http://mujahid.tripod.com/strategi.

html

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Satu Kerangka Umum
Oleh: Tengku Zawawi bin Tengku Zainal Unit Matematik MPKTBR

Pengenalan
Pengajaran dan pembelajaran dalam matematik berbeza dengan mata pelajaran lain. Di samping kemahiran mengira yang melibatkan daya pemikiran dan kreativiti yang tinggi, ianya juga memerlukan kefahaman sesuatu konsep dengan tepat dan menyeluruh (NCTM, 1980; Cockroft, 1986; Nik Azis, 1992; Tg. Zawawi, 1997a). Setiap pendidik matematik mestilah bertanggungjawab untuk memiliki dan mengekalkan ketrampilan (competence) dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira keperluan dan tahap pencapaian para pelajar (NCTM, 1980). Teacher must be sensitive to the needs of their students and dedicated themselves to the improvement of student learning as their primary professional objective (NCTM, 1980: 25) Pengajaran matematik yang berkesan akan melibatkan beberapa kemahiran, antaranya:
y y y y y y y

Perancangan mengajar Pelaksanaan pengajaran Penyediaan latihan yang berterusan dan pelbagai Pengayaan dan pemulihan Menilai kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran Pengurusan bilik darjah Penilaian terhadap bahan dan kurikulum matematik

Perancangan pengajaran dalam matematik

http://mujahid. Amat jarang kedapatan di kalangan guru-guru yang dapat mengajar secara berkesan. Menerapkan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti luar kelas. Setelah murid memahami konsep . Pengajaran bermula dengan aktiviti konkrit di mana para pelajar akan terlibat secara aktif. guru perlu menyediakan aktiviti untuk membimbing murid memahami konsep ' pengumpulan ' atau ' penyatuan ' antara dua set benda. jelas. malah ia juga akan menentukan kaedah dan alatan yang sesuai digunakan. Selepas kita mengetahui topik serta konsep-konsep yang berkaitan untuk di ajar. katakan kita ingin mengetahui sama ada pelajar memahami konsep segitiga. Menyatakan definisi : Pelajar dapat menyatakan definisi segitiga dengan tepat sama ada secara lisan atau bertulis. bergantung kepada isi pelajaran dan peruntukan masa mengajar. Mempertimbangkan kaedah serta instrumen untuk menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. kita perlu menyenaraikan objektif tingkah laku yang bakal dipamirkan oleh setiap murid apabila mereka benar-benar memahami atau menguasai isi pelajaran yang telah disampaikan. antaranya : y y y Melukis segitiga : Pelajar sepatutnya dapat melukis sebuah segitiga di atas se keping kertas dengan menggunakan pensel dan pembaris. Memilih kaedah dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mengembangkan sesuatu konsep Mempertimbang dan menyediakan aktiviti latihan untuk menguasai sesuatu kemahiran khususnya dalam penyelesaian masalah. Memilih bentuk : Pelajar sepatutnya dapat memilih bentuk segitiga daripada set pelbagai bentuk yang dipamirkan kepada mereka. Kita boleh melibatkan beberapa objektif tingkahlaku yang boleh menjadi bukti bahawa pelajar telah memahami konsep segitiga. Jika tajuk berkenaan baru mula diajar. Pemilihan objektif tidak hanya menentukan tahap kefahaman seseorang pelajar. memanupulasi bahanbahan maujud dan berakhir dengan proses pengabstrakan. Sebagai contoh.html Setiap pendidik matematik amat memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran kepada anak didiknya. tanpa sebarang gangguan dengan hanya berbekalkan kebolehan semula jadi (D' Augustine. Sesuatu objektif biasanya ditentukan bagi sesuatu tempoh pengajaran. sama ada untuk satu masa atau dua masa.tripod. Sebagai contoh. katakan objektif yang dipilih berbunyi : " murid dapat menambah dua nombor satu digit dengan satu digit ". Melatih dan meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis di kalangan pelajar. Tingkah laku yang dipamirkan ini juga akan menunjukkan tahap kefahaman pelajar. 1973 ). Pengajaran matematik yang berkesan perlu memenuhi beberapa langkah penting seperti berikut : y y y y y y y y Penelitian terhadap konsep-konsep asas yang terlibat dalam sesuatu topik Mengenalpasti serta menyenaraikan objektif pengajaran dan pembelajaran secara eksplisit Mengenalpasti kemahiran prasyarat yang diperlukan bagi sesuatu topik dan skim matematik yang sedia ada dalam minda pelajar.com/strategi.

Walaupun terdapat perbezaan dari segi cara penyampaian dan pengendalian aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran sebaiknya bermula dengan mengingat semula pengetahuan sedia ada membuat pengukuhan jika perlu.http://mujahid. menjadikan pembelajaran matematik lebih mudah dan menyeronokkan.com/strategi. Setiap guru mempunyai gaya . Perancangan seterusnya ialah menentukan teknik atau kaedah yang paling sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. disiplin dan sebagainya ) menggunakan konsep matematik dengan tepat. para guru perlu menyenaraikan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang perlu dikuasai oleh setiap murid. 1984). mereka seterusnya akan dibimbing untuk menguasai fakta asas tambah. emosi. Aktiviti untuk penguasaan kemahiran tidak banyak melibatkan manipulasi bahan maujud berbanding dengan aktiviti semasa penguasaan konsep. pengalaman. dan latihan yang diterima (Shaharir. Kegagalan menguasai konsep dan kemahiran awal. mengatasi kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh pelajar ( masalah pembelajaran. sesuai dengan tahap pencapaian pelajar mengubahsuai gaya serta teknik pengajaran kepada kumpulan pelajar yang berbeza dari segi tahap pencapaian dan minat terhadap matematik menjadikan kesalahan dan kesilapan pelajar sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran agar pelajar merasa bebas. tidak tertekan serta berani menjawab dan mengemukakan sebarang pandangan dan kemusykilan memberi motivasi kepada pelajar agar mereka mempunyai minat dan semangat untuk mempelajari matematik mengembang sikap positif pelajar terhadap matematik serta menghayatinya dalam kehidupan seharian mengenalpasti teknik pengajaran terbaik yang mampu mencapai objektif yang digariskan. Setelah mengenalpasti objektif pengajaran dan pembelajaran. Semua teknik atau kaedah adalah baik dan sesuai selagi mana ianya dapat membantu pelajar mencapai objektif yang digariskan ( Shaharir.html penambahan. teknik serta kebolehan yang berbeza-beza bergantung kepada personaliti. akan menyebabkan kesukaran dalam pembelajaran kemahiran berikutnya. . 1984). fizikal. 1984). Pelaksanaan pengajaran dalam matematik Pendidik matematik yang berjaya mestilah mampu untuk : y y y y y y y y y y mengurus bilik darjah dengan berkesan tanpa gangguan yang boleh mencacatkan proses pengajaran dan pembelajaran menggalakkan penglibatan aktif di kalangan pelajar sama ada semasa pengembangan konsep atau dalam aktiviti penyelesaian masalah.tripod. Kemahiran dalam matematik bersifat heirarki dan berkesinambungan (Ngean.

kaedah umum yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1997). 1970). penemuan kreatif (creative discovery) atau penemuan terpimpin (guided discovery) (Sobel & Maletsky. Kaedah penemuan merangkumi semua aktiviti merancang. Aida Suraya.html namun begitu. 2. Penglibatan pelajar secara aktif adalah merupakan asas penting kepada pembentukan struktur secara retroaktif dan proses asimilasi yang menyeluruh. masih sama. Pemindahan dan penerimaan maklumat hanya akan berlaku melalui penglibatan pelajar secara aktif. murid-murid boleh menemui teorem Pythagoras. penekanan pembelajaran dapat diberikan kepada pemikiran konstruktif oleh semua pelajar.com/strategi. rumus dan hukum boleh dipelajari dengan menggunakan kaedah penemuan. 1992). 1973. Pembelajaran melalui kaedah ini memerlukan kemahiran-kemahiran seperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri yang sama untuk membuat generalisasi. 3. Penglibatan aktif ( active involvement ) Satu teknik pengajaran yang melibatkan para pelajar secara aktif dalam aktiviti seperti menulis. Contoh analogi untuk konsep pembundaran: . 1992). Pelbagai idea dan situasi dapat dikait dan dikembangkan sesuai dengan dunia matematik yang luas (Forsten. Perbincangan dan penemuan ( Discussion and discovery ) Perbincangan adalah satu kaedah yang akan dapat meningkatkan interaksi harmoni di kalangan pelajar di samping dapat menyedia serta mengukuhkan input dalam sesuatu proses pembelajaran. Setiap pelajar terlibat di dalam mengembangkan sesuatu konsep yang diajar. Husen & Postlethwaite. menyiasat. Pelajar perlu membina sendiri maklumat dalam minda mereka. rumus luas segitiga. perbincangan secara lisan serta pergerakan yang melibatkan anggota badan (D' Augustine. Melalui penglibatan secara aktif. 1992. Analogi ( Analogy ) Satu teknik pengajaran di mana cerita atau 'perumpamaan' dibuat untuk mewakili seuatu konsep yang hendak diajar (D' Augustine. 1973 ). Kaedah penemuan boleh dilakukan dalam dua bentuk iaitu. dan ianya tidak akan berlaku secara pasif (Ibrahim. Nik Azis. Manakala penemuan adalah satu teknik pengajaran di mana para pelajar akan mengkaji sesuatu situasi yang berstruktur atau tidak berstruktur sehingga mereka memperolehi satu kesimpulan yang baru (D' Augustine. menganalisa dan menemui. Beberapa kaedah umum yang perlu difahami dan dikuasai oleh pendidik matematik ialah : 1. Banyak nilai-nilai murni dapat diterapkan melalui kaedah ini di samping dapat mengasah bakat dan kreativiti. Contohnya . Dalam matematik banyak konsep. pemfaktoran ungkapan kuadratik dan sebagainya. 1994. dengan aktiviti biasanya tertumpu kepada pembinaan konsep baru atau penguasaan kemahiran baru (Nik Azis. Perbincangan yang bermakna akan dapat memupuk semangat setia kawan dan saling bantu membantu antara satu sama lain. 1972). 1973).http://mujahid.tripod.

Desforges & Cockburn. 1987).com/strategi. Hiebert.html Kemana harus saya lompat ? Mengapa ? 4 Analisis Satu teknik pengajaran . 1992. 1981. Kaedah ini menghendaki pelajar perlu mengetahui 'kenapa' sesuatu langkah atau algorithma iu dilakukan. Pelajar tidak hanya mengetahui 'bagaimana' jawapan diperolehi . 1987).http://mujahid.tripod. atau 'perceptual interpretation' (Cooney. Berikut adalah satu contoh penggunaan teknik analisis dalam soalan bentuk mekanis: 24 x 36 = (20 + 4) x 36 cerakinan = (20 x 36) + (4 x 36) Hukum taburan = [20 x (30 + 6)] + [4 x (30 + 6)] cerakinan = [(20 x 30) + (20 x 6)] + [(4 x 30) + (4 x 6)]hukum taburan = 600 + 120 + 120 + 24 kemahiran pendaraban = 600 + 100 + 20 + 100 + 20 + 20 + 4 cerakinan = 800 + 60 + 4 kemahiran menambah = 864 . di mana sesuatu konsep dipecahkan kepada beberapa bahagian kecil mengikut langkah-langkah penerangan. bahkan mereka dapat menjelaskan 'kenapa' sesuatu prosedur itu dilakukan. 1992). Kefahaman jenis ini sering kali disebut sebagai 'relational understanding' ( Skemp. Teknik ini dapat menyediakan proses kefahaman yang lebih mendalam terhadap sesuatu konsep. atau 'conceptual understanding' (Resnick & Ford.

Dalam pengajaran matematik.http://mujahid. pemerhati di samping menyelia suasana kelas . 7. Masa pengajaran dapat dijimatkan dan pengendalian aktiviti akan lebih kemas dan teratur. 6.html 5.tripod. Guru akan bertindak sebagai pembimbing. kaedah eksperimen telah digunakan secara meluas. Penyampaian dengan menggunakan kaedah eksposisi melibatkan: y y y penerangan dan penghuraian idea dan konsep matematik yang akan dipelajari sama ada dengan atau tanpa alat bantu mengajar. Dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. penerangan langkah-langkah penyelesaian sesuatu masalah matematik. and ' active teaching' (Husen & Postlethwaite. Kaedah eksperimen / kerja praktik Kaedah eksperimen atau kerja praktik boleh ditakrifkan sebagai suatu aktiviti yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil daripada kerjanya. Kaedah eksposisi amat sesuai digunakan untuk mengajar konsep dan kemahiran dalam peringkat perkembangan atau membuat penerangan tentang sesuatu peraturan sebelum melakukan aktiviti permainan. Mengagihkan sebilangan biji gulu ke dalam beberapa bekas yang disediakan untuk memahami konsep bahagi atau purata. Murid akan mendengar dan merekod maklumat penting yang diterangkan oleh guru sebelum melakukan sesuatu aktiviti. kaedah eksperimen ialah suatu kaedah di mana pelajar dilatih menggunakan alat bantu mengajar untuk memahami konsep dan menguasai sesuatu kemahiran. para pelajar didedah dan digalakkan mengguna bahan-bahan terancang. Persembahan kreatif dan inovatif pelajar Dalam kaedah ini. Eksposisi atau ' Direct Instruction ' Satu kaedah di mana guru banyak menerangkan isi pelajaran secara lisan atau dengan menggunakan alat bantu seperti audio visual. 'explicit instruction'. demonstrasi cara melukis atau membuat sesuatu pembinaan geometri. Kaedah ini juga sering disamaertikan dengan 'systematic teaching'. filem komersil dan bahan audio visual yang tidak melibatkan kos yang tinggi. komputer. Menyusun jubin dalam bentuk segiempat yang berbagai saiz untuk menemui luas segiempat tepat. Penggunaannya perlu tepat dengan masa dan keadaan. Berikut adalah contoh aktiviti yang menggunakan kaedah eksperimen: y y y y Menyukat air dengan menggunakan bekas dan selinder penyukat untuk mempelajari isipadu cecair Membimbing murid melipat dan melorek bahagian kertas untuk mengenali pecahan. projektor. Walau bagaimanapun ianya perlu dirancang dengan teliti supaya pelaksanaannya tidak menimbulkan rasa bosan dan mengalih perhatian pelajar daripada bahan dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah disediakan.com/strategi. Kaedah ini juga boleh digunakan untuk menguasai kemahiran dalam penyelesaian masalah matematik. 1970). 'explicit teaching'.

Aktiviti dilakukan dalam bentuk individu atau kumpulan. khusus semasa menyelesaikan pelbagai masalah matematik. Math is more than rote memorization and practice.tripod. peralatan. Penggunaan aktiviti permainan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam dan luar bilik darjah adalah berlandaskan prinsip ' bermain sambil belajar '. 1990. Sobel &Maletsky. penguasaan pelajar terhadap matematik tidak hanya bergantung kepada kefahaman konsep semata-mata. one of the best definations of creativity that I have heard says that " creativity is play" ( Flansburg. Guru-guru akan mempamirkan bahan-bahan yang telah disediakan untuk menerangkan sesuatu konsep atau contoh bagi setiap kemahiran. 1973. Math is a creative activity. Skemp.html dan pembelajaran. Apabila bercakap tentang latihan dalam matematik. Nik Azis. In fact. 1994: 17) Latihan yang berterusan dan pelbagai Pengajaran dan pembelajaran matematik melibatkan kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran (NCTM. Latihan yang mencukupi perlu dilakukan dari masa ke semasa sehingga semua kemahiran dalam sesuatu tajuk benar-benar telah dikuasai sepenuhnya (D' Augustine. 1989. bergantung kepada masa. Persembahan dengan audio dan / atau visual Kaedah ini melibatkan alat pandang dengar seperti overhead projecter. ramai yang beranggapan bahawa latihan tersebut hanyalah latihan bertulis sahaja. 1972). Souviney. 1982. Ianya juga akan dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu. khususnya masalah yang melibatkan aplikasi kehidupan seharian. Zawawi. Penyelesaian bagi beberapa masalah dalam matematik boleh ditunjukkan melalui aktiviti permainan dan simulasi. Penilaian boleh dibuat untuk menentukan kekuatan dan kelemahan persembahan serta bahan yang disediakan. kos perbelanjaan dan sebagainya. 1997b).com/strategi. Pada hari ini. Permainan dan simulasi Permainan adalah satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap matematik (D' Augustine. penggunaan komputer dengan kemudahan multimedia dan internet banyak membantu proses pengajaran dan pembelajaran (Tg. 9. Oleh yang demikian. 1973). Sedangkan latihan untuk tujuan penguasaan kemahiran . Simulasi juga sering digunakan untuk menerangkan jawapan atau penyelesaian dalam rekreasi matematik. Penglibatan dan sokongan ibu bapa adalah digalakkan. like drawing or writing or playing basketball.http://mujahid. Cockroft. 8. 1992). Sumbangan dan hasil kerja yang kreatif dan inovatif menjadi objektif utama. 1987. komputer dan sebagainya.

tripod. Menguji kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran Pelbagai bentuk atau variasi Berkesinambungan dan saling lengkap melengkapi Pelbagai aras kesukaran Termasuk aktiviti pengukuhan dan pengayaan Pengabungjalinan dengan topik dan subjek lain Sama ada 'self-scoring' atau 'easily scored' Latihan dalam matematik tidak hanya diperolehi dari buku teks atau buku kerja . Oleh yang demikian. 1996)). bentuk soalannya lebih tertumpu kepada aktiviti penyelesaian masalah. perancangan dan penyediaan soalan latihan hendaklah melibatkan pelbagai situasi dan merangkumi segala aktiviti kehidupan seharian. malah ia boleh didapati di mana-mana sahaja dalam aktiviti kehidupan seharian (Flansburg. darab dan bahagi. Tentu sekali . Terdapat sekurang-kurangnya tiga faktor utama yang mempengaruhi penguasaan matematik seseorang pelajar (Flansburg. Aktiviti pengayaan mestilah dapat: y y y Melatih pelajar meningkatkan kebolehan dalam penyelesaian masalah Menggalakkan pelajar memahami sifat dan skop matematik yang luas lagi menyeluruh Mengembangkan daya kreativiti pelajar . Aktiviti pengayaan juga sering digunakan untuk mengesan pelajar pintar di samping dapat mengasah bakat dan kreativiti. sama ada secara tulisan. lisan . 1982). permainan dan simulasi atau dalam bentuk projek. Sedangkan kedua-dua jenis aktiviti tersebut adalah sesuai dan boleh dirancang untuk kedua-dua jenis kumpulan pelajar. Aktiviti pengayaan dan pemulihan merupakan kompenon yang penting dalam kurikulum pendidikan matematik KBSR dan KBSM (PPK. Walau bagaimanapun latihan tersebut seharusnya: y y y y y y y y y Jelas dan jitu Merangkumi semua kemahiran atau isi pelajaran dalam sesuatu topik. Aktiviti-aktiviti tersebut haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang tertentu. Manakala aktiviti pengayaan ialah sejenis aktiviti tambahan yang lebih kompleks tetapi menarik dan mencabar (PPK. Kedua-dua aktiviti tersebut perlu dirancang dan dilaksanakan dengan teliti supaya ianya tidak membeban dan membazirkan masa pelajar. Ingatan (memory) Latihan dan amalan yang berterusan Pengayaan dan pemulihan Ramai yang beranggapan bahawa aktiviti pengayaan untuk kumpulan pelajar yang cerdas manakala aktiviti pemulihan untuk kumpulan pelajar yang lemah. 1994) : y y y Strategi am dalam operasi tambah. tolak.com/strategi. Aktiviti pemulihan merupakan aktiviti pengajaran yang berusaha menolong murid-murid untuk mengatasi masalah pembelajaran. sama ada yang cerdas atau lemah (D'Augustine. 1989). Nik Azis. 1994).http://mujahid.html boleh dalam berbagai bentuk. 1973.

ujian pencapaian. Penilaian kefahaman konsep. 1973).. Walau bagaimanapun masalah yang kronik dan kritikal seperti terencat akal. et. Menghadapi masalah lain yang agak serius seperti masalah peribadi. 1977).http://mujahid. ujian pra. Aktiviti pemulihan pula adalah perlu dilakukan apabila pelajar : y y y y y y Tidak menghadiri kelas beberapa waktu / hari Tidak dapat memberi tumpuan kepada isi pelajaran yang sedang diajar atau yang sebelumnya Sering melakukan kesilapan ( khususnya dalam proses mengira ) Kurang menguasai konsep dan kemahiran asas yang diperlukan bagi sesuatu topik / konsep Mempunyai masalah tidak tahu membaca atau kemahiran bahasa yang lain. Kaedah 'Newman Error Analysis' juga boleh dimanfaatkan untuk mengenalpasti punca kesilapan dan kesalahan pelajar khususnya dalam penyelesaian masalah (Newman. dan penguasaan kemahiran Penilaian terhadap kefahaman sesuatu konsep dalam pembelajaran matematik perlu dilakukan untuk: y y Meramal dan mengenalpasti tahap penguasaan konsep terdahulu Menentukan kesediaan murid untuk mempelajari konsep dan kemahiran baru Penentuan tahap penguasaan konsep dan kemahiran dalam sesuatu topik amat penting dalam pendidikan matematik. 1984 ). masalah fizikal dan masalah gangguan emosi (psikologi). . Ujian rujukan kriteria hendaklah diberi keutamaan dan dilakukan secara formatif. Melaksanakan proses pengajaran kepada kumpulan murid yang belum bersedia dari segi mental dan fizikal.. 1984. Menilai tahap kefahaman konsep yang dimiliki oleh seseorang murid lebih sukar berbanding dengan penilaian prestasi yang berasaskan penguasaan kemahiran (Skemp. Md. Travers. 1977). Nor. Walau bagaimanapun temubual klinikal akan membantu para guru mendapat maklumat yang sewajarnya (Nik Azis.com/strategi. penguasaan konsep yang mantap akan memudahkan aktiviti penyelesaian masalah (Nik Azis. al.tripod. 1996. dan rekod anekdot. Penilaian tahap penguasaan konsep dan kemahiran dalam matematik akan melibatkan beberapa instrumen seperti senarai semak. Johansson. ujian diagnostik. hilang upaya penglihatan dan pendengaran perlu kepada kelas pemulihan khas. akan menyebabkan kesukaran dan pembaziran masa (D'Augustine. 1996. 1995). 1993).html y Menggalakkan pelajar menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan seharian. 1987. Selain daripada kemahiran matematik yang bersifat heirarki ( Ngean. Rees & Barr. masalah mental (IQ yang rendah).

com/strategi. Amalan ini berlaku menerusi beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh para guru sebagai pengurus bilik darjah yang baik: Pengurusan pengajaran y y y y Bahasa pengajaran Perancangan strategi Pengendalian aktiviti Penggunaan teknologi Membina iklim pembelajaran yang kondusif y y Persekitaran bilik darjah Suasana interaktif Orientasi pelajar y y y Terhadap persekitaran Terhadap keperluan sekolah dan bilik darjah Terhadap kurikulum (BPG. seorang pendidik matematik mungkin dikehendaki memilih bahan pengajaran dan .http://mujahid. Pengajaran yang berkesan amat bergantung kepada pengurusan bilik darjah yang cekap dan terpimpin. 1998) Penelitian terhadap kurikulum dan bahan matematik Penelitian terhadap kurikulum pendidikan matematik sesebuah sekolah.tripod. Pengurusan bilik darjah yang berkesan bergantung kepada beberapa faktor : y y y y y y y Teknik kawalan kelas Penjagaan dan penyusunan rekod Komunikasi yang baik antara guru dan ibubapa Etika dan perhubungan yang profesional Aktiviti kumpulan yang berkesan Situasi pembelajaran dalam bilik darjah Masalah khusus berhubung dengan kemanusiaan Bilik darjah yang sempurna akan mementingkan demokrasi dan disiplin sebagai amalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (BPG. 1998). bukanlah tugas dan tanggungjawab utama seseorang pendidik matematik. Walau bagaimanapun pada masa-masa tertentu.html Pengurusan bilik darjah Sifat seorang pengurus yang mahir dan berkesan adalah penting bagi seseorang pendidik.

Penutup Dalam pendidikan matematik. creatively and critically " . 1991).com/strategi. 1996). guru perlu arif dalam strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat memupuk pelajar membina konsep dan menguasai kemahiran di samping menghayatinya dalam kehidupan seharian.http://mujahid. Untuk pemilihan yang rasional. " Stuff them artistically. rasional dan bijaksana (Nik Azis. yang sekali gus berkait rapat dengan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (Collis.html pembelajaran untuk kelas matematik. 1986. berfikiran terbuka. kaedah mengajar (pedagogi). penelitian terhadap kurikulum juga diperlukan semasa penyediaan bahan dan aktiviti penilaian. kreatif. setiap pendidik matematik seharusnya dapat mengenalpasti dan mempertimbangkan: y y y y Objektif kurikulum matematik Skop dan aliran carta Kriteria penilaian untuk memilih bahan Trenda dan penyelidikan dalam sistem pendidikan yang sedia ada. inovatif. sama ada penilaian berpusat atau pun penilaian berasaskan sekolah (PKBS). 1986. Kurikulum meliputi kandungan dan aktiviti. Guru matematik perlu memaparkan sifat-sifat yang matang. Selain daripada perancangan dan pelaksanaan pengajaran. pengetahuan tentang isi kandungan.tripod. Blane. Haris. Pengajaran matematik yang berkesan akan menghasilkan pembelajaran matematik yang mudah dan menyeronokan. dan gaya pembelajaran murid (psikologi) mestilah dikuasai sepenuhnya oleh para pendidik matematik. konstruktif. Meneliti dan memahami kurikulum bermakna meningkatkan penguasaan dalam strategi pengajaran dan kepekaannya terhadap keperluan pelajar dan pembelajaran. Oleh yang demikian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful