Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat
1 Segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s.w.t. dan hadis Pengertian di atas merujuk kepada A Uluhiyyah B Rububiyyah C Syumuliyyah D Rabbaniyyah 2 Selain daripada peraturan hidup, Rabbaniyyah meliputi i cara Ii hukum Iii konsep iv prinsip A B C D 3 • • • i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv Islam agama wahyu bukan ciptaan manusia Seluruh makhluk merupakan hak milik Allah s.w.t. Allah s.w.t. yang menyediakan peraturan hidup

Pernyataan di atas merujuk kepada A dasar syariat Islam B bentuk Syumuliyyah C ciri-ciri agama Islam D prinsip-prinsip Rabbaniyyah 4 Prinsip-prinsip Rabbaniyyah ialah i Islam menjamin hak asasi manusia ii Islam adalah agama yang diwahyukan Allah s.w.t. iii Islam dan seluruh makhluk adalah hak milik Allah s.w.t. iv Islam menekankan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat A B C i dan ii ii dan iii iii dan iv

1

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

kecuali A Injil B Zabur C Taurat D Tsamud Rabbaniyyah bermaksud A kesaksian B ketuhanan C penciptaan D pembuktian Manakah antara pernyataan berikut membuktikan Islam agama langit?.t. iii dan iv ii. ii dan iii i.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam D 5 i dan iv Agama yang diredai Allah s. 11 2 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral . iii Kelahiran agama Islam tertentu waktunya iv Prinsip-prinsipnya boleh dipinda mengikut zaman A B C D i. iii dan iv 6 7 8 9 10 Agama budaya ialah A ajaran yang dibawa melalui rasul B ajaran yang bersumberkan wahyu Allah s. ialah A Islam B Majusi C Nasrani D Buddha Berikut adalah cara memiliki sifat Rabbaniyyah. i Mempunyai kitab suci ii Disampaikan oleh utusan Allah s.w.w. kecuali A berakhlak mulia dan terpuji B berjihad dengan harta dan nyawa C bekerja bersungguh-sungguh untuk kesenangan hidup D mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan-Nya Berikut merupakan kitab-kitab suci Allah s.t. ii dan iv i.t. yang diturunkan kepada para nabi.w.t.w.w.t. pengalaman dan penghayatan pengasasnya tanpa bimbingan wahyu Berikut adalah amalan syirik. C kepercayaan berasaskan bimbingan wahyu D ajaran yang berasaskan cita-cita. kecuali A menyembah api B menyembah berhala C menyembah matahari D menyembah Allah s.

prinsip. Sarwajagat atau meliputi seluruh alam 1 18 1 19 1 20 Terpelihara daripada melakukan dosa kecil dan dosa besar 1 3 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral .Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam BAHAGIAN B : Respon terhad Soalan 12 hingga 16 Lengkapkan pernyataan berikut. prinsip. nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s. Konsep ____________________ atau tauhid. masa dan tenaga. 12 __________________ ialah segala konsep.w. 1 14 1 15 1 16 1 Soalan 17 hingga 20 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan 17 Segala hukum.t. sifat dan perbuatan. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada zat. konsep. peraturan yang bersumberkan wahyu Allah s. _________________ ialah berusaha bersungguh-sungguh dengan mengorbankan harta benda. memimpin akal manusia mengenal dan mentaati-Nya. ___________________ dan nahi mungkar merupakan nilai baik yang dianjurkan oleh Allah untuk mengawal keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.t. nyawa. nilai dan 1 13 ____________________ ialah pemberi peraturan hidup kepada seluruh makhluk di dunia ini.w.

ialah pemilik dan pentadbir alam. dan hadis. ) pada pernyataan yang SALAH.w. Rabbaniyyah ialah segala peraturan yang terdapat dalam alQuran bersumberkan wahyu Allah s. 1 21 Rabbaniyyah ialah keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah s. 1 22 1 23 1 24 Agama langit merupakan agama ciptaan manusia.t. 1 25 1 26 Soalan 27 dan 28 Lengkapkan carta di bawah Pandangan Hidup Islam Syumuliyyah X Y Thabat Waqi’iyyah 27 28 X : _______________________________ Y : _______________________________ 4 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral . Al-Quran tidak mampu ditandingi oleh akal manusia yang bijaksana.t. Perkara-perkara ghaib mampu dikaji secara saintifik.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam Soalan 21 hingga 26 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah.w.

Jelaskan perbezaan antara agama langit dan agama budaya Nyatakan dua kelebihan al-Quran berbanding kitab-kitab lain. Huraikan tiga cara memiliki sifat Rabbaniyyah dalam kehidupan seharian Islam agama yang bersih daripada kecacatan dan kekurangan. Jelaskan hujah bagi membuktikan kebenaran pernyataan di atas. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.t. Nyatakan ciri. Jelaskan cara merealisasikan prinsip tersebut dalam kehidupan manusia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nyatakan pengertian Rabbaniyyah?. Jelaskan tiga prinsip Rabbaniyyah?. Islam dan seluruh makhluk adalah kepunyaan Allah s.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam Soalan 29 dan 30 Lengkapkan carta di bawah JENIS-JENIS AGAMA X Y Contoh : Islam Contoh : Buddha 29 30 X : _______________________________ Y : _______________________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut.ciri agama budaya. 5 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral .w. Terangkan dua ciri Islam sebagai agama samawi.

• Kelahiran agama langit tertentu waktunya • Ajarannya bersifat kekal dan lengkap • Prinsip agama langit bersifat mutlak dan universal • Agama langit disampaikan oleh utusan Allah s. Prinsip Rabbaniyyah • Islam adalah agama yang diwahyukan Allah • Islam dan seluruh makhluk merupakan hak Allah • Allah sebagai pemberi peraturan hidup • Islam bersih daripada sebarang kekurangan Ciri Islam sebagai agama samawi. Allahu Ahad Amar Maaruf Jihad Rabbaniyyah Syirik Universal Maksum 24 25 26 29 30 Samawi / langit Budaya KERTAS 2 1 Rabbaniyyah ialah segala hukum.t. konsep. prinsip. dan hadis.t.t.w.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam JAWAPAN PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A 1 2 3 4 5 6 D D D B A C 7 8 9 10 11 D B A D D BAHAGIAN B 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 Rabbaniyyah / Alamiyyah Alamiyyah / Rabbaniyyah Rabbaniyyah Allah s.w. 2 3 6 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral . nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s.w.

• Mampu menyelesaikan masalah manusia. Cara memiliki sifat Rabbaniyyah dalam kehidupan seharian • Mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah • Berjihad dengan nyawa. Cara merealisasikan prinsip Islam dan seluruh makhluk adalah kepunyaan Allah s. • Sesuai diamalkan pada semua tempat.w. Ciri-ciri agama budaya • Boleh dipinda dan diubah • Konsep ketuhannya tidak jelas • Bercanggah dengan fitrah kejadian manusia • Ajarannya tidak lengkap/ bersifat sementara 5 6 7 8 9 7 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral .t. • Sarjana Barat mengakui kebenaran dan kesempurnaan Islam. • Bersumberkan pemikiran manusia • Memiliki kitab-kitab suci Allah s.t.t. harta benda dan fikiran untuk meningkatkan syiar Islam • Berakhlak dengan akhlak mulia dan terpuji • Beriman dan yakin dengan segala rukun iman Hujah membuktikan Islam agama yang bersih daripada kecacatan dan kekurangan • Islam agama yang dicipta oleh Allah s.t. dan menjauhi larangan-Nya • Memakmurkan alam mengikut syarak. • Bahasanya tidak mampu ditandingi oleh manusia atau jin.w.t.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam 4 Perbezaan antara agama langit dengan agama budaya Agama langit Agama budaya • Bersumberkan wahyu Allah s.w. • Taat segala perintah Allah s. masa dan keadaan.t.w.w.w. • Menginsafi diri sebagai hamba yang lemah. • Ajaran Islam bersumberkan wahyu Allah s. • Dijamin / dipelihara Allah kandungannya sehingga ke hari akhirat. • Memiliki kitab ciptaan sendiri • Ajarannya kekal hingga akhir • Berubah-ubah berdasarkan situasi zaman dan masa • Kebenarannya bersifat mutlak • Kebenarannya diragui Kelebihan al-Quran berbanding kitab-kitab lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful