BAB 3 KEBERKESANAN PELAKSANAAN SISTEM SEBUTAN BAKU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

Bahagian ini akan memberikan gambaran ringkas tentang faktor-faktor yang membawa kepada pelaksanaan sistem sebutan baku di Singapura khususnya di peringkat sekolah. Seterusnya, berdasarkan input yang diperoleh daripada para pelajar dan guru serta penelitian terhadap bahan-bahan pengajaran yang digunakan di sekolah-sekolah, keberkesanan dan keperihatinan yang berkaitan dengan pelaksanaannya akan dibincangkan. Beberapa saranan yang boleh dipertimbangkan dikemukakan di akhir bab ini. 3.1 Bahasa Baku dan Aspek-aspek Bahasa yang Dibakukan Menurut Awang Sariyan, perkataan baku telah wujud dalam kamus Melayu lebih setengah abad lalu jika kita merujuk Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta yang diterbitkan pada tahun 1953 sebagai sebuah kamus Melayu yang awal dan berwibawa. Dalam kamus tersebut, perkataan baku diberikan erti sebagai ‘yang menjadi pokok yang sebenar dan sesuatu yang dipakai sebagai dasar; ukur’.1 Menurut beliau lagi, Kamus Bahasa Indonesia terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahaun 1983 mencatatkan erti baku sebagai
‘ yang menjadi pokok; yang benar; dan yang dipakai sebagai dasar ukuran; standard’.
2

Kamus Dewan pula memberikan erti baku sebagai ‘ yang pokok, yang dasar, yang benar, dan yang ( sudah ) diterima umum sebagai bentuk yang sah dan betul (contohnya dari

1. Awang Sariyan, 2000. Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia, Kuala Lumpur, DBP, hlm 2. 2. Ibid., hlm 3. 38

segi bentuk dan sifat) dan dijadikan asas perbandingan (berkenaan bahasa, sebutan, ejaan dsb.); standard’.3 Berdasarkan ketiga-tiga kamus yang dianggap berwibawa tadi, jelas bahawa ‘kata baku sudah mempunyai erti yang mantap selama berpuluh-puluh tahun dalam khazanah kosa kata Melayu’.4 Erti yang diberikan menunjukkan bahawa bahasa baku ialah bahasa yang sah, benar dan betul. Bahasa yang betul ini pula dijadikan kayu ukur atau dasar dalam membandingkan dan menentukan ketepatan bahasa yang digunakan dari segi sebutan, ejaan dan aspek bahasa yang lain. Ismail Dahaman pula memberikan takrifan bahasa Melayu baku dengan memasukkan aspek laras bahasa selain aspek-aspek ejaan, tatabahasa, istilah, penggunaan kata dan sebutan yang betul iaitu ‘Bahasa Melayu baku ialah bahasa Melayu yang sempurna dari segi penggunaan aspek-aspek bahasanya, iaitu betul ejaannya, betul tatabahasanya, betul istilahnya, betul penggunaan katanya, betul laras bahasanya, dan betul sebutannya’.5 Asmah Haji Omar bersetuju dengan pendapat Einar Haugen iaitu bahasa yang baku ialah bahasa yang bermartabat atau mencerminkan keseragaman dalam tatabahasa dan sebutan. Bahasa itu juga ialah pelbagai jenis pertuturan yang mencerminkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi. Menurut beliau lagi, ‘Dalam bidang pendidikan, bahasa baku merupakan kerangka rujukan bagi bahasa yang dianggap baik dalam menilai bahasa penuturnya’.6 Menurut Garvin dan Mathiot bahasa baku ialah ‘bentuk bahasa yang sudah diberikan pengekodan, diterima dan bertugas sebagai model kepada komuniti bahasa yang besar. 3. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994. Kamus Dewan, Edisis Ketiga, Kuala Lumpur, DBP, hlm 93. 4. Op.cit., hlm 3. 5. Ismail Dahaman, 1994, Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu, Kuala Lumpur, DBP, hlm 1. 6. Asmah Haji Omar,1992. Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu, Kuala Lumpur, DBP, hlm 105. 39

Pengekedoan ini bermaksud sesuatu yang mempunyai peraturan yang tetap. Jadi, bahasa baku ialah bahasa yang ada peraturan-peraturannya, yang menjalankan tugas sebagai mewakili dialek-dialek lain dalam bahasa yang sama, dan hakikat ini sudah mendapat persetujuan ramai’.7 Oleh sebab sesuatu bahasa itu amat berkait rapat dengan budaya para penggunanya, maka kepelbagaian budaya menghasilkan pelbagai dialek dalam kalangan penutur bahasa Melayu. Oleh itu, kewujudan bahasa Melayu baku dapat menyeragamkan penggunaan bahasa Melayu, selain bertindak sebagai kayu ukur dalam menentukan betul salahnya penggunaan bahasa tersebut. ‘Soal menegakkan bahasa baku adalah satu perkara yang lazim dilakukan dalam menentukan satu model atau tolok bagi masyarakat pengguna untuk menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan komunikasi yang betul, jelas dan berkesan. Dan bagi masyarakat Melayu pula, pengertian “betul” ini bukan hanya berkisar kepada “ketatabahasaan” sahaja, tetapi juga santun bahasa atau bahasa yang berhemah. Bahasa yang baku juga menjadi kerangka rujukan bagi menentukan tahap keupayaan berbahasa seseorang penutur. Dalam bidang pendidikan, kerangka rujukan ini penting sewaktu penilaian atau pengujian terhadap kecekapan bahasa dalam kalangan murid dijalankan. Bertambah-tambah lagi apabila sistem penilaian itu berupa sistem pemeriksaan pusat’.8 Dengan pengertian ini, ‘maka pembakuan bahasa dapat difahami sebagai usaha, tindakan, atau proses mengetengahkan bentuk bahasa yang benar dan yang dapat menjadi dasar ukuran. Yang berkaitan dengan usaha, tindakan, atau proses tersebut ialah penetapan

7. Disebut dalam DBP, 1981. Bahasa Melayu Baku dalam Sosiolinguistik Bahasa Melayu, Kuala Lumpur, DBP, hlm 26. 8. Sidek Saniff, 1992. “Ucapan Haji Sidek saniff, Menteri Negara (Pendidikan ) untuk Majlis Pembukaan Rasmi, Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura, pada 8-10 September 1992, Di Pusat Islam , Singapura”, dalam Sekata, Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa, Jilid 10, Bilangan 2, MITA, hlm 4. 40

kod dan norma bahasa daripada segala segi bahasa iaitu ejaan, tulisan, peristilahan, tatabahasa, sebutan dan laras bahasa’.9 Pembakuan bahasa yang dilakukan meliputi seluruh aspek bahasa dan tidak terhad kepada aspek tertentu sahaja seperti sebutan semata-mata. Pembakuan ini termasuklah: • • • • • • Pembakuan sistem ejaan dan tulisan Pembakuan tatabahasa (berdasarkan bahasa tulisan) Pembakuan peristilahan (konsep yang berkaitan dengan pelbagai bidang ilmu) Pembakuan kosa kata (aspek makna dan bentuk kata) Pembakuan laras bahasa (perbualan dan persuratan) Pembakuan sebutan. Menurut Awang Sariyan (2000), dalam teori perancangan bahasa, aspek-aspek tersebut termasuk dalam perancangan korpus atau bahan bahasa. Jadi, boleh dikatakan bahawa pembakuan bahasa adalah perancangan korpus bahasa. Perancangan korpus ini meliputi empat tahap iaitu pemilihan, pengekodan, perluasan fungsi dan penerimaan masyarakat. Dalam tahap pemilihan salah satu dialek itu akan dipilih untuk dijadikan bahasa baku dan kemudiannya dilakukan penetapan aspek-aspek ejaan, sebutan, kosa kata, istilah dan tatabahasanya berdasarkan ciri-ciri yang betul. Bagi tahap peluasan fungsi, bahasa yang dibakukan itu akan digunakan dalam pelbagai aktiviti rasmi seperti pendidikan formal, penulisan sastera, pentadbiran dan sebagainya. Akhirnya, bahasa yang digunakan dengan meluas itu diterima oleh masyarakat sehingga dapat dinaikkan tarafnya sebagai bahasa rasmi atau kebangsaan. 9. Awang Sariyan, 2000. Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia, Kuala Lumpur, DBP, hlm 4.

41

Sistem Ejaan Baru ini dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1979 sebagimana ejaan yang diselaraskan oleh Malaysia dan Indonesia. bentuk dan makna 10. Di Singapura. namun jika dilihat secara keseluruhannya. dan diakui adanya beberapa persoalan yang timbul.. 42 . sistem ejaan Rumi Melayu telah mengalami proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Ibid. kerana istilah ialah sebahagian daripada kosa kata. R. pembakuan peristilahan sudah memperlihatkan kemantapannya’. Bahasa Melayu mempunyai kata-kata yang tetap maknanya dan sistematik kaedah pembetukannya dan hal ini dapat diperhatikan pada kamus bahasa Melayu yang ada. Kemudian pada tahun 1972. pembakuannya mempunyai kaitan yang rapat dengan peristilahan.2 Pembakuan Bahasa Melayu Proses pembakuan aspek-aspek bahasa. Hal ini disebabkan istilah merupakan realisasi konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu.3. Walaupun proses penggubalan ini berlangsung terus-menerus. kecuali aspek sebutan sudah berlaku sejak dulu lagi. Sehingga kini. hlm 13. beberapa aspek ejaan tersebut diubah suai dan sistem itu dinamakan Sisten Ejaan Baru. ‘Pembakuan dalam bidang peristilahan pula berkait rapat dengan proses pemodenan bahasa dan kemajuan masyarakat. telah tercipta lebih setengah juta istilah dalam lebih kurang 300 bidang ilmu. Kamus merakamkan pada dasarnya. Pembakuan kosa kata dapat dilihat pada aspek makna dan juga bentuk kata.J Wilkinson berhasil menyusun asas sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu.10 Dalam aspek kosa kata pula. Sistem ini kemudian diperkemas oleh Za’aba dan dikenal sebagai Ejaan Sekolah kerana menjadi asas sistem pengajaran di sekolah. Misalnya. Pembakuan istilah pula telah berlaku di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1957.

Dengan demikian tidak timbul soal pertentangan antara laras bahasa degan tatabahasa. hlm 15. Penggunaan pelbagai laras bahasa timbul dalam masyarakat yang maju. Ibid.. mungkin timbul kelainan analisis atau pendapat pada aspek-aspek tertentu dalam kalangan ahli-ahli bahasa yang tertentu. bahasa Melayu telah melahirkan teks seperti Hukum Kanun Melaka. Ibid. diharapkan akan berhasil rumus tatabahasa yang mantap. Sebagai contoh. khususnya yang berkaitan dengan pengimbuhan yang memerlukan penelitian lanjut’. Daripada usaha merumuskan aspek-aspek tertentu tatabahasa itu. telah terhasil teks Tajus Salatin. Pemantapan bahasa persuratan atau ragam tulisan dengan sendirinya memantapkan tatabahasa. surat rasmi. dalam bidang undang-undang. Maklumat ini berguna bagi memastikan bentuk terbitan yang betul. Undang-undang Laut Melaka. 43 . Pemantapan bahasa persuratan atau ragam bahasa tulisan dengan sendirinya memantapkan tatabahasa’. ‘Oleh sebab masyarakat kita sudah memperlihatkan adanya pengkhususan dalam berbagai-bagai bidang. ‘Pembakuan aspek tatabahasa pula berlaku serentak dengan berkembangnya tradisi bahasa persuratan. pembakuan laras bahasa perlu bagi menentukan corak bahasa yang dapat menggambarkan ciri-ciri khusus sesuatu bidang itu seperti laras bahasa berita. Undang-undang Johor dan sebagainya. ‘kita perlu akui bahawa dari waktu ke waktu berlaku proses penyempurnaan rumus..12 Aspek laras bahasa menunjukkan ketepatan penggunaan bahasa berdasarkan bidang yang tertentu. Begitu juga kitab-kitab lain dalam pelbagai bidang seperti Hikayat Al-Salikin dan Hikayat Hang Tuah. laporan. Dalam proses tersebut. 12. Walaupun demikian. Dalam bidang ketatanegaraan. Bahkan amat erat kaitan antara kedua11.sesuatu kata (kata dasar dan kata terbitan) dengan tepat. undang-undang dan sebagainya. memang masih ada aspek morfologi. tulisan ilmiah.11 Misalnya. hlm 14.

13 Aspek pembakuan sebutan membayangkan bahawa tercapainya kesempurnaan sistem bahasa. dalam Sekata. Hakikat bahawa pembakuan sebutan perlu dilaksanakan telah ditimbulkan dalam Kongres Persuratan dan Bahasa Melayu se-Melaya Ketiga yang berlangsung pada 16 hingga 21 September 1956 di Singapura dan Johor Bahru. Singapura”. yang diucapkan dengan cara yang sama oleh semua masyarakat penutur sesuatu bahasa itu. Dasar yang disarankan ialah sebutan fonemik. Sidek Saniff. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. Jilid 10. hlm 16. Keputusan yang dibuat oleh Kongres itu menetapkan bahawa sebutan yang 13. dsb ]’. Sementara tatabahasa menjadi asas sistem bahasa. laras bahasa adalah peluasan sistem bahasa tersebut’. pada tahun 1956. Menteri Negara (Pendidikan ) untuk Majlis Pembukaan Rasmi. Di Pusat Islam . Maka. Aspek sebutan tidak dapat dipisahkan daripada aspek ejaan kerana sesuatu perkataan itu dieja sebagaimana perkataan itu sepatutnya disebut. 14. 1992. Setelah pembakuan aspek-aspek bahasa yang lain. maka pembakuan sebutan melengkapkan proses pembakuan keseluruhan aspek bahasa. Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura..14 Dalam rumusannya.duanya. “Ucapan Haji Sidek saniff. MITA. Ibid. iaitu berdasarkan ejaan. 44 . dianjurkan supaya vokal akhir a’ [ misalnya s-a-y-a atau k-i-t-a dll ] hendaklah dibunyikan ‘a’ [ sa-ya atau ki-ta ] bukan ‘e’ [ sa-ye atau ki-te. hlm 7. Bilangan 2. Kongres telah memutuskan bahawa ‘ Loghat Melayu-Riau yang dikatakan standard itu tidak lagi sesuai pada masa ini (iaitu dalam tahun 1956). Yang dimaksudkan dengan sebutan baku ialah sebutan yang seragam. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu mengambil ketetapan yang cukup tegas dan berpandangan jauh ke hadapan tentang dasar sebutan baku bagi bahasa Melayu. pada 8-10 September 1992.

Ibid. Asraf telah merumuskan bahawa sebutan baku ialah ‘kata-kata yang dieja sebagaimana yang 15. Bagaimanapun terdapat beberapa kekecualian. misalnya ‘huruf vokal e melambangkan dua bunyi vokal. dan setiap huruf konsonan pula melambangkan satu bunyi konsonan. iaitu vokal e pepet dan e taling. 45 .baku ialah yang berdasarkan Ejaan Rumi. Beberapa konsonan pula dapat mewakili beberapa bunyi.Riau. iaitu bunyi letupan lelangit lembut tak bersuara (k) seperti pada kata kaki.L Pike dalam bukunya Phonemics. huruf konsonan dapat melambangkan tiga bunyi. Bahasa Melayu Baku dan Perancangan Bahasa.. Contohnya. Ini bererti bahawa ‘pengucapan sesuatu bunyi menurut nilai bunyi yang dilambangkan oleh huruf grafem. bukan yang berdasarkan kelaziman menyebut sesuatu perkataan itu menurut dialek Johor. Awang Sariyan.3 Maksud dan Prinsip Sebutan Baku Sebutan baku ialah sebutan yang berdasarkan ejaan atau yang dikenali sebagai sebutan fonemik.15 Ini bermakna bahawa setiap huruf vokal dalam bahasa Melayu melambangkan satu bunyi vokal tertentu. 1993. satu grafem dalam bahasa Melayu pada umumnya mendukung satu nilai bunyi yang tertentu’.16 Berdasarkan keterangan yang diutarakan oleh K. 3. Demikian juga sebaliknya. hlm 27. Dewan Bahasa dan Pustaka. 16. hlm 27. Prinsip ini berasaskan hakikat bahawa hampir setiap fonem dalam bahasa Melayu dilambangkan oleh sesuatu grafem yang tertentu. Kuala Lumpur. bunyi hentian glotis (?) seperti pada kata elak dan bunyi geseran rongga tekak bersuara (ç) seperti pada kata nikmat’.

jadi wajarlah setiap sebutan itu mengikut sistem ejaan. Ismail Dahaman menggariskan matlamat pembakuan sebutan baku yang berikut: 17. Sebutan yang tidak mengikut fonemik atau yang salah akan hanya mengelirukan para penutur kerana kelainan bunyi akan melahirkan makna atau maksud yang berlainan. prinsip “satu bunyi satu sebutan” hendaklah dipegang. 17 Ini bererti bahawa kata-kata yang dieja mengikut prinsip fonemik seperti yang digunakan sekarang hendaklah disebut atau diucapkan sebagaimana yang dieja. 1986. “Sebutan Baku Bahasa Melayu Berdasarkan Prinsip Fonemik”. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. Dapatlah dirumuskan bahawa sistem sebutan baku bahasa Melayu adalah bersifat fonemik. Oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu sudah mantap atau baku. dalam Sekata. sebutan baku juga bertujuan untuk meningkatkan kecekapan berbahasa para penutur dan memantapkan sistem dalaman bahasa Melayu. Hlm 25. Jelas di sini bahawa sistem sebutan mempunyai kaitan yang rapat dengan sistem ejaan atau tulisan. Asraf. iaitu satu lambang atau huruf.diucapkan dan diucapkan sebagaimana yang dieja. Beliau menyatakan bahawa bagi keseragaman sebutan. Sebutan mengikut prinsip fonemik ini memudahkan para penutur kerana keseragaman dalam sistem sebutan ini boleh mengelakkan kekeliruan dalam penyebutan sesuatu perkataan. Jilid 2 Bilangan 2. dan tidak ada huruf yang senyap’. mewakili satu fonem dan mestilah dibunyikan mengikut cara penyebutan fonem itu sendiri. MITA. 46 . Nik Safiah menjelaskan bahawa pembakuan sebutan bermaksud penyeragaman dalam melafazkan bunyi-bunyi bahasa. Perlulah difahami bahawa selain bagi tujuan keseragaman.

Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu. Keseragaman terakhir ini iaitu sebutannya akan mengukuhkan terus daya diri bahasa ini. kosa kata (perbendaharaan kata umum dan istilah). loghat-loghat negeri di Malaysia pula dengan makan. 19.‘(1) Untuk mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Engkau orang dan dia orang di Singapura pula’. Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura. di seluruh rantau ini. dalam Sekata. Singapura”. beta lu dan guenya. Jilid 10. (4) Secara khusus. Bahasa Melayu/Indonesia ini: dari loghat-loghat di Brunei. pada 8-10 September 1992. depa dan pimainya. kerana daya kepaduan mereka yang menuturkan bahasa ini. hlm 3. (2) Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku di kalangan semua golongan pengguna bahasa Melayu.18 ‘Pembakuan sebutan ini akan menjadikan bahasa Melayu lebih kental: Pertama. iaitu supaya sistem sebutan menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. dan sistem ejaan. Sidek Saniff. 1994. untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah’. bah dan ungkayah: ke pelosok-pelosok pedalaman di Indonesia seperti anda. Di Pusat Islam . 47 . kerencaman sebutan yang sedia ada termasuk dialeknya akan terus mewarna pelangi keseluruhan langit. Menteri Negara (Pendidikan ) untuk Majlis Pembukaan Rasmi. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. hlm 5. Bilangan 2. maka dan makangnya atau pun hang. MITA. (3) Untuk memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu. Kuala Lumpur. “Ucapan Haji Sidek saniff. 1992. DBP. Ismail Dahaman. Kedua.19 18. Singapura.

DBP. 48 .Penggunaan sebutan baku adalah dalam situasi rasmi atau formal. sewaktu memberikan ucapan dan menyampaikan taklimat. 1988. (2) (3) Ucapan di khalayak ramai. ”Sebutan Bahasa Melayu Baku dan Pelaksanaannya di Malaysia”. televisyen dan filem).21 Dengan kata lain. dan ucapan dalam upacara rasmi. Jilid 10 Bilangan 2. dan kuliah. para penutur yang berasal daripada berbagai-bagai latar belakang. hlm xiv. syarahan. Nik Safiah Karim. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. seperti pidato. akan menggugurkan ciri-ciri daerah dan peribadi masing-masing dan menggunakan bentuk bahasa yang diterima sebagai bentuk-bentuk bahasa baku’. wawancara. Dewan Bahasa dan Pustaka. dalam Sekata. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. 1992. MITA. ulasan.20 Pedoman sebutan baku yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka mencatatkan bahawa penggunaan sebutan baku adalah dalam situasi formal atau rasmi sebagai yang berikut: (1) ‘Pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan. Singapura. 21. seperti dalam mesyuarat rasmi. dan pegawai pendidikan. kita tidak dituntut berbahasa 20. (4) Siaran melalui media elektronik (radio. penggunaan sebutan baku hendaklah dalam lingkungan yang disebutkan tadi. pensyarah. ‘Ini bermakna dalam suasana yang tidak rasmi. Perbincangan dan komunikasi rasmi dalam sektor awam. guru. temu duga. ceramah. hlm 16-17. seperti pembacaan berita. dan dalam bilik darjah dan kuliah. Dalam situasi-situasi tersebut. penyampaian hebahan. ‘Antara situasisituasi rasmi dan formal termasuklah persidangan dan mesyuarat. Kuala Lumpur. oleh pelajar. dan pengacaraan sesuatu rancangan’.

Pada tahun 1988. Jilid 10. kita bebas membuat pemilihan kata. Menteri Negara (Pendidikan ) untuk Majlis Pembukaan Rasmi. hlm 7 23. Dalam komunikasi yang tidak formal. hlm 8.22 3. 49 . Tidak dengan penggunaan bahasa baku dalam situasi rasmi. Ibid. tidak memperdulikan hukum-hukum tatabahasa. Seminar Pengajaran Bahasa Melayu anjuran CDIS mencadangkan agar sebutan berdasarkan ejaan terutamanya dalam pengajaran bacaan asas diperkenalkan. MITA. Singapura. baik dalam hal susunan kalimat..baku. Singapura”. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. 1992. Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura. mahu pun tulisan’. mahupun makna. kejelasan dan ketepatan. Sidek Saniff. 22. setahun setelah Singapura menjadi pemerhati Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM). juga sebutan kekata daripada bahasa-bahasa asing’. setelah Sistem Ejaan Baru dilaksanakan pada tahun 1979 sebagaimana yang telah diselaraskan oleh Malaysia dan Indonesia. Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan penggunaan sebutan baku di dalam kurikulum sekolah-sekolah di Malaysia. ‘Permasalahan yang dulunya hanya berkisar pada bunyi ‘a’ sahaja. baik yang disampaikan secara lisan. malah bebas dengan gaya bahasa yang kita fikirkan selesa. menular kepada penyebutan vokal-vokal yang lain terutamanya vokal ‘i’ dan ‘u’. dalam Sekata. Di Pusat Islam . penggunaannya menekankan kerapian. Namun demikian.23 Pada tahun 1985. pada 8-10 September 1992. tiada langkah segera yang diambil.4 Latar Belakang Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku di Singapura Di Singapura. Bilangan 2. masalah penyebutan yang berdasarkan ejaan dikatakan semakin menjadi besar. malah bebas memilih ragam-ragam lain yang sesuai dengan suasananya. “Ucapan Haji Sidek saniff.

Majlis Bahasa Melayu Singapura atau MBMS (pada masa itu dikenali sebagai Jawatankuasa Bahasa Melayu Singapura atau JBMS) membincangkan kertas kerja yang disiapkan oleh Suratman Markasan mengenai ‘Perlunya Singapura Melaksanakan Sebutan Baku’. sistem ini dapat melahirkan keseragaman antara huruf dan bunyi. Perhubungan dan Kesenian atau MICA (pada masa itu dikenali sebagai MITA) dan mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan Singapura atau MOE (pada masa itu dikenali sebagai Kementerian Pelajaran) supaya menggunakan sebutan baku dalam sistem pendidikan formal. MBMS membuat keputusan melalui Kementerian Penerangan. cadangan MBMS itu diterima atas sebab-sebab yang berikut: ‘(1) Sebutan baku tidak mengubah ejaan sesuatu perkataan. 50 . Berdasarkan kertas laporan rasmi MOE yang bertarikh 7 Jun 1990. pada tahun 1989. kabinet memutuskan pada dasarnya untuk menerima sebutan baku di dalam sistem bahasa Melayu sepertimana yang disarankan oleh MBMS dalam kertas cadangan yang diajukan itu.Setahun berikutnya. beberapa pertubuhan lain diajak untuk membincangkan isu yang sama. Dalam perbincangan tersebut. Pada bulan Jun 1990. (3) Oleh sebab hanya aspek sebutan bahasa Melayu di Singapura yang belum baku berbanding dengan anggota MABBIM yang lain. pelaksanaan sistem sebutan ini tidak menimbulkan masalah dalam aspek tulisan. Keseragaman ini memudahkan sebutan dan bacaan. Akhirnya pada tahun 1990. MOE meluluskan kertas cadangan MBMS dan sekitar Ogos 1990. (2) Oleh sebab setiap vokal atau konsonan hanya mempunyai satu bunyi sahaja. Oleh itu. jadi wajarlah sistem sebutan ini dilaksanakan bagi tujuan keseragaman.

5 Rasional Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku di Singapura Semasa memberikan ucapan dalam majlis pembukaan rasmi Seminar Sebutan Baku anjuran MOE pada September 1992 di Pusat Islam Singapura.’24 Berikutan dengan keputusan yang diambil mengenai sebutan baku. MOE. pelestarian dan tentang prinsip-prinsip sebutan baku. tatabahasa dan kosa kata. Laporan Pelaksanaan Sebutan Baku di Sekolah-sekolah. 24. 1990. 51 . Usaha yang berterusan dalam proses pembakuan bahasa Melayu setelah menangani proses pembakuan dari segi ejaan. Segala maklumat yang diraih daripada lawatan di kedua-dua buah negara tersebut dijadikan panduan bagi pelaksanaan sistem sebutan baku di Singapura. Jabatan Pegembangan dan Pembangunan Kurikulum. Encik Sidek Saniff (pada masa itu Setiausaha Parlimen bagi Pendidikan) menggariskan tiga rasional pelaksanaan sistem sebutan baku di Singapura seperti yang berikut: ‘1. hlm 2.4) Pelaksanaan sistem sebutan baku ini merupakan satu cara yang dilakukan oleh Singapura untuk mengikuti perkembangan bahasa Melayu di rantau ini. masalah yang berkaitan dan huraiannya. Keperluan pengajaran dan pemelajaran bahasa Melayu terutamanya dalam bidang bacaan asas yang didapati akan lebih mudah diajarkan dengan menggunakan pelbagai kaedah suku kata dan ‘sebutan baku’ pula dapat mengurangkan masalah sebutan yang berdasarkan ejaan ini. 2. beberapa wakil Singapura telah ke Indonesia dan Malaysia pada 17 hingga 23 Ogos 1992 untuk meninjau pelaksanaan sebutan baku. MOE. Singapura. 3.

sistem sebutan baku yang bersifat fonemik akan menghasilkan ketekalan bunyi antara huruf dan bunyi dan ini diharapkan dapat memudahkan pembelajaran bahasa khususnya dalam aspek ejaan dan bacaan dalam kalangan para pelajar. Pembakuan sistem sebutan ini sebagai usaha terakhir atau pelengkap dalam proses pembakuan bahasa Melayu. 25. hlm 9. Singapura”. Di Pusat Islam . Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. Menteri Negara (Pendidikan ) untuk Majlis Pembukaan Rasmi. pembakuan sistem ini diharap dapat membantu para pelajar khususnya dalam aspek ejaan dan bacaan. Keperluan kerantauan. pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah dan juga bagi kerjasama serantau khususnya dalam penyeragaman dan perkembangan bahasa. para pelajar diharapkan berupaya berkomunikasi menggunakan sebutan baku dalam majlis-majlis formal atau rasmi. Singapura. dapat disimpulkan bahawa pelaksanaan sebutan baku di Singapura adalah untuk memenuhi tiga usaha iaitu usaha untuk pemantapan bahasa. istilah. dalam Sekata. tulisan. pada 8-10 September 1992. Oleh sebab aspek ejaan dan bacaan berkait rapat. 52 . Dalam aspek pengajaran dan pembelajaran pula. pembakuan sebutan dilihat sebagai kesinambungan usaha bagi pembakuan aspek-aspek bahasa seperti ejaan. iaitu keperluan menyeragamkan sebutan setelah Malaysia mengumumkan penerimaan sebutan baku di dalam kurikulum sekolahnya sedang di Indonesia pula. Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura. “Ucapan Haji Sidek saniff. penyebutan berdasarkan ejaan telah lama berlangsung’. tatabahasa dan laras bahasa.3. Seterusnya. Bilangan 2. 1992. Jilid 10. Sidek Saniff. Dalam usaha bagi pemantapan bahasa. kosa kata. MITA.25 Berdasarkan rasional yang digariskan tadi.

Pada tahun 1993. sistem sebutan ini diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dan ini diikuti oleh pelaksanaannya di sekolah-sekolah menengah. penggunaan sebutan baku diperkenalkan dalam peperiksaan lisan dan kefahaman mendengar peringkat nasional bagi peperiksaan Sijil Am Pelajaran Peringkat Biasa (GCE ‘O’ Level ) dan Peringkat Tinggi (GCE ‘A’ Level) pada tahun 1997 dan Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE) pada tahun 1998.Akhir sekali. sebagai pemerhati MABBIM. Pelaksanaan sistem sebutan baku ini merupakan satu usaha bagi penyeragaman bahasa Melayu dalam usaha membentuk bahasa Melayu sebagai bahasa yang bertaraf dan bermartabat. Selain itu. ‘Sesuatu bahasa yang hidup akan terus berkembang sekiranya bahasa itu 53 . maktab rendah dan institut pusat pada tahun 1994. Singapura tidak mahu ketinggalan dan menampakkan usaha yang sungguh-sungguh bagi mengikuti dan menyumbang kepada perkembagan bahasa Melayu di rantau ini.6 Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku dalam Kurikulum Bahasa Melayu di Sekolah-sekolah Sistem sebutan baku dilaksanakan dalam kurikulum Bahasa Melayu di sekolahsekolah secara bertahap-tahap. para guru dan para pelajar juga diharapkan menggunakan sebutan baku dalam aktiviti-aktiviti sekolah. menggariskan bahawa sebutan baku ini digunakan dalam situasi rasmi atau formal khususnya dalam bilik darjah semasa pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Ini bererti kecekapan para pelajar bertutur menggunakan sebutan baku diuji dalam peperiksaan tersebut. Hal ini ditekankan oleh Encik Sidek Saniff dalam ucapannya semasa merasmikan Seminar Sebutan Baku pada tahun 1992. 3. Seterusnya. Dasar pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolah.

para pembimbing bengkel dari Malaysia seperti 26. rasa “yakin” dan “cinta” untuk mengucapkan bahasa akan terbentuk. Ibid. 12-13.. Selain pegawai-pegawai MOE. perkhemahan bahasa dan bengkel-bengkel bahasa amat perlu kerana usaha ini dapat menyokong pelaksanaan sebutan baku dengan lebih berkesan bagi kesinambungan penggunaannya selain dalam bilik darjah dan meningkatkan penguasaan bahasa pelajar. Jawantankuasa ini ‘bertindak sebagai unit pemantau dan bertugas untuk meneliti perkembangan sebutan baku di sekolah-sekolah dan menjadi tempat rujukan atau sumber kepada para guru untuk bertanyakan permasalahan yang menyentuh tentang pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu baku. termasuk sebutan’. Bagi melicinkan pelaksanaannya di sekolah-sekolah. peraduan bercerita. Dengan ini aktiviti-aktiviti pemelajaran yang menyeronokkan inilah. Seminar Sebutan Baku. Aktiviti-aktiviti ini hendaklah menarik serta memenuhi minat dan keperluan pelajar-pelajarnya. pengukuhan dan pengayaan. Antaranya ialah penubuhan jawatankuasa induk yang mengendalikan dan membincangkan hal-hal yang bersangkutan dengan sebutan baku. 54 . 27. Berikutan ini.27 Bagi menyediakan para guru. drama. meluahkan tanggapannya secara kritis dan kreatif’. syarahan atau pidato. Ibid.digunakan di dalam dan di luar bilik darjah. 12. melalui aktiviti-aktiviti penggunaan. anjuran MOE telah diadakan pada 8-10 September 1992.26 Penggunaan sebutan baku dalam aktiviti Bahasa Melayu seperti debat. Malah.. MOE. MOE telah menjalankan beberapa langkah. dapat menggunakan bahasa untuk melahirkan buah fikirannya dan perasaannya. bengkel-bengkel sebutan baku juga diadakan dengan kerjasama Staff Training Branch. Pakar bahasa dari Malaysia dan Indonesia telah diundang untuk menyampaikan kertas kerja iaitu Profesor Emeritus Dr Nik Safiah Karim dan Dr Harimurti.

khususnya bagi guru-guru baharu. Buku teks ini digunakan di sekolah-sekolah pada tahun 1994. maktab rendah dan institut pusat. Manakala pihak media pula mengambil keputusan menggunakan sebutan baku dalam penyiarannya. Agar para guru dapat menjalankan dasar sebutan baku dengan betul. Bulan bahasa ini bukan sahaja melibatkan para pelajar dan para guru melalui aktiviti di sekolah-sekolah. Pada tahun-tahun awal pelaksanaannya. Bahan-bahan sokongan seperti audioCD. Bengkel yang serupa dijalankan sepanjang beberapa tahun pertama pelaksanaannya. beberapa panduan dan bahan pengajaran juga disediakan.Dr Awang Sariyan turut terlibat mengendalikan bengkel yang diadakan bagi semua para guru yang mengajar bahasa Melayu di sekolah rendah. MOE telah menerbitkan buku teks bahasa Melayu bagi peringkat sekolah menengah. dikhaskan satu bahagian atau komponen tentang sebutan baku bagi membantu para guru menyampaikan penjelasan tentang konsep sebutan baku di samping latihan-latihan amali. tahun yang sama dengan pelaksanaan sebutan baku. Dalam teks tersebut. TV Pendidikan. Persatuan Guru-guru Bahasa Melayu (PGBM ) dan Kesatuan Guru-guru Melayu Singapura (KGMS) tetapi juga masyarakat umum khususnya melalui aktiviti yang dikelolakan oleh badan-badan setempat seperti kelab-kelab masyarakat dan pertubuhan-pertubuhan seni. badan-badan setempat dan media massa. Semua rancangan termasuk siaran iklan dan berita. menengah. yang berdasarkan sukatan pelajaran yang baharu. Pelaksanaan sistem sebutan baku ini juga mendapat suntikan dengan usaha yang dijalankan oleh MBMS. MBMS menggunakan sebutan baku bagi aktiviti Bulan Bahasanya yang diadakan pada setiap dua tahun sekali. sama ada di televisyen dan radio. berjudul Pancaran Bahasa. yang diterbitkan. E-Video yang juga menggunakan sebutan baku diterbitkan dan diberikan kepada para guru. menggunakan 55 .

penggunaan sebutan baku bergerak di landasan yang betul dan dalam 10 tahun sejak dilancarkan. Julai 2003.28 28. ia telah berjaya melahirkan satu kohort pelajar yang mana keupayaan mereka menggunakan sebutan baku menonjol ketika menyertai bahas. Keprihatinan dan kebimbangan ini dapat dilihat melalui maklum balas yang diberikan oleh pemimpin akar umbi dan anggota masyarakat dalam dialog-dialog bahasa dan artikel yang disiarkan dalam akhbar setempat.1 Pengenalan Pelaksanaan sistem sebutan baku telah berlangsung di sekolah-sekolah menengah selama 10 tahun sejak 1994. masih terdapat keprihatinan dan kebimbangan yang disuarakan oleh anggota masyarakat mengenai rasional dan keberkesanan pelaksanaannya. ceramah dan membuat panggilan ke radio’. Beliau berkata bahawa ‘penggunaan sebutan baku di sekolah-sekolah mencapai objektif yang ingin dicapai. Singapore Press Holdings. Berita Harian. “Usaha Perluas Sebutan Baku Dirancang”. 3. Penglibatan pihak media massa dan badan-badan setempat menampakkan usaha yang padu dari semua pihak bagi merancakkan dan melicinkan pelaksanaan sistem sebutan baku di Singapura. Walaupun pada keseluruhannya sistem sebutan baku ini diterima pelaksanaannya di Singapura khususnya di sekolah-sekolah.sebutan baku.7. dalam Komentar. Di peringkat sekolah. 56 . Pengerusi MBMS pernah membuat kenyataan dalam akhbar Berita Harian pada 3 Julai 2003 mengenai pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah. Encil Yatiman Yusoff. Untuk menerangkan kepada masyarakat. Hlm 1.7 Keberkesanan Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku di Sekolah-sekolah Menengah 3.

kita mengakui perlu diadakan pendidikan umum terhadap penggunaan sebutan baku bagi meluaskan lagi usaha ke arah penggunaannya. Ibid. Persoalan yang ditimbulkan oleh anggota masyarakat sama ada sistem sebutan baku ini harus diteruskan atau tidak mungkin berpunca daripada beberapa faktor termasuk yang berlaku di luar negara. jelas sekali bahawa objektifnya tercapai. Usaha ini juga dilakukan memandangkan pemimpin masyarakat dan guru-guru perasan akan kurangnya penggunaan sebutan baku dalam acara-acara kemasyarakatan sehingga menimbulkan pertanyaan sama ada proses baku kian berkurangan’. selepas 10 tahun sebutan baku diperkenalkan di sini. satu artikel yang diterbitkan dalam akhbar Berita Harian bertarikh 17 Julai 2003 cuba mempersoalkan kewajaran tindakan pelaksanaan sebutan baku ini di sekolah-sekolah. ‘Di peringkat masyarakat. Yang 29. penggunaan sebutan baku ini didapati bukan saja tidak menunjukkan kemajuan malah semakin berkurangan.29 Naib Penolong Presiden Kanan. Menurut artikel tersebut. hlm 1. Beliau berkata. Hal ini dinyatakan oleh Pengerusi MBMS. 57 . Encik Yatiman Yusoff di akhbar Berita Harian. Kewajaran meneruskan pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolah-sekolah juga dipersoalkan kerana dikhuatiri pelaksanaan tersebut membebankan pelajar-pelajar khususnya para pelajar yang mempunyai penguasaan Bahasa Melayu yang agak lemah. MediaCorp radio. Antara punca kekuatiran ini bersebab oleh kurangnya penggunaan sebutan baku dalam kalangan ahli masyarakat khususnya para pemimpin masyarakat. kosa kata dan ejaan. Cik Zakiah Halim juga menyatakan bahawa ‘Tentang nahu.Sebagai respons kepada kenyataan ini..

Mesyuarat Jemaah Menteri Malaysia bersetuju agar sebutan bahasa baku DBP terus dilaksanakan di sekolah-sekolah hanya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Hasil daripada pandangan serta kajian yang dijalankan berkenaan isu tersebut. termasuklah pemimpin dan ahli ilmu yang cepat membuat kesimpulan dan pendirian sebelum benar-benar meneliti dan memahami isu yang sebenarnya. kursus dan seminar serta berdasarkan potongan akhbar termasuklah: a) Sebutan baku mematikan dailek dan mengganggu kelancaran komunikasi.kedudukannya masih terumbang-ambing ialah bahagian sebutan baku. Ibid. tidak ramai yang menyahut seruan itu’. Menteri Pendidikan Malaysia.30 Kekhuatiran ini juga berpunca daripada keputusan pemerintah Malaysia mengenai pelaksanaan sebutan baku di negara tersebut. 31 Menurut Awang Sariyan ( 2000 ). c) Sebutan baku menghilangkan identiti kemalaysian. selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 januari 2000. DBP. 58 .. hlm 1. terdapat kekeliruan dan salah faham yang timbul pada masa sebutan baku dimasyarakatkan. 2000. hlm 41. sebahagian besar kumpulan yang menentang ini kurang faham akan aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem sebutan baku seperti konteks penggunaan. Awang Sariyan. Kuala Lumpur. b) Sebutan baku menimbulkan kesulitan memahami sesuatu. 31. Ini kerana sesudah 10 tahun seruan agar sebutan baku menjadi amalan kita. Tan Sri Dato’ Musa Bin Mohamed. d) Sebutan baku adalah pengaruh Indonesia. ‘Kekeliruan dan salah faham tersebut kebanyakannya berpunca daripada sikap sebilangan anggota masyarakat. Y. Melalui kenyataan akhbar bertarikh 9 Februari 2000. dan e) Sebutan baku bertentangan dengan prinsip linguistik bahawa “bahasa ialah pertuturan” ’. Antara kekeliruan tersebut berdasarkan maklumat balas daripada ceramah. konsep sebutan baku dan 30 . telah memaklumkan bagi kerajaan Malaysia laporan kajian mengenai penggunaan sebutan bahasa baku DBP di sekolah-sekolah.B. Di Malaysia.

tiada lagi sebarang pemantauan dilakukan. mendapati bahawa latihan dan lawatan atau pemantauan serupa seperti yang pernah dijalankan pada tahun-tahun awal pelaksanan sistem ini tidak lagi dijalankan sejak 1999. Namun usaha ini hanya dijalankan pada peringkat awal pelaksanaannya. kali terakhir MOE mengadakan latihan dan lawatan ke sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan sebutan baku ini adalah pada tahun 1998. Pada tahun tersebut. Terhentinya sistem pemantauan ini juga seolah-olah memberikan gambaran kepada masyarakat terutamanya guru-guru dan para pelajar di sekolah-sekolah bahawa kepentingan menggunakan sebutan baku sudah makin berkurangan. selain menjalankann kursus untuk para guru. Kekeliruan dan salah faham ini juga berlaku di Singapura dan faktor-faktor ini serta keputusan yang dibuat oleh Malaysia sebagai salah satu negara pelopor sebutan baku untuk tidak melaksanakan sebutan baku di media massa. Berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada laporan bertulis MOE. Dalam laporan yang diteliti. jawatankuasa ini mengadakan lawatan ke sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan. tidak pula dinyatakan sebab-sebab kenapa pihak MOE tidak lagi menjalankan lawatan dan pemantauan tersebut. sebanyak 30% sekolah menengah terlibat dalam program pemantauan dari Januari hingga Oktober. telah mempengaruhi beberapa anggota masyarakat di Singapura sehingga menimbulkan persoalan tentang kewajaran pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolah-sekolah di Singapura.proses pembakuan bahasa. Keberkesanan pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah memang menjadi keutamaan Jawatankusa induk MOE yang ditubuhkan. Penelitian terhadap laporan bertulis MOE mengenai latihan bagi para guru dan lawatan yang dilakukan ke sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan sistem sebutan baku. masalah yang berkaitan dan membantu para guru. Oleh sebab itu. Selepas tahun tersebut. 59 .

Singapore Press Holdings. dalam Parlimen. termasuk golongan bukan Melayu yang mengambil Bahasa Melayu di sekolah-sekolah’. Pembakuan sistem sebutan ini akan melengkapkan pembakuan bahasa di Singapura di samping membantu para pelajar khususnya pelajar-pelajar yang kurang terdedah kepada penggunaan bahasa Melayu di rumah. “Sebutan Baku Bantu Murid Melayu”. Menurut Encik Hawazi. 60 .Dasar yang diambil oleh pemerintah Singapura amat jelas iaitu meneruskan pelaksanaan sistem sebutan baku ini di sekolah-sekolah kerana diyakini pelaksanaannya akan membawa hasil yang diingini dalam jangka panjang. hlm 8. Konsistensi ini memudahkan pembelajaran Bahasa Melayu bagi pelajar yang kurang terdedah kepada Bahasa Melayu di rumah. semasa menjawab soalan Puan Halimah Yaakob. sebutan baku ini baru sedekad dilaksanakan dan adalah wajar untuk memberikan ruang dan peluang yang cukup kepada pelaksanaannya sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk meneruskan inisiatif ini atau sebaliknya. seorang anggota parlimen. dalam sesi parlimen pada Mac 2004. semakin ramai orang Melayu menggunakan bahasa Inggeris di rumah. Mac 2004. Setiausaha Kanan Parlimen (Pendidikan ) merangkap Setiausaha Sumber Tenaga. Berita Harian. Dasar yang diambil oleh pemerintah Singapura ini dan kelebihan menggunakan sebutan baku di sekolah-sekolah ditekankan oleh Encik Hawazi Daipi. Lagi pun.32 32. sistem ini lebih konsisten dari segi bunyi dan huruf. Puan Halimah Yaakob menanyakan tentang sebab-sebab perlunya menggunakan sistem sebutan baku dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. ‘Oleh sebab setiap abjad vowel atau konsonen ini hanya memiliki satu bunyi yang dikaitkan dengannya sahaja. penggunaan sebutan baku merupakan langkah yang wajar dan sistematik kerana seperti masyarakat lain di Singapura.

Pemantapan dan pembakuan sistem Bahasa Melayu tentulah memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan hubungan Singapura dengan negara jiran di Nusantara yang majoriti penduduknya sebanyak 263 juta orang berbahasa Melayu/Indonesia. manfaat pembakuan ini juga perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas khususnya kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama rantau ini dan hubungan Singapura dengan jiran-jirannya. Oleh sebab selama ini tiada kajian atau penilaian yang dijalankan mengenai inisiatif MOE tersebut walaupun terdapat beberapa kebimbangan dan keprihatinan. Tinjauan dan penilaian yang berterusan perlu dilakukan untuk mengetahui keberkesanan dan keprihatianan pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah. pengkaji memilih untuk melakukan satu kajian mengenai pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolah-sekolah untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut: • mengetahui sejauh mana pelajar mampu bertutur menggunakan sebutan baku dengan baik dalam pembelajaran Bahasa Melayu 61 . sejauh ini ( sehingga kajian ini dijalankan ) tidak ada kajian atau tinjauan menyeluruh yang dilakukan oleh MOE atau mana-mana pihak untuk mengukur keberkesanan pelaksanaan sistem sebutan baku khususnya di sekolah-sekolah. Hasil daripada penilaian yang dilakukan dapat memberikan lapor balik dan panduan kepada pihak tertentu khususnya pihak MOE untuk membuat keputusan mengenai pelaksanaannya dan bentuk tindakan susulan yang harus diambil.Selain itu. Walaupun wujud kebimbangan dan keprihatinan seperti yang dinyatakan dalam perenggan yang lebih awal.

Oleh itu kajian ini hanya berupaya menghasilkan gambaran pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah menengah sahaja. menengah dan maktab rendah/institut pusat haruslah dijalankan.7% pelajar perempuan dan 55.2% pelajar bukan Melayu yang mengambil Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua telah melalui pembelajaran bahasa Melayu dalam sebutan baku selama hampir 9 tahun sejak di peringkat sekolah rendah.7% pelajar-pelajar bukan Melayu yang mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa kedua (57. Kesemua pelajar Melayu dan 57. kajian di semua peringkat sekolah iaitu.2%) atau ketiga (42. sekolah-sekolah dan ibu bapa • • mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dan guru mengemukakan saranan-saranan bagi usaha-usaha berterusan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan dan menyokong pelaksaannnya secara total. Walaupun demikian. peringkat rendah. Kumpulan pelajar menengah tiga ini dipilih kerana diyakini bahawa pengalaman belajar Bahasa Melayu selama 9 tahun sudah 62 .3%% pelajar lelaki. Kumpulan pelajar ini terdiri daripada 44.7.2 Maklumat Sampel Tinjauan yang dijalankan ini melibatkan sejumlah 300 pelajar menengah 3. Untuk mengetahui gambaran yang lebih luas dan menyeluruh. kajian ini hanya melibatkan tinjauan dan kajian di sekolahsekolah menengah. 3. dan 76 guru bahasa Melayu yang mengajar di sekolah menengah.3% adalah pelajar-pelajar Melayu dan 98 atau 32. Berdasarkan jumlah ini.• meninjau pelaksanaannya dalam bilik darjah khususnya peranan guru sebagai model penutur atau penutur contoh dan pengembang bahasa • mengenal pasti faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaannya seperti peranan dan sokongan MOE.8%). sebanyak 202 atau 67.

mereka sudah melalui pembelajaran bahasa Melayu selama tiga tahun sejak di peringkat sekolah menengah satu. Sebanyak 42.7%. Yang berikut ialah profil para pelajar yang terlibat dalam kajian ini: Jadual 1: Pelajar Mengikut Jantina dan Bangsa Jantina Lelaki Perempuan Jumlah (100%) Melayu 115 87 202 (67. pelajar yang mengambil bahagian terdiri daripada pelajar Melayu 67.3%) Bangsa Lain 14 12 26 (8. Ini juga menggambarkan bahawa subjek bahasa Melayu bukan sahaja dipelajari oleh pelajar-pelajar Melayu bahkan juga pelajar-pelajar bukan Melayu.7%) Seperti yang tertera dalam Jadual 1 di atas. Mereka dipilih bagi kajian ini kerana pengkaji ingin meninjau sama ada sebutan baku memainkan peranan yang positif ke atas pemerolehan bahasa kumpulan pelajar cemerlang ini. pelajar India 7.8% pelajar bukan Melayu yang mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa ketiga adalah pelajar-pelajar cemerlang 10 peratusan terbaik dalam PSLE.3%) Cina 28 22 50 (16. Jumlah guru yang terlibat ini 63 .4%) guru wanita dan 24 ( 31. Semasa kajian ini dijalankan.cukup untuk melihat kesan sebutan baku ke atas kebolehan berbahasa pelajar khususnya dalam aspek ejaan.7%.3%.3% dan pelajar yang berbangsa lain membentuk 8. pelajar Cina 16. Mereka terdiri daripada 52 ( 68. Seramai 76 guru yang terlibat dalam kajian ini merupakan guru-guru Bahasa Melayu yang mengajar di peringkat sekolah menengah daripada 26 buah sekolah.7%) India 9 13 22 (7. bacaan dan pertuturan.6%) guru lelaki.

Perbezaan antara jumlah guru wanita dan lelaki yang terlibat juga menggambarkan trend tenaga guru di sekolah-sekolah iaitu terdapat lebih ramai kaum wanita yang bertugas sebagai pendidik daripada kaum lelaki. Setelah diberi pengesahan. menetapkan jumlah pelajar yang akan terlibat dan masa bagi mendapatkan semula borang soal selidik yang telah dilengkapkan. Masa dan tarikh bagi menjalankan soal selidik ini juga dibincangkan dengan pihak sekolah.mewakili 20. Soal selidik ini dijalankan oleh ketua subjek bahasa Melayu sebelum dan selepas peperiksaan akhir sekolah berlangsung. Pengkaji seterusnya menghubungi dan bertemu ketua subjek Bahasa Melayu sekolah-sekolah berkenaan untuk menerangkan prosedur soal selidik ini. 64 .8% kesemua guru Bahasa Melayu sebanyak 365 orang yang mengajar di sekolah-sekolah menengah (semasa tinjauan ini dijalankan) di seluruh Singapura. prosedur yang berikut telah dilakukan: a. 3. d. c.7. Guru-guru yang dipilih ini juga mempunyai pengalaman mengajarkan Bahasa Melayu yang berbeza-beza dan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai peranan dan keprihatinan guru-guru ini dalam melaksanakan sebutan baku di sekolah. b. kebenaran daripada pengetua sekolah yang telah dipilih juga didapatkan.3 Kaedah Kajian Sebelum data bagi kajian ini didapatkan. Kebenaran bertulis daripada pihak MOE diperoleh untuk menjalankan soal selidik di sekolah-sekolah menengah dan menggunakan data yang dikumpulkan dalam kajian ini.

Soalan jenis kedua ialah soalan jenis terbuka. Printer Publisher. Interviewingg and Attitude Measurement. Mengenai jenis soalan terbuka ini. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘they can let their thoughts roam freely unencumered by a prepared set of replies’. Bagi borang soal selidik para guru.e. A. 1992. hlm 112.34 Borang soal selidik yang disediakan bagi para pelajar terbahagi kepada tiga bahagian. maka para responden boleh memberikan respons dengan bebas setelah mereka memahami tujuan soalan yang dikemukakan. Questionaire Design. Oppenheim. Bahagian A (soalan 1-5) ialah mengenai latar belakang pelajar yang merangkumi bangsa. Borang yang telah dilengkapkan dikembalikan semula oleh para guru melalui pos menggunakan sampul surat bersetem yang disediakan. Oleh sebab soalan jenis terbuka ini tidak menghadkan jawapan seperti soalan jenis tertutup. 34. pengkaji hanya menghubungi ketua subjek sekolah yang dipilih dan menerangkan soal selidik ini melalui telefon. iaitu soalan yang memerlukan responden mengisi tempat kosong dan menandakan dengan tanda (√) menggunakan skala Likert bagi kenyataan yang dipersetujui mengenai item yang diberikan. Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada dua: soal selidik untuk para pelajar dan soal selidik untuk para guru. 65 .N. Oppenhiem berpendapat bahawa ‘mereka boleh membiarkan pemikiran mereka bebas tanpa dibebani oleh satu set jawapan yang telah disediakan’. 33 . Lihat Lampiran 2 dan 3 bagi contoh borang soal selidik yang digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolahsekolah menengah di Singapura. Ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada para responden untuk mengemukakan perasaan dan respons-respons lain yang tidak dapat dikemukakan dalam soalan jenis pertama. London. Borang soal selidik kemudian dihantar kepada guru-guru ini melalui pos.33 Secara keseluruhannya. borang soal selidik ini terbahagi kepada dua jenis soalan.

keupayaan mereka bertutur dengan menggunakan sebutan baku. dan PGBM. bahan-bahan yang digunakan. Bahagian A (soalan 1-6) mengenai latar belakang guru yang antara lain termasuk jangka masa mengajar. sama ada mereka sudah menghadiri seminar atau bengkel dan informasi yang diperoleh oleh mereka mengenai sebutan baku ini. 66 . Aspek yang dikemukakan termasuklah sama ada sebutan baku membantu mereka dalam pembelajaran bahasa Melayu. Bahagian C (soalan 30-31) merupakan soalan terbuka yang menggalakkan para pelajar memberikan komen dan saranan. peranan guru. Soal selidik bagi para guru pula terbahagi kepada empat bahagian.bahasa utama yang digunakan dan kekerapan menggunakan bahasa Melayu apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga di rumah. sokongan yang diberikan oleh MOE dan sekolah. penggunaan sebutan baku dalam bilik darjah. Bahagian B (soalan 6-29) menyentuh tentang pelaksanaan sebutan baku di sekolah. media massa dan pertubuhan setempat seperti MBMS. sekolah. Bahagian D (soalan 31-32) pula mengemukakan dua soalan bagi mendapatkan komen dan saranan para guru mengenai hambatan yang dihadapi dan juga peranan lebih aktif yang boleh dimainkan oleh pihak-pihak tertentu seperti MOE. sekolah boleh membantu mereka menggunakan sebutan baku dengan lebih baik. Bahagian C (soalan 25-30) pula bertujuan untuk mengukur pencapaian pelaksanaan ini dari segi objektif dan juga penguasaan pelajar dalam menggunakan sebutan baku dalam pembelajaran dan aktiviti Bahasa Melayu yang dijalankan. ibu-bapa. Bahagian ini bertujuan untuk mengetahui sama ada para pelajar mengahadapi masalah dan jenis masalah yang dihadapi dan bagaimana pada pendapat mereka. Bahagian B (soalan 7-24) menyentuh tentang pelaksanaan sebutan baku di sekolah yang merangkumi pelaksaannya dalam bilik darjah. KGMS. ibu bapa dan media massa serta bantuan yang diperoleh jika mereka menghadapi masalah dalam sebutan. kawan-kawan dan guru-guru di sekolah.

7%) 138 (68.4 Dapatan Kajian Berdasarkan analisis data yang diperoleh.1 Latar Belakang Responden Bahasa Pertuturan Utama yang Digunakan oleh Pelajar Jadual 2: Bahasa Pertuturan Utama yang Digunakan oleh Pelajar Melayu Bahasa pertuturan utama yang digunakan Dengan keluarga di rumah Dengan kawan-kawan Melayu 159 ( 78.7.7. Para pelajar juga lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris bila berhubungan dengan kawan-kawan ( 31.7.7%) menggunakan bahasa Melayu di rumah.3%) Inggeris 43 (21.3%) ketika mereka berkomunikasi dengan keluarga.5%) Kajian yang dijalankan ( Jadual 2 ) menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar-pelajar Melayu ( 78. sukatan pelajaran dan buku teks bagi sekolah menengah juga dirujuk untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan sistem sebutan baku ini.2%) Mandarin 0 (0%) 0 (0%) Tamil 0 (0%) 0 (0%) Bahasa Lain 0 (0%) 1 (0.3%) 63 (31.1 3.2% ) dan jumlah yang 67 .Selain soal selidik. Data yang diperoleh melalui soal selidik ini akan dibincangkan berdasarkan bahagian-bahagian berikut: 3.4. beberapa hal dan rumusan dapat dibuat tentang aspek yang dikaji. 3.4. Walaupun demikian terdapat trend atau kecenderungan dalam kalangan pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris ( 21.1.

5%) 20 (20.2 Kekerapan Penggunaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Para Pelajar Secara keseluruhan. Bagi pelajar-pelajar bukan Melayu pula (Jadual 3).3%) berbanding dengan keluarga di rumah.5% pelajar yang bertutur bahasa Melayu di rumah dan 20.menggunakan bahasa Melayu ketika berkomunikasi dengan kawan-kawan berkurangan ( 68. Dapatlah diandaikan bahawa penggunaan bahasa Melayu di sekolah mungkin hanya berlaku di dalam bilik darjah khususnya semasa kelas bahasa Melayu.4.1%) 27 ( 27.75%) jika dibandingkan dengan bahasa Melayu .1.1%) 72 (73. Mandarin dan bahasa lain.1%) dan dengan kawan-kawan (73.7. mereka menggunakan lebih banyak bahasa Inggeris di rumah (54.7% hanya menggunakannya bahasa Melayu secara kadang-kadang dan sekalisekala sahaja ketika berkomunikasi.1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3. berdasarkan kekerapan (Jadual 4) hanya 35. Jadual 3: Bahasa Pertuturan Utama yang Digunakan oleh Pelajar Bukan Melayu Bahasa pertuturan utama yang digunakan Dengan keluarga di rumah Dengan kawan-kawan Melayu Inggeris Mandarin Tamil Bahasa Lain 13 (13.3%) 6 (6.4%) 53 (54. Hanya 27.4% dengan kawan-kawan.9% pula tidak pernah menggunakan bahasa Melayu apabila berkomunikasi dengan keluarga. Sebanyak 58.4% pelajar selalu menggunakan bahasa Melayu dengan keluarga. 68 . kawan-kawan dan juga guru mereka di sekolah. Bakinya sebanyak 5.5%) 5 (5. kawan-kawan dan dengan guru di sekolah.

1.3 Pengalaman Guru Mengajar Mengikut Tahun Rajah 1 di bawah ini menunjukkan bahawa sebanyak 34.9% Tidak Pernah 10.6% 35.1% guru yang mempunyai pengalaman mengajar lebih sepuluh tahun keatas merupakan guru-guru printis yang melalui proses pelaksanaan sebutan baku sejak awal pelaksanaannya di sekolah-sekolah.6% 2.7.2% guru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai pengalaman mengajar selama 1 hingga 5 tahun.9% mempunyai pengalaman selama 5 hingga 10 tahun.6% 41.4% Kadang-kadang 30. 14. Bolehlah disimpulkan bahawa hanya 46.5% selama 10 hingga 15 tahun dan 31.8% 4.9% guru yang mengajar kurang daripada 10 tahun merupakan guru-guru yang mengajar setelah sistem sebutan baku itu dilaksanakan di sekolah-sekolah. Sebanyak 53.3% 39. 69 .6% 44.Jadual 4: Gambaran Keseluruhan Penggunaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Selalu 49.3% 5.6% sudah mengajar selama 20 tahun atau lebih.3% 17.8% Sekali-sekala 9. 17.3% 38.9% Penggunaan Bahasa Melayu Dengan keluarga di rumah ( 100%) Dengan kawan-kawan di sekolah (100%) Dengan guru di sekolah (100%) Jumlah Purata (100 %) 3.5% 16.4.8% 19.3% 33.

3% pelajar mengatakan bahawa guru mereka akan membetulkan sebutan baku pelajar apabila pelajar membuat kesalahan dalam sebutan dan 70% mengatakan guru mereka memberikan mereka galakan. Pelajar yang enggan menggunakan sebutan baku dalam kelas mungkin kurang faham dan kurang yakin akan faedah menggunakan sebutan baku terhadap penguasaan bahasa mereka. Walaupun demikian. Seramai 79.2 Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku dalam Bilik Darjah dan Peranan Guru Sebagai Model Penutur Kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar diwajibkan oleh pihak sekolah menggunakan sebutan baku semasa kelas Bahasa Melayu.3% pelajar sahaja yang menggunakannya semasa pembelajaran bahasa Melayu. Jumlah ini mungkin bersebab daripada sikap dan kebiasaan para pelajar yang sudah biasa dengan sebutan Johor-Riau dan juga mereka yang menghadapi kesukaran menguasai bahasa Melayu terutama pelajar-pelajar bukan Melayu.7. Keadaan ini ditambah pula oleh sikap guru semasa mengajar. Ini bermakna terdapat 21%-30% guru yang gagal melaksanakan 70 .4.Rajah 1: Pengalaman Mengajar Mengikut Tahun % 35 30 25 20 15 10 5 0 1-5 thn 5-10 thn 15-20 thn 20 thn atau lebih Tahun 3. hanya 60.

Sejak tahun 1999. hanya 69. Bilangan 2. Sidek Saniff. Jilid 10. guru hendaklah mengamalkan budaya ilmu. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. pada 8-10 September 1992.7% yang menggunakan sebutan baku dalam pengajaran mereka. hlm 12. Di Pusat Islam. budaya membaca dan mendukung falsafah pendidikan sepanjang hayat. MOE tidak lagi 35. Sebagai model. Beliau mengatakan. Dalam perkembangan pendidikan kini. Singapura. Menteri Negara (Pendidikan ) untuk Majlis Pembukaan Rasmi. 1992. dalam Sekata. Peri pentingnya peranan guru sebagai model penutur bahasa Melayu telah ditekankan oleh Encik Sidek Saniff dalam ucapan rasmi Majlis Pembukaaan Seminar Sebutan Baku 1992 yang dianjurkan untuk para guru Bahasa Melayu. MITA. “Ucapan Haji Sidek saniff. ‘Peranan guru bahasa di mana-mana sekolah bukanlah setakat mengajarkan bahasa di dalam bilik darjah sahaja tetapi juga dalam pengurusan aktiviti sesebuah sekolah.35 Tahap penglibatan dan sokongan para guru yang kurang komited mungkin berpunca daripada longgarnya pengawasan dan pemantauan oleh pihak MOE yang bertanggungjawab memastikan pelaksanaan sebutan baku di sekolah. 71 .tugas bagi pelaksanaan sebutan baku dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu seperti yang disarankan oleh pihak kementerian. Singapura”. Walaupun seramai 96% guru bersetuju bahawa guru merupakan contoh atau model yang baik bagi menggalakkan penggunaan sebutan baku di kalangan pelajar. guru bahasa itu hendaklah menunjukkan tahap keterampilan berbahasa yang tinggi. Dapatan ini dikuatkan lagi oleh pengakuan yang dibuat oleh para guru sendiri yang terlibat dalam kajian ini. Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura. setidak-tidaknya meninggikan taraf pengetahuan dan penggunaan bahasanya. Keterampilan seseorang guru inilah yang akan diteladi oleh pelajar-pelajarnya’. Ia akan menjadi contoh yang boleh diteladani dari segi pertuturan dan perlakuan bahasanya.

Keadaan ini sudah tentu tidak mendorong atau menghambat para guru menggunakan sebutan baku dalam pengajaran mereka. selebihnya daripada kawan-kawan (11%). Walaupun jumlahnya kecil. persediaan yang kurang rapi boleh menjejaskan usaha para guru untuk turut serta dalam pelaksanaan ini secara aktif dan efektif. Keghairahan MOE yang agak menurun ini juga menyebabkan para guru terutamanya guru-guru yang baru mengajar. ini sudah cukup untuk menghambat pencapaian 72 . Berdasarkan kajian yang dijalankan. guru-guru yang baru bertugas antara 1-5 tahun membentuk 34. Pihak MOE sudah tidak lagi menjalankan bengkel atau kursus sebutan baku ini sejak tahun 1999. mempunyai tanggapan bahawa kepentingan pelaksanaan sistem sebutan baku ini berkurangan dan oleh sebab itu mereka mengambil sikap sambil lewa dalam pelaksanaannya. (Sila lihat halaman 67-68 bagi perbincangan mengenainya). Guru-guru yang tidak melaksanakan sebutan baku dalam bilik darjah ini mungkin terdiri daripada golongan guru-guru baharu.2% jumlah responden. hanya 36% guru yang tahu menggunakan sebutan baku daripada bengkel yang dihadiri oleh mereka.memantau penggunaan sebutan baku di sekolah-sekolah secara sistematik seperti mana yang dilakukan semasa tahun-tahun pertama pelaksanaannya. Oleh itu. Dalam kajian ini. beberapa orang guru yang ditinjau mengaku bahawa mereka sendiri sukar untuk menggunakan sebutan baku kerana sudah terbiasa dengan loghat Johor-Riau. Kebanyakan guru-guru baharu tidak menjalani kursus khas sebutan baku bagi guru Bahasa Melayu yang biasanya dikelolakan oleh pihak MOE. bahan rujukan (36%) NIE dan media massa (18%). kalau dibiarkan. Tambahan lagi. Guru-guru yang mengajar tanpa menjalani kursus ini mungkin berasa kurang yakin dan kurang berpengetahuan serta kurang memahami peranan mereka dan objektif pelaksanaan sebutan baku dalam pembelajaran Bahasa Melayu.

didapati dasar penggunaan sebutan baku dalam pengajaran ini kurang ditekankan. 2002. Kesamaran ini pula diteguhkan dengan objektif pengajaran kemahiran bertutur yang tertera pada halaman 6 sukatan tersebut. Keadaan ini diburukkan lagi dengan masalah kekurangan guru bahasa Melayu di sekolah menengah dan untuk menutup kekurangan ini. MOE. Berdasarkan penelitian terhadap sukatan pelajaran tahun 1993 dan 2002 bagi sekolah menengah. seseorang guru itu haruslah menunjukkan kesungguhan mereka dan berusaha untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan peranannya sebagai penutur contoh dan pengembang bahasa. Jabatan Pegembangan dan Pembangunan Kurikulum. Singapura. aspek kesinambungan penggunaan sebutan baku ini mungkin terjejas. hlm 5. tetapi memandangkan usia pelaksanaan sebutan baku ini masih muda. sekolah-sekolah akan mengambil guru gantian (relief teacher) yang kebanyakannya tidak menjalani latihan perguruan. Guru-guru ini tidak berupaya untuk melaksanakan tugas sebagaimana guru yang bertauliah. 73 . Dalam sukatan pelajaran baharu yang dikemas kini dan dilaksanakan di sekolah-sekolah sejak tahun 2002. Walau apa pun keadaannya. Oleh itu.36 Walaupun difahami bahawa yang dimaksudkan dengan bahasa baku itu termasuk juga aspek sebutan. Sukatan Pelajaran bagi Sekolah Menengah.penggunaan sebutan baku sebagaimana yang diharapkan. ‘Pelajar diharapkan dapat bercakap atau bertutur dengan sebutan yang 36. adalah wajar dinyatakan matlamat tersebut dengan jelas agar para guru terutamanya guru-guru baharu dapat memahami matlamat pelaksanaan sebutan baku dalam pengajaran Bahasa Melayu di sekolah-sekolah. MOE. matlamat program Bahasa Melayu mengatakan bahawa ‘matlamat program ini membolehkan pelajar menggunakan bahasa secara berkesan dan baku dalam konteks komunikasi yang berfaedah dan bermakna’. Objektif ini berbunyi. dalam sesetengah kes.

terang, jelas dan dapat didengar’.37 Soal tentang perlunya pelajar bertutur dengan menggunakan sebutan baku tidak dicatatkan dengan jelas dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu.

3.7.4.3 Keberkesanan dan Pencapaian Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku di Sekolah-sekolah

Kajian yang dijalankan ini mendedahkan bahawa secara keseluruhan, sebanyak 77.6% pelajar mengatakan bahawa sebutan baku penting bagi mereka mempelajari Bahasa Melayu. Kajian ini juga menunjukkan bahawa 88.3% pelajar mendapati bahawa sebutan baku membantu mereka dalam bacaan dan ejaan dan sekali gus membantu mereka mempelajari Bahasa Melayu dengan lebih mudah. Namun, peratus pelajar bukan Melayu yang mendapati bahawa sebutan baku membantu mereka dalam pembelajaran lebih tinggi daripada pelajar Melayu. Sebanyak 82.7% berpendapat sebutan baku membantu mereka dalam bacaan dan ejaan dan 74.5% bersetuju bahawa sebutan baku membantu mereka mempelajari bahasa dengan lebih mudah berbanding dengan pelajar Melayu sebanyak 61.3% dan 50.3% bagi perkara yang sama. Keadaan ini mungkin disebabkan aspek pendedahan dan pengalaman yang dilalui oleh kedua-dua kumpulan ini. Bagi kebanyakan pelajar Melayu, mereka terdedah kepada penggunaan bahasa Melayu semenjak kecil lagi khususnya semasa berkomunikasi dengan ahli keluarga dan kawan-kawan di luar sekolah. Walaupun mereka menggunakan loghat Johor-Riau di luar waktu sekolah, penukaran sebutan kepada sebutan baku tidak banyak memberikan kesan khususnya dalam bacaan dan maksud perkataan yang telah dipelajari oleh mereka. Tetapi pelajar-pelajar bukan Melayu, sebahagian besarnya hanya terdedah kepada bahasa Melayu apabila mereka memasuki sekolah rendah bagi pelajar-pelajar yang mengambil Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dan sekolah menengah bagi pelajar-

37. Ibid., hlm 6. 74

pelajar yang mengambil Bahasa Melayu sebagai bahasa ketiga. Sebutan baku yang berbentuk fonemik ini boleh membantu mereka dalam bacaan dan ejaan.

Dapatan yang diperoleh daripada respons yang diberikan oleh para guru juga menunjukkan bahawa sebanyak 77.6% guru berpendapat bahawa secara keseluruhan, pelaksanaan dan pendekatan sebutan baku di sekolah-sekolah menepati objektif pelaksanaannya. Sebanyak 92.1% pula bersetuju bahawa sebutan baku membantu pelajar dalam bacaan dan ejaan. Hal ini berdasarkan penglibatana pelajar dalam kelas subjek Bahasa Melayu yang dijalankan selama 3.75 jam dalam seminggu. Selanjutnya 78.9% guru mengatakan pelajar-pelajar mereka menunjukkan kelakonan yang baik dalam ujian peringkat sekolah yang menguji kecekapan mereka menggunakan sebutan baku dalam bacaan dan ujian lisan.

Keadaan ini tentulah disebabkan oleh kelebihan menggunakan sebutan baku yang berdasarkan prinsip fonemik, iaitu satu lambang atau huruf, mewakili satu fonem dan mestilah dibunyikan mengikut cara penyebutan fonem itu sendiri. Ini bermaksud, kata-kata hendaklah dieja sebagaimana yang diucapkan dan diucapkan sebagaimana yang dieja. Sebutan mengikut prinsip fonemik ini memudahkan para pelajar kerana keseragaman dalam sistem sebutan ini boleh mengelakkan kekeliruan dalam penyebutan sesuatu perkataan. Sebutan yang tidak mengikut fonemik atau yang salah akan hanya mengelirukan para pelajar kerana kesalahan dalam sebutan akan memberikan kelainan maksud dan ejaan. Tegasnya, sistem fonemik ini memberikan ketekalan antara huruf dan bunyi. Ketekalan ini memudahkan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu untuk pelajar Melayu yang kurang terdedah kepada bahasa Melayu di rumah, termasuk pelajar bukan Melayu yang mengambil Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua atau ketiga.

75

Kelebihan menggunakan sistem sebutan baku dalam pembelajaran Bahasa Melayu ada disentuh oleh Asraf dalam rencananya yang bertajuk Sebutan Baku Bahasa Melayu Berdasarkan Prinsip Fomenik (1986). Menurut beliau, ‘sebutan baku menurut prinsip fonemik dapat memudahkan guru mengajar dan murid belajar mengucapkan bahasa Melayu dengan tidak lagi dibingungkan oleh kecualian-kecualian yang berbagai-bagai, misalnya ada kata-kata yang disebut menurut fonetik Riau-Johor, ada yang disebut menurut bunyi fonetik Inggeris seperti *indastri, *jenerasi dan *yunit untuk industri, generasi dan unit dan ada yang menurut sebagaimana yang dieja secara fonemik’.38 Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh MOE di sekolah-sekolah, secara keseluruhan didapati sebanyak 78% (1997) dan 92% (1998) pelajar-pelajar dapat menggunakan sebutan baku dengan baik dan selesa.39 Pelajar-pelajar juga bersetuju bahawa menggunakan sebutan baku lebih mudah kerana sebutan bagi perkataan berdasarkan fonem.

3.7.4.4 Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku

Pelaksanaan sebutan baku ini juga perlu ditinjau dari aspek-aspek sokongan yang dapat melicinkan pelaksanaannya ini. Antara faktor yang mendorong pelaksanaan ini ialah peranan MOE, sekolah dan ibu bapa. Berikut ialah dapatan yang diperoleh mengenai sokongan dan peranan MOE:

38. Asraf, 1986. “Sebutan Baku Bahasa Melayu Berdasarkan Prinsip Fonemik”, dalam Sekata, Jurnal pengembangan dan Pengajaran Bahasa, Jilid 2 Bilangan 2, Singapura, MITA, Hlm 25. 39. Lihat Jabatan Pengembangan dan Pembangunan Kurikulum, 1997 dan 1998. Laporan Pemantauan Mengenai Penggunaan Sebutan Baku dlam Program Pengajaran BahasaMelayu di Sekolah-sekolah, Singapura, MOE. 76

Jadual 5: Peranan MOE dalam Menyokong Pelaksanaan Sistem Sebutan Baku di Sekolah-sekolah No 1 2 3 4 Item Bahan-bahan pengajaran yang disediakan oleh MOE memenuhi keperluan pelaksanaan sebutan baku. Bahan-bahan yang disediakan bagi menyokong pelaksanaan sebutan baku berkesan. Latihan dan program yang dijalankan oleh MOE membantu pelaksanaan sebutan baku. Latihan dan program yang dijalankan oleh MOE bagi membantu pelaksanaan sebutan baku mencukupi. Peratusan 84.2% 71.1% 77.6% 53.9%

Secara keseluruhan, terdapat sokongan yang positif oleh pihak MOE bagi pelaksanaan sebutan baku dalam bentuk penyediaan bahan-bahan pengajaran dan latihan. Namun, usaha dan sokongan MOE masih berkurangan terutamanya dari segi latihan para guru sepertimana yang tertera dalam jadual di atas. Berdasarkan tinjauan dalam Jadual 5 , hanya 53.9% guru menyatakan latihan dan program yang dijalankan oleh MOE bagi membantu pelaksanaan sebutan baku mencukupi dan 77.6% pula mendapati latihan dan program yang dijalankan oleh MOE membantu pelaksanaan sebutan baku. Begitu juga, walaupun 84.2% guru bersetuju bahawa bahan-bahan pengajaran yang disediakan oleh MOE memenuhi keperluan pelaksanaan sebutan baku tetapi hanya 71.1% guru mendapati bahan-bahan yang disediakan bagi menyokong pelaksanaan sebutan baku berkesan.

Pandangan tentang latihan ini mungkin kerana tiadanya latihan intensif yang dijalankan oleh MOE sejak tahun 1999 sebagaimana yang telah diterangkan dalam halaman yang terdahulu. Guru-guru yang tidak dilatih ini akan menggunakan bahan pengajaran yang disediakan berdasarkan apa yang diketahui oleh mereka dan bukan berdasarkan bagaimana bahan itu harus digunakan dalam pengajaran. Begitu juga, bahan pengajaran baharu yang

77

Latihan dan bahan-bahan pengajaran yang disediakan haruslah disemak semula untuk mempertingkatkan bukan sahaja jumlah. hanya 53. 78 .6% sekolah menyediakan sekitaran seperti prasarana yang menggalakkan bagi pelaksanaan sebutan baku. Mengenai sokongan pihak sekolah.dibina berdasarkan sukatan pelajaran yang baharu yang mula digunakan di sekolah-sekolah pada tahun 2002 tidak memuatkan komponen pengajaran sebutan baku seperti yang terdapat dalam buku teks yang lalu. para guru terutamanya guru-guru baharu menghadapi kesukaran kerana mereka tidak mempunyai model atau sampel pelajaran yang boleh dicontohi dan digunakan.4% dalam kajian ini bahawa mereka menghadapi masalah dalam melaksanakan sebutan baku di sekolah. Oleh sebab bahan-bahan pengajaran dan latihan ini merupakan wadah bagi para guru bagi menjalankan tugas mereka dengan yakin dan efektif. hanya 62.75 jam seminggu berbanding dengan sukatan yang harus dijalankan bagi setiap peringkat. mutu dan kepelbagaian bahkan keberkesanannya terutamanya dalam menyokong pelaksanaan sebutan baku dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Hal ini merumitkan lagi tugas guru untuk menyediakan pelbagai pengajaran bagi memenuhi pelbagai peringkat dan keperluan pelajar yang berbeza-beza. Kekurangan ini diakui oleh guru atas sebab faktor masa kurikulum yang terhad iaitu hanya 3. Oleh yang demikian. Oleh yang demikian. Ada kalanya tugas guru menjadi lebih berat kerana mereka terpaksa mengajar semua peringkat dari peringkat menengah satu hingga menengah lima terutamanya di sekolah-sekolah bantuan pemerintah. adalah wajar hal ini diberikan perhatian. kajian mendapati bahawa walaupun 81.1% sekolah sahaja yang merancang aktiviti bagi menyokong pelaksanaan sebutan baku di sekolah. Hal ini disokong oleh pengakuan para guru sebanyak 22.7% pelajar yang akur bahawa aktiviti bahasa yang dijalankan di sekolah-sekolah memberikan peluang dan seterusnya membantu mereka menggunakan sebutan baku.

D. R. ibu bapa tidak berupaya melaksanakan tugas yang lebih aktif bagi menyokong penguasaan bahasa para pelajar. Dorothy. Ira J. D. dalam Oarke R. terlibat dalam aktiviti pembelajaran anak-anak dan mengajar anakanak secara sedar. teacher’s College. Hlm 179-222. Pada keseluruhannya hanya 60% ibu bapa pelajar yang sedar bahawa sebutan baku digunakan di sekolah-sekolah iaitu 61. 1985.. (ed). 79 . Berdasarkan dapatan.40 Ibu bapa. New Mexico. and Holloway S. penglibatan para ibu bapa dalam pelaksanaan sebutan baku ini agak kurang memuaskan. 1929. Colombia University: Hess. Pencapaian ini boleh ditingkatkan dan pengunaannya dapat diluaskan jika terdapat penglibatan para ibu bapa yang lebih aktif. Las Cruces.Seperti yang telah dicatatkan lebih awal. University of Chicago Press: Lujan. Jumlah penglibatan ibu bapa lebih kecil dalam memberikan galakan (44. Florida. Chicago. Phd Disertation. “Family and School as Educational Institutions”. New Mexico State University. Keterlibatan para ibu bapa dalam pembangunan dan pendidikan anakanak amat penting kerana ibu bapa dapat membentuk sikap dan jangkaan. pendidik dan pengkaji bahasa.9% ibu bapa pelajar bukan Melayu. Mary E. Lihat: Gordon. secara keseluruhan terdapat pencapaian yang menggalakkan dalam penguasaan sebutan baku dalam kalangan para pelajar. A Home Learning Center Approach to Early Stimulation. 1971. The Environment of Three Year Old Children. keluarga dan rumah lebih berpengaruh daripada sekolah dalam membantu kemajuan dan pencapaian kanak-kanak seperti dalam kemahiran membaca.6%) anak-anak mereka meningkatkan keupayaan mereka menggunakan sebutan baku. Pentingnya peranan dan penglibatan ibu bapa dalam pembangunan dan kemajuan akademik anak-anak telah banyak dibentangkan melalui kajian yang dijalankan oleh para sarjana. Kesimpulannya. New York. Oleh itu. 1984.3% ibu bapa pelajar Melayu dan 74. Institute for Development of Human Resources: Alstyne.. peranan ibu bapa dalam pembanguan dan kemajuan anak40 . The Family.D.7%) dan membantu (43.. bertindak sebagai model dalam pembacaan. The Effect of Parent Training on Preschool Literacy Development. Hal ini juga mungkin berpunca daripada kurangnya ilmu pengetahuan dalam aspek sebutan ini terutamanya dalam kalangan para ibu bapa yang bukan berbangsa Melayu.

7. Tidak ada jumlah masa tertentu yang diperuntukkan untuk aktiviti bertutur. Lagipun aspek sebutan ini adalah merupakan salah satu perkara daripada banyak perkara yang perlu ditangani oleh guruguru. faktor masa dan tugas yang amat berat menjadi kendala bagi para guru melaksanakan bukan sahaja aktiviti bahasa di luar bilik darjah yang menyokong pelaksanaan sebutan baku tetapi juga menyelesaikan sukatan yang telah ditentukan pada setiap peringkat. Peranan ibu bapa ini akan lebih efektif jika terdapat kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa. Jumlah masa ini merangkumi pengajaran dan pembelajaran semua aspek bahasa iaitu tatabahasa. secara purata masa kurikulum yang diperuntukkan bagi subjek Bahasa Melayu hanya 3.5 Masalah yang Dihadapi Bagi para guru. kefahaman dan karangan. 80 .4. seperti yang dikatakan lebih awal. 3. sementara antara 30-40 pelajar ialah 22. Dengan perkataan lain. Oleh itu.75 jam dalam seminggu. hanya sedikit berbeza 46% dan keupayaan setara sebanyak 4%. Kesempatan menggunakan sebutan baku ini berlaku ketika sesuatu pelajaran Bahasa Melayu dijalankan dalam kelas atau ketika sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Melayu dijalankan. Pelajar-pelajar ini pula mempunyai tahap keupayaan bahasa yang berbeza-beza iaitu sangat berbeza sebanyak 50%. Selain itu. Masalah ini pula ditambah dengan jumlah purata pelajar setiap kelas yang agak tinggi. ibu bapa haruslah dimaklumi tentang inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak sekolah agar ibu bapa dapat memahami proses yang terlibat dan boleh bertindak sewajarnya.6%. Berdasarkan kajian.anak khususnya dalam pencapaian akademik bukanlah sedikit. purata jumlah pelajar setiap kelas antara 21-30 pelajar ialah 39.5%. membaca lantang atau ejaan di mana pelajar berpeluang mempraktikkan sebutan baku. Faktor-faktor ini tentulah merumitkan tugas guru kerana guru-guru terpaksa memenuhi keperluan pelajarpelajar yang berbeza-beza dengan tenaga dan masa yang terhad.

bahan-bahan pengajaran yang sesuai untuk aktiviti pertuturan amat berkurangan. Kumpulan pelajar ini termasuklah juga mereka yang bukan berbangsa Melayu yang memang sudah mempunyai masalah dalam penguasaan bahasa Melayu. Hal ini mungkin disebabkan para pelajar berkenaan tidak faham atau tidak dapat melihat kepentingan menggunakan sebutan baku dalam pembelajaran bahasa Melayu. Tentang bahan-bahan pengajaran pula. Keengganan para pelajar ini sudah tentu menjejas kelicinan pembelajaran dan boleh menghambat pelaksanaan sebutan baku dalam jangka panjang. guru-guru juga menghadapi kumpulan kecil pelajar yang enggan menggunakan sebutan baku dalam kelas Bahasa Melayu. ada guru-guru yang berasa bahawa mereka kurang terdedah kepada konsep dan dasar sebutan baku kerana mereka tidak berpeluang menjalani latihan yang mencukupi. walaupun sudah ditegur. Mereka mendapati terdapat anggota masyarakat seperti pemimpin masyarakat yang 81 .sebutan baku tidak diajarkan secara berasingan tetapi merupakan sesuatu yang digabungjalinkan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai kemahiran bahasa. guru-guru menyatakan bahawa selain yang dikeluarkan oleh pihak MOE. Keadaan ini menyukarkan mereka melaksanakannya dengan berkesan dalam pengajaran. Bahan bahasa Melayu yang dikeluarkan oleh pihak swasta atau di Malaysia kebanyakannya tidak menggunakan sebutan baku selain latar belakang dan konteks yang tidak menggambarkan suasana di Singapura. Pelajar-pelajar ini juga lebih selesa bertutur dengan menggunakan loghat Johor-Riau. Selain itu. Beberapa orang guru juga prihatin terhadap perkembangan yang berlaku di luar sekolah. Mengenai pengetahuan tentang sebutan baku pula.

jadi mereka tidak nampak keperluan bagi mereka menggunakannya. media massa memainkan peranan yang amat luas dalam kehidupan kita seharihari. Menurut para guru. Oleh itu. Pelajar-pelajar berasa kurang selesa menggunakannya dan oleh itu mereka lebih terdorong untuk menggunakan bahasa Inggeris ketika bertutur dan berinteraksi dengan temanteman sekalipun di dalam kelas Bahasa Melayu. Masalah ini menyebabkan pelajar kurang fasih dan kekok ketika berkomunikasi menggunakan sebutan baku. beberapa rancangan yang disiarkan melalui media massa hendaklah menggunakan sebutan baku kerana ini boleh menjadi contoh dan juga boleh dijadikan bahan pengajaran oleh para guru.seharusnya menjadi penutur contoh masih tidak menggunakan sebutan baku walaupun dalam situasi yang formal . Seperti yang dimaklumi. namun peranan dan pengaruh yang boleh dimainkan oleh kedua-duanya amat penting bagi pelaksanaan apa jua inisiatif termasuk inisiatif bahasa. hal ini menyukarkan lagi tugas mereka untuk menyakinkan para pelajar tentang pentingnya sebutan baku digunakan. Pelajar-pelajar ini juga mempunyai peluang yang agak terhad untuk menggunakan sebutan ini selain di dalam kelas Bahasa Melayu dan aktiviti bahasa. Kajian juga mendapati sebanyak 62.7% pelajar berupaya menggunakan sebutan baku dengan baik. Tarikan atau pengaruh media amat kuat dan para pelajar lebih mudah terikut-ikut dengan apa yang didengar dan dilihat oleh mereka melalui media massa.2% masih menghadapi masalah. Ada juga yang mengatakan bahawa teman-teman dan juga guru mereka tidak mempraktikkan sebutan baku di dalam kelas. 82 . Antara masalah yang dikenal pasti ialah penguasaan bahasa Melayu pelajar yang agak lemah. beberapa program televisyen setempat juga tidak menggunakannya. Begitu juga. selebihnya sebanyak 37. Walaupun kedua-dua faktor ini iaitu anggota masyarakat dan media massa tidak ada kaitan secara langsung dalam pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah.

3. ibu bapa pelajar dan masyarakat umum perlu bekerja terus dan gigih dalam melaksanakan proses pendidikan yang rumit ini untuk memastikan bahawa segala usaha yang 41. penglibatan dan sokongan sepenuhnya dari semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung amat diperlukan. tahap kesedaran.8 Kesimpulan dan Saranan Secara keseluruhan. 83 .41 Oleh yang demikian. Pelaksanaan sebutan baku ini merupakan usaha yang agak rumit dan untuk jangka panjang. Masalah ini meliputi aspek pengurusan. MITA. terdapat beberapa kendala yang perlu ditangani bagi melancarkan lagi pelaksanaannya dan mencapai hasil yang dinginkan. 1992. Setelah lebih 10 tahun dilaksanakan. pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah berjalan seperti yang dirancang. pemantauan. Resan dan Kesan Kumpulan Makalah Sempena Bulan Bahasa 1992. ‘matlamat sebutan baku ialah matlamat jangka panjang. Semua pihak termasuk MOE. Singapura. sudah nampak pencapaian dalam aspek penguasaan sebutan baku jika dilihat dari tahap penguasaan sebutan baku para pelajar dalam lingkungan aktiviti Bahasa Melayu dan pencapaian mereka dalam peperiksaan lisan di peringkat sekolah. pelajar. tatabahasa dan perbendaharaan kata menunjukkan bahawa usaha ini memakan masa’. tahap keyakinan. Walaupun demikian sepanjang pelaksanaannya. komitmen. hlm 9. guru. Pengalaman pada masa lalu semasa kita mahu menyeragamkan ejaan. Menurut Yatiman Yusof . dan faktor-faktor lain yang boleh memberikan kesan secara langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolahsekolah. para pemimpin. Jawatankuasa Bahasa Melayu Singapura (MBMS). Secara sedar terdapat usaha dan penglibatan yang bersungguh-sungguh dan langkah-langkah yang menyokong pelaksanaannya yang dilakukan khususnya langkah yang diambil oleh pihak MOE dan juga sekolah.

Sebagai badan yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pelaksanaan sebutan ini di sekolah-sekolah. akan menjadi proses yang berkesan lagi sempurna bagi pengguna bahasa Melayu di sekolah-sekolah bahkan di mana sahaja bahasa ini digunakan. Di bawah ini diturunkan beberapa saranan yang boleh dipertimbangkan bagi merancakkan dan melicinkan pelaksanaan sistem sebutan baku di sekolah-sekolah. Diharapkan saranan ini dapat menyumbang kepada hasrat untuk memenuhi objektif yang diingini bagi pelaksanaan sistem sebutan baku ini dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. setelah sedekad dilaksanakan. institut ini juga bekerjasama dengan Unit Staff Training Branch. Ini juga termasuklah pihak NIE kerana institut ini bertanggungjawab memberikan latihan kepada semua guru Bahasa Melayu sebelum mereka bertugas di sekolah. bagi menyediakan latihan para guru Bahasa 84 .membentuk proses bagi memasyarakatkan sebutan baku ini. MOE haruslah menyemak semula pendekatan dan usaha yang dilakukan dan membuat beberapa perubahan dan penyesuaian. memastikan bahawa setiap sekolah dan guru Bahasa Melayu menyokong pelaksanaannya di sekolah. MOE. Kelemahan yang dikenal pasti haruslah ditangani secepat mungkin termasuklah membuat penyesuaian yang perlu agar usaha awal yang dilakukan tidak sia-sia. Begitu juga. Sejak tahun 2004. perlulah ditinjau dan dikaji pendekatan dan kaedah yang digunakan bagi pelaksanaannya untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pendekatan dan kaedah tersebut. Antaranya ialah: 1.

Oleh sebab inisiatif ini merupakan sesuatu yang masih baharu. Guru-guru perlu diyakinkan dan dimaklumkan dengan jelas tentang pendirian MOE mengenai pelaksanaan sebutan ini. mencukupi dan berkesan. Aspek pengajaran sebutan ini juga haruslah diambil kira dalam penyediakan bahan-bahan pengajaran agar bahan yang disediakan sesuai. Langkah-langkah susulan haruslah dilakukan secepat mungkin agar keprihatinan yang dikenal pasti dapat ditangani dengan segera supaya perkara ini tidak menjejas usaha penyeragaman yang dijalankan.Melayu kecuali latihan yang berkaitan langsung dengan penggunaan bahan dan panduan ujian dan penilaian yang masih dikelolakan oleh Unit Bahasa Melayu. 3. menyemak semula sukatan pelajaran dan bahan-bahan pelajaran. Latihan ini untuk memenuhi keperluan guru yang silih berganti. Pemantauan ini perlu untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar dan juga meninjau keberkesanaan dan keprihatinan yang dihadapi oleh para guru dan pelajar. MOE. 2. kepelbagaian dan tahap keupayaan pelajar-pelajar juga perlu diberikan perhatian. objektif dan matlamat pelaksanaannya hendaklah dinyatakan dengan jelas dalam sukatan pelajaran sebagai panduan khususnya bagi guru-guru yang baharu. Setiap tahun terdapat guru yang bersara dan guru baharu pula 85 . menjalankan pemantauan ke atas pelaksanaan sebutan baku di sekolah-sekolah dari masa ke semasa. 4. Sokongan pihak sekolah dan NIE ini penting bagi memastikan adanya pendedahan. penekanan dan kesinambungan usaha yang sedang dijalankan. menyediakan latihan mengenai penggunaan sebutan baku untuk para guru dalam bentuk bengkel dari masa ke semasa. Oleh sebab Bahasa Melayu dipelajari juga oleh pelajar bukan Melayu.

Kerjasama antara sekolah dan kelompok ini boleh dimanfaatkan bagi mencapai tujuan ini. bengkel ini juga boleh berfungsi sebagai saluran untuk melatih semula guru-guru yang sudah lama mengajar khususnya dari segi strategi dan kaedah pengajaran. Mereka juga harus bersikap proaktif dengan membina sendiri bahan-bahan pengajaran tambahan yang sesuai dan menepati kehendak dan keperluan pelajar-pelajar mereka. Kerjasama ini dapat menjimatkan masa dan sumber di samping memberikan peluang kepada para guru untuk 86 . Selain menjadi sebagai wadah untuk tujuan peningkatan dan penjelasan tentang inisiatif ini. Pihak sekolah pula hendaklah menyokong pelaksanaan ini sepenuhnya. Umpamanya merancang aktiviti bahasa yang sesuai dan dapat meningkatkan penggunaan sebutan di kalangan pelajar. Sekolah-sekolah juga boleh bekerjasama dengan ibu bapa pelajar untuk mendapat sokongan dan menggalakkan penglibatan para ibu bapa dalam aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Secara ringkas MOE haruslah memastikan bahawa semua guru diberi peluang menjalani latihan dan yakin untuk menjalankan tugas mereka dengan berkesan. Kerjasama yang erat akan memudahkan dan melicinkan inisiatif yang dijalankan. segala kekeliruan tentang konsep dan dasar sebutan baku juga dapat dijelaskan. Melalui bengkel-bengkel ini. Guru-guru daripada setiap sekolah tidak boleh hanya mengharapkan pihak MOE dari segi penyediaan bahan-bahan pengajaran.menggantikan mereka. 5. menjalin hubungan dan kerjasama yang rapat dengan pihak sekolah. Mereka juga boleh bekerjasama menganjurkan aktiviti-aktiviti bahasa yang dapat menggalakkan penggunaan sebutan baku. Kerjasama yang luas antara sekolah-sekolah dalam kelompok yang sama perlulah disemarakkan.

Ringkasnya. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah melahirkan model penutur dalam kalangan anggota masyarakat. mestilah menunjukkan kesungguhan dan komited dalam melaksanakan tugas ini. beberapa pemimpin masyarakat dan sejumlah orang dewasa yang menyokong pelaksanaan sebutan baku ini. Guru-guru mestilah menggunakan sebutan baku setiap kali dalam pengajaran dan dalam situasi formal semasa berinteraksi dengan para pelajar di sekolah supaya pelajar dapat membezakan ragam bahasa formal daripada bahasa tidak formal. guru 87 . Langkah ini juga memberikan peluang dan ruang kepada pelajar untuk mempraktikkan sebutan baku yang dipelajari oleh mereka. objektif ini akan menjadi kenyataan sekiranya wujud ‘pegemblengan tenaga semua pihak terutamanya para pemimpin politik dan pertubuhan Melayu/Islam. guru-guru juga perlu berusaha lebih gigih bagi memastikan sekolah-sekolah melahirkan golongan pelajar pelapis kerana mereka inilah yang akan menjamin kelangsungan hidup bahasa Melayu pada masa hadapan. asatizah. Pihak MBMS selaku badan yang bertanggungjawab dalam menentukan arah tuju dan kemantapan bahasa Melayu di negara ini perlu memainkan peranan yang lebih proaktif dan aktif bagi menyemarakkan pelaksanaan sebutan baku di Singapura.berinteraksi dan bertukar-tukar pendapat bagi peningkatan kaedah dan mutu pengajaran mereka. para guru bahasa Melayu. Guru-guru juga selaku penutur contoh bagi pelajar-pelajar. Kumpulan penutur contoh ini penting kerana mereka boleh dijadikan ikon yang berupaya untuk menggalak serta menggerakkan usaha ini dengan lebih rancak dan berkesan. MBMS juga boleh memastikan semua wakil masyarakat dan juga media massa serta badan-badan tertentu seperti KGMS dan PGBM untuk mempraktikkan sebutan baku dalam situasi tertentu kerana penglibatan semua pihak akan meningkatkan kemungkinan tercapainya keseragaman yang dingini dalam masa yang sesingkat mungkin. Sejauh ini bilangan penutur contoh ini amat sedikit iaitu yang terdiri daripada ahli bahasa. pensyarah. Akhir sekali.

sasterawan. Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian Pendidikan Singapura. Sidek Saniff. MITA. berkesan dan berhemah’. pada 8-10 September 1992. rapi. jelas. Pihak pengelola media cetak dan elektronik seperti Berita Harian dan SBC (sekarang dikenali sebagai MediaCorp). pencipta lagu dan sebagainya hendaklah memperlihatkan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan baku. 1992. Jilid 10. “Ucapan Haji Sidek saniff. Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa. dalam Sekata. hlm 14. para penulis.42 42. Menteri Negara (Pendidikan) untuk Majlis Pembukaan Rasmi.dan sebagainya berupaya menjadi model untuk diteladani oleh masyarakat pengguna bahasa Melayu keseluruhannya. Hlm 4-14. 88 . Di Pusat Islam . Singapura”. dapat bertindak sebagai fasilitator yang berdaya untuk memasyarakatkan bahasa Melayu yang murni. Bilangan 2. Singapura.

Di akhir bab ini. kaedah penyampaiannya dalam bilik darjah dan beberapa masalah yang berkaitan dengan program yang disediakan. ningkatkan program yang sedang 4. Bahagian kedua pula akan meneliti dan membincangkan pembelajaran dan pemerolehan kosa kata dalam kalangan para pelajar sekolah menengah. Bahan-bahan ini terdiri daripada sukatan pelajaran bahasa Melayu dan buku teks ( buku teks. Perbincangan akan tertumpu kepada corak dan bentuk program yang dibina khususnya dari segi kaedah pemilihan perkataan yang hendak diajar.1 Objektif dan Skop Kajian Kajian yang dijalankan ini berdasarkan penelitian dan analisis terhadap bahan-bahan yang digunakan bagi pembelajaran dan pengajaran kosa kata di peringkat sekolah menengah. disertakan juga beberapa saranan yang boleh dipertimbangkan untuk memperkemas dan memper digunakan. membaca dan menulis.BAB 4 PEMBELAJARAN DAN PEMEROLEHAN KOSA KATA BAHASA MELAYU DI KALANGAN PARA PELAJAR PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH Bahagian pertama bab ini akan cuba membincangkan kaitan antara penguasaan kosa kata dengan tahap penguasaan bahasa seseorang. terutamanya dalam empat kemahiran asas bahasa. iaitu kemahiran mendengar. bertutur. buku kerja dan buku panduan guru ) sejak tahun 1982/1983. 89 .

Kuala Lumpur. Kajian ini diharapkan dapat menyumbang kepada pengajaran dan pembelajaran kosa kata Bahasa Melayu di peringkat menengah. Walaupun demikian. Edisis Ketiga. Menurut Kamus Dewan (1994) Edisi ketiga. gambaran tentang aspek bahasa yang dibincangkan ini akan lebih jelas bagi memungkinkan tindakan susulan yang diperlukan.43 Kosa kata merupakan perkataan yang diketahui atau dikuasai oleh seseorang atau yang digunakan dalam buku. 1994. DBP. kosa kata bermaksud ‘keseluruhan kata dalam sesuatu bahasa’. 90 . meninjau sejauh mana pengajaran dan pembelajaran kosa kata mendapat tumpuan dalam kurikulum Bahasa Melayu di peringkat sekolah menengah 2. Jika penilaian dan pemantauan terhadap proses pembelajaran dan pengajaran aspek ini dilakukan di semua peringkat sekolah. Kamus Dewan. subjek tertentu dan sebagainya. 4.2 Pengertian Kosa Kata Pengertian kosa kata boleh dilihat dari pelbagai aspek bergantung kepada penggunaannya. meneliti kaedah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran kosa kata tersebut. kajian ini hanya melibatkan kajian pembelajaran dan pengajaran kosa kata di peringkat sekolah menengah dan berdasarkan penelitian terhadap bahan-bahan pengajaran seperti yang disebutkan di atas. hlm 708. Apabila seseorang mengetahui sesuatu perkataan itu bermakna dia mengetahui batas 43.Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk: 1. mengenal pasti kriteria pemilihan kosa kata yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah 3. Dewan Bahasa dan Pustaka.

1997. termasuk para pelajar. “Vocabulary Control-History and Principles”. N. 8:1. hlm 15-21: Oxford. hlm 9-30: Richards. (ed). menulis dan mengejanya dengan baik dan menggunakannya dalam bentuk tatabahasa yang betul. London. and Crookall. Canada Journal. M. “The Role of Vocabulary Teaching”. and McCarthy. 10:1. Lihat: Hoover. Seseorang yang mempelajari dan mengetahui makna sesuatu perkataan itu melibatkan keupayaannya untuk memilih perkataan yang sesuai apabila diperlukan. Kosa kata reseptif melibatkan keupayaan untuk mengenal pasti sesuatu perkataaan apabila perkataan itu disebutkan. D. Teaching Vocabulary. Kegagalan untuk menguasai dan memperoleh kosa kata yang cukup boleh menjejas penguasaan bahasa dan seterusnya prestasi dan kemahiran asas berbahasa seseorang 44 . ejaan dan intonasi yang betul.3 Kosa Kata Sebagai Asas Penguasaan Bahasa Aspek kosa kata amat penting bagi semua pengguna bahasa. dalam TESOL Quaterly.. J. 4. Sementara kosa kata produktif pula melibatkan keupayaan bagaimana melafazkan atau menyebut perkataan itu. 1982. 7:2.89: Schmitt. Penguasaan kosa kata yang luas menjadi salah satu prasyarat penting dalam penguasaaan bahasa seseorang. Educatioanl Books: 91 . dalam TESOL Quaterly.penggunaan perkataan tersebut berdasarkan varisai fungsi dan situasi. Cambridge. 1974. asas pembentukannya. menggunakannya dalam situasi yang bermakna seperti dalam kiasan dan peribahasa dan menggunakannya dengan bentuk tatabahasa. R. dalam English Language Teaching Journal. kedudukannya dalam jaringan dan hubungannya dengan perkataan lain dalam bahasa. Acquisition and Pedagogy.44 Biasanya seseorang itu perlu mengetahui sesuatu perkataan untuk dua tujuan. Michael. Vocabulary: Description. iaitu bagi kosa kata reseptif (receptive vocabulary) dan kosa kata produktif (productive vocabulary). Heinemann. menggunakannya dengan betul dalam situasi yang diberikan. Regina M...1976. bentuk susunan katanya dalam ayat. Cambridge University Press:Wallace. pada peringkat dan tujuan yang sesuai. hlm 77. 1990. “Vocabulary Learning: A Critical Analysis of Techniques”.

L. pengajaran dan pembelajaran kosa kata akan diketepikan atau tidak diberikan perhatian yang sewajarnya sehinggalah sebahagian besar sistem bahasa dapat dikuasai. 1977. Begitu juga para ahli bahasa yang berpegang kepada tatabahasa transformasi yang diterajui oleh Chomsky juga memberikan tumpuan kepada aspek tatabahasa: golongan kata dan sintaksis. 2:1. Marton. Marton (1977) mengatakan bahawa ahli bahasa yang setuju dengan pendekatan struktur percaya bahawa sintaksis dan bentuk-bentuknya merupakan pusat dalam pengajaran dan pembelajaran semua bahasa. 1978. dalam TESOL Quaterly. Oleh sebab itu. hlm 34. pembangunan dan pengajaran kosa kata kurang mendapat tumpuan yang wajar. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘the functional knowledge of grammatical structures is the all decisive factor in making it possible for the learner to produce an infinite variety of well constructed sentences in the target language’. 12:1. oleh sebab pengajaran dan pembelajaran bahasa biasanya memberikan tumpuan kepada aspek bahasa yang lain seperti aspek tatabahasa. Seseorang itu tidak akan dapat melahirkan pendapatnya dengan baik dan berkesan sekiranya penguasaan kosa katanya tidak cukup luas. W. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘No one can deny the assertion that one major aspect of fluency in a language is control over the lexicon.. hlm 71. dalam Interlanguage Studies Bulletin. mendengar.45 Namun. “Foreign Language Vocabulary Learning as Problem Number One of Langauge Teaching at the Advanced Level”. 46.. Menurut Judd.pelajar iaitu kemahiran bertutur. membaca dan menulis. Judd. ‘Tiada seorang pun yang boleh menidakkan dakwaan bahawa satu aspek penting dalam kelancaran berbahasa adalah penguasaan dalam kosa kata’. Bagi mereka ‘pengetahuan fungsional tentang struktur tatabahasa adalah faktor penentu dalam memungkinkan seseorang pelajar itu menghasilkan ayat-ayat yang baik pembinaannya dengan variasi yang infiniti dalam bahasa yang disasarkan’. E. 92 . “Vocabulary Teaching and TESOL: A Need for Re-evaluation of Existing Assumptions”.46 45.

Oxford dan Crookall mendapati bahawa ‘dalam banyak hal bahan pengajaran kosa kata hanya memberikan daftar perkataan kepada pelajar untuk dihafal atau memberikan peluang latihan yang terhad. 1990. Canada Journal. Para guru jarang sekali menggunakan satu-satu masa yang khusus bagi mengajar kemahiran dan pembangunan kosa kata dalam kalangan pelajar. and Crookall. penguasaan dalam kedua-dua tatabahasa dan kosa kata amat penting. hlm 9. Para pelajar biasanya akan dikehendaki mencari dan memahami maksud sesuatu perkataan itu secara sendiri-sendiri atau dengan menggunakan kamus. 7:2. jika seseorang itu mahu berkomunikasi dengan berkesan.47 Pengajaran kosa kata biasanya berlaku sebagai subaktiviti dalam aktiviti bacaan atau kefahaman mendengar atau apabila pelajar memerlukan penjelasan guru bagi perkataan tertentu. Hal yang demikian ini berlaku bagi pembelajaran dan pemerolehan bahasa Inggeris.’ 93 . biasanya pelajar diharapkan untuk mempelajari kosa kata berdasarkan usaha mereka sendiri. begitu juga bahasa Melayu. D. Tukilan asal Dalam bahasa Inggeris ialah ‘many instances of co-called vocabulary instruction involve merely giving students lists of words to memorize or providing limited practice opportunities. kemahiran mempelajari dan menguasai kota serta peranan guru dalam pembangunan kosa kata pelajar amat penting sekali. ‘Kebenarannya ialah 47. seseorang pelajar itu berupaya untuk mengetahui sesuatu maksud perkataan yang diberikan (dari segi definisi) tetapi pelajar tersebut memerlukan bantuan dan tunjuk ajar gurunya untuk mengetahui bagaimana menggunakan perkataan tersebut dalam komunikasi. Oxford.. tetapi kemahiran khusus yang berkaitan dengan kosa kata tersebut kurang diajarkan kepada para pelajar secara sedar dan sistematik. Anderson (1980) berpendapat bahawa secara sendiri. with no further assistance to the often overwhelmed learner. Pada hal. tanpa adanya bantuan kepada pelajar’. Bagi Wilkins pula. dalam TESOL Quarterly. Oleh itu. R.Seringkali tidak terdapat kaedah yang sistematik dan tersusun dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata dan hal ini berpunca daripada kurangnya tumpuan yang diberikan dalam aspek ini. “Vocabulary Learning: A Critical Analysis of Techniques”.

Rapahel.. seseorang itu tidak berupaya untuk berkomunikasi dan menyampaikan apa yang hendak disampaikannya dengan berkesan walaupun penguasaan tatabahasanya baik. hlm 3.Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘language enrichment is treated almost as if it were an incidental rather than a critical aspect of language learning’. Gefen. 50. tetapi tanpa kosa kata tiada apa yang boleh disampaikan’. hlm 13.50 Secara keseluruhan. Oleh sebab itu. Indications of Possible Directions in Coping with Some Major Problems in EL1 Teaching in Singapore: A Report of A Visit. 51. Linguistics in Language Teaching. hlm 3.tanpa tatabahasa hanya sedikit (idea) sahaja yang boleh disampaikan. 1982. sukatan pelajaran memberikan tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran tatabahasa dan hal ini melebihi komponen-komponen bahasa yang lain. 94 .48 Jelaslah bahawa tanpa penguasaan kosa kata. hlm 111. Rapahel Gefen yang pernah meninjau cara pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggeris di Singapura pada tahun 1982 melaporkan bahawa ‘kebanyakan guru memberikan tekanan yang lebih kepada tentang tatabahasa dan penulisan’. Ibid. menurut Refen ‘pengayaan bahasa diperlakukan seolah-olah ianya sesuatu yang tidak secara langsung dan bukan sebagai satu aspek kritikal dalam pembelajaran bahasa’. 1972.49 Beliau juga mendapati bahawa tidak terdapat usaha yang menyeluruh dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata dan juga tidak ada program yang sistematik. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘The fact that while without grammar very little can be conveyed. without vocabulary nothing can be conveyed’. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘most teachers overstress grammar explanantion and writing’.. Wilikins. Edward Arnold. Laporan yang tidak dicetak yang diajukan kepada MOE. Singapura.51 Dalam kebanyakan pembelajaran bahasa. ‘apa sahaja pengajaran kosa kata berlaku secara tidak langsung dan secara rambang’. 49. Menurut beliau. D. Ibid. London. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘Whatever vocabulary instruction that takes place appears to be incidental and random’. pengetahuan dalam kosa kata tidak diajarkan sebagai satu kemahiran tetapi merupakan sebahagian daripada aspek pembelajaran bahasa 48. A.

pengetahuan kosa kata dianggap sebagai sesuatu yang terhasil akibat penglibatan pelajar dalam aktiviti bahasa yang berbagai-bagai.4 Kajian yang Pernah Dijalankan Pentingnya pengetahuan dan penguasaan kosa kata dalam pemerolehan dan pencapaian bahasa seseorang umpamanya dalam kemahiran membaca. bertutur dan menulis secara formal dan tidak formal memang telah diakui ramai. Ini bermakna. Ibid. amatlah penting bagi setiap guru dan pelajar menyedari bahawa keupayaan dan penguasaan kosa kata yang baik adalah perkara asas atau prasyarat untuk membina penguasaan bahasa yang baik.52 Jadi.. 4. Menurut Gefen lagi.yang lebih besar seperti membaca dan mendengar. ‘Keadaan ini amatlah menghairankan kerana kosa kata yang luas merupakan bahagian penting dalam keupayaan berkomunikasi’. kebanyakan para pelajar berasa sukar untuk menetengahkan hujah mereka menggunakan bahasa yang baik dan berkesan. lebih tinggi tahap keupayaan pertuturan dan pemahamannya dan lebih baik pula mutu tulisan yang dihasilkan. hlm 21. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘This is hardly surprising as a wide vocabulary is an integral part of communication ability’. seringkali kita dengar rungutan para guru tentang pelajar-pelajar mereka yang menghadapi kesukaran untuk meluahkan idea dan pendapat atau menghasilkan penulisan yang baik dan berkesan berdasarkan sesuatu tajuk yang diberikan oleh sebab tahap penguasaan kosa kata yang agak rendah. Dalam sesi perbincangan misalnya. Lebih baik penguasaan kosa kata seseorang itu. Kebanyakan teori dan pengkaji bahasa berpendapat bahawa pengetahuan kosa kata mempunyai kaitan yang amat rapat dengan kemahiran-kemahiran 52. 95 . Akibatnya. Sudahlah tiba masanya sesuatu harus dilakukan untuk menangani ketidakseimbangan ini agar kepincangan pelajar dalam kemahiran dan penguasaan kosa kata ini dapat diatasi.

kemahiran kosa kata yang baik dan keupayaan menilai sesuatu ilmu secara berkesan merupakan faktor penting dalam kemahiran membaca dan kefahaman mendengar. Pengajaran ini bertujuan untuk membina tahap penguasaan kosa kata pelajar yang diperlukan bagi 96 .bahasa yang asas. beliau mendapati bahawa semakan semula terhadap pengajaran kosa kata menghasilkan peningkatan yang amat ketara Kajian tentang hubungan antara pengetahuan mengenai makna sesuatu perkataan dengan tahap pemahaman juga telah dijalankan oleh Beck. Kajian itu membuktikan bahawa 70% daripada jumlah kosa kata yang terdapat dalam teks tersebut mestilah diketahui terlebih dahulu bagi mendapatkan pemahaman yang memuaskan tentang teks tersebut. Menurut beliau lagi. penguasaan kosa kata yang rendah akan menyukarkan pemahaman seseorang pelajar. Perfetti dan Mckeown (1982). membaca dan menulis. Beliau berkata kajian yang dijalankan di Finland membuktikan bahawa pengetahuan kosa kata mempunyai daya penentu yang amat berpengaruh terhadap gred sekolah dan berdasarkan gred yang diperoleh oleh para pelajar. dan kesukaran ini akan mengakibatkan penguasaan kosa kata pelajar tersebut sentiasa lemah. Menurut Chall (1983). iaitu bertutur. Banyak kajian yang dijalankan terhadap aspek ini juga menyokong pendapat tersebut. mendengar. Takala (1984) pernah menjalankan kajian mengenai pengetahuan kosa kata pelajarpelajar di Finland. Takala juga mendapati bahawa pengetahuan kosa kata pelajar merupakan faktor penting yang menyebabkan kegagalan pelajar dalam ujian. Dalam penerangannya. Seramai 27 pelajar gred 4 telah diajarkan sebanyak 104 perkataan selama 5 bulan. Takala memberikan contoh kajian yang dijalankan oleh Frumkina pada tahun 1967 di Soviet Union untuk meneliti sejauh mana peratus pengetahuan pelajar tentang kosa kata yang terdapat dalam teks yang diberikan mempengaruhi pemahaman mereka.

Bahkan penguasaan dalam kosa kata merupakan anak kunci bagi penguasaan dan pemantapan kemahiran bahasa yang lain. meningkatkan pemahaman dan memberikan peluang dan menggalakkan pelajar untuk menggunakan perkataan tersebut bukan sahaja di bilik darjah bahkan dalam aktiviti harian mereka. 97 . Jelaslah. Para pelajar juga berupaya menggunakan perkataan yang dipelajari di luar bilik darjah. Kajian ini mendapati bahawa para pelajar berupaya menjawab soalan-soalan tentang kosa kata yang dipelajari dengan lebih tepat dan cepat berbanding dengan para pelajar yang tidak menjalani proses pembelajaran ini.meningkatkan tahap pemahaman mereka. tahap penguasaan kosa kata yang tinggi membantu seseorang pelajar itu meningkatkan keupayaannya menguasai sesuatu bahasa yang dipelajarinya. Ini kerana. Kesimpulannya. perancangan yang teliti dan tumpuan yang sewajarnya kepada pengajaran dan pembelajaran kosa kata mestilah direalisasikan untuk menghasilkan natijah yang berkesan dan memberansangkan. kajian ini menunjukkan bahawa pengajaran kosa kata yang sistematik dan dirancang boleh menghasilkan pemahaman tentang maksud perkataan. Mereka juga menunjukkan tahap pemahaman yang lebih baik berdasarkan jawapan mereka bagi soalansoalan aneka pilihan tentang cerita yang mengandungi perkataan yang diajarkan. kajian-kajian ini menunjukkan bahawa tahap penguasaan kosa kata berkait rapat dengan kemahiran menulis dan tahap pemahaman seseorang pelajar. Oleh yang demikian.

Sukatan pelajaran bagi tahun penggunaan1993 dan 2002 pula menyediakan kurikulum Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda bagi kumpulan pelajar yang mempunyai tahap kebolehan yang berbeza-beza. Para pelajar yang gagal dalam Peperiksaan sijil Pelajaran Menengah pada akhir tahun keempat akan mengambil peperiksaan ulangan Sijil Pelajaran Menengah pada akhir tahun kelima.1 Penelitian dan Analisis Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sukatan pelajaran Bahasa Melayu yang dibina pada tahun 1982 disediakan bagi para pelajar yang mengambil Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua yang merangkumi kursus biasa menengah 1-5. Para pelajar yang lebih berkebolehan akan ditempatkan di Kursus Khas atau Ekspres selama 4 tahun.5. Pada akhir tahun keempat para pelajar yang mengikuti kursus biasa akan mengambil Peperiksaan Sijil Pelajaran Menengah (Certificate of Secondary School Education).4. Para pelajar yang lulus Peperiksaan Sijil Pelajaran Menengah pada akhir tahun keempat akan mengambil Peperiksaan Am Pelajaran Peringkat Biasa (GCE ‘O’ Level) pada akhir tahun kelima. 1993 dan 2002. Penerangan dan perbincangan tentang bahan-bahan tersebut disusun seperti berikut: 4. Para pelajar ini diberikan pendidikan menengah selama 4-5 tahun melalui penekanan kurikulum yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. 98 .5 Pengajaran dan Pembelajaran Kosa Kata dalam Kurikulum Bahasa Melayu Bahagian ini akan meneliti dan menganalisis bahan-bahan pengajaran yang digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu di sekolah menengah bagi tahun penggunaan 1982/1983. sementara yang lain akan ditempatkan di Kursus Normal (Akademik) selama 4-5 tahun.

Seterusnya. Bagi Kursus Normal (Teknikal). Ini bermakna pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu bagi semua aliran berpandukan atau berdasarkan kepada sukatan pelajaran yang umum dan sama. para pelajar yang lulus Peperiksaan GCE ‘N’ yang lebih berkebolehan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan diberi peluang untuk meneruskan pengajian mereka ke tahun kelima dan mengambil Peperiksaan bagi Sijil Am Pelajaran Peringkat Biasa (GCE ‘O’ Level). iaitu Normal (Akademik ) dan Normal (Teknikal) akan mengambil peperiksaan Sijil Am Pelajaran Peringkat ‘N’ (GCE ‘N’ Level) pada akhir tahun keempat.Bagi memenuhi keperluan para pelajar yang kurang menunjukkan kecenderungan dalam bidang akademik. juga tumpuan dan penekanan bagi pengajaran kemahiran asas bahasa bagi aliran Normal (Teknikal) iaitu 60% daripada masa kurikulum dikhususkan untuk perkembangan kemahiran mendengar dan bertutur. Antara lain matlamat yang digariskan dalam sukatan pelajaran sekolah menengah yang diterbitkan pada tahun 1982. 30% bagi kemahiran membaca dan 10% bagi kemahiran menulis. 1993 dan 2002 bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu ialah bertujuan untuk membolehkan para pelajar menggunakan bahasa secara 99 . Para pelajar kedua-dua aliran ini. sukatan pelajaran ini memberikan garis panduan bagi pengajaran peribahasa dari segi jumlah. MOE tidak menyediakan sukatan pelajaran yang khusus atau berbeza bagi setiap kursus/aliran. Walaupun terdapat empat kursus/aliran yang berlainan di peringkat sekolah menengah iaitu kursus/aliran Khas. Ekspres. Guru-guru digalakkan menggunakan peribahasa-peribahasa yang mudah dan sesuai dengan konteks pelajaran. tidak terdapat senarai khusus peribahasa yang perlu diajar kepada para pelajar. satu kursus pilihan yang berorientasikan teknikal telah diperkenalkan dalam aliran normal yang dikenali sebagai Kursus Normal (Teknikal). Walaupun demikian. Normal (Akademik) dan Normal (Teknikal).

sukatan pelajaran Bahasa Melayu tidak memberikan keutamaan dan penekanan kepada pembelajaran kosa kata berbanding dengan aspek-aspek bahasa yang lain. Begitu juga. Keadaan ini tentulah mempengaruhi penekanan dan bentuk perancangan para guru dalam pengajaran Bahasa Melayu. Sukatan Pelajaran tahun 1982. tetapi sukatan ini tidak menggariskan objektif pengajaran dan pembelajaran kosa kata secara khusus dan jelas. Para pelajar juga diharapkan dapat memperoleh dan menyampaikan maklumat.53 Objektif pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa yang asas dan aspek bahasa yang lain dicatatkan dengan jelas. idea. Ringkasnya. perasaan dan konsep melalui penggunaan bahasa. aspek kosa kata tidak dicatatkan sebagai salah satu komponen sistem bahasa yang perlu dipelajari. Sukatan pelajaran ini menganjurkan saranan-saranan khusus dari segi aktiviti yang bertujuan bagi mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan kosa kata pelajar. walaupun 53. 1993 dan 2002. Ketiadaan komponen ini secara langsung menguatkan lagi gambaran bahawa pemerolehan kosa kata tidak dianggap penting seperti komponen-komponen bahasa yang lain. sedangkan komponen sistem bahasa yang lain jelas diterangkan seperti tatabahasa. Objektif pembelajaran kosa kata hanya dicatatkan sebagai salah satu objektif dalam kemahiran membaca dan selain itu dapat ditakrif dan difahami melalui objektif bagi keempat-empat kemahiran asas bahasa tadi. 100 . meningkatkan dan memantapkan bahasa yang dipelajarinya.berkesan dan baku dalam konteks komunikasi yang berfaedah dan bermakna. Sedangkan kajiankajian yang telah dijalankan oleh pakar dan penyelidik bahasa seperti yang dinyatakan di perenggan yang lebih awal menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan kosa kata kepada seseorang pelajar itu untuk membolehkannya meneroka. MOE. Lihat Jabatan Pengembangan dan Pembangunan Kurikulum. sebutan dan intonasi dan peribahasa.

E.. aktiviti-aktivi ini masih terangkum di bawah spektrum aktiviti dan kegiatan bagi kemahiran membaca dan bukan tercatat sebagai satu kemahiran dari banyak kemahiran yang perlu dikuasai. hlm 72. Namun kesesuaian setiap aktiviti yang disarankan berdasarkan peringkat dan aliran tertentu tidak dijelaskan. berdasarkan senarai aktiviti yang disarankan dalam sukatan pelajaran. Judd. permainan gabungan perkataan/kolokasi. tidur baring). dalam TESOL Quaterly. 101 . silang kata. bolehlah diandaikan bahawa pemilihan perkataan yang diajarkan melalui aktiviti-aktiviti yang disarankan akan ditentukan oleh guru dan penulis 54. menggantikan satu perkataan dengan yang lain (seperti basi/lapuk/hambar dan kabur). Oleh itu. permainan pengkelasan perkataan dan sebagainya.L. kumpulan-kumpulan perkataan (seperti makan minum. “Vocabulary Teaching and TESOL: A Need for Re-evaluation of Existing Assumptions”. periuk nasi. perkataan bentuk jaringan. Hal yang demikian bertepatan dengan pendapat yang diutarakan oleh Judd (1978) bahawa pengajaran kosa kata dilihat atau dianggap sebagai ‘sesuatu proses akhir dan bukan sebagai sesuatu proses yang mempunyai matlamat’. dapat disimpulkan bahawa terdapat kepelbagaian dari segi jenis aktiviti yang dianjurkan walaupun jumlahnya boleh ditambah. 1978. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘ as a means to an end and not as a goal in itself’. kuiz kosa kata. 12:1.54 Antara aktiviti-aktiviti yang disarankan dalam sukatan tahun 1993 dan 2002 adalah seperti mengumpulkan senarai perkataan. Ini membuktikan bahawa pengetahuan kosa kata bukan diajar sebagai satu kemahiran tetapi sebagai sesuatu yang terhasil atau diraih setelah para pelajar melakukan kegiatan atau aktiviti kemahiran bahasa yang lain. Sukatan pelajaran Bahasa Melayu juga tidak menyediakan senarai atau daftar kata yang mengandungi jenis dan jumlah perkataan yang perlu dipelajari oleh pelajar bagi setiap peringkat dan kursus/aliran.demikian. Walau pun terdapat kelemahan-kelemahan yang dinyatakan tadi.

Ini bermakna. Jurang perbezaan ini akan menjadi ketara di peringkat yang lebih tinggi jika perbezaan ini sudah terjadi di peringkat menengah satu lagi. sistematik dan tersusun serta 102 . Kajiannya keatas para guru dari 23 sekolah menunjukkan bahawa 93% guru mengakui para pelajar mereka tidak disediakan dengan bahan-bahan kosa kata yang mencukupi dan akibatnya mereka terkebelakang dari segi kemahiran dan pengetahuan kosa kata. walaupun semua pelajar menggunakan buku teks yang sama. Berdasarkan struktur dan perancangan yang tercatat dalam kurikulum Bahasa Melayu yang sama dengan struktur kurikulum Bahasa Inggeris yang diajar di sekolah-sekolah di Singapura.bahan pengajaran berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan mereka dan keperluan para pelajar. dapatlah dikatakan bahawa para guru Bahasa Melayu juga mengalami keadaan yang sama seperti mana yang dialami oleh para guru Bahasa Inggeris. Hal ini dinyatakan oleh Rajendran (1985) yang membuat kajian tentang pengajaran kosa kata bagi program Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah menengah di Singapura. besar kemungkinan jenis dan jumlah perkataan yang dipelajari dan dikuasai oleh pelajar dalam kursus/aliran dan peringkat yang sama dari sekolah yang berlainan akan berbeza. Keadaan ini juga boleh mendatangkan kesukaran kepada pembina kertas penilaian/peperiksaan nasional bagi menentukan takat penguasaan kosa kata pelajar dan besar kemungkinan soalan yang disediakan tidak menggambarkan dan mewakili keupayaan sebenar kebanyakan para pelajar yang menduduki peperiksaan yang sama pada akhir persekolahan peringkat menengah. Keperluan untuk menyusun semula dan meningkatkan program pengajaran kosa kata sudah semakin meruncing. Para guru juga berkata mereka menghadapi banyak masalah dalam pengajaran kosa kata disebabkan oleh ketiadaan garis panduan yang jelas dan bahan-bahan pengajaran yang sesuai dan mencukupi. Oleh itu ketika semakan semula dilakukan ke atas sukatan pelajaran Bahasa Melayu . pihak yang terlibat perlulah merancang dan menyediakan program yang teliti.

tumpuan yang sewajarnya kepada pengajaran dan pembelajaran kosa kata agar program Bahasa Melayu berupaya membantu pelajar membina kemahiran dan menguasai tahap kosa kata yang diingini. Buku teks digunakan oleh pelajar semasa kelas Bahasa Melayu di bilik darjah. hinggalah ke hari ini. Biasanya latihan ini akan disudahkan oleh para pelajar di luar masa pengajaran.5. Jabatan Pengembangan dan Pembangunan Kurikulum. MOE. Walaubagaimana pun. Semua sekolah rendah dan menengah yang menawarkan program Bahasa Melayu menggunakan bahan yang diterbitkan oleh unit ini dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Buku kerja pula mengandungi latihan-latihan pengukuhan dan pengayaan tentang aspek bahasa yang telah dipelajari oleh pelajar dalam buku teks. 103 . buku kerja dan buku panduan guru. cakera padat video (VCD) dan CD-ROM. kaedah pengajaran dan jawapan cadangan sebagai mana tercatat dalam buku panduan guru kecuali buku panduan guru pakej Intisari Bahasa yang hanya memberikan jawapan cadangan bagi aktiviti bahasa. Kajian ini tidak meneliti bahan-bahan bukan cetak seperti TV pendidikan. Para guru pula diberikan panduan dari segi objektif. CDIS bertanggungjawab menyediakan bahan pengajaran Bahasa Melayu di sekolah-sekolah sehingga tahun 1997. para guru digalakkan untuk mengunakan kebijaksanaan dan kreativiti mereka dan tidak hanya bengantung kepada saranan yang diberikan dalam buku panduan guru tersebut. Selepas institut ini dibubarkan. Bahan pengajaran yang dimaksudkan di sini merangkumi bahan bercetak iaitu buku teks. tugas menyediakan bahan ini diambil alih oleh Unit Bahasa Melayu. cakera padat audio (ACD).2 Penelitian dan Analisis Bahan dan Kaedah Pengajaran Seperti yang diterangkan dalam Bab 1. 4.

Ketiga-ketiga pakej seperti yang tertera dalam Jadual 6. lisan. buku Ekspres. buku kerja buku panduan guru Pancaran Bahasa Buku teks. buku kerja dan buku panduan guru Tahun Pertama Penggunaan 1983 Peringkat Dan Kursus Menengah 1-4 Jumlah Catatan Buku 12 Disediakan oleh CDIS 2 1994 Menengah 1-4/5. Bagi pakej IntisariBahasa. Penelitian terhadap buku ini mendapati bahawa pembelajaran kosa kata hanya merupakan satu aktiviti lanjutan selepas pelajar membaca dan memahami teks utama. 1994 dan 2002 No 1 Nama Buku Dan Jenis Intisari Bahasa Buku teks. mengandungi buku teks. Selain itu tidak terdapat kepelbagaian jenis aktitivi yang disediakan kecuali aktiviti yang hanya berkisar pada perkataan seerti/seiras dan berlawan dalam ayat yang diberikan bagi semua peringkat dan aktiviti membina ayat berdasarkan perkataan atau frasa sebagai aktiviti tambahan selain 104 . secara purata setiap buku teks mengandungi antara 15-20 unit yang merangkumi pelbagai topik dan tema. oleh Unit Bahasa* Buku teks. buku kerja dan buku panduan guru. Ekspres. Kursus Khas.Berikut ialah bahan pengajaran yang akan diteliti dalam bahagian ini: Jadual 6: Bahan Pengajaran Bahasa Melayu bagi Tahun Pertama Penggunaan 1983. karangan dan tatabahasa. Setiap unit ini mengandungi empat jenis aktiviti utama iaitu kefahaman. Normal (Akademik ) dan Normal (Teknikal ) 48 Disediakan oleh CDIS 3 2002 Men 1-3 72 Disediakan Jendela Kursus Khas. Normal Bahasa kerja dan buku (Akademik ) dan Melayu panduan guru Normal (Teknikal ) ( Siri A & B ) * Bahan bagi peringkat menengah 4 masih dalam penyediaan ketika kajian ini dijalankan.

jenis dan jumlah aktiviti dan jumlah peribahasa yang dipelajari.perkataan seerti/seiras dan berlawan bagi peringkat menengah 3 dan 4. Bahan yang disediakan pula berdasarkan tema-tema yang 105 . Berdasarkan bahan pengajaran yang digunakan bagi dekad tersebut menunjukkan bahawa tidak ada perancangan khusus yang disediakan secara sedar bagi membangunkan dan mengembangkan kosa kata pelajar di peringkat sekolah menengah. Normal (Akademik ) dan Normal (Teknikal). pengalaman. Ini bererti. Perkara ini juga bergantung kepada pengetahuan. Dari segi strategi pengajaran pula. dedikasi. Ekspres. jenis dan jumlah soalan kefahaman bagi setiap teks bacaan. Bahan-bahan bagi kursus yang berlainan ini dibezakan antara lain berdasarkan kepanjangan teks bacaan utama. pelajar bagi Kursus Khas menggunakan bahan pengajaran yang berlainan dengan pelajar dalam kursus yang lain dan begitu juga pelajar kursus ekspres dan normal. MOE menyediakan bahan pengajaran yang berbeza mengikut kursus iaitu Kursus Khas. tidak terdapat contoh-contoh yang boleh dijadikan panduan oleh para guru. Jadi terserahlah kepada para guru untuk memilih pendekatan dan teknik pengajaran kosa kata dan menggunakannya jika dirasakan perlu. kreativi. pengajaran dan pembelajaran kosa kata kurang dititikberatkan dan kurang diberi tumpuan yang sewajarnya. Panduan guru yang disediakan juga hanya memuatkan jawapan contoh bagi aktiviti yang disediakan dalam buku teks seperti yang di terangkan lebih awal. Apa yang jelas ialah kemahiran pemerolehan kosa kata para pelajar bagi menjalankan latihan tersebut kurang diberikan tumpuan dan tekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. daya usaha dan kesanggupan para guru bahasa itu sendiri untuk meneroka cara-cara yang boleh dimanfaatkan dalam pengajaran mereka dan melaksanakannya dalam bilik darjah. Tuntutan seperti ini yang harus dipenuhi oleh para guru bukannya sedikit dan oleh itu jangkaan bahawa setiap guru berusaha ke arah itu tidaklah boleh mengunung. Sejak tahun 1994. Ini bermakna.

memadankan perkataan dengan maksudnya dan membina ayat menggunakan perkataan yang diberikan. 56. Pada hal terdapat banyak viarisi aktiviti pemerolehan kosa kata yang disarankan dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu yang boleh digunakan. Bagi pakej Pancaran Bahasa dan Jendela Bahasa. Hampir kesemua latihan dalam buku teks tertumpu kepada objektif dan aktiviti memberikan maksud perkataan. Oleh sebab jenis aktiviti yang disarankan ialah jenis latihan sesudah pelajar membaca dan menjawab soalan kefahaman. 55. cakera padat video dan CR-ROM diterbitkan sebagai bahan-bahan sokongan. 106 . Lihat Lampiran 4 bagi perincian tema-tema yang disarankan dalam sukatan pelajaran bagi tahun penggunaan 1994 dan 2002. maka besar kemungkinan pelajar akan hanya dikehendaki menyudahkan aktiviti tersebut. hlm 34-36. buku kerja dan buku panduan guru. bahan-bahan bukan cetak seperti lutsinar induk. Penelitian terhadap kedua-dua pakej ini juga mendapati bahawa tidak terdapat variasi dari segi objektif dan latihan pengajaran dan pembelajaran seperti yang tercatat dalam buku teks dan buku panduan guru. TV pendidikan. 55 Selain bahan-bahan pengajaran bercetak yang terdiri daripada buku teks. cakera padat audio.56 Malangnya bahan-bahan yang disediakan tidak mencerminkan kepelbagaian aktiviti sepertimana yang diusulkan dalam sukatan pelajaran tersebut. Aspek ini masih merupakan salah satu aktiviti lanjutan bagi aktiviti kefahaman membaca. hlm 30-32 bagi saranan aktiviti-aktivi perkembangan dan pembangunan kosa kata. Lihat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu bagi tahun penggunaan 1994.telah dikenal pasti dan disediakan dalam sukatan pelajaran. pendekatan pengajaran dan pembelajaran kosa kata seperti yang tertera dalam buku teks masih hampir sama dengan yang terdapat dalam pakej Intisari Bahasa. umpamanya sebagai kerja rumah tanpa pengajaran dari segi kemahirannya. dan Sukatan Pelajaran bagi tahun penggunaan 2002.

8% 16.2% 3.9% 14.9% 19.9% 0% Nota: Tidak terdapat pengajaran/pembelajaran dan latihan kosa kata dalam buku teks 2 bagi pakej Normal (Teknikal ) Jadual 8: Objektif (Peratusan) Pengajaran/Pembelajaran dan Latihan Kosa Dalam Buku Teks Kata Peringkat 1 Menengah Pakej Jendela Bahasa Kursus Normal (Teknikal ) Objektif/Latihan Memberikan maksud perkataan/ frasa Membina ayat menggunakan perkataan/frasa yang diberikan Memadankan perkataan/frasa dengan maksud yang diberikan Memberikan perkataan seerti/seiras atau berlawan 38.8% 0% Ekspres Khas 70.3% 3.5% 46.2% 76.1% 0% Normal Ekspres (Akademik) Khas 107 .9% 50% 3.2% 21% 15.3% 4.6% 8.8% 37.Jadual 7: Objektif (Peratusan) Pengajaran/ Pembelajaran dan Latihan Kosa Kata dalam Buku Teks Peringkat Menengah 2 Pakej Pancaran Bahasa Kursus Objektif/Latihan Memberikan maksud perkataan/frasa Membina ayat menggunakan perkataan/frasa yang diberikan Memberikan perkataan seerti/seiras atau berlawan Memberikan seberapa banyak perkataan lain yang berkaitan dengan perkataan/frasa yang diberikan Normal (Akademik ) 63.9% 48.5% 50% 8.3% 4.3% 10.1% 42.2% 37.4% 4.

Oleh itu. Kedua-dua jadual di atas menggambarkan bahawa terdapat hanya empat objektif atau latihan utama pengajaran dan pembelajaran kosa kata bagi peringkat tersebut. Salah satu strategi yang paling efektif dan penting 57. 108 . Selain itu. dan bagi kedua-dua pakej dan kursus seperti yang tertera dalam bahan pengajaran. buku teks Normal (Teknikal ) bagi pakej Pancaran Bahasa tidak dimuatkan dengan pengajaran dan latihan kosa kata bagi peringkat menengah 1-3.57 Dapatlah dirumuskan. Kedua-dua pakej tidak memberikan tumpuan dan penekanan terhadap kemahiran pemerolehan kosa kata pelajar begitu juga buku teks yang dibina tidak menggambarkan kepelbagaian latihan kosa kata seperti yang dianjurkan dalam sukatan pelajaran. Pengajaran kosa kata hanya terdapat dalam buku teks menengah 4. Pengajaran dan pembelajaran kosa kata sudah dimulakan dari peringkat menengah 1 lagi.Jadual 7 dan Jadual 8 menunjukkan contoh peratusan objektif pengajaran. Namun. Latihan memberikan maksud perkataan/frasa dan pembinaan ayat diberikan tumpuan yang lebih utama diikuti oleh latihan memadankan perkataan dengan maksud dan memberikan perkataan seerti/seiras atau berlawan. Lihat buku teks Jendela Bahasa buku 1-3 bagi kursus/aliran Normal Teknikal yang diterbitkan oleh MOE untuk tahun penggunaan 2002. program yang dianjurkan mestilah mempunyai objektif yang bertujuan membantu pelajar bukan sahaja untuk mempelajari atau mengetahui maksud sesuatu perkataan itu tetapi juga untuk membantu para pelajar menguasai strategi dalam pembelajaran kosa kata. aspek ini sudah diberikan perhatian yang lebih baik dalam pakej Jendela Bahasa. 2003 dan 2004 bagi contoh pengajaran dan pembelajaran kosa kata. pembelajaran dan latihan kosa kata peringkat menengah 2 bagi pakej Pancaran Bahasa dan peringkat menengah 1 bagi pakej Jendela Bahasa seperti yang tercatat dalam buku teks dan buku panduan guru. kekurangan asas kurikulum yang ada sekarang ialah kurangnya penekanan dan keutamaan yang diberikan terhadap penguasaan kemahiran dan strategi dalam pembelajaran dan pemerolehan kosa kata.

jenis perkataan/frasa dan kekerapan latihan tersebut dijalankan.yang diterima oleh ramai pengkaji ialah membuat tekaan berdasarkan konteks (guessing from context ). Sesuatu perkataan yang digunakan dalam konteks yang berlainan akan menghasilkan interpretasi makna yang berlainan juga. Jadi menggunakan konteks perkataan tersebut merupakan cara yang terbaik bagi mempelajari kosa kata. Namun kebanyakan latihan ini merupakan latihan pengayaan yang tidak ada kaitan langsung dengan kosa kata yang dipelajari terlebih dahulu oleh pelajar dalam buku teks. Berbanding dengan buku teks. manakala bagi kursus/aliran Normal (Teknikal) dalam pakej Jendela Bahasa. Antaranya ialah silang kata. Strategi lain yang boleh dipertimbangkan ialah seperti menggunakan bahagian kata. Latihan pengukuhan bagi memantapkan pengetahuan para pelajar tentang kosa kata yang sudah dipelajari terlebih dahulu dalam buku teks tidak diberikan penekanan. Bagi kursus/aliran Khas. membina perkataan. pembelajaran dan latihan kosa kata diberikan dalam setiap unit dalam buku teks. Ekspres dan Normal (Akademik) umpamanya. buku kerja menyediakan latihan kosa kata yang lebih pelbagai. latihan pengukuhan penting kerana latihan ini boleh membantu para guru mengukur tahap pemahaman dan pemerolehan pelajar tentang kosa kata 109 . Selain memantapkan pengetahuan para pelajar. Normal (Akademik) dan Ekspres. parafrasa atau penjelasan dengan kata-kata lain dan menggunakan kamus dengan efektif. pengajaran dan latihan diberikan secara rambang dan bagi topik-topik tertentu. Kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang nyata dari segi tumpuan atau penekanan terhadap pengajaran dan pembelajaran aspek ini bagi para pelajar pelbagai kusrus/aliran walaupun kebolehan pelajar kursus/aliran Khas jauh lebih baik berbanding kebolehan pelajar Kursus/Aliran Normal (Teknikal). isikan tempat kosong dan prosedur kloz. Yang nyata hanya terdapat perbezaan dari segi bilangan atau jumlah latihan. membina ayat.

lebih baiklah peluang bagi seseorang pelajar itu untuk mengingati perkataan tersebut. Beliau mengatakan ‘sering kali kosa kata yang diperkenalkan dalam sesuatu pelajaran tidak pernah diulang. Bloomington. Hal ini kurang diberikan perhatian dalam semua pakej bahan pengajaran yang dikaji. lebih banyak pendedahan yang diberikan terhadap perkataan yang dipelajarinya. para guru perlu menyediakan perulangan secara kerap untuk mengukuhkan proses pembelajaran dan membina kosa kata secara kukuh dalam minda para pelajar’. hlm 21. Jika perkataan tersebut mahu dikuasai secara tetap oleh para pelajar. Menurut Norbert Schmitt (2000). Pantagraph Printing. Illinois USA.P. New Ways in Teaching Vocabulary. Kajian terhadap buku panduan guru pula mendapati bahawa Pancaran Bahasa dan Jendela Bahasa kurang memberikan saranan bagi contoh-contoh strategi pengajaran dan pembelajaran kosa kata.. Pekara ini disetujui oleh Nation. tetapi juga memantapkan pengetahuan pelajar tentang perkataan yang telah dipelajarinya terlebih dahulu. I. For these words to become permenantly accessible to learners. Begitu juga. buku panduan guru yang dibina tidak menampakkan adanya kepelbagaian 58. Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘Very often lexical items introduced in a lesson are never repeated. 110 . Nation.S. walau pun bahan pengajaran yang disediakan cuba mengkhusus kepada penyediaan bahan-bahan yang berlainan bagi pelajar pelbagai kurusu/aliran.58 Ini bermaksud. guru mestilah menumpukan perhatian bukan sahaja kepada memperkenalkan perkataan baharu. 1974. teachers should provide the frequent spaced-out repetitions to reinforce the learning process and fix the new vocabulary firmly in the minds of learners’.yang dipelajari. pemerolehan kosa kata merupakan satu proses yang bertahap-tahap. Walaupun demikian. latihan pengayaan boleh juga diberikan tetapi sebagai bahan tambahan setelah kosa kata utama yang dipelajari diberikan tumpuan yang sewajarnya.

Hal ini tidak menampakkan adanya pembelajaran perbezaan ( differentiated learning ) bagi para pelajar yang mempunyai tahap keupayaan atau kecerdasan yang berbeza-beza.pendekatan dan strategi berdasarkan tahap keupayaan para pelajar tersebut. Pemilihan dan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran kosa kata nampaknya diserahkan bulat-bulat kepada kebijaksanaan guru dengan andaian bahawa guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang cukup untuk melaksanakannya dalam bilik darjah. Fokus bagi pengajaran atau pembelajaran kosa kata tertumpu kepada perkataan yang dianggap ‘payah’ yang diambil daripada teks bacaan. Kajian terhadap bahan-bahan pengajaran Bahasa Melayu juga mendapati bahawa tumpuan yang diberikan terhadap pengajaran dan pembelajaran kosa kata agak sempit bagi kesemua kursus dan pakej. 111 . pendekatan dan strategi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata juga haruslah dibezakan. besar kemungkinan mengalami masalah dalam pemilihan dan penggunaan cara-cara yang sesuai dan efektif bagi memenuhi keperluan dan keupayaan pelajar mereka yang berbeza-beza. Lihat buku teks Jendela Bahasa buku 2 kursus/aliran Ekspres yang diterbitkan oleh MOE untuk tahun penggunaan 1995 hlm 41-43 bagi contoh pengajaran dan pembelajaran kosa kata. Walaupun demikian terdapat juga beberapa aktiviti yang disertakan dengan strategi pengajaran. tidaklah keterlaluan untuk mengatakan bahawa komponen kosa kata hanya merupakan cara bagi membantu pemahaman pelajar tentang teks kefahaman yang diberikan. Mungkin tugas ini boleh ditangani oleh guru-guru yang mapan. Sepatutnya. Latihan kosa kata bagi setiap unit dalam buku teks berdasarkan kepada perkataan yang digunakan dalam teks bacaan yang terdapat dalam buku teks sahaja. Oleh itu. tetapi strategi yang disarankan adalah sesuatu yang amat umum seperti mencadangkan penggunaan kamus.59 Pada hal pembelajaran dan pemerolehan kosa kata bukan hanya untuk mengetahui maksud sesuatu 59. tetapi guru-guru yang baru mengajar.

Bahan-bahan ini ialah seperti akhbar. kedudukan dan hubungannya dengan perkataan lain dan variasi maksudnya. Penggunaan daftar kosa kata ini memastikan para pelajar menambah kosa kata mereka dengan perkataan-perkataan baharu yang berguna dan diperlukan oleh mereka serta mengaplikasikannya dalam kegiatan harian mereka. tidak terdapat kaitan secara langsung antara perkataan yang dipilih dengan isi keseluruhan unit. Nathesan (2000) pernah membuat kajian tentang pemerolehan kosa kata di kalangan pelajar sekolah rendah di Malaysia. bentuk susunan katanya. Words are not learnt as little packets of meaning but associately’.perkataan tetapi merangkumi aspek yang lebih luas termasuk batas penggunaannya. asas pembentukannya. Oxford.60 Pihak MOE juga tidak menyediakan daftar kosa kata (word list) yang boleh digunakan di peringkat sekolah menengah. Daftar ini merupakan satu dokumen yang penting kerana daftar ini boleh menjadi panduan kepada para pembina bahan dan para guru di sekolah tentang jenis dan jumlah kosa kata yang perlu diajarkan kepada pelajar bagi setiap peringkat dan kursus. Vocabulary. majalah dan buku-buku. pelajar hanya didedahkan kepada senarai perkataan yang dipilih menggunakan kaedah ini dan bukan melalui proses pemerolehan kosa kata yang disusun sebagai satu program. Pada hal menurut Morgan. Morgan. 1986. kaitan antara perkataan-perkataan yang dipilih agak longgar dan dalam beberapa latihan. John & Rinvolucri. Satu kelebihan tentang daftar kosa kata ini ialah daftar ini dibina berdasarkan pemerhatian terhadap bahan-bahan bertulis pelbagai topik. hlm 3. Oleh itu. pemerolehan kosa kata ‘bukan sesuatu yang berbentuk garisan lurus tetapi satu proses yang bercabang’.Tukilan asal dalam bahasa Inggeris ialah ‘is not linear but a branching process. Begitu juga didapati. OUP. Pendekatan yang sedemikian ini digunakan bagi kesemua unit dalam pakej-pakej yang diterbitkan. Beliau ingin mengukur sejauh mana murid tahun empat 60. 112 .

Perkara ini amat menggalakkan kerana salah satu matlamat penyediaan daftar kosa kata ialah agar kosa kata tersebut dikenal dan dikuasai oleh pelajar. Bahkan ada pelajar yang menunjukkan keupayaan membina kata terbitan dengan memanfaatkan imbuhan yang dipelajarinya. Para pelajar juga dapat menggunakan dan membuat pilihan perkataan yang sesuai untuk membincangkan tajuk karangan yang diberikan. penulis atau pembina bahan merupakan pihak yang bertanggungjawab memilih perkataan yang dirasakan sesuai untuk diketengahkan dalam bahan pengajaran yang disediakan bagi satu-satu peringkat dan kursus/aliran. Kajiannya mendapati bahawa pada keseluruhannya hampir semua pelajar tahun empat berjaya menulis karangan menggunakan perkataan yang cukup. Malah ada pula pelajar yang berupaya menghasilkan karangan menggunakan jumlah perkataan yang melebihi perkataan yang diperlukan. Ketiadaan daftar kosa kata boleh menimbulkan beberapa keadaan. Ada kalanya perkataan yang sama diajarkan semula sebagai kosa kata baharu pada peringkat yang sama 113 . Bagi bahan pengajaran Bahasa Melayu di sekolah-sekolah menengah di Singapura. diajar semula sebagai kosa kata baharu pada peringkat yang lebih tinggi. Akibatnya. Kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan daftar kosa kata berupaya membantu pemerolehan kosa kata pelajar pada tahap yang sesuai dan menggalakkan. Pemilihan perkataan bagi ketiga-tiga pakej ini dilakukan secara rambang bersesuaian dengan teks bacaan utama sesuatu topik atau tema sesuatu unit itu. Dari segi kosa kata pula. mereka didapati berjaya menggunakan sekian banyak kosa kata yang disarankan dalam daftar kosa kata.ini mampu menggunakan perkataan dalam karangan mereka berdasarkan daftar kosa kata yang disediakan dalam Buku Panduan Khas Bahasa Melayu (BPKBM). terdapat beberapa perkataan yang telah diajar di peringkat yang lebih rendah. nampaknya objektif ini sudah tercapai. Ini bermakna tidak terdapat cara yang khusus dan sistematik dalam pemilihan kosa kata yang hendak diajar. Berdasarkan kajian ini.

tetapi dalam topik yang lain. Sebagai contoh. 114 . seolah-olah para pelajar belum pernah mempelajari perkataan tersebut sebelumnya .61 Perkataan yang diulang ini bukan digunakan secara pengukuhan tetapi sebagai aktiviti untuk memperkenalkan perkataan tersebut buat pertama kali. Jadual 9: Contoh Perkataan yang Diulang (huruf tebal) dalam Teks Bacaan Utama Buku Menengah 3 Pakej Intisari Bahasa No Unit Unit 13 Harimau Mati Meninggalkan Belang. Manusia Mati Meninggalkan Nama Keharmonian Pekerti Berwibawa Mententeramkan Segelintir Pendapatan Merosot Berpatutan Menyarankan Pengguna-pengguna Hasratnya Berikrar Progresif Kerumitan Meneroka No Unit Unit 14 Mahmud Ahmad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tokoh Pengasas Keharmonian Plot Diteroka Kajian Rujukan Pengkaji Mutiara Dikenang 61. disertakan di bawah ini perkataan yang diulang (Jadual 9 dan 10) bagi teks bacaan dan peratusan kosa kata yang diulang (Jadual 11 dan 12 ) yang diperoleh berdasarkan penelitian terhadap kosa kata yang dimuatkan dalam pakej Intisari Bahasa dan pakej Pancaran Bahasa bagi kursus/aliran ekspres. Perkataan ini juga termasuk perkataan yang terbit daripada kata dasar yang sama. Lihat daftar kosa kata di Lampiran 5 dan 6 bagi contoh kosa kata yang diulang dalam pakej Intisari Bahasa dan Pancaran Bahasa.

1% 37. Perkataan ini juga termasuk perkataan yang terbit daripada kata sadar yang sama seperti perkataan ‘teroka dan kaji’ dalam Jadual 9.5% 29.9% 115 . Jadual 11: Jumlah Kosa Kata Setiap Peringkat dan Peratus Kosa Kata Yang Diulang bagi Pakej Intisari Bahasa Jumlah dan Peratusan Kosa Kata Peringkat Menengah 1 Menengah 2 Menengah 3 Menengah 4 Keseluruhan Jumlah Perkataan 180 180 210 145 715 Jumlah Perkataan Yang Diulang 55 56 79 24 214 Peratus Perkataan Yang Diulang 30.Jadual 10: Contoh Perkataan yang Diulang (huruf tebal) dalam Teks Bacaan Utama Buku Menengah 2 dan 3 Pakej Pancaran Bahasa No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Unit Unit 15 Pulau Bijak ( Menenagh 2 ) Memberi makluman Yang berasingan Kad bijak Menjadi lumrah Mendapatkan maklumat Berasa kagum Detinasi yang dituju Telah merancang Akan dikawal Yang unik No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Unit Unit 12 Buat Temanku ( Menenagh 3 ) Leluhur Lelucon Lecek Lecet Maklumat Makluman Lumur Lumut Cuping Jadual 9 dan 10 menunjukkan contoh perkataan ‘harmoni.6% 16. teroka dan kaji’ (bercetak tebal) yang sudah dipelajari dan diulang semula dalam unit-unit bagi peringkat yang sama dalam pakej Intisari Bahasa dan perkataan-perkataan ‘maklumat dan makluman’ yang diulang bagi peringkat yang lain seperti dalam pakej Pancaran Bahasa.5% 31.

2% 183 158 152 117 610 Data dalam Jadual 11 dan 12 menunjukkan bahawa bagi pakej Intisari Bahasa purata perkataan yang diulang semula bagi setiap peringkat melebihi 30% kecuali pada peringkat menengah 4. masih juga terdapat aspek pengulangan ini bagi setiap peringkat iaitu antara 6.1% 9.8% 9. iaitu sebanyak 16.9% pengulangan perkataan berlaku. walaupun terdapat pengurangan yang ketara dari segi pengulangan perkataan. Jika dilihat pada keseluruhan pakej. Bagi pakej Pancaran Bahasa pula.5%. 116 .2%.6% 6.1% bagi peringkat menengah satu hingga menengah empat dengan peratus keseluruhannya sebanyak 9.Jadual 12: Jumlah Kosa Kata Setiap Peringkat dan Peratus Kosa Kata Yang Diulang bagi Kursus Ekspres Pakej Pancaran Bahasa Jumlah dan Peratusan Kosa Kata Peringkat Menengah 1 Menengah 2 Menengah 3 Menengah 4 Keseluruhan Jumlah Perkataan Jumlah Perkataan Yang Diulang 18 16 14 8 56 Peratus Perkataan Yang Diulang 9. Hal yang demikian ini tidak menggambarkan adanya proses pemeringkatan yang ketara dan sewajarnya mengikut peringkat dan keupayaan pelajar dan keadaan ini boleh menjejas pembangunan dan pengembangan kosa kata pelajar yang terlibat dalam pembelajaran. Keadaan serupa ini tidak akan terjadi sekiranya perancangan yang teliti dan tersusun terhadap pembelajaran kosa kata dilakukan sebelum pakej ini dibina. sebanyak 29.8% hingga 10.8% 10.

Proses pemilihan perkataan yang diajar bagi topik berkenaan kurang jelas dan mungkin tidak serupa dan ini mengakibatkan pembelajaran dan pemerolehan kosa kata pelajar bagi topik yang sama berbeza. Sebagai contoh. 8. 4. Contoh yang diberikan dalam Jadual 13 menunjukkan bahawa tidak terdapat pun perkataan yang sama dalam unit 5 dan unit 9 yang diajar kepada para pelajar walaupun kedua-dua unit 5 dan unit 9 memperkatakan persoalan yang sama iaitu ‘Perkembangan dan Penggunaan Bahasa Melayu’. Dari segi jumlah kosa kata yang perlu dipelajari pula. 3. 7. terdapat beberapa kegenjotan jika dilakukan penelitian rentas peringkat dan kursus/aliran. taburan kosa kata 117 . jika tajuk yang diperkatakan ialah berkenaan ‘kitaran air’ ( water cycle ) perkataan yang berkaitaan yang perlu diajar kepada para pelajar untuk memahami konsep kitaran air ini ialah seperti pensejatan. Para pelajar tidak didedahkan kepada kosa kata yang biasanya dikaitkan dengan sesuatu topik berkenaan. 9. pemeluwapan. 6. 5. Menengah 4 Pakej Intisari Bahasa Kelompok Desakan-desakan Prasasti Perbendaharaan Pembentukan Nusantara Akulturasi Asimilasi Evolusi Dinamis Unit 9. wap air.Jadual 13: Senarai Perkataan bagi Tajuk Perkembangan dan Penggunaan Bahasa Melayu dalam Pakej Intisari Bahasa dan Pakej Pancaran Bahasa No 1. 2. 10. terdapat perkataan yang berbeza yang diajarkan sebagai kosa kata walaupun teks atau topik bagi kedua-dua pakej ini membincangkan perkara yang sama. Menengah 3 Pakej Pancaran Bahasa Dunia semakin kecil Menghidupkan kembali Perbezaan ideologi Ceruk rantau Lingua franca Begitu juga jika dibandingkan pakej Intisari Bahasa dan Pancaran Bahasa umpamanya. Unit 5. awan dan hujan. Umpamanya.

Jadual 14: Jumlah Penuh dan Jumlah Purata Kosa Kata Setiap Unit dalam Buku 4 Pakej Pancaran Bahasa Jumlah Kosa Kata Kursus Khas Eskpres Normal ( Akademik ) Normal ( Teknikal )* 105 111 121 75 Jumlah Penuh Kosa Kata Jumlah Purata Kosa Kata Bagi Setiap Unit 7 7. tidak terdapat satu mekanisma yang tersusun dari segi pemilihan.1 5 *Kosa kata hanya terdapat dalam buku teks menengah 4 sahaja. penyusunan dan pembinaan bahan pengajaran pelbagai kursus walaupun bahan pengajaran tersebut dikeluarkan pada masa yang sama. Sebagai contoh. Ini merupakan satu kegenjotan kerana pelajar kursus/aliran Khas mempunyai tahap kebolehan yang lebih baik berbanding dengan para pelajar aliran Ekspres dan Normal (Akademik ) tetapi pelajar-pelajar kurusus/aliran Khas ini didedahkan kepada jumlah kosa kata yang paling sedikit berbanding pelajar kursus/aliran Ekspres dan Normal (Akademik).bagi peringkat menengah 4 pakej Pancaran Bahasa tidak menggambarkan tahap kebolehan pelajar yang pelbagai kurus/aliran.4 8. Keadaan ini memberikan gambaran bahawa dari segi pembinaan item kosa kata. Taburan kosa kata mengikut tahap-tahap yang berbeza ini dibentangkan dalam Jadual 14 di bawah ini. para pelajar kursus/aliran Ekspres dan Normal (Akademik) perlu mempelajari jumlah kosa kata yang lebih berbanding pelajar kursus/aliran Khas. pemantauan. Keadaan ini juga tidak menggambarkan tahap keupayahan dan kebolehan yang berbeza para pelajar pelbagai kursus/aliran. Perancangan yang baik sepatutnya mencerminkan adanya perbezaan dan pemeringkatan bertahap-tahap dari segi 118 .

Akhir sekali. di akhir menengah 2. Ketetapan yang sedemikian boleh membantu pengajaran dan pembelajaran kosa kata dengan lebih fokus dan tersusun yang menuju ke arah pencapaian hasilan ketara pembelajaran yang diingini. Pengajaran dan pembelajaran kosa kata di sekolahsekolah berlaku hanya sebagai satu aktiviti di bawah spektrum aktiviti membaca atau mendengar. 119 . bolehlah dirumuskan bahawa pemerolehan kosa kata banyak tertumpu kepada memberikan definisi atau maksud dan penggunaannya dalam ayat dan kurang ditekankan sebagai satu kemahiran yang perlu dikuasai seperti kemahiran bahasa yang lain. Hasilan yang ditentukan haruslah dimulakan dari peringkat menengah 1 lagi. 4. Begitu juga perlu ditentukan jumlah dan tahap kepayahan kosa kata bagi setiap peringkat dan kursus/aliran. pengajaran dan pemerolehan kosa kata Bahasa Melayu yang berdasarkan kaedah yang sistematik dan perancangan yang tersusun. para pelajar sudah berupaya mengguasai kemahiran membuat tekaaan daripada konteks dan menggunakan kamus dengan efektif.jumlah. disarankan agar tahap pencapaian dan penguasaan pelajar dalam aspek kosa kata yang hendak dicapai ditentukan mengikut peringkat. sukatan pelajaran boleh menentukan bahawa dari segi hasilan ketara pembelajaran. Berdasarkan pakej-pakej yang dikaji. kajian yang dilakukan terhadap sukatan pelajaran dan bahan pengajaran yang digunakan di peringkat sekolah menengah mendapati tidak terdapat program.6 Kesimpulan dan Saranan Pada keseluruhannya. Umpamanya. Hal ini bertepatan dengan matlamat kurikulum Bahasa Melayu yang disediakan bagi kumpulan pelajar yang mempunyai tahap kebolehan yang berbeza-beza. jenis dan tahap kepayahan kosa kata bagi setiap peringkat dan kursus/aliran.

membaca dan menulis. program kosa kata Bahasa Melayu yang sistematik. para pelajar dapat dibantu untuk lebih berupaya dan berjaya mempelajari kosa kata dengan lebih berfokus dan efektif dan sekali gus membantu pembangunan dan pengembangan kemahiran kosa kata mereka. pendekatan. Program seumpama ini dapat memastikan pembelajaran dan pemerolehan kosa kata bersesuaian dengan tahap kemampuan pelajar pelbagai kursus/aliran. Kosa kata yang dirancang memberikan kesan yang berbeza-beza 120 . Program yang tersusun dan sistematik boleh menjadi mangkin kepada pembangunan kosa kata yang lebih baik dan juga peningkatan dalam aspek-aspek bahasa yang lain. mendengar.Memandangkan pentingnya kosa kata dalam konteks pemerolehan bahasa. menyokong pemerolehan kemahiran bertutur. disusun dan dirancang dengan baik perlulah dibina. pengajaran dan pembelajaran kosa kata serta pembangunannya dari segi kemahiran perlulah dipastikan berlaku dalam kelas Bahasa Melayu. Dapatlah dirumuskan bahawa terdapat beberapa sebab yang kuat untuk mewajarkan penyusunan dan perancangan komponen kosa kata dalam program pengajaran dan pembelajaran bahasa. di samping memastikan adanya pemeringkatan secara bertahap-tahap dalam pemerolehan kosa kata pelajar mengikut peringkat. Ini melibatkan rombakan dari segi sukatan pelajaran dan bahan pengajaran yang digunakan di sekolah-sekolah yang termasuk objektif. kepelbagaian strategi dan aktiviti. Oleh sebab program kosa kata yang dirancang melibatkan pengajaran kosa kata secara langsung dan tumpuan diberikan kepada pemerolehan kemahiran. Kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji seperti Dale & O’Rourke (1971) dan Sunderaj-Rajendra (1985) membuktikan bahawa program kosa kata yang baik mempunyai kesan yang positif dan pengaruh secara langsung terhadap pembelajaran bahasa. Untuk merealisasikan perkara ini.

. Program kosa kata yang baik haruslah memberikan fokus berdasarkan kesesuaian tahap pengajaran dan pembelajaran pelajar dan ini haruslah dilakukan dengan cara yang tersusun dan sesuai. dan pembelajaran bagi membina kelancaran.S. fokus pengajaran bagi jenis kedua-dua kosa kata tersebut berbeza. “Vocabulary Teaching and TESOL: A Need for Re-evaluation of existing Assumptions”. Judd.62 Sesuatu program bahasa yang dirancang haruslah mengandungi empat bahagian yang memerlukan penggunaan masa dan tumpuan yang hampir setara. Illinois USA: O’Rourke. Ini disebabkan oleh cara pengajaran itu disusun dan disampaikan umpamanya menggabungkan perkataan sinonim dan antonim dan item lain dalam satu kumpulan leksikal. dalam Cel-Murcia (ed).. Akhir sekali. 12:1. 121 . Cara yang demikian ini boleh membingungkan pelajar. P.. dalam Journal of Basic Writing. pembelajaran berfokus kepada hasil pengeluaran. Mouton. “Vocabulary Learning and Teaching”. Selain itu. dalam TESOL Quaterly. E.. Kebanyakan pengajaran kosa kata menjadikan pembelajaran kosa kata lebih susah daripada yang sepatutnya. Begitu juga. Keempat-empat bahagian ini menyediakan peluang bagi pembelajaran kosa kata. The Hague: Seal. 1991. Towards a Science of Vocabulary Development. pengajaran kosa kata haruslah menjadikan pembelajaran kosa kata sesuatu yang mudah dan menarik.terhadap pembelajaran. Empat bahagian tersebut ialah pembelajaran berfokus bagi mendapatkan atau mempelajari makna. Newburry House. J. “In the Beginning: The Word”. Pembelajaran berfokus bagi mendapatkan atau mempelajari makna 62 . Teaching English as Second or Foreign Language. 1974... Bloomington. New Wyas in Teaching Vocabulary. 1979. adalah penting untuk memastikan para pelajar mempunyai penguasaan yang baik tentang kosa kata yang kerap digunakan sebelum pelajar tersebut mempelajari kosa kata yang kurang kerap digunakan. Lihat: Hoover. I. hlm 71-76: Nation. Hal ini tidak akan berlaku sekiranya program kosa kata itu dirancang. 2:3. L. Pantagraph Printing. bernard D. 1994. pembelajaran berfokus kepada bahasa. Second edition. Regina M. peluang mempelajari kosa kata dan mutu kosa kata yang dipelajari boleh ditingkatkan melalui perancangan yang rapi yang melibatkan kosa kata dengan aktiviti dan kemahiran bahasa yang lain. 1978. P. Oleh itu. Boston. hlm 87 ..

2002. para pelajar sebanyak mungkin mempraktikkan aspek bahasa yang sudah diketahui atau dipelajari. Dalam bahagian ini. Namun. Pembelajaran berfokus kepada hasil pengeluaran pula melibatkan pembelajaran dan pembentukan item-item bahasa melalui aktivitit bertutur atau menulis dan berlaku secara tidak langsung juga.. Akhir sekali.S. Lihat Nation. tugas ini haruslah dipikul atau diterajui oleh MOE. Seterusnya pembelajaran berfokus kepada bahasa melibatkan pembelajaran sistem bahasa secara langsung seperti kosa kata.melibatkan pembelajaran dan pembentukan item-item bahasa melalui aktiviti mendengar dan membaca. Ini kerana amatlah mustahil untuk mengajar semua perkataan yang terdapat dalam sesuatu bahasa tersebut di peringkat sekolah. Pembelajaran sebahagian besarnya berlaku secara tak langsung kerana fokus utama pelajar ialah kepada isi perkara yang didengar atau dibaca. para guru perlulah memilih dan menentukan perkataan yang hendak diajar. P. pihak yang bertanggungjawab menyusun dan menyediakan sukatan pelajaran dan panduan bagi para guru boleh berusaha untuk membina daftar kosa kata yang perlu diajar dan dipelajari di sekolah-sekolah. Bagi tujuan keseragaman dan untuk memastikannya semua pelajar mempelajari dan menguasai jumlah kosa kata yang berkaitan dengan tema dan berpadanan dengan peringkat dan kursus/aliran. sekurang-kurangnya sejumlah perkataan yang dikaitkan dengan tema-tema yang disarankan dalam sukatan pelajaran hendaklah dikenal pasti untuk dipelajari dan dikuasai oleh para pelajar peringkat menengah. mereka boleh membuat penyesuaian seperti menambah jumlah perkataan untuk memenuhi 63. 122 . intonasi dan tatabahasa. pembelajaran bagi membina kelancaran merangkumi kesemua kemahiran asas bahasa iaitu kemahiran bertutur. Jika daftar ini tidak dapat disediakan. membaca dan menulis.63 Selain perkara-perkara yang disebutkan di atas. Tidak boleh tidak.. ini tidak bermakna para guru tidak diberikan kelonggaran dalam menggunakannya. Umpamanya. RELC Portfolio Series 2. Managing Vocabulary Learning. mendengar. I.. SEAMEO Regional Language Centre.

daftar ini membantu dalam penyediaan bagi soalan aneka pilihan untuk ujian psikologi dan ujian ejaan dan bertindak sebagai sumber bagi pengajaran dan ujian perkataan asas bagi pelajar yang lemah kebolehannya. Perlulah diingat. Albert J. Antaranya termasuklah ialah daftar ini dapat digunakan dalam analisis dan perbandingan bahan-bahan bacaan. and McCarthy. 1977. Basic Elementary Reading Vocabularies. 1972. Di samping manfaat daftar kosa kata seperti yang dibentang di perenggan atas tadi.keperluan dan keupayaan para pelajar mereka. Acquisition and Pedagogy. proses dan bentuk pemerolehan kosa kata dalam kalangan pelajar.. (eds). Selain itu. Selain itu. The Macmillan Company: Schmitt. daftar kosa kata yang disediakan oleh MOE ini boleh juga bertindak sebagai garis panduan kepada pembina/penulis bahan pengajaran. Vocabulary: Description. M. Minton D.64 64. dapatlah diketengahkan beberapa kelebihan lain daftar kosa kata ini. N. Daftar sebegini dapat membimbing dan memberikan ketentuan dalam pemilihan kosa kata bagi pembinaan bahan dan memastikan adanya kemajuan yang bertahap-tahap dalam pembangunan kosa kata yang dianjurkan. Daftar ini juga boleh dijadikan kayu ukur untuk mengenal pasti masalah dalam bacaan dan digunakan sebagai panduan bagi penulis menyediakan bahan-bahan bacaan mudah. Daftar ini merupakan salah satu elemen yang penting bagi formula mengukur tahap kebolehbacaan dan boleh dijadikan panduan oleh pendidik yang terlibat dalam penilaian dan membuat saranan buku-buku teks dan bahan pengajaran yang lain untuk digunakan dalam bilik darjah.. Jacobson. New York. Seterusnya daftar ini boleh dijadikan bank item bagi mendapatkan contoh-contoh perkataan yang kurang kerap digunakan atau perkataan yang payah untuk tujuan pemilihan perkataan dalam ujian atau soalan aneka pilihan bagi kosa kata. Lihat Harris. apa jua keputusan yang dibuat oleh pembina bahan pengajaran yang berkaitan dengan pembinaan bahan pengajaran Bahasa Melayu akan mendatangkan kesan secara langsung atau tidak langsung terhadap rentak. 123 . Cambridge.

Selain memberikan panduan. Untuk itu. Satu program khas untuk melatih dan membimbing para guru khususnya para guru baharu juga hendaklah disediakan. perlulah diingat bahawa apa pun tindakan dan usaha yang diambil haruslah berpaksi kepada objektif utama pemerolehan program kosa kata. Oleh itu. para penggubal dan pembina kurikulum dan bahan pengajaran mungkin boleh berpegang kepada pendapat yang dikatakan oleh Cambridge University Press: Schmitt. Cambridge University Press. N. Peluang-peluang bagi para pelajar mempraktikkan kemahiran tersebut haruslah diterbitkan. iaitu untuk mengajar para pelajar cara atau teknik mempelajari kosa kata secara berdikari. skop dan konsep pembelajaran dan pembangunan kosa kata yang ada perlu diluaskan.Bagi melancarkan program yang disusun. Vocabulary in Language Teaching. pandangan dan fokus terhadap aspek ini harus berubah. pelajar perlulah dilengkapi dengan kemahiran dan strategi yang diperlukan. Dalam merancangkan program kosa kata di sekolah-sekolah. Akhir sekali. Cambridge. Para pelajar juga perlu belajar dalam persekitaran yang menggalakkan dan berupaya mengembangkan pengetahuan kosa kata mereka di samping terlibat dalam aktiviti membaca dan menulis yang penuh bererti. adalah wajar untuk memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program tersebut di sekolah-sekolah. kebolehan dan keupayaan para guru. Sebaik mungkin pelaksanaan program yang disediakan haruslah menepati objektif perancangan dan penyediaan program tersebut agar apa yang dirancang dapat dicapai.. 124 . Kelancaran dan kejayaan program ini sebahagian besarnya tertakluk kepada peranan. Pendekatan. mengajar konsep yang kritikal dan berkaitan dengan pemahaman dan untuk mewujudkan sekitaran bagi menjana dan menggalakkan pembangunan kosa kata dalam kalangan pelajar. 2000. usaha sebegini dapat membangkitkan keyakinan para guru untuk melaksanakan tugas ini dengan lebih bersemangat dan berkesan. para guru haruslah dibantu dengan penyediaan model bagi strategi pembelajaran yang sesuai dan pelbagai. Untuk tujuan ini.

O’Rouke (1974) bahawa pembelajaran dan pembangunan kosa kata mestilah dilihat bukan semata-mata untuk mempelajari senarai perkataan yang tidak ada kaitan tetapi sebagai satu bahagian penting dalam kurikulum bahasa. 125 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful