8u[Ŧ kamlť M1uu8 7Ŧ4/02/11(01

)
1arlkh ť 8 lebuarl 2011

nesLle ÞroducL SdnŦ 8hd


1uanţ
ÞLkMCnCNAN 5UM8ANGAN AIk MINUMAN MILC DAN MAkANAN 8IIIkIN CCCC CkUNCn

uenaan seaala hormaLnvaţ perkara dl aLas adalah dlru[ukŦ

2Ŧ unLuk makluman plhak Luanţ Maahad 1ahflz uarul ulum AlŴ8asrlvah akan menaadakan
ÞerLandlnaan MerenLas uesa dan 1emasva Sukan SekolahŦ Sehubunaan lLuţ kaml amaL
berbesar haLl seklranva plhak Luan dapaL menvumbanakan alr mlnuman MlLC dan makanan
bl[lrln CCCC C8unCP kepada pela[arŴpela[ar Maahad 1ahflz uarul ulum AlŴ8asrlvah khususnva
lalLu seramal 300 orana (800 cawan)Ŧ

3Ŧ keLeLapan masa baal keduaŴdua proaram LersebuL adalah seperLl berlkuLť

Þroaram ť ÞerLandlnaan MerenLas desa Lahun 2011
1arlkh ť 19 lebuarl 2011
Parl ť SabLu
Masa ť 8Ŧ00 paal hlnaaa 10Ŧ30 paal
1empaL ť Maahad 1ahflz uarul ulum AlŴ8asrlvahţ
LoL 116ţ kaŦ Þellndunaţ
26100 beserahţ kuanLanţ Þahana


Þroaram ť 1emasva Sukan ÞerlnakaL Sekolah 1ahun 2011
1arlkh ť 27 Mac 2011
Parl ť Ahad
Masa ť 8Ŧ00 paal hlnaaa 4Ŧ30 ÞeLana
1empaL ť kompleks Sukan Ma[lls 8ella dan Sukan neaerl Þahana

3Ŧ udllamplrkan bersama LenLaLlf baal keduaŴdua proaram LersebuLŦ

4Ŧ kaml berharap aaar aaar plhak Luan dapaL memperLlmbanakan permohonan kaml lnl
dan kaml dahulul denaan ucapan Lerlma kaslhŦSeklanţ Lerlma kaslh


?ana benarţ

ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ
(uS1 WAn MCPu ?uSCP 8ln WAn ALl)
ÞenaeLuaţ
Maahad 1ahflz uarul ulum AlŴ8asrlvah
1entat|f program Merentas Desa Þer|ngkat 5eko|ah 1ahun 2011

1ar|khť 19 febuar| 2011
nar| ť 5abtu

7Ŧ30 paal ť Ma[lls Þembukaan ÞerLandlnaan MerenLas uesa 2011
Ŵ Senaman rlnaan
8Ŧ00 paal ť ÞerLandlnaan MerenLas uesa bermula
9Ŧ00 paal ť Þela[ar menamaLkan larlan MerenLas uesa dl Sekolah
Ŵ 8ehaL (Alr MlLC dan CCCC C8unCP dledarkan)
10Ŧ00 paal ť Ma[lls ÞenuLup dan pembahaalan hadlah


1entat|f Þrogram 1emasya 5ukan 5eko|ah 1ahun 2011
1arlkh ť 27 Mac 2011
Parl ť Ahad