http://mujahid.tripod.com/strategi.

html

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Satu Kerangka Umum
Oleh: Tengku Zawawi bin Tengku Zainal Unit Matematik MPKTBR

Pengenalan
Pengajaran dan pembelajaran dalam matematik berbeza dengan mata pelajaran lain. Di samping kemahiran mengira yang melibatkan daya pemikiran dan kreativiti yang tinggi, ianya juga memerlukan kefahaman sesuatu konsep dengan tepat dan menyeluruh (NCTM, 1980; Cockroft, 1986; Nik Azis, 1992; Tg. Zawawi, 1997a). Setiap pendidik matematik mestilah bertanggungjawab untuk memiliki dan mengekalkan ketrampilan (competence) dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira keperluan dan tahap pencapaian para pelajar (NCTM, 1980). Teacher must be sensitive to the needs of their students and dedicated themselves to the improvement of student learning as their primary professional objective (NCTM, 1980: 25) Pengajaran matematik yang berkesan akan melibatkan beberapa kemahiran, antaranya:
y y y y y y y

Perancangan mengajar Pelaksanaan pengajaran Penyediaan latihan yang berterusan dan pelbagai Pengayaan dan pemulihan Menilai kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran Pengurusan bilik darjah Penilaian terhadap bahan dan kurikulum matematik

Perancangan pengajaran dalam matematik

Menerapkan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti luar kelas. Melatih dan meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis di kalangan pelajar. Mempertimbangkan kaedah serta instrumen untuk menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. antaranya : y y y Melukis segitiga : Pelajar sepatutnya dapat melukis sebuah segitiga di atas se keping kertas dengan menggunakan pensel dan pembaris. Tingkah laku yang dipamirkan ini juga akan menunjukkan tahap kefahaman pelajar. Sebagai contoh. Kita boleh melibatkan beberapa objektif tingkahlaku yang boleh menjadi bukti bahawa pelajar telah memahami konsep segitiga. malah ia juga akan menentukan kaedah dan alatan yang sesuai digunakan. Menyatakan definisi : Pelajar dapat menyatakan definisi segitiga dengan tepat sama ada secara lisan atau bertulis. katakan kita ingin mengetahui sama ada pelajar memahami konsep segitiga. memanupulasi bahanbahan maujud dan berakhir dengan proses pengabstrakan. Memilih bentuk : Pelajar sepatutnya dapat memilih bentuk segitiga daripada set pelbagai bentuk yang dipamirkan kepada mereka. Selepas kita mengetahui topik serta konsep-konsep yang berkaitan untuk di ajar. jelas. tanpa sebarang gangguan dengan hanya berbekalkan kebolehan semula jadi (D' Augustine.html Setiap pendidik matematik amat memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran kepada anak didiknya.http://mujahid. kita perlu menyenaraikan objektif tingkah laku yang bakal dipamirkan oleh setiap murid apabila mereka benar-benar memahami atau menguasai isi pelajaran yang telah disampaikan.tripod. Pengajaran matematik yang berkesan perlu memenuhi beberapa langkah penting seperti berikut : y y y y y y y y Penelitian terhadap konsep-konsep asas yang terlibat dalam sesuatu topik Mengenalpasti serta menyenaraikan objektif pengajaran dan pembelajaran secara eksplisit Mengenalpasti kemahiran prasyarat yang diperlukan bagi sesuatu topik dan skim matematik yang sedia ada dalam minda pelajar. 1973 ). katakan objektif yang dipilih berbunyi : " murid dapat menambah dua nombor satu digit dengan satu digit ". Setelah murid memahami konsep .com/strategi. Amat jarang kedapatan di kalangan guru-guru yang dapat mengajar secara berkesan. Pengajaran bermula dengan aktiviti konkrit di mana para pelajar akan terlibat secara aktif. Sebagai contoh. Sesuatu objektif biasanya ditentukan bagi sesuatu tempoh pengajaran. bergantung kepada isi pelajaran dan peruntukan masa mengajar. Memilih kaedah dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mengembangkan sesuatu konsep Mempertimbang dan menyediakan aktiviti latihan untuk menguasai sesuatu kemahiran khususnya dalam penyelesaian masalah. sama ada untuk satu masa atau dua masa. guru perlu menyediakan aktiviti untuk membimbing murid memahami konsep ' pengumpulan ' atau ' penyatuan ' antara dua set benda. Pemilihan objektif tidak hanya menentukan tahap kefahaman seseorang pelajar. Jika tajuk berkenaan baru mula diajar.

tidak tertekan serta berani menjawab dan mengemukakan sebarang pandangan dan kemusykilan memberi motivasi kepada pelajar agar mereka mempunyai minat dan semangat untuk mempelajari matematik mengembang sikap positif pelajar terhadap matematik serta menghayatinya dalam kehidupan seharian mengenalpasti teknik pengajaran terbaik yang mampu mencapai objektif yang digariskan. Aktiviti untuk penguasaan kemahiran tidak banyak melibatkan manipulasi bahan maujud berbanding dengan aktiviti semasa penguasaan konsep. emosi. mereka seterusnya akan dibimbing untuk menguasai fakta asas tambah. Semua teknik atau kaedah adalah baik dan sesuai selagi mana ianya dapat membantu pelajar mencapai objektif yang digariskan ( Shaharir. menjadikan pembelajaran matematik lebih mudah dan menyeronokkan.html penambahan.com/strategi. Kegagalan menguasai konsep dan kemahiran awal. Walaupun terdapat perbezaan dari segi cara penyampaian dan pengendalian aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 1984).http://mujahid. Setiap guru mempunyai gaya . para guru perlu menyenaraikan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang perlu dikuasai oleh setiap murid. Pelaksanaan pengajaran dalam matematik Pendidik matematik yang berjaya mestilah mampu untuk : y y y y y y y y y y mengurus bilik darjah dengan berkesan tanpa gangguan yang boleh mencacatkan proses pengajaran dan pembelajaran menggalakkan penglibatan aktif di kalangan pelajar sama ada semasa pengembangan konsep atau dalam aktiviti penyelesaian masalah. teknik serta kebolehan yang berbeza-beza bergantung kepada personaliti. Setelah mengenalpasti objektif pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran sebaiknya bermula dengan mengingat semula pengetahuan sedia ada membuat pengukuhan jika perlu. akan menyebabkan kesukaran dalam pembelajaran kemahiran berikutnya. Perancangan seterusnya ialah menentukan teknik atau kaedah yang paling sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1984). 1984). disiplin dan sebagainya ) menggunakan konsep matematik dengan tepat. fizikal. pengalaman. dan latihan yang diterima (Shaharir. .tripod. Kemahiran dalam matematik bersifat heirarki dan berkesinambungan (Ngean. mengatasi kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh pelajar ( masalah pembelajaran. sesuai dengan tahap pencapaian pelajar mengubahsuai gaya serta teknik pengajaran kepada kumpulan pelajar yang berbeza dari segi tahap pencapaian dan minat terhadap matematik menjadikan kesalahan dan kesilapan pelajar sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran agar pelajar merasa bebas.

Contoh analogi untuk konsep pembundaran: . Nik Azis. Contohnya . kaedah umum yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah penemuan merangkumi semua aktiviti merancang. dengan aktiviti biasanya tertumpu kepada pembinaan konsep baru atau penguasaan kemahiran baru (Nik Azis. 1992). Perbincangan dan penemuan ( Discussion and discovery ) Perbincangan adalah satu kaedah yang akan dapat meningkatkan interaksi harmoni di kalangan pelajar di samping dapat menyedia serta mengukuhkan input dalam sesuatu proses pembelajaran. 3.http://mujahid. Pemindahan dan penerimaan maklumat hanya akan berlaku melalui penglibatan pelajar secara aktif. Melalui penglibatan secara aktif. murid-murid boleh menemui teorem Pythagoras. 1973 ). Pembelajaran melalui kaedah ini memerlukan kemahiran-kemahiran seperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri yang sama untuk membuat generalisasi. Husen & Postlethwaite. 1992. 2. penemuan kreatif (creative discovery) atau penemuan terpimpin (guided discovery) (Sobel & Maletsky. perbincangan secara lisan serta pergerakan yang melibatkan anggota badan (D' Augustine. Analogi ( Analogy ) Satu teknik pengajaran di mana cerita atau 'perumpamaan' dibuat untuk mewakili seuatu konsep yang hendak diajar (D' Augustine. Beberapa kaedah umum yang perlu difahami dan dikuasai oleh pendidik matematik ialah : 1. penekanan pembelajaran dapat diberikan kepada pemikiran konstruktif oleh semua pelajar. Pelajar perlu membina sendiri maklumat dalam minda mereka. menganalisa dan menemui.tripod. Penglibatan aktif ( active involvement ) Satu teknik pengajaran yang melibatkan para pelajar secara aktif dalam aktiviti seperti menulis. Kaedah penemuan boleh dilakukan dalam dua bentuk iaitu. 1973. rumus dan hukum boleh dipelajari dengan menggunakan kaedah penemuan. Aida Suraya. 1972). dan ianya tidak akan berlaku secara pasif (Ibrahim. rumus luas segitiga.html namun begitu. masih sama. Dalam matematik banyak konsep. 1994. Banyak nilai-nilai murni dapat diterapkan melalui kaedah ini di samping dapat mengasah bakat dan kreativiti. 1992). 1970). 1997). menyiasat. Manakala penemuan adalah satu teknik pengajaran di mana para pelajar akan mengkaji sesuatu situasi yang berstruktur atau tidak berstruktur sehingga mereka memperolehi satu kesimpulan yang baru (D' Augustine. pemfaktoran ungkapan kuadratik dan sebagainya. Setiap pelajar terlibat di dalam mengembangkan sesuatu konsep yang diajar. Perbincangan yang bermakna akan dapat memupuk semangat setia kawan dan saling bantu membantu antara satu sama lain. Penglibatan pelajar secara aktif adalah merupakan asas penting kepada pembentukan struktur secara retroaktif dan proses asimilasi yang menyeluruh.com/strategi. Pelbagai idea dan situasi dapat dikait dan dikembangkan sesuai dengan dunia matematik yang luas (Forsten. 1973).

Kefahaman jenis ini sering kali disebut sebagai 'relational understanding' ( Skemp. Desforges & Cockburn. Kaedah ini menghendaki pelajar perlu mengetahui 'kenapa' sesuatu langkah atau algorithma iu dilakukan. Berikut adalah satu contoh penggunaan teknik analisis dalam soalan bentuk mekanis: 24 x 36 = (20 + 4) x 36 cerakinan = (20 x 36) + (4 x 36) Hukum taburan = [20 x (30 + 6)] + [4 x (30 + 6)] cerakinan = [(20 x 30) + (20 x 6)] + [(4 x 30) + (4 x 6)]hukum taburan = 600 + 120 + 120 + 24 kemahiran pendaraban = 600 + 100 + 20 + 100 + 20 + 20 + 4 cerakinan = 800 + 60 + 4 kemahiran menambah = 864 . 1987). Teknik ini dapat menyediakan proses kefahaman yang lebih mendalam terhadap sesuatu konsep.http://mujahid. Hiebert. Pelajar tidak hanya mengetahui 'bagaimana' jawapan diperolehi .tripod.com/strategi. atau 'perceptual interpretation' (Cooney. bahkan mereka dapat menjelaskan 'kenapa' sesuatu prosedur itu dilakukan. 1992). di mana sesuatu konsep dipecahkan kepada beberapa bahagian kecil mengikut langkah-langkah penerangan. 1987). 1981. 1992. atau 'conceptual understanding' (Resnick & Ford.html Kemana harus saya lompat ? Mengapa ? 4 Analisis Satu teknik pengajaran .

Kaedah ini juga sering disamaertikan dengan 'systematic teaching'. Murid akan mendengar dan merekod maklumat penting yang diterangkan oleh guru sebelum melakukan sesuatu aktiviti. Persembahan kreatif dan inovatif pelajar Dalam kaedah ini. komputer. 'explicit teaching'. Mengagihkan sebilangan biji gulu ke dalam beberapa bekas yang disediakan untuk memahami konsep bahagi atau purata. kaedah eksperimen ialah suatu kaedah di mana pelajar dilatih menggunakan alat bantu mengajar untuk memahami konsep dan menguasai sesuatu kemahiran.tripod. and ' active teaching' (Husen & Postlethwaite. 1970). Penyampaian dengan menggunakan kaedah eksposisi melibatkan: y y y penerangan dan penghuraian idea dan konsep matematik yang akan dipelajari sama ada dengan atau tanpa alat bantu mengajar. Berikut adalah contoh aktiviti yang menggunakan kaedah eksperimen: y y y y Menyukat air dengan menggunakan bekas dan selinder penyukat untuk mempelajari isipadu cecair Membimbing murid melipat dan melorek bahagian kertas untuk mengenali pecahan.com/strategi. Dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.http://mujahid. Kaedah eksperimen / kerja praktik Kaedah eksperimen atau kerja praktik boleh ditakrifkan sebagai suatu aktiviti yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil daripada kerjanya. Dalam pengajaran matematik. 6. Walau bagaimanapun ianya perlu dirancang dengan teliti supaya pelaksanaannya tidak menimbulkan rasa bosan dan mengalih perhatian pelajar daripada bahan dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah disediakan. penerangan langkah-langkah penyelesaian sesuatu masalah matematik. Eksposisi atau ' Direct Instruction ' Satu kaedah di mana guru banyak menerangkan isi pelajaran secara lisan atau dengan menggunakan alat bantu seperti audio visual. Kaedah ini juga boleh digunakan untuk menguasai kemahiran dalam penyelesaian masalah matematik. kaedah eksperimen telah digunakan secara meluas. Penggunaannya perlu tepat dengan masa dan keadaan. pemerhati di samping menyelia suasana kelas . Kaedah eksposisi amat sesuai digunakan untuk mengajar konsep dan kemahiran dalam peringkat perkembangan atau membuat penerangan tentang sesuatu peraturan sebelum melakukan aktiviti permainan. filem komersil dan bahan audio visual yang tidak melibatkan kos yang tinggi. Masa pengajaran dapat dijimatkan dan pengendalian aktiviti akan lebih kemas dan teratur. 7. Menyusun jubin dalam bentuk segiempat yang berbagai saiz untuk menemui luas segiempat tepat.html 5. Guru akan bertindak sebagai pembimbing. 'explicit instruction'. demonstrasi cara melukis atau membuat sesuatu pembinaan geometri. projektor. para pelajar didedah dan digalakkan mengguna bahan-bahan terancang.

1994: 17) Latihan yang berterusan dan pelbagai Pengajaran dan pembelajaran matematik melibatkan kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran (NCTM. 1997b). 1972). 1989. Sobel &Maletsky.com/strategi. Permainan dan simulasi Permainan adalah satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap matematik (D' Augustine.html dan pembelajaran. 1992).http://mujahid. Simulasi juga sering digunakan untuk menerangkan jawapan atau penyelesaian dalam rekreasi matematik. Penilaian boleh dibuat untuk menentukan kekuatan dan kelemahan persembahan serta bahan yang disediakan. Sumbangan dan hasil kerja yang kreatif dan inovatif menjadi objektif utama. komputer dan sebagainya. 1982. Ianya juga akan dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu. penguasaan pelajar terhadap matematik tidak hanya bergantung kepada kefahaman konsep semata-mata. one of the best definations of creativity that I have heard says that " creativity is play" ( Flansburg. khususnya masalah yang melibatkan aplikasi kehidupan seharian. kos perbelanjaan dan sebagainya. Pada hari ini. Oleh yang demikian. 1973. 8. bergantung kepada masa. Latihan yang mencukupi perlu dilakukan dari masa ke semasa sehingga semua kemahiran dalam sesuatu tajuk benar-benar telah dikuasai sepenuhnya (D' Augustine. Apabila bercakap tentang latihan dalam matematik. Sedangkan latihan untuk tujuan penguasaan kemahiran . khusus semasa menyelesaikan pelbagai masalah matematik. Cockroft. Aktiviti dilakukan dalam bentuk individu atau kumpulan.tripod. penggunaan komputer dengan kemudahan multimedia dan internet banyak membantu proses pengajaran dan pembelajaran (Tg. 9. Guru-guru akan mempamirkan bahan-bahan yang telah disediakan untuk menerangkan sesuatu konsep atau contoh bagi setiap kemahiran. Penggunaan aktiviti permainan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam dan luar bilik darjah adalah berlandaskan prinsip ' bermain sambil belajar '. Math is a creative activity. Penglibatan dan sokongan ibu bapa adalah digalakkan. Math is more than rote memorization and practice. peralatan. Zawawi. 1990. Persembahan dengan audio dan / atau visual Kaedah ini melibatkan alat pandang dengar seperti overhead projecter. Souviney. 1973). Nik Azis. ramai yang beranggapan bahawa latihan tersebut hanyalah latihan bertulis sahaja. Penyelesaian bagi beberapa masalah dalam matematik boleh ditunjukkan melalui aktiviti permainan dan simulasi. In fact. like drawing or writing or playing basketball. 1987. Skemp.

Menguji kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran Pelbagai bentuk atau variasi Berkesinambungan dan saling lengkap melengkapi Pelbagai aras kesukaran Termasuk aktiviti pengukuhan dan pengayaan Pengabungjalinan dengan topik dan subjek lain Sama ada 'self-scoring' atau 'easily scored' Latihan dalam matematik tidak hanya diperolehi dari buku teks atau buku kerja . 1994). sama ada secara tulisan. Aktiviti pemulihan merupakan aktiviti pengajaran yang berusaha menolong murid-murid untuk mengatasi masalah pembelajaran.html boleh dalam berbagai bentuk. tolak. Aktiviti-aktiviti tersebut haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang tertentu. permainan dan simulasi atau dalam bentuk projek. Kedua-dua aktiviti tersebut perlu dirancang dan dilaksanakan dengan teliti supaya ianya tidak membeban dan membazirkan masa pelajar. perancangan dan penyediaan soalan latihan hendaklah melibatkan pelbagai situasi dan merangkumi segala aktiviti kehidupan seharian. Terdapat sekurang-kurangnya tiga faktor utama yang mempengaruhi penguasaan matematik seseorang pelajar (Flansburg. Ingatan (memory) Latihan dan amalan yang berterusan Pengayaan dan pemulihan Ramai yang beranggapan bahawa aktiviti pengayaan untuk kumpulan pelajar yang cerdas manakala aktiviti pemulihan untuk kumpulan pelajar yang lemah. darab dan bahagi. 1989). 1973.http://mujahid. Manakala aktiviti pengayaan ialah sejenis aktiviti tambahan yang lebih kompleks tetapi menarik dan mencabar (PPK. lisan . Oleh yang demikian. Sedangkan kedua-dua jenis aktiviti tersebut adalah sesuai dan boleh dirancang untuk kedua-dua jenis kumpulan pelajar. malah ia boleh didapati di mana-mana sahaja dalam aktiviti kehidupan seharian (Flansburg.tripod. 1994) : y y y Strategi am dalam operasi tambah. bentuk soalannya lebih tertumpu kepada aktiviti penyelesaian masalah. Aktiviti pengayaan mestilah dapat: y y y Melatih pelajar meningkatkan kebolehan dalam penyelesaian masalah Menggalakkan pelajar memahami sifat dan skop matematik yang luas lagi menyeluruh Mengembangkan daya kreativiti pelajar . Aktiviti pengayaan juga sering digunakan untuk mengesan pelajar pintar di samping dapat mengasah bakat dan kreativiti. 1982). 1996)). Nik Azis. Walau bagaimanapun latihan tersebut seharusnya: y y y y y y y y y Jelas dan jitu Merangkumi semua kemahiran atau isi pelajaran dalam sesuatu topik. Aktiviti pengayaan dan pemulihan merupakan kompenon yang penting dalam kurikulum pendidikan matematik KBSR dan KBSM (PPK.com/strategi. Tentu sekali . sama ada yang cerdas atau lemah (D'Augustine.

et. Rees & Barr. 1977). Menilai tahap kefahaman konsep yang dimiliki oleh seseorang murid lebih sukar berbanding dengan penilaian prestasi yang berasaskan penguasaan kemahiran (Skemp.com/strategi. akan menyebabkan kesukaran dan pembaziran masa (D'Augustine.. hilang upaya penglihatan dan pendengaran perlu kepada kelas pemulihan khas. Walau bagaimanapun masalah yang kronik dan kritikal seperti terencat akal. masalah fizikal dan masalah gangguan emosi (psikologi). Penilaian kefahaman konsep. Penilaian tahap penguasaan konsep dan kemahiran dalam matematik akan melibatkan beberapa instrumen seperti senarai semak. Selain daripada kemahiran matematik yang bersifat heirarki ( Ngean. al. dan rekod anekdot. Johansson. 1996. Melaksanakan proses pengajaran kepada kumpulan murid yang belum bersedia dari segi mental dan fizikal.tripod. Aktiviti pemulihan pula adalah perlu dilakukan apabila pelajar : y y y y y y Tidak menghadiri kelas beberapa waktu / hari Tidak dapat memberi tumpuan kepada isi pelajaran yang sedang diajar atau yang sebelumnya Sering melakukan kesilapan ( khususnya dalam proses mengira ) Kurang menguasai konsep dan kemahiran asas yang diperlukan bagi sesuatu topik / konsep Mempunyai masalah tidak tahu membaca atau kemahiran bahasa yang lain. Menghadapi masalah lain yang agak serius seperti masalah peribadi. 1984. 1993). Kaedah 'Newman Error Analysis' juga boleh dimanfaatkan untuk mengenalpasti punca kesilapan dan kesalahan pelajar khususnya dalam penyelesaian masalah (Newman.html y Menggalakkan pelajar menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan seharian. ujian pra. 1987.http://mujahid. 1973). ujian pencapaian. 1996. Nor. ujian diagnostik. dan penguasaan kemahiran Penilaian terhadap kefahaman sesuatu konsep dalam pembelajaran matematik perlu dilakukan untuk: y y Meramal dan mengenalpasti tahap penguasaan konsep terdahulu Menentukan kesediaan murid untuk mempelajari konsep dan kemahiran baru Penentuan tahap penguasaan konsep dan kemahiran dalam sesuatu topik amat penting dalam pendidikan matematik. penguasaan konsep yang mantap akan memudahkan aktiviti penyelesaian masalah (Nik Azis. Travers. Ujian rujukan kriteria hendaklah diberi keutamaan dan dilakukan secara formatif. 1977).. Md. 1984 ). 1995). masalah mental (IQ yang rendah). Walau bagaimanapun temubual klinikal akan membantu para guru mendapat maklumat yang sewajarnya (Nik Azis. .

tripod.http://mujahid. seorang pendidik matematik mungkin dikehendaki memilih bahan pengajaran dan . bukanlah tugas dan tanggungjawab utama seseorang pendidik matematik. Pengurusan bilik darjah yang berkesan bergantung kepada beberapa faktor : y y y y y y y Teknik kawalan kelas Penjagaan dan penyusunan rekod Komunikasi yang baik antara guru dan ibubapa Etika dan perhubungan yang profesional Aktiviti kumpulan yang berkesan Situasi pembelajaran dalam bilik darjah Masalah khusus berhubung dengan kemanusiaan Bilik darjah yang sempurna akan mementingkan demokrasi dan disiplin sebagai amalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (BPG. Walau bagaimanapun pada masa-masa tertentu. Amalan ini berlaku menerusi beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh para guru sebagai pengurus bilik darjah yang baik: Pengurusan pengajaran y y y y Bahasa pengajaran Perancangan strategi Pengendalian aktiviti Penggunaan teknologi Membina iklim pembelajaran yang kondusif y y Persekitaran bilik darjah Suasana interaktif Orientasi pelajar y y y Terhadap persekitaran Terhadap keperluan sekolah dan bilik darjah Terhadap kurikulum (BPG.com/strategi. Pengajaran yang berkesan amat bergantung kepada pengurusan bilik darjah yang cekap dan terpimpin. 1998). 1998) Penelitian terhadap kurikulum dan bahan matematik Penelitian terhadap kurikulum pendidikan matematik sesebuah sekolah.html Pengurusan bilik darjah Sifat seorang pengurus yang mahir dan berkesan adalah penting bagi seseorang pendidik.

creatively and critically " .com/strategi. " Stuff them artistically. Penutup Dalam pendidikan matematik. sama ada penilaian berpusat atau pun penilaian berasaskan sekolah (PKBS). Selain daripada perancangan dan pelaksanaan pengajaran. Meneliti dan memahami kurikulum bermakna meningkatkan penguasaan dalam strategi pengajaran dan kepekaannya terhadap keperluan pelajar dan pembelajaran. Oleh yang demikian. Kurikulum meliputi kandungan dan aktiviti. kaedah mengajar (pedagogi). inovatif. konstruktif. setiap pendidik matematik seharusnya dapat mengenalpasti dan mempertimbangkan: y y y y Objektif kurikulum matematik Skop dan aliran carta Kriteria penilaian untuk memilih bahan Trenda dan penyelidikan dalam sistem pendidikan yang sedia ada. Pengajaran matematik yang berkesan akan menghasilkan pembelajaran matematik yang mudah dan menyeronokan. kreatif. dan gaya pembelajaran murid (psikologi) mestilah dikuasai sepenuhnya oleh para pendidik matematik. Guru matematik perlu memaparkan sifat-sifat yang matang. Haris. 1996). penelitian terhadap kurikulum juga diperlukan semasa penyediaan bahan dan aktiviti penilaian. berfikiran terbuka. yang sekali gus berkait rapat dengan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (Collis. Blane. guru perlu arif dalam strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat memupuk pelajar membina konsep dan menguasai kemahiran di samping menghayatinya dalam kehidupan seharian. rasional dan bijaksana (Nik Azis.http://mujahid.tripod. 1986. 1986. Untuk pemilihan yang rasional. pengetahuan tentang isi kandungan. 1991).html pembelajaran untuk kelas matematik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful