Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat
1 Segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s.w.t. dan hadis Pengertian di atas merujuk kepada A Uluhiyyah B Rububiyyah C Syumuliyyah D Rabbaniyyah 2 Selain daripada peraturan hidup, Rabbaniyyah meliputi i cara Ii hukum Iii konsep iv prinsip A B C D 3 • • • i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv Islam agama wahyu bukan ciptaan manusia Seluruh makhluk merupakan hak milik Allah s.w.t. Allah s.w.t. yang menyediakan peraturan hidup

Pernyataan di atas merujuk kepada A dasar syariat Islam B bentuk Syumuliyyah C ciri-ciri agama Islam D prinsip-prinsip Rabbaniyyah 4 Prinsip-prinsip Rabbaniyyah ialah i Islam menjamin hak asasi manusia ii Islam adalah agama yang diwahyukan Allah s.w.t. iii Islam dan seluruh makhluk adalah hak milik Allah s.w.t. iv Islam menekankan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat A B C i dan ii ii dan iii iii dan iv

1

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

t. ii dan iv i. iii Kelahiran agama Islam tertentu waktunya iv Prinsip-prinsipnya boleh dipinda mengikut zaman A B C D i. 11 2 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral .t. i Mempunyai kitab suci ii Disampaikan oleh utusan Allah s.w. yang diturunkan kepada para nabi.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam D 5 i dan iv Agama yang diredai Allah s. ii dan iii i. kecuali A Injil B Zabur C Taurat D Tsamud Rabbaniyyah bermaksud A kesaksian B ketuhanan C penciptaan D pembuktian Manakah antara pernyataan berikut membuktikan Islam agama langit?.w. C kepercayaan berasaskan bimbingan wahyu D ajaran yang berasaskan cita-cita.w.w.w. ialah A Islam B Majusi C Nasrani D Buddha Berikut adalah cara memiliki sifat Rabbaniyyah.t.t.t. pengalaman dan penghayatan pengasasnya tanpa bimbingan wahyu Berikut adalah amalan syirik. kecuali A berakhlak mulia dan terpuji B berjihad dengan harta dan nyawa C bekerja bersungguh-sungguh untuk kesenangan hidup D mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan-Nya Berikut merupakan kitab-kitab suci Allah s. iii dan iv ii. iii dan iv 6 7 8 9 10 Agama budaya ialah A ajaran yang dibawa melalui rasul B ajaran yang bersumberkan wahyu Allah s. kecuali A menyembah api B menyembah berhala C menyembah matahari D menyembah Allah s.

sifat dan perbuatan. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada zat. memimpin akal manusia mengenal dan mentaati-Nya. prinsip. prinsip. konsep. nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s. peraturan yang bersumberkan wahyu Allah s. masa dan tenaga. Konsep ____________________ atau tauhid. 12 __________________ ialah segala konsep. Sarwajagat atau meliputi seluruh alam 1 18 1 19 1 20 Terpelihara daripada melakukan dosa kecil dan dosa besar 1 3 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral . nilai dan 1 13 ____________________ ialah pemberi peraturan hidup kepada seluruh makhluk di dunia ini.t.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam BAHAGIAN B : Respon terhad Soalan 12 hingga 16 Lengkapkan pernyataan berikut.w. _________________ ialah berusaha bersungguh-sungguh dengan mengorbankan harta benda. nyawa.t. ___________________ dan nahi mungkar merupakan nilai baik yang dianjurkan oleh Allah untuk mengawal keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.w. 1 14 1 15 1 16 1 Soalan 17 hingga 20 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan 17 Segala hukum.

t.t. 1 25 1 26 Soalan 27 dan 28 Lengkapkan carta di bawah Pandangan Hidup Islam Syumuliyyah X Y Thabat Waqi’iyyah 27 28 X : _______________________________ Y : _______________________________ 4 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral .Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam Soalan 21 hingga 26 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Perkara-perkara ghaib mampu dikaji secara saintifik. Al-Quran tidak mampu ditandingi oleh akal manusia yang bijaksana. ialah pemilik dan pentadbir alam.w.w. 1 22 1 23 1 24 Agama langit merupakan agama ciptaan manusia. 1 21 Rabbaniyyah ialah keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah s. Rabbaniyyah ialah segala peraturan yang terdapat dalam alQuran bersumberkan wahyu Allah s. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah. ) pada pernyataan yang SALAH. dan hadis.

Huraikan tiga cara memiliki sifat Rabbaniyyah dalam kehidupan seharian Islam agama yang bersih daripada kecacatan dan kekurangan. Jelaskan tiga prinsip Rabbaniyyah?. Islam dan seluruh makhluk adalah kepunyaan Allah s.w. Nyatakan ciri. Jelaskan hujah bagi membuktikan kebenaran pernyataan di atas. Jelaskan cara merealisasikan prinsip tersebut dalam kehidupan manusia.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam Soalan 29 dan 30 Lengkapkan carta di bawah JENIS-JENIS AGAMA X Y Contoh : Islam Contoh : Buddha 29 30 X : _______________________________ Y : _______________________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.ciri agama budaya. Terangkan dua ciri Islam sebagai agama samawi. 5 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral .t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nyatakan pengertian Rabbaniyyah?. Jelaskan perbezaan antara agama langit dan agama budaya Nyatakan dua kelebihan al-Quran berbanding kitab-kitab lain.

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam JAWAPAN PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A 1 2 3 4 5 6 D D D B A C 7 8 9 10 11 D B A D D BAHAGIAN B 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 Rabbaniyyah / Alamiyyah Alamiyyah / Rabbaniyyah Rabbaniyyah Allah s.w.w. Prinsip Rabbaniyyah • Islam adalah agama yang diwahyukan Allah • Islam dan seluruh makhluk merupakan hak Allah • Allah sebagai pemberi peraturan hidup • Islam bersih daripada sebarang kekurangan Ciri Islam sebagai agama samawi. • Kelahiran agama langit tertentu waktunya • Ajarannya bersifat kekal dan lengkap • Prinsip agama langit bersifat mutlak dan universal • Agama langit disampaikan oleh utusan Allah s.t. konsep.t. prinsip.w. 2 3 6 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral .t. Allahu Ahad Amar Maaruf Jihad Rabbaniyyah Syirik Universal Maksum 24 25 26 29 30 Samawi / langit Budaya KERTAS 2 1 Rabbaniyyah ialah segala hukum. nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s. dan hadis.

• Sesuai diamalkan pada semua tempat.t.t.w. dan menjauhi larangan-Nya • Memakmurkan alam mengikut syarak. • Bahasanya tidak mampu ditandingi oleh manusia atau jin.t. Ciri-ciri agama budaya • Boleh dipinda dan diubah • Konsep ketuhannya tidak jelas • Bercanggah dengan fitrah kejadian manusia • Ajarannya tidak lengkap/ bersifat sementara 5 6 7 8 9 7 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral . • Memiliki kitab ciptaan sendiri • Ajarannya kekal hingga akhir • Berubah-ubah berdasarkan situasi zaman dan masa • Kebenarannya bersifat mutlak • Kebenarannya diragui Kelebihan al-Quran berbanding kitab-kitab lain.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam 4 Perbezaan antara agama langit dengan agama budaya Agama langit Agama budaya • Bersumberkan wahyu Allah s. Cara memiliki sifat Rabbaniyyah dalam kehidupan seharian • Mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah • Berjihad dengan nyawa.t.t. • Dijamin / dipelihara Allah kandungannya sehingga ke hari akhirat. Cara merealisasikan prinsip Islam dan seluruh makhluk adalah kepunyaan Allah s. • Bersumberkan pemikiran manusia • Memiliki kitab-kitab suci Allah s.t.w. harta benda dan fikiran untuk meningkatkan syiar Islam • Berakhlak dengan akhlak mulia dan terpuji • Beriman dan yakin dengan segala rukun iman Hujah membuktikan Islam agama yang bersih daripada kecacatan dan kekurangan • Islam agama yang dicipta oleh Allah s. • Sarjana Barat mengakui kebenaran dan kesempurnaan Islam.w. masa dan keadaan.w. • Mampu menyelesaikan masalah manusia. • Taat segala perintah Allah s.w.w. • Ajaran Islam bersumberkan wahyu Allah s. • Menginsafi diri sebagai hamba yang lemah.