PELAN TINDAKAN KO-KURIKULUM SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN YUK KUNG 96600 JULAU

1. PENGENALAN Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan yang terlibat secara langsung terhadap kemajuan pendidikan khasnya dan bidang ko-kurikulum amnya, maka sudah tentu SJK Yuk Kung, Julau wajar mempunyai perancangan dan ala tuju untuk memperbaiki serta mempertingkatkan pencapaian dalam bidang ko-kurikulum sekolah setanding dengan mana-mana sekolah di daerah dan bahagian. Pelan tindakan merupakan satu program sekolah khusus untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang dalam bidang kokurikulum, agar menepati keperluan dan tuntutan Falsafah Pendidikan. 2. MATLAMAT Matlamat ko-kurikulum sekolah adalah seperti yang tercatat dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran 1973 yang menyatakan bahawa gerak kerja ko-kurikulum adalah bertujuan untuk menyemai, memupuk dan menanam semangat dan perasaan kekitaan di antara murid-murid berbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berbeza. Ia bukan sahaja bertujuan untuk melatih mereka supaya bersikap bertanggungjawab bahkan boleh melatih mereka supaya lebih berdisiplin, berdikari, berketerampilan dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan sukan yang mereka sertai sejajar dengan cita-cita dan hasrat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Kementerian Pendidikan juga telah memberi penekanan kepada kegiatan kokurikulum di sekolah-sekolah seluruh negara. Oleh yang demikian, pelan tindakan merupakan satu langkah baru kecemerlangan dalam bidang sukan di mana murid-murid luar bandar mampu bersaing dengan murid-murid lain di bandar. Ia juga bertujuan untuk melahirkan insan yang mempunyai perkembangan yang menyeluruh, seimbang dan harmoni dari segi JERI berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara. 3. OBJEKTIF Objektif-objektif sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan ko-kurikulum adalah seperti berikut: a. mengambil bahagian dalam setiap pertandingan b. menggalakkan murid memberi khidmat kepada masyarakat setempat c. meningkatan penguasaan dan pencapaian akademik murid d. memberi pendedahan dan peluang kepada murid-murid bercampur-gaul dan mendapat pengalaman e. memupuk nilai-nilai dan sikap yang positif di kalangan murid-murid seperti hormat-menghormati, bekerjasama, bertanggungjawab dan bertoleransi f. memperbaiki kesihatan murid g. mendedahkan aspek-aspek kebudayaan kepada murid h. menyediakan murd-murid menghadapi kerjaya masa hadapan i. mencungkil serta mengasah bakat murid-murid j. membantu mendapat kerjaya yang sesuai k. beriadah l. bersikap sosial dan bersemangat bekerjasama

KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran yang diperlukan untuk menjayakan program ini adalah pihak pentadbir sekolah di peringkat jabatan dan sekolah. Tanggungjawab bagi mentadbirkan organisasi ini hendaklah di bawah seorang pegawai yang berwibawa. guru-guru penasihat. Kegagalan melantik seseorang yang layak. Pentadbir harus berkewajipan menyelia dan mengelolakan segala aktiviti ko-kurikulum sa mempunyai silaturahim yang erat dengan semua kakitangan sekolah dan semua murid. PERSEDIAAN YANG PERLU DIJALANKAN OLEH PIHAK SEKOLAH a. pastikan jumlah peruntukan kewangan yang diagihkan dengan Jabatan Pendidikan Daerah. BENTUK ORGANISASI Untuk memastikan segala aktiviti ko-kurikulum berjalan dengan lancar dan licin serta berjaya mencapai objektifnya. kakitangan sokongan dan semua murid. Semua aktiviti yang dirancang hendaklah mengambil kira kehendak dan keutamaan yang diperlukan oleh jabatan. pihak pentadbir harus mengambilkira cara-cara perlaksanaan dirancang dan diatur. Penubuhan Ahli Jawatankuasa Ko-Kurikulum Peringkat Sekolah Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Ko-Kurikulum mesti diadakan dalam bulan pertama sesi persekolahan dimulakan. Pastikan alatan itu boleh digunakan dan tapak permainan pun sesuai dan selamat. maka carta organisasi perlu diwujudkan untuk pentadbiran dan pengurusan yang lebih sistematik. (Sila lihat Lampiran A) 7. RASIONAL Dalam merealisasikan program peningkatan prestasi ko-kurikulum. kecergasan jasmani dan kesihatan mental 4. c. perkara-perkara yang dibincangkan antaranya ialah pengagihan tugas ko-kurikulum dan menyediakan perancangan tahunan. 5. Alatan yang telah uzur dan yang masih boleh digunakan perlu diperbaiki. Perlaksanan Dalam pelaksanaan program ko-kurikulum di peringkat sekolah. Perancangan Tahunan Jadual perjumpaan setiap aktiviti ko-kurikulum harus ditetapkan oleh semua ahli. Segala alatan yang telah rosak dan kekurangan harus dipesan mengikut peruntukan PJK melalui Jabatan Pendidikan Daerah. Guru berkenaan harus menyediakan alatan yang sesuai untuk aktiviti ko-kurikulum yang hendak diadakan. Untuk . Dengan adanya jadual ini. b. aktiviti-aktiviti peningkatan dan pengurusan ko-kurikulum perlu diberi penekanan dan keutamaannya. Dalam mesyuarat tersebut. berminat serta berkebolehan akan mengakibatan program ini mencapai kegagalan dan hasilnya tidak memuaskan. maka semua aktiviti ko-kurikulum dapat berfungsi dengan sempurna tanpa berlaku pertembungan. guru sukan.m. Takwim kegiatan ko-kurikulum sepanjang tahun juga harus disediakan serta dipamerkan supaya semua aktiviti ko-kurikulum yang dirancang dapat diseliakan dan dipantau. Selain pesanan dibuat. 6. Semua pihak yang terlibat dalam program ini hendaklah melibatkan diri secara berpasukan dan sentiasa menunjukkan sikap yang prduktif dan kreatif demi mencapai objektifnya.

Ini merupakan satu aktiviti kelab seperti pertandingan sesama ahli kelab atau antara rumah. dan murid yang ada surat pengakuan doctor yang mengesahkan . Setiap murid akan melibatkan diri dalam sekurangkurangnya 2 aktiviti ko-kurikulum iaitu dari hari Isnin hingga hari Khamis. Ini adalah untuk mengesan segala kelemahan dan kekuatan sesuatu aktiviti itu. Mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Ko-Kurikulum harus diadiakan sekurang-kurangnya tiga kali setahun. STRATEGI-STRATEGI KO-KURIKULUM a. Aktiviti Tahunan Setiap guru penasihat harus menyediakan sekurang-kurangnya satu aktiviti sepanjang tahun. maka melalui mesyuarat inilah semua kesulitan dapat diselesaikan. Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum bertindak sebagai penyelia. asma. Penetapan ini harus dirancang dengan sebaik-baiknya agar ia tidak bertentangan masa dengan perancangan ko-kurikulum dari Jabatan Pendidikan Daerah. b. Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform diadakan pada hari yang berlainan untuk memberi peluang kepada setiap murid menyertai kesemua aktiviti. Setelah mengenalpasti kelemahan. d. e. Masa perjumpaan aktiviti-aktiviti ko-kurikulum harus sesuai dan ini akan membolehkan murid mempunyai masa yang cukup untuk kembali ke sekolah pada sebelah petang.melicinkan dan menjayakan program ini. Aktiviti-aktiviti yang dipertandingkan akan direkodkan oleh setiausaha kelab tersebut dalam bentuk laporan dengan bantuan guru penasihat. sakit buah pinggang. d. f. c. Jadual Kegiatan Ko-Kurikulum Jadual kegiatan ko-kurikulum harus sesuai dengan keadaan setempat. Notisnotis mengenai pertandingan tersebut harus dipamerkan untuk tontonan semua supaya yang terlibat akan bersedia tepat pada waktunya. maka rekod kedatangan guru penasihat dan murid harus diambil pada setiap perjumpaan. Sekiranya ada kelab tertentu yang ada projek yang memerlukan tenaga yang lebih. Selain itu. ianya untuk menerima laporan dan setiap kegiatan mengenai perkembangan kelabnya atau mengenai projek tahunannya. Sekiranya masih bermasalah ia akan dibawa ke pengetahuan pihak atasan. semua guru harus menetapkan tarikh-tarikh aktiviti patut dijalankan sepanjang tahun. Pengecualian Pengecualian untuk menyertai aktiviti ko-kurikulum hanya diberi kepada murid-murid yang mengalami masalah gangguan kesihatan yang serius seperti lemah jantung. Laporan Setiap aktiviti ko-kurikulum harus ada laporan pada akhir bulan. Penyertaan Semua murid Tahap II harus melibatkan diri dalam kegiatan ko-kurikulum dan murid Tahap I hanya digalakkan sahaja. Tujuan mesyuarat adalah untuk mengesan segala kelemahan dan masalah yang timbul dan mencari penyelesaian. Penyertaan semua guru adalah wajib termasuk kakitangan sokongan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum. Aktiviti-aktiviti seperti Sukan/Permainan. Penetapan Dan Perlaksanaan Aktiviti Semasa mesyuarat pertama. pihak pentadbir akan cuba mengatasi kelemahan itu. 8.

melibatkan diri dalam aktiviti kelab.mereka tidak boleh menyertai aktiviti ko-kurikulum. Akan tetapi mereka boleh .

Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform. Kemudahan Fizikal Kemudahan-kemudahan di sekolah adalah sangat terhad. Untuk aktiviti Hari Sukan Sekolah (jika ada). Keselamatan Murid Harus diingatkan bahawa keselamatan murid dalam menjalankan segala aktiviti kokurikulum mesti diberi keutamaan. Untuk menyertai aktiviti kejohanan olahraga sama ada pada peringkat sekolah. k. segala rancangan ko-kurikulum hendaklah diatur mengikut kemudahan yang sedia ada supaya tidak berlakunya pertembungan penggunaannya. pihak sekolah harus memohon kebenaran bertulis ibu bapa atau penjaga. Penglibatan murid-murid harus ada seperti Pengakap. Jenis kegiatan ko-kurikulum yang diminati oleh pelajar antaranya ialah: sudah menjadi tradisi yang ada hubung kait dengan persekitaran murid memberi kepuasan atau memberi erti memberi peluang bergaul dengan rakan sebaya mencabar lain daripada yang lain (eksklusif) memberi khidmat kepada sekolah atau kawasan diadakan di luar bilik darjah (lawatan) memberi peluang bebas bergerak dan bergembira memberikan peluang bergerak bebas dan bergembira membolehkan mereka menunjukkan bakat semulajadi menampakkan hasil dan ganjaran mereka i. Borang-borang perlepasan ibu bapa atau penjaga harus diedarkan kepada murid-murid lebih awal. acara-acara yang akan dipertandingkan adalah seperti berikut: 100 M Lelaki/Perempuan 200 M Lelaki/Perempuan 4 X 100 M Lelaki/Perempuan 4 X 200 M Lelaki/Perempuan Lontar Peluru Lelaki/Perempuan Lompat Tinggi Lelaki/Perempuan Lompat Jauh Lelaki/Perempuan j. zon. .g. Jadi semua murid Tahap II diwajibkan melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti ini. Dengan sokongan semua pihak baik di peringkat sekolah mahupun di jabatan. pengelolaan Hari Sukan akan berjaya. atau pun bahagian. l. Di samping itu. Pentadbiran Kakitangan Dalam Pengelolaan Hari Sukan Pembabitan semua guru dan staf sekolah adalah perlu dalam mengelola dan mentadbirkan Hari Sukan Sekolah. daerah. h. Kewangan Sekolah berhubung dengan PIBG dan Lembaga Pengurus Sekolah untuk mendapatkan bantuan kewangan. Pemilihan Jenis Aktiviti Sekolah menawarkan tiga jenis aktiviti iaitu Sukan/Permainan. Walaubagaimanapun kita akan menggunakan apa sahaja kemudahan yang ada dengan baiknya. Kriteria Untuk Memilih Aktiviti Ko-Kurikulum Aktiviti ko-kurikulum yang ditawarkan di sekolah terdiri daripada pelbagai jenis yang dapat memenuhi minat dan keperluan murid.

Contohnya. tatatertib.m. Pakaian Pakaian yang sesuai harus digunakan oleh setiap guru dan murid ketika menjalankan aktiviti ko-kurikulum. Ini membolehkan alatan sukan dalam stor mencukupi dan selamat digunakan. . Murid-murid harus dibahagikan kepada rumah-rumah sukan dan pembahagian tersebut harus dipamerkan di papan kenyataan sukan sekolah untuk makluman semua. Ia boleh meliputi alatan baru yang diperlu persediaan kemudahan (mengecat/membuat garis dll) perbelanjaan pengelolaan o. piala pusingan. Ini akan menarik minat lebih ramai murid melibatkan diri dalam aktiviti yang dikelolakan nanti. baju track. q. buku tulis dan lawatan juga boleh diberikan. pengumuman semasa perhimpunan sekolah. Penyeliaan Aktiviti Ko-Kurikulum Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum bertanggungjawab terhadap program ko-kurikulum sekolah. Pembahagian guru-guru rumah sukan harus dilantikdan mereka akan menjadi pengurus dan jurulatih pasukan rumah masing-masing. p. Begitu juga dengan guru lelaki dan murid juga tidak dikecualikan daripada memakai pakaian yang sesuai tetapi tidak dipaksa. dan disiplin murid hendaklah diberi keutamaan. r. Oleh itu. Alatan Senarai alatan sukan hendaklah disediakan mengikut jenis/bilangan dan diedarkan kepada semua guru penasihat. Organisasi Semasa Hari Sukan Semasa had sukan sekolah. Penggunaan alatan sukan dalam stor sukan mesti ada rekod keluar/ masuknya. guru perempuan harus menggunakan pakaian sukan seperti seluar track. n. buku cerita. Selain galakan yang disebutkan tadi. dan kasut sukan. semasa sukan. keselamatan. penyeliaan oleh mereka berdua terhadap alatan. pentadbir harus melantik seorang setiausaha sukan yang mana dia adalah nadi kepada segala kejayaan sukan tersebut. Anggaran Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan perlu disediakan terlebih dahulu untuk seteiap jenis kegiatan kokurikulum. jamuan. Galakan Murid-murid yang mencapai kejayaan dalam sukan harus diberi galakan berbentuk hadiah dan sijil.

Kemudahan untuk aktiviti sukan adalah sangat terhad di mana hanya terdapat satu gelanggang bola keranjang. Ianya sama penting dengan aspek akademik. Lagipun sesetengah ibu bapa juga beranggapan sedemikian. sesi dialog dan dedahkan mereka ahli-ahli sukan yang berjaya dalam hidup. c. d. maka ia harus dirujuk kepada pihak pentadbir. Ramai murid tidak menghadiri kegiatan kokurikulum kerana mereka beranggapan kegiatan ini tidak menarik dan tidak penting. Ramai murid memberi alasan bahawa rumah mereka jauh dan tiada kenderaan untuk menghantar atau mengambil mereka kalau mereka menghadirkan diri untuk aktiviti kokurikulum di sebelah petang. Jika kesalahn itu berulang lagi. Ibu bapa juaga harus diberi kesedaran tentang kepentingan kokurikulum melalui ceramah. Para guru harus sedar tentang betapa pentingnya kegiatan kokurikulum dala kehidupan seharian dan masa depan mereka. e. MASALAH-MASALAH PENGENDALIAN KOKURIKULUM a. Faktor ini telah menyebabkan guru memberi kurang tumpuan kepada kegiatan kokurikulum ditambahkan lagi dengan guru terpaksa mengadakan kelas bimbingan dan kelas tambahan pada waktu petang. hujung minggu dan kadangkala pada masa cuti sekolah. h. 10. STRATEGI-STRATEGI UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH a. b. Ibu bapa tidak mampu membeli set pakaian yang agak mahal. Mereka lebih pentingkan pencapaian akademik daripada pencapaian kokurikulum. d. c. Untuk mengatasi masalah kewangan. Kawasan sekolah adalah sangat sempit dan ini menjadi masalah untuk pembinaan banyak lagi gelanggang permainan. f. Jadi mempelbagaikan jenis permainan agak terhad. Gerak kerja Unit Beruniform dijalankan tetapi ada sebilangan ahli tiada pakaian seragam yang sempurna. Murid-murid yang selalu ponteng semasa aktiviti kokurikulum dijalankan harus diberi hukuman yang setimpal dengannya oleh guru penasihat. . b. Sistem pendidikan yang terlalu mementingkan keputusan peperiksaan dan pencapaian akademik menyebabkan sumber-sumber sekolah (masa.9. Beban guru di luar Bandar agak berat kerana bilangan guru sedikit berbanding dengan bilangan kelas yang diajar. pihak sekolah boleh mengadakan majlis makan dan jogathon. Selain itu. tenaga dan kewangan) ditumpukan ke arah program akademik sekolah. g. Masyarakat setempat kurang memberi perangsang serta galakan terhadap kegiatan kokurikulum. pihak sekolah bolehlah memohon bantuan daripada wakil rakyat tempatan untuk menghulurkan sedikit derma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful