KAJIAN MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

1.0

PENDAHULUAN

Bahasa adalah kunci pintu khazanah ilmu dan bacaan adalah jaminan untuk mendapatkan ilmu (Koh 1986). Kelemahan penguasaan bahasa akan menjejaskan kemajuan murid dalam mata pelajaran lain, kerana bahasa adalah alat komunikasi untuk mempelajari segala jenis ilmu pengetahuan. Fungsi asas bahasa adalah sebagai alat komunikasi bagi manusia dan keperluan berkomunikasi ialah keperluan hidup yang asasi. Kebolehan berkomunikasi dan mempelajari sesuatu melalui bahasa adalah satu ciri unik manusia yang hidup bermasyarakat. Tidak ada manusia di dunia ini tidak mempunyai bahasa, malahan semua manusia perlu berbahasa untuk menyampaikan hasrat dan perasaan meskipun hanya dengan menggunakan bahasa isyarat. Salah satu matlamat pendidikan ialah memastikan semua kanak-kanak mendapat pendidikan yang sama. Namun, tidak semua pelajar dapat menerima dan menguasai pembelajaran seperti yang diharapkan dan dirancang. Terdapat beberapa golongan pelajar yang tidak bernasib baik sehingga menghalang proses-proses pembelajaran berlaku dengan baik. Antaranya ialah kanak-kanak keperluan khas.

Walau bagaimanapun, kekurangan dan ketidakupayaan yang dimiliki kanak-kanak keperluan khas menyebabkan mereka berbeza daripada kanak-kanak yang sempurna sifatnya, sama ada dari segi kecerdasan mental mahupun keupayaan fizikal. Perbezaan dan kekurangan ini menyebabkan kaedah pembelajaran bahasa bagi kanak-kanak khas ini berbeza berbanding yang digunakan kepada kanak-kanak yang sempurna sifatnya. Mereka sebenarnya sangat istimewa untuk difahami.

2.0

DEFINISI PELAJAR BERMASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI. Kanak-kanak normal akan menguasai sesuatu bahasa jika dia terdedah kepada

bahasa tersebut kerana dia akan mendengar dan meniru apa yang didengarinya. Walau bagaimanapun, tidak semua kanak-kanak mampu menguasai dan memperoleh bahasa mengikut kadar yang sama dari segi tempoh masa ataupun peringkat prestasi kemahirannya. Perbezaan kadar ini berlaku kerana ketidakseimbangan faktor-faktor pengaruh yang diperoleh oleh kanak-kanak iaitu keadaan fizikal, kecerdasan, perkembangan kognitif, daya diskriminasi (pengamatan), pengalaman, persekitaran, emosi, motivasi dan sahsiah (Mat Daud Yusof 1990). Menurut Martin dan Miller (1996), ciri-ciri masalah bahasa merujuk kepada ketidakupayaan seseorang kanak-kanak menguasai kemahiran berbahasa yang terdiri daripada lima komponen bahasa iaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan aspek pragmatik. Pakar dalam bidang ini berpendapat kanak-kanak bermasalah bahasa ini memerlukan satu cara atau teknik bahasa yang boleh mereka gunakan dan di fahami dengan mudah untuk berkomunikasi. Ada pendapat menyatakan komunikasi, bahasa dan pertuturan adalah dalam konteks yang sama tetapi pengkaji bahasa berpendapat terdapat perbezaan yang ketara antara ketiga-tiga itu. Menurut Owen (1990), komunikasi adalah proses di mana seseorang itu bertukar maklumat dan berkongsi idea. Pengirim dan penerima membina maklumat dan saling bertukar maklumat dalam dua hala. Maklumat tersebut diterima dan saling memahami. Walaupun komunikasi menggunakan pertuturan dan bahasa, aspek lain perlu diambil kira seperti bentuk, intonasi, penekanan suara dan gaya pertuturan yang boleh menggambarkan emosi dan sikap penutur yang memberikan pelbagai makna. Komunikasi bukan sahaja menggunakan bahasa tetapi boleh juga terjadi melalui tanda isyarat, gerakan badan, eye contact dan ekspresi.

dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan. pertuturan atau bahasa normal yang mengganggu komunikasi atau yang menarik tumpuan negatif terhadap individu yang mengalaminya. Komunikasi normal biasanya bergantung pada pertuturan dan bahasa. Hal ini mungkin melibatkan bentuk bahasa. Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk-bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakili perkataan. Masalah komunikasi. Berdasarkan definisi tersebut. Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain. pertuturan dan bahasa. masalah bahasa ataupun kedua-duanya sekali. malah masalah komunikasi ini mungkin adalah gejala seperti terencat akal ataupun autisme. Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanak- kanak itu dirujuk kepada pakar untuk disaring.0 2. penulisan dan lain-lain). Walau bagaimanapun. Manakala masalah bahasa ditakrifkan mengikut The American Speech and Hearing Association (1993).2. merupakan masalah dalam kefahaman dan penggunaan sistem simbol bahasa (seperti lisan. terdapat banyak jenis dan bentuk masalah komunikasi yang membawa kesan yang serius kepada individu yang mengalaminya. masalah bahasa dan komunikasi yang dihadapi membawa impak yang ketara dan serius dalam pelbagai aspek perkembangan dan pencapaian akademik. seorang pelopor terkenal dalam bidang perkembangan terapi pertuturan. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan.1 CIRI-CIRI MURID BERMASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI. Kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi merupakan satu kumpulan yang heterogeneous. Kesan masalah bahasa dan komunikasi adalah seperti berikut: . Mengikut Charles Van Riper (1905-1994). atau menyebabkan individu tersebut menjadi segan atau merasa diri kurang upaya. masalah komunikasi merupakan satu penyimpangan daripada pendengaran. kandungan bahasa dan fungsi bahasa dalam komunikasi dalam apa jua kombinasi. Mereka tidak mempunyai ciri-ciri yang seragam dan tahap masalah yang dialami boleh terdiri daripada ringan sehingga amat teruk.

kurang upaya dan sebagainya secara tidak langsung. Gangguan cara bercakap adalah lencongan yang melibatkan gentian. Setiap kanak-kanak mempunyai suara yang unik tetapi perbezaan dalam cara kanak-kanak itu bercakap menjadi suatu masalah apabila pertuturannya tidak dapat difahami oleh orang yang mendengar. tertinggal dan tambahan kepada bunyi-bunyi itu. Masalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak ini memberi kesan terhadap bunyi yang dikeluarkan. Tambahan pula sekiranya mereka bertutur terlalu gopoh akan menjadikan percakapan itu lebih sukar untuk kita fahami. mengganggu kanak-kanak belajar dan menyekat percampurannya dengan kawan-kawan. masalah pendengaran dan . Masalah cara bercakap adalah paling ketara dalam kesemua masalah komunikasi di dalam kelas. hal ini juga sukar dimengerti kalau kita tidak pernah bercampur gaul dengan mereka yang berkenaan. sumbing. ataupun cara kanakkanak itu bercakap mengganggu pendengar daripada memahami apa yang cuba disampaikan. 2. Satu lagi adalah pertuturan yang belum matang seperti percakapan anak-anak contohnya pertuturan µtertinggal¶ huruf ataupun perkataan. Hal ini mendatangkan kesukaran dalam penyesuaian hubungan sosial. Oleh itu. Ada kalanya kanak-kanak yang mengalami gangguan pertuturan ini juga mengalami masalah lain seperti cerebral palsy.Kelemahan sewaktu berkomunikasi berkait rapat dengan kelemahan murid menggunakan bahasa lisan dengan jelas dan berkesan. Gentian yang sering dan gemar dilakukan oleh murid-murid adalah seperti bunyi µr¶ diganti dengan µI¶ dan µz¶ dengan µj¶.2 Masalah pertuturan. Antara masalah komunikasi ialah gangguan percakapan. Contohnya Razali disebut µLajali¶. Masalah komunikasi melibatkan emosi seperti rasa malu. Bertutur ialah proses komunikasi yang amat berguna dan kesannya adalah pada pembelajaran. Cara percakapan mereka hanya difahami oleh kumpulan berkenaan yang tertentu sahaja. Kanak-kanak yang menghadapi masalah ini juga menghadapi kesukaran memahami istilah dan perkataan apabila bertutur atau kesukaran menggabungkan perkataan untuk melafazkan pemikiran.

Melibatkan kemahiran berbahasa yang berkembang dalam kadar yang lambat tetapi dalam urutan normal bagi aspek-aspek bahasa seperti pembentukan ayat. Apabila ia merasa sukar untuk orang lain memahaminya. Antara ciri-ciri bagi kecacatan ini ialah masalah artikulasi/fonologi. Mereka juga mengalami kesukaran mengikut arahan yang bersesuaian dengan tahap umur. 2. Kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan ini tidak mampu menyatakan keperluan. mereka berasa kecewa dan menunjukkan tingkah laku yang agresif. Masalah dalam aspek bahasa ini terbahagi kepada dua iaitu: i) Perkembangan lambat. suara kasar. terutama dalam kemahiran interaksi sosial kerana peluang untuk mereka berkomunikasi adalah terhad. Keadaan persekitaran di rumah yang tidak menyumbangkan kepada perkembangan bahasa yang baik juga adalah faktor bagi perkembangan bahasa yang lambat. perbualan dan pemahaman. Kanak-kanak ini diabaikan oleh rakan-rakan kerana sukar bagi memahaminya dan ini membawa kepada keadaan perkembangan bahasa yang semakin lambat. manakala bahasa ekspresif ialah kemampuan untuk menyatakan idea dalam perkataan ataupun simbol.3 Masalah bahasa. Bahasa reseptif ialah kemampuan memahami dan mengingat apa yang diperkatakan oleh orang lain. Hasil daripada kajian. . tiada bunyi yang keluar apabila bercakap. dengan ayat yang pendek dan mudah serta tatabahasa yang tidak tepat. Kebanyakan perkembangan lambat berkait dengan peluang yang terhad untuk belajar. kanak-kanak ini menghadapi masalah bahasa iaitu bahasa reseptif dan ekspresif. kehendak dan perasaan yang seterusnya menjejaskan pembelajaran dan interaksinya dengan orang lain.dyspraxia. Pertuturan kanak-kanak dalam kategori ini adalah seperti pertuturan kanak-kanak yang lebih kecil. sengau dan gagap.

ayat yang dituturkan oleh kanak-kanak tertentu itu terlalu panjang dan kompleks tetapi tidak dapat memberi makna terhadap perbualan dengan orang lain. penerimaan visual (membaca) dan pelahiran visual (menulis). Selain itu. Mereka menggunakan ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan perbualan yang sedang berlangsung ataupun member jawapan yang tidak sesuai dengan soalan yang diberikan. Justeru. beliau akan memberikan sokongan dalam pelbagai bentuk termasuklah dari segi demonstrasi bagi membantu kanak-kanak memahami dan berkomunikasi.ii) Kecacatan berbahasa. pelahiran auditori (bertutur).Kanakkanak dalam kategori bermasalah bahasa dan komunikasi tidak dapat memahami penerangan seterusnya dapat menimbulkan masalah tingkah laku. penerima auditori (mendengar). Oleh itu. Misalnya. sukar mengingat nama-nama benda dan sering terganggu percakapan hingga terpaksa berhenti kerana tidak mengetahui perkataan yang sesuai untuk disebut. guru perlulah memahami keadaan kanak-kanak ini. Kanak-kanak ini dikenal pasti berdasarkan kemahiran yang dipelajari. Hal yang demikian adalah seiring dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh ahli patologis bahawa kemahiran berbahasa berkembang mengikut peringkat-peringkat tertentu iaitu peringkat bahasa dalaman. . Kanak-kanak yang mengalami kecacatan berbahasa dapat di kesan daripada perbualan. kanak-kanak bermasalah bahasa ini juga sering kali menggunakan tatabahasa yang tidak tepat. Guru yang efektif ialah insan yang sedar terdapat kemahiran dan kelebihan yang tidak nampak secara luaran dalam diri kanakkanak ini.

Memandang kekerapan berlaku masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. Namun. terutamanya pada bahagian otak tertentu yang bertanggung jawab terhadap pemprosesan bahasa. Hal demikian disebabkan terdapat perhubungan antara ketidaksempurnaan bilangan kromosom dengan beberapa kumpulan masalah bahasa/komunikasi tertentu (contoh: trisomi 21). kita boleh mengkategorikan punca adalah seperti berikut seperti berikut : a) Faktor Genetik / Sejarah keluarga Faktor genetik ini lebih kerap berlaku dalam keluarga-keluarga tertentu dan risiko masalah ini lebih tinggi dalam kalangan lelaki. .1 PUNCA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI MURID YANG TERLIBAT. c) Faktor perinatal (semasa kelahiran) Sekiranya lebih komplikasi semasa kelahiran. b) Faktor neurologi Masalah ini terjadi apabila ketidaksempurnaan dalam perkembangan sistem saraf. kanak-kanak lebih berisiko tinggi untuk mengalami masalah perkembangan bahasa (contoh : masa kelahiran yang panjang boleh mengakibatkan kekurangan oksigen kepada sel-sel di otak menyebabkan masalah anoxia).0 4. Punca masalah bahasa / pertuturan Hasil dapatan kajian menunjukkan kategori masalah yang kerap sekali dijumpai ialah masalah pembelajaran secara spesifik (specific learning disabilities) seperti disleksia yang memberi kesan terhadap salah satu aspek pembelajaran. Selain itu juga kecederaan pada bahagian otak tertentu juga menyebabkan terjejasnya sistem neurologi. kita harus meninjau beberapa punca sebab yang boleh mengakibatkan kewujudan masalah tersebut. pasangan kategori masalah yang kerap sekali dijumpai bersama (dual disabilities) ialah masalah bahasa/komunikasi bersama masalah kerencatan akal. Masalah komunikasi berada pada kedudukan kedua dari segi kekerapan berlakunya. Walaupun sebahagian besar masalah bahasa dan komunikasi tidak diketahui puncanya.4.

iaitu sebelum kanak-kanak memperoleh bahasa (di bawah 2 atau 3 tahun). e) Kerencatan kognitif / mental Terdapat hubungan yang rapat antara perkembangan bahasa dan kognisi (cognition ). maka tidak hairanlah bahawa kerencatan mental dan masalah bahasa merupakan dual disability yang kerap berlaku dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Ibu bapa mempunyai peranan yang penting kepada pembangunan pendidikan anak. Dalam kaedah menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam penglibatan berbentuk sokongan ini. Peranan yang dimainkan oleh ibu bapa memberi erti yang begitu besar pada pembentukan keyakinan dalam kalangan pelajar seterusnya berupaya membantu daripada segi pencapaian akademik pelajar berkenaan. kehilangan jenis konduktif akibat kerosakan pada telinga luar atau/dan tengah juga merupakan salah satu faktor kehilangan pendengaran(contoh: infeksi otitis media yang kronik).d) Kehilangan pendengaran Masalah ini berlaku apabila kehilangan jenis sensori-neural akibat kerosakan pada telinga dalam pada peringkat pralingual. Selain itu. f) Faktor persekitaran / sosial Kemiskinan boleh mengakibatkan risiko biologikal yang mungkin menjejaskan pembinaan organ-organ penting seperti otak dan telinga. emosi dan kognitif. Hubungan yang baik antara ibu bapa dan pihak sekolah memberi kesan positif pada tingkah laku serta pencapaian akademik anak. Hal ini bermakna hubungan ibu bapa dengan pihak sekolah selain membantu dalam hal persekolahan anak. . pihak sekolah perlulah memberi sokongan yang padu kepada ibu bapa. Penglibatan ibu bapa amat diperlukan sebagai sokongan pada pencapaian akademik anak-anak mereka. mereka dapat membantu ke arah pendidikan yang lebih baik. Faktor ini juga boleh berinteraksi dengan faktor-faktor lain untuk menghasilkan kesan yang negatif terhadap pelbagai aspek perkembangan seperti fizikal.

2 Punca-punca masalah komunikasi. 4.2. Masalah ini berlaku kepada kanak-kanak cerebral palsy. masalah auditori atau sistem saraf mulut yang tidak normal. Masalah ini dialami oleh kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. morfologi. Secara umumnya. Kanak-kanak ini juga mengalami masalah untuk menyebut perkataan dengan jelas dan bunyi yang betul. Bunyi-bunyi vokal dan konsonan juga sukar untuk dibezakan dan kebolehan untuk memahami bacaan bibir bergantung pada tahap penguasaan bahasa dan pengetahuan tentang konteks bahasa. Kebanyakan kanak-kanak bermasalah tidak dapat menggunakan intonasi dan ritma dengan kadar yang sesuai. kognitif. bahasa yang digunakan oleh kanak-kanak ini tidak konsisten kerana beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kepelbagaian kaedah dan penilaian yang menghasilkan keputusan yang berbeza-beza serta keadaan tertekan kanak-kanak semasa situasi ujian dijalankan. kanak-kanak ini mengalami masalah untuk menyebut perkataan dengan jelas dan bunyi yang betul. Oleh sebab itu. Hal ini berdasarkan masalah yang mereka hadapi iaitu masalah dari aspek pendengaran dan sistem saraf mulut yang tidak normal. Kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa juga menggunakan bacaan bibir untuk memahami pertuturan. Namun cara ini boleh menimbulkan masalah untuk membezakan bunyi yang hampir sama. Kadang-kadang mereka bercakap dengan nada yang terlalu tinggi dan tidak sesuai .4.1 Fonologi Kajian mendapati bahawa 70 % daripada kanak-kanak bermasalah bahasa ini mengalami masalah untuk mengeluarkan kata-kata. bukan mudah untuk membuat sesuatu rumusan dalam masalah ini. Daripada kajian yang telah dijalankan. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh masalah artikulasi. Dengan demikian. Mereka juga mengalami masalah penerimaan input auditori dan visual yang menyebabkan timbul masalah kesukaran memahami dan mempelajari pertuturan. sintaksis. kanak-kanak bermasalah bahasa ini diuji daripada aspek tingkah laku dan kesukaran di dalam penggunaan lima komponen bahasa iaitu aspek fonologi.semantik dan pragmatik.

Hal yang demikian kerana mereka tidak dapat membezakan ciriciri prosodi. ³Adam diikuti oleh kanak-kanak´ tetapi kanak-kanak menggambarkan ³Adam mengikuti dan berada di belakang kanak-kanak´. kanak-kanak mula mempelajari tatabahasa. Dari aspek penulisan pula. Mereka juga akan mengambil masa yang lama untuk menguasai kemahiran menyebut kata-kata. Mereka juga menghadapi masalah untuk menggunakan ayat yang panjang kerana kadar penambahan purata panjang ujarannya amat lemah (Men Of Utterance-MLU). Mereka sering terkeliru dengan ayat-ayat pasif. Contohnya.2 Morfologi Berdasarkan kajian ini juga kanak-kanak bermasalah bahasa kebanyakannya tidak boleh menggunakan bahasa atau penggunaan perkataan yang betul dalam pertuturan mereka. Sebagai contohnya. Tafsiran makna ayat juga berdasarkan turutan perkataan kerana kebiasaan menggunakan peraturan ayat ringkas (subjek-aksi-objek). Selain itu. Mereka sering keliru dengan penggunaan bahasa kerana hanya memikirkan logik ayat sahaja. Kanak-kanak ini kurang menggunakan imbuhan akhiran dan bertindak menggugurkannya di dalam penggunaan ayat. Kefahaman mereka menggunakan kefahaman tatabahasa lebih kepada ayat yang kompleks. Keadaan ini pada dasarnya adalah disebabkan oleh perbendaharaan kata yang terkumpul pada kanak-kanak tersebut amat kurang. Kanak-kanak yang mengalami masalah bahasa antara lain turut bermasalah untuk membuat ujaran terhadap ayat-ayat kompleks. Contohnya kanak-kanak Autisme. mereka tidak dapat menulis dengan baik berbanding dengan pertuturan. Kanak-kanak masih tidak tahu membezakan tatabahasa yang digunakan dan menganggap ianya sama. mereka juga mengalami kelewatan di dalam memulakan kombinasi perkataan.dengan konteks ayat. menerangkan sesuatu atau menggulung ayat. 4. Mereka juga menghadapi masalah untuk memberi penjelasan. Kanak-kanak bermasalah bahasa ini juga mengalami masalah kelewatan di dalam pemerolehan bentuk kata kerja yang betul.3 Sintaksis Pada tahun persekolahan.2. 4.2. makanan akan jadi µmakan¶ sahaja dan minuman akan jadi µminum¶ sahaja. Di samping itu. mereka juga .

Kanak-kanak masalah bahasa akan dapat menguasai kemahiran ini apabila mereka masuk ke alam dewasa. kuantiti. Mereka akan lebih suka mendiamkan diri daripada melibatkan diri di dalam perbualan. ruang dan masa. walaupun kanak-kanak bermasalah bahasa boleh memberi kefahaman kepada mereka yang bercakap dengannya. serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. 4.2. Mereka lebih mudah mempelajari konsep-konsep yang berkait seperti saiz dan ruang. Contoh. antonim. Penggunaan bahasa juga terlalu berstruktur dan berbentuk streotaip menyebabkan kurangnya variasi bahasa. Di dalam situasi harian mereka terlalu bergantung pada konteks dan penggunaan perkataan yang telah diketahui sahaja .masih tidak tahu membezakan penggunaan perkataan yang mempunyai dua atau lebih makna. masalah kekurangan perbendaharaan kata juga turut mengundang masalah untuk mempelajari perkataan baru secara tidak formal. namun begitu mereka selalunya gagal dalam memberikan maklumat yang dikehendaki. mereka lebih suka mendiamkan diri (Abbeduto 1991). Mengikut kajian yang dilakukan. Mereka juga mengalami masalah untuk menggunakan perkataan yang telah dipelajari akibat kelemahan memahami makna perkataan secara umum. Mereka jarang-jarang sekali ingin bertanya atau meminta penjelasan yang lebih lanjut. ³Kek ini manis´ dengan ³Perempuan itu manis dipandang´. Masalah ini akan semakin serius dengan peningkatan usia kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak bermasalah bahasa mengalami masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Kanak-kanak dan orang dewasa yang mengalami masalah bahasa akan mengalami kesukaran dalam pertuturan dan perbualan. Mereka juga sukar memahami perkataan yang mengandungi pelbagai makna.4 Semantik Kanak-kanak bermasalah bahasa mengalami kesukaran untuk memahami makna perkataan mengikut kategori. menggunakan perkataan yang berhubung seperti sinonim. namun untuk menjawab atau memperkatakan tentang sesuatu tajuk yang lebih rumit.

status anak. Grossman. Manakala ibu bapa berhubung secara tidak formal dan mempunyai peluang lebih luas melibatkan diri dalam persekolahan. masalah ini tidaklah begitu rumit berbanding dengan masalah lain kerana kanak-kanak biasa juga turut mengalami masalah ini dalam perbualan mereka (Martin & Miller. Bagi kanak-kanak bermasalah bahasa mereka menghadapi masalah di dalam menentukan giliran di dalam perbualan mereka. kepercayaan dan sosioekonomi. Perlakuan ini adalah dipercayai hasil daripada hubungan ibu bapa dan anak seperti dalam perlakuan si ibu menyuapkan makan kepada si anak. 1996). Walaupun ibu bapa sedar mereka perlu melibatkan diri dalam persekolahan kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Coots (1998). 4.menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk memahami bahasa yang digunakan di dalam buku teks atau buku akademik. sikap dan persepsi ibu bapa terhadap sekolah adalah penyumbang utama bagi ibu bapa dalam melibatkan diri mereka di .2. Namun begitu. Osterman dan Schmelkin(1999) masih tidak dapat menentukan penglibatan ibu bapa di sekolah. Menyorot pada kajian lepas. kajian mereka merumuskan sumber keluarga. seseorang akan bercakap dan seorang lagi akan mendengar dan kemudiannya baru menjawab mengikut giliran tanpa menyampuk di tengah-tengah perbualan.5 Pragmatik Dalam perbualan yang normal. tempat dan peraturan. kepercayaan dan status ekonomi. 6. Walau bagaimanapun. namun masih ramai yang tidak memenuhi tanggungjawab itu. sikap dan persepsi ibu bapa kepada sekolah adalah faktor utama menentukan penglibatan mereka di sekolah. Masalah ini kebanyakannya dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. Guru khas hanya bertugas secara formal dan dibatasi oleh faktor-faktor seperti masa.menyatakan penglibatan ibu bapa dalam persekolahan kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah perlu kerana golongan ibu bapa adalah golongan yang memiliki banyak kelebihan berbanding guru khas dalam menjalankan fungsi ataupun tanggungjawab pada persekolahan.0 PENGLIBATAN IBU BAPA DAN MASYARAKAT. Menurut beliau lagi menyatakan bahawa status kanak-kanak.

semakin kurang penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran. semakin banyak ibu ataupun bapa itu memikirkan pembelajaran anaknya dan semakin rapat hubungannya dengan kegiatan anak. menghadiri mesyuarat. b) Bilangan anak Bilangan anak yang ramai menghalang ibu bapa memberi tumpuan sama rata kepada anak. membuat keputusan. penglibatan di sekolah dan kedua-duanya. keperluan fisiologi seperti makanan. Semakin ramai bilangan anak. pakaian dan tempat kediaman perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu itu dapat memenuhi keperluan-keperluan lain seperti melibatkan diri secara aktif di sekolah dan sebagainya. bapa didapati lebih komited kepada kerja berbanding persekolahan anak. Dalam hal ini. c) Pendapatan Menurut teori keperluan Maslow. Walau bagaimanapun. Penglibatan ibu bapa tidak bermakna sekiranya tidak mendapat sokongan terutama dari segi kewangan dan kebendaan. Hal ini disebabkan mereka memikir pembahagian masa yang lebih dalam hal mencari sumber rezeki untuk anak-anak yang ramai. ibu bapa yang tua sedar sumbangan. Oleh itu. pengetahuan dan kemahiran mereka tidak lagi dihargai. mereka lebih terlibat dalam hal keagamaan dan kebajikan diri sendiri dan komuniti. Penglibatan ibu bapa dapat dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu penglibatan di rumah. Di sekolah ibu bapa membuat temu janji dengan guru khas bagi membincangkan masalah pelajaran anak. Banyak kajian yang . Walau bagaimanapun bapa yang mempunyai anak yang tidak ramai lebih bertanggungjawab dalam persekolahan anaknya. Di rumah ibu bapa dapat mengawasi kerja rumah anak yang diberi oleh guru. meneliti rancangan dan memeriksa rekod anaknya yang disimpan di sekolah. Antara faktor penglibatan ibu bapa yang dikenal pasti ialah: a) Umur Umur mempengaruhi penglibatan ibu bapa baik di rumah ataupun di sekolah.sekolah seterusnya mereka mendapati ibu bapa mempunyai sikap positif dalam aktivitiaktiviti yang dilakukan di sekolah. Semakin tinggi umur seseorang ibu ataupun bapa.

e) Pendidikan bapa Pendidikan yang tinggi mendorong bapa menjawat jawatan yang lebih baik. Bapa berperanan memberi rangsangan dan menyediakan persekitaran yang sihat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Pengabaian tanggungjawab ini berlaku secara tidak . pengkonsepsian. status pekerjaan ibu bapa didapati mempunyai kaitan dengan tahap penglibatan mereka di sekolah.dijalankan mendapati faktor ekonomi keluarga memberi kesan pada peranan ibu bapa dalam persekolahan anak. peruntukan masa untuk berbincang dengan disedari. pembacaan. f) Anak Masalah pembelajaran adalah gangguan minimum pada sistem saraf deria ataupun saraf otak yang mengganggu prestasi normal individu dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan faktor ekonomi keluarga mempunyai pengaruh yang amat penting menentukan penglibatan ibu bapa di sekolah. bahasa dan matematik. d) Jenis pekerjaan Menurut Lareau (1986). pihak sekolah berkaitan masalah pelajaran anak adalah terbatas. Ibu bapa yang terikat dengan masa kerja didapati lebih sukar menghadiri sebarang aktiviti persekolahan anak. Justeru. khususnya pada aspek penanggapan.

rohani. kebolehan. Pengukuran yang dijalankan berupaya mengesan perkembangan. Guru khas perlu menggunakan ujian diagnostik bagi mengenal pasti punca masalah dan kesukaran dalam pembelajaran. guru juga perlu menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan sesuatu mata pelajaran Pengukuran yang dijalankan dapat menjana maklumat yang lebih tepat dan menyeluruh tentang murid. Hal ini mampu memberi peluang kepada guru memperbetulkan kesilapan dan memperbaiki kelemahan murid secara serta merta supaya kelemahan itu tidak terhimpun. Bagi menentukan pendidikan rendah mencapai hasrat yang dimaksudkan. Penekenan ke atas penilaian yang berasaskan sekolah dapat membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap maksimum. adalah penting guru memahami konsep. Guru dapat mengesan perkembangan murid dari satu masa ke semasa. Pembelajaran di kelas khas adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. hasrat menghasilkan individu yang berkembang secara menyeluruh. Hasil analisis membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Pengukuran dirancang dan dikendalikan oleh guru khas. Oleh yang demikian.0 PENILAIAN. Selain itu. Melalui penilaian. Guru khas hendaklah mengukur kemampuan kanak-kanak yang didapati bermasalah di dalam kelas. Instrumen pengukuran dibina dan ditadbir oleh guru khas. Hasil pengukuran digunakan sebagai tindakan susulan bagi memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan pembelajaran murid. penilaian yang dikendalikan oleh guru dalam bilik darjah adalah amat sesuai sebab meliputi penilaian ke atas semua aspek.7. Pengukuran lebih bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid daripada satu peringkat ke satu peringkat. . menghayati matlamat serta perlaksanaan pengukuran dalam darjah sebaik mungkin dalam pelajaran dan pembelajaran. bersepadu dan seimbang daripada aspek intelek. jasmani dan emosi tercapai. kemajuan dan pencapaian murid secara menyeluruh.

Sedangkan dalam Perisytiharan PBB menegaskan tentang keperluan untuk membantu golongan kurang upaya untuk ³ mengembangkan kebolehan mereka dalam pelbagai aktiviti´ dan mempromosikan ³integrasi dalam kehidupan biasa sebaik yang boleh´. Sebagai contoh kes ialah kanak-kanak yang mempunyai masalah berbahasa dan komunikasi namun pada masa yang sama kanak-kanak ini mempunyai kecacatan lain seperti celebral palsy. jejak ilmu perlu dituruti dan didakap erat sebagai penyuluh lakaran landasan kehidupan yang jauh lebih cemerlang agar mereka tidak akan ketinggalan seiring peredaran zaman.8. Hal demikian bermaksud pendidikan kepada kanak-kanak khas bukanlah hanya terhad kepada individu yang ³boleh dididik´ sahaja. temu bual dengan pelajar. sumbing. Isu-isu yang berbangkit ini perlulah dicari jalan penyelesaiannya dan dibincangkan secara terbuka dengan semua pihak tanpa meletakkan kesalahan di bahu mana-mana pihak. Berdasarkan keperluan dan masalah yang dikemukakan tadi dapat kita lihat di manakah letaknya keadilan dalam pendidikan terhadap individu OKU? Sedangkan setiap insan tidak kiralah ditakdirkan cacat bagaimanapun perlulah diberikan peluang dan ruang untuk mendapat pendidikan.0 ISU-ISU MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI. dan ibu bapa saya dapati bahawa terdapat pelbagai isu yang dihadapi oleh pelajar bermasalah bahasa dan komunikasi. isu-isu ini perlulah di lihat sebagai cabaran buat kita semua kerana usaha membantu murid-murid ini tidak wajar terhenti dalam apa keadaan sekali pun. Berdasarkan pemerhatian. Sesukar mana laluannya. Hal ini adalah tidak selaras dengan Perisytiharan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Tentang Hak-hak Orang Kurang Upaya (OKU). Namun. Guru Besar. i) Peraturan Pendidikan Khas 1997 Menurut Seksyen 3(1) Peraturan Pendidikan Khas 1997 hanya boleh diperkenalkan kepada individu yang dikategorikan sebagai ³boleh didik´. masalah pendengaran dan dyspraxia mestilah perlu . Berikut merupakan antara isu-isu pelajar bermasalah bahasa dan komunikasi. Kajian ringkas yang saya lakukan adalah kajian terhadap Program Pendidikan Khas. guru. pengalaman. Untuk menjalankan kajian ini saya telah beberapa kali melawat kelas yang berkenaan.

Justeru. ii) Terapi Pertuturan. Bagi keluarga yang kurang mampu atau berpendapatan rendah. Khidmat ini perlulah dimulakan lebih awal terutama di peringkat pra sekolah kerana proses terapi pertuturan dan pendengaran adalah lebih berkesan. . Isu ini adalah menjadi masalah kepada ibu bapa kerana mereka ingin menghantar anak mereka ke sekolah untuk didik tetapi impian ini ada kalanya terhalang. Tambahan pula. Oleh itu. semasa proses intervensi awal kanak-kanak yang terlibat perlulah diletakkan dalam kelompok kecil supaya guru dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka. Kementerian Pelajaran Malaysia dicadangkan untuk menyediakan khidmat ahli terapi pertuturan yang pakar dan berkemahiran dan Audiologis di sekolah. Semakin cepat masalah dikenal pasti dan berusaha untuk sesi rawatan maka lebih berpeluang untuk baik seterusnya pulih daripada masalah ini. Ibu bapa sering kali terpaksa mendapatkan perkhidmatan tersebut daripada pihak swasta. Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mewajibkan pendidikan enam tahun di peringkat sekolah rendah.juga diberi pendidikan. Selain itu. Contohnya. Program Intervensi Awal untuk kanak-kanak yang dikenal pasti bermasalah bahasa dan komunikasi ini perlulah dimulakan sejak peringkat umur tujuh tahun. harapan untuk mendapatkan perkhidmatan sedemikian bagi anak bermasalah ini adalah amat tipis. Bagaimana pula nasib golongan ini yang tinggal di pedalaman yang jauh daripada kawasan bandar? Sudah tiba masanya isu ini perlulah diperjuangkan dan diberikan perhatian. Hai ini merupakan beban kewangan yang besar. Kekurangan pakar terapi pertuturan juga merupakan satu masalah kepada kanakkanak bermasalah bahasa dan komunikasi. Guru yang terlibat dalam program ini perlu menerima latihan yang konsisten dan komprehensif daripada pakar program intervensi awal. istilah ³boleh didik´ perlu dimansuhkan daripada Seksyen 3(1) Peraturan Pendidikan Khas 1997 kerana akta ini menafikan hak kanak-kanak kepada pendidikan.

Bak kata Usman Awang. Manakala sebab yang kedua pula adalah terdapat guru terlatih ditukarkan ke sekolah yang tidak mempunyai program pendidikan khas. Sesetengah sekolah swasta terpaksa mengupah pakar dari luar negeri untuk menyampaikan ilmu dan latihan dalam bidang pendidikan khas kepada guru yang mengajar di sekolah atau pusat pendidikan mereka. . Guru dalam bidang ini perlulah mempunyai kegigihan yang luar biasa. bersifat penyayang dan sebagainya. Selain itu pihak NGO juga memerlukan pengiktirafan dan akreditasi daripada kerajaan terhadap usaha dan latihan pekerjaan yang mereka sertai sebagai galakan untuk mereka terus berkhidmat dalam bidang pendidikan khas ini. Oleh hal demikian Kementerian Pelajaran Malaysia perlulah menambahkan bilangan guru yang terlatih dalam bidang pendidikan khas untuk ditempatkan di sekolah khas.iii) Tenaga Pengajar Kekurangan tenaga pengajar yang berkelayakan dan terlatih dalam bidang pendidikan khas juga merupakan masalah yang ketara bagi sekolah khas kerajaan dan swasta. jiwa yang kental. berguru kepalang ajar. kesabaran yang tinggi. Bukan semua guru boleh menjadi guru pendidikan khas. Justeru. ibarat bunga kembang tak jadi. Hanya insan yang mempunyai naluri semula jadi dan minat mendalam sahaja akan boleh meneroka dunia pendidikan khas yang mempunyai pelbagai persoalan dan seribu satu macam cabaran. Selain itu. Apabila menyoroti isu pengeluaran produk guru pendidikan khas yang terlatih ini kita perlulah mempertimbangkan unsur minat yang mendalam guru tersebut dalam bidang ini. Kekurangan ini bertambah rumit di sekolah kerajaan memandangkan guru yang terlatih dalam bidang pendidikan khas pula mempunyai kadar perpindahan yang agak tinggi. pengetahuan yang luas. Kajian dapatan menunjukkan bahawa dua sebab umum yang dikenal pasti ialah beban kerja dalam pendidikan khas adalah berat di mana seorang guru terpaksa menjaga ramai pelajar. Institut Pendidikan Guru Malaysia juga perlulah menghasilkan guru pendidikan khas terlatih yang cekap. pemilihan yang tepat perlulah di buat untuk memilih guru terlatih dalam bidang pendidikan khas ini. semangat yang tidak pernah luntur.

Adaptasi bagi pendidikan hendaklah diberi berdasarkan perbezaan-perbezaan yang ada pada mereka dalam kerangka kandungan kurikulum. Mereka juga sukar organisasi idea-idea serta lambat untuk memahami sesuatu perkara yang kompleks. sukar mencari perkataan yang tepat serta sering kali gagal mengikuti arahan yang diberikan. guru pendidikan khas perlulah seorang guru yang rajin. Oleh hal yang demikian. keperluan dan keupayaan bagi meningkatkan pencapaian setiap murid yang menghadapi masalah bahasa dan komunikasi. kreatif dan inovatif untuk melakukan pengubahsuaian berdasarkan kemampuan. mereka akan menzahirkan tingkah laku yang bermasalah seandainya kita tidak cuba memahami kehendak dan keperluan situasinya. kanak-kanak ini juga sukar diskriminasi antara bunyi-bunyi pertuturan.iv) Kesesuaian kurikulum dan keberkesanannya dalam mencapai objektif pengajaran. Walau dalam situasi bagaimana sekalipun. pendekatan integrasi dilaksanakan. Di samping itu. Dengan kurikulum yang disediakan apakah mampu mencapai objektif program ini? Isu ini telah saya kemukakan kepada guru yang mengajar murid bermasalah bahasa dan komunikasi. Oleh itu. Perjuangan mereka perlulah diberikan sokongan sepenuhnya oleh semua pihak. saya dapati bahawa kurikulum yang sedia ada tidak dapat digunakan oleh semua pelajar. Pendekatan ini bermaksud kanak-kanak ketidakupayaan belajar bersama-sama dengan rakan sebaya mereka dengan segala kemudahan pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan mereka. tekun. bermasalah menghasilkan bunyi pertuturan. murid berkeperluan khas perlu dilihat dan dilayan seperti murid normal yang lain. Hasil daripada temu bual dan perbincangan itu. Mereka yang terlibat dalam pendidikan khas perlu digalakkan bagi membuat peruntukan khas bagi memenuhi keperluan tersebut dan bukannya dikritik. . Bagi murid-murid yang berhadapan dengan masalah bahasa mereka akan kurang menyumbang idea atau melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan. kemahiran dan persekitaran. Perbezaan keperluan ini perlulah diberikan status yang sesuai. Kini.

Ibu bapa juga tidak boleh mengkritik anak-anak sekiranya mereka bercakap tidak lancar mahupun gagap kerana ini boleh menjadikan anak-anak berasa tertekan dan tidak mahu membetulkan kesilapan mereka. Selain itu. Sebaliknya ibu bapa perlulah membiarkan anak bercakap dalam keadaan yang selesa dan menyenangkan. aspek yang berkaitan dengan penggunaan bahasa lisan perlulah diubahsuai. Penggunaan komunikasi secara menyeluruh dan penggabungjalinan pelbagai aspek seperti lisan.kanak-kanak sering lupa apa yang diperkatakan dan sekiranya kita sebagai orang dewasa memaksa mereka mengingati semula akan menimbulkan perasaan rendah diri dalam diri sekali gus menyebabkan anak-anak tergagap ketika bercakap. v) Persekitaran. ibu bapa tidak boleh menyuruh anak-anak mengulangi kata-kata yang baru diucapkan.Oleh itu. Persoalan yang timbul adalah seberapa jauh manakah persekitaran mampu mempengaruhi kanakkanak golongan ini? Persekitaran yang negetif pastinya akan lebih memudaratkan dan tidak dapat membantu perkembangan mereka. corak perkembangan tipikal murid dan strategi pengajaran berasaskan pengetahuan dan perkembangan bolehlah diaplikasikan. ibu bapa perlulah mencipta persekitaran yang dapat membantu seperti tidak terlalu memaksa anak bercakap dengan menggunakan tatabahasa yang betul. untuk murid bermasalah bahasa dan komunikasi. Dalam keadaan ini bunyi bising yang boleh mengganggu seperti televisyen dan radio dihindarkan. Oleh itu. gerak badan dan mimik muka perlulah diajar oleh guru. waktu makan bersama juga boleh dimanfaatkan untuk melatih kelancaran ketika anak bercakap. Jangan memandangkan ke arah . Di samping itu. isyarat. Dapatan kajian juga mendapati bahawa isu persekitaran juga memainkan peranan penting terhadap kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi. Melalui hasil perbincangan dengan ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi saya dapati bahawa aspek persekitaran sememangnya dapat mempengaruhi kanak-kanak ini. Hal ini disebabkan bahasa tidak dapat berkembang secara positif dan penggunaan kosa kata adalah terhad. Seperti yang kita sedia maklum. Misalnya.

kerusi dan peralatan adalah faktor keselesaan yang akan mempengaruhi pencapaian pelajar sama ada secara langsung atau sebaliknya. mereka tidak mungkin dapat memberikan rangsangan-rangsangan yang diperlukan untuk mempertingkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran komunikasi anak itu. Oleh itu. hubungan positif antara guru dan murid adalah . Persekitaran yang menyeronokkan ini sudah pasti menyenangkan dan memudah proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian mendapati seseorang akan lebih yakin bercakap dalam keadaan yang tenang dan selesa berbanding bercakap dalam keadaan yang bising dan tertekan. mereka juga memerlukan persekitaran sosial. Pelajar bermasalah bahasa dan komunikasi yang mempunyai ibu bapa prihatin dan memahami adalah sangat bertuah namun masih terdapat banyak lagi ibu bapa yang tidak mengambil berat terhadap masalah anak mereka. Persekitaran dan suasana bilik darjah yang kondusif dan sesuai dengan bilangan pelajar juga dapat membantu murid bermasalah bahasa belajar dengan selesa. Hal ini terbukti apabila mereka tidak memberi kerjasama berjumpa guru walaupun diminta datang berbincang tentang pelajaran anak mereka yang menghadapi masalah bahasa dan komunikasi. satu persekitaran yang menyenangkan perlulah dicipta kerana ia boleh mengubah perasaan anak-anak.lain dan jangan sesekali menunjukkan kekecewaan di hadapannya kerana boleh menjejaskan emosi anak-anak. Usaha menjana suasana pembelajaran yang kondusif. Ibu bapa golongan ini tidak berminat untuk mengambil tahu tahap perkembangan bahasa anak mereka serta menganggap anak mereka susah untuk berjaya dan lemah dalam pelajaran. Suasana persekitaran di rumah juga mampu membantu anak-anak berkomunikasi dengan baik. Selain persekitaran keluarga yang baik. Persekitaran bilik darjah yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan serta keceriaan akan menimbulkan minat kepada pelajar untuk belajar dan dapat membantu pelajar mengaplikasikan setiap kemudahan yang disediakan dengan baik. Justeru. Bagi ibu bapa yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah didapati mereka kurang peka terhadap langkah-langkah yang boleh membantu anak-anak mereka. Susun atur meja. masyarakat dan persekitaran sekolah yang membina. Mereka juga mungkin sibuk dengan tugas-tugas mereka sendiri dan meletakkan anak mereka di bawah jagaan pembantu rumah atau penjaga.

untuk mengubah konsep kendiri murid berkeperluan khas. Kecacatan yang dialami oleh mereka tidak akan sama dengan seseorang kanak-kanak yang lain. 9. Murid berkeperluan khas mempunyai konsep kendiri yang rendah hasil interaksi yang negatif dan pengalaman yang tidak konstruktif. Golongan profesional perlu ada cara baru untuk membantu pelajar dengan menggunakan kaedah lisan dan penulisan bahasa yang lebih menarik. Pelbagai cara dan langkah-langkah boleh diambil bagi mengatasi masalah bahasa kanak-kanak. tidak kira sama ada menggunakan pertuturan .penting. Intervensi yang sesuai serta peranan yang dimainkan oleh ibu bapa kan membolehkan kanak-kanak memperbaiki bahasa mereka seterusnya dapat menguasai bahasa dengan sempurna. Alklington(1991) mencadangkan perkembangan rangka kerja baru yang mengiktiraf potensi belajar semua kanak-kanak. Bahasa dan komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Setiap hari kita pasti akan bercakap atau bertutur untuk menyatakan keinginan kita. bahasa yang bermakna dan menggunakan bahasa untuk komunikasi yang lebih realistik. Kesemuanya digunakan oleh setiap individu mengikut keperluan masingmasing. kanak-kanak mempelajari bahasa yang normal melalui perkembangan pragmatik. Kesukaran dalam mempelajari bahasa adalah amat dirasai bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah bahasa dan komunikasi. Justeru. Setiap kanak-kanak khas perlu diberi perhatian dan pelajaran yang sama dengan setanding dengan kanak-kanak normal yang lain. bahasa isyarat mahupun gerak tubuh. kita mestilah mengenal pasti apakah masalah bahasa yang dialami. mengetahui langkah-langkah pencegahan yang boleh di ambil serta membuat pengukuran dan penilaian terhadap kanak-kanak tersebut. usaha pelbagai pihak perlulah gigih dan berterusan. Begitu juga dengan kanak-kanak berkeperluan khas. morfologi dan sintaksis. fonologi. semantik.0 RUMUSAN Sebagai kesimpulannya. Oleh yang demikian. .

ibu bapa. kelebihan dan kesempurnaan dari aspek lain hendaklah dipertingkatkan untuk membolehkan mereka berkomunikasi dan mendapat pendidikan seperti kanak-kanak normal.Keperluan dan kepentingan memperoleh dan mempelajari bahasa dalam kalangan kanak-kanak keperluan khas adalah sama pentingnya dengan kanak-kanak normal. guru. keluarga. pihak kerajaan dan swasta serta masyarakat keseluruhannya haruslah memberikan kerjasama dan turut menyumbang untuk memastikan kanak-kanak istimewa dapat hidup dengan sempurna sama seperti insan normal yang sebaya dengan mereka. Golongan ini tidak boleh diabaikan hanya kerana kekurangan yang ada pada diri mereka. Sebaliknya. . Selain itu.

Bhd. 34 (3): 156-165. K.html http://www. Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Jamila K.moe. (2007).utm. PhD thesis. Teaching With Love and Logic. Supiah Saad (2003).pdf http://www. http://www. Jurnal Dewan Bahasa. Kuala Lumpur : Professional Publishing Sdn. dan Funk. J.BIBLIOGRAFI Fay.A. Bagaimana kanak-kanak cacat menguasai bahasa. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa.gov. Perancangan Strategik : Pendidikan Khas 2020. Zamri Mahamod. Jabatan Pendidikan Khas. Psikolinguistik Dalam Pengajaran Dan Pemerolehan Bahasa Pertama Dan Kedua. (1995). Malaysian Preschool Children with ADHD in Inclusive Settings. Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah & Menengah. (1995).pendidikankhas.blogspot.my/jpkhas/index. Menjadi Guru Pendidikan Khas. Haniz Ibrahim (1998). Kementerian Pendidikan Malaysia (2003).pdf http://ceritarasahati2. University of Warwick. (1990). PTS Mat Daud Yusof.asiacommunityservice. Inclusive Education in Malaysia: Teachers¶ Attitude to Change. (2006). Unprinted. (2005).my/2231/1/5_7.com/2009/05/1maksud-pendekatan-kiosk-dan-bila. Jabatan Pendidikan Khas. Unprinted.A Mohamed.com/forum/thread-13. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Razhiyah.org/NECIC/CD/Plenary%20Session%204/PS%204A %20-%20Haniz%20Ibrahim. D. Bhd.php?option=com_content&view=article&id=41:sem inar http://eprints.html . The Love and logic Press: USA. PhD thesis. University of Exerter.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful