P. 1
PERKEMBANGAN ISLAM

PERKEMBANGAN ISLAM

|Views: 310|Likes:
Published by Wiewie Chutex

More info:

Published by: Wiewie Chutex on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2012

pdf

text

original

PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA Al-KHULAFA Al-RASYIDUN Setelah Rasulullah wafat, kepemimpian umat Islam dilanjutkan oleh ge-ne¬rasi

sa¬habat. Dalam sejarah Islam, generasi sahabat terdekat yang memimpin pe¬merintahan Islam dikenal dengan sebutan al-khulafâ al-râsyidîn. Mereka ini terdiri dari empat orang sahabat; yaitu Abu Bakar al-Shidieq, Umar bin al-Khattab, Us¬man bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Untuk mengetahui perkembangan Islam pa¬da masa al-khulafa al-rasyidin, ada baiknya kita pelajari secara seksama masing-masing khalifah tersbut. Berikut urai¬annya. A. Khalifah Abu Bakar al-Shiddieq (11-13 H/632-634 M) Untuk mengetahui lebih jauh, siapa sahabat Abu Bakar al-Shiddieq, ki¬ra-nya perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah hidupnya atau biografi Abu Bakar alShiddieq. 1. Biografi Singkat Abu Bakar al-Shiddieq Abu Bakar lahir pada tahun 573 M dari sebuah keluarga terhormat di Me¬kah. Abu Bakar adalah nama gelar yang diberikan masyarakat muslim kepadanya. Nama aslinya adalah Abdullah Ibn Abi Kuhafah. Lalu ia mendapat gelar al-Shiddieq setelah masuk Islam. Nama sebelum muslim adalah Abdul Ka'bah. Ibu¬nya bernama Salma Ummul Khair, yaitu anak paman Abu Quhafah. Sejak masa kanak-kanak Abu Bakar di¬kenal pribadi yang jujur, tulus. kuat kemauan, pem¬berani, rendah hati, pemaaf, pe¬nya¬yang dan suka beramal, sehingga masyarakat kota Mekah menaruh hormat kepada nya. Dalam hidupnya, ia selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk menolong fakir miskin. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya, sering me¬la¬ku¬kan perjalanan perdagangan untuk menjajakan barang dagangannya ke berbagai tem¬pat, baik di dalam maupun di luar kota Mekah. Dalam berdagang, ia selalu berlaku ju¬jur, sehingga banyak orang yang tertarik dengan cara-cara yang dilakukanya itu yang pada akhirnya banyak para pembeli yang datang dan membeli barang dagangannya. Dengan demikian, Abu Bakar memperoleh banyak keuntungan dari sikap jujur yang diterapkan dalam berdagang. Kejujurannya ini terbawa hingga Abu Bakar memeluk Islam. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa sebelum memeluk Islam Abu Bakar memiliki kekayaan sebesar 40.000 dirham. Tetapi setelah ia masuk Islam dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad Saw, penghasilannya hanya sebesar 5000 dirham. Ini terjadi karena semua harta kekayaannya selalu dibelanjakan di jalan Allah. Selain itu, harta yang dimilikinya kebanyakan diberikan kepada fakir miskin dan dipergunakan untuk menolong orang-orang yang lemah dan tertindas. Misalnya dipergunakan untuk memberi hamba sahaya yang berusaha mem¬per¬tahankan keyakinannya lalu dibebas¬kannya, seperti Bilal Ibn Rabah.

Dengan demikian, ia bukan saja sebagai seorang sahabat Nabi Saw yang me¬nya¬takan kesetiannya untuk menerima Islam dan membela ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhamad Saw, tetapi lebih dari itu, Abu Bakar adalah salah seorang sahabat setia yang rela berkurban harta dan jiwa untuk kepentingan penyebaran Islam dan membela umat Islam. Oleh karena itu, tak heran kalau kemudian Abu Bakar dikenal sebagai seorang sahabat terpercaya dan dikagumi Nabi Saw. la adalah pemuda yang pertama kali me¬nerima seruan Islam yang disampaikan oleh Nabi Saw tanpa banyak pertimbangan. Se¬luruh kehidupannya dicurahkan untuk perjuangan suci membela dakwah Nabi Muha¬mad Saw, sehingga ia lebih dicintai oleh Nabi daripada para sahabat lainnya. Karena itu pula Nabi memilihnya menjadi sahabat dalam perjalananya menuju Madinah ketika akan hijrah. Peran yang dimainkan Abu Bakar ketika ia di Mekah sangatlah besar. Hal ini dapat diketahui, misalnya dari ketulusan hatinya yang tidak segan-segan mem¬be¬lan¬jakan harta kekayaannya untuk membela perjuangan dan kejayaan Islam serta melin¬dungi Nabi dan umat Islam. Beliau selalu mendampingi Nabi Muham¬mad Saw saat suka dan duka. Pengorbanan dan jasanya ketika Nabi Saw ber¬dak¬wah di Mekah, tidak ada bandingnya. La selalu berusaha melindungi Nabi Muhammad Saw ketika orang-orang kafir Qurays mengejek dan berencana akan membunuhnya. Beliaulah yang mem¬berikan perlindungan Nabi saat dikejar oleh para pemuda kafir Qurays yang berusaha mencari Nabi Muhamad Saw untuk dicegah agar beliau tidak jadi hijrah ke Madinah. Demikan sekilas tentang perjuangan Abu Bakar pada periode Mekah dalam memainkan perannya sebagai seorang sahabat Nabi Saw yang sangat setia, baik pada saat suka mau¬pun saat duka. Peranan ini menjadikan dirinya tidak akan terlupakan bahkan akan ter¬ukir dengan tinta emas di dalam sejarah Islam. Peran yang telah dimainkan Abu Bakar al-Shiddieq menjadikan dirinya se¬bagai salah seorang sahabat yang paling dicintai. Karena ia selalu berusaha mem¬bela Nabi Saw dalam menyebarkan misi Islam di kota Mekah dan membelanjakan harta keka¬ya¬annya untuk kepentingan perjuangan Islam. Oleh karena itu, ketika Nabi Saw akan hij¬rah ke Madinah, Abu Bakar diminta untuk tetap tinggal se¬men¬tara bersama Nabi Saw di Mekah sambil menunggu kesempatan yang terbaik un¬tuk melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Bahkan Abu Bakar menjadi sahabat setia yang menemani perjalanan ketika hijrah ke Madinah. Kesetiaan Abu Bakar terus dipertahankan hingga Nabi Muhamad Saw tiba di Madinah. la terus berusaha untuk menjadi sahabat setia akan dan di manapun Nabi Saw berada. Ketika di Madinah, Abu Bakar selalu mendampingi Nabi Muhammad Saw dan berusaha membantunya dalam penyebaran Islam kepada masyarakat Madinah. Di antara peran yang dimainkan Abu Bakar ketika ia berada di Madinah adalah keikut ser¬taannya dalam berbagai pertempuran, misalnva perang Badar. Dalam pertempuran ini, ia selalu berada di sisi Rasulullah Saw. Sehingga kemanapun Nabi Saw pergi, ia selalu berada di sisinya. Terdapat beberapa riwayat

Abu Bakar menyumbangkan seluruh harta keka¬ya¬annya. baik ketika di Mekah maupun di Madinah. meninggal dunia pada tahun 632 M ketika sebagian be¬sar . Karena hal itu telah disepakati Rasullah Saw. Namun Abu Bakar menjawab dengan jujur dan bijaksana. Umar Ibn al-Khattab. Maka tak he¬ran apabila kedudukan Abu Bakar di mata Nabi Muhammad Saw melebihi kedu¬dukan umat Islam lainnya. Ini sebagai bukti pe¬ran yang dimainkan Abu Bakar ketika di Madinah. “Bukankah kita dalam kebenaran?“. “Mengapa kita mau direndahkan dalam soal agama kita ?" Nab Muhammad Saw. Dia tidak akan menyesatkannya". “Memang”. Umar Ibn al-Khattab langsung pergi. Hal ini menggambarkan betapa satu kata dan satu hatinya Abu Bakar dengan Nabi Muhamad Saw. Umar Ibn al-Khattab.yang mengatakan bahwa ketika para saha-bat lain tidak merasa puas atas hasil perjanjian Hudaibiyah. la mempertanyakan untung ruginya perjanjian Hudaibiyah itu ke¬pada Nabi Muhamad Saw. Mendengar jawaban Nabi Saw. jujur.” Beliau hamba Allah dan Rasul-Nya. setia dan tanpa pamrih. Dia tidak akan menyesatkan kita”. sehingga agama Islam tersebar luas hampir di seluruh jazirah Arabia. Proses pengangkatan Abu Bakar Sebagai Khalifah Nabi Muhammad Saw. Banyak sahabat yang gelisah karena mereka melihat bahwa isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan ka¬um kafir Qurays dan merugikan atau menyudutkan umat Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw memer¬lukan dana untuk kepentingan pembangunan masjid di Madinah dan untuk ke¬lengkapan ekspedisi ke Tabuk. lalu per¬gi menemui Abu Bakar dan mempermasalahkan isi perjanjian Hudaibiyah sama seperti yang dipertanyakannya kepada Nabi Saw. Nabi Muhamad Saw. Setelah itu. la selalu menemani Rasulullah dengan tulus ikhlas. Namun Abu Bakar menerima seluruh isi perjanjian itu dengan lapang dada. sampai-sampai jawaban yang diberikan Abu Bakar kepada Umar Ibn al-Khattab sama persis. 2. " Saya hamba Allah dan saya Rasul-Nya. karena ia merupakan salah se¬orang sahabat yang tak segan-segan mengeluarkan harta kekayaan dan tena¬ga¬nya un¬tuk kepentingan perjuangan Islam. Abu Bakar adalah salah seorang sahabat yang menyatakan puas atas hasil kesepakatan tersebut dan mene¬rima¬nya dengan baik. Nabi Muhamad Saw begitu percaya kepadanya. Salah seorang sahabat yang mempertanyakan isi perjanjian tersebut adalah Umar Ibn al-Khattab. Abu Bakar belum pernah mengatakan atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti hati Nabi Muhamad Saw. Umar Ibn al-Khattab tidak merasa puas.

Untuk itu mereka mengusulkan Abu Bakar sebagai orang yang sangat tepat untuk menduduki jabatan tersebut. sebelum meninggal tidak pernah mem¬bi¬carakan masalah kepemimpinan apa¬lagi menunjuk orang yang akan meng¬gan¬ti¬kannya kelak sebagai pimpinan umat Islam. Karena itu. mereka mengusulkan nama calon yang akan menduduki jabatan tersebut. Selanjutnya Umar bin al-Khattab menga¬takan bahwa sebenarnya masalah kepemimpinan ada¬lah hak orang-orang Qurays. Perdebatan masalah kepemimpinan akhirnya selesai ketika Umar bin aI-Khattab mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah hak orang-orang Muhajirin. Kaum Muhajirin dapat bertahan hidup karena per¬tolongan mereka. Akan tetapi persoalan yang dihadapi umat Is¬lam ketika itu sangat berat. Umar Ibn al-Khattab mengangkat tangan Abu . mereka juga adalah orang-orang yang telah berjuang mati-matian untuk membela Islam dari ancaman orang-orang kafir Qurays. Oleh karena itu.penduduk Arabia memeluk Islam. Untuk itu. Mereka beralasan bahwa agama Islam ber¬kem¬bang pesat bahkan men¬jadi sangat maju karena bantuan dan pertolongan ma¬syarakat Madinah (Anshar). karena mereka dihadapkan pada persoalan ke¬pe¬mim¬pinan. kelompok Muhajirin dan Bani Hasyim. dibanding de¬ng¬an kelompok ma¬syarakat lainnya. Meraka adalah orang-orang yang paling tepat untuk menggantikan posisi dan kedudukan Rasulullah sebagai kepala pe¬merintahan dan pemimpin umat Islam. mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berhak men-du¬duki jabatan kepala negara dan pemimpin masyarakat Madinah. mereka adalah orang yang paling tepat untuk meng-gantikan posisi Nabi Muha¬mad Saw sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Kelompok Anshar yang sedang berkumpul di balai ruang miliki Bani Sa-idah. setelah beliau wafat si¬tuasi mulai agak kacau. yaitu Sa'ad Ibn Ubadah. Mereka berkorban harta dan nyawa demi membela agama Islam dan melindungi Ra¬sulullah dari gangguan orang-orang kafir Qurays. karena semua makhluk yang hidup di du¬nia ini akan mati. Selain mere¬ka adalah para sahabat terdekat Rasulullah dan orang-orang yang per¬tama masuk Is¬lam. Sebab Nabi Muham¬mad Saw. Mendengar ucapan tersebut. karena telah muncul beberapa kelompok kepentingan yang masing-masing memperebutkan jabatan tersebut karena masing-masing me¬rasa berhak dan merasa punya andil dalam membesarkan Islam. Mere¬ka telah banyak memberikan pertolongan dan jasa bagi kepentingan umat Islam yang datang dari kota Mekah (Muhajirin). Mereka adalah kelompok Anshar. Kelompok Muhajirin berpendapat sebaliknya. Setelah itu. Karena mereka adalah orang-orang yang paling pertama menerima Islam dan berjuang bersama Nabi Muham¬mad Saw di kota Mekah. kelompok Anshar me¬nerima kenyataan bahwa sebenarnya masalah kepemimpinan yang akan meng¬gantikan kedudukan Rasulullah sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam adalah hak orang-orang Muhajirin. Wafatnya Nabi Muhammad Saw me¬ru¬pakan su¬a¬tu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri.

Para nabi palsu itu adalah sebagai berikut: .". Tidak lama setelah Nabi Saw wafat. 1. bantulah saya bila berada dalam jalan yang benar. Gerakan Nabi Palsu Keberhasilan misi perjuangan Nabi Muhamad Saw menimbulkan kecem-buruan segolongan masyarakat. jabatan dan harta. tapi saya harus tetap menerima amanah ini. Perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Meskipun Abu Bakar terpilih secara demokratis pada 632 M. Lalu pidato itu diakhiri dengan ucapan. bukan berarti ma¬samasa kepemimpinannya berjalan dengan mulus. Abu Bakar ber¬pidato sebentar menguraikan apa yang akan dilakukannya kelak. Banyak hal yang diha¬dapi¬nya. ia menginginkan agar masyarakat ikut serta mengontrol perjalanan kepemim¬pin-annya agar pelak¬sanaan pemerintahan ber¬ja¬lan dengan baik. meminta Ali ibn Abi Thalib un¬tuk menggantikan kedudukan Rasulullah Saw. gerakan kaum murtad dan gerakan kaum mu¬nafik yang me¬nentang pembayaran zakat. Karena itu.. muncullah beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. berikut uraiannya. Patuhlah kepadaku seba¬gaimaa aku mematuhi Allah dan Rasulnya. Itulah tipe seorang pemimpin yang sangat demokratis. Oleh karena itu. Abbas bin Abdul Muthalib.saudara-saudara sekalian. Mereka memimpin gerakan kelom-pok pembanagkang.Bakar dan menyatakan bai'at kepadanya kemu¬dian diikuti oleh Sa’ad bin Ubadah dan kelompok Anshar lainnya. Dengan ter¬pilihnya Abu Bakar al-Shiddieq secara aklamasi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang baru. Untuk mengetahui hal tersebut. Perbaikilah saya bila berada di jalan yang salah".. Namun permintaan itu ditolak Ali ibn abi Thalib ka¬rena ia sedang sibuk mengurusi jenazah Rasulullah Saw. jangan sekali-kali kalian mematuhi aku“. la tidak gila jabatan dan juga tidak gila kedudukan. Jika aku tidak mematuhi Allah dan Rasulnya. 3. Selesai terpilih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Isi pidato itu antara lain adalah“ . Mi¬salnya gerakan nabi palsu. sebagai kepala Negara dan kepala peme¬rin¬tahan serta pemimpin umat Islam. Be-liau merasa bahwa tugas yang diembannya tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak menda¬pat¬kan dukungan dari para sahabatnya. Namun tugas baru dan amat sulit telah menantang di hadapannya. Meskipun saya bukan yang terbaik dari siapapun di antara kalian. maka persoalan krisis kepemimpinan sudah selesai.. Sementara itu. Pidato tersebut menggambarkan kepribadian Abu Bakar dan kejujuran ser¬ta ke¬tulusannya sebagai seorang pemimpin umat yang sangat demokratis. sekarang saya terpilih sebagai khalifah.

Gerakan ini dalam sejarah Islam dikenal dengan gerakan riddah. seperti gerakan kaum murtad. orang yang berasal dan suku Bani Hanifah di pusat Jazirah Arab.Kekuasaan Madinah yang semakin menimbulkan kecemburuan sebagian masya¬rakat Makah yang tidak menghendaki kekuatan kota Madinah. Sekalipun ia mendapat dukungan dari mayoritas masyarakatnya. Karena itu. Aswad al-Ansi merupakan orang pertama kali yang mengaku se¬bagai nabi. Kedatangannya dite¬ri¬ma dengan baik oleh suku Hanifah. Ia berhasil merekrut sejum¬lah pasukan dan bersekutu dengan daerah. Arabia Selatan. Hal ini menggambarkan watak asli masyarakat Arab. Adapun latar belakang penyebab keluarnya mereka dari agama Islam. na¬mun dalam perjalanan pulang ia mengaku dirinya sebagai nabi. yakni fanatisme kesukuan. la mengaku sebagai nabi dan mengadakan gerakan penghasutan di Yamamah. seorang wanita Kristen mengaku sebagai seorang nabi. me¬reka dengan amat mudah me¬ne¬rima kedatangan Musailamah dan mengakuinya sebagai seorang nabi yang datang dari suku mereka sendiri. Gerakan Kaum Murtad Masa pemerintahan Abu Bakar yang hanya 2 tahun 3 bulan dihabiskan untuk mengatasi berbagai persoalan di dalam negeri. Thulaihah ibn Khuwailid adalah seorang yang mahir dalam pepe¬rangan dan terkenal sebagai orang kaya dari suku Bani As’ad. la adalah pemimpin suku Ansi di Yaman.Partama. karena memang sejak lama mereka tidak suka di¬pimpin seorang nabi dari suku Qurays. Sebenarnya ia datang ke Madinah beserta sejumlah utusan sebagai orang beriman.daerah sekitar Yaman untuk melancar¬kan pembe¬ron¬takan terhadap pemerintahan Islam. namun ia tidak memiliki keberanian melawan kekua¬saan Islam. adalah sebagai berikut. ia membentuk kekuatan persekutuan dengan cara melang¬sungkan perkawinan de¬ngan Musailamah al-Kazzab. a. Ketiga. Sejak ter¬sebar berita meninggalnya Rasulullah Saw sekelompok orang di Madinah menyatakan diri ke luar dari agama Islam sambil melancarkan gerakan pem¬be¬ron¬takan. la ber¬asal dari suku Yarbu di Asia Tengah. Karena itu. 2. Musailaman. Saj'ah. suatu hal yang sudah dihilangkan oleh Rasulullah Saw. Me¬reka tidak berani melakukan pemberontakan ketika Nabi Saw masih hi¬dup. Keempat. mereka berusaha menandingi pengaruh kota Madinah. Kedua. sejumlah suku-suku lainnya berusaha menyatakan keluar dari Islam dengan berbagai alasan. . Sementara kelompok nabi palsu berusaha mengajak pengikutnya untuk masuk Islam kem¬bali. la melancarkan perlawanan secara terang-terangan terhadap pemerintahan Islam sambil mengaku dirinya sebagai seorang nabi setelah Rasulullah Saw wafat. Namun sepe¬ninggal Rasulullah Saw.

maka rakyatnya akan mengikuti mereka. Namun ketika perasaan khawatir mereka bahwa harapan tersebut tidak tercapai. Mereka berharap dengan keislamaan itu mereka akan terlindungi dari ke¬ku¬at¬ankekuatan suku lain. d. banyak masyarakat Arab yang belum lama masuk Islam. Dalam waktu satu tahun Abu Bakar berhasil mengem¬balikan stabititas politik pemerintahan Islam.b. Apabila mereka menolak ajakan tersebut. Karena itu. c. Abu Bakar menyampaikan instruksi mengajak mereka yang terlibat dalam pemberontakan agar kembali kepada ajaran Islam. Abu Bakar menyusun kekuatan untuk menumpas gerakan tersebut dengan semangat perju¬angan penegakkan Islam. maka timbul inisiatif untuk melawan kekuatan Islam. Abu Bakar menyusun kekuatan di Madinah dan membaginya menjadi sebelas batalyon untuk dikirim ke berbagai daerah pemberontakan. Ketika itu Madinah telah menjadi pusat kekuasaan Islam. Untuk mengatasi ketidakstabilan politik karena gerakan kelompok ter¬se-but. Peru-bahan ini meng¬khawatirkan banyak pihak. Sebagian mereka ada yang menerima ajakan tersebut dan kembali kepada ajaran Islam tanpa peperangan.Agama Islam yang dibawa Nabi Muhamad Saw telah membawa peru-bahan be¬sar dalam bidang sosial.Banyak suku Arab yang masuk Islam lebih pada pertimbangan politik. yaitu mengikuti dan tunduk kepada para pemimpinnya secara membabi buta. maka mereka boleh diperangi sampai habis. tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali menerima kenyataan tersebut dengan menyatakan diri masuk Islam. 3. Ka-rena itu/ketika para pemimpin mereka yang merasa dirugikan dengan perkembangan Islam kembali kepada ajaran agama mereka semula. politik.Pada umumnya masyarakat Arab bersifat paternalistik. Gerakan Kaum Munafik Abu Bakar memandang bahwa gerakan kaum munafik merupakan sebuah ge¬rakan yang sangat berbahaya. e. karena hampir di seluruh penjuru Arabia muncul gerakan semacam ini. Kepada masing-ma¬sing komandan bantalyon. Jika para pemimpinya masuk Islam. agama dan kebudayaan. terutama para tokoh masya-rakat yang merasa ke¬du¬dukannva terpinggirkan ketika masyarakat Islam semakin berkembang pesat. Meskipun begitu tanpa rasa gentar sedikitpun. namun sebagian besar mereka bertahan pada si¬kapnya . bahkan mungkin sebagai ke¬kuatan sosial politik terbesar di dunia saat itu. terutama setelah Nabi Saw sebagai tokoh yang sangat disegani wafat.Ketika Rasulullah wafat. banyak di antara mereka yang hilang keyakinannya dan kembali kepa¬da ajaran mereka semula. banyak di antara mereka yang belum kuat imannya mengikuti apa kata para pe¬mimpin mereka. mereka belum menghayati benar keagungan ajaran Islam.

misalnya Khalid ibn al-Walid.Perbaikan Sosial Kamasyarakatan 2. Selain keberhasilan dalam menegakkan kekuatan hukum dan politik Islam.Perluasan dan penyebaran agama Islam. khalifah Abu Bakar mulai melakukan per¬baikan–perbaikan sosial kemasyarakatan. selain mem¬perkokoh identitas Islam. Gerakan para nabi palsu juga dapat dipatahkan oleh Khalid ibn al-Walid. Setelah semua itu teratasi dengan baik. Musailamah dan ribuan pasukannya tewas mengenaskan di dalam benteng pertahanan mereka. seperti: 1. yaitu Aswad al-Ansi dan Musailamah al-Kazzab. banyak pula kemajuan yang dicapai pada masa permerintahan khalifah abu Bakar alShiddieq. juga membuka gerbang kejayaan Islam di masa-masa selan¬jutnya. Semua itu dapat diatasi berkat ban¬tuan para sahabat besar. Khalid berhasil menga¬lahkan mereka. Dari empat tokoh gerakan anti Islam. dua di antaranya tewas terbunuh da¬lam peperangan.Pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an 3. Hal pertama yang dilakukan khalifah Abu Bakar adalah menciptakan sta¬bilitas sosial dan politik di dalam negeri dari berbagai gangguan yang merongrong kekuasaan dan kekuatan Islam misalnya gerakan kaum murtad. setetah Ikrimah dan Syurahbil gagal mengalah¬kan kekuatan Musailamah al-Kazaab. misalnya pengumpulan ayat-ayat aI-Qur'an untuk dija-dikan mushaf. Kemenangan pasukan Islam dalam meredam ge¬jolak dalam negeri menim¬bul¬kan semangat diri dan kepercayaan diri untuk me¬lanjutkan ekspansi ke wila¬yah By¬zantium dan Sasania. Ikrimah ibn Abi Jahal dan lain-lain. Khalid ibn al-Walid meru¬pakan salah seorang komandan yang pertama kali diperintahkan untuk meme¬rangi Thulaihah dalam peperangan Buzaka. Setelah berhasil mengalahkan pasukan pemberontak. pada tahun 633 Abu Bakar memerintahkan Khalid ibn al-Walid untuk menaklukkan wilayah-wilayah perbatasan Syria dan la berhasil melebarkan wilayah kekuasaan Islam hingga ke berbagai tempat bekas kekuasaan Persia dan Byzantium. yaitu Saj'ah dan Thulaihah selamat dan kembali kepada ajaran Islam. termasuk suku Bani As'ad. gerakan kaum munafik dan ge¬rakan kelompok nabi palsu. Setelah berhasil menciptakan keamanan dan ketentraman. akhir¬nya menerima kembali ajakan untuk memeluk Islam. Pasukan Musailamah dapat dipukul mundur oleh Khalid dalam pertempuran di Yamamah tahun 633 M. Sedangkan dua tokoh lainnya. barulah khalifah melakukan tin-dakantindakan positif. sehingga peperangan tidak dapat dihindarkan.mela¬wan Islam. Keber¬ha¬silan Abu Bakar dan pasukannnya dalam memberantas para pem¬bangkan. Pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an ini atas anjuran Umar ibn al-Khattab . dan suku-suku yang tadinya terlibat dalam pemberontakan.

. Selain itu terdapat usaha lain yang diiakukan khalifah Abu Bakar dalam upaya pencapaian kebesaran peradaban Islam. maka tidak ada pilihan lain bagi Khalid ibn al-Walid kecuali harus memerangi pasukan Hormuz. Dalam peperangan ini. Walajah. Selain itu. Pada tahun ke-12 H. untuk mengajak diri dan pasukannya masuk Islam. isteri Nabi Muhammad Saw. mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar untuk dijadikan bahan pedoman bacaan al-Qur'an. se¬orang panglima perang Persia. Berikut uraian sing¬kat mengenai per¬lu¬asan tersebut. sehingga al-Qur’an dapat terjaga keasliannya hingga kini. maka akan sangat mudah menguasai wilayah Persia lainnya. termasuk agama Islam. Daerah -daerah yang ditaklukan Khalid ibn al-Walid pada waktu itu ialah Mazar. Mushaf inilah yang kemudian menjadi bahan rujukan bagi upaya khalifah Usman bin Affan dalam membukukan al-Qur’an. Perluasan dan penyebaran agama Islam tersebut mulai dila¬kukan Kha¬lifah Abu Bakar ke wilayah Irak. Hal ini berdampak pada wilayah kekuasaan Hormuz. Sebelum melakukan penaklukkan. pa¬suk¬an Khalid ibn al-Walid berhasil mengalahkan panglima Hormuz di tangannya sen¬diri. Upaya peng¬umpulan ini merupakan salah satu keberhasilan khalifah Abu Bakar alshiddieq dalam mengembangkan Islam saat itu. a. beliau me¬me¬rintahkan Zaid ibn Tsabit untuk mengumpulkannya ke dalam satu mushaf. Karena tawaran ini ditolak. Perluasan wilayah ke Irak dan Persia. sehingga Islam tidak memiliki kitab suci. Usul tersebut diterima baik oleh Khalifah Abu Bakar. Persia dan Syiria.yang merasa khawatir kehilangan al-Qur'an setelah Iebih dari 70 orang sa¬habat gugur dalam upaya penumpasan para pembangkang. mushaf itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Hirrah. Untuk itu. Namun permintaan ini ditolak oleh Hormuz dengan alasan bahwa mereka lebih suka berperang melawan tentara Islam dari pada harus menerima Islam sebagai agama baru mereka.. apabila tidak dilakukan pengumpulan. Padahal kitab suci merupakan simbol keberadaan sebuah agama. bebatuan dan tulang belulang. telah melakukan diplomasi dengan mengirim surat kepada Hormuz. se¬hingga bila telah berhasil menguasai Irak. Khalid ibn al-Walid. Wilayah Irak pada waktu itu merupakan daerah jajahan kerajaan Persia. berarti wilayah mereka jatuh ke tangan kekuasaan Islam di bawah ko¬mando Khalid ibn al-Walid. terutama ketika me¬merangi nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. misalnya perluasan wilayah Islam ke luar ja¬zirah Arabia. Se¬telah selesai. khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukannya ke Irak yang dipimpin Khalid ibn Walid dan dibantu oleh aI-Mutsanna ibn Haritsah dan Qa'qa' ibn 'Amr. Allis. maka dikhawatirkan ayat-ayat al-Qur'an yang tertulis di dalam pelepah kurma. sesuai perintah Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar. Dengan tunduknya Hormuz serta pasukannya. akan sirna.

Untuk menaklukkan daerah ini. sehingga kegiatan tersebut sempat tertunda. b. Pasukan Usamah mulai bergerak dari negeri Qudha'ah. Dalam peperangan ini. Ainnuttamar.Anbar.000 pasukan. umat Islam bersatu dalam satu barisan kekuatan besar. khalifah juga mengirim pasukan lainnya ke wila¬yah Palestina di bawah komando Palestina Amru ibn 'Ash. Ke Roma di bawah komando Ubaidah ibn Jarrah. Dalam mengha¬da¬pi kekuatan besar ini. Selain Usamah ibn Zaid. Peperangan ini baru berakhir pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Meskipun Abu Bakar al-Shiddieq berkuasa hanya lebih kurang 2 tahun 3 bulan. maka Islam tidak akan bertahan lama. khalifah Abu Bakar juga mengirimkan pasukannya ke wilayah Syria. sehingga pepe¬rangan ini berjalan cukup lama. Selain Irak dan Persia. He¬raklius mengirim sekitar 240. Damaskus. yaitu khalifah Umar bin al-Khattab. Pa¬lesitina. maka Is¬lam hanya tinggal nama. Tapi. berte¬mu di salah satu tempat bernama Yarmuk. Sebenarnya pa¬sukan ini telah dipersiapkan sebelumnya oleh Rasulullah. Perluasan Islam ke Wilayah Syiria. pasukan Usamah mendapat ke me¬nang¬an yang gemilang. Penaklukkan wila¬yah ini baru dilakukan pada masa pemeritahan kha¬lifah Abu Bakar. yakni pasukan Islam dan paukan Heraklius. dan orang-orang yang mengaku nabi palsu serta mereka yang tidak mau membayar zakat. Ke Damaskus. Selain itu. khalifah Abu Bakar memper¬ca¬yakan kepada panglima perang Usamah ibn Zaid ibn Haritsah. Ke Yordania dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Untuk menghadapi pasukan besar Islam ini. Keberhasilan ini kemudian dilanjutkan oleh khalifah sesudah Abu Bakar al-Shid¬dieq. Sehingga wilayah itu jatuh ke tangan kekuasaan Islam. tetapi belum terlaksana karena terdengar berita Rasulullah wafat.000 sampai 40. Dalam pertempuran kali ini. agama Islam ma¬sih tetap eksis hingga kini dan untuk masa yang akan datang hingga akhir ja¬man. keberhasilnnya mempertahankan akidah Islam dari rong¬rongan orangorang murtad. dan Daumatul Jan¬dal. Akhirnya kedua pasukan besar itu. Pe¬nyatuan ini dilakukan atas usulan yang diajukan Khalid ibn al-Walid dan men¬dapat persetujuan Khalifah Abu Bakar. banyak usaha yang dilakukannya dalam mempertahankan eksistensi Islam dan pe¬ngembangan peradabannya. lalu me¬masuki kota Abil. yaitu sekitar 30. . dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. dan sebagainya. jika Abu Bakar tidak berhasil me¬nengahi konflik internal umat Islam di Tsaqifah Bani Saidah.000 tentara ke daerah-daerah kekuasaannya di Syiria. berkat pertolongan Allah dan usaha keras para sahabat Nabi dalam mempertahankan akidah dan memper¬juang¬kan kebenaran Islam. Menurut beberapa ahli. kekuatan Islam tidak sebanding dengan keku¬atan yang dimiliki Heraklius. Sehingga pertempuran itu disebut pepe-rangan Yarmuk.

meskipun watak kelurganya sangat keras dan tegas. tegap dan pemberani. tetapi memiliki ke¬pemimpinan yang kuat. Ayahnya bernama Nufail ibn Abdul 'Uzza al-Quraysi dan berasal dari suku Bani Adi.Perkembangan Islam Pada Masa Khalifah Umar ibn al-Khattab (13-24H/634-644 M) 1. ketegaran dan kekerasan masih suka ditun¬juk-kannya. Ia berpidato di masjid untuk menunjukkan kepada masyarakat banyak bahwa ia telah . Silsi¬lah¬nya berhubungan dengan Nabi Muhamad Saw pada generasi ke delapan. Ayahnya bukan termasuk orang yang kaya. Watak keras seperti ini tampaknya merupakan warisan dari tempaan pendidikan orang tua dan sukunya. la sangat tidak suka kalau suku bangsa Arab menjadi terpecah belah lantaran dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Sehingga dikenal sebagai seorang pemimpin yang bi¬jaksana. Selagi muda. Permohonan Nabi saw dikabulkan Allah SWT dan Umar ibn al-Khattab masuk Islam. sikap keras yang selain itu ditunjukkan kepada masyarakat muslim. Sedang ibunya bernama Hantamah binti Hasyim ibn al-Mughirah ibn Abdillah. Cerita tentang k-eislaman Umar ini berawal dari keinginannya untuk membunuh Nabi Muham-mad Saw yang dianggap sebagai pemecah belah bangsa Arab dan pencetus pe-pe¬rangan di antara me¬reka. Karena gangguan dan siksaan masyarakat kafir Qurays saat itu semakin menjadi dan Umar ibn al-Khattab dan Umar ibn Hisyam. Ketegasan. bahkan ia selalu bersikap ramah terahadp sesama muslim. Setelah ia menyatakan diri sebagai pengikut Nabi Muhamad Saw. Umar ibn al-Khattab masuk Islam pada usia 27 tahun. terkenal dengan sebutan Abu Jahal. Bani Adi.B. Karena itu ia terus beusaha mengha¬langi siapa saja yang ingin masuk Islam. Hal itu dilakukan untuk membela umat Islam dari gangguan orangorang kafir dan para musuh Islam lainnya. Biografi Singkat Khalifah Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab lahir pad tahun 513 M pada satu keluarga suku Qu-rays. Lain halnya bila berhadapan dengan orang bukan muslim. mulai melemah. merupakan dua tokoh masyarakat Qurays yang sangat ditakuti. usaha perta¬ma yang dilakukannya adalah menyebarkan informasi kepada penduduk Makah. maka Rasulullah selalu berdo’a kepada Allah agar salah seorang di antara keduanya mendapat hidayah dari Allah dan bersama–sama umat Islam menegakkan ajaran Islam. yaitu Fihr. Hal itu diperolehnya dari pendidikan suku dan keluar¬ganya. Kekerasan dan kete¬gasan ini menjadi modal baginya untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat Qurays lainnya di kota Makah. Setelah keislamannya. Umar ibn al-Khattab dikenal sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa. bahkan tidak segansegan untuk membu¬nuh¬nya.

terdapat peristiwa lain. karena ia dikeroyok banyak orang. Tetapi nyawa Umar ibn al-Khattab terselamatkan oleh al-'Ash ibn Wail. Tetapi Rasulullah tidak melakukan itu sampai turun wahyu surat 9 ayat 84 yang membenarkan sikap dan per kataan Umar ibnal-Khattab. tapi semakin men¬jadi dan menantang orang -orang yang mau menyakiti Nabi Muhamad Saw dan para sahabatnya. maka sudah pasti sukunya akan balas dendam dan pertumpahan darah tidak dapat dihindarkan. misalnya perjanjian Hidaibiyah yang menurut logikanya Salul. salah seorang tokoh munafik. karena Abdullah dikenal sebagai tokoh munafik yang seringkali mengganggu hanya merugikan umat Islam. Ia seringkali memprotes kebijakan Nabi Saw yang dianggap tidak rasional. la harusnya dikubur saja. Hal inilah yang menjadi alasan utama al-'Ash ibn Wail menyelamatkan nyawa Umar. Selain peristiwa itu. Umar ibnal-Khattab menyarankan kepada Rasulullah agar tidak dishalatkan.menjadi pelindung umat Islam dan pengikut setia Nabi Muhammad Saw. Proses pengangkatan Umar ibn al -Khattab Sebagai Khalifah . Artinya: “ Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka. Tetapi tidak diterima oleh Rasulullah dan para sahabat lainnya. ketegasan dan ketelitian. yaitu ketika Abdullah ibn Ubay ibn gerakan dakwah Islam. Ia selalu berada di sisi Rasulullah saat-saat peperangan terjadi. Menurut pendapatnya. Karena keberaniannya ini. Ia menjadi pengawal sebanyak 20 umat Islam yang akan hijrah ke Madinah. dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Dalam perkelahian tersebut hampir saja Umar terbunuh. Karena yang diinginkan saat itu adalah datang ke Mekah dan menaklukkannya. Pada periode Madinah. Tidak hanya itu. Umar diselamatkan karena ia adalah tokoh masyarakat Qurays. Itulah gambaran singkat mengenai peran Umar ibn al-Khattab pada periode Makah. beliau dikenal di kalangan umat Islam bahkan di hadapan Nabi Saw sendiri sebagai salah seorang sahabat yang kritis. Bila ia terbunuh. 2. Seperti dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa Umar ibn al-Khattab ter¬kenal keberanian. meninggal. Umar ibn al-Khattab bukan malah jera. Setelah peristiwa itu. Sikap dan kepribadian ini terbawa tidak hanya pada periode Mekah. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam Keadaan fasik. salah seorang tokoh masyarakat Qurays. juga pada periode Madinah bahkan hingga ia menjadi seorang khalifah. baik lewat jalan diplomasi maupun melalui jalan peperangan. pernah suatu saat ketika usai berpidato di masjid. ia dicaci maki bahkan sampai terjadi perkelahian antara Umar ibn al-Khattab dengan para pemuda Qurays. Umar ibn al-Khattab mema¬in-kan peran yang cukup penting dalam proses penyebaran Islam.

Dengan meninggalnya khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memanggiilUsman ibn Affan ke rumahnya untuk men¬dengarkan pendapatnya mengenai usulan khalifah yang akan menunjuk Umar ibn al-Khattab menjadi penggantinya.Berbeda dengan proses pengangkatan khalifah Abu bakar sebagai khalifah. Karena itu saya melihat bahwa Umar ibn al-Khattab adalah orang yang paling tepat untuk menggantikan saya. Untuk itu. Beliau khawatir kalau pengangkatan itu dilakukan melalui proses pemilihan seperti pada masanya. Setelah mendengar penjelasan kha-lifah. Kemudian janazahnya dishalatkan bersama -sama dipimpin oleh Umar ibn al-Khattab. Sementara Umar ibn alKhattab diangkat melalui penunjukkan yang dilakukan khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan perse¬tujuan dari para sahabat besar. "Kami telah mendengar khalifah dan kami semua akan mentaati tuan. . khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada Senin tanggal 23 Agustus 624 M dalam usia 63 tahun. Ia melihat bahwa saat ini orang yang paling tepat untuk rneng¬gantikan kedudukannya sebagai khalifah adalah Umar ibn al-Khattab. Karena. hingga akhirnya ia terpilih sebagai khalifah yang sah. Hal itu dilakukan khalifah guna menghindari pertikaian politik antara umat Islam sendiri. Tidak lama kemudian setelah proses penyaringan pendapat tersebut. menurut Usman ibn Affan. sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan. Islam akan terhambat. Dengarkan saya dan ikuti keinginan saya “ Massa yang berkumpul di depan rumahnya menjawab. maka pemerintahan dipegang oleh khalifah baru. kekuasaan sudah berada di tangan pengganti yang benar. Karena kemungkinan terdapat banyak kepentingan yang ada di antara mereka yang akan membuat negara menjadi tidak stabil. sehingga ketika Abu Bakar wafat. Umar adalah orang yang sangat tegas dan bijaksana. maka secara otomatis kepemimpinan itu jatuh ketangan khalifah Umar ibn al-Khattab. Janazah Abu Bakar al-Shddiq kemudian dimakamkan di rumah Siti Aisyah ber¬dampingan dengan makam Nabi Muhamad Saw. yaitu Umar ibn al -Khattab. ia berusaha mengumpulkan massa di depan rumahnya dan berpidato mengenai calon penggantinya kelak. Abu Bakar dipilih secara demokratis melalui proses perdebatan yang cukup panjang. Ketika Abu Bakar jatuh sakit pada musim panas tahun 634 M dan selama 15 hari tidak kunjung sembuh. ia memanggil para sahabat besar dan menge¬mu¬kakan keingin¬annya.“ Setelah itu. Usman sangat setuju dengan pendapat khalifah mengenai penunjukkan Umar ibn al-Khattab sebagai penggantinya kelak. “apakah kalian akan menerima orang yang saya calonkan sebagai pengganti saya kelak? Saya bersumpah untuk melakukan yang terbaik dalam menentukan masalah ini. Beliau menginginkan sebelum meninggal. maka situasinya akan menjadi keruh. Beliau berkata. Perpindahan kekuasaan ini terjadi karena Umar ibn al-Khattab secara aklamasi telah mendapat persetujuan dari para sahabat besar dan umat Islam lainnya.

Perkembangan dalam bidang politik militer Dalam waktu 10 tahun masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab. Untuk itulah pengiriman pasukan ke Syiria dan Palestina sangat diperlukan. Dengan per¬kembangan itu. yaitu pada tahun 14 H Damaskus dapat dikuasai. Hal ini tentu saja membuat rakyatnya mende¬rita. Selain itu. seperti Baitul Maqdis dikuasai umat Islam pada tahun 18 H. Syria dan Palestina berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Upaya perluasan wilayah ini menandai adnya perkembangan politik militer pada masanya. umat Islam mampu memperluas wilayah kekuasaan dalam upaya penyebaran ajaran Islam. Perkembangan Islam pada masa khalifah Umar ibn al-Khattab a. . Setahun kemudian. mereka juga dipaksa untuk mengikuti aliran agama yang tidak sepa¬ham dengan mazahab yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Syria dan Palestina. yaitu percaya hanya kepada Tuhan Yang Esa. Dengan jatuhnya Baitul Maqdis. Abu Ubaidah ibn Jarrah mencoba menaklukkan beberapa wilayah di Syria dan Pales¬tina. juga menderita batin. Sehingga kedua kota tersebut dapat ditaklukkan pada masa pemerintahan khalifah Umar ibn al-Khattab. Perluasan wilayah Islam ke Syria dan Palestina Sebelum masuk ke wilayah kekuasaan Islam. Keadaan tersebut tentu saja membuat masyarakat Syria dan Palestina me¬nanti kehadiran sang pembela yang akan membebaskan mereka dari cengkeraman penjajah Byzantium tersebut. wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dakwah Islam adalah sebagai berikut. Pada tahun 16 H tentara Islam di bawah pimpinan Amr ibn al-'Ash dapat menaklukkan tentara Romawi di Ajnadin. Secara berturut-turut beberapa kota di sekitar Syria dan Palestina juga dikuasai. sedangkan mayoritas masyarakat Syria dan Palestina menganut mazhab Jatobit yang menganut paham monofisit.3. Setelah kemenangan umat Islam dalam pertempuran Yarmuk pada tahun 13 H. maka seluruh wilayah Syria dan Palestina berada di bawah wilayah kekuasaan Islam. banyak usaha yang dilakukannya untuk memperluas wilayah Islam dan kejayaan Islam. di antaranya perluasan wilayah dari Syria hingga Mesir. karena masyarakatnya selalu dibebani dengan berbabagai pungutan dan pajak yang harus mereka bayar kepada pemerintahan ke¬kaisaran Byzantium (Romawi Timur). tidak hanya menderita lahir. 1. Para penguasa Byzantium mcmaksakan kehendaknya agar masyarakat yang berada di wilayah kekuasaanya mengikuti mazhab Kristen Nestroit yang menganut ajaran Trinitas.

Kisra Persia. Selain perkembangan politik perluasan wilayah kekuasaan. Perluasan wilayah Islam ke Irak dan Persia Setelah Syiria dan Palestina dapat dikuasai. 3. wilayah keku¬a-saan Islam telah meluas mulai dari sungai Eufrat sebelah Barat dan Sungai Jihun di sebelah Timur. juga me-nimpa penduduk Mesir. Jatuhnya Qadisia. Setelah melalui peperangan yang dahsyat. akhirnya Irak dan Persia dapat dikuasai kembali pada tahun 21 H. Untuk itu khalifah Umar ibn al-Khattab pada tahun ke-18 H atau 639 M meme¬rintahkan pasukan muslim yang sedang berada di Palestina untuk melanjutkan per¬ja¬lanannya ke Mesir. Pada masa pemerintahan khalifah Umar ibn al-Khattab.Khattab melanjutkan usahanya untuk memperluas pengaruh Islam ke Irak dan Persia. wilayah kekuasaan Islam saat itu telah mencapai wilayah Eropa Timur. Di antara perkembangan dan kemajuan yang dicapai adalah sebagai berikut: . karena semua masya¬ra¬kat¬nya telah memiliki peradaban yang cukup tinggi dan mereka memadukannya dengan ajaran Islam yang telah mereka anut. Amr ibn al-'Ash dan pasu¬kannya memasuki wilayah Mesir melalui selat Wadi al-'Arish. karena kota ini merupakan pusat pertahanan terakhir tentara Yazdazird. Mereka merasa tersiksa karena tekanan pemerin¬tahan Byzan¬tium yang meng¬haruskan seluruh penduduk Mesir membayar pajak melampuai batas kemam¬puannya. akhirnya ia menaklukkan kota Fushthat setelah meng¬adakan pengepungan terhadap kota tersebut selama kurang lebih 7 bulan. Dengan demi¬kian. Setelah menak¬luk¬kan beberapa kota kecil. terdapat perkem¬bangan lain yang terjadi pada masa pemerintahan khalifh Umar ibn alKhat¬tab. merupakan pertanda kemenangan besar bagi tentara Islam. sebelah Selatan Laut Hindia dan di bagian Utara negeri Ar¬me-nia. dalam perang Nahawand dan Qadisia kemudian juga ditaklukkan. Oleh karena itu. Umar mengirim Sa'ad ibn Abi Waqqash untuk menundukkan kembali Irak dan Persia. Akan tetapi ketika pasukan Khalid meninggalkan Irak dan membantu pasukan Islam lainnya di Syiria.2. Pasukan itu berada di bawah koman¬do 'Amr ibn al-'Ash yang me¬mimpin 4000 tentara. kesempatan itu dipergunakan oleh orang-orang Persia untuk mengusir umat Islam keluar dari Irak di bawah pimpinan panglima Rustum. perkembangan Islam di Persia semakin maju. maka khalifah Umar ibn al. selain dari perbenturan antara ideologi agama yang dianut penguasa dengan yang dianut masya rakatnya. Karena mereka tidak tahan atas perlakuan semena-mena dan tidak ma-nusiawi seperti itulah kemudian mereka meminta bantuan kepada penguasa muslim di Madi¬nah. Sejak saat itu. Perluasan wilayah Islam ke Mesir Ternyata beban berat yang harus dipikul akibat penjajahan bangsa Ro-mawi Timur tidak hanya menimpa penduduk Syria dan Palestina. Sebe¬nar¬nya Irak sudah dapat dikuasai oleh tentara Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar di bawah komando panglima Khalid ibn al -Waild.

. Menetapkan tahun hijriah sebagai tahun umat Islam. atau hijrah Madinah. Sebelum masuk Islam ia dipanggil dengan sebutan Abu Amr. Biografi Singkat Khalifah Usman ibn Affan Usman ibn Affan dilahirkan pada tahun 573 M pada sebuah keluarga dari suku Qurays Bani Umayah. yaitu Ruqayah dan Ummi Kulsum. karena sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan jujur. Masjid Nabawi. Pembagian Daerah kekuasaan Khalifah Umar ibn al-Khattab telah membagi daerah Islam menjadi be¬be-rapa wilayah atau propinsi. dan Masjid Amr ibn al-'Ash. Usulan inilah yang kemudian diterima khalifah Umar bin al-Khattab dan ke¬mudian disepakati untuk dijadikan sebagai ta-hun baru umat Islam. Perkembangan dalam bidang administrasi Pemerintahan 1. dan Fusthath di bawah kekuasaan 'Amr ibn al-‘Ash. Nenek moyangnya bersatu dengan nasab Nabi Muhamad Saw pada generasi ke-5. 4. sepeti Masjid al-Haram. yang kemudian direspon oleh khalifah Umar bin al-Khattab. Perkembangan Islam Pada Masa Khalifah Usman ibn Affan ( 24-36 H/644-656 M) 1. sehingga ketika dewasa ia merupakan salah satu orang yang berpengaruh di jaziarah Arabia. sehingga keuangan negara dapat terkon-trol. Basrah di bawah kekuaaaan 'Athbah ibn Khazuan. la adalah sahabat Nabi Saw yang pandai membaca dan menulis. Membentuk Dewan-dewan. 3.Dewan Angkatan Perang. b. Usman ibn Affan meru¬pakan kerabat dekat Abu Sufyan.Baitul Mal (Perbendaharaan Negara) yang bertugas mengatur masuk keluarnya uang.b. yang bertugas menulis nama–nama ten¬tara dan mengatur pemberian gaji mereka. Ada yang meng¬usul¬kan penetapan tahun baru umat Islam didasari atas sejarah kelahiran Nabi Muhammad Saw. antara lain Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengu¬sul¬kan agar penetapan tahun baru umat Islam dida¬sari atas peristiwa hijrah Nabi dan umat Islam ke Madinah. seperti: a. seperti Kufah berada di bawah kekuasaan Sa'ad ibn Abi Waq¬qash. Ia bergelar Dzunnurain. Membangun dan merenovasi masjid-masjid. C. Dalam usaha penetapan itu terjadi diskusi antara tokoh umat Islam. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa. Masing-masing propinsi berada di bawah kekuasaan seorang gubernur. 2. Penetapan tahun baru umat Islam ini atas inisiatif Ali bin Abi Thalib. yaitu pada tahun 622 M/ 1 H. Masjid al-Aqsha. karena menikahi dua putri Nabi Saw.

ia mengeluarkan hartanya sejumlah 20. Usman ibn Affan menempati posisi kedua setelah Abu Bakar. ia dicambuk ber¬kali-kali agar kembali kepada agama nenek moyangnya. sehingga banyak orang yang terkesan dengan kesedarhanaan dan kejujurannya tersebut. Dampaknya adalah keuntungan yang diperolehnya semakin besar dan ia menjadi orang kaya di kota Mekah saat itu. Begitu juga sekembalinya dari tanah perantauan Habsyi. karena apa yang dilihatnya di daerah peng¬ungsian bahwa raja Nejus sendiri mengakui keberadan agama yang dianutnya. Setelah masuk Islam. Sikap dan kepribadian ini dibawanya hingga ia hijrah ke Madinah dan ketika menjadi khalifah. Setelah pamannya bernama Hakam men¬dengar ia masuk Islam. Ketika perang Badar. ia dermakan untuk kepentingan pe¬ngembangan agama Islam. Namun karena dia telah me¬miliki tekad yang kuat untuk tetap bertahan pada agama Islam. Ada satu riwayat yang menceritakan tentang keislamannya. la mengikuti jejak para sahabat lainnya karena ia juga mendapat gangguan bahkan ancaman dari para pembesar Qurays. Usman ibn Affan salah seorang yang ikut di dalamnya. Selama masa mudanya ia terkenal sebagai seorang pemuda yang jujur dan baik hati. Usman ibn Affan tetap memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan agama Islam. Selama tinggal di Madinah seluruh hidupnya diabdikan untuk kepen-ting¬an dan perjuangan Islam.Usman ibn Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Begitu pula ketika Nabi Muhammad Saw ingin membeli sebidang tanah untuk kepen¬tingan pembangunan masjid. saat umat Islam menghadapi kesulitan dana pepe¬rangan.000 dinar tunai dan 1000 ekor unta untuk kepentingan pasukan Tabuk.000 dirham. Usman ibn Affan menyumbangkan hartanya sekitar 10. Dalam hal kedermawanan. Keper¬giannya ke Habsyi semakin menambah mantap keyakinannya. Kejujuran dan kerendahan hati yang dimilikinya dijadikan sebagai mo¬dal dalam kegiatannya berdagang. Suatu malam ia bermimpi dibangunkan oleh seseorang yang memanggil¬nya. salah seorang saha¬bat de¬kat dekatnya. . kekerasan yang di-terimanya tidak dirasakan bahkan keimananya semakin kuat. Ketika Nabi Muhammad Saw merencanakan menggali mata air untuk ke¬pentingan umat Islam di Madinah. sibuk berdakwah di Mekah. baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Ketika para sahabat Nabi Saw hijrah ke Habasy. Kepribadian ini terbawa hingga ia masuk Islam. Ketika terjadi perang Tabuk. engkau tiduran saja. ia termenung dan kemudian menemui Nabi Muham¬mad dan menyatakan keislaman¬nya. yang kemudian dikenal dengan nama masjid Nabawi. Setelah terbangun. keka¬yaannya dipergunakan sebagai modal per¬juangan menegakkan ajaran Islam. ia segera menyumbangkan hartanya. sementara Ahmad sedang. Seluruh harta kekayaannya dipergunakan untuk kepen¬tingan umat Islam. “Bangunlah. Melalui harta kekayaan yang dimilikinya.

karena Rosulullah memberinya izin untuk tidak ikut terlibat. ketika umat Islam ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah tetapi dilarang oleh orang-orang kafir Qurays. maka dialah yang berhak untuk diangkat menjadi khalifah. karena isterinya yang bernama Ruqayah sedang sakit. Namun apabila terdapat suara seimbang. dalam perjanjian ini ia tidak ikut serta. pedagang kecil dan lain-lain. seperti para petani. Tugas pertama yang dijalankannya adalah menghubungi bebe¬rapa tokoh ter¬kemuka dari kalangan Muhajirin dan Anshar yang pantas diminta pertimbangan. dan yang menjadi hakimnya adalah Abdullah ibn Umar. yaitu proses pemilihan harus didasari atas musyawarah dan mufakat. Setelah Umar ibn al-Khattab meninggal dunia.ia tidak ikut. terutama soal penggantian kepe¬mim¬pinan setelahnya. Namun dalam perang Uhud. maka Abdurrahman ibn Auf menjalankan tugasnya sebagai ketua panitia yang bertugas menyeleksi calon peserta pemilihan. Setelah memperoleh bahan masukan dan . Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf dipercayakan menjadi ketua pantia pemilihan tersebut. Zubair ibn Awwam. Ada sebuah peraturan yang harus mereka patuhi. Per¬so¬alan ini kemudian menghasilkan perjanjian Hudaibiyah. Usman ibn Affan ikut terlibat didalamnya serta beberapa pepe¬rangan lainnya. dan Sa'ad ibn Abi Waqqash. Pada saat pemerintahan khalifah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Dewan tersebut terdiri dari Usman ibn Affan. Ali ibn Abi Thalib. ia dibe¬ri¬kan kepercayaan untuk menangani masalah-masalah kenegaraan. ia diutus oleh Nabi Muhammad Saw sebagai delegasi umat Islam untuk menyelesaikan persoalan antara kedua belah pihak. khalifah Umar ibn al Khattab membentuk sebuah dewan untuk mengatasi persoalan yang akan dihadapi. Inilah peran yang dimainkan Usman ibn Affan pada periode Madinah. Apabila dalam proses pemilihan tersebut salah seorang di antara mereka mendapatkan suara terbanyak. Dewan ini bertugas memilih salah seorang di antara mereka yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Selain menghubungi para tokoh berpengaruh. pengembala. Peran yang dimainkannya sangat berarti bagi upaya pengembangan Islam ke berbagai wilayah di jazirah Arabia dan diluar jazirah Arabia. maka kepu¬tusannya harus diselesaikan lewat pengadilan. Thalhah ibn Ubaidillah. Keuangan negara sebagai benda¬hara¬wan negara 2. Tapi sayang. Proses pengangkatan Usman ibn Affan Sebagai Khalifah Dalam keadaan sakit. Kemudian menghubungi keenam calon yang telah disepakati bersama dalam dewan dan khalifah Umar ibn al-Khattab. Abdurrahman ibn Auf men¬de¬ngarkan pendapat dari rakyat kecil. Selain itu.

Untuk keterangan lebih rinci berikut uraiannya. langkah pertama yang dila¬kukannya adalah konsolidasi ke dalam dan ke luar. Abdurrahman ibn Auf mempersiapkan proses pemi¬lihan untuk segera dilaksanakan. Hal itu dise¬babkan ka¬rena Pertama. Demikialah problem yang dihadapi ketua panitia pelaksanaan pemilihan khali¬fah. terutama dalam masalah calon peserta. 3. Abdurrahahman ibn Auf cenderung kepada Usman ibn Affan. misalnya. Sedangkan pengembangan Islam ke luar dilakukan dalam rangka penguatan masyarakat Islam dan ekspansi ke berbagai wilayah di luar jaziarah Arabia. yaitu Umar lbn al-Khattab. a. Keempat. baik Usman ibn Affan maupun Ali ibn Abi Thalib. Ketika terpilih sebagai khalifah. seperti Bani Umayah dan para kerabatnya. tiang-tiangnya dibuat dari beton dan bagian dindingnya dihiasi de¬ng¬an ukiran-ukiran yang indah. Kemudian Abdur¬rahman ibn Auf meng¬angkat tangan Usman ibn Afffan sebagai tanda penga¬kuannya sebagai khalifah baru. pengumpulan dan penulisan al-Qur'an. menemui kesulitan. Namun para sahabatnya banyak yang me¬man¬faatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan kolompoknya.pertimbangan dari berbagai la¬pisan masyarakat. Namun proses pemilihan yang semula diinginkan berjalan sesuai dengan ha¬rap¬an. Membangun Masjid Nabawi di Madinah Pada masa khalifah Usman ibn Affan. berdasarkan pendapat umum bahwa mayoritas masya¬ra¬kat menginginkan Usman ibn Affan menjadi khalifah. Usman ibn Affan telah berusia 70 tahun. mem¬bentuk angkatan laut. dan sebagainya. . usia yang telah matang dan penuh bijaksana. Usman ibn Afffan menjadi khalifah se¬lama 12 tahun. di kalangan sahabat yang dicalonkan timbul perbedaan pendapat. Upaya ke dalam dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperkuat perkembangan Islam. mem¬bangun masjid Nabawi di Madinah. Kedua. Bentuk dan corak bangun¬an¬nya di¬pe¬rindah. Ketiga. pengganti khalifah terdahulu. masjid Madinah dibongkar untuk dire¬no¬vasi dengan ukuran yang lebih luas. sementara Sa'ad ibn Abi Waqqash menginginkan Ali ibn Abi Thalib menjadi khalifah. akhirnya pro¬ses pemilihan berjalan lancar dan menghasilkan sebuah keputusan yang memenangkan Usman ibn Affan terpilih sebagai khlifah. di antara sahabat Nabi yang dicalonkan ada yang sedang berada di luar kota. sehingga belum dapat diketahui pendapat¬nya. Islam pada masa khfalifah Usman ibn Affan Setelah Usman ibn Affan dilantik sebagai khalifah. masing -masing memiliki keinginan untuk menjadi khalifah. Namun berkat ketekunan dan kebijaksanaan Abdurrahman ibn Auf.

Selain itu.imam atau Mushaf Usmani. Perluasan Khurasan Khalifah Usman ibn Affan mengutus Sa'ad ibn ’Ash bersama Huzaifah ibn Yaman untuk memimpin pasukan Islam ke Khurasan. Mushaf itu kemudian dikenal dengan istilah Mushaf al. penyebaran Islam telah sampai ke wilayah yang sangat luas.b. bebatuan. seperti di lembar pelapah kurma. Mereka diminta untuk menvylin al-Qur'an yang terdapat di beberapa tempat. ia juga termasuk dalam seorang sahabat yang hafal al-Qur'an. Sa'ad ibn Abi Waqqash dan Abdur¬rahman ibn Haris ibn Hisyani adalah sebagai anggota. Setelah terjadi pertempuran sengit. Mushaf yang ditulis sebanyak 5 buah. Mengingat pentingnya transportasi laut. Seperti diketahui bahwa Zaid ibn Tsabit adalah salah seorang sahabat Nabi Saw yang dipercaya sebagai sekretaris Nabi saw untuk mencatat semua wah¬yu yang diturunkan kepada Rasulullah saw. 4 buah di antaranya dikirim ke masing-masing wilayah Islam sebagai pedoman bacaan yang benar. Perluasan ke Armenia . Berikut uraian secara ringkas mengenai usaha perluasan yang dilakukan khalifah Usman ibn Affan. Muawiyah ibn Abi Sufyan yang ketika itu sebagai gubernur Syria memberikan usul kepada khalifah untuk membentuk armada laut. terutama pada masa khalifah pertama dan kedua. Sedangkan sebuah lagi disimpan di Madinah untuk khalifah Usman sendiri. 2. d. Pembentukan Angkatan Laut Pada masa pemerintahan khalifah Usman ibn Affan daerah Islam telah sampai ke Afrika Mesir. Usaha Pengumpulan dan Penulisan al -Qur'an Usaha pengumpulan al-Qur'an menjadi satu mushaf merupakan kelan-jutan dari usaha sebelumnya. Armada ini tidak hanya dijadikan sebagai sarana penting dalam per¬ta¬han¬an. Di dalam rombongan pasukan ini ikut pula beberapa orang sahabat Nabi Saw yang lain. Pada tahun 26 H khalifah Usman ibn Affan mengkonsentrasikan pada upaya penulisan al-Qur'an dengan membentuk panitia penulisan dan pembukuan al-Qur'an yang diketuai oleh Zaid ibn Tsabit. maka usulan itu disetujui kha¬li¬fah. Karena itu. akhirnya Khurasan dapat dikuasai. Al. kulit dan tulang untuk dibukukan menjadi sebuah mushaf. 1. Perluasan Wilayah Islam Pada masa pemerintahan khalifah Usman. Daerah-daerah ini banyak dike¬lilingi lautan. Cyprus dan Konstatinopel. juga sebagai alat transportasi untuk mengontrol wilayah kekuasaan Islam. mulai dari Afrika hingga wilayah Asia Tengah. c. Sementara Abdulah ibn Zubair.Qur'an yang ditulis dan dibukukan ini kemudian dikenal dengan sebutan mushaf.

3. Afrika Utara sebelum kedatangan Islam merupakan satu wila-yah yang berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Penaklukan Ray dan Azerbeijan Pada masa pemerintahan khalifah Umar ibn al-Khattab. Hal itu dilakukan Rasulullah Saw untuk meringan¬kan beban berat yang . la berhasil mengajak kerjasama dengan pen¬duduk Aremenia untuk menerima ajaran Islam. Sejak Usia kecil Ali ibn Abi Thalib diasuh oleh Nabi Muhamad Saw. Dengan jatuhnya wilayah Afrika Utara. akhirnya kedua wilayah pem¬berontak dapat dikuasai. ia juga banyak mendapat tantangan dari mereka yang tidak suka atas dakwah Islam yang dikembangkannya. Na¬ma lengkapnya adalah Ali ibn Abi Thalib ibn Abdul Muthalib ibn Hasyim ibn Abdi Manaf. Untuk itu. Walid ibn Uqbah menge-rahkan 6000 pasukan untuk mengepung penduduk Azerbeijan dan 4000 pasukan ke Ray. Tetapi pada masa pemerintahan khalifah Usman ibn Affan banyak di antara mere¬ka yang menolak membayar pajak bahkan banyak di antara mereka yang mem¬bang¬kang dan memberontak terhadap peme¬rintahan Islam di Madina. Tetapi semua itu dapat di¬atasi dengan cara memerangi mereka hingga mereka menyatakan tunduk di bawah pemerintahan Islam. Untuk mengatasi hal itu. Perla-kuan para penjajah terhadap penduduk tidak menyenangkan. Biografi Singkat Ali ibn Abi Thalib Ali ibn Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Usman ibn Affan. akhirnya mereka meminta bantuan kepada pemerintahan Islam di Madinah. Masya¬rakat Azerbeijan selalu membayar pajak. 4. Pasukan Islam mendapat simpati dan dukungan yang kuat dari masyarakat setempat. berarti wilayah itu berada di bawah kekuasaan Islam. Dengan kekuatan besar ini. khalifah Us¬man ibn Affan memerintahkan Walid ibn Uqbah yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Kufah untuk memberantas para perusuh tersebut. la dilahirkan 32 tahun setelah kelahiran RasuluIIah Saw. Perluasan Islam ke Afrika Utara (Tunisia).Khalifah usman ibn Affan mengutus Salam Rabiah al-Bahly untuk berdakwah ke Armenia. Perkembangan Islam paa masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib ( 36. Namun begitu. la diasuh sebagaimana anak kandung Nabi sendiri. D. khalifah Usman ibn Affan mengirim Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sa'ad ibn Abi Sarah untuk memim¬pin pasukan menaklukkan Afrika Utara dan mengusir bangsa Romawi. sehingga bangsa Romawi dapat dikalahkan.41 H/656-661 M ) 1.

sementara Nabi Saw mengambil Ali ibn Abi Thalib un¬tuk diasuhnya pula. kejujuran. ke¬takwaan dan kesalehannya. keberanian. seperti kecerdasan. Nabi Muhamad Saw memohon kepada pa¬mannya yang lain. Setelah bencana terjadi. Perbuatannya yang mengandung risiko ini merupakan bukti nyata dari kese¬tia¬annya untuk tetap berada di samping Rasulullah Saw dalam membela dan mem¬per¬ju¬angkan agama Islam. sebagaimana yang ia berikan kepada anak-anaknya. Ali ibn Abi Thalib boleh dibilang adalah tangan kanan Nabi Muhamad Saw. maka tak heran kalau kemu¬dian ia memiliki sifat-sifat terpuji. Ketika Muhamad Saw diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Rasulullah saw selalu memberikan kasih saying yang besar kepadanya. Keberaniannya telah teruji ketika ia tidur di tempat tidur Rasul pada saat para pemuda Qurays akan membunuh rasulullah saw. ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Karena Ali ibn Abi Thalib pula pen¬duduk suku Hamdan dan sebagian penduduk Yaman memeluk agama Islam. Kesetiannya kepada Nabi Saw tidak diragukan lagi. Ali ibn Abi Thalib tumbuh menjadi anak baik dan cer-das di bawah asuhan Rasulullah Saw. Demikian uraian singkat mengenai peran yang telah dimainkan Ali ibn Abi Thalib pada periode Mekah. Dalam situasi seperti itu. Ali bin Abi Thalib percaya kepada misi Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Ali ibn Abi Thalib tidak mau mengikuti perdebatan ini karena ia sedang sibuk mengurusi jenazah Nabi Muhammad Saw. Sebagai seorang anak kecil yang baru berusia 9 tahum. adil dan bijaksana. Akhirnya Abbas setuju dan meng¬ambil Ja'far ibn Abi Thalib untuk diasuh. terjadilah perselisihan antara ka¬um Muhajirin dan Anshar tentang orang yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulul¬lah sebagai kepala pemerintahan. sabar. Pada waktu Nabi Muhammad Saw wafat. Ali ibn Abi Thalib adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang menyatakan keislamannya serta terus berada di sisi Rasulul¬lah Saw. Hal itu baru dilaku¬kan¬nya setelah enam bulan Abu Bakar ter¬pilih sebagai khalifah pertama. Karena itu. Hal itu bisa saja terjadi karena memang sejak kecil ia berada dalam asuhan Nabi Muhamad Saw.diderita keluarga pamannya setelah bencana besar yang melanda kota Makah. shaleh. puteri Nabi sendiri setahun setelah kepindahannya ke Madinah. yaitu Abbas ibn Abdul Muthalib agar membantu saudaranya yang sedang terkena musibah. Sebagaimana halnya ketika ia masih berada di Makah. Karen itulah di antara alasan mengapa Nabi Saw kemudian menga¬win¬kannya dengan Fatimah. Karenanya wajar kalau kemudian ia disenangi banyak orang. kesabaran. Beliau merupakan seorang anak kecil pertama yang menerima Islam. Karena sejak kecil berada di bawah asuhan Rasul. ia belum sempat menya¬takan baiat kepadanya. ia selalu diberi kepercayaan untuk menyelesaikan segala rencana yang memerlukan keberanian dan semangat yang luar biasa. ketika di Madinah. Dengan demikian. . sehingga ia memiliki sifat-sifat yang juga dimiiiki Nabi Saw.

la menco¬pot ja¬batan gubernur Basrah dari tangan ibn Amir dan digantikan oleh Usman ibn Hanif. Ali ibn Abi Thalib semula menolak usulan tersobut dan tidak mau menerima jabatan tersebul. Oleh karena itu tidak ada alasan Ali ibn Abi Thalib mencopot kedudukan mereka. Misalnya mengembalikan se¬mua tanah yang diambil alih oleh Bani Umayah dan para pejabat lainnya menjadi milik negara dan akan diman¬faatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pem¬bangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena Ali ibn Abi Thalib di kalangan masyarakat muslim sangat terkenal karena keluasan ilmunya. la selalu ikut perang bersama Ra-sulullah dan para sahabat lainnya. Tepat pada tanggal 23 Juni 656 M semua orang yang menginginkann jabatan itu berada di tangan Ali ibn Abi Thalib melakukan sumpah setia kepada Ali ibn Abi Thalib. Selain itu. Dia mau mengikuti dengan tepat prinsip-prinsip Baitul mal. Ali ibn Abi Thalib memainkan peranan yang ber-arti bagi perkembangan Islam pada saat itu. karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. semasa pemerintahan khalifah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Alasannya. Qays dikirim ke Mesir untuk menggantikan posisi Abdullah. Proses Pengangkatan Ali ibn Abi Thalib Setelah meninggalnya khalifah Usman ibn Affan masyarakat muslim di Madinah menjadi bingung. Situasi ini harus diatasi terlebih dahulu baru membicarakan masalah kepemimpinan. Sejak saat itulah ia menjadi penguasa Islam yang baru menggantikan kedudukan Usman ibn Affan. Mereka seolah kehilangan tokoh yang akan meng-gantikan keduduk¬an khalifah Uisman. Mereka kemu¬dian melakukan berbagai geraka pembe-rontakan untuk menentang . akhirnya tawar¬an untuk menduduki jabatan khalifah diterima. Para gu¬bernur yang dico¬pot menolak penonaktifan mereka.Pada periode Madinah. Mereka jus¬teru memilih mengakui Mua¬wiyah daripada mengakui kedudukan Ali. Namun karena ia terus mendapat desakan dari para pengi¬kutnya. khalifah Ali ibn Abi Thalib memutuskan untuk mengem¬balikan semua kekayaan yang diperoleh para pejabat melalui cara-cara yang tidak baik ke dalam per¬bendaharaan negara (Baitul Mal). karena menurut mereka pada prinsipnya mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib. situasinya kurang tepat. ia dipercaya untuk menjadi penasihat pemerintah. Usulan tersebut disetujui mayortas masyarakat muslim. Abdullah bin Saba salah seorang pemim¬pin di Mesir mengusulkan agar Ali bn Abi Thalib diang¬kat sebagai khalifah. Penolakan ini merupakan salah satu tan¬tangan yang dihadapi khalifah Ali ibn Abi Thalib dalam masa-masa kepemimpinannya pada masa-masa selanjutnya. Dalam situasi seperti itu. Sebagai seorang khalifah Ali ibn Abi Thalib ingin meneruskan cita-cita Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. 2. Ia menjadi tempat bertanya dan berdiskusi. kecuali mereka yang pro ke Muawiyah ibn Abi Sufyan. Untuk itu. Selain itu khalifah Ali juga bertekad untuk mengganti semua gubenur yang di¬anggapnya tidak mampu memimpin dan tidak disenangi masyarakat.

Oleh karena itu. Perjuanganpun sudah mulai terpengaruh oleh hal-hal lain yang bersifat duniawi. Adapun para gubernur baru yang diangkat khalifah Ali ibn Abi Thalib sebagai pengganti gubernur lama ialah : . baik perkembangan dalam bidang sosial. beban yang harus dipikul oleh penguasa be-rikutnya semakin berat. banyak hal yang dilakukannya dalam usaha pengem¬bang¬an Islam. Umat Islam pada masa peme¬rintahan Abu bakar dan Umar ibn al-Khattab masih bersatu. Pemberontakan ini pada akhirnya membuat sengsara rakyat banyak. sehingga rakyat pun tidak suka ter¬hadap mereka. Berikut uraian singkat mengenai perkembangan Islam pada masa pemerintahan khalifah Ali ibn Abi Thalib.kebijakan khalifah Ali ibn Abi Thalib. Semua itu bertujan agar masyarakat merasa aman. para gubernur inilah yang menye¬bab¬kan timbulnya ber¬bagai gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan khalifah Usman bin Affan. Berdasarkan pengamatan inilah kemudian khalifah Ali ibn Abi Thalib mencopot mereka. Hal itu disebabkan karena usianya yang sudah lanjut usia. karena banyak masyarakat yang tidak senang. Mengganti para gubernur yang diangkat khalifah Utsman. kehidupan masyarakat Islam masih sangat sederhana karena belum banyak terpengaruh oleh kemewahan duniawi. dan ilmu pe¬ngetahuan. mereka memi¬liki banyak tugas yang harus diselesaikannya. Usaha-usaha yang dilakukan semasa kepemimpin¬annya adalah sebagai beri¬kut: 1. Semua gubernur yang diangkat oleh khalifah Usman ibn Affan terpaksa di¬ganti. Perkembangan dalam bidang pemerintahan Situasi umat Islam pada masa pemerintahan khalifah Ali ibn Abi Thalib sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumya. 3. Menurut peng¬a¬matan kha¬lifah Ali ibn Abi Thalib. kekayaan dan kedudukan. Mereka melakukan hal itu karena khalifah Us¬man pada paruh kedua masa kepe¬mimpinnnya tidak mampu lagi mela¬kukan kontrol terhadap para penguasa yang berada di bawah peme¬rintahannya. tentram dan se¬jah¬tera. Namun pada masa pemerintahan khalifah Usman ibn Affan keadaan mulai berubah. Usaha -usaha Khalifah Ali ibn Abi Thalib dalam meng-atasi per¬soalan tersebut tetap dilakukannya. seperti tugas melakukan perluasan wilayah Islam dan sebagainya. a. militer. politik. selain para gubernur sudah tidak lagi banyak yang memiliki idealisme untuk memperjuangkan dan mengembangkan Islam. Perkembangan Islam pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib Meskipun banyak pergolakan yang terjadi pada masa pemerintahan khali¬fah Ali ibn Abi Thalib. meskipun ia mendapat tantangan yang sangat tuar biasa. Selain itu.

Muawiyah melakukan hasutan kepada para sahabat lainnya supaya menentang rencana khalifah. Semua tindakan khalifah Ali ibn Abi Thalib semata bertujuan untuk mem¬ber¬sih¬kan praktik kolusi. Selain itu. Menarik kembali tanah milik negara. 3. Salah seorang yang dengan tegas dan terus terang menentang khalifah Ali ibn Abi Thalib adalah Muawiyyah ibn Abi Sufyan. Khalifah Ali ibn Abi Thalib ba¬nyak mendapat perlawanan dari para penguasa dan kerabat mantan khalifah Us¬man ibn Affan. perang Shiffin dan sebagainya. Oleh karena itu. seperti kecer¬das-an. ketika Ali ibn Abi Thalib menjadi khalifah. ia melakukan kerjasama dengan para mantan gubernur yang dicopot khalifah Ali ibn Abi Thalib. Ubaidah ibn Abbas sebagai gubernur Yaman. Pada masa pemerintahan khalifah Usman ibn Affan banyak para kera-batnya yang diberikan fasilitas dan kemudahan dalam berbagai bidang hingga banyak di anta¬ra mereka yang kemudian merongrong pemerintahan khaiifah Usman ibn Affan dan harta kekayaan negara . Sahl ibn Hanif sebagai gubernur Syria.a. Na¬mun sayang. Utsman ibn Affan sebagai gubernur Basrah. Usaha ini bukan tidak mendapat tantangan. termasuk bagaimana merumuskan sebuah kebijakan untuk kepentingan ne¬gara. Karena ketika ia terpilih sebagai khalifah. Agama dan umat lslam ke masa depan yang lebih cemerlang. Qays ibn Sa'ad sebagai gubernur Mesir. d. Muawiyah me¬nen¬tang karena dia sendiri tengah terancam kedudukannya sebagai gubernur Syria. Usaha ini berhasil. kete¬litian. ia memiliki rasa tanggungjawab yang besar untuk menye¬lesaikan persoalan tersebut. misalnya timbulnya perang Jamal. jiwa dan semangat itu masih membara di dalam dirinya. dia juga terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani . Selain itu. Banyak usaha yang dila¬ku¬kannya. 2. ke tegasan. situasinya tidak tepat. Untuk menghambat gerakan khalifah Ali ibn Abi Thalib. sehingga khalifah Ali ibn Abi Thalib menang¬gung segala risi¬ko¬nya. Umrah ibn Syihab sebagai gubernur Kufah. la berusaha menarik kembali semua tanah pemberian Usman ibn Affan kepada keluar¬ganya untuk dijadikan milik negara. la tewas terbunuh di tangan orang yang tidak menyu¬kai¬nya. b. c. korupsi dan nepotisme di dalam pemerintahannya. Dalam bidang politik militer Khalifah Ali ibn Abi Thalib memiliki banyak kelebihan. e. keberanian dan sebagainya.

khalifah memerintahkan Abu aI-As¬wad al-Duali mengarang pokok-pokok ilmu Nahwu (Qawaid Nahwiyah) Dengan adanya ilmu nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam memperlajari bahasa al-Qur'an. karena dia sangat mengetahui bahwa Muawiyah adalah orang yang sangat licik. Pada masa pemerintahan khalifah Ali ibn Abi Thalib. Akibat peristiwa tahkim ini. dan kelompok Syiah (pengi-kut Ali). khalifah Ali ibn Abi Thalib mengetahui benar bahwa siasat yang dibuat oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan hanya untuk mem¬per¬daya kekuatan khalifah Ali ibn Abi Thalib. kelompok Murjiah. Ketiga kelomopok ini pada masa berikutnya merupakan golongan yang sangat kuat yang mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. yaitu. timbullah tiga golongan dikalangan umat Is-lam. Misalnya ketika Muawiyah menem¬patkan al-Qur'an di ujung tombak sebagai isyarat perdamain. seorang sahabat sejati dan seorang kawan yang dermawan. dan pemegang teguh tradisi. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari kalangan masyarakat Arab memeluk Islam banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks al-Qur'an atau Hadits sebagai sumber hukum Islam.penasihat yang bijaksana. Ini kelihatan sekali pada saat perang Shiffin. bahkan sampai ke Indus. terutama bagi orang-orang yang akan mempelajari ajaran Islam dari sumber asli¬nya yang berbahasa Arab. Namun para sahabatnya mendesak agar menerima tawaran perdamain itu. Oleh karena itu. Khalifah Ali ibn Abi Thalib menganggap bahwa kesalahan ini sangat fatal. wilayah kekuasaan Islam telah melampaui sungai Eufrat. baik dalam keadaan damai ataupun dalam situasi kri¬tis. Dalam bidang ilmu bahasa. kelompok khawarij. Peristiwa ini sebenarnya merupakan bukti kelemahan dalam sistem pertahanan pada masa pemerintahan khalifah Ali. penasehat hukum yang ulung. dan Amu Dariyah. maka orang-orang yang bukan berasal dari masya¬rakat Arab akan mendapatkan kemudahan dalam membaca dan memahami sum¬ber ajaran Islam. . Dia telah bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad Saw. Khalifah Ali ibn Abi Thalib menolak ajakan damai. 4. Khalifah Ali telah berusaha memperbaiki sistem yang ada. Khalifah Ali ibn Abi Thalib sejak masa mudanya amat terkenal dengan si¬kap dan sifat keberanianya. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan istilah Tahkim ( arbitraser) di DaumatuI Jandal pada tahun 34 H. Dalam perang ini. Tigris. namun selalu dikalahkan oleh kelompok orang yang tidak senang terhadap kepemimpinannya. Beliau amat tahu medan dan tipu daya musuh.

misalnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Pembangunan kota Kufah ini dimaksudkan sebagai salah satu cara kha-lifah Ali ibn Abi Thalib mengontrol kekuatan Muawaiyah yang sejak semula tidak mau tunduk terhadap perintahnya. dan stabilitas sosial politik dengan memerangi kelompok yang menentang. Palestina. Ringkasan Abu Bakar al-Shiddieq menjadi khalifah selama lebih kurang 2 tahun. di antaranya pengumpulan ayat-ayat al-Qur’an untuk dibukukan. Karena letaknya yang tidak begitu jauh deng¬an pusat pergerakan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Usahanya ini kemudian dilanjutan oleh khalifah Usman bin Affan. maka boleh dibilang kota ini sangat strategis bagi perta¬hanan khalifah. Khalifah kedua adalah Umar bin al-Khattab yang berkuasa lebih kurang 10 (sepuluh) tahun. menjadi sebuah kota yang sangat ramai dikunjungi bahkan kemudian menjadi pusat pengembangan ilmu penge¬ta¬huan keagamaan. perluasan wilayah sebagai bagian dari usaha dakwah Islam. lama ketamaan kota tersebut berkembang. Salah satu kota yang dibangun adalah kota Kufah. terutama dalam masalah tata kota. sehingga dikenal dalam sejarah sebagai masa keemasan kedua. seperti ke Syria. meru¬pa¬kan salah satu prestasi gemilang yang dilakukannya. mereka yang tidak mau membayar zakat. Tafsir. terdapat usaha positif yang dilaksanakannya. Hadits dan seba¬gainya. Semula pembanguan kota Kufah ini bertujuan politis untuk dija¬dikan sebagai basis pertahanan kekuatan Ali ibn Abi Thalib dari ber¬bagai rongrongan para pembangkang.5. maka saat itu terjadi percampuran peradaban yang kemudian dikembangkan dengan karakteristik umat Islam. Dalam Bidang Pembangunan Pada masa pemerintahan khaliah Ali lbn Abi Thalib. khalifah Umar memiliki kesem¬patan lebih luas untuk melakukan dakwah dan perluasan wila-yah kekuasaan Is¬lam ke luar Madinah. seperti perkembangan ilmu Nahwu. dan lain sebagainya. usahanya dalam meng¬umpulkan al-Qur. Akan tetapi. Karena itu. ekonomi sangat maju. se-perti mereka yang mengaku dirinya sebagai nabi. mulaitahun 13-24 H/ 634-644 M. dan lain-lain. Selama masa pemerin-tahannya. umat Islam pada masa ini bertemu dengan pera-daban yang sudah jauh lebih maju. yaitu dari tahun 11-13 H/ 632-654 M. karena hingga kini masih dapat dibaca. Selain itu. sehingga men¬jadi peradaban . selama berkuasa banyak usaha pengem-bangan Islam yang dilakukan.an boleh dibi¬lang monumental. Ketika berada di lu¬ar Madinah. boleh dibilang situasi sosial politik. Keberhasilan usahanya mempertahankan ideologi dan ajaran Islam dari para pembangkan.

Selama masa pemerintahannya. Model inilah yang kita gunakan sekarang ini. banyak jasa dan usaha yang ditinggalkannya. banyak juga usaha yang dilakukannya seperti pembenahan sistem pmerintahan dan mengganti para pejabat yang dianggap korup dan pemberontak. karena perseteruannya dengan Mu’awiyah dan ke¬lompok Khawarij. dan Dewan al-Harbi. seperti Bai¬tul Mal. yaitu dari 24-36 H/644-656 M. Pada masanya juga dikembangkan sistem pemerintahan dengan membagi daerah kekuasaan dan pembentukan lembaga-lembaga peme¬rintahan. Sementara khalifah ketiga adalah Usman bin Affan yang berkuasa lebih kurang selama 12 (dua belas) tahun. Sementara khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. salah satunya adalah pembukuan al-Qur’an yang kemudian dikenal sebagai mushaf Usmani. yaitu dari tahun 36-41 H/ 656-661 M.Islam. Ia berkuasa selama lebih kurang 7 (tujuh) ta-hun. Jasanya yang sangat monu¬men¬tal hingga kini adalah penetapan tahun baru hijriyah sebagai tahun atau kalender umat Islam. Meskipun begitu. Selama masa pemerin¬tah¬annya.. situasi sosial politik kurang mendukung. . sepupu dan se-kaligus menantu Rasulullah Saw.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->