KAJIAN MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

1.0

PENDAHULUAN

Bahasa adalah kunci pintu khazanah ilmu dan bacaan adalah jaminan untuk mendapatkan ilmu (Koh 1986). Kelemahan penguasaan bahasa akan menjejaskan kemajuan murid dalam mata pelajaran lain, kerana bahasa adalah alat komunikasi untuk mempelajari segala jenis ilmu pengetahuan. Fungsi asas bahasa adalah sebagai alat komunikasi bagi manusia dan keperluan berkomunikasi ialah keperluan hidup yang asasi. Kebolehan berkomunikasi dan mempelajari sesuatu melalui bahasa adalah satu ciri unik manusia yang hidup bermasyarakat. Tidak ada manusia di dunia ini tidak mempunyai bahasa, malahan semua manusia perlu berbahasa untuk menyampaikan hasrat dan perasaan meskipun hanya dengan menggunakan bahasa isyarat. Salah satu matlamat pendidikan ialah memastikan semua kanak-kanak mendapat pendidikan yang sama. Namun, tidak semua pelajar dapat menerima dan menguasai pembelajaran seperti yang diharapkan dan dirancang. Terdapat beberapa golongan pelajar yang tidak bernasib baik sehingga menghalang proses-proses pembelajaran berlaku dengan baik. Antaranya ialah kanak-kanak keperluan khas.

Walau bagaimanapun, kekurangan dan ketidakupayaan yang dimiliki kanak-kanak keperluan khas menyebabkan mereka berbeza daripada kanak-kanak yang sempurna sifatnya, sama ada dari segi kecerdasan mental mahupun keupayaan fizikal. Perbezaan dan kekurangan ini menyebabkan kaedah pembelajaran bahasa bagi kanak-kanak khas ini berbeza berbanding yang digunakan kepada kanak-kanak yang sempurna sifatnya. Mereka sebenarnya sangat istimewa untuk difahami.

2.0

DEFINISI PELAJAR BERMASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI. Kanak-kanak normal akan menguasai sesuatu bahasa jika dia terdedah kepada

bahasa tersebut kerana dia akan mendengar dan meniru apa yang didengarinya. Walau bagaimanapun, tidak semua kanak-kanak mampu menguasai dan memperoleh bahasa mengikut kadar yang sama dari segi tempoh masa ataupun peringkat prestasi kemahirannya. Perbezaan kadar ini berlaku kerana ketidakseimbangan faktor-faktor pengaruh yang diperoleh oleh kanak-kanak iaitu keadaan fizikal, kecerdasan, perkembangan kognitif, daya diskriminasi (pengamatan), pengalaman, persekitaran, emosi, motivasi dan sahsiah (Mat Daud Yusof 1990). Menurut Martin dan Miller (1996), ciri-ciri masalah bahasa merujuk kepada ketidakupayaan seseorang kanak-kanak menguasai kemahiran berbahasa yang terdiri daripada lima komponen bahasa iaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan aspek pragmatik. Pakar dalam bidang ini berpendapat kanak-kanak bermasalah bahasa ini memerlukan satu cara atau teknik bahasa yang boleh mereka gunakan dan di fahami dengan mudah untuk berkomunikasi. Ada pendapat menyatakan komunikasi, bahasa dan pertuturan adalah dalam konteks yang sama tetapi pengkaji bahasa berpendapat terdapat perbezaan yang ketara antara ketiga-tiga itu. Menurut Owen (1990), komunikasi adalah proses di mana seseorang itu bertukar maklumat dan berkongsi idea. Pengirim dan penerima membina maklumat dan saling bertukar maklumat dalam dua hala. Maklumat tersebut diterima dan saling memahami. Walaupun komunikasi menggunakan pertuturan dan bahasa, aspek lain perlu diambil kira seperti bentuk, intonasi, penekanan suara dan gaya pertuturan yang boleh menggambarkan emosi dan sikap penutur yang memberikan pelbagai makna. Komunikasi bukan sahaja menggunakan bahasa tetapi boleh juga terjadi melalui tanda isyarat, gerakan badan, eye contact dan ekspresi.

Masalah komunikasi. terdapat banyak jenis dan bentuk masalah komunikasi yang membawa kesan yang serius kepada individu yang mengalaminya. Hal ini mungkin melibatkan bentuk bahasa. Kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi merupakan satu kumpulan yang heterogeneous. Komunikasi normal biasanya bergantung pada pertuturan dan bahasa. atau menyebabkan individu tersebut menjadi segan atau merasa diri kurang upaya. Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan. penulisan dan lain-lain). Mereka tidak mempunyai ciri-ciri yang seragam dan tahap masalah yang dialami boleh terdiri daripada ringan sehingga amat teruk. Berdasarkan definisi tersebut. pertuturan dan bahasa.2. Manakala masalah bahasa ditakrifkan mengikut The American Speech and Hearing Association (1993). Mengikut Charles Van Riper (1905-1994). Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanak- kanak itu dirujuk kepada pakar untuk disaring. merupakan masalah dalam kefahaman dan penggunaan sistem simbol bahasa (seperti lisan. Kesan masalah bahasa dan komunikasi adalah seperti berikut: . Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. masalah komunikasi merupakan satu penyimpangan daripada pendengaran. Walau bagaimanapun. masalah bahasa dan komunikasi yang dihadapi membawa impak yang ketara dan serius dalam pelbagai aspek perkembangan dan pencapaian akademik. Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain. masalah bahasa ataupun kedua-duanya sekali. seorang pelopor terkenal dalam bidang perkembangan terapi pertuturan. pertuturan atau bahasa normal yang mengganggu komunikasi atau yang menarik tumpuan negatif terhadap individu yang mengalaminya. kandungan bahasa dan fungsi bahasa dalam komunikasi dalam apa jua kombinasi. dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan.1 CIRI-CIRI MURID BERMASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI. malah masalah komunikasi ini mungkin adalah gejala seperti terencat akal ataupun autisme. Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk-bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakili perkataan.0 2.

Antara masalah komunikasi ialah gangguan percakapan. Ada kalanya kanak-kanak yang mengalami gangguan pertuturan ini juga mengalami masalah lain seperti cerebral palsy. Masalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak ini memberi kesan terhadap bunyi yang dikeluarkan. kurang upaya dan sebagainya secara tidak langsung. Satu lagi adalah pertuturan yang belum matang seperti percakapan anak-anak contohnya pertuturan µtertinggal¶ huruf ataupun perkataan. Hal ini mendatangkan kesukaran dalam penyesuaian hubungan sosial. Kanak-kanak yang menghadapi masalah ini juga menghadapi kesukaran memahami istilah dan perkataan apabila bertutur atau kesukaran menggabungkan perkataan untuk melafazkan pemikiran. Setiap kanak-kanak mempunyai suara yang unik tetapi perbezaan dalam cara kanak-kanak itu bercakap menjadi suatu masalah apabila pertuturannya tidak dapat difahami oleh orang yang mendengar. Masalah cara bercakap adalah paling ketara dalam kesemua masalah komunikasi di dalam kelas. Oleh itu. Bertutur ialah proses komunikasi yang amat berguna dan kesannya adalah pada pembelajaran. Masalah komunikasi melibatkan emosi seperti rasa malu.Kelemahan sewaktu berkomunikasi berkait rapat dengan kelemahan murid menggunakan bahasa lisan dengan jelas dan berkesan. Contohnya Razali disebut µLajali¶. masalah pendengaran dan . Tambahan pula sekiranya mereka bertutur terlalu gopoh akan menjadikan percakapan itu lebih sukar untuk kita fahami. Cara percakapan mereka hanya difahami oleh kumpulan berkenaan yang tertentu sahaja. 2. sumbing. hal ini juga sukar dimengerti kalau kita tidak pernah bercampur gaul dengan mereka yang berkenaan. Gentian yang sering dan gemar dilakukan oleh murid-murid adalah seperti bunyi µr¶ diganti dengan µI¶ dan µz¶ dengan µj¶. ataupun cara kanakkanak itu bercakap mengganggu pendengar daripada memahami apa yang cuba disampaikan.2 Masalah pertuturan. Gangguan cara bercakap adalah lencongan yang melibatkan gentian. mengganggu kanak-kanak belajar dan menyekat percampurannya dengan kawan-kawan. tertinggal dan tambahan kepada bunyi-bunyi itu.

dengan ayat yang pendek dan mudah serta tatabahasa yang tidak tepat. Kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan ini tidak mampu menyatakan keperluan. kanak-kanak ini menghadapi masalah bahasa iaitu bahasa reseptif dan ekspresif. Hasil daripada kajian.dyspraxia. Kebanyakan perkembangan lambat berkait dengan peluang yang terhad untuk belajar. tiada bunyi yang keluar apabila bercakap.3 Masalah bahasa. 2. mereka berasa kecewa dan menunjukkan tingkah laku yang agresif. Melibatkan kemahiran berbahasa yang berkembang dalam kadar yang lambat tetapi dalam urutan normal bagi aspek-aspek bahasa seperti pembentukan ayat. suara kasar. sengau dan gagap. . Kanak-kanak ini diabaikan oleh rakan-rakan kerana sukar bagi memahaminya dan ini membawa kepada keadaan perkembangan bahasa yang semakin lambat. manakala bahasa ekspresif ialah kemampuan untuk menyatakan idea dalam perkataan ataupun simbol. Mereka juga mengalami kesukaran mengikut arahan yang bersesuaian dengan tahap umur. Apabila ia merasa sukar untuk orang lain memahaminya. perbualan dan pemahaman. kehendak dan perasaan yang seterusnya menjejaskan pembelajaran dan interaksinya dengan orang lain. Antara ciri-ciri bagi kecacatan ini ialah masalah artikulasi/fonologi. terutama dalam kemahiran interaksi sosial kerana peluang untuk mereka berkomunikasi adalah terhad. Pertuturan kanak-kanak dalam kategori ini adalah seperti pertuturan kanak-kanak yang lebih kecil. Keadaan persekitaran di rumah yang tidak menyumbangkan kepada perkembangan bahasa yang baik juga adalah faktor bagi perkembangan bahasa yang lambat. Masalah dalam aspek bahasa ini terbahagi kepada dua iaitu: i) Perkembangan lambat. Bahasa reseptif ialah kemampuan memahami dan mengingat apa yang diperkatakan oleh orang lain.

Kanak-kanak yang mengalami kecacatan berbahasa dapat di kesan daripada perbualan. penerimaan visual (membaca) dan pelahiran visual (menulis). ayat yang dituturkan oleh kanak-kanak tertentu itu terlalu panjang dan kompleks tetapi tidak dapat memberi makna terhadap perbualan dengan orang lain. Misalnya. kanak-kanak bermasalah bahasa ini juga sering kali menggunakan tatabahasa yang tidak tepat. Guru yang efektif ialah insan yang sedar terdapat kemahiran dan kelebihan yang tidak nampak secara luaran dalam diri kanakkanak ini. Selain itu.ii) Kecacatan berbahasa.Kanakkanak dalam kategori bermasalah bahasa dan komunikasi tidak dapat memahami penerangan seterusnya dapat menimbulkan masalah tingkah laku. . Hal yang demikian adalah seiring dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh ahli patologis bahawa kemahiran berbahasa berkembang mengikut peringkat-peringkat tertentu iaitu peringkat bahasa dalaman. guru perlulah memahami keadaan kanak-kanak ini. sukar mengingat nama-nama benda dan sering terganggu percakapan hingga terpaksa berhenti kerana tidak mengetahui perkataan yang sesuai untuk disebut. Oleh itu. Kanak-kanak ini dikenal pasti berdasarkan kemahiran yang dipelajari. Mereka menggunakan ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan perbualan yang sedang berlangsung ataupun member jawapan yang tidak sesuai dengan soalan yang diberikan. Justeru. penerima auditori (mendengar). beliau akan memberikan sokongan dalam pelbagai bentuk termasuklah dari segi demonstrasi bagi membantu kanak-kanak memahami dan berkomunikasi. pelahiran auditori (bertutur).

. pasangan kategori masalah yang kerap sekali dijumpai bersama (dual disabilities) ialah masalah bahasa/komunikasi bersama masalah kerencatan akal. kanak-kanak lebih berisiko tinggi untuk mengalami masalah perkembangan bahasa (contoh : masa kelahiran yang panjang boleh mengakibatkan kekurangan oksigen kepada sel-sel di otak menyebabkan masalah anoxia).4. Hal demikian disebabkan terdapat perhubungan antara ketidaksempurnaan bilangan kromosom dengan beberapa kumpulan masalah bahasa/komunikasi tertentu (contoh: trisomi 21). b) Faktor neurologi Masalah ini terjadi apabila ketidaksempurnaan dalam perkembangan sistem saraf. kita harus meninjau beberapa punca sebab yang boleh mengakibatkan kewujudan masalah tersebut. Masalah komunikasi berada pada kedudukan kedua dari segi kekerapan berlakunya. terutamanya pada bahagian otak tertentu yang bertanggung jawab terhadap pemprosesan bahasa. Walaupun sebahagian besar masalah bahasa dan komunikasi tidak diketahui puncanya. Punca masalah bahasa / pertuturan Hasil dapatan kajian menunjukkan kategori masalah yang kerap sekali dijumpai ialah masalah pembelajaran secara spesifik (specific learning disabilities) seperti disleksia yang memberi kesan terhadap salah satu aspek pembelajaran. kita boleh mengkategorikan punca adalah seperti berikut seperti berikut : a) Faktor Genetik / Sejarah keluarga Faktor genetik ini lebih kerap berlaku dalam keluarga-keluarga tertentu dan risiko masalah ini lebih tinggi dalam kalangan lelaki.1 PUNCA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI MURID YANG TERLIBAT. Selain itu juga kecederaan pada bahagian otak tertentu juga menyebabkan terjejasnya sistem neurologi. Namun. c) Faktor perinatal (semasa kelahiran) Sekiranya lebih komplikasi semasa kelahiran. Memandang kekerapan berlaku masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak.0 4.

e) Kerencatan kognitif / mental Terdapat hubungan yang rapat antara perkembangan bahasa dan kognisi (cognition ).d) Kehilangan pendengaran Masalah ini berlaku apabila kehilangan jenis sensori-neural akibat kerosakan pada telinga dalam pada peringkat pralingual. mereka dapat membantu ke arah pendidikan yang lebih baik. emosi dan kognitif. Hubungan yang baik antara ibu bapa dan pihak sekolah memberi kesan positif pada tingkah laku serta pencapaian akademik anak. maka tidak hairanlah bahawa kerencatan mental dan masalah bahasa merupakan dual disability yang kerap berlaku dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Ibu bapa mempunyai peranan yang penting kepada pembangunan pendidikan anak. Faktor ini juga boleh berinteraksi dengan faktor-faktor lain untuk menghasilkan kesan yang negatif terhadap pelbagai aspek perkembangan seperti fizikal. kehilangan jenis konduktif akibat kerosakan pada telinga luar atau/dan tengah juga merupakan salah satu faktor kehilangan pendengaran(contoh: infeksi otitis media yang kronik). iaitu sebelum kanak-kanak memperoleh bahasa (di bawah 2 atau 3 tahun). pihak sekolah perlulah memberi sokongan yang padu kepada ibu bapa. Dalam kaedah menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam penglibatan berbentuk sokongan ini. Penglibatan ibu bapa amat diperlukan sebagai sokongan pada pencapaian akademik anak-anak mereka. Hal ini bermakna hubungan ibu bapa dengan pihak sekolah selain membantu dalam hal persekolahan anak. f) Faktor persekitaran / sosial Kemiskinan boleh mengakibatkan risiko biologikal yang mungkin menjejaskan pembinaan organ-organ penting seperti otak dan telinga. Peranan yang dimainkan oleh ibu bapa memberi erti yang begitu besar pada pembentukan keyakinan dalam kalangan pelajar seterusnya berupaya membantu daripada segi pencapaian akademik pelajar berkenaan. . Selain itu.

Mereka juga mengalami masalah penerimaan input auditori dan visual yang menyebabkan timbul masalah kesukaran memahami dan mempelajari pertuturan. kognitif. 4. Kebanyakan kanak-kanak bermasalah tidak dapat menggunakan intonasi dan ritma dengan kadar yang sesuai. Masalah ini berlaku kepada kanak-kanak cerebral palsy. Hal ini berdasarkan masalah yang mereka hadapi iaitu masalah dari aspek pendengaran dan sistem saraf mulut yang tidak normal. Kadang-kadang mereka bercakap dengan nada yang terlalu tinggi dan tidak sesuai . Dengan demikian. Oleh sebab itu.4.2. Secara umumnya. sintaksis. Namun cara ini boleh menimbulkan masalah untuk membezakan bunyi yang hampir sama. Daripada kajian yang telah dijalankan. kanak-kanak ini mengalami masalah untuk menyebut perkataan dengan jelas dan bunyi yang betul. Kanak-kanak ini juga mengalami masalah untuk menyebut perkataan dengan jelas dan bunyi yang betul. Kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa juga menggunakan bacaan bibir untuk memahami pertuturan. Masalah ini dialami oleh kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. bahasa yang digunakan oleh kanak-kanak ini tidak konsisten kerana beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kepelbagaian kaedah dan penilaian yang menghasilkan keputusan yang berbeza-beza serta keadaan tertekan kanak-kanak semasa situasi ujian dijalankan. kanak-kanak bermasalah bahasa ini diuji daripada aspek tingkah laku dan kesukaran di dalam penggunaan lima komponen bahasa iaitu aspek fonologi.2 Punca-punca masalah komunikasi. Bunyi-bunyi vokal dan konsonan juga sukar untuk dibezakan dan kebolehan untuk memahami bacaan bibir bergantung pada tahap penguasaan bahasa dan pengetahuan tentang konteks bahasa.1 Fonologi Kajian mendapati bahawa 70 % daripada kanak-kanak bermasalah bahasa ini mengalami masalah untuk mengeluarkan kata-kata. morfologi.semantik dan pragmatik. bukan mudah untuk membuat sesuatu rumusan dalam masalah ini. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh masalah artikulasi. masalah auditori atau sistem saraf mulut yang tidak normal.

Selain itu. Di samping itu. Kefahaman mereka menggunakan kefahaman tatabahasa lebih kepada ayat yang kompleks.dengan konteks ayat. Hal yang demikian kerana mereka tidak dapat membezakan ciriciri prosodi. Dari aspek penulisan pula. Mereka sering terkeliru dengan ayat-ayat pasif. Kanak-kanak masih tidak tahu membezakan tatabahasa yang digunakan dan menganggap ianya sama. ³Adam diikuti oleh kanak-kanak´ tetapi kanak-kanak menggambarkan ³Adam mengikuti dan berada di belakang kanak-kanak´. Kanak-kanak yang mengalami masalah bahasa antara lain turut bermasalah untuk membuat ujaran terhadap ayat-ayat kompleks. 4. Mereka juga menghadapi masalah untuk menggunakan ayat yang panjang kerana kadar penambahan purata panjang ujarannya amat lemah (Men Of Utterance-MLU). makanan akan jadi µmakan¶ sahaja dan minuman akan jadi µminum¶ sahaja. mereka juga mengalami kelewatan di dalam memulakan kombinasi perkataan. mereka tidak dapat menulis dengan baik berbanding dengan pertuturan. menerangkan sesuatu atau menggulung ayat. Mereka juga akan mengambil masa yang lama untuk menguasai kemahiran menyebut kata-kata. kanak-kanak mula mempelajari tatabahasa. Keadaan ini pada dasarnya adalah disebabkan oleh perbendaharaan kata yang terkumpul pada kanak-kanak tersebut amat kurang. mereka juga .2. Sebagai contohnya.3 Sintaksis Pada tahun persekolahan. 4. Mereka juga menghadapi masalah untuk memberi penjelasan. Tafsiran makna ayat juga berdasarkan turutan perkataan kerana kebiasaan menggunakan peraturan ayat ringkas (subjek-aksi-objek).2 Morfologi Berdasarkan kajian ini juga kanak-kanak bermasalah bahasa kebanyakannya tidak boleh menggunakan bahasa atau penggunaan perkataan yang betul dalam pertuturan mereka. Kanak-kanak bermasalah bahasa ini juga mengalami masalah kelewatan di dalam pemerolehan bentuk kata kerja yang betul. Kanak-kanak ini kurang menggunakan imbuhan akhiran dan bertindak menggugurkannya di dalam penggunaan ayat.2. Contohnya. Contohnya kanak-kanak Autisme. Mereka sering keliru dengan penggunaan bahasa kerana hanya memikirkan logik ayat sahaja.

Kanak-kanak masalah bahasa akan dapat menguasai kemahiran ini apabila mereka masuk ke alam dewasa. Di dalam situasi harian mereka terlalu bergantung pada konteks dan penggunaan perkataan yang telah diketahui sahaja . Masalah ini akan semakin serius dengan peningkatan usia kanak-kanak tersebut. namun untuk menjawab atau memperkatakan tentang sesuatu tajuk yang lebih rumit. serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. 4.4 Semantik Kanak-kanak bermasalah bahasa mengalami kesukaran untuk memahami makna perkataan mengikut kategori. Contoh. Penggunaan bahasa juga terlalu berstruktur dan berbentuk streotaip menyebabkan kurangnya variasi bahasa. Mereka lebih mudah mempelajari konsep-konsep yang berkait seperti saiz dan ruang. Kanak-kanak bermasalah bahasa mengalami masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. menggunakan perkataan yang berhubung seperti sinonim.masih tidak tahu membezakan penggunaan perkataan yang mempunyai dua atau lebih makna. ruang dan masa. walaupun kanak-kanak bermasalah bahasa boleh memberi kefahaman kepada mereka yang bercakap dengannya. mereka lebih suka mendiamkan diri (Abbeduto 1991). kuantiti. Mereka akan lebih suka mendiamkan diri daripada melibatkan diri di dalam perbualan. masalah kekurangan perbendaharaan kata juga turut mengundang masalah untuk mempelajari perkataan baru secara tidak formal. Mengikut kajian yang dilakukan. Mereka jarang-jarang sekali ingin bertanya atau meminta penjelasan yang lebih lanjut. namun begitu mereka selalunya gagal dalam memberikan maklumat yang dikehendaki. antonim. Mereka juga sukar memahami perkataan yang mengandungi pelbagai makna. Kanak-kanak dan orang dewasa yang mengalami masalah bahasa akan mengalami kesukaran dalam pertuturan dan perbualan. Mereka juga mengalami masalah untuk menggunakan perkataan yang telah dipelajari akibat kelemahan memahami makna perkataan secara umum.2. ³Kek ini manis´ dengan ³Perempuan itu manis dipandang´.

Coots (1998). namun masih ramai yang tidak memenuhi tanggungjawab itu. masalah ini tidaklah begitu rumit berbanding dengan masalah lain kerana kanak-kanak biasa juga turut mengalami masalah ini dalam perbualan mereka (Martin & Miller. 6. Walaupun ibu bapa sedar mereka perlu melibatkan diri dalam persekolahan kanak-kanak bermasalah pembelajaran. seseorang akan bercakap dan seorang lagi akan mendengar dan kemudiannya baru menjawab mengikut giliran tanpa menyampuk di tengah-tengah perbualan. Masalah ini kebanyakannya dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. Bagi kanak-kanak bermasalah bahasa mereka menghadapi masalah di dalam menentukan giliran di dalam perbualan mereka. tempat dan peraturan.menyatakan penglibatan ibu bapa dalam persekolahan kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah perlu kerana golongan ibu bapa adalah golongan yang memiliki banyak kelebihan berbanding guru khas dalam menjalankan fungsi ataupun tanggungjawab pada persekolahan. Walau bagaimanapun. Namun begitu. status anak. Menurut beliau lagi menyatakan bahawa status kanak-kanak. Osterman dan Schmelkin(1999) masih tidak dapat menentukan penglibatan ibu bapa di sekolah. 4.5 Pragmatik Dalam perbualan yang normal. Guru khas hanya bertugas secara formal dan dibatasi oleh faktor-faktor seperti masa. Menyorot pada kajian lepas. kepercayaan dan sosioekonomi.0 PENGLIBATAN IBU BAPA DAN MASYARAKAT. kepercayaan dan status ekonomi. Grossman. 1996). kajian mereka merumuskan sumber keluarga. sikap dan persepsi ibu bapa kepada sekolah adalah faktor utama menentukan penglibatan mereka di sekolah. Perlakuan ini adalah dipercayai hasil daripada hubungan ibu bapa dan anak seperti dalam perlakuan si ibu menyuapkan makan kepada si anak.2.menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk memahami bahasa yang digunakan di dalam buku teks atau buku akademik. sikap dan persepsi ibu bapa terhadap sekolah adalah penyumbang utama bagi ibu bapa dalam melibatkan diri mereka di . Manakala ibu bapa berhubung secara tidak formal dan mempunyai peluang lebih luas melibatkan diri dalam persekolahan.

mereka lebih terlibat dalam hal keagamaan dan kebajikan diri sendiri dan komuniti. c) Pendapatan Menurut teori keperluan Maslow. Walau bagaimanapun bapa yang mempunyai anak yang tidak ramai lebih bertanggungjawab dalam persekolahan anaknya. Antara faktor penglibatan ibu bapa yang dikenal pasti ialah: a) Umur Umur mempengaruhi penglibatan ibu bapa baik di rumah ataupun di sekolah. menghadiri mesyuarat.sekolah seterusnya mereka mendapati ibu bapa mempunyai sikap positif dalam aktivitiaktiviti yang dilakukan di sekolah. Semakin ramai bilangan anak. bapa didapati lebih komited kepada kerja berbanding persekolahan anak. Di sekolah ibu bapa membuat temu janji dengan guru khas bagi membincangkan masalah pelajaran anak. Hal ini disebabkan mereka memikir pembahagian masa yang lebih dalam hal mencari sumber rezeki untuk anak-anak yang ramai. Penglibatan ibu bapa tidak bermakna sekiranya tidak mendapat sokongan terutama dari segi kewangan dan kebendaan. pengetahuan dan kemahiran mereka tidak lagi dihargai. Penglibatan ibu bapa dapat dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu penglibatan di rumah. meneliti rancangan dan memeriksa rekod anaknya yang disimpan di sekolah. membuat keputusan. Dalam hal ini. ibu bapa yang tua sedar sumbangan. penglibatan di sekolah dan kedua-duanya. pakaian dan tempat kediaman perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu itu dapat memenuhi keperluan-keperluan lain seperti melibatkan diri secara aktif di sekolah dan sebagainya. semakin kurang penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran. Walau bagaimanapun. Semakin tinggi umur seseorang ibu ataupun bapa. Oleh itu. semakin banyak ibu ataupun bapa itu memikirkan pembelajaran anaknya dan semakin rapat hubungannya dengan kegiatan anak. Di rumah ibu bapa dapat mengawasi kerja rumah anak yang diberi oleh guru. Banyak kajian yang . keperluan fisiologi seperti makanan. b) Bilangan anak Bilangan anak yang ramai menghalang ibu bapa memberi tumpuan sama rata kepada anak.

pembacaan. pihak sekolah berkaitan masalah pelajaran anak adalah terbatas. Pengabaian tanggungjawab ini berlaku secara tidak . bahasa dan matematik. Justeru. khususnya pada aspek penanggapan. f) Anak Masalah pembelajaran adalah gangguan minimum pada sistem saraf deria ataupun saraf otak yang mengganggu prestasi normal individu dalam pembelajaran.dijalankan mendapati faktor ekonomi keluarga memberi kesan pada peranan ibu bapa dalam persekolahan anak. peruntukan masa untuk berbincang dengan disedari. pengkonsepsian. Ibu bapa yang terikat dengan masa kerja didapati lebih sukar menghadiri sebarang aktiviti persekolahan anak. Bapa berperanan memberi rangsangan dan menyediakan persekitaran yang sihat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. status pekerjaan ibu bapa didapati mempunyai kaitan dengan tahap penglibatan mereka di sekolah. Hal ini menunjukkan faktor ekonomi keluarga mempunyai pengaruh yang amat penting menentukan penglibatan ibu bapa di sekolah. e) Pendidikan bapa Pendidikan yang tinggi mendorong bapa menjawat jawatan yang lebih baik. d) Jenis pekerjaan Menurut Lareau (1986).

Pengukuran lebih bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid daripada satu peringkat ke satu peringkat. Hal ini mampu memberi peluang kepada guru memperbetulkan kesilapan dan memperbaiki kelemahan murid secara serta merta supaya kelemahan itu tidak terhimpun. menghayati matlamat serta perlaksanaan pengukuran dalam darjah sebaik mungkin dalam pelajaran dan pembelajaran. guru juga perlu menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan sesuatu mata pelajaran Pengukuran yang dijalankan dapat menjana maklumat yang lebih tepat dan menyeluruh tentang murid. Bagi menentukan pendidikan rendah mencapai hasrat yang dimaksudkan. Pengukuran dirancang dan dikendalikan oleh guru khas. Hasil pengukuran digunakan sebagai tindakan susulan bagi memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan pembelajaran murid. bersepadu dan seimbang daripada aspek intelek. Guru dapat mengesan perkembangan murid dari satu masa ke semasa.0 PENILAIAN. rohani. Pengukuran yang dijalankan berupaya mengesan perkembangan. Hasil analisis membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Melalui penilaian. Oleh yang demikian. adalah penting guru memahami konsep. hasrat menghasilkan individu yang berkembang secara menyeluruh. Pembelajaran di kelas khas adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Guru khas perlu menggunakan ujian diagnostik bagi mengenal pasti punca masalah dan kesukaran dalam pembelajaran. Selain itu. kemajuan dan pencapaian murid secara menyeluruh. Penekenan ke atas penilaian yang berasaskan sekolah dapat membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap maksimum. Guru khas hendaklah mengukur kemampuan kanak-kanak yang didapati bermasalah di dalam kelas. penilaian yang dikendalikan oleh guru dalam bilik darjah adalah amat sesuai sebab meliputi penilaian ke atas semua aspek. kebolehan. Instrumen pengukuran dibina dan ditadbir oleh guru khas. jasmani dan emosi tercapai. .7.

guru. jejak ilmu perlu dituruti dan didakap erat sebagai penyuluh lakaran landasan kehidupan yang jauh lebih cemerlang agar mereka tidak akan ketinggalan seiring peredaran zaman. Kajian ringkas yang saya lakukan adalah kajian terhadap Program Pendidikan Khas.0 ISU-ISU MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI. dan ibu bapa saya dapati bahawa terdapat pelbagai isu yang dihadapi oleh pelajar bermasalah bahasa dan komunikasi. Isu-isu yang berbangkit ini perlulah dicari jalan penyelesaiannya dan dibincangkan secara terbuka dengan semua pihak tanpa meletakkan kesalahan di bahu mana-mana pihak. isu-isu ini perlulah di lihat sebagai cabaran buat kita semua kerana usaha membantu murid-murid ini tidak wajar terhenti dalam apa keadaan sekali pun. Berikut merupakan antara isu-isu pelajar bermasalah bahasa dan komunikasi.8. Sebagai contoh kes ialah kanak-kanak yang mempunyai masalah berbahasa dan komunikasi namun pada masa yang sama kanak-kanak ini mempunyai kecacatan lain seperti celebral palsy. Hal ini adalah tidak selaras dengan Perisytiharan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Tentang Hak-hak Orang Kurang Upaya (OKU). Hal demikian bermaksud pendidikan kepada kanak-kanak khas bukanlah hanya terhad kepada individu yang ³boleh dididik´ sahaja. Untuk menjalankan kajian ini saya telah beberapa kali melawat kelas yang berkenaan. Namun. pengalaman. sumbing. Guru Besar. temu bual dengan pelajar. i) Peraturan Pendidikan Khas 1997 Menurut Seksyen 3(1) Peraturan Pendidikan Khas 1997 hanya boleh diperkenalkan kepada individu yang dikategorikan sebagai ³boleh didik´. masalah pendengaran dan dyspraxia mestilah perlu . Sedangkan dalam Perisytiharan PBB menegaskan tentang keperluan untuk membantu golongan kurang upaya untuk ³ mengembangkan kebolehan mereka dalam pelbagai aktiviti´ dan mempromosikan ³integrasi dalam kehidupan biasa sebaik yang boleh´. Berdasarkan keperluan dan masalah yang dikemukakan tadi dapat kita lihat di manakah letaknya keadilan dalam pendidikan terhadap individu OKU? Sedangkan setiap insan tidak kiralah ditakdirkan cacat bagaimanapun perlulah diberikan peluang dan ruang untuk mendapat pendidikan. Sesukar mana laluannya. Berdasarkan pemerhatian.

harapan untuk mendapatkan perkhidmatan sedemikian bagi anak bermasalah ini adalah amat tipis.juga diberi pendidikan. Khidmat ini perlulah dimulakan lebih awal terutama di peringkat pra sekolah kerana proses terapi pertuturan dan pendengaran adalah lebih berkesan. Justeru. Selain itu. Kementerian Pelajaran Malaysia dicadangkan untuk menyediakan khidmat ahli terapi pertuturan yang pakar dan berkemahiran dan Audiologis di sekolah. Program Intervensi Awal untuk kanak-kanak yang dikenal pasti bermasalah bahasa dan komunikasi ini perlulah dimulakan sejak peringkat umur tujuh tahun. Semakin cepat masalah dikenal pasti dan berusaha untuk sesi rawatan maka lebih berpeluang untuk baik seterusnya pulih daripada masalah ini. Isu ini adalah menjadi masalah kepada ibu bapa kerana mereka ingin menghantar anak mereka ke sekolah untuk didik tetapi impian ini ada kalanya terhalang. Hai ini merupakan beban kewangan yang besar. Oleh itu. ii) Terapi Pertuturan. Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mewajibkan pendidikan enam tahun di peringkat sekolah rendah. istilah ³boleh didik´ perlu dimansuhkan daripada Seksyen 3(1) Peraturan Pendidikan Khas 1997 kerana akta ini menafikan hak kanak-kanak kepada pendidikan. semasa proses intervensi awal kanak-kanak yang terlibat perlulah diletakkan dalam kelompok kecil supaya guru dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka. . Bagi keluarga yang kurang mampu atau berpendapatan rendah. Contohnya. Guru yang terlibat dalam program ini perlu menerima latihan yang konsisten dan komprehensif daripada pakar program intervensi awal. Kekurangan pakar terapi pertuturan juga merupakan satu masalah kepada kanakkanak bermasalah bahasa dan komunikasi. Bagaimana pula nasib golongan ini yang tinggal di pedalaman yang jauh daripada kawasan bandar? Sudah tiba masanya isu ini perlulah diperjuangkan dan diberikan perhatian. Ibu bapa sering kali terpaksa mendapatkan perkhidmatan tersebut daripada pihak swasta. Tambahan pula.

kesabaran yang tinggi. Bak kata Usman Awang. jiwa yang kental. Kekurangan ini bertambah rumit di sekolah kerajaan memandangkan guru yang terlatih dalam bidang pendidikan khas pula mempunyai kadar perpindahan yang agak tinggi. Selain itu. Kajian dapatan menunjukkan bahawa dua sebab umum yang dikenal pasti ialah beban kerja dalam pendidikan khas adalah berat di mana seorang guru terpaksa menjaga ramai pelajar. Hanya insan yang mempunyai naluri semula jadi dan minat mendalam sahaja akan boleh meneroka dunia pendidikan khas yang mempunyai pelbagai persoalan dan seribu satu macam cabaran. pemilihan yang tepat perlulah di buat untuk memilih guru terlatih dalam bidang pendidikan khas ini. bersifat penyayang dan sebagainya. Oleh hal demikian Kementerian Pelajaran Malaysia perlulah menambahkan bilangan guru yang terlatih dalam bidang pendidikan khas untuk ditempatkan di sekolah khas. Justeru. . berguru kepalang ajar. semangat yang tidak pernah luntur. pengetahuan yang luas.iii) Tenaga Pengajar Kekurangan tenaga pengajar yang berkelayakan dan terlatih dalam bidang pendidikan khas juga merupakan masalah yang ketara bagi sekolah khas kerajaan dan swasta. ibarat bunga kembang tak jadi. Manakala sebab yang kedua pula adalah terdapat guru terlatih ditukarkan ke sekolah yang tidak mempunyai program pendidikan khas. Selain itu pihak NGO juga memerlukan pengiktirafan dan akreditasi daripada kerajaan terhadap usaha dan latihan pekerjaan yang mereka sertai sebagai galakan untuk mereka terus berkhidmat dalam bidang pendidikan khas ini. Guru dalam bidang ini perlulah mempunyai kegigihan yang luar biasa. Institut Pendidikan Guru Malaysia juga perlulah menghasilkan guru pendidikan khas terlatih yang cekap. Apabila menyoroti isu pengeluaran produk guru pendidikan khas yang terlatih ini kita perlulah mempertimbangkan unsur minat yang mendalam guru tersebut dalam bidang ini. Sesetengah sekolah swasta terpaksa mengupah pakar dari luar negeri untuk menyampaikan ilmu dan latihan dalam bidang pendidikan khas kepada guru yang mengajar di sekolah atau pusat pendidikan mereka. Bukan semua guru boleh menjadi guru pendidikan khas.

mereka akan menzahirkan tingkah laku yang bermasalah seandainya kita tidak cuba memahami kehendak dan keperluan situasinya. Dengan kurikulum yang disediakan apakah mampu mencapai objektif program ini? Isu ini telah saya kemukakan kepada guru yang mengajar murid bermasalah bahasa dan komunikasi. Hasil daripada temu bual dan perbincangan itu. guru pendidikan khas perlulah seorang guru yang rajin. . Walau dalam situasi bagaimana sekalipun. tekun. kanak-kanak ini juga sukar diskriminasi antara bunyi-bunyi pertuturan. kreatif dan inovatif untuk melakukan pengubahsuaian berdasarkan kemampuan. Pendekatan ini bermaksud kanak-kanak ketidakupayaan belajar bersama-sama dengan rakan sebaya mereka dengan segala kemudahan pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan mereka. Adaptasi bagi pendidikan hendaklah diberi berdasarkan perbezaan-perbezaan yang ada pada mereka dalam kerangka kandungan kurikulum. Mereka yang terlibat dalam pendidikan khas perlu digalakkan bagi membuat peruntukan khas bagi memenuhi keperluan tersebut dan bukannya dikritik. Kini. sukar mencari perkataan yang tepat serta sering kali gagal mengikuti arahan yang diberikan.iv) Kesesuaian kurikulum dan keberkesanannya dalam mencapai objektif pengajaran. murid berkeperluan khas perlu dilihat dan dilayan seperti murid normal yang lain. pendekatan integrasi dilaksanakan. keperluan dan keupayaan bagi meningkatkan pencapaian setiap murid yang menghadapi masalah bahasa dan komunikasi. Oleh itu. Perjuangan mereka perlulah diberikan sokongan sepenuhnya oleh semua pihak. kemahiran dan persekitaran. Di samping itu. Oleh hal yang demikian. bermasalah menghasilkan bunyi pertuturan. Mereka juga sukar organisasi idea-idea serta lambat untuk memahami sesuatu perkara yang kompleks. Bagi murid-murid yang berhadapan dengan masalah bahasa mereka akan kurang menyumbang idea atau melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan. saya dapati bahawa kurikulum yang sedia ada tidak dapat digunakan oleh semua pelajar. Perbezaan keperluan ini perlulah diberikan status yang sesuai.

Hal ini disebabkan bahasa tidak dapat berkembang secara positif dan penggunaan kosa kata adalah terhad. Misalnya. untuk murid bermasalah bahasa dan komunikasi. gerak badan dan mimik muka perlulah diajar oleh guru. waktu makan bersama juga boleh dimanfaatkan untuk melatih kelancaran ketika anak bercakap. Seperti yang kita sedia maklum. corak perkembangan tipikal murid dan strategi pengajaran berasaskan pengetahuan dan perkembangan bolehlah diaplikasikan. Oleh itu. Dalam keadaan ini bunyi bising yang boleh mengganggu seperti televisyen dan radio dihindarkan. isyarat. Sebaliknya ibu bapa perlulah membiarkan anak bercakap dalam keadaan yang selesa dan menyenangkan.kanak-kanak sering lupa apa yang diperkatakan dan sekiranya kita sebagai orang dewasa memaksa mereka mengingati semula akan menimbulkan perasaan rendah diri dalam diri sekali gus menyebabkan anak-anak tergagap ketika bercakap. ibu bapa perlulah mencipta persekitaran yang dapat membantu seperti tidak terlalu memaksa anak bercakap dengan menggunakan tatabahasa yang betul. Persoalan yang timbul adalah seberapa jauh manakah persekitaran mampu mempengaruhi kanakkanak golongan ini? Persekitaran yang negetif pastinya akan lebih memudaratkan dan tidak dapat membantu perkembangan mereka. aspek yang berkaitan dengan penggunaan bahasa lisan perlulah diubahsuai. Dapatan kajian juga mendapati bahawa isu persekitaran juga memainkan peranan penting terhadap kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi. Jangan memandangkan ke arah . Melalui hasil perbincangan dengan ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi saya dapati bahawa aspek persekitaran sememangnya dapat mempengaruhi kanak-kanak ini. Ibu bapa juga tidak boleh mengkritik anak-anak sekiranya mereka bercakap tidak lancar mahupun gagap kerana ini boleh menjadikan anak-anak berasa tertekan dan tidak mahu membetulkan kesilapan mereka. v) Persekitaran. Penggunaan komunikasi secara menyeluruh dan penggabungjalinan pelbagai aspek seperti lisan. Selain itu.Oleh itu. Di samping itu. ibu bapa tidak boleh menyuruh anak-anak mengulangi kata-kata yang baru diucapkan.

kerusi dan peralatan adalah faktor keselesaan yang akan mempengaruhi pencapaian pelajar sama ada secara langsung atau sebaliknya. mereka tidak mungkin dapat memberikan rangsangan-rangsangan yang diperlukan untuk mempertingkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran komunikasi anak itu. Susun atur meja. Kajian mendapati seseorang akan lebih yakin bercakap dalam keadaan yang tenang dan selesa berbanding bercakap dalam keadaan yang bising dan tertekan. Pelajar bermasalah bahasa dan komunikasi yang mempunyai ibu bapa prihatin dan memahami adalah sangat bertuah namun masih terdapat banyak lagi ibu bapa yang tidak mengambil berat terhadap masalah anak mereka. Persekitaran bilik darjah yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan serta keceriaan akan menimbulkan minat kepada pelajar untuk belajar dan dapat membantu pelajar mengaplikasikan setiap kemudahan yang disediakan dengan baik. Usaha menjana suasana pembelajaran yang kondusif. Persekitaran dan suasana bilik darjah yang kondusif dan sesuai dengan bilangan pelajar juga dapat membantu murid bermasalah bahasa belajar dengan selesa. Justeru. satu persekitaran yang menyenangkan perlulah dicipta kerana ia boleh mengubah perasaan anak-anak. Suasana persekitaran di rumah juga mampu membantu anak-anak berkomunikasi dengan baik. mereka juga memerlukan persekitaran sosial. Persekitaran yang menyeronokkan ini sudah pasti menyenangkan dan memudah proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Mereka juga mungkin sibuk dengan tugas-tugas mereka sendiri dan meletakkan anak mereka di bawah jagaan pembantu rumah atau penjaga. Ibu bapa golongan ini tidak berminat untuk mengambil tahu tahap perkembangan bahasa anak mereka serta menganggap anak mereka susah untuk berjaya dan lemah dalam pelajaran. masyarakat dan persekitaran sekolah yang membina. Selain persekitaran keluarga yang baik. Hal ini terbukti apabila mereka tidak memberi kerjasama berjumpa guru walaupun diminta datang berbincang tentang pelajaran anak mereka yang menghadapi masalah bahasa dan komunikasi. hubungan positif antara guru dan murid adalah .lain dan jangan sesekali menunjukkan kekecewaan di hadapannya kerana boleh menjejaskan emosi anak-anak. Bagi ibu bapa yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah didapati mereka kurang peka terhadap langkah-langkah yang boleh membantu anak-anak mereka.

Murid berkeperluan khas mempunyai konsep kendiri yang rendah hasil interaksi yang negatif dan pengalaman yang tidak konstruktif. Kesukaran dalam mempelajari bahasa adalah amat dirasai bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah bahasa dan komunikasi. Pelbagai cara dan langkah-langkah boleh diambil bagi mengatasi masalah bahasa kanak-kanak. Intervensi yang sesuai serta peranan yang dimainkan oleh ibu bapa kan membolehkan kanak-kanak memperbaiki bahasa mereka seterusnya dapat menguasai bahasa dengan sempurna. kita mestilah mengenal pasti apakah masalah bahasa yang dialami. Oleh yang demikian. morfologi dan sintaksis. fonologi. Begitu juga dengan kanak-kanak berkeperluan khas.penting. Golongan profesional perlu ada cara baru untuk membantu pelajar dengan menggunakan kaedah lisan dan penulisan bahasa yang lebih menarik. Kecacatan yang dialami oleh mereka tidak akan sama dengan seseorang kanak-kanak yang lain. Justeru. Alklington(1991) mencadangkan perkembangan rangka kerja baru yang mengiktiraf potensi belajar semua kanak-kanak. . 9. Kesemuanya digunakan oleh setiap individu mengikut keperluan masingmasing. mengetahui langkah-langkah pencegahan yang boleh di ambil serta membuat pengukuran dan penilaian terhadap kanak-kanak tersebut. kanak-kanak mempelajari bahasa yang normal melalui perkembangan pragmatik. Setiap hari kita pasti akan bercakap atau bertutur untuk menyatakan keinginan kita. Bahasa dan komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Setiap kanak-kanak khas perlu diberi perhatian dan pelajaran yang sama dengan setanding dengan kanak-kanak normal yang lain. usaha pelbagai pihak perlulah gigih dan berterusan.0 RUMUSAN Sebagai kesimpulannya. tidak kira sama ada menggunakan pertuturan . bahasa isyarat mahupun gerak tubuh. bahasa yang bermakna dan menggunakan bahasa untuk komunikasi yang lebih realistik. untuk mengubah konsep kendiri murid berkeperluan khas. semantik.

ibu bapa. pihak kerajaan dan swasta serta masyarakat keseluruhannya haruslah memberikan kerjasama dan turut menyumbang untuk memastikan kanak-kanak istimewa dapat hidup dengan sempurna sama seperti insan normal yang sebaya dengan mereka.Keperluan dan kepentingan memperoleh dan mempelajari bahasa dalam kalangan kanak-kanak keperluan khas adalah sama pentingnya dengan kanak-kanak normal. Golongan ini tidak boleh diabaikan hanya kerana kekurangan yang ada pada diri mereka. Selain itu. guru. Sebaliknya. keluarga. kelebihan dan kesempurnaan dari aspek lain hendaklah dipertingkatkan untuk membolehkan mereka berkomunikasi dan mendapat pendidikan seperti kanak-kanak normal. .

Bhd. Menjadi Guru Pendidikan Khas. University of Exerter. Teaching With Love and Logic. Bhd.gov. Jurnal Dewan Bahasa. J. Jabatan Pendidikan Khas. (2006).my/2231/1/5_7.html http://www. PhD thesis. Perancangan Strategik : Pendidikan Khas 2020. 34 (3): 156-165. Jamila K.pendidikankhas.pdf http://ceritarasahati2.utm. Unprinted.my/jpkhas/index. Zamri Mahamod. dan Funk. (1995). Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). (1990).blogspot.pdf http://www. Haniz Ibrahim (1998). Bagaimana kanak-kanak cacat menguasai bahasa. PTS Mat Daud Yusof. Supiah Saad (2003). Razhiyah. (2005). PhD thesis. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Unprinted. K.php?option=com_content&view=article&id=41:sem inar http://eprints. Inclusive Education in Malaysia: Teachers¶ Attitude to Change. http://www.A. Kuala Lumpur : Professional Publishing Sdn.org/NECIC/CD/Plenary%20Session%204/PS%204A %20-%20Haniz%20Ibrahim. The Love and logic Press: USA. Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah & Menengah.asiacommunityservice. Malaysian Preschool Children with ADHD in Inclusive Settings. (1995).BIBLIOGRAFI Fay.html . University of Warwick. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. Bhd.com/2009/05/1maksud-pendekatan-kiosk-dan-bila.A Mohamed.com/forum/thread-13. Psikolinguistik Dalam Pengajaran Dan Pemerolehan Bahasa Pertama Dan Kedua. D.moe. (2007). Jabatan Pendidikan Khas. Shah Alam : Karisma Publications Sdn.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.