P. 1
Parikan

Parikan

|Views: 523|Likes:

More info:

Published by: Latief Kunul Cunul Unung on Apr 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

1.

Parikan Parikan inggih menika unen-unen Jawa kang duwe paugeran ing antawisipun: a. b. c. kadedan saking kalih ukara ingkang dhapukanipun ngangge saben saukara kadedan saking kalih gatra ukara kapisan minangka purwaka (sampiran) ; dene isi utawa wose purwakanthi guru swara

dumunung ing ukara kapindho. Parikan saged dipun-perang dados tiga, inggih menika: a. Parikan kan dadadean saka (4 wanda + 4 Wanda) X 2 Tuladhanipun: • b. • Iwak bandheng, durung wayu ( 4+4) Priya Ngganteng, sugih ngelmu (4+4) Parikan kan dadean saka (4 wanda + 8 Wanda) X 2 Tuladhanipun: Gedheg manggar, bumbune mrica ketumbar 4 wanda 4 wanda c. Tuladhanipun: • Jangan kacang jangan kara, kaduk uyah kurang gula, Piwelingku mring muda, aja wedi ing rekasa. 2. Syair Syair inggih menika salah satunggaling karya sastra Jawa modern ingkang awujud larik-larik lan wonten purwakanthi guru lagunipun. ( 8 wanda) ( 8 wanda) ( 8 wanda) ( 8 wanda) 8 wanda Lamun sabar, bisa lejar sarta bingar 8 wanda Parikan kang kadadean saka (8 wanda + 8 Wanda) X 2

nanging njangan gori. nggegulanga ngiket basa.Tuladhanipun: Wengi Nganti adoh parane kesepen nggilet donya Dikembangi sunare rembulan tanggal tuwa Dumelung nglangut asu mbaung Wengine sangsaya Liwung. yen durung tunggal sarasa. dadi titah. amba titah mung cumadhang. dadi ngucap Kaca benggala = banyu rasa. ananging kanthi sinandi. sarining kaca benggala. Wong kae sajatine wis krungu kandhaku. Uler kambang = lintah . Yuyu agung = pithing. Wangsalan Wangsalan inggih menika tetembungan utawi unen – unen ingkang kedah dipun-batang ‘ditebak’ maksude. cupet tenan nalarira Dammar macung = upet. Mumpung mudha. ing ukara candhakipun. pinething dadya tumenggung. dadi cupet Yuyu agung. Tuladhanipun. 3. Petis manis = kecap. Aja ngucap. . dadi sarasa Tepi wastra. dadi pinething Uler kambang. Petis manis. Damar mancung. ananging limrahipun batanganipun ‘tebakannya’’jawabannya’ kasebutane pisan Batangan ing wangsalan boten dipunsebutaken kanthi cetha. wastra kang tumprap mustaka.

Paribasan. Bebasan. 4. Paribasan yaiku unen-unen ingkang ajeg panganggonipun mawi tembung entar. saeka praya Wulang wido mangsa rowang = bido Tuladha sing wujud tembang: Jirak pindha munggwing wana Sayeng kaga we rekta kang muroni Sinambi kalaning nganggur Wastra tumrap mustaka Pangikete wangsalan kang sekar pangkur Baon sabin ing nawala Kinarya langen pribadi Batangane: Jirak pindha munggwing wana = wit kesambi. api-api ora krungu. wit saking bondho kawula = 4 wanda + 8 wanda Sayuk rukun = saiyeg. Saloka a. boten ngandut surasa pepindhan Tuladha : durung pecus keselak besus = durung sembada nanging pengene oraora welas tanpa alis = mesakke tok ora isa ngopo-ngopo ciriwanci ginawa mati = watak ora isa mari sakdurunge mati . Maksude wangsalan njagan gori yaiku mbudheg.Gori iku mathuke digudhèg. We rekta kang muroni = anggur Wastra tumrap mustaka = iket Baon sabin = karya. Njangan gori = nggudhèg. wulang wido mangsa rowang = 4 wanda + 8 wanda Sayektine. Sayeng kaga = piranti kanggo nyekel manuk (kala). Sayuk rukun.

ngemu surasa pepindhan Tuladha: c. laku sesidheman kanggo meruhi wewadi lahan karoban manis = dasar bocahe ayu kelakuane yo becik ngudang siunge bethara kala = nyedaki bebaya oleh itunge luput sunduke = ora jumbuh antarane itungan lan kenyataan . lajeng tembung kangge pepindhanipun kewan utawi tanduran Tuladha: gajah ngidak rapah = nerak guneme dhewe gong lumaku tinabuh = wong kang kemudu dijaluki wuruk asu gedhe menang kerahe = wong kang dhuwur pangkate mesthi wae luwih dhuwur panguwasane dom sumuruping banyu = telik sandi (mata-mata). Bebasan Bebasan inggih menika unen-unen ingkang ajeg panganggonipun mawi tembung entar.b. nanging ingkang dipunpepindhan uwonge. Saloka Saloka inggih menika unen-unen ingkang ajeg panganggonipun mawi tembung entar ngemu surasa pepindhan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->