PertandinganGajet&Khemah PerkhemahanAgung Unit Beruniform SMK Kuala Krai 2011

Setiap unit beruniformperlumenyiapkan 3 jenisgajetiaitu: 1. GajetDapur 2. RakKasut 3. PagardanPintuGerbang Pemarkahanadalahberdasarkankriteria-kriteriaberikut: a. Kekemasan& Cara Ikatan(Setiapgajet yang dibuat, haruslahdiikatmenggunakanteknikikatan yang betul. Markahakanditolakuntukgajet yang tidakkemasdantidakbetulcaraikatannya.) 30% b. KebersihanKhemah c. Kreativiti 30% 10% 30%

d. Markah Bonus

PertandinganbermuladarihariKhamis, 14 April 2011 pada jam 4.30 ptghinggalahkehariSabtu, 16 April 2011, jam 8.00 pagi. Pemarkahanakandilakukanolehjuripadabilabilamasasepanjangtempohpertandingandilangsungkan.