MOE.

periuk nasi. “Vocabulary Teaching and TESOL: A Need for Re-evaluation of Existing Assumptions”. permainan pengkelasan perkataan dan sebagainya. kuiz kosa kata. permainan gabungan perkataan/kolokasi. Namun kesesuaian setiap aktiviti yang disarankan berdasarkan peringkat dan aliran tertentu tidak dijelaskan. tidur baring). kumpulan-kumpulan perkataan (seperti makan minum.54 Antara aktiviti-aktiviti yang disarankan dalam sukatan tahun 1993 dan 2002 adalah seperti mengumpulkan senarai perkataan. dapat disimpulkan bahawa terdapat kepelbagaian dari segi jenis aktiviti yang dianjurkan walaupun jumlahnya boleh ditambah. aktiviti-aktivi ini masih terangkum di bawah spektrum aktiviti dan kegiatan bagi kemahiran membaca dan bukan tercatat sebagai satu kemahiran dari banyak kemahiran yang perlu dikuasai..demikian. Hal yang demikian bertepatan dengan pendapat yang diutarakan oleh Judd (1978) bahawa pengajaran kosa kata dilihat atau dianggap sebagai ‘sesuatu proses akhir dan bukan sebagai sesuatu proses yang mempunyai matlamat’. menggantikan satu perkataan dengan yang lain (seperti basi/lapuk/hambar dan kabur). 12:1. Judd. dalam TESOL Quaterly. Sukatan pelajaran Bahasa Melayu juga tidak menyediakan senarai atau daftar kata yang mengandungi jenis dan jumlah perkataan yang perlu dipelajari oleh pelajar bagi setiap peringkat dan kursus/aliran. hlm 72. bolehlah diandaikan bahawa pemilihan perkataan yang diajarkan melalui aktiviti-aktiviti yang disarankan akan ditentukan oleh guru dan penulis 54. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘ as a means to an end and not as a goal in itself’.L. E. 101 . silang kata. Walau pun terdapat kelemahan-kelemahan yang dinyatakan tadi. 1978. perkataan bentuk jaringan. Ini membuktikan bahawa pengetahuan kosa kata bukan diajar sebagai satu kemahiran tetapi sebagai sesuatu yang terhasil atau diraih setelah para pelajar melakukan kegiatan atau aktiviti kemahiran bahasa yang lain. berdasarkan senarai aktiviti yang disarankan dalam sukatan pelajaran. Oleh itu.

Jurang perbezaan ini akan menjadi ketara di peringkat yang lebih tinggi jika perbezaan ini sudah terjadi di peringkat menengah satu lagi. Hal ini dinyatakan oleh Rajendran (1985) yang membuat kajian tentang pengajaran kosa kata bagi program Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah menengah di Singapura. Keperluan untuk menyusun semula dan meningkatkan program pengajaran kosa kata sudah semakin meruncing. Para guru juga berkata mereka menghadapi banyak masalah dalam pengajaran kosa kata disebabkan oleh ketiadaan garis panduan yang jelas dan bahan-bahan pengajaran yang sesuai dan mencukupi.bahan pengajaran berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan mereka dan keperluan para pelajar. Oleh itu ketika semakan semula dilakukan ke atas sukatan pelajaran Bahasa Melayu . Ini bermakna. Keadaan ini juga boleh mendatangkan kesukaran kepada pembina kertas penilaian/peperiksaan nasional bagi menentukan takat penguasaan kosa kata pelajar dan besar kemungkinan soalan yang disediakan tidak menggambarkan dan mewakili keupayaan sebenar kebanyakan para pelajar yang menduduki peperiksaan yang sama pada akhir persekolahan peringkat menengah. walaupun semua pelajar menggunakan buku teks yang sama. Berdasarkan struktur dan perancangan yang tercatat dalam kurikulum Bahasa Melayu yang sama dengan struktur kurikulum Bahasa Inggeris yang diajar di sekolah-sekolah di Singapura. Kajiannya keatas para guru dari 23 sekolah menunjukkan bahawa 93% guru mengakui para pelajar mereka tidak disediakan dengan bahan-bahan kosa kata yang mencukupi dan akibatnya mereka terkebelakang dari segi kemahiran dan pengetahuan kosa kata. besar kemungkinan jenis dan jumlah perkataan yang dipelajari dan dikuasai oleh pelajar dalam kursus/aliran dan peringkat yang sama dari sekolah yang berlainan akan berbeza. sistematik dan tersusun serta 102 . dapatlah dikatakan bahawa para guru Bahasa Melayu juga mengalami keadaan yang sama seperti mana yang dialami oleh para guru Bahasa Inggeris. pihak yang terlibat perlulah merancang dan menyediakan program yang teliti.

kaedah pengajaran dan jawapan cadangan sebagai mana tercatat dalam buku panduan guru kecuali buku panduan guru pakej Intisari Bahasa yang hanya memberikan jawapan cadangan bagi aktiviti bahasa. CDIS bertanggungjawab menyediakan bahan pengajaran Bahasa Melayu di sekolah-sekolah sehingga tahun 1997. Para guru pula diberikan panduan dari segi objektif. buku kerja dan buku panduan guru. tugas menyediakan bahan ini diambil alih oleh Unit Bahasa Melayu. Selepas institut ini dibubarkan. Biasanya latihan ini akan disudahkan oleh para pelajar di luar masa pengajaran. cakera padat video (VCD) dan CD-ROM.5. Buku kerja pula mengandungi latihan-latihan pengukuhan dan pengayaan tentang aspek bahasa yang telah dipelajari oleh pelajar dalam buku teks. Semua sekolah rendah dan menengah yang menawarkan program Bahasa Melayu menggunakan bahan yang diterbitkan oleh unit ini dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. MOE. para guru digalakkan untuk mengunakan kebijaksanaan dan kreativiti mereka dan tidak hanya bengantung kepada saranan yang diberikan dalam buku panduan guru tersebut. 4. Walaubagaimana pun. Kajian ini tidak meneliti bahan-bahan bukan cetak seperti TV pendidikan. cakera padat audio (ACD).tumpuan yang sewajarnya kepada pengajaran dan pembelajaran kosa kata agar program Bahasa Melayu berupaya membantu pelajar membina kemahiran dan menguasai tahap kosa kata yang diingini. Bahan pengajaran yang dimaksudkan di sini merangkumi bahan bercetak iaitu buku teks. Jabatan Pengembangan dan Pembangunan Kurikulum. Buku teks digunakan oleh pelajar semasa kelas Bahasa Melayu di bilik darjah.2 Penelitian dan Analisis Bahan dan Kaedah Pengajaran Seperti yang diterangkan dalam Bab 1. 103 . hinggalah ke hari ini.

karangan dan tatabahasa. Kursus Khas. 1994 dan 2002 No 1 Nama Buku Dan Jenis Intisari Bahasa Buku teks. mengandungi buku teks.Berikut ialah bahan pengajaran yang akan diteliti dalam bahagian ini: Jadual 6: Bahan Pengajaran Bahasa Melayu bagi Tahun Pertama Penggunaan 1983. buku kerja dan buku panduan guru Tahun Pertama Penggunaan 1983 Peringkat Dan Kursus Menengah 1-4 Jumlah Catatan Buku 12 Disediakan oleh CDIS 2 1994 Menengah 1-4/5. oleh Unit Bahasa* Buku teks. buku Ekspres. Normal (Akademik ) dan Normal (Teknikal ) 48 Disediakan oleh CDIS 3 2002 Men 1-3 72 Disediakan Jendela Kursus Khas. Setiap unit ini mengandungi empat jenis aktiviti utama iaitu kefahaman. secara purata setiap buku teks mengandungi antara 15-20 unit yang merangkumi pelbagai topik dan tema. Ketiga-ketiga pakej seperti yang tertera dalam Jadual 6. Bagi pakej IntisariBahasa. lisan. buku kerja buku panduan guru Pancaran Bahasa Buku teks. Selain itu tidak terdapat kepelbagaian jenis aktitivi yang disediakan kecuali aktiviti yang hanya berkisar pada perkataan seerti/seiras dan berlawan dalam ayat yang diberikan bagi semua peringkat dan aktiviti membina ayat berdasarkan perkataan atau frasa sebagai aktiviti tambahan selain 104 . Ekspres. buku kerja dan buku panduan guru. Normal Bahasa kerja dan buku (Akademik ) dan Melayu panduan guru Normal (Teknikal ) ( Siri A & B ) * Bahan bagi peringkat menengah 4 masih dalam penyediaan ketika kajian ini dijalankan. Penelitian terhadap buku ini mendapati bahawa pembelajaran kosa kata hanya merupakan satu aktiviti lanjutan selepas pelajar membaca dan memahami teks utama.

Berdasarkan bahan pengajaran yang digunakan bagi dekad tersebut menunjukkan bahawa tidak ada perancangan khusus yang disediakan secara sedar bagi membangunkan dan mengembangkan kosa kata pelajar di peringkat sekolah menengah. Normal (Akademik ) dan Normal (Teknikal). Dari segi strategi pengajaran pula. Bahan yang disediakan pula berdasarkan tema-tema yang 105 . Tuntutan seperti ini yang harus dipenuhi oleh para guru bukannya sedikit dan oleh itu jangkaan bahawa setiap guru berusaha ke arah itu tidaklah boleh mengunung. jenis dan jumlah soalan kefahaman bagi setiap teks bacaan. Perkara ini juga bergantung kepada pengetahuan. Bahan-bahan bagi kursus yang berlainan ini dibezakan antara lain berdasarkan kepanjangan teks bacaan utama. MOE menyediakan bahan pengajaran yang berbeza mengikut kursus iaitu Kursus Khas. Ekspres. Jadi terserahlah kepada para guru untuk memilih pendekatan dan teknik pengajaran kosa kata dan menggunakannya jika dirasakan perlu. tidak terdapat contoh-contoh yang boleh dijadikan panduan oleh para guru. Sejak tahun 1994. Apa yang jelas ialah kemahiran pemerolehan kosa kata para pelajar bagi menjalankan latihan tersebut kurang diberikan tumpuan dan tekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Panduan guru yang disediakan juga hanya memuatkan jawapan contoh bagi aktiviti yang disediakan dalam buku teks seperti yang di terangkan lebih awal. pelajar bagi Kursus Khas menggunakan bahan pengajaran yang berlainan dengan pelajar dalam kursus yang lain dan begitu juga pelajar kursus ekspres dan normal. jenis dan jumlah aktiviti dan jumlah peribahasa yang dipelajari. dedikasi. Ini bermakna.perkataan seerti/seiras dan berlawan bagi peringkat menengah 3 dan 4. daya usaha dan kesanggupan para guru bahasa itu sendiri untuk meneroka cara-cara yang boleh dimanfaatkan dalam pengajaran mereka dan melaksanakannya dalam bilik darjah. Ini bererti. kreativi. pengalaman. pengajaran dan pembelajaran kosa kata kurang dititikberatkan dan kurang diberi tumpuan yang sewajarnya.

cakera padat audio. umpamanya sebagai kerja rumah tanpa pengajaran dari segi kemahirannya. maka besar kemungkinan pelajar akan hanya dikehendaki menyudahkan aktiviti tersebut. 56. Hampir kesemua latihan dalam buku teks tertumpu kepada objektif dan aktiviti memberikan maksud perkataan. Aspek ini masih merupakan salah satu aktiviti lanjutan bagi aktiviti kefahaman membaca. dan Sukatan Pelajaran bagi tahun penggunaan 2002. Lihat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu bagi tahun penggunaan 1994. hlm 34-36. pendekatan pengajaran dan pembelajaran kosa kata seperti yang tertera dalam buku teks masih hampir sama dengan yang terdapat dalam pakej Intisari Bahasa. Penelitian terhadap kedua-dua pakej ini juga mendapati bahawa tidak terdapat variasi dari segi objektif dan latihan pengajaran dan pembelajaran seperti yang tercatat dalam buku teks dan buku panduan guru. 106 . TV pendidikan. Pada hal terdapat banyak viarisi aktiviti pemerolehan kosa kata yang disarankan dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu yang boleh digunakan. 55 Selain bahan-bahan pengajaran bercetak yang terdiri daripada buku teks. buku kerja dan buku panduan guru. bahan-bahan bukan cetak seperti lutsinar induk. cakera padat video dan CR-ROM diterbitkan sebagai bahan-bahan sokongan. Oleh sebab jenis aktiviti yang disarankan ialah jenis latihan sesudah pelajar membaca dan menjawab soalan kefahaman. hlm 30-32 bagi saranan aktiviti-aktivi perkembangan dan pembangunan kosa kata. Bagi pakej Pancaran Bahasa dan Jendela Bahasa. Lihat Lampiran 4 bagi perincian tema-tema yang disarankan dalam sukatan pelajaran bagi tahun penggunaan 1994 dan 2002.56 Malangnya bahan-bahan yang disediakan tidak mencerminkan kepelbagaian aktiviti sepertimana yang diusulkan dalam sukatan pelajaran tersebut.telah dikenal pasti dan disediakan dalam sukatan pelajaran. memadankan perkataan dengan maksudnya dan membina ayat menggunakan perkataan yang diberikan. 55.

8% 16.9% 48.9% 0% Nota: Tidak terdapat pengajaran/pembelajaran dan latihan kosa kata dalam buku teks 2 bagi pakej Normal (Teknikal ) Jadual 8: Objektif (Peratusan) Pengajaran/Pembelajaran dan Latihan Kosa Dalam Buku Teks Kata Peringkat 1 Menengah Pakej Jendela Bahasa Kursus Normal (Teknikal ) Objektif/Latihan Memberikan maksud perkataan/ frasa Membina ayat menggunakan perkataan/frasa yang diberikan Memadankan perkataan/frasa dengan maksud yang diberikan Memberikan perkataan seerti/seiras atau berlawan 38.5% 46.2% 21% 15.3% 4.1% 0% Normal Ekspres (Akademik) Khas 107 .9% 14.Jadual 7: Objektif (Peratusan) Pengajaran/ Pembelajaran dan Latihan Kosa Kata dalam Buku Teks Peringkat Menengah 2 Pakej Pancaran Bahasa Kursus Objektif/Latihan Memberikan maksud perkataan/frasa Membina ayat menggunakan perkataan/frasa yang diberikan Memberikan perkataan seerti/seiras atau berlawan Memberikan seberapa banyak perkataan lain yang berkaitan dengan perkataan/frasa yang diberikan Normal (Akademik ) 63.8% 0% Ekspres Khas 70.9% 19.2% 76.3% 3.5% 50% 8.6% 8.9% 50% 3.2% 37.4% 4.3% 4.1% 42.3% 10.8% 37.2% 3.

Latihan memberikan maksud perkataan/frasa dan pembinaan ayat diberikan tumpuan yang lebih utama diikuti oleh latihan memadankan perkataan dengan maksud dan memberikan perkataan seerti/seiras atau berlawan. 108 . Selain itu. aspek ini sudah diberikan perhatian yang lebih baik dalam pakej Jendela Bahasa. program yang dianjurkan mestilah mempunyai objektif yang bertujuan membantu pelajar bukan sahaja untuk mempelajari atau mengetahui maksud sesuatu perkataan itu tetapi juga untuk membantu para pelajar menguasai strategi dalam pembelajaran kosa kata. dan bagi kedua-dua pakej dan kursus seperti yang tertera dalam bahan pengajaran. buku teks Normal (Teknikal ) bagi pakej Pancaran Bahasa tidak dimuatkan dengan pengajaran dan latihan kosa kata bagi peringkat menengah 1-3. Pengajaran kosa kata hanya terdapat dalam buku teks menengah 4. Salah satu strategi yang paling efektif dan penting 57. kekurangan asas kurikulum yang ada sekarang ialah kurangnya penekanan dan keutamaan yang diberikan terhadap penguasaan kemahiran dan strategi dalam pembelajaran dan pemerolehan kosa kata.57 Dapatlah dirumuskan. Lihat buku teks Jendela Bahasa buku 1-3 bagi kursus/aliran Normal Teknikal yang diterbitkan oleh MOE untuk tahun penggunaan 2002. Namun. Kedua-dua pakej tidak memberikan tumpuan dan penekanan terhadap kemahiran pemerolehan kosa kata pelajar begitu juga buku teks yang dibina tidak menggambarkan kepelbagaian latihan kosa kata seperti yang dianjurkan dalam sukatan pelajaran. Pengajaran dan pembelajaran kosa kata sudah dimulakan dari peringkat menengah 1 lagi. pembelajaran dan latihan kosa kata peringkat menengah 2 bagi pakej Pancaran Bahasa dan peringkat menengah 1 bagi pakej Jendela Bahasa seperti yang tercatat dalam buku teks dan buku panduan guru. Oleh itu. Kedua-dua jadual di atas menggambarkan bahawa terdapat hanya empat objektif atau latihan utama pengajaran dan pembelajaran kosa kata bagi peringkat tersebut. 2003 dan 2004 bagi contoh pengajaran dan pembelajaran kosa kata.Jadual 7 dan Jadual 8 menunjukkan contoh peratusan objektif pengajaran.

Bagi kursus/aliran Khas. isikan tempat kosong dan prosedur kloz. Kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang nyata dari segi tumpuan atau penekanan terhadap pengajaran dan pembelajaran aspek ini bagi para pelajar pelbagai kusrus/aliran walaupun kebolehan pelajar kursus/aliran Khas jauh lebih baik berbanding kebolehan pelajar Kursus/Aliran Normal (Teknikal). Antaranya ialah silang kata. Strategi lain yang boleh dipertimbangkan ialah seperti menggunakan bahagian kata. Latihan pengukuhan bagi memantapkan pengetahuan para pelajar tentang kosa kata yang sudah dipelajari terlebih dahulu dalam buku teks tidak diberikan penekanan. Normal (Akademik) dan Ekspres.yang diterima oleh ramai pengkaji ialah membuat tekaan berdasarkan konteks (guessing from context ). manakala bagi kursus/aliran Normal (Teknikal) dalam pakej Jendela Bahasa. Yang nyata hanya terdapat perbezaan dari segi bilangan atau jumlah latihan. pembelajaran dan latihan kosa kata diberikan dalam setiap unit dalam buku teks. membina perkataan. Jadi menggunakan konteks perkataan tersebut merupakan cara yang terbaik bagi mempelajari kosa kata. jenis perkataan/frasa dan kekerapan latihan tersebut dijalankan. latihan pengukuhan penting kerana latihan ini boleh membantu para guru mengukur tahap pemahaman dan pemerolehan pelajar tentang kosa kata 109 . pengajaran dan latihan diberikan secara rambang dan bagi topik-topik tertentu. buku kerja menyediakan latihan kosa kata yang lebih pelbagai. Ekspres dan Normal (Akademik) umpamanya. Berbanding dengan buku teks. Selain memantapkan pengetahuan para pelajar. Namun kebanyakan latihan ini merupakan latihan pengayaan yang tidak ada kaitan langsung dengan kosa kata yang dipelajari terlebih dahulu oleh pelajar dalam buku teks. Sesuatu perkataan yang digunakan dalam konteks yang berlainan akan menghasilkan interpretasi makna yang berlainan juga. membina ayat. parafrasa atau penjelasan dengan kata-kata lain dan menggunakan kamus dengan efektif.

yang dipelajari. Beliau mengatakan ‘sering kali kosa kata yang diperkenalkan dalam sesuatu pelajaran tidak pernah diulang. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘Very often lexical items introduced in a lesson are never repeated.58 Ini bermaksud. walau pun bahan pengajaran yang disediakan cuba mengkhusus kepada penyediaan bahan-bahan yang berlainan bagi pelajar pelbagai kurusu/aliran. Pantagraph Printing. latihan pengayaan boleh juga diberikan tetapi sebagai bahan tambahan setelah kosa kata utama yang dipelajari diberikan tumpuan yang sewajarnya.P. For these words to become permenantly accessible to learners. Kajian terhadap buku panduan guru pula mendapati bahawa Pancaran Bahasa dan Jendela Bahasa kurang memberikan saranan bagi contoh-contoh strategi pengajaran dan pembelajaran kosa kata. lebih banyak pendedahan yang diberikan terhadap perkataan yang dipelajarinya. pemerolehan kosa kata merupakan satu proses yang bertahap-tahap. buku panduan guru yang dibina tidak menampakkan adanya kepelbagaian 58. Bloomington. Jika perkataan tersebut mahu dikuasai secara tetap oleh para pelajar. Pekara ini disetujui oleh Nation. Begitu juga.. guru mestilah menumpukan perhatian bukan sahaja kepada memperkenalkan perkataan baharu. para guru perlu menyediakan perulangan secara kerap untuk mengukuhkan proses pembelajaran dan membina kosa kata secara kukuh dalam minda para pelajar’. Walaupun demikian. Hal ini kurang diberikan perhatian dalam semua pakej bahan pengajaran yang dikaji. hlm 21. 110 . tetapi juga memantapkan pengetahuan pelajar tentang perkataan yang telah dipelajarinya terlebih dahulu. Nation.S. New Ways in Teaching Vocabulary. Illinois USA. I. teachers should provide the frequent spaced-out repetitions to reinforce the learning process and fix the new vocabulary firmly in the minds of learners’. 1974. Menurut Norbert Schmitt (2000). lebih baiklah peluang bagi seseorang pelajar itu untuk mengingati perkataan tersebut.

pendekatan dan strategi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata juga haruslah dibezakan.pendekatan dan strategi berdasarkan tahap keupayaan para pelajar tersebut. Mungkin tugas ini boleh ditangani oleh guru-guru yang mapan. tetapi guru-guru yang baru mengajar. Hal ini tidak menampakkan adanya pembelajaran perbezaan ( differentiated learning ) bagi para pelajar yang mempunyai tahap keupayaan atau kecerdasan yang berbeza-beza. Fokus bagi pengajaran atau pembelajaran kosa kata tertumpu kepada perkataan yang dianggap ‘payah’ yang diambil daripada teks bacaan. 111 . tidaklah keterlaluan untuk mengatakan bahawa komponen kosa kata hanya merupakan cara bagi membantu pemahaman pelajar tentang teks kefahaman yang diberikan. tetapi strategi yang disarankan adalah sesuatu yang amat umum seperti mencadangkan penggunaan kamus. Walaupun demikian terdapat juga beberapa aktiviti yang disertakan dengan strategi pengajaran.59 Pada hal pembelajaran dan pemerolehan kosa kata bukan hanya untuk mengetahui maksud sesuatu 59. Pemilihan dan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran kosa kata nampaknya diserahkan bulat-bulat kepada kebijaksanaan guru dengan andaian bahawa guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang cukup untuk melaksanakannya dalam bilik darjah. Latihan kosa kata bagi setiap unit dalam buku teks berdasarkan kepada perkataan yang digunakan dalam teks bacaan yang terdapat dalam buku teks sahaja. Sepatutnya. besar kemungkinan mengalami masalah dalam pemilihan dan penggunaan cara-cara yang sesuai dan efektif bagi memenuhi keperluan dan keupayaan pelajar mereka yang berbeza-beza. Kajian terhadap bahan-bahan pengajaran Bahasa Melayu juga mendapati bahawa tumpuan yang diberikan terhadap pengajaran dan pembelajaran kosa kata agak sempit bagi kesemua kursus dan pakej. Lihat buku teks Jendela Bahasa buku 2 kursus/aliran Ekspres yang diterbitkan oleh MOE untuk tahun penggunaan 1995 hlm 41-43 bagi contoh pengajaran dan pembelajaran kosa kata. Oleh itu.

Penggunaan daftar kosa kata ini memastikan para pelajar menambah kosa kata mereka dengan perkataan-perkataan baharu yang berguna dan diperlukan oleh mereka serta mengaplikasikannya dalam kegiatan harian mereka. Daftar ini merupakan satu dokumen yang penting kerana daftar ini boleh menjadi panduan kepada para pembina bahan dan para guru di sekolah tentang jenis dan jumlah kosa kata yang perlu diajarkan kepada pelajar bagi setiap peringkat dan kursus.Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘is not linear but a branching process. hlm 3. asas pembentukannya. bentuk susunan katanya. Morgan.60 Pihak MOE juga tidak menyediakan daftar kosa kata (word list) yang boleh digunakan di peringkat sekolah menengah. Nathesan (2000) pernah membuat kajian tentang pemerolehan kosa kata di kalangan pelajar sekolah rendah di Malaysia. kedudukan dan hubungannya dengan perkataan lain dan variasi maksudnya.perkataan tetapi merangkumi aspek yang lebih luas termasuk batas penggunaannya. Beliau ingin mengukur sejauh mana murid tahun empat 60. Vocabulary. Pendekatan yang sedemikian ini digunakan bagi kesemua unit dalam pakej-pakej yang diterbitkan. kaitan antara perkataan-perkataan yang dipilih agak longgar dan dalam beberapa latihan. Begitu juga didapati. Oxford. Pada hal menurut Morgan. 112 . 1986. Bahan-bahan ini ialah seperti akhbar. majalah dan buku-buku. John & Rinvolucri. Oleh itu. Words are not learnt as little packets of meaning but associately’. pelajar hanya didedahkan kepada senarai perkataan yang dipilih menggunakan kaedah ini dan bukan melalui proses pemerolehan kosa kata yang disusun sebagai satu program. tidak terdapat kaitan secara langsung antara perkataan yang dipilih dengan isi keseluruhan unit. Satu kelebihan tentang daftar kosa kata ini ialah daftar ini dibina berdasarkan pemerhatian terhadap bahan-bahan bertulis pelbagai topik. OUP. pemerolehan kosa kata ‘bukan sesuatu yang berbentuk garisan lurus tetapi satu proses yang bercabang’.

Ini bermakna tidak terdapat cara yang khusus dan sistematik dalam pemilihan kosa kata yang hendak diajar.ini mampu menggunakan perkataan dalam karangan mereka berdasarkan daftar kosa kata yang disediakan dalam Buku Panduan Khas Bahasa Melayu (BPKBM). Dari segi kosa kata pula. Perkara ini amat menggalakkan kerana salah satu matlamat penyediaan daftar kosa kata ialah agar kosa kata tersebut dikenal dan dikuasai oleh pelajar. Malah ada pula pelajar yang berupaya menghasilkan karangan menggunakan jumlah perkataan yang melebihi perkataan yang diperlukan. Pemilihan perkataan bagi ketiga-tiga pakej ini dilakukan secara rambang bersesuaian dengan teks bacaan utama sesuatu topik atau tema sesuatu unit itu. terdapat beberapa perkataan yang telah diajar di peringkat yang lebih rendah. nampaknya objektif ini sudah tercapai. Kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan daftar kosa kata berupaya membantu pemerolehan kosa kata pelajar pada tahap yang sesuai dan menggalakkan. penulis atau pembina bahan merupakan pihak yang bertanggungjawab memilih perkataan yang dirasakan sesuai untuk diketengahkan dalam bahan pengajaran yang disediakan bagi satu-satu peringkat dan kursus/aliran. Para pelajar juga dapat menggunakan dan membuat pilihan perkataan yang sesuai untuk membincangkan tajuk karangan yang diberikan. Ketiadaan daftar kosa kata boleh menimbulkan beberapa keadaan. Kajiannya mendapati bahawa pada keseluruhannya hampir semua pelajar tahun empat berjaya menulis karangan menggunakan perkataan yang cukup. diajar semula sebagai kosa kata baharu pada peringkat yang lebih tinggi. Ada kalanya perkataan yang sama diajarkan semula sebagai kosa kata baharu pada peringkat yang sama 113 . Berdasarkan kajian ini. Bagi bahan pengajaran Bahasa Melayu di sekolah-sekolah menengah di Singapura. mereka didapati berjaya menggunakan sekian banyak kosa kata yang disarankan dalam daftar kosa kata. Bahkan ada pelajar yang menunjukkan keupayaan membina kata terbitan dengan memanfaatkan imbuhan yang dipelajarinya. Akibatnya.

114 . Manusia Mati Meninggalkan Nama Keharmonian Pekerti Berwibawa Mententeramkan Segelintir Pendapatan Merosot Berpatutan Menyarankan Pengguna-pengguna Hasratnya Berikrar Progresif Kerumitan Meneroka No Unit Unit 14 Mahmud Ahmad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tokoh Pengasas Keharmonian Plot Diteroka Kajian Rujukan Pengkaji Mutiara Dikenang 61. disertakan di bawah ini perkataan yang diulang (Jadual 9 dan 10) bagi teks bacaan dan peratusan kosa kata yang diulang (Jadual 11 dan 12 ) yang diperoleh berdasarkan penelitian terhadap kosa kata yang dimuatkan dalam pakej Intisari Bahasa dan pakej Pancaran Bahasa bagi kursus/aliran ekspres.61 Perkataan yang diulang ini bukan digunakan secara pengukuhan tetapi sebagai aktiviti untuk memperkenalkan perkataan tersebut buat pertama kali.tetapi dalam topik yang lain. Sebagai contoh. Lihat daftar kosa kata di Lampiran 5 dan 6 bagi contoh kosa kata yang diulang dalam pakej Intisari Bahasa dan Pancaran Bahasa. Jadual 9: Contoh Perkataan yang Diulang (huruf tebal) dalam Teks Bacaan Utama Buku Menengah 3 Pakej Intisari Bahasa No Unit Unit 13 Harimau Mati Meninggalkan Belang. Perkataan ini juga termasuk perkataan yang terbit daripada kata dasar yang sama. seolah-olah para pelajar belum pernah mempelajari perkataan tersebut sebelumnya .

5% 29.9% 115 .1% 37. Perkataan ini juga termasuk perkataan yang terbit daripada kata sadar yang sama seperti perkataan ‘teroka dan kaji’ dalam Jadual 9. teroka dan kaji’ (bercetak tebal) yang sudah dipelajari dan diulang semula dalam unit-unit bagi peringkat yang sama dalam pakej Intisari Bahasa dan perkataan-perkataan ‘maklumat dan makluman’ yang diulang bagi peringkat yang lain seperti dalam pakej Pancaran Bahasa.5% 31.6% 16. Jadual 11: Jumlah Kosa Kata Setiap Peringkat dan Peratus Kosa Kata Yang Diulang bagi Pakej Intisari Bahasa Jumlah dan Peratusan Kosa Kata Peringkat Menengah 1 Menengah 2 Menengah 3 Menengah 4 Keseluruhan Jumlah Perkataan 180 180 210 145 715 Jumlah Perkataan Yang Diulang 55 56 79 24 214 Peratus Perkataan Yang Diulang 30.Jadual 10: Contoh Perkataan yang Diulang (huruf tebal) dalam Teks Bacaan Utama Buku Menengah 2 dan 3 Pakej Pancaran Bahasa No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Unit Unit 15 Pulau Bijak ( Menenagh 2 ) Memberi makluman Yang berasingan Kad bijak Menjadi lumrah Mendapatkan maklumat Berasa kagum Detinasi yang dituju Telah merancang Akan dikawal Yang unik No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Unit Unit 12 Buat Temanku ( Menenagh 3 ) Leluhur Lelucon Lecek Lecet Maklumat Makluman Lumur Lumut Cuping Jadual 9 dan 10 menunjukkan contoh perkataan ‘harmoni.

Jadual 12: Jumlah Kosa Kata Setiap Peringkat dan Peratus Kosa Kata Yang Diulang bagi Kursus Ekspres Pakej Pancaran Bahasa Jumlah dan Peratusan Kosa Kata Peringkat Menengah 1 Menengah 2 Menengah 3 Menengah 4 Keseluruhan Jumlah Perkataan Jumlah Perkataan Yang Diulang 18 16 14 8 56 Peratus Perkataan Yang Diulang 9. iaitu sebanyak 16.1% bagi peringkat menengah satu hingga menengah empat dengan peratus keseluruhannya sebanyak 9. 116 . Hal yang demikian ini tidak menggambarkan adanya proses pemeringkatan yang ketara dan sewajarnya mengikut peringkat dan keupayaan pelajar dan keadaan ini boleh menjejas pembangunan dan pengembangan kosa kata pelajar yang terlibat dalam pembelajaran.8% hingga 10. masih juga terdapat aspek pengulangan ini bagi setiap peringkat iaitu antara 6.8% 9.5%. Keadaan serupa ini tidak akan terjadi sekiranya perancangan yang teliti dan tersusun terhadap pembelajaran kosa kata dilakukan sebelum pakej ini dibina.1% 9.2%. walaupun terdapat pengurangan yang ketara dari segi pengulangan perkataan.6% 6. Jika dilihat pada keseluruhan pakej.2% 183 158 152 117 610 Data dalam Jadual 11 dan 12 menunjukkan bahawa bagi pakej Intisari Bahasa purata perkataan yang diulang semula bagi setiap peringkat melebihi 30% kecuali pada peringkat menengah 4.8% 10.9% pengulangan perkataan berlaku. Bagi pakej Pancaran Bahasa pula. sebanyak 29.

10. 3. Unit 5. 7. Menengah 3 Pakej Pancaran Bahasa Dunia semakin kecil Menghidupkan kembali Perbezaan ideologi Ceruk rantau Lingua franca Begitu juga jika dibandingkan pakej Intisari Bahasa dan Pancaran Bahasa umpamanya. awan dan hujan. jika tajuk yang diperkatakan ialah berkenaan ‘kitaran air’ ( water cycle ) perkataan yang berkaitaan yang perlu diajar kepada para pelajar untuk memahami konsep kitaran air ini ialah seperti pensejatan. 9.Jadual 13: Senarai Perkataan bagi Tajuk Perkembangan dan Penggunaan Bahasa Melayu dalam Pakej Intisari Bahasa dan Pakej Pancaran Bahasa No 1. Sebagai contoh. Dari segi jumlah kosa kata yang perlu dipelajari pula. terdapat beberapa kegenjotan jika dilakukan penelitian rentas peringkat dan kursus/aliran. Para pelajar tidak didedahkan kepada kosa kata yang biasanya dikaitkan dengan sesuatu topik berkenaan. taburan kosa kata 117 . 5. wap air. Contoh yang diberikan dalam Jadual 13 menunjukkan bahawa tidak terdapat pun perkataan yang sama dalam unit 5 dan unit 9 yang diajar kepada para pelajar walaupun kedua-dua unit 5 dan unit 9 memperkatakan persoalan yang sama iaitu ‘Perkembangan dan Penggunaan Bahasa Melayu’. terdapat perkataan yang berbeza yang diajarkan sebagai kosa kata walaupun teks atau topik bagi kedua-dua pakej ini membincangkan perkara yang sama. Proses pemilihan perkataan yang diajar bagi topik berkenaan kurang jelas dan mungkin tidak serupa dan ini mengakibatkan pembelajaran dan pemerolehan kosa kata pelajar bagi topik yang sama berbeza. 6. pemeluwapan. 8. 4. Umpamanya. Menengah 4 Pakej Intisari Bahasa Kelompok Desakan-desakan Prasasti Perbendaharaan Pembentukan Nusantara Akulturasi Asimilasi Evolusi Dinamis Unit 9. 2.

pemantauan. Ini merupakan satu kegenjotan kerana pelajar kursus/aliran Khas mempunyai tahap kebolehan yang lebih baik berbanding dengan para pelajar aliran Ekspres dan Normal (Akademik ) tetapi pelajar-pelajar kurusus/aliran Khas ini didedahkan kepada jumlah kosa kata yang paling sedikit berbanding pelajar kursus/aliran Ekspres dan Normal (Akademik). Perancangan yang baik sepatutnya mencerminkan adanya perbezaan dan pemeringkatan bertahap-tahap dari segi 118 . para pelajar kursus/aliran Ekspres dan Normal (Akademik) perlu mempelajari jumlah kosa kata yang lebih berbanding pelajar kursus/aliran Khas.1 5 *Kosa kata hanya terdapat dalam buku teks menengah 4 sahaja. Taburan kosa kata mengikut tahap-tahap yang berbeza ini dibentangkan dalam Jadual 14 di bawah ini. tidak terdapat satu mekanisma yang tersusun dari segi pemilihan. Sebagai contoh. Keadaan ini juga tidak menggambarkan tahap keupayahan dan kebolehan yang berbeza para pelajar pelbagai kursus/aliran. Jadual 14: Jumlah Penuh dan Jumlah Purata Kosa Kata Setiap Unit dalam Buku 4 Pakej Pancaran Bahasa Jumlah Kosa Kata Kursus Khas Eskpres Normal ( Akademik ) Normal ( Teknikal )* 105 111 121 75 Jumlah Penuh Kosa Kata Jumlah Purata Kosa Kata Bagi Setiap Unit 7 7. penyusunan dan pembinaan bahan pengajaran pelbagai kursus walaupun bahan pengajaran tersebut dikeluarkan pada masa yang sama.bagi peringkat menengah 4 pakej Pancaran Bahasa tidak menggambarkan tahap kebolehan pelajar yang pelbagai kurus/aliran. Keadaan ini memberikan gambaran bahawa dari segi pembinaan item kosa kata.4 8.

Begitu juga perlu ditentukan jumlah dan tahap kepayahan kosa kata bagi setiap peringkat dan kursus/aliran. 4. Umpamanya. jenis dan tahap kepayahan kosa kata bagi setiap peringkat dan kursus/aliran. Hasilan yang ditentukan haruslah dimulakan dari peringkat menengah 1 lagi.6 Kesimpulan dan Saranan Pada keseluruhannya. 119 . disarankan agar tahap pencapaian dan penguasaan pelajar dalam aspek kosa kata yang hendak dicapai ditentukan mengikut peringkat. Akhir sekali. Hal ini bertepatan dengan matlamat kurikulum Bahasa Melayu yang disediakan bagi kumpulan pelajar yang mempunyai tahap kebolehan yang berbeza-beza. pengajaran dan pemerolehan kosa kata Bahasa Melayu yang berdasarkan kaedah yang sistematik dan perancangan yang tersusun. bolehlah dirumuskan bahawa pemerolehan kosa kata banyak tertumpu kepada memberikan definisi atau maksud dan penggunaannya dalam ayat dan kurang ditekankan sebagai satu kemahiran yang perlu dikuasai seperti kemahiran bahasa yang lain. Pengajaran dan pembelajaran kosa kata di sekolahsekolah berlaku hanya sebagai satu aktiviti di bawah spektrum aktiviti membaca atau mendengar. di akhir menengah 2. para pelajar sudah berupaya mengguasai kemahiran membuat tekaaan daripada konteks dan menggunakan kamus dengan efektif.jumlah. Berdasarkan pakej-pakej yang dikaji. sukatan pelajaran boleh menentukan bahawa dari segi hasilan ketara pembelajaran. Ketetapan yang sedemikian boleh membantu pengajaran dan pembelajaran kosa kata dengan lebih fokus dan tersusun yang menuju ke arah pencapaian hasilan ketara pembelajaran yang diingini. kajian yang dilakukan terhadap sukatan pelajaran dan bahan pengajaran yang digunakan di peringkat sekolah menengah mendapati tidak terdapat program.

membaca dan menulis. Untuk merealisasikan perkara ini. Kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji seperti Dale & O’Rourke (1971) dan Sunderaj-Rajendra (1985) membuktikan bahawa program kosa kata yang baik mempunyai kesan yang positif dan pengaruh secara langsung terhadap pembelajaran bahasa. para pelajar dapat dibantu untuk lebih berupaya dan berjaya mempelajari kosa kata dengan lebih berfokus dan efektif dan sekali gus membantu pembangunan dan pengembangan kemahiran kosa kata mereka. pendekatan. Ini melibatkan rombakan dari segi sukatan pelajaran dan bahan pengajaran yang digunakan di sekolah-sekolah yang termasuk objektif. Kosa kata yang dirancang memberikan kesan yang berbeza-beza 120 . program kosa kata Bahasa Melayu yang sistematik. menyokong pemerolehan kemahiran bertutur. Program seumpama ini dapat memastikan pembelajaran dan pemerolehan kosa kata bersesuaian dengan tahap kemampuan pelajar pelbagai kursus/aliran. disusun dan dirancang dengan baik perlulah dibina. Oleh sebab program kosa kata yang dirancang melibatkan pengajaran kosa kata secara langsung dan tumpuan diberikan kepada pemerolehan kemahiran.Memandangkan pentingnya kosa kata dalam konteks pemerolehan bahasa. pengajaran dan pembelajaran kosa kata serta pembangunannya dari segi kemahiran perlulah dipastikan berlaku dalam kelas Bahasa Melayu. di samping memastikan adanya pemeringkatan secara bertahap-tahap dalam pemerolehan kosa kata pelajar mengikut peringkat. kepelbagaian strategi dan aktiviti. mendengar. Program yang tersusun dan sistematik boleh menjadi mangkin kepada pembangunan kosa kata yang lebih baik dan juga peningkatan dalam aspek-aspek bahasa yang lain. Dapatlah dirumuskan bahawa terdapat beberapa sebab yang kuat untuk mewajarkan penyusunan dan perancangan komponen kosa kata dalam program pengajaran dan pembelajaran bahasa.

hlm 87 . 1994. I. P. peluang mempelajari kosa kata dan mutu kosa kata yang dipelajari boleh ditingkatkan melalui perancangan yang rapi yang melibatkan kosa kata dengan aktiviti dan kemahiran bahasa yang lain.terhadap pembelajaran. Towards a Science of Vocabulary Development... 12:1. 2:3. pembelajaran berfokus kepada bahasa. Akhir sekali. hlm 71-76: Nation. dalam Journal of Basic Writing. Oleh itu. L. “Vocabulary Teaching and TESOL: A Need for Re-evaluation of existing Assumptions”. Newburry House. The Hague: Seal. 121 . “In the Beginning: The Word”.. Hal ini tidak akan berlaku sekiranya program kosa kata itu dirancang. Cara yang demikian ini boleh membingungkan pelajar. Pantagraph Printing. Selain itu.S. adalah penting untuk memastikan para pelajar mempunyai penguasaan yang baik tentang kosa kata yang kerap digunakan sebelum pelajar tersebut mempelajari kosa kata yang kurang kerap digunakan. Empat bahagian tersebut ialah pembelajaran berfokus bagi mendapatkan atau mempelajari makna.. Pembelajaran berfokus bagi mendapatkan atau mempelajari makna 62 . Kebanyakan pengajaran kosa kata menjadikan pembelajaran kosa kata lebih susah daripada yang sepatutnya. “Vocabulary Learning and Teaching”. dalam TESOL Quaterly.62 Sesuatu program bahasa yang dirancang haruslah mengandungi empat bahagian yang memerlukan penggunaan masa dan tumpuan yang hampir setara. dan pembelajaran bagi membina kelancaran. J. Regina M. Mouton. dalam Cel-Murcia (ed). Begitu juga. E. Program kosa kata yang baik haruslah memberikan fokus berdasarkan kesesuaian tahap pengajaran dan pembelajaran pelajar dan ini haruslah dilakukan dengan cara yang tersusun dan sesuai. P. Bloomington. Keempat-empat bahagian ini menyediakan peluang bagi pembelajaran kosa kata. Boston. 1978. fokus pengajaran bagi jenis kedua-dua kosa kata tersebut berbeza. Second edition. pengajaran kosa kata haruslah menjadikan pembelajaran kosa kata sesuatu yang mudah dan menarik. Illinois USA: O’Rourke. Teaching English as Second or Foreign Language. 1991. Judd. Ini disebabkan oleh cara pengajaran itu disusun dan disampaikan umpamanya menggabungkan perkataan sinonim dan antonim dan item lain dalam satu kumpulan leksikal... 1979. 1974. New Wyas in Teaching Vocabulary.. bernard D. pembelajaran berfokus kepada hasil pengeluaran. Lihat: Hoover.

122 . Pembelajaran sebahagian besarnya berlaku secara tak langsung kerana fokus utama pelajar ialah kepada isi perkara yang didengar atau dibaca. Namun. Lihat Nation. para pelajar sebanyak mungkin mempraktikkan aspek bahasa yang sudah diketahui atau dipelajari. I... SEAMEO Regional Language Centre. 2002. mendengar. mereka boleh membuat penyesuaian seperti menambah jumlah perkataan untuk memenuhi 63.. intonasi dan tatabahasa. Umpamanya. ini tidak bermakna para guru tidak diberikan kelonggaran dalam menggunakannya. Akhir sekali.S. pembelajaran bagi membina kelancaran merangkumi kesemua kemahiran asas bahasa iaitu kemahiran bertutur.melibatkan pembelajaran dan pembentukan item-item bahasa melalui aktiviti mendengar dan membaca. Pembelajaran berfokus kepada hasil pengeluaran pula melibatkan pembelajaran dan pembentukan item-item bahasa melalui aktivitit bertutur atau menulis dan berlaku secara tidak langsung juga. RELC Portfolio Series 2. pihak yang bertanggungjawab menyusun dan menyediakan sukatan pelajaran dan panduan bagi para guru boleh berusaha untuk membina daftar kosa kata yang perlu diajar dan dipelajari di sekolah-sekolah. P. Dalam bahagian ini. Bagi tujuan keseragaman dan untuk memastikannya semua pelajar mempelajari dan menguasai jumlah kosa kata yang berkaitan dengan tema dan berpadanan dengan peringkat dan kursus/aliran. Ini kerana amatlah mustahil untuk mengajar semua perkataan yang terdapat dalam sesuatu bahasa tersebut di peringkat sekolah. membaca dan menulis. Seterusnya pembelajaran berfokus kepada bahasa melibatkan pembelajaran sistem bahasa secara langsung seperti kosa kata. para guru perlulah memilih dan menentukan perkataan yang hendak diajar.63 Selain perkara-perkara yang disebutkan di atas. sekurang-kurangnya sejumlah perkataan yang dikaitkan dengan tema-tema yang disarankan dalam sukatan pelajaran hendaklah dikenal pasti untuk dipelajari dan dikuasai oleh para pelajar peringkat menengah. Jika daftar ini tidak dapat disediakan. Tidak boleh tidak. tugas ini haruslah dipikul atau diterajui oleh MOE. Managing Vocabulary Learning.

64 64. Antaranya termasuklah ialah daftar ini dapat digunakan dalam analisis dan perbandingan bahan-bahan bacaan. The Macmillan Company: Schmitt. proses dan bentuk pemerolehan kosa kata dalam kalangan pelajar. 1977. N. Perlulah diingat. Selain itu. Selain itu.. apa jua keputusan yang dibuat oleh pembina bahan pengajaran yang berkaitan dengan pembinaan bahan pengajaran Bahasa Melayu akan mendatangkan kesan secara langsung atau tidak langsung terhadap rentak. 1972. dapatlah diketengahkan beberapa kelebihan lain daftar kosa kata ini.. Basic Elementary Reading Vocabularies. Cambridge. Daftar ini merupakan salah satu elemen yang penting bagi formula mengukur tahap kebolehbacaan dan boleh dijadikan panduan oleh pendidik yang terlibat dalam penilaian dan membuat saranan buku-buku teks dan bahan pengajaran yang lain untuk digunakan dalam bilik darjah. Seterusnya daftar ini boleh dijadikan bank item bagi mendapatkan contoh-contoh perkataan yang kurang kerap digunakan atau perkataan yang payah untuk tujuan pemilihan perkataan dalam ujian atau soalan aneka pilihan bagi kosa kata. Lihat Harris. Acquisition and Pedagogy.keperluan dan keupayaan para pelajar mereka. Daftar sebegini dapat membimbing dan memberikan ketentuan dalam pemilihan kosa kata bagi pembinaan bahan dan memastikan adanya kemajuan yang bertahap-tahap dalam pembangunan kosa kata yang dianjurkan. New York. Jacobson. Minton D. daftar ini membantu dalam penyediaan bagi soalan aneka pilihan untuk ujian psikologi dan ujian ejaan dan bertindak sebagai sumber bagi pengajaran dan ujian perkataan asas bagi pelajar yang lemah kebolehannya. Albert J. Di samping manfaat daftar kosa kata seperti yang dibentang di perenggan atas tadi. M. daftar kosa kata yang disediakan oleh MOE ini boleh juga bertindak sebagai garis panduan kepada pembina/penulis bahan pengajaran. (eds). Vocabulary: Description. Daftar ini juga boleh dijadikan kayu ukur untuk mengenal pasti masalah dalam bacaan dan digunakan sebagai panduan bagi penulis menyediakan bahan-bahan bacaan mudah. 123 . and McCarthy.

Peluang-peluang bagi para pelajar mempraktikkan kemahiran tersebut haruslah diterbitkan. 2000. N. 124 . kebolehan dan keupayaan para guru. Oleh itu. Cambridge University Press. Untuk itu. Vocabulary in Language Teaching. para guru haruslah dibantu dengan penyediaan model bagi strategi pembelajaran yang sesuai dan pelbagai. perlulah diingat bahawa apa pun tindakan dan usaha yang diambil haruslah berpaksi kepada objektif utama pemerolehan program kosa kata. Para pelajar juga perlu belajar dalam persekitaran yang menggalakkan dan berupaya mengembangkan pengetahuan kosa kata mereka di samping terlibat dalam aktiviti membaca dan menulis yang penuh bererti. para penggubal dan pembina kurikulum dan bahan pengajaran mungkin boleh berpegang kepada pendapat yang dikatakan oleh Cambridge University Press: Schmitt. Pendekatan. Cambridge. adalah wajar untuk memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program tersebut di sekolah-sekolah. skop dan konsep pembelajaran dan pembangunan kosa kata yang ada perlu diluaskan. Akhir sekali.. Selain memberikan panduan.Bagi melancarkan program yang disusun. pandangan dan fokus terhadap aspek ini harus berubah. pelajar perlulah dilengkapi dengan kemahiran dan strategi yang diperlukan. Satu program khas untuk melatih dan membimbing para guru khususnya para guru baharu juga hendaklah disediakan. Untuk tujuan ini. iaitu untuk mengajar para pelajar cara atau teknik mempelajari kosa kata secara berdikari. Kelancaran dan kejayaan program ini sebahagian besarnya tertakluk kepada peranan. Dalam merancangkan program kosa kata di sekolah-sekolah. Sebaik mungkin pelaksanaan program yang disediakan haruslah menepati objektif perancangan dan penyediaan program tersebut agar apa yang dirancang dapat dicapai. usaha sebegini dapat membangkitkan keyakinan para guru untuk melaksanakan tugas ini dengan lebih bersemangat dan berkesan. mengajar konsep yang kritikal dan berkaitan dengan pemahaman dan untuk mewujudkan sekitaran bagi menjana dan menggalakkan pembangunan kosa kata dalam kalangan pelajar.

125 .O’Rouke (1974) bahawa pembelajaran dan pembangunan kosa kata mestilah dilihat bukan semata-mata untuk mempelajari senarai perkataan yang tidak ada kaitan tetapi sebagai satu bahagian penting dalam kurikulum bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful