http://mujahid.tripod.com/strategi.

html

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Satu Kerangka Umum
Oleh: Tengku Zawawi bin Tengku Zainal Unit Matematik MPKTBR

Pengenalan
Pengajaran dan pembelajaran dalam matematik berbeza dengan mata pelajaran lain. Di samping kemahiran mengira yang melibatkan daya pemikiran dan kreativiti yang tinggi, ianya juga memerlukan kefahaman sesuatu konsep dengan tepat dan menyeluruh (NCTM, 1980; Cockroft, 1986; Nik Azis, 1992; Tg. Zawawi, 1997a). Setiap pendidik matematik mestilah bertanggungjawab untuk memiliki dan mengekalkan ketrampilan (competence) dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira keperluan dan tahap pencapaian para pelajar (NCTM, 1980). Teacher must be sensitive to the needs of their students and dedicated themselves to the improvement of student learning as their primary professional objective (NCTM, 1980: 25) Pengajaran matematik yang berkesan akan melibatkan beberapa kemahiran, antaranya:
y y y y y y y

Perancangan mengajar Pelaksanaan pengajaran Penyediaan latihan yang berterusan dan pelbagai Pengayaan dan pemulihan Menilai kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran Pengurusan bilik darjah Penilaian terhadap bahan dan kurikulum matematik

Perancangan pengajaran dalam matematik

malah ia juga akan menentukan kaedah dan alatan yang sesuai digunakan. Pengajaran matematik yang berkesan perlu memenuhi beberapa langkah penting seperti berikut : y y y y y y y y Penelitian terhadap konsep-konsep asas yang terlibat dalam sesuatu topik Mengenalpasti serta menyenaraikan objektif pengajaran dan pembelajaran secara eksplisit Mengenalpasti kemahiran prasyarat yang diperlukan bagi sesuatu topik dan skim matematik yang sedia ada dalam minda pelajar. Kita boleh melibatkan beberapa objektif tingkahlaku yang boleh menjadi bukti bahawa pelajar telah memahami konsep segitiga. Amat jarang kedapatan di kalangan guru-guru yang dapat mengajar secara berkesan. Tingkah laku yang dipamirkan ini juga akan menunjukkan tahap kefahaman pelajar. Setelah murid memahami konsep . Menyatakan definisi : Pelajar dapat menyatakan definisi segitiga dengan tepat sama ada secara lisan atau bertulis. katakan kita ingin mengetahui sama ada pelajar memahami konsep segitiga. Menerapkan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti luar kelas. Pengajaran bermula dengan aktiviti konkrit di mana para pelajar akan terlibat secara aktif. Selepas kita mengetahui topik serta konsep-konsep yang berkaitan untuk di ajar. Sesuatu objektif biasanya ditentukan bagi sesuatu tempoh pengajaran. bergantung kepada isi pelajaran dan peruntukan masa mengajar. guru perlu menyediakan aktiviti untuk membimbing murid memahami konsep ' pengumpulan ' atau ' penyatuan ' antara dua set benda. memanupulasi bahanbahan maujud dan berakhir dengan proses pengabstrakan. jelas. Sebagai contoh. Pemilihan objektif tidak hanya menentukan tahap kefahaman seseorang pelajar. Memilih bentuk : Pelajar sepatutnya dapat memilih bentuk segitiga daripada set pelbagai bentuk yang dipamirkan kepada mereka.com/strategi. Mempertimbangkan kaedah serta instrumen untuk menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Jika tajuk berkenaan baru mula diajar. 1973 ). sama ada untuk satu masa atau dua masa.tripod. tanpa sebarang gangguan dengan hanya berbekalkan kebolehan semula jadi (D' Augustine. kita perlu menyenaraikan objektif tingkah laku yang bakal dipamirkan oleh setiap murid apabila mereka benar-benar memahami atau menguasai isi pelajaran yang telah disampaikan.html Setiap pendidik matematik amat memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran kepada anak didiknya. antaranya : y y y Melukis segitiga : Pelajar sepatutnya dapat melukis sebuah segitiga di atas se keping kertas dengan menggunakan pensel dan pembaris. Melatih dan meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis di kalangan pelajar. Memilih kaedah dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mengembangkan sesuatu konsep Mempertimbang dan menyediakan aktiviti latihan untuk menguasai sesuatu kemahiran khususnya dalam penyelesaian masalah.http://mujahid. Sebagai contoh. katakan objektif yang dipilih berbunyi : " murid dapat menambah dua nombor satu digit dengan satu digit ".

Pelaksanaan pengajaran dalam matematik Pendidik matematik yang berjaya mestilah mampu untuk : y y y y y y y y y y mengurus bilik darjah dengan berkesan tanpa gangguan yang boleh mencacatkan proses pengajaran dan pembelajaran menggalakkan penglibatan aktif di kalangan pelajar sama ada semasa pengembangan konsep atau dalam aktiviti penyelesaian masalah. Pengajaran sebaiknya bermula dengan mengingat semula pengetahuan sedia ada membuat pengukuhan jika perlu. 1984). dan latihan yang diterima (Shaharir. disiplin dan sebagainya ) menggunakan konsep matematik dengan tepat. teknik serta kebolehan yang berbeza-beza bergantung kepada personaliti. 1984). Walaupun terdapat perbezaan dari segi cara penyampaian dan pengendalian aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 1984). Aktiviti untuk penguasaan kemahiran tidak banyak melibatkan manipulasi bahan maujud berbanding dengan aktiviti semasa penguasaan konsep. Perancangan seterusnya ialah menentukan teknik atau kaedah yang paling sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.tripod. pengalaman. fizikal. para guru perlu menyenaraikan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang perlu dikuasai oleh setiap murid. Setiap guru mempunyai gaya .http://mujahid. emosi. akan menyebabkan kesukaran dalam pembelajaran kemahiran berikutnya. mereka seterusnya akan dibimbing untuk menguasai fakta asas tambah. tidak tertekan serta berani menjawab dan mengemukakan sebarang pandangan dan kemusykilan memberi motivasi kepada pelajar agar mereka mempunyai minat dan semangat untuk mempelajari matematik mengembang sikap positif pelajar terhadap matematik serta menghayatinya dalam kehidupan seharian mengenalpasti teknik pengajaran terbaik yang mampu mencapai objektif yang digariskan. Kegagalan menguasai konsep dan kemahiran awal. Semua teknik atau kaedah adalah baik dan sesuai selagi mana ianya dapat membantu pelajar mencapai objektif yang digariskan ( Shaharir. Kemahiran dalam matematik bersifat heirarki dan berkesinambungan (Ngean.html penambahan. . mengatasi kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh pelajar ( masalah pembelajaran. Setelah mengenalpasti objektif pengajaran dan pembelajaran. menjadikan pembelajaran matematik lebih mudah dan menyeronokkan.com/strategi. sesuai dengan tahap pencapaian pelajar mengubahsuai gaya serta teknik pengajaran kepada kumpulan pelajar yang berbeza dari segi tahap pencapaian dan minat terhadap matematik menjadikan kesalahan dan kesilapan pelajar sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran agar pelajar merasa bebas.

Melalui penglibatan secara aktif. Pelajar perlu membina sendiri maklumat dalam minda mereka. Manakala penemuan adalah satu teknik pengajaran di mana para pelajar akan mengkaji sesuatu situasi yang berstruktur atau tidak berstruktur sehingga mereka memperolehi satu kesimpulan yang baru (D' Augustine. Penglibatan pelajar secara aktif adalah merupakan asas penting kepada pembentukan struktur secara retroaktif dan proses asimilasi yang menyeluruh. dengan aktiviti biasanya tertumpu kepada pembinaan konsep baru atau penguasaan kemahiran baru (Nik Azis.tripod. masih sama. menyiasat. 1973. pemfaktoran ungkapan kuadratik dan sebagainya. Kaedah penemuan boleh dilakukan dalam dua bentuk iaitu. 1970). 1992.http://mujahid.com/strategi. Banyak nilai-nilai murni dapat diterapkan melalui kaedah ini di samping dapat mengasah bakat dan kreativiti. kaedah umum yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan ianya tidak akan berlaku secara pasif (Ibrahim. 1973 ).html namun begitu. rumus luas segitiga. Perbincangan yang bermakna akan dapat memupuk semangat setia kawan dan saling bantu membantu antara satu sama lain. Husen & Postlethwaite. 1992). 1973). menganalisa dan menemui. Aida Suraya. 1997). Beberapa kaedah umum yang perlu difahami dan dikuasai oleh pendidik matematik ialah : 1. Contohnya . penekanan pembelajaran dapat diberikan kepada pemikiran konstruktif oleh semua pelajar. Analogi ( Analogy ) Satu teknik pengajaran di mana cerita atau 'perumpamaan' dibuat untuk mewakili seuatu konsep yang hendak diajar (D' Augustine. Pelbagai idea dan situasi dapat dikait dan dikembangkan sesuai dengan dunia matematik yang luas (Forsten. 3. Nik Azis. perbincangan secara lisan serta pergerakan yang melibatkan anggota badan (D' Augustine. Pemindahan dan penerimaan maklumat hanya akan berlaku melalui penglibatan pelajar secara aktif. Pembelajaran melalui kaedah ini memerlukan kemahiran-kemahiran seperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri yang sama untuk membuat generalisasi. murid-murid boleh menemui teorem Pythagoras. 1992). Dalam matematik banyak konsep. Kaedah penemuan merangkumi semua aktiviti merancang. Penglibatan aktif ( active involvement ) Satu teknik pengajaran yang melibatkan para pelajar secara aktif dalam aktiviti seperti menulis. Setiap pelajar terlibat di dalam mengembangkan sesuatu konsep yang diajar. Perbincangan dan penemuan ( Discussion and discovery ) Perbincangan adalah satu kaedah yang akan dapat meningkatkan interaksi harmoni di kalangan pelajar di samping dapat menyedia serta mengukuhkan input dalam sesuatu proses pembelajaran. Contoh analogi untuk konsep pembundaran: . penemuan kreatif (creative discovery) atau penemuan terpimpin (guided discovery) (Sobel & Maletsky. 1994. 1972). rumus dan hukum boleh dipelajari dengan menggunakan kaedah penemuan. 2.

http://mujahid. Berikut adalah satu contoh penggunaan teknik analisis dalam soalan bentuk mekanis: 24 x 36 = (20 + 4) x 36 cerakinan = (20 x 36) + (4 x 36) Hukum taburan = [20 x (30 + 6)] + [4 x (30 + 6)] cerakinan = [(20 x 30) + (20 x 6)] + [(4 x 30) + (4 x 6)]hukum taburan = 600 + 120 + 120 + 24 kemahiran pendaraban = 600 + 100 + 20 + 100 + 20 + 20 + 4 cerakinan = 800 + 60 + 4 kemahiran menambah = 864 . atau 'perceptual interpretation' (Cooney. Kaedah ini menghendaki pelajar perlu mengetahui 'kenapa' sesuatu langkah atau algorithma iu dilakukan.tripod. Hiebert. 1992. 1987). Desforges & Cockburn. 1987).html Kemana harus saya lompat ? Mengapa ? 4 Analisis Satu teknik pengajaran . Pelajar tidak hanya mengetahui 'bagaimana' jawapan diperolehi . Teknik ini dapat menyediakan proses kefahaman yang lebih mendalam terhadap sesuatu konsep. Kefahaman jenis ini sering kali disebut sebagai 'relational understanding' ( Skemp. di mana sesuatu konsep dipecahkan kepada beberapa bahagian kecil mengikut langkah-langkah penerangan. 1981. atau 'conceptual understanding' (Resnick & Ford. bahkan mereka dapat menjelaskan 'kenapa' sesuatu prosedur itu dilakukan. 1992).com/strategi.

Murid akan mendengar dan merekod maklumat penting yang diterangkan oleh guru sebelum melakukan sesuatu aktiviti.html 5. Masa pengajaran dapat dijimatkan dan pengendalian aktiviti akan lebih kemas dan teratur. Walau bagaimanapun ianya perlu dirancang dengan teliti supaya pelaksanaannya tidak menimbulkan rasa bosan dan mengalih perhatian pelajar daripada bahan dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah disediakan. kaedah eksperimen ialah suatu kaedah di mana pelajar dilatih menggunakan alat bantu mengajar untuk memahami konsep dan menguasai sesuatu kemahiran. Kaedah ini juga boleh digunakan untuk menguasai kemahiran dalam penyelesaian masalah matematik. 6.com/strategi. Mengagihkan sebilangan biji gulu ke dalam beberapa bekas yang disediakan untuk memahami konsep bahagi atau purata. Kaedah eksperimen / kerja praktik Kaedah eksperimen atau kerja praktik boleh ditakrifkan sebagai suatu aktiviti yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil daripada kerjanya. Penggunaannya perlu tepat dengan masa dan keadaan. 'explicit teaching'. and ' active teaching' (Husen & Postlethwaite. demonstrasi cara melukis atau membuat sesuatu pembinaan geometri. Kaedah ini juga sering disamaertikan dengan 'systematic teaching'. Kaedah eksposisi amat sesuai digunakan untuk mengajar konsep dan kemahiran dalam peringkat perkembangan atau membuat penerangan tentang sesuatu peraturan sebelum melakukan aktiviti permainan. Guru akan bertindak sebagai pembimbing. filem komersil dan bahan audio visual yang tidak melibatkan kos yang tinggi. Berikut adalah contoh aktiviti yang menggunakan kaedah eksperimen: y y y y Menyukat air dengan menggunakan bekas dan selinder penyukat untuk mempelajari isipadu cecair Membimbing murid melipat dan melorek bahagian kertas untuk mengenali pecahan. Dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. 7. projektor. Penyampaian dengan menggunakan kaedah eksposisi melibatkan: y y y penerangan dan penghuraian idea dan konsep matematik yang akan dipelajari sama ada dengan atau tanpa alat bantu mengajar. Dalam pengajaran matematik. penerangan langkah-langkah penyelesaian sesuatu masalah matematik. komputer. 1970). pemerhati di samping menyelia suasana kelas . Menyusun jubin dalam bentuk segiempat yang berbagai saiz untuk menemui luas segiempat tepat. Eksposisi atau ' Direct Instruction ' Satu kaedah di mana guru banyak menerangkan isi pelajaran secara lisan atau dengan menggunakan alat bantu seperti audio visual. kaedah eksperimen telah digunakan secara meluas. para pelajar didedah dan digalakkan mengguna bahan-bahan terancang. 'explicit instruction'.tripod. Persembahan kreatif dan inovatif pelajar Dalam kaedah ini.http://mujahid.

khusus semasa menyelesaikan pelbagai masalah matematik. 1982.http://mujahid. Simulasi juga sering digunakan untuk menerangkan jawapan atau penyelesaian dalam rekreasi matematik. ramai yang beranggapan bahawa latihan tersebut hanyalah latihan bertulis sahaja. Souviney. 1973. 1990. Penggunaan aktiviti permainan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam dan luar bilik darjah adalah berlandaskan prinsip ' bermain sambil belajar '. khususnya masalah yang melibatkan aplikasi kehidupan seharian. Pada hari ini. Aktiviti dilakukan dalam bentuk individu atau kumpulan. Penilaian boleh dibuat untuk menentukan kekuatan dan kelemahan persembahan serta bahan yang disediakan. Zawawi. Penglibatan dan sokongan ibu bapa adalah digalakkan. 1992). Persembahan dengan audio dan / atau visual Kaedah ini melibatkan alat pandang dengar seperti overhead projecter. Permainan dan simulasi Permainan adalah satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap matematik (D' Augustine. penggunaan komputer dengan kemudahan multimedia dan internet banyak membantu proses pengajaran dan pembelajaran (Tg. Math is a creative activity. Cockroft. Sobel &Maletsky. 1997b). Oleh yang demikian.tripod. Penyelesaian bagi beberapa masalah dalam matematik boleh ditunjukkan melalui aktiviti permainan dan simulasi. 1994: 17) Latihan yang berterusan dan pelbagai Pengajaran dan pembelajaran matematik melibatkan kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran (NCTM.html dan pembelajaran. 1989. peralatan. kos perbelanjaan dan sebagainya. Guru-guru akan mempamirkan bahan-bahan yang telah disediakan untuk menerangkan sesuatu konsep atau contoh bagi setiap kemahiran. Ianya juga akan dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu. 1973). like drawing or writing or playing basketball. Sumbangan dan hasil kerja yang kreatif dan inovatif menjadi objektif utama. In fact. Latihan yang mencukupi perlu dilakukan dari masa ke semasa sehingga semua kemahiran dalam sesuatu tajuk benar-benar telah dikuasai sepenuhnya (D' Augustine. 1972). one of the best definations of creativity that I have heard says that " creativity is play" ( Flansburg. 1987. Sedangkan latihan untuk tujuan penguasaan kemahiran . Math is more than rote memorization and practice. Nik Azis. komputer dan sebagainya. Skemp.com/strategi. bergantung kepada masa. penguasaan pelajar terhadap matematik tidak hanya bergantung kepada kefahaman konsep semata-mata. 9. 8. Apabila bercakap tentang latihan dalam matematik.

Aktiviti-aktiviti tersebut haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang tertentu. Nik Azis. bentuk soalannya lebih tertumpu kepada aktiviti penyelesaian masalah. perancangan dan penyediaan soalan latihan hendaklah melibatkan pelbagai situasi dan merangkumi segala aktiviti kehidupan seharian. Aktiviti pengayaan juga sering digunakan untuk mengesan pelajar pintar di samping dapat mengasah bakat dan kreativiti. permainan dan simulasi atau dalam bentuk projek. Menguji kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran Pelbagai bentuk atau variasi Berkesinambungan dan saling lengkap melengkapi Pelbagai aras kesukaran Termasuk aktiviti pengukuhan dan pengayaan Pengabungjalinan dengan topik dan subjek lain Sama ada 'self-scoring' atau 'easily scored' Latihan dalam matematik tidak hanya diperolehi dari buku teks atau buku kerja .http://mujahid. malah ia boleh didapati di mana-mana sahaja dalam aktiviti kehidupan seharian (Flansburg. 1982). 1994). tolak.html boleh dalam berbagai bentuk. Terdapat sekurang-kurangnya tiga faktor utama yang mempengaruhi penguasaan matematik seseorang pelajar (Flansburg. Oleh yang demikian. Sedangkan kedua-dua jenis aktiviti tersebut adalah sesuai dan boleh dirancang untuk kedua-dua jenis kumpulan pelajar. Aktiviti pengayaan dan pemulihan merupakan kompenon yang penting dalam kurikulum pendidikan matematik KBSR dan KBSM (PPK. Ingatan (memory) Latihan dan amalan yang berterusan Pengayaan dan pemulihan Ramai yang beranggapan bahawa aktiviti pengayaan untuk kumpulan pelajar yang cerdas manakala aktiviti pemulihan untuk kumpulan pelajar yang lemah. 1989). sama ada secara tulisan. Walau bagaimanapun latihan tersebut seharusnya: y y y y y y y y y Jelas dan jitu Merangkumi semua kemahiran atau isi pelajaran dalam sesuatu topik. Kedua-dua aktiviti tersebut perlu dirancang dan dilaksanakan dengan teliti supaya ianya tidak membeban dan membazirkan masa pelajar. Aktiviti pemulihan merupakan aktiviti pengajaran yang berusaha menolong murid-murid untuk mengatasi masalah pembelajaran. Manakala aktiviti pengayaan ialah sejenis aktiviti tambahan yang lebih kompleks tetapi menarik dan mencabar (PPK.com/strategi. Aktiviti pengayaan mestilah dapat: y y y Melatih pelajar meningkatkan kebolehan dalam penyelesaian masalah Menggalakkan pelajar memahami sifat dan skop matematik yang luas lagi menyeluruh Mengembangkan daya kreativiti pelajar . 1996)). darab dan bahagi. sama ada yang cerdas atau lemah (D'Augustine. Tentu sekali .tripod. 1973. lisan . 1994) : y y y Strategi am dalam operasi tambah.

Ujian rujukan kriteria hendaklah diberi keutamaan dan dilakukan secara formatif. hilang upaya penglihatan dan pendengaran perlu kepada kelas pemulihan khas. et. Aktiviti pemulihan pula adalah perlu dilakukan apabila pelajar : y y y y y y Tidak menghadiri kelas beberapa waktu / hari Tidak dapat memberi tumpuan kepada isi pelajaran yang sedang diajar atau yang sebelumnya Sering melakukan kesilapan ( khususnya dalam proses mengira ) Kurang menguasai konsep dan kemahiran asas yang diperlukan bagi sesuatu topik / konsep Mempunyai masalah tidak tahu membaca atau kemahiran bahasa yang lain. 1996. Penilaian kefahaman konsep. akan menyebabkan kesukaran dan pembaziran masa (D'Augustine. Melaksanakan proses pengajaran kepada kumpulan murid yang belum bersedia dari segi mental dan fizikal. dan rekod anekdot. ujian pra. Walau bagaimanapun temubual klinikal akan membantu para guru mendapat maklumat yang sewajarnya (Nik Azis. al. 1995). Johansson. 1977).com/strategi.html y Menggalakkan pelajar menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan seharian. 1977). penguasaan konsep yang mantap akan memudahkan aktiviti penyelesaian masalah (Nik Azis. 1993). 1987. Md. dan penguasaan kemahiran Penilaian terhadap kefahaman sesuatu konsep dalam pembelajaran matematik perlu dilakukan untuk: y y Meramal dan mengenalpasti tahap penguasaan konsep terdahulu Menentukan kesediaan murid untuk mempelajari konsep dan kemahiran baru Penentuan tahap penguasaan konsep dan kemahiran dalam sesuatu topik amat penting dalam pendidikan matematik.tripod. Nor. Kaedah 'Newman Error Analysis' juga boleh dimanfaatkan untuk mengenalpasti punca kesilapan dan kesalahan pelajar khususnya dalam penyelesaian masalah (Newman. 1984 ). Walau bagaimanapun masalah yang kronik dan kritikal seperti terencat akal. Penilaian tahap penguasaan konsep dan kemahiran dalam matematik akan melibatkan beberapa instrumen seperti senarai semak. 1996. Selain daripada kemahiran matematik yang bersifat heirarki ( Ngean.. ujian diagnostik. Menghadapi masalah lain yang agak serius seperti masalah peribadi. Menilai tahap kefahaman konsep yang dimiliki oleh seseorang murid lebih sukar berbanding dengan penilaian prestasi yang berasaskan penguasaan kemahiran (Skemp.. Travers. 1984. ujian pencapaian.http://mujahid. 1973). masalah fizikal dan masalah gangguan emosi (psikologi). . masalah mental (IQ yang rendah). Rees & Barr.

com/strategi. bukanlah tugas dan tanggungjawab utama seseorang pendidik matematik.tripod. Amalan ini berlaku menerusi beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh para guru sebagai pengurus bilik darjah yang baik: Pengurusan pengajaran y y y y Bahasa pengajaran Perancangan strategi Pengendalian aktiviti Penggunaan teknologi Membina iklim pembelajaran yang kondusif y y Persekitaran bilik darjah Suasana interaktif Orientasi pelajar y y y Terhadap persekitaran Terhadap keperluan sekolah dan bilik darjah Terhadap kurikulum (BPG. Pengurusan bilik darjah yang berkesan bergantung kepada beberapa faktor : y y y y y y y Teknik kawalan kelas Penjagaan dan penyusunan rekod Komunikasi yang baik antara guru dan ibubapa Etika dan perhubungan yang profesional Aktiviti kumpulan yang berkesan Situasi pembelajaran dalam bilik darjah Masalah khusus berhubung dengan kemanusiaan Bilik darjah yang sempurna akan mementingkan demokrasi dan disiplin sebagai amalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (BPG.http://mujahid. seorang pendidik matematik mungkin dikehendaki memilih bahan pengajaran dan . 1998) Penelitian terhadap kurikulum dan bahan matematik Penelitian terhadap kurikulum pendidikan matematik sesebuah sekolah. Walau bagaimanapun pada masa-masa tertentu. Pengajaran yang berkesan amat bergantung kepada pengurusan bilik darjah yang cekap dan terpimpin.html Pengurusan bilik darjah Sifat seorang pengurus yang mahir dan berkesan adalah penting bagi seseorang pendidik. 1998).

rasional dan bijaksana (Nik Azis. Guru matematik perlu memaparkan sifat-sifat yang matang. 1986. Untuk pemilihan yang rasional. kreatif. " Stuff them artistically. creatively and critically " . penelitian terhadap kurikulum juga diperlukan semasa penyediaan bahan dan aktiviti penilaian. Oleh yang demikian. guru perlu arif dalam strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat memupuk pelajar membina konsep dan menguasai kemahiran di samping menghayatinya dalam kehidupan seharian. 1986. Pengajaran matematik yang berkesan akan menghasilkan pembelajaran matematik yang mudah dan menyeronokan. Meneliti dan memahami kurikulum bermakna meningkatkan penguasaan dalam strategi pengajaran dan kepekaannya terhadap keperluan pelajar dan pembelajaran.com/strategi. Blane. dan gaya pembelajaran murid (psikologi) mestilah dikuasai sepenuhnya oleh para pendidik matematik. Penutup Dalam pendidikan matematik. Kurikulum meliputi kandungan dan aktiviti. pengetahuan tentang isi kandungan. setiap pendidik matematik seharusnya dapat mengenalpasti dan mempertimbangkan: y y y y Objektif kurikulum matematik Skop dan aliran carta Kriteria penilaian untuk memilih bahan Trenda dan penyelidikan dalam sistem pendidikan yang sedia ada. kaedah mengajar (pedagogi). 1991). Haris. 1996). inovatif. sama ada penilaian berpusat atau pun penilaian berasaskan sekolah (PKBS). berfikiran terbuka. konstruktif. Selain daripada perancangan dan pelaksanaan pengajaran.html pembelajaran untuk kelas matematik.tripod.http://mujahid. yang sekali gus berkait rapat dengan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (Collis.