Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS
Tahun Empat
2002
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Duta 50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 1. 2.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

masyarakat dan negara. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. . berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. . pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Bulan dan Matahari Perkembangan Teknologi Penyumbang ix 1 5 7 10 19 21 28 36 42 51 57 59 62 67 70 vii .KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup Kuantiti Fizik Kemagnetan Bahan Asli dan Bahan Sintetik Bumi.

Kata Pengantar ix .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2002 .

harmonis dan bermoral tinggi. kita perlu membentuk warganegara kritis. Di samping itu. mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi. masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bersifat terbuka. Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. celik sains. membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata. emosi. menghargai keseimbangan alam. rohani dan intelek. Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan. 1 inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu. saintifik dan progresif . Sebagai satu bidang ilmu Sains sebagai bidang ilmu pengetahuan Masyarakat berilmu. memandang jauh ke hadapan. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Bagi mencapai hasrat ini. kemahiran. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani.PENDAHULUAN Hasrat pendidikan di Malaysia Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. menghargai sumbangan sains dan teknologi. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju. Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba. sikap saintifik dan nilai murni.

pengetahuan. Sains sebagai proses inkuiri Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. prihatin terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. Sains untuk sekolah menengah atas pula Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah Tujuan matamata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah . 2 Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Pembelajaran sains menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu. tabah. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah. Kurikulum ini digubal berdasarkan penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. Kimia dan Sains Tambahan. sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. dan Sains untuk sekolah menengah. membuat pengitlakan. Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. ia memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. berfikiran terbuka. Justeru. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep. Fizik. Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan.

Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung.di samping menghasilkan murid yang celik sains. Ia bertujuan untuk membolehkan murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar mereka melalui pengalaman dan juga penyiasatan. Kandungan dokumen kurikulum Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah merupakan program tiga tahun untuk murid Tahap II. inovatif. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum. 3 . objektif dan kandungan kurikulum secara umum. Fokus mata pelajaran Sains Rendah Program ini memberikan asas yang kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains. Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran. kemahiran saintifik. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. sikap saintifik dan nilai murni. Melalui program ini murid berpeluang memahami sesuatu konsep atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan memberi penjelasan secara saintifik tentang kejadian fenomena tersebut. berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Melalui program ini murid dapat menghubungkan fakta dengan konsep. kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni untuk menyediakan mereka mempelajari sains di sekolah menengah. kemahiran berfikir. juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. dan isi kandungan. strategi pengajaran dan pembelajaran. SP menggariskan penekanan matlamat. HSP memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tahun. membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka.

Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan. 4 .

Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. membuat keputusan dan mengkonsepsikan. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah. bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. 4. 6. Justeru. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid: 1. dinamik.MATLAMAT Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. 2. murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin. 5 . Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. 5. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . 7. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan. progresif. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah.

6 . Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup. 11. 9. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 10.8.

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. sentuhan. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens 7 . pendengaran. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. penyelidikan. Kaedah seperti eksperimen.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. yang mungkin benar atau Mengelaskan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan.

Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. memilih. saiz. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. rajah atau model. graf. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. lisan. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Mengawal pemboleh ubah Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Membuat hipotesis 8 .tidak benar. jadual. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. bentuk. Menerima. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. isi padu. arah. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: • • • • • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. mengumpulkan data. 9 . mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Melakar spesimen. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. peralatan dan bahan sains dengan tepat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Membandingkan dan membezakan . sifat. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea 10 dengan sistematik sebelum menerimanya. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. sifat.

Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. bentuk atau bilangan. Menilai Membuat urutan Membuat kesimpulan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis 11 . Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. masa. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan.

Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat inferens Membuat hipotesis Meramalkan 12 . Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. lukisan dan artifak. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. konsep. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea Menghubungkait -kan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

13 . Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut: Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. adil dan saksama. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Membuat keputusan saling berhubung kait. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. rasional. Mereka cipta Menyelesaikan masalah Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Penguasaan kemahiran berfikir kritis.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan.

KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 3. KBSB diperkenalkan. Kemahiran Berfikir Kritis • Mencirikan • Menbandingkan & membezakan •Mengumpulkan & mengelaskan •Membuat urutan •Menyusun mengikut keutamaan •Menganalisis •Mengesan kecondongan •Menilai •Membuat kesimpulan Kreatif •Menjanakan idea •Menghubungkaitkan •Membuat inferens •Meramalkan •Membuat hipotesis •Mensintesiskan •Mengitlakkan •Membuat gambaran mental •Menganalogikan •Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir • Mengkonsepsikan • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan 14 . 2. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. 5. 4. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.

seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 15 .Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. Untuk menguasai kemahiran proses sains. analitis dan sistematik. kreatif.

Dalam kurikulum ini. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Membuat hipotesis .Kemahiran Proses Sains Mentafsirkan data Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan 16 Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mengawal pemboleh ubah Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

pengetahuan tentang kepelbagaian. membuat inferens. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. persamaan dan perbezaan ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. . Dalam pengajaran dan pembelajaran. guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini. pemboleh ubah mana yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah karat yang diperhatikan. menentukan apakah pemboleh ubah yang terlibat. Kemahiran Proses Sains: Penerangan: Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. membuat hipotesis dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan pengaratan. murid telah membuat membuat pemerhatian. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. Membandingkan dan membezakan Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan.saintifik. murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat. 17 Sebelum hasil pembelajaran ini. Mengawal pemboleh ubah. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang ciri haiwan.

Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Sistematik. mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. memberi perhatian serta respons. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan. Dalam kurikulum ini. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. Adil dan saksama. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: • • • • • • • • • • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Berfikir secara rasional. Luwes dan berfikiran terbuka. 18 • • • • • • • • • • Berfikiran kritikal dan analitis. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. menghayati. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Bersifat objektif. Bekerjasama.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Baik hati dan penyayang. Yakin dan berdikari. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Berani mencuba. .

Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengamalkan penyiasatan dan penyelesaian masalah secara sistematik. Sikap saintifik dan nilai murni: Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. bekerjasama. Sikap saintifik dan nilai murni: 19 . cermat.Walau bagaimanapun. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Mensyukuri peranan daya dan tenaga dalam kehidupan manusia. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali. Mensyukuri kurniaan Tuhan. kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. dalam pengajaran dan pembelajaran. jujur dan tabah. Sistematik. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.

Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. pembelajaran 20 masteri. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. sains. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Namun demikian. teknologi dan masyarakat. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. konstruktivisme. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. pembelajaran kontekstual. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. . perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.

Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM .Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip 21 ! Pendekatan Sains. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: ! ! ! Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Dalam konteks ini. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. diwujudkan dalam kurikulum ini. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Teknologi dan Masyarakat (STM). Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual.

projek. verbal linguistik. logikal matematik. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. perhubungan antara individu. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. muzik dan irama. Eksperimen E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. penggunaan sumber luar bilik darjah. perbincangan. pemahaman tentang alam sekitar. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . perhubungan dengan diri sendiri. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. perhubungan antara insan dengan Penciptanya. Secara kebiasaan. simulasi. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut diberikan kaedah ini. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: ! Mengenal pasti masalah penerangan ringkas tentang . guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam 22 pengajaran dan pembelajaran. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Dalam kurikulum ini.bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. kinestetik.

murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. permainan dan penggunaan model. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. projek. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.menentukan langkah menjalankan eksperimen. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. 23 . penyelesaian masalah dan lain-lain. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. simulasi.menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . Dalam main peranan. Model boleh Dalam kurikulum ini.mengawal pemboleh ubah . Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan.! ! ! ! ! ! ! ! Membuat hipotesis Merancang eksperimen . kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. penggunaan sumber luar bilik darjah. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. Semasa perbincangan.

Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. aktiviti seperti simulasi. Kajian Masa Depan Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. institut penyelidikan. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. pusat sains. Projek di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Hasil projek dalam bentuk laporan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. menyeronokkan dan bermakna. Penyelesaian Masalah Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Semasa penyelesaian masalah. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: . paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. ia mesti dirancang secara rapi 24 Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. muzium.digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan.

teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. Internet dan kemudahan telesidang. Dalam konteks ini. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. penggunaan teknologi secara umum memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan 25 . video. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. mengumpul. Antara muka berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar.• • • • • Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Lakukan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih. Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak. mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini. pakar rujuk atau sumber lain. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen. Dalam konteks ini. radio. Selain daripada ini. Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. perisian komputer. Selain daripada itu. perisian kursus. bahan elektronik. teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran.

Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini. bahan seperti buku teks. Buku Panduan Pembelajaran Masteri 3. Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains 2. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains 5.integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Selain daripada bahan ini. Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1. Buku Panduan Pengurusan Makmal 4. perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk 26 .

Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. iaitu Aras 1 (A1). urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. Secara am. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus. Ia juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pemblajaran. kemahiran saintifik. lebih daripada satu aktiviti . mensintesiskan dan menilai. Walau bagaimanapun. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Menyiasat Alam Bahan. Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3).ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) iaitu Menyiasat Alam Kehidupan. menghayati. 27 A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. dalam pengajaran dan pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. A1. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi. menyayangi. mengaplikasikan. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. mensyukuri dan mengamalkan. memahami. menghargai. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan. HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. Pada masa yang sama. Menyiasat Alam Fizikal. menganalisis. HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Hasil pembelajaran khusus dalam A1. Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras. kemahiran berfikir. mengagumi.

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • Memahami .mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. mentafsir bahan atau idea.menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain. • • • • • • • • • • • • • • 28 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Menghubungkaitkan Mencirikan Mengelaskan Penulisan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Mengetahui . menganggar trend masa depan.mengingat kembali • • • • • Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengaplikasikan .menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh Mencerakinkan Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 29 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • .menggabungkan • komponen-komponen • untuk menghasilkan • keseluruhan idea • atau struktur yang • baru dan kreatif • • • • Mensintesiskan • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Berkomunikasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Menganalisis .mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menilai .menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan Membuat keputusan Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • • • Menghargai Menghayati Mengagumi • • • • • • • • • • • 30 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menjawab Melaporkan Memberitahu Menyoal Menerangkan Mengenali Menyatakan Mengenal pasti Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan Mencadangkan Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Menyedari • Memerihalkan .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Menghormati 31 .

Menyiasat Alam Fizikal C. penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains. proses hidup. B. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: A. 32 Kuantiti Fizik. Menyiasat Alam Fizikal Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. 2. 4. Menyiasat Dunia Teknologi Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yang berlaku dalam alam. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: A. Tema ini juga memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka sendiri. Kemagnetan. Interaksi Antara Hidupan. 3. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup. 3. daya. Kemandirian Hidupan. Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. interaksi antara hidupan dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya . Tema ini juga membincangkan fenomena cahaya.Tajuk dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 4. bagi keseimbangan alam secara semula jadi. gerakan. Menyiasat Alam Kehidupan 1. magnet dan tenaga. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta E. Menyiasat Alam Kehidupan B. 4. Menyiasat Alam Bahan D. haba. Haba Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang kepelbagaian hidupan. elektrik. Elektrik. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. bunyi. 2. Di samping itu pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan.

5. 6. 7. 8. C.

Cahaya Bunyi Tenaga Daya dan Gerakan. Menyiasat Alam Bahan

D.

Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria. Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaat kepada manusia. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Bumi, Bulan dan Matahari. 2. Fenomena Alam. 3. Astronomi. E. Menyiasat Dunia Teknologi

Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya. Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di sebalik kejadian awan dan hujan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahan Asli dan Bahan Sintetik. Pepejal, Cecair dan Gas. Asid dan Alkali. Pengaratan. Pengawetan Bahan Makanan. Pengendalian Bahan Buangan.

Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka pelajari. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Perkembangan Teknologi. 2. Struktur Binaan. 3. Mesin. 33

Objektif Pembelajaran Sains Tahun Empat
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti berikut: MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Kepelbagaian Hidup dalam Alam

Hidupan dan Proses Hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memahami hidupan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Memahami hidupan membiak. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

1. 2. 3. 4.

5.

Memahami Smanusia, haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Kuantiti Fizik 1. 2. 3. 4. Memahami konsep panjang. Memahami konsep luas. Memahami konsep isipadu. Memahami objek mempunyai jisim.

34

5. 6.

Memahami konsep masa. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bumi, Bulan dan Matahari 1. 2. 3. 4. 5. Memahami bentuk, saiz dan tarikan graviti Bumi. Memahami permukaan Bumi. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Memahami ciri Matahari. Mensyukuri penciptaan Bumi, Bulan dan Matahari.

Kemagnetan 1. 2. Memahami tindakan magnet. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan harian.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. 2. 3. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Perkembangan Teknologi 1. 2. 3. Memahami teknologi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi.

35

Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia. haiwan dan tumbuhan. Aras 3 • Mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia. haiwan dan tumbuhan. Menyenaraikan pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. • Mencirikan hidupan dan bukan hidupan. haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami manusia. Aras 2 • Mengenal pasti pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. Memerhati dan membincangkan ciri hidupan dan bukan hidupan. Aras 1 • Mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam 1. 36 .

(d) Habitat. (f) Sifat khas. makan tumbuhan. (b) Anggota badan. Membuat perbandingan antara: (a) Haiwan berdasarkan ciri. berekor. Mengumpulkan haiwan mengikut ciri yang berikut: (a) Litupan badan-bercengkerang. bercuping telinga. Aras 2 • Membanding dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. • Mencirikan tumbuhan. bertanduk. bertelor. di darat. • Menerangkan ciri tumbuhan boleh digunakan untuk mengelaskan tumbuhan.makan haiwan.mempunyai belalai. (b) Tumbuhan berdasarkan ciri. Aras 1 • Mencirikan haiwan.melahirkan anak. (c) Cara membiak.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. bersisik. . Aras 3 • Menerangkan ciri haiwan boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan.berkaki. 37 Memerhatikan dan mencirikan haiwan dan tumbuhan. Membincangkan ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. berbulu.di air. • Membanding dan membezakan tumbuhan berdasarkan ciri. (e) Tabiat makan.

• Memerihalkan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. (b) Badan berduri.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • • Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri. rizom. 38 . di darat. umbisi. daun. Aras 1 • Memerihalkan pelbagai cara haiwan melindungi diri daripada musuh. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri. getah. mempunyai ciri khas bagi melindungi diri (a) Mengeluarkan bisa.di air. (b) Berduri (c) Mengeluarkan bau. Memahami haiwan dan tumbuhan daripada musuh. kuku tajam. Menyenaraikan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. (d) Cara membiak-biji benih. spora. bentuk. Mengumpulkan tumbuhan mengikut ciri yang berikut: (a) Warna. Menyenaraikan pelbagai cara haiwan melindungi diri 3. (e) Habitat. bertanduk. keratan batang. dan jenis urat daun. bebawang. (b) Jenis akar. (a) Mengeluarkan racun. daripada musuh. akar serabut. (c) Batang berkayu dan tidak berkayu. bau.anak tunas.akar tunjang.

MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. 39 . • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada musuh. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh.

berhibernasi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berdaun kecil. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. • Menyenaraikan pelbagai ciri khas tumbuhan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti menggulungkan daun.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. menyimpan lemak di dalam badan. daun berlilin. Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti migrasi. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai ciri khas haiwan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. 40 . Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berbulu tebal. menggugurkan daun.

taman sumber sains. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. • Menunjukkan minat terhadap kepelbagaian hidupan dalam alam. tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Memelihara pelbagai haiwan dan tumbuhan di dalam akuarium . • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. verbarium atau sebagainya. Menyediakan buku skrap tentang kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. 41 .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. 5.

Membincangkan untuk melihat persamaan dan perbezaan keperluan asas antara hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hidupan dan Proses Hidup 1. Aras 2 • Menerangkan keperluan asas hidupan. • Membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. cahaya matahari dan udara. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan keperluan asas antara hidupan. 42 . Memerhatikan dan membincangkan tentang tabiat haiwan untuk membuat inferens tentang keperluan asasnya. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Menjalankan eksperimen untuk menentukan keperluan asas tumbuhan iaitu air. Memahami hidupan memerlukan keperluan asas untuk hidup. Membincangkan maksud keperluan asas untuk hidup. Aras 1 • Menerangkan maksud keperluan asas hidupan.

belalang menjalani respirasi. Nota: Hanya membincangkan bagaimana udara masuk dan keluar daripada tubuh. Memahami hidupan menjalani respirasi. Memerhatikan cara manusia dan haiwan seperti kucing. Membincangkan cara haiwan menjalankan respirasi seperti melalui peparu. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. haiwan dan tumbuhan menjalani respirasi. 43 . Aras 3 • Membandingkan dan membezakan cara hidupan menjalani respirasi. Memerhatikan daun yang direndam dalam air suam dan membuat inferens terhadap proses yang berlaku. Respirasi sel tidak dibincangkan. cacing. Membincangkan cara tumbuhan menjalankan respirasi melalui liang stoma. Aras 2 • Memerihalkan cara hidupan menjalani respirasi. liang pernafasan atau kulit lembab. Aras 1 • Menyatakan hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi.

(b) haiwan yang makan haiwan . 44 . Mengumpulkan dan mengelaskan haiwan mengikut jenis makanan iaitu: (a) haiwan yang makan tumbuhan-herbivor.karnivor. Aras 2 • Menerangkan kumpulan hidupan yang berlainan makan makanan yang berbeza.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. • Menyenaraikan pelbagai makanan haiwan. Aras 3 • Mengelaskan haiwan mengikut pemakanan. Memerhatikan jenis makanan yang diambil oleh manusia dan kumpulan haiwan. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai makanan manusia. (c) haiwan yang makan haiwan dan tumbuhanomnivor.

Aras 1 • Menghubungkaitkan antara pertambahan saiz dengan pertumbuhan hidupan. Aras 3 • Mendefinisi secara operasi pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan haiwan peliharaan dari segi ketinggian. bilangan daun dan lilitan batang.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan secara operasi pertumbuhan hidupan. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian. panjang dan jisim. Aras 2 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan pertumbuhan hidupan. 45 .

Aras 3 • Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan tinja dalam menjaga kesihatan. • Menerangkan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. (b) Haiwan seperti kucing. Aras 1 • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh manusia. • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh haiwan. Aras 2 • Menerangkan manusia melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. monyet dan lembu. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Membincangkan untuk membuat inferens kesan ke atas kesihatan hidupan jika tidak menyingkirkan hasil kumuh dan tinja. Membincangkan manusia dan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil kumuh dan tinja. . 46 Membincangkan hasil perkumuhan oleh: (a) Manusia.

Aras 1 • Menyatakan cara manusia membiak. anak tunas. spora. daun. • Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakan. • Memadankan tumbuhan dengan cara pembiakan. (c) Tumbuhan membiak melalui biji benih.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. • Menyatakan cara tumbuhan membiak. Membuat pengelasan berdasarkan cara pembiakan bagi: (a) Haiwan (b) Tumbuhan . Aras 2 • Memadankan haiwan dengan cara pembiakan. • Menyatakan cara haiwan membiak. (b) Haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. rizom. umbisi dan bebawang. keratan batang. 47 Mengumpul dan menyusun maklumat tentang perkara yang berikut: (a) Manusia membiak secara melahirkan anak. Aras 3 • Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. Memahami hidupan membiak.

Aras 2 • Memerihalkan pelbagai cara pergerakan haiwan tertentu.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 7. Aras 1 • Menyatakan cara pergerakan manusia. Menjalankan simulasi pelbagai cara haiwan bergerak seperti berjalan. Memerhatikan pelbagai cara manusia dan haiwan bergerak. 48 . Memahami manusia dan haiwan bergerak. • Menyatakan cara pergerakan haiwan. merayap. Aras 3 • Membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. merangkak. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. melompat. berlari. menjalar. mengengsot. berenang dan terbang.

Aras 2 • Menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. haiwan dan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. daun dan akar. Aras 1 • Menyatakan hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Membuat kajian lapangan tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan iaitu pucuk. • Memerihalkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. • Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. . Aras 3 • Membuat inferens tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. sentuhan dan graviti. 49 Membincangkan manusia. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. air.

MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. Mempraktikkan cara hidup yang sihat. Menggunakan hasil perkumuhan dan tinja haiwan. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia. Membincangkan amalan cara hidup yang sihat dari segi pemakanan dan persekitaran yang sesuai. Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kesejahteraan hidup. • Menerangkan manusia boleh melakukan lebih banyak pergerakan berbanding dengan haiwan lain. Menjalankan projek tanaman pokok dengan menggunakan tinja haiwan sebagai baja. Membincangkan pelbagai pergerakan yang boleh dilakukan oleh manusia. • • • 50 .

• Menyatakan pengukur panjang dan unitnya. Menganggar dengan menggunakan unit piawai: (a) Ketinggian sesuatu objek seperti pokok dan bangunan. Aras 2 • Mengukur dengan tepat panjang objek. 51 . Membincangkan pengukur panjang dan unit yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek. (b) Panjang sesuatu objek seperti bas dan bangunan. Aras 3 • Menganggar panjang suatu objek menggunakan unit piawai. Memahami konsep panjang. Aras 1 • Menerangkan konsep panjang. pensel dan batang mancis (b) Alat yang berunit piawai iaitu milimeter. Membincangkan panjang sebagai ukuran jarak antara dua titik. Mengukur panjang menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan seperti jengkal.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kuantiti Fizik 1. sentimeter dan meter.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. (b) Berunit piawai. Membincangkan luas sebagai besarnya sesuatu permukaan. iaitu satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) 52 . Aras 2 • Mengukur luas suatu permukaan. Memahami konsep luas Aras 1 • Menerangkan konsep luas • Menyatakan unit luas. (b) Alat berunit piawai seperti satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) Menganggar luas permukaan sehelai daun menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan iaitu jubin segiempat sama yang kecil. Aras 3 • Menganggar luas suatu permukaan dengan menggunakan unit piawai. Mengukur luas permukaan segiempat tepat menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan seperti seperti jubin segiempat sama yang kecil.

53 . • Mengukur isipadu suatu cecair. Membincangkan pengukur isipadu cecair seperti yang berikut: (a) Alat yang diseragamkan. (b) Alat berunit piawai seperti. Aras 2 • Menyatakan pengukur isipadu cecair. Menyukat isipadu objek seperti batu menggunakan kaedah sesaran. Aras 1 • Menerangkan konsep isipadu. Membincangkan isipadu sebagai besarnya sesuatu ruang. satu unit isipadu yang berukuran 1 sentimeter padu (cm3 atau ml) Menyukat isipadu cecair dengan menggunakan selinder penyukat dan unit cm 3 atau ml . contohnya gelas dan mangkuk. Memahami konsep isipadu.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Aras 3 • Mengukur isipadu suatu pepejal. • Menyatakan unit isipadu. (b) Alat berunit piawai. seperti satu unit isipadu kubus. contohnya selinder penyukat dan bekas bersenggat yang beunit (cm3 atau ml) Mengukur isipadu kotak lohong dengan menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan.

Aras 1 • Membandingkan jisim pelbagai objek. 54 . Aras 2 • Menyatakan pengukur jisim. • Menyatakan unit jisim. Nota: Dalam kehidupan harian jisim disebut sebagai berat dan diukur dalam unit kilogram tetapi sebenarnya unit berat adalah Newton. Membandingkan jisim pelbagai objek secara kualitatif. Aras 3 • Menganggar jisim sesuatu objek. • Mengukur jisim objek. Menganggar jisim sesuatu objek yang sukar ditimbang disebabkan oleh saiz atau ketiadaan neraca dengan menggunakan unit sukatan jisim atau secara perbandingan. Memahami objek mempunyai jisim.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Mengukur jisim objek menggunakan neraca. Membincangkan unit jisim dan alat yang digunakan untuk mengukur jisim.

siang dan malam dan pergerakan kereta untuk menentukan sama ada peristiwa ini boleh digunakan untuk menyukat masa. Membincangkan masa diukur berasaskan peristiwa yang berlaku secara berulang dengan seragam. Menjalankan projek menyediakan alat mengukur masa seperti jam pasir atau jam matahari 55 .MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Membincangkan unit masa. lantunan bola. Memahami konsep masa. denyutan nadi. Mengkaji peristiwa contohnya penitisan air. Membincangkan masa sebagai tempoh antara dua ketika. Aras 3 • Menyatakan unit masa. (b) Menggunakan jam randik. Aras 1 • Menerangkan konsep masa. Aras 2 • Menerangkan asas pengukuran masa. Mengukur masa yang diambil untuk berjalan dari belakang ke hadapan bilik darjah seperti yang berikut: (a) Menggunakan peristiwa yang berlaku secara seragam dan berulang. • Mengukur masa suatu peristiwa. ayunan bandul.

Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian. 56 .MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. • Memerihalkan kehidupan harian tanpa unit piawai. Membincangkan kehidupan harian tanpa unit piawai.

Aras 2 • Memerihalkan tarikan dan tolakan antara magnet. klip kertas. pembaris. Aras 3 • Menerangkan penggunaan magnet dalam kehidupan. Aras 1 • Memerihalkan tindakan magnet ke atas pelbagai objek. Memerhatikan tindakan antara dua magnet batang atau magnet selinder. 57 . • Mengelaskan bahan berdasarkan tindakan magnet. • Menyatakan kutub magnet. Memahami tindakan magnet.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kemagnetan 1. Menyiasat penggunaan magnet dalam kehidupan harian contohnya kompas. butang beg dan pintu almari. Mengkaji tindakan magnet batang yang digantung bebas. jarum. pensel. Membincangkan kutub utara dan kutub selatan magnet. Menyiasat tindakan magnet ke atas pelbagai objek contohnya pin. pemadam dan tin aluminium. Menyiasat bahan magnet dan bahan bukan magnet.

58 . • Menerangkan faedah penggunaan magnet dalam pembinaan alatan keperluan harian. Membincangkan kesan ketiadaan magnet dalam kehidupan. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. Aras 2 • Mengelaskan jenis bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. Memerhatikan beberapa bahan asli bagi menentukan sumber semula jadinya sama ada tumbuhan. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. batuan. 59 Memerhatikan dan menyenaraikan objek di sekitar yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. • Mengelaskan jenis bahan sintetik yang digunakan untuk membuat objek. . getah. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan asli mengikut jenis contohnya kayu. • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan sintetik. kapas. haiwan. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan sintetik mengikut jenis seperti plastik dan kain sintetik. Aras 3 • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan asli. Aras 1 • Mengenal pasti bahan asli dan bahan sintetik. tanih. Memerhatikan beberapa bahan sintetik yang diperbuat daripada sumber semula jadinya iaitu petroleum. sutera dan bulu. logam. kulit.

Memerhatikan dan mencirikan bahan asli dan bahan sintetik. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Aras 3 • Menjelaskan dengan contoh sifat fizikal bahan dan kegunaannya. 60 . logam.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. getah dan kapas. kegilapan dan kebolehan menyerap air contohnya plastik. Membincangkan kegunaan bahan berdasarkan sifat fizikal. kayu. Aras 2 • Mencirikan bahan asli dan bahan sintetik dari segi sifat fizikal. Aras 1 • Menyatakan sifat fizikal bahan. keapungan.

61 .MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Membincangkan penggunaan sumber alam secara bijaksana. Mempraktikkan amalan guna semula dan kitar semula bahan. Mengambil bahagian dalam kempen guna semula dan kitar semula bahan. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan. • • Menggunakan sumber alam dengan bijaksana.

Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (lebih kurang 30 cm) dan dari jarak jauh (lebih kurang 15 m) Memerhatikan gambar foto Bumi yang diambil dari angkasa lepas dan berbincang tentang bentuk Bumi. Memerhatikan objek-objek yang dijatuhkan ke lantai dan membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bumi. dan tarikan graviti Bumi. 62 . Bulan dan Matahari 1. Memahami bentuk. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bumi. Menggambarkan saiz Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seorang berjalan mengelilingi Bumi di garisan khatulistiwa tanpa berhenti adalah selama 7 tahun. Aras 2 • Memerihalkan anggaran saiz Bumi. saiz. Aras 3 • Membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi.

• Memerihalkan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Membincangkan kepentingan bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Memerhatikan dan mengenal pasti bahagian permukaan Bumi iaitu daratan. Membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan mengakibatkan ketiadaan salah satu bahagian permukaan Bumi. (b) Lautan terdiri daripada lebih kurang 70% daripada permukaan Bumi. sungai dan tasik. Aras 3 • Meramalkan keadaan di Bumi jika satu daripada bahagian permukaan Bumi musnah. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi contohnya: (a) Daratan terdapat gunung-ganang. Aras 1 • Menyatakan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Memahami permukaan Bumi. lautan dan atmosfera. 63 . Aras 2 • Memerihalkan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. (c) Atmosfera mengandungi udara.

64 . • Memerihalkan keadaan permukaan Bulan.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Memerhatikan Bulan purnama dari segi bentuk. saiz dan keadaan permukaannya. mengambil masa lebih kurang 23 tahun. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Bulan dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. Menjalankan simulasi melancong ke Bulan untuk menjelaskan keadaan permukaan Bulan. Aras 3 • Menerangkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara perbandingan. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bulan. (b) Membayangkan bilangan hari jika seekor burung terbang dari Bumi ke Bulan tanpa henti mengambil masa lebih kurang 10 tahun. Aras 2 • Memerihalkan saiz Bulan berbanding Bumi. Menggambarkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara yang berikut: (a) Membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan dari Bumi ke Bulan tanpa henti. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi.

Amaran: Melihat Matahari secara terus adalah dilarang kerana cahaya Matahari sangat terang dan boleh merosakan mata. • Memerihalkan jarak Bumi ke Matahari. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. Aras 3 • Membuat inferens punca semula jadi cahaya dan haba di Bumi.. Membandingkan saiz ketara beberapa objek yang mewakili Bumi. Memahami ciri Matahari. 65 . Bulan dan Matahari yang diletakkan pada jarak dekat dan jauh.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. • Menghubungkaitkan saiz Bulan dan Matahari yang dilihat dengan mata kasar. Memerhatikan bentuk Matahari pada waktu senja atau melihat gambar foto Matahari. dengan jarak Bulan dan Matahari dari Bumi. Menggambarkan jarak Matahari dari Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan mengelilingi Bumi tanpa henti adalah selama lebih kurang 23 tahun. Aras 2 • Memerihalkan saiz Matahari berbanding Bumi. Menyiasat sama ada Matahari memancarkan cahaya dan haba. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Matahari.

Bulan dan Matahari. 66 . Membincangkan sumber yang ada di alam.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Mensyukuri penciptaan Bumi. • • • Menerangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. Mengambil manfaat sumber yang ada di Bumi dan alam semesta. Mempraktikkan amalan penjagaan alam sekitar secara bijaksana. Menjalankan projek penjagaan alam sekitar. Membincangkan peranan manusia sebagai pengurus alam.

Mengenal pasti rekaan teknologi yang terdapat dalam kehidupan harian contohnya alat tulis. Memahami teknologi.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkembangan Teknologi 1. Menguji kendiri keupayaan otak. (b) Melompat setinggi yang boleh dan cuba menyentuh siling. kaedah cantuman tumbuhan dan kaedah kitar semula. Mengenal pasti melalui contoh alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. alat mengira. Aras 3 • Menerangkan rekaan teknologi dalam kehidupan harian. Aras 1 • Menyenaraikan perkara yang berupaya dilakukan oleh manusia dan perkara di luar keupayaan manusia. Membincangkan keupayaan otak. peralatan dapur. alat komunikasi. badan dan deria manusia adalah berbeza dan mempunyai had. 67 . badan dan deria sendiri dengan cara yang berikut: (a) Mengingat kembali nombor telefon seorang kawan dan kemudian cuba mengingat kembali nombor telefon 5 orang kawan tanpa di catat oleh murid dalam tempoh tertentu. Aras 2 • Mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. (c) Membaca tulisan yang sama dari jarak yang berbeza.

komunikasi. Menggambarkan penciptaan alat teknologi masa depan. Menyiasat perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang iaitu pengangkutan. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Aras 3 • Meramalkan teknologi masa depan. Aras 2 • Membandingkan dan membezakan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. Membuat perbandingan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. 68 .MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. pertanian dan pembinaan. Aras 1 • Menerangkan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang.

Menjalankan simulasi tentang kehidupan tanpa perkembangan teknologi. • • Memerihalkan kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan kepentingan individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha yang dijalankan oleh beberapa pereka cipta. Mewajarkan pentingnya individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi. 69 .MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3.