Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS
Tahun Empat
2002
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Duta 50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 1. 2.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. rohani.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik. .FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

Bulan dan Matahari Perkembangan Teknologi Penyumbang ix 1 5 7 10 19 21 28 36 42 51 57 59 62 67 70 vii .KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup Kuantiti Fizik Kemagnetan Bahan Asli dan Bahan Sintetik Bumi.

Kata Pengantar ix .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2002 .

PENDAHULUAN Hasrat pendidikan di Malaysia Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. sikap saintifik dan nilai murni. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan. pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bagi mencapai hasrat ini. rohani dan intelek. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju. menghargai keseimbangan alam. menghargai sumbangan sains dan teknologi. celik sains. bersifat terbuka. memandang jauh ke hadapan. saintifik dan progresif . Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba. mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi. kita perlu membentuk warganegara kritis. Di samping itu. harmonis dan bermoral tinggi. Sebagai satu bidang ilmu Sains sebagai bidang ilmu pengetahuan Masyarakat berilmu. membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. kemahiran. emosi. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. 1 inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan.

berfikiran terbuka. membuat pengitlakan. Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Fizik. mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. Kimia dan Sains Tambahan. Justeru. tabah. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep. Pembelajaran sains menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu.pengetahuan. Sains untuk sekolah menengah atas pula Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah Tujuan matamata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah . sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Sains sebagai proses inkuiri Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif. prihatin terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. ia memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah. Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. Kurikulum ini digubal berdasarkan penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. dan Sains untuk sekolah menengah. 2 Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah.

SP menggariskan penekanan matlamat. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung. Melalui program ini murid berpeluang memahami sesuatu konsep atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan memberi penjelasan secara saintifik tentang kejadian fenomena tersebut. kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni untuk menyediakan mereka mempelajari sains di sekolah menengah. HSP memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tahun. strategi pengajaran dan pembelajaran. berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum.di samping menghasilkan murid yang celik sains. Fokus mata pelajaran Sains Rendah Program ini memberikan asas yang kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains. sikap saintifik dan nilai murni. Melalui program ini murid dapat menghubungkan fakta dengan konsep. Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran. Ia bertujuan untuk membolehkan murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar mereka melalui pengalaman dan juga penyiasatan. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Kandungan dokumen kurikulum Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah merupakan program tiga tahun untuk murid Tahap II. inovatif. kemahiran berfikir. juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. 3 . membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka. objektif dan kandungan kurikulum secara umum. dan isi kandungan. kemahiran saintifik.

Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan.Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. 4 .

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah. Justeru. bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin. 6. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan. membuat keputusan dan mengkonsepsikan. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid: 1. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling. 5. 4. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . 3. 5 . Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah.MATLAMAT Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. 7. 2. dinamik. progresif.

Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 6 .8. 10. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi. 9. 11.

pendengaran. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. sentuhan. penyelidikan. projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Kaedah seperti eksperimen. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. yang mungkin benar atau Mengelaskan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens 7 . Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah.

isi padu. rajah atau model. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. saiz. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. lisan. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Menerima. Mengawal pemboleh ubah Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Membuat hipotesis 8 . memilih. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. bentuk. jadual. untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. arah. Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa.tidak benar. graf. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. mengumpulkan data. Melakar spesimen. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. 9 . Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: • • • • • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. peralatan dan bahan sains dengan tepat.

Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. sifat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea 10 dengan sistematik sebelum menerimanya. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sifat. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Membandingkan dan membezakan . Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada.

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. bentuk atau bilangan. Menilai Membuat urutan Membuat kesimpulan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis 11 . Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. masa.

Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat inferens Membuat hipotesis Meramalkan 12 . Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. konsep. lukisan dan artifak. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea Menghubungkait -kan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Membuat kesimpulan awal yang munasabah.

adil dan saksama.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut: Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. Membuat keputusan saling berhubung kait. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. 13 . Mereka cipta Menyelesaikan masalah Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. rasional. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.

KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Kemahiran Berfikir Kritis • Mencirikan • Menbandingkan & membezakan •Mengumpulkan & mengelaskan •Membuat urutan •Menyusun mengikut keutamaan •Menganalisis •Mengesan kecondongan •Menilai •Membuat kesimpulan Kreatif •Menjanakan idea •Menghubungkaitkan •Membuat inferens •Meramalkan •Membuat hipotesis •Mensintesiskan •Mengitlakkan •Membuat gambaran mental •Menganalogikan •Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir • Mengkonsepsikan • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan 14 .Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. KBSB diperkenalkan. 3. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. 5. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 2. 4.

Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. kreatif. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains. analitis dan sistematik. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 15 .

hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Membuat hipotesis .Kemahiran Proses Sains Mentafsirkan data Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan 16 Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mengawal pemboleh ubah Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini.

. murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat. Kemahiran Proses Sains: Penerangan: Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. persamaan dan perbezaan ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. Mengawal pemboleh ubah. membuat hipotesis dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan pengaratan. 17 Sebelum hasil pembelajaran ini.saintifik. guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah karat yang diperhatikan. pengetahuan tentang kepelbagaian. murid telah membuat membuat pemerhatian. Membandingkan dan membezakan Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan. pemboleh ubah mana yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur. menentukan apakah pemboleh ubah yang terlibat. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang ciri haiwan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. membuat inferens. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini.

Yakin dan berdikari. Adil dan saksama. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Dalam kurikulum ini. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Baik hati dan penyayang. Bekerjasama. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. memberi perhatian serta respons. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Bersifat objektif. Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan. Berani mencuba. . Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Luwes dan berfikiran terbuka. hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Berfikir secara rasional. mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: • • • • • • • • • • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. menghayati. 18 • • • • • • • • • • Berfikiran kritikal dan analitis. Sistematik. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.

Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengamalkan penyiasatan dan penyelesaian masalah secara sistematik. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Mensyukuri peranan daya dan tenaga dalam kehidupan manusia. dalam pengajaran dan pembelajaran.Walau bagaimanapun. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Sikap saintifik dan nilai murni: 19 . jujur dan tabah. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. cermat. Sistematik. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Mensyukuri kurniaan Tuhan. Sikap saintifik dan nilai murni: Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. bekerjasama. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. pembelajaran kontekstual. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. sains. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. . Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. pembelajaran 20 masteri. Namun demikian. konstruktivisme. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. teknologi dan masyarakat. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan.

Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Murid berpeluang bekerjasama.Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip 21 ! Pendekatan Sains. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. diwujudkan dalam kurikulum ini. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Dalam pembelajaran kontekstual. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM . berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Dalam konteks ini. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Teknologi dan Masyarakat (STM). Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: ! ! ! Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.

kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Dalam kurikulum ini. Eksperimen E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen.bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. perhubungan antara insan dengan Penciptanya. verbal linguistik. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam 22 pengajaran dan pembelajaran. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: ! Mengenal pasti masalah penerangan ringkas tentang . projek. penggunaan sumber luar bilik darjah. perhubungan antara individu. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . pemahaman tentang alam sekitar. Secara kebiasaan. kinestetik. Berikut diberikan kaedah ini. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. simulasi. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. muzik dan irama. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. perhubungan dengan diri sendiri. perbincangan. logikal matematik. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran.

penggunaan sumber luar bilik darjah.menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil.! ! ! ! ! ! ! ! Membuat hipotesis Merancang eksperimen . projek. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. 23 . Semasa perbincangan.menentukan langkah menjalankan eksperimen. permainan dan penggunaan model. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.mengawal pemboleh ubah . simulasi. penyelesaian masalah dan lain-lain. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data. Dalam main peranan. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Model boleh Dalam kurikulum ini. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen.

Projek di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. ia mesti dirancang secara rapi 24 Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. menyeronokkan dan bermakna. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. Kajian Masa Depan Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Penyelesaian Masalah Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Hasil projek dalam bentuk laporan.digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. pusat sains. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: . muzium. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. aktiviti seperti simulasi. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. institut penyelidikan. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Semasa penyelesaian masalah. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain.

bahan elektronik. Selain daripada ini. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. pakar rujuk atau sumber lain. radio. Selain daripada itu. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen. video. Dalam konteks ini. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. mengumpul. Internet dan kemudahan telesidang. mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini. Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak.• • • • • Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Lakukan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan. penggunaan teknologi secara umum memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan 25 . teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Antara muka berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. perisian kursus. Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. Dalam konteks ini. perisian komputer.

Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains 2. perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk 26 . Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1. Buku Panduan Pengurusan Makmal 4. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Selain daripada bahan ini. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains 5.integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini. bahan seperti buku teks. Buku Panduan Pembelajaran Masteri 3.

lebih daripada satu aktiviti . Menyiasat Alam Bahan. menghayati. kemahiran saintifik. Secara am. menyayangi. Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras. Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Menyiasat Alam Fizikal. memahami. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi. Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3). Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Pada masa yang sama. Ia juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pemblajaran. dalam pengajaran dan pembelajaran. mensyukuri dan mengamalkan. mengagumi. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. Hasil pembelajaran khusus dalam A1. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Walau bagaimanapun. HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus. iaitu Aras 1 (A1). urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. mensintesiskan dan menilai. 27 A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. menghargai. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. kemahiran berfikir. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. mengaplikasikan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. A1. HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) iaitu Menyiasat Alam Kehidupan. menganalisis.

tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. • • • • • • • • • • • • • • 28 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Menghubungkaitkan Mencirikan Mengelaskan Penulisan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Mengetahui . Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • Memahami .mengingat kembali • • • • • Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan .mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. mentafsir bahan atau idea. menganggar trend masa depan. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain.

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengaplikasikan .mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen .menggabungkan • komponen-komponen • untuk menghasilkan • keseluruhan idea • atau struktur yang • baru dan kreatif • • • • Mensintesiskan • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Berkomunikasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Menganalisis .menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh Mencerakinkan Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 29 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • .

menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan Membuat keputusan Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • • • Menghargai Menghayati Mengagumi • • • • • • • • • • • 30 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menjawab Melaporkan Memberitahu Menyoal Menerangkan Mengenali Menyatakan Mengenal pasti Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan Mencadangkan Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Menyedari • Memerihalkan .Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menilai .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Menghormati 31 .

3. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains. Menyiasat Alam Kehidupan 1. Menyiasat Dunia Teknologi Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yang berlaku dalam alam. haba. proses hidup. Menyiasat Alam Fizikal C. bagi keseimbangan alam secara semula jadi. Interaksi Antara Hidupan. Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Menyiasat Alam Fizikal Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas.Tajuk dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 4. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: A. penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik. Tema ini juga memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka sendiri. interaksi antara hidupan dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya . Kemandirian Hidupan. daya. Elektrik. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta E. 2. Menyiasat Alam Bahan D. 4. Menyiasat Alam Kehidupan B. Tema ini juga membincangkan fenomena cahaya. gerakan. bunyi. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup. 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: A. 3. magnet dan tenaga. 4. Kemagnetan. Di samping itu pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan. 32 Kuantiti Fizik. elektrik. B. Haba Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang kepelbagaian hidupan. 2.

5. 6. 7. 8. C.

Cahaya Bunyi Tenaga Daya dan Gerakan. Menyiasat Alam Bahan

D.

Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria. Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaat kepada manusia. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Bumi, Bulan dan Matahari. 2. Fenomena Alam. 3. Astronomi. E. Menyiasat Dunia Teknologi

Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya. Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di sebalik kejadian awan dan hujan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahan Asli dan Bahan Sintetik. Pepejal, Cecair dan Gas. Asid dan Alkali. Pengaratan. Pengawetan Bahan Makanan. Pengendalian Bahan Buangan.

Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka pelajari. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Perkembangan Teknologi. 2. Struktur Binaan. 3. Mesin. 33

Objektif Pembelajaran Sains Tahun Empat
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti berikut: MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Kepelbagaian Hidup dalam Alam

Hidupan dan Proses Hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memahami hidupan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Memahami hidupan membiak. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

1. 2. 3. 4.

5.

Memahami Smanusia, haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Kuantiti Fizik 1. 2. 3. 4. Memahami konsep panjang. Memahami konsep luas. Memahami konsep isipadu. Memahami objek mempunyai jisim.

34

5. 6.

Memahami konsep masa. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bumi, Bulan dan Matahari 1. 2. 3. 4. 5. Memahami bentuk, saiz dan tarikan graviti Bumi. Memahami permukaan Bumi. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Memahami ciri Matahari. Mensyukuri penciptaan Bumi, Bulan dan Matahari.

Kemagnetan 1. 2. Memahami tindakan magnet. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan harian.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. 2. 3. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Perkembangan Teknologi 1. 2. 3. Memahami teknologi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi.

35

Aras 3 • Mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia. haiwan dan tumbuhan. Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia. Aras 2 • Mengenal pasti pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. Memerhati dan membincangkan ciri hidupan dan bukan hidupan. haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Aras 1 • Mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan. 36 . Memahami manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam 1. • Mencirikan hidupan dan bukan hidupan. Menyenaraikan pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. haiwan dan tumbuhan.

Aras 3 • Menerangkan ciri haiwan boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. bersisik. (b) Anggota badan. berbulu. 37 Memerhatikan dan mencirikan haiwan dan tumbuhan. berekor.di air. Aras 2 • Membanding dan membezakan haiwan berdasarkan ciri.melahirkan anak. bertanduk. • Membanding dan membezakan tumbuhan berdasarkan ciri. Membincangkan ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. di darat. • Mencirikan tumbuhan. Membuat perbandingan antara: (a) Haiwan berdasarkan ciri. bertelor.berkaki. Aras 1 • Mencirikan haiwan. • Menerangkan ciri tumbuhan boleh digunakan untuk mengelaskan tumbuhan.mempunyai belalai. (c) Cara membiak. bercuping telinga. (b) Tumbuhan berdasarkan ciri.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Mengumpulkan haiwan mengikut ciri yang berikut: (a) Litupan badan-bercengkerang. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. (d) Habitat. (f) Sifat khas.makan haiwan. makan tumbuhan. . (e) Tabiat makan.

(a) Mengeluarkan racun. (d) Cara membiak-biji benih. daun. • Memerihalkan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. getah. bau. Mengumpulkan tumbuhan mengikut ciri yang berikut: (a) Warna. (b) Berduri (c) Mengeluarkan bau. bentuk. kuku tajam. (b) Badan berduri.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • • Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri. keratan batang. rizom. Menyenaraikan pelbagai cara haiwan melindungi diri 3. Memahami haiwan dan tumbuhan daripada musuh.di air. 38 . bebawang. umbisi.anak tunas. Aras 1 • Memerihalkan pelbagai cara haiwan melindungi diri daripada musuh. (b) Jenis akar.akar tunjang. dan jenis urat daun. bertanduk. (e) Habitat. (c) Batang berkayu dan tidak berkayu. Menyenaraikan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. spora. daripada musuh. akar serabut. mempunyai ciri khas bagi melindungi diri (a) Mengeluarkan bisa. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri. di darat.

Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh. 39 . Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada musuh.

40 . Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti menggulungkan daun. Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. menggugurkan daun. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berbulu tebal. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berdaun kecil. berhibernasi. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai ciri khas haiwan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. daun berlilin. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. • Menyenaraikan pelbagai ciri khas tumbuhan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. menyimpan lemak di dalam badan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti migrasi.

• Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada iklim dan perubahan musim.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Menyediakan buku skrap tentang kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. taman sumber sains. • Menunjukkan minat terhadap kepelbagaian hidupan dalam alam. Memelihara pelbagai haiwan dan tumbuhan di dalam akuarium . verbarium atau sebagainya. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. 41 . 5.

Aras 3 • Membandingkan dan membezakan keperluan asas antara hidupan. Memahami hidupan memerlukan keperluan asas untuk hidup. Membincangkan untuk melihat persamaan dan perbezaan keperluan asas antara hidupan. 42 . Membincangkan maksud keperluan asas untuk hidup.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hidupan dan Proses Hidup 1. cahaya matahari dan udara. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Aras 1 • Menerangkan maksud keperluan asas hidupan. Memerhatikan dan membincangkan tentang tabiat haiwan untuk membuat inferens tentang keperluan asasnya. Menjalankan eksperimen untuk menentukan keperluan asas tumbuhan iaitu air. Aras 2 • Menerangkan keperluan asas hidupan. • Membuat inferens tentang keperluan asas hidupan.

Memerhatikan cara manusia dan haiwan seperti kucing. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan cara hidupan menjalani respirasi. belalang menjalani respirasi. Nota: Hanya membincangkan bagaimana udara masuk dan keluar daripada tubuh. Aras 2 • Memerihalkan cara hidupan menjalani respirasi. Membincangkan cara tumbuhan menjalankan respirasi melalui liang stoma. Memerhatikan daun yang direndam dalam air suam dan membuat inferens terhadap proses yang berlaku.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Memahami hidupan menjalani respirasi. Respirasi sel tidak dibincangkan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara manusia. Aras 1 • Menyatakan hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. cacing. liang pernafasan atau kulit lembab. Membincangkan cara haiwan menjalankan respirasi seperti melalui peparu. 43 . haiwan dan tumbuhan menjalani respirasi.

Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. (c) haiwan yang makan haiwan dan tumbuhanomnivor. Memerhatikan jenis makanan yang diambil oleh manusia dan kumpulan haiwan.karnivor. Aras 3 • Mengelaskan haiwan mengikut pemakanan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai makanan manusia. (b) haiwan yang makan haiwan . Mengumpulkan dan mengelaskan haiwan mengikut jenis makanan iaitu: (a) haiwan yang makan tumbuhan-herbivor. Aras 2 • Menerangkan kumpulan hidupan yang berlainan makan makanan yang berbeza. • Menyenaraikan pelbagai makanan haiwan. 44 .

Aras 2 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan pertumbuhan hidupan. panjang dan jisim. Aras 3 • Mendefinisi secara operasi pertumbuhan hidupan. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan secara operasi pertumbuhan hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. bilangan daun dan lilitan batang. Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian. 45 . Mengkaji pertumbuhan haiwan peliharaan dari segi ketinggian. Aras 1 • Menghubungkaitkan antara pertambahan saiz dengan pertumbuhan hidupan.

• Menerangkan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. Membincangkan manusia dan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil kumuh dan tinja. Membincangkan untuk membuat inferens kesan ke atas kesihatan hidupan jika tidak menyingkirkan hasil kumuh dan tinja. • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh haiwan. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Aras 1 • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh manusia. . Aras 3 • Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan tinja dalam menjaga kesihatan. (b) Haiwan seperti kucing. monyet dan lembu. 46 Membincangkan hasil perkumuhan oleh: (a) Manusia. Aras 2 • Menerangkan manusia melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5.

daun. rizom. spora. • Memadankan tumbuhan dengan cara pembiakan. • Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakan. (c) Tumbuhan membiak melalui biji benih. umbisi dan bebawang. keratan batang. Aras 3 • Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. 47 Mengumpul dan menyusun maklumat tentang perkara yang berikut: (a) Manusia membiak secara melahirkan anak. Aras 2 • Memadankan haiwan dengan cara pembiakan. (b) Haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. • Menyatakan cara tumbuhan membiak. • Menyatakan cara haiwan membiak. Aras 1 • Menyatakan cara manusia membiak. Membuat pengelasan berdasarkan cara pembiakan bagi: (a) Haiwan (b) Tumbuhan . anak tunas. Memahami hidupan membiak.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6.

menjalar. merayap. • Menyatakan cara pergerakan haiwan. Aras 1 • Menyatakan cara pergerakan manusia. 48 . Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. merangkak. melompat. mengengsot. Aras 2 • Memerihalkan pelbagai cara pergerakan haiwan tertentu. berenang dan terbang. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Aras 3 • Membuat inferens manusia dan haiwan bergerak.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 7. Menjalankan simulasi pelbagai cara haiwan bergerak seperti berjalan. Memerhatikan pelbagai cara manusia dan haiwan bergerak. berlari.

• Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. sentuhan dan graviti. Aras 2 • Menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. haiwan dan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Membuat kajian lapangan tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan iaitu pucuk. . air. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya. Aras 1 • Menyatakan hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. • Memerihalkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. 49 Membincangkan manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. daun dan akar. Aras 3 • Membuat inferens tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan.

Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia. Membincangkan amalan cara hidup yang sihat dari segi pemakanan dan persekitaran yang sesuai. Menjalankan projek tanaman pokok dengan menggunakan tinja haiwan sebagai baja. Mempraktikkan cara hidup yang sihat.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. • Menerangkan manusia boleh melakukan lebih banyak pergerakan berbanding dengan haiwan lain. • • • 50 . Menggunakan hasil perkumuhan dan tinja haiwan. Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kesejahteraan hidup. Membincangkan pelbagai pergerakan yang boleh dilakukan oleh manusia.

Memahami konsep panjang. 51 . Aras 3 • Menganggar panjang suatu objek menggunakan unit piawai. • Menyatakan pengukur panjang dan unitnya. Membincangkan panjang sebagai ukuran jarak antara dua titik.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kuantiti Fizik 1. Menganggar dengan menggunakan unit piawai: (a) Ketinggian sesuatu objek seperti pokok dan bangunan. Mengukur panjang menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan seperti jengkal. (b) Panjang sesuatu objek seperti bas dan bangunan. Aras 1 • Menerangkan konsep panjang. Membincangkan pengukur panjang dan unit yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek. Aras 2 • Mengukur dengan tepat panjang objek. pensel dan batang mancis (b) Alat yang berunit piawai iaitu milimeter. sentimeter dan meter.

Aras 2 • Mengukur luas suatu permukaan. iaitu satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) 52 . Memahami konsep luas Aras 1 • Menerangkan konsep luas • Menyatakan unit luas. (b) Berunit piawai. Aras 3 • Menganggar luas suatu permukaan dengan menggunakan unit piawai.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Mengukur luas permukaan segiempat tepat menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan seperti seperti jubin segiempat sama yang kecil. (b) Alat berunit piawai seperti satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) Menganggar luas permukaan sehelai daun menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan iaitu jubin segiempat sama yang kecil. Membincangkan luas sebagai besarnya sesuatu permukaan.

satu unit isipadu yang berukuran 1 sentimeter padu (cm3 atau ml) Menyukat isipadu cecair dengan menggunakan selinder penyukat dan unit cm 3 atau ml . Aras 1 • Menerangkan konsep isipadu. Menyukat isipadu objek seperti batu menggunakan kaedah sesaran. Aras 2 • Menyatakan pengukur isipadu cecair. 53 . contohnya gelas dan mangkuk. contohnya selinder penyukat dan bekas bersenggat yang beunit (cm3 atau ml) Mengukur isipadu kotak lohong dengan menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. seperti satu unit isipadu kubus. Membincangkan pengukur isipadu cecair seperti yang berikut: (a) Alat yang diseragamkan. Membincangkan isipadu sebagai besarnya sesuatu ruang. Memahami konsep isipadu. (b) Alat berunit piawai seperti. Aras 3 • Mengukur isipadu suatu pepejal. • Menyatakan unit isipadu. • Mengukur isipadu suatu cecair. (b) Alat berunit piawai.

Aras 2 • Menyatakan pengukur jisim. Membincangkan unit jisim dan alat yang digunakan untuk mengukur jisim.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Nota: Dalam kehidupan harian jisim disebut sebagai berat dan diukur dalam unit kilogram tetapi sebenarnya unit berat adalah Newton. Mengukur jisim objek menggunakan neraca. • Mengukur jisim objek. Aras 3 • Menganggar jisim sesuatu objek. Memahami objek mempunyai jisim. Menganggar jisim sesuatu objek yang sukar ditimbang disebabkan oleh saiz atau ketiadaan neraca dengan menggunakan unit sukatan jisim atau secara perbandingan. 54 . Aras 1 • Membandingkan jisim pelbagai objek. • Menyatakan unit jisim. Membandingkan jisim pelbagai objek secara kualitatif.

Mengukur masa yang diambil untuk berjalan dari belakang ke hadapan bilik darjah seperti yang berikut: (a) Menggunakan peristiwa yang berlaku secara seragam dan berulang. • Mengukur masa suatu peristiwa. Membincangkan masa diukur berasaskan peristiwa yang berlaku secara berulang dengan seragam.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. siang dan malam dan pergerakan kereta untuk menentukan sama ada peristiwa ini boleh digunakan untuk menyukat masa. lantunan bola. Aras 3 • Menyatakan unit masa. Menjalankan projek menyediakan alat mengukur masa seperti jam pasir atau jam matahari 55 . Membincangkan unit masa. (b) Menggunakan jam randik. Membincangkan masa sebagai tempoh antara dua ketika. Mengkaji peristiwa contohnya penitisan air. ayunan bandul. Aras 1 • Menerangkan konsep masa. denyutan nadi. Memahami konsep masa. Aras 2 • Menerangkan asas pengukuran masa.

Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian. Membincangkan kehidupan harian tanpa unit piawai.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. • Memerihalkan kehidupan harian tanpa unit piawai. 56 .

57 . Aras 2 • Memerihalkan tarikan dan tolakan antara magnet.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kemagnetan 1. Menyiasat penggunaan magnet dalam kehidupan harian contohnya kompas. klip kertas. Mengkaji tindakan magnet batang yang digantung bebas. Membincangkan kutub utara dan kutub selatan magnet. pembaris. pemadam dan tin aluminium. butang beg dan pintu almari. Menyiasat bahan magnet dan bahan bukan magnet. Memahami tindakan magnet. • Menyatakan kutub magnet. jarum. Menyiasat tindakan magnet ke atas pelbagai objek contohnya pin. • Mengelaskan bahan berdasarkan tindakan magnet. Aras 3 • Menerangkan penggunaan magnet dalam kehidupan. Memerhatikan tindakan antara dua magnet batang atau magnet selinder. pensel. Aras 1 • Memerihalkan tindakan magnet ke atas pelbagai objek.

Membincangkan kesan ketiadaan magnet dalam kehidupan. 58 . • Menerangkan faedah penggunaan magnet dalam pembinaan alatan keperluan harian.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan.

. Aras 3 • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan asli.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. • Mengelaskan jenis bahan sintetik yang digunakan untuk membuat objek. Aras 1 • Mengenal pasti bahan asli dan bahan sintetik. logam. kulit. getah. sutera dan bulu. Memerhatikan beberapa bahan sintetik yang diperbuat daripada sumber semula jadinya iaitu petroleum. tanih. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan sintetik mengikut jenis seperti plastik dan kain sintetik. batuan. Aras 2 • Mengelaskan jenis bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan asli mengikut jenis contohnya kayu. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. 59 Memerhatikan dan menyenaraikan objek di sekitar yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. Memerhatikan beberapa bahan asli bagi menentukan sumber semula jadinya sama ada tumbuhan. • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan sintetik. haiwan. kapas.

Memerhatikan dan mencirikan bahan asli dan bahan sintetik. Aras 3 • Menjelaskan dengan contoh sifat fizikal bahan dan kegunaannya. Aras 2 • Mencirikan bahan asli dan bahan sintetik dari segi sifat fizikal. keapungan. kayu. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. logam. Membincangkan kegunaan bahan berdasarkan sifat fizikal. kegilapan dan kebolehan menyerap air contohnya plastik.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. getah dan kapas. Aras 1 • Menyatakan sifat fizikal bahan. 60 .

MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mempraktikkan amalan guna semula dan kitar semula bahan. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan. • • Menggunakan sumber alam dengan bijaksana. Mengambil bahagian dalam kempen guna semula dan kitar semula bahan. Membincangkan penggunaan sumber alam secara bijaksana. 61 .

Menggambarkan saiz Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seorang berjalan mengelilingi Bumi di garisan khatulistiwa tanpa berhenti adalah selama 7 tahun. dan tarikan graviti Bumi. saiz. Bulan dan Matahari 1. Memahami bentuk. Memerhatikan objek-objek yang dijatuhkan ke lantai dan membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bumi. Aras 3 • Membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. Aras 2 • Memerihalkan anggaran saiz Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bumi. 62 . Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (lebih kurang 30 cm) dan dari jarak jauh (lebih kurang 15 m) Memerhatikan gambar foto Bumi yang diambil dari angkasa lepas dan berbincang tentang bentuk Bumi.

Memahami permukaan Bumi. Aras 2 • Memerihalkan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Memerhatikan dan mengenal pasti bahagian permukaan Bumi iaitu daratan. (c) Atmosfera mengandungi udara. • Memerihalkan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Membincangkan kepentingan bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. (b) Lautan terdiri daripada lebih kurang 70% daripada permukaan Bumi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi contohnya: (a) Daratan terdapat gunung-ganang. Aras 3 • Meramalkan keadaan di Bumi jika satu daripada bahagian permukaan Bumi musnah. lautan dan atmosfera. Membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan mengakibatkan ketiadaan salah satu bahagian permukaan Bumi. Aras 1 • Menyatakan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. 63 . sungai dan tasik.

mengambil masa lebih kurang 23 tahun. (b) Membayangkan bilangan hari jika seekor burung terbang dari Bumi ke Bulan tanpa henti mengambil masa lebih kurang 10 tahun. Memerhatikan Bulan purnama dari segi bentuk. Aras 2 • Memerihalkan saiz Bulan berbanding Bumi. Aras 3 • Menerangkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara perbandingan. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Bulan dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. Menggambarkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara yang berikut: (a) Membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan dari Bumi ke Bulan tanpa henti. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bulan. Menjalankan simulasi melancong ke Bulan untuk menjelaskan keadaan permukaan Bulan. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. saiz dan keadaan permukaannya. 64 . • Memerihalkan keadaan permukaan Bulan.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3.

Menyiasat sama ada Matahari memancarkan cahaya dan haba. 65 . Aras 2 • Memerihalkan saiz Matahari berbanding Bumi. Membandingkan saiz ketara beberapa objek yang mewakili Bumi. • Menghubungkaitkan saiz Bulan dan Matahari yang dilihat dengan mata kasar. Amaran: Melihat Matahari secara terus adalah dilarang kerana cahaya Matahari sangat terang dan boleh merosakan mata. Bulan dan Matahari yang diletakkan pada jarak dekat dan jauh. Aras 3 • Membuat inferens punca semula jadi cahaya dan haba di Bumi. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Matahari.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Memahami ciri Matahari.. • Memerihalkan jarak Bumi ke Matahari. dengan jarak Bulan dan Matahari dari Bumi. Menggambarkan jarak Matahari dari Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan mengelilingi Bumi tanpa henti adalah selama lebih kurang 23 tahun. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. Memerhatikan bentuk Matahari pada waktu senja atau melihat gambar foto Matahari.

Membincangkan sumber yang ada di alam. Bulan dan Matahari. Mempraktikkan amalan penjagaan alam sekitar secara bijaksana. Mensyukuri penciptaan Bumi. Menjalankan projek penjagaan alam sekitar. Membincangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. 66 . Mengambil manfaat sumber yang ada di Bumi dan alam semesta. • • • Menerangkan peranan manusia sebagai pengurus alam.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5.

Mengenal pasti rekaan teknologi yang terdapat dalam kehidupan harian contohnya alat tulis. alat komunikasi. Aras 3 • Menerangkan rekaan teknologi dalam kehidupan harian. (c) Membaca tulisan yang sama dari jarak yang berbeza. Memahami teknologi. alat mengira. Menguji kendiri keupayaan otak. 67 . Membincangkan keupayaan otak. kaedah cantuman tumbuhan dan kaedah kitar semula. Mengenal pasti melalui contoh alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkembangan Teknologi 1. (b) Melompat setinggi yang boleh dan cuba menyentuh siling. Aras 2 • Mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. Aras 1 • Menyenaraikan perkara yang berupaya dilakukan oleh manusia dan perkara di luar keupayaan manusia. peralatan dapur. badan dan deria manusia adalah berbeza dan mempunyai had. badan dan deria sendiri dengan cara yang berikut: (a) Mengingat kembali nombor telefon seorang kawan dan kemudian cuba mengingat kembali nombor telefon 5 orang kawan tanpa di catat oleh murid dalam tempoh tertentu.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 3 • Meramalkan teknologi masa depan. Aras 2 • Membandingkan dan membezakan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. Aras 1 • Menerangkan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menggambarkan penciptaan alat teknologi masa depan. pertanian dan pembinaan. komunikasi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. 68 . Membuat perbandingan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. Menyiasat perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang iaitu pengangkutan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Menjalankan simulasi tentang kehidupan tanpa perkembangan teknologi. 69 . Mewajarkan pentingnya individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha yang dijalankan oleh beberapa pereka cipta. • • Memerihalkan kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi. Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan kepentingan individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi.