Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS
Tahun Empat
2002
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Duta 50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 1. 2.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. berketerampilan. .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. rohani.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik. .

Bulan dan Matahari Perkembangan Teknologi Penyumbang ix 1 5 7 10 19 21 28 36 42 51 57 59 62 67 70 vii .KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup Kuantiti Fizik Kemagnetan Bahan Asli dan Bahan Sintetik Bumi.

Kata Pengantar ix .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2002 .

Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju. Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba. kita perlu membentuk warganegara kritis. 1 inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Bagi mencapai hasrat ini. mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi. pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani. bersifat terbuka. membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata. harmonis dan bermoral tinggi. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. saintifik dan progresif . memandang jauh ke hadapan. masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. menghargai keseimbangan alam. Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan. emosi. rohani dan intelek. menghargai sumbangan sains dan teknologi. kemahiran. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sikap saintifik dan nilai murni.PENDAHULUAN Hasrat pendidikan di Malaysia Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu. Di samping itu. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. celik sains. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Sebagai satu bidang ilmu Sains sebagai bidang ilmu pengetahuan Masyarakat berilmu.

Sains sebagai proses inkuiri Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. tabah. membuat pengitlakan. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep. prihatin terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif. dan Sains untuk sekolah menengah. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Fizik. berfikiran terbuka. Sains untuk sekolah menengah atas pula Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah Tujuan matamata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah . Kimia dan Sains Tambahan. 2 Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Kurikulum ini digubal berdasarkan penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.pengetahuan. Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. ia memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Pembelajaran sains menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu. Justeru.

sikap saintifik dan nilai murni. Melalui program ini murid dapat menghubungkan fakta dengan konsep. inovatif. kemahiran berfikir. Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum. juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. kemahiran saintifik. Fokus mata pelajaran Sains Rendah Program ini memberikan asas yang kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains. strategi pengajaran dan pembelajaran. objektif dan kandungan kurikulum secara umum. berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 3 . dan isi kandungan. Melalui program ini murid berpeluang memahami sesuatu konsep atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan memberi penjelasan secara saintifik tentang kejadian fenomena tersebut. SP menggariskan penekanan matlamat. membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka. kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni untuk menyediakan mereka mempelajari sains di sekolah menengah. HSP memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tahun.di samping menghasilkan murid yang celik sains. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung. Kandungan dokumen kurikulum Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah merupakan program tiga tahun untuk murid Tahap II. Ia bertujuan untuk membolehkan murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar mereka melalui pengalaman dan juga penyiasatan. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara.

Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan. 4 .

5. dinamik. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah. 4. 6. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . 2. 5 . progresif. membuat keputusan dan mengkonsepsikan. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid: 1.MATLAMAT Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling. Justeru. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah. 3. murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin. bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. 7.

10.8. 11. 9. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup. 6 . Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi.

Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kaedah seperti eksperimen. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. sentuhan. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens 7 . Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. penyelidikan. projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. yang mungkin benar atau Mengelaskan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. pendengaran. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan.

untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. jadual. saiz. isi padu.tidak benar. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. Mengawal pemboleh ubah Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Membuat hipotesis 8 . graf. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. memilih. Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. rajah atau model. bentuk. Menerima. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. lisan. arah. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan.

peralatan dan bahan sains dengan tepat.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. mengumpulkan data. 9 . Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Melakar spesimen. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: • • • • • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea 10 dengan sistematik sebelum menerimanya. Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. sifat. sifat. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Membandingkan dan membezakan . Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. masa. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Menilai Membuat urutan Membuat kesimpulan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis 11 . Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. bentuk atau bilangan.Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan.

Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. lukisan dan artifak. Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea Menghubungkait -kan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. konsep. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat inferens Membuat hipotesis Meramalkan 12 . Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa.

Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Membuat keputusan saling berhubung kait. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut: Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. rasional. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. 13 . Mereka cipta Menyelesaikan masalah Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. adil dan saksama. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.

2. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 4. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 3.Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. Kemahiran Berfikir Kritis • Mencirikan • Menbandingkan & membezakan •Mengumpulkan & mengelaskan •Membuat urutan •Menyusun mengikut keutamaan •Menganalisis •Mengesan kecondongan •Menilai •Membuat kesimpulan Kreatif •Menjanakan idea •Menghubungkaitkan •Membuat inferens •Meramalkan •Membuat hipotesis •Mensintesiskan •Mengitlakkan •Membuat gambaran mental •Menganalogikan •Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir • Mengkonsepsikan • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan 14 .

Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. analitis dan sistematik.Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 15 . Untuk menguasai kemahiran proses sains. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. kreatif.

Dalam kurikulum ini. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Membuat hipotesis .Kemahiran Proses Sains Mentafsirkan data Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan 16 Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mengawal pemboleh ubah Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

. pengetahuan tentang kepelbagaian. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Mengawal pemboleh ubah. Kemahiran Proses Sains: Penerangan: Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. murid telah membuat membuat pemerhatian. membuat hipotesis dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan pengaratan. membuat inferens. guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. persamaan dan perbezaan ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah karat yang diperhatikan.saintifik. menentukan apakah pemboleh ubah yang terlibat. 17 Sebelum hasil pembelajaran ini. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang ciri haiwan. pemboleh ubah mana yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur. Membandingkan dan membezakan Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan.

. Bekerjasama. Berfikir secara rasional. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Baik hati dan penyayang. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Dalam kurikulum ini. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Bersifat objektif. Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: • • • • • • • • • • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Luwes dan berfikiran terbuka. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. Berani mencuba. memberi perhatian serta respons.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Yakin dan berdikari. 18 • • • • • • • • • • Berfikiran kritikal dan analitis. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Sistematik. Adil dan saksama. hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. menghayati. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

Sikap saintifik dan nilai murni: Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Mensyukuri peranan daya dan tenaga dalam kehidupan manusia. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. cermat. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. bekerjasama. Sikap saintifik dan nilai murni: 19 . jujur dan tabah. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali. Sistematik. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengamalkan penyiasatan dan penyelesaian masalah secara sistematik. dalam pengajaran dan pembelajaran. Mensyukuri kurniaan Tuhan. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti.Walau bagaimanapun.

pembelajaran 20 masteri. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. . Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. pembelajaran kontekstual. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Namun demikian. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. sains. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. konstruktivisme. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. teknologi dan masyarakat.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Dalam konteks ini. diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip 21 ! Pendekatan Sains. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM . Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: ! ! ! Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Dalam pembelajaran kontekstual. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Murid berpeluang bekerjasama. Teknologi dan Masyarakat (STM).

Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. penggunaan sumber luar bilik darjah. perhubungan dengan diri sendiri. projek. Dalam kurikulum ini. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Eksperimen E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. kinestetik. perbincangan. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. logikal matematik. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Secara kebiasaan. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: ! Mengenal pasti masalah penerangan ringkas tentang .bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. pemahaman tentang alam sekitar. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam 22 pengajaran dan pembelajaran. perhubungan antara individu. simulasi. perhubungan antara insan dengan Penciptanya. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Berikut diberikan kaedah ini. verbal linguistik. muzik dan irama. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen.

Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain.menentukan langkah menjalankan eksperimen. 23 . adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. penyelesaian masalah dan lain-lain. Semasa perbincangan. Dalam main peranan. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. Model boleh Dalam kurikulum ini.menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . penggunaan sumber luar bilik darjah. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. permainan dan penggunaan model.! ! ! ! ! ! ! ! Membuat hipotesis Merancang eksperimen . aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. projek.mengawal pemboleh ubah . simulasi.

Kajian Masa Depan Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. menyeronokkan dan bermakna. Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: . perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. institut penyelidikan. Hasil projek dalam bentuk laporan.digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. ia mesti dirancang secara rapi 24 Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. aktiviti seperti simulasi. Penyelesaian Masalah Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Projek di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. pusat sains. muzium. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Semasa penyelesaian masalah. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.

mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini. Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen. radio.• • • • • Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Lakukan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih. pakar rujuk atau sumber lain. teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. Internet dan kemudahan telesidang. Antara muka berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu. perisian komputer. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. penggunaan teknologi secara umum memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan 25 . mengumpul. video. Dalam konteks ini. teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. perisian kursus. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. Dalam konteks ini. teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan. bahan elektronik. Selain daripada ini.

Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1. Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Buku Panduan Pembelajaran Masteri 3. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Selain daripada bahan ini. bahan seperti buku teks. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains 5. Buku Panduan Pengurusan Makmal 4. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains 2.integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk 26 .

A1. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. Menyiasat Alam Fizikal. HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. Walau bagaimanapun. Ia juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pemblajaran. lebih daripada satu aktiviti .ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) iaitu Menyiasat Alam Kehidupan. dalam pengajaran dan pembelajaran. Menyiasat Alam Bahan. Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). menghayati. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Pada masa yang sama. mengaplikasikan. A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. mensintesiskan dan menilai. Secara am. mengagumi. menganalisis. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi. menghargai. menyayangi. kemahiran berfikir. mensyukuri dan mengamalkan. memahami. kemahiran saintifik. iaitu Aras 1 (A1). HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. 27 A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3). Hasil pembelajaran khusus dalam A1.

mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. • • • • • • • • • • • • • • 28 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Menghubungkaitkan Mencirikan Mengelaskan Penulisan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Mengetahui . Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. menganggar trend masa depan.menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain. mentafsir bahan atau idea. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan.mengingat kembali • • • • • Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan . Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • Memahami .

mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen .menggabungkan • komponen-komponen • untuk menghasilkan • keseluruhan idea • atau struktur yang • baru dan kreatif • • • • Mensintesiskan • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Berkomunikasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Menganalisis .menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh Mencerakinkan Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 29 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • .Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengaplikasikan .

menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan Membuat keputusan Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • • • Menghargai Menghayati Mengagumi • • • • • • • • • • • 30 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menjawab Melaporkan Memberitahu Menyoal Menerangkan Mengenali Menyatakan Mengenal pasti Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan Mencadangkan Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Menyedari • Memerihalkan .Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menilai .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Menghormati 31 .

bagi keseimbangan alam secara semula jadi. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Elektrik. Tema ini juga membincangkan fenomena cahaya. 32 Kuantiti Fizik. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains. Menyiasat Dunia Teknologi Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yang berlaku dalam alam. 4. gerakan. elektrik. Menyiasat Alam Fizikal Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. 4. magnet dan tenaga. Menyiasat Alam Fizikal C. Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. Kemandirian Hidupan. bunyi. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup. Di samping itu pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan. 2. 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: A. daya. penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik. Tema ini juga memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka sendiri. 2. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: A. 3. proses hidup. haba. Menyiasat Alam Kehidupan 1. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1.Tajuk dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 4. interaksi antara hidupan dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya . 3. Menyiasat Alam Bahan D. Kemagnetan. Interaksi Antara Hidupan. Haba Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang kepelbagaian hidupan. B. Menyiasat Alam Kehidupan B. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta E.

5. 6. 7. 8. C.

Cahaya Bunyi Tenaga Daya dan Gerakan. Menyiasat Alam Bahan

D.

Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria. Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaat kepada manusia. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Bumi, Bulan dan Matahari. 2. Fenomena Alam. 3. Astronomi. E. Menyiasat Dunia Teknologi

Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya. Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di sebalik kejadian awan dan hujan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahan Asli dan Bahan Sintetik. Pepejal, Cecair dan Gas. Asid dan Alkali. Pengaratan. Pengawetan Bahan Makanan. Pengendalian Bahan Buangan.

Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka pelajari. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Perkembangan Teknologi. 2. Struktur Binaan. 3. Mesin. 33

Objektif Pembelajaran Sains Tahun Empat
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti berikut: MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Kepelbagaian Hidup dalam Alam

Hidupan dan Proses Hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memahami hidupan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Memahami hidupan membiak. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

1. 2. 3. 4.

5.

Memahami Smanusia, haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Kuantiti Fizik 1. 2. 3. 4. Memahami konsep panjang. Memahami konsep luas. Memahami konsep isipadu. Memahami objek mempunyai jisim.

34

5. 6.

Memahami konsep masa. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bumi, Bulan dan Matahari 1. 2. 3. 4. 5. Memahami bentuk, saiz dan tarikan graviti Bumi. Memahami permukaan Bumi. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Memahami ciri Matahari. Mensyukuri penciptaan Bumi, Bulan dan Matahari.

Kemagnetan 1. 2. Memahami tindakan magnet. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan harian.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. 2. 3. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Perkembangan Teknologi 1. 2. 3. Memahami teknologi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi.

35

Menyenaraikan pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. • Mencirikan hidupan dan bukan hidupan. Aras 2 • Mengenal pasti pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. Aras 3 • Mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia. Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam 1. haiwan dan tumbuhan. 36 . haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Aras 1 • Mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan. Memerhati dan membincangkan ciri hidupan dan bukan hidupan. Memahami manusia. haiwan dan tumbuhan.

di darat. 37 Memerhatikan dan mencirikan haiwan dan tumbuhan. . Aras 2 • Membanding dan membezakan haiwan berdasarkan ciri.mempunyai belalai. Aras 3 • Menerangkan ciri haiwan boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. (b) Tumbuhan berdasarkan ciri. (c) Cara membiak. Membuat perbandingan antara: (a) Haiwan berdasarkan ciri.makan haiwan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. • Mencirikan tumbuhan.berkaki. (f) Sifat khas. Membincangkan ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan.di air. Mengumpulkan haiwan mengikut ciri yang berikut: (a) Litupan badan-bercengkerang. berbulu. bertanduk.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 1 • Mencirikan haiwan. berekor.melahirkan anak. bersisik. • Membanding dan membezakan tumbuhan berdasarkan ciri. • Menerangkan ciri tumbuhan boleh digunakan untuk mengelaskan tumbuhan. makan tumbuhan. bercuping telinga. bertelor. (e) Tabiat makan. (d) Habitat. (b) Anggota badan.

Memahami haiwan dan tumbuhan daripada musuh. • Memerihalkan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. daun. dan jenis urat daun. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri.di air. bau. akar serabut. (a) Mengeluarkan racun. Mengumpulkan tumbuhan mengikut ciri yang berikut: (a) Warna. mempunyai ciri khas bagi melindungi diri (a) Mengeluarkan bisa. (c) Batang berkayu dan tidak berkayu. Aras 1 • Memerihalkan pelbagai cara haiwan melindungi diri daripada musuh. getah. di darat. kuku tajam. bebawang.akar tunjang. Menyenaraikan pelbagai cara haiwan melindungi diri 3. spora. keratan batang.anak tunas. rizom. (b) Badan berduri.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • • Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri. umbisi. (b) Berduri (c) Mengeluarkan bau. (d) Cara membiak-biji benih. bertanduk. Menyenaraikan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. (e) Habitat. (b) Jenis akar. bentuk. 38 . daripada musuh.

Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada musuh. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. 39 .

Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai ciri khas haiwan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. • Menyenaraikan pelbagai ciri khas tumbuhan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti migrasi. Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. menggugurkan daun. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berbulu tebal. 40 . daun berlilin. berhibernasi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti menggulungkan daun. menyimpan lemak di dalam badan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berdaun kecil.

verbarium atau sebagainya. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. Menyediakan buku skrap tentang kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. taman sumber sains.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. • Menunjukkan minat terhadap kepelbagaian hidupan dalam alam. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. 5. 41 . Memelihara pelbagai haiwan dan tumbuhan di dalam akuarium .

cahaya matahari dan udara. • Membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Aras 2 • Menerangkan keperluan asas hidupan. Membincangkan maksud keperluan asas untuk hidup. Memerhatikan dan membincangkan tentang tabiat haiwan untuk membuat inferens tentang keperluan asasnya. Aras 1 • Menerangkan maksud keperluan asas hidupan. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. 42 . Menjalankan eksperimen untuk menentukan keperluan asas tumbuhan iaitu air. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan keperluan asas antara hidupan. Membincangkan untuk melihat persamaan dan perbezaan keperluan asas antara hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hidupan dan Proses Hidup 1. Memahami hidupan memerlukan keperluan asas untuk hidup.

Membincangkan cara tumbuhan menjalankan respirasi melalui liang stoma. belalang menjalani respirasi. Memerhatikan cara manusia dan haiwan seperti kucing. Respirasi sel tidak dibincangkan. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan cara hidupan menjalani respirasi. Membincangkan cara haiwan menjalankan respirasi seperti melalui peparu.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara manusia. haiwan dan tumbuhan menjalani respirasi. Aras 1 • Menyatakan hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Nota: Hanya membincangkan bagaimana udara masuk dan keluar daripada tubuh. Aras 2 • Memerihalkan cara hidupan menjalani respirasi. liang pernafasan atau kulit lembab. cacing. Memerhatikan daun yang direndam dalam air suam dan membuat inferens terhadap proses yang berlaku. Memahami hidupan menjalani respirasi. 43 .

(b) haiwan yang makan haiwan .karnivor. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai makanan manusia. Aras 3 • Mengelaskan haiwan mengikut pemakanan. Aras 2 • Menerangkan kumpulan hidupan yang berlainan makan makanan yang berbeza. • Menyenaraikan pelbagai makanan haiwan. 44 .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mengumpulkan dan mengelaskan haiwan mengikut jenis makanan iaitu: (a) haiwan yang makan tumbuhan-herbivor. Memerhatikan jenis makanan yang diambil oleh manusia dan kumpulan haiwan. (c) haiwan yang makan haiwan dan tumbuhanomnivor. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza.

Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan secara operasi pertumbuhan hidupan. Aras 2 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan pertumbuhan hidupan. panjang dan jisim. Aras 1 • Menghubungkaitkan antara pertambahan saiz dengan pertumbuhan hidupan. bilangan daun dan lilitan batang. Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Aras 3 • Mendefinisi secara operasi pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan haiwan peliharaan dari segi ketinggian. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. 45 .

MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Aras 3 • Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan tinja dalam menjaga kesihatan. Aras 1 • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh manusia. Aras 2 • Menerangkan manusia melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. Membincangkan untuk membuat inferens kesan ke atas kesihatan hidupan jika tidak menyingkirkan hasil kumuh dan tinja. . (b) Haiwan seperti kucing. • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh haiwan. monyet dan lembu. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. 46 Membincangkan hasil perkumuhan oleh: (a) Manusia. Membincangkan manusia dan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil kumuh dan tinja. • Menerangkan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja.

Aras 1 • Menyatakan cara manusia membiak. umbisi dan bebawang. anak tunas. • Menyatakan cara tumbuhan membiak. Memahami hidupan membiak. 47 Mengumpul dan menyusun maklumat tentang perkara yang berikut: (a) Manusia membiak secara melahirkan anak. (b) Haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. • Menyatakan cara haiwan membiak. • Memadankan tumbuhan dengan cara pembiakan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. spora. Aras 3 • Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. (c) Tumbuhan membiak melalui biji benih. Aras 2 • Memadankan haiwan dengan cara pembiakan. • Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakan. rizom. Membuat pengelasan berdasarkan cara pembiakan bagi: (a) Haiwan (b) Tumbuhan . daun. keratan batang.

mengengsot. Memerhatikan pelbagai cara manusia dan haiwan bergerak. melompat. Aras 1 • Menyatakan cara pergerakan manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 7. merayap. Memahami manusia dan haiwan bergerak. menjalar. Aras 3 • Membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. 48 . berenang dan terbang. berlari. merangkak. • Menyatakan cara pergerakan haiwan. Menjalankan simulasi pelbagai cara haiwan bergerak seperti berjalan. Aras 2 • Memerihalkan pelbagai cara pergerakan haiwan tertentu. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens manusia dan haiwan bergerak.

. • Memerihalkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. sentuhan dan graviti. 49 Membincangkan manusia. Aras 1 • Menyatakan hidupan bergerak balas terhadap rangsangan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. haiwan dan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya. air. Aras 2 • Menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Membuat kajian lapangan tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan iaitu pucuk. daun dan akar. • Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. Aras 3 • Membuat inferens tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan.

• Menerangkan manusia boleh melakukan lebih banyak pergerakan berbanding dengan haiwan lain. Membincangkan amalan cara hidup yang sihat dari segi pemakanan dan persekitaran yang sesuai. Membincangkan pelbagai pergerakan yang boleh dilakukan oleh manusia. Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kesejahteraan hidup. Mempraktikkan cara hidup yang sihat. Menjalankan projek tanaman pokok dengan menggunakan tinja haiwan sebagai baja. • • • 50 . Menggunakan hasil perkumuhan dan tinja haiwan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kuantiti Fizik 1. Membincangkan panjang sebagai ukuran jarak antara dua titik. sentimeter dan meter. Aras 2 • Mengukur dengan tepat panjang objek. Aras 1 • Menerangkan konsep panjang. Mengukur panjang menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan seperti jengkal. Aras 3 • Menganggar panjang suatu objek menggunakan unit piawai. Menganggar dengan menggunakan unit piawai: (a) Ketinggian sesuatu objek seperti pokok dan bangunan. Membincangkan pengukur panjang dan unit yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek. Memahami konsep panjang. (b) Panjang sesuatu objek seperti bas dan bangunan. • Menyatakan pengukur panjang dan unitnya. pensel dan batang mancis (b) Alat yang berunit piawai iaitu milimeter. 51 .

Aras 2 • Mengukur luas suatu permukaan. (b) Berunit piawai.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 3 • Menganggar luas suatu permukaan dengan menggunakan unit piawai. iaitu satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) 52 . Membincangkan luas sebagai besarnya sesuatu permukaan. Mengukur luas permukaan segiempat tepat menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan seperti seperti jubin segiempat sama yang kecil. Memahami konsep luas Aras 1 • Menerangkan konsep luas • Menyatakan unit luas. (b) Alat berunit piawai seperti satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) Menganggar luas permukaan sehelai daun menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan iaitu jubin segiempat sama yang kecil.

(b) Alat berunit piawai seperti. 53 . contohnya selinder penyukat dan bekas bersenggat yang beunit (cm3 atau ml) Mengukur isipadu kotak lohong dengan menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan. seperti satu unit isipadu kubus. Menyukat isipadu objek seperti batu menggunakan kaedah sesaran. contohnya gelas dan mangkuk.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Aras 1 • Menerangkan konsep isipadu. • Mengukur isipadu suatu cecair. Aras 3 • Mengukur isipadu suatu pepejal. Memahami konsep isipadu. satu unit isipadu yang berukuran 1 sentimeter padu (cm3 atau ml) Menyukat isipadu cecair dengan menggunakan selinder penyukat dan unit cm 3 atau ml . Membincangkan pengukur isipadu cecair seperti yang berikut: (a) Alat yang diseragamkan. (b) Alat berunit piawai. Membincangkan isipadu sebagai besarnya sesuatu ruang. • Menyatakan unit isipadu. Aras 2 • Menyatakan pengukur isipadu cecair.

Memahami objek mempunyai jisim.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Aras 2 • Menyatakan pengukur jisim. Nota: Dalam kehidupan harian jisim disebut sebagai berat dan diukur dalam unit kilogram tetapi sebenarnya unit berat adalah Newton. • Mengukur jisim objek. Aras 1 • Membandingkan jisim pelbagai objek. 54 . Membandingkan jisim pelbagai objek secara kualitatif. Mengukur jisim objek menggunakan neraca. Aras 3 • Menganggar jisim sesuatu objek. Membincangkan unit jisim dan alat yang digunakan untuk mengukur jisim. • Menyatakan unit jisim. Menganggar jisim sesuatu objek yang sukar ditimbang disebabkan oleh saiz atau ketiadaan neraca dengan menggunakan unit sukatan jisim atau secara perbandingan.

lantunan bola. Membincangkan masa sebagai tempoh antara dua ketika. Membincangkan unit masa. Mengkaji peristiwa contohnya penitisan air. siang dan malam dan pergerakan kereta untuk menentukan sama ada peristiwa ini boleh digunakan untuk menyukat masa.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Aras 2 • Menerangkan asas pengukuran masa. • Mengukur masa suatu peristiwa. denyutan nadi. (b) Menggunakan jam randik. Mengukur masa yang diambil untuk berjalan dari belakang ke hadapan bilik darjah seperti yang berikut: (a) Menggunakan peristiwa yang berlaku secara seragam dan berulang. ayunan bandul. Memahami konsep masa. Aras 3 • Menyatakan unit masa. Menjalankan projek menyediakan alat mengukur masa seperti jam pasir atau jam matahari 55 . Membincangkan masa diukur berasaskan peristiwa yang berlaku secara berulang dengan seragam. Aras 1 • Menerangkan konsep masa.

• Memerihalkan kehidupan harian tanpa unit piawai. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian. 56 .MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. Membincangkan kehidupan harian tanpa unit piawai.

klip kertas. • Mengelaskan bahan berdasarkan tindakan magnet. Memerhatikan tindakan antara dua magnet batang atau magnet selinder. Membincangkan kutub utara dan kutub selatan magnet. butang beg dan pintu almari. pembaris. Memahami tindakan magnet. jarum. pemadam dan tin aluminium. Aras 3 • Menerangkan penggunaan magnet dalam kehidupan. pensel. Aras 1 • Memerihalkan tindakan magnet ke atas pelbagai objek. Menyiasat tindakan magnet ke atas pelbagai objek contohnya pin. Menyiasat penggunaan magnet dalam kehidupan harian contohnya kompas. Mengkaji tindakan magnet batang yang digantung bebas. Aras 2 • Memerihalkan tarikan dan tolakan antara magnet. Menyiasat bahan magnet dan bahan bukan magnet. 57 . • Menyatakan kutub magnet.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kemagnetan 1.

Membincangkan kesan ketiadaan magnet dalam kehidupan. 58 .MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan. • Menerangkan faedah penggunaan magnet dalam pembinaan alatan keperluan harian.

• Mengenal pasti sumber semula jadi bahan sintetik. Aras 2 • Mengelaskan jenis bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. Aras 3 • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan asli. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan asli mengikut jenis contohnya kayu. Aras 1 • Mengenal pasti bahan asli dan bahan sintetik. • Mengelaskan jenis bahan sintetik yang digunakan untuk membuat objek. Memerhatikan beberapa bahan sintetik yang diperbuat daripada sumber semula jadinya iaitu petroleum. kapas. sutera dan bulu.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. . Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. 59 Memerhatikan dan menyenaraikan objek di sekitar yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. haiwan. getah. tanih. Memerhatikan beberapa bahan asli bagi menentukan sumber semula jadinya sama ada tumbuhan. kulit. batuan. logam. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan sintetik mengikut jenis seperti plastik dan kain sintetik.

Aras 3 • Menjelaskan dengan contoh sifat fizikal bahan dan kegunaannya. Membincangkan kegunaan bahan berdasarkan sifat fizikal. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. keapungan. kegilapan dan kebolehan menyerap air contohnya plastik. Aras 2 • Mencirikan bahan asli dan bahan sintetik dari segi sifat fizikal. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. getah dan kapas.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. 60 . Memerhatikan dan mencirikan bahan asli dan bahan sintetik. kayu. Aras 1 • Menyatakan sifat fizikal bahan. logam.

Mengambil bahagian dalam kempen guna semula dan kitar semula bahan. Membincangkan penggunaan sumber alam secara bijaksana. 61 . • • Menggunakan sumber alam dengan bijaksana. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mempraktikkan amalan guna semula dan kitar semula bahan.

Memahami bentuk. Memerhatikan objek-objek yang dijatuhkan ke lantai dan membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. 62 . Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bumi. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (lebih kurang 30 cm) dan dari jarak jauh (lebih kurang 15 m) Memerhatikan gambar foto Bumi yang diambil dari angkasa lepas dan berbincang tentang bentuk Bumi. dan tarikan graviti Bumi. Aras 3 • Membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bumi. Bulan dan Matahari 1. Menggambarkan saiz Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seorang berjalan mengelilingi Bumi di garisan khatulistiwa tanpa berhenti adalah selama 7 tahun. Aras 2 • Memerihalkan anggaran saiz Bumi. saiz.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. • Memerihalkan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. lautan dan atmosfera. Membincangkan kepentingan bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. 63 . Aras 2 • Memerihalkan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan mengakibatkan ketiadaan salah satu bahagian permukaan Bumi. Aras 1 • Menyatakan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Aras 3 • Meramalkan keadaan di Bumi jika satu daripada bahagian permukaan Bumi musnah. (c) Atmosfera mengandungi udara. sungai dan tasik. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi contohnya: (a) Daratan terdapat gunung-ganang. Memerhatikan dan mengenal pasti bahagian permukaan Bumi iaitu daratan. Memahami permukaan Bumi. (b) Lautan terdiri daripada lebih kurang 70% daripada permukaan Bumi.

Aras 3 • Menerangkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara perbandingan. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Bulan dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. Menjalankan simulasi melancong ke Bulan untuk menjelaskan keadaan permukaan Bulan. • Memerihalkan keadaan permukaan Bulan. Aras 2 • Memerihalkan saiz Bulan berbanding Bumi. mengambil masa lebih kurang 23 tahun. (b) Membayangkan bilangan hari jika seekor burung terbang dari Bumi ke Bulan tanpa henti mengambil masa lebih kurang 10 tahun. saiz dan keadaan permukaannya. 64 .MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Menggambarkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara yang berikut: (a) Membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan dari Bumi ke Bulan tanpa henti. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bulan. Memerhatikan Bulan purnama dari segi bentuk.

. Aras 3 • Membuat inferens punca semula jadi cahaya dan haba di Bumi. Memahami ciri Matahari. Menggambarkan jarak Matahari dari Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan mengelilingi Bumi tanpa henti adalah selama lebih kurang 23 tahun. Aras 2 • Memerihalkan saiz Matahari berbanding Bumi. Membandingkan saiz ketara beberapa objek yang mewakili Bumi. Memerhatikan bentuk Matahari pada waktu senja atau melihat gambar foto Matahari. Menyiasat sama ada Matahari memancarkan cahaya dan haba. • Menghubungkaitkan saiz Bulan dan Matahari yang dilihat dengan mata kasar. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Matahari. Bulan dan Matahari yang diletakkan pada jarak dekat dan jauh.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. • Memerihalkan jarak Bumi ke Matahari. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. Amaran: Melihat Matahari secara terus adalah dilarang kerana cahaya Matahari sangat terang dan boleh merosakan mata. 65 . dengan jarak Bulan dan Matahari dari Bumi.

Bulan dan Matahari. • • • Menerangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. Mengambil manfaat sumber yang ada di Bumi dan alam semesta. Menjalankan projek penjagaan alam sekitar. 66 . Mempraktikkan amalan penjagaan alam sekitar secara bijaksana. Mensyukuri penciptaan Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Membincangkan sumber yang ada di alam. Membincangkan peranan manusia sebagai pengurus alam.

Mengenal pasti melalui contoh alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. Mengenal pasti rekaan teknologi yang terdapat dalam kehidupan harian contohnya alat tulis. badan dan deria manusia adalah berbeza dan mempunyai had. badan dan deria sendiri dengan cara yang berikut: (a) Mengingat kembali nombor telefon seorang kawan dan kemudian cuba mengingat kembali nombor telefon 5 orang kawan tanpa di catat oleh murid dalam tempoh tertentu. Aras 3 • Menerangkan rekaan teknologi dalam kehidupan harian. Aras 2 • Mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. (c) Membaca tulisan yang sama dari jarak yang berbeza. alat komunikasi. Aras 1 • Menyenaraikan perkara yang berupaya dilakukan oleh manusia dan perkara di luar keupayaan manusia.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkembangan Teknologi 1. Menguji kendiri keupayaan otak. 67 . kaedah cantuman tumbuhan dan kaedah kitar semula. (b) Melompat setinggi yang boleh dan cuba menyentuh siling. Memahami teknologi. peralatan dapur. alat mengira. Membincangkan keupayaan otak.

Menyiasat perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang iaitu pengangkutan. Membuat perbandingan teknologi dahulu dan teknologi sekarang.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 2 • Membandingkan dan membezakan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. Aras 3 • Meramalkan teknologi masa depan. Aras 1 • Menerangkan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. pertanian dan pembinaan. komunikasi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menggambarkan penciptaan alat teknologi masa depan. 68 .

Mewajarkan pentingnya individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. 69 . Menjalankan simulasi tentang kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi. Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan kepentingan individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. • • Memerihalkan kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha yang dijalankan oleh beberapa pereka cipta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful