P. 1
dinasti fatimiyah

dinasti fatimiyah

|Views: 2,483|Likes:
Published by Jenggot Naga

More info:

Published by: Jenggot Naga on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

DINASTI FATIMIYAH

(Proses Berdiri dan kemajuannya) MAKALAH Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ”Sejarah Peradapan Islam” HALAMAN JUDUL ............................................................................................ ....i KATA PENGANTAR .............................................................................................ii Dosen Pengampu: Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag. DAFTAR ISI ........................................................................................................ ...iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Masalah ........................................................................ ..1 B. Rumusan Masalah ............................................................................... ....1 C. Tujuan Masalah ..................................................................................... ..1 BAB II PEMBAHASAN A. Proses Berdirinya Dinasti Fatimiyah ........................................................ 2 B. Para oleh: Miftahuddin NIM: 28411040 Penguasa Dinasti DAFTAR ISI

Fatimiyah...............................................................3 C. Kemajuan Peradaban Dinasti Fatimiyah

..................................................8

PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) TULUNGAGUNG
2011

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ..............................................................................................15 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 16

Hirtory of The Arabs.125. Bagaimanakah Proses berdirinya Dinasti Fatimiyah? tersebut dinamakan al-Aimmah al-Masturun. Rumusan Masalah keturunan Isma’il tersebut tidak pernah muncul. 2006).3 3. http://id. sesudah menyusun kekuatan secara diam-diam. Latar Belakang BAB II Dinasti Fatimiyah atau disebut juga al-Fathimiyyun adalah satu-satunya PEMBAHASAN Dinasti Shi’ah dalam Islam yang penamaannya dinisbatkan kepada Fatimah alZahra. dilakukan dengan jalan konfrontasi. 1979). selalu mendapat tekanan-tekanan politik semasa periode Kekhalifahan Umayah hingga 1171M / 567 H.1 Salah satu sekte Shi’ah yang mampu kekholifahan sejak pudarnya kekhalifahan Ali bin Abi Tholib di Kufah. akan tetapi berpindah kepada puteranya yang lain yakni Isma’il. Abbasiah di Baghdad. Hitti. Untuk mengetahui Proses berdirinya Dinasti Fatimiyah. Untuk mengetahui para penguasa Dinasti Fatimiyah.2 adalah Shi’ah Isma’iliyah. Kebangkitan Dinasti ini berasal dari Dalam sejarah.. Sekte Shi’ah ini maupun Abbasiah.wikipedia. terj. mereka melakukan gerakan menisbatkan dirinya kepada Imamiyah dan menyetujui penetapan ke enam taqiyah yang kelihatannya taat terhadap penguasa tetapi sebenarnya mereka para Imam yang pertama dari dua belas Imam. beranggapan bahwa yang berhak memangku jabatan imamah adalah Lebih jauh ia mengatakan gerakan Shi’ah tersebut merupakan sebuah keturunan dari Fatimah binti Rosulullah.BAB I PENDAHULUAN A. Mawsu>’ah al-Ta>rikh al-isla>m wa al-Hada>roh al-Isla>miya jld 5 (Kairo: Makbah al-Nahdah al-Mis}riyah. para Imam 1. 2. Ja’far al-Shadiq (Imam ke enam). Dalam kegiatan politiknya. Untuk mengetahui kemajuan peradapan Dinasti Fatimiyah. Ahmad Salabi. Serambi Ilmu Semesta. dan sebagai tandingan bagi penguasa kekuatan politik kekhalifahan. Bagaimanakah kemajuan peradapan Dinasti Fatimiyah? Para juru dakwah (propagandis/misionaris) tersebut terus melakukan C. 1 2 3 JJ. dan Umayyah II di dunia Islam pada saat itu yang terpusat di Baghdad. Oleh karena itu. PROSES BERDIRINYA DINASTI FATIMIYAH tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia (Ifriqiyyah) ketika Dinasti Abbasiah di baghdad mulai melemah. 1981). Para Imam Isma’iliyah baru 2. 3. Karena itulah mereka disebut dengan sekte Shi’ah Isma’iliyah. Sounders adalah diakibatkan oleh Fatimiyah lahir sebagai manisfestasi dari idealisme orang-orang Syi’ah yang tuntutan Imamah sebagai Khalifah atau pengganti Rasulallah setelah wafat. kejayaan Dinasti Fatimiyah datang setelah pusat suatu tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia (Ifriqiyyah) Kemunculan kekuasaanya dipindahkan dari tunisia (al-Mahadiah) ke Mesir. Namun para Imam yang mereka yakini dari garis B. A History of Medival Islam (London: Redwood Book. Mereka menampakkan diri pada abad X M. Dinasti Fatimiyah ini adalah salah satu dinasti Islam Dinasti Fatimiyah atau disebut juga al-Fathimiyyun adalah satu-satunya yang beraliran Syi’ah Isma’iliyah yang lahir di Afrika utara pada tahun 909 M Dinasti Shi’ah dalam Islam yang penamaannya dinisbatkan kepada Fatimah setelah mengalahkan Dinasti Aghlabiyah di Sijilmasa. Siapa sajakah para penguasa Dinasti Fatimiyah? akan muncul kembali setelah keadaan mereka bertambah kuat di Afrika utara pada tahun 297 H. putri nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan Dinasti ini seperti yang dikatakan JJ.org/ wiki/ Bani Fatimiyah. . Sounders. Philip K. putri nabi Muhammad SAW. Protes politik tersebut Cordova. Tepatnya mulai 5 Januari 910 M/ 297 H. justru yang muncul hanyalah juru dakwah (propagandis/ misionaris). / 909 M. Tujuan Masalah gerakan-gerakan revolusioner di antara mereka yang cukup terkenal adalah 1. 787. Kekhalifahan ini lahir di antara dua protes politik terhadap penguasa. 231. Kebangkitan Dinasti ini berasal dari suatu A. Menurut mereka. Imamah tidaklah berpindah kepada putranya yang bernama Musa al-Kazim. lihat juga. (Jakarta: PT. sehingga para penguasa (Mu’awiyah dan Abbasiyah) tidak ragu-ragu membunuh keluarga Ahl al-Bayt dan Sebenarnya golongan Syi’ah sudah lama mencita-citakan berdirinya mengintimidasi para pengikutnya. al-Zahra.

1997). Dia sangat aktif melakukan gerakan yang mendukung Dinasti Fatimiyah.114. penguasa Aghlabi yang terakhir. pusat 4 5 1. Oleh pemerintah Abbasiyah. Daerah inilah yang merupakan pusat awal dari gerakan Dinasti Fatimiyah. ) Penguasa sekaligus pendiri Dinasti Fatimiyah ini mempunyai nama asli Sa’id bin al-Husayn al-Salmiyah dengan gelar Ubayd Allah al-Mahdi yang menegakkan pemerintahannya di istana Aghlabiyah yaitu Raqqadah (terletak di pinggiran kota Qairawan) setelah dapat mengusir Ziyadatullah pada tahun 909 M/297 H. Philip K.113. Perkembangan Peradaban di Dunia Islam (Jakarta: PT. sehingga Yaman selain Salmiyah dapat di jadikan sebagai basis utama untuk melakukan gerakan selanjutnya. Sounders. Hirtory. Corsika dan Balearic. W.1996. Ira Lapidus. Tim Penyusun.789 . 9 al-Mahdi adalah pemimpin yang sangat cakap dan berbakat. Salmiyah. Lihat Juga. yakni Ali bin Fadl al-Yamani dan Ibnu Hawshab al-Kufi.. Berkat propagandanya yang bersemangat. Abd Allah bin Maymun al-Qaddah yang mengorganisir kelompok berpotensi revolusioner. Islam di Kawasan Kebudayaan Arab (Jakarta: Logos Wacana Ilmu.178./909 M dan mengusir penguasanya yang terakhir yaitu Ziyadatullah. Montgomery Watt. ia berhasil menaklukkan Iskandariyah dan kota-kota lain seperti Delta (914 M. 9 10 G. Ajid Thohir. dua tahun setelah berkuasa ia membunuh pemimpin propagandanya. A History.533. Sekitar tahun 920 M/308 H. khususnya dari kalangan suku Kitamah. lihat juga.Raja Grafindo Persada. Ali Mufrodi. terutama di daerah kelahirannya. Sardinia. Edward Mortimer. ia berhasil menarik simpati suku Berber. 1990). Islam dan Kejayaan(Bandung. jld 1-2 (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada. Ta>rikh al-Dawlah al-Fa>t}imiyah (Kairo: al-Nasr. h. Hitti.Tarikh al-Dawlah.3. 116-117.Von Grunebaum. 8 B. Tokoh lainnya adalah Sa’id bin Muhammad al-Habib.788.2(Jakarta: PT.1984). 2004). karena didukung oleh banyaknya pengikut Shi’ah dan jauh dari pusat pemerintahan Abbasiyah. Sa’id kemudian memproklamirkan dirinya sebagai Khalifah/Imam dengan gelar Ubayd Allah al-Mahdi7. jld. Malta.1997).4 Dia pernah membuat kewalahan Pemerintah Abbasiyah dan namanya kemudian dipakai untuk menyebut golongannya yaitu Qaramit. Setelah berhasil menegakkan pengaruhnya di Afrika Utara. / 297-322 H. Hasan Ibrahim Hasan.E.6 Pada abad X M. Sejarah Sosial Umat Islam./304 H. 72. selanjutnya gerakan ini berhasil menduduki Tunis. Ensiklopedi Islam. Hirtory.144. Abu Abd Allah al-Husayn al Shi’i seorang penduduk asli Shan’a Yaman yang mengklaim dirinya sebagai wakil al-Mahdi menyeberang ke Afrika Utara. Lihat Juga.Ichtiar Baru Van Hoove. Tiara WacanaYogya. Hasan Ibrahim Hasan.). dan Hamdan al-Qarmati yang berasal dari Qarmat.2 km. Setelah itu ia melakukan ekspansi ke seluruh Afrika yang terbentang dari wilayah perbatasan Mesir sampai ke wilayah Maroko dan Fes yang dikuasai Idrisiyah dan pada tahun 914 M. Gerakan propaganda di Yaman ini berhasil dengan baik.Mizan. Classical Islam A History600-1258 (Chicago: Aldine Publishing company. PARA PENGUASA DINASTI FATIMIYAH mereka berhasil mempengaruhi penduduk di daerah Iraq. /302 H. cucu dari Isma’il. Abu Abd Allah alHusayn al Shi’i menulis surat kepada Imam isma’iliyah Sa’id bin al-Husayn al-Salmiyah (kemungkinan keturunan kedua pendiri sekte Isma’iliyah. lihat juga.49. 129. pemerintahan Aghlabiyah pada tahun 297 H.1999). Bahrain dan Yaman5. seorang Persia yang bernama ‘Abdullah ibn Maymun) di Shiria. Suriyah. 4. Hasan Ibrahim Hasan. 39. Ibid. sekitar 27. Al-Mahdi ( 909-934 M. kearah tenggara kota Qairawan. Ta>rikh al-Isla>mi al-Siya>si wa al-Din wa al-Thaqaf wa al-Ijtima’(Kairo: Maktaba al-Nahd}ah al-Misriyah. Abu Abd Allah al-Husayn al-Shi’i karena terbukti bersekongkol dengan saudaranya sendiri. yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Abd Allah al-Husayn al-Shi’i yang berhasil mempengaruhi masyarakat Arab dan melakukan propaganda di berbagai daerah seperti di Yaman dengan memperoleh bantuan dari para tokoh propaganda yang lain. sebuah kota kecil yang ada di Shiria. agar segera berangkat ke Afrika Utara untuk menggantikan dirinya sebagai pemimpin tertinggi Gerakan Shi’ah Isma’iliyah. Kejayaan Islam:Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis (Yogyakarta: PT. Ia memindahkan pusat pemerintahannya di kota baru yang diberi nama dengan namanya sendiri yaitu al-Mahdiyyah di pesisir Tunisia. Sa’id mengabulkan undanganya dan memproklamirkan dirinya sebagai putra Muhammad al-Habib. Hitti. lihat juga.788. Philip K.Abu al-Khattab yang dihukum mati pada 755 M. lihat juga. Sejak itulah terbentuk Dinasti Fatimiyah (dinisbatkan pada Fatimah al-Zahra’ putri Rasululllah Saw) yang disebut juga Dinasti Bani Ubaidillah / al-‘Ubaidiyyun (menurut kalangan Sunni atau orang yang tidak percaya bahwa mereka keturunan Fatimah al-Zahra’) dengan ibu kota Qairawan (Tunisia). 1970).10 7 8 6 JJ. lihat juga. Abu al-Abbas untuk melancarkam kudeta terhadap dirinya. 1958).

117 Philip K. Abu Tamim Ma’ad dengan gelar alMu’izz li Din Allah. yang diberi nama al-Mansuriyyah. ia terkenal sangat pemurah dan bijaksana bahkan terhadap musuh-musuhnya sekalipun.Hasan Ibrahim . juga keberhasilan dalam ekspansi kekuasaan yaitu ke Maroko. Pemerintahannya ditandai dengan tindakan-tindakan kejam yang menakutkan. The Pearl Pavillion dan masjid Karafa . 97. 492-493. Hasan Ibrahim Hasan. Al-Hakim ( 996-1021 M. ia digantikan putranya. Sejarah. / 386-411 H. Ia adalah pemimpin pemberani. 113 Ali Mufrodi. Meskipun hanya memerintah selama 7 tahun 6 hari. menghancurkan beberapa gereja. bahkan seorang wazirnya./1000 M./954 M. 114. Hitti. Al-Mu’izz ( 952-975 M.) menggantikan ayahnya pada bulan Rabi’ al-Awwal 365 H. ) Al-Mansur adalah pemuda yang lincah dan berani. / 322-334 H. Philip K.) dengan gelar al-Hakim bi Amr Allah yang masih berumur 11 tahun./949M. Hasan Ibrahim Hasan. memasuki tahun ke-22 dari umurnya dengan gelar al-‘Aziz bi Allah. Isa ibn Nastur adalah beragama kristen dan Manasah seorang Yahudi menjadi salah seorang pejabat tinggi di istananya. Ta>rikh al-Isla>mi al-Siya>si. Ia meninggal dunia pada tahun 946 M. ) Abu Mansur Nizar (lahir pada tahun 344 H.114. Islam di Kawasan. ia mengeluarkan maklumat untuk menghancurkan seluruh gereja di Mesir dan menyita- yang dibangun oleh panglima perangnya. 92. 499. ) Setelah al-Mansur meninggal dunia pada hari Jum’at akhir Shawal 341 H/952 M. Hirtory. / 365-386 H. sehingga dalam tahun pertama kekhalifannya. ia sangat liberal dan memberi kebebasan kepada setiap agama untuk berkembang. setelah berhasil menyingkirkan sang panglima.Hirtory. Penobatan al-Mu’izz sebagai khalifah keempat menandai era baru Dinasti Fatimiyah. 11 3. ia membunuh beberapa orang wazirnya. Ali. Perkembangan. Ajid Thohir. karena ia juga ahli Sha’ir dan pendidikan seperti The Golden Palace. /341-365 H.2. . Barjawan menjadi pelaku utama dalam pemerintahannya meskipun pada tanggal 26 Rabi’ Al-Thani 390 H. Ta>rikh al-Isla>mi. Puncak kekuasaan Dinasti Fatimiyah adalah pada saat pemerintahannya yang meliputi dari wilayah Euprat sampai Atlantik. lihat juga./ Rabi’ al-Akhir 358 H. hampir setiap ekspsdisi militer ia pinpin sendiri. 6. Al-‘Aziz ( 975-996 M. lihat juga.92. melampaui kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad yang sedang memasuki masa kemunduran dibawah kekuasaan Buwaihiyah15 Dalam pemerintahannya. lihat juga. ia masih bisa menjaga kedaulatan Dinasti Fatimiyah meskipun putra Abu Yazid Makad dan sejumlah pengikutnya senantiasa menimbulkan keributan.136.. Ta>rikh al-Dawlah. Tarikh al-Dawlah. Palestina dan Suriah Damaskus serta mampu mengambil penjagaan atas tempat-tempat suci di Hejaz.. Ali. ) Al-‘Aziz digantikan oleh anaknya yang bernama Abu Ali Mansur (lahir pada bulan Rabi’ al-Awwal 875 H.14 11 12 13 14 Ibid. 790. dan 156 lihat juga. terj. Sycilia. lihat juga. Raja Grafindo Persada. kerukunan antar umat beragama terjalin dengan sangat baik. karena di samping pusat pemerintahan sudah berpindah dari al-Mahdiyah ke al-Qa>hirah 5. Pembangunan fisik dan seni arsitektur merupakan lambang kemajuan pemerintahannya.114 15 16 Hasan Ibrahim Hasan. Perkembangan. 136. Jawhar al-S}iqilli (alS}aqali)13 setelah menguasai ibu kota Fust}at} sebagai lambang kemenangan dan dilanjutkan membangun Masjid al-Azhar setelah Mesir dapat ditaklukannya pada bulan Pebruari 969 M. orang kristen dan orang yahudi harus memakai jubah hitam dan hanya dibolehkan menunggangi keledai. lihat./322 H. Ia juga membangun sebuah kota di wilayah perbatasan Susa’ pada tahun 337 H. (Jakarta:: PT. Sejarah Islam:Tarikh Pramodern. dan digantikan oleh putra tertuanya Abu al-Qasim yang bergelar al-Qaim bi Amr Allah. ia berada dibawah pengaruh Gubernurnya yang bernama Barjawan yang sedang terlibat koinflik dengan panglima militer Ibn ‘Ammar. K. Selama tahun-tahun pertama. / 334-341 H. Al-Mansur ( 946-952 M. ia berhasil menduduki Genoa dan wilayah sepanjang pantai Calabria dan pada tahun yang sama ia mengerahkan pasukan ke Mesir namun dapat dikalahkan oleh dinasti Ikhsidiyah sehingga mereka terusir dari Iskandariyah. Al-Qaim ( 934-946 M. Ajid Thohir.Hitti./985 M. Ajid Thohir.. masjid al-Azhar dijadikan alJami’ah/Universitas16. 2003). Perkembangan. lihat juga.790. Perkembangan. K.dan140.Ta>rikh al-Dawlah. ) Al-Mahdi wafat pada tahun 934 M. Bajarwan dibunuh karena tuduhan penyalah-gunaan kekuasaan negara. ia menggantikan ayahnya dalam usia 27 tahun. Ajid Thohir.12 4.

tahun 395 H. 148. / 427-487 H. rakyat terpoecah menjadi dua kelompok. Tetapi pada tangaal 13 Pebruari 1021 M. disana ia memproklamirkan diri sebagai khalifah dengan gelar al-Mustafa li Din Allah. Kaum Nizari Isma’iliyah sebagian berada di Shiria dan sebagian di pegunungan Persia Barat dibawah pinpinan Hassan assabah. Ia terbunuh di Mukatam. Al-Zafir ( 1149-1154 M. dan di Yaman nama Khalifah telah tidak disebut-sebut lagi pada waktu khatbah20 17 18 19 20 9. ) Hasan Ibrahim Hasan. sepupunya yeng bernama Abu al-Maymun Abd al-Majid al-Hafiz memproklamirkan diri sebagai khalifah.). Ibid. kekuasaan Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran secara drastis. Ta>rikh al-Dawlah./1005 M.17 Prestasi besar dalam pemerintahannya adalah pembangunan sejumlah masjid. termasuk ketika al-Amir telah dewasa dan merupakan raja Mesir yang sesungguhnya selama 50 tahun22 11. relatif tidak ada perkembangan kecuali pembangunan teropong bintang. Nizar menolak penobatan adiknya lalu ia bangkit di Ikandariyah setelah memecat Gubernur wilayah tersebut. Ketika al-Musta’li tahu kejadian tersebut. 21 22 23 G.E. Pemerintahanmya banyak diwarnai dengan perpecahan antara unsur-unsur kemiliteran. / 544-549 H. Filsafat. al-Zahir ( 1021-1035 M. al-Mustansir ( 1035-1094 M. / 411-427 H. Sejarah Islam. lihat juga./1025 M. / 524-544 H. K.tanah serta seluruh harta kekayaan mereka sehingga mereka merasa kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. ) Setelah menjadi korban pembunuhan kelompok Nizariyyah/batiniyyah.Von Grunebaum. mantiq. Pada masa al-Mustansir. 792-793. karena ketika dinobatkan sebagai khalifah ia masih berumur tujuh tahun. gerakan inilah yang kemudian dikenal dengan Asasin yang berasal dari kata Hasyasyin21 10. ) Setelah al-Musta’li meninggal dunia.. 508. Hasan Ibrahim Hasan. sepeninggal bibinya (tahun 415 H. kemungkinan konspirasi yang dipinpin oleh adik perempuannya yang bernama Sitt al-Mulk yang telah diperlakukan tidak hormat oleh khalifah. Al-Hafiz ( 1130-1149 M. 507. Ibid. lihat juga. ) Putra termuda dari al-Mustansir yaitu Abu al-Qasim Ahmad yang bergelar al-Musta’li bi Allah menduduki jabatan khalifah sepeninggal ayahnya. ia menjadi raja boneka dari menteri-menterinya. beberapa kali terjadi perebutan perdana menteri dan terjadi pemberontakan dan peperangan seperti Marokko menyatakan bebas dari kekuasaan Dinasti Fatimiyah pada tahun 443 H. Al-Amir ( 1101-1130 M. Classical Islam. K. Al-Musta’li ( 1094-1101 M. ia mendirikan al-Jam’iyyah al-‘Ilmiyyah “Akademia” dari berbagai disiplin ilmu seperti Fiqh. Peristiwa besar pada masa ini adalah penyelesaian sengketa keagamaan di mana para tokoh maz}hab Malikiyah diusir dari Mesir19 8. ) Al-Ha>kim digantikan oleh putranya yang bernama Abu Hashim dengan gelar al-Zahir li I’zaz din Allah (lahir 10 Ramad}an 395 H. ia naik tahta pada usia 16 tahun sehingga pemerintahannya dipegang oleh bibinya Sitt al-Mulk. matematika. Hitti. Dengan kejadian ini. Ali. Ali. Mekkah dan Madinah memisahkan diri pada tahun 462 H. / 487-495 H. Masa awal pemerintahannya dipegang oleh ibunya. 164-165.Hirtory. yaitu kelompok Musta’li dan Nizari. / 495-524 H. setelah itu seluruh kitab yang ada di Dar alHikmah ia pindahkan ke masjid al-Azhar. ia merampungkan pembangunan Dar alHikmah sebagai sarana penyebaran ajaran-ajaran Shi’ah dan pada tahun 403 H. Ali.18 7. Philip K. ia menjabat sebagai khalifah selama enam puluh tahun empat bulan yang merupakan pemerintahan terpanjang dalam sejarah./1005 M.. K.). 502. Sejarah. Ta>rikh al-Dawlah. 176-197. . 428./1013 M.23 12. perguruan-perguruan dan pusat observatorium astrologi. kedokteran dan lainnya. Hasan Ibrahim Hasan./411 H. tetapi putra al-Mustansir yang tertua. Sejarah. maka al-Malik al-Afdal sebagai orang yang mengangkat al-Musta’li membawa bala tentara untuk menangkap Nizar dan memenjarakannya sampai meninggal. ) Al-Zahir diganti oleh anaknya yang bernama Abu Tamim Muhammad dengan gelar al-Mustansir bi Allah. 169. alMalik al-Afdal adalah perdana menteri yang berkuasa secara absolut selama 20 tahun. anaknya yang masih berumur lima tahun dinobatkan oleh al-Malik al-Afdal sebagai khalifah dengaan gelar kehormatan al-Amir li Ahkam Allah . Tarikh al-Dawlah.

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Yogyakarta: LIPI. Putranya yang bernama Abu Jama’ah dijadikan dasar dalam kehidupan keagamaan di Mesir. Faktor Geografis: letak Mesir yang strategis. 2002). ekspansi tersebut didorong beberapa faktor yang antara 24 Zafir dibunuh oleh Nasr ibn Abbas lain adalah: 13. Sedangkan diluar kekuasaan Dinasti Fatimiyah. . al-‘Adid meninggal dunia dan posisi khalifahan dipegang oleh Salah al-Din./548 H. Ahmad Amin.diteruskan oleh dinasti Ayyubiyah dengan paham ahl al-Sunnah wa alSetelah kematian al-Hafiz./564 H. / 555-567 H. / 549-555 H. Faktor Politis: Dinasti Fatimiyah mendapat sambutan yang simpatik dari rakyat Mesir 1.27 Mansur Isma’il dengan gelar al-Zafir. Raja Yerusalem ke Mesir pada tahun 1167 M. 34. Ajid Thohir. 307. karena segera disusul penyerangan Almaric.. 2. Hirtory. ) Dua hari setelah kematian al-Zafir. 112-113. disamping terdapat lima belas masjid. dan tahun 933 M. lihad juga. Perkembangan. ia masih berumur sembilan tahun ketika dinobatkan sebagai khalifah yang ke empat belas (khalifah terakhir dari Dinasti Fatimiyah). Syirkuh sebagai wazir pada tahun 1169 M. Al-Faiz ( 1154-1160 M.2. meskipun sebenarnya ia hanyalah seorang boneka menaklukkan Mesir. Menurut posisi wazir digantikan oleh Abbas. 1991). khalifah kecil ini meninggal dunia pada usia sebelas tahun. perang tersebut terus berlanjut hingga dibuat perjanjian dengan Richard de Lion Heart (raja Inggris). Ta>rikh alDawlah. jld. Salah al-Din adalah seorang yang sangat ramah. Abu al-Qasim Isa dinobatkan sebagai khalifah oleh Abbas dengan gelar al-Faiz. 796. Al-‘Adid ( 1160-1171 M. alHasan Ibrahim28. KEMAJUAN PERADABAN DINASTI FATIMIYAH urusan perempuan dan musik dari pada urusan politik dan Sejak awal pemerintahannya. 1./307 H. Langkah pertamanya adalah mengirim pasukan militer melawan tentara Salib da Karak dan Subik dan ia mendapatkan kemenangan sehingga rakyat Mesir Shi’ah. 326-342. Duha al-Islam. 121. disusun lembaga dakwah dan dipimpin oleh kepala dakwah yang sangat tendensius untuk kepentingan politik Shi’ah29. Dinasti Fatimiyah (paham sekte Shi’ah Isma’iliyyah) yang telah eksis selama dua setengah abad berakhir di Mesir dan selanjutnya 24 25 26 faktor Ekonomi : yaitu keadaan alam Mesir yang agraris dan subur serta kaya dengan beberapa penghasilan dan kerajinan. Hasan Ibrahim Hasan. Lembaga ini dalam struktur pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada khalifah dengan tugas menyebarkan faham Shi’ah Isma’iliyyah30 ke berbagai wilayah kekuasaan Dinasti Fatimiyah serta menyusun materi pelajaran pada lembaga-lembaga pendidikan melalui kurikulum-kurikulum yang ditetapkan oleh dinasti tersebut. Bidang Keagamaan Dalam urusan keagamaan. sehingga dengan cepat mendapatkan simpati rakyat dan bahkan sampai mengalahkan pengaruh khalifah. Ibid. (Kairo: Lajnah al-Ta’rif wa al-Nashr. lalu digantikan oleh sepupunya al-‘Adid25 14. jauh dari pusat pemerintahan dawlah Abbasiyah di Baghdad. Hasan Ibrahim Hasan. selanjutnya Salah al-Din mengisi pos-pos keagamaan dengan ulama’fuqaha’ dari golongan sunni26 hingga pada tanggal 10 Muharram 567 H. orang Turki dan Sunni menganggapnya sebagai pelindung mereka dalam menghadapi tentara Salib di Sham. dekat dengan Sham. ia melakukan ekspansi tersebut sampai tiga kali yaitu dari seorang wazir dari Kurdistan. khusunya di samudera Hindia dan daerah-daerah lain di wilayah Afrika dan Eropa. Palestina dan Hijaz yang merupakan daerah-daerah yang subur dan potensial. Maka sejak saat itu. dakwah ini dilakukan melalui hubungan dagang yang dibangun di daerah-daerah belahan timur. 31 Ajid Thohir. Taufik Abdullah. Ia masih berumur tujuh belas tahun ketika dinobatkan menjadi khalifah. (di kota tua Fustat ada tujuh buah masjid dan di Kairo ada delapan buah masjid) 27 28 29 30 Philip K. berada di tengah-tengah timur dan barat./1171 M./321 H yang menyebut dirinya al-Malik al-‘Adil yang kemudian terbunuh dan dipinpin oleh putranya Abu al-Qasim tetapi tidak pernah berhasil.31 Selain itu. 3. Shiis (Edinburg University Press. dan terus menerus terjadi perebutan kekuasaan sampai datang Salah al-Din al-Ayyubi yang menggantikan pamannya.175. tt). Tahapan dakwah yang dilakukan bisa dilihat. Pada tahun 1153 M.919 M. putranya yang masih berumur empat tahun. Abu al-Hasari bin al-Sallar yang pada tahun 913 M/301 H. Ta>rikh al-Dawlah./562 H. Heinz Halm. . ) Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abd Allah al-‘Adid. Ia adalah seorang pemuda yang tampan dan sembrono yang lebih memikirkan C.122. Perkembangan. Al-Mahdi sudah berusaha pertahanan. Hitti.

Tetapi roboh pada waktu terjadi gempa pada tahun 703 H.UMM Press. / 1309 M f. 35 36 Philip K. dibangun pada tahun 366 H. Hasan Ibrahim Hasan. karena dalam pelaksanaannya. Ajid Thohir. Sejarah dan Peradaban Islam. 282-290. yaitu: a. Moh. hal ini. Perkembangan. pemecatan pejabat tinggi berada dibawah kontrol kekuasaan khalifah.org / wiki / Bani Fatimiyah. 800. Masjid al-Salih. Hirtory. Daftar pejabat bisa dilihat./ 1012 M.Hitti. Philip K. Masjid al-Hakim. . Dan selesai pada tanggal 7 Ramadan 361 H. / 1003 dan selesai bulan Ramadan 395 H. dibangun pada masa pemerintahan al-Hakim d. Menteri Sekretaris Negara yang meliputi:  Qadi yang berfungsi sebagai hakim dan direktur percetakan uang  Ketua Dakwah yang memimpin Dar al-Hikmah (bidang keilmuan)  Inspektur Pasar (muhtasib)yang membidangi bazar. disamping dimaksudkan sebagai dakwah juga sebagai legitimasi keagamaan bagi Imam-Imam Dinasti baru dalam sejarah Mesir.Nur Hakim. Yaman. Masjid al-Maqs. Juyushiyyah dan Fatimiyah yang berkuasa berikutnya sebagai salah satu keturunan para Imam (al-ma’sum dan al-Mahdi ) tersebut. Ta>rikh al-Dawlah. / 1005 M. jalan dan pengawasan timbangan dan takaran dalam perdagangan  Bendaharawan Negara yang membidangi bayt al-Mal  Wakil kepala urusan rumah tangga khalifah  Qari’ yang membacakan al-Qur’an kepada khalifah. g. b. sebagai salah satu bentuk pemuliaan kepada Imam mereka yang ma’sum sekaligus sebagai figur penyelamat (MessianisalMahdi). http://id. khalifah adalah kepala negara yang bersifat temporal dan spritual. dibangun pada masa pemerintahan al-Amir tahun 519 H. perang. c. 35  Terdapat beberapa pejabat lokal yang diangkat oleh khalifah untuk mengelola negeri-negeri taklukan untuk bertugas menarik pajak36 Dalam bidang Kemiliteran dibagi kedalam tiga kelompok. lihat juga. didirikan oleh Jawhar al-Siqilli yang pembangunannya dimulai pada tanggal 14 Ramadan 359 H. / 990 M. Masjid al-Azhar. (Malang. pengawal rumah tangga khalifah dan semua permasalahan yang menyangkut keamanan b. Masjid Roshidah. / 1125 M. Menteri Dalam Negeri c. Bidang Administrasi dan Pemerintahan Kekuasaan Pemerintahan Dinasti Fatimiyah mencakup wilayah yang sangat luas sekali meliputi Afrika Utara. Bentuk pemerintahan Dinasti Fatimiyah adalah bentuk yang dianggap pola 32 33 34 Hasan Ibrahim Hasan. dan Hijaz34. Akan tetapi masjid ini roboh pada waktu terjadi gempa tahun 702 H.Hitti. Dan diselesaikan oleh al-Hakim pada tahun 402 H. / 1308 M. lihat juga. Masjid al-Aqmar.wikipedia. pembangunannya dimulai pada tanggal 17 Rabi’ al-Thani 393 H.33 2. 115. Menteri-menteri dibagi dalam beberapa kelompk atau kelas yaitu: a.106. Palestina. Masjid al-Qarafah. pembangunannya dimulai pada pemerintahan al-‘Aziz tahun 380 H. Sisilia. / 977 M. Amir-amir yang terdiri dari para perwira tertinggi dan para pengawal khalifah b.sebagai tempat penyebaran paham Shi’ah Isma’iliyyah diantaranya dicatat oleh Hasan Ibarahim Hasan yaitu: 32 yang a. pesisir Laut Merah Afrika. 534-540.2004). e. Menteri Keamanan Negara yaitu menteri yang mengurusi bidang Ketentaraan. 804. Menteri Urusan Rumah Tangga yang bertugas menyambut tamu-tamu kehormatan utusan luar negeri d. Hirtory. Suriah. dibangun pada tahun 555 H. Dinasti Fatimiyah juga membangun sejumlah makam Imam-Imam Shi’ah seperti Makam Husayn di Mesir dan memindahkan kepalanya dari Ascalon ke Kairo. Ta>rikh al-Dawlah. / 970M./1160 M. / 972 M. Para perwira istana yang terdiri atas para ahli (ustadh) dan para kasim Komando-komando resimen yang masing-masing menyandang nama berbeda sepertii hafiziyyah.

Seorang ahli sastra yang muncul pada masa ini adalah khalifah al-‘Aziz yang berhasil membangun masjid al-Azhar./398 H. Mesir. Ali al-Hasan dan ibn Haytham sebagai peletak dasar ilmu fisika dan optik 45 Dalam bidang kebudayaan yang bisa kita saksikan sampai saat ini adalah beberapa bangunan masjid yang memcirikan arsitektur khas Islam dengan menampilkan tiang-tiang khas yang didesain dengan kaligrafi bergaya kufi serta terdapat pintu-pintu gerbang besar yang masih bertahan sampai sekarang yaitu: bab zawillah.Sejarah. 509-510. Ta>rikh al-Dawlah.Hitti. penulisan dan penerjemahan bahasa asing dari bahasa Yunani./513 H. provinsi Mesir wilayah timur. qurra’. lembaga ini ditutup dan para guru besarnya dihukum mati.Hitti.. Ajid Thohir. disamping terdapat Masjid al-Azhar (Masjid Jami’ dan dijadikan Jami’ah / Universitas) sebagai pusat kajian keilmuan baik aqli atau naqli. fuqaha’. Pada masanya ia berhasil membesarkan ahli fisika Muhammad al-Tamimi dan seorang ahli sejarah yang bernama Muhammad ibn Yusuf al-Kindi dan ibn Salamah al-Quda’i. (masa pemerintahan al-Hakim) didirikan perpustakaan Dar al-Hikmah yang memiliki empat ratus ruang dan terisi kurang lebih 200. beberapa contoh ditemukan di Barat yang dibawa kesana pada masa perang salib. kelompok yang paling terkenal pada masa ini adalah ikhwan al-Safa. al-‘Aziz memberi gaji yang besar kepada para pengajar sehingga banyak ulama yang pindah dari Baghdad ke Mesir. (Amsterdam: Djambatan. 539. sejarah. Classical.47 Sedangkan dalam bidang filsafat. pada tahun 1005 M. provinsi Mesir wilayah barat dan wilayah Iksandariyyah. Ta>rikh al-Dawlah. 1966). Philip K.Hitti. Hirtory. yaitu provinsi Mesir bagian atas. wazir dan suku. Khusus daerah Mesir terdiri dari empat provinsi. Philip K.41 dan ada juga sekolah Dar al-‘Ilm meskipun pada tahun 1119 M. Ta>rikh al-Dawlah. Kebudayaan dan Filsafat Dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan kebudayaan. Concise Encyclopedia of Arabic Ciuvilication. Hasan Ibrahim Hasan. Seorang astronomis yang terkenal pada masa ini adalah Ali ibn Yunus. yang diberi nama dengan nama sesuai tempat asal tenunan tersebut di kota Mesir seperti Dabiki. dan India ke dalam Bahasa Arab serta pendidikan. seorang wazir yang sangat peduli terhadap pendidikan dan keilmuan. Hirtory. Ta>rikh al-Dawlah.44 Para ilmuwan yang terkenal pada masa Dinasti Fatimiyah adalah Ya’qub ibn Killis. yang sekarang berada Pisa.38 3. Shiria dan daerah-daerah di Asia kecil. 435. Perkembangan.sudaniyyah atau yang dinamai dengan nama khalifah.Hirtory.802. ditutup oleh alMalik al-Afdal karena dianggap menyebarkan ajaran bid’ah42. Dimyat}i. adab. Persi. Ibid. 805. 37 Adapun disiplin ilmu dalamn buku-buku tersebut adalah ilmu kodrat. Dinasti Fatimiyah dapat dikatakan mengungguli prestasi bani Abbas di Baghdad dan Bani Umayyah di Spanyol pada saat yang sama. Termasuk produk budaya masa Dinasti Fatimiyah yang masih bisa kita lihat di museum Arab di Kairo adalah papan-papan yang diukir beberapa makhluk hidup seperti rusa yang diserang monster. Di Mesir. koleksi perunggu yang kebanyakan berupa cermin dan pedupaan serta patung perunggu grifin dengan tinggi 40 cm.Hitti. Sedangkan produk tenun yang berkembang saat itu adalah bergaya Koptik-Mesir dan kemudian dipengaruhi gaya Iran dan Sasaniyah. .801 Ibid.40 jauh sebelum itu sudah ada perpustakaan milik Ya’qub ibn Killis (perdana menteri pada masa pemerintahan khalifah al-Mu’iz dan al-‘Aziz wafat tahun 381 H.) yang bernama makatabah al-Qisr. / 991 M. diskusi para ulama. lihat juga.K. lihat juga. musik dan filsafat43. bab al-Nasr dan bab alFutuh dan juga pintu-pintu gerbang yang sangat besar di Mesir yang dibangun oleh arsitek-arsitek Edessa dengan rancangan ala Bizantium. Sekolah ini didirikan oleh alNasafi dan diaktifkan pertama kali di Nisapur lalu di Bukhara dan kemudian tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Dinasti Fatimiyah.400 eksemplar al-Qur’an yang dihiasi ornamen-ornamen indah (Illuminated)39 sebagai pusat studi tingkat tinggi yang didalamnya dilakukan kegiatan diskusi. 126. penelitian./395 H. kelinci yang diterkam elang dan beberapa pasang burung yang saling berhadapan. meskipun pada tahun 1008 M. 172 Hasan Ibrahim Hasan.46 Priode Fatimiyah juga dikenal dalam keindahan budaya tekstilnya. lihat juga. Hirtory. dan Tinnisi yang pada zaman Chaucher dikenal dengan sebutan Fustian berasal dari kata Fustat.37 Di luar jabatan-jabatan istana diatas. istananya dijadikan pusat kegiatan keilmuan.Ali. Grunebaum.000 buku dan 2. 117-118 Philip K. Hasan Ibrahim Hasan. yang pemikirannya lebih cenderung 43 44 45 46 47 38 39 40 41 42 Philip K. bahasa dan nahwu. 539. Bidang Ilmu Pengetahuan. Perkembangan. Prestasi ini bermula dari tradisi yang dirintis oleh khalifah al-‘Aziz. logika. 289. Ajid Thohir. Stepan and Nandy Ronart. terdapat jabatan tingkat daerah yang meliputi tiga daerah yaitu Mesir. segala urusan yang berkaitan dengan daerah tersebut diserahkan kepada penguasa setempat. nuhat dan ahli hadith. Hasan Ibrahim Hasan. 115. 800. Tafsir. disamping itu didirikan juga sekolah Persi yang memiliki disiplin ilmu yang diadopsi dari ajaran-ajaran Neo-Platonisme.

kemudian sudah ada peraturan cukai (al-Maks) untuk produk-produk impor serta peraturan-peraturan lainnya terhadap beberapa hasil bumi yang diterapkan dan dipatuhi dengan baik sesuai dengan peraturan fiqh. terdapat tujuh buah perahu berukuran 150 kubik dengan 60 tiang pancang berlabuh ditepi sungai Nil. al-Sharai’. diantaranya adalah: Asas al-Da’wah. Hamid al-Din al-Kirmani. Bahwa istana khalifah mempekerjakan 30. tambang besi. Pelabuhan besar yang dimiliki Dinasti Fatimiyah disana adalah pelabuhan ‘Aida’ di teluk Sudan. 5. Dalam hubungannya dengan masalah keuangan. 48 Hasan Ibrahim Hasan. Classical. dan kitab Unwan al-Din. Volume perdagangan lewat laut terbesar dilakukan dengan Barat dan Spanyol. ia menulis kitab Uyun al-Akhbar dan alMasabih fi Ithbat al-Imamah48 4. seperti keputusan politik yang diambil oleh al-Hakim 49 50 51 2. Mukhtasar al-Athar. terdapat 20. Damika. Abu Hanifah al-Nu’man. sedangkan di Timur dengan India yang telah berhasil mengubah lintasan perdagangan yang sebelumnya melalui teluk Persia ke laut Merah menjadi Hindia ke laut Tengah. Hirtory.000 orang. 5. karena para khalifah tersebut masih berkuasa penuh terhadap pemerintahan. Ja’far ibn Mansur al-Yamani. keramik. Ta>rikh al-Dawlah. aman dan damainya penduduk Mesir ketika itu. ia adalah sorang da’i isma’iliyyat yang pemikirannya lebih banyak dibidang politik.50 Diceritakan oleh Nasir-i-Khusraw pada masa ketika ia berkunjung ke Mesir. wol dan industri kristal. Abu Ya’qub al-Sajasi. Konon. termasuk dengan India dan negeri Mediterania yang beragama kristen serta melakukan hubungan kerja sama dengan republik Italia. Beberapa filusuf tersebut 1.000 toko milik khalifah yang hampir semuanya dibangun dengan batu bata dengan ketinggian hingga lima atau enam lantai dan dipenuhi dengan berbagai pruduk komoditi internasional.membela kelompok diantaranya: Shi’ah Isma’iliyyah. juga didorong karena pada waktu itu Dinasti Fatimiyah sudah mempunyai fasilitas pelabuhan di Iksandariyah. Nasir-i-Khusraw ketika ia berkunjung ke Mesir pada tahun 1046-1049 H. kain sutra. usul al-Shar’i. ia merupakan penulis yang paling bayak tulisannya. 465-501. Hasan Ibrahim Hasan. Ta>rikh al-Dawlah. Bidang Politik Keadaan politik pada masa awal pemerintahan Dinasti Fatimiyah sampai priode pemerintahan yang ketujuh.000 orang diantaranya adala pelayan dan 1. . Kaun al-‘Alam dan al-Kaun al-Mujrof 3.000 orang pengurus kuda.Hitti. alDa’watu al-Munjiyyah. 798. hasil karyanya al-Zayyinah setebal 1200 halaman membahas tentang fiqih. bahwa pada masa itu sudah diatur dengan sangat rapi. seni ukir. Ithbat al-Nubuwwah dan al-Nashrah 4. 206. diceritakan oleh seorang Persi yang menjadi Propagandis Isma’iliyah. Hubungan dagang dengan dunia non-muslim terbina dengan baik. Abu Abdillah al-Nasafi. baja dan tembaga49. jalan-jalan utama diberi atap dan diterangi lampu serta keamanan dan ketertiban pada masa itu sangat diperhatikan. Manhaj alFaraid} dan al-Risalah al-Misriyyah. Philip K. Ascaton dan Tripoli. 52 Lebih jelas lihat. meskipun keputusan politik yang diambil oleh mereka sering kali merugikan pihak lain yang non Shi’ah bahkan non muslim.51 Ini semua menandakan betapa makmur. ia menulis kitab al-Mawsul membahas ushul fiqh Shi’ah Isma’iliyyah. masa pemerintahan al-Zahir. Kayfiyah al-Salah. ia menulis kitab Da’aim al-Islam al-Yanabu. ia akan dipertontonkan diatas sepanjang jalan kota sambil membunyikan lonceng dan mengakui kesalahannya. 12. ditulis oleh Hasan Ibrahim Hasan52. Bidang Ekonomi dan Sosial Mesir pada masa ini mengalami kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial yang mengungguli Irak dan daerah-daerah lain dalam dunia Islam masa itu. seni kerajinan tangan. jajahan Shiria. Ta>rikh al-Dawlah. seperti pajak (kharaj) termasuk juga pajak wajib bagi ahl al-zimmah khusus orang laki-laki dan sudah baligh yang disebut al-Jawali. relatif stabil dan tidak ada kejadian besar. Hal tersebut dilakukan disamping karena dari Mesir banyak dihasilkan produk industri tenun. 582-592. Abu Hatim al-Razi. ia menulis al-Shawahid wa al-Bayan dan alfitrah wa al-Qirnat 6. toko-toko perhiasan atau tempat penukaran uang (money changer) tidak pernah dikunci saat ditinggal pemiliknya. Pisa dan Vinice. 146. al-Maji. filsafat dan aliran-aliran dalam agama. Kashf alAsrar. jika ada seorang pedagang yang curang. Grunebaum. Hasan Ibrahim Hasan. Mukhtasar al-Idah}.

lalu dilanjutkan dengan munculnya perseteruan para pejabat tinggi istana dalam memperebutkan posisi wazir yang didukung oleh kelompok tentara masing-masing. Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Shi’ah dalam Islam yang eksis selama kurang lebih dua setengah abad dan bisa bejaya melampaui capaian wilayah kekuasaan kerajaankerajaan Islam terdahulu. hal itu disebabkan agar tidak terjadi gejolak sosial antara pengikut beberapa mazhab dengan pendapat yang berbeda-beda tentang pelaksanaan salat tersebut. 1. barulah terjadi gejolak politik dalam pemerintahan dinasti ini. khususnya Mesir. Dinasti Fatimiyah memberikan kelonggaran kepada semua orang untuk melakukan kegiatan sosial. lalu alHakim mengeluarkan maklumat untuk menghancurkan seluruh gereja di Mesir dan menyita tanah serta seluruh harta kekayaan mereka sehingga mereka merasa kehilangan hak-haknya sebagai warga negara53. Hal ini disebabkan karena khalifah yang diangkat masih dibawah umur sehingga tidak bisa berkuasa penuh terhadap pemerintahan dan hanya dijadikan sebagai boneka oleh para wazir tersebut. kondusif terhadap perkembangan semua paham dan agama yang ada di Mesir. Setelah memasuki priode pemerintahan yang kedelapan. bani Hamdan dan pasukan Sudan. suku Berber. yaitu Shi’ah sekte Isma’iliyah 4. karena pada masa Dinasti Fatimiyah ini. pertikaian antara orang Turki.terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen dengan memaksa mereka memakai jubah hitam dan hanya dibolehkan menunggangi keledai. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan politik pada masa pemerintahan al-‘Aziz yang begitu moderat. meskipun disisi lain dinasti ini mempunyai misi menanamkan paham keagamaan. keagamaan dan bahkan politik. Mesir mengalami tingkat kemakmuran dan vitalitas kultural yang mengungguli Irak dan Baghdad sebagai pusat kekuasaan Islam kala itu. karena letak Mesir (Iskandariyah) yang sangat strategis untuk tercapainya hal tersebut. kekacauan politik terjadi dimana-mana. Sumbangan terbesar Dinasti Fatimiyah yang cukup signifikan adalah menyatukan Dunia Barat dan Timur. Karena sebuah hadith al-aimmah min quraysh dengan keyakinan bahwa Ali ibn Abi Talib (suami Fatimah alZahro putri Rasulallah) dan keturunannya sebagai pewaris kekhalifahan / Nabi 2. sedangkan kepada orang-orang muslim yang menjadi pegawai kerajaan diwajibkan mengikuti paham Shi’ah. masa pemerintahan al-Mustansir. BAB III KESIMPULAN 53 54 Ibid. meskipun al-‘Aziz sendiri pernah melarang pelaksanaan salat tarawih disemua masjid di Mesir54. dan telah memberi banyak sumbangan peradaban terhadap dunia Islam. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti yang dibangun atas dasar protes politik terhadap kekuasaan pada saat itu dengan legitimasi agama yaitu tuntutan Imamah sebagai pengganti Rasulallah SAW. 3.218 . Dalam segala aspek kehidupan secara umum.208 Ibid.

terj.1979.1996. Yogyakarta: PT. Jakarta: PT. Jakarta: PT. Kejayaan Islam:Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis. Mufrodi. Ira. Jakarta: PT. Heinz. Hasan. Thohir. Raja Grafindo Persada.3. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Ibrahim Hasan. 1-2. Moh. Ahmad.(Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Raja Grafindo Tim Penyusun.1997) Sounders.1981. Malang. Classical Islam A History 600-1258. Shiism. BIBLIOGRAPHY Amin.org/ wiki / Bani Fatimiyah. Perkembangan Peradaban di Dunia Islam. jld. http://id. UMM Press.Raja Grafindo Persada. Mawsu>’ah al-Ta>rikh al-isla>m wa al-Had}a>roh al-Isla>miyyah jld 5. W. Lapidus. Ikhtiar Baru Van Hoove.jld. Concise Encyclopedia of Arabic Ciuvilication. 2. Ali. Islam dan Kejayaan. Edward. 2003. 1970.1990.wikipedia. Tiara WacanaYogya.2. Philip. Von Grunebaum. G.1999. Bandung: Mizan. Kairo: al-Nashr. 2002. K. Yogyakarta: LIPI. Edinburg: University Press. Sejarah dan Peradaban Islam. Islam di Kawasan Kebudayaan Arab. Amsterdam: Djambatan. Ajid. Montgomery Watt. Mortimer. Abdullah. Hitti. Persada. terj. Nur Hakim. Halm. Hisrtory of The Arabs. D}uha al-Islam. Ta>rikh al-Isla>mi al-Siya>si wa al-Din wa al-Thaqaf wa alIjtima’ . 2004.Tarikh al-Dawlah al-Fatimiyyah. Salabi. .1991. 1958. jld. London: Redwood Book. Ensiklopedi Islam. A History of Medival Islam. Sejarah Sosial Umat Islam. Ali.. Kairo: Lajnah al-Ta’rif wa al-Nashr.. Ahmad. tt.1994. K.1966. JJ. Taufik. __________. Chicago: Aldine Publishing company. Kairo: Maktbah al-Nahdah al-Misriyah. Kairo: Maktab al-Nahd}ah al-Misriyah. Serambi Ilmu Semesta.2004. Jakarta: PT.1984.2006. Jakarta: PT. Sejarah Islam:Tarikh Pramodern.Stepan and Nandy Ronart.E.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->