Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS
Tahun Empat
2002
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Duta 50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 1. 2.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. berketerampilan. berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. .

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. .FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup Kuantiti Fizik Kemagnetan Bahan Asli dan Bahan Sintetik Bumi. Bulan dan Matahari Perkembangan Teknologi Penyumbang ix 1 5 7 10 19 21 28 36 42 51 57 59 62 67 70 vii .

Kata Pengantar ix .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2002 .

Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan. menghargai sumbangan sains dan teknologi. kemahiran. masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. Di samping itu. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu. rohani dan intelek. Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba.PENDAHULUAN Hasrat pendidikan di Malaysia Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. kita perlu membentuk warganegara kritis. Sebagai satu bidang ilmu Sains sebagai bidang ilmu pengetahuan Masyarakat berilmu. harmonis dan bermoral tinggi. Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi. 1 inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. menghargai keseimbangan alam. pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju. Bagi mencapai hasrat ini. bersifat terbuka. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. celik sains. memandang jauh ke hadapan. membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata. sikap saintifik dan nilai murni. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. emosi. saintifik dan progresif . Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

membuat pengitlakan. Pembelajaran sains menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu. ia memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi. berfikiran terbuka. tabah. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. prihatin terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. Fizik. Sains untuk sekolah menengah atas pula Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah Tujuan matamata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah . Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian.pengetahuan. Justeru. dan Sains untuk sekolah menengah. Sains sebagai proses inkuiri Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Kurikulum ini digubal berdasarkan penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Kimia dan Sains Tambahan. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep. sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. 2 Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah.

Melalui program ini murid berpeluang memahami sesuatu konsep atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan memberi penjelasan secara saintifik tentang kejadian fenomena tersebut. kemahiran saintifik. sikap saintifik dan nilai murni. strategi pengajaran dan pembelajaran. Kandungan dokumen kurikulum Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah merupakan program tiga tahun untuk murid Tahap II. inovatif. SP menggariskan penekanan matlamat. 3 . kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni untuk menyediakan mereka mempelajari sains di sekolah menengah. Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran.di samping menghasilkan murid yang celik sains. juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. Ia bertujuan untuk membolehkan murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar mereka melalui pengalaman dan juga penyiasatan. kemahiran berfikir. objektif dan kandungan kurikulum secara umum. membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Fokus mata pelajaran Sains Rendah Program ini memberikan asas yang kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung. berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Melalui program ini murid dapat menghubungkan fakta dengan konsep. HSP memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tahun. dan isi kandungan. penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan. 4 .Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran.

progresif. 7. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah. Justeru. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 5 . murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin.MATLAMAT Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . 6. 2. membuat keputusan dan mengkonsepsikan. 5. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid: 1. Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. dinamik. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan. 3. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling. 4. bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah.

10. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi.8. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup. 6 . 11. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 9.

Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. sentuhan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. penyelidikan. Kaedah seperti eksperimen. yang mungkin benar atau Mengelaskan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens 7 . Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. pendengaran.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks.

Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. graf. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. isi padu. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. saiz. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan.tidak benar. bentuk. arah. Menerima. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. lisan. Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. memilih. untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. jadual. Mengawal pemboleh ubah Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Membuat hipotesis 8 . Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. rajah atau model.

9 . Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: • • • • • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Melakar spesimen. peralatan dan bahan sains dengan tepat.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. mengumpulkan data.

berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sifat. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Membandingkan dan membezakan . kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea 10 dengan sistematik sebelum menerimanya. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. sifat. Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri.

berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. masa. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu.Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Menilai Membuat urutan Membuat kesimpulan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis 11 . bentuk atau bilangan. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.

Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. konsep. lukisan dan artifak. Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea Menghubungkait -kan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat inferens Membuat hipotesis Meramalkan 12 . Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. 13 . kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. rasional.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Mereka cipta Menyelesaikan masalah Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Membuat keputusan saling berhubung kait. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut: Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik.

4. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. Kemahiran Berfikir Kritis • Mencirikan • Menbandingkan & membezakan •Mengumpulkan & mengelaskan •Membuat urutan •Menyusun mengikut keutamaan •Menganalisis •Mengesan kecondongan •Menilai •Membuat kesimpulan Kreatif •Menjanakan idea •Menghubungkaitkan •Membuat inferens •Meramalkan •Membuat hipotesis •Mensintesiskan •Mengitlakkan •Membuat gambaran mental •Menganalogikan •Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir • Mengkonsepsikan • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan 14 . Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 5. 2. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. KBSB diperkenalkan.

Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. analitis dan sistematik. kreatif. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 15 .Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Untuk menguasai kemahiran proses sains.

Kemahiran Proses Sains Mentafsirkan data Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan 16 Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mengawal pemboleh ubah Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Membuat hipotesis .

pengetahuan tentang kepelbagaian. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang ciri haiwan. Kemahiran Proses Sains: Penerangan: Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. persamaan dan perbezaan ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini. Mengawal pemboleh ubah. menentukan apakah pemboleh ubah yang terlibat. Dalam pengajaran dan pembelajaran. . 17 Sebelum hasil pembelajaran ini.saintifik. murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat. murid telah membuat membuat pemerhatian. pemboleh ubah mana yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah karat yang diperhatikan. Membandingkan dan membezakan Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. membuat inferens. membuat hipotesis dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan pengaratan. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: • • • • • • • • • • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Adil dan saksama. Yakin dan berdikari. Dalam kurikulum ini. 18 • • • • • • • • • • Berfikiran kritikal dan analitis. mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. menghayati. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. . Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan. Sistematik. hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. Berfikir secara rasional. Bersifat objektif. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. memberi perhatian serta respons. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Bekerjasama. Berani mencuba. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Luwes dan berfikiran terbuka. Baik hati dan penyayang. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati.

jujur dan tabah. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. cermat. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Mensyukuri kurniaan Tuhan. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Sikap saintifik dan nilai murni: 19 . bekerjasama. kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali. dalam pengajaran dan pembelajaran. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Sikap saintifik dan nilai murni: Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengamalkan penyiasatan dan penyelesaian masalah secara sistematik.Walau bagaimanapun. Sistematik. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Mensyukuri peranan daya dan tenaga dalam kehidupan manusia. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran.

Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. pembelajaran 20 masteri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. sains. . Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Namun demikian. teknologi dan masyarakat. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. konstruktivisme. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. pembelajaran kontekstual. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.

murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka.Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. diwujudkan dalam kurikulum ini. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: ! ! ! Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Dalam pembelajaran kontekstual. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pendekatan ini berpegang kepada prinsip 21 ! Pendekatan Sains. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM . Murid berpeluang bekerjasama. Dalam konteks ini.

logikal matematik. simulasi. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. kinestetik. pemahaman tentang alam sekitar. verbal linguistik. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum.bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam 22 pengajaran dan pembelajaran. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. penggunaan sumber luar bilik darjah. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. muzik dan irama. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: ! Mengenal pasti masalah penerangan ringkas tentang . Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Secara kebiasaan. perhubungan antara insan dengan Penciptanya. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. perhubungan antara individu. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. projek. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. perhubungan dengan diri sendiri. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Eksperimen E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Dalam kurikulum ini. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Berikut diberikan kaedah ini. perbincangan. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu.

Semasa perbincangan.! ! ! ! ! ! ! ! Membuat hipotesis Merancang eksperimen . murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. projek. penyelesaian masalah dan lain-lain. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. 23 . Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. penggunaan sumber luar bilik darjah. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Model boleh Dalam kurikulum ini.menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . Dalam main peranan. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. permainan dan penggunaan model. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain.menentukan langkah menjalankan eksperimen. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. simulasi.mengawal pemboleh ubah .

institut penyelidikan. Hasil projek dalam bentuk laporan. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: . Penyelesaian Masalah Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. pusat sains. Kajian Masa Depan Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. ia mesti dirancang secara rapi 24 Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. muzium. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Semasa penyelesaian masalah. aktiviti seperti simulasi. Projek di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. menyeronokkan dan bermakna. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan.

Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. pakar rujuk atau sumber lain.• • • • • Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Lakukan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih. Dalam konteks ini. Selain daripada ini. Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. video. Dalam konteks ini. bahan elektronik. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. mengumpul. perisian kursus. Antara muka berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. perisian komputer. Internet dan kemudahan telesidang. radio. mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. penggunaan teknologi secara umum memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan 25 . Selain daripada itu. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen. teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan.

bahan seperti buku teks. Buku Panduan Pengurusan Makmal 4. Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Selain daripada bahan ini. Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains 5.integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains 2. Buku Panduan Pembelajaran Masteri 3. Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk 26 .

A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. menghayati. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. mengaplikasikan. kemahiran saintifik. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Walau bagaimanapun. Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3). Hasil pembelajaran khusus dalam A1. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. kemahiran berfikir. mensyukuri dan mengamalkan. HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) iaitu Menyiasat Alam Kehidupan. HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. 27 A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. dalam pengajaran dan pembelajaran. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. Menyiasat Alam Bahan. Secara am. menganalisis. memahami. menyayangi. A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan. menghargai. HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus. Menyiasat Alam Fizikal. mensintesiskan dan menilai. iaitu Aras 1 (A1). lebih daripada satu aktiviti . Menyiasat Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi. A1. HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. mengagumi. Ia juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pemblajaran. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Pada masa yang sama. Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP).

mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. • • • • • • • • • • • • • • 28 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Menghubungkaitkan Mencirikan Mengelaskan Penulisan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Mengetahui . mentafsir bahan atau idea.mengingat kembali • • • • • Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan . menganggar trend masa depan. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka.menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain. Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • Memahami . Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengaplikasikan .mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen .menggabungkan • komponen-komponen • untuk menghasilkan • keseluruhan idea • atau struktur yang • baru dan kreatif • • • • Mensintesiskan • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Berkomunikasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Menganalisis .menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh Mencerakinkan Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 29 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menilai .menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan Membuat keputusan Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • • • Menghargai Menghayati Mengagumi • • • • • • • • • • • 30 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menjawab Melaporkan Memberitahu Menyoal Menerangkan Mengenali Menyatakan Mengenal pasti Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan Mencadangkan Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Menyedari • Memerihalkan .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Menghormati 31 .

Tema ini juga memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka sendiri. Tema ini juga membincangkan fenomena cahaya. 2. haba. Menyiasat Alam Fizikal Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. Kemandirian Hidupan. B. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: A. magnet dan tenaga. Menyiasat Dunia Teknologi Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yang berlaku dalam alam. Menyiasat Alam Kehidupan B. Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. interaksi antara hidupan dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya . 3. Menyiasat Alam Kehidupan 1. 4. 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: A. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik. Menyiasat Alam Bahan D. gerakan. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains. elektrik. Elektrik. Kemagnetan. proses hidup. Haba Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang kepelbagaian hidupan. Interaksi Antara Hidupan. daya. Menyiasat Alam Fizikal C. 32 Kuantiti Fizik. 3.Tajuk dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 4. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. bunyi. 4. Di samping itu pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan. bagi keseimbangan alam secara semula jadi. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta E.

5. 6. 7. 8. C.

Cahaya Bunyi Tenaga Daya dan Gerakan. Menyiasat Alam Bahan

D.

Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria. Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaat kepada manusia. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Bumi, Bulan dan Matahari. 2. Fenomena Alam. 3. Astronomi. E. Menyiasat Dunia Teknologi

Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya. Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di sebalik kejadian awan dan hujan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahan Asli dan Bahan Sintetik. Pepejal, Cecair dan Gas. Asid dan Alkali. Pengaratan. Pengawetan Bahan Makanan. Pengendalian Bahan Buangan.

Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka pelajari. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Perkembangan Teknologi. 2. Struktur Binaan. 3. Mesin. 33

Objektif Pembelajaran Sains Tahun Empat
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti berikut: MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Kepelbagaian Hidup dalam Alam

Hidupan dan Proses Hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memahami hidupan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Memahami hidupan membiak. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

1. 2. 3. 4.

5.

Memahami Smanusia, haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Kuantiti Fizik 1. 2. 3. 4. Memahami konsep panjang. Memahami konsep luas. Memahami konsep isipadu. Memahami objek mempunyai jisim.

34

5. 6.

Memahami konsep masa. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bumi, Bulan dan Matahari 1. 2. 3. 4. 5. Memahami bentuk, saiz dan tarikan graviti Bumi. Memahami permukaan Bumi. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Memahami ciri Matahari. Mensyukuri penciptaan Bumi, Bulan dan Matahari.

Kemagnetan 1. 2. Memahami tindakan magnet. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan harian.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. 2. 3. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Perkembangan Teknologi 1. 2. 3. Memahami teknologi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi.

35

• Mencirikan hidupan dan bukan hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam 1. haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Menyenaraikan pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. Aras 1 • Mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan. Memahami manusia. Memerhati dan membincangkan ciri hidupan dan bukan hidupan. Aras 2 • Mengenal pasti pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. haiwan dan tumbuhan. haiwan dan tumbuhan. Aras 3 • Mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia. Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia. 36 .

mempunyai belalai. berbulu.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. makan tumbuhan. Aras 1 • Mencirikan haiwan.berkaki.melahirkan anak.makan haiwan. (f) Sifat khas. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. (b) Tumbuhan berdasarkan ciri. bercuping telinga. (b) Anggota badan. di darat. • Mencirikan tumbuhan. Membuat perbandingan antara: (a) Haiwan berdasarkan ciri. berekor. Membincangkan ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. (d) Habitat. bertanduk.di air. 37 Memerhatikan dan mencirikan haiwan dan tumbuhan. (e) Tabiat makan. Aras 3 • Menerangkan ciri haiwan boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. . bertelor. • Menerangkan ciri tumbuhan boleh digunakan untuk mengelaskan tumbuhan. Aras 2 • Membanding dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. Mengumpulkan haiwan mengikut ciri yang berikut: (a) Litupan badan-bercengkerang. • Membanding dan membezakan tumbuhan berdasarkan ciri. (c) Cara membiak. bersisik.

Menyenaraikan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. daripada musuh.di air. bebawang.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • • Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri. kuku tajam. • Memerihalkan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh.akar tunjang. spora. dan jenis urat daun. Memahami haiwan dan tumbuhan daripada musuh. daun. (b) Badan berduri. bertanduk. akar serabut. (b) Berduri (c) Mengeluarkan bau. bentuk. Mengumpulkan tumbuhan mengikut ciri yang berikut: (a) Warna. mempunyai ciri khas bagi melindungi diri (a) Mengeluarkan bisa. (a) Mengeluarkan racun. (e) Habitat. Menyenaraikan pelbagai cara haiwan melindungi diri 3.anak tunas. di darat. Aras 1 • Memerihalkan pelbagai cara haiwan melindungi diri daripada musuh. (c) Batang berkayu dan tidak berkayu. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri. (d) Cara membiak-biji benih. rizom. (b) Jenis akar. bau. keratan batang. umbisi. getah. 38 .

Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada musuh.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. 39 . • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti migrasi. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai ciri khas haiwan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. berhibernasi.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. menggugurkan daun. daun berlilin. Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berdaun kecil. • Menyenaraikan pelbagai ciri khas tumbuhan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti menggulungkan daun. menyimpan lemak di dalam badan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berbulu tebal. 40 .

verbarium atau sebagainya. 5. 41 . Menyediakan buku skrap tentang kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. Memelihara pelbagai haiwan dan tumbuhan di dalam akuarium . taman sumber sains. tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada iklim dan perubahan musim.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. • Menunjukkan minat terhadap kepelbagaian hidupan dalam alam.

Aras 1 • Menerangkan maksud keperluan asas hidupan. cahaya matahari dan udara. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Menjalankan eksperimen untuk menentukan keperluan asas tumbuhan iaitu air. 42 . Membincangkan untuk melihat persamaan dan perbezaan keperluan asas antara hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hidupan dan Proses Hidup 1. Membincangkan maksud keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan keperluan asas untuk hidup. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan keperluan asas antara hidupan. Memerhatikan dan membincangkan tentang tabiat haiwan untuk membuat inferens tentang keperluan asasnya. Aras 2 • Menerangkan keperluan asas hidupan. • Membuat inferens tentang keperluan asas hidupan.

Memerhatikan daun yang direndam dalam air suam dan membuat inferens terhadap proses yang berlaku.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. belalang menjalani respirasi. Memahami hidupan menjalani respirasi. Respirasi sel tidak dibincangkan. Memerhatikan cara manusia dan haiwan seperti kucing. Aras 1 • Menyatakan hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. 43 . Membincangkan cara tumbuhan menjalankan respirasi melalui liang stoma. liang pernafasan atau kulit lembab. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara manusia. Aras 2 • Memerihalkan cara hidupan menjalani respirasi. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan cara hidupan menjalani respirasi. cacing. Nota: Hanya membincangkan bagaimana udara masuk dan keluar daripada tubuh. haiwan dan tumbuhan menjalani respirasi. Membincangkan cara haiwan menjalankan respirasi seperti melalui peparu.

Aras 2 • Menerangkan kumpulan hidupan yang berlainan makan makanan yang berbeza.karnivor.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. (c) haiwan yang makan haiwan dan tumbuhanomnivor. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Memerhatikan jenis makanan yang diambil oleh manusia dan kumpulan haiwan. 44 . Mengumpulkan dan mengelaskan haiwan mengikut jenis makanan iaitu: (a) haiwan yang makan tumbuhan-herbivor. Aras 3 • Mengelaskan haiwan mengikut pemakanan. • Menyenaraikan pelbagai makanan haiwan. (b) haiwan yang makan haiwan . Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai makanan manusia.

45 . panjang dan jisim. bilangan daun dan lilitan batang. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Aras 2 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan pertumbuhan hidupan. Aras 3 • Mendefinisi secara operasi pertumbuhan hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan secara operasi pertumbuhan hidupan. Aras 1 • Menghubungkaitkan antara pertambahan saiz dengan pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian. Mengkaji pertumbuhan haiwan peliharaan dari segi ketinggian.

Aras 3 • Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan tinja dalam menjaga kesihatan. • Menerangkan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. 46 Membincangkan hasil perkumuhan oleh: (a) Manusia. • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh haiwan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. monyet dan lembu. Membincangkan manusia dan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil kumuh dan tinja. Aras 2 • Menerangkan manusia melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. (b) Haiwan seperti kucing. . Membincangkan untuk membuat inferens kesan ke atas kesihatan hidupan jika tidak menyingkirkan hasil kumuh dan tinja. Aras 1 • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh manusia. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja.

• Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakan. rizom. spora. (c) Tumbuhan membiak melalui biji benih. keratan batang. Aras 2 • Memadankan haiwan dengan cara pembiakan. Membuat pengelasan berdasarkan cara pembiakan bagi: (a) Haiwan (b) Tumbuhan . 47 Mengumpul dan menyusun maklumat tentang perkara yang berikut: (a) Manusia membiak secara melahirkan anak.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. • Menyatakan cara tumbuhan membiak. • Menyatakan cara haiwan membiak. Aras 3 • Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. umbisi dan bebawang. Memahami hidupan membiak. Aras 1 • Menyatakan cara manusia membiak. • Memadankan tumbuhan dengan cara pembiakan. anak tunas. (b) Haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. daun.

48 . Aras 2 • Memerihalkan pelbagai cara pergerakan haiwan tertentu. Aras 3 • Membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. berenang dan terbang.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 7. Aras 1 • Menyatakan cara pergerakan manusia. Memerhatikan pelbagai cara manusia dan haiwan bergerak. menjalar. Menjalankan simulasi pelbagai cara haiwan bergerak seperti berjalan. melompat. merayap. Memahami manusia dan haiwan bergerak. berlari. • Menyatakan cara pergerakan haiwan. merangkak. mengengsot. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens manusia dan haiwan bergerak.

Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 2 • Menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. • Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. 49 Membincangkan manusia. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya. Aras 3 • Membuat inferens tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. air. . daun dan akar. • Memerihalkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 1 • Menyatakan hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Membuat kajian lapangan tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan iaitu pucuk. haiwan dan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. sentuhan dan graviti.

• Menerangkan manusia boleh melakukan lebih banyak pergerakan berbanding dengan haiwan lain. Membincangkan pelbagai pergerakan yang boleh dilakukan oleh manusia. Menjalankan projek tanaman pokok dengan menggunakan tinja haiwan sebagai baja. • • • 50 . Membincangkan amalan cara hidup yang sihat dari segi pemakanan dan persekitaran yang sesuai. Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kesejahteraan hidup. Menggunakan hasil perkumuhan dan tinja haiwan. Mempraktikkan cara hidup yang sihat. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9.

Membincangkan panjang sebagai ukuran jarak antara dua titik. Membincangkan pengukur panjang dan unit yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek. Aras 3 • Menganggar panjang suatu objek menggunakan unit piawai. pensel dan batang mancis (b) Alat yang berunit piawai iaitu milimeter. sentimeter dan meter. Mengukur panjang menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan seperti jengkal. • Menyatakan pengukur panjang dan unitnya. 51 . (b) Panjang sesuatu objek seperti bas dan bangunan.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kuantiti Fizik 1. Memahami konsep panjang. Aras 2 • Mengukur dengan tepat panjang objek. Aras 1 • Menerangkan konsep panjang. Menganggar dengan menggunakan unit piawai: (a) Ketinggian sesuatu objek seperti pokok dan bangunan.

Aras 3 • Menganggar luas suatu permukaan dengan menggunakan unit piawai.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 2 • Mengukur luas suatu permukaan. (b) Berunit piawai. Membincangkan luas sebagai besarnya sesuatu permukaan. iaitu satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) 52 . Memahami konsep luas Aras 1 • Menerangkan konsep luas • Menyatakan unit luas. Mengukur luas permukaan segiempat tepat menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan seperti seperti jubin segiempat sama yang kecil. (b) Alat berunit piawai seperti satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) Menganggar luas permukaan sehelai daun menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan iaitu jubin segiempat sama yang kecil.

contohnya selinder penyukat dan bekas bersenggat yang beunit (cm3 atau ml) Mengukur isipadu kotak lohong dengan menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan. • Menyatakan unit isipadu.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Aras 3 • Mengukur isipadu suatu pepejal. Membincangkan isipadu sebagai besarnya sesuatu ruang. seperti satu unit isipadu kubus. Aras 2 • Menyatakan pengukur isipadu cecair. Memahami konsep isipadu. • Mengukur isipadu suatu cecair. Membincangkan pengukur isipadu cecair seperti yang berikut: (a) Alat yang diseragamkan. satu unit isipadu yang berukuran 1 sentimeter padu (cm3 atau ml) Menyukat isipadu cecair dengan menggunakan selinder penyukat dan unit cm 3 atau ml . 53 . (b) Alat berunit piawai seperti. contohnya gelas dan mangkuk. Menyukat isipadu objek seperti batu menggunakan kaedah sesaran. Aras 1 • Menerangkan konsep isipadu. (b) Alat berunit piawai.

• Mengukur jisim objek. Membandingkan jisim pelbagai objek secara kualitatif. Mengukur jisim objek menggunakan neraca. Aras 3 • Menganggar jisim sesuatu objek. 54 .MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Membincangkan unit jisim dan alat yang digunakan untuk mengukur jisim. Aras 1 • Membandingkan jisim pelbagai objek. Memahami objek mempunyai jisim. • Menyatakan unit jisim. Aras 2 • Menyatakan pengukur jisim. Menganggar jisim sesuatu objek yang sukar ditimbang disebabkan oleh saiz atau ketiadaan neraca dengan menggunakan unit sukatan jisim atau secara perbandingan. Nota: Dalam kehidupan harian jisim disebut sebagai berat dan diukur dalam unit kilogram tetapi sebenarnya unit berat adalah Newton.

Membincangkan unit masa. (b) Menggunakan jam randik. • Mengukur masa suatu peristiwa. lantunan bola. ayunan bandul. Membincangkan masa diukur berasaskan peristiwa yang berlaku secara berulang dengan seragam. Aras 2 • Menerangkan asas pengukuran masa.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. siang dan malam dan pergerakan kereta untuk menentukan sama ada peristiwa ini boleh digunakan untuk menyukat masa. Aras 3 • Menyatakan unit masa. Mengkaji peristiwa contohnya penitisan air. Mengukur masa yang diambil untuk berjalan dari belakang ke hadapan bilik darjah seperti yang berikut: (a) Menggunakan peristiwa yang berlaku secara seragam dan berulang. Menjalankan projek menyediakan alat mengukur masa seperti jam pasir atau jam matahari 55 . Memahami konsep masa. denyutan nadi. Membincangkan masa sebagai tempoh antara dua ketika. Aras 1 • Menerangkan konsep masa.

• Memerihalkan kehidupan harian tanpa unit piawai. Membincangkan kehidupan harian tanpa unit piawai. 56 . Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6.

Aras 3 • Menerangkan penggunaan magnet dalam kehidupan. butang beg dan pintu almari. Menyiasat bahan magnet dan bahan bukan magnet. Aras 1 • Memerihalkan tindakan magnet ke atas pelbagai objek. pembaris. jarum. pensel. Menyiasat tindakan magnet ke atas pelbagai objek contohnya pin. Mengkaji tindakan magnet batang yang digantung bebas. 57 . Membincangkan kutub utara dan kutub selatan magnet. Memahami tindakan magnet. klip kertas. pemadam dan tin aluminium. • Menyatakan kutub magnet.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kemagnetan 1. Memerhatikan tindakan antara dua magnet batang atau magnet selinder. Menyiasat penggunaan magnet dalam kehidupan harian contohnya kompas. • Mengelaskan bahan berdasarkan tindakan magnet. Aras 2 • Memerihalkan tarikan dan tolakan antara magnet.

Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan. 58 . Membincangkan kesan ketiadaan magnet dalam kehidupan. • Menerangkan faedah penggunaan magnet dalam pembinaan alatan keperluan harian.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2.

. kulit. • Mengelaskan jenis bahan sintetik yang digunakan untuk membuat objek. sutera dan bulu. Memerhatikan beberapa bahan sintetik yang diperbuat daripada sumber semula jadinya iaitu petroleum. getah. tanih. Aras 3 • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan asli. batuan. Aras 1 • Mengenal pasti bahan asli dan bahan sintetik. logam.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan asli mengikut jenis contohnya kayu. Memerhatikan beberapa bahan asli bagi menentukan sumber semula jadinya sama ada tumbuhan. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan sintetik mengikut jenis seperti plastik dan kain sintetik. • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan sintetik. haiwan. Aras 2 • Mengelaskan jenis bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. 59 Memerhatikan dan menyenaraikan objek di sekitar yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. kapas.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 2 • Mencirikan bahan asli dan bahan sintetik dari segi sifat fizikal. keapungan. 60 . getah dan kapas. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. logam. Membincangkan kegunaan bahan berdasarkan sifat fizikal. Memerhatikan dan mencirikan bahan asli dan bahan sintetik. Aras 1 • Menyatakan sifat fizikal bahan. Aras 3 • Menjelaskan dengan contoh sifat fizikal bahan dan kegunaannya. kegilapan dan kebolehan menyerap air contohnya plastik. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. kayu.

Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan. • • Menggunakan sumber alam dengan bijaksana. 61 . Mengambil bahagian dalam kempen guna semula dan kitar semula bahan.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mempraktikkan amalan guna semula dan kitar semula bahan. Membincangkan penggunaan sumber alam secara bijaksana.

Bulan dan Matahari 1. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (lebih kurang 30 cm) dan dari jarak jauh (lebih kurang 15 m) Memerhatikan gambar foto Bumi yang diambil dari angkasa lepas dan berbincang tentang bentuk Bumi. Menggambarkan saiz Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seorang berjalan mengelilingi Bumi di garisan khatulistiwa tanpa berhenti adalah selama 7 tahun. 62 . Memahami bentuk. Memerhatikan objek-objek yang dijatuhkan ke lantai dan membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. Aras 3 • Membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bumi. dan tarikan graviti Bumi. Aras 2 • Memerihalkan anggaran saiz Bumi. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bumi. saiz.

Membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan mengakibatkan ketiadaan salah satu bahagian permukaan Bumi. Memahami permukaan Bumi. sungai dan tasik. Membincangkan kepentingan bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. • Memerihalkan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi contohnya: (a) Daratan terdapat gunung-ganang. Aras 2 • Memerihalkan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Memerhatikan dan mengenal pasti bahagian permukaan Bumi iaitu daratan. (c) Atmosfera mengandungi udara. 63 . Aras 3 • Meramalkan keadaan di Bumi jika satu daripada bahagian permukaan Bumi musnah.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. (b) Lautan terdiri daripada lebih kurang 70% daripada permukaan Bumi. lautan dan atmosfera. Aras 1 • Menyatakan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi.

Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bulan. saiz dan keadaan permukaannya. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Bulan dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. • Memerihalkan keadaan permukaan Bulan. Aras 3 • Menerangkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara perbandingan. mengambil masa lebih kurang 23 tahun. Menjalankan simulasi melancong ke Bulan untuk menjelaskan keadaan permukaan Bulan.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Menggambarkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara yang berikut: (a) Membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan dari Bumi ke Bulan tanpa henti. Memerhatikan Bulan purnama dari segi bentuk. 64 . Aras 2 • Memerihalkan saiz Bulan berbanding Bumi. (b) Membayangkan bilangan hari jika seekor burung terbang dari Bumi ke Bulan tanpa henti mengambil masa lebih kurang 10 tahun. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi.

Menggambarkan jarak Matahari dari Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan mengelilingi Bumi tanpa henti adalah selama lebih kurang 23 tahun. 65 . Memahami ciri Matahari.. Bulan dan Matahari yang diletakkan pada jarak dekat dan jauh.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Matahari. Aras 2 • Memerihalkan saiz Matahari berbanding Bumi. Menyiasat sama ada Matahari memancarkan cahaya dan haba. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. dengan jarak Bulan dan Matahari dari Bumi. Memerhatikan bentuk Matahari pada waktu senja atau melihat gambar foto Matahari. Amaran: Melihat Matahari secara terus adalah dilarang kerana cahaya Matahari sangat terang dan boleh merosakan mata. Membandingkan saiz ketara beberapa objek yang mewakili Bumi. • Memerihalkan jarak Bumi ke Matahari. • Menghubungkaitkan saiz Bulan dan Matahari yang dilihat dengan mata kasar. Aras 3 • Membuat inferens punca semula jadi cahaya dan haba di Bumi.

Membincangkan sumber yang ada di alam. 66 . Mengambil manfaat sumber yang ada di Bumi dan alam semesta. Menjalankan projek penjagaan alam sekitar. Membincangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. Mempraktikkan amalan penjagaan alam sekitar secara bijaksana. • • • Menerangkan peranan manusia sebagai pengurus alam.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Bulan dan Matahari. Mensyukuri penciptaan Bumi.

Mengenal pasti rekaan teknologi yang terdapat dalam kehidupan harian contohnya alat tulis. kaedah cantuman tumbuhan dan kaedah kitar semula. Mengenal pasti melalui contoh alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. peralatan dapur. Menguji kendiri keupayaan otak. (c) Membaca tulisan yang sama dari jarak yang berbeza.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkembangan Teknologi 1. Aras 1 • Menyenaraikan perkara yang berupaya dilakukan oleh manusia dan perkara di luar keupayaan manusia. badan dan deria manusia adalah berbeza dan mempunyai had. Aras 2 • Mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. alat komunikasi. Membincangkan keupayaan otak. (b) Melompat setinggi yang boleh dan cuba menyentuh siling. Memahami teknologi. badan dan deria sendiri dengan cara yang berikut: (a) Mengingat kembali nombor telefon seorang kawan dan kemudian cuba mengingat kembali nombor telefon 5 orang kawan tanpa di catat oleh murid dalam tempoh tertentu. alat mengira. Aras 3 • Menerangkan rekaan teknologi dalam kehidupan harian. 67 .

komunikasi. Aras 2 • Membandingkan dan membezakan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. 68 . Menyiasat perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang iaitu pengangkutan. pertanian dan pembinaan.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Membuat perbandingan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. Aras 3 • Meramalkan teknologi masa depan. Aras 1 • Menerangkan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menggambarkan penciptaan alat teknologi masa depan. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang.

Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan kepentingan individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. 69 . Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi. Mewajarkan pentingnya individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha yang dijalankan oleh beberapa pereka cipta. • • Memerihalkan kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Menjalankan simulasi tentang kehidupan tanpa perkembangan teknologi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful