Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS
Tahun Empat
2002
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Duta 50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 1. 2.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

berketerampilan. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. . berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. . dinamik.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup Kuantiti Fizik Kemagnetan Bahan Asli dan Bahan Sintetik Bumi. Bulan dan Matahari Perkembangan Teknologi Penyumbang ix 1 5 7 10 19 21 28 36 42 51 57 59 62 67 70 vii .

Kata Pengantar ix .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2002 .

1 inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Di samping itu. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PENDAHULUAN Hasrat pendidikan di Malaysia Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. Sebagai satu bidang ilmu Sains sebagai bidang ilmu pengetahuan Masyarakat berilmu. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. kemahiran. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata. Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. kita perlu membentuk warganegara kritis. bersifat terbuka. pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani. rohani dan intelek. menghargai keseimbangan alam. masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. sikap saintifik dan nilai murni. memandang jauh ke hadapan. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu. Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba. Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan. celik sains. menghargai sumbangan sains dan teknologi. harmonis dan bermoral tinggi. saintifik dan progresif . Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju. emosi. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Bagi mencapai hasrat ini. mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi.

Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah. sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi. Sains untuk sekolah menengah atas pula Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah Tujuan matamata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah . Kimia dan Sains Tambahan. ia memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. Kurikulum ini digubal berdasarkan penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. tabah.pengetahuan. Sains sebagai proses inkuiri Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. prihatin terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Fizik. 2 Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Pembelajaran sains menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu. Justeru. berfikiran terbuka. membuat pengitlakan. dan Sains untuk sekolah menengah. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid.

membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum. Fokus mata pelajaran Sains Rendah Program ini memberikan asas yang kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains. SP menggariskan penekanan matlamat. Kandungan dokumen kurikulum Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah merupakan program tiga tahun untuk murid Tahap II. kemahiran saintifik.di samping menghasilkan murid yang celik sains. Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran. 3 . kemahiran berfikir. Ia bertujuan untuk membolehkan murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar mereka melalui pengalaman dan juga penyiasatan. sikap saintifik dan nilai murni. HSP memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tahun. Melalui program ini murid dapat menghubungkan fakta dengan konsep. objektif dan kandungan kurikulum secara umum. penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. strategi pengajaran dan pembelajaran. kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni untuk menyediakan mereka mempelajari sains di sekolah menengah. Melalui program ini murid berpeluang memahami sesuatu konsep atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan memberi penjelasan secara saintifik tentang kejadian fenomena tersebut. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung. inovatif. juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. dan isi kandungan. berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional.

Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan.Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. 4 .

5 . 4. 3. 6. 7. membuat keputusan dan mengkonsepsikan. murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin. bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. Justeru. 2. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid: 1. progresif. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah.MATLAMAT Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah. 5. Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. dinamik.

8. 11. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi. 6 . 10. 9. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup.

Kaedah seperti eksperimen. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. yang mungkin benar atau Mengelaskan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. pendengaran. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. sentuhan. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens 7 . rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. penyelidikan.

Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. isi padu. memilih. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. bentuk.tidak benar. untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. rajah atau model. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. arah. lisan. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. jadual. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Mengawal pemboleh ubah Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Membuat hipotesis 8 . Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. saiz. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. graf. Menerima. Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Melakar spesimen. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: • • • • • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. 9 . mengumpulkan data. peralatan dan bahan sains dengan tepat. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. sifat. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Membandingkan dan membezakan . Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea 10 dengan sistematik sebelum menerimanya. sifat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

Menilai Membuat urutan Membuat kesimpulan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis 11 . Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. masa. bentuk atau bilangan.Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan.

Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat inferens Membuat hipotesis Meramalkan 12 . Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea Menghubungkait -kan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. konsep. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. lukisan dan artifak. Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.

Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Mereka cipta Menyelesaikan masalah Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. adil dan saksama. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut: Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Membuat keputusan saling berhubung kait. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. 13 . Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. rasional. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut.

KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 2.Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 4. KBSB diperkenalkan. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. 5. 3. Kemahiran Berfikir Kritis • Mencirikan • Menbandingkan & membezakan •Mengumpulkan & mengelaskan •Membuat urutan •Menyusun mengikut keutamaan •Menganalisis •Mengesan kecondongan •Menilai •Membuat kesimpulan Kreatif •Menjanakan idea •Menghubungkaitkan •Membuat inferens •Meramalkan •Membuat hipotesis •Mensintesiskan •Mengitlakkan •Membuat gambaran mental •Menganalogikan •Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir • Mengkonsepsikan • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan 14 .

analitis dan sistematik.Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. kreatif. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 15 .

Kemahiran Proses Sains Mentafsirkan data Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan 16 Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mengawal pemboleh ubah Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Membuat hipotesis .

persamaan dan perbezaan ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. Kemahiran Proses Sains: Penerangan: Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. pemboleh ubah mana yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur. menentukan apakah pemboleh ubah yang terlibat. murid telah membuat membuat pemerhatian. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. 17 Sebelum hasil pembelajaran ini. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah karat yang diperhatikan. Mengawal pemboleh ubah. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini. membuat inferens. guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.saintifik. membuat hipotesis dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan pengaratan. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang ciri haiwan. Membandingkan dan membezakan Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan tentang kepelbagaian. . murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

Baik hati dan penyayang. Bekerjasama. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: • • • • • • • • • • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. menghayati. 18 • • • • • • • • • • Berfikiran kritikal dan analitis. Bersifat objektif. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. Berani mencuba. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. . Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Luwes dan berfikiran terbuka. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Berfikir secara rasional. Yakin dan berdikari. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Dalam kurikulum ini. Adil dan saksama. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. memberi perhatian serta respons. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Sistematik. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan.

Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Mengamalkan penyiasatan dan penyelesaian masalah secara sistematik. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Sikap saintifik dan nilai murni: 19 .Walau bagaimanapun. Sikap saintifik dan nilai murni: Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. bekerjasama. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Mensyukuri peranan daya dan tenaga dalam kehidupan manusia. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. dalam pengajaran dan pembelajaran. cermat. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali. Mensyukuri kurniaan Tuhan. jujur dan tabah. Sistematik.

teknologi dan masyarakat.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Namun demikian. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. pembelajaran 20 masteri. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. sains. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. . penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. konstruktivisme. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. pembelajaran kontekstual.

Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip 21 ! Pendekatan Sains.Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM . Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: ! ! ! Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Dalam pembelajaran kontekstual. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Dalam konteks ini. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.

kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. penggunaan sumber luar bilik darjah. muzik dan irama. perbincangan. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam 22 pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. verbal linguistik. Eksperimen E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. projek. logikal matematik. perhubungan antara individu. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. pemahaman tentang alam sekitar. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Secara kebiasaan. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. perhubungan antara insan dengan Penciptanya. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya.bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. perhubungan dengan diri sendiri. simulasi. Berikut diberikan kaedah ini. Dalam kurikulum ini. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. kinestetik. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: ! Mengenal pasti masalah penerangan ringkas tentang .

Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan.menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data. projek. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan. simulasi. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Semasa perbincangan. 23 .menentukan langkah menjalankan eksperimen. permainan dan penggunaan model. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil.mengawal pemboleh ubah . Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Model boleh Dalam kurikulum ini. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. penggunaan sumber luar bilik darjah. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya.! ! ! ! ! ! ! ! Membuat hipotesis Merancang eksperimen . kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Dalam main peranan. penyelesaian masalah dan lain-lain.

Kajian Masa Depan Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. muzium. Hasil projek dalam bentuk laporan. menyeronokkan dan bermakna. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek.digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. institut penyelidikan. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: . aktiviti seperti simulasi. Semasa penyelesaian masalah. ia mesti dirancang secara rapi 24 Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Penyelesaian Masalah Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. pusat sains. Projek di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan.

teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. perisian kursus. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. pakar rujuk atau sumber lain. Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. Selain daripada itu. Selain daripada ini. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. video. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Dalam konteks ini. Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak. Internet dan kemudahan telesidang. Antara muka berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. penggunaan teknologi secara umum memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan 25 . teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan.• • • • • Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Lakukan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih. Dalam konteks ini. bahan elektronik. perisian komputer. radio. Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. mengumpul. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen. mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini.

perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk 26 . Buku Panduan Pembelajaran Masteri 3. Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1. bahan seperti buku teks.integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains 2. Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Buku Panduan Pengurusan Makmal 4. Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains 5. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Selain daripada bahan ini.

HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. Menyiasat Alam Fizikal. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. menyayangi. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan. A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan. Walau bagaimanapun. lebih daripada satu aktiviti . Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3). mengagumi. 27 A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Ia juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pemblajaran. Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras. kemahiran berfikir. Secara am. dalam pengajaran dan pembelajaran. menghayati. mensyukuri dan mengamalkan. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. Menyiasat Alam Bahan. Hasil pembelajaran khusus dalam A1. Pada masa yang sama. menganalisis. mensintesiskan dan menilai.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) iaitu Menyiasat Alam Kehidupan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. mengaplikasikan. HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus. A1. menghargai. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. memahami. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi. iaitu Aras 1 (A1). kemahiran saintifik.

Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan.mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. • • • • • • • • • • • • • • 28 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Menghubungkaitkan Mencirikan Mengelaskan Penulisan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Mengetahui . tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. menganggar trend masa depan. mentafsir bahan atau idea. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • Memahami .menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain.mengingat kembali • • • • • Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengaplikasikan .menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh Mencerakinkan Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa 29 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • .mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen .menggabungkan • komponen-komponen • untuk menghasilkan • keseluruhan idea • atau struktur yang • baru dan kreatif • • • • Mensintesiskan • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Berkomunikasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Menganalisis .

menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan Membuat keputusan Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum • • • • • • • • Menghargai Menghayati Mengagumi • • • • • • • • • • • 30 Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menjawab Melaporkan Memberitahu Menyoal Menerangkan Mengenali Menyatakan Mengenal pasti Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan Mencadangkan Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Menyedari • Memerihalkan .Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menilai .

Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perkataan atau Frasa Yang Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Khusus Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Menghormati 31 .

Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Menyiasat Alam Fizikal Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. 4. 32 Kuantiti Fizik. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: A. bunyi. Kemandirian Hidupan. interaksi antara hidupan dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya . Haba Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang kepelbagaian hidupan. Elektrik. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta E. Tema ini juga memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka sendiri. gerakan. 2. Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. Menyiasat Alam Fizikal C. 3. B. Tema ini juga membincangkan fenomena cahaya. Menyiasat Alam Bahan D. Menyiasat Dunia Teknologi Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yang berlaku dalam alam. Menyiasat Alam Kehidupan B. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains. penerapan sikap saintifik dan nilai murni.Tajuk dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 4. elektrik. Interaksi Antara Hidupan. proses hidup. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam Hidupan dan Proses Hidup. magnet dan tenaga. penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik. 3. 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: A. daya. Menyiasat Alam Kehidupan 1. Di samping itu pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan. haba. Kemagnetan. bagi keseimbangan alam secara semula jadi. 2. 4.

5. 6. 7. 8. C.

Cahaya Bunyi Tenaga Daya dan Gerakan. Menyiasat Alam Bahan

D.

Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria. Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaat kepada manusia. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Bumi, Bulan dan Matahari. 2. Fenomena Alam. 3. Astronomi. E. Menyiasat Dunia Teknologi

Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya. Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di sebalik kejadian awan dan hujan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahan Asli dan Bahan Sintetik. Pepejal, Cecair dan Gas. Asid dan Alkali. Pengaratan. Pengawetan Bahan Makanan. Pengendalian Bahan Buangan.

Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka pelajari. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Perkembangan Teknologi. 2. Struktur Binaan. 3. Mesin. 33

Objektif Pembelajaran Sains Tahun Empat
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti berikut: MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Kepelbagaian Hidup dalam Alam

Hidupan dan Proses Hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memahami hidupan mempunyai keperluan asas untuk hidup. Memahami hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. Memahami hidupan membiak. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia.

1. 2. 3. 4.

5.

Memahami Smanusia, haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL Kuantiti Fizik 1. 2. 3. 4. Memahami konsep panjang. Memahami konsep luas. Memahami konsep isipadu. Memahami objek mempunyai jisim.

34

5. 6.

Memahami konsep masa. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian.

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bumi, Bulan dan Matahari 1. 2. 3. 4. 5. Memahami bentuk, saiz dan tarikan graviti Bumi. Memahami permukaan Bumi. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Memahami ciri Matahari. Mensyukuri penciptaan Bumi, Bulan dan Matahari.

Kemagnetan 1. 2. Memahami tindakan magnet. Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan harian.

MENYIASAT ALAM BAHAN Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. 2. 3. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Perkembangan Teknologi 1. 2. 3. Memahami teknologi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi.

35

Aras 3 • Mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia. haiwan dan tumbuhan adalah hidupan. 36 .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam 1. Aras 1 • Mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan. Menyenaraikan pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia. • Mencirikan hidupan dan bukan hidupan. Memahami manusia. haiwan dan tumbuhan. haiwan dan tumbuhan. Aras 2 • Mengenal pasti pelbagai hidupan yang terdapat dalam alam. Memerhati dan membincangkan ciri hidupan dan bukan hidupan.

(c) Cara membiak. Membuat perbandingan antara: (a) Haiwan berdasarkan ciri. di darat. • Mencirikan tumbuhan. (e) Tabiat makan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. . Aras 1 • Mencirikan haiwan. bercuping telinga. bertanduk. berekor. bertelor. Memahami ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan.mempunyai belalai.melahirkan anak. makan tumbuhan. bersisik. berbulu.di air. • Menerangkan ciri tumbuhan boleh digunakan untuk mengelaskan tumbuhan. Membincangkan ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk pengelasan. Aras 2 • Membanding dan membezakan haiwan berdasarkan ciri. (b) Anggota badan. Aras 3 • Menerangkan ciri haiwan boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. 37 Memerhatikan dan mencirikan haiwan dan tumbuhan. (f) Sifat khas. • Membanding dan membezakan tumbuhan berdasarkan ciri. Mengumpulkan haiwan mengikut ciri yang berikut: (a) Litupan badan-bercengkerang. (d) Habitat.makan haiwan.berkaki. (b) Tumbuhan berdasarkan ciri.

di air. (c) Batang berkayu dan tidak berkayu. (b) Badan berduri. mempunyai ciri khas bagi melindungi diri (a) Mengeluarkan bisa. (b) Berduri (c) Mengeluarkan bau. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri. Memahami haiwan dan tumbuhan daripada musuh.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • • Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri. daripada musuh. di darat. Menyenaraikan pelbagai cara haiwan melindungi diri 3. 38 . umbisi. Menyenaraikan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. daun. keratan batang. rizom. bertanduk. Aras 1 • Memerihalkan pelbagai cara haiwan melindungi diri daripada musuh.akar tunjang. bau. Mengumpulkan tumbuhan mengikut ciri yang berikut: (a) Warna. (d) Cara membiak-biji benih.anak tunas. (b) Jenis akar. bebawang. spora. (e) Habitat. • Memerihalkan pelbagai cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. (a) Mengeluarkan racun. bentuk. dan jenis urat daun. kuku tajam. akar serabut. getah.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. 39 . Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada musuh. • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh. • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh. Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi melindungi diri daripada musuh.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berbulu tebal. 40 . • Menyenaraikan pelbagai ciri khas tumbuhan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai ciri khas haiwan bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. daun berlilin. berhibernasi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim seperti berdaun kecil. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti migrasi. menyimpan lemak di dalam badan. menggugurkan daun. Aras 2 • Mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Memahami haiwan dan tumbuhan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan perubahan musim seperti menggulungkan daun.

Mengagumi kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. Menyediakan buku skrap tentang kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan. • Menunjukkan minat terhadap kepelbagaian hidupan dalam alam. Memelihara pelbagai haiwan dan tumbuhan di dalam akuarium . • Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. verbarium atau sebagainya.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran • Mengenal pasti ciri khas tumbuhan Membincangkan ciri khas haiwan dan tumbuhan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. 41 . taman sumber sains. Aras 3 • Menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu daripada iklim dan perubahan musim. tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. 5.

• Membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. Memerhatikan dan membincangkan tentang tabiat haiwan untuk membuat inferens tentang keperluan asasnya. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan keperluan asas antara hidupan. Aras 1 • Menerangkan maksud keperluan asas hidupan. Aras 2 • Menerangkan keperluan asas hidupan. cahaya matahari dan udara. Memahami hidupan memerlukan keperluan asas untuk hidup. Membincangkan maksud keperluan asas untuk hidup. Menjalankan eksperimen untuk menentukan keperluan asas tumbuhan iaitu air. Membincangkan untuk melihat persamaan dan perbezaan keperluan asas antara hidupan. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens tentang keperluan asas hidupan. 42 .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hidupan dan Proses Hidup 1.

cacing. Aras 2 • Memerihalkan cara hidupan menjalani respirasi. belalang menjalani respirasi. haiwan dan tumbuhan menjalani respirasi. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan cara hidupan menjalani respirasi. Nota: Hanya membincangkan bagaimana udara masuk dan keluar daripada tubuh. Memerhatikan cara manusia dan haiwan seperti kucing. Memerhatikan daun yang direndam dalam air suam dan membuat inferens terhadap proses yang berlaku. Respirasi sel tidak dibincangkan. liang pernafasan atau kulit lembab. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara manusia. Memahami hidupan menjalani respirasi.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Membincangkan cara haiwan menjalankan respirasi seperti melalui peparu. 43 . Membincangkan cara tumbuhan menjalankan respirasi melalui liang stoma. Aras 1 • Menyatakan hidupan memerlukan udara untuk menjalani respirasi.

Memerhatikan jenis makanan yang diambil oleh manusia dan kumpulan haiwan. • Menyenaraikan pelbagai makanan haiwan. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai makanan manusia.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Memahami hidupan makan makanan yang berbeza. (c) haiwan yang makan haiwan dan tumbuhanomnivor.karnivor. 44 . Mengumpulkan dan mengelaskan haiwan mengikut jenis makanan iaitu: (a) haiwan yang makan tumbuhan-herbivor. Aras 2 • Menerangkan kumpulan hidupan yang berlainan makan makanan yang berbeza. Aras 3 • Mengelaskan haiwan mengikut pemakanan. (b) haiwan yang makan haiwan .

Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian. Aras 2 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan pertumbuhan hidupan. Mensintesiskan idea tentang pertumbuhan hidupan. bilangan daun dan lilitan batang. 45 . Mengkaji pertumbuhan haiwan peliharaan dari segi ketinggian. Aras 1 • Menghubungkaitkan antara pertambahan saiz dengan pertumbuhan hidupan.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. panjang dan jisim. Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan secara operasi pertumbuhan hidupan. Aras 3 • Mendefinisi secara operasi pertumbuhan hidupan.

Aras 2 • Menerangkan manusia melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja. Aras 3 • Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan tinja dalam menjaga kesihatan. (b) Haiwan seperti kucing. 46 Membincangkan hasil perkumuhan oleh: (a) Manusia. • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh haiwan. Membincangkan untuk membuat inferens kesan ke atas kesihatan hidupan jika tidak menyingkirkan hasil kumuh dan tinja. monyet dan lembu. Memahami hidupan berkumuh dan menyah tinja. • Menerangkan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil perkumuhan dan nyah tinja.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. . Aras 1 • Menyenaraikan hasil perkumuhan oleh manusia. Membincangkan manusia dan haiwan tertentu melakukan penyingkiran hasil kumuh dan tinja.

rizom. daun. Membuat pengelasan berdasarkan cara pembiakan bagi: (a) Haiwan (b) Tumbuhan . (c) Tumbuhan membiak melalui biji benih. Aras 1 • Menyatakan cara manusia membiak. • Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakan. Aras 3 • Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. (b) Haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. umbisi dan bebawang. spora.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6. • Menyatakan cara haiwan membiak. 47 Mengumpul dan menyusun maklumat tentang perkara yang berikut: (a) Manusia membiak secara melahirkan anak. • Menyatakan cara tumbuhan membiak. Memahami hidupan membiak. Aras 2 • Memadankan haiwan dengan cara pembiakan. keratan batang. • Memadankan tumbuhan dengan cara pembiakan. anak tunas.

berenang dan terbang. Memerhatikan pelbagai cara manusia dan haiwan bergerak.MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 7. Aras 3 • Membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. 48 . menjalar. mengengsot. merayap. • Menyatakan cara pergerakan haiwan. Mengadakan perbincangan untuk membuat inferens manusia dan haiwan bergerak. melompat. merangkak. Aras 1 • Menyatakan cara pergerakan manusia. Memahami manusia dan haiwan bergerak. Aras 2 • Memerihalkan pelbagai cara pergerakan haiwan tertentu. berlari. Menjalankan simulasi pelbagai cara haiwan bergerak seperti berjalan.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya. 49 Membincangkan manusia. haiwan dan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. .MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. Membuat kajian lapangan tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan iaitu pucuk. Aras 3 • Membuat inferens tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. • Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. Aras 1 • Menyatakan hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. Aras 2 • Menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Memahami hidupan bergerak balas terhadap rangsangan. • Memerihalkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. daun dan akar. sentuhan dan graviti. air.

MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. Mensyukuri proses hidup dapat memberi manfaat kepada manusia. Membincangkan pelbagai pergerakan yang boleh dilakukan oleh manusia. Membincangkan amalan cara hidup yang sihat dari segi pemakanan dan persekitaran yang sesuai. Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kesejahteraan hidup. • • • 50 . Menggunakan hasil perkumuhan dan tinja haiwan. Menjalankan projek tanaman pokok dengan menggunakan tinja haiwan sebagai baja. Mempraktikkan cara hidup yang sihat. • Menerangkan manusia boleh melakukan lebih banyak pergerakan berbanding dengan haiwan lain.

Aras 2 • Mengukur dengan tepat panjang objek. Membincangkan panjang sebagai ukuran jarak antara dua titik. 51 . Menganggar dengan menggunakan unit piawai: (a) Ketinggian sesuatu objek seperti pokok dan bangunan.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kuantiti Fizik 1. Membincangkan pengukur panjang dan unit yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek. pensel dan batang mancis (b) Alat yang berunit piawai iaitu milimeter. sentimeter dan meter. Aras 1 • Menerangkan konsep panjang. Aras 3 • Menganggar panjang suatu objek menggunakan unit piawai. Mengukur panjang menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan seperti jengkal. Memahami konsep panjang. • Menyatakan pengukur panjang dan unitnya. (b) Panjang sesuatu objek seperti bas dan bangunan.

Membincangkan luas sebagai besarnya sesuatu permukaan.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Mengukur luas permukaan segiempat tepat menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan seperti seperti jubin segiempat sama yang kecil. (b) Alat berunit piawai seperti satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) Menganggar luas permukaan sehelai daun menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan iaitu jubin segiempat sama yang kecil. iaitu satu unit luas yang berukuran 1 sentimeter persegi (cm2 ) 52 . (b) Berunit piawai. Aras 2 • Mengukur luas suatu permukaan. Memahami konsep luas Aras 1 • Menerangkan konsep luas • Menyatakan unit luas. Aras 3 • Menganggar luas suatu permukaan dengan menggunakan unit piawai.

• Mengukur isipadu suatu cecair. contohnya selinder penyukat dan bekas bersenggat yang beunit (cm3 atau ml) Mengukur isipadu kotak lohong dengan menggunakan: (a) Alat yang diseragamkan. Membincangkan pengukur isipadu cecair seperti yang berikut: (a) Alat yang diseragamkan. Aras 1 • Menerangkan konsep isipadu. Menyukat isipadu objek seperti batu menggunakan kaedah sesaran. 53 . seperti satu unit isipadu kubus.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. • Menyatakan unit isipadu. (b) Alat berunit piawai seperti. (b) Alat berunit piawai. Aras 3 • Mengukur isipadu suatu pepejal. contohnya gelas dan mangkuk. Membincangkan isipadu sebagai besarnya sesuatu ruang. Memahami konsep isipadu. Aras 2 • Menyatakan pengukur isipadu cecair. satu unit isipadu yang berukuran 1 sentimeter padu (cm3 atau ml) Menyukat isipadu cecair dengan menggunakan selinder penyukat dan unit cm 3 atau ml .

Menganggar jisim sesuatu objek yang sukar ditimbang disebabkan oleh saiz atau ketiadaan neraca dengan menggunakan unit sukatan jisim atau secara perbandingan. Aras 3 • Menganggar jisim sesuatu objek. 54 . Mengukur jisim objek menggunakan neraca. Membincangkan unit jisim dan alat yang digunakan untuk mengukur jisim. Aras 1 • Membandingkan jisim pelbagai objek. Membandingkan jisim pelbagai objek secara kualitatif. Aras 2 • Menyatakan pengukur jisim. Memahami objek mempunyai jisim. Nota: Dalam kehidupan harian jisim disebut sebagai berat dan diukur dalam unit kilogram tetapi sebenarnya unit berat adalah Newton. • Mengukur jisim objek. • Menyatakan unit jisim.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4.

Membincangkan unit masa. ayunan bandul. Menjalankan projek menyediakan alat mengukur masa seperti jam pasir atau jam matahari 55 . denyutan nadi. Memahami konsep masa. (b) Menggunakan jam randik. lantunan bola. Membincangkan masa diukur berasaskan peristiwa yang berlaku secara berulang dengan seragam.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Aras 2 • Menerangkan asas pengukuran masa. Aras 3 • Menyatakan unit masa. • Mengukur masa suatu peristiwa. Mengukur masa yang diambil untuk berjalan dari belakang ke hadapan bilik darjah seperti yang berikut: (a) Menggunakan peristiwa yang berlaku secara seragam dan berulang. Mengkaji peristiwa contohnya penitisan air. siang dan malam dan pergerakan kereta untuk menentukan sama ada peristiwa ini boleh digunakan untuk menyukat masa. Aras 1 • Menerangkan konsep masa. Membincangkan masa sebagai tempoh antara dua ketika.

• Memerihalkan kehidupan harian tanpa unit piawai. Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian. 56 . Membincangkan kehidupan harian tanpa unit piawai.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6.

Aras 2 • Memerihalkan tarikan dan tolakan antara magnet. Menyiasat penggunaan magnet dalam kehidupan harian contohnya kompas. klip kertas. Menyiasat bahan magnet dan bahan bukan magnet. pensel.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kemagnetan 1. jarum. Membincangkan kutub utara dan kutub selatan magnet. Menyiasat tindakan magnet ke atas pelbagai objek contohnya pin. Memerhatikan tindakan antara dua magnet batang atau magnet selinder. Aras 3 • Menerangkan penggunaan magnet dalam kehidupan. 57 . • Menyatakan kutub magnet. • Mengelaskan bahan berdasarkan tindakan magnet. pembaris. Aras 1 • Memerihalkan tindakan magnet ke atas pelbagai objek. butang beg dan pintu almari. Mengkaji tindakan magnet batang yang digantung bebas. pemadam dan tin aluminium. Memahami tindakan magnet.

Menyedari kepentingan magnet dalam kehidupan. Membincangkan kesan ketiadaan magnet dalam kehidupan.MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. 58 . • Menerangkan faedah penggunaan magnet dalam pembinaan alatan keperluan harian.

Memerhatikan beberapa bahan sintetik yang diperbuat daripada sumber semula jadinya iaitu petroleum. haiwan. Memerhatikan beberapa bahan asli bagi menentukan sumber semula jadinya sama ada tumbuhan. • Mengelaskan jenis bahan sintetik yang digunakan untuk membuat objek. Aras 1 • Mengenal pasti bahan asli dan bahan sintetik. Memahami bahan asli dan bahan sintetik boleh digunakan untuk membuat objek. Aras 2 • Mengelaskan jenis bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. . kapas. tanih. getah. logam.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahan Asli dan Bahan Sintetik 1. kulit. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan sintetik mengikut jenis seperti plastik dan kain sintetik. Aras 3 • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan asli. sutera dan bulu. Mengumpulkan dan mengelaskan objek yang diperbuat daripada bahan asli mengikut jenis contohnya kayu. 59 Memerhatikan dan menyenaraikan objek di sekitar yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. • Mengenal pasti sumber semula jadi bahan sintetik. batuan.

Aras 1 • Menyatakan sifat fizikal bahan. keapungan. Membincangkan kegunaan bahan berdasarkan sifat fizikal. logam. 60 . Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Memerhatikan dan mencirikan bahan asli dan bahan sintetik. Aras 3 • Menjelaskan dengan contoh sifat fizikal bahan dan kegunaannya. getah dan kapas. Mengaplikasikan sifat fizikal bahan dalam kehidupan harian. Aras 2 • Mencirikan bahan asli dan bahan sintetik dari segi sifat fizikal. kayu. kegilapan dan kebolehan menyerap air contohnya plastik.

Membincangkan penggunaan sumber alam secara bijaksana. 61 . Mengambil bahagian dalam kempen guna semula dan kitar semula bahan. Mempraktikkan amalan guna semula dan kitar semula bahan.MENYIASAT ALAM BAHAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan dalam alam ciptaan Tuhan. • • Menggunakan sumber alam dengan bijaksana.

Bulan dan Matahari 1. dan tarikan graviti Bumi. Aras 3 • Membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. Memahami bentuk. Menggambarkan saiz Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seorang berjalan mengelilingi Bumi di garisan khatulistiwa tanpa berhenti adalah selama 7 tahun. Memerhatikan objek-objek yang dijatuhkan ke lantai dan membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti Bumi. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bumi. saiz. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (lebih kurang 30 cm) dan dari jarak jauh (lebih kurang 15 m) Memerhatikan gambar foto Bumi yang diambil dari angkasa lepas dan berbincang tentang bentuk Bumi.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bumi. 62 . Aras 2 • Memerihalkan anggaran saiz Bumi.

• Memerihalkan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi contohnya: (a) Daratan terdapat gunung-ganang. 63 . (c) Atmosfera mengandungi udara.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Memerhatikan dan mengenal pasti bahagian permukaan Bumi iaitu daratan. sungai dan tasik. Memahami permukaan Bumi. Membincangkan kepentingan bahagian-bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Aras 1 • Menyatakan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Aras 2 • Memerihalkan bahagian yang terdapat di permukaan Bumi. Aras 3 • Meramalkan keadaan di Bumi jika satu daripada bahagian permukaan Bumi musnah. (b) Lautan terdiri daripada lebih kurang 70% daripada permukaan Bumi. Membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan mengakibatkan ketiadaan salah satu bahagian permukaan Bumi. lautan dan atmosfera.

Menjalankan simulasi melancong ke Bulan untuk menjelaskan keadaan permukaan Bulan. Aras 2 • Memerihalkan saiz Bulan berbanding Bumi. (b) Membayangkan bilangan hari jika seekor burung terbang dari Bumi ke Bulan tanpa henti mengambil masa lebih kurang 10 tahun. Memahami ciri Bulan dan jarak Bulan dari Bumi. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Bulan. 64 . Menggambarkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara yang berikut: (a) Membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan dari Bumi ke Bulan tanpa henti. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Bulan dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. Aras 3 • Menerangkan jarak Bulan dari Bumi dengan cara perbandingan.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. • Memerihalkan keadaan permukaan Bulan. mengambil masa lebih kurang 23 tahun. Memerhatikan Bulan purnama dari segi bentuk. saiz dan keadaan permukaannya.

Aras 3 • Membuat inferens punca semula jadi cahaya dan haba di Bumi. Aras 2 • Memerihalkan saiz Matahari berbanding Bumi.. • Menghubungkaitkan saiz Bulan dan Matahari yang dilihat dengan mata kasar. Menggambarkan jarak Matahari dari Bumi dengan cara membayangkan bilangan hari untuk seseorang berjalan mengelilingi Bumi tanpa henti adalah selama lebih kurang 23 tahun. Memerhatikan bentuk Matahari pada waktu senja atau melihat gambar foto Matahari.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Menyiasat sama ada Matahari memancarkan cahaya dan haba. dengan jarak Bulan dan Matahari dari Bumi. Membandingkan saiz ketara beberapa objek yang mewakili Bumi. Amaran: Melihat Matahari secara terus adalah dilarang kerana cahaya Matahari sangat terang dan boleh merosakan mata. • Memerihalkan jarak Bumi ke Matahari. Aras 1 • Memerihalkan bentuk Matahari. 65 . Bulan dan Matahari yang diletakkan pada jarak dekat dan jauh. Menjalankan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari dengan Bumi menggunakan model yang sesuai dan berkadar dengan saiz sebenar. Memahami ciri Matahari.

Mengambil manfaat sumber yang ada di Bumi dan alam semesta. Mensyukuri penciptaan Bumi. Menjalankan projek penjagaan alam sekitar. • • • Menerangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. 66 . Membincangkan peranan manusia sebagai pengurus alam. Bulan dan Matahari. Membincangkan sumber yang ada di alam. Mempraktikkan amalan penjagaan alam sekitar secara bijaksana.MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5.

badan dan deria manusia adalah berbeza dan mempunyai had. alat mengira.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkembangan Teknologi 1. Aras 3 • Menerangkan rekaan teknologi dalam kehidupan harian. kaedah cantuman tumbuhan dan kaedah kitar semula. (b) Melompat setinggi yang boleh dan cuba menyentuh siling. (c) Membaca tulisan yang sama dari jarak yang berbeza. Menguji kendiri keupayaan otak. peralatan dapur. Membincangkan keupayaan otak. alat komunikasi. badan dan deria sendiri dengan cara yang berikut: (a) Mengingat kembali nombor telefon seorang kawan dan kemudian cuba mengingat kembali nombor telefon 5 orang kawan tanpa di catat oleh murid dalam tempoh tertentu. Mengenal pasti rekaan teknologi yang terdapat dalam kehidupan harian contohnya alat tulis. 67 . Memahami teknologi. Aras 2 • Mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. Aras 1 • Menyenaraikan perkara yang berupaya dilakukan oleh manusia dan perkara di luar keupayaan manusia. Mengenal pasti melalui contoh alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia.

Aras 2 • Membandingkan dan membezakan teknologi dahulu dan teknologi sekarang.MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Aras 1 • Menerangkan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menyiasat perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang iaitu pengangkutan. Membuat perbandingan teknologi dahulu dan teknologi sekarang. Aras 3 • Meramalkan teknologi masa depan. 68 . komunikasi. Memahami perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Menggambarkan penciptaan alat teknologi masa depan. pertanian dan pembinaan.

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran SAINS TAHUN 4 Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3. Mewajarkan pentingnya individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. 69 . Menjalankan simulasi tentang kehidupan tanpa perkembangan teknologi. • • Memerihalkan kehidupan tanpa perkembangan teknologi. Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan kepentingan individu berusaha secara berterusan bagi meningkatkan kebolehan diri untuk menjadi penyumbang kepada perkembangan teknologi. Menghargai sumbangan pereka cipta dalam pelbagai bidang teknologi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha yang dijalankan oleh beberapa pereka cipta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful