1.

0 Pengenalan Sejak bermulanya penjajahan British di Tanah Melayu secara rasminya pada tahun 1874, orang Melayu terus terpinggir dalam segala aspek kehidupan terutamanya dalam politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Jadi dalam arus kemunduran ini, bangkitlah golongan anak muda yang dikenali sebagai “Kaum Muda yang bangkit untuk membela nasib bangsanya dan menyebarkan dakwah Islamiah di Tanah Melayu. Gerakan awal ke arah pengislaman orang Melayu yang dipelopori Kaum Muda ini sering dinamakan sebagai “Gerakan Islah” atau Gerakan Islah Islamiah”. Kebangkitan semula Islam di kalangan masyarakat Melayu adalah berkait rapat dengan kebangkitan dakwah dalam rangka menghayati Islam sebagai satu cara hidup. Kebangkitan Islam yang dicetuskan oleh gerakan Islah dan dakwah di Timur Tengah adalah jelas menunjukkan perubahan kepada gerakan Islah dan dakwah di Alam Melayu. Jadi akibat kesedaran inilah menyebabkan ramai di kalangan belia-belia Melayu pada awal tahun 1920, berhijrah ke Mesir untuk mendalami ilmu agama dengan belajar di pusat pengajian tinggi yang terulung pada masa itu iaitu Universiti al-Azhar. Malah pada masa yang sama mereka mula terpengaruh dengan idea pemulihan Islam yang berlaku di sana. Hal ini memberi kesan terhadap pelajar tersebut yang akhirnya apabila pulang ke Tanah Melayu untuk memulakan Gerakan Islah. Gerakan Islah yang dipelopori oleh beberapa orang tokoh telah berusaha untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan Barat dan berusaha untuk memodenkan bangsa Melayu.Walaupun Gerakan Islah Islamiah atau Pan-Isamisme tidak berjaya mendapat sokongan yang menggalakkan daripada keseluruhan umat Islam serta kesedaran politik yang amat terbatas di kalangan orang Melayu, namun setidak-tidaknya ia telah berjaya mencetuskan kesedaran awal di kalangan orang Melayu tentang kepentingan membela nasib dan hak orang Melayu agar bangkit daripada lena seterusnya berjuang menentang penajajahan British yang digelar oleh Za’ba sebagai ‘Al-Maseh Al-Dajal”.

2.0 Definisi Gerakan Islah Penggunaan istilah gerakan islah, gerakan dakwah atau gerakan Islam adalah merujuk kepada organisasi Islam yang diasaskan oleh para muslih atau mujaddid yang bertujuan untuk menyedarkan masyarakat Islam supaya kembali memahami dan menghayati sumber murni Islam iaitu al-Quran dan Sunnah. Bagi menerangkan definisi Gerakan Islah ini boleh dilihat melalui dua sudut iaitu sudut bahasa dan sudut istilah. Dari segi sudut bahasa,

1

gerakan Islam adalah merujuk kepada dua istilah iaitu Islamic Movement (Bahasa Inggeris) dan Al-Harakah Al-Islamiyyah (Bahasa Arab) Manakala dari sudut istilah perkataan harakah dalam bahasa Arab bererti gerakan. Ia juga membawa makna bergerak, bertindak, beraksi dan hidup. Harakah berlawanan dengan pengertian jumud yang bermaksud beku, lesu, mati atau hidup segan mati tak mahu. Sifatsifat tersebut dicela oleh Islam dan bercanggah dengan fitrah kejadian manusia. Sementara itu, istilah islah pula membawa maksud perbaikan iaitu “ menjadikan sesuatu itu baik, betul, munasabah dengan kedudukan yang wajar , tersusun dengan baik, solih, bertaqwa, sihat, berkembang maju, berguna, bermanfaat, sesuai, munasabah, layak, meletakkan sesuatu mengikut apa yang selayaknya, pengembalian kepada wajar, membuat pembaharuan yang diperlukan dan seterusnya1. Jadi secara keseluruhannya, gerakan Islah atau Harakah Islamiyyah boleh dimaksudkan sebagai sebuah gerakan Islam yang mendukung cita-cita Islam seperti pembentukan peribadi, menegakkan pemerintahan, menyatukan barisan dan mengembalikan kedudukan pemerintah (khalifah) dengan mempunyai rancangan dan rangka kerja yang lengkap. Oleh itu, misi utama bagi gerakan Islah atau dakwah sama ada di Timur Tengah dan Alam Melayu adalah untuk menyeru seluruh umat Islam supaya kembali menjadikan al-Quran dan as-Sunah sebagai panduan dalam kehidupan.

2.1 Sejarah Gerakan Islah di Tanah Melayu Pada awal abad ke-12H/18M muncul satu gerakan yang dikenali sebagai gerakan islah yang bertujuan untuk memerangi gejala bidaah dan khurafat di samping menyeru umat islam agar kembali menghayati Islam berteraskan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Islah membawa maksud pembaikan daripada kerosakan. Penggunaan istilah gerakan islah adalah merujuk kepada organisasi Islam yang diasaskan oleh para muslih atau mujaddid yang bertujuaan untuk menyedarkan masyarakat Islam supaya kembali memahami dan menghayati sumber murni Islam iaitu al-Qur’an dan as-Sunnah Rasulullah junjungan umat Islam sebagai sistem hidup mereka. Seruan islah oleh Syeikh Jamaluddin al-Afghani dan Syeikh Muhamad Abduh melahirkan satu organisasi atau gerakan perjuangan yang dikenali sebagai Gerakan Islah. Gerakan ini telah berkembang secara menyeluruh di dunia Islam terutamanya pada awal
1

Muhammad Uthman El-Muhammady dalam artikelnya, “Fiqh Ad-Dakwah: Mengislah Ummah Awlawiyyat Gerakan Islam” , dlm. http://www.abim.org.my/minda_madani/modules ,bertarikh : 28 Feb 2011.

2

32-34. kedua. dan diikuti dengan kelahiran gerakan dakwah seperti al-Ikhwan al-Muslimun (1928) sebagai sebuah organisasi yang tersusun. Pembaharuan yang dicetuskan oleh ulama Islam adalah bermula sejak separuh kedua abad ke-17 lagi dan bukannya abad ke-19 atau ke-20. Seterusnya . 1994. Muslim Maliziya Baina al-Madi Wa al-Hadir. Fahaman Islah di rantau Melayu mula dicetuskan oleh para ulama Melayu-Indonesia yang telah mendapat pendidikan langsung daripada mubaligh Timur Tengah. Pendirian tersebut bertentangan dengan pandangan yang menganggap masa tersebut sebagai masa gelap dalam sejarah umat Islam di rantau ini. tahap pertapakan (661-1258) dan ketiganya.3 2 Azyumardi Azra. hlm.2 Terdapat dua pandangan yang bercanggah berkaitan penyebaran Islam di Tanah Melayu iaitu oleh para orientalis barat dan Hamka serta Abdullah Abbas Nasution. hlm.abad ke-20. Marsden. De Barros dan Crawford menyatakan bahawa Islam telah sampai ke Alam Melayu antara abad ke-12 dan ke-15 Masihi yang dibawa oleh para pedagang Parsi dan India tetapi sebaliknya Hamka dan Abdullah Abbas Nasution telah menyangkal pandangan tersebut yang mana menegaskan bahawa Islam telah sampai ke Alam Melayu sejak abad pertama Hijrah iaitu sejak zaman Nabi Muhammad kemudian berkembang secara beransur-ansur di beberapa bahagian kepulauan Melayu pada zaman Khulafa’ arRasyidin seterusnya pada zaman Umawiyah (41-132H) Islam dikembangkan oleh para pedagang Arab secara tersusun sehingga terbinanya masyarakat Islam. 15. kedatangan Islam ke Alam Melayu dapat dibahagikan kepada tiga tahap iaitu pertama. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad Ke-17 dan Ke-18. Kajian Azyumardi mendapati bahawa abad ke-17 dan ke18 merupakan salah satu masa yang paling dinamik dalam sejarah social-intelektual umat Islam di rantau ini. tahap persinggahan (sebelum Masihi 441M). Para ulama telah memainkan peranan penting dalam menentukan agar gagasan pembaharuan Islam dapat segera diterjemahkan di Nusantara. Penerbit Mizan. 3 . 3 Abdul Wahhab Kaya. tahap penyebaran secara meluas (selepas 1258). ulama di rantau ini Berjaya membentuk organisasi berupa jaringan mantap yang berpusat di makkah dan Madinah. Snock Hurgronje. Bandung. Gerakan Islah telah berkembang pesat di dunia Islam terutamanya pada tahun 1970-an sebagai pemangkin kepada kebangkitan umat Islam di Timur Tengah dan Alam Melayu. Secara yang lebih jelas menurut pandangan kedua di atas. Mereka mengambil pendekatan tarekat pada permulaannya dalam mendidik masyarakat.

Mesir merupakan pusat orang Melayu mendapat sumber ilmu agama. Kemunculan Gerakan Islah yang diperjuangkan oleh Kaum Muda di Tanah Melayu adalah berpunca daripada kepincangan sosio-ekonomi masyarakat Melayu itu sendiri.2 Perkembangan Gerakan Islah di Tanah Melayu Pada tahun 1925 terdapat 80 orang pelajar dari Tanah Melayu di universiti al-Azhar yang bertempat di Mesir terpengaruh dengan idea pemulihan Islam oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Di Tanah Melayu. mereka kembali ke Tanah Melayu dan memulakan Gerakan Islah di Tanah Melayu yang dikenali sebagai “Kaum Muda”. 4 . Kesedaran untuk memperjuangkan nasib bangsa Melayu wujud setelah melihat bangsa Melayu yang jauh ketinggalan dari arus kemajuan ekonomi jika dibandingkan dengan kaum pendatang asing khusunya Cina dan India. Haji Abas bin Mohammad Taha dan Sheikh Mohammad Salim AlKalali. mereka mula menyampaikan ajaran Sheikh Muhammad Abduh dan konsep pan-Islamisme melalui akhbar Al-Imam yang mula diterbitkan pada 22 Julai 1906 di Singapura. Malah perkembangan ekonomi Tanah Melayu dan kemudahan pengangkutan mendorong belia Melayu melanjutkan pengajian ke Mesir. Oleh itu. Lantaran itu. Empat orang tokoh gerakan ini yang terkenal ialah Sheikh Tahir Jalaluddin. Gerakan Kaum Muda ini bermula dari Selatan iaitu Singapura seterusnya merebak di Pantai Barat dan Kelantan merupakan antara lokasi terakhir yang Berjaya diresapi oleh idea-idea Kaum Muda ini. Setelah menamatkan pengajian di Mesir.2. perjuangan yang diperjuangkan oleh Kaum Muda dianggap unik kerana ia tidak melibatkan parti-parti politik mahupun melalui penubuhan persatuan bahkan hanya melalui penerbitan akhbar dan majalah. Singapura dan Indonesia. Kemajuan yang telah dicapai oleh Mesir dan perkembangan politik pada waktu itu telah menarik perhatian belia Melayu. orang-orang Melayu harus bangkit dan melengkapkan diri dengan kepelbagaian ilmu pengetahuan dan kemahiran agar mereka mampu untuk mencapai kemajuan standing dengan kaum-kaum lain. Situasi ini telah membuka minda orang-orang Melayu agar lebih bersikap optimistik dalam kehidupan. Bangsa Melayu tidak seharusnya terpinggir di bumi sendiri. Akhbar ini merupakan sumbangan penting dalam pemulihan agama Islam di seluruh Tanah Melayu. Syed Sheikh Ahmad Al-Hadi. mereka kembali ke Tanah Melayu pada tahun 1904 dan berkhidmat dengan Jabatan Agama di Negeri-negeri Melayu. Setelah tamat pengajian dari Universiti Al-Azhar di Mesir. Para tokoh ini telah menerima inspirasi dari gerakan pemulihan Islam dan gerakan pan-Islamisme yang diasaskan oleh Sheikh Muhammad Abduh dan Sayid Jamaluddin AlAfghani yang tersebar luas dalam majalah Al-Manar di Kaherah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Al-Imam merupakan sebuah akhbar bulanan yang diterbitkan oleh Kaum Muda di Singapura.

Orang Melayu terutamanya raja dan pembesar Melayu harus menubuhkan persatuan bagi memajukan pendidikan dan pembangunan sosio-ekonomi. IV. III. II. Di samping itu. raja dan pembesar-pembesar Melayu perlu memelihara kepentingan orang Melayu. VI. Di samping itu. Mengingatkan orang Melayu tentang bahayanya mengikut dengan membuta tuli setiap ajaran ulama kampung atau guru agama. Pelajar juga digalakan melanjutkan pelajaran ke luar negara..”. Kaum Muda juga menyeru agar orang Melayu menggunakan akal bagi mencari kebenaran dalam mengamalkan kepercayaan agama kerana kemunduran ekonomi hanya boleh dibaiki dengan ajaran Islam yang betul. Sikap Kaum Muda itu telah mencetuskan perdebatan dengan Kaum Tua yang mempunyai pengaruh kuat di kalangan masyarakat Melayu.Matlamat utama kaum muda adalah untuk memajukan orang-orang Melayu dan menyeru agar kembali ke ajaran agama yang sebenar berlandaskan al-Quran dan al-Hadis. Menganjurkan kebebasan yang lebih kepada kaum wanita dalam bidang pendidikan moden serta menggalakkan penyertaan mereka dalam aktiviti masyarakat. Sains dan Matematik. V. Membebaskan masyarakat Melayu daripada belenggu penjajahan. Antara pembaharuan yang ingin dilaksanakan oleh Kaum Muda ialah: I. Pendapat ini disuarakan oleh al-Imam yang meminta supaya : “Segala bangsa-bangsa umat Islam di Timur yang mengambil ibadat dan cemburu yang bersungguh-sungguh pada melepaskan dirinya dari perhambaan yang amat hina. Menganjurkan sistem pendidikan agama yang lebih liberal berdasarkan hukum yang sebenar. Menggalakkan penggunaan perkhidmatan bank-bank simpanan dan syarikat-syarikat kerjasama bagi mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi.. Malah digesa meggunakan akal bagi mencari sesuatu kebenaran mengikut al-Quran dan al-Hadis yang menjadi asas hukum Islam. Sistem pendidikan moden hendaklah di ajar merangkumi mata pelajaran bahasa Arab. Sungguh pun kelahiran Gerakan Islah yang dibawa oleh Kaum Muda jelas membawa pembaharuan dalam pemikiran agama dan politik masyarakat Melayu tetapi mereka terlibat dengan isu kontroversi menentang Kaum Tua terutamanya sikapnya yang menolak pegangan mazhab. Kadangkala persilisihan 5 . Inggeris.

hlm.5 Al-Imam adalah bermaksud pemimpin.4 Al-Imam Dan Pemikiran Islah Fahaman Islah yang berlaku di Alam Melayu sebenarnya dapat dibahagikan kepada dua aliran iaitu aliran dari Timur Tengah dan aliran dari India. Walhal para ulama tradisional sebelum mereka telah berjaya menyerapkan fahaman mazhab Syafii melalui karya-karya yang ditulis samada saduran atau asli untuk menjadi bahan bacaan mazhab bagi panduan masyarakat awam dalam bidang akidah. Gerakan Islam di Malaysia. Selain itu. Para pelajar Melayu menggunakan akhbar sebagai media untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Melayu sejak mereka menuntut di Kaherah lagi. hlm. 1982. hasil pengaruh penulisan dari Timur Tengah. Pengaruh Madhhab Syafii dan Masalah Kaum Muda di Malaysia. ibadah. Disebabkan gerakan Islah mengambil pendekatan yang agak radikal menetang Kaum Tua yang telah lama bertapak di Tanah Melayu sejak kedatangan Islam lagi. Kebanyakan artikel yang dimuatkan adalah merupakan hasil terjemahan dan adaptasi dari majalah al-Manar. Abdul Halim El-Muhammady. 6 . Bangi UKM. Buktinya dapat dilihat daripada skop perbincangannya yang mengandungi bidang pendidikan 4 5 Siddiq Fadil. media massa berorientasikan pembaharuan yang berupa akhbar dan majalah diterbitkan di luar negara atau di dalam negara turut memainkan peranan yang penting dalam penyebaran Islah di Tanah Melayu4. muamalat dan jenayah. Islamic Review diterbitkan oleh Kamaluddin Khajawa yang berasal dari India dan beraliran mazhab Hanafi. ternyata fahaman pembaharuan dari Timur Tengah lebih besar pengaruhnya kerana telah dikembangkan dengan gigihnya oleh para lulusan dari Mesir dan Makkah sekitar awal kurun ke-20. Namun demikian. Pengaruh al-Imam bukan sahaja merangkumi persoalan agama semata-mata malah mencakupi bidang politik dan sosial. 2. 3639. keadaaan ini menyebabkan mereka gagal menjadikan gerakan itu sebagai pegangan masyarakat Melayu ketika itu.faham yang wujud di antara mereka berubah kepada tuduh menuduh dan kata mengata yang jauh menyimpang dari tujuan asal mereka untuk mengembang dakwah kepada masyarakat Melayu di Tanah Melayu ini. Jadi al-Imam merupakan majalah bulanan yang diterbitkan di Singapura pada tahun 1906 oleh para pelajar Melayu. Terdapat sebilangan tokoh Islah moden seperti Zaaba yang terpengaruh dengan bahan-bahan penulisan dalam bahsa Inggeris seperti Islamic Review (Britain) dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Gerakan Islah juga kurang berjaya menyerapkan fahaman Islah kepada masyarakat dan raja-raja Melayu ketika itu. 10. Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah.

anti kolonialisme dan imperialisme serta perjuangan kemerdekaan6. Politik al-Imam. Namun demikian hayat alImam tidak panjang kerana dihentikan pada tahun 1908. Penjajahan mereka dianggap sebagai perhambaan yang amat hina. Aspekaspek sosial yang dititikberatkan ialah merangkumi pendidikan orang Melayu. Kelahiran al-Imam jelas membawa pembaharuan dalam pemikiran agama dan politik masyarakat Melayu dengan lahirnya gerakan Islah. teguran terhadap politik tradisional. al-Imam tidak menyalahkan Islam sebagai penghalang kepada kemajuan tetapi sebaliknya kecuaian para ulamak membasmi kemungkaran menyebabkan masyarakat Islam dilanda kejahilan. 2000. alImam menyindir penjajah Inggeris. kehinaan dan ketakutan. al-Imam menyeru supaya umat Timur berjuang melepaskan diri daripada perhambaan. Dari aspek politik. Oleh itu.politik seperti nasionalisme. Menurut sejarahwan Islam iaitu Encik Abdul Aziz bin Mat Toh. Akhbar al-Imam ini mempunyai sumbangan yang sangat besar dalam pemulihan agama Islam di seluruh Tanah Melayu. 12. Kuala Lumpur. al-Imam telah memaparkan kejahatan penjajahan Barat yang menjajah negara Timur sebagai sejahat-jahat siasah di muka bumi ini. namun demikian. b) Manakala dalam konteks perjuangan kemerdekaan tanah air. 7 . kemajuan madrasah. berpendapat bahawa al-Imam mengutarakan masalah sosio-ekonomi dan politik. pan-Islamisme. malah sampai ke tahap syirik khafi (tersembunyi). d) Dalam konteks kelemahan orang Melayu. ia telah banyak memberi sumbangan dalam kebangkitan awal gerakan Islah di Tanah Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Oleh itu. terdapat beberapa aspek yang disentuh dalam al-Imam antaranya ialah : a) Al-Imam menyentuh soal kezaliman para penguasa dan ketua-ketua agama yang menaikkan cukai ke atas rakyat dengan sewenang-wenangnya. hlm. emansipasai wanita dan perpaduan orang-orang Melayu. Orang Melayu juga 6 Abdul Aziz Mat Ton. Beliau menegaskan bahawa apabila Jepun maju maka bangsa sebelah Timur akan maju. c) Dalam tajuk ‘Kebangkitan Semula Timur’ al-Imam mengambil pandangan Mustafa Kamal Basya yang mengambil contoh kejayaan negara Jepun sebagai contoh kemampuan bangsa Timur dan kemunculannya berkemungkinan memperkuatkan semula daulat Uthmaniyah dan Timur pada zaman itu. Mereka diingatkan supaya memelihara kepentingan orang-orang Melayu. Singapura dan Indonesia. raja-raja Melayu dan pembesar Melayu. Implikasinya rakyat jelata mewarisi kepapaan. Hayatnya adalah selama dua tahun lima bulan (dari 27 Julai 1906 hingga 25 Disember 1908).

Namun. Hal ini dapat dibuktikan berhubung dengan kebebasan wanita ditafsirkan menurut perspektif kemodenan ala Barat seperti karya Faridah Hanum. gerakan ini lebih dikenali di Tanah Melayu sebagai Kaum Muda yang terlibat dengan isu pertembungan pemikiran dengan Kaum Tua. ulama-ulama ini sebagaimana biasanya cuma melihat sejarah atau masa lampau sebagai sumber inspirasi atau sesuatu yang harus 7 Abdul Aziz Mat Ton. berilmu dan beramal sebagaimana yang dituntut oleh syariah Islam.1 Definisi Kaum Tua Dan Kaum Muda Kaum Tua Secara umumnya. terutamanya sikap mereka yang menolak pegangan mazhab7.0 Polemik Pemikiran Kaum Tua Dan Kaum Muda 3. 163. hlm. Sesuai dengan pengertian konservatif. 2000. Namun. munakarah dan jenayah. ibadat. Sedangkan ulama tradisional telah berjaya menyerapkan kefahaman mazhab Syafii melalui karya-karya yang ditulis sama ada saduran atau asli untuk menjadi bahan bacaan mazhab bagi panduan masyarakat awam dalam bidang akidah. Politik al-Imam. 8 . Sikap Kaum Muda yang radikal itu telah mencetuskan kehebatan perang pena dan perdebatan antara mereka dengan Kaum Tua yang telah kuat mengakar pengaruh mereka di kalangan masyarakat Melayu. fahaman pembaharuan al-Imam yang mereka anuti itu masih disaluti oleh ciri modenisme Barat.dipersalahkan kerana kehidupan mereka yang masih dibelenggu oleh khurafat dan bidaah yang menyebabkan mereka gagal mengatasi cabaran semasa bagi mewujudkan masyarakat Islam yang berdaya saing. Dalam analisa tentang punca terpinggirnya masyarakat Melayu ke kawasan pendalaman yang dilakukan oleh penjajah. Gerakan Islah juga kurang berjaya menyerapkan fahaman islah kepada masyarakat dan raja-raja Melayu ketika itu. Dewan Bahasa Pustaka. kaum tua boleh didefinisikan sebagai ulama-ulama tradisional yang berpegang teguh kepada tradisi konservatif atau mempertahankan yang lama. Kuala Lumpur. 3. disebabkan gerakan islah mengambil pendekatan radikal menentang Kaum Tua yang sedia mengakar dalam masyarakat Melayu sejak kedatangan Islam lagi. al-Imam menegaskan ia berpunca dari sifat malas bekerja. muamalat. Mereka juga berjaya menjadikan mazhab Syafi’iy sebagai mazhab rasmi negeri-negeri Melayu kecuali Perlis yang terpengaruh dengan aliran gerakan islah. Selain itu. keadaan ini menyebabkan mereka gagal menjadikan gerakan itu sebagai pegangan masyarakat.

3. serta mempertahankan seluruh tradisi yang telah diwarisi oleh nenek moyang tanpa membezakan ajaran Islam yang tulen atau campuran dari pelbagai pengaruh yang lain. ‘tajdid’. Antara pondok-pondok yang 9 . Menurut Nik Abdul Aziz bin Nik Hassan memberikan pengertian kaum tua sebagai “… ulama-ulama yang enggan menerima pemikiran yang baru yang bercanggah dengan aliran-aliran pemikiran Islam yang sudah pun berakar umbi di kalangan masyarakat Melayu tempatan…”. Ia satu niat yang amat baik dengan mengembalikan fungsi akal yang dikurniakan Allah SWT serta memurnikan ibadat dari rekaan-rekaan yang dijangkakan boleh menghilangkan sasaran pahala yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. Golongan tradisionalis ini sering kali menganggap bahawa kemunduran umat Islam adalah kerana mereka menjauhkan diri daripada ajaran-ajaran generasi yang lalu serta memutuskan hubungan tradisi mereka untuk mengikuti arus perubahan iaitu godaan syaitan dari barat. iaitu dengan cara membawa mereka kepada pegangan Aqidah dan Ibadat yang dipaku dengan dalil sahih tanpa hanya terikat dan taqlid kepada satu aliran atau pendapat saja. pendukung kaum tua ini dilihat sering kali bersikap negatif terhadap pembaharuan dan perubahan. Justeru itu. tanpa ruangan terbuka ke arah langit. Hasil dari kesinambungan tersebut maka lahirlah institusi pondok yang memberikan sumbangan terbesar dalam mempamerkan imej dan pengaruh Asia barat di bumi Melayu. Oleh itu. Pulau Sumatra dan Mesir. ‘sunah’ atau dicop juga sebagai ‘wahabi’ yang menginginkan seluruh masyarakat lebih selamat dan hampir kepada al-Quran dan as-Sunah. mereka lebih selesa untuk mengurungkan Islam dalam satu benteng tanpa jendela dan pintu keluar.2 Sejarah Kaum Tua Dan Kaum Muda Sejarah Kaum Tua Permulaan kedatangan pengaruh Asia barat terhadap alam Melayu boleh dikatakan bermula dengan kepulangan mahasiswa Melayu dari Makah. Di dalam banyak perkara. Gelaran ini diberikan oleh sebab ulama-ulama ini dikatakan cuba membawa sesuatu ciri yang baru di dalam ajaran agama. Kaum Muda yang dinamakan juga ‘salafi’. Kaum Muda Sebenarnya Kaum Muda ialah gelaran yang diberikan oleh ulama-ulama tradisional (ulama-ulama Kaum Tua) terhadap beberapa ulama di pantai barat Tanah Melayu. mereka lebih suka mengekalkan status quo sesuatu amalan yang telah lama bertapak di dalam masyarakat.dipertahankan.

Osman Jalauddin al-Kelantani (1880-1952). Sistem dan kaedah yang diterapkan di dalam institusi ini ada persamaan dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan dalam kaedah pembelajaran di Masjid al-Haram. Haji Mahmud/ Zuhdi. Hal ini dibuktikan dengan penemuan dinar di Kota Kubang Labu. Kemboja. Pendidikan agama mengalami perubahan dan perkembangan baru sebaik sahaja idea pembaharuan (islah) dari Asia barat terutamanya Masir mulai meluas di kalangan masyarakat Islam pada masa itu. Setelah itu. Manakala ulama-ulama Pattani yang terkenal dan banyak menulis kitab agama dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Arab ialah seperti Syeikh Daud Abdullah al-Fatoni. sejarah mencatatkan bahawa bumi Kelantan mula menerima gema syahadah sebelum abad ke-12 Masihi lagi. Syeikh Ahmad Khatib al-Minankabawi. Jadi terdapat beberapa ulama yang kuat berpegang teguh dengan aliran kaum tua ketika perkembangan pendidikan Islam di Kelantan iaitu Haji Noh Penambang. Jika ditinjau dari sudut kemasukan Islam ke negeri Kelantan. Kemudian timbulnya juga ulama-ulama kaum tua yang lain iaitu Fathullah Suhaimi. Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli. Sejarah Kaum Muda 10 . bacaan al-Quran menurut riwayat Hafiz dan bunyi sebutan yang tidak ada beza dengan sebutan lidah Arab. Filipina dan Indonesia. Haji Yaakub Legor (1892-1971). Vietnam. Datuk Saiyid Alwi bin Thahir al-Haddad dan Syeikh Abdullah Fahmi. Pondokpondok tersebut bukan sahaja menjadi tumpuan tempatan. dapatlah dibuat satu kesimpulan bahawa umat Islam di Kelantan telah terlebih dahulu menerima aliran pemikiran Kaum Tua sebelum berlakunya polemik dengan Kaum Muda. Bermin.cukup terkenal ialah Dala. Semela. Makah. Kelantan dan Terengganu. Mereka bukan sahaja mengajar di rantau ini malahan berkesempatan mengajar di Masjid al-Haram. lahirlah sistem madrasah yang lebih sistematik dan lebih formal dari sistem pondok. Abu Bakar Muar. Manakala dari sudut mazhab. Oleh yang demikian. Kaum Tua telah menerbitkan akhbar ‘Suara Benar’ dan ‘Lidah Benar’ bagi menentang idea pembaharuan yang cuba ditonjolkan oleh Kaum Muda. jelas bahawa umat Islam di Kelantan sejak dahulu lagi berpegang teguh kepada mazhab Syafi’e. Burma. Kelantan. Perlis. Perkara ini terus berkembang hingga sampai ke tanah Melayu seperti Kedah. Dual dan Teluk Manak di Pattani. Sheikh Muhammad Zain al-Fatoni dan Sheikh Zainal Abidin al-Fatoni. Pasir Pekan. Tanah Melayu. malahan juga penuntut dari luar negeri terutamanya dari kepulauan Nusantara seperti Sri Lanka.

Penubuhan Hizbul Muslimin pada tahun 1948 turut memberikan ancaman dan kesan terhadap penjajah ketika itu dan disifatkan oleh Dato Onn Jaafar sebagai bahaya dari gunung. sebenarnya gerakan Kaum Muda ini bermula dari Selatan iaitu Singapura seterusnya merebak ke Pantai Barat dan Kelantan adalah lokasi terakhir yang berjaya diresapi oleh idea-idea Kaum Muda. Perjuangan mereka ini diteruskan dan hasilnya tertubuhnya Maahad Ihya as-Syarif di Gunung Semanggol pada tahun 1934 oleh Haji Abdul Rahman bin Mahmud yang merupakan mahasiswa lepasan Asia barat. Sheikh Muhammad Abduh (1849M-1905M) dan Rasyid Redha (1865M-1935M). Namun sebenarnya aliran reformasi ini bermula ketika kemunculan Ibnu Taimiyyah (1263-1328) yang disifatkan oleh Profesor Ismail al-Faruqi sebagai “the first and greatest Muslim reformer”. Syed Syeikh al-Hadi (1867-1934). 11 .3 Isu Pertembungan Kaum Tua dan Kaum Muda 8 Abdul Halim El-Muhammady. Pengaruh Madhhab Shafii dan Masalah Kaum Muda di Malaysia. Bangi UKM. Burhanuddin al-Hilmi. 1982. 3. Perjuangan pertubuhan ini secara dasarnya adalah untuk memerdekakan Tanah Melayu dari genggaman penjajah dan menubuhkan sebuah negara Islam yang merdeka. Perkembangan aliran reformis di peringkat dunia adalah diwarnai dengan kemunculan beberapa orang tokoh yang dianggap sinonim dengan gerakan ini iaitu Jamaluddin al-Afghani (1838M-1897M). hlm. Mereka ini bergabung untuk menerbitkan majalah al-Imam (1906-1908) iaitu mirip majalah al-Manar dari sudut semangat dan prinsip perjuangannya. pertumbuhan aliran kaum Muda ini dikatakan bermula pada abad ke-17 dan 18 Masihi iaitu merujuk kepada peranan Muhammad bin Abdul Wahhab (17031787). Antara tokoh-tokoh yang disifatkan sebagai kaum muda ialah Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin (1869-1956). Jadi pemikiran tokoh-tokoh ini akhirnya mempengaruhi beberapa orang ulama Melayu yang menuntut di Timur Tengah pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 208. malah telah menjadi paksi kepada gerakan mahasiswa khususnya dari asia barat dalam perjuangan menentang penjajah dan menuntut kemerdekaan seperti AWAS. Angkatan Pemuda Insaf (API). Syed Muhammad Aqil dan Haji Abbas Mohd Taha. Syeikh Muhammad Salim al-Kalali. Dalam konteks Tanah Melayu.Menurut sejarah. Selain itu. terdapat juga tokoh lain iaitu Dr. Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan Kestuan Melayu Muda (KMM). Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah. Haji Abbas Taha dan Za’ba sendiri merupakan tokoh-tokoh pemikir yang mempunyai serapan pemikiran Kaum Muda. Penubuhan maahad ini bertitik-tolak dari perubahan pendidikan yang diperjuangkan oleh golongan kaum muda. 42.

hlm. 139140. Dewan Bahasa dan Pustaka. 12 . 9 Talib Samat. Kuala Lumpur. Pendekatan menyaring pemikiran Barat melalui kaca mata Islam amat diperlukan ketika itu untuk menghindarkan kejumudan dalam kemajuan masyarakat Melayu. Sikap uzlah mungkin sesuai ketika berlakunya penjajahan demi untuk menyelamatkan keislaman masyarakat Melayu. Pemikiran kaum muda yang membawa aliran gerakan Islah dari Timur Tengah ternyata membawa mereka aliran faham pemikiran moden Barat. Tambahan. Pendekatan radikal mereka di Hijaz dan gerakan islah oleh Afghani ‘Abduh di Mesir. Kaum Muda begitu cenderung terhadap penolakan tasawuf secara menyeluruh meskipun pada dasarnya hal itu dilakukan dalam rangka pembanterasan terhadap penyelewengan dan kekarutan dalam tasawuf. Kemunculan institusi madrasah yang diperkenalkan oleh Kaum Muda itu sebenarnya telah menjadi salah satu faktor kemerosotan institusi pondok di Malaysia. Syed Syeikh Al-Hadi. Sebaliknya. 1992. Mereka begitu kuat mempertahankan pemikiran tarekat dalam menghadapi cabaran penjajah dan sejarah anti-British membuktikan bahawa pengaruh terekat digeruni oleh penjajah dan merupakan sumber kekuatan bagi umat Islam10. Manakala di Tanah Melayu. Pertentangan antara dua golongan tersebut telah mengakibatkan perpecahan di kalangan ulama dan masyarakat Melayu di samping itu melambatkan perjuangan umat Melayu membebaskan diri daripada belenggu penjajahan dan pemikiran Barat. Syed Syeikh al-Hadi (1867-1934M) amat kuat terpengaruh dengan karya Muhamad ‘Abduh dan Qasim Amin yang memperjuangkan hak wanita atau emansipasi wanita dan ini dapat dikesan melalui hasil karyanya iaitu Hikayat Faridah Hanum dan bukunya. sistem pondok itu sendiri ternyata kurang cergas dalam memperkembangkan cara berfikir dan berhujah mengenai isu-isu semasa dan masalah umum yang dihadapi oleh orang Melayu. 10 Abdul Rahman Haji Abdullah. Alam Perempuan9. Kaum Tua atau golongan ulama tradisional pula mengambil sikap tertutup terhadap pemikiran Barat. 94. hlm.Serangan pemikiran Barat terhadap negara-negara Islam pada awal abad kedua puluh telah menimbulkan pertarungan pemikiran antara golongan tradisional dengan golongan moden di kebanyakan negara-negara Islam yang baru merdeka ketika itu. Sikap uzlah (pengasingan) ulama terhadap pengaruh pemikiran Barat secara berterusan itu ternyata tidak begitu tepat kerana pengaruh Barat tetap mempengaruhi dan menguasai masyarakat Islam dalam bentuk yang berlainan. Aliran pemikiran Islah adalah berpunca daripada pemikiran Syeikh Muhammad Abduh dengan pemikiran dan tulisannya dikatakan jelas menayangkan cita-cita dan selera Barat. Gerakan Anti-Penjajah Di Malaysia (1511-1950). Kaum Tua berpusat di pondok-pondok manakala Kaum Muda berpusat di madrasah-madrasah.

UITM. Jadi buat pertama kalinya dalam sejarah nasionalisme Melayu. 13 . Mesir. Pada 29 dan 30 Mac 1946 satu persidangan khas anjuran Kongres Melayu SeMalaya diadakan di Kuala Lumpur. Penentangan ini menenggelamkan isu khilafiah yang menjadi ketegangan antara Kaum Tua dengan Kaum Muda. Penubuhan madrasah-madrasah berkenaan adalah merupakan langkah bijak untuk berhadapan dengan pengaruh Barat. Melalui perjanjian tersebut. malah golongan yang memperjuangkan Islam juga tidak ketinggalan menyertai penentangan ini11. Gagasan ini telah menimbulkan reaksi penentangan berbagai-bagai-bagai golongan. hlm. orang Melayu lantang mengetepikan kepentingan kenegerian dan bersatu padu menentang rancangan Malayan Union. Haji Abbas Muhamad Taha yang meneruskan perjuangan gerakan islah setelah pulang dari Makkah dan Universiti AlAzhar. Di antara madrasah yang terawal ialah Madrasah al-Iqbal di Singapura. Transformasi Gerakan Islah dan Dakwah Di Timur Tengah dan Di Malaysia. Ma’had al-Ihya’asy-Syarif di Semenggol Perak. wadah dan aliran umat Melayu. Cadangan Malayan Union dikemukakan pada 10 Oktober 1945 oleh parlimen British di London. Sir Harlod Mac Michael telah datang ke Tanah Melayu untuk mendapatkan persetujuan semua Raja-Raja Melayu supaya menyerahkan kuasa politik mereka kepada British. Kongres tersebut telah berjaya menggabungkan 41 pertubuhan Melayu pada masa itu dan telah mendapat kata sepakat daripada semua bahawa tidak menerima cadangan penubuhan Malayan Union. 2006. penjajahan Inggeris telah mengemukakan gagasan Malayan Union yang membawa implikasi pencabulan hak dan kedaulatan bangsa dan raja-raja Melayu. Hasil daripada keluaran madrasah tersebut telah lahir pemimpin agama seperti Syeikh Tahir Jalaluddin.Kejayaan utama gerakan Islah ialah memberi nafas baru kepada Islam dengan mengasaskan madrasah-madrasah agama dengan lebih sistematik dan tersusun. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Sebenarnya. Syeikh Abu Bakar al-Asy’ari. 42. Selangor.0 Pemikiran Gerakan Islah Dalam Politik Melayu 11 Ahmad Zaki Hj Abdul Latiff. Melaka dan sembilan buah negeri-negeri Melayu yang lainnya disatukan di bawah Malayan Union. Pertentangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda menjadi agak reda apabila wujud keadaan survival bagi mempertahankan kepentingan hak dan kedaulatan umat Melayu. Terdapat sekolah-sekolah Arab moden telah berkembang pada awal abad ke-20 akibat daripada gerakan Islah di Timur Tengah dan pengaruhnya di kalangan masyarakat Melayu. 4. Pulau Pinang. Madrasah al-Masyhur alIsamiyyah di Pulau Pinang.

PKMM telah berjaya menubuhkan Hizbul Muslimin. dan juga Barisan Tani Se Malaya (BATAS)12. 334. Setelah itu UMNO telah bekerjasama dengan British dan PKMM pula telah berjuang secara bersendirian. Namun begitu sebelum PKMM ditubuhkan telah terdapat sebuah persatuan iaitu Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang telah diasaskan oleh Ibrahim Haji Yaacob pada tahun 1937. Selepas perang dunia tamat telah muncul satu kumpulan politik yang dikenali sebagai Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) yang telah ditubuhkan di Ipoh. 2002. Keadaan ini telah menyebabkan Hizbul Muslimin diharamkan oleh British selepas beberapa bulan penubuhannya. 12 Zainal Abidin Abdul Wahid. 1996. MALAYSIA Warisan dan Perkembangan. Perak pada 17 Oktober 1945. hlm.Pemikiran Islah dalam politik Melayu telah tersebar selepas perang dunia ke 2. Dewan Bahasa Pustaka. Sejarah politik tanah air telah menyatakan bahawa PKMM merupakan sebuah parti politik yang berhaluan kiri kerana sifat perjuangan parti ini yang merupakan sebuah parti yang anti kepada penjajahan. dan yang terakhir ialah untuk membentuk Tanah Melayu sebagai sebuah negara Darul Islam. Keadaan ini telah menyebabkan British membuat perancangan untuk memutuskan kerjasama antara UMNO dan PKMM dan akhirnya rancangan British telah berjaya. parti ini telah berjaya menubuhkan beberapa parti yang lain bagi menyokong ideologinya seperti Angkatan Pemuda Insaf (API). Hizbul Muslimin ini ditubuhkan bertujuan untuk mencari golongan ulama untuk dijadikan pengikut dan mereka merupakan pertubuhan yang bergerak dibawah PKMM. terdapat sebuah parti politik yang ditubuhkan di Tanah Melayu bertujuan untuk memerdekakan Tanah Melayu. 14 . Parti politik tersebut ialah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) yang dipimpin oleh Dato’ Onn Jaafar dan telah ditubuhkan pada 11 Mei 194613. Hasil daripada penubuhan UMNO ini dan dengan semangat kebangsaan yang tinggi telah menyebabkan Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk. 298. UMNO juga telah bekerjasama dengan PKMM untuk kemerdekaan Tanah Melayu. hlm. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 13 Mohd Isa Othman. Angkatan Wanita Sedar (AWAS). Pada 17 Mac 1948 pula. Kuala Lumpur. Selama penubuhan PKMM. Mereka mempunyai dasar yang tertentu iaitu membebaskan bangsa Melayu dan Tanah Melayu daripada penjajah. Namun keadaan ini telah mendatangkan kerisauan pihak British kerana ideologi yang dibawa oleh PKMM. Keadaan ini telah jelas menunjukkan bahawa dasar mereka bertentangan dengan dasar British di Tanah Melayu. Gerakan Islah telah berjaya menubuhkan MATA pada tahun 1947. Kuala Lumpur. Selepas perang dunia. Sejarah Malaysia (1800-1963). membentuk negara Islam sejagat. Selepas perang dunia kedua juga.

76. Pada awal penubuhannya. Keadaan ini telah menyebabkan Dato’ Onn menyelar pertubuhan ini sebagai berbahaya. Derma Refleswaty. Hal demikian ini kerana perjuangan yang dibawa oleh Gerakan Islah adalah bersifat radikal dan mudah diterima oleh rakyat Tanah Melayu 14 Bacthiar Djamily. Parti Pas mendapat sokongan daripada golongan ulama tradisional dan juga masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam dan mempunyai ideologi yang sama seperti mereka. Petaling Jaya. Keadaan ini telah jelas menunjukkan bahawa jurang antara pejuang-pejuang kemerdekaan Melayu adalah sangat berbeza antara satu sama lain. walaupun PAS telah diasaskan oleh gerakan islah namun pengaruh daripada Kaum Muda sudah terhakis kerana Kaum Tua telah mengambil alih pergerakan politik yang berteraskan agama Islam. Namun begitu. Rentetan daripada peristiwa tersebut telah menyebabkan tertubuhnya Persatuan Islam Se Malaya (PAS) pada 25 November 1951 di Butterworth. PAS telah mendukung faham kesempurnaan Islam sebagai ad-din wa ad-dawlah-agama dan pemerintahan14. 1976. Para pemimpin gerakan islah kebanyakannya menerima pendidikan daripada Timur Tengah manakala para pendukung gerakan nasionalis iaitu UMNO menerima pendidikan daripada negara barat. Parti ini telah mendukung kaedah pimpinan yang berteraskan kepada salafiah dengan bermodel generasi awal Islam. PAS merupakan sebuah parti politik yang membawa perjuangan Islam iaitu yang berlandaskan kepada al-Quran dan Sunnah Nabi. Kenapa PAS Boleh Jadi Pas. 15 . Keadaan ini menunjukkan bahawa corak pimpinan mereka adalah sangar berbeza. Hizbul Muslimin juga mempunyai konflik dengan UMNO kerana mereka tidak menyokong UMNO pada waktu itu yang dipimpin oleh Dato’ Onn Jaafar. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh pendidikan yang mereka terima adalah tidak sama iaitu ada yang daripada negara barat dan ada yang daripada negara Timur Tengah.1 Kesan Kemunculan Gerakan Islah Kemunculan Gerakan Islah telah memberikan pelbagai implikasi kepada rakyat dan juga kepada Tanah Melayu khususnya. pengaruh gerakan islah boleh dikatakan semakin berkembang kerana terdapat ulama dalam UMNO yang bertindak keluar parti kerana tidak bersefahaman dengan UMNO mengenai badan ulama parti itu. Dengan tertubuhnya parti PAS ini telah menunjukkan bahawa pimpinan ulama semakin diterima oleh masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu. Mereka juga mendapat sokongan daripada masyarakat pondok untuk membantu menyebarkan ajaran mereka selain daripada golongan ulama dan juga guru-guru agama. 4. hlm.Namun begitu. Selain itu.

penerbitan majalah dan juga akhbar. dan Madrasah al-Ihya as-Syariff Gunung Semanggol. ianya diharapkan dapat menyampaikan maklumat dengan cara yang mudah dan cepat. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Selain itu juga. Madrasah ini menjalankan sistem pendidikan Islam yang meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat seperti pendidikan fardu ain. ilmu hisab dan juga bahasa Inggeris. Saudara. Dengan cara ini. British telah mengharamkan Hizbul Muslimin kerana perjuangan parti ini bertentangan dengan ideologi yang dibawa oleh British. Semangat kebangsaan ini telah dibawa oleh golongan pelajar Tanah Melayu yang mendapat pendidikan di Timur Tengah khususnya di negara Mesir. Kebanyakan golongan pelajar ini telah terpengaruh dengan idea pemulihan Islam ketika berada di sana dan mereka telah memulakan Gerakan Islah setelah kembali ke Tanah Melayu. Dr. Antara contoh akhbar dan majalah yang popular ialah Al-Imam. madrasah ini juga memberi peluang kepada kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan. Kesemua tokoh Islam ini memainkan peranan yang sangat penting di dalam memperjuangkan gerakan islah di Tanah Melayu. gerakan islah juga telah melahirkan beberapa tokoh islamiah yang sangat penting di Tanah Melayu iaitu Syed Syeikh Ahmad al-Hadi. Syeikh Mohd Tahir Jalaludin. Madrasah Idrisiah Kuala Kansar. namun ianya tidak sepenuhnya dapat menghalang gerakan islah dalam kalangan masyarakat Melayu. Selain itu. 15 Ahmad Zaki Hj Abdul Latiff. 40. Keadaan ini secara tidak langsung telah mempupuk semangat anti British dalam kalangan orang Melayu. Perak15. Walaupun mendapat tentangan daripada British. Selangor. Sebagai contohnya Gerakan Islah telah mencetuskan semangat kebangsaan dalam kalangan orang Melayu. Hal demikian ini kerana Gerakan Islah telah menentang dasar yang dibawa oleh penjajah British secara terbuka. Tujuan gerakan islah menerbitkan majalah dan akhbar sendiri adalah bertujuan untuk menyebarkan ideologi mereka.khususnya orang Melayu. Singapura. Selain itu. Selain itu. antara kesan lain kemunculan gerakan islah ialah. Transformasi Gerakan Islah dan Dakwah Di Timur Tengah dan Di Malaysia. Selain itu. Keadaan ini telah menyebabkan British berasa terancam dengan kedatangan gerakan islah ini dan telah mengambil tindakan yang drastik bagi mengelakkan hal yang tidak diingini berlaku. Syeikh Mohd Salim al-Kalali. Burhanuddin al-Helmi. dan Haji Abbas Mohd Taha. gerakan islah juga telah mengugat kedudukan British di Tanah Melayu. 16 . Selain itu juga. Neracha. kesan daripada gerakan islah juga ialah dengan penubuhan madrasah. dan Al-Ikhwan. melalui akhbar dan majalah juga mereka dapat mengutuk pemerintahan British dan menyeru rakyat Tanah Melayu pada waktu itu untuk menyokong ideologi mereka. Antara contoh madrasah yang ditubuhkan ialah Madrasah al-Iqbal alIslamiyah. Sebagai contoh. UITM. hlm. 2006.

Tokoh Pelopor Gerakan Islah 5. Saraf. Dalam dunia pendidikan Sheikh Tahir sentiasa mempunyai pemikiran dan pandangan yang jauh ke hadapan daripada pemikiran semasa dalam 17 . Bukit Tinggi.Kemunculan gerakan islah juga telah menyebabkan telah tertubuhnya beberapa organisasi parti politik. Muar. dan sekali lagi selama 3 tahun (1346-49 H/ 1925-28 M. fatwa-fatwa Sheikh Tahir tidak diterima oleh ulama golongan 'Kaum Tua'. Bayan. Sebagai contoh beberapa parti politik ialah Hizbul Muslimin. Beliau menjadi Hakim Besar Mahkamah Syariah di Taiping. Akan tetapi mereka membawa ideologi politik mereka masing-masing. Hadith. Kebanyakan parti politik ini ditubuhkan adalah bertujuan untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. di Parit Jamil. Badi'. Nahu. beliau sempat berkhidmat sebagai guru besar di Madrasah Haji Muhammad Taib. Sumatra Barat.). Kebanyakan parti politik yang dibawa oleh gerakan islah mempunyai persamaan kerana mereka membawa ajaran Islam sebagai teras perjuangan mereka. Beliau dilahirkan pada hari Selasa 4 Ramadhan 1286 Hijrah bersamaan 7 November 1869 di Ampat Angkat. Tafsir. 5. Tauhid. Minangkabau. penggunaan dan penyebaran ilmu tentangnya di kalangan alim ulamak yang bertanggungjawab membuat taqwim Islam tempatan. Beliau berada di Makkah selama lebih 12 tahun. 'Arudh. Beliau berkhidmat dengan negeri Johor Darul Takzim pada tahun 1335 H. PAS. (1914 M. Usul Fiqh. dan juga Majlis Tertinggi Agama. Beliau yatim ketika kecil lagi dan dibesarkan oleh keluarga pihak ibunya dan apabila berumur hampir 12 tahun.). Hisab Handasah dan Falak. sebagai Pendidik dan Nazir sekolah-sekolah agama Johor selama 4 tahun. Walau bagaimanapun. kemudiannya di lantik sebagai Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan selama 3 tahun semasa zaman pemerintahan Sultan Idris. Ma'ani. Di antara bidangbidang yang telah beliau perolehi dan perdalami ialah ilmu-ilmu al Qur'an. Johor. Fiqah. Mantiq. Bapanya seorang ulama dikenali sebagai Sheikh Muhammad datuknya keturunan bangsawan Minangkabau bernama Tuanku Ahmad Jalaluddin. Dalam lingkungan masa yang sama.0 Tokoh. telah dihantar ke Makkah untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam.1 Tokoh Kaum Muda Sheikh Muhammad Tahir Jalauddin Nama penuhnya Muhammad Tahir bin Syeikh Muhammad atau dikenali dengan gelaran Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Azhari merupakan tokoh bidang Falak Syari yang telah memantapkan bidang fardu kifayah tersebut di rantau tanah Melayu ini menerusi pengajaran.

Hikayat adalah novel pertama yang diperkenalkan kepada alam sastera Melayu.) iaitu kira-kira untuk Taqwim Hijrah dan persamaannya dengan Taqwim Miladi (Masehi). Dia kemudiannya mendirikan dua buah lagi sekolah iaitu Madrasah Al-Hadi pada tahun 1915 di Melaka dan Madrasah Al-Mashur pada tahun 1926 di Pulau Pinang. Syed Sheikh menyeru agar orang Melayu bersedia untuk menghadapi perubahan. Perak Syed Sheikh AL. Antara peranan yang dimainkan oleh Syed Sheikh Al-Hadi dalam dunia kesusteraan Melayu ialah beliau cuba mencernakan pemikiran dan menyedarkan bangsa Melayu tentang isu ekonomi dan pejuangan anak watan. kewartawanan dan penulisan./ 1920-23 M. hala kiblat. Dia menggunakan majalah dan akhbar yang dipimpinnnya iaitu ‘Al-Ikwan’ dan ‘Saudara’ untuk menyebarkan fikrahnya.). Kuala Kangsar. Dua tahun kemudiannya dia menjadi pendakwa di mahkamah Syariah Johor Baharu sehingga 1915. 18 . Syed Sheikh Al-Hadi telah mendirikan Madrasah Al-Iqbal pada tahun 1907 di Singapura. Sheikh Muhammad Tahir telah melahirkan karya-karya yang meliputi beberapa bidang. Yang paling penting dari sudut Falak Syar'i ialah kitab Natijatul'Umur (diterbitkan pada tahun 1357 H/ 1936 M. Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Azhari telah kembali ke rahmatullah pada pagi Jumaat 21 Rabiulawal 1377 (bersamaan 26 Oktober 1956) pada usia 87 tahun. Dia meninggalkan kerjaya tersebut kerana minatnya dalam bidang perguruan.zamannya. Sekembalinya beliau dari Mesir. Dalam novelnya. Dia nampak hanya melalui penulisan dia boleh mengembangkan ideologinya dan menaikkan semangat Islam di kalangan orang Melayu. Pada penghujung abad ke-19 Syed Sheikh telah pergi ke Mekah dan juga Beirut serta Kaherah untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang agama.Hadi Syed Syeikh bin Syed Ahmad Al-Hadi telah dihantar ke Riau oleh keluarganya ketika berusia empat belas tahun untuk mengaji agama dan bahasa Arab dengan seorang pengarang dan juga ulama iaitu Raja Ali Haji. Sheikh Tahir pernah bermastautin di Singapura untuk memberi sumbangan penulisan dan penerbitan majalah ‘Al-Imam’. Syed Shikeh Al-Hadi adalah sinonim dengan ‘Hikayat Faridah Hanum’ kerana itulah ukuran komitmennya dalam bidang sastera.). kemudian pulang ke Kuala Kangsar. Beliau berkhidmat di Madrasah Al-Masyhoor Pulau Pinang sebagai Pendidik dan Pengetua selama 3 tahun (1341-44 H. dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Jalan Baru. dan waktu solat untuk sepanjang zaman dan Kitab Jadual Pati Kiraan iaitu panduan untuk menentukan waktu solat dan arah kiblat berserta logarithms untuk mengiranya (diterbitkan pada tahun 1362 H/ 1941 M.

Ustaz Abu Bakar Al-Baqir telah bergiat cergas dalam perbagai persatuan separa-politik dan pertubuhan politik Melayu seperti Persatuan Melayu Pulau Pinang. Seberang Perai Utara. Sehingga kini beliau lebih dikenali dengan panggilan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir . Ustaz Abu Bakar Al-Baqir mendirikan Al-Ehya di Gunung Semanggul kerana berpandangan tidak sesuai baginya untuk memajukan bangsa jika terikat dengan iklim istana. Syed Syeikh Al-Hadi meniggal dunia pada Februari 1934 di Pualu Pinang. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Gunung Semanggol dan pada tahun 1919 di Pondok Ar-Rahmaniah. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir telah dilantik sebagai penasihat kanan dalam persatuan Majlis Agama Tinggi atau MATA juga ditubuhkan pada tahun 1947. para ulamak di Idrisiah amat condong kepada kemahuan status quo golongan tradisional aristokrat diraja. Kuala Kangsar dan kemudian menjadi ustaz pelatih di sekolah tersebut. Pada peringkat ini juga Ustaz Abu Bakar Al-Baqir telah terdedah dengan pemikiran Kaum Tua dan Kaum Muda Ustaz Abu Bakar Al-Baqir. Dr. Burhanuddin Al-Helmy. Perak Usaha Pembaharuan Pada akhir tahun 1920an. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir Abu Bakar bin Mohd Said dilahirkan pada tahun 1907 di Gunung Semanggol. kelas-kelas ini memperkenalkan sistem perbincangan dan perbahasan bahan-bahan pengajian ilmu pengetahuan. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir telah membuka kelas pendidikan Islam bernama Kanzal Ma'arif. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir meneruskan pelajaran agama di Pondok Idrisiah. Persatuan Sunligh Taiping. Perak. Lagipun. Kesatuan Melayu Muda (KMM). Untuk tujuan tersebut. Berlainan dengan sistem menadah kitab yang diamalkan pada masa itu. Penglibtannya dalam persatuan-persatuan inilah yang menyebabkan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir amat rapat dengan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan pemimpin PKMM. Kemahuan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir untuk mendirikan Al-Ehya bertambah kuat apabila masih kurang madrasah yang menekankan pendidikan dunia dan Akhirat di Kawasan Kerian. Kelab Saadat Kuala Kangsar.Sumbangan Syed Syeikh Al-Hadi dalam pendidikan Islam di Tanah Melayu meninggalkan kesan yang mendalam dan hasil pemikiran kritisnya melahirkan pembaharuan dalam gerakan Islam di Malaya. 19 . Kuala Kangsar. Kepala Batas. Al-Baqir yang bermakna "amat pintar" adalah gelaran yang diberikan oleh gurunya kerana kepintarannya dalam pelajaran sejak kecil lagi. PKMM ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di lpoh. Sejak muda. Persatuan Melayu Perak. Penubuhan madrasah yang dipeloporinya berhasil memberi pukulan kepada sistem pendidikan sekular oleh penjajah Inggeris di Tanah Melayu. Pada tahun 1924 di Pondok Da'irat Al-Ma'arif. beliau melepaskan jawatannya di Pondok Idrisiah.

Abu Bakar juga mengarang risalah menolak pendapat Hasan Bandung. dalam pertikaian dua orang muridnya yang berbeza pendapat. Abu Bakar al-Muari adalah 20 .) dan pulang ke tanah air pada tahun 1915 Masihi. iaitu Syeikh Hasan Ma'sum Dan seorang lagi berpihak kepada `Kaum Muda'. sedangkan Syeikh Tahir Jalaluddin adalah pelopor pergerakan Kaum Muda. iaitu ketika usianya enam tahun (1881 M/1299 H. Selama 34 tahun beliau berada di Mekah untuk menuntut ilmu. tokoh reformis yang sangat terkenal. dan meninggal pada tahun 1357 Hijrah/1938 Masihi. Karya-karya Abu Bakar Muar yang bercorak polemik dengan Syeikh Tahir Jalaluddin yang telah ditemui ialah Taman Persuraian. Sebuah lagi karyanya di dalam bahasa Arab juga menolak beberapa pendapat Sayid Rasyid Ridha. Sumatera Barat. sungguhpun beliau menguasai banyak bidang ilmu. Abu Bakar merupakan benteng pertahanan Kaum Tua. Beliau dilahirkan pada tahun 1292 Hijrah/1875 Masihi. Beliau awal apabila Mendapat pendidikan memasuki sekolah pemerintah Belanda di Minangkabau selain menerima pendidikan agama daripada keluarga sendiri. Ternyata bahawea Syeikh Ahmad Khatib berpihak kepada Syeikh Hasan Ma'sum .2 Tokoh Kaum Tua Syeikh Ahmad Khatib Al-Minankabawi Beliau dilahirkan di Minangkabau.5. Dimana seorang berpihak kepada `Kaum Tua'. namun beliau masih tetap berpegang pada Mazhab Syafie dalam fikah dan penganut Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut Mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam akidah. ulama Mesir. Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau adalah seorang yang berpendirian keras dan radikal. Sebagai contoh. Nama sebenar beliau ialah ialah Haji Abu Bakar bin Haji Hasan al-Muari bin Haji Ahmad bin Anggak bin Datuk Sijo Bukit Moh. Bahkan dalam satu kenyataannya Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau menolak sumber asal pegangan Haji Abdul Karim Amrullah yang menurut beliau telah terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang ditolak oleh golongan yang berpegang dengan mazhab. beliau ialah Haji Abdul Karim Amrullah. Bandar Maharani. ditulis pada 6 Ramadan 1346 Hijrah/1927 Masihi di Muar. Abu Bakar Muar .

Sheikh Fadhlullah As-Suhaimi Sheikh Fadhlullah Suhaimi merupakan anak kepada Sheikh Muhammad Suhaimi. Haji Muhammad Yunus bin Haji Ibrahim dan Haji Abu Bakar bin Haji Hasan. Melalui majalah 'Pembela Islam' dan kitab Soal Jawab. Syed Abdul Qadir bin Muhammad. Abdus Syukur bin Ismail. Beliau yang mendukung fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah bertentangan pendapat dengan Sheikh Hassan Ahmad atau terkenal sebagai Hassan Bandung yang dikatakan mendukung pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. sejarah. Selepas kembali ke Singapura beliau menerbitkan kitab-kitab agama dan menerbitkan majalah 'Jasa' di Johor Bahru. Sheikh Fadhlullah Suhaimi sudah belajar di Universiti alAzhar. Beliau juga dikatakan berjaya menghasilkan sebuah tafsir al-Quran. Selain itu juga. Selepas mendapat pendidikan asas daripada bapanya. selama seminggu sahaja. wali Allah yang dipercayai oleh pengikut Kumpulan Al-Arqam yang akan muncul sebagai Imam Mahdi. beliau telah menghasilkan lebih 35 buah karya agama dalam pelbagai bidang seperti fiqh. Menjelang Perang Dunia Pertama. Hassan Bandung melontarkan pemikiran-pemikiran baru Islam yang dianggap bertentangan dengan Kaum Tua. Mesir. mereka menggubal `Undang-Undang Jam`iyah Percadangan’. Tumpuan kegiatan dakwah beliau banyak terfokus kepada usaha-usaha membangunkn semula umat Islam seperti zaman kegemilangan dahulu. Beliau juga mengasaskan Kulliyyah al-Attas di Johor Bahru atas dorongan Datuk Syed Hassan Ahmad al-Attas pada 1931. Sheikh Fadhlullah kemudian menghasilkan 'Buah Kulliyyah al-Attas' untuk menjawab pemikiran Hassan Bandung. tauhid. beliau membuka Kulliyyah al-Firdaus yang mengajar tafsir dan fiqh di Singapura sehingga awal 1942 yang terhenti akibat Perang Jepun. 21 . tafsir. Sheikh Fadhlullah Suhaimi mula menonjol dalam perdebatan Kaum Muda dengan Kaum Tua yang tercetus sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Sheikh Fadhlullah Suhaimi dilahirkan pada 1886 di Singapura dalam sebuah keluarga ulamak yang berketurunan Ba'lawi Bani Basyaiban yang berasal dari Hadhralmaut. Yusuf bin Muhammad. Pada 1937. pemikiran Kaum Muda dan lain-lain. Kiyai Agung Sheikh Muhammad bin Abdullah Suhaimi. Bersama-sama Abdullah bin Isa.Qadi Muar dan pernah menjadi Mufti Johor. serta menterjemahkan kitab "al-Munjid" yang diterbitkan di Jakarta. beliau telah berangkat ke Makkah untuk mendalami ilmu agama. Syed Muhammad bin Othman bin Yahya. Beliau turut terlibat dalam gerakan tariqat kerana ayahnya sendiri adalah pengasas Aurad Muhammadiyah yang terkenal itu.

Oleh itu. Malah melalui gerakan ulama yang dikenali sebagai Kaum Tua yang bertembung dengan gerakan salafiah moden yang dikenali dengan Kaum Muda telah memberi kesan dalam perjuangan masyarakat di Tanah Melayu.0 Kesimpulan Gerakan Islah adalah merupakan suatu dakwah atau seruan yang bertujuan menyeru seluruh umat Islam supaya kembali menjadikan al-Quran dan as-Sunah sebagai panduan hidup atau cara hidup yang sempurna dan menyeluruh dalam pelbagai bidang kehidupan mereka. Jadi Hizbul Muslimin merupakan asas pembentukan parti Islam dalam sejarah perkembangan politik Melayu di Malaysia yang akhirnya wujud parti-parti lain berjuang untuk mencapai kemerdekaan.6. Pada awal tahun 1920-an. Matlamat penubuhan adalah untuk membebaskan bangsa Melayu dan Tanah Melayu daripada penjajah serta membentuk negara Islam sejagat. Jika dilihat pengaruh gerakan islah yang muncul di Timur Tengah telah menjadikan al-Quran dan asSunah sebagai sumber kekuatan perjuangan mereka menegakkan Islam. Seruan islah yang digerakkan oleh al-Afghani Abduh di sana menjadi sumber inspirasi para Muslim di Alam Melayu untuk menegakkan islah di tanah air mereka sekali gus menjadi faktor penggerak untuk menentang penjajahan Barat terutama di awal abad ke-20. Hasil daripada gerakan Islah yang berlaku di tanah Melayu ini telah mewujudkan fenomena perkembangan politik Melayu yang akhirnya mewujudkan Hizbul Muslimin. idea kemajuan dan sebagainya yang memberikan acuan baru kepada masyarakat Melayu. Jadi belia-belia Melayu yang pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu mainkan peranan setelah kembali ke tanah air iaitu telah mencorakkan peradaban masyarakat Melayu. bagi mencapai matlamat yang murni tersebut. Mesir telah menjadi pusat orang Melayu mendapatkan sumber ilmu agama dengan belajar di Universiti al-Azhar. 22 . Jadi tujuan tersebut adalah merupakan misi utama gerakan islah atau dakwah sama ada di Timur Tengah dan Alam Melayu. Masyarakat Melayu yang terdedah kepada idea ini telah menjadikan mereka masyarakat yang lebih mampu membina jati diri yang boleh dijadikan model. Kebangkitan Islam yang dicetuskan oleh gerakan Islah dan dakwah di Timur Tengah jelas membawa perubahan kepada gerakan Islah dan dakwah di Alam Melayu. perlu ada para muslihun yang kompeten memperjuangkannya baik secara individu mahupun secara kolektif agar kebangkitan Islam benar-benar menjadi kenyataan. Melalui peranan yang mereka mainkan ideaidea baru telah dibawa masuk seperti idea islah.

2006. Bangi : Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah. Azyumardi Azra. UKM. Shah Alam. 2007. Bhd. 1994. “Fiqh Ad-Dakwah: Mengislah Ummah Awlawiyyat Gerakan Islam” dlm. Petaling Jaya : Derma Refleswaty. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bandung: Penerbit Mizan.my/minda_madani/modules bertarikh : 28 Feb 2011 23 . Talib Samat. 2000. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad Ke-17 dan Ke-18. Ishak Saat. 1982. Selangor : Karisma Publications Sdn. Bacthiar Djamily.org. Kenapa PAS Boleh Jadi PAS. Zainal Abidin Abdul Wahid. 1976.http://www. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Mohd Isa Othman.abim. Syed Syeikh Al-Hadi. Pengaruh Madhhab Shafi dan Masalah Kaum Muda di Malaysia. Kuala Lumpur :Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Transformasi Gerakan Islah Dan Dakwah Di Timur TengahDan Di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Politik Al-Imam. Selangor : Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). MALAYASIA Warisan dan Perkembangan. Sumber Internet : Muhammad Uthman El-Muhammady dalam artikelnya. UITM.Bibliografi Abdul Aziz Mat Ton. Sejarah Politik Melayu Pelabagai Aliran. Abdul Halim El-Muhammady. 1992. Sejarah Malaysia (1800-1963). Ahmad Zaki Hj Abdul Latiff. 1996. 2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful