KARANGAN BERFORMAT (LAPORAN

)

PuncaKeracunanMakanandanLangkah-langkahMengatasi

1.0

Pendahuluan -keskeracunanmakanandalamkalanganpelajarseringdilaporkanmenerusi media massa -simptonkeracunanmakanan -sakitperut,cirit-biritdanmuntah -puncakeracunanmakananperludikenalpasti agar langkahlangkahberkesanbagimembendungkesinidaripadaberleluasa AhliJawatankuasa Pengerusi Setiausaha AJK Punca-puncaKeracunanMakanan 3.1 Pengabaianaspekkebersihan -Kebersihandiri, tukangmasakdanpenjual -alatanmemasak -kebersihanpersekitaran Pengabaianaspekpenyimpananmakanan -tidakbertutup -almari yang kotordanadalipas -kumanmembiakatasmakanan Bahanmakanantamattarikhluput -dagingsudahbusukdansayur-sayuransudahrosak -sikapmementingkankeuntunganolehpengusaha Bahanmentah yang dicemaribahankimia -sayur-sayuran yang ditanammenggunakanbahankimia -penggunaanracunserangga -kesannyabadanmenerimabahankimia yang berlebihan

2.0

3.0

3.2

3.3

3.4

(NOR KHAYRA MAYSARA RAZLAN) SetiausahaKementerianPelajaran Malaysia) .0 Penutup -keskeracunanmakananberlakudisebabkanolehbeberapaperkara pelajarialahasetnegarabagimemenuhikeperluansumbertenagamanusiapadamasahad apan -keracunanmakananakanmenyebabkanpelajartidakdapatmemberitumpuansemasa P&P semuapihakperlubergandingbahudanbertanggungjawabmengatasimasalahkeracuna nmakanan agar kesinidapatdibasmi Laporandisediakanoleh. .2 PemantauanolehpihakKerajaan/KementerianKesihatan -memastikanpengusahamakanancontohnyapihakkantinmenjagakebersihan -mengenakantindakanundang-undang -menggantunglesenpengusahaysngtidakmengendahkanarahan Kempen-kempenKesedaran -kempenmembawamakanandarirumah -kempenkebersihan demi keselamatandankesihatan 4..1 Kursusuntukpengusahakantin -lebihpengetahuantentangaspekkebersihandanpengendalianmakanan yang baik 4.4.3 5.0 Langkah-langkahMengatasi 4.

Tulislaporanandaselengkapnya. andadikehendakimenulissatulaporantentangpunca-puncapembuanganbayidanlangkahlangkahuntukmembendunggejalaburukini. (ms 230) .SebagaiPengarahJabatanKebajikanMasyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful