Definisi Alquran

Secara Bahasa Qara’a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun dan qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dgn yg lain dalam satu ucapan yg tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraah yaitu masdar dari kata qara’a qiraatan quranan. Allah SWT berfirman yg artinya Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. . Kata qur’anah pada ayat di atas berarti qiraatuhu {bacaannya/cara membacanya}. Jadi kata itu adl masdar menurut wazan fu’lan dgn vokal u seperti ghufran dan syukran. Kita dapat mengatakan qara’tuhu quran qiraatan wa quranan artinya sama saja. Di sini maqru’ {apa yg dibaca} diberi nama quran yakni penamaan maf’ul dgn masdar. Quran dikhususkan sebagai nama bagi kitab yg diturunkan kepada Muhammad saw. sehingga Quran menjadi nama khas bagi kitab itu sebagai nama diri. Secara gabungan kata itu dipakai utk nama Quran secara keseluruhan begitu juga utk penamaan ayat-ayatnya. Maka jika kita mendengar orang membaca ayat Quran kita boleh mengatakan bahwa ia sedang membaca Alquran. Dan apabila dibacakan Quran maka dengarlah dan perhatikanlah .. {Al-A’raaf 204}. Sebagian ulama menyebutkan bahwa penamaan kitab ini dgn nama Alquran di antara kitab-kitab Allah itu krn kitab ini mencakup inti dari kitab-kitab-Nya bahkan mencakup inti dari semua ilmu. Hal itu diisyaratkan dalam firman-Nya yg artinya Dan Kami turunkan kepadamu al-kitab sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. . Tiada Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-kitab ini . {Al-An’am 38}. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata Quran itu pada mulanya tidak berhamzah sebagai kata jadian. Mungkin krn ia dijadikan sebagai suatu nama bagi kalam yg diturunkan kepada Nabi saw. dan bukannya kata jadian dari qaraa atau mungkin juga krn ia berasal dari kata qarana asy-syai’ bi asy-syai’ yg berarti memperhubungkan sesuatu dgn yg lain atau juga berasal dari kata qaraain krn ayat-ayatnya satu dgn yg lain saling menyerupai. Dengan demikian huruf nun itu asli. Namun pendapat ini masih diragukan yg benar adl pendapat yg pertama. Secara Istilah Quran memang sukar diberi batasan-batasan dgn definisi-definisi logika yg mengelompokkan segala jenis bagian-bagian serta ketentuan-ketentuannya yg khusus mempunyai genus differentia dan propium sehingga definisi Quran memiliki batasan yg benarbenar kongkret. yg kongkret adl menghadirkannya dalam pikiran atau dalam realita misalnya kita menunjuk sebagai Quran kepada yg tertulis dalam mushaf atau terbaca dgn lisan. Untuk itu kita katakan Quran adl apa yg ada di antara dua buku atau kita katakan juga Alquran adl bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin … minal jinnati wannaas. Para ulama menyebutkan definisi Alquran yg mendekati maknanya dgn membedakan dari yg lain dgn menyebutkan bahwa Alquran adl kalam atau firman Allah yg diturunkan kepada Muhammad saw. yg pembacaannya merupakan ibadah. Dalam definisi kalam merupakan kelompok jenis yg meliputi segala kalam. Dan dgn menggabungkannya kepada Allah berarti tidak termasuk semua kalam manusia jin dan malaikat. Dan dgn kata-kata yg diturunkan maka tidak termasuk kalam Allah yg sudah khusus bagi milikNya.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta ditambahkan sesudahnya tujuh lautan lagi niscaya kalam Allah tidak akan habis-habisnya.Katakanlah ‘Sekiranya lautan menjadi tinta utk menuliskan firman Rabku akan habislah lautan sebelum firman Rabku habis ditulis sekalipun Kami berikan tambahannya sebanyak itu pula. Adapun yg pembacaannya merupakan suatu ibadah mengecualikan hadis-hadis ahad dan hadishadis qudsi-bila kita berpendapat bahwa yg diturunkan Allah itu kata-katanya-sebab kata-kata pembacaannya sebagai ibadah artinya perintah utk membacanya di dalam salat dan lainnya sebagai suatu ibadah sedangkan qiraat ahad dan hadis-hadis qudsi tidak demikian halnya. sumber file al_islam. “Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu . Sumber Studi Ilmu-Ilmu Quran terjemahan dari Mabaahits fii ‘Uluumil Qur’aan Manna’ Khaliil al-Qattaan. quranan. Allah SWT berfirman yang ertinya. Quran pada mulanya seperti qiraah.chm 1 • Definisi AlQuran Januari 2. . . Dan membatasi apa yg diturunkan itu hanya kepada Muhammad saw. tidak termasuk apa yg diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Taurat Injil dll. 2007 Ahmad Nizam Ulum Quran Tinggalkan komen iSecara Bahasa Qara’a mempunyai erti mengumpulkan dan menghimpun. dan qiraah bererti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. iaitu masdar (infinitif) dari kata qara’a. qiraatan.

kita boleh mengatakan bahawa ia sedang membaca Alquran. dengan kata-kata yang diturunkan. maka dengarlah dan perhatikanlah …. “Alquran adalah bismillaahir rahmaanir rahiim.” (An-Nahl: 89). maka tidak termasuk kalam Allah yang sudah khusus bagi milik-Nya. yang benar adalah pendapat yang pertama. akan habislah lautan sebelum firman Rabku habis ditulis. apabila dibacakan Quran. dan malaikat. Secara gabungan.” atau kita katakan juga. “Dan. jika kita mendengar orang membaca ayat Quran.” (Al-An’am: 38). dan bukannya kata jadian dari qaraa atau mungkin juga kerana ia berasal dari kata qarana asy-syai’ bi asy-syai’. maka ikutilah bacaannya itu. sehingga definisi Quran memiliki batasan yang benar-benar kongkrit. kita katakan. serta ketentuan-ketentuannya yang khusus: mempunyai genus. yang pembacaannya merupakan ibadah.” (Al-Qiyaamah: 17–18). Untuk itu. ertinya sama saja. Quran dikhususkan sebagai nama bagi kitab yang diturunkan kepada Muhammad saw. jin.” (Al-A’raaf: 204). quran. begitu juga untuk penamaan ayat-ayatnya. “Katakanlah. Definisi Alquran yang kongkrit adalah menghadirkannya dalam fikiran atau dalam realiti.” (Al-Kahfi: 109). Di sini maqru’ (apa yang dibaca) diberi nama quran (bacaan). bahkan mencakup inti dari semua ilmu. differentia. Kita dapat mengatakan qara’tuhu.pandai) membacanya. ‘Sekiranya lautan menjadi tinta untuk menuliskan firman Rabku. yakni penamaan maf’ul dengan masdar. sebagai nama diri.” Para ulama menyebutkan definisi Alquran yang mendekati maknanya dengan membezakan dari yang lain dengan menyebutkan bahawa Alquran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad saw. kata itu adalah masdar menurut wazan (konjunsi) fu’lan dengan vokal u seperti ghufran dan syukran. pendapat ini masih diragukan. dan propium. Maka. kata itu dipakai untuk nama Quran secara keseluruhan. Namun. qiraatan wa quranan. misalnya kita menunjuk sebagai Quran kepada yang tertulis dalam mushaf atau terbaca dengan lisan. “Quran adalah apa yang ada di antara dua buku. yang bererti memperhubungkan sesuatu dengan yang lain atau juga berasal dari kata qaraain (saling berpasangan). Apabila Kami telah selesai membacakannya. Kata qur’anah (bacaannya) pada ayat di atas bererti qiraatuhu (bacaannya/cara membacanya). Sebahagian ulama berpendapat bahawa kata Quran itu pada mulanya tidak berhamzah sebagai kata jadian. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa penamaan kitab ini dengan nama Alquran di antara kitab-kitab Allah itu kerana kitab ini mencakup inti dari kitab-kitab-Nya. alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin … minal jinnati wannaas. Dan. Kami turunkan kepadamu al-kitab (Quran) sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. huruf nun itu asli. . karena ayat-ayatnya satu dengan yang lain saling menyerupai. Mungkin kerana ia dijadikan sebagai suatu nama bagi kalam yang diturunkan kepada Nabi saw. “Tiada Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-kitab ini (Quran). Hal itu diisyaratkan dalam firman-Nya yang ertinya. Dalam definisi kalam merupakan kelompok jenis yang meliputi segala kalam. “Dan. sekalipun Kami berikan tambahannya sebanyak itu pula. bahagian-bahagian. Secara Istilah Quran memang sukar diberi batasan-batasan dengan definisi-definisi logika yang mengelompokkan segala jenis. Dan. dengan menggabungkannya kepada Allah (kalamullah) bererti tidak termasuk semua kalam manusia. Jadi. sehingga Quran menjadi nama khas bagi kitab itu. Dengan demikian.

seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta..S Al-Qiyamah : 17) Sedangkan menurut Istilah. 2008 Definisi Al-qur’an Kata “qur’an” menurut bahasa adalah sama dengan kata “Qiroah” yaitu isim masdar (infinitif) dari kata Qoroa-yaqro-u-qiroatan. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan perantaraan Malaikat Jibril.” (Luqman: 27).“Dan.” ( Q. ertinya perintah untuk membacanya di dalam salat dan lainnya sebagai suatu ibadah. Al-qur’an didefinisikan sebagai: Kalam Allah yang tiada tandingannya (mu’jizat). dll. nama-nama Al-qur’an terdapat beberapa nama untuk alqur’an sebagai man telah disebut kan oleh Allah sendiri 1. seperti Taurat. A. nescaya kalam Allah tidak akan habis-habisnya. yang sampaikepada kita secara mutawatir serta membacanya merupakan ibadah. ditambahkan sesudahnya tujuh lautan lagi. yang tertulis didalam mushaf dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat AnNaas. Definisi Al-Qur’an January 8. Adapun yang pembacaannya merupakan suatu ibadah mengecualikan hadis-hadis ahad dan hadis-hadis qudsi–bila kita berpendapat bahawa yang diturunkan Allah itu kata-katanya–sebab kata-kata pembacaannya sebagai ibadah. sedangkan qiraat ahad dan hadis-hadis qudsi tidak demikian halnya. membatasi apa yang diturunkan itu hanya kepada Muhammad saw. Dan. tidak termasuk apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apabila Kami telah selesai embacanya maka ikutilah bacaannya. Al – Qur’an ( Slalu dijaga dan dihafal ) . Injil. Hal ini berdasarkan firman Allah “Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkan (dalam dadamu) dan (membuatnya pandai) membacanya. Demikian lah menurut sebagian ulama.

” (QS. “Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus”. . “Sesunggahnya Kami lah yang menurunkan Adz-Dzikr ( AlQur’an ). Furqon ( Pembeda ) Firman Allah. “ telah Kami turunkan kepadamu Al-Kitab yang didalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu” ( QS Al-Anbiya : 10 ) 3. Kita tidak menyandarkan pada hafalan seseorang sebelum hafalannya sesuai dengan tulisan yang telah disepakati oleh para sahabat. Al-Furqon : 1 ) 4. At-Tanzil ( yang diturunkan ) Firman Allah. Adz-Dzikr ( Peringatan / pelajaran ) Firman Allah. Kitab ( Ditulis diatas lembaran-lembaran yang tersusun) Firman Alah. ( QS. yang dinukilkan kepada generasi ke generasi menurut keadaan sewaktu dibuat pertama kali. Al-Hijr : 9 ) 5. ( QS Al Isro’ : 9 ) 2. dan sesungguhnya kami pulalah yang benar-benar akan menjaganya. Asyura’ : 192 ) Dari kelima nama tersebut diatas yang paling popular disebut aalah AlQur’an dan Kitab. “Dan sesungguhnya Al-Qur’an ini benar-benar diturunkan (Tanzil ) oleh Tuhan semesta aalam.Firman Allah .” (QS. Penamaan Qur’an dengan kedua nama iini memberika isyarat bahwa selayaknya lah ia dipelihara dalam bentuk hafalan dan tulisan. Dengan demikian apabila salah satunya melencengmaka yang lain akan melurusnya.dan kitapun tidak menyandarkan hanya pada tulisan penulis sebelum tulisan itu sesuai dengan hafalan ttersebut berdasarkan sanad yang shohih dan mutawatir. “ Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqon kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada semsta”.

NAMA-NAMA SURAT DALAM AL QU’RAN 1 PEMBUKAAN – AL-FATIHAH 2 SAPI BETINA – AL-BAQOROH 3 KELUARGA IMRAN – ALI IMRON 4 AN NISA (WANITA) – AN NISA 5 HIDANGAN – AL MAIDAH 6 BINATANG TERNAK – AL AN ‘AM 7 TEMPAT-TEMPAT YANG TINGGI – AL A’ ROF 8 HARTA RAMPASAN PERANG – AL ANFAL 9 TAUBAT – AT TAUBAH 10 YUNUS –YUNUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 HUD – HUD YUSUF-YUSUF PETIR – AR RA’D IBRAHIM -IBRAHIM PEGUNUNGAN HIJR – AL HIJR LEBAH – AN NAHL PERJALANAN MALAM – AL ISRO GUA – AL KAHFI MARYAM – MARYAM TOHA – TOHA PARA NABI – AL ANBIYA HAJI – AL HAJJ ORANG – ORANG BERIMAN-AL MU’MINUN CAHAYA – AN NUR PEMBEDA ANTARA YANG BENAR DAN BATHIL – AL FURQON PARA PENYAIR – ASY SYU ‘ARO .

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 SEMUT-AN NAML KISAH-KISAH – AL QOSHOSH LABA-LABA – AL ‘ANKABUT BANGSA ROMAWI – AR RUM LUKMAN – LUQMAN SUJUD – AS SAJDAH GOLONGAN YANG BERSEKUTU – AL AHZAB KAUM SABA’ – SABA’ PENCIPTA – FATHIR YASIN – YASIN YANG BERSHAF-SHAF – ASH SHOOFFAT SHOD – SHOD ROMBONGAN-ROMBONGAN – AZ ZUMAR YANG PENGAMPUN – GHOFIR YANG DIJELASKAN – FUSHSHILAT MUSYAWARAH – ASY SYURA PERHIASAN – AZ ZUKHRUF KABUT – AD DUKHAN YANG BERLUTUT – AL JATSIYAH BUKIT-BUKIT PASIR – AL AHQOF MUHAMMAD – MUHAMMAD KEMENANGAN – AL FATH KAMAR-KAMAR – AL HUJURAT QOF – QOF ANGIN YANG MENERBANGKAN – ADZ DZARIYAT BUKIT – ATH THUR BINTANG – AN NAJM BULAN – AL QOMAR YANG MAHA PEMURAH – AR RAHMAN HARI KIAMAT – AL WAQI ‘AH BESI – AL HADID WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN – AL MUJADILAH PENGUSIRAN – AL HASYR PEREMPUAN YANG DIUJI – AL MUMTAHANAH BARISAN – ASH SHOF HARI JUM’AT – AL JUMU’AH ORANG-ORANG MUNAFIK – AL MUNAFIQUN HARI DITAMPAKAN KESALAHAN-KESALAHAN – AL TAGHOBUN TALAK – ATH THOLAQ MENGHARAMKAN – AT TAHRIM KERAJAAN – AL MULK .

68 PENA – AL QOLAM 69 HARI KIAMAT – AL HAAQQAH 70 TEMPAT-TEMPAT NAIK – AL MA ‘ARIJ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 NUH – NUH JIN – AL JINN ORANG YANG BERSELIMUT – AL MUZAMMIL ORANG YANG BERKEMUL – AL MUDATSTSIR KIAMAT – AL QIYAMAH MANUSIA – AL INSAN MALAIKAT YANG DIUTUS – AL MURSALAT BERITA BESAR – AN NABA’ MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT – AN NAZI ‘AT IA BERMUKA MASAM – ‘ABASA MENGGULUNG – AT TAKWIR TERBELAH – AL INFITHOR ORANG-ORANG YANG CURANG – AL MUTHOFFIFIN TERBELAH – AL INSYIQOQ GUGUSAN BINTANG – AL BURUJ YANG DATANG DI MALAM HARI – ATH THORIQ YANG PALING TINGGI – AL A ‘LA HARI PEMBALASAN – AL GHOSYIYAH FAJAR – AL FAJR NEGERI – AL BALAD MATAHARI – ASY SYAMS MALAM – AL LAIL WAKTU DHUHA – ADH DHUHA MELAPANGKAN – AL INSYIROH BUAH TIN – AT TIN SEGUMPAL DARAH – AL ‘ALAQ KEMULIAAN – AL QODR BUKTI – AL BAYYINAH KEGONCANGAN – AZ ZALZALAH KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG – AL ‘ADIYAT HARI KIAMAT – AL QORI ‘AH BERMEGAH-MEGAHAN – AT TAKATSUR MASA – AL ‘ASHR PENGUMPAT – AL HUMAZAH GAJAH – AL FI-L SUKU QURAISY – QURAISY BARANG-BARANG YANG BERGUNA – AL MA ‘UN NI’MAT YANG BANYAK – AL KAUTSAR 100 101 102 103 104 105 106 107 108 .

Syin : 2115 huruf. Dzal : 4934 huruf. Ghain : 1229 huruf. Wawu : 25506 huruf. Dal : 5998 huruf. Mim : 28922 huruf.109 110 111 112 113 114 ORANG-ORANG KAFIR – AL KAFIRUN PERTOLONGAN – AN NASHR GEJOLAK API – AL LAHAB MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH – AL IKHLASH WAKTU SUBUH – AL FALAQ MANUSIA – AN NAAS Menghitung Jumlah Huruf di Al-Qur'an Hasil penelitiannya ini ditulis dalam kitab Majmu al Ulum wa Mathli?u an Nujum dan dikutip oleh Imam Ibn ?Arabi dalam mukaddimah al-Futuhuat al Ilahiyah karangannya sendiri.027.000 JUMLAH KALIMAT DALAM AL QUR’AN • 77. Shad : 2780 huruf. Ha? : 26925 huruf. Zai : 1680 huruf.934 . Ya? : 25717 huruf. Dhadl : 1822 huruf. Jumlah total ini sudah termasuk jumlah huruf ayat yang di-nusakh. Lam alif : 14707 huruf. Tsa? : 10480 huruf. Berikut ini uraiannya dan huruf-huruf diurut sesuai dengan banyaknya: Alif : 48740 huruf. Nun : 17000 huruf. JUMLAH SURAT DALAM AL QUR’AN • 114 JUMLAH AYAT DALAM AL QUR’AN • 6236 JUMLAH HURUF SALAM AL QUR’AN • 1. Jumlah total semua huruf dalam al-Qur? an sebanyak satu juta dua puluh tujuh ribu. Ra? : 2206 huruf. Ta? : 1404 huruf. Ha : 4138 huruf. Kaf : 8022 huruf. Lam : 33922 huruf. Kha? : 1503 huruf. Tha? : 1204 huruf dan terakhir Dza? : 842 huruf. Sin : 5799 huruf. ? Ain : 9470 huruf. Fa? : 9813 huruf. Jim : 3322 huruf. Qaf : 8099 huruf. Ba? : 11420 huruf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful