P. 1
dinasti fatimiyah

dinasti fatimiyah

|Views: 2,482|Likes:
Published by Jenggot Naga

More info:

Published by: Jenggot Naga on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

DINASTI FATIMIYAH

(Proses Berdiri dan kemajuannya) MAKALAH Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ”Sejarah Peradapan Islam” HALAMAN JUDUL ............................................................................................ ....i KATA PENGANTAR .............................................................................................ii Dosen Pengampu: Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag. DAFTAR ISI ........................................................................................................ ...iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Masalah ........................................................................ ..1 B. Rumusan Masalah ............................................................................... ....1 C. Tujuan Masalah ..................................................................................... ..1 BAB II PEMBAHASAN A. Proses Berdirinya Dinasti Fatimiyah ........................................................ 2 B. Para oleh: Miftahuddin NIM: 28411040 Penguasa Dinasti DAFTAR ISI

Fatimiyah...............................................................3 C. Kemajuan Peradaban Dinasti Fatimiyah

..................................................8

PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) TULUNGAGUNG
2011

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ..............................................................................................15 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 16

dan Umayyah II di dunia Islam pada saat itu yang terpusat di Baghdad. 2.org/ wiki/ Bani Fatimiyah. al-Zahra. Dinasti Fatimiyah ini adalah salah satu dinasti Islam Dinasti Fatimiyah atau disebut juga al-Fathimiyyun adalah satu-satunya yang beraliran Syi’ah Isma’iliyah yang lahir di Afrika utara pada tahun 909 M Dinasti Shi’ah dalam Islam yang penamaannya dinisbatkan kepada Fatimah setelah mengalahkan Dinasti Aghlabiyah di Sijilmasa. dan sebagai tandingan bagi penguasa kekuatan politik kekhalifahan.3 3. Abbasiah di Baghdad. 2006). / 909 M. Rumusan Masalah keturunan Isma’il tersebut tidak pernah muncul. Oleh karena itu. putri nabi Muhammad SAW. 231. PROSES BERDIRINYA DINASTI FATIMIYAH tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia (Ifriqiyyah) ketika Dinasti Abbasiah di baghdad mulai melemah. Sekte Shi’ah ini maupun Abbasiah. 787. Karena itulah mereka disebut dengan sekte Shi’ah Isma’iliyah. http://id. 1 2 3 JJ. para Imam 1. Kebangkitan Dinasti ini berasal dari suatu A. (Jakarta: PT. Mereka menampakkan diri pada abad X M. . Ja’far al-Shadiq (Imam ke enam). Mawsu>’ah al-Ta>rikh al-isla>m wa al-Hada>roh al-Isla>miya jld 5 (Kairo: Makbah al-Nahdah al-Mis}riyah. Kekhalifahan Dinasti ini seperti yang dikatakan JJ. Kekhalifahan ini lahir di antara dua protes politik terhadap penguasa. Philip K. 1979). Imamah tidaklah berpindah kepada putranya yang bernama Musa al-Kazim. kejayaan Dinasti Fatimiyah datang setelah pusat suatu tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia (Ifriqiyyah) Kemunculan kekuasaanya dipindahkan dari tunisia (al-Mahadiah) ke Mesir. Untuk mengetahui para penguasa Dinasti Fatimiyah. Kebangkitan Dinasti ini berasal dari Dalam sejarah. akan tetapi berpindah kepada puteranya yang lain yakni Isma’il.. selalu mendapat tekanan-tekanan politik semasa periode Kekhalifahan Umayah hingga 1171M / 567 H. Latar Belakang BAB II Dinasti Fatimiyah atau disebut juga al-Fathimiyyun adalah satu-satunya PEMBAHASAN Dinasti Shi’ah dalam Islam yang penamaannya dinisbatkan kepada Fatimah alZahra. Serambi Ilmu Semesta. Bagaimanakah kemajuan peradapan Dinasti Fatimiyah? Para juru dakwah (propagandis/misionaris) tersebut terus melakukan C. Para Imam Isma’iliyah baru 2. A History of Medival Islam (London: Redwood Book. putri nabi Muhammad SAW. justru yang muncul hanyalah juru dakwah (propagandis/ misionaris). Tujuan Masalah gerakan-gerakan revolusioner di antara mereka yang cukup terkenal adalah 1. Siapa sajakah para penguasa Dinasti Fatimiyah? akan muncul kembali setelah keadaan mereka bertambah kuat di Afrika utara pada tahun 297 H. beranggapan bahwa yang berhak memangku jabatan imamah adalah Lebih jauh ia mengatakan gerakan Shi’ah tersebut merupakan sebuah keturunan dari Fatimah binti Rosulullah. sesudah menyusun kekuatan secara diam-diam. lihat juga. Hirtory of The Arabs.BAB I PENDAHULUAN A. Sounders.125. Menurut mereka.2 adalah Shi’ah Isma’iliyah. Untuk mengetahui Proses berdirinya Dinasti Fatimiyah. 1981).wikipedia. Tepatnya mulai 5 Januari 910 M/ 297 H. 3. mereka melakukan gerakan menisbatkan dirinya kepada Imamiyah dan menyetujui penetapan ke enam taqiyah yang kelihatannya taat terhadap penguasa tetapi sebenarnya mereka para Imam yang pertama dari dua belas Imam. Hitti.1 Salah satu sekte Shi’ah yang mampu kekholifahan sejak pudarnya kekhalifahan Ali bin Abi Tholib di Kufah. Dalam kegiatan politiknya. Namun para Imam yang mereka yakini dari garis B. Untuk mengetahui kemajuan peradapan Dinasti Fatimiyah. Protes politik tersebut Cordova. Sounders adalah diakibatkan oleh Fatimiyah lahir sebagai manisfestasi dari idealisme orang-orang Syi’ah yang tuntutan Imamah sebagai Khalifah atau pengganti Rasulallah setelah wafat. Bagaimanakah Proses berdirinya Dinasti Fatimiyah? tersebut dinamakan al-Aimmah al-Masturun. Ahmad Salabi. dilakukan dengan jalan konfrontasi. terj. sehingga para penguasa (Mu’awiyah dan Abbasiyah) tidak ragu-ragu membunuh keluarga Ahl al-Bayt dan Sebenarnya golongan Syi’ah sudah lama mencita-citakan berdirinya mengintimidasi para pengikutnya.

Setelah berhasil menegakkan pengaruhnya di Afrika Utara.Raja Grafindo Persada.E. Ibid. Setelah itu ia melakukan ekspansi ke seluruh Afrika yang terbentang dari wilayah perbatasan Mesir sampai ke wilayah Maroko dan Fes yang dikuasai Idrisiyah dan pada tahun 914 M. Malta. Gerakan propaganda di Yaman ini berhasil dengan baik. Ta>rikh al-Isla>mi al-Siya>si wa al-Din wa al-Thaqaf wa al-Ijtima’(Kairo: Maktaba al-Nahd}ah al-Misriyah. Ira Lapidus. ia berhasil menarik simpati suku Berber. Tokoh lainnya adalah Sa’id bin Muhammad al-Habib.1997). 2004). pemerintahan Aghlabiyah pada tahun 297 H. 9 al-Mahdi adalah pemimpin yang sangat cakap dan berbakat.1996. cucu dari Isma’il. Edward Mortimer.1997). lihat juga. Dia sangat aktif melakukan gerakan yang mendukung Dinasti Fatimiyah.6 Pada abad X M. Hitti. 1970). kearah tenggara kota Qairawan.1984). 116-117. sehingga Yaman selain Salmiyah dapat di jadikan sebagai basis utama untuk melakukan gerakan selanjutnya. agar segera berangkat ke Afrika Utara untuk menggantikan dirinya sebagai pemimpin tertinggi Gerakan Shi’ah Isma’iliyah.178. sekitar 27. Sejak itulah terbentuk Dinasti Fatimiyah (dinisbatkan pada Fatimah al-Zahra’ putri Rasululllah Saw) yang disebut juga Dinasti Bani Ubaidillah / al-‘Ubaidiyyun (menurut kalangan Sunni atau orang yang tidak percaya bahwa mereka keturunan Fatimah al-Zahra’) dengan ibu kota Qairawan (Tunisia).10 7 8 6 JJ. Lihat Juga. Abu Abd Allah alHusayn al Shi’i menulis surat kepada Imam isma’iliyah Sa’id bin al-Husayn al-Salmiyah (kemungkinan keturunan kedua pendiri sekte Isma’iliyah.). lihat juga. yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Abd Allah al-Husayn al-Shi’i yang berhasil mempengaruhi masyarakat Arab dan melakukan propaganda di berbagai daerah seperti di Yaman dengan memperoleh bantuan dari para tokoh propaganda yang lain.Von Grunebaum.4 Dia pernah membuat kewalahan Pemerintah Abbasiyah dan namanya kemudian dipakai untuk menyebut golongannya yaitu Qaramit. 72. lihat juga. karena didukung oleh banyaknya pengikut Shi’ah dan jauh dari pusat pemerintahan Abbasiyah. Hasan Ibrahim Hasan. 9 10 G./909 M dan mengusir penguasanya yang terakhir yaitu Ziyadatullah. Ia memindahkan pusat pemerintahannya di kota baru yang diberi nama dengan namanya sendiri yaitu al-Mahdiyyah di pesisir Tunisia. Abd Allah bin Maymun al-Qaddah yang mengorganisir kelompok berpotensi revolusioner. / 297-322 H. Sekitar tahun 920 M/308 H. sebuah kota kecil yang ada di Shiria. Hirtory.788. Bahrain dan Yaman5. Abu Abd Allah al-Husayn al-Shi’i karena terbukti bersekongkol dengan saudaranya sendiri. Sa’id mengabulkan undanganya dan memproklamirkan dirinya sebagai putra Muhammad al-Habib. h. yakni Ali bin Fadl al-Yamani dan Ibnu Hawshab al-Kufi. Daerah inilah yang merupakan pusat awal dari gerakan Dinasti Fatimiyah. Philip K. Islam di Kawasan Kebudayaan Arab (Jakarta: Logos Wacana Ilmu..1999). Perkembangan Peradaban di Dunia Islam (Jakarta: PT. ia berhasil menaklukkan Iskandariyah dan kota-kota lain seperti Delta (914 M. Abu al-Abbas untuk melancarkam kudeta terhadap dirinya. Sardinia.2 km.49. W.Abu al-Khattab yang dihukum mati pada 755 M. penguasa Aghlabi yang terakhir. Tiara WacanaYogya. Hasan Ibrahim Hasan.Mizan. Hirtory. dua tahun setelah berkuasa ia membunuh pemimpin propagandanya. Classical Islam A History600-1258 (Chicago: Aldine Publishing company. Sejarah Sosial Umat Islam. Ajid Thohir. PARA PENGUASA DINASTI FATIMIYAH mereka berhasil mempengaruhi penduduk di daerah Iraq.788.113. A History. seorang Persia yang bernama ‘Abdullah ibn Maymun) di Shiria. Berkat propagandanya yang bersemangat. Abu Abd Allah al-Husayn al Shi’i seorang penduduk asli Shan’a Yaman yang mengklaim dirinya sebagai wakil al-Mahdi menyeberang ke Afrika Utara.114. /302 H. khususnya dari kalangan suku Kitamah. Ali Mufrodi. Corsika dan Balearic. Islam dan Kejayaan(Bandung. 39. 129. ) Penguasa sekaligus pendiri Dinasti Fatimiyah ini mempunyai nama asli Sa’id bin al-Husayn al-Salmiyah dengan gelar Ubayd Allah al-Mahdi yang menegakkan pemerintahannya di istana Aghlabiyah yaitu Raqqadah (terletak di pinggiran kota Qairawan) setelah dapat mengusir Ziyadatullah pada tahun 909 M/297 H.533. Sa’id kemudian memproklamirkan dirinya sebagai Khalifah/Imam dengan gelar Ubayd Allah al-Mahdi7. 1990). Suriyah. lihat juga. Oleh pemerintah Abbasiyah. Hasan Ibrahim Hasan. Sounders. jld.789 . Salmiyah. Ta>rikh al-Dawlah al-Fa>t}imiyah (Kairo: al-Nasr.Tarikh al-Dawlah.3. Al-Mahdi ( 909-934 M. dan Hamdan al-Qarmati yang berasal dari Qarmat./304 H.2(Jakarta: PT.144. lihat juga. pusat 4 5 1. selanjutnya gerakan ini berhasil menduduki Tunis. Lihat Juga. Philip K. Tim Penyusun.Ichtiar Baru Van Hoove. Hitti. 1958). terutama di daerah kelahirannya. Montgomery Watt. Kejayaan Islam:Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis (Yogyakarta: PT. jld 1-2 (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada. 4. 8 B. Ensiklopedi Islam.

Raja Grafindo Persada. Palestina dan Suriah Damaskus serta mampu mengambil penjagaan atas tempat-tempat suci di Hejaz. ) Setelah al-Mansur meninggal dunia pada hari Jum’at akhir Shawal 341 H/952 M. ia sangat liberal dan memberi kebebasan kepada setiap agama untuk berkembang. Al-‘Aziz ( 975-996 M. / 386-411 H.92. ia membunuh beberapa orang wazirnya. sehingga dalam tahun pertama kekhalifannya. ia berhasil menduduki Genoa dan wilayah sepanjang pantai Calabria dan pada tahun yang sama ia mengerahkan pasukan ke Mesir namun dapat dikalahkan oleh dinasti Ikhsidiyah sehingga mereka terusir dari Iskandariyah. /341-365 H. The Pearl Pavillion dan masjid Karafa . 492-493. 113 Ali Mufrodi. Penobatan al-Mu’izz sebagai khalifah keempat menandai era baru Dinasti Fatimiyah. lihat juga.) dengan gelar al-Hakim bi Amr Allah yang masih berumur 11 tahun. 136. Perkembangan. 499./1000 M. orang kristen dan orang yahudi harus memakai jubah hitam dan hanya dibolehkan menunggangi keledai. Perkembangan. 6. ) Al-‘Aziz digantikan oleh anaknya yang bernama Abu Ali Mansur (lahir pada bulan Rabi’ al-Awwal 875 H. menghancurkan beberapa gereja. 790. K. 114./954 M. ) Al-Mansur adalah pemuda yang lincah dan berani. Ajid Thohir. lihat juga. lihat juga.2.114 15 16 Hasan Ibrahim Hasan.136. ia mengeluarkan maklumat untuk menghancurkan seluruh gereja di Mesir dan menyita- yang dibangun oleh panglima perangnya. / 365-386 H. Hasan Ibrahim Hasan. ia masih bisa menjaga kedaulatan Dinasti Fatimiyah meskipun putra Abu Yazid Makad dan sejumlah pengikutnya senantiasa menimbulkan keributan. masjid al-Azhar dijadikan alJami’ah/Universitas16.Ta>rikh al-Dawlah. 11 3. 2003). 92. karena di samping pusat pemerintahan sudah berpindah dari al-Mahdiyah ke al-Qa>hirah 5. Ta>rikh al-Isla>mi al-Siya>si. Barjawan menjadi pelaku utama dalam pemerintahannya meskipun pada tanggal 26 Rabi’ Al-Thani 390 H. ia digantikan putranya.. Ia adalah pemimpin pemberani. Puncak kekuasaan Dinasti Fatimiyah adalah pada saat pemerintahannya yang meliputi dari wilayah Euprat sampai Atlantik. lihat juga.Hasan Ibrahim ./949M. Al-Hakim ( 996-1021 M. kerukunan antar umat beragama terjalin dengan sangat baik. lihat juga. Bajarwan dibunuh karena tuduhan penyalah-gunaan kekuasaan negara. karena ia juga ahli Sha’ir dan pendidikan seperti The Golden Palace. . Philip K. hampir setiap ekspsdisi militer ia pinpin sendiri. Ia juga membangun sebuah kota di wilayah perbatasan Susa’ pada tahun 337 H. juga keberhasilan dalam ekspansi kekuasaan yaitu ke Maroko. bahkan seorang wazirnya. melampaui kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad yang sedang memasuki masa kemunduran dibawah kekuasaan Buwaihiyah15 Dalam pemerintahannya. memasuki tahun ke-22 dari umurnya dengan gelar al-‘Aziz bi Allah. Meskipun hanya memerintah selama 7 tahun 6 hari.790.dan140./322 H. Sejarah Islam:Tarikh Pramodern./985 M. 97. Hirtory. ) Abu Mansur Nizar (lahir pada tahun 344 H.Hirtory. Abu Tamim Ma’ad dengan gelar alMu’izz li Din Allah. dan digantikan oleh putra tertuanya Abu al-Qasim yang bergelar al-Qaim bi Amr Allah. (Jakarta:: PT. Ali. / 322-334 H./ Rabi’ al-Akhir 358 H. 117 Philip K. ia menggantikan ayahnya dalam usia 27 tahun. Jawhar al-S}iqilli (alS}aqali)13 setelah menguasai ibu kota Fust}at} sebagai lambang kemenangan dan dilanjutkan membangun Masjid al-Azhar setelah Mesir dapat ditaklukannya pada bulan Pebruari 969 M.12 4.Hitti. Ia meninggal dunia pada tahun 946 M. Ajid Thohir. terj.14 11 12 13 14 Ibid.) menggantikan ayahnya pada bulan Rabi’ al-Awwal 365 H. yang diberi nama al-Mansuriyyah. Ta>rikh al-Isla>mi. Perkembangan. Hitti. Isa ibn Nastur adalah beragama kristen dan Manasah seorang Yahudi menjadi salah seorang pejabat tinggi di istananya. Tarikh al-Dawlah. setelah berhasil menyingkirkan sang panglima. Pembangunan fisik dan seni arsitektur merupakan lambang kemajuan pemerintahannya. Al-Qaim ( 934-946 M. K. ia terkenal sangat pemurah dan bijaksana bahkan terhadap musuh-musuhnya sekalipun... / 334-341 H. Ali. Ta>rikh al-Dawlah. dan 156 lihat juga. Al-Mansur ( 946-952 M. ) Al-Mahdi wafat pada tahun 934 M. Islam di Kawasan. Al-Mu’izz ( 952-975 M. Ajid Thohir. Hasan Ibrahim Hasan. Sejarah. ia berada dibawah pengaruh Gubernurnya yang bernama Barjawan yang sedang terlibat koinflik dengan panglima militer Ibn ‘Ammar. Ajid Thohir. lihat. Sycilia. Selama tahun-tahun pertama.114. Perkembangan. Pemerintahannya ditandai dengan tindakan-tindakan kejam yang menakutkan.

tetapi putra al-Mustansir yang tertua. Philip K. Al-Musta’li ( 1094-1101 M.).E. K. Ali. 164-165. Ibid. ) Al-Ha>kim digantikan oleh putranya yang bernama Abu Hashim dengan gelar al-Zahir li I’zaz din Allah (lahir 10 Ramad}an 395 H. Sejarah. sepupunya yeng bernama Abu al-Maymun Abd al-Majid al-Hafiz memproklamirkan diri sebagai khalifah. 428. Dengan kejadian ini. Kaum Nizari Isma’iliyah sebagian berada di Shiria dan sebagian di pegunungan Persia Barat dibawah pinpinan Hassan assabah. anaknya yang masih berumur lima tahun dinobatkan oleh al-Malik al-Afdal sebagai khalifah dengaan gelar kehormatan al-Amir li Ahkam Allah . / 524-544 H. Filsafat. Ketika al-Musta’li tahu kejadian tersebut. K. Al-Zafir ( 1149-1154 M. 792-793. / 411-427 H. Mekkah dan Madinah memisahkan diri pada tahun 462 H. karena ketika dinobatkan sebagai khalifah ia masih berumur tujuh tahun. ) Setelah menjadi korban pembunuhan kelompok Nizariyyah/batiniyyah. perguruan-perguruan dan pusat observatorium astrologi.17 Prestasi besar dalam pemerintahannya adalah pembangunan sejumlah masjid. Nizar menolak penobatan adiknya lalu ia bangkit di Ikandariyah setelah memecat Gubernur wilayah tersebut.. Hitti. 507. 176-197. Hasan Ibrahim Hasan. termasuk ketika al-Amir telah dewasa dan merupakan raja Mesir yang sesungguhnya selama 50 tahun22 11. Ta>rikh al-Dawlah. ) Putra termuda dari al-Mustansir yaitu Abu al-Qasim Ahmad yang bergelar al-Musta’li bi Allah menduduki jabatan khalifah sepeninggal ayahnya. 508. Ia terbunuh di Mukatam. yaitu kelompok Musta’li dan Nizari. / 495-524 H. kemungkinan konspirasi yang dipinpin oleh adik perempuannya yang bernama Sitt al-Mulk yang telah diperlakukan tidak hormat oleh khalifah. Ali.18 7. ) Hasan Ibrahim Hasan./1013 M. Al-Hafiz ( 1130-1149 M. / 544-549 H. 169. mantiq.)./1005 M. ) Setelah al-Musta’li meninggal dunia. / 427-487 H. rakyat terpoecah menjadi dua kelompok. ia naik tahta pada usia 16 tahun sehingga pemerintahannya dipegang oleh bibinya Sitt al-Mulk. kedokteran dan lainnya. Ali. al-Mustansir ( 1035-1094 M. ia menjadi raja boneka dari menteri-menterinya. Pemerintahanmya banyak diwarnai dengan perpecahan antara unsur-unsur kemiliteran. gerakan inilah yang kemudian dikenal dengan Asasin yang berasal dari kata Hasyasyin21 10. ia mendirikan al-Jam’iyyah al-‘Ilmiyyah “Akademia” dari berbagai disiplin ilmu seperti Fiqh. Ta>rikh al-Dawlah. kekuasaan Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran secara drastis. Classical Islam. ia merampungkan pembangunan Dar alHikmah sebagai sarana penyebaran ajaran-ajaran Shi’ah dan pada tahun 403 H. Pada masa al-Mustansir. 148. 502. Sejarah Islam.Von Grunebaum. tahun 395 H. Al-Amir ( 1101-1130 M. beberapa kali terjadi perebutan perdana menteri dan terjadi pemberontakan dan peperangan seperti Marokko menyatakan bebas dari kekuasaan Dinasti Fatimiyah pada tahun 443 H. Tetapi pada tangaal 13 Pebruari 1021 M. Hasan Ibrahim Hasan. maka al-Malik al-Afdal sebagai orang yang mengangkat al-Musta’li membawa bala tentara untuk menangkap Nizar dan memenjarakannya sampai meninggal. / 487-495 H. lihat juga. Tarikh al-Dawlah. Peristiwa besar pada masa ini adalah penyelesaian sengketa keagamaan di mana para tokoh maz}hab Malikiyah diusir dari Mesir19 8. alMalik al-Afdal adalah perdana menteri yang berkuasa secara absolut selama 20 tahun. Ibid. dan di Yaman nama Khalifah telah tidak disebut-sebut lagi pada waktu khatbah20 17 18 19 20 9. al-Zahir ( 1021-1035 M. matematika. ia menjabat sebagai khalifah selama enam puluh tahun empat bulan yang merupakan pemerintahan terpanjang dalam sejarah. . 21 22 23 G. K. ) Al-Zahir diganti oleh anaknya yang bernama Abu Tamim Muhammad dengan gelar al-Mustansir bi Allah.Hirtory. lihat juga. relatif tidak ada perkembangan kecuali pembangunan teropong bintang./411 H. Sejarah. sepeninggal bibinya (tahun 415 H. setelah itu seluruh kitab yang ada di Dar alHikmah ia pindahkan ke masjid al-Azhar.. Masa awal pemerintahannya dipegang oleh ibunya. disana ia memproklamirkan diri sebagai khalifah dengan gelar al-Mustafa li Din Allah./1005 M.23 12./1025 M.tanah serta seluruh harta kekayaan mereka sehingga mereka merasa kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.

putranya yang masih berumur empat tahun. Langkah pertamanya adalah mengirim pasukan militer melawan tentara Salib da Karak dan Subik dan ia mendapatkan kemenangan sehingga rakyat Mesir Shi’ah.27 Mansur Isma’il dengan gelar al-Zafir. Faktor Geografis: letak Mesir yang strategis. meskipun sebenarnya ia hanyalah seorang boneka menaklukkan Mesir. 2002). alHasan Ibrahim28. Palestina dan Hijaz yang merupakan daerah-daerah yang subur dan potensial. . Ia adalah seorang pemuda yang tampan dan sembrono yang lebih memikirkan C./307 H.175. lalu digantikan oleh sepupunya al-‘Adid25 14. khusunya di samudera Hindia dan daerah-daerah lain di wilayah Afrika dan Eropa.. Tahapan dakwah yang dilakukan bisa dilihat. . dan terus menerus terjadi perebutan kekuasaan sampai datang Salah al-Din al-Ayyubi yang menggantikan pamannya. selanjutnya Salah al-Din mengisi pos-pos keagamaan dengan ulama’fuqaha’ dari golongan sunni26 hingga pada tanggal 10 Muharram 567 H. Sedangkan diluar kekuasaan Dinasti Fatimiyah./321 H yang menyebut dirinya al-Malik al-‘Adil yang kemudian terbunuh dan dipinpin oleh putranya Abu al-Qasim tetapi tidak pernah berhasil. 34. disamping terdapat lima belas masjid./548 H. Ibid. 112-113. ia melakukan ekspansi tersebut sampai tiga kali yaitu dari seorang wazir dari Kurdistan. sehingga dengan cepat mendapatkan simpati rakyat dan bahkan sampai mengalahkan pengaruh khalifah. Taufik Abdullah. dakwah ini dilakukan melalui hubungan dagang yang dibangun di daerah-daerah belahan timur. perang tersebut terus berlanjut hingga dibuat perjanjian dengan Richard de Lion Heart (raja Inggris). Ia masih berumur tujuh belas tahun ketika dinobatkan menjadi khalifah. ia masih berumur sembilan tahun ketika dinobatkan sebagai khalifah yang ke empat belas (khalifah terakhir dari Dinasti Fatimiyah). KEMAJUAN PERADABAN DINASTI FATIMIYAH urusan perempuan dan musik dari pada urusan politik dan Sejak awal pemerintahannya. jld. 3. Raja Yerusalem ke Mesir pada tahun 1167 M. dekat dengan Sham. Shiis (Edinburg University Press. 2. Heinz Halm. Ta>rikh al-Dawlah. Menurut posisi wazir digantikan oleh Abbas. khalifah kecil ini meninggal dunia pada usia sebelas tahun.919 M. 1991). Pada tahun 1153 M. Lembaga ini dalam struktur pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada khalifah dengan tugas menyebarkan faham Shi’ah Isma’iliyyah30 ke berbagai wilayah kekuasaan Dinasti Fatimiyah serta menyusun materi pelajaran pada lembaga-lembaga pendidikan melalui kurikulum-kurikulum yang ditetapkan oleh dinasti tersebut. Perkembangan. lihad juga. disusun lembaga dakwah dan dipimpin oleh kepala dakwah yang sangat tendensius untuk kepentingan politik Shi’ah29. Al-‘Adid ( 1160-1171 M. 1. ) Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abd Allah al-‘Adid.122. orang Turki dan Sunni menganggapnya sebagai pelindung mereka dalam menghadapi tentara Salib di Sham. 796.diteruskan oleh dinasti Ayyubiyah dengan paham ahl al-Sunnah wa alSetelah kematian al-Hafiz. Maka sejak saat itu. 31 Ajid Thohir. Al-Faiz ( 1154-1160 M. Hitti. Ahmad Amin. jauh dari pusat pemerintahan dawlah Abbasiyah di Baghdad. Al-Mahdi sudah berusaha pertahanan./564 H. Duha al-Islam. (di kota tua Fustat ada tujuh buah masjid dan di Kairo ada delapan buah masjid) 27 28 29 30 Philip K. ) Dua hari setelah kematian al-Zafir./1171 M. tt). Dinasti Fatimiyah (paham sekte Shi’ah Isma’iliyyah) yang telah eksis selama dua setengah abad berakhir di Mesir dan selanjutnya 24 25 26 faktor Ekonomi : yaitu keadaan alam Mesir yang agraris dan subur serta kaya dengan beberapa penghasilan dan kerajinan. Hasan Ibrahim Hasan. Salah al-Din adalah seorang yang sangat ramah. Putranya yang bernama Abu Jama’ah dijadikan dasar dalam kehidupan keagamaan di Mesir./562 H. Abu al-Qasim Isa dinobatkan sebagai khalifah oleh Abbas dengan gelar al-Faiz. Hirtory. Abu al-Hasari bin al-Sallar yang pada tahun 913 M/301 H. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Yogyakarta: LIPI. / 555-567 H.2. berada di tengah-tengah timur dan barat. dan tahun 933 M. 326-342. Hasan Ibrahim Hasan. Perkembangan.31 Selain itu. 121. / 549-555 H. (Kairo: Lajnah al-Ta’rif wa al-Nashr. 307. ekspansi tersebut didorong beberapa faktor yang antara 24 Zafir dibunuh oleh Nasr ibn Abbas lain adalah: 13. Ta>rikh alDawlah. karena segera disusul penyerangan Almaric. Bidang Keagamaan Dalam urusan keagamaan. Faktor Politis: Dinasti Fatimiyah mendapat sambutan yang simpatik dari rakyat Mesir 1. Ajid Thohir. Syirkuh sebagai wazir pada tahun 1169 M. al-‘Adid meninggal dunia dan posisi khalifahan dipegang oleh Salah al-Din.

Ta>rikh al-Dawlah. http://id. Philip K. 35  Terdapat beberapa pejabat lokal yang diangkat oleh khalifah untuk mengelola negeri-negeri taklukan untuk bertugas menarik pajak36 Dalam bidang Kemiliteran dibagi kedalam tiga kelompok. / 1309 M f.Hitti. c.Hitti.33 2. (Malang. 804. Masjid al-Salih. pemecatan pejabat tinggi berada dibawah kontrol kekuasaan khalifah. Menteri Dalam Negeri c. Masjid al-Azhar. Palestina. Menteri Keamanan Negara yaitu menteri yang mengurusi bidang Ketentaraan. khalifah adalah kepala negara yang bersifat temporal dan spritual. / 1125 M. Hirtory. jalan dan pengawasan timbangan dan takaran dalam perdagangan  Bendaharawan Negara yang membidangi bayt al-Mal  Wakil kepala urusan rumah tangga khalifah  Qari’ yang membacakan al-Qur’an kepada khalifah. Suriah. / 990 M. pesisir Laut Merah Afrika. Daftar pejabat bisa dilihat. pembangunannya dimulai pada tanggal 17 Rabi’ al-Thani 393 H. Ajid Thohir. 800. dibangun pada tahun 366 H. Moh. karena dalam pelaksanaannya.UMM Press.2004). dibangun pada tahun 555 H. Tetapi roboh pada waktu terjadi gempa pada tahun 703 H. Masjid Roshidah. Hirtory. / 977 M. Amir-amir yang terdiri dari para perwira tertinggi dan para pengawal khalifah b. Dan selesai pada tanggal 7 Ramadan 361 H. Bentuk pemerintahan Dinasti Fatimiyah adalah bentuk yang dianggap pola 32 33 34 Hasan Ibrahim Hasan. sebagai salah satu bentuk pemuliaan kepada Imam mereka yang ma’sum sekaligus sebagai figur penyelamat (MessianisalMahdi). Menteri-menteri dibagi dalam beberapa kelompk atau kelas yaitu: a. / 970M. 282-290. 115./ 1012 M. Dinasti Fatimiyah juga membangun sejumlah makam Imam-Imam Shi’ah seperti Makam Husayn di Mesir dan memindahkan kepalanya dari Ascalon ke Kairo. Para perwira istana yang terdiri atas para ahli (ustadh) dan para kasim Komando-komando resimen yang masing-masing menyandang nama berbeda sepertii hafiziyyah. / 972 M./1160 M.Nur Hakim. Ta>rikh al-Dawlah. pembangunannya dimulai pada pemerintahan al-‘Aziz tahun 380 H. / 1308 M. didirikan oleh Jawhar al-Siqilli yang pembangunannya dimulai pada tanggal 14 Ramadan 359 H. Yaman.sebagai tempat penyebaran paham Shi’ah Isma’iliyyah diantaranya dicatat oleh Hasan Ibarahim Hasan yaitu: 32 yang a. / 1003 dan selesai bulan Ramadan 395 H. Menteri Urusan Rumah Tangga yang bertugas menyambut tamu-tamu kehormatan utusan luar negeri d. Juyushiyyah dan Fatimiyah yang berkuasa berikutnya sebagai salah satu keturunan para Imam (al-ma’sum dan al-Mahdi ) tersebut. 35 36 Philip K. Sisilia. 534-540. Masjid al-Hakim. disamping dimaksudkan sebagai dakwah juga sebagai legitimasi keagamaan bagi Imam-Imam Dinasti baru dalam sejarah Mesir. e. pengawal rumah tangga khalifah dan semua permasalahan yang menyangkut keamanan b. b. dibangun pada masa pemerintahan al-Amir tahun 519 H. Sejarah dan Peradaban Islam. perang. g. hal ini. yaitu: a. lihat juga. Akan tetapi masjid ini roboh pada waktu terjadi gempa tahun 702 H. Menteri Sekretaris Negara yang meliputi:  Qadi yang berfungsi sebagai hakim dan direktur percetakan uang  Ketua Dakwah yang memimpin Dar al-Hikmah (bidang keilmuan)  Inspektur Pasar (muhtasib)yang membidangi bazar. dan Hijaz34. Perkembangan.106.org / wiki / Bani Fatimiyah. Dan diselesaikan oleh al-Hakim pada tahun 402 H. / 1005 M. Masjid al-Qarafah. Hasan Ibrahim Hasan. Bidang Administrasi dan Pemerintahan Kekuasaan Pemerintahan Dinasti Fatimiyah mencakup wilayah yang sangat luas sekali meliputi Afrika Utara.wikipedia. Masjid al-Aqmar. dibangun pada masa pemerintahan al-Hakim d. lihat juga. . Masjid al-Maqs.

K. yang diberi nama dengan nama sesuai tempat asal tenunan tersebut di kota Mesir seperti Dabiki. Di Mesir.801 Ibid.Ali. fuqaha’. Pada masanya ia berhasil membesarkan ahli fisika Muhammad al-Tamimi dan seorang ahli sejarah yang bernama Muhammad ibn Yusuf al-Kindi dan ibn Salamah al-Quda’i. Hirtory. Termasuk produk budaya masa Dinasti Fatimiyah yang masih bisa kita lihat di museum Arab di Kairo adalah papan-papan yang diukir beberapa makhluk hidup seperti rusa yang diserang monster. 115. Sedangkan produk tenun yang berkembang saat itu adalah bergaya Koptik-Mesir dan kemudian dipengaruhi gaya Iran dan Sasaniyah. Grunebaum.400 eksemplar al-Qur’an yang dihiasi ornamen-ornamen indah (Illuminated)39 sebagai pusat studi tingkat tinggi yang didalamnya dilakukan kegiatan diskusi.46 Priode Fatimiyah juga dikenal dalam keindahan budaya tekstilnya.. meskipun pada tahun 1008 M. . Bidang Ilmu Pengetahuan.Hitti. yang pemikirannya lebih cenderung 43 44 45 46 47 38 39 40 41 42 Philip K. dan Tinnisi yang pada zaman Chaucher dikenal dengan sebutan Fustian berasal dari kata Fustat. Concise Encyclopedia of Arabic Ciuvilication. 289. Prestasi ini bermula dari tradisi yang dirintis oleh khalifah al-‘Aziz. logika. kelompok yang paling terkenal pada masa ini adalah ikhwan al-Safa. lihat juga. 126.37 Di luar jabatan-jabatan istana diatas.) yang bernama makatabah al-Qisr. pada tahun 1005 M. Seorang ahli sastra yang muncul pada masa ini adalah khalifah al-‘Aziz yang berhasil membangun masjid al-Azhar. 117-118 Philip K. penelitian. penulisan dan penerjemahan bahasa asing dari bahasa Yunani. 435. Hasan Ibrahim Hasan.44 Para ilmuwan yang terkenal pada masa Dinasti Fatimiyah adalah Ya’qub ibn Killis. al-‘Aziz memberi gaji yang besar kepada para pengajar sehingga banyak ulama yang pindah dari Baghdad ke Mesir.40 jauh sebelum itu sudah ada perpustakaan milik Ya’qub ibn Killis (perdana menteri pada masa pemerintahan khalifah al-Mu’iz dan al-‘Aziz wafat tahun 381 H. lihat juga.Hirtory. Ta>rikh al-Dawlah. Hasan Ibrahim Hasan. Ta>rikh al-Dawlah. provinsi Mesir wilayah barat dan wilayah Iksandariyyah. Perkembangan. 1966). 805. seorang wazir yang sangat peduli terhadap pendidikan dan keilmuan. Perkembangan. lihat juga. Ali al-Hasan dan ibn Haytham sebagai peletak dasar ilmu fisika dan optik 45 Dalam bidang kebudayaan yang bisa kita saksikan sampai saat ini adalah beberapa bangunan masjid yang memcirikan arsitektur khas Islam dengan menampilkan tiang-tiang khas yang didesain dengan kaligrafi bergaya kufi serta terdapat pintu-pintu gerbang besar yang masih bertahan sampai sekarang yaitu: bab zawillah.000 buku dan 2. koleksi perunggu yang kebanyakan berupa cermin dan pedupaan serta patung perunggu grifin dengan tinggi 40 cm./398 H. provinsi Mesir wilayah timur. terdapat jabatan tingkat daerah yang meliputi tiga daerah yaitu Mesir./395 H. Mesir. Philip K. Seorang astronomis yang terkenal pada masa ini adalah Ali ibn Yunus. sejarah. Philip K. Shiria dan daerah-daerah di Asia kecil. Sekolah ini didirikan oleh alNasafi dan diaktifkan pertama kali di Nisapur lalu di Bukhara dan kemudian tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Dinasti Fatimiyah. / 991 M. lembaga ini ditutup dan para guru besarnya dihukum mati. Dinasti Fatimiyah dapat dikatakan mengungguli prestasi bani Abbas di Baghdad dan Bani Umayyah di Spanyol pada saat yang sama. Ibid. 172 Hasan Ibrahim Hasan. Kebudayaan dan Filsafat Dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan kebudayaan. Ta>rikh al-Dawlah. Ta>rikh al-Dawlah.sudaniyyah atau yang dinamai dengan nama khalifah. 800. (Amsterdam: Djambatan.802. Khusus daerah Mesir terdiri dari empat provinsi. adab. bahasa dan nahwu.Sejarah. yang sekarang berada Pisa. kelinci yang diterkam elang dan beberapa pasang burung yang saling berhadapan. 539. musik dan filsafat43. istananya dijadikan pusat kegiatan keilmuan. Hirtory.Hitti. beberapa contoh ditemukan di Barat yang dibawa kesana pada masa perang salib.38 3. Stepan and Nandy Ronart. ditutup oleh alMalik al-Afdal karena dianggap menyebarkan ajaran bid’ah42. disamping itu didirikan juga sekolah Persi yang memiliki disiplin ilmu yang diadopsi dari ajaran-ajaran Neo-Platonisme. Tafsir. disamping terdapat Masjid al-Azhar (Masjid Jami’ dan dijadikan Jami’ah / Universitas) sebagai pusat kajian keilmuan baik aqli atau naqli. segala urusan yang berkaitan dengan daerah tersebut diserahkan kepada penguasa setempat.41 dan ada juga sekolah Dar al-‘Ilm meskipun pada tahun 1119 M. wazir dan suku. Hirtory. 37 Adapun disiplin ilmu dalamn buku-buku tersebut adalah ilmu kodrat. Ajid Thohir. 539.47 Sedangkan dalam bidang filsafat. qurra’. 509-510. dan India ke dalam Bahasa Arab serta pendidikan. (masa pemerintahan al-Hakim) didirikan perpustakaan Dar al-Hikmah yang memiliki empat ratus ruang dan terisi kurang lebih 200.Hitti. Hasan Ibrahim Hasan. yaitu provinsi Mesir bagian atas. Classical. Persi. Ajid Thohir. bab al-Nasr dan bab alFutuh dan juga pintu-pintu gerbang yang sangat besar di Mesir yang dibangun oleh arsitek-arsitek Edessa dengan rancangan ala Bizantium. nuhat dan ahli hadith./513 H.Hitti. diskusi para ulama. Dimyat}i.

ditulis oleh Hasan Ibrahim Hasan52. Ta>rikh al-Dawlah. bahwa pada masa itu sudah diatur dengan sangat rapi. dan kitab Unwan al-Din. seni ukir. alDa’watu al-Munjiyyah.000 toko milik khalifah yang hampir semuanya dibangun dengan batu bata dengan ketinggian hingga lima atau enam lantai dan dipenuhi dengan berbagai pruduk komoditi internasional. seperti pajak (kharaj) termasuk juga pajak wajib bagi ahl al-zimmah khusus orang laki-laki dan sudah baligh yang disebut al-Jawali. Hasan Ibrahim Hasan. juga didorong karena pada waktu itu Dinasti Fatimiyah sudah mempunyai fasilitas pelabuhan di Iksandariyah. Manhaj alFaraid} dan al-Risalah al-Misriyyah. Damika. al-Sharai’. Abu Ya’qub al-Sajasi. . Pisa dan Vinice. Hasan Ibrahim Hasan. Nasir-i-Khusraw ketika ia berkunjung ke Mesir pada tahun 1046-1049 H. Bidang Politik Keadaan politik pada masa awal pemerintahan Dinasti Fatimiyah sampai priode pemerintahan yang ketujuh. jalan-jalan utama diberi atap dan diterangi lampu serta keamanan dan ketertiban pada masa itu sangat diperhatikan. Abu Abdillah al-Nasafi. 146. Ta>rikh al-Dawlah. Pelabuhan besar yang dimiliki Dinasti Fatimiyah disana adalah pelabuhan ‘Aida’ di teluk Sudan.50 Diceritakan oleh Nasir-i-Khusraw pada masa ketika ia berkunjung ke Mesir. karena para khalifah tersebut masih berkuasa penuh terhadap pemerintahan. Abu Hatim al-Razi. hasil karyanya al-Zayyinah setebal 1200 halaman membahas tentang fiqih. Bidang Ekonomi dan Sosial Mesir pada masa ini mengalami kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial yang mengungguli Irak dan daerah-daerah lain dalam dunia Islam masa itu. 5. terdapat 20. tambang besi. Beberapa filusuf tersebut 1. Mukhtasar al-Idah}. aman dan damainya penduduk Mesir ketika itu. Classical. kain sutra. Philip K. Kayfiyah al-Salah. filsafat dan aliran-aliran dalam agama. 48 Hasan Ibrahim Hasan. al-Maji. Grunebaum.000 orang diantaranya adala pelayan dan 1. 5. Hamid al-Din al-Kirmani. meskipun keputusan politik yang diambil oleh mereka sering kali merugikan pihak lain yang non Shi’ah bahkan non muslim.000 orang pengurus kuda. termasuk dengan India dan negeri Mediterania yang beragama kristen serta melakukan hubungan kerja sama dengan republik Italia. 798. Kaun al-‘Alam dan al-Kaun al-Mujrof 3. keramik. diceritakan oleh seorang Persi yang menjadi Propagandis Isma’iliyah. ia merupakan penulis yang paling bayak tulisannya. diantaranya adalah: Asas al-Da’wah. ia menulis kitab Da’aim al-Islam al-Yanabu. Hirtory. ia menulis al-Shawahid wa al-Bayan dan alfitrah wa al-Qirnat 6.51 Ini semua menandakan betapa makmur. wol dan industri kristal. ia menulis kitab al-Mawsul membahas ushul fiqh Shi’ah Isma’iliyyah. baja dan tembaga49. terdapat tujuh buah perahu berukuran 150 kubik dengan 60 tiang pancang berlabuh ditepi sungai Nil.membela kelompok diantaranya: Shi’ah Isma’iliyyah. Kashf alAsrar. ia menulis kitab Uyun al-Akhbar dan alMasabih fi Ithbat al-Imamah48 4. Mukhtasar al-Athar. Abu Hanifah al-Nu’man. 206. Ta>rikh al-Dawlah. toko-toko perhiasan atau tempat penukaran uang (money changer) tidak pernah dikunci saat ditinggal pemiliknya. usul al-Shar’i. Dalam hubungannya dengan masalah keuangan. 12. kemudian sudah ada peraturan cukai (al-Maks) untuk produk-produk impor serta peraturan-peraturan lainnya terhadap beberapa hasil bumi yang diterapkan dan dipatuhi dengan baik sesuai dengan peraturan fiqh. Ascaton dan Tripoli. jajahan Shiria.000 orang. Bahwa istana khalifah mempekerjakan 30. masa pemerintahan al-Zahir. sedangkan di Timur dengan India yang telah berhasil mengubah lintasan perdagangan yang sebelumnya melalui teluk Persia ke laut Merah menjadi Hindia ke laut Tengah. Ithbat al-Nubuwwah dan al-Nashrah 4. Hubungan dagang dengan dunia non-muslim terbina dengan baik. Konon. ia akan dipertontonkan diatas sepanjang jalan kota sambil membunyikan lonceng dan mengakui kesalahannya. 582-592. ia adalah sorang da’i isma’iliyyat yang pemikirannya lebih banyak dibidang politik. seni kerajinan tangan. 52 Lebih jelas lihat. jika ada seorang pedagang yang curang.Hitti. relatif stabil dan tidak ada kejadian besar. seperti keputusan politik yang diambil oleh al-Hakim 49 50 51 2. Hal tersebut dilakukan disamping karena dari Mesir banyak dihasilkan produk industri tenun. Volume perdagangan lewat laut terbesar dilakukan dengan Barat dan Spanyol. Ja’far ibn Mansur al-Yamani. 465-501.

Dinasti Fatimiyah memberikan kelonggaran kepada semua orang untuk melakukan kegiatan sosial.terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen dengan memaksa mereka memakai jubah hitam dan hanya dibolehkan menunggangi keledai. yaitu Shi’ah sekte Isma’iliyah 4. 1. dan telah memberi banyak sumbangan peradaban terhadap dunia Islam. Karena sebuah hadith al-aimmah min quraysh dengan keyakinan bahwa Ali ibn Abi Talib (suami Fatimah alZahro putri Rasulallah) dan keturunannya sebagai pewaris kekhalifahan / Nabi 2. 3.208 Ibid. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan politik pada masa pemerintahan al-‘Aziz yang begitu moderat. sedangkan kepada orang-orang muslim yang menjadi pegawai kerajaan diwajibkan mengikuti paham Shi’ah. khususnya Mesir. masa pemerintahan al-Mustansir. kekacauan politik terjadi dimana-mana. kondusif terhadap perkembangan semua paham dan agama yang ada di Mesir. barulah terjadi gejolak politik dalam pemerintahan dinasti ini.218 . karena letak Mesir (Iskandariyah) yang sangat strategis untuk tercapainya hal tersebut. keagamaan dan bahkan politik. suku Berber. meskipun al-‘Aziz sendiri pernah melarang pelaksanaan salat tarawih disemua masjid di Mesir54. BAB III KESIMPULAN 53 54 Ibid. Mesir mengalami tingkat kemakmuran dan vitalitas kultural yang mengungguli Irak dan Baghdad sebagai pusat kekuasaan Islam kala itu. hal itu disebabkan agar tidak terjadi gejolak sosial antara pengikut beberapa mazhab dengan pendapat yang berbeda-beda tentang pelaksanaan salat tersebut. lalu alHakim mengeluarkan maklumat untuk menghancurkan seluruh gereja di Mesir dan menyita tanah serta seluruh harta kekayaan mereka sehingga mereka merasa kehilangan hak-haknya sebagai warga negara53. meskipun disisi lain dinasti ini mempunyai misi menanamkan paham keagamaan. karena pada masa Dinasti Fatimiyah ini. Setelah memasuki priode pemerintahan yang kedelapan. Sumbangan terbesar Dinasti Fatimiyah yang cukup signifikan adalah menyatukan Dunia Barat dan Timur. Dalam segala aspek kehidupan secara umum. lalu dilanjutkan dengan munculnya perseteruan para pejabat tinggi istana dalam memperebutkan posisi wazir yang didukung oleh kelompok tentara masing-masing. pertikaian antara orang Turki. Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Shi’ah dalam Islam yang eksis selama kurang lebih dua setengah abad dan bisa bejaya melampaui capaian wilayah kekuasaan kerajaankerajaan Islam terdahulu. bani Hamdan dan pasukan Sudan. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti yang dibangun atas dasar protes politik terhadap kekuasaan pada saat itu dengan legitimasi agama yaitu tuntutan Imamah sebagai pengganti Rasulallah SAW. Hal ini disebabkan karena khalifah yang diangkat masih dibawah umur sehingga tidak bisa berkuasa penuh terhadap pemerintahan dan hanya dijadikan sebagai boneka oleh para wazir tersebut.

Persada. Salabi. Tiara WacanaYogya. Hasan. Sejarah Sosial Umat Islam. Lapidus. D}uha al-Islam. Yogyakarta: PT. Mufrodi. 1970. Kairo: Maktbah al-Nahdah al-Misriyah.2004. Serambi Ilmu Semesta. Mortimer. G. A History of Medival Islam. terj. London: Redwood Book.1981.E. Kairo: al-Nashr. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam.2. Ta>rikh al-Isla>mi al-Siya>si wa al-Din wa al-Thaqaf wa alIjtima’ . 2004. Jakarta: PT. Kairo: Maktab al-Nahd}ah al-Misriyah. Kejayaan Islam:Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis. Ahmad.. Ajid. __________. Jakarta: PT.. Classical Islam A History 600-1258.3.1997) Sounders. Raja Grafindo Tim Penyusun.Stepan and Nandy Ronart. Islam dan Kejayaan.1990. Yogyakarta: LIPI.1999. Abdullah. Mawsu>’ah al-Ta>rikh al-isla>m wa al-Had}a>roh al-Isla>miyyah jld 5. K. UMM Press. BIBLIOGRAPHY Amin. Ali.1966. Bandung: Mizan. http://id.1996.org/ wiki / Bani Fatimiyah. 2003. Hisrtory of The Arabs.wikipedia.1984. Ira. K. Taufik. Ensiklopedi Islam. . terj. Ali. Raja Grafindo Persada. JJ. Jakarta: PT.Tarikh al-Dawlah al-Fatimiyyah. jld. Thohir. 1-2. 1958. Moh. Edinburg: University Press. 2. tt. Hitti. Edward.Raja Grafindo Persada. Shiism. Ibrahim Hasan.1994. Sejarah Islam:Tarikh Pramodern. Montgomery Watt. jld. Heinz.(Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Perkembangan Peradaban di Dunia Islam. Amsterdam: Djambatan. Von Grunebaum. Chicago: Aldine Publishing company. Philip.1991. Jakarta: PT.2006. Kairo: Lajnah al-Ta’rif wa al-Nashr.1979. Halm. Jakarta: PT. Sejarah dan Peradaban Islam. Malang. Nur Hakim. Ikhtiar Baru Van Hoove. Islam di Kawasan Kebudayaan Arab. Ahmad.jld. W. 2002. Concise Encyclopedia of Arabic Ciuvilication.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->