Bahagian Pembangunan Kurikulum

1
KUR¡KULUM 8TANDARD
PRA8EKOLAH KEBANG8AAN
KUR¡KULUM 8TANDARD
PRA8EKOLAH KEBANG8AAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8ejarah Ringkas
Perkembangan Pendidikan
Prasekolah Malaysia
8ejarah Ringkas
Perkembangan Pendidikan
Prasekolah Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
3
1970an - KEMAS dan JPNIN
memuIakan keIas prasekoIah
awam
1986 - Buku Panduan PrasekoIah
MaIaysia dikeIuarkan oIeh KPM
1992 - KPM memuIakan
PrasekoIah
1993 - Garis Panduan KurikuIum
Pendidikan PrasekoIah MaIaysia
dikeIuarkan oIeh KPM
2003 - KurikuIum PrasekoIah
Kebangsaan (KPK)
2008/9 - KPK disemak semuIa
1970an - KEMAS dan JPNIN
memuIakan keIas prasekoIah
awam
1986 - Buku Panduan PrasekoIah
MaIaysia dikeIuarkan oIeh KPM
1992 - KPM memuIakan
PrasekoIah
1993 - Garis Panduan KurikuIum
Pendidikan PrasekoIah MaIaysia
dikeIuarkan oIeh KPM
2003 - KurikuIum PrasekoIah
Kebangsaan (KPK)
2008/9 - KPK disemak semuIa
8ejarah Perkembangan Pendidikan Prasekolah
Kebangsaan
8ejarah Perkembangan Pendidikan Prasekolah
Kebangsaan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Rasional Penyemakan
Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan
Rasional Penyemakan
Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
5
KurikuIum PrasekoIah Kebangsaan (KPK)
disemak semuIa untuk memastikan
kurikuIum yang hoIistik, tidak terIaIu
akademik dan tidak terIaIu
membebankan, mengikut keperIuan
semasa serta ada kesinambungan
dengan KurikuIum Bersepadu SekoIah
Rendah
KurikuIum PrasekoIah Kebangsaan (KPK)
disemak semuIa untuk memastikan
kurikuIum yang hoIistik, tidak terIaIu
akademik dan tidak terIaIu
membebankan, mengikut keperIuan
semasa serta ada kesinambungan
dengan KurikuIum Bersepadu SekoIah
Rendah
Rasional Penyemakan 8emula KPK Rasional Penyemakan 8emula KPK
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Perubahan yang berlaku Perubahan yang berlaku
Bahagian Pembangunan Kurikulum
7
Sistem pendidikan Negara perIu memberi penekanan
kepada:
Pembangunan modaI insan
PenghasiIan peIajar ceIik minda
Pembentukan warga yang menguasai iImu,
kemahiran dan makIumat
Program membangunkan akaI manusia daIam
meIahirkan insan yang berfikiran kritis, kreatif dan
inovatif
Sistem pendidikan Negara perIu memberi penekanan
kepada:
Pembangunan modaI insan
PenghasiIan peIajar ceIik minda
Pembentukan warga yang menguasai iImu,
kemahiran dan makIumat
Program membangunkan akaI manusia daIam
meIahirkan insan yang berfikiran kritis, kreatif dan
inovatif
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8
1. KurikuIum yang reIevan dengan keperIuan semasa dan cabaran
masa depan
2. Memperkukuhkan kemahiran berfikir, berkomunikasi, inovasi,
kreativiti dan keusahawanan.
3. Memastikan murid mempunyai niIai tambah seperti penguasaan
peIbagai bahasa, beretika, yakin diri, jati diri, daya kepimpinan,
semangat patriotik, pegangan teguh kepada ajaran agama
4. Memastikan kanak-kanak MaIaysia mendapat early start daIam
pendidikan meIaIui program prasekoIah
5. Menjadikan pengaIaman pembeIajaran di prasekoIah Iebih
bermakna dan menyeronokkan
6. Memastikan kesinambungan antara prasekoIah dengan Tahun
1.
7. Menambahbaik KurikuIum PrasekoIah Kebangsaan yang sedia
ada.
1. KurikuIum yang reIevan dengan keperIuan semasa dan cabaran
masa depan
2. Memperkukuhkan kemahiran berfikir, berkomunikasi, inovasi,
kreativiti dan keusahawanan.
3. Memastikan murid mempunyai niIai tambah seperti penguasaan
peIbagai bahasa, beretika, yakin diri, jati diri, daya kepimpinan,
semangat patriotik, pegangan teguh kepada ajaran agama
4. Memastikan kanak-kanak MaIaysia mendapat early start daIam
pendidikan meIaIui program prasekoIah
5. Menjadikan pengaIaman pembeIajaran di prasekoIah Iebih
bermakna dan menyeronokkan
6. Memastikan kesinambungan antara prasekoIah dengan Tahun
1.
7. Menambahbaik KurikuIum PrasekoIah Kebangsaan yang sedia
ada.
Perubahan yang dilakukan Perubahan yang dilakukan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kedudukan Prasekolah
dalam 8istem Persekolahan
Malaysia
Kedudukan Prasekolah
dalam 8istem Persekolahan
Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Tahap & jangkamasa persekolahan Tahap & jangkamasa persekolahan
10
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+
11+
P
1
2
3
4
5
6
Prasekolah Prasekolah
Tahap ¡ Tahap ¡
Tahap ¡¡ Tahap ¡¡
Bahagian Pembangunan Kurikulum
11
Penekanan Kurikulum dan Tahap Persekolahan
dalam Kurikulum Transformasi
Penekanan Kurikulum dan Tahap Persekolahan
dalam Kurikulum Transformasi
Tahap ll 8ekolah Rendah
{Tahun 4 - 6·
pengukuhan dan aplikasi 4M,
kemahiran asas ÌCT, penguasaan
kemahiran generik & kemahiran yang
lebih kompleks, perkembangan fizikal,
kognitif, perkembangan sosioemosi,
sahsiah, sikap dan nilai
Tahap ll 8ekolah Rendah
{Tahun 4 - 6·
pengukuhan dan aplikasi 4M,
kemahiran asas ÌCT, penguasaan
kemahiran generik & kemahiran yang
lebih kompleks, perkembangan fizikal,
kognitif, perkembangan sosioemosi,
sahsiah, sikap dan nilai
Tahap l 8ekolah Rendah
{Tahun 1 - 3·
penguasaan 4M, kemahiran asas ÌCT, perkembangan fizikal,
kognitif, penguasaan kemahiran generik, perkembangan
sosioemosi, sahsiah, sikap dan nilai
Tahap l 8ekolah Rendah
{Tahun 1 - 3·
penguasaan 4M, kemahiran asas ÌCT, perkembangan fizikal,
kognitif, penguasaan kemahiran generik, perkembangan
sosioemosi, sahsiah, sikap dan nilai
Prasekolah
perkembangan sosioemosi, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah
rendah serta pendedahan kemahiran 4M.
Prasekolah
perkembangan sosioemosi, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah
rendah serta pendedahan kemahiran 4M.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
4 M 4 M
W Membaca
W Menulis
W Mengira
W Menaakul
W Membaca
W Menulis
W Mengira
W Menaakul
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Matlamat dan Objektif
Kurikulum 8tandard
Prasekolah Kebangsaan
2010
Matlamat dan Objektif
Kurikulum 8tandard
Prasekolah Kebangsaan
2010
Bahagian Pembangunan Kurikulum
14
Kurikulum 8tandard Pra8ekolah Kebangsaan 2010
{K8PK·
Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan
potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun
secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani,
emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran
pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti
yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ìni adalah
untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan
membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-
kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada
dan bersedia untuk menangani cabaran dan
tanggungjawab di sekolah rendah kelak.
Kurikulum 8tandard Pra8ekolah Kebangsaan 2010
{K8PK·
Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan
potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun
secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani,
emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran
pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti
yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ìni adalah
untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan
membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-
kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada
dan bersedia untuk menangani cabaran dan
tanggungjawab di sekolah rendah kelak.
Matlamat Matlamat
Bahagian Pembangunan Kurikulum
4 kata kekunci 4 kata kekunci
W Menyuburkan (Enriching)
W ktif Penglibatan (Engaging)
W $elamat (Safe)
W $eronok (Fun)
W Menyuburkan (Enriching)
W ktif Penglibatan (Engaging)
W $elamat (Safe)
W $eronok (Fun)
Bahagian Pembangunan Kurikulum
16
Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid
berumur 4-6 untuk mencapai objektif berikut
asmani:
WMempunyai tubuh badan yang sihat
WMempunyai kecergasan dan kemahiran fizikal asas
WMempraktikkan amalan kesihatan yang baik
WMempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan
WMenguasai kemahiran psikomotor asas ÷ kemahiran motor halus dan motor
kasar
Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid
berumur 4-6 untuk mencapai objektif berikut
asmani:
WMempunyai tubuh badan yang sihat
WMempunyai kecergasan dan kemahiran fizikal asas
WMempraktikkan amalan kesihatan yang baik
WMempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan
WMenguasai kemahiran psikomotor asas ÷ kemahiran motor halus dan motor
kasar
Objektif K8PK Objektif K8PK
Bahagian Pembangunan Kurikulum
mosi:
W Mempunyai konsep kendiri yang positif
W Mempunyai keyakinan diri
W Mempunyai jati diri
W erani mencuba
W Mempunyai kematangan emosi
W Menghormati perasaan dan hak orang lain
W oleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan
mosi:
W Mempunyai konsep kendiri yang positif
W Mempunyai keyakinan diri
W Mempunyai jati diri
W erani mencuba
W Mempunyai kematangan emosi
W Menghormati perasaan dan hak orang lain
W oleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan
Objektif K8PK Objektif K8PK
Bahagian Pembangunan Kurikulum
ntelek:
W erkomunikasi dengan baik (membaca, menulis dan bertutur)
menggunakan bahasa Malaysia
W erkomunikasi dengan menggunakan bahasa Ìnggeris
W erkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Cina (untuk yang
berkenaan)
W erkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Tamil ( untuk yang
berkenaan)
W Memperolehi kemahiran proses sains asas
W Memperolehi kemahiran matematik asas
W Memperolehi kemahiran berfikir asas, kemahiran menaakul
W Memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam
kehidupan seharian murid
W Mempunyai daya kreatif dan estetika
W Menghargai keindahan alam dan warisan budaya
ntelek:
W erkomunikasi dengan baik (membaca, menulis dan bertutur)
menggunakan bahasa Malaysia
W erkomunikasi dengan menggunakan bahasa Ìnggeris
W erkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Cina (untuk yang
berkenaan)
W erkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Tamil ( untuk yang
berkenaan)
W Memperolehi kemahiran proses sains asas
W Memperolehi kemahiran matematik asas
W Memperolehi kemahiran berfikir asas, kemahiran menaakul
W Memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam
kehidupan seharian murid
W Mempunyai daya kreatif dan estetika
W Menghargai keindahan alam dan warisan budaya
Objektif K8PK Objektif K8PK
Bahagian Pembangunan Kurikulum
#ohani:
W Mengamalkan nilai murni
W Mengamalkan nilai-nilai Ìslam dalam kehidupan seharian untuk murid
beragama Ìslam.
$osial:
W erkebolehan berkomunikasi yang mantap.
W Membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan
sebaya.
W Menyuarakan pandangan dan perasaan.
W ekerjasama dengan orang lain.
#ohani:
W Mengamalkan nilai murni
W Mengamalkan nilai-nilai Ìslam dalam kehidupan seharian untuk murid
beragama Ìslam.
$osial:
W erkebolehan berkomunikasi yang mantap.
W Membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan
sebaya.
W Menyuarakan pandangan dan perasaan.
W ekerjasama dengan orang lain.
Objektif K8PK Objektif K8PK
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Tunjang-tunjang dalam
Kurikulum 8tandard
Prasekolah Kebangsaan
Tunjang-tunjang dalam
Kurikulum 8tandard
Prasekolah Kebangsaan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Ke arah mengeratkan lagi perhubungan antara
Kurikulum Prasekolah dengan Kurikulum 8ekolah
Rendah
Ke arah mengeratkan lagi perhubungan antara
Kurikulum Prasekolah dengan Kurikulum 8ekolah
Rendah
KBSR untuk sekoIah rendah
sahaja - sedia ada muIai 1983
KBSR untuk sekoIah rendah
sahaja - sedia ada muIai 1983
KurikuIum transformasi
(prasekoIah dan sekoIah rendah)
muIai 2010
KurikuIum transformasi
(prasekoIah dan sekoIah rendah)
muIai 2010
21
KOMUNIKASI
emahiran Asas
(Membaca, Menulis &
Mengira)
Bahasa
Matematik
MURID
PERKEMBANGAN
DIRI INDIVIDU
esenian dan
Rekreasi
Muzik
Seni VisuaI
Pendidikan
Jasmani
MANUSIA DENGAN
ALAM SEKELILINGNYA
erohanian, Nilai dan
Sikap emanusiaan dan
Persekitaran
Pendidikan IsIam
Pendidikan MoraI
Pendidikan Sivik &
Kewarganegaraan
Sains
¡nsan
8eimbang
flIlk8l flIlk8l 8 8 l8l0llk8 l8l0llk8
Perkembangan Perkembangan jasmani jasmani dan dan
kesihatan kesihatan untuk untuk
kesejahteraan kesejahteraan diri diri
Pemupukan Pemupukan daya daya imaginasi imaginasi, ,
kreativiti kreativiti, , bakat bakat dan dan apresiasi apresiasi
k0M0ßlk88l k0M0ßlk88l
Penggabungjalinan Penggabungjalinan
kemahiran berbahasa kemahiran berbahasa
semasa berinteraksi semasa berinteraksi
secara secara ;erbal ;erbal dan dan non non
;erbal ;erbal dalam bahasa dalam bahasa
Malaysia, bahasa Malaysia, bahasa
Ìnggeris, bahasa Cina Ìnggeris, bahasa Cina
dan bahasa Tamil dan bahasa Tamil
k0l0f8M0ll8ß k0l0f8M0ll8ß 0lfl 0lfl
Pemupukan Pemupukan
kepimpinan dan kepimpinan dan
sahsiah diri melalui sahsiah diri melalui
aktiviti kurikulum dan aktiviti kurikulum dan
kokurikulum kokurikulum
$8lß8 8 10kß0l00l $8lß8 8 10kß0l00l
Penguasaan pengetahuan Penguasaan pengetahuan
sains, kemahiran dan sikap sains, kemahiran dan sikap
saintifik saintifik
Penguasaan pengetahuan Penguasaan pengetahuan
dan kemahiran matematik dan kemahiran matematik
Penguasaan pengetahuan Penguasaan pengetahuan
dan kemahiran berasaskan dan kemahiran berasaskan
teknologi teknologi
k0M8ß08l88ß k0M8ß08l88ß
Penguasaan ilmu dan Penguasaan ilmu dan
amalan tentang amalan tentang
kemasyarakatan dan alam kemasyarakatan dan alam
sekitar setempat, negara sekitar setempat, negara
dan global dan global
Penghayatan semangat Penghayatan semangat
patriotisme dan perpaduan patriotisme dan perpaduan
k0f008ßl8ß, $lk80 8 8ll8l k0f008ßl8ß, $lk80 8 8ll8l
Penghayatan amalan Penghayatan amalan
agama, kepercayaan, agama, kepercayaan,
sikap dan nilai sikap dan nilai
Bahagian Pembangunan Kurikulum
22
¡nsan
seimbang
flIlk8l 8 l8l0llk8 flIlk8l 8 l8l0llk8
Perkembangan jasmani dan kesihatan Perkembangan jasmani dan kesihatan
untuk kesejahteraan diri untuk kesejahteraan diri
Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, Pemupukan daya imaginasi, kreativiti,
bakat dan apresiasi bakat dan apresiasi
k0M0ßlk88l k0M0ßlk88l
Penggabungjalinan kemahiran Penggabungjalinan kemahiran
berbahasa semasa berinteraksi berbahasa semasa berinteraksi
secara secara ;erbal ;erbal dan dan non ;erbal non ;erbal
dalam bahasa Malaysia, bahasa dalam bahasa Malaysia, bahasa
Ìnggeris, bahasa Cina dan Ìnggeris, bahasa Cina dan
bahasa Tamil bahasa Tamil
k0l0f8M0ll8ß 0lfl k0l0f8M0ll8ß 0lfl
Pemupukan kepimpinan dan Pemupukan kepimpinan dan
sahsiah diri melalui aktiviti sahsiah diri melalui aktiviti
kurikulum dan kokurikulum kurikulum dan kokurikulum
$8lß8 8 10kß0l00l $8lß8 8 10kß0l00l
Penguasaan pengetahuan sains, Penguasaan pengetahuan sains,
kemahiran dan sikap saintifik kemahiran dan sikap saintifik
Penguasaan pengetahuan dan Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran matematik kemahiran matematik
Penguasaan pengetahuan dan Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teknologi kemahiran berasaskan teknologi
k0M8ß08l88ß k0M8ß08l88ß
Penguasaan ilmu dan amalan tentang Penguasaan ilmu dan amalan tentang
kemasyarakatan dan alam sekitar kemasyarakatan dan alam sekitar
setempat, negara dan global setempat, negara dan global
Penghayatan semangat patriotisme Penghayatan semangat patriotisme
dan perpaduan dan perpaduan
k0f008ßl8ß, $lk80 8 8ll8l k0f008ßl8ß, $lk80 8 8ll8l
Penghayatan amalan agama, Penghayatan amalan agama,
kepercayaan, sikap dan nilai kepercayaan, sikap dan nilai
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Perbezaan daripada aspek komponen Perbezaan daripada aspek komponen
KPK 2003: Komponen
W ahasa dan Komunikasi
M, Ì, C, T
W Pend. Kerohanian dan Moral
Pendidikan Ìslam, Pend. Moral
W Perkembangan Kognitif
$ains dan Matematik
W Perkembangan $osioemosi
W Perkembangan fizikal
Pendidikan Jasmani, Kesihatan
W Kreativiti dan Estetika
Pendidikan $eni Visual, Muzik
KPK 2003: Komponen
W ahasa dan Komunikasi
M, Ì, C, T
W Pend. Kerohanian dan Moral
Pendidikan Ìslam, Pend. Moral
W Perkembangan Kognitif
$ains dan Matematik
W Perkembangan $osioemosi
W Perkembangan fizikal
Pendidikan Jasmani, Kesihatan
W Kreativiti dan Estetika
Pendidikan $eni Visual, Muzik
KP$K 2010: Tunjang
W Komunikasi
M, Ì, C, T
W Kerohanian, $ikap dan Nilai
Pendidikan Ìslam, Pendidikan Moral
W $ains dan Teknologi
$ains dan Matematik
W Ketrampilan Diri
$osioemosi
W Kemanusian
W Perkembangan Fizikal dan Estetika
Pendidikan Jasmani, Kesihatan, Pend
$eni Visual, Muzik
KP$K 2010: Tunjang
W Komunikasi
M, Ì, C, T
W Kerohanian, $ikap dan Nilai
Pendidikan Ìslam, Pendidikan Moral
W $ains dan Teknologi
$ains dan Matematik
W Ketrampilan Diri
$osioemosi
W Kemanusian
W Perkembangan Fizikal dan Estetika
Pendidikan Jasmani, Kesihatan, Pend
$eni Visual, Muzik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Rekabentuk kurikulum Rekabentuk kurikulum
W Kurikulum berasaskan $tandard
W Kurikulum berbentuk modular
W Kurikulum berasaskan $tandard
W Kurikulum berbentuk modular
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kurikulum Berasaskan
8tandard
Kurikulum Berasaskan
8tandard
Bahagian Pembangunan Kurikulum
26
Standard Kandungan Standard PembeIajaran
Penyataan spesifik
tentang perkara yang
murid patut ketahui dan
boleh lakukan dalam
suatu tempoh
persekolahan
merangkumi aspek
pengetahuan, kemahiran
dan nilai.
$atu penetapan kriteria
atau indikator kualiti
pembelajaran dan
pencapaian yang boleh
diukur bagi setiap
standard kandungan.
Kurikulum Berasaskan 8tandard Kurikulum Berasaskan 8tandard
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Organisasi Kurikulum Organisasi Kurikulum
KPK 2003 KPK 2003
W W Dokumen $P & H$P Dokumen $P & H$P
W W Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran
W W Cadangan ktiviti Cadangan ktiviti
W W Dokumen $P & H$P Dokumen $P & H$P
W W Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran
W W Cadangan ktiviti Cadangan ktiviti
KSPK 2010 KSPK 2010
W W Dokumen standard Dokumen standard
kurikulum kurikulum
W W $tandard kandungan $tandard kandungan
W W $tandard $tandard
pembelajaran pembelajaran
W W Dokumen standard Dokumen standard
kurikulum kurikulum
W W $tandard kandungan $tandard kandungan
W W $tandard $tandard
pembelajaran pembelajaran
27
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Tujuan utama penetapan standard adalah untuk
ekuiti dan kualiti.
W Ekuiti membawa maksud semua murid diberi
peluang pendidikan yang sama
W Kualiti membawa maksud bahawa semua murid
perlu diberi pendidikan yang berkualiti.
W antaran matlamat kurikulum berasaskan
standard adalah untuk memberi pendidikan
berkualiti yang sama kepada semua murid.
W Tujuan utama penetapan standard adalah untuk
ekuiti dan kualiti.
W Ekuiti membawa maksud semua murid diberi
peluang pendidikan yang sama
W Kualiti membawa maksud bahawa semua murid
perlu diberi pendidikan yang berkualiti.
W antaran matlamat kurikulum berasaskan
standard adalah untuk memberi pendidikan
berkualiti yang sama kepada semua murid.
ustifikasi Penggunaan 8tandard ustifikasi Penggunaan 8tandard
Bahagian Pembangunan Kurikulum
ustifikasi Penggunaan 8tandard ustifikasi Penggunaan 8tandard
W Kebertanggungjawaban (Accountability) guru dan
pentadbir
Memastikan $EMU murid melepasi piawai standard yang ditetapkan
Memastikan semua prasekolah awam dan swasta mematuhi
keperluan dalam Kurikulum $tandard Prasekolah Kebangsaan.
W $kema dan piawai pengukuran
Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas
untuk tujuan meningkatkan tahap pembelajaran murid
Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)
Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah
W Kebertanggungjawaban (Accountability) guru dan
pentadbir
Memastikan $EMU murid melepasi piawai standard yang ditetapkan
Memastikan semua prasekolah awam dan swasta mematuhi
keperluan dalam Kurikulum $tandard Prasekolah Kebangsaan.
W $kema dan piawai pengukuran
Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas
untuk tujuan meningkatkan tahap pembelajaran murid
Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)
Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah
29
Bahagian Pembangunan Kurikulum
ONTOH 8TD KANDUNGAN & 8TD PEMBELAARAN ONTOH 8TD KANDUNGAN & 8TD PEMBELAARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN
W ahasa Malaysia
Menceritakan semula
apa yang didengar.
(M 2.4)
W ahasa Malaysia
Menceritakan semula
apa yang didengar.
(M 2.4)
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN
W ahasa Malaysia
Menceritakan semula
apa yang didengar
menggunakan ayat
yang mudah. (M
2.4.1)
W ahasa Malaysia
Menceritakan semula
apa yang didengar
menggunakan ayat
yang mudah. (M
2.4.1)
30
Bahagian Pembangunan Kurikulum
ONTOH 8TD KANDUNGAN & 8TD PEMBELAARAN ONTOH 8TD KANDUNGAN & 8TD PEMBELAARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN
W English
isten to and enjoy
nursery rhymes, action
songs, poems and
stories. (Ì 1.5)
W English
isten to and enjoy
nursery rhymes, action
songs, poems and
stories. (Ì 1.5)
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN
W English
isten to, recite and
act out nursery
rhymes, action songs
and poems. (Ì 1.5.3)
W English
isten to, recite and
act out nursery
rhymes, action songs
and poems. (Ì 1.5.3)
31
Bahagian Pembangunan Kurikulum
ONTOH 8TD KANDUNGAN & 8TD PEMBELAARAN ONTOH 8TD KANDUNGAN & 8TD PEMBELAARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN
W $osioemosi
Mengenali emosi
sendiri. (P$E 1.1)
W $osioemosi
Mengenali emosi
sendiri. (P$E 1.1)
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN
W $osioemosi
Menceritakan
pengalaman emosi
yang melibatkan
perasaan seperti
gembira, sedih, takut,
marah. (P$E1.1.4)
W $osioemosi
Menceritakan
pengalaman emosi
yang melibatkan
perasaan seperti
gembira, sedih, takut,
marah. (P$E1.1.4)
32
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kurikulum Berbentuk
Modular
Kurikulum Berbentuk
Modular
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum Berbentuk Modular
W Kurikulum yang berbentuk modular
merupakan satu kurikulum yang
kandungannya diorganisasikan dan
seterusnya disampaikan dalam bentuk
bahagian atau unit,bahagian atau unit ini
dinamakan modul.
W Kurikulum yang berbentuk modular
merupakan satu kurikulum yang
kandungannya diorganisasikan dan
seterusnya disampaikan dalam bentuk
bahagian atau unit,bahagian atau unit ini
dinamakan modul.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Dua jenis modul Dua jenis modul
W Modul Teras sas
W Modul ertema
W Modul Teras sas
W Modul ertema
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Modul Teras Asas Modul Teras Asas
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Modul Teras Asas Modul Teras Asas
W ahasa Malaysia
W ahasa Ìnggeris
W ahasa Cina/ahasa Tamil
W Pendidikan Ìslam/Pendidikan Moral
W Matematik
W ktiviti di uar (utdoor acti;ity)
W ahasa Malaysia
W ahasa Ìnggeris
W ahasa Cina/ahasa Tamil
W Pendidikan Ìslam/Pendidikan Moral
W Matematik
W ktiviti di uar (utdoor acti;ity)
Masa yang khas diperuntukkan untuk setiap modul teras asas.
Masa yang diberi adalah untuk satu minggu
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Modul Bertema Modul Bertema
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Modul Bertema Modul Bertema
W Modul Bertema merupakan modul
bersepadu yang merangkumi unsur-
unsur dalam keenam-enam Tunjang dan
juga unsur kreatif, kritis dan inovatif.
Modul ertema dibina menggunakan isu
kehidupan/peristiwa seharian kanak-
kanak.
W Modul Bertema merupakan modul
bersepadu yang merangkumi unsur-
unsur dalam keenam-enam Tunjang dan
juga unsur kreatif, kritis dan inovatif.
Modul ertema dibina menggunakan isu
kehidupan/peristiwa seharian kanak-
kanak.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
ontoh Modul Bertema ontoh Modul Bertema
W Diri saya
nggota badan saya
Keluarga saya
$ekolah saya
Keselamatan diri
Dan lain-lain
W Negara saya
Perayaan Hari Raya
Perayaan Tahun aru Cina
Perayaan Deepavali
Hari Kemerdekaan
$eni, kraf dan permainan
tradisional
W Diri saya
nggota badan saya
Keluarga saya
$ekolah saya
Keselamatan diri
Dan lain-lain
W Negara saya
Perayaan Hari Raya
Perayaan Tahun aru Cina
Perayaan Deepavali
Hari Kemerdekaan
$eni, kraf dan permainan
tradisional
W lam ahan
ir
Pasir
Pakaian
dll
W lam Fizikal
Pembinaan
W lam $emulajadi
Cuaca
$ayangi alam semula jadi
W lam Hidupan
Haiwan
Tumbuh-tumbuhan
W lam ahan
ir
Pasir
Pakaian
dll
W lam Fizikal
Pembinaan
W lam $emulajadi
Cuaca
$ayangi alam semula jadi
W lam Hidupan
Haiwan
Tumbuh-tumbuhan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
ustifikasi penggunaan modul ustifikasi penggunaan modul
W ersifat dinamik
pertambahan dan pengurangan kandungan
boleh dilakukan tanpa menjejaskan
keseluruhan kurikulum
W Pelaksanaan p & p yang fleksibel
Guru ada pilihan menggunakan modul
mengikut kesesuaian
W ersifat dinamik
pertambahan dan pengurangan kandungan
boleh dilakukan tanpa menjejaskan
keseluruhan kurikulum
W Pelaksanaan p & p yang fleksibel
Guru ada pilihan menggunakan modul
mengikut kesesuaian
41
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Peruntukan Masa Peruntukan Masa
Bahagian Pembangunan Kurikulum
43
MODUL
% Peruntukan
Masa
TERAS ASAS
BAHASA
BM
Fleksibel
(wal tahun: 35 %
khir tahun: 25%)
BI
BC/BT
MATEMATIK
AKTIVITI LUAR
PEND. ISLAM / MORAL
BERTEMA
MODUL BERSEPADU
Fleksibel
(wal tahun: 35%
khir tahun: 45%)
AKTIVITI RUTIN DAN PERBUALAN PAGI
(baca doa, makan, refIeksi)
30%
Peruntukan Masa bagi Prasekolah Peruntukan Masa bagi Prasekolah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Modul Teras Asas
Modul Bertema
35°
45°
Awal tahun Akhir tahun
Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras sas dan
Modul ertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya ahasa Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
BiI. Bahasa InstruktionaI Peruntukan Masa Minimum
Seminggu untuk keIas
prasekoIah yang bahasa
pengantarnya:
(minit)
Bahasa
MaIaysia
Bahasa
Pengantar
Iain
1 Bahasa MaIaysia 600 400
2 Bahasa Inggeris 600 400
3 Bahasa Cina/Bahasa TamiI/Bahasa
Inggeris
400
JUMLAH 1200 1200
Peruntukan Masa Minimum untuk ahasa Ìnstruktional dalam Kelas Prasekolah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu untuk
prasekolah yang bahasa pengantarnya
Bahasa Malaysia (minit)
Dijalankan
dalam BM
DijaIankan daIam
BI
#utin pagi 30 20
2 Perbualan Pagi 60 40
3 #ehat 90 60
4 #efleksi sebelum balik 30 20
5 Modul Teras Asas Bahasa Malaysia 90
6 Modul Bertema yang dikendalikan
dalam BM
00
7 Modul Teras Asas Bahasa Inggeris 90
8 Modul Bertema yang dikendalikan
dalam BI
330
9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120
0 Aktiviti Luar 40 40
11 Matematik 40
1umlah minit seminggu
Bahagian Pembangunan Kurikulum
BiI. Bidang PembeIajaran Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekoIah
yang bahasa pengantarnya bukan BM
(minit)
DijInkan
dIm BM
DijInkan
dIm BI
DijInkan
dIm BC/BT
JumIah
1 Rutin pagi * 10 20 20 10 x 5 = 50
2 PerbuaIan Pagi 20 40 40 20 x 5 = 100
3 Rehat 30 90 30 30 x 5 = 150
4 RefIeksi sebeIum baIik 10 20 20 10 x 5 = 50
5 ModuI asas BM 90 90
6 ModuI bertema** yang dikendaIikan daIam
BM
200 200
7 ModuI asas BI 90 90
8 ModuI bertema** yang dikendaIikan daIam BI 140 140
9 ModuI asas BC/BT 90 90
10 ModuI Bertema yang berunsurkan
Pendidikan MoraI yang dikendaIikan daIam
BC/CT /Pendidikan IsIam
120 120
11 Permainan Luar ( satu hari daIam BM, satu
hari daIam BI)
40 40 80
12 Matematik 40 40
JumIah minit seminggu 400 400 400 1200
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Prinsip Pembelajaran Prinsip Pembelajaran
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Prinsip Pembelajaran yang dijadikan
Fokus
Prinsip Pembelajaran yang dijadikan
Fokus
Kurikulum $tandard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan
prinisip malan ersesuaian dengan Perkembangan dan teori
pembelajaran konstruktivisme di mana:
WMurid membina pengetahuan sendiri, pengajaran tidak dijalankan
secara spoon feeding.
WMurid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah.
WPerbezaan individu dibenarkan.
WMurid belajar mengikut kadar sendiri.
WGuru mengajar dengan mengaitkan dengan pengalaman seharian
murid.
Kurikulum $tandard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan
prinisip malan ersesuaian dengan Perkembangan dan teori
pembelajaran konstruktivisme di mana:
WMurid membina pengetahuan sendiri, pengajaran tidak dijalankan
secara spoon feeding.
WMurid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah.
WPerbezaan individu dibenarkan.
WMurid belajar mengikut kadar sendiri.
WGuru mengajar dengan mengaitkan dengan pengalaman seharian
murid.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W $tandard Pengajaran dan
Pembelajaran menerangkan
apa yang perlu diketahui dan
dilakukan oleh guru prasekolah
semasa pengajaran dan
pembelajaran.
W $tandard Pengajaran dan
Pembelajaran menerangkan
apa yang perlu diketahui dan
dilakukan oleh guru prasekolah
semasa pengajaran dan
pembelajaran.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran Pertama:
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran Pertama:
W Guru prasekoIah perIu
membuat perancangan
pengajaran dan
pembeIajaran berdasarkan
keperIuan kurikuIum dan
keperIuan kanak-kanak.
W Guru prasekoIah perIu
membuat perancangan
pengajaran dan
pembeIajaran berdasarkan
keperIuan kurikuIum dan
keperIuan kanak-kanak.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Guru prasekolah perlu membuat
perancangan jangkamasa panjang
(contohnya Rancangan Tahunan) dan
jangkamasa pendek (contohnya
Rancangan Harian) berdasarkan
keperluan Kurikulum $tandard
Prasekolah Kebangsaan dan
keperluan kanak-kanak.
W Guru prasekolah perlu membuat
perancangan jangkamasa panjang
(contohnya Rancangan Tahunan) dan
jangkamasa pendek (contohnya
Rancangan Harian) berdasarkan
keperluan Kurikulum $tandard
Prasekolah Kebangsaan dan
keperluan kanak-kanak.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Guru prasekolah merancang
pengajaran dan pembelajaran yang
dapat menyokong perkembangan murid
dalam aspek berikut:
Kreativiti
Pemikiran logikal
Kemahiran Menaakul
Perkembangan Rohani
Pembentukan sikap positif dan nilai murni
Perkembangan fizikal dan kesihatan
Kreativiti dan estetika
W Guru prasekolah merancang
pengajaran dan pembelajaran yang
dapat menyokong perkembangan murid
dalam aspek berikut:
Kreativiti
Pemikiran logikal
Kemahiran Menaakul
Perkembangan Rohani
Pembentukan sikap positif dan nilai murni
Perkembangan fizikal dan kesihatan
Kreativiti dan estetika
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Guru prasekolah memilih kandungan, bahan
dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan
minat, tahap kebolehan, pengalaman dan
pengetahuan murid-murid.
W Guru prasekolah membimbing dan menjadi
fasilitator dalam pembelajaran murid dengan:
Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid
dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan
kreatif.
Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif.
W Guru prasekolah memilih kandungan, bahan
dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan
minat, tahap kebolehan, pengalaman dan
pengetahuan murid-murid.
W Guru prasekolah membimbing dan menjadi
fasilitator dalam pembelajaran murid dengan:
Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid
dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan
kreatif.
Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Guru menggunakan pendekatan pengajaran
dan pembelajaran yang menyokong
pembangunan komuniti murid yang kreatif
dan berfikiran terbuka dengan:
Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid.
Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses
membuat keputusan.
Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap
pembelajaran mereka sendiri.
W Guru menggunakan pendekatan pengajaran
dan pembelajaran yang menyokong
pembangunan komuniti murid yang kreatif
dan berfikiran terbuka dengan:
Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid.
Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses
membuat keputusan.
Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap
pembelajaran mereka sendiri.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran Kedua:
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran Kedua:
W Guru prasekoIah perIu
menggunakan pendekatan
yang bersesuaian dengan
tahap perkembangan kanak-
kanak(/evelopmentally
appropriate) supaya
pembeIajaran berkesan dan
membawa makna kepada
murid.
W Guru prasekoIah perIu
menggunakan pendekatan
yang bersesuaian dengan
tahap perkembangan kanak-
kanak(/evelopmentally
appropriate) supaya
pembeIajaran berkesan dan
membawa makna kepada
murid.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan
berikut mengikut kesesuaian standard kandungan
dan standard pembelajaran yang hendak dicapai:
Pembelajaran erpusatkan murid
Ìnkuiri Penemuan
elajar Melalui ermain
Pendekatan ersepadu
Pendekatan ertema
Pembelajaran erasaskan Projek
Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa
dan kemahiran)
Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid,
alam persekitaran murid)
Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple
intelligences)
W Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan
berikut mengikut kesesuaian standard kandungan
dan standard pembelajaran yang hendak dicapai:
Pembelajaran erpusatkan murid
Ìnkuiri Penemuan
elajar Melalui ermain
Pendekatan ersepadu
Pendekatan ertema
Pembelajaran erasaskan Projek
Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa
dan kemahiran)
Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid,
alam persekitaran murid)
Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple
intelligences)
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan
pembelajaran yang mengambil kira tentang:
Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanak-
kanak
Teori perkembangan kanak-kanak.
Keadaan setempat.
Keperluan individu murid.
W Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan
pembelajaran yang mengambil kira tentang:
Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanak-
kanak
Teori perkembangan kanak-kanak.
Keadaan setempat.
Keperluan individu murid.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan
pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan,
individu dan kelas.
Guru prasekolah merancang aktiviti harian
berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan
dalam Jadual 1: Cadangan Peruntukan Masa
untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam
Kelas Prasekolah.
Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan
pagi dan refleksi setiap hari.
Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian
dikendalikan dengan baik setiap hari.
Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan
pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan,
individu dan kelas.
Guru prasekolah merancang aktiviti harian
berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan
dalam Jadual 1: Cadangan Peruntukan Masa
untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam
Kelas Prasekolah.
Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan
pagi dan refleksi setiap hari.
Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian
dikendalikan dengan baik setiap hari.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Guru prasekolah sentiasa berinteraksi
dengan murid dan menggalakkan interaksi
antara murid.
Guru prasekolah sentiasa menggalakkan
murid terlibat secara aktif dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran.
Guru prasekolah sentiasa menggalakkan
murid untuk mengemukakan idea mereka,
bersikap inquisiti;e dan bersikap terbuka.
Guru prasekolah sentiasa berinteraksi
dengan murid dan menggalakkan interaksi
antara murid.
Guru prasekolah sentiasa menggalakkan
murid terlibat secara aktif dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran.
Guru prasekolah sentiasa menggalakkan
murid untuk mengemukakan idea mereka,
bersikap inquisiti;e dan bersikap terbuka.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran Ketiga:
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran Ketiga:
W Guru prasekoIah menjaIankan
pentaksiran secara berterusan
menggunakan peIbagai kaedah
seperti yang dinyatakan di
Standard Pentaksiran.
W Guru prasekoIah menjaIankan
pentaksiran secara berterusan
menggunakan peIbagai kaedah
seperti yang dinyatakan di
Standard Pentaksiran.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran Keempat:
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran Keempat:
W Guru prasekoIah perIu mewujudkan
persekitaran pembeIajaran yang
kondusif daIam biIik prasekoIah.
W Guru prasekoIah perIu mewujudkan
persekitaran pembeIajaran yang
kondusif daIam biIik prasekoIah.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang
selamat, ceria, selesa dan mesra dalam kelas.
W Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat
pembelajaran dalam kelas prasekolah.
W Guru prasekolah melengkapkan pusat
pembelajaran dengan bahan yang sesuai,
mencukupi dan updated.
W Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran
sentiasa kemas.
W Guru prasekolah melibatkan murid dalam
merekabentuk pusat pembelajaran.
W Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang
selamat, ceria, selesa dan mesra dalam kelas.
W Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat
pembelajaran dalam kelas prasekolah.
W Guru prasekolah melengkapkan pusat
pembelajaran dengan bahan yang sesuai,
mencukupi dan updated.
W Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran
sentiasa kemas.
W Guru prasekolah melibatkan murid dalam
merekabentuk pusat pembelajaran.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran Kelima:
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran Kelima:
W PengIibatan ibubapa dan komuniti
setempat amat penting daIam
pendidikan awaI kanak-kanak. Guru
memainkan peranan yang penting
daIam membina perhubungan antara
sekoIah dan ibubapa murid.
W PengIibatan ibubapa dan komuniti
setempat amat penting daIam
pendidikan awaI kanak-kanak. Guru
memainkan peranan yang penting
daIam membina perhubungan antara
sekoIah dan ibubapa murid.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba
menjalinkan perhubungan yang baik dengan
ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara.
W Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah
membentuk jawatankuasa yang melibatkan
waris/ibubapa/penjaga murid.
W Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan
ibubapa/penjaga secara berkala, sekurang-
sekurangnya dua kali setahun.
W Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa
dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari $ukan,
Hari Keluarga, Gotong Royong, lawatan dan program
keibubapaan.
W Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba
menjalinkan perhubungan yang baik dengan
ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara.
W Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah
membentuk jawatankuasa yang melibatkan
waris/ibubapa/penjaga murid.
W Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan
ibubapa/penjaga secara berkala, sekurang-
sekurangnya dua kali setahun.
W Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa
dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari $ukan,
Hari Keluarga, Gotong Royong, lawatan dan program
keibubapaan.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Guru perlu memberi penerangan tentang
kurikulum prasekolah termasuk kaedah
pentaksiran kepada ibubapa.
W Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat
lawatan ke rumah untuk murid yang
bermasalah jika perlu.
W Guru perlu berusaha mewujudkan
kesinambungan pengajaran dan pembelaran
dari sekolah ke rumah.
W Guru perlu memberi penerangan tentang
kurikulum prasekolah termasuk kaedah
pentaksiran kepada ibubapa.
W Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat
lawatan ke rumah untuk murid yang
bermasalah jika perlu.
W Guru perlu berusaha mewujudkan
kesinambungan pengajaran dan pembelaran
dari sekolah ke rumah.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran Keenam:
8tandard Pengajaran dan
Pembelajaran Keenam:
W Guru PrasekoIah menghadapi
keadaan di mana terdapat murid
keperIuan khas daIam keIas mereka.
Guru prasekoIah perIu membantu
mengenaIpasti murid keperIuan khas
ini dan memberi nasihat yang
bersesuaian kepada ibubapa.
W Guru PrasekoIah menghadapi
keadaan di mana terdapat murid
keperIuan khas daIam keIas mereka.
Guru prasekoIah perIu membantu
mengenaIpasti murid keperIuan khas
ini dan memberi nasihat yang
bersesuaian kepada ibubapa.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Guru perlu mengenalpasti murid
keperluan khas menggunakan borang
pengesanan yang telah disediakan di
sekolah.
W Pihak pengurusan dan guru perlu
menasihatkan ibubapa untuk
menghantar murid tersebut ke sekolah
pendidikan khas jika perlu.
W Guru perlu mengenalpasti murid
keperluan khas menggunakan borang
pengesanan yang telah disediakan di
sekolah.
W Pihak pengurusan dan guru perlu
menasihatkan ibubapa untuk
menghantar murid tersebut ke sekolah
pendidikan khas jika perlu.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard P & P {overview· 8tandard P & P {overview·
W Guru prasekoIah perIu membuat perancangan pengajaran dan
pembeIajaran berdasarkan keperIuan kurikuIum dan keperIuan kanak-
kanak.
W Guru prasekoIah perIu menggunakan pendekatan yang bersesuaian
dengan tahap perkembangan kanak-kanak(/evelopmentally
appropriate) supaya pembeIajaran berkesan dan membawa makna
kepada murid.
W Guru prasekoIah menjaIankan pentaksiran secara berterusan
menggunakan peIbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard
Pentaksiran.
W Guru prasekoIah perIu mewujudkan persekitaran pembeIajaran yang
kondusif daIam biIik prasekoIah.
W PengIibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting daIam
pendidikan awaI kanak-kanak. Guru memainkan peranan yang penting
daIam membina perhubungan antara sekoIah dan ibubapa murid.
W Guru PrasekoIah menghadapi keadaan di mana terdapat murid
keperIuan khas daIam keIas mereka. Guru prasekoIah perIu membantu
mengenaIpasti murid keperIuan khas ini dan memberi nasihat yang
bersesuaian kepada ibubapa.
W Guru prasekoIah perIu membuat perancangan pengajaran dan
pembeIajaran berdasarkan keperIuan kurikuIum dan keperIuan kanak-
kanak.
W Guru prasekoIah perIu menggunakan pendekatan yang bersesuaian
dengan tahap perkembangan kanak-kanak(/evelopmentally
appropriate) supaya pembeIajaran berkesan dan membawa makna
kepada murid.
W Guru prasekoIah menjaIankan pentaksiran secara berterusan
menggunakan peIbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard
Pentaksiran.
W Guru prasekoIah perIu mewujudkan persekitaran pembeIajaran yang
kondusif daIam biIik prasekoIah.
W PengIibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting daIam
pendidikan awaI kanak-kanak. Guru memainkan peranan yang penting
daIam membina perhubungan antara sekoIah dan ibubapa murid.
W Guru PrasekoIah menghadapi keadaan di mana terdapat murid
keperIuan khas daIam keIas mereka. Guru prasekoIah perIu membantu
mengenaIpasti murid keperIuan khas ini dan memberi nasihat yang
bersesuaian kepada ibubapa.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pentaksiran 8tandard Pentaksiran
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pentaksiran Pertama: 8tandard Pentaksiran Pertama:
W Pentaksiran harus dijaIankan
konsisten dengan tujuan pentaksiran
yang ditetapkan.
W Pentaksiran harus dijaIankan
konsisten dengan tujuan pentaksiran
yang ditetapkan.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Tujuan pentaksiran adalah untuk:
Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan
peringkat umur.
Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi
memperkukuh dan mempertingkatkan
perkembangan mereka secara menyeluruh.
Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid
dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.
Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid
dalam semua aspek yang dirangkumi dalam
Kurikulum $tandard Prasekolah Kebangsaan.
Mengesan keberkesanan pengajaran guru.
W Tujuan pentaksiran adalah untuk:
Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan
peringkat umur.
Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi
memperkukuh dan mempertingkatkan
perkembangan mereka secara menyeluruh.
Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid
dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.
Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid
dalam semua aspek yang dirangkumi dalam
Kurikulum $tandard Prasekolah Kebangsaan.
Mengesan keberkesanan pengajaran guru.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu
guru merancang tindakan susulan yang
berkesan untuk:
Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum
dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor.
Membantu pembelajaran murid.
Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran
guru.
W Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu
guru merancang tindakan susulan yang
berkesan untuk:
Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum
dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor.
Membantu pembelajaran murid.
Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran
guru.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pentaksiran Kedua: 8tandard Pentaksiran Kedua:
W Pentaksiran harus dijaIankan keatas
pengetahuan, kemahiran dan sikap
yang dirangkumi daIam KurikuIum
Standard PrasekoIah Kebangsaan.
W Pentaksiran harus dijaIankan keatas
pengetahuan, kemahiran dan sikap
yang dirangkumi daIam KurikuIum
Standard PrasekoIah Kebangsaan.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi
semua Tunjang dalam Kurikulum $tandard
Prasekolah Kebangsaan termasuk:
Penerapan nilai
Pembentukan sikap
Penguasaan kemahiran
$tatus kecergasan
$tatus kesihatan
Kesediaan sosial (social readiness)
W Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi
semua Tunjang dalam Kurikulum $tandard
Prasekolah Kebangsaan termasuk:
Penerapan nilai
Pembentukan sikap
Penguasaan kemahiran
$tatus kecergasan
$tatus kesihatan
Kesediaan sosial (social readiness)
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W ktiviti kokurikulum dan ektra-kurikulum tidak harus
ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid
tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari.
W Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan
tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di
peringkat prasekolah. Pada peringkat umur ini
pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak
faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu.
W ktiviti kokurikulum dan ektra-kurikulum tidak harus
ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid
tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari.
W Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan
tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di
peringkat prasekolah. Pada peringkat umur ini
pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak
faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pentaksiran Ketiga: 8tandard Pentaksiran Ketiga:
W Pentaksiran dijaIankan
secara berterusan sepanjang
masa.
W Pentaksiran dijaIankan
secara berterusan sepanjang
masa.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pentaksiran Keempat: 8tandard Pentaksiran Keempat:
W Kaedah pentaksiran harus
sah dan sahih, sesuai
dengan perkembangan
kanak-kanak dan berasaskan
kaedah saintifik.
W Kaedah pentaksiran harus
sah dan sahih, sesuai
dengan perkembangan
kanak-kanak dan berasaskan
kaedah saintifik.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Kaedah yang digunakan adalah penilaian
berasaskan kriteria dan bukan perbandingan
antara murid.
W Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah
seperti berikut:
Pemerhatian berterusan
Penilaian hasil kerja
W Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam
pendidikan awal kanak-kanak:
Ujian atau peperiksaan formal
Ujian kertas and pensil
W Kaedah yang digunakan adalah penilaian
berasaskan kriteria dan bukan perbandingan
antara murid.
W Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah
seperti berikut:
Pemerhatian berterusan
Penilaian hasil kerja
W Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam
pendidikan awal kanak-kanak:
Ujian atau peperiksaan formal
Ujian kertas and pensil
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Pentaksiran harus dijalankan secara adil, sah dan sahih.
W Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit.
W Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya
inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan
sahih.
W Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara
sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan,
kemajuan dan pencapaian murid . Contoh rekod adalah
seperti berikut:
W $enarai $emak.
W $kala Kadar.
W Rekod nekdot.
W Rekod erterusan (Running Record).
W Portfolio
W Pentaksiran harus dijalankan secara adil, sah dan sahih.
W Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit.
W Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya
inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan
sahih.
W Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara
sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan,
kemajuan dan pencapaian murid . Contoh rekod adalah
seperti berikut:
W $enarai $emak.
W $kala Kadar.
W Rekod nekdot.
W Rekod erterusan (Running Record).
W Portfolio
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pentaksiran Kelima: 8tandard Pentaksiran Kelima:
W HasiI pentaksiran digunakan
untuk merancang tindakan
susuIan demi meningkatkan
mutu pengajaran dan
pembeIajaran dan untuk
membantu pengajaran.
W HasiI pentaksiran digunakan
untuk merancang tindakan
susuIan demi meningkatkan
mutu pengajaran dan
pembeIajaran dan untuk
membantu pengajaran.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru
Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah
untuk tujuan kesinambungan pentaksiran
formatif.
W Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi
laporan dan maklumat kepada ibubapa
mengenai kemajuan anak-anak mereka.
W Hasil pentaksiran digunakan untuk
mengenalpasti masalah murid-murid sama
ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.
W Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru
Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah
untuk tujuan kesinambungan pentaksiran
formatif.
W Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi
laporan dan maklumat kepada ibubapa
mengenai kemajuan anak-anak mereka.
W Hasil pentaksiran digunakan untuk
mengenalpasti masalah murid-murid sama
ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pentaksiran Keenam: 8tandard Pentaksiran Keenam:
W Pentaksiran harus dijaIankan
dengan penuh beretika, hak
asasi kanak-kanak perIu
dipatuhi.
W Pentaksiran harus dijaIankan
dengan penuh beretika, hak
asasi kanak-kanak perIu
dipatuhi.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus
didedahkan kepada orang lain, ia hanya boleh
ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak
tertentu sahaja.
W Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk
melabelkan kanak-kanak. Pada peringkat
umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat
dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka.
Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur
ini akan mempunyai kesan yang negatif
dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak.
W Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus
didedahkan kepada orang lain, ia hanya boleh
ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak
tertentu sahaja.
W Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk
melabelkan kanak-kanak. Pada peringkat
umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat
dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka.
Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur
ini akan mempunyai kesan yang negatif
dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan
banyak motivasi, guru perlu elakkan daripada
melabelkan murid sebagai mendapat '' atau
'' dan seterusnya.
W Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan
sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah,
contohnya kanak-kanak perempuan secara
fisiologinya berkembang lebih cepat dalam
penguasaan bahasa daripada kanak-kanak
lelaki, adalah tidak wajar melabelkan murid
lelaki sebagai lambat daripada perempuan.
W Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan
banyak motivasi, guru perlu elakkan daripada
melabelkan murid sebagai mendapat '' atau
'' dan seterusnya.
W Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan
sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah,
contohnya kanak-kanak perempuan secara
fisiologinya berkembang lebih cepat dalam
penguasaan bahasa daripada kanak-kanak
lelaki, adalah tidak wajar melabelkan murid
lelaki sebagai lambat daripada perempuan.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Pentaksiran {overview· 8tandard Pentaksiran {overview·
W Pentaksiran harus dijaIankan konsisten dengan tujuan
pentaksiran yang ditetapkan.
W Pentaksiran harus dijaIankan keatas pengetahuan,
kemahiran dan sikap yang dirangkumi daIam
KurikuIum Standard PrasekoIah Kebangsaan.
W Pentaksiran dijaIankan secara berterusan sepanjang
masa.
W Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih, sesuai
dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan
kaedah saintifik.
W HasiI pentaksiran digunakan untuk merancang
tindakan susuIan demi meningkatkan mutu
pengajaran dan pembeIajaran dan untuk membantu
pengajaran.
W Pentaksiran harus dijaIankan dengan penuh beretika,
hak asasi kanak-kanak perIu dipatuhi.
W Pentaksiran harus dijaIankan konsisten dengan tujuan
pentaksiran yang ditetapkan.
W Pentaksiran harus dijaIankan keatas pengetahuan,
kemahiran dan sikap yang dirangkumi daIam
KurikuIum Standard PrasekoIah Kebangsaan.
W Pentaksiran dijaIankan secara berterusan sepanjang
masa.
W Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih, sesuai
dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan
kaedah saintifik.
W HasiI pentaksiran digunakan untuk merancang
tindakan susuIan demi meningkatkan mutu
pengajaran dan pembeIajaran dan untuk membantu
pengajaran.
W Pentaksiran harus dijaIankan dengan penuh beretika,
hak asasi kanak-kanak perIu dipatuhi.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Domain Kreativiti 8tandard Domain Kreativiti
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Pemikiran kreatif dan inovatif perlu
dipupuk di kalangan murid semasa
proses pengajaran dan pembelajaran
mulai dari prasekolah lagi.
W Peluang untuk murid berfikir secara
kreatif dan inovatif boleh diberikan
dalam banyak konteks yang berbeza
dan boleh diintegrasikan dalam banyak
aktiviti dalam dan luar bilik darjah.
W Pemikiran kreatif dan inovatif perlu
dipupuk di kalangan murid semasa
proses pengajaran dan pembelajaran
mulai dari prasekolah lagi.
W Peluang untuk murid berfikir secara
kreatif dan inovatif boleh diberikan
dalam banyak konteks yang berbeza
dan boleh diintegrasikan dalam banyak
aktiviti dalam dan luar bilik darjah.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W ktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas
prasekolah perlu memberi peluang kepada murid
agar mereka:
suka menyoal dan mencari jawapan
membuat perkaitan dan melihat hubung kait
menjangka apa yang akan berlaku
membuat spekulasi tentang kemungkinan
meneroka idea
berfikir secara literal
sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea,
tindakan dan hasil.
W ktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas
prasekolah perlu memberi peluang kepada murid
agar mereka:
suka menyoal dan mencari jawapan
membuat perkaitan dan melihat hubung kait
menjangka apa yang akan berlaku
membuat spekulasi tentang kemungkinan
meneroka idea
berfikir secara literal
sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea,
tindakan dan hasil.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum
prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan
utama, iaitu:
Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti
pengajaran dan pembelajaran
Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan
muzik dan pendidikan seni visual
W $tandard Domain Kreatif di prasekolah terdiri
daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan
pemupukan sikap dan personaliti.
W Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum
prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan
utama, iaitu:
Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti
pengajaran dan pembelajaran
Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan
muzik dan pendidikan seni visual
W $tandard Domain Kreatif di prasekolah terdiri
daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan
pemupukan sikap dan personaliti.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Domain Kreativiti
Pertama:
8tandard Domain Kreativiti
Pertama:
W Guru PrasekoIah perIu
menyediakan peIuang
kepada murid untuk
meningkatkan kemahiran
berfikir kreatif mereka
W Guru PrasekoIah perIu
menyediakan peIuang
kepada murid untuk
meningkatkan kemahiran
berfikir kreatif mereka
Bahagian Pembangunan Kurikulum
W $tandard ini mencadangkan bahawa:
Murid diberi peluang meneroka dan mencuba
idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang
asli, penyelesaian masalah dan membuat
keputusan.
Murid mengikuti proses berfikir seperti yang
disenaraikan dibawah dengan bimbingan
guru.
W $tandard ini mencadangkan bahawa:
Murid diberi peluang meneroka dan mencuba
idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang
asli, penyelesaian masalah dan membuat
keputusan.
Murid mengikuti proses berfikir seperti yang
disenaraikan dibawah dengan bimbingan
guru.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Standard Kandungan Standard PembeIajaran Contoh
asa Perse/iaan
Membuat pemerhatian aktif OMenggunakan deria penglihatan,
pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
untuk memerhati objek/fenomena.
Murid perhatikan pelbagai
kacang yang disediakan oleh
guru. (Kacang merah, kacang
hijau, kacang kuda)
Mencerakinkan pemerhatian
(proses analisis)
OMengenal pasti persamaan dan perbezaan
antara objek/idea/fenomena dengan
bimbingan.
OMengasingkan objek/idea/fenomena
berdasarkan ciri tertentu dengan
bimbingan.
OMengkaji kesan baik dan buruk.dengan
bimbingan
Murid mendapati kacang-
kacang ini berbeza daripada
segi saiz dan warna.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Standard Kandungan Standard PembeIajaran Contoh
asa maginasi
Menjanakan idea
(mensintesiskan idea)
OMenghasilkan idea-idea baru (yang
mungkin benar atau tidak pasti) dengan
bimbingan.
OMenghasilkan idea yang bermakna
dengan bimbingan.
Murid mencadangkan tempat di
mana kacang saiz atau warna
tertentu boleh dilekatkan untuk
menghasilkan satu karya kolaj.
asa Tindakan
Menghasilkan
produk/Membuat
keputusan/Membuat pilihan
OMenghasilkan produk
OMembuat kesimpulan dengan bimbingan.
OMembuat pilihan dengan bimbingan.
OMempraktikkan proses kreatif untuk
menghasilkan idea baru secara berterusan
dengan bimbingan.
Murid menghasilkan karya
kolaj.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
8tandard Domain Kreativiti Kedua: 8tandard Domain Kreativiti Kedua:
W Guru PrasekoIah perIu
menyediakan peIuang kepada
murid agar mereka menghayati
dan menghargai niIai estetik
daIam kehidupan dan seterusnya
meningkatkan naIuri mereka
untuk terus menghasiIkan karya
kreatif secara berterusan dan
beretika.
W Guru PrasekoIah perIu
menyediakan peIuang kepada
murid agar mereka menghayati
dan menghargai niIai estetik
daIam kehidupan dan seterusnya
meningkatkan naIuri mereka
untuk terus menghasiIkan karya
kreatif secara berterusan dan
beretika.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Organisasi Kandungan
Kurikulum
Organisasi Kandungan
Kurikulum
W Dokumen ini mengandungi tiga
bahagian.
ahagian adalah senarai $tandard
Kandungan dan $tandard Pembelajaran
mengikut tunjang.
ahagian memaparkan cadangan
aktiviti untuk modul bertema $tandard
Kandungan dan $tandard Pembelajaran
yang berkaitan dipetik dari pelbagai
tunjang ke dalam modul-modul bertema
ini.
W Dokumen ini mengandungi tiga
bahagian.
ahagian adalah senarai $tandard
Kandungan dan $tandard Pembelajaran
mengikut tunjang.
ahagian memaparkan cadangan
aktiviti untuk modul bertema $tandard
Kandungan dan $tandard Pembelajaran
yang berkaitan dipetik dari pelbagai
tunjang ke dalam modul-modul bertema
ini.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
98

$0,7,#3,8 !0702-,3,3!03//,3 !7,804,,,8, 

,,,3!02-,3:3,3:7::2$0,7,!0702-,3,3!03//,3!7,804, 0-,38,,3 ,3 $/,3! 202:,,30,857,804, ,,2 ::!,3/:,3!7,804, ,,8,/0:,7,340! !202:,,3 !7,804, ,78!,3/:,3:7::2 !03//,3!7,804,,,8, /0:,7,340!  :7::2!7,804, 0-,38,,3 ! 

3!02-. !/802.3:3.3:7::2 . ...802:.

. 0-.3 ..38.#.3:3..3 :7::2!7.3:7::2 ..843.3!02-.804.!0302.

/:$04.3:3..:39:202.802:.0-.89.3$02:.! :7::2!7.: .3 802.8.907.38.39/.3!02-.843.3:7::207805. #..3489 9/. 8079.3.3 :7::2.3 203:90507:..083.3 /03.3 ! /802.!0302.907./02 /.: 202-0-.. .3:7::2 .2-:3../.804. #03/..

.: ..3-07.3.!07:-..3:7::2 .3!02-.3:3.

7.8.3-0717./.32.350.324/. !02-039:.3:7::2 .023/.7.30.9 !747.2202-.3.2..3 !03.3:8./.3/.3798 70.91 .3 05.2: 02.7..7.3:3. !02-.:2.2 20..3...7.3:3.338.507:202-075030..3!02-.38.8.3:3.3203:. $8902503//.91/.3..3.3 34.

390:05.3083.8.:.3/.30:8....3700.3-0717 -0742:3...3. .203/.8 70.././03.3:3.3 02.804./.3  02.79 /...3. 02.2-:3.89..8.7. :7::2!7..3..2.5.89.-..3 802.3..7.30507:.2 503//.7./.3/7 .57.95.3502-0.3.3..3 :7::2.3 50-.3503..9749 50. -0709.804. .3.-.3 2.320307434.3!02-.3/57.3 ..-.32:7/2025:3.8 34./.0- -072.0-.302.9/.9/7 /.05253.:5747.3%.3.7.7.257. .380/.2-.. !07:-.3 02507::./05.90. 03.38..8.. ./.9.3:7::2 .3.3.804.8.789.39.804.320.89..2-.8.3.3802.2.. 805079503:.9.3.:3  03.3 /03.

8.3:7::2 .3:3..2$8902!07804. .....0/:/:.3!7.3 . /.804.3!02-.

.%.5 ..3        %...3:7::2 . 507804.5  %. .3!02-..8.5 !  !7.3.804.3:3..2.

3..3. 8.#03/. 4391 50702-.2 :7::2 %7.5/.503/0/..3!02-..384840248 8.3:3.8. 8..30804.3.384840248 1.3:7::2 ..8.5$04.8079.8..302. %.3.#03/.7. 4391 503:.. %.8 02.!030.8.8.3/. !7.8.7. 50702-.3 %.33.3. %.33.302. 4391 8.3.7.7.3 .3.7.3 :7::2 /.3..3.3 0-42508 50702-.30307 02.8% 503:.381472.3.31.3 /.8...3 02.3 02...8.5 !07804. 50780/.7. 703/.8 %.:3 503::.30307 50702-.31.:3 503:.804.3 84840248 8.5/.5.8% 50702-.5$04.

3!02-.3:3. W 03:8 W 037....3:7::2 .. W 03. W 02-..: .

2.3 -091 :7::2$9....3  .0-.3:3.3!02-.7/ !7.38.9/..9.3:7::2 .804.3/.

.2507809.320250702-...20.2030:7:/./.38079.380.3.7/!7./.3.03.3!02-.0-.:39:203./..380/.29.3  $! !03//.3 203.:507809.3.3 0248 74.3848.3.20..9. 3.$04.9 203:-:7. .3 202-039:4380503/7.9 :7::2$9. :39:2033.354891 5.3-07805.0.7.3:7::2 .3:3.-..3/.7. .-07:2:7025.-079::.-/804..320307434.93. .-07..3:3.3-0780/. ..3..703/./.7.82.:3 80.3. /.7.3/./7.3.357..91/.804.3 9.3-072.72070..3/./: /.3 549038 .9 .7.302..3 502-0.3 3900/.2.3.9.2.850.7.9.2...38.3.3.3 70.3.

10 W $07434 :3 ..9..3 37.9 $. W 03:-:7.3:7::2 .3 W $0.0:3.2.3!02-.9..3:3.3 3.3 W 91 !03-.

2.4-091-07:9 .9 W025:3..0.9.8 W0257.9.3:3.3/.07.324947 .0-.8.9:-:-.305.308.9.804.7.324947.3.358424947.9..7 .8.7.3!02-.3:7::2 .8..302./..82..7.3.5.31..38.350:.3 W025:3.3-.2:7/ -07:2:7 :39:203. . W0257.2.080.3.32030/.8 02.3 W03:.02./.8.38.3.203. -091$! :7::2!7.3..:8/.3.8..

7.3:.:-..3.-07:25:..9507.3:7::2 ...80.4380503/7.3/..02.30248 03472.9.-091$! 248 W W W W W W W 025:3.3.80.3 .7.8.3/.3/7 025:3.-07803/7. 025:3.3!02-.3:3.0.3203.47.9/7 07.3.-007.354891 025:3..3.3 40-007.

3203:3..380.32:7/ 025:3..7.3.8/03.8.3-..7.3 -0703.7.91/.3..3-:/.70...2203008.8 025074002./.902.-091$! 3900 W W W W W W W W W W 0742:3.3-.32.2/..2 :39:./.78.7.32.3-.3-..: 025074002. .8/03.35748088.3.203:3.8..3-...3203.8.203:3. 03.3:3...3.3:7::2 ..8.8/03.7..8/03..03/..9.8.7. 203:8/..%..8 02..8.3-0717.3-..3 025074002.3-..8.2 0/:5. 202-.38.7. :39:.3-079:9:7 203:3.3 -0703.8.3 0742:3...8 025074002.3!02-..308909. 0742:3.3078 0742:3.8.8.8/.

2...33./03.35.3 W 007.2.8..2.2:73 W 03.3.3-0742:3.8.3/0.3:39:2:7/ -07..3.39..3/.3:3.3 80-.8.33.8.3:7::2 . W 03:./.347.8.2.3/.347..2/. W 070-40.3!02-.20/:5. 3.37..380.-091$! #4.8.7..2 $48.3.3 .354891/03.7.3507.5 W 02-039:507:-:3.3 W 03..32..

3/.804.3!02-..3:7::2 .2 :7::2$9.38.3:3.3 .3 9:3.%:3.0-.3/....7/ !7.

7. !03//.8.8. 8909..7.9.7..34-.350309. :7::2!7.347../.30. 42:3. /..8 70./.3804.7.9 5.3:8.3:8.0. !03//.703/. 2:.8 80.:.3. 802.3 .3 .502.3.8./.. !03.07-.. !03.3 $..07-.9.25.3 /.33.3 $.3/..-073907.350309..7.902.8 02-. 0507.3 8.2 074. 03:8 037.3 /. .8.302.804.8./:.:.8.3 :39: 080.7.9749820/..8.20307.3 #070.3 90344 :7::297. &$ 02. 3.9.8.35075.8.82.507:-:3.3!02-....3 7 !02:5:.38 38.3343 80.9.3 $.7../.38./03.7..2.8.350309..3:7::2 ..: .3 343 ...3.07-....902.3/.3:3.9 0907.3 8.32.2-.39.3 !03//.38./.3 . 3078 -.381472.3.7.3 08..5 . &# &$ $ 074..5/. $#:39:804.3-07-.32:/.3 .38 02.2.3 /.07-.%.3 /.3 8.82. /..3 02.8..391 !03:.7809025.3. 8.7.3.-:3.../.3 /7 !02:5:. #03/. 80/..7.8 -.9 /.8.3:7::2$04..8.3 05253.907.3 !07809.9.39039. -.3/.9 30.2 809.3 4:7::2 .3 .703/.3.3 02..9.3802..3.8. !0702-. 2.804..9.9:7::2/.3.3 .:.8. 0.3 02..7.. .9 !03:.8 : $03'8:.8 57. 8909.3 /.3 !03:...3 $02-..7.3.8.2:.3 8.. .5 8.38 %0344 !03:.2-../. .9 -.3-. .9 $.3 !# #'& 0803.7.302.8.3-07.3$.2.8 !03.3 .3/.2 !03//./720..5708.

8.3..9 :7::2/.38.../.5 .2 $..58.-:3.3 802-..2.8 70.35075.3.3/..2.3. 0507.32:/.8 0907.8.3/.3/7 !02:5:.907.8.7.34:7::2 ...-073907.3:3.. !03.3.:.3.3:7::2 ..5/.07-./.308.3/.%. !03.8 80.8.7.38.902. 42:3..2-./..:.9 !03:..9.:.33...3 ././720..8.3 02. /.8..2809.32..7.7.3 :39:080.302.350309.3/.9.3 !03:..3 $.3 8.9749820 /.391 !03:.9.3-07.3802.2... 80.3..7.8.8.8. !0702-.:.350309..8 !03.3 -..3 02.390344 074.07-.38 %0344 !03:. 3078 -.37 !02:5:.9.9 30.3!02-.802.3 -07-.9.305253.3.7.8. -...350309.3/.9 -.3343.82.3.07-.34-.8./:.9/.39039.07-.8.8..3.3343..7.3 02..3/.. 38.3:8.2.25.3.8.9.3 02.95.7 809025.7.38 02.5708.3 8.8. 8909.3/.3..3..

3. !03//.3:3.9.38/.3!02-.347.31.342:3.3 $.8  % W !03/ 074. !03//.3 W 42:3.3. !03//.82.38909. W 074.3. : W 70..3 W !0702-.3$03'8:.3.!07-0.38.8504254303 ! 4254303 W .34391 $.902.82.347.38/./.902.38/. !03//.3:7::2 .9/.3.38909.3.3.3.9 W !0702-.8  % !$ %:3.3%0344 $.3 08.25..3:8.3.3$4840248 W !0702-.3. !03//.3/.75.3 W 097..9..38.8.3.2 !03/ 47.3./.9. W !0702-.3 !03/ $03'8:./..5/.9 W $.37 $4840248 W 02.3 08.3/.2 !03//. : .

7 .8.3/.3:7::2 .8.3:3..-039::7::2 W :7::2-07.#0.3!02-..3$9.7/ W :7::2-07-039:24/:.

:7::207.3/.7/ ..3:7::2 .3!02-.3 $9.3:3.8..8.

7/.33.3/.7.7/!02-0.9.9:90254 507804.:.9:909.5.7/ $9.3 2:7/5.3 503..3 207.7..:/..:.3/:3.5.3 $.9 502-0.3507.5 89.3/.3.3!02-..9:50309.947:.3-40 /::7-.3/.3/.3$9.3 02.7.7..2 8:..809. :7::207...3:7::2 .850 50309. .3/:3.9. $9.3:3.3 /..8.3:2.8.:3/.3/.37907.3 .385081 9039.7/.3 -40.3/.3 !03..

 7.9 W 4:20389./.3/:3.3!02-.3.7/ 502-0.3 W $9.7/..8:7::2 ! $! W 4:203$! $! W .3 .7/ :7::2 W $9.3:3..38.3/.3 W ..3/.7.3:7::2 ..3/.8502-0.39.7.

389.3:.3.3.7...802:.802:.50309./.2.:39:202-07503//..8:/802:.8.3/.:39: 0:9/./.3!02-.9 W .3/.3-07:.8.7/.8:/-.2.7/.:891..2:7//-07 50:...9 W :9202-.9202-.3$9.38.39.2.3503//.3:3./.9:7::2-07.3:7::2 .2.2.3/.7/ W %::.05.8!03:3...2:7/ 507:/-07503//.38.3 -07:.9.3 89.2:7/ .5.2. W :.32..9.3:9.

3 .202. :891.3:3.3/.8.35..3507:/::7/03.3/.3804.3.32033..3/909.85. ...39..5502-0.804..7/!7.89.38..5.5.804.7.8 !03:3.89897.3!02-.3-07.87.3:7::2 .2/.33.32:7/ 0303.35039..2-..89.3802:.89..7/ W 0-079.3 5039.-9 :7:/.-.3 02./-7 02.2:7::2$9.7/.0-.-.3 .3/.8808820391470.3 $9.32: 02.3:3.503::7.8.8.733 !0.9: 0507:...38..57.5.7..9.3$&2:7/2005..3/.3 !0309..4:39./.8 :39:9::.90503.89.3/.30.3 W $02.

8. % $%& $%!# $%#& $%#!# W .3.5.3802:...32:/..3!02-.079. 03.3:7::2 .8.. 03.3//03.8..8....3802:.3//03. .079...3:3. ....7 203:3..7  W .5.9 .   .

943 8438 54028.3!02-.3/034 3:78077208 .3/ 894708  W 38 890394 70.3:7::2 ..9438438 .94:93:7807 7208 ...3/54028   ..3:3.90. % $%& $%!# $%#& $%#!# W 38 890394.3/ ..

3 507..8.3!02-.3805079 02-7. % $%& $%!# $%#& $%#!# W $4840248 0303.3:7::2 .:9 2.30248 . !$  .2..3 503..320-.0248 803/7 !$  W $4840248 03..7.3:3. 80/ 9.079..9.

.3!02-..:7::207-039: 4/:.3:3.7 .3:7::2 .

2-039: -.38.9.3 .3 80907:83.8.38.3:3.2./8.25.3..33..:7::207-039:4/:.7 W :7::2..3/.::39 -..3-07-039:24/:.3..9....9::7::2.3:7::2 .3/..324/: ./47..::39 3 /3.3/:3.3!02-.7 207:5.

.88.:.03824/: W 4/:%07.8 W 4/:07902..3:7::2 .3:3.3!02-..

3:3..3!02-.8 .3:7::2 .4/:%07.88..

4/:%07..8.8.3078 W .8 W ... W .88.8..8.3..

2...8.%.38.2 W !03//.

.8. W .8.3.8 .9/:..3:7::2 .3:39:809.:39:8./.9:23: .8..3!02-.8.9.8/507:39:..!03//.3:3.7 :9/447.347.3/-07..902..524/:907.9 W 9.9 .

.3:7::2 .4/:07902.3:3.3!02-. ..

203:3../-3.38: 0/:5.2003.3/. W 4/:07902.2 03. 207:5.91 4/:07902./:.4/:07902..3 :.2%:3..3.:38:770.324/: -07805.91 798/.334.3:2:38:7 :38:7/.3207..

3:7::2 .3.3.50789.3.7.. .80.3:3. .3!02-..

.87 !...8.3:7::2 .. 349...8.3 7 !.3/7 .../.43944/:07902..70207/0. 0:. !07..3 %:2-: 9:2-:. $04....3 / W .7.3 $03 7.:3.2/:5.35072.../ W ..3:3.7#.3. W .3 W 0.. !02-3.2.1/.-. 080.7.3 ...3 .. .3 97.2802:...3 .2.8.7:3..3005./843..9. !07. !07.3%.3!02-.3.3.. $.3 W ..2.2$02:.3./ :..38.. W 78.

3.39..8 503:3.3/:3.3 -40/.3!02-..3203:3..3 080:7:.2030.3 .35 5.3108-0 :7:.8...3:7::2 .35.324/: 203:90808:.2 5079.3:3..:.3/./.3503:7.3.5.2-.3..3:7::2 W !0.8.9/3.3 24/: W 0781. :891.

!07:39:,3,8, 

,,,3!02-,3:3,3:7::2

!07:39:,3,8,-,!7,804, 
& 
$ %#$$$ 

% !07:39:,3 ,8, 

08-0 
,9,:3 79,:3 

%% %'%&# ! $

. # 08-0 #% &#$!& .:3 79..../4.3 70108  .3!02-..:3 %'%#&%!#&! -.9.3:7::2 . 2.3:3.

804..503. .9::39:4/:%07.4/:%07.8/.8.3!02-..88.8...3.88. .:3 79.3-.8.3:7::2 .39..9.9:8!07:39:.73..8  4/:07902.3:3..3!07.3../.857.:3 #.3 4/:07902.../0.

3..8..804.8.39. !07:39:.3    ..7 ....73. 239 ...8.8.8.20.32:2 $023::39:0.3.3078 ..32:2:39:.8 57.8.3. !03.8. 503.3897:943.39.804.8!7... .. ..3-.8. .!07:39:./.8. .8.3897:943.8.8.

%...2.8.

 3078 &   .3!02-....3:7::2 ..8.3:3.

38.8..8.8..3!..88.503...73.8.....3 /.3 /. 4/:%07.2 4/:%07.3/03/... .3078 4/:07902. 4/:07902..8.8.2. 239 ..804..2 !03//.8.8.8.3.3 /..2         #:935...3/03/. #0.88..39.9 #010880-0:2-.$023::39: 57..3. !07-:..3/.2 . 4/: !07:39:.3.3-.

.902.9:..3:7::2 . 9.2398023:        .7 .!03//.9 :2.347.3:3.3!02-.

7.3 /2.3 239 3.3 /2   3.73.804.3 /2 3.8. .8..503..-:.3-. /.39.3 !07:39:.3!02-0.$023::39:57.3.

8.3/.. .8 4/:-07902.3/03/. 4/:.3/03/...%   :2. !07-:.2 4/:.3!.9 #010880-0:2-.2 4/:.3/. #0.               #:935..8.8.8 4/:-07902..8. .

347..2 ..3/.3/03/.% 4/:07902...3-07:38:7.3 !03//.

%.

!03//.7/.2 8.2 .2398023:  .7/..3.3:3.7 8.9        :2..3:7::2 .9: .902.3!02-..9:.3:.38.2 !072..

..3 .!7385!02-0.7.3!02-.3:7::2 .3:3..

8.3203008.3.7/!7.3/.7803/7 W:7:203.7...343897:9.3/././..3:7::2 .33/.32..7203:9.3 80.3/.3803/7 503.7..3 2:7/ .7.38.7.820/2.804..9. W!07-0.3 W:7/-0.3:39:-0717/...0-./:/-03..2...307808:.3 573852.3/-3.3.50309..39047 502-0..3..3.3203..85443100/3 W:7//-0750:.7/03./.3!02-.3/03.3/03.3503.8..39/.3!0702-. W:7/202-3.3/.!7385!02-0.3:3.-07.380.7.:.7.3 4:8 :7::2$9.

3/..3:3.7/!03..3:7::2 .7..3!02-.$9.3 .7..3/.3 !02-0.

3:7::2 ...340:7:57..W $9.7/!03.7.3:3.3/.804.5.3507:/09.8.:.:/.3!02-.320307.503.3 502-0..3/..3/.7.3 ..3 !02-0.3.3 /.7. 802..3 .7.

3 !02-0..3 0507:. . .507: 202-:.3..7.3 502-0..9507..3-07/.7.3:7::2/. W :7:57.3 503.3!079.7.7.3/..804.8.7/!03..$9.7.3 0507:.3!02-.3/.3.3:3.3/.3.2.3.3:7::2 ..3.

3..3.804.38.3.3..3.2.3 0507:..3/.3.8.3 -07/.:3.3 0507:.3:7::2 .. #.3 .3.43943.3%.W :7:57..3.3 /.0-.3. ..3.3!02-.3.804.7.43943.9 507.507:202-:. .#.8.3.3/.3 .503/0 .7.7/ !7.3.5.3:3.2.8.3.3:7::2$9.

9.308909.9.3 /.3:3..2.31.3502-0.920344350702-..9.308.3 503.3:7::2 .3..303.2:73 !0702-.7.3/.3 70.. 02.: !0702-.34. .32:7/ /.3.207.9/.3.5./.850-07:9 70.W :7:57.3..7.9 !027.3 !02-039:.804.554891/.38.3.33.7...3!02-.3#4.

W :7:57.3 50309..3 23.7.7./ 1.3 /..3574808-0717798/.07892:7/ /.32:7/ 2:7/ W :7:57.802:.3 503.370.2:7/-071780.3202-07708543805.5.3.2502-0.3/:3.91 ./..947/./.3 -.804..50-40.9 9.89.89/.503..3:3.798/.3 0303..2.202.:...202-2-3/.3!02-.0/.804..91 024/0.32:7//03./03.3.7.3 70..3:7::2 .3/.3203.3808:.3203.

W :7:203:3.3!02-.7.370.3 03:3:./../.3:7::2 .9/..7:2:7/ 02-0750:./03.-.3.91 /..7.554891907./.-05.3503.7.3502-0.5/0..342:392:7/.3203443 502-.2:7/:39:907-./..3907-:.5 502-0.3 02-079.905:9:8.3-0717.305.3:3.38.803/7 ..3503/0.2574808 202-:.3 /.3:3.32070.2:7/907..3:3..9.

 W :7:57.3/../.3/.3/03..3..3-07808:..2.3/.9.3:7::2 .0452039.557457.3 ..3. 2:7/ .. .3 !02-0.804.30/:. .550702-..3 202-.05.3.3.$9.3-0708.7/!03.90 8:5.3..7.3503/0.3 9.507: 203:3.7.7. /0.. 502-0.3!02-.3:3..

3-.2..7.7. /.32:7/ !02-0.7.:072.8.3075:8.3439089:. !02-0./: !03/0.3503/0..507:203:3.307805.8.3 -07:9203:90808:.70.3 /.3:7::2 .2503:.8.32:7/ .7.3/.7.2507809..9..389..3/:3..W :7:57.389.3/.7.7/.3 !02-0. !02-0.303/.7.7...9.3:3...5.7/502-0..3..307.8.302.08 .3503.9.307902.8907 907:9.8..3!740 !02-0.9.3. 203:3...3-07/.3.32:7/ 3:7!0302:./..3!02-.30.804.7.3 0..07/..3050-.2./.8..3 !03/0..3 :950 39003.

3:3..3.3/.3.850702-.804.3.9 0507:.3...2-7.3!02-. %04750702-.3./.3203.33/. 0.W :7:57.7..3 502-0./:2:7/ .203..3:7::2 .3503.7..3.3.3809025.3 0-40.3. .3.3. .9039.34391.7.3/.

3/.3 3/.3.5.3/.9.3-.2-039:.507:202..7.804.804.804. :7:57./:.7 . :39:!03./.3!02-0.20303/..7.3.2 0.7.809..507:20303/.37:93.3 /03/.3 -075.3/:05.3/.3 502-0.9:25:..7...3:7::2 .3/03./.804.3.3 /..9.3/.3.7 :7:57.3503.8.9.8 :7:57.370108809./.3!07:39:..5.30..2.../:/..3...804.8!7.9.:7:57.7.3 5.3/.7./.3:3.9.3!02-...3507-:.89.207..

8 /03..8.804.32:7//.804.9 503.8039.536:89..3-078....804..3:3..8..-073907..8.3 2:7/:39:20302:.7.203.. -078.3203..8039.91/.203.39.3:7::2 .2. .8 .7.5907-:.7.:7:57.0 /.3!02-..8039.33907.3 2:7/907-.2070.3 :7:57.3/..9.2:7/ :7:57.3502-0.7.3/0..980.

.7/!03..309..-07907:8..3 203:3.7.380.3/.9.3/.3/ $9.3:3.3 !02-0..350-. 805079.203.7/!039...3.87.87...7.7. W :7:57.3/.3!02-.804.$9.3 5039.3 ..3/3.0/.3:7::2 .

3 507809.9 W :7:57.$9.7.30025.3 43/:81/.3:7::2 ..7.3 !02-0.3:3.3.3/..804..3/.7.507:20::/.804.2-57.7/!03....3502-0.7. .3!02-.

20::/.8.7..35:8.8 W :7:57.804.3:5/.3808:.9.20./..7..35:8.3 8039.3/03.::5/.2 2070..3:7::2 .804.02..3.. 8008.3507809.3!02-.32087..5.-039:5:8.W :7:57.3.804.2030/.35:8..9502-0.9502-0.90/ W :7:57. W :7:57..3:3.2.857.7..9 502-0.7..202.7.804.20-.89.804.3 80.8 W :7:57.9 502-0. 203./.07.9 .9 5:8.2003.20.3-.3/.32:7//.804.3 .

950393/.342:39 809025.9.3507.350393 /..302.2 503//.3.3/. :7: 202.2:7/ .3-:-.7./..3:7::2 .7/!03.7.3/.3.3.3 !02-0..507:-:3./.2202-3.3..3.3:3.5.5.$9.3.9.. .7.2.39...3.3-:-.3!02-. W !03-.. 804.

3 -:-.3804.503:7:8.3.5.3:7:507:.:-././03.3507:-:3.W !. 203.3-.3.

.. W :7:507:202-.3804.3:.9.39:5.503.20. 202-039:.9.:50-.3 .78.7.8.....320-.503:7:8.

-:-.5.

3 -:-.5..3507:25.3/03.9:7.503..2:7/ W :7:507:203.

5..2/. 4943#443 .3 80:7.25747.70:.35747..7.503.33..9804.. 80:7.3:7::2 ... /.9.9.7$:.3:7:507:20-.805079..3!02-.3/..7.3:3.804.2 0-:-../:.3-:-.9.809./.:3 W !.3 .5.3.80.3 .-07.

3/.3804.20::/.305.0/.3 :7::257..8.3 083.3503.5..3 /.-:-.507: W :7:507:-07:8.7.307:2.3:7:202-:.87./.3!02-.3 -072.3:3.3.7.W :7:507:202-0750307. W !.. ./.07:2.503:7:8.9.2-:3.3:7::2 .804.9072..39039. 5039.7804.8:.9 .3502-0....:39:2:7/.

8.7..7..82070.20..3 !02-0.3/2.2 W :7:!7./.3003./.203..3202-073.$9.3/.907/.3/.5 0./.3 -07808:.8/..892:7/0507:.804.5. .3:3.5. :7:57.92:7/ 0507:.9.3.8 3/.-:-.3.39: 20303.3:7::2 .305.804.507:202-.5.7/!03...3!02-.3.

:39: 203.3/ 804.8203:3.892:7/ 0507:.3!02-.3.5.390.3-:-.72:7/90780-:90804.5./80/.3 50308.. W !.8. 503//.3:7:507: 203.503:7:8.8.9.3.W :7:507:20303...3:7::2 .3/.3..3:3.3-47.39.507: .3.

3 43/:81/.2.3 -07/./.3!02-.50.3.20.380..30507:.3. .3 -07808:.350-.203.7.3.7..$9..3202-073..3/$9.2:7/ :7:!7. /0.804.5.3./..9.9.0 W :7:57.9507.950393/.557457.203.507:202-.3.5.804....804.7.507:203:3.3/.3.3..907/.3.550702-.3.. :7:57.07.3 /03.3:7::2/. .3502-0.3.2:7/ :7:57.8.83/..3-07808:./.3.5.3503/0.7.3.7.3.3.7/ !039.8.342:39 809025.2202-3..3503.804...2 503//..-07907:8.3-:-.39.90 8:5..502-0..30507:.7.-:-.3.350393 /.804.3 :7:57.3/. !03-.. :7:202.0452039./.87.3:7::2 W W W W W .7. 05..3 203:3.3507809.3/2. :7:57.3 .5.92:7/ 0507:.3:3...507:202-:. ..3-:-./.3...87./.507:-:3.3 502-0.804.3-0708.3507.3/3.804.7/! ! 4.3.2.35039.9.. . .9.5.9.3.2-57.3/.0/.8 /.82070..3.305.3202-.804.7.3.3.805079.3/.507:20::/.3.39: 20303.39.892:7/0507:.

3/..3:3.3:7::2 .$9.3!02-..87.7/!039.3 .

3!079.3.3.3!02-..7:8/.3/909.2.39::. W !039.3:3..35039.$9.87..87.3 .5.3/.3 .3:7::2 .87.3 4388903/03.7/!039.

35079:2-:.30:7.87.3.9.8.8900-../.5..3!02-.07/.7.8.7.32070.890.2030:7: 0303....35490382:7/-. 02-072.8.9:2:7 0303.3.3.:2-.3 50702-.2802:...32:7/ /.3/.80. 202507::/..3/7.3/.32:7/-07808:.32:7/ /.8907.2 :7::2$9...5.0-.3/.3:2/.W %::.7802.7.3/.:.3:7::2 .320250793.7/!7.3:7: .3/03..3 0308.850../.502.:39: 0308.2502-0.35039..3:3.804.3503.0802.38.3.30-0708.3 5073.

.87.38:8:.W ..3.9.3/.3:7:/.35490382:7/09.3:39: 0302-..7..88.3 -0708.39: :7:207.39:502-0..7.85039.393/.3.3.32:9:503.3/.3502-0.7.3:39:202-.3:3.380907:83...34391 . 2033.1091/..54592:2 /.2/42.3:7::2 .7.3.3 :7: ..503..358424947 02-.32:7/ 02507-.3!02-.

3/.3 .7/!7.2:7::2 $9.7.5 ..7/!039.9..3:2/.3:3. W !039.38.3:7::2 .8 50309.804.7:8/.30.30/:.3.3.0-.38.:.3 02.3/.3/7..3!02-.87.3/.87...$9.

3/.0-.2030:7:207.%:3./3088 .9.9:808.5 !03:.38.39072.3:3.3 $9.87.33.70.W !039..7...9:80.380.3 $9... 84.8. !02-039:.3 080/.3!02-.5.2:7::2$9.07.3/..7/ !7.8: !0307...7.302.804.8.3848.3:2 802:.38.3:7::2 .

W 9;94:7::2/,3097, 
:7::29/,,7:8 /9,87,307,3,5,/,5073,9:2:732:7/ 9/,/,5,9203079,,9;9380.,7,-07/,7 W !03079,,3/,30203,3,3/,,25079,3/3,3 9/,-40/,2-7,80-,,,85039,87,3/ 5073,957,804, !,/,5073,9:2:73 502,3:39:5079,3/3,320-,9,3-,3, 1,947/,3-:,38,,,,9,80-40,33/;/: 

,,,3!02-,3:3,3:7::2

$9,3/,7/!039,87,309,
W !039,87,3/,,3,3 80.,7,-07907:8,3805,3,3 2,8, 

,,,3!02-,3:3,3:7::2

$9,3/,7/!039,87,30025,9 W ,0/,5039,87,3,7:8 8,/,38, 808:, /03,350702-,3,3 ,3, 
,3,/,3-07,8,8,3 ,0/,8,391 

,,,3!02-,3:3,3:7::2

.3 .9.87..3 -07.807..3./.. ./../97..3 !03.7.39..3.3.0/..3!02-. &.8.3/:3.3.2:7/ W ./.3-07907:8.:505078..3079.3-:.W .3.3/3..3.0/. &.3/.3.-07:99/.8..3:3.1. 805079-07:9 !0207..3:7::2 .37907.2 503//.9.3/:3.31472.0/. W .3/5038 .8.3.5039.3507-..503.

3.3..9-07..:0825:..3.:2.3503. 88902.7:8/.3/:25:. W $.3 #:333#0.38. W 0704/.W !039.9./ 8./.$02././.87.3 0-40.907.. W !74808/..3:3.9. 805079-07:9 W $03.5039...39/.7.3.980.88.32:7/ 4394704/.3.7..9..9.87.8./.3507:/..92.7 W #04/30/49 W #04/07907:8.350702-..3:7::2 .:.3/-:.5.3 02. 3107038.3/.7.3!02-.380.3 8.:7:29 W .9..0/.9..38:5..3.9203./.47/ W !479144 .../..

.7.302.85039..3.393/.3:7::2 .7.7/!039..3 :39:207.3/022033.9.3:3.3 502-0..3/:3..3/.3 8:8:.7.3!02-. W .87..3/.$9.3:39: 202-.3 2:9:503.87..39:503..3/.3 .

 .5.87./../.:.3:39: 20303.8.:38005..957.:2.3.3:7::2 .3/807.7 .2070.82:7/9.3!02-.. 20303.804. :39:9::.2.02.85039../.507:/7::05.2070.905.3..3.85039.85039. W .3/:3..87.3/.87.2:7/ 2:7/8.91 W .32.W .3:3.3/:3.3:39:202-07 .:7: %.5.3 1472./..5.87.35039. .3083.547.2.892.2-:3.-:-.305.

8.507: /5..87.9: .3503:-0709.87.7:8/. .8.2 W !039.3 /03.. .3:7::2 .3:3.3.3/.3.3.3!02-.3. ..3003.$9.7/!039.

3.2.7:8 //0/.30.87.3. W .87.9:2:7 3..9 /503.3/. 9079039:8.52:7/9/.-40 /9:3:./.-0.3.250702-.3.47.08.85039.3809.3.5..91 /.330. !. 0..32025:3. .7:40.5073..3.3 .305... ..75079:2-:.5073. .3!02-.305.3.3./.:.39/.85039.32070.5.3.3:3./././..W .3.-:-.302..-40/:3.3.3.3./.9 :2:730-40.35. ..32:7/.3:39: 20.3:7::2 .-0.

8.75.3.3.3.3 .75.507025:.. 0. 18443.3./.05.9/.8 :7:507:0...: /..2 503:./.2-.3!02-. W 0-40.9.75.-0702-.. .5-40-07:-.3:7::2 .3 808:..3. 20.3-./. ..5909.5..9 ..-0./.380907:83.720.380.30-./...507025:.2:2:73-:./.9:.32:7/80-.-0.80-..8. .. .249.3:3.43943.7.. .3.25073.9/..3909.3.9320207:.W ..203/.3./. .9/.3 -.32:7/ 0.3/.3.3...

3/.. .3:3..3/./.0-.3.3:39:202-.87..:. 808:.3.8.3.3 02.7.3 805.3/.7/!7.3 W !039.3/.3.7/!039.3.3:39:207.3/.85039.32:9: 503.3.9.380.3 W !039.8.850309. .7:8/.38:8:.7:88.7.3 .3.3:7::2 . .3!02-..9: .3.8....2 :7::2$9.87.8.3.9.38.87.3.39::.3/.38.3 2.3.3502-0../.0/.3/03.7.391 W .30. W .3/7.3.3 /022033.3-07.7:8/..3.3.. /03.3.3 4.3503:-0709.87.350702-.507:/5.87..$9.0 W !039.-07907:8.39: 503.8.3 .3 93/.87..07.5.7.3:2/.0/..3...804.7:8/..3 W !039.34388903/03.7.8.3 5039.3/:3.5039.3/909.38.87.5.87.

9 .3/.9.3:3..3!02-.$9..370.7/42.3:7::2 .

3502-0.370. 574808503. ..7-/.3:39:2:7/-071780. ..3-40/3907.7.804.7..3./. W !0:.8..91/.2-... 70.3:7::2 .3.43908.3 2:.334.32:7/802. /.91507: /5:5:/.W !027.3:.7...9.9/.3!02-.8.3-07-0..757..3.3/..3:3.7.91-40/-07.91/.2/.3 /..3/.334.2-.

8 .79..3:3. 93/.9:-:3.7..3.3:7::2 ./.9503....8 57.3.202-:.3!02-..9039..3/.2:7/ .3/.2034..97010880..3 203074./0. 8039.20. -071780.3.9850:..9.3 202-:.9 203.89039.3502-0..3/.804..72070.320.507:202-0750:./.5.302:33.W 9.9507. 8:.907.3/0.305..8.7.3-07.3/.7.3203.7.5.: 202-:..7.

370.907/7 /. W $9.320.370.9..3 :9./:.370.320.9.370.9 .3!02-./.3/.3:3.3502-0.3503//..9.503/0.70.920..:503//.9:3.4254303.3 502:5:.3/.9 503.7.9/.3507843.7. .2:7::2 57.3:7::2 .3803./.2.:.39.5/.9: !0307.3 02-0714:8:8:805.5.9.91/57.91/.9:5027.334./2.9.2802:.9/..804..38..75.5.W !02:5:.8/.7/42..804.3 2:/.8:.:/:.

3/.7/42.3 05.804.3:7::2 .350:.3 -071770.912070.302.3!02-.2.2:7/:39: 2033.9. W :7:!7.$9.. .9.507: 2030/.370...9 !079.3:3./.7.

8.3203074.7/3203..3-. /0.:39:203.W $9.3./.. :7//-0750:./.7..3203.3.:-.3/.

7.3.8.3 :7: ....59.3:7::2 ./03.3/-..9 05:9:8.3 /803.8 503008./.3!02-.3202-:..3:3.3 .3-2-3.3 :7/203:9574808-0717805079.32....

7/!02-0.9.3/.503..9.91 $9.7.8.3/07.:-.3 02-:.3 7.950207.!0780/..: :39:20207.7/..8.$9.9.3 8039:..7.3/:3.3 503/03.94-0.3/.3.3 4394 O03:3.3 .

.33-07-0.4-0.3 :7/203/../... ./.9..3. 03.9.: .3 574808..5.350-.895078.3:/.3507-0.07.3 .7.....3/80/..3/..350207..3.5.9. . :7/507. ...3 .1034203.88 O0303.340 :7: .39.2..75.3207.3.

/0.

3 808.73./03.3.1034203.3 O03.34-0. -2-3./.83.

/0.

3:7::2 .3-.3.3 -2-3.3 O03.7.3 -2-3.08.79079039:/03...3 .1034203. -07/.3:3./.3-:7: /03.3!02-.8.

3 2:33-03.73. . 9079039:-40/0..3-2-3.7.:9/.38.8.7.38..39025.4..3 4394 O03.3 O03.3/:3. /0.3/.3.3/.3 :7/203.8..8.8 03.3 .3 574/:..-. 203839088..3. /03.%3/./.8.9.3/0.3 -2-3.3.7..8.5.9..3/0.9/ 2.3 03.9.9:.$9.:.7/.8..3.3:39: 203.7/!02-0. $9.89 /03.3.3/0.2.7: .3-072.3/0.

02-:.9 05:9:8.3.

3-2-3.90825:.3/03.-07907:8..3:3.8. .8.7.91:39: 203.3.02-:.3!02-.95.-.3574/: O02-:.3 O02-:. 4.3:7::2 ...3 O0257.3/03.7.3-2-3.3 O03.3 :7/203.3/0.9.7:80.3 /03.8.95.3-2-3.357480870.

08909 /.3.3203.203..380907:83.804.3 -0709.9.7.8.33.305.$9.9./.:72070..3/.7/42.370.3/. W :7:!7.20/:5.507: 2030/..7. 70.3/.3.9180.-07907:8.. :39:907:8203...3:3.9 /.7.. 2:7/.3:7::2 .72070. .3!02-.350:. 2033.90/:.

7.3.3 .3/:3..3/.3/.3:3..3$9.. 9:3.3-07.7/!02-0.8..7.7.803. 3 .9...3:7::2 .3 .3$9..3/509/.7.7/ ..7/!02-0.3.$9.7.$9.7/ ..3/:39..3/:3.3/:3.3 ./.3202.3/.3.750-..3 203:99:3.30/.3!02-.. -.9.3/.38.3/.3 :7::2 W 4:2033203..3 ./.5.224/: 24/:-07902.9:39:24/:-07902.3/..

3!02-.3:3. ...3:7::2 .