Borang Kaji Selidik Hubungkait Antatra Tahap Motivasi Dengan Pencapaian Pelajar UUM di KAYM

Assalamualaikum/Salam sejahtera,

 Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas tentang tahap motivasi yang
mempengaruhi pencapaian pelajar khususnya pelajar UUM di KAYM.

 Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu kumpulan
penyelidik untuk mengenalpasti tahap motivasi tersebut.  Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAKAN.  Kerjasama anda melengkapkan soal selidik iniadalah amat dihargai.

Bahagian A: Latar Belakang Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang berkaitan. 1. Jantina: [ [ 2. Umur: [ [ [ [ ] 26 keatas ] 23 - 25 ] 20- 22 ] 19 ke bawah ] LelakI ] Perempuan 4. Jenis Pengkhususan Kursus: [ [ ] BBA ] BIT

5. Berapakah nilai gred purata anda bagi semester yang lalu : [ [ [ [ ] > 3.7 ] 3.50 hingga 3.69 ] 3.00 hingga 3.49 ] 2.50 hingga 2.99 ] 2.00 hingga 2.49 ] < 1.99

3. Bangsa [ [ [ ] Melayu ] India ] Cina

[ [

1

setujuSangat tidak No Perkara 1 1 Adakah tahap motivasi mempengaruhi pencapaian seseorang pelajar? Wujud perbezaan diantara pelajar dari segi akademik. Setuju? Pengaruh luaran seperti kawan-kawan. guru menjadi keutamaan berbanding faktor diri pelajar itu sendiri? Penghargaan seperti hadiah. keluarga. adakah perlu untuk menjadi pembakar semangat dan minat pelajar belajar dengan cemerlang. dimana pelajar perempuan lebih terampil pelajar lelaki.[ ] Lain-Lain (sila nyatakan) ____________________________ BAHAGIAN B Bagi bahagian ini penilaian adalah mengikut skala berikut: Sangat Tidak Setuju [1] Tidak Setuju [2] Tidak Pasti [3] Setuju [4] Sangat Setuju [5] Sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. Pelajar perempuan lebih bermotivasi dalam pelajaran berbanding pelajar lelaki? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 7 8 9 10 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti Sutuju .

edu. Berikan cadangan anda untuk menambahbaik dan menjadikan laman web ini lebih berkesan penggunaannya. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ~~~ TERIMA KASIH~~~ Sila emel jawapan soal selidik anda kepada: changlh@um. Adakah anda berpuas hati dengan penyampaian keseluruhan laman web ini? Nyatakan alasan anda.my 3 .11 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 37. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 38.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful