RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama Guru: PN MURNI BT ABDULLAH Sekolah : SK Taman Maju Jaya Tarikh : 3 Julai 2010 Mata Pelajaran :BahasaMelayu KUMPULAN NamaMurid Kelas: 3 Cerdas Hari :RabuMasa: 9.10

10.10 pagi

A 1. SukarnibtTaib 2. Wong May Lin 3. Sukata A/P Muniandy MELAWAT ZOO NEGARA 5. Suku kata KV 1. Memadankanhurufkonsonandenganvokalsehinggamelahirkanbentukbunyi yangbetulberdasarkangambar yang diberi. 2. Menulissemulasuku kata KV di awaldenganbetul

B 1. Burhan b Abu 2. TajolRosli b Rasdan 3. MeenaKumari A/P Rajoo

Tajuk / Tema Kemahiran: HasilPembelajaran: Padaakhirpengajarandanpembelajaranmuriddapat:

14. PerkataanV+KVK 1.

PengetahuanSedia Ada: Bahan Bantu Belajar

y Telahmengenalhurufkonsonandanvokal y y y y

MemadanperkataanV+KVK denga yang diberikan 2. Menulissekurang-kurangnya4 dari namabinatangdenganbetulberdasa mbar y Telahmengenalperkataan KVK
y y y

Kadperkataan Kadsuku kata Papanselit Gambar-gambarbinatang

BorangPengurusanGrafik : Mengkategori Bola 3 botolkosong (Botolplastik)

NilaiMurni KemahiranBerfikir LANGKAH PENGAJARAN

1. Sayangibinatang 2. HargaiciptaanTuhan Mengkategorikan: Binatangpeliharaandenganbinatang liar

IPG KPM 2011

Page1

LANG A
 

UM ULAN 1
  ¢

UM ULAN 2
  ¢

¡

Se I si 5 mi i
£ ¥ ¤ ¦ § ¤ £

bde murid: 1. Guru berso lj a. Siapakahyangpernahpergike Zoo Negara? b. Sebutkannama-namabinatang yang andatemui?
¨ ¨ © ¨   ¨

2. Muridberceritapengalamanmelawat Zoo Negara danguru mengaitkandenganpelajaranhariini. LEMBA AN ERJA 
 

A TVT 
 

ENGU U AN 
 

Langkah 1 20 minit

1. Muridmenjawablembarankerja Cth.

1. Muridbermain bowling (3 botolplastik) yang di dalamnyadimasukkandengansuku kata V dan KVK 2. Muridmenggolekkan bola kearahbotol yang disusunsebarisdalamjarak 15cm. 3. Muridmengambilsatukaddaridalambotol yang terbalikdanmembacaarahan 4. Muridmelaksanakanarahan yang diterima. 

1. 2.

Guru menampa (GambarBinata Guru bersoaljawabd a. Namakanb b. Selaindarip manalagiki binatangse harimaudll c. pakahper harimau, gajah

d a
5. ermainanditeruskansehinggamasatamat. 

* Muridmenjawabs kadayat yang telahd 3. Muridmembinaa berpasanganberpan yangdipaparkan. 4. Muridmembacak

s

a

A TVT
! !

ENGU U AN
#

NTERA S

&

!

"

!

!

"

"

LEMBARAN ERJA

Langkah 2
IPG KP Pa 

15 minit

1. Muridbermainbowling menggunakan3 botolplastik yang di dalamnyadimasukkandenganhurufkonsonandanvokal. 2. Muridmenggolekkan bola kearahbotol yang disusunsebarisdalamjarak 15cm. 3. Muridmengambilsatukaddaridalambotol yang terbalikdanmembacaarahan a. Menggabungkonsonandenganvokalmenjadisukukatadiawal yang sesuaidengangambari b. Memadankansuku kata dengangambar yang diberi c. Menyalinsukukata yang dibinakedalamkertasmahjong yang disediakan. 4. Muridmelaksanakanarahan yang diterima.

1. Guru menampalkangambar-gambarbinatang: ulat, ikan, ular, ayamdanitik di papanputih 2. 3. Muridmengajuknama-namabinatang yang disebutoleh guru. Muridmengambilkadperkataan V+KVK danmenampalpadagambargambar yang dipaparkan (ulangaktivitimelibatkanbeberapa orang murid. Murid-muridmembacakanperkataan yang terbentuk. Muridmenulissemulaperkataan yang terbentuk di papanputih. Muriddimintamembacasemuaperkataan yang ditulissambilmengeja. Guru merumuskanisipelajarandenganmemintamuridmenamakansemuaga mbar yang disediakan.

1. Muriddimintamenja (Lampiran3)

4. 5. 6. 7.

5. Permainanditeruskansehinggamasatamat.

IN ERAK I P&P Langkah 3 15 minit 1. Guru menampalkangambar-gambarbinatang: kala,kutu,kudadanrusadi papanputih 2. Muridmenyebutnamabinatang yang ditampal. 3. Muridmengambilkadsuku kataawaldanmenampalkannyadisebelahgambar yang dipaparkan 4. Muridmembacasuku kata KV di awal yang terbentuk. 5. Muridmenulissemulasuku kata KV di awal yang terbentuk. 6. Muridmembacakansemuaperkataan yang ditulissambilmengeja. 7. Guru merumuskanisipelajarandenganmemintamuridmenamakansemuagam

LE BARAN KERJA 2. Muridmenjawablembarankerja(lampiran 2) Cth:

Ayat: 1._________________ 2._________________ 3._________________ AK IVI I PENG K HAN
' ' ( (

$

%

&

1. Muridbermain bow dalamnyadimasuk

2. Muridmenggolekka disusunsebarisdala

3. Muridmengambilsa terbalikdanmemba

4. Muridmelaksanaka a. Mencantumk at b. Menuliskana dibinadalamk

5. Permainanditerusk
Page3

IPG KPM 2011

bar-gambar yang terpapar.

Penutup 5 minit

PenutupKognitif: Muridmengkategori: 1. Binatang liar. 2. Binatangpeliharaan. PenutupSosial Guru memberiganjarankepadamurid=murid yang berjayamenjawabsoalan

LAMPIRAN 1: LembaranKerja Kumpulan A LAMPIRAN 2: LembaranKerja Kumpulan B LAMPIRAN 3:LembaranKerja Kumpulan C LAMPIRAN 4:BorangGrafik :mengkategorikan

IPG KPM 2011

Page4