Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat
1 Segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s.w.t. dan hadis Pengertian di atas merujuk kepada A Uluhiyyah B Rububiyyah C Syumuliyyah D Rabbaniyyah 2 Selain daripada peraturan hidup, Rabbaniyyah meliputi i cara Ii hukum Iii konsep iv prinsip A B C D 3 • • • i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv Islam agama wahyu bukan ciptaan manusia Seluruh makhluk merupakan hak milik Allah s.w.t. Allah s.w.t. yang menyediakan peraturan hidup

Pernyataan di atas merujuk kepada A dasar syariat Islam B bentuk Syumuliyyah C ciri-ciri agama Islam D prinsip-prinsip Rabbaniyyah 4 Prinsip-prinsip Rabbaniyyah ialah i Islam menjamin hak asasi manusia ii Islam adalah agama yang diwahyukan Allah s.w.t. iii Islam dan seluruh makhluk adalah hak milik Allah s.w.t. iv Islam menekankan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat A B C i dan ii ii dan iii iii dan iv

1

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

w. ialah A Islam B Majusi C Nasrani D Buddha Berikut adalah cara memiliki sifat Rabbaniyyah. kecuali A menyembah api B menyembah berhala C menyembah matahari D menyembah Allah s.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam D 5 i dan iv Agama yang diredai Allah s. 11 2 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral . iii dan iv 6 7 8 9 10 Agama budaya ialah A ajaran yang dibawa melalui rasul B ajaran yang bersumberkan wahyu Allah s.t.w.t. i Mempunyai kitab suci ii Disampaikan oleh utusan Allah s. ii dan iii i.t. pengalaman dan penghayatan pengasasnya tanpa bimbingan wahyu Berikut adalah amalan syirik. iii dan iv ii. iii Kelahiran agama Islam tertentu waktunya iv Prinsip-prinsipnya boleh dipinda mengikut zaman A B C D i.w. kecuali A berakhlak mulia dan terpuji B berjihad dengan harta dan nyawa C bekerja bersungguh-sungguh untuk kesenangan hidup D mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan-Nya Berikut merupakan kitab-kitab suci Allah s. kecuali A Injil B Zabur C Taurat D Tsamud Rabbaniyyah bermaksud A kesaksian B ketuhanan C penciptaan D pembuktian Manakah antara pernyataan berikut membuktikan Islam agama langit?.w. ii dan iv i.t. yang diturunkan kepada para nabi.t.w. C kepercayaan berasaskan bimbingan wahyu D ajaran yang berasaskan cita-cita.

peraturan yang bersumberkan wahyu Allah s.t. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada zat. Konsep ____________________ atau tauhid. sifat dan perbuatan.w. memimpin akal manusia mengenal dan mentaati-Nya. prinsip. konsep. 1 14 1 15 1 16 1 Soalan 17 hingga 20 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan 17 Segala hukum. _________________ ialah berusaha bersungguh-sungguh dengan mengorbankan harta benda. ___________________ dan nahi mungkar merupakan nilai baik yang dianjurkan oleh Allah untuk mengawal keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.w. nilai dan 1 13 ____________________ ialah pemberi peraturan hidup kepada seluruh makhluk di dunia ini. 12 __________________ ialah segala konsep. masa dan tenaga. nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s. Sarwajagat atau meliputi seluruh alam 1 18 1 19 1 20 Terpelihara daripada melakukan dosa kecil dan dosa besar 1 3 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral . nyawa.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam BAHAGIAN B : Respon terhad Soalan 12 hingga 16 Lengkapkan pernyataan berikut. prinsip.t.

ialah pemilik dan pentadbir alam. Rabbaniyyah ialah segala peraturan yang terdapat dalam alQuran bersumberkan wahyu Allah s. ) pada pernyataan yang SALAH.t. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah.w. 1 22 1 23 1 24 Agama langit merupakan agama ciptaan manusia. dan hadis.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam Soalan 21 hingga 26 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Al-Quran tidak mampu ditandingi oleh akal manusia yang bijaksana. 1 21 Rabbaniyyah ialah keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah s. Perkara-perkara ghaib mampu dikaji secara saintifik. 1 25 1 26 Soalan 27 dan 28 Lengkapkan carta di bawah Pandangan Hidup Islam Syumuliyyah X Y Thabat Waqi’iyyah 27 28 X : _______________________________ Y : _______________________________ 4 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral .t.w.

Jelaskan perbezaan antara agama langit dan agama budaya Nyatakan dua kelebihan al-Quran berbanding kitab-kitab lain. 5 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral . Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.w.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam Soalan 29 dan 30 Lengkapkan carta di bawah JENIS-JENIS AGAMA X Y Contoh : Islam Contoh : Buddha 29 30 X : _______________________________ Y : _______________________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nyatakan pengertian Rabbaniyyah?. Jelaskan hujah bagi membuktikan kebenaran pernyataan di atas. Islam dan seluruh makhluk adalah kepunyaan Allah s. Terangkan dua ciri Islam sebagai agama samawi. Jelaskan tiga prinsip Rabbaniyyah?.t.ciri agama budaya. Jelaskan cara merealisasikan prinsip tersebut dalam kehidupan manusia. Nyatakan ciri. Huraikan tiga cara memiliki sifat Rabbaniyyah dalam kehidupan seharian Islam agama yang bersih daripada kecacatan dan kekurangan.

Allahu Ahad Amar Maaruf Jihad Rabbaniyyah Syirik Universal Maksum 24 25 26 29 30 Samawi / langit Budaya KERTAS 2 1 Rabbaniyyah ialah segala hukum. dan hadis. Prinsip Rabbaniyyah • Islam adalah agama yang diwahyukan Allah • Islam dan seluruh makhluk merupakan hak Allah • Allah sebagai pemberi peraturan hidup • Islam bersih daripada sebarang kekurangan Ciri Islam sebagai agama samawi.t. prinsip. 2 3 6 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral .w.w. konsep. • Kelahiran agama langit tertentu waktunya • Ajarannya bersifat kekal dan lengkap • Prinsip agama langit bersifat mutlak dan universal • Agama langit disampaikan oleh utusan Allah s. nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam JAWAPAN PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A 1 2 3 4 5 6 D D D B A C 7 8 9 10 11 D B A D D BAHAGIAN B 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 Rabbaniyyah / Alamiyyah Alamiyyah / Rabbaniyyah Rabbaniyyah Allah s.t.w.t.

t. • Memiliki kitab ciptaan sendiri • Ajarannya kekal hingga akhir • Berubah-ubah berdasarkan situasi zaman dan masa • Kebenarannya bersifat mutlak • Kebenarannya diragui Kelebihan al-Quran berbanding kitab-kitab lain.t. • Mampu menyelesaikan masalah manusia. • Taat segala perintah Allah s.t. • Bahasanya tidak mampu ditandingi oleh manusia atau jin.t. Cara merealisasikan prinsip Islam dan seluruh makhluk adalah kepunyaan Allah s. Ciri-ciri agama budaya • Boleh dipinda dan diubah • Konsep ketuhannya tidak jelas • Bercanggah dengan fitrah kejadian manusia • Ajarannya tidak lengkap/ bersifat sementara 5 6 7 8 9 7 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral . • Dijamin / dipelihara Allah kandungannya sehingga ke hari akhirat. • Sesuai diamalkan pada semua tempat. masa dan keadaan.w.w. • Ajaran Islam bersumberkan wahyu Allah s. • Sarjana Barat mengakui kebenaran dan kesempurnaan Islam.t. • Bersumberkan pemikiran manusia • Memiliki kitab-kitab suci Allah s. • Menginsafi diri sebagai hamba yang lemah.t.w.w. harta benda dan fikiran untuk meningkatkan syiar Islam • Berakhlak dengan akhlak mulia dan terpuji • Beriman dan yakin dengan segala rukun iman Hujah membuktikan Islam agama yang bersih daripada kecacatan dan kekurangan • Islam agama yang dicipta oleh Allah s. Cara memiliki sifat Rabbaniyyah dalam kehidupan seharian • Mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah • Berjihad dengan nyawa.w.w.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam 4 Perbezaan antara agama langit dengan agama budaya Agama langit Agama budaya • Bersumberkan wahyu Allah s. dan menjauhi larangan-Nya • Memakmurkan alam mengikut syarak.