Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat
1 Segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s.w.t. dan hadis Pengertian di atas merujuk kepada A Uluhiyyah B Rububiyyah C Syumuliyyah D Rabbaniyyah 2 Selain daripada peraturan hidup, Rabbaniyyah meliputi i cara Ii hukum Iii konsep iv prinsip A B C D 3 • • • i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv Islam agama wahyu bukan ciptaan manusia Seluruh makhluk merupakan hak milik Allah s.w.t. Allah s.w.t. yang menyediakan peraturan hidup

Pernyataan di atas merujuk kepada A dasar syariat Islam B bentuk Syumuliyyah C ciri-ciri agama Islam D prinsip-prinsip Rabbaniyyah 4 Prinsip-prinsip Rabbaniyyah ialah i Islam menjamin hak asasi manusia ii Islam adalah agama yang diwahyukan Allah s.w.t. iii Islam dan seluruh makhluk adalah hak milik Allah s.w.t. iv Islam menekankan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat A B C i dan ii ii dan iii iii dan iv

1

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

pengalaman dan penghayatan pengasasnya tanpa bimbingan wahyu Berikut adalah amalan syirik.w.t. yang diturunkan kepada para nabi.t. kecuali A menyembah api B menyembah berhala C menyembah matahari D menyembah Allah s. kecuali A Injil B Zabur C Taurat D Tsamud Rabbaniyyah bermaksud A kesaksian B ketuhanan C penciptaan D pembuktian Manakah antara pernyataan berikut membuktikan Islam agama langit?. 11 2 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral . i Mempunyai kitab suci ii Disampaikan oleh utusan Allah s. ialah A Islam B Majusi C Nasrani D Buddha Berikut adalah cara memiliki sifat Rabbaniyyah.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam D 5 i dan iv Agama yang diredai Allah s. iii dan iv ii. iii Kelahiran agama Islam tertentu waktunya iv Prinsip-prinsipnya boleh dipinda mengikut zaman A B C D i. ii dan iv i.t.w.w.t.w. iii dan iv 6 7 8 9 10 Agama budaya ialah A ajaran yang dibawa melalui rasul B ajaran yang bersumberkan wahyu Allah s. kecuali A berakhlak mulia dan terpuji B berjihad dengan harta dan nyawa C bekerja bersungguh-sungguh untuk kesenangan hidup D mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan-Nya Berikut merupakan kitab-kitab suci Allah s.t. C kepercayaan berasaskan bimbingan wahyu D ajaran yang berasaskan cita-cita. ii dan iii i.w.

w. peraturan yang bersumberkan wahyu Allah s. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada zat. 1 14 1 15 1 16 1 Soalan 17 hingga 20 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan 17 Segala hukum.t.w.t. nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s. prinsip. nilai dan 1 13 ____________________ ialah pemberi peraturan hidup kepada seluruh makhluk di dunia ini.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam BAHAGIAN B : Respon terhad Soalan 12 hingga 16 Lengkapkan pernyataan berikut. 12 __________________ ialah segala konsep. masa dan tenaga. prinsip. memimpin akal manusia mengenal dan mentaati-Nya. konsep. ___________________ dan nahi mungkar merupakan nilai baik yang dianjurkan oleh Allah untuk mengawal keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Konsep ____________________ atau tauhid. sifat dan perbuatan. _________________ ialah berusaha bersungguh-sungguh dengan mengorbankan harta benda. nyawa. Sarwajagat atau meliputi seluruh alam 1 18 1 19 1 20 Terpelihara daripada melakukan dosa kecil dan dosa besar 1 3 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral .

1 25 1 26 Soalan 27 dan 28 Lengkapkan carta di bawah Pandangan Hidup Islam Syumuliyyah X Y Thabat Waqi’iyyah 27 28 X : _______________________________ Y : _______________________________ 4 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral . dan hadis. ialah pemilik dan pentadbir alam. 1 21 Rabbaniyyah ialah keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah s.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam Soalan 21 hingga 26 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah.t.t. ) pada pernyataan yang SALAH.w. Rabbaniyyah ialah segala peraturan yang terdapat dalam alQuran bersumberkan wahyu Allah s.w. Perkara-perkara ghaib mampu dikaji secara saintifik. 1 22 1 23 1 24 Agama langit merupakan agama ciptaan manusia. Al-Quran tidak mampu ditandingi oleh akal manusia yang bijaksana.

Jelaskan hujah bagi membuktikan kebenaran pernyataan di atas. Nyatakan ciri.w. Jelaskan perbezaan antara agama langit dan agama budaya Nyatakan dua kelebihan al-Quran berbanding kitab-kitab lain. Jelaskan cara merealisasikan prinsip tersebut dalam kehidupan manusia.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam Soalan 29 dan 30 Lengkapkan carta di bawah JENIS-JENIS AGAMA X Y Contoh : Islam Contoh : Buddha 29 30 X : _______________________________ Y : _______________________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Islam dan seluruh makhluk adalah kepunyaan Allah s. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nyatakan pengertian Rabbaniyyah?. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Huraikan tiga cara memiliki sifat Rabbaniyyah dalam kehidupan seharian Islam agama yang bersih daripada kecacatan dan kekurangan. Jelaskan tiga prinsip Rabbaniyyah?. Terangkan dua ciri Islam sebagai agama samawi.ciri agama budaya. 5 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral .t.

t.w.t. dan hadis.w. nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s. 2 3 6 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral .Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam JAWAPAN PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A 1 2 3 4 5 6 D D D B A C 7 8 9 10 11 D B A D D BAHAGIAN B 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 Rabbaniyyah / Alamiyyah Alamiyyah / Rabbaniyyah Rabbaniyyah Allah s. Prinsip Rabbaniyyah • Islam adalah agama yang diwahyukan Allah • Islam dan seluruh makhluk merupakan hak Allah • Allah sebagai pemberi peraturan hidup • Islam bersih daripada sebarang kekurangan Ciri Islam sebagai agama samawi. Allahu Ahad Amar Maaruf Jihad Rabbaniyyah Syirik Universal Maksum 24 25 26 29 30 Samawi / langit Budaya KERTAS 2 1 Rabbaniyyah ialah segala hukum.w. konsep. prinsip.t. • Kelahiran agama langit tertentu waktunya • Ajarannya bersifat kekal dan lengkap • Prinsip agama langit bersifat mutlak dan universal • Agama langit disampaikan oleh utusan Allah s.

• Sesuai diamalkan pada semua tempat. dan menjauhi larangan-Nya • Memakmurkan alam mengikut syarak.t.w. • Menginsafi diri sebagai hamba yang lemah. masa dan keadaan. • Mampu menyelesaikan masalah manusia. • Taat segala perintah Allah s. harta benda dan fikiran untuk meningkatkan syiar Islam • Berakhlak dengan akhlak mulia dan terpuji • Beriman dan yakin dengan segala rukun iman Hujah membuktikan Islam agama yang bersih daripada kecacatan dan kekurangan • Islam agama yang dicipta oleh Allah s. • Sarjana Barat mengakui kebenaran dan kesempurnaan Islam. Ciri-ciri agama budaya • Boleh dipinda dan diubah • Konsep ketuhannya tidak jelas • Bercanggah dengan fitrah kejadian manusia • Ajarannya tidak lengkap/ bersifat sementara 5 6 7 8 9 7 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral . • Ajaran Islam bersumberkan wahyu Allah s.t. • Dijamin / dipelihara Allah kandungannya sehingga ke hari akhirat.w. Cara merealisasikan prinsip Islam dan seluruh makhluk adalah kepunyaan Allah s.t.t. • Memiliki kitab ciptaan sendiri • Ajarannya kekal hingga akhir • Berubah-ubah berdasarkan situasi zaman dan masa • Kebenarannya bersifat mutlak • Kebenarannya diragui Kelebihan al-Quran berbanding kitab-kitab lain.Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam 4 Perbezaan antara agama langit dengan agama budaya Agama langit Agama budaya • Bersumberkan wahyu Allah s.t. Cara memiliki sifat Rabbaniyyah dalam kehidupan seharian • Mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah • Berjihad dengan nyawa.w.w. • Bahasanya tidak mampu ditandingi oleh manusia atau jin.t.w. • Bersumberkan pemikiran manusia • Memiliki kitab-kitab suci Allah s.w.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful