Kertas penerangan ini bertujuan untuk menambahkan kemahiran dan kefahaman di dalam asas dan amalan ketepatan pengukuran

dimensi dan penentukuran kepada peserta terutamanya juruteknik, jurutera, pengurus dan orang lain yang terlibat dengan jaminan kualiti melalui kawalan dimensi. penentukuran memainkan peranan penting dalam kawalan kualiti dan jaminan produk di dalam peningkatan persaingan industri pembuatan bagi memenuhi permintaan pengguna masa kini. Pengetahuan tentang pengukuran dimensi dan penentukuran bagi pengukuran peralatan adalah perlu untuk memastikan dan mengekalkan kualiti produk.

Apa itu Kalibrasi (Tentukuran)
Kalibarasi(Penentukuran) adalah proses membandingkan dan membetulkan keluaran sesuatu instrumen dengan nilai piawai. Kalibarasi(Penentukuran) juga suatu proses pembandingan antara nilai keluaran peralatan yang hendak diuji dengan peralatan yang telah diketahui ketepatannya menggunakan nilai masukan yang sama dibekalkan kepada kedua-dua peralatan tersebut. Prosedur ini dilakukan untuk julat masukan yang mencakupi semua julat ukuran yang boleh diukur oleh peralatan terbabit.

Kepentingan kalibrasi
Kepentingan kalibrasi: • Menjamin mutu, dalam pengertian setiap produk memerlukan bukti bahwa hasil ukur telah mampu telusur (traceable) pada standard kebangsaan maupun antarabangsa. • Tidak terdapat cacat/kesalahan hasil pengukuran. • Menjamin Kepentingan Keselamatan Manusia. • Menjamin Keadaan alat pengukuran tetap terjaga sesuai spesifikasinya.

Proses Tentukuran
Semasa proses penentukuran, peralatan akan diuji dengan mengulangi proses perbandingan untuk semua julat yang boleh diukurnya. Apa yang paling penting ialah sekiranya berlaku kerosakan kepada sesebuah peralatan yang sedang digunakan untuk kerja-kerja pengukuran, peralatan piawai ini sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai peralatan pengganti. Peralatan yang dikhaskan untuk kerja penentukuran perlu diasingkan daripada peralatan yang lain. Penentuan frekuensi penentukuran bergantung kepada beberapa factor.

Frekuansi tentukuran dan juga proses penetukuran yang dijalankan perlu dikaji dari masa ke semasa agar kualitinye dapat dipertingkatkan. Contohnye jika masukan yang sama diberikan dan didapati keluaranya berbeza daripada tentukuran peralatan. Sejarah ini membolehkan seseorang mengetahui jika peralatan tersebut terkeluar dari tentukuran sebenar dalam jangkamasa yang begitu cepat.Jika peralatan diperlukan untuk mengukur kuantiti tertentu yang mempunyai ketepatan ±2%. membolehkan produk yang dihasilkan tidak berkualiti dan tidak mengikut standard.Ia berfungsi menyenaraikan sejumlah besar peralatan yang hendak dilakukan penentukuran. Apa yang penting ialah bentuk pengurangan pelassanaan mestilah dapat dinyatakan dengan jelas. Tindakan yang sesuai hendaklah dikenalpasti bagi memastikan langkah-langkah yang perlu diambil apabila terdapat peralatan yang terkeluar dari daripada spesifikasi yang sebenar. Perkara yang utama yamg perlu diperiksa rapi semasa pengulangan penentukuran ini ialah sama ada jarak masa penentukuran tersebut masih bersesuaian. merangkumi sebuah syarikat yang besar. sama ada disebabkan oleh factor usia peralatan ataupun perubahanoperasi persekitaran. Setiap syarikat adalah perlu memilih satu bahagian atau badan tentukur yang berkemampuan untuk menentukur peralatan berdasarkan stadard/piawai nasional dan antarabangsa. perbezaan yang sedikit boleh diperbetulkan dengan membuat sedikit pengubahsuaian pada peralatan. . Pengulangan penentukuran boleh dilakukan sebelum ketepatan peralatan menjadi semakin kurang dibahagikan dengan had penggunaannya. Keadaan atau cara pengguanaan peralatan juga mungkin berubah mengikut keadaan. tindakan yang perlu diambil bergantung kepada jumlah perbezaan dan jenis peralatan yang tertelibat. maka pengurangan pelaksanaan tertentu boleh dibenarkan sekiranya ketepatan ketika pengulangan tettukur ialah ±1%. Catatan sejarah penentukuran sesebuah peralatan akan menjadi rujukan utama apabila pengulangan penentukuran dibuat. Dalam kebanyakan kes. Kegagalan berbuat demikian.

medan magnet. salah mengambil bacaan. semasa membuat pengukuran dan kiraan. b. Ralat Kasar/Pengguna Ralat kasar biasanya disebabkan oleh manusia/pengguna sendiri kerana kesilapan memilih instrumen yang tidak sesuai. terlupa set zero. Seeloknya gunakan instrumen yang tahan terhadap perubahan keadaan sekitaran/tahan lasak. ambil bacaan sekurangkurangnya 3 kali untuk mengelakkan ralat kasar. Seelokeloknya selalu lakukan pemeriksaan alatan untuk memastikan bacaan adalah tepat seperti yang dikehendaki. elektrik/elektrostatik. membaca manual instrumen. Untuk mengelakkan berlakunya ralat jenis ini lakukan eksperimen/tempatkan instrumen pada suhu/kelembapan sekitaran yang dibenarkan. Ralat rawak boleh dikenalpasti jika bacaan berubah dengan tidak menentu. Berjaga-jaga dengan had keupayaan instrumen. ralat instrumen b. kesan beban dilupakan dll. Ralat Sekitaran Ralat sekitaran adalah akibat dari pengaruh keadaan sekitaran seperti suhu.Ralat ini boleh dikurangkan dan dihapuskan dengan memberi perhatian yang sepenuhnya semasa membuat pemilihan instrumen pengukuran. a. Ralat Sistematik Ralat sistematik akan berulang jika beberapa pengukuran dilakukan dalam keadaan dan menggunakan instrumen yang sama. baca penunjuk dengan tepat. salah mengendalikan instrumen. kelembapan. Ralat Rawak Ralat yang selain dari ralat kasar/pengguna dan sistematik yang telah dipertimbangkan dalam pengukuran. 2. dapatkan faktor pembetulan daripada ralat yang didapati. Ralat boleh ditentukan dengan membandingkan bacaan yang diberikan dengan nilai piawai dan boleh tentukan samada ralat adalah tetap atau berkadaran.Ralat instrument Ralat instrument terjadi akibat ketidak sempurnaan instrumen itu sendiri seperti kesan dari geseran penunjuk. alat rosak. ralat sekitaran. lakukan lebih dari satu cara pengukuran. tiada zero offset dan ralat parallax. Ralat instrumen boleh dikurangkan dengan melakukan penentukuran alat. 3. hindarkan dari kesan medan magnet dll. Ralat jenis ini tidak diketahui puncanya dan .JENIS-JENIS RALAT 1. Ralat sistematik boleh disebabkan oleh 2 punca utama iaitu : a. walaupun pengukuran dilakukan berulangkali. komponen tidak linear. ralat tentukuran alat.

Data mesti dianalisis. Pensampelan: lihat perubahan parameter semasa pengukuran. 5m-panjang. 5?.selalunya kurang diambil kira melainkan pengukuran memerlukan kejituan yang tinggi. Kerja-kerja selepas pengukuran: Kerja-kerja selepas pengukuran: Proses pengukuran tidak lengkap sepenuhnya jika hanya data pengukuran diambil. secara matematik/statistik dan keputusan mesti dilapurkan dengan lengkap dan tepat. nilai mana yang perlu dipilih bila parameter sentiasa berubah. Unit Menerangkan dimensi sesuatu kuantiti. Analisis secara statistik terhadap data yang diperolehi boleh dilakukan untuk melihat ketepatan pengukuran. Ciri/sifat parameter: harus tahu parameter yang diukur ac atau dc. sebagai contoh. dengan mendapatkan min dan sisihan piawainya Ralat Ralat ditakrifkan sebagai perbezaan antara bacaan yang diberikan oleh instrumen/meter dibandingkan dengan nilai sebenar parameter yang diukur. Aspek yang penting semasa pengukuran Semasa mengendalikan proses pengukuran perlu: 1. keupayaan alatan. bilangan pengukuran yang diambil mencukupi dan adakah hasil yang diambil boleh dipercayai. Tatacara/kaedah pengukuran: Kenalpasti apa parameter yang hendak diukur. 2. Utamakan keselamatan: kesan kejutan elektrik. unit. bagaimana cara terbaik. ambil bilangan sampel yang mencukupi dan pastikan perwakilan sampel boleh diterima dan diakui. had alatan. Kualiti: pastikan alatan yang dipilih adalah yang terbaik. berapa banyak pengukuran perlu dibuat dan bagaimana untuk merekodkan hasil pengukuran. frekuensi dll 3. baca manual alatan. Kualiti: masa dan kos diperuntukkan. Ralat terjadi akibat daripada beberapa sebab dan boleh dikategorikan kepada 3 iaitu ralat pengguna (ralat kasar). hasil/keputusan pengukuran yang sesuai. kedudukan pengambilan data sesuai. 5kg-berat. 2. 3. pengetahuan pengukuran. . kesan beban berlebihan. ralat sistematik dan ralat rawak. Aspek yang penting sebelum pengukuran Sebelum melakukan proses pengukuran harus dikenalpasti: 1.

mutu dan piawai pengukuran. tatacara. kuantiti. nilai-nilai kuantiti pengaruh. seperti Meter untuk panjang. juga merangkumi semua aspek berkaitan perlakuan. kaedah.4. Setiap nombor bermakna yang diperolehi mestilah diikuti dengan unit kerana unit dapat menunjukkan ciri-ciri parameter fizikal yang diukur. Proses pengukuran melibatkan semua maklumat. Pengukuran adalah satu proses di mana parameter fizikal diubah kepada nombor-nombor bermakna dengan menggunakan instrument tertentu. instrumen dan operasian yang berkaitan dengan sesuatu pengukuran. kelengkapan. Instrument: pilih alat yang sesuai samada meter analog/digital/osc/counter dll. darjah. PENGENALAN KEPADA PENGUKURAN Takrif pengukuran Seni atau proses mengubah amaun. perlu pengetahuan dan pengalaman mengendalikan alatan. . prinsip. Kg untuk berat dll. sesuatu parameter fizikal kepada nombor bermakna dengan membandingkan secara terus atau tidak langsung dengan nilai piawai yang telah diterimapakai dalam sistem unit yang telah digunakan dengan menggunakan alatan yang tertentu.

Contoh-contoh Borang kalibrasi Petunjuk Lebal labelan Tentuukuran Jadual masa Peralatan .

.

Jadual Tentuukur Peralatan .

.

Borang Senarai Peralatan DiTentuukur .

hasil penentukuran.sesebuah syarikat perlu melaksanakan kawalan ke atas sistem pengukurannya.mengguna.tarikh penentukuran . (e)Kaedah yang digunakan bagi penentukuran mestilah didokumenkan. .peralatan pengukuran dan pengujian yang sesuai untuk menunjukkan bahawa prestasi produk itu memenuhi keperluan yang ditentukan.menentukur(kalibarasi) dan menyelenggara pemeeriksaan pemeriksaan .Sistem kualiti ialah suatu sistem yang memastikan supaya sesebuah syarikat itu menghasilkan produk yang berkualiti. British Standarad Institutian 2. Penentuan Kaulaiti tersebut dilakukan nerujuk kepada sutau piawaian tertentu.takrif piawai pada kualaiti ialah suatu sifat atau ciri-ciri menyeluruh bagi sesuatu produk atau perkhidmatan yang mempunyai kebolehan untuk memenuhi keperluan yang dinyatakan.Ini melibatkan proses penentukuran dalam syaraikat itu dan penggunaan khidmat tentuukuran.sistem pengukuran yang digunakan untuk mengukur panjang itu mestilah memenuhi kejituan yang dikehendaki dalam spesifikasi tersebut. (c) sistem penentukuran yang digunakan mestilah diperiksa dari semasa ke semasa dengan bersistemmatik untuk memastikan bahawa sistem itu terus berfungsi dengan berkesan. 1. International Organisation For Standardization(ISO) Penentuan kaualiti adalah seragam diseluruh dunia dengan berpandukan kepada Piawaian British BS5750 dan Piawaian Antarabangsa ISO 9001.Antaranya ialah: (a) Syarikat mestilah mengadakan dan melenggarakan suatu sistem yang berkesan bagi mengawal dan menetukur piawaian pengukuran dan peralatan pengukuran.Contohnya . (f)Rekod penentukuran yang berasingan mestila disimpan bagi setiap instrumen pengukuran.samaada untuk proses penentukuran atau pengukuran produk.maklumat baik pulih atau pengubahsuain yang telah dilakukan keatas instrumen itu dan batas-batas penggunaan.Jadi syarikat yang hendak menghasilkan produk yang memenuhi nilai piawaian mestilah menyediakan mengawal.Untuk mempunyai suatu sistem berkualiti.mengawal dan menyenlenggara piawaian pengukuran dan peralatan pengukuran. (d)Semua pengukuran. (b) Semua kakitangan yang terlibat dalam penentukuran mestilah telah menjalani latihan yang mencukupi.Antara institusi piawaian yang menjadi rujukan natarabangsa ialah.menentukur(kalibrasi) .mestilah mengambil kira semua ralat dan ketakpastian yang terlibat dalam proses pengukuran. International Electrotechnical Commision(IEC) 3. Penentukuran mestilah dilakukan menggunakan peralatan yang dapat dijejak kepada piawaian antarabangsa.untuk menghasilkan suatu produk yang panjangnya memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.Piawaian ini menyarankan kaedah yang mesti diikuti apabila memilih.kekerapan instrumen itu mesti ditentuukurkan dan kemeungkinan disertakan juga kaeadah terperinci penentukuran yang digunakan.Kaitan piawaian dan kalibrasi serta kualiti Istilah Kualiti digunakan untuk memberi makna bahawa sesuatu produk itu adakah sesuai untuk tujuan ianya dibuat atau memenuhi keperluan.Rekod yang mengandungi penerangan mengenai instrumen itu dan nombor rujukannya.

(c) Instrumen yang telah dipiawaikan daripada pembuat instrument digunakan bagi piawaian dalam syarikat. (b) Piawaian yang terdapat dipusat penentukuran digunakan untuk menentukurkan piawaian bagi pembuat instrument.3 Piwaian Kebangsaan --> Piawaian pusat tentukuran --> Piawaian dalam Syarikat --> Instrument yang ditentukurkan.Setengah syarikat perkilangan ada menyimpan beberapa instrument dan peralatan tertentu. Rangkaian ringkas yang boleh dijejaki bermula dari instrumen yang digunakan dalam pengukuran hingga kepada piawaian kebangsaan adalah seperti rajah 3. . (a) Piawaian kebangsaan digunakan untuk menentukurkan piawaian bagi pusat penentukuran. (d) Piawaian dalam syarikat digunakan untuk menentukurkan intrument proses.Kaitan piawaian dan kalibrasi serta kualiti Piawaian itu mungkin berupakan suatu ssistem pengukuran lain yang disimpan khususnya bagi tujuan tentukuran atau suatu cara untuk menakrifkan nilai piawai.contohnya perintang dan sel piawaian dalam jabatan piawaian syarikat itu dan digunakan khusus untuk tujuan tentukuran(kalibrasi) Kaitan piawaian dan kalibrasi serta kualiti Peralatan yang digunakan dalam penetukuran sesuatu instrumen yang digunakan terdapat dalam sesebuah syarikat mungkin dapat dijejak hingga kepada piawaian kebangsaan kerana.

Kenapa perlu mengulangi Tentukuran Penentukuran peralatan mestilah diulangi dalam jangka masa yang ditetapkan kerana ciri-ciri setiap peralatan itu akan berubah setalah beberapa lama digunakan. kotoran. asap dan bahan kimia. . oscillsocope dan lain-lain lagi. Sela masa Kalibarasi Sela masa Kalibarasi 1. Selang waktu kalibrasi dipengaruhi oleh jenis alat ukur. Magnitud perubahan ciri-ciri peralatan bergantung kepada kekerapan peralatan terbabit digunakan. habuk. kekerapan penggunaan dan keadaan persekitaran. Secara ringkasnye boleh dikatakan bahawa perubahan ciri-ciri pada peralatan pasti berlaku dan kadar perubahannya terhadap masa adalah bergantung kepada jenis peralatan yang digunakan. frekuensi pemakaian. Kalibrasi harus dilakukan secara berkala 2. dan pengukuran seperti multimeter. Instrument yang perlu dikalibrasi Ia meliputi semua peralatan yang melibatkan pemeriksaan. Kenapa perlu Tentukuran Memastikan semua peralatan pemeriksaan. pengujian. pengukuran atau sukatan samaada dalam bentuk elektrikal ataupun mekanikal sentiasa berketepatan dan berkejituan sepertimana yang ditetapkan serta kebolehkesanan kepada standard nasional atau antarabangsa. Perubahan ciri-ciri pada peralatan ini adalah disebabkan oleh factor-faktor seperti geseran. Kekerapan penentukuran Kekerapan penentukuran perlu dilakukan bergantung kepada keperluan dan penggunaannya. pengujian. dan pemeliharaan.

Nilai Pembetulan/Kesalahan 3. TUR (Test Uncertainty Ratio) adalah perbandingan antara Ciri-ciri ketidakpastian (specified) dari instrumen yang dikalibrasi terhadap ketidakpastian instrumen kalibratornya (Spesifikasi alat bisa dianggap sebagai ketidakpastian terbesar) Prinsip Asas kalibrasi Prinsip Asas kalibrasi: 1. Operator / Juruteknik Syarat untuk operator yang mempunyai kelayakan untuk membuat kalibarasi. Standard Ukur • Alat standard kalibrasi • Prosedur/Kaedah standard (Menghala ke standard kalibrasi antarabangsa atau kaedah yang dikembangkan sendiri oleh makmalyg sudah teruji (diverifikasi)) 3. Objek yang diukur (Unit Under Test) 2. tgt mana yg lebih dulu tercapai Hasil Kalibrasi Hasil Kalibrasi antara lain : 1. dst) • Dengan waktu pemakaian (1. dst) • Kombinasi cara pertama dan kedua.3. Boleh dinyatakan dalam beberapa cara : • Dengan waktu kalender (1 tahun sekali. Nilai Ketidakpastian Pengukuran : • Besarnya kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran • Dievaluasi setelah ada hasil pekerjaan yang diukur ? Analisis ketidakpastian yang benar dengan memperhitungkan semua sumber ketidakpastian yang ada di dalam kaedah perbandingan yang digunakan. Kebaikan kalibrasi . Nilai Objek Ukur 2. 4. Julat yang ditetapkan : • Suhu dan kelembaban selalu dikawal • Gangguan faktor luaran selalu dikurangkan ? sumber ketidakpastian pengukuran. kurva kalibrasi. 4.000 jam pakai. Sifat metrologi lain ? faktor kalibrasi.

Boleh diketahui perbezaan nilai pengukuran sebenar sesuatu alat yang diukur dengan nilaian piawaian. • Dengan melakukan kalibrasi. Kalibrasi ( Tentukuran) Kalibrasi ialah proses membandingkan keluaran sesuatu sistem pengukuran terdahadap piawaian yang diketahui kejituannya dengan menggunakan nilai masukan yang sama dibekalkan kepada kedua-dua instrumen. . Dengan kata lain. kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan Kesahihan sebenar nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standard ukur yang mamputelusur (traceable) ke standard nasional untuk satuan ukuran dan/atau antarabangsa. Ini dilakukan untuk julat masukan yang meliputi semua julat ukuran yang boleh diukur oleh instrumen terbabit. melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus. Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai kejituan pengukuran.Kebaikan kalibrasi adalah sebagai berikut : • untuk menyokong jaminan mutu yang diserapkan di berbagai industri pada peralatan makmal dan pengeluaran yang dimiliki. dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam Keadaan tertentu. Hasil pengukuran dapat dikaitkan sampai ke standard yang lebih tinggi/teliti (standard utama kebangsaan dan / antarbangsa). Pengertian kalibrasi menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International Metrology (VIM) adalah proses yang dilakukan untuk membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran. Kalibrasi Kalibrasi Pengertian kalibrasi menurut ISO adalah sesuatu operasi dalam keadaan tertentu yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara nilai-nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang ditunjukkan instrumen ukur dengan nilai pengukuran yang telah diketahui.Tujuan kalibrasi adalah untuk mendapat kejituan yang dikehendaki sesuatu sistem pengukuran. atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur.

Piawai Kedua Dikenali juga sebagai piawai rujukan dan digunakan di makmal-makmal industri. .British Standard Institution -IEC. Perdagangan & Perindustrian . . mewujud dan memelihara nilai sesuatu kuantiti untuk dibandingkan dengan lain-lain instrument mengukur. Piawai Utama Piawai ini adalah di peringkat kebangsaan yang telah diterima secara rasmi oleh sesebuah negara untuk digunakan sebagai asas bagi menetapkan nilai-nilai lain kuantiti berkenaan di negara tersebut.Indistri 4.Timbang & Sukat Kem. . Contoh: .SIRIM .Industri Posted by Sham at 9:54 PM 0 comments Piawaian Piawai pengukuran adalah suatu bahan ukuran. instrumen ukuran atau sistem ukuran yang digunakan untuk mentakrif. Pertahanan . Kem.International Organisation for Standardization 2.Universiti tempatan .Makmal Metrologi Kebangsaan M'sia SIRIM 3. Piawai Kerja Suatu piawai yang ditentukur dengan menggunakan piawai kedua.Pusat Penyelidikan Pertahanan.International Electrotechnical Commission -ISO.Kategori Pelayan Pengukuran Piawai pengukuranterdiri dari beberapa kategori seperti berikut: 1. -BSI. Piawai Antarabangsa Suatu piawai yang diterima secara persetujuan antarabangsa untuk digunakan sebagai asas untuk menetapkan nilai-nilai lain piawai kuantiti berkenaan.Universiti tempatan . Piawai ini digunakan untuk menentukur atau memeriksa bahan ukuran atau instrumen-instrumen mengukur sesebuah makmal misalnya ketepatan sesuatu alat.SIRIM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful