PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA Al-KHULAFA Al-RASYIDUN Setelah Rasulullah wafat, kepemimpian umat Islam dilanjutkan oleh ge-ne¬rasi

sa¬habat. Dalam sejarah Islam, generasi sahabat terdekat yang memimpin pe¬merintahan Islam dikenal dengan sebutan al-khulafâ al-râsyidîn. Mereka ini terdiri dari empat orang sahabat; yaitu Abu Bakar al-Shidieq, Umar bin al-Khattab, Us¬man bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Untuk mengetahui perkembangan Islam pa¬da masa al-khulafa al-rasyidin, ada baiknya kita pelajari secara seksama masing-masing khalifah tersbut. Berikut urai¬annya. A. Khalifah Abu Bakar al-Shiddieq (11-13 H/632-634 M) Untuk mengetahui lebih jauh, siapa sahabat Abu Bakar al-Shiddieq, ki¬ra-nya perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah hidupnya atau biografi Abu Bakar alShiddieq. 1. Biografi Singkat Abu Bakar al-Shiddieq Abu Bakar lahir pada tahun 573 M dari sebuah keluarga terhormat di Me¬kah. Abu Bakar adalah nama gelar yang diberikan masyarakat muslim kepadanya. Nama aslinya adalah Abdullah Ibn Abi Kuhafah. Lalu ia mendapat gelar al-Shiddieq setelah masuk Islam. Nama sebelum muslim adalah Abdul Ka'bah. Ibu¬nya bernama Salma Ummul Khair, yaitu anak paman Abu Quhafah. Sejak masa kanak-kanak Abu Bakar di¬kenal pribadi yang jujur, tulus. kuat kemauan, pem¬berani, rendah hati, pemaaf, pe¬nya¬yang dan suka beramal, sehingga masyarakat kota Mekah menaruh hormat kepada nya. Dalam hidupnya, ia selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk menolong fakir miskin. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya, sering me¬la¬ku¬kan perjalanan perdagangan untuk menjajakan barang dagangannya ke berbagai tem¬pat, baik di dalam maupun di luar kota Mekah. Dalam berdagang, ia selalu berlaku ju¬jur, sehingga banyak orang yang tertarik dengan cara-cara yang dilakukanya itu yang pada akhirnya banyak para pembeli yang datang dan membeli barang dagangannya. Dengan demikian, Abu Bakar memperoleh banyak keuntungan dari sikap jujur yang diterapkan dalam berdagang. Kejujurannya ini terbawa hingga Abu Bakar memeluk Islam. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa sebelum memeluk Islam Abu Bakar memiliki kekayaan sebesar 40.000 dirham. Tetapi setelah ia masuk Islam dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad Saw, penghasilannya hanya sebesar 5000 dirham. Ini terjadi karena semua harta kekayaannya selalu dibelanjakan di jalan Allah. Selain itu, harta yang dimilikinya kebanyakan diberikan kepada fakir miskin dan dipergunakan untuk menolong orang-orang yang lemah dan tertindas. Misalnya dipergunakan untuk memberi hamba sahaya yang berusaha mem¬per¬tahankan keyakinannya lalu dibebas¬kannya, seperti Bilal Ibn Rabah.

Dengan demikian, ia bukan saja sebagai seorang sahabat Nabi Saw yang me¬nya¬takan kesetiannya untuk menerima Islam dan membela ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhamad Saw, tetapi lebih dari itu, Abu Bakar adalah salah seorang sahabat setia yang rela berkurban harta dan jiwa untuk kepentingan penyebaran Islam dan membela umat Islam. Oleh karena itu, tak heran kalau kemudian Abu Bakar dikenal sebagai seorang sahabat terpercaya dan dikagumi Nabi Saw. la adalah pemuda yang pertama kali me¬nerima seruan Islam yang disampaikan oleh Nabi Saw tanpa banyak pertimbangan. Se¬luruh kehidupannya dicurahkan untuk perjuangan suci membela dakwah Nabi Muha¬mad Saw, sehingga ia lebih dicintai oleh Nabi daripada para sahabat lainnya. Karena itu pula Nabi memilihnya menjadi sahabat dalam perjalananya menuju Madinah ketika akan hijrah. Peran yang dimainkan Abu Bakar ketika ia di Mekah sangatlah besar. Hal ini dapat diketahui, misalnya dari ketulusan hatinya yang tidak segan-segan mem¬be¬lan¬jakan harta kekayaannya untuk membela perjuangan dan kejayaan Islam serta melin¬dungi Nabi dan umat Islam. Beliau selalu mendampingi Nabi Muham¬mad Saw saat suka dan duka. Pengorbanan dan jasanya ketika Nabi Saw ber¬dak¬wah di Mekah, tidak ada bandingnya. La selalu berusaha melindungi Nabi Muhammad Saw ketika orang-orang kafir Qurays mengejek dan berencana akan membunuhnya. Beliaulah yang mem¬berikan perlindungan Nabi saat dikejar oleh para pemuda kafir Qurays yang berusaha mencari Nabi Muhamad Saw untuk dicegah agar beliau tidak jadi hijrah ke Madinah. Demikan sekilas tentang perjuangan Abu Bakar pada periode Mekah dalam memainkan perannya sebagai seorang sahabat Nabi Saw yang sangat setia, baik pada saat suka mau¬pun saat duka. Peranan ini menjadikan dirinya tidak akan terlupakan bahkan akan ter¬ukir dengan tinta emas di dalam sejarah Islam. Peran yang telah dimainkan Abu Bakar al-Shiddieq menjadikan dirinya se¬bagai salah seorang sahabat yang paling dicintai. Karena ia selalu berusaha mem¬bela Nabi Saw dalam menyebarkan misi Islam di kota Mekah dan membelanjakan harta keka¬ya¬annya untuk kepentingan perjuangan Islam. Oleh karena itu, ketika Nabi Saw akan hij¬rah ke Madinah, Abu Bakar diminta untuk tetap tinggal se¬men¬tara bersama Nabi Saw di Mekah sambil menunggu kesempatan yang terbaik un¬tuk melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Bahkan Abu Bakar menjadi sahabat setia yang menemani perjalanan ketika hijrah ke Madinah. Kesetiaan Abu Bakar terus dipertahankan hingga Nabi Muhamad Saw tiba di Madinah. la terus berusaha untuk menjadi sahabat setia akan dan di manapun Nabi Saw berada. Ketika di Madinah, Abu Bakar selalu mendampingi Nabi Muhammad Saw dan berusaha membantunya dalam penyebaran Islam kepada masyarakat Madinah. Di antara peran yang dimainkan Abu Bakar ketika ia berada di Madinah adalah keikut ser¬taannya dalam berbagai pertempuran, misalnva perang Badar. Dalam pertempuran ini, ia selalu berada di sisi Rasulullah Saw. Sehingga kemanapun Nabi Saw pergi, ia selalu berada di sisinya. Terdapat beberapa riwayat

Umar Ibn al-Khattab tidak merasa puas. sehingga agama Islam tersebar luas hampir di seluruh jazirah Arabia. Setelah itu. baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Nabi Muhamad Saw. Mendengar jawaban Nabi Saw. " Saya hamba Allah dan saya Rasul-Nya. jujur. Abu Bakar belum pernah mengatakan atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti hati Nabi Muhamad Saw. Dia tidak akan menyesatkan kita”. Karena hal itu telah disepakati Rasullah Saw.” Beliau hamba Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhamad Saw begitu percaya kepadanya. Dia tidak akan menyesatkannya". Hal ini menggambarkan betapa satu kata dan satu hatinya Abu Bakar dengan Nabi Muhamad Saw. Maka tak he¬ran apabila kedudukan Abu Bakar di mata Nabi Muhammad Saw melebihi kedu¬dukan umat Islam lainnya. Banyak sahabat yang gelisah karena mereka melihat bahwa isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan ka¬um kafir Qurays dan merugikan atau menyudutkan umat Islam. Salah seorang sahabat yang mempertanyakan isi perjanjian tersebut adalah Umar Ibn al-Khattab. Umar Ibn al-Khattab. sampai-sampai jawaban yang diberikan Abu Bakar kepada Umar Ibn al-Khattab sama persis. la mempertanyakan untung ruginya perjanjian Hudaibiyah itu ke¬pada Nabi Muhamad Saw. “Mengapa kita mau direndahkan dalam soal agama kita ?" Nab Muhammad Saw. Umar Ibn al-Khattab. “Memang”.yang mengatakan bahwa ketika para saha-bat lain tidak merasa puas atas hasil perjanjian Hudaibiyah. karena ia merupakan salah se¬orang sahabat yang tak segan-segan mengeluarkan harta kekayaan dan tena¬ga¬nya un¬tuk kepentingan perjuangan Islam. la selalu menemani Rasulullah dengan tulus ikhlas. Abu Bakar adalah salah seorang sahabat yang menyatakan puas atas hasil kesepakatan tersebut dan mene¬rima¬nya dengan baik. Abu Bakar menyumbangkan seluruh harta keka¬ya¬annya. lalu per¬gi menemui Abu Bakar dan mempermasalahkan isi perjanjian Hudaibiyah sama seperti yang dipertanyakannya kepada Nabi Saw. “Bukankah kita dalam kebenaran?“. 2. setia dan tanpa pamrih. Proses pengangkatan Abu Bakar Sebagai Khalifah Nabi Muhammad Saw. Ketika Nabi Muhammad Saw memer¬lukan dana untuk kepentingan pembangunan masjid di Madinah dan untuk ke¬lengkapan ekspedisi ke Tabuk. Namun Abu Bakar menerima seluruh isi perjanjian itu dengan lapang dada. Ini sebagai bukti pe¬ran yang dimainkan Abu Bakar ketika di Madinah. meninggal dunia pada tahun 632 M ketika sebagian be¬sar . Umar Ibn al-Khattab langsung pergi. Namun Abu Bakar menjawab dengan jujur dan bijaksana.

Kelompok Muhajirin berpendapat sebaliknya. Akan tetapi persoalan yang dihadapi umat Is¬lam ketika itu sangat berat. Umar Ibn al-Khattab mengangkat tangan Abu . Mere¬ka telah banyak memberikan pertolongan dan jasa bagi kepentingan umat Islam yang datang dari kota Mekah (Muhajirin). Mereka adalah kelompok Anshar. mereka mengusulkan nama calon yang akan menduduki jabatan tersebut. Sebab Nabi Muham¬mad Saw. Mereka berkorban harta dan nyawa demi membela agama Islam dan melindungi Ra¬sulullah dari gangguan orang-orang kafir Qurays. sebelum meninggal tidak pernah mem¬bi¬carakan masalah kepemimpinan apa¬lagi menunjuk orang yang akan meng¬gan¬ti¬kannya kelak sebagai pimpinan umat Islam. Oleh karena itu. karena mereka dihadapkan pada persoalan ke¬pe¬mim¬pinan. karena telah muncul beberapa kelompok kepentingan yang masing-masing memperebutkan jabatan tersebut karena masing-masing me¬rasa berhak dan merasa punya andil dalam membesarkan Islam. Meraka adalah orang-orang yang paling tepat untuk menggantikan posisi dan kedudukan Rasulullah sebagai kepala pe¬merintahan dan pemimpin umat Islam. karena semua makhluk yang hidup di du¬nia ini akan mati. Kaum Muhajirin dapat bertahan hidup karena per¬tolongan mereka. Wafatnya Nabi Muhammad Saw me¬ru¬pakan su¬a¬tu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu. Perdebatan masalah kepemimpinan akhirnya selesai ketika Umar bin aI-Khattab mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah hak orang-orang Muhajirin. mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berhak men-du¬duki jabatan kepala negara dan pemimpin masyarakat Madinah. Untuk itu mereka mengusulkan Abu Bakar sebagai orang yang sangat tepat untuk menduduki jabatan tersebut. mereka juga adalah orang-orang yang telah berjuang mati-matian untuk membela Islam dari ancaman orang-orang kafir Qurays.penduduk Arabia memeluk Islam. kelompok Anshar me¬nerima kenyataan bahwa sebenarnya masalah kepemimpinan yang akan meng¬gantikan kedudukan Rasulullah sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam adalah hak orang-orang Muhajirin. Selain mere¬ka adalah para sahabat terdekat Rasulullah dan orang-orang yang per¬tama masuk Is¬lam. Mereka beralasan bahwa agama Islam ber¬kem¬bang pesat bahkan men¬jadi sangat maju karena bantuan dan pertolongan ma¬syarakat Madinah (Anshar). dibanding de¬ng¬an kelompok ma¬syarakat lainnya. kelompok Muhajirin dan Bani Hasyim. mereka adalah orang yang paling tepat untuk meng-gantikan posisi Nabi Muha¬mad Saw sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Untuk itu. Selanjutnya Umar bin al-Khattab menga¬takan bahwa sebenarnya masalah kepemimpinan ada¬lah hak orang-orang Qurays. Setelah itu. setelah beliau wafat si¬tuasi mulai agak kacau. Mendengar ucapan tersebut. yaitu Sa'ad Ibn Ubadah. Kelompok Anshar yang sedang berkumpul di balai ruang miliki Bani Sa-idah. Karena mereka adalah orang-orang yang paling pertama menerima Islam dan berjuang bersama Nabi Muham¬mad Saw di kota Mekah.

". sebagai kepala Negara dan kepala peme¬rin¬tahan serta pemimpin umat Islam. maka persoalan krisis kepemimpinan sudah selesai. ia menginginkan agar masyarakat ikut serta mengontrol perjalanan kepemim¬pin-annya agar pelak¬sanaan pemerintahan ber¬ja¬lan dengan baik. Selesai terpilih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. la tidak gila jabatan dan juga tidak gila kedudukan. Jika aku tidak mematuhi Allah dan Rasulnya. Karena itu. Dengan ter¬pilihnya Abu Bakar al-Shiddieq secara aklamasi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang baru. Untuk mengetahui hal tersebut. Para nabi palsu itu adalah sebagai berikut: .. Be-liau merasa bahwa tugas yang diembannya tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak menda¬pat¬kan dukungan dari para sahabatnya. Tidak lama setelah Nabi Saw wafat.. Mi¬salnya gerakan nabi palsu. Meskipun saya bukan yang terbaik dari siapapun di antara kalian. bantulah saya bila berada dalam jalan yang benar. Gerakan Nabi Palsu Keberhasilan misi perjuangan Nabi Muhamad Saw menimbulkan kecem-buruan segolongan masyarakat. Namun tugas baru dan amat sulit telah menantang di hadapannya. Abbas bin Abdul Muthalib. gerakan kaum murtad dan gerakan kaum mu¬nafik yang me¬nentang pembayaran zakat.Bakar dan menyatakan bai'at kepadanya kemu¬dian diikuti oleh Sa’ad bin Ubadah dan kelompok Anshar lainnya. Namun permintaan itu ditolak Ali ibn abi Thalib ka¬rena ia sedang sibuk mengurusi jenazah Rasulullah Saw. Itulah tipe seorang pemimpin yang sangat demokratis. bukan berarti ma¬samasa kepemimpinannya berjalan dengan mulus. Banyak hal yang diha¬dapi¬nya. Perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Meskipun Abu Bakar terpilih secara demokratis pada 632 M. sekarang saya terpilih sebagai khalifah.saudara-saudara sekalian. Lalu pidato itu diakhiri dengan ucapan. Perbaikilah saya bila berada di jalan yang salah". 1. jabatan dan harta. Pidato tersebut menggambarkan kepribadian Abu Bakar dan kejujuran ser¬ta ke¬tulusannya sebagai seorang pemimpin umat yang sangat demokratis. Patuhlah kepadaku seba¬gaimaa aku mematuhi Allah dan Rasulnya. Mereka memimpin gerakan kelom-pok pembanagkang. 3. Sementara itu. Oleh karena itu. Isi pidato itu antara lain adalah“ . Abu Bakar ber¬pidato sebentar menguraikan apa yang akan dilakukannya kelak. muncullah beberapa orang yang mengaku sebagai nabi.. berikut uraiannya. meminta Ali ibn Abi Thalib un¬tuk menggantikan kedudukan Rasulullah Saw. jangan sekali-kali kalian mematuhi aku“. tapi saya harus tetap menerima amanah ini.

orang yang berasal dan suku Bani Hanifah di pusat Jazirah Arab. ia membentuk kekuatan persekutuan dengan cara melang¬sungkan perkawinan de¬ngan Musailamah al-Kazzab. Hal ini menggambarkan watak asli masyarakat Arab. Sementara kelompok nabi palsu berusaha mengajak pengikutnya untuk masuk Islam kem¬bali. na¬mun dalam perjalanan pulang ia mengaku dirinya sebagai nabi. Gerakan Kaum Murtad Masa pemerintahan Abu Bakar yang hanya 2 tahun 3 bulan dihabiskan untuk mengatasi berbagai persoalan di dalam negeri. Musailaman. sejumlah suku-suku lainnya berusaha menyatakan keluar dari Islam dengan berbagai alasan. suatu hal yang sudah dihilangkan oleh Rasulullah Saw. adalah sebagai berikut. Adapun latar belakang penyebab keluarnya mereka dari agama Islam. la ber¬asal dari suku Yarbu di Asia Tengah. Thulaihah ibn Khuwailid adalah seorang yang mahir dalam pepe¬rangan dan terkenal sebagai orang kaya dari suku Bani As’ad. Sebenarnya ia datang ke Madinah beserta sejumlah utusan sebagai orang beriman. Karena itu. namun ia tidak memiliki keberanian melawan kekua¬saan Islam. Ia berhasil merekrut sejum¬lah pasukan dan bersekutu dengan daerah. seorang wanita Kristen mengaku sebagai seorang nabi. la adalah pemimpin suku Ansi di Yaman. karena memang sejak lama mereka tidak suka di¬pimpin seorang nabi dari suku Qurays. a. Me¬reka tidak berani melakukan pemberontakan ketika Nabi Saw masih hi¬dup. me¬reka dengan amat mudah me¬ne¬rima kedatangan Musailamah dan mengakuinya sebagai seorang nabi yang datang dari suku mereka sendiri.Kekuasaan Madinah yang semakin menimbulkan kecemburuan sebagian masya¬rakat Makah yang tidak menghendaki kekuatan kota Madinah. Gerakan ini dalam sejarah Islam dikenal dengan gerakan riddah. Arabia Selatan. mereka berusaha menandingi pengaruh kota Madinah. seperti gerakan kaum murtad.Partama. Kedua. la melancarkan perlawanan secara terang-terangan terhadap pemerintahan Islam sambil mengaku dirinya sebagai seorang nabi setelah Rasulullah Saw wafat. Sejak ter¬sebar berita meninggalnya Rasulullah Saw sekelompok orang di Madinah menyatakan diri ke luar dari agama Islam sambil melancarkan gerakan pem¬be¬ron¬takan.daerah sekitar Yaman untuk melancar¬kan pembe¬ron¬takan terhadap pemerintahan Islam. . Saj'ah. yakni fanatisme kesukuan. Sekalipun ia mendapat dukungan dari mayoritas masyarakatnya. Namun sepe¬ninggal Rasulullah Saw. Aswad al-Ansi merupakan orang pertama kali yang mengaku se¬bagai nabi. 2. Karena itu. Kedatangannya dite¬ri¬ma dengan baik oleh suku Hanifah. Keempat. la mengaku sebagai nabi dan mengadakan gerakan penghasutan di Yamamah. Ketiga.

Agama Islam yang dibawa Nabi Muhamad Saw telah membawa peru-bahan be¬sar dalam bidang sosial. Abu Bakar menyusun kekuatan untuk menumpas gerakan tersebut dengan semangat perju¬angan penegakkan Islam.Pada umumnya masyarakat Arab bersifat paternalistik.Ketika Rasulullah wafat. Dalam waktu satu tahun Abu Bakar berhasil mengem¬balikan stabititas politik pemerintahan Islam. karena hampir di seluruh penjuru Arabia muncul gerakan semacam ini. Ka-rena itu/ketika para pemimpin mereka yang merasa dirugikan dengan perkembangan Islam kembali kepada ajaran agama mereka semula. Sebagian mereka ada yang menerima ajakan tersebut dan kembali kepada ajaran Islam tanpa peperangan. d. namun sebagian besar mereka bertahan pada si¬kapnya . banyak masyarakat Arab yang belum lama masuk Islam. Jika para pemimpinya masuk Islam. maka mereka boleh diperangi sampai habis. mereka belum menghayati benar keagungan ajaran Islam. politik. Abu Bakar menyusun kekuatan di Madinah dan membaginya menjadi sebelas batalyon untuk dikirim ke berbagai daerah pemberontakan. Ketika itu Madinah telah menjadi pusat kekuasaan Islam. Untuk mengatasi ketidakstabilan politik karena gerakan kelompok ter¬se-but. 3. c. maka timbul inisiatif untuk melawan kekuatan Islam. Apabila mereka menolak ajakan tersebut. Karena itu. Kepada masing-ma¬sing komandan bantalyon. yaitu mengikuti dan tunduk kepada para pemimpinnya secara membabi buta. banyak di antara mereka yang belum kuat imannya mengikuti apa kata para pe¬mimpin mereka. Gerakan Kaum Munafik Abu Bakar memandang bahwa gerakan kaum munafik merupakan sebuah ge¬rakan yang sangat berbahaya. terutama para tokoh masya-rakat yang merasa ke¬du¬dukannva terpinggirkan ketika masyarakat Islam semakin berkembang pesat. Abu Bakar menyampaikan instruksi mengajak mereka yang terlibat dalam pemberontakan agar kembali kepada ajaran Islam. maka rakyatnya akan mengikuti mereka.Banyak suku Arab yang masuk Islam lebih pada pertimbangan politik. Mereka berharap dengan keislamaan itu mereka akan terlindungi dari ke¬ku¬at¬ankekuatan suku lain. tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali menerima kenyataan tersebut dengan menyatakan diri masuk Islam.b. terutama setelah Nabi Saw sebagai tokoh yang sangat disegani wafat. bahkan mungkin sebagai ke¬kuatan sosial politik terbesar di dunia saat itu. agama dan kebudayaan. e. Namun ketika perasaan khawatir mereka bahwa harapan tersebut tidak tercapai. Peru-bahan ini meng¬khawatirkan banyak pihak. banyak di antara mereka yang hilang keyakinannya dan kembali kepa¬da ajaran mereka semula. Meskipun begitu tanpa rasa gentar sedikitpun.

Pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an 3.mela¬wan Islam. khalifah Abu Bakar mulai melakukan per¬baikan–perbaikan sosial kemasyarakatan. selain mem¬perkokoh identitas Islam. Khalid berhasil menga¬lahkan mereka. Musailamah dan ribuan pasukannya tewas mengenaskan di dalam benteng pertahanan mereka. Semua itu dapat diatasi berkat ban¬tuan para sahabat besar. Sedangkan dua tokoh lainnya. Dari empat tokoh gerakan anti Islam. juga membuka gerbang kejayaan Islam di masa-masa selan¬jutnya. Selain keberhasilan dalam menegakkan kekuatan hukum dan politik Islam. Keber¬ha¬silan Abu Bakar dan pasukannnya dalam memberantas para pem¬bangkan. yaitu Aswad al-Ansi dan Musailamah al-Kazzab. Setelah berhasil menciptakan keamanan dan ketentraman. termasuk suku Bani As'ad. Setelah semua itu teratasi dengan baik.Perluasan dan penyebaran agama Islam. misalnya pengumpulan ayat-ayat aI-Qur'an untuk dija-dikan mushaf. Setelah berhasil mengalahkan pasukan pemberontak. Hal pertama yang dilakukan khalifah Abu Bakar adalah menciptakan sta¬bilitas sosial dan politik di dalam negeri dari berbagai gangguan yang merongrong kekuasaan dan kekuatan Islam misalnya gerakan kaum murtad.Perbaikan Sosial Kamasyarakatan 2. barulah khalifah melakukan tin-dakantindakan positif. gerakan kaum munafik dan ge¬rakan kelompok nabi palsu. dua di antaranya tewas terbunuh da¬lam peperangan. seperti: 1. yaitu Saj'ah dan Thulaihah selamat dan kembali kepada ajaran Islam. Gerakan para nabi palsu juga dapat dipatahkan oleh Khalid ibn al-Walid. Kemenangan pasukan Islam dalam meredam ge¬jolak dalam negeri menim¬bul¬kan semangat diri dan kepercayaan diri untuk me¬lanjutkan ekspansi ke wila¬yah By¬zantium dan Sasania. banyak pula kemajuan yang dicapai pada masa permerintahan khalifah abu Bakar alShiddieq. setetah Ikrimah dan Syurahbil gagal mengalah¬kan kekuatan Musailamah al-Kazaab. Pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an ini atas anjuran Umar ibn al-Khattab . Khalid ibn al-Walid meru¬pakan salah seorang komandan yang pertama kali diperintahkan untuk meme¬rangi Thulaihah dalam peperangan Buzaka. misalnya Khalid ibn al-Walid. Ikrimah ibn Abi Jahal dan lain-lain. pada tahun 633 Abu Bakar memerintahkan Khalid ibn al-Walid untuk menaklukkan wilayah-wilayah perbatasan Syria dan la berhasil melebarkan wilayah kekuasaan Islam hingga ke berbagai tempat bekas kekuasaan Persia dan Byzantium. akhir¬nya menerima kembali ajakan untuk memeluk Islam. Pasukan Musailamah dapat dipukul mundur oleh Khalid dalam pertempuran di Yamamah tahun 633 M. dan suku-suku yang tadinya terlibat dalam pemberontakan. sehingga peperangan tidak dapat dihindarkan.

Se¬telah selesai. terutama ketika me¬merangi nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. mushaf itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. maka akan sangat mudah menguasai wilayah Persia lainnya. misalnya perluasan wilayah Islam ke luar ja¬zirah Arabia. Sebelum melakukan penaklukkan. Berikut uraian sing¬kat mengenai per¬lu¬asan tersebut. telah melakukan diplomasi dengan mengirim surat kepada Hormuz. Sepeninggal Abu Bakar. Persia dan Syiria. Dalam peperangan ini. Perluasan wilayah ke Irak dan Persia. mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar untuk dijadikan bahan pedoman bacaan al-Qur'an. Hirrah. sehingga al-Qur’an dapat terjaga keasliannya hingga kini. Padahal kitab suci merupakan simbol keberadaan sebuah agama. Mushaf inilah yang kemudian menjadi bahan rujukan bagi upaya khalifah Usman bin Affan dalam membukukan al-Qur’an. Selain itu terdapat usaha lain yang diiakukan khalifah Abu Bakar dalam upaya pencapaian kebesaran peradaban Islam. a. Wilayah Irak pada waktu itu merupakan daerah jajahan kerajaan Persia. maka dikhawatirkan ayat-ayat al-Qur'an yang tertulis di dalam pelepah kurma. beliau me¬me¬rintahkan Zaid ibn Tsabit untuk mengumpulkannya ke dalam satu mushaf. akan sirna. Daerah -daerah yang ditaklukan Khalid ibn al-Walid pada waktu itu ialah Mazar. pa¬suk¬an Khalid ibn al-Walid berhasil mengalahkan panglima Hormuz di tangannya sen¬diri.yang merasa khawatir kehilangan al-Qur'an setelah Iebih dari 70 orang sa¬habat gugur dalam upaya penumpasan para pembangkang. se¬hingga bila telah berhasil menguasai Irak. Walajah. . berarti wilayah mereka jatuh ke tangan kekuasaan Islam di bawah ko¬mando Khalid ibn al-Walid. apabila tidak dilakukan pengumpulan. Upaya peng¬umpulan ini merupakan salah satu keberhasilan khalifah Abu Bakar alshiddieq dalam mengembangkan Islam saat itu. se¬orang panglima perang Persia. sesuai perintah Abu Bakar. Selain itu. Dengan tunduknya Hormuz serta pasukannya. khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukannya ke Irak yang dipimpin Khalid ibn Walid dan dibantu oleh aI-Mutsanna ibn Haritsah dan Qa'qa' ibn 'Amr. Namun permintaan ini ditolak oleh Hormuz dengan alasan bahwa mereka lebih suka berperang melawan tentara Islam dari pada harus menerima Islam sebagai agama baru mereka. Perluasan dan penyebaran agama Islam tersebut mulai dila¬kukan Kha¬lifah Abu Bakar ke wilayah Irak. termasuk agama Islam. untuk mengajak diri dan pasukannya masuk Islam. bebatuan dan tulang belulang. Usul tersebut diterima baik oleh Khalifah Abu Bakar. sehingga Islam tidak memiliki kitab suci. Khalid ibn al-Walid. Untuk itu. Karena tawaran ini ditolak. Allis.. Pada tahun ke-12 H. maka tidak ada pilihan lain bagi Khalid ibn al-Walid kecuali harus memerangi pasukan Hormuz. Hal ini berdampak pada wilayah kekuasaan Hormuz. isteri Nabi Muhammad Saw.

jika Abu Bakar tidak berhasil me¬nengahi konflik internal umat Islam di Tsaqifah Bani Saidah.000 tentara ke daerah-daerah kekuasaannya di Syiria. Ainnuttamar. khalifah Abu Bakar memper¬ca¬yakan kepada panglima perang Usamah ibn Zaid ibn Haritsah. banyak usaha yang dilakukannya dalam mempertahankan eksistensi Islam dan pe¬ngembangan peradabannya. Selain itu. agama Islam ma¬sih tetap eksis hingga kini dan untuk masa yang akan datang hingga akhir ja¬man. Pasukan Usamah mulai bergerak dari negeri Qudha'ah. Sehingga pertempuran itu disebut pepe-rangan Yarmuk. Sehingga wilayah itu jatuh ke tangan kekuasaan Islam.000 pasukan. maka Is¬lam hanya tinggal nama. dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. umat Islam bersatu dalam satu barisan kekuatan besar. dan Daumatul Jan¬dal. yaitu sekitar 30. Sebenarnya pa¬sukan ini telah dipersiapkan sebelumnya oleh Rasulullah. berte¬mu di salah satu tempat bernama Yarmuk. . keberhasilnnya mempertahankan akidah Islam dari rong¬rongan orangorang murtad. berkat pertolongan Allah dan usaha keras para sahabat Nabi dalam mempertahankan akidah dan memper¬juang¬kan kebenaran Islam. Untuk menghadapi pasukan besar Islam ini. He¬raklius mengirim sekitar 240. Akhirnya kedua pasukan besar itu. pasukan Usamah mendapat ke me¬nang¬an yang gemilang. Selain Usamah ibn Zaid. Pa¬lesitina. dan sebagainya. Dalam pertempuran kali ini. yakni pasukan Islam dan paukan Heraklius. Perluasan Islam ke Wilayah Syiria. khalifah Abu Bakar juga mengirimkan pasukannya ke wilayah Syria. lalu me¬masuki kota Abil. Pe¬nyatuan ini dilakukan atas usulan yang diajukan Khalid ibn al-Walid dan men¬dapat persetujuan Khalifah Abu Bakar. khalifah juga mengirim pasukan lainnya ke wila¬yah Palestina di bawah komando Palestina Amru ibn 'Ash. Ke Roma di bawah komando Ubaidah ibn Jarrah. dan orang-orang yang mengaku nabi palsu serta mereka yang tidak mau membayar zakat. Damaskus. Penaklukkan wila¬yah ini baru dilakukan pada masa pemeritahan kha¬lifah Abu Bakar. Menurut beberapa ahli. Dalam mengha¬da¬pi kekuatan besar ini.Anbar. b. sehingga pepe¬rangan ini berjalan cukup lama.000 sampai 40. Keberhasilan ini kemudian dilanjutkan oleh khalifah sesudah Abu Bakar al-Shid¬dieq. Ke Yordania dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Untuk menaklukkan daerah ini. Selain Irak dan Persia. sehingga kegiatan tersebut sempat tertunda. Peperangan ini baru berakhir pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab. yaitu khalifah Umar bin al-Khattab. Ke Damaskus. tetapi belum terlaksana karena terdengar berita Rasulullah wafat. Dalam peperangan ini. kekuatan Islam tidak sebanding dengan keku¬atan yang dimiliki Heraklius. maka Islam tidak akan bertahan lama. Tapi. Meskipun Abu Bakar al-Shiddieq berkuasa hanya lebih kurang 2 tahun 3 bulan.

la sangat tidak suka kalau suku bangsa Arab menjadi terpecah belah lantaran dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Hal itu diperolehnya dari pendidikan suku dan keluar¬ganya. Biografi Singkat Khalifah Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab lahir pad tahun 513 M pada satu keluarga suku Qu-rays. Sehingga dikenal sebagai seorang pemimpin yang bi¬jaksana. Umar ibn al-Khattab masuk Islam pada usia 27 tahun. ketegaran dan kekerasan masih suka ditun¬juk-kannya. tetapi memiliki ke¬pemimpinan yang kuat. sikap keras yang selain itu ditunjukkan kepada masyarakat muslim. Umar ibn al-Khattab dikenal sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa. yaitu Fihr. Watak keras seperti ini tampaknya merupakan warisan dari tempaan pendidikan orang tua dan sukunya. Setelah ia menyatakan diri sebagai pengikut Nabi Muhamad Saw. Lain halnya bila berhadapan dengan orang bukan muslim. Ayahnya bernama Nufail ibn Abdul 'Uzza al-Quraysi dan berasal dari suku Bani Adi. meskipun watak kelurganya sangat keras dan tegas. Cerita tentang k-eislaman Umar ini berawal dari keinginannya untuk membunuh Nabi Muham-mad Saw yang dianggap sebagai pemecah belah bangsa Arab dan pencetus pe-pe¬rangan di antara me¬reka. Selagi muda.Perkembangan Islam Pada Masa Khalifah Umar ibn al-Khattab (13-24H/634-644 M) 1. bahkan tidak segansegan untuk membu¬nuh¬nya. Sedang ibunya bernama Hantamah binti Hasyim ibn al-Mughirah ibn Abdillah. Ia berpidato di masjid untuk menunjukkan kepada masyarakat banyak bahwa ia telah . bahkan ia selalu bersikap ramah terahadp sesama muslim. Hal itu dilakukan untuk membela umat Islam dari gangguan orangorang kafir dan para musuh Islam lainnya. Karena gangguan dan siksaan masyarakat kafir Qurays saat itu semakin menjadi dan Umar ibn al-Khattab dan Umar ibn Hisyam. mulai melemah. Karena itu ia terus beusaha mengha¬langi siapa saja yang ingin masuk Islam. Kekerasan dan kete¬gasan ini menjadi modal baginya untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat Qurays lainnya di kota Makah. merupakan dua tokoh masyarakat Qurays yang sangat ditakuti.B. Silsi¬lah¬nya berhubungan dengan Nabi Muhamad Saw pada generasi ke delapan. maka Rasulullah selalu berdo’a kepada Allah agar salah seorang di antara keduanya mendapat hidayah dari Allah dan bersama–sama umat Islam menegakkan ajaran Islam. usaha perta¬ma yang dilakukannya adalah menyebarkan informasi kepada penduduk Makah. tegap dan pemberani. Bani Adi. Ketegasan. Permohonan Nabi saw dikabulkan Allah SWT dan Umar ibn al-Khattab masuk Islam. terkenal dengan sebutan Abu Jahal. Setelah keislamannya. Ayahnya bukan termasuk orang yang kaya.

Tidak hanya itu. 2. Setelah peristiwa itu.menjadi pelindung umat Islam dan pengikut setia Nabi Muhammad Saw. Selain peristiwa itu. tapi semakin men¬jadi dan menantang orang -orang yang mau menyakiti Nabi Muhamad Saw dan para sahabatnya. Artinya: “ Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka. terdapat peristiwa lain. Ia seringkali memprotes kebijakan Nabi Saw yang dianggap tidak rasional. Itulah gambaran singkat mengenai peran Umar ibn al-Khattab pada periode Makah. Tetapi tidak diterima oleh Rasulullah dan para sahabat lainnya. meninggal. Proses pengangkatan Umar ibn al -Khattab Sebagai Khalifah . Bila ia terbunuh. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam Keadaan fasik. Umar ibn al-Khattab mema¬in-kan peran yang cukup penting dalam proses penyebaran Islam. Karena keberaniannya ini. karena Abdullah dikenal sebagai tokoh munafik yang seringkali mengganggu hanya merugikan umat Islam. Tetapi Rasulullah tidak melakukan itu sampai turun wahyu surat 9 ayat 84 yang membenarkan sikap dan per kataan Umar ibnal-Khattab. misalnya perjanjian Hidaibiyah yang menurut logikanya Salul. Sikap dan kepribadian ini terbawa tidak hanya pada periode Mekah. beliau dikenal di kalangan umat Islam bahkan di hadapan Nabi Saw sendiri sebagai salah seorang sahabat yang kritis. dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. salah seorang tokoh munafik. yaitu ketika Abdullah ibn Ubay ibn gerakan dakwah Islam. Umar ibn al-Khattab bukan malah jera. Ia selalu berada di sisi Rasulullah saat-saat peperangan terjadi. Ia menjadi pengawal sebanyak 20 umat Islam yang akan hijrah ke Madinah. baik lewat jalan diplomasi maupun melalui jalan peperangan. Tetapi nyawa Umar ibn al-Khattab terselamatkan oleh al-'Ash ibn Wail. Umar ibnal-Khattab menyarankan kepada Rasulullah agar tidak dishalatkan. karena ia dikeroyok banyak orang. Karena yang diinginkan saat itu adalah datang ke Mekah dan menaklukkannya. juga pada periode Madinah bahkan hingga ia menjadi seorang khalifah. Seperti dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa Umar ibn al-Khattab ter¬kenal keberanian. Menurut pendapatnya. maka sudah pasti sukunya akan balas dendam dan pertumpahan darah tidak dapat dihindarkan. ia dicaci maki bahkan sampai terjadi perkelahian antara Umar ibn al-Khattab dengan para pemuda Qurays. ketegasan dan ketelitian. Pada periode Madinah. la harusnya dikubur saja. Umar diselamatkan karena ia adalah tokoh masyarakat Qurays. pernah suatu saat ketika usai berpidato di masjid. Hal inilah yang menjadi alasan utama al-'Ash ibn Wail menyelamatkan nyawa Umar. salah seorang tokoh masyarakat Qurays. Dalam perkelahian tersebut hampir saja Umar terbunuh.

Untuk itu. hingga akhirnya ia terpilih sebagai khalifah yang sah. "Kami telah mendengar khalifah dan kami semua akan mentaati tuan. yaitu Umar ibn al -Khattab. ia memanggil para sahabat besar dan menge¬mu¬kakan keingin¬annya. ia berusaha mengumpulkan massa di depan rumahnya dan berpidato mengenai calon penggantinya kelak. Karena kemungkinan terdapat banyak kepentingan yang ada di antara mereka yang akan membuat negara menjadi tidak stabil. maka secara otomatis kepemimpinan itu jatuh ketangan khalifah Umar ibn al-Khattab. Beliau berkata. Dengan meninggalnya khalifah Abu Bakar. kekuasaan sudah berada di tangan pengganti yang benar.Berbeda dengan proses pengangkatan khalifah Abu bakar sebagai khalifah. Setelah mendengar penjelasan kha-lifah. Abu Bakar dipilih secara demokratis melalui proses perdebatan yang cukup panjang. Ketika Abu Bakar jatuh sakit pada musim panas tahun 634 M dan selama 15 hari tidak kunjung sembuh. Ia melihat bahwa saat ini orang yang paling tepat untuk rneng¬gantikan kedudukannya sebagai khalifah adalah Umar ibn al-Khattab.“ Setelah itu. Abu Bakar memanggiilUsman ibn Affan ke rumahnya untuk men¬dengarkan pendapatnya mengenai usulan khalifah yang akan menunjuk Umar ibn al-Khattab menjadi penggantinya. Usman sangat setuju dengan pendapat khalifah mengenai penunjukkan Umar ibn al-Khattab sebagai penggantinya kelak. Dengarkan saya dan ikuti keinginan saya “ Massa yang berkumpul di depan rumahnya menjawab. Karena. Beliau khawatir kalau pengangkatan itu dilakukan melalui proses pemilihan seperti pada masanya. maka situasinya akan menjadi keruh. Perpindahan kekuasaan ini terjadi karena Umar ibn al-Khattab secara aklamasi telah mendapat persetujuan dari para sahabat besar dan umat Islam lainnya. Karena itu saya melihat bahwa Umar ibn al-Khattab adalah orang yang paling tepat untuk menggantikan saya. Islam akan terhambat. Janazah Abu Bakar al-Shddiq kemudian dimakamkan di rumah Siti Aisyah ber¬dampingan dengan makam Nabi Muhamad Saw. sehingga ketika Abu Bakar wafat. maka pemerintahan dipegang oleh khalifah baru. Umar adalah orang yang sangat tegas dan bijaksana. Tidak lama kemudian setelah proses penyaringan pendapat tersebut. “apakah kalian akan menerima orang yang saya calonkan sebagai pengganti saya kelak? Saya bersumpah untuk melakukan yang terbaik dalam menentukan masalah ini. . menurut Usman ibn Affan. Hal itu dilakukan khalifah guna menghindari pertikaian politik antara umat Islam sendiri. sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan. Kemudian janazahnya dishalatkan bersama -sama dipimpin oleh Umar ibn al-Khattab. khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada Senin tanggal 23 Agustus 624 M dalam usia 63 tahun. Sementara Umar ibn alKhattab diangkat melalui penunjukkan yang dilakukan khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan perse¬tujuan dari para sahabat besar. Beliau menginginkan sebelum meninggal.

Pada tahun 16 H tentara Islam di bawah pimpinan Amr ibn al-'Ash dapat menaklukkan tentara Romawi di Ajnadin. di antaranya perluasan wilayah dari Syria hingga Mesir. Dengan jatuhnya Baitul Maqdis. umat Islam mampu memperluas wilayah kekuasaan dalam upaya penyebaran ajaran Islam. Hal ini tentu saja membuat rakyatnya mende¬rita. juga menderita batin. Syria dan Palestina berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Selain itu. Para penguasa Byzantium mcmaksakan kehendaknya agar masyarakat yang berada di wilayah kekuasaanya mengikuti mazhab Kristen Nestroit yang menganut ajaran Trinitas. Dengan per¬kembangan itu. seperti Baitul Maqdis dikuasai umat Islam pada tahun 18 H. Setahun kemudian. karena masyarakatnya selalu dibebani dengan berbabagai pungutan dan pajak yang harus mereka bayar kepada pemerintahan ke¬kaisaran Byzantium (Romawi Timur). 1. . Sehingga kedua kota tersebut dapat ditaklukkan pada masa pemerintahan khalifah Umar ibn al-Khattab. sedangkan mayoritas masyarakat Syria dan Palestina menganut mazhab Jatobit yang menganut paham monofisit. maka seluruh wilayah Syria dan Palestina berada di bawah wilayah kekuasaan Islam. Perkembangan Islam pada masa khalifah Umar ibn al-Khattab a. Keadaan tersebut tentu saja membuat masyarakat Syria dan Palestina me¬nanti kehadiran sang pembela yang akan membebaskan mereka dari cengkeraman penjajah Byzantium tersebut. wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dakwah Islam adalah sebagai berikut. yaitu percaya hanya kepada Tuhan Yang Esa. Abu Ubaidah ibn Jarrah mencoba menaklukkan beberapa wilayah di Syria dan Pales¬tina. Secara berturut-turut beberapa kota di sekitar Syria dan Palestina juga dikuasai. Setelah kemenangan umat Islam dalam pertempuran Yarmuk pada tahun 13 H. tidak hanya menderita lahir. Upaya perluasan wilayah ini menandai adnya perkembangan politik militer pada masanya.3. yaitu pada tahun 14 H Damaskus dapat dikuasai. mereka juga dipaksa untuk mengikuti aliran agama yang tidak sepa¬ham dengan mazahab yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Syria dan Palestina. Perkembangan dalam bidang politik militer Dalam waktu 10 tahun masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab. Untuk itulah pengiriman pasukan ke Syiria dan Palestina sangat diperlukan. Perluasan wilayah Islam ke Syria dan Palestina Sebelum masuk ke wilayah kekuasaan Islam. banyak usaha yang dilakukannya untuk memperluas wilayah Islam dan kejayaan Islam.

Jatuhnya Qadisia. Mereka merasa tersiksa karena tekanan pemerin¬tahan Byzan¬tium yang meng¬haruskan seluruh penduduk Mesir membayar pajak melampuai batas kemam¬puannya. Selain perkembangan politik perluasan wilayah kekuasaan. 3. Untuk itu khalifah Umar ibn al-Khattab pada tahun ke-18 H atau 639 M meme¬rintahkan pasukan muslim yang sedang berada di Palestina untuk melanjutkan per¬ja¬lanannya ke Mesir. merupakan pertanda kemenangan besar bagi tentara Islam.Khattab melanjutkan usahanya untuk memperluas pengaruh Islam ke Irak dan Persia. Di antara perkembangan dan kemajuan yang dicapai adalah sebagai berikut: . juga me-nimpa penduduk Mesir. Sejak saat itu. Perluasan wilayah Islam ke Mesir Ternyata beban berat yang harus dipikul akibat penjajahan bangsa Ro-mawi Timur tidak hanya menimpa penduduk Syria dan Palestina. selain dari perbenturan antara ideologi agama yang dianut penguasa dengan yang dianut masya rakatnya. Setelah menak¬luk¬kan beberapa kota kecil. akhirnya Irak dan Persia dapat dikuasai kembali pada tahun 21 H. dalam perang Nahawand dan Qadisia kemudian juga ditaklukkan. maka khalifah Umar ibn al. Umar mengirim Sa'ad ibn Abi Waqqash untuk menundukkan kembali Irak dan Persia. Pasukan itu berada di bawah koman¬do 'Amr ibn al-'Ash yang me¬mimpin 4000 tentara. karena kota ini merupakan pusat pertahanan terakhir tentara Yazdazird. akhirnya ia menaklukkan kota Fushthat setelah meng¬adakan pengepungan terhadap kota tersebut selama kurang lebih 7 bulan. Kisra Persia. Sebe¬nar¬nya Irak sudah dapat dikuasai oleh tentara Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar di bawah komando panglima Khalid ibn al -Waild.2. sebelah Selatan Laut Hindia dan di bagian Utara negeri Ar¬me-nia. Amr ibn al-'Ash dan pasu¬kannya memasuki wilayah Mesir melalui selat Wadi al-'Arish. Pada masa pemerintahan khalifah Umar ibn al-Khattab. Perluasan wilayah Islam ke Irak dan Persia Setelah Syiria dan Palestina dapat dikuasai. wilayah kekuasaan Islam saat itu telah mencapai wilayah Eropa Timur. Karena mereka tidak tahan atas perlakuan semena-mena dan tidak ma-nusiawi seperti itulah kemudian mereka meminta bantuan kepada penguasa muslim di Madi¬nah. Dengan demi¬kian. wilayah keku¬a-saan Islam telah meluas mulai dari sungai Eufrat sebelah Barat dan Sungai Jihun di sebelah Timur. terdapat perkem¬bangan lain yang terjadi pada masa pemerintahan khalifh Umar ibn alKhat¬tab. kesempatan itu dipergunakan oleh orang-orang Persia untuk mengusir umat Islam keluar dari Irak di bawah pimpinan panglima Rustum. Akan tetapi ketika pasukan Khalid meninggalkan Irak dan membantu pasukan Islam lainnya di Syiria. karena semua masya¬ra¬kat¬nya telah memiliki peradaban yang cukup tinggi dan mereka memadukannya dengan ajaran Islam yang telah mereka anut. Oleh karena itu. perkembangan Islam di Persia semakin maju. Setelah melalui peperangan yang dahsyat.

atau hijrah Madinah. Membangun dan merenovasi masjid-masjid. Ada yang meng¬usul¬kan penetapan tahun baru umat Islam didasari atas sejarah kelahiran Nabi Muhammad Saw. yang kemudian direspon oleh khalifah Umar bin al-Khattab. Penetapan tahun baru umat Islam ini atas inisiatif Ali bin Abi Thalib. antara lain Ali bin Abi Thalib. Membentuk Dewan-dewan. seperti: a. la adalah sahabat Nabi Saw yang pandai membaca dan menulis. Perkembangan Islam Pada Masa Khalifah Usman ibn Affan ( 24-36 H/644-656 M) 1. 4. Pembagian Daerah kekuasaan Khalifah Umar ibn al-Khattab telah membagi daerah Islam menjadi be¬be-rapa wilayah atau propinsi. 2. yang bertugas menulis nama–nama ten¬tara dan mengatur pemberian gaji mereka. dan Masjid Amr ibn al-'Ash. sehingga keuangan negara dapat terkon-trol. Basrah di bawah kekuaaaan 'Athbah ibn Khazuan. Dalam usaha penetapan itu terjadi diskusi antara tokoh umat Islam. yaitu pada tahun 622 M/ 1 H. Usman ibn Affan meru¬pakan kerabat dekat Abu Sufyan. Masjid al-Aqsha. Sebelum masuk Islam ia dipanggil dengan sebutan Abu Amr. Ali bin Abi Thalib mengu¬sul¬kan agar penetapan tahun baru umat Islam dida¬sari atas peristiwa hijrah Nabi dan umat Islam ke Madinah. Masjid Nabawi.Dewan Angkatan Perang. Perkembangan dalam bidang administrasi Pemerintahan 1. Menetapkan tahun hijriah sebagai tahun umat Islam. dan Fusthath di bawah kekuasaan 'Amr ibn al-‘Ash. sehingga ketika dewasa ia merupakan salah satu orang yang berpengaruh di jaziarah Arabia.b. yaitu Ruqayah dan Ummi Kulsum. . Usulan inilah yang kemudian diterima khalifah Umar bin al-Khattab dan ke¬mudian disepakati untuk dijadikan sebagai ta-hun baru umat Islam. C. sepeti Masjid al-Haram. Masing-masing propinsi berada di bawah kekuasaan seorang gubernur. 3. karena sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan jujur.Baitul Mal (Perbendaharaan Negara) yang bertugas mengatur masuk keluarnya uang. Biografi Singkat Khalifah Usman ibn Affan Usman ibn Affan dilahirkan pada tahun 573 M pada sebuah keluarga dari suku Qurays Bani Umayah. seperti Kufah berada di bawah kekuasaan Sa'ad ibn Abi Waq¬qash. Nenek moyangnya bersatu dengan nasab Nabi Muhamad Saw pada generasi ke-5. Ia bergelar Dzunnurain. b. karena menikahi dua putri Nabi Saw. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa.

Usman ibn Affan menempati posisi kedua setelah Abu Bakar. Kepribadian ini terbawa hingga ia masuk Islam. Seluruh harta kekayaannya dipergunakan untuk kepen¬tingan umat Islam. saat umat Islam menghadapi kesulitan dana pepe¬rangan. sementara Ahmad sedang. ia dermakan untuk kepentingan pe¬ngembangan agama Islam. ia dicambuk ber¬kali-kali agar kembali kepada agama nenek moyangnya. “Bangunlah. ia segera menyumbangkan hartanya. ia mengeluarkan hartanya sejumlah 20. sehingga banyak orang yang terkesan dengan kesedarhanaan dan kejujurannya tersebut. sibuk berdakwah di Mekah. Usman ibn Affan tetap memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan agama Islam. kekerasan yang di-terimanya tidak dirasakan bahkan keimananya semakin kuat. Suatu malam ia bermimpi dibangunkan oleh seseorang yang memanggil¬nya. Sikap dan kepribadian ini dibawanya hingga ia hijrah ke Madinah dan ketika menjadi khalifah. Ketika Nabi Muhammad Saw merencanakan menggali mata air untuk ke¬pentingan umat Islam di Madinah. Setelah terbangun.Usman ibn Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Ada satu riwayat yang menceritakan tentang keislamannya. Keper¬giannya ke Habsyi semakin menambah mantap keyakinannya. Selama tinggal di Madinah seluruh hidupnya diabdikan untuk kepen-ting¬an dan perjuangan Islam. Melalui harta kekayaan yang dimilikinya. Setelah masuk Islam. Kejujuran dan kerendahan hati yang dimilikinya dijadikan sebagai mo¬dal dalam kegiatannya berdagang. Ketika perang Badar. yang kemudian dikenal dengan nama masjid Nabawi. Usman ibn Affan salah seorang yang ikut di dalamnya. ia termenung dan kemudian menemui Nabi Muham¬mad dan menyatakan keislaman¬nya.000 dirham. karena apa yang dilihatnya di daerah peng¬ungsian bahwa raja Nejus sendiri mengakui keberadan agama yang dianutnya. salah seorang saha¬bat de¬kat dekatnya. Ketika para sahabat Nabi Saw hijrah ke Habasy. Dalam hal kedermawanan. la mengikuti jejak para sahabat lainnya karena ia juga mendapat gangguan bahkan ancaman dari para pembesar Qurays. baik ketika di Mekah maupun di Madinah. engkau tiduran saja. Namun karena dia telah me¬miliki tekad yang kuat untuk tetap bertahan pada agama Islam. Usman ibn Affan menyumbangkan hartanya sekitar 10. . Begitu juga sekembalinya dari tanah perantauan Habsyi. keka¬yaannya dipergunakan sebagai modal per¬juangan menegakkan ajaran Islam. Ketika terjadi perang Tabuk. Setelah pamannya bernama Hakam men¬dengar ia masuk Islam. Begitu pula ketika Nabi Muhammad Saw ingin membeli sebidang tanah untuk kepen¬tingan pembangunan masjid. Dampaknya adalah keuntungan yang diperolehnya semakin besar dan ia menjadi orang kaya di kota Mekah saat itu. Selama masa mudanya ia terkenal sebagai seorang pemuda yang jujur dan baik hati.000 dinar tunai dan 1000 ekor unta untuk kepentingan pasukan Tabuk.

Namun apabila terdapat suara seimbang. maka kepu¬tusannya harus diselesaikan lewat pengadilan. Namun dalam perang Uhud. Proses pengangkatan Usman ibn Affan Sebagai Khalifah Dalam keadaan sakit. maka Abdurrahman ibn Auf menjalankan tugasnya sebagai ketua panitia yang bertugas menyeleksi calon peserta pemilihan. Tapi sayang. maka dialah yang berhak untuk diangkat menjadi khalifah. pedagang kecil dan lain-lain. Selain itu. Abdurrahman ibn Auf dipercayakan menjadi ketua pantia pemilihan tersebut. Abdurrahman ibn Auf men¬de¬ngarkan pendapat dari rakyat kecil. Zubair ibn Awwam. dalam perjanjian ini ia tidak ikut serta. terutama soal penggantian kepe¬mim¬pinan setelahnya. Ali ibn Abi Thalib. ketika umat Islam ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah tetapi dilarang oleh orang-orang kafir Qurays. Tugas pertama yang dijalankannya adalah menghubungi bebe¬rapa tokoh ter¬kemuka dari kalangan Muhajirin dan Anshar yang pantas diminta pertimbangan. Inilah peran yang dimainkan Usman ibn Affan pada periode Madinah. Setelah memperoleh bahan masukan dan . Peran yang dimainkannya sangat berarti bagi upaya pengembangan Islam ke berbagai wilayah di jazirah Arabia dan diluar jazirah Arabia. ia dibe¬ri¬kan kepercayaan untuk menangani masalah-masalah kenegaraan. dan yang menjadi hakimnya adalah Abdullah ibn Umar. yaitu proses pemilihan harus didasari atas musyawarah dan mufakat. Keuangan negara sebagai benda¬hara¬wan negara 2. Thalhah ibn Ubaidillah. ia diutus oleh Nabi Muhammad Saw sebagai delegasi umat Islam untuk menyelesaikan persoalan antara kedua belah pihak. Pada saat pemerintahan khalifah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Apabila dalam proses pemilihan tersebut salah seorang di antara mereka mendapatkan suara terbanyak. Usman ibn Affan ikut terlibat didalamnya serta beberapa pepe¬rangan lainnya. Abdurrahman ibn Auf.ia tidak ikut. karena Rosulullah memberinya izin untuk tidak ikut terlibat. Dewan tersebut terdiri dari Usman ibn Affan. pengembala. Selain menghubungi para tokoh berpengaruh. Setelah Umar ibn al-Khattab meninggal dunia. dan Sa'ad ibn Abi Waqqash. Per¬so¬alan ini kemudian menghasilkan perjanjian Hudaibiyah. Ada sebuah peraturan yang harus mereka patuhi. Dewan ini bertugas memilih salah seorang di antara mereka yang akan menggantikannya sebagai khalifah. khalifah Umar ibn al Khattab membentuk sebuah dewan untuk mengatasi persoalan yang akan dihadapi. seperti para petani. Kemudian menghubungi keenam calon yang telah disepakati bersama dalam dewan dan khalifah Umar ibn al-Khattab. karena isterinya yang bernama Ruqayah sedang sakit.

pengganti khalifah terdahulu. Usman ibn Affan telah berusia 70 tahun. seperti Bani Umayah dan para kerabatnya. dan sebagainya. akhirnya pro¬ses pemilihan berjalan lancar dan menghasilkan sebuah keputusan yang memenangkan Usman ibn Affan terpilih sebagai khlifah. Ketiga. terutama dalam masalah calon peserta. Demikialah problem yang dihadapi ketua panitia pelaksanaan pemilihan khali¬fah. pengumpulan dan penulisan al-Qur'an. Kemudian Abdur¬rahman ibn Auf meng¬angkat tangan Usman ibn Afffan sebagai tanda penga¬kuannya sebagai khalifah baru. masjid Madinah dibongkar untuk dire¬no¬vasi dengan ukuran yang lebih luas. sementara Sa'ad ibn Abi Waqqash menginginkan Ali ibn Abi Thalib menjadi khalifah. di antara sahabat Nabi yang dicalonkan ada yang sedang berada di luar kota. tiang-tiangnya dibuat dari beton dan bagian dindingnya dihiasi de¬ng¬an ukiran-ukiran yang indah. Abdurrahahman ibn Auf cenderung kepada Usman ibn Affan. usia yang telah matang dan penuh bijaksana. a. mem¬bentuk angkatan laut. Namun proses pemilihan yang semula diinginkan berjalan sesuai dengan ha¬rap¬an. Abdurrahman ibn Auf mempersiapkan proses pemi¬lihan untuk segera dilaksanakan.pertimbangan dari berbagai la¬pisan masyarakat. sehingga belum dapat diketahui pendapat¬nya. langkah pertama yang dila¬kukannya adalah konsolidasi ke dalam dan ke luar. Namun berkat ketekunan dan kebijaksanaan Abdurrahman ibn Auf. Namun para sahabatnya banyak yang me¬man¬faatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan kolompoknya. . 3. Membangun Masjid Nabawi di Madinah Pada masa khalifah Usman ibn Affan. Keempat. yaitu Umar lbn al-Khattab. baik Usman ibn Affan maupun Ali ibn Abi Thalib. di kalangan sahabat yang dicalonkan timbul perbedaan pendapat. berdasarkan pendapat umum bahwa mayoritas masya¬ra¬kat menginginkan Usman ibn Affan menjadi khalifah. Kedua. Islam pada masa khfalifah Usman ibn Affan Setelah Usman ibn Affan dilantik sebagai khalifah. Untuk keterangan lebih rinci berikut uraiannya. menemui kesulitan. Ketika terpilih sebagai khalifah. misalnya. Sedangkan pengembangan Islam ke luar dilakukan dalam rangka penguatan masyarakat Islam dan ekspansi ke berbagai wilayah di luar jaziarah Arabia. Usman ibn Afffan menjadi khalifah se¬lama 12 tahun. mem¬bangun masjid Nabawi di Madinah. masing -masing memiliki keinginan untuk menjadi khalifah. Hal itu dise¬babkan ka¬rena Pertama. Upaya ke dalam dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperkuat perkembangan Islam. Bentuk dan corak bangun¬an¬nya di¬pe¬rindah.

terutama pada masa khalifah pertama dan kedua. 1. c.Qur'an yang ditulis dan dibukukan ini kemudian dikenal dengan sebutan mushaf. Armada ini tidak hanya dijadikan sebagai sarana penting dalam per¬ta¬han¬an. mulai dari Afrika hingga wilayah Asia Tengah. Pada tahun 26 H khalifah Usman ibn Affan mengkonsentrasikan pada upaya penulisan al-Qur'an dengan membentuk panitia penulisan dan pembukuan al-Qur'an yang diketuai oleh Zaid ibn Tsabit. Cyprus dan Konstatinopel. Berikut uraian secara ringkas mengenai usaha perluasan yang dilakukan khalifah Usman ibn Affan. Seperti diketahui bahwa Zaid ibn Tsabit adalah salah seorang sahabat Nabi Saw yang dipercaya sebagai sekretaris Nabi saw untuk mencatat semua wah¬yu yang diturunkan kepada Rasulullah saw.imam atau Mushaf Usmani. juga sebagai alat transportasi untuk mengontrol wilayah kekuasaan Islam. Mengingat pentingnya transportasi laut. Selain itu. seperti di lembar pelapah kurma. akhirnya Khurasan dapat dikuasai. Perluasan Wilayah Islam Pada masa pemerintahan khalifah Usman. Sementara Abdulah ibn Zubair. maka usulan itu disetujui kha¬li¬fah. Perluasan ke Armenia . ia juga termasuk dalam seorang sahabat yang hafal al-Qur'an.b. Perluasan Khurasan Khalifah Usman ibn Affan mengutus Sa'ad ibn ’Ash bersama Huzaifah ibn Yaman untuk memimpin pasukan Islam ke Khurasan. Sedangkan sebuah lagi disimpan di Madinah untuk khalifah Usman sendiri. Mushaf itu kemudian dikenal dengan istilah Mushaf al. Pembentukan Angkatan Laut Pada masa pemerintahan khalifah Usman ibn Affan daerah Islam telah sampai ke Afrika Mesir. Setelah terjadi pertempuran sengit. d. Mushaf yang ditulis sebanyak 5 buah. Al. Usaha Pengumpulan dan Penulisan al -Qur'an Usaha pengumpulan al-Qur'an menjadi satu mushaf merupakan kelan-jutan dari usaha sebelumnya. Sa'ad ibn Abi Waqqash dan Abdur¬rahman ibn Haris ibn Hisyani adalah sebagai anggota. Muawiyah ibn Abi Sufyan yang ketika itu sebagai gubernur Syria memberikan usul kepada khalifah untuk membentuk armada laut. penyebaran Islam telah sampai ke wilayah yang sangat luas. 2. kulit dan tulang untuk dibukukan menjadi sebuah mushaf. Mereka diminta untuk menvylin al-Qur'an yang terdapat di beberapa tempat. Karena itu. Daerah-daerah ini banyak dike¬lilingi lautan. Di dalam rombongan pasukan ini ikut pula beberapa orang sahabat Nabi Saw yang lain. 4 buah di antaranya dikirim ke masing-masing wilayah Islam sebagai pedoman bacaan yang benar. bebatuan.

Na¬ma lengkapnya adalah Ali ibn Abi Thalib ibn Abdul Muthalib ibn Hasyim ibn Abdi Manaf. D. berarti wilayah itu berada di bawah kekuasaan Islam. akhirnya kedua wilayah pem¬berontak dapat dikuasai. ia juga banyak mendapat tantangan dari mereka yang tidak suka atas dakwah Islam yang dikembangkannya. Perkembangan Islam paa masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib ( 36. Tetapi semua itu dapat di¬atasi dengan cara memerangi mereka hingga mereka menyatakan tunduk di bawah pemerintahan Islam. Perla-kuan para penjajah terhadap penduduk tidak menyenangkan. Hal itu dilakukan Rasulullah Saw untuk meringan¬kan beban berat yang . sehingga bangsa Romawi dapat dikalahkan. Penaklukan Ray dan Azerbeijan Pada masa pemerintahan khalifah Umar ibn al-Khattab. la dilahirkan 32 tahun setelah kelahiran RasuluIIah Saw.41 H/656-661 M ) 1. Biografi Singkat Ali ibn Abi Thalib Ali ibn Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Usman ibn Affan. akhirnya mereka meminta bantuan kepada pemerintahan Islam di Madinah. Namun begitu. Untuk itu. Walid ibn Uqbah menge-rahkan 6000 pasukan untuk mengepung penduduk Azerbeijan dan 4000 pasukan ke Ray. Tetapi pada masa pemerintahan khalifah Usman ibn Affan banyak di antara mere¬ka yang menolak membayar pajak bahkan banyak di antara mereka yang mem¬bang¬kang dan memberontak terhadap peme¬rintahan Islam di Madina. Dengan kekuatan besar ini. la diasuh sebagaimana anak kandung Nabi sendiri. Pasukan Islam mendapat simpati dan dukungan yang kuat dari masyarakat setempat. la berhasil mengajak kerjasama dengan pen¬duduk Aremenia untuk menerima ajaran Islam. khalifah Usman ibn Affan mengirim Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sa'ad ibn Abi Sarah untuk memim¬pin pasukan menaklukkan Afrika Utara dan mengusir bangsa Romawi. Masya¬rakat Azerbeijan selalu membayar pajak. 3. Afrika Utara sebelum kedatangan Islam merupakan satu wila-yah yang berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi.Khalifah usman ibn Affan mengutus Salam Rabiah al-Bahly untuk berdakwah ke Armenia. Sejak Usia kecil Ali ibn Abi Thalib diasuh oleh Nabi Muhamad Saw. Perluasan Islam ke Afrika Utara (Tunisia). Untuk mengatasi hal itu. Dengan jatuhnya wilayah Afrika Utara. 4. khalifah Us¬man ibn Affan memerintahkan Walid ibn Uqbah yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Kufah untuk memberantas para perusuh tersebut.

. Sebagai seorang anak kecil yang baru berusia 9 tahum. Beliau merupakan seorang anak kecil pertama yang menerima Islam. sehingga ia memiliki sifat-sifat yang juga dimiiiki Nabi Saw. Sebagaimana halnya ketika ia masih berada di Makah. kejujuran. Hal itu bisa saja terjadi karena memang sejak kecil ia berada dalam asuhan Nabi Muhamad Saw. Ali ibn Abi Thalib boleh dibilang adalah tangan kanan Nabi Muhamad Saw. puteri Nabi sendiri setahun setelah kepindahannya ke Madinah. Karena itu. Ali ibn Abi Thalib tidak mau mengikuti perdebatan ini karena ia sedang sibuk mengurusi jenazah Nabi Muhammad Saw. Karen itulah di antara alasan mengapa Nabi Saw kemudian menga¬win¬kannya dengan Fatimah. Ali ibn Abi Thalib tumbuh menjadi anak baik dan cer-das di bawah asuhan Rasulullah Saw. sabar. Keberaniannya telah teruji ketika ia tidur di tempat tidur Rasul pada saat para pemuda Qurays akan membunuh rasulullah saw. Hal itu baru dilaku¬kan¬nya setelah enam bulan Abu Bakar ter¬pilih sebagai khalifah pertama. Demikian uraian singkat mengenai peran yang telah dimainkan Ali ibn Abi Thalib pada periode Mekah. sementara Nabi Saw mengambil Ali ibn Abi Thalib un¬tuk diasuhnya pula. ia selalu diberi kepercayaan untuk menyelesaikan segala rencana yang memerlukan keberanian dan semangat yang luar biasa. shaleh. ke¬takwaan dan kesalehannya. Dengan demikian. Akhirnya Abbas setuju dan meng¬ambil Ja'far ibn Abi Thalib untuk diasuh.diderita keluarga pamannya setelah bencana besar yang melanda kota Makah. Setelah bencana terjadi. kesabaran. Karena Ali ibn Abi Thalib pula pen¬duduk suku Hamdan dan sebagian penduduk Yaman memeluk agama Islam. Pada waktu Nabi Muhammad Saw wafat. Nabi Muhamad Saw memohon kepada pa¬mannya yang lain. Rasulullah saw selalu memberikan kasih saying yang besar kepadanya. maka tak heran kalau kemu¬dian ia memiliki sifat-sifat terpuji. ia belum sempat menya¬takan baiat kepadanya. Ali bin Abi Thalib percaya kepada misi Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. sebagaimana yang ia berikan kepada anak-anaknya. Ketika Muhamad Saw diangkat menjadi Nabi dan Rasul. seperti kecerdasan. adil dan bijaksana. Dalam situasi seperti itu. Kesetiannya kepada Nabi Saw tidak diragukan lagi. ketika di Madinah. Perbuatannya yang mengandung risiko ini merupakan bukti nyata dari kese¬tia¬annya untuk tetap berada di samping Rasulullah Saw dalam membela dan mem¬per¬ju¬angkan agama Islam. Karena sejak kecil berada di bawah asuhan Rasul. keberanian. Karenanya wajar kalau kemudian ia disenangi banyak orang. Ali ibn Abi Thalib adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang menyatakan keislamannya serta terus berada di sisi Rasulul¬lah Saw. yaitu Abbas ibn Abdul Muthalib agar membantu saudaranya yang sedang terkena musibah. ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. terjadilah perselisihan antara ka¬um Muhajirin dan Anshar tentang orang yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulul¬lah sebagai kepala pemerintahan.

Mereka seolah kehilangan tokoh yang akan meng-gantikan keduduk¬an khalifah Uisman. Oleh karena itu tidak ada alasan Ali ibn Abi Thalib mencopot kedudukan mereka. Selain itu khalifah Ali juga bertekad untuk mengganti semua gubenur yang di¬anggapnya tidak mampu memimpin dan tidak disenangi masyarakat. Usulan tersebut disetujui mayortas masyarakat muslim. karena menurut mereka pada prinsipnya mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib.Pada periode Madinah. Tepat pada tanggal 23 Juni 656 M semua orang yang menginginkann jabatan itu berada di tangan Ali ibn Abi Thalib melakukan sumpah setia kepada Ali ibn Abi Thalib. ia dipercaya untuk menjadi penasihat pemerintah. Sejak saat itulah ia menjadi penguasa Islam yang baru menggantikan kedudukan Usman ibn Affan. Hal ini terjadi karena Ali ibn Abi Thalib di kalangan masyarakat muslim sangat terkenal karena keluasan ilmunya. Dalam situasi seperti itu. Untuk itu. la selalu ikut perang bersama Ra-sulullah dan para sahabat lainnya. situasinya kurang tepat. khalifah Ali ibn Abi Thalib memutuskan untuk mengem¬balikan semua kekayaan yang diperoleh para pejabat melalui cara-cara yang tidak baik ke dalam per¬bendaharaan negara (Baitul Mal). Mereka kemu¬dian melakukan berbagai geraka pembe-rontakan untuk menentang . Misalnya mengembalikan se¬mua tanah yang diambil alih oleh Bani Umayah dan para pejabat lainnya menjadi milik negara dan akan diman¬faatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pem¬bangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Penolakan ini merupakan salah satu tan¬tangan yang dihadapi khalifah Ali ibn Abi Thalib dalam masa-masa kepemimpinannya pada masa-masa selanjutnya. semasa pemerintahan khalifah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. 2. Alasannya. Situasi ini harus diatasi terlebih dahulu baru membicarakan masalah kepemimpinan. la menco¬pot ja¬batan gubernur Basrah dari tangan ibn Amir dan digantikan oleh Usman ibn Hanif. Namun karena ia terus mendapat desakan dari para pengi¬kutnya. kecuali mereka yang pro ke Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sebagai seorang khalifah Ali ibn Abi Thalib ingin meneruskan cita-cita Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Abdullah bin Saba salah seorang pemim¬pin di Mesir mengusulkan agar Ali bn Abi Thalib diang¬kat sebagai khalifah. Mereka jus¬teru memilih mengakui Mua¬wiyah daripada mengakui kedudukan Ali. Ia menjadi tempat bertanya dan berdiskusi. Ali ibn Abi Thalib memainkan peranan yang ber-arti bagi perkembangan Islam pada saat itu. Qays dikirim ke Mesir untuk menggantikan posisi Abdullah. Ali ibn Abi Thalib semula menolak usulan tersobut dan tidak mau menerima jabatan tersebul. Proses Pengangkatan Ali ibn Abi Thalib Setelah meninggalnya khalifah Usman ibn Affan masyarakat muslim di Madinah menjadi bingung. Para gu¬bernur yang dico¬pot menolak penonaktifan mereka. Selain itu. Dia mau mengikuti dengan tepat prinsip-prinsip Baitul mal. akhirnya tawar¬an untuk menduduki jabatan khalifah diterima. karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana.

baik perkembangan dalam bidang sosial. Mengganti para gubernur yang diangkat khalifah Utsman. seperti tugas melakukan perluasan wilayah Islam dan sebagainya. Oleh karena itu. Perjuanganpun sudah mulai terpengaruh oleh hal-hal lain yang bersifat duniawi. Berikut uraian singkat mengenai perkembangan Islam pada masa pemerintahan khalifah Ali ibn Abi Thalib. para gubernur inilah yang menye¬bab¬kan timbulnya ber¬bagai gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan khalifah Usman bin Affan. tentram dan se¬jah¬tera. Adapun para gubernur baru yang diangkat khalifah Ali ibn Abi Thalib sebagai pengganti gubernur lama ialah : . Selain itu.kebijakan khalifah Ali ibn Abi Thalib. Menurut peng¬a¬matan kha¬lifah Ali ibn Abi Thalib. militer. karena banyak masyarakat yang tidak senang. dan ilmu pe¬ngetahuan. sehingga rakyat pun tidak suka ter¬hadap mereka. Perkembangan dalam bidang pemerintahan Situasi umat Islam pada masa pemerintahan khalifah Ali ibn Abi Thalib sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumya. mereka memi¬liki banyak tugas yang harus diselesaikannya. Hal itu disebabkan karena usianya yang sudah lanjut usia. Umat Islam pada masa peme¬rintahan Abu bakar dan Umar ibn al-Khattab masih bersatu. banyak hal yang dilakukannya dalam usaha pengem¬bang¬an Islam. beban yang harus dipikul oleh penguasa be-rikutnya semakin berat. Usaha-usaha yang dilakukan semasa kepemimpin¬annya adalah sebagai beri¬kut: 1. politik. a. Perkembangan Islam pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib Meskipun banyak pergolakan yang terjadi pada masa pemerintahan khali¬fah Ali ibn Abi Thalib. kekayaan dan kedudukan. Usaha -usaha Khalifah Ali ibn Abi Thalib dalam meng-atasi per¬soalan tersebut tetap dilakukannya. selain para gubernur sudah tidak lagi banyak yang memiliki idealisme untuk memperjuangkan dan mengembangkan Islam. kehidupan masyarakat Islam masih sangat sederhana karena belum banyak terpengaruh oleh kemewahan duniawi. Pemberontakan ini pada akhirnya membuat sengsara rakyat banyak. meskipun ia mendapat tantangan yang sangat tuar biasa. 3. Mereka melakukan hal itu karena khalifah Us¬man pada paruh kedua masa kepe¬mimpinnnya tidak mampu lagi mela¬kukan kontrol terhadap para penguasa yang berada di bawah peme¬rintahannya. Namun pada masa pemerintahan khalifah Usman ibn Affan keadaan mulai berubah. Semua itu bertujan agar masyarakat merasa aman. Berdasarkan pengamatan inilah kemudian khalifah Ali ibn Abi Thalib mencopot mereka. Semua gubernur yang diangkat oleh khalifah Usman ibn Affan terpaksa di¬ganti.

Qays ibn Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Dalam bidang politik militer Khalifah Ali ibn Abi Thalib memiliki banyak kelebihan. Pada masa pemerintahan khalifah Usman ibn Affan banyak para kera-batnya yang diberikan fasilitas dan kemudahan dalam berbagai bidang hingga banyak di anta¬ra mereka yang kemudian merongrong pemerintahan khaiifah Usman ibn Affan dan harta kekayaan negara . Semua tindakan khalifah Ali ibn Abi Thalib semata bertujuan untuk mem¬ber¬sih¬kan praktik kolusi. Oleh karena itu. Usaha ini bukan tidak mendapat tantangan.a. jiwa dan semangat itu masih membara di dalam dirinya. Karena ketika ia terpilih sebagai khalifah. la berusaha menarik kembali semua tanah pemberian Usman ibn Affan kepada keluar¬ganya untuk dijadikan milik negara. e. Banyak usaha yang dila¬ku¬kannya. Umrah ibn Syihab sebagai gubernur Kufah. ke tegasan. Menarik kembali tanah milik negara. Muawiyah melakukan hasutan kepada para sahabat lainnya supaya menentang rencana khalifah. Agama dan umat lslam ke masa depan yang lebih cemerlang. perang Shiffin dan sebagainya. Ubaidah ibn Abbas sebagai gubernur Yaman. Khalifah Ali ibn Abi Thalib ba¬nyak mendapat perlawanan dari para penguasa dan kerabat mantan khalifah Us¬man ibn Affan. seperti kecer¬das-an. korupsi dan nepotisme di dalam pemerintahannya. 3. situasinya tidak tepat. Utsman ibn Affan sebagai gubernur Basrah. Na¬mun sayang. d. Sahl ibn Hanif sebagai gubernur Syria. ia melakukan kerjasama dengan para mantan gubernur yang dicopot khalifah Ali ibn Abi Thalib. ia memiliki rasa tanggungjawab yang besar untuk menye¬lesaikan persoalan tersebut. misalnya timbulnya perang Jamal. Salah seorang yang dengan tegas dan terus terang menentang khalifah Ali ibn Abi Thalib adalah Muawiyyah ibn Abi Sufyan. Untuk menghambat gerakan khalifah Ali ibn Abi Thalib. termasuk bagaimana merumuskan sebuah kebijakan untuk kepentingan ne¬gara. b. keberanian dan sebagainya. Muawiyah me¬nen¬tang karena dia sendiri tengah terancam kedudukannya sebagai gubernur Syria. la tewas terbunuh di tangan orang yang tidak menyu¬kai¬nya. Usaha ini berhasil. kete¬litian. 2. c. sehingga khalifah Ali ibn Abi Thalib menang¬gung segala risi¬ko¬nya. dia juga terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani . Selain itu. ketika Ali ibn Abi Thalib menjadi khalifah. Selain itu.

Pada masa pemerintahan khalifah Ali ibn Abi Thalib. Khalifah Ali telah berusaha memperbaiki sistem yang ada. kelompok khawarij. seorang sahabat sejati dan seorang kawan yang dermawan. maka orang-orang yang bukan berasal dari masya¬rakat Arab akan mendapatkan kemudahan dalam membaca dan memahami sum¬ber ajaran Islam. Tigris. Akibat peristiwa tahkim ini. dan Amu Dariyah. Peristiwa ini sebenarnya merupakan bukti kelemahan dalam sistem pertahanan pada masa pemerintahan khalifah Ali. Ini kelihatan sekali pada saat perang Shiffin. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari kalangan masyarakat Arab memeluk Islam banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks al-Qur'an atau Hadits sebagai sumber hukum Islam. khalifah memerintahkan Abu aI-As¬wad al-Duali mengarang pokok-pokok ilmu Nahwu (Qawaid Nahwiyah) Dengan adanya ilmu nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam memperlajari bahasa al-Qur'an. dan kelompok Syiah (pengi-kut Ali). namun selalu dikalahkan oleh kelompok orang yang tidak senang terhadap kepemimpinannya. wilayah kekuasaan Islam telah melampaui sungai Eufrat. Khalifah Ali ibn Abi Thalib menolak ajakan damai. khalifah Ali ibn Abi Thalib mengetahui benar bahwa siasat yang dibuat oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan hanya untuk mem¬per¬daya kekuatan khalifah Ali ibn Abi Thalib. Dalam bidang ilmu bahasa. . Khalifah Ali ibn Abi Thalib sejak masa mudanya amat terkenal dengan si¬kap dan sifat keberanianya. terutama bagi orang-orang yang akan mempelajari ajaran Islam dari sumber asli¬nya yang berbahasa Arab. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan istilah Tahkim ( arbitraser) di DaumatuI Jandal pada tahun 34 H.penasihat yang bijaksana. Dia telah bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad Saw. bahkan sampai ke Indus. baik dalam keadaan damai ataupun dalam situasi kri¬tis. Khalifah Ali ibn Abi Thalib menganggap bahwa kesalahan ini sangat fatal. yaitu. 4. Ketiga kelomopok ini pada masa berikutnya merupakan golongan yang sangat kuat yang mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. kelompok Murjiah. Oleh karena itu. Namun para sahabatnya mendesak agar menerima tawaran perdamain itu. dan pemegang teguh tradisi. Misalnya ketika Muawiyah menem¬patkan al-Qur'an di ujung tombak sebagai isyarat perdamain. penasehat hukum yang ulung. Dalam perang ini. timbullah tiga golongan dikalangan umat Is-lam. karena dia sangat mengetahui bahwa Muawiyah adalah orang yang sangat licik. Beliau amat tahu medan dan tipu daya musuh.

Karena letaknya yang tidak begitu jauh deng¬an pusat pergerakan Muawiyah ibn Abi Sufyan. lama ketamaan kota tersebut berkembang. khalifah Umar memiliki kesem¬patan lebih luas untuk melakukan dakwah dan perluasan wila-yah kekuasaan Is¬lam ke luar Madinah. yaitu dari tahun 11-13 H/ 632-654 M. Karena itu. Dalam Bidang Pembangunan Pada masa pemerintahan khaliah Ali lbn Abi Thalib. Pembangunan kota Kufah ini dimaksudkan sebagai salah satu cara kha-lifah Ali ibn Abi Thalib mengontrol kekuatan Muawaiyah yang sejak semula tidak mau tunduk terhadap perintahnya. usahanya dalam meng¬umpulkan al-Qur. se-perti mereka yang mengaku dirinya sebagai nabi. meru¬pa¬kan salah satu prestasi gemilang yang dilakukannya. Salah satu kota yang dibangun adalah kota Kufah. dan lain sebagainya. sehingga dikenal dalam sejarah sebagai masa keemasan kedua. Akan tetapi. dan lain-lain. Ketika berada di lu¬ar Madinah. mulaitahun 13-24 H/ 634-644 M. Semula pembanguan kota Kufah ini bertujuan politis untuk dija¬dikan sebagai basis pertahanan kekuatan Ali ibn Abi Thalib dari ber¬bagai rongrongan para pembangkang. Ringkasan Abu Bakar al-Shiddieq menjadi khalifah selama lebih kurang 2 tahun. boleh dibilang situasi sosial politik. Hadits dan seba¬gainya. mereka yang tidak mau membayar zakat. Palestina. selama berkuasa banyak usaha pengem-bangan Islam yang dilakukan. Usahanya ini kemudian dilanjutan oleh khalifah Usman bin Affan. maka boleh dibilang kota ini sangat strategis bagi perta¬hanan khalifah.5. maka saat itu terjadi percampuran peradaban yang kemudian dikembangkan dengan karakteristik umat Islam. terutama dalam masalah tata kota. dan stabilitas sosial politik dengan memerangi kelompok yang menentang. sehingga men¬jadi peradaban . Khalifah kedua adalah Umar bin al-Khattab yang berkuasa lebih kurang 10 (sepuluh) tahun. seperti ke Syria. di antaranya pengumpulan ayat-ayat al-Qur’an untuk dibukukan. Keberhasilan usahanya mempertahankan ideologi dan ajaran Islam dari para pembangkan. umat Islam pada masa ini bertemu dengan pera-daban yang sudah jauh lebih maju. perluasan wilayah sebagai bagian dari usaha dakwah Islam.an boleh dibi¬lang monumental. Selama masa pemerin-tahannya. ekonomi sangat maju. karena hingga kini masih dapat dibaca. Tafsir. menjadi sebuah kota yang sangat ramai dikunjungi bahkan kemudian menjadi pusat pengembangan ilmu penge¬ta¬huan keagamaan. seperti perkembangan ilmu Nahwu. misalnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. terdapat usaha positif yang dilaksanakannya. Selain itu.

Selama masa pemerin¬tah¬annya. Jasanya yang sangat monu¬men¬tal hingga kini adalah penetapan tahun baru hijriyah sebagai tahun atau kalender umat Islam. salah satunya adalah pembukuan al-Qur’an yang kemudian dikenal sebagai mushaf Usmani. karena perseteruannya dengan Mu’awiyah dan ke¬lompok Khawarij. banyak jasa dan usaha yang ditinggalkannya. yaitu dari 24-36 H/644-656 M. Model inilah yang kita gunakan sekarang ini.Islam.. . sepupu dan se-kaligus menantu Rasulullah Saw. banyak juga usaha yang dilakukannya seperti pembenahan sistem pmerintahan dan mengganti para pejabat yang dianggap korup dan pemberontak. Meskipun begitu. yaitu dari tahun 36-41 H/ 656-661 M. Ia berkuasa selama lebih kurang 7 (tujuh) ta-hun. Sementara khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Selama masa pemerintahannya. seperti Bai¬tul Mal. situasi sosial politik kurang mendukung. Sementara khalifah ketiga adalah Usman bin Affan yang berkuasa lebih kurang selama 12 (dua belas) tahun. dan Dewan al-Harbi. Pada masanya juga dikembangkan sistem pemerintahan dengan membagi daerah kekuasaan dan pembentukan lembaga-lembaga peme¬rintahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful