1.

0 Pengenalan Sejak bermulanya penjajahan British di Tanah Melayu secara rasminya pada tahun 1874, orang Melayu terus terpinggir dalam segala aspek kehidupan terutamanya dalam politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Jadi dalam arus kemunduran ini, bangkitlah golongan anak muda yang dikenali sebagai “Kaum Muda yang bangkit untuk membela nasib bangsanya dan menyebarkan dakwah Islamiah di Tanah Melayu. Gerakan awal ke arah pengislaman orang Melayu yang dipelopori Kaum Muda ini sering dinamakan sebagai “Gerakan Islah” atau Gerakan Islah Islamiah”. Kebangkitan semula Islam di kalangan masyarakat Melayu adalah berkait rapat dengan kebangkitan dakwah dalam rangka menghayati Islam sebagai satu cara hidup. Kebangkitan Islam yang dicetuskan oleh gerakan Islah dan dakwah di Timur Tengah adalah jelas menunjukkan perubahan kepada gerakan Islah dan dakwah di Alam Melayu. Jadi akibat kesedaran inilah menyebabkan ramai di kalangan belia-belia Melayu pada awal tahun 1920, berhijrah ke Mesir untuk mendalami ilmu agama dengan belajar di pusat pengajian tinggi yang terulung pada masa itu iaitu Universiti al-Azhar. Malah pada masa yang sama mereka mula terpengaruh dengan idea pemulihan Islam yang berlaku di sana. Hal ini memberi kesan terhadap pelajar tersebut yang akhirnya apabila pulang ke Tanah Melayu untuk memulakan Gerakan Islah. Gerakan Islah yang dipelopori oleh beberapa orang tokoh telah berusaha untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan Barat dan berusaha untuk memodenkan bangsa Melayu.Walaupun Gerakan Islah Islamiah atau Pan-Isamisme tidak berjaya mendapat sokongan yang menggalakkan daripada keseluruhan umat Islam serta kesedaran politik yang amat terbatas di kalangan orang Melayu, namun setidak-tidaknya ia telah berjaya mencetuskan kesedaran awal di kalangan orang Melayu tentang kepentingan membela nasib dan hak orang Melayu agar bangkit daripada lena seterusnya berjuang menentang penajajahan British yang digelar oleh Za’ba sebagai ‘Al-Maseh Al-Dajal”.

2.0 Definisi Gerakan Islah Penggunaan istilah gerakan islah, gerakan dakwah atau gerakan Islam adalah merujuk kepada organisasi Islam yang diasaskan oleh para muslih atau mujaddid yang bertujuan untuk menyedarkan masyarakat Islam supaya kembali memahami dan menghayati sumber murni Islam iaitu al-Quran dan Sunnah. Bagi menerangkan definisi Gerakan Islah ini boleh dilihat melalui dua sudut iaitu sudut bahasa dan sudut istilah. Dari segi sudut bahasa,

1

gerakan Islam adalah merujuk kepada dua istilah iaitu Islamic Movement (Bahasa Inggeris) dan Al-Harakah Al-Islamiyyah (Bahasa Arab) Manakala dari sudut istilah perkataan harakah dalam bahasa Arab bererti gerakan. Ia juga membawa makna bergerak, bertindak, beraksi dan hidup. Harakah berlawanan dengan pengertian jumud yang bermaksud beku, lesu, mati atau hidup segan mati tak mahu. Sifatsifat tersebut dicela oleh Islam dan bercanggah dengan fitrah kejadian manusia. Sementara itu, istilah islah pula membawa maksud perbaikan iaitu “ menjadikan sesuatu itu baik, betul, munasabah dengan kedudukan yang wajar , tersusun dengan baik, solih, bertaqwa, sihat, berkembang maju, berguna, bermanfaat, sesuai, munasabah, layak, meletakkan sesuatu mengikut apa yang selayaknya, pengembalian kepada wajar, membuat pembaharuan yang diperlukan dan seterusnya1. Jadi secara keseluruhannya, gerakan Islah atau Harakah Islamiyyah boleh dimaksudkan sebagai sebuah gerakan Islam yang mendukung cita-cita Islam seperti pembentukan peribadi, menegakkan pemerintahan, menyatukan barisan dan mengembalikan kedudukan pemerintah (khalifah) dengan mempunyai rancangan dan rangka kerja yang lengkap. Oleh itu, misi utama bagi gerakan Islah atau dakwah sama ada di Timur Tengah dan Alam Melayu adalah untuk menyeru seluruh umat Islam supaya kembali menjadikan al-Quran dan as-Sunah sebagai panduan dalam kehidupan.

2.1 Sejarah Gerakan Islah di Tanah Melayu Pada awal abad ke-12H/18M muncul satu gerakan yang dikenali sebagai gerakan islah yang bertujuan untuk memerangi gejala bidaah dan khurafat di samping menyeru umat islam agar kembali menghayati Islam berteraskan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Islah membawa maksud pembaikan daripada kerosakan. Penggunaan istilah gerakan islah adalah merujuk kepada organisasi Islam yang diasaskan oleh para muslih atau mujaddid yang bertujuaan untuk menyedarkan masyarakat Islam supaya kembali memahami dan menghayati sumber murni Islam iaitu al-Qur’an dan as-Sunnah Rasulullah junjungan umat Islam sebagai sistem hidup mereka. Seruan islah oleh Syeikh Jamaluddin al-Afghani dan Syeikh Muhamad Abduh melahirkan satu organisasi atau gerakan perjuangan yang dikenali sebagai Gerakan Islah. Gerakan ini telah berkembang secara menyeluruh di dunia Islam terutamanya pada awal
1

Muhammad Uthman El-Muhammady dalam artikelnya, “Fiqh Ad-Dakwah: Mengislah Ummah Awlawiyyat Gerakan Islam” , dlm. http://www.abim.org.my/minda_madani/modules ,bertarikh : 28 Feb 2011.

2

15.3 2 Azyumardi Azra. Marsden. 32-34. Kajian Azyumardi mendapati bahawa abad ke-17 dan ke18 merupakan salah satu masa yang paling dinamik dalam sejarah social-intelektual umat Islam di rantau ini. ulama di rantau ini Berjaya membentuk organisasi berupa jaringan mantap yang berpusat di makkah dan Madinah. tahap penyebaran secara meluas (selepas 1258). Pembaharuan yang dicetuskan oleh ulama Islam adalah bermula sejak separuh kedua abad ke-17 lagi dan bukannya abad ke-19 atau ke-20. Para ulama telah memainkan peranan penting dalam menentukan agar gagasan pembaharuan Islam dapat segera diterjemahkan di Nusantara. Seterusnya . Snock Hurgronje. 1994. tahap pertapakan (661-1258) dan ketiganya. hlm. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad Ke-17 dan Ke-18. kedua. Penerbit Mizan. Muslim Maliziya Baina al-Madi Wa al-Hadir. kedatangan Islam ke Alam Melayu dapat dibahagikan kepada tiga tahap iaitu pertama.abad ke-20. dan diikuti dengan kelahiran gerakan dakwah seperti al-Ikhwan al-Muslimun (1928) sebagai sebuah organisasi yang tersusun. 3 Abdul Wahhab Kaya. Bandung. hlm. tahap persinggahan (sebelum Masihi 441M).2 Terdapat dua pandangan yang bercanggah berkaitan penyebaran Islam di Tanah Melayu iaitu oleh para orientalis barat dan Hamka serta Abdullah Abbas Nasution. Pendirian tersebut bertentangan dengan pandangan yang menganggap masa tersebut sebagai masa gelap dalam sejarah umat Islam di rantau ini. Secara yang lebih jelas menurut pandangan kedua di atas. Gerakan Islah telah berkembang pesat di dunia Islam terutamanya pada tahun 1970-an sebagai pemangkin kepada kebangkitan umat Islam di Timur Tengah dan Alam Melayu. 3 . Mereka mengambil pendekatan tarekat pada permulaannya dalam mendidik masyarakat. Fahaman Islah di rantau Melayu mula dicetuskan oleh para ulama Melayu-Indonesia yang telah mendapat pendidikan langsung daripada mubaligh Timur Tengah. De Barros dan Crawford menyatakan bahawa Islam telah sampai ke Alam Melayu antara abad ke-12 dan ke-15 Masihi yang dibawa oleh para pedagang Parsi dan India tetapi sebaliknya Hamka dan Abdullah Abbas Nasution telah menyangkal pandangan tersebut yang mana menegaskan bahawa Islam telah sampai ke Alam Melayu sejak abad pertama Hijrah iaitu sejak zaman Nabi Muhammad kemudian berkembang secara beransur-ansur di beberapa bahagian kepulauan Melayu pada zaman Khulafa’ arRasyidin seterusnya pada zaman Umawiyah (41-132H) Islam dikembangkan oleh para pedagang Arab secara tersusun sehingga terbinanya masyarakat Islam.

Bangsa Melayu tidak seharusnya terpinggir di bumi sendiri.2 Perkembangan Gerakan Islah di Tanah Melayu Pada tahun 1925 terdapat 80 orang pelajar dari Tanah Melayu di universiti al-Azhar yang bertempat di Mesir terpengaruh dengan idea pemulihan Islam oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. mereka mula menyampaikan ajaran Sheikh Muhammad Abduh dan konsep pan-Islamisme melalui akhbar Al-Imam yang mula diterbitkan pada 22 Julai 1906 di Singapura. Kemunculan Gerakan Islah yang diperjuangkan oleh Kaum Muda di Tanah Melayu adalah berpunca daripada kepincangan sosio-ekonomi masyarakat Melayu itu sendiri. orang-orang Melayu harus bangkit dan melengkapkan diri dengan kepelbagaian ilmu pengetahuan dan kemahiran agar mereka mampu untuk mencapai kemajuan standing dengan kaum-kaum lain.2. Akhbar ini merupakan sumbangan penting dalam pemulihan agama Islam di seluruh Tanah Melayu. mereka kembali ke Tanah Melayu dan memulakan Gerakan Islah di Tanah Melayu yang dikenali sebagai “Kaum Muda”. Oleh itu. Mesir merupakan pusat orang Melayu mendapat sumber ilmu agama. Singapura dan Indonesia. 4 . Kesedaran untuk memperjuangkan nasib bangsa Melayu wujud setelah melihat bangsa Melayu yang jauh ketinggalan dari arus kemajuan ekonomi jika dibandingkan dengan kaum pendatang asing khusunya Cina dan India. Para tokoh ini telah menerima inspirasi dari gerakan pemulihan Islam dan gerakan pan-Islamisme yang diasaskan oleh Sheikh Muhammad Abduh dan Sayid Jamaluddin AlAfghani yang tersebar luas dalam majalah Al-Manar di Kaherah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Al-Imam merupakan sebuah akhbar bulanan yang diterbitkan oleh Kaum Muda di Singapura. Haji Abas bin Mohammad Taha dan Sheikh Mohammad Salim AlKalali. Setelah tamat pengajian dari Universiti Al-Azhar di Mesir. mereka kembali ke Tanah Melayu pada tahun 1904 dan berkhidmat dengan Jabatan Agama di Negeri-negeri Melayu. Syed Sheikh Ahmad Al-Hadi. Situasi ini telah membuka minda orang-orang Melayu agar lebih bersikap optimistik dalam kehidupan. Setelah menamatkan pengajian di Mesir. perjuangan yang diperjuangkan oleh Kaum Muda dianggap unik kerana ia tidak melibatkan parti-parti politik mahupun melalui penubuhan persatuan bahkan hanya melalui penerbitan akhbar dan majalah. Lantaran itu. Malah perkembangan ekonomi Tanah Melayu dan kemudahan pengangkutan mendorong belia Melayu melanjutkan pengajian ke Mesir. Empat orang tokoh gerakan ini yang terkenal ialah Sheikh Tahir Jalaluddin. Gerakan Kaum Muda ini bermula dari Selatan iaitu Singapura seterusnya merebak di Pantai Barat dan Kelantan merupakan antara lokasi terakhir yang Berjaya diresapi oleh idea-idea Kaum Muda ini. Kemajuan yang telah dicapai oleh Mesir dan perkembangan politik pada waktu itu telah menarik perhatian belia Melayu. Di Tanah Melayu.

Sistem pendidikan moden hendaklah di ajar merangkumi mata pelajaran bahasa Arab. Di samping itu. Kaum Muda juga menyeru agar orang Melayu menggunakan akal bagi mencari kebenaran dalam mengamalkan kepercayaan agama kerana kemunduran ekonomi hanya boleh dibaiki dengan ajaran Islam yang betul.. Kadangkala persilisihan 5 . Sungguh pun kelahiran Gerakan Islah yang dibawa oleh Kaum Muda jelas membawa pembaharuan dalam pemikiran agama dan politik masyarakat Melayu tetapi mereka terlibat dengan isu kontroversi menentang Kaum Tua terutamanya sikapnya yang menolak pegangan mazhab.”. Pendapat ini disuarakan oleh al-Imam yang meminta supaya : “Segala bangsa-bangsa umat Islam di Timur yang mengambil ibadat dan cemburu yang bersungguh-sungguh pada melepaskan dirinya dari perhambaan yang amat hina. Membebaskan masyarakat Melayu daripada belenggu penjajahan. Menganjurkan kebebasan yang lebih kepada kaum wanita dalam bidang pendidikan moden serta menggalakkan penyertaan mereka dalam aktiviti masyarakat. raja dan pembesar-pembesar Melayu perlu memelihara kepentingan orang Melayu. Antara pembaharuan yang ingin dilaksanakan oleh Kaum Muda ialah: I. Menggalakkan penggunaan perkhidmatan bank-bank simpanan dan syarikat-syarikat kerjasama bagi mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi. Pelajar juga digalakan melanjutkan pelajaran ke luar negara. II. Sains dan Matematik. Menganjurkan sistem pendidikan agama yang lebih liberal berdasarkan hukum yang sebenar. V. Sikap Kaum Muda itu telah mencetuskan perdebatan dengan Kaum Tua yang mempunyai pengaruh kuat di kalangan masyarakat Melayu. Malah digesa meggunakan akal bagi mencari sesuatu kebenaran mengikut al-Quran dan al-Hadis yang menjadi asas hukum Islam.. III. Di samping itu. IV. Mengingatkan orang Melayu tentang bahayanya mengikut dengan membuta tuli setiap ajaran ulama kampung atau guru agama. VI. Orang Melayu terutamanya raja dan pembesar Melayu harus menubuhkan persatuan bagi memajukan pendidikan dan pembangunan sosio-ekonomi. Inggeris.Matlamat utama kaum muda adalah untuk memajukan orang-orang Melayu dan menyeru agar kembali ke ajaran agama yang sebenar berlandaskan al-Quran dan al-Hadis.

ternyata fahaman pembaharuan dari Timur Tengah lebih besar pengaruhnya kerana telah dikembangkan dengan gigihnya oleh para lulusan dari Mesir dan Makkah sekitar awal kurun ke-20. Walhal para ulama tradisional sebelum mereka telah berjaya menyerapkan fahaman mazhab Syafii melalui karya-karya yang ditulis samada saduran atau asli untuk menjadi bahan bacaan mazhab bagi panduan masyarakat awam dalam bidang akidah. Para pelajar Melayu menggunakan akhbar sebagai media untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Melayu sejak mereka menuntut di Kaherah lagi. Islamic Review diterbitkan oleh Kamaluddin Khajawa yang berasal dari India dan beraliran mazhab Hanafi. 6 . Gerakan Islam di Malaysia. Namun demikian. 10. Pengaruh Madhhab Syafii dan Masalah Kaum Muda di Malaysia. Disebabkan gerakan Islah mengambil pendekatan yang agak radikal menetang Kaum Tua yang telah lama bertapak di Tanah Melayu sejak kedatangan Islam lagi. 3639. Kebanyakan artikel yang dimuatkan adalah merupakan hasil terjemahan dan adaptasi dari majalah al-Manar. Jadi al-Imam merupakan majalah bulanan yang diterbitkan di Singapura pada tahun 1906 oleh para pelajar Melayu. Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah. hasil pengaruh penulisan dari Timur Tengah. hlm.4 Al-Imam Dan Pemikiran Islah Fahaman Islah yang berlaku di Alam Melayu sebenarnya dapat dibahagikan kepada dua aliran iaitu aliran dari Timur Tengah dan aliran dari India. muamalat dan jenayah. keadaaan ini menyebabkan mereka gagal menjadikan gerakan itu sebagai pegangan masyarakat Melayu ketika itu. Abdul Halim El-Muhammady. Selain itu.faham yang wujud di antara mereka berubah kepada tuduh menuduh dan kata mengata yang jauh menyimpang dari tujuan asal mereka untuk mengembang dakwah kepada masyarakat Melayu di Tanah Melayu ini. hlm.5 Al-Imam adalah bermaksud pemimpin. Buktinya dapat dilihat daripada skop perbincangannya yang mengandungi bidang pendidikan 4 5 Siddiq Fadil. Pengaruh al-Imam bukan sahaja merangkumi persoalan agama semata-mata malah mencakupi bidang politik dan sosial. media massa berorientasikan pembaharuan yang berupa akhbar dan majalah diterbitkan di luar negara atau di dalam negara turut memainkan peranan yang penting dalam penyebaran Islah di Tanah Melayu4. ibadah. 1982. 2. Bangi UKM. Terdapat sebilangan tokoh Islah moden seperti Zaaba yang terpengaruh dengan bahan-bahan penulisan dalam bahsa Inggeris seperti Islamic Review (Britain) dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Gerakan Islah juga kurang berjaya menyerapkan fahaman Islah kepada masyarakat dan raja-raja Melayu ketika itu.

Dari aspek politik. namun demikian. ia telah banyak memberi sumbangan dalam kebangkitan awal gerakan Islah di Tanah Melayu. Hayatnya adalah selama dua tahun lima bulan (dari 27 Julai 1906 hingga 25 Disember 1908). Dewan Bahasa dan Pustaka.politik seperti nasionalisme. terdapat beberapa aspek yang disentuh dalam al-Imam antaranya ialah : a) Al-Imam menyentuh soal kezaliman para penguasa dan ketua-ketua agama yang menaikkan cukai ke atas rakyat dengan sewenang-wenangnya. emansipasai wanita dan perpaduan orang-orang Melayu. 12. d) Dalam konteks kelemahan orang Melayu. Implikasinya rakyat jelata mewarisi kepapaan. Oleh itu. Singapura dan Indonesia. anti kolonialisme dan imperialisme serta perjuangan kemerdekaan6. Kuala Lumpur. Orang Melayu juga 6 Abdul Aziz Mat Ton. kemajuan madrasah. al-Imam menyeru supaya umat Timur berjuang melepaskan diri daripada perhambaan. Politik al-Imam. Akhbar al-Imam ini mempunyai sumbangan yang sangat besar dalam pemulihan agama Islam di seluruh Tanah Melayu. al-Imam tidak menyalahkan Islam sebagai penghalang kepada kemajuan tetapi sebaliknya kecuaian para ulamak membasmi kemungkaran menyebabkan masyarakat Islam dilanda kejahilan. Penjajahan mereka dianggap sebagai perhambaan yang amat hina. Menurut sejarahwan Islam iaitu Encik Abdul Aziz bin Mat Toh. b) Manakala dalam konteks perjuangan kemerdekaan tanah air. raja-raja Melayu dan pembesar Melayu. Beliau menegaskan bahawa apabila Jepun maju maka bangsa sebelah Timur akan maju. teguran terhadap politik tradisional. 7 . c) Dalam tajuk ‘Kebangkitan Semula Timur’ al-Imam mengambil pandangan Mustafa Kamal Basya yang mengambil contoh kejayaan negara Jepun sebagai contoh kemampuan bangsa Timur dan kemunculannya berkemungkinan memperkuatkan semula daulat Uthmaniyah dan Timur pada zaman itu. Mereka diingatkan supaya memelihara kepentingan orang-orang Melayu. alImam menyindir penjajah Inggeris. berpendapat bahawa al-Imam mengutarakan masalah sosio-ekonomi dan politik. hlm. Aspekaspek sosial yang dititikberatkan ialah merangkumi pendidikan orang Melayu. pan-Islamisme. al-Imam telah memaparkan kejahatan penjajahan Barat yang menjajah negara Timur sebagai sejahat-jahat siasah di muka bumi ini. malah sampai ke tahap syirik khafi (tersembunyi). Oleh itu. Kelahiran al-Imam jelas membawa pembaharuan dalam pemikiran agama dan politik masyarakat Melayu dengan lahirnya gerakan Islah. 2000. Namun demikian hayat alImam tidak panjang kerana dihentikan pada tahun 1908. kehinaan dan ketakutan.

hlm. fahaman pembaharuan al-Imam yang mereka anuti itu masih disaluti oleh ciri modenisme Barat. Sedangkan ulama tradisional telah berjaya menyerapkan kefahaman mazhab Syafii melalui karya-karya yang ditulis sama ada saduran atau asli untuk menjadi bahan bacaan mazhab bagi panduan masyarakat awam dalam bidang akidah. kaum tua boleh didefinisikan sebagai ulama-ulama tradisional yang berpegang teguh kepada tradisi konservatif atau mempertahankan yang lama. Dalam analisa tentang punca terpinggirnya masyarakat Melayu ke kawasan pendalaman yang dilakukan oleh penjajah. Gerakan Islah juga kurang berjaya menyerapkan fahaman islah kepada masyarakat dan raja-raja Melayu ketika itu. 8 . al-Imam menegaskan ia berpunca dari sifat malas bekerja. Namun. Namun. 2000. Selain itu.0 Polemik Pemikiran Kaum Tua Dan Kaum Muda 3. keadaan ini menyebabkan mereka gagal menjadikan gerakan itu sebagai pegangan masyarakat. munakarah dan jenayah. Politik al-Imam. Kuala Lumpur. muamalat. terutamanya sikap mereka yang menolak pegangan mazhab7. gerakan ini lebih dikenali di Tanah Melayu sebagai Kaum Muda yang terlibat dengan isu pertembungan pemikiran dengan Kaum Tua. Hal ini dapat dibuktikan berhubung dengan kebebasan wanita ditafsirkan menurut perspektif kemodenan ala Barat seperti karya Faridah Hanum.1 Definisi Kaum Tua Dan Kaum Muda Kaum Tua Secara umumnya.dipersalahkan kerana kehidupan mereka yang masih dibelenggu oleh khurafat dan bidaah yang menyebabkan mereka gagal mengatasi cabaran semasa bagi mewujudkan masyarakat Islam yang berdaya saing. disebabkan gerakan islah mengambil pendekatan radikal menentang Kaum Tua yang sedia mengakar dalam masyarakat Melayu sejak kedatangan Islam lagi. ibadat. 163. Dewan Bahasa Pustaka. Mereka juga berjaya menjadikan mazhab Syafi’iy sebagai mazhab rasmi negeri-negeri Melayu kecuali Perlis yang terpengaruh dengan aliran gerakan islah. 3. berilmu dan beramal sebagaimana yang dituntut oleh syariah Islam. ulama-ulama ini sebagaimana biasanya cuma melihat sejarah atau masa lampau sebagai sumber inspirasi atau sesuatu yang harus 7 Abdul Aziz Mat Ton. Sikap Kaum Muda yang radikal itu telah mencetuskan kehebatan perang pena dan perdebatan antara mereka dengan Kaum Tua yang telah kuat mengakar pengaruh mereka di kalangan masyarakat Melayu. Sesuai dengan pengertian konservatif.

Golongan tradisionalis ini sering kali menganggap bahawa kemunduran umat Islam adalah kerana mereka menjauhkan diri daripada ajaran-ajaran generasi yang lalu serta memutuskan hubungan tradisi mereka untuk mengikuti arus perubahan iaitu godaan syaitan dari barat. Oleh itu. ‘sunah’ atau dicop juga sebagai ‘wahabi’ yang menginginkan seluruh masyarakat lebih selamat dan hampir kepada al-Quran dan as-Sunah. Kaum Muda Sebenarnya Kaum Muda ialah gelaran yang diberikan oleh ulama-ulama tradisional (ulama-ulama Kaum Tua) terhadap beberapa ulama di pantai barat Tanah Melayu.2 Sejarah Kaum Tua Dan Kaum Muda Sejarah Kaum Tua Permulaan kedatangan pengaruh Asia barat terhadap alam Melayu boleh dikatakan bermula dengan kepulangan mahasiswa Melayu dari Makah. mereka lebih suka mengekalkan status quo sesuatu amalan yang telah lama bertapak di dalam masyarakat.dipertahankan. Menurut Nik Abdul Aziz bin Nik Hassan memberikan pengertian kaum tua sebagai “… ulama-ulama yang enggan menerima pemikiran yang baru yang bercanggah dengan aliran-aliran pemikiran Islam yang sudah pun berakar umbi di kalangan masyarakat Melayu tempatan…”. serta mempertahankan seluruh tradisi yang telah diwarisi oleh nenek moyang tanpa membezakan ajaran Islam yang tulen atau campuran dari pelbagai pengaruh yang lain. 3. Ia satu niat yang amat baik dengan mengembalikan fungsi akal yang dikurniakan Allah SWT serta memurnikan ibadat dari rekaan-rekaan yang dijangkakan boleh menghilangkan sasaran pahala yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. ‘tajdid’. Antara pondok-pondok yang 9 . mereka lebih selesa untuk mengurungkan Islam dalam satu benteng tanpa jendela dan pintu keluar. Di dalam banyak perkara. Pulau Sumatra dan Mesir. pendukung kaum tua ini dilihat sering kali bersikap negatif terhadap pembaharuan dan perubahan. tanpa ruangan terbuka ke arah langit. Justeru itu. Gelaran ini diberikan oleh sebab ulama-ulama ini dikatakan cuba membawa sesuatu ciri yang baru di dalam ajaran agama. Kaum Muda yang dinamakan juga ‘salafi’. iaitu dengan cara membawa mereka kepada pegangan Aqidah dan Ibadat yang dipaku dengan dalil sahih tanpa hanya terikat dan taqlid kepada satu aliran atau pendapat saja. Hasil dari kesinambungan tersebut maka lahirlah institusi pondok yang memberikan sumbangan terbesar dalam mempamerkan imej dan pengaruh Asia barat di bumi Melayu.

Bermin. bacaan al-Quran menurut riwayat Hafiz dan bunyi sebutan yang tidak ada beza dengan sebutan lidah Arab. Tanah Melayu. Pondokpondok tersebut bukan sahaja menjadi tumpuan tempatan. Kaum Tua telah menerbitkan akhbar ‘Suara Benar’ dan ‘Lidah Benar’ bagi menentang idea pembaharuan yang cuba ditonjolkan oleh Kaum Muda. Perkara ini terus berkembang hingga sampai ke tanah Melayu seperti Kedah. Abu Bakar Muar. Pasir Pekan. Jadi terdapat beberapa ulama yang kuat berpegang teguh dengan aliran kaum tua ketika perkembangan pendidikan Islam di Kelantan iaitu Haji Noh Penambang. Makah. Manakala dari sudut mazhab. Jika ditinjau dari sudut kemasukan Islam ke negeri Kelantan. Kelantan. sejarah mencatatkan bahawa bumi Kelantan mula menerima gema syahadah sebelum abad ke-12 Masihi lagi. Pendidikan agama mengalami perubahan dan perkembangan baru sebaik sahaja idea pembaharuan (islah) dari Asia barat terutamanya Masir mulai meluas di kalangan masyarakat Islam pada masa itu. malahan juga penuntut dari luar negeri terutamanya dari kepulauan Nusantara seperti Sri Lanka. Filipina dan Indonesia. Sejarah Kaum Muda 10 . Dual dan Teluk Manak di Pattani. dapatlah dibuat satu kesimpulan bahawa umat Islam di Kelantan telah terlebih dahulu menerima aliran pemikiran Kaum Tua sebelum berlakunya polemik dengan Kaum Muda. Haji Yaakub Legor (1892-1971). Manakala ulama-ulama Pattani yang terkenal dan banyak menulis kitab agama dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Arab ialah seperti Syeikh Daud Abdullah al-Fatoni. Vietnam. Kelantan dan Terengganu. Perlis. Setelah itu. Syeikh Ahmad Khatib al-Minankabawi. Haji Mahmud/ Zuhdi. Sheikh Muhammad Zain al-Fatoni dan Sheikh Zainal Abidin al-Fatoni. Kemudian timbulnya juga ulama-ulama kaum tua yang lain iaitu Fathullah Suhaimi. Osman Jalauddin al-Kelantani (1880-1952). Oleh yang demikian. Hal ini dibuktikan dengan penemuan dinar di Kota Kubang Labu. jelas bahawa umat Islam di Kelantan sejak dahulu lagi berpegang teguh kepada mazhab Syafi’e. Datuk Saiyid Alwi bin Thahir al-Haddad dan Syeikh Abdullah Fahmi. Sistem dan kaedah yang diterapkan di dalam institusi ini ada persamaan dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan dalam kaedah pembelajaran di Masjid al-Haram. Mereka bukan sahaja mengajar di rantau ini malahan berkesempatan mengajar di Masjid al-Haram.cukup terkenal ialah Dala. lahirlah sistem madrasah yang lebih sistematik dan lebih formal dari sistem pondok. Semela. Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli. Kemboja. Burma.

Syed Muhammad Aqil dan Haji Abbas Mohd Taha. pertumbuhan aliran kaum Muda ini dikatakan bermula pada abad ke-17 dan 18 Masihi iaitu merujuk kepada peranan Muhammad bin Abdul Wahhab (17031787). Selain itu. Dalam konteks Tanah Melayu. Burhanuddin al-Hilmi. 11 . Sheikh Muhammad Abduh (1849M-1905M) dan Rasyid Redha (1865M-1935M). Bangi UKM. Perkembangan aliran reformis di peringkat dunia adalah diwarnai dengan kemunculan beberapa orang tokoh yang dianggap sinonim dengan gerakan ini iaitu Jamaluddin al-Afghani (1838M-1897M).3 Isu Pertembungan Kaum Tua dan Kaum Muda 8 Abdul Halim El-Muhammady. Syeikh Muhammad Salim al-Kalali. sebenarnya gerakan Kaum Muda ini bermula dari Selatan iaitu Singapura seterusnya merebak ke Pantai Barat dan Kelantan adalah lokasi terakhir yang berjaya diresapi oleh idea-idea Kaum Muda.Menurut sejarah. Perjuangan mereka ini diteruskan dan hasilnya tertubuhnya Maahad Ihya as-Syarif di Gunung Semanggol pada tahun 1934 oleh Haji Abdul Rahman bin Mahmud yang merupakan mahasiswa lepasan Asia barat. hlm. Haji Abbas Taha dan Za’ba sendiri merupakan tokoh-tokoh pemikir yang mempunyai serapan pemikiran Kaum Muda. Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan Kestuan Melayu Muda (KMM). Syed Syeikh al-Hadi (1867-1934). Jadi pemikiran tokoh-tokoh ini akhirnya mempengaruhi beberapa orang ulama Melayu yang menuntut di Timur Tengah pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 208. Namun sebenarnya aliran reformasi ini bermula ketika kemunculan Ibnu Taimiyyah (1263-1328) yang disifatkan oleh Profesor Ismail al-Faruqi sebagai “the first and greatest Muslim reformer”. Pengaruh Madhhab Shafii dan Masalah Kaum Muda di Malaysia. terdapat juga tokoh lain iaitu Dr. Perjuangan pertubuhan ini secara dasarnya adalah untuk memerdekakan Tanah Melayu dari genggaman penjajah dan menubuhkan sebuah negara Islam yang merdeka. Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah. 1982. Angkatan Pemuda Insaf (API). 42. 3. Antara tokoh-tokoh yang disifatkan sebagai kaum muda ialah Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin (1869-1956). Penubuhan Hizbul Muslimin pada tahun 1948 turut memberikan ancaman dan kesan terhadap penjajah ketika itu dan disifatkan oleh Dato Onn Jaafar sebagai bahaya dari gunung. malah telah menjadi paksi kepada gerakan mahasiswa khususnya dari asia barat dalam perjuangan menentang penjajah dan menuntut kemerdekaan seperti AWAS. Penubuhan maahad ini bertitik-tolak dari perubahan pendidikan yang diperjuangkan oleh golongan kaum muda. Mereka ini bergabung untuk menerbitkan majalah al-Imam (1906-1908) iaitu mirip majalah al-Manar dari sudut semangat dan prinsip perjuangannya.

Aliran pemikiran Islah adalah berpunca daripada pemikiran Syeikh Muhammad Abduh dengan pemikiran dan tulisannya dikatakan jelas menayangkan cita-cita dan selera Barat. Tambahan. Mereka begitu kuat mempertahankan pemikiran tarekat dalam menghadapi cabaran penjajah dan sejarah anti-British membuktikan bahawa pengaruh terekat digeruni oleh penjajah dan merupakan sumber kekuatan bagi umat Islam10. Kuala Lumpur. hlm. Kemunculan institusi madrasah yang diperkenalkan oleh Kaum Muda itu sebenarnya telah menjadi salah satu faktor kemerosotan institusi pondok di Malaysia. 1992. Pertentangan antara dua golongan tersebut telah mengakibatkan perpecahan di kalangan ulama dan masyarakat Melayu di samping itu melambatkan perjuangan umat Melayu membebaskan diri daripada belenggu penjajahan dan pemikiran Barat. Gerakan Anti-Penjajah Di Malaysia (1511-1950). Kaum Tua atau golongan ulama tradisional pula mengambil sikap tertutup terhadap pemikiran Barat. Syed Syeikh al-Hadi (1867-1934M) amat kuat terpengaruh dengan karya Muhamad ‘Abduh dan Qasim Amin yang memperjuangkan hak wanita atau emansipasi wanita dan ini dapat dikesan melalui hasil karyanya iaitu Hikayat Faridah Hanum dan bukunya. Manakala di Tanah Melayu. 94. 9 Talib Samat. Kaum Muda begitu cenderung terhadap penolakan tasawuf secara menyeluruh meskipun pada dasarnya hal itu dilakukan dalam rangka pembanterasan terhadap penyelewengan dan kekarutan dalam tasawuf. Pendekatan menyaring pemikiran Barat melalui kaca mata Islam amat diperlukan ketika itu untuk menghindarkan kejumudan dalam kemajuan masyarakat Melayu. Alam Perempuan9.Serangan pemikiran Barat terhadap negara-negara Islam pada awal abad kedua puluh telah menimbulkan pertarungan pemikiran antara golongan tradisional dengan golongan moden di kebanyakan negara-negara Islam yang baru merdeka ketika itu. Sikap uzlah (pengasingan) ulama terhadap pengaruh pemikiran Barat secara berterusan itu ternyata tidak begitu tepat kerana pengaruh Barat tetap mempengaruhi dan menguasai masyarakat Islam dalam bentuk yang berlainan. Kaum Tua berpusat di pondok-pondok manakala Kaum Muda berpusat di madrasah-madrasah. sistem pondok itu sendiri ternyata kurang cergas dalam memperkembangkan cara berfikir dan berhujah mengenai isu-isu semasa dan masalah umum yang dihadapi oleh orang Melayu. 12 . Pemikiran kaum muda yang membawa aliran gerakan Islah dari Timur Tengah ternyata membawa mereka aliran faham pemikiran moden Barat. 10 Abdul Rahman Haji Abdullah. Syed Syeikh Al-Hadi. Sikap uzlah mungkin sesuai ketika berlakunya penjajahan demi untuk menyelamatkan keislaman masyarakat Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. Pendekatan radikal mereka di Hijaz dan gerakan islah oleh Afghani ‘Abduh di Mesir. 139140. Sebaliknya.

orang Melayu lantang mengetepikan kepentingan kenegerian dan bersatu padu menentang rancangan Malayan Union. Sir Harlod Mac Michael telah datang ke Tanah Melayu untuk mendapatkan persetujuan semua Raja-Raja Melayu supaya menyerahkan kuasa politik mereka kepada British. Jadi buat pertama kalinya dalam sejarah nasionalisme Melayu. Kongres tersebut telah berjaya menggabungkan 41 pertubuhan Melayu pada masa itu dan telah mendapat kata sepakat daripada semua bahawa tidak menerima cadangan penubuhan Malayan Union. hlm. 13 . Hasil daripada keluaran madrasah tersebut telah lahir pemimpin agama seperti Syeikh Tahir Jalaluddin. Mesir. Penubuhan madrasah-madrasah berkenaan adalah merupakan langkah bijak untuk berhadapan dengan pengaruh Barat. Di antara madrasah yang terawal ialah Madrasah al-Iqbal di Singapura.Kejayaan utama gerakan Islah ialah memberi nafas baru kepada Islam dengan mengasaskan madrasah-madrasah agama dengan lebih sistematik dan tersusun. Sebenarnya. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). 2006. penjajahan Inggeris telah mengemukakan gagasan Malayan Union yang membawa implikasi pencabulan hak dan kedaulatan bangsa dan raja-raja Melayu. UITM. Madrasah al-Masyhur alIsamiyyah di Pulau Pinang.0 Pemikiran Gerakan Islah Dalam Politik Melayu 11 Ahmad Zaki Hj Abdul Latiff. Melaka dan sembilan buah negeri-negeri Melayu yang lainnya disatukan di bawah Malayan Union. wadah dan aliran umat Melayu. 4. 42. Gagasan ini telah menimbulkan reaksi penentangan berbagai-bagai-bagai golongan. Syeikh Abu Bakar al-Asy’ari. Melalui perjanjian tersebut. Pertentangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda menjadi agak reda apabila wujud keadaan survival bagi mempertahankan kepentingan hak dan kedaulatan umat Melayu. Haji Abbas Muhamad Taha yang meneruskan perjuangan gerakan islah setelah pulang dari Makkah dan Universiti AlAzhar. Transformasi Gerakan Islah dan Dakwah Di Timur Tengah dan Di Malaysia. Ma’had al-Ihya’asy-Syarif di Semenggol Perak. Cadangan Malayan Union dikemukakan pada 10 Oktober 1945 oleh parlimen British di London. Terdapat sekolah-sekolah Arab moden telah berkembang pada awal abad ke-20 akibat daripada gerakan Islah di Timur Tengah dan pengaruhnya di kalangan masyarakat Melayu. Selangor. Penentangan ini menenggelamkan isu khilafiah yang menjadi ketegangan antara Kaum Tua dengan Kaum Muda. Pulau Pinang. malah golongan yang memperjuangkan Islam juga tidak ketinggalan menyertai penentangan ini11. Pada 29 dan 30 Mac 1946 satu persidangan khas anjuran Kongres Melayu SeMalaya diadakan di Kuala Lumpur.

Mereka mempunyai dasar yang tertentu iaitu membebaskan bangsa Melayu dan Tanah Melayu daripada penjajah. terdapat sebuah parti politik yang ditubuhkan di Tanah Melayu bertujuan untuk memerdekakan Tanah Melayu. Keadaan ini telah menyebabkan British membuat perancangan untuk memutuskan kerjasama antara UMNO dan PKMM dan akhirnya rancangan British telah berjaya. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 1996. 14 . Selepas perang dunia tamat telah muncul satu kumpulan politik yang dikenali sebagai Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) yang telah ditubuhkan di Ipoh. MALAYSIA Warisan dan Perkembangan. hlm. dan juga Barisan Tani Se Malaya (BATAS)12. UMNO juga telah bekerjasama dengan PKMM untuk kemerdekaan Tanah Melayu. Dewan Bahasa Pustaka. Namun begitu sebelum PKMM ditubuhkan telah terdapat sebuah persatuan iaitu Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang telah diasaskan oleh Ibrahim Haji Yaacob pada tahun 1937. membentuk negara Islam sejagat. Selepas perang dunia. Setelah itu UMNO telah bekerjasama dengan British dan PKMM pula telah berjuang secara bersendirian. 298. Gerakan Islah telah berjaya menubuhkan MATA pada tahun 1947. 2002. Selama penubuhan PKMM. 334. Keadaan ini telah menyebabkan Hizbul Muslimin diharamkan oleh British selepas beberapa bulan penubuhannya. parti ini telah berjaya menubuhkan beberapa parti yang lain bagi menyokong ideologinya seperti Angkatan Pemuda Insaf (API). 12 Zainal Abidin Abdul Wahid. Namun keadaan ini telah mendatangkan kerisauan pihak British kerana ideologi yang dibawa oleh PKMM. Parti politik tersebut ialah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) yang dipimpin oleh Dato’ Onn Jaafar dan telah ditubuhkan pada 11 Mei 194613. hlm. Perak pada 17 Oktober 1945. Angkatan Wanita Sedar (AWAS). Kuala Lumpur. 13 Mohd Isa Othman. Selepas perang dunia kedua juga.Pemikiran Islah dalam politik Melayu telah tersebar selepas perang dunia ke 2. Kuala Lumpur. Keadaan ini telah jelas menunjukkan bahawa dasar mereka bertentangan dengan dasar British di Tanah Melayu. Sejarah politik tanah air telah menyatakan bahawa PKMM merupakan sebuah parti politik yang berhaluan kiri kerana sifat perjuangan parti ini yang merupakan sebuah parti yang anti kepada penjajahan. PKMM telah berjaya menubuhkan Hizbul Muslimin. dan yang terakhir ialah untuk membentuk Tanah Melayu sebagai sebuah negara Darul Islam. Pada 17 Mac 1948 pula. Sejarah Malaysia (1800-1963). Hizbul Muslimin ini ditubuhkan bertujuan untuk mencari golongan ulama untuk dijadikan pengikut dan mereka merupakan pertubuhan yang bergerak dibawah PKMM. Hasil daripada penubuhan UMNO ini dan dengan semangat kebangsaan yang tinggi telah menyebabkan Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk.

Hal demikian ini kerana perjuangan yang dibawa oleh Gerakan Islah adalah bersifat radikal dan mudah diterima oleh rakyat Tanah Melayu 14 Bacthiar Djamily.Namun begitu. Petaling Jaya. hlm. Mereka juga mendapat sokongan daripada masyarakat pondok untuk membantu menyebarkan ajaran mereka selain daripada golongan ulama dan juga guru-guru agama. Selain itu. walaupun PAS telah diasaskan oleh gerakan islah namun pengaruh daripada Kaum Muda sudah terhakis kerana Kaum Tua telah mengambil alih pergerakan politik yang berteraskan agama Islam. Keadaan ini telah menyebabkan Dato’ Onn menyelar pertubuhan ini sebagai berbahaya. 15 . Para pemimpin gerakan islah kebanyakannya menerima pendidikan daripada Timur Tengah manakala para pendukung gerakan nasionalis iaitu UMNO menerima pendidikan daripada negara barat. Derma Refleswaty. pengaruh gerakan islah boleh dikatakan semakin berkembang kerana terdapat ulama dalam UMNO yang bertindak keluar parti kerana tidak bersefahaman dengan UMNO mengenai badan ulama parti itu. Namun begitu. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh pendidikan yang mereka terima adalah tidak sama iaitu ada yang daripada negara barat dan ada yang daripada negara Timur Tengah. PAS telah mendukung faham kesempurnaan Islam sebagai ad-din wa ad-dawlah-agama dan pemerintahan14.1 Kesan Kemunculan Gerakan Islah Kemunculan Gerakan Islah telah memberikan pelbagai implikasi kepada rakyat dan juga kepada Tanah Melayu khususnya. Kenapa PAS Boleh Jadi Pas. Keadaan ini telah jelas menunjukkan bahawa jurang antara pejuang-pejuang kemerdekaan Melayu adalah sangat berbeza antara satu sama lain. Hizbul Muslimin juga mempunyai konflik dengan UMNO kerana mereka tidak menyokong UMNO pada waktu itu yang dipimpin oleh Dato’ Onn Jaafar. Rentetan daripada peristiwa tersebut telah menyebabkan tertubuhnya Persatuan Islam Se Malaya (PAS) pada 25 November 1951 di Butterworth. PAS merupakan sebuah parti politik yang membawa perjuangan Islam iaitu yang berlandaskan kepada al-Quran dan Sunnah Nabi. Pada awal penubuhannya. 1976. Parti Pas mendapat sokongan daripada golongan ulama tradisional dan juga masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam dan mempunyai ideologi yang sama seperti mereka. 4. Dengan tertubuhnya parti PAS ini telah menunjukkan bahawa pimpinan ulama semakin diterima oleh masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu. Keadaan ini menunjukkan bahawa corak pimpinan mereka adalah sangar berbeza. Parti ini telah mendukung kaedah pimpinan yang berteraskan kepada salafiah dengan bermodel generasi awal Islam. 76.

40. Selain itu. British telah mengharamkan Hizbul Muslimin kerana perjuangan parti ini bertentangan dengan ideologi yang dibawa oleh British. dan Al-Ikhwan. Kesemua tokoh Islam ini memainkan peranan yang sangat penting di dalam memperjuangkan gerakan islah di Tanah Melayu. Hal demikian ini kerana Gerakan Islah telah menentang dasar yang dibawa oleh penjajah British secara terbuka. Selain itu juga. antara kesan lain kemunculan gerakan islah ialah. Dr. Selain itu juga. UITM. namun ianya tidak sepenuhnya dapat menghalang gerakan islah dalam kalangan masyarakat Melayu. Selain itu. Syeikh Mohd Tahir Jalaludin. ilmu hisab dan juga bahasa Inggeris. Keadaan ini secara tidak langsung telah mempupuk semangat anti British dalam kalangan orang Melayu. Sebagai contohnya Gerakan Islah telah mencetuskan semangat kebangsaan dalam kalangan orang Melayu. Antara contoh madrasah yang ditubuhkan ialah Madrasah al-Iqbal alIslamiyah. Selain itu. Semangat kebangsaan ini telah dibawa oleh golongan pelajar Tanah Melayu yang mendapat pendidikan di Timur Tengah khususnya di negara Mesir. Madrasah ini menjalankan sistem pendidikan Islam yang meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat seperti pendidikan fardu ain.khususnya orang Melayu. kesan daripada gerakan islah juga ialah dengan penubuhan madrasah. hlm. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). penerbitan majalah dan juga akhbar. 16 . 15 Ahmad Zaki Hj Abdul Latiff. Walaupun mendapat tentangan daripada British. 2006. gerakan islah juga telah mengugat kedudukan British di Tanah Melayu. Saudara. Transformasi Gerakan Islah dan Dakwah Di Timur Tengah dan Di Malaysia. Burhanuddin al-Helmi. Singapura. Tujuan gerakan islah menerbitkan majalah dan akhbar sendiri adalah bertujuan untuk menyebarkan ideologi mereka. dan Madrasah al-Ihya as-Syariff Gunung Semanggol. dan Haji Abbas Mohd Taha. Dengan cara ini. Sebagai contoh. melalui akhbar dan majalah juga mereka dapat mengutuk pemerintahan British dan menyeru rakyat Tanah Melayu pada waktu itu untuk menyokong ideologi mereka. Antara contoh akhbar dan majalah yang popular ialah Al-Imam. gerakan islah juga telah melahirkan beberapa tokoh islamiah yang sangat penting di Tanah Melayu iaitu Syed Syeikh Ahmad al-Hadi. Selain itu. Keadaan ini telah menyebabkan British berasa terancam dengan kedatangan gerakan islah ini dan telah mengambil tindakan yang drastik bagi mengelakkan hal yang tidak diingini berlaku. Kebanyakan golongan pelajar ini telah terpengaruh dengan idea pemulihan Islam ketika berada di sana dan mereka telah memulakan Gerakan Islah setelah kembali ke Tanah Melayu. madrasah ini juga memberi peluang kepada kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan. Syeikh Mohd Salim al-Kalali. Selangor. Madrasah Idrisiah Kuala Kansar. ianya diharapkan dapat menyampaikan maklumat dengan cara yang mudah dan cepat. Neracha. Perak15.

Beliau berkhidmat dengan negeri Johor Darul Takzim pada tahun 1335 H. Dalam lingkungan masa yang sama. Kebanyakan parti politik yang dibawa oleh gerakan islah mempunyai persamaan kerana mereka membawa ajaran Islam sebagai teras perjuangan mereka. Beliau dilahirkan pada hari Selasa 4 Ramadhan 1286 Hijrah bersamaan 7 November 1869 di Ampat Angkat. Badi'. Minangkabau. kemudiannya di lantik sebagai Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan selama 3 tahun semasa zaman pemerintahan Sultan Idris. Mantiq. penggunaan dan penyebaran ilmu tentangnya di kalangan alim ulamak yang bertanggungjawab membuat taqwim Islam tempatan. Akan tetapi mereka membawa ideologi politik mereka masing-masing. dan sekali lagi selama 3 tahun (1346-49 H/ 1925-28 M. Usul Fiqh. Kebanyakan parti politik ini ditubuhkan adalah bertujuan untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. (1914 M. Muar. Saraf. Di antara bidangbidang yang telah beliau perolehi dan perdalami ialah ilmu-ilmu al Qur'an. 'Arudh. Fiqah. Beliau menjadi Hakim Besar Mahkamah Syariah di Taiping. Walau bagaimanapun. Beliau berada di Makkah selama lebih 12 tahun.). Bapanya seorang ulama dikenali sebagai Sheikh Muhammad datuknya keturunan bangsawan Minangkabau bernama Tuanku Ahmad Jalaluddin.0 Tokoh. Tafsir. sebagai Pendidik dan Nazir sekolah-sekolah agama Johor selama 4 tahun. 5. Johor. fatwa-fatwa Sheikh Tahir tidak diterima oleh ulama golongan 'Kaum Tua'. Sumatra Barat. Nahu. PAS. dan juga Majlis Tertinggi Agama.Kemunculan gerakan islah juga telah menyebabkan telah tertubuhnya beberapa organisasi parti politik. Dalam dunia pendidikan Sheikh Tahir sentiasa mempunyai pemikiran dan pandangan yang jauh ke hadapan daripada pemikiran semasa dalam 17 . telah dihantar ke Makkah untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Bayan.).Tokoh Pelopor Gerakan Islah 5. Hadith. di Parit Jamil. Beliau yatim ketika kecil lagi dan dibesarkan oleh keluarga pihak ibunya dan apabila berumur hampir 12 tahun. beliau sempat berkhidmat sebagai guru besar di Madrasah Haji Muhammad Taib. Hisab Handasah dan Falak. Ma'ani.1 Tokoh Kaum Muda Sheikh Muhammad Tahir Jalauddin Nama penuhnya Muhammad Tahir bin Syeikh Muhammad atau dikenali dengan gelaran Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Azhari merupakan tokoh bidang Falak Syari yang telah memantapkan bidang fardu kifayah tersebut di rantau tanah Melayu ini menerusi pengajaran. Tauhid. Bukit Tinggi. Sebagai contoh beberapa parti politik ialah Hizbul Muslimin.

Hadi Syed Syeikh bin Syed Ahmad Al-Hadi telah dihantar ke Riau oleh keluarganya ketika berusia empat belas tahun untuk mengaji agama dan bahasa Arab dengan seorang pengarang dan juga ulama iaitu Raja Ali Haji. kemudian pulang ke Kuala Kangsar.) iaitu kira-kira untuk Taqwim Hijrah dan persamaannya dengan Taqwim Miladi (Masehi). 18 . Sekembalinya beliau dari Mesir. Hikayat adalah novel pertama yang diperkenalkan kepada alam sastera Melayu. Beliau berkhidmat di Madrasah Al-Masyhoor Pulau Pinang sebagai Pendidik dan Pengetua selama 3 tahun (1341-44 H. Syed Sheikh menyeru agar orang Melayu bersedia untuk menghadapi perubahan. Dia kemudiannya mendirikan dua buah lagi sekolah iaitu Madrasah Al-Hadi pada tahun 1915 di Melaka dan Madrasah Al-Mashur pada tahun 1926 di Pulau Pinang. Pada penghujung abad ke-19 Syed Sheikh telah pergi ke Mekah dan juga Beirut serta Kaherah untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang agama. Sheikh Tahir pernah bermastautin di Singapura untuk memberi sumbangan penulisan dan penerbitan majalah ‘Al-Imam’. Antara peranan yang dimainkan oleh Syed Sheikh Al-Hadi dalam dunia kesusteraan Melayu ialah beliau cuba mencernakan pemikiran dan menyedarkan bangsa Melayu tentang isu ekonomi dan pejuangan anak watan. Dia meninggalkan kerjaya tersebut kerana minatnya dalam bidang perguruan. Dalam novelnya./ 1920-23 M.zamannya. Dua tahun kemudiannya dia menjadi pendakwa di mahkamah Syariah Johor Baharu sehingga 1915. hala kiblat. Dia nampak hanya melalui penulisan dia boleh mengembangkan ideologinya dan menaikkan semangat Islam di kalangan orang Melayu. kewartawanan dan penulisan.). Kuala Kangsar. dan waktu solat untuk sepanjang zaman dan Kitab Jadual Pati Kiraan iaitu panduan untuk menentukan waktu solat dan arah kiblat berserta logarithms untuk mengiranya (diterbitkan pada tahun 1362 H/ 1941 M.). Syed Shikeh Al-Hadi adalah sinonim dengan ‘Hikayat Faridah Hanum’ kerana itulah ukuran komitmennya dalam bidang sastera. dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Jalan Baru. Sheikh Muhammad Tahir telah melahirkan karya-karya yang meliputi beberapa bidang. Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Azhari telah kembali ke rahmatullah pada pagi Jumaat 21 Rabiulawal 1377 (bersamaan 26 Oktober 1956) pada usia 87 tahun. Yang paling penting dari sudut Falak Syar'i ialah kitab Natijatul'Umur (diterbitkan pada tahun 1357 H/ 1936 M. Syed Sheikh Al-Hadi telah mendirikan Madrasah Al-Iqbal pada tahun 1907 di Singapura. Perak Syed Sheikh AL. Dia menggunakan majalah dan akhbar yang dipimpinnnya iaitu ‘Al-Ikwan’ dan ‘Saudara’ untuk menyebarkan fikrahnya.

Pada tahun 1924 di Pondok Da'irat Al-Ma'arif. Dr. Berlainan dengan sistem menadah kitab yang diamalkan pada masa itu.Sumbangan Syed Syeikh Al-Hadi dalam pendidikan Islam di Tanah Melayu meninggalkan kesan yang mendalam dan hasil pemikiran kritisnya melahirkan pembaharuan dalam gerakan Islam di Malaya. Kuala Kangsar dan kemudian menjadi ustaz pelatih di sekolah tersebut. Perak Usaha Pembaharuan Pada akhir tahun 1920an. Persatuan Sunligh Taiping. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir meneruskan pelajaran agama di Pondok Idrisiah. Perak. Kepala Batas. Lagipun. Persatuan Melayu Perak. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir mendirikan Al-Ehya di Gunung Semanggul kerana berpandangan tidak sesuai baginya untuk memajukan bangsa jika terikat dengan iklim istana. Kemahuan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir untuk mendirikan Al-Ehya bertambah kuat apabila masih kurang madrasah yang menekankan pendidikan dunia dan Akhirat di Kawasan Kerian. Kesatuan Melayu Muda (KMM). Burhanuddin Al-Helmy. para ulamak di Idrisiah amat condong kepada kemahuan status quo golongan tradisional aristokrat diraja. Syed Syeikh Al-Hadi meniggal dunia pada Februari 1934 di Pualu Pinang. Pada peringkat ini juga Ustaz Abu Bakar Al-Baqir telah terdedah dengan pemikiran Kaum Tua dan Kaum Muda Ustaz Abu Bakar Al-Baqir. beliau melepaskan jawatannya di Pondok Idrisiah. PKMM ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di lpoh. kelas-kelas ini memperkenalkan sistem perbincangan dan perbahasan bahan-bahan pengajian ilmu pengetahuan. Sehingga kini beliau lebih dikenali dengan panggilan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir . Ustaz Abu Bakar Al-Baqir telah dilantik sebagai penasihat kanan dalam persatuan Majlis Agama Tinggi atau MATA juga ditubuhkan pada tahun 1947. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir telah membuka kelas pendidikan Islam bernama Kanzal Ma'arif. Untuk tujuan tersebut. Penubuhan madrasah yang dipeloporinya berhasil memberi pukulan kepada sistem pendidikan sekular oleh penjajah Inggeris di Tanah Melayu. 19 . Sejak muda. Penglibtannya dalam persatuan-persatuan inilah yang menyebabkan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir amat rapat dengan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan pemimpin PKMM. Kuala Kangsar. Kelab Saadat Kuala Kangsar. Seberang Perai Utara. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir telah bergiat cergas dalam perbagai persatuan separa-politik dan pertubuhan politik Melayu seperti Persatuan Melayu Pulau Pinang. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir Abu Bakar bin Mohd Said dilahirkan pada tahun 1907 di Gunung Semanggol. Al-Baqir yang bermakna "amat pintar" adalah gelaran yang diberikan oleh gurunya kerana kepintarannya dalam pelajaran sejak kecil lagi. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Gunung Semanggol dan pada tahun 1919 di Pondok Ar-Rahmaniah.

Dimana seorang berpihak kepada `Kaum Tua'. Sumatera Barat. iaitu ketika usianya enam tahun (1881 M/1299 H. Bandar Maharani. sedangkan Syeikh Tahir Jalaluddin adalah pelopor pergerakan Kaum Muda. Abu Bakar al-Muari adalah 20 .) dan pulang ke tanah air pada tahun 1915 Masihi. sungguhpun beliau menguasai banyak bidang ilmu. Nama sebenar beliau ialah ialah Haji Abu Bakar bin Haji Hasan al-Muari bin Haji Ahmad bin Anggak bin Datuk Sijo Bukit Moh. Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau adalah seorang yang berpendirian keras dan radikal.5. Sebagai contoh. dan meninggal pada tahun 1357 Hijrah/1938 Masihi. namun beliau masih tetap berpegang pada Mazhab Syafie dalam fikah dan penganut Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut Mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam akidah. ulama Mesir. Karya-karya Abu Bakar Muar yang bercorak polemik dengan Syeikh Tahir Jalaluddin yang telah ditemui ialah Taman Persuraian. Beliau awal apabila Mendapat pendidikan memasuki sekolah pemerintah Belanda di Minangkabau selain menerima pendidikan agama daripada keluarga sendiri. iaitu Syeikh Hasan Ma'sum Dan seorang lagi berpihak kepada `Kaum Muda'. ditulis pada 6 Ramadan 1346 Hijrah/1927 Masihi di Muar. Abu Bakar Muar . tokoh reformis yang sangat terkenal. Abu Bakar merupakan benteng pertahanan Kaum Tua. Bahkan dalam satu kenyataannya Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau menolak sumber asal pegangan Haji Abdul Karim Amrullah yang menurut beliau telah terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang ditolak oleh golongan yang berpegang dengan mazhab. dalam pertikaian dua orang muridnya yang berbeza pendapat. Sebuah lagi karyanya di dalam bahasa Arab juga menolak beberapa pendapat Sayid Rasyid Ridha.2 Tokoh Kaum Tua Syeikh Ahmad Khatib Al-Minankabawi Beliau dilahirkan di Minangkabau. Beliau dilahirkan pada tahun 1292 Hijrah/1875 Masihi. beliau ialah Haji Abdul Karim Amrullah. Ternyata bahawea Syeikh Ahmad Khatib berpihak kepada Syeikh Hasan Ma'sum . Selama 34 tahun beliau berada di Mekah untuk menuntut ilmu. Abu Bakar juga mengarang risalah menolak pendapat Hasan Bandung.

Bersama-sama Abdullah bin Isa. beliau telah berangkat ke Makkah untuk mendalami ilmu agama. Abdus Syukur bin Ismail. Syed Abdul Qadir bin Muhammad. Haji Muhammad Yunus bin Haji Ibrahim dan Haji Abu Bakar bin Haji Hasan. selama seminggu sahaja. Selepas mendapat pendidikan asas daripada bapanya. Beliau juga dikatakan berjaya menghasilkan sebuah tafsir al-Quran. Kiyai Agung Sheikh Muhammad bin Abdullah Suhaimi. Sheikh Fadhlullah Suhaimi dilahirkan pada 1886 di Singapura dalam sebuah keluarga ulamak yang berketurunan Ba'lawi Bani Basyaiban yang berasal dari Hadhralmaut. Mesir. Beliau yang mendukung fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah bertentangan pendapat dengan Sheikh Hassan Ahmad atau terkenal sebagai Hassan Bandung yang dikatakan mendukung pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. mereka menggubal `Undang-Undang Jam`iyah Percadangan’. sejarah. Sheikh Fadhlullah Suhaimi sudah belajar di Universiti alAzhar. Pada 1937. beliau membuka Kulliyyah al-Firdaus yang mengajar tafsir dan fiqh di Singapura sehingga awal 1942 yang terhenti akibat Perang Jepun. tafsir. beliau telah menghasilkan lebih 35 buah karya agama dalam pelbagai bidang seperti fiqh. Sheikh Fadhlullah Suhaimi mula menonjol dalam perdebatan Kaum Muda dengan Kaum Tua yang tercetus sebelum Perang Dunia Kedua lagi. wali Allah yang dipercayai oleh pengikut Kumpulan Al-Arqam yang akan muncul sebagai Imam Mahdi. Menjelang Perang Dunia Pertama. Melalui majalah 'Pembela Islam' dan kitab Soal Jawab. Syed Muhammad bin Othman bin Yahya.Qadi Muar dan pernah menjadi Mufti Johor. Sheikh Fadhlullah kemudian menghasilkan 'Buah Kulliyyah al-Attas' untuk menjawab pemikiran Hassan Bandung. 21 . Selepas kembali ke Singapura beliau menerbitkan kitab-kitab agama dan menerbitkan majalah 'Jasa' di Johor Bahru. Tumpuan kegiatan dakwah beliau banyak terfokus kepada usaha-usaha membangunkn semula umat Islam seperti zaman kegemilangan dahulu. pemikiran Kaum Muda dan lain-lain. Yusuf bin Muhammad. serta menterjemahkan kitab "al-Munjid" yang diterbitkan di Jakarta. tauhid. Sheikh Fadhlullah As-Suhaimi Sheikh Fadhlullah Suhaimi merupakan anak kepada Sheikh Muhammad Suhaimi. Hassan Bandung melontarkan pemikiran-pemikiran baru Islam yang dianggap bertentangan dengan Kaum Tua. Beliau juga mengasaskan Kulliyyah al-Attas di Johor Bahru atas dorongan Datuk Syed Hassan Ahmad al-Attas pada 1931. Selain itu juga. Beliau turut terlibat dalam gerakan tariqat kerana ayahnya sendiri adalah pengasas Aurad Muhammadiyah yang terkenal itu.

Masyarakat Melayu yang terdedah kepada idea ini telah menjadikan mereka masyarakat yang lebih mampu membina jati diri yang boleh dijadikan model. bagi mencapai matlamat yang murni tersebut. idea kemajuan dan sebagainya yang memberikan acuan baru kepada masyarakat Melayu. Jadi belia-belia Melayu yang pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu mainkan peranan setelah kembali ke tanah air iaitu telah mencorakkan peradaban masyarakat Melayu. Kebangkitan Islam yang dicetuskan oleh gerakan Islah dan dakwah di Timur Tengah jelas membawa perubahan kepada gerakan Islah dan dakwah di Alam Melayu. Seruan islah yang digerakkan oleh al-Afghani Abduh di sana menjadi sumber inspirasi para Muslim di Alam Melayu untuk menegakkan islah di tanah air mereka sekali gus menjadi faktor penggerak untuk menentang penjajahan Barat terutama di awal abad ke-20. Jika dilihat pengaruh gerakan islah yang muncul di Timur Tengah telah menjadikan al-Quran dan asSunah sebagai sumber kekuatan perjuangan mereka menegakkan Islam. 22 . Jadi Hizbul Muslimin merupakan asas pembentukan parti Islam dalam sejarah perkembangan politik Melayu di Malaysia yang akhirnya wujud parti-parti lain berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Malah melalui gerakan ulama yang dikenali sebagai Kaum Tua yang bertembung dengan gerakan salafiah moden yang dikenali dengan Kaum Muda telah memberi kesan dalam perjuangan masyarakat di Tanah Melayu. Mesir telah menjadi pusat orang Melayu mendapatkan sumber ilmu agama dengan belajar di Universiti al-Azhar. Pada awal tahun 1920-an.0 Kesimpulan Gerakan Islah adalah merupakan suatu dakwah atau seruan yang bertujuan menyeru seluruh umat Islam supaya kembali menjadikan al-Quran dan as-Sunah sebagai panduan hidup atau cara hidup yang sempurna dan menyeluruh dalam pelbagai bidang kehidupan mereka. Matlamat penubuhan adalah untuk membebaskan bangsa Melayu dan Tanah Melayu daripada penjajah serta membentuk negara Islam sejagat.6. Jadi tujuan tersebut adalah merupakan misi utama gerakan islah atau dakwah sama ada di Timur Tengah dan Alam Melayu. Melalui peranan yang mereka mainkan ideaidea baru telah dibawa masuk seperti idea islah. Hasil daripada gerakan Islah yang berlaku di tanah Melayu ini telah mewujudkan fenomena perkembangan politik Melayu yang akhirnya mewujudkan Hizbul Muslimin. perlu ada para muslihun yang kompeten memperjuangkannya baik secara individu mahupun secara kolektif agar kebangkitan Islam benar-benar menjadi kenyataan. Oleh itu.

abim. UITM.http://www. Bacthiar Djamily. 1992. Azyumardi Azra. Sumber Internet : Muhammad Uthman El-Muhammady dalam artikelnya. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah Politik Melayu Pelabagai Aliran. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah Malaysia (1800-1963). Selangor : Karisma Publications Sdn. Politik Al-Imam. Bandung: Penerbit Mizan. 2007. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. 1994. MALAYASIA Warisan dan Perkembangan. Bhd. Kenapa PAS Boleh Jadi PAS. 1982. 2006. Zainal Abidin Abdul Wahid. 1976. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad Ke-17 dan Ke-18. UKM. Talib Samat. 1996. Petaling Jaya : Derma Refleswaty. Abdul Halim El-Muhammady. 2002. “Fiqh Ad-Dakwah: Mengislah Ummah Awlawiyyat Gerakan Islam” dlm.my/minda_madani/modules bertarikh : 28 Feb 2011 23 . Mohd Isa Othman. Kuala Lumpur :Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Pengaruh Madhhab Shafi dan Masalah Kaum Muda di Malaysia. Syed Syeikh Al-Hadi. Ahmad Zaki Hj Abdul Latiff. Shah Alam.org. 2000. Selangor : Pusat Penerbitan Universiti (UPENA).Bibliografi Abdul Aziz Mat Ton. Transformasi Gerakan Islah Dan Dakwah Di Timur TengahDan Di Malaysia. Bangi : Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah. Ishak Saat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful