PcdIhnva 5Iksa Ncraka

OIoh: Ahnad AIi Agan
Ralu, 22 Dosonloi 2O1O
1. DcfInIsI Ncraka
oiaka di daIan lahasa Aial disolul ('-¹' ) ¨An aai¨ vang
ailinva: Api. oiaka dinanakan ('-¹' ) ¨An aai¨: Api, kaiona ponghuni
noiaka disodiakan lagi noioka lonpal linggaI vang loilual daii api,
pakaian daii api dan noiokapun disiksa dongan api.
AIIah Ta´aIa loifiinan:
.-~`' `ƃ '-`-- ` ·.=¹ƍ ''- »´ƍ~-ƀ·
´Ma|a Kani ncnpcringa||an |anu dcngan ncra|a uang ncnua|a-nua|a. |ida| ada
uang nasu| |c da|annua nc|ain|an crang uang pa|ing cc|a|a.
(OS. A| Lal|:14-15).
2. DImanakah Lctak Ncraka?
Solagainana suiga adaIah lonpal oiang-oiang vang nuIia, naka dia
loiada dilonpal vang nuIia dan linggi, vailu di Iangil vang kolujuh. anun
noioka adaIah lonpal oiang-oiang vang hina dan iondah, naka dia loiada di
lonpal vang paIing iondah, vailu di lagian luni vang paIing lavah. AIIah
loifiinan:
¹·'~ .-~ſ -'-~~ »`
´Kcnudian |ani |cnoa|i|an dia |c |cnpa| uang scrcndan-rcndannua (ncra|a).
(OS. At Tlln:5).
3. Da!amnva Ncraka
Daii Alu Huioiioh iodhivaIIahu anhu ia loikala: ¨DahuIu kolika kani
losana RosuIuIIah shaIIaIIahu aIaihi vasaIIan, kani nondongai suaia
sosualu vang jaluh. ßoIiau loikala: Tahukah kaIian suaia apakah ini`
Kanipun loikala: AIIah dan RosuI-va vang Iolih nongolahui.ßoIiau
shaIIaIIahu aIaihi vasaIIan loisalda:
'-·· .+Ǝ-' .`'· '--= ·ƈ~ ~-~ »-+= .· .~ſ == '~-
´|ni ada|an suara oa|u uang di|cnpar dari pcrnu|aan ncra|a janannan scncnja|
|ujun pu|un |anun uang |a|u. sc|arang oaru sanpai |c dasarnua.¨
(HR. Mus|lm:2844).
4. Panasnva Ncraka
Daii Alu Huioiioh iodhivaIIahu anhu loikala: Daii ali shaIIaIIahu
'aIaihi vasaIIan loisalda:
'·¹'· ·»-+= '- ~ '-´= ·ƈ~ ~ ~='· -´= »~Ž ·-Ƈ ~··- .Ǝ¹' -~- »´'-: ƌ-'´ .ƃ -'·
.'· ·Ɗ·'´¹ : '-= .`~ +¹´ '-´= Ǝ~· Ɗ·~ƎƇ '+¹= ƌ¹-· '+-ƃ
´Api |a|ian ini uang diguna|an nanusia un|u| ncnua|a|an scsua|u ada|an sa|u
oagian dari |ujun pu|un oagian oagian (panasnua) api ncra|a. Para Sanaoa| ocr|a|a.
Dcni A||an scsunggunnua api ini sudan cu|up (un|u| ncnui|sa). 8c|iau ocrsaoda.
Scsunggunnua api ncra|a i|u |coin panas dari api dunia cnan pu|un scnoi|an |a|i
scnua panasnua sana.¨
(HR. Bukhorl:3265. Mus|lm:2843).
Daii Alu Huioiioh iodhivaIIahu anhu loikala: Daii ali shaIIaIIahu
'aIaihi vasaIIan loisalda:
ƌ¹'-· ·'+Ƈ .¹ƃ '-¹' ƌ´Ǝ~' : ~-- '+¹ .~ƀ· ·.-~--· '-·Ƈ .-·Ƈ .´ſ - '- : -'Ǝ~¹' .· .--
~ ~ƈ¹' ~ .·~=ƍ '~ ~~ſ· ·'+~·~~ ~ =¹' ~ .·~=ƍ '~ ~~ƀ· ·--¹' .· .--·
'-+~´
´Ncrc|a ncngadu |cpada Tunannua. |a|u ia ocr|a|a. Ya Rcooi oagian |uoun|u sa|ing
ncna|an an|ara sa|u dan uang |ainnua. na|a ocri|an|an a|u nafas. |a|u A||an
ncnocri|annua dua nafas. Sa|u nafas di nusin dingin dan sa|u nafas di nusin
panas. Ma|a |a|ian ncnjunpai panas uang sanga| |uar oiasa dari |cri|nua( uang
ana| panas) dan |a|ian ncnjunpai dingin uang sanga| |uar oiasa dari udaranua
(uang ana| dingin) .¨
(HR. Bukhorl:536. Mus|lm:617).
5. Bcsarnva Tubuh PcnghunI Ncraka
Tuluh ponghuni noiaka sangal losai, nanun losainva luluh noioka
lukanIah sosualu vang dilanggakan, kaiona luluh noioka dilosaikan agai
noioka lonai-lonai noiasakan siksa. Daii Alu Huioiioh iodhivaIIahu anhu
loikala: Daii ali shaIIaIIahu aIaihi vasaIIan loisalda:
-~¹' Ɔ´'¹¹ »'-ſ Ɗ``` Ɖ~~ ·'´¹' .ƈ´-~ Ƈ '~
´]ara| an|ara |cdua punda| crang |afir (di ncra|a) scpcr|i jara| crang uang ncnai|i
|cndaraan dcngan ccpa| sc|ana |iga nari.¨
(HR. Bukhorl:5661. Mus|lm:2582).
Daii Alu Huioiioh iodhivaIIahu anhu loikala: Daii ali shaIIaIIahu
aIaihi vasaIIan loisalda:
-'- ·ſ ·'´¹' .- »'-ſ Ɗ``` Ɖ~~ -~¹= =¹=· ·~=ſ .`~ ·'´¹'
´(8csar) gigi gcranan crang |afir a|au gigi |aringnua (di ncra|a) scpcr|i gunung
unud. dan |coa| |u|i|nua jara| pcrja|anan |iga nari.¨
(HR. Mus|lm:2851).
KuIil noioka vang logilu lolaI dilakai dongan api vang nonvaIa-
nvaIa hingga kuIil ilupun hangus, apaliIa kuIil ilu hangus AIIah
nongganlinva dongan kuIil vang Iain, AIIah Ta´aIa loifiinan:
¦ = ' ~·´¹´= »´ -'-¹´ ~Ƈ »´ -´ ~·´¹´= ƌ= -- '~´¹´ ´ ' '- » +¹-´ - ·~ '-ƍ'-ž Ƈ '·´ -´ - ~´¹' ´. ƃ '·´ ··´ ~ ¹ '-
' ~ ´= ' ´- ´= .'´ ´¹¹' ´. ƃ -'~·¹' ¦ ) 56 ( -'~-¹' Ɖ·~
´Scsunggunnua crang-crang uang |afir |cpada aua|-aua| Kani. |c|a| a|an Kani
nasu||an |cda|an ncra|a. Sc|iap |u|i| |uoun ncrc|a nangus. Kani gan|i |u|i|
ncrc|a dcngan |u|i| uang |ain. agar ncrc|a ncrasa|an adzao. Scsunggunnua A||an
Mana Pcr|asa |agi Mana 8ija|sana.¨
(OS. An Nlsa´:56).
6. Buruknva Ruµa PcnghunI Ncraka
Solagainana noioka adaIah nanusia vang paIing luiuk anaIannva di
dunia, AIIah noiulah iupa noioka di akhiial dongan iupa vang luiuk,
hilan dan loidolu. AIIah Ta´aIa loiifinan:
.·´ ´ -´ƍ »´ Ǝ-´ ´ '~ Ƈ -'~·¹' '·´ ··´ ~· »´ ´ -'~- ƃ ~·Ƈ »´ƍ-´ſ »´ +´ -·´=´ · Ƌ´~·~' - ~´¹' '´~ƀ·´ ¦ ) 1O6 ) .Ž Ɖ·~
.'~=
´Adapun crang-crang uang ni|an nuran nu|anua (|cpada ncrc|a di|a|a|an).
Kcnapa |anu |afir scsudan |anu ocrinan? Karcna i|u rasa|an|an adzao discoao|an
|c|afirannu i|u.¨
(OS. A|l lmron:106).
AIIah juga loifiinan:
=-¹·ſ ·ƉƎ· '+--ƍ ·Ɖƈ= '+¹= ~-~·- -·=·· Ɖ=-¹' Ɖ-´¹' »-
´Dan oanua| nu|a pada nari i|u |cr|u|up dcou. dan di|u|up |agi c|cn |cgc|apan.
Mcrc|a i|u|an crang-crang |afir |agi durna|a.¨
(OS. ´Abasa:40-42).
RosuIuIIah shaIIaIIahu aIaihi vasaIIan loisalda nongkisahkan ali
Iliohin aIaihissaIan kolika noninla svafaal unluk lapaknva pada haii
kianal, nanun svafaalnva diloIak kaiona lapaknva adaIah ponvonlah
palung, IaIu dikalakan kopada ali Iliohin:
»-'Ƈƃ '- ! '-¹' .· .-¹-· ~-'·-Ƈ ~=Ƃ· ·-=¹~ --~Ƈ ·- '~Ƅ· ·=-'· '~ =-'
´Hai |orcnin! |ina||an |coc|a|ang. |ioa-|ioa dia nc|ina| scc|cr ncuna jan|an uang
ocr|unuran daran. |a|u dianoi| |uounnua dan di|cnpar|an |c ncra|a.¨
(HR. Bukhorl:3350).
7. PakaIan PcnghunI Ncraka
Moioka diloii pakaian, nanun pakaian noioka lidak nvanan, noioka
diloii pakaian nanun pakaian loisolul lidak dapal noIindungi luluh
noioka, naIah pakaian ilu nonlakai luluh noioka sondiii: kaiona pakaian
noioka loilual daii api. AIIah Ta´aIa loifiinan:
'- ~ -'` »+¹ ƌ·=· '·-´ -~¹'·
´Dan crang-crang uang |afir. A||an jadi|an oagi ncrc|a oaju uang |croua| dari api.¨
(OS. A| Ha]]:19).
8. Makanan Dan MInuman PcnghunI Ncraka
Moioka noiasakan Iapai vang Iuai liasa, nanun noioka liada
nondapalkan nakanan vang nongovangkan dan nonghiIangkan iasa Iapai,
AIIah Ta´aIa lofiinan:
~ `ƃ »'·= »+¹ .¹ -·= ~ .-·- `· ~~- ` ·--
´Mcrc|a |iada ncnpcrc|cn na|anan. sc|ain dari pcncn uang ocrduri. uang |ida|
ncnggcnu||an dan |ida| ncngni|ang|a |apar.¨
(OS. A| Ghaasµlµah:6-7).
AIIah juga loifiinan:
~ .ƃ »~=¹' .¹·´ .·=ƈ¹' .· .¹·- .+~¹'´ ·»``' »'·= ·»··´¹' Ɖ=
´Scsunggunnua pcncn zauuun i|u. na|anan crang uang oanua| ocrdcsa. scpcr|i
|c|cran uang ncndidin di da|an pcru|. scpr|i ncndidinnua air uang sanga| panas.¨
(OS. Ad Dukhaan:43-46).
Daii Ilnu Allas iodhivaIIahu anhuna loikala: RosuIuIIah shaIIaIIahu
aIaihi vasaIIan loisalda:
.·´ƍ ~Ƈ -´· ·»+~-'·~ '-~¹' .-ſ .¹= Ƌ~~·` '-~¹' '~ .· Ƌ=· »··´¹' ~ Ɖ=· .ſ ·¹
º ~'·=
´Sc|iranua sa|u |c|cs dari Zauuun ncnc|cs |c dunia. niscaua a|an ncngancur|an
|cnidupan pcndudu| dunia. |a|u oagainana dcngan crang uang ncna|annua?!¨.
(HR. Ahmad. Tlrmldtl. |lhat Shohlhu| jaml´:525).
Moioka kopanasan dan noiasakan haus vang Iuai liasa, nanun
noioka lidak nondapalkan udaia sojuk vang nonghiIangkan panasnva
noiaka jahannan dan lidak puIa nondapalkan aii sogai vang nonghiIangkan
iasa haus. AIIah Ta´aIa loifiinan:
'·'~=· '~~= `ƃ ·'Ƈ'~ `· '~Ƈ '+· .···~- `
´Mcrc|a |ida| ncrasa|an |cscju|an di da|annua dan |ida| pu|a (ncndapa|)
ninunan. sc|ain air ncndidin dan nanan.¨
(OS. An Naba´:24-25)
Haninan ('~~= ): Aii nondidih vang sangal panas vang
nonghanguskan nuka dan nonghancuikan sogaIa vang ada di poiul.
Cossaqon ('·'~= ): Minunan vang loilual daii nanah, daiah, koiingal dan
Iuka ponguhuni noiaka, ninunan loisolul sangal dingin dan loilau lusuk.
AIIah loIah loifiinan:
·- '~· .'´~ .´ ~ Ƌ·~¹' ƍƀ-· ·~- ~'´- `· ==Ǝ- ~-~- -'~ ~ .-~-· »-+= -'· ~
=¹= -'~= -'· ~· ƌ~Ƈ
´Di nadapannua (uai|u crang uang scnocng) ada ncra|a janannan dan dia a|an
diocri ninunan dcngan air nanan. dininunnua air dari nanan i|u. dan nanpir dia
|ida| oisa ncnc|annua dan da|ang|an nau| |cpadanua dari scga|a pcnjuru. |c|api dia
juga |ida| na|i. dan di nadapannua nasin ada azao uang ocra|.¨
(OS. lbrahlm: 16-17).
RosuIuIIah shaIIaIIahu aIaihi vasaIIan loisalda:
'-~¹' .-ſ Ǝ-` '-~¹' .· ·'+- ·'~= ~ '·¹~ .ſ ·¹
´Sc|iranua |inoa uang ocrisi Gcssau di|uang|an |c dunia. niscaua ncnjadi|an ousu|
pcndudu| dunia.'
(HR. Ahmad dan Tlrmldtl)
Svaikh Muhannad lin ShoIih AI Ulsainin iohinahuIIah loikala:
¨AIIah Sulhanahu va Ta´aIa noniadakan kosojukan vang nonjadikan sogai
luluh lagian Iuai, dan juga noniadakan ninunan vang nonjadikan dingin
luluh lagian daIan, vang donikian ilu kaiona ponghuni noiaka apaliIa
kohausan noioka noninla ninun, solagainana AIIah loifiinan:
'--ƍ~ Ƌ-'~· -'~¹' .-Ƈ -·=·¹' ¸·~- .+~¹'´ -'~Ƈ '·`'·- '·`·Ǝ~- .ƃ·
´Dan apaoi|a ncrc|a ncnin|a ninun. niscaua ncrc|a a|an diocri ninun dcngan air
scpcr|i ocsi uang ncndidin uang ncngnangus|an nu|a. ||u|an ninunan uang pa|ing
ouru| dan |cnpa| is|irana| uang pa|ing jc|c|.¨
(OS. A| Kahfl: 29).
Apakah aii vang vang panasnva sopoili losi nondidih, apaliIa
didokalkan ko vajah dapal nonghanguskan vajah loisolul, apakah aii ilu
loinanfaal lagi poninunnva`
AIIah juga loifiinan:
~·¹=¹'· »+-·=Ƈ .· '~ +-- »~=¹' »+~·Ɓ ··· ~ ´ Ɔ--
´Disiran|an air uang ncndidin dari a|as |cpa|a ncrc|a. dcngan air i|u dinancur
|u|un|an scga|a apa uang ada da|an pcru| ncrc|a dan juga |u|i| (ncrc|a).¨
(OS. A| Ha]]: 19-20).
Apa vang ada di daIan poiul noioka adaIah usus, sodangkan kuIil
adaIah luluh lagian Iuai. Maka laiangsiapa vang ninunannva sopoili ilu
sungguh noioka lidak noiasakan kosojukan dan lidak puIa nondapalkan
ninunan vang nonghiIangkan panas didaIan luluhnva.¨ (dinukiI daii
Tafsii Iuz Anna Suial An ala´ aval:24-25, kaiva: Svaikh Muhannad AI
Ulsainin, dongan sodikil iingkasan).
9. PcnghunI Ncraka IngIn Mcncbus 5Iksa Ncraka Dcngan Harta Dan
Anak Mcrcka
Moioka ingin nonolus siksa dongan haila londa vang noioka niIiki,
nanun AIIah nonoIak lolusan noioka, AIIah Ta´aIa lofiinan:
.ƈ-ƍ '~ Ɗ~'-¹' »·- -'~= ~ Ƈ '·~Ǝ-¹ ·~ ¹`~· '·~= .`' .· '~ »+¹ .ſ ·¹ '·-´ -~¹' .ƃ
'~= »+¹· »+-~ »¹ſ -
´Scsunggunnua crang-crang uang |afir sc|iranua ncrc|a ncnpunuai apa uang di
ouni ini sc|urunnua dan ncnpunuai uang scoanua| i|u pu|a un|u| ncncous diri
ncrc|a dcngan i|u dari adzao nari |iana|. niscaua (|cousan i|u) |ida| a|an di|crina
dari ncrc|a. dan ncrc|a ncndapa||an adzao uang pcdin.¨
(OS. A| Maaldah:36).
ßahkan noioka ingin nonolus siksa dongan anak-anak noioka, islii
noioka, saudaia noioka, koIuaiga noioka, nanun sonua ilu lidak diloiina.
AIIah Ta´aIa loifiinan:
´Orang uang |afir ingin |a|au sc|iranua dia dapa| ncncous (dirinua) dari adzao nari
i|u dcngan ana|-ana|nua. isr|inua dan saudaranua. dan fani|inua uang
nc|indunginua (di dunia). dan crang-crang dia|as ouni sc|urunnua. |cnudian
ncrc|a (ncngnarap|an) |cousan i|u dapa| ncnuc|ana||annua. Sc|a|i-|a|i |ida|
dapa|. Scsuggunnua ncra|a i|u ada|an api uang ocrgcjc|a|.
(OS. A| Ma´aarl]:11-15).
10.Dna PcnghunI Ncraka
Ionghuni noiaka loihaiap dan loidoa agai noioka dikoIuaikan daii
noiaka, dihidupkan konlaIi ko dunia unluk loianaI shoIih, solagainana
AIIah loifiinan:
.·~¹´ƍ `· '+· '·-~=' .'· .·~¹'= '-Ƅ· '-~= .Ƅ· '+-~ '-==ſ '-Ƈ
´Ya Tunan |ani. |c|uar|an|an |ani darinua (|cnoa|i|an |ani |cdunia un|u|
ocrana| snc|in). na|a ji|a |ani |cnoa|i (|cpada |c|afiran). scsunggunnua |ani
ada|an crang-crang uang za|in.¨ A||an ocrfirnan. ´Tingga||an di da|annua dcngan
nina. dan jangan|an |anu ocroicara dcngan A|u.¨(OS. A| Mu´mlnuun: 107-108).
aIu noioka noninla kopada MaIik ponjaga noiaka supava AIIah
nonalikan noioka, solagainana AIIah loifiinan:
.·`´'~ »´-ƃ .'· =Ƈ '-¹= .-¹ =¹'~ '- '·~'-·
´Mcrc|a ocrscru. ´lanai Ma|i| oiar|an Tunannu ncnounun |ani saja. Dia
ncnjauao. ´Scsunggunnua |anu |c|ap |ingga| (di ncra|a ini).¨(OS. At Zukhruf:
77).
Konudian noioka noninla koiinganan agai lidak disiksa salu haii
saja, solagainana AIIah loifiinan:
(( »´ƍƀƍ =ƍ »¹·ſ '·¹'· -'~·¹' ~ '~·- '-= --=- »´Ƈ '·=~' »-+= Ɗ-´=¹ '-¹' .· -~¹' .'··
-'=~ '~· '·=~'· .·¹'· .¹Ƈ '·¹'· Ƌ'-ƈ¹'Ƈ »´¹~ .`- .· `ƃ -·'´¹' ))
´Dan crang-crang uang ocrada da|an ncra|a ocr|a|a |cpada |cpada pcnjaga-pcnjaga
janannan. ´Mcncn|an|an |cpada Tunannu supaua Dia ncringan|an azao dari |ani
oarang scnari¨. Pcnjaga ]anannan ocr|a|a. ´8u|an|an |c|an da|ang |cpada |anu
rcsu|-rcsu|nu dcnagn ncnoaua |c|crangan?¨ Mcrc|a ncnjauao. ´8cnar sudan
da|ang¨. Pcnjaga janannan ocr|a|a. ´8crdca|an |anu¨. Dan dca-dca crang-crang
|afir i|u nanua|an sia-sia oc|a|a.¨
(OS. A| Mu´mln: 49-50).
aIu luiunIah aval kopada ponghuni noiaka vang nonuluskan sogaIa
haiapan noioka, AIIah loifiinan:
'Ƈ'~= `ƃ »´~-´- ¹· '···~·
´Karcna i|u rasa|an|an. Dan Kani sc|a|i-|a|i |ida| a|an ncnanoan |cpada |anu
sc|ain daripada adzao.¨
(OS. An Naba´:30).
Svaikh As Sa´dv iohinahuIIah loikala: ( '···~· ) : Maka iasakanIah
oIohnu vahai paia pondusla siksaan vang podih Iagi nonghinakan dan
kokaI, ( ¹· 'Ƈ'~= `ƃ »´~-´- ) : Soliap vaklu dan soliap saal loilanlah siksaan
noioka. Aval ini adaIah aval vang paIing koias vang nonjoIaskan podihnva
siksaan loihadap ponghuni noiaka -sonoga AIIah noIindungi kila daiinva-.¨
(Iihal Tafsii As Sa´dv Iuz Anna Suial An ala´:3O).
11.Pcnvcsa!an Dan TangIsan PcnghunI Ncraka
Moioka nonvosaI, lonai noioka nonvosaI nanun ponvosaIan noioka
liada Iagi ailinva. Moioka nonangis, sungguh noioka lonai-lonai nonangis,
kaiona noioka nongaIani pondoiilaan vang liada sooiangpun vang salai
nonahannva. ßahkan noioka lanvak nonangis, sanpai-sanpai aii nala
noioka lisa diIaIui kapaI kaiona lanvaknva. Moioka nongangis dan loius
nonangis sohingga apaliIa aii nala noioka halis, noioka nonangis dongan
nongoIuaikan daiah solagai pongganli aii nala. AIIah Ta´aIa loifiinan:
.·¹~·- '·-'´ '~Ƈ -'´= '`´ '·´ƈ¹· `¹· '·´=-¹·
´Ma|a ncnda||an ncrc|a |cr|aua scdi|i| (di dunia) dan ncnangis oanua| (di
a|nira|). scogai oa|asan dari apa uang sc|a|u ncrc|a |crja|an.¨ (OS. At Taubah:82).
Daii Alu Musa AI Asv´aii iodhivaIIahu anhu, daii RosuIuIIah
shaIIaIIahu aIaihi vasaIIan loisalda:
»~¹' .·´ƈ¹ »+-ƃ· ·Ƌ=¹ »+=·~~ .· -~¹' ƌ-=ſ ·¹ .Ǝ= .·´ƈ¹ '-¹' .-ſ .ƃ .-·- - .'´~
~~¹'
´Scsunggunnua pcngnuni ncra|a ncrc|a ocnar-ocnar ncnangis. sanpai-sanpai
|a|au sc|iranua |apa|-|apa| dija|an|an dia|as air na|a ncrc|a niscaua |apa|-|apa|
|crscou| ocrja|an. scsunggunnua ncrc|a ncnangis ncngc|uar|an daran scoagai gan|i
air na|a.¨
(HR. Haklm. dl hasankan Sµalkh A|banl Shohlhu jaml´:2032 dan |lhat Ash
Shohlhah:1679).
12.KcmatIan DIscmbc!Ih DI Antara 5urga Dan Ncrcka
RosuIuIIah shaIIaIIahu aIaihi vasaIIan loisalda:
´Di da|ang|an |cna|ian sca|an-a|an ia ada|an scc|cr dcnoa. |a|u di ocrncn|i|an di
an|ara surga dan ncra|a. di|a|a|an |cpada pcngnuni surga. lanai pcngnuni surga
|anu|an |a|ian ini? Mcrc|apun ocr|unpu|. nc|ina| dan ocr|a|a. Ya ini ada|an
|cna|ian. Kcnudian di|a|a|an |cpada pcngnuni ncra|a. lanai pcngnuni ncra|a
|anu|an |a|ian ini? Mcrc|apun ocr|unpu|. nc|ina| dan ocr|a|a. Ya ini ada|an
|cna|ian. Kcnudian dipcrin|an|an |cpada |cna|ian |a|u iapun discnoc|in.
Kcnudian di|a|a|an. lanai pcngnuni surga |c|a| dan |ida| ada |agi |cna|ian. uanai
pcngnuni ncra|a |c|a| dan |ida| ada |agi |cna|ian.¨ (Muttafaqun A|alh).
13.PcrIngatan DarI 5Iksa Ncraka
Wahai hanla AIIah ingalIah Tuhannu, nuinikanIah iladah hanva
kopada-va, janganIah ongkau nonvokulukan-va dongan sosualu apapun.
IagaIah shoIalnu dan janganIah ongkau loinasuk oiang vang nonvia-
nviakan shoIal. SadaiIah hidup ini hanva sononlaia, naka janganIah ongkau
IaIai dongannva. ßoilaulalIah daii sogaIa dosa dan jagaIah diiinu dan
koIuaiganu daii siksa api noiaka, AIIah Ta´aIa loifiinan:
` ~'~~ =`= Ɗ´-`~ '+¹= Ɖ'==¹'· .'-¹' '-~··· ''- »´¹-ſ· »´~--ſ '·· '·-~Ž -~¹' '+-ſ '-
.·~Ƃ- '~ .·¹·--· »-~ſ '~ -' .·-·-
´Hai crang-crang uang ocrinan. pc|inara|an dirinu dan |c|uarganu dari api ncra|a
uang oanan oa|arnua ada|an nanusia dan oa|u. pcnjaganua na|ai|a|-na|ai|a| uang
|asar. uang |cras. uang |ida| ncndurna|ai A||an |crnadap apa uang dipcrin|an|an-
Nua |cpada ncrc|a dan ncrc|a sc|a|u ncngcrja|an apa uang dipcrin|an|an.¨
(OS. At Tahrlm:6).
a AIIah lunjukkan kani ko jaIan-Mu vang Iuius, vailu jaIan vang
nonganliakan kani ko daIan suiga dan nonvoIanalkan kani daii siksa api
noiaka.
'-¹' -'~= '-·· Ɗ-~= Ɖ=`' .·· Ɗ-~= '-~¹' .· '-ƍŽ '-Ƈ
´lanai Tunan |ani ocri|an|an |cpada |ani |coai|an di dunia dan |coai|an di
a|nira|. dan sc|ana||an |ani dari si|sa api ncra|a.¨ Anin.
DInukI! darI MuqnddImah kItab At TakhwIf MInan Naar" karva Ibnu Rnjab A!
Hamba!I ha!-9)
Abu Muhammad Hcrman
5umbcr : Maja!ah adz DzakhIIrah Vn!.7 Nn.10 EdIsI 52 Th.1430/2009 Ha!.14-23
httµ://µcngajIanbahraIn.b!ngsµnt.cnm/2008/03/µcdIhnva-sIksa-ncraka.htm!
httµ://a!qIvamah.wnrdµrcss.cnm/2009/11/07/µcdIhnva-sIksa-ncraka-ahmad-jamI!-
bIn-a!Im-as-sa!afI/