Kertas penerangan ini bertujuan untuk menambahkan kemahiran dan kefahaman di dalam asas dan amalan ketepatan pengukuran

dimensi dan penentukuran kepada peserta terutamanya juruteknik, jurutera, pengurus dan orang lain yang terlibat dengan jaminan kualiti melalui kawalan dimensi. penentukuran memainkan peranan penting dalam kawalan kualiti dan jaminan produk di dalam peningkatan persaingan industri pembuatan bagi memenuhi permintaan pengguna masa kini. Pengetahuan tentang pengukuran dimensi dan penentukuran bagi pengukuran peralatan adalah perlu untuk memastikan dan mengekalkan kualiti produk.

Apa itu Kalibrasi (Tentukuran)
Kalibarasi(Penentukuran) adalah proses membandingkan dan membetulkan keluaran sesuatu instrumen dengan nilai piawai. Kalibarasi(Penentukuran) juga suatu proses pembandingan antara nilai keluaran peralatan yang hendak diuji dengan peralatan yang telah diketahui ketepatannya menggunakan nilai masukan yang sama dibekalkan kepada kedua-dua peralatan tersebut. Prosedur ini dilakukan untuk julat masukan yang mencakupi semua julat ukuran yang boleh diukur oleh peralatan terbabit.

Kepentingan kalibrasi
Kepentingan kalibrasi: • Menjamin mutu, dalam pengertian setiap produk memerlukan bukti bahwa hasil ukur telah mampu telusur (traceable) pada standard kebangsaan maupun antarabangsa. • Tidak terdapat cacat/kesalahan hasil pengukuran. • Menjamin Kepentingan Keselamatan Manusia. • Menjamin Keadaan alat pengukuran tetap terjaga sesuai spesifikasinya.

Proses Tentukuran
Semasa proses penentukuran, peralatan akan diuji dengan mengulangi proses perbandingan untuk semua julat yang boleh diukurnya. Apa yang paling penting ialah sekiranya berlaku kerosakan kepada sesebuah peralatan yang sedang digunakan untuk kerja-kerja pengukuran, peralatan piawai ini sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai peralatan pengganti. Peralatan yang dikhaskan untuk kerja penentukuran perlu diasingkan daripada peralatan yang lain. Penentuan frekuensi penentukuran bergantung kepada beberapa factor.

Perkara yang utama yamg perlu diperiksa rapi semasa pengulangan penentukuran ini ialah sama ada jarak masa penentukuran tersebut masih bersesuaian. Frekuansi tentukuran dan juga proses penetukuran yang dijalankan perlu dikaji dari masa ke semasa agar kualitinye dapat dipertingkatkan. maka pengurangan pelaksanaan tertentu boleh dibenarkan sekiranya ketepatan ketika pengulangan tettukur ialah ±1%. Catatan sejarah penentukuran sesebuah peralatan akan menjadi rujukan utama apabila pengulangan penentukuran dibuat. perbezaan yang sedikit boleh diperbetulkan dengan membuat sedikit pengubahsuaian pada peralatan. tindakan yang perlu diambil bergantung kepada jumlah perbezaan dan jenis peralatan yang tertelibat. merangkumi sebuah syarikat yang besar.Ia berfungsi menyenaraikan sejumlah besar peralatan yang hendak dilakukan penentukuran. Dalam kebanyakan kes.Jika peralatan diperlukan untuk mengukur kuantiti tertentu yang mempunyai ketepatan ±2%. Pengulangan penentukuran boleh dilakukan sebelum ketepatan peralatan menjadi semakin kurang dibahagikan dengan had penggunaannya. membolehkan produk yang dihasilkan tidak berkualiti dan tidak mengikut standard. Apa yang penting ialah bentuk pengurangan pelassanaan mestilah dapat dinyatakan dengan jelas. . Keadaan atau cara pengguanaan peralatan juga mungkin berubah mengikut keadaan. Kegagalan berbuat demikian. Tindakan yang sesuai hendaklah dikenalpasti bagi memastikan langkah-langkah yang perlu diambil apabila terdapat peralatan yang terkeluar dari daripada spesifikasi yang sebenar. Sejarah ini membolehkan seseorang mengetahui jika peralatan tersebut terkeluar dari tentukuran sebenar dalam jangkamasa yang begitu cepat. Contohnye jika masukan yang sama diberikan dan didapati keluaranya berbeza daripada tentukuran peralatan. Setiap syarikat adalah perlu memilih satu bahagian atau badan tentukur yang berkemampuan untuk menentukur peralatan berdasarkan stadard/piawai nasional dan antarabangsa. sama ada disebabkan oleh factor usia peralatan ataupun perubahanoperasi persekitaran.

ralat instrumen b. tiada zero offset dan ralat parallax. walaupun pengukuran dilakukan berulangkali. medan magnet. salah mengendalikan instrumen. hindarkan dari kesan medan magnet dll. elektrik/elektrostatik. a. Seeloknya gunakan instrumen yang tahan terhadap perubahan keadaan sekitaran/tahan lasak. dapatkan faktor pembetulan daripada ralat yang didapati. 3. Berjaga-jaga dengan had keupayaan instrumen. Ralat Rawak Ralat yang selain dari ralat kasar/pengguna dan sistematik yang telah dipertimbangkan dalam pengukuran. membaca manual instrumen. Ralat sistematik boleh disebabkan oleh 2 punca utama iaitu : a. ambil bacaan sekurangkurangnya 3 kali untuk mengelakkan ralat kasar. Ralat Sistematik Ralat sistematik akan berulang jika beberapa pengukuran dilakukan dalam keadaan dan menggunakan instrumen yang sama. komponen tidak linear. Seelokeloknya selalu lakukan pemeriksaan alatan untuk memastikan bacaan adalah tepat seperti yang dikehendaki. ralat tentukuran alat.Ralat instrument Ralat instrument terjadi akibat ketidak sempurnaan instrumen itu sendiri seperti kesan dari geseran penunjuk. Ralat instrumen boleh dikurangkan dengan melakukan penentukuran alat.JENIS-JENIS RALAT 1. Ralat jenis ini tidak diketahui puncanya dan . ralat sekitaran. lakukan lebih dari satu cara pengukuran. b. 2. terlupa set zero. alat rosak. semasa membuat pengukuran dan kiraan. Untuk mengelakkan berlakunya ralat jenis ini lakukan eksperimen/tempatkan instrumen pada suhu/kelembapan sekitaran yang dibenarkan. Ralat rawak boleh dikenalpasti jika bacaan berubah dengan tidak menentu. kesan beban dilupakan dll. baca penunjuk dengan tepat. salah mengambil bacaan. Ralat Sekitaran Ralat sekitaran adalah akibat dari pengaruh keadaan sekitaran seperti suhu.Ralat ini boleh dikurangkan dan dihapuskan dengan memberi perhatian yang sepenuhnya semasa membuat pemilihan instrumen pengukuran. Ralat boleh ditentukan dengan membandingkan bacaan yang diberikan dengan nilai piawai dan boleh tentukan samada ralat adalah tetap atau berkadaran. kelembapan. Ralat Kasar/Pengguna Ralat kasar biasanya disebabkan oleh manusia/pengguna sendiri kerana kesilapan memilih instrumen yang tidak sesuai.

bilangan pengukuran yang diambil mencukupi dan adakah hasil yang diambil boleh dipercayai. Aspek yang penting semasa pengukuran Semasa mengendalikan proses pengukuran perlu: 1. Pensampelan: lihat perubahan parameter semasa pengukuran. 3. kesan beban berlebihan. Ralat terjadi akibat daripada beberapa sebab dan boleh dikategorikan kepada 3 iaitu ralat pengguna (ralat kasar).selalunya kurang diambil kira melainkan pengukuran memerlukan kejituan yang tinggi. . Data mesti dianalisis. keupayaan alatan. ralat sistematik dan ralat rawak. Tatacara/kaedah pengukuran: Kenalpasti apa parameter yang hendak diukur. pengetahuan pengukuran. nilai mana yang perlu dipilih bila parameter sentiasa berubah. kedudukan pengambilan data sesuai. Unit Menerangkan dimensi sesuatu kuantiti. 5kg-berat. baca manual alatan. Analisis secara statistik terhadap data yang diperolehi boleh dilakukan untuk melihat ketepatan pengukuran. 5?. had alatan. hasil/keputusan pengukuran yang sesuai. Aspek yang penting sebelum pengukuran Sebelum melakukan proses pengukuran harus dikenalpasti: 1. Kualiti: masa dan kos diperuntukkan. berapa banyak pengukuran perlu dibuat dan bagaimana untuk merekodkan hasil pengukuran. ambil bilangan sampel yang mencukupi dan pastikan perwakilan sampel boleh diterima dan diakui. frekuensi dll 3. 5m-panjang. Kerja-kerja selepas pengukuran: Kerja-kerja selepas pengukuran: Proses pengukuran tidak lengkap sepenuhnya jika hanya data pengukuran diambil. bagaimana cara terbaik. dengan mendapatkan min dan sisihan piawainya Ralat Ralat ditakrifkan sebagai perbezaan antara bacaan yang diberikan oleh instrumen/meter dibandingkan dengan nilai sebenar parameter yang diukur. sebagai contoh. 2. Ciri/sifat parameter: harus tahu parameter yang diukur ac atau dc. 2. unit. Kualiti: pastikan alatan yang dipilih adalah yang terbaik. Utamakan keselamatan: kesan kejutan elektrik. secara matematik/statistik dan keputusan mesti dilapurkan dengan lengkap dan tepat.

mutu dan piawai pengukuran.4. sesuatu parameter fizikal kepada nombor bermakna dengan membandingkan secara terus atau tidak langsung dengan nilai piawai yang telah diterimapakai dalam sistem unit yang telah digunakan dengan menggunakan alatan yang tertentu. kelengkapan. darjah. Setiap nombor bermakna yang diperolehi mestilah diikuti dengan unit kerana unit dapat menunjukkan ciri-ciri parameter fizikal yang diukur. perlu pengetahuan dan pengalaman mengendalikan alatan. kuantiti. . kaedah. seperti Meter untuk panjang. Pengukuran adalah satu proses di mana parameter fizikal diubah kepada nombor-nombor bermakna dengan menggunakan instrument tertentu. PENGENALAN KEPADA PENGUKURAN Takrif pengukuran Seni atau proses mengubah amaun. nilai-nilai kuantiti pengaruh. Proses pengukuran melibatkan semua maklumat. Kg untuk berat dll. juga merangkumi semua aspek berkaitan perlakuan. Instrument: pilih alat yang sesuai samada meter analog/digital/osc/counter dll. tatacara. instrumen dan operasian yang berkaitan dengan sesuatu pengukuran. prinsip.

Contoh-contoh Borang kalibrasi Petunjuk Lebal labelan Tentuukuran Jadual masa Peralatan .

.

Jadual Tentuukur Peralatan .

.

Borang Senarai Peralatan DiTentuukur .

(c) sistem penentukuran yang digunakan mestilah diperiksa dari semasa ke semasa dengan bersistemmatik untuk memastikan bahawa sistem itu terus berfungsi dengan berkesan.Piawaian ini menyarankan kaedah yang mesti diikuti apabila memilih. Penentukuran mestilah dilakukan menggunakan peralatan yang dapat dijejak kepada piawaian antarabangsa. 1.mengawal dan menyenlenggara piawaian pengukuran dan peralatan pengukuran. . (e)Kaedah yang digunakan bagi penentukuran mestilah didokumenkan.mestilah mengambil kira semua ralat dan ketakpastian yang terlibat dalam proses pengukuran.Untuk mempunyai suatu sistem berkualiti.Antara institusi piawaian yang menjadi rujukan natarabangsa ialah. (f)Rekod penentukuran yang berasingan mestila disimpan bagi setiap instrumen pengukuran.Kaitan piawaian dan kalibrasi serta kualiti Istilah Kualiti digunakan untuk memberi makna bahawa sesuatu produk itu adakah sesuai untuk tujuan ianya dibuat atau memenuhi keperluan. British Standarad Institutian 2.Jadi syarikat yang hendak menghasilkan produk yang memenuhi nilai piawaian mestilah menyediakan mengawal.menentukur(kalibarasi) dan menyelenggara pemeeriksaan pemeriksaan .menentukur(kalibrasi) . International Organisation For Standardization(ISO) Penentuan kaualiti adalah seragam diseluruh dunia dengan berpandukan kepada Piawaian British BS5750 dan Piawaian Antarabangsa ISO 9001.Antaranya ialah: (a) Syarikat mestilah mengadakan dan melenggarakan suatu sistem yang berkesan bagi mengawal dan menetukur piawaian pengukuran dan peralatan pengukuran.untuk menghasilkan suatu produk yang panjangnya memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. International Electrotechnical Commision(IEC) 3.Ini melibatkan proses penentukuran dalam syaraikat itu dan penggunaan khidmat tentuukuran.sesebuah syarikat perlu melaksanakan kawalan ke atas sistem pengukurannya.sistem pengukuran yang digunakan untuk mengukur panjang itu mestilah memenuhi kejituan yang dikehendaki dalam spesifikasi tersebut.hasil penentukuran.Rekod yang mengandungi penerangan mengenai instrumen itu dan nombor rujukannya. (d)Semua pengukuran.maklumat baik pulih atau pengubahsuain yang telah dilakukan keatas instrumen itu dan batas-batas penggunaan.Contohnya .takrif piawai pada kualaiti ialah suatu sifat atau ciri-ciri menyeluruh bagi sesuatu produk atau perkhidmatan yang mempunyai kebolehan untuk memenuhi keperluan yang dinyatakan.samaada untuk proses penentukuran atau pengukuran produk.kekerapan instrumen itu mesti ditentuukurkan dan kemeungkinan disertakan juga kaeadah terperinci penentukuran yang digunakan. Penentuan Kaulaiti tersebut dilakukan nerujuk kepada sutau piawaian tertentu. (b) Semua kakitangan yang terlibat dalam penentukuran mestilah telah menjalani latihan yang mencukupi.peralatan pengukuran dan pengujian yang sesuai untuk menunjukkan bahawa prestasi produk itu memenuhi keperluan yang ditentukan.tarikh penentukuran .mengguna.Sistem kualiti ialah suatu sistem yang memastikan supaya sesebuah syarikat itu menghasilkan produk yang berkualiti.

Kaitan piawaian dan kalibrasi serta kualiti Piawaian itu mungkin berupakan suatu ssistem pengukuran lain yang disimpan khususnya bagi tujuan tentukuran atau suatu cara untuk menakrifkan nilai piawai.3 Piwaian Kebangsaan --> Piawaian pusat tentukuran --> Piawaian dalam Syarikat --> Instrument yang ditentukurkan. (a) Piawaian kebangsaan digunakan untuk menentukurkan piawaian bagi pusat penentukuran. (d) Piawaian dalam syarikat digunakan untuk menentukurkan intrument proses. Rangkaian ringkas yang boleh dijejaki bermula dari instrumen yang digunakan dalam pengukuran hingga kepada piawaian kebangsaan adalah seperti rajah 3. (c) Instrumen yang telah dipiawaikan daripada pembuat instrument digunakan bagi piawaian dalam syarikat. .contohnya perintang dan sel piawaian dalam jabatan piawaian syarikat itu dan digunakan khusus untuk tujuan tentukuran(kalibrasi) Kaitan piawaian dan kalibrasi serta kualiti Peralatan yang digunakan dalam penetukuran sesuatu instrumen yang digunakan terdapat dalam sesebuah syarikat mungkin dapat dijejak hingga kepada piawaian kebangsaan kerana. (b) Piawaian yang terdapat dipusat penentukuran digunakan untuk menentukurkan piawaian bagi pembuat instrument.Setengah syarikat perkilangan ada menyimpan beberapa instrument dan peralatan tertentu.

Instrument yang perlu dikalibrasi Ia meliputi semua peralatan yang melibatkan pemeriksaan. Kalibrasi harus dilakukan secara berkala 2. dan pemeliharaan. Sela masa Kalibarasi Sela masa Kalibarasi 1. habuk. pengukuran atau sukatan samaada dalam bentuk elektrikal ataupun mekanikal sentiasa berketepatan dan berkejituan sepertimana yang ditetapkan serta kebolehkesanan kepada standard nasional atau antarabangsa. Magnitud perubahan ciri-ciri peralatan bergantung kepada kekerapan peralatan terbabit digunakan. Kekerapan penentukuran Kekerapan penentukuran perlu dilakukan bergantung kepada keperluan dan penggunaannya.Kenapa perlu mengulangi Tentukuran Penentukuran peralatan mestilah diulangi dalam jangka masa yang ditetapkan kerana ciri-ciri setiap peralatan itu akan berubah setalah beberapa lama digunakan. Perubahan ciri-ciri pada peralatan ini adalah disebabkan oleh factor-faktor seperti geseran. Kenapa perlu Tentukuran Memastikan semua peralatan pemeriksaan. pengujian. asap dan bahan kimia. kotoran. Selang waktu kalibrasi dipengaruhi oleh jenis alat ukur. Secara ringkasnye boleh dikatakan bahawa perubahan ciri-ciri pada peralatan pasti berlaku dan kadar perubahannya terhadap masa adalah bergantung kepada jenis peralatan yang digunakan. kekerapan penggunaan dan keadaan persekitaran. pengujian. . oscillsocope dan lain-lain lagi. frekuensi pemakaian. dan pengukuran seperti multimeter.

Boleh dinyatakan dalam beberapa cara : • Dengan waktu kalender (1 tahun sekali. 4. Kebaikan kalibrasi . Julat yang ditetapkan : • Suhu dan kelembaban selalu dikawal • Gangguan faktor luaran selalu dikurangkan ? sumber ketidakpastian pengukuran. Objek yang diukur (Unit Under Test) 2. dst) • Kombinasi cara pertama dan kedua. 4. Sifat metrologi lain ? faktor kalibrasi. Standard Ukur • Alat standard kalibrasi • Prosedur/Kaedah standard (Menghala ke standard kalibrasi antarabangsa atau kaedah yang dikembangkan sendiri oleh makmalyg sudah teruji (diverifikasi)) 3.3. TUR (Test Uncertainty Ratio) adalah perbandingan antara Ciri-ciri ketidakpastian (specified) dari instrumen yang dikalibrasi terhadap ketidakpastian instrumen kalibratornya (Spesifikasi alat bisa dianggap sebagai ketidakpastian terbesar) Prinsip Asas kalibrasi Prinsip Asas kalibrasi: 1.000 jam pakai. kurva kalibrasi. Nilai Pembetulan/Kesalahan 3. tgt mana yg lebih dulu tercapai Hasil Kalibrasi Hasil Kalibrasi antara lain : 1. Nilai Ketidakpastian Pengukuran : • Besarnya kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran • Dievaluasi setelah ada hasil pekerjaan yang diukur ? Analisis ketidakpastian yang benar dengan memperhitungkan semua sumber ketidakpastian yang ada di dalam kaedah perbandingan yang digunakan. Operator / Juruteknik Syarat untuk operator yang mempunyai kelayakan untuk membuat kalibarasi. Nilai Objek Ukur 2. dst) • Dengan waktu pemakaian (1.

Boleh diketahui perbezaan nilai pengukuran sebenar sesuatu alat yang diukur dengan nilaian piawaian.Tujuan kalibrasi adalah untuk mendapat kejituan yang dikehendaki sesuatu sistem pengukuran. Kalibrasi ( Tentukuran) Kalibrasi ialah proses membandingkan keluaran sesuatu sistem pengukuran terdahadap piawaian yang diketahui kejituannya dengan menggunakan nilai masukan yang sama dibekalkan kepada kedua-dua instrumen. Kalibrasi Kalibrasi Pengertian kalibrasi menurut ISO adalah sesuatu operasi dalam keadaan tertentu yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara nilai-nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang ditunjukkan instrumen ukur dengan nilai pengukuran yang telah diketahui. .Kebaikan kalibrasi adalah sebagai berikut : • untuk menyokong jaminan mutu yang diserapkan di berbagai industri pada peralatan makmal dan pengeluaran yang dimiliki. Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai kejituan pengukuran. Pengertian kalibrasi menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International Metrology (VIM) adalah proses yang dilakukan untuk membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran. atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur. melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus. Hasil pengukuran dapat dikaitkan sampai ke standard yang lebih tinggi/teliti (standard utama kebangsaan dan / antarbangsa). Dengan kata lain. dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam Keadaan tertentu. kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan Kesahihan sebenar nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standard ukur yang mamputelusur (traceable) ke standard nasional untuk satuan ukuran dan/atau antarabangsa. Ini dilakukan untuk julat masukan yang meliputi semua julat ukuran yang boleh diukur oleh instrumen terbabit. • Dengan melakukan kalibrasi.

SIRIM .British Standard Institution -IEC. Piawai ini digunakan untuk menentukur atau memeriksa bahan ukuran atau instrumen-instrumen mengukur sesebuah makmal misalnya ketepatan sesuatu alat.Indistri 4. . -BSI. Piawai Kerja Suatu piawai yang ditentukur dengan menggunakan piawai kedua.International Electrotechnical Commission -ISO. Contoh: . mewujud dan memelihara nilai sesuatu kuantiti untuk dibandingkan dengan lain-lain instrument mengukur. Piawai Kedua Dikenali juga sebagai piawai rujukan dan digunakan di makmal-makmal industri.Universiti tempatan .Makmal Metrologi Kebangsaan M'sia SIRIM 3.Pusat Penyelidikan Pertahanan.International Organisation for Standardization 2.Industri Posted by Sham at 9:54 PM 0 comments Piawaian Piawai pengukuran adalah suatu bahan ukuran.SIRIM . Perdagangan & Perindustrian . Piawai Antarabangsa Suatu piawai yang diterima secara persetujuan antarabangsa untuk digunakan sebagai asas untuk menetapkan nilai-nilai lain piawai kuantiti berkenaan.Universiti tempatan .Timbang & Sukat Kem. instrumen ukuran atau sistem ukuran yang digunakan untuk mentakrif. Piawai Utama Piawai ini adalah di peringkat kebangsaan yang telah diterima secara rasmi oleh sesebuah negara untuk digunakan sebagai asas bagi menetapkan nilai-nilai lain kuantiti berkenaan di negara tersebut. Pertahanan . .Kategori Pelayan Pengukuran Piawai pengukuranterdiri dari beberapa kategori seperti berikut: 1. Kem. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful