PELAN TINDAKAN KO-KURIKULUM SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN YUK KUNG 96600 JULAU

1. PENGENALAN Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan yang terlibat secara langsung terhadap kemajuan pendidikan khasnya dan bidang ko-kurikulum amnya, maka sudah tentu SJK Yuk Kung, Julau wajar mempunyai perancangan dan ala tuju untuk memperbaiki serta mempertingkatkan pencapaian dalam bidang ko-kurikulum sekolah setanding dengan mana-mana sekolah di daerah dan bahagian. Pelan tindakan merupakan satu program sekolah khusus untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang dalam bidang kokurikulum, agar menepati keperluan dan tuntutan Falsafah Pendidikan. 2. MATLAMAT Matlamat ko-kurikulum sekolah adalah seperti yang tercatat dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran 1973 yang menyatakan bahawa gerak kerja ko-kurikulum adalah bertujuan untuk menyemai, memupuk dan menanam semangat dan perasaan kekitaan di antara murid-murid berbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berbeza. Ia bukan sahaja bertujuan untuk melatih mereka supaya bersikap bertanggungjawab bahkan boleh melatih mereka supaya lebih berdisiplin, berdikari, berketerampilan dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan sukan yang mereka sertai sejajar dengan cita-cita dan hasrat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Kementerian Pendidikan juga telah memberi penekanan kepada kegiatan kokurikulum di sekolah-sekolah seluruh negara. Oleh yang demikian, pelan tindakan merupakan satu langkah baru kecemerlangan dalam bidang sukan di mana murid-murid luar bandar mampu bersaing dengan murid-murid lain di bandar. Ia juga bertujuan untuk melahirkan insan yang mempunyai perkembangan yang menyeluruh, seimbang dan harmoni dari segi JERI berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara. 3. OBJEKTIF Objektif-objektif sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan ko-kurikulum adalah seperti berikut: a. mengambil bahagian dalam setiap pertandingan b. menggalakkan murid memberi khidmat kepada masyarakat setempat c. meningkatan penguasaan dan pencapaian akademik murid d. memberi pendedahan dan peluang kepada murid-murid bercampur-gaul dan mendapat pengalaman e. memupuk nilai-nilai dan sikap yang positif di kalangan murid-murid seperti hormat-menghormati, bekerjasama, bertanggungjawab dan bertoleransi f. memperbaiki kesihatan murid g. mendedahkan aspek-aspek kebudayaan kepada murid h. menyediakan murd-murid menghadapi kerjaya masa hadapan i. mencungkil serta mengasah bakat murid-murid j. membantu mendapat kerjaya yang sesuai k. beriadah l. bersikap sosial dan bersemangat bekerjasama

BENTUK ORGANISASI Untuk memastikan segala aktiviti ko-kurikulum berjalan dengan lancar dan licin serta berjaya mencapai objektifnya. Pentadbir harus berkewajipan menyelia dan mengelolakan segala aktiviti ko-kurikulum sa mempunyai silaturahim yang erat dengan semua kakitangan sekolah dan semua murid. Dengan adanya jadual ini. Penubuhan Ahli Jawatankuasa Ko-Kurikulum Peringkat Sekolah Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Ko-Kurikulum mesti diadakan dalam bulan pertama sesi persekolahan dimulakan.m. Segala alatan yang telah rosak dan kekurangan harus dipesan mengikut peruntukan PJK melalui Jabatan Pendidikan Daerah. Untuk . guru sukan. 6. Perlaksanan Dalam pelaksanaan program ko-kurikulum di peringkat sekolah. 5. c. RASIONAL Dalam merealisasikan program peningkatan prestasi ko-kurikulum. maka semua aktiviti ko-kurikulum dapat berfungsi dengan sempurna tanpa berlaku pertembungan. Dalam mesyuarat tersebut. Tanggungjawab bagi mentadbirkan organisasi ini hendaklah di bawah seorang pegawai yang berwibawa. Takwim kegiatan ko-kurikulum sepanjang tahun juga harus disediakan serta dipamerkan supaya semua aktiviti ko-kurikulum yang dirancang dapat diseliakan dan dipantau. Kegagalan melantik seseorang yang layak. Pastikan alatan itu boleh digunakan dan tapak permainan pun sesuai dan selamat. kakitangan sokongan dan semua murid. Guru berkenaan harus menyediakan alatan yang sesuai untuk aktiviti ko-kurikulum yang hendak diadakan. berminat serta berkebolehan akan mengakibatan program ini mencapai kegagalan dan hasilnya tidak memuaskan. Selain pesanan dibuat. maka carta organisasi perlu diwujudkan untuk pentadbiran dan pengurusan yang lebih sistematik. PERSEDIAAN YANG PERLU DIJALANKAN OLEH PIHAK SEKOLAH a. guru-guru penasihat. pihak pentadbir harus mengambilkira cara-cara perlaksanaan dirancang dan diatur. kecergasan jasmani dan kesihatan mental 4. Perancangan Tahunan Jadual perjumpaan setiap aktiviti ko-kurikulum harus ditetapkan oleh semua ahli. KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran yang diperlukan untuk menjayakan program ini adalah pihak pentadbir sekolah di peringkat jabatan dan sekolah. aktiviti-aktiviti peningkatan dan pengurusan ko-kurikulum perlu diberi penekanan dan keutamaannya. Semua aktiviti yang dirancang hendaklah mengambil kira kehendak dan keutamaan yang diperlukan oleh jabatan. Semua pihak yang terlibat dalam program ini hendaklah melibatkan diri secara berpasukan dan sentiasa menunjukkan sikap yang prduktif dan kreatif demi mencapai objektifnya. b. Alatan yang telah uzur dan yang masih boleh digunakan perlu diperbaiki. (Sila lihat Lampiran A) 7. pastikan jumlah peruntukan kewangan yang diagihkan dengan Jabatan Pendidikan Daerah. perkara-perkara yang dibincangkan antaranya ialah pengagihan tugas ko-kurikulum dan menyediakan perancangan tahunan.

Aktiviti-aktiviti seperti Sukan/Permainan. maka rekod kedatangan guru penasihat dan murid harus diambil pada setiap perjumpaan. Aktiviti-aktiviti yang dipertandingkan akan direkodkan oleh setiausaha kelab tersebut dalam bentuk laporan dengan bantuan guru penasihat. semua guru harus menetapkan tarikh-tarikh aktiviti patut dijalankan sepanjang tahun. maka melalui mesyuarat inilah semua kesulitan dapat diselesaikan. Ini adalah untuk mengesan segala kelemahan dan kekuatan sesuatu aktiviti itu.melicinkan dan menjayakan program ini. Tujuan mesyuarat adalah untuk mengesan segala kelemahan dan masalah yang timbul dan mencari penyelesaian. Sekiranya masih bermasalah ia akan dibawa ke pengetahuan pihak atasan. Selain itu. b. Aktiviti Tahunan Setiap guru penasihat harus menyediakan sekurang-kurangnya satu aktiviti sepanjang tahun. Penyertaan semua guru adalah wajib termasuk kakitangan sokongan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum. c. Jadual Kegiatan Ko-Kurikulum Jadual kegiatan ko-kurikulum harus sesuai dengan keadaan setempat. Laporan Setiap aktiviti ko-kurikulum harus ada laporan pada akhir bulan. Setelah mengenalpasti kelemahan. asma. Pengecualian Pengecualian untuk menyertai aktiviti ko-kurikulum hanya diberi kepada murid-murid yang mengalami masalah gangguan kesihatan yang serius seperti lemah jantung. Penetapan ini harus dirancang dengan sebaik-baiknya agar ia tidak bertentangan masa dengan perancangan ko-kurikulum dari Jabatan Pendidikan Daerah. d. Notisnotis mengenai pertandingan tersebut harus dipamerkan untuk tontonan semua supaya yang terlibat akan bersedia tepat pada waktunya. Masa perjumpaan aktiviti-aktiviti ko-kurikulum harus sesuai dan ini akan membolehkan murid mempunyai masa yang cukup untuk kembali ke sekolah pada sebelah petang. d. STRATEGI-STRATEGI KO-KURIKULUM a. f. Penetapan Dan Perlaksanaan Aktiviti Semasa mesyuarat pertama. pihak pentadbir akan cuba mengatasi kelemahan itu. 8. sakit buah pinggang. Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform diadakan pada hari yang berlainan untuk memberi peluang kepada setiap murid menyertai kesemua aktiviti. Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum bertindak sebagai penyelia. e. Ini merupakan satu aktiviti kelab seperti pertandingan sesama ahli kelab atau antara rumah. Setiap murid akan melibatkan diri dalam sekurangkurangnya 2 aktiviti ko-kurikulum iaitu dari hari Isnin hingga hari Khamis. Penyertaan Semua murid Tahap II harus melibatkan diri dalam kegiatan ko-kurikulum dan murid Tahap I hanya digalakkan sahaja. Mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Ko-Kurikulum harus diadiakan sekurang-kurangnya tiga kali setahun. ianya untuk menerima laporan dan setiap kegiatan mengenai perkembangan kelabnya atau mengenai projek tahunannya. dan murid yang ada surat pengakuan doctor yang mengesahkan . Sekiranya ada kelab tertentu yang ada projek yang memerlukan tenaga yang lebih.

mereka tidak boleh menyertai aktiviti ko-kurikulum. melibatkan diri dalam aktiviti kelab. Akan tetapi mereka boleh .

Keselamatan Murid Harus diingatkan bahawa keselamatan murid dalam menjalankan segala aktiviti kokurikulum mesti diberi keutamaan. Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform. pihak sekolah harus memohon kebenaran bertulis ibu bapa atau penjaga. Pemilihan Jenis Aktiviti Sekolah menawarkan tiga jenis aktiviti iaitu Sukan/Permainan. Kemudahan Fizikal Kemudahan-kemudahan di sekolah adalah sangat terhad. Untuk menyertai aktiviti kejohanan olahraga sama ada pada peringkat sekolah. . pengelolaan Hari Sukan akan berjaya. Pentadbiran Kakitangan Dalam Pengelolaan Hari Sukan Pembabitan semua guru dan staf sekolah adalah perlu dalam mengelola dan mentadbirkan Hari Sukan Sekolah. zon. Kriteria Untuk Memilih Aktiviti Ko-Kurikulum Aktiviti ko-kurikulum yang ditawarkan di sekolah terdiri daripada pelbagai jenis yang dapat memenuhi minat dan keperluan murid.g. Jenis kegiatan ko-kurikulum yang diminati oleh pelajar antaranya ialah: sudah menjadi tradisi yang ada hubung kait dengan persekitaran murid memberi kepuasan atau memberi erti memberi peluang bergaul dengan rakan sebaya mencabar lain daripada yang lain (eksklusif) memberi khidmat kepada sekolah atau kawasan diadakan di luar bilik darjah (lawatan) memberi peluang bebas bergerak dan bergembira memberikan peluang bergerak bebas dan bergembira membolehkan mereka menunjukkan bakat semulajadi menampakkan hasil dan ganjaran mereka i. acara-acara yang akan dipertandingkan adalah seperti berikut: 100 M Lelaki/Perempuan 200 M Lelaki/Perempuan 4 X 100 M Lelaki/Perempuan 4 X 200 M Lelaki/Perempuan Lontar Peluru Lelaki/Perempuan Lompat Tinggi Lelaki/Perempuan Lompat Jauh Lelaki/Perempuan j. Walaubagaimanapun kita akan menggunakan apa sahaja kemudahan yang ada dengan baiknya. k. Penglibatan murid-murid harus ada seperti Pengakap. atau pun bahagian. Untuk aktiviti Hari Sukan Sekolah (jika ada). Di samping itu. Kewangan Sekolah berhubung dengan PIBG dan Lembaga Pengurus Sekolah untuk mendapatkan bantuan kewangan. h. Jadi semua murid Tahap II diwajibkan melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti ini. daerah. Dengan sokongan semua pihak baik di peringkat sekolah mahupun di jabatan. Borang-borang perlepasan ibu bapa atau penjaga harus diedarkan kepada murid-murid lebih awal. l. segala rancangan ko-kurikulum hendaklah diatur mengikut kemudahan yang sedia ada supaya tidak berlakunya pertembungan penggunaannya.

tatatertib.m. Ini akan menarik minat lebih ramai murid melibatkan diri dalam aktiviti yang dikelolakan nanti. Pembahagian guru-guru rumah sukan harus dilantikdan mereka akan menjadi pengurus dan jurulatih pasukan rumah masing-masing. Ia boleh meliputi alatan baru yang diperlu persediaan kemudahan (mengecat/membuat garis dll) perbelanjaan pengelolaan o. Contohnya. dan kasut sukan. Oleh itu. semasa sukan. Anggaran Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan perlu disediakan terlebih dahulu untuk seteiap jenis kegiatan kokurikulum. baju track. Selain galakan yang disebutkan tadi. r. Galakan Murid-murid yang mencapai kejayaan dalam sukan harus diberi galakan berbentuk hadiah dan sijil. pentadbir harus melantik seorang setiausaha sukan yang mana dia adalah nadi kepada segala kejayaan sukan tersebut. penyeliaan oleh mereka berdua terhadap alatan. n. buku tulis dan lawatan juga boleh diberikan. Penyeliaan Aktiviti Ko-Kurikulum Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum bertanggungjawab terhadap program ko-kurikulum sekolah. Ini membolehkan alatan sukan dalam stor mencukupi dan selamat digunakan. jamuan. piala pusingan. p. Murid-murid harus dibahagikan kepada rumah-rumah sukan dan pembahagian tersebut harus dipamerkan di papan kenyataan sukan sekolah untuk makluman semua. . q. Pakaian Pakaian yang sesuai harus digunakan oleh setiap guru dan murid ketika menjalankan aktiviti ko-kurikulum. pengumuman semasa perhimpunan sekolah. guru perempuan harus menggunakan pakaian sukan seperti seluar track. Alatan Senarai alatan sukan hendaklah disediakan mengikut jenis/bilangan dan diedarkan kepada semua guru penasihat. Penggunaan alatan sukan dalam stor sukan mesti ada rekod keluar/ masuknya. keselamatan. Begitu juga dengan guru lelaki dan murid juga tidak dikecualikan daripada memakai pakaian yang sesuai tetapi tidak dipaksa. Organisasi Semasa Hari Sukan Semasa had sukan sekolah. buku cerita. dan disiplin murid hendaklah diberi keutamaan.

Para guru harus sedar tentang betapa pentingnya kegiatan kokurikulum dala kehidupan seharian dan masa depan mereka. b. Murid-murid yang selalu ponteng semasa aktiviti kokurikulum dijalankan harus diberi hukuman yang setimpal dengannya oleh guru penasihat. Faktor ini telah menyebabkan guru memberi kurang tumpuan kepada kegiatan kokurikulum ditambahkan lagi dengan guru terpaksa mengadakan kelas bimbingan dan kelas tambahan pada waktu petang. h. Untuk mengatasi masalah kewangan. hujung minggu dan kadangkala pada masa cuti sekolah. pihak sekolah bolehlah memohon bantuan daripada wakil rakyat tempatan untuk menghulurkan sedikit derma. Masyarakat setempat kurang memberi perangsang serta galakan terhadap kegiatan kokurikulum. e. d. Kemudahan untuk aktiviti sukan adalah sangat terhad di mana hanya terdapat satu gelanggang bola keranjang. Mereka lebih pentingkan pencapaian akademik daripada pencapaian kokurikulum. pihak sekolah boleh mengadakan majlis makan dan jogathon. Jadi mempelbagaikan jenis permainan agak terhad. sesi dialog dan dedahkan mereka ahli-ahli sukan yang berjaya dalam hidup. Jika kesalahn itu berulang lagi. Sistem pendidikan yang terlalu mementingkan keputusan peperiksaan dan pencapaian akademik menyebabkan sumber-sumber sekolah (masa. Lagipun sesetengah ibu bapa juga beranggapan sedemikian. Gerak kerja Unit Beruniform dijalankan tetapi ada sebilangan ahli tiada pakaian seragam yang sempurna. c. tenaga dan kewangan) ditumpukan ke arah program akademik sekolah. Ramai murid memberi alasan bahawa rumah mereka jauh dan tiada kenderaan untuk menghantar atau mengambil mereka kalau mereka menghadirkan diri untuk aktiviti kokurikulum di sebelah petang. Ibu bapa tidak mampu membeli set pakaian yang agak mahal. Kawasan sekolah adalah sangat sempit dan ini menjadi masalah untuk pembinaan banyak lagi gelanggang permainan. g. STRATEGI-STRATEGI UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH a. b. maka ia harus dirujuk kepada pihak pentadbir. Ibu bapa juaga harus diberi kesedaran tentang kepentingan kokurikulum melalui ceramah. 10. MASALAH-MASALAH PENGENDALIAN KOKURIKULUM a. Beban guru di luar Bandar agak berat kerana bilangan guru sedikit berbanding dengan bilangan kelas yang diajar. . f. Ianya sama penting dengan aspek akademik.9. c. Selain itu. Ramai murid tidak menghadiri kegiatan kokurikulum kerana mereka beranggapan kegiatan ini tidak menarik dan tidak penting. d.