P. 1
arahan_perbendaharaan

arahan_perbendaharaan

|Views: 360|Likes:
Published by nooriah_mohamad

More info:

Published by: nooriah_mohamad on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

AP 58

Pembayaran Yang Memerlukan Kebenaran Khas Kebenaran akauntan Negara atau akauntan negeri/ Bendahari Negeri diperlukan bagi membayar/ menyelaras baucer yang dikemukakan dalam tahun kewangan yang baru berkenaan dengan pertanggungan -pertanggungan yang kena dibayar pada atau sebelum hujung tahun kewangan yang lama bagi perbelanjaan mengurus sahaja. Permohonan bagi kebenaran mestilah disampaikan kepada Akauntan Negara bersama dengan baucer dan huraian penuh mengenai sebab -sebab berlaku kelewatan dan menunjukkan dengan jelas siapa yang bertanggungjawab.

AP60

Borang Resit Resit rasmi mestilah dikeluarkan sebagai akuan terima wang yang dibayar kepada seseorang pegawai awam. Resit mestilah dikeluarkan pada masa urusan dibuat dan jika seseorang pembayar hadir sendiri resit itu mestilah diserahkan kepadanya. Apabila wang diterima melalui pos atau penghantar, resit baginya mestilah dihantar pada hari itu juga. Resit tidak akan dikeluarkan bagi pembayaran yang dibuat oleh pegawai awam dengan cara potongan pada baucer melainkan jika sistem perakaunan yang digunakan mengkehendakinya.

AP 62

Meminda sesuatu resit adalah dilarang Meminda sesuatu resit adalah dilarang. Jika kerana apa -apa sebab sesuatu resit itu rosak dan tidak boleh dikeluarkan ia mestilah jangan dimusnahkan tetapi mestilah dibatalkan dan disimpan. Resit batal tersebut berserta salinannya hendaklah dikemukakan untuk diauditkan.

AP 66 (a)

Menyimpan dan mengeluarkan resit yang belum guna (a) Tiap-tiap pemungut hendaklah menyimpan semua stok resit, lesen dan lain-lain, yang belum diguna dalam stok, dikunci dengan selamat di bawah kawalannya sendiri atau di bawah kawalan seorang pegawai kanan yang tidak menyediakan resit atau membuat pungutan. Pegawai yang bertanggungjawab hendaklah mengeluarkan hanya stok yang sebenarnya dikehendaki bagi kegunaan serta merta setelah ³Diperiksa oleh saya pada hari ini dan didapati mengandungi «. borang resit berpendua/ berpeniga yang bernombor dengan betul.´

Pemungut hendaklah menyelenggara suatu rekod mengenai kebenaran yang diberi sedemikian. tanpa mengambil kira jumlahnya. tiada seorang pegawai boleh menerima wang kecuali diberi kebenaran khusus secara bertulis oleh pemungut untuk berbuat demikian. kepada kredit akaun bank Perbendaharaan atau Perbendaharan Kecil: (i) (ii) Pungutan wang kertas dan duit syiling melebihi RM 500. (b) Pungutan. AP 69 Kebenaran bertulis untuk menerima wang Dalam sesuatu pejabat di mana ada seorang pemungut. AP 70 (a) Dua pegawai dikehendaki bagi mengeluarkan resit (a) Resit mestilah ditandatangani dengan berkarbon oleh pegawai yang menerima wang itu tetapi mestilah ditulis oleh seorang pegawai lain.Tandatangan pemungut ««««««««««. yang belum lagi dibayar kepada Perbendaharaan. . AP 67 Daftar Borang Hasil Suatu daftar barang hasil mengikut bentuk yang ditetapkan. mestilah disenggara oleh tiap-tiap pemungut. AP 78 (a) & (b) Bila pungutan mesti dibayar ke Perbendaharaan atau akauntan Negeri atau Bendahari negeri (a) Semua pemungut yang menerima wang awam dikehendaki membayar kepada Perbendaharaan pada hari itu juga semua pungutan yang ada dalam tangan atau di bandar yang terdapat perkhidmatan bank. Perbendaharaan Kecil atau bank yang berke naan menurut perenggan (a) hendaklah dibayar masuk pada hari kerja yang akhir dalam tempoh akaun bulanan atau dalam apa-apa tempoh akaun yang lebih singkat sebagaimana yang ditetapkan oleh Akauntan Negara atau akauntan Negeri/ Bendahari Negeri.00 Jumlah pungutan melebihi RM 2 000. Tiap-tiap satu catatan keluaran mestilah ditandatangani oleh pegawai yang kepadanya keluaran itu dibuat atau mengenai keluaran kepada pegawai cawangan mestilah disokong dengan suatu baucer keluaran yang ditanda terima. Nama Penuh Pemungut ««««««««««. menunjukkan semua stok resit dan lesen yang diterima dan dikeluarkan. jika berkaitan.

AP 99 Baucer hendaklah disokong dengan butiran penuh Semua baucer hendaklah disokong dengan butir -butir penuh mengenai tiap-tiap perkhidmatan. untuk membolehkan ianya disemak tanpa merujuk kepada apa -apa dokumen selain daripada yang dikembarkan padanya. wang awam tidak boleh digunakan bagi apa -apa maksud jua pun dan tiada seorang pegawai boleh mendahulukan. meminjamkan atau menukarkan apa-apa wang yang ia bertanggungjawab kepada Kerajaan. AP 97 (a) Pembayaran dengan Cek Berpalang (a) Tertakluk kepada perenggan (b) dan (c). semua bayaran kecuali yang dibuat daripada wang runcit dan bayaran bagi gaji dan elaun dan rekupan panjarwang runcit. Arahan ini tidak menghalang bil yang lebih besar jumlahnya dibayar daripada wang runcit jika praktik dan berfaedah. bekalan atau kerja seperti tarikh. Pembayaran daripada wang runcit (d) Dengan seberapa yang boleh semua pembayaran bil yang tidak melebihi RM 100 hendaklah dibuat daripada panjar wang runcit jabatan yang melakukan perbelanjaan itu. nombor. Jika bayaran tidak boleh dibuat dalam tempoh itu. hendaklah dibuat dengan menggunakan cek yang dipalang ³akaun penerima sahaja´ atas nama orang yang berhak menerima dan dihantar terus kepadanya oleh Perbendaharaan atau Perbendaharaan Kecil atau Akauntan atau pemegang panjar. AP 103 (a) Bil hendaklah dibayar dengan segera Ketua Jabatan atau Ketua Pejabat hendaklah meminta supaya semua bil disampaikan tidak lewat daripada bulan yang berikutan dengan bulan barang -barang dibeli atau perkhidmatan dilaksanakan. Namanya seseorang pegawai Kerajaan tidak boleh ditunjukkan sebagai penerma i bayaran. kiraan jauhnya dan kadar.AP 85 Wang Awam tidak boleh digunakan Selepas diterima dan sebelum dibayar-masuk ke dalam bank atau Perbendaharaan atau Perbendaharaan Kecil. kuantiti. Mereka hendaklah memastikan bahawa bil itu dibayar dengan segera tidak lewat dari sebulan dari tarikh ianya disampaikan. pembekal atau kontraktor mestilah diberitahu .

Sekiranya apa apa pembetulan diperlukan kecuali bagi baucer bayaran. daftar sewa dan kadar. angka asal hendaklah digaris dengan satu garisan sahaja untuk menunjukkan dengan terang apakah angka yang dicatatkan pada asalnya. Pesanan ini disediakan dalam tiga (3) salinan pada masa barang barang dipesan«« Pesanan mestilah ditandatangani hanya oleh Pegawai yang diberi kuasa untuk berbuat demikian oleh Pegawai Pengawal. pembetulan ditandatangani ringkas oleh Ketua Jabatan atau wakilnya yang diberi kuasa. Mengenai resit. Kaedah yang sama hendaklah diikuti mengenai pembetulan dalam semua buku akaun. Arahan Perbendaharaan 62 hendaklah diikuti. AP 147 Pindaan atau pemadaman dalam Buku Tunai tidak dibenarkan Pemindaan atau pemadaman angka tidak boleh dibuat dalam apa -apa hal pun dalam buku tunai. . dan diselesaikan dengan sepatutnya kecuali jika bayaran dibuat di bawah Sistem Bayaran Pukal. Sesuatu perbelanjaan hendaklah dianggap sebagai perbelanjaan tidak diakui jika tidak ada keterangan bahawa ia telah dilakukan. AP 176(b) Pesanan Tempatan Sekiranya nilai perolehan tidak melebihi RM 20 000 di mana satu kontrak formal tdak i sesuai dibuat adalah memadai bagi jabatan menggunakan borang untuk pesanan tempatan sahaja.sebab-sebab kelewatan dan tarikh bila bayaran mungkin dilakukan. Pembayaran hendaklah ditolak sekiranya terdapat pemindaan dan pemadaman di dokumen tersebut. AP 107 Perbelanjaan Tidak Diakui Setiap bayaran dalam mestilah disokong dengan satu baucer yang sepatutnya. dibenarkan. AP 150 Pemusnahan buku akaun dan rekod kewangan Semua buku dan rekod kewangan dan perakaunan termasuk rekod di dalam bentuk mikro grafik atau media elektronik hendaklah disimpan dengan cermat sekurangkurangnya selam tempoh yang ditetapkan di dalam Lampiran ³M´ selepas pengauditan akaun tahun berkenaan oleh Ketua Audit Negara. dan angka yang betul ditulis di atas angka asal. dan geran tanah. baucer atau dokumen akaun yang lain.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->