Pskk/smkbr [1

]

Bilangan 00 BAHAGIAN 1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 BAHAGIAN 2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

Kandungan Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan

Muka Surat 1-4

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia

5 5 5 5 6 6 6 7-10 10

Kurikulum Kebangsaan Perancangan Strategik SMK Balai Ringin Pemakaian SKPM Visi SMK Balai Ringin Misi SMK Balai Ringin Matlamat SMK Balai Ringin Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah Motto Sekolah Falsafah Sekolah Matlamat Sekolah Budaya Sekolah Ikrar Sekolah Slogan Sekolah Huraian Elemen Logo Sekolah Carta Organisasi Sekolah

10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 - 15 17

Pskk/smkbr [2]

BAHAGIAN 3 1.0 2.0 3.0 4.0 BAHAGIAN 4 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 BAHAGIAN 5 1.0 2.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA TAMPAR 85 – 91 92 – 95 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM – PBSM UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP UNIT BERUNIFORM – PANDU PUTERI UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM UNIT BERUNIFORM – KADET REMAJA SEKOLAH UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BOMBA 27 - 28 29 – 37 38 – 44 45 – 52 53 – 58 59 – 70 71 – 77 78 –84 Falsafah, Visi dan Misi Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum Struktur Organisasi Kokurikulum Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 18 19 - 22 23 24 – 26

Pskk/smkbr [3]

Bilangan 3.0 4.0. 5.0 6.0 BAHAGIAN 6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Kandungan SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA SEPAK SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA JARING SUKAN DAN PERMAINAN – SEPAKTAKRAW SUKAN DAN PERMAINAN – HOKI

Muka Surat 96 – 100 101 – 107 108 – 115 116 – 120 121 – 130 131 – 136 137 – 144 145 – 150 151 – 157 158 – 164 165 – 169 170 – 176 177 - 183 184

KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA INGGERIS KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA CINA KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA IBAN KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA KELAB DAN PERSATUAN - SAINS KELAB DAN PERSATUAN – SENI VISUAL KELAB DAN PERSATUAN – SEJARAH KELAB DAN PERSATUAN – GEOGRAFI PENGHARGAAN

Pskk/smkbr [4]

BAHAGIAN 1
1.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 2.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. 3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu; Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera; Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pskk/smkbr [5]

5.0

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.

6.0

OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja; 6.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan 6.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

7.0

PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7.1 Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan. 7.2 Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. 7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

Pskk/smkbr [6]

5 Berdisiplin dan beradab . 7. pengucapan dan tindakan.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan.1.4 8. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan . Justeru.Aktiviti yang berperaturan.1.1. sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan. Antara amalan amanah adalah: 8.7. dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang. tanpa menyeleweng dan cuai.3 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. 8. Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan.5 Pskk/smkbr [7] . warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.1.Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8.1 8. mulia. Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. 8.1 Amanah . Selain itu. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. Justeru. berdisiplin.2 8.1. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama.

3 Bijaksana . ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. dan Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan.1 Menggunakan seluruh potensi. kepakaran.3 8.2.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8. Bercakap benar dan menepati janji.4 8. Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi.4 8.3 8.2 Benar .1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah.3. dan profesionalisme.2.2. keupayaan.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8.8. 8. Pskk/smkbr [8] . Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti.2 8.2 8.4 Bersyukur .4. 8.3. tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.3.3. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. rela berkongsi pengalaman.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8.2. dan Sentiasa meningkatkan ilmu. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh.

4 8.5. teliti dan ceria.6.8.4. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi. tidak cuai atau merungut. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti.4.5 Dedikasi . bukan kerana pangkat. kedudukan.3 8.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8.5. kegagalan. atau mendapat perhatian orang lain. dan ujian serta tidak boleh berputus asa.5 8. berdendam.1 8. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka.3 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah.6. atau menaburkan fitnah. Pskk/smkbr [9] .4. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. dan Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi.5.2 8. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab.1 8.4 8. 8. 8.5. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan.5.2 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci.6 Ikhlas .

dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid Pskk/smkbr [10] .0 Bersifat pemaaf dan penyayang. status. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. norma.8.7.1 8.7. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian.2 8. Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion.6. BAHAGIAN 2 1. unsur kebudayaan.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih.3 8. kemahiran. HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin.6.7 Penyayang .7.3 8. menghargai. tidak berdendam.7. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. sombong serta meninggi diri. Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka. dan mengambil berat seperti: 8.6.5 9. 8. Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas.4 8.5 Memberikan layanan yang baik. tanpa mengira pangkat. dan Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami.7.4 8. nilai.

2. SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui.2 2.4 2.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan.dengan sepenuhnya dari segi jasmani. Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan.3 2. rohani. SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN. 2. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2. SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid dalam kokurikulum.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada. bidang akademik.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. mental. 2.6 2. kaedah pengajaran berkesan.7 Pskk/smkbr [11] .

1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6. 6.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi dan berdedikasi. menyelia.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6.9 3. 5.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah. memantau. kokurikulum dan sahsiah diri. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3. melaksanakan.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014. dan 3. dan menilai Perancangan Strategik sekolah. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah. 2.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM. 4. Pskk/smkbr [12] .2. KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan. dan SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan. 3.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik.0 PEMAKAIAN SKPM .

4 Disiplin dan sahsiah murid membanggakan.1.1. 6. bertanggungjawab dan produktif. 7.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan. masyarakat dan negara.2 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri. canggih.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. 7.1. komited. pantas dan bijaksana.6. 7. 7.6 Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah.1. 6.8 Menguruskan kerja dengan cekap. 7. Maju Pskk/smkbr [13] .6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap.1.5 Menyediakan staf yang berdedikasi. dan 6. 6.5 Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal. murid.1.1.1.3 Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi. Tekun. pihak sekolah telah menggubal piagamnya seperti tersebut di bawah: 7. 7. 7. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan. 7.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara. berdisiplin. 8.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang. lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang. berkesan. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan.

berdisiplin.3 Inovatif dan kreatif 11.0 MATLAMAT SEKOLAH 10.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10.2 Berusaha ke arah kejayaan 11.0 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran untuk kebaikan bersama.3 Melahirkan murid yang sihat.3 12. Belajar bersungguh-sungguh.2 12. Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna. Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudahan-kemudahan yang telah disediakan.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.4 Bersatu dan bekerjasama 11.4 12.5 13. bermoral dan berakhlak mulia 10.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11.5 Produktif dan berkualiti 12. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12. 10.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10.0 BUDAYA SEKOLAH 11.1 Bersikap prihatin 11.1 12.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10. SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku Pskk/smkbr [14] . Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.9.

Pskk/smkbr [15] . The Otter (locally named „Ringin‟) is the school symbol and also carries the school‟s name.0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN “DISIPLIN TEKUN MAJU” The badge carries the national and state colours.14.

The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. Maju” is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. COGWHEEL THE „EYE‟ The school motto: “Disiplin. leadership and authority.BLUE SASH YELLOW BOOK WHITE BACKGROUND The blue sash represents the symbol of unity. The yellow book represents the book knowledge. Tekun. Pskk/smkbr [16] . The „eye‟ (in the centre). looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future. The blue pupil represents unity among all in the school.

Kurikulum) PETRUS SIMON AWAN Jawatankuasa Pembangunan Sukan Setiausaha Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) SARI AJI Pengurusan Sahsiah Murid Pentadbiran Am Kurikulum Pusat Sumber Sekolah Guru Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Ketua Kelas Lembaga Disiplin Murid Guru Pengurus Sahsiah Murid Badan Pengawas Sekolah Guru Biasiswa/ Bantuan Khas Ketua Waden Asrama JK Pembangunan Fizikal Ketua Bidang Bahasa Ketua Panitia * Bahasa Melayu * Bahasa Inggeris Guru Perpustakaan & Media Guru Khidmat Media Guru Khidmat Pusat Akses Guru Khidmat Bilik Bahasa Guru Khidmat Perpustakaan Guru Khidmat Bilik BBM JK Perkembangan Staf Guru SPBT Waden Asrama JK Jadual Waktu AJK Kebersihan. Serian Bhd Setiausaha Peperiksaan Guru Cemerlang * Bahasa Melayu SPM * Matematik SPM * Matematik PMR Pembestraian Sekolah Pekerja Rendah Awam Perhimpunan Kewangan & Akaun Pembantu Tadbir Penyelaras Pentaksiran & Penilaian Sekolah Penyelaras PMR Penyelaras SPM Pskk/smkbr [17] .0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN PIBG PENGETUA HJH. BUJANG Penolong Kanan (Pentadbiran & Kurikulum) LEONG MING MENG Pengurusan Kebajikan/ Kemudahan Murid Pengurusan Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Beruniforn Penyelaras Kelab/Persatuan Penyelaras Sukan/Permainan Akademik Guru Khidmat Makmal Komputer Kerjaya Guru Khidmat Balai Maklumat Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Panitia * Kemahiran Hidup * Ekonomi * Teknologi Maklumat Disiplin Pencegahan Dadah/Rokok Psikososial/Kesejahteraan Mental Keibubapaan Pembangunan Diri Penolong Kanan (Ko .15. Kesihatan & Keselamatan (3K) Ketua Penyelia Asrama JK Kebajikan Staf & Bilik Guru * Bahasa Iban * Bahasa Cina Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Panitia * Sains * Matematik Guru Rumah Sukan Penyelia Asrama Kantin Sekolah JK Data & Dokumentasi Tukang Masak Pangkalan Data Sekolah Majalah Sekolah JK PPSMI JK Perancangan Strategik Sekolah Diari Sekolah Pejabat Am Ketua Pembantu Tadbir Inventori & Harta Modal Pentadbiran Am Pembantu Tadbir Pembantu Am Rendah Guru Penasihat Badan Pengawas Ketua Panitia * Sejarah * Geografi * Pendidikan Seni Visual * Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan * Pendidikan Moral * Pendidikan Islam * Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Koperasi SMK Balai Ringin. MAIMUNAH HJ.

berketrampilan. fizikal dan emosi yang tinggi agar dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum Pskk/smkbr [18] . disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental.BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin. mempunyai daya saing.

Mengukuhkan interaksi. persatuan dan badan beruniform. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi. Mengilap. taat setia. Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. 2. permainan. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psikomotor. bertanggungjawab. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. kelab. gred A. guru dan juga dengan masyarakat luar.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah untuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan. mengukuhkan minat. 1.1.2 1. dan jumlah bilangan murid seramai 1.4 Pskk/smkbr [19] .750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman.3 1. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. 1. disamping mempunyai ciri-ciri emosi.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menerapkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi. jujur dan bersih. intelek dan jasmani yang seimbang. beradab. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pencapaian melalui daya saing yang sihat. berdisiplin.

3.4 3. masyarakat dan negara. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan . kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar. Meningkatkan penglibatan. jasmani. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat. Perancangan Strategik Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk.5 Pskk/smkbr [20] . Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai. Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. 3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri sekolah.3 3. pelajar dengan guru dan kakitangan. 3.2 3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara.

4.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah. 4. dari semasa ke semasa. kelab/persatuan .4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. 4. negeri dan kebangsaan. Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai.5 Menyelia. 4.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar. 4.3 Melibatkan murid.4. Pskk/smkbr [21] .8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid. daerah.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Untuk mencapai matlamat tersebut. merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun 4. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 4. untuk tujuan pemupukan perpaduan. sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan. 4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam.

Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.2.2.2 5.2.3 5.6 5.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum.2.2 5.2.9 Pskk/smkbr [22] .4 5.2.5 5. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan 5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM 5.7 5.2. Penyelaras Sukan & Permainan.1 5.5.2.2.8 5.

HELANG – NGIEN HOCK WUONG 4. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG GURU PEN.MOHD FIDAUS RIZWAN 3.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM. CAMAR – MEDIK SANGIN 6. KENYALANG – ZULL ALFFIAN 2. KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. SUKAN OLAHRAGA 2. RENTAS DESA 3. NURI – MOHD FIRDAUS ABDULLAH GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1. PUNAI – NOOR ASRUL ANUAR 5. TEKUKUR . SMK BALAI RINGIN. ZAIDAN SAPIAN JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM PENYLARAS SUKAN DAN PERMAINAN PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA PKBM KRS PENGAKAP BSMM PANDU PUTERI ST JOHN AMBULAN PUTERI ISLAM SOO BAKH DOO ASAHI KARATE DO OLAHRAGA BOLA JARING HOKI BOLA TAMPAR BOLA SEPAK/ FUTSAL SEPAK TAKRAW TENIS PING PONG BOLA LISUT BADMINTON KELAB BAHASA INGGERIS KELAB BAHASA MELAYU KELAB SEJARAH KELAB SAINS KELAB MATEMATIK KELAB BAHASA CINA KELAB BAHASA IBAN KELAB GEOGRAFI KELAB ERT KELAB SENI VISUAL GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. JOGATHON Pskk/smkbr [23] .

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) Pskk/smkbr [24] .

SASARAN PENCAPAIAN DALAM. OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 MSSS Bahagian 1 Olahraga MSSS 60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 2 wakil Johan 6 wakil 2 wakil 12 wakil 3 wakil Johan 7wakil 3 wakil 15 wakil 4 wakil Johan 8 wakil 4 wakil 20 wakil 5 wakil Johan 9 wakil 5 wakil 25 wakil 6 wakil Johan 10 wakil 6 wakil MSSM Kebangsaan MSSD 2 Rentas Desa MSSS MSS Negeri MSSM Kebangsaan Pskk/smkbr [25] . PERMAINAN. BADAN BERUNIFORM.

MSSD 3 Bolasepak MSSS MSSS Bahagian Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan 3 Wakil Naib Johan 4 Wakil Ketiga 4 Wakil Penyertaan 4 Wakil Johan 5 Wakil Naib Johan 5 wakil Top 5 5 Wakil Johan 6 Wakil Johan 7 wakil Top 3 6 Wakil Johan 7 Wakil Johan 10 wakil Naib Johan 7 Wakil Johan 8 Wakil Johan 13 wakil Johan MSSD 4 Sepak Takraw MSSS MSSS Negeri 5 Bola Tampar MSSS Hoki MSSS MSSD MSSS Negeri MSSD 6 BRIGED / NEGERI 7 PKBM ( Darat) KEBANGSAAN 8 Kadet Bomba MSSD Johan Top 5 Tempat ketiga Johan Top 4 Naib Johan Johan Top 3 Naib Johan Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan 9 Kadet Remaja Sekolah MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan Pskk/smkbr [26] .

10 Choral Speaking Competition MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11 Pertandingan Drama MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan Johan 12 Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan MSSD Johan Johan Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSS Negeri Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 14 Pertandingan Forum MSSD 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD MSSS Negeri Naib Johan Top 3 Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Pskk/smkbr [27] .

BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan Pskk/smkbr [28] . Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM Pskk/smkbr [29] .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] Pskk/smkbr [30] .

3.T) T1 – Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 – Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh T3 – Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka PELUANG (Opportunities .ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM. 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 – Kekurangan alatan bantu mengajar ANCAMAN (Threat . SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength – S) S1 – Terdapat guru yang berpengalaman dan komited S2 – Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian S3 – Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat S4 – Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih S5 – Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness – W) W1 – Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% W2 – Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 – Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai W4 – Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 – Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg.O) O1 – Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah O2 – Sokongan padu daripada pihak PIBG O3 – Sokongan dari BSMM Cabang Serian Pskk/smkbr [31] .

Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti persatuan MATLAMAT 1.PELAN STRATEGIK BSMM ISU Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan MASALAH 1. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2. Mempelbagaikan aktiviti 1.ahli semasa perjumpaan 2. Kemahiran dan 3. Menggalakkan guru meningkat penasihat mengikuti kursus/latihan yang 2. Menggalakkan ahli-ahli pengetahuan guru jawatankuasa mengikuti bertambah. cabang-cabangnya mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan STRATEGI Pskk/smkbr [32] . kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu 4. Peratus kehadiran semasa perjumpaan ahli. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3. Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2. Kepimpinan dan Pejabat BSMM atau kebolehan meningkat. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Penglibatan ahli-ahli dianjurkan oleh dalam aktiviti Ibu Pejabat BSMM atau persatuan meningkat cabang-cabangnya 3.

Guru Penasihat Sepember tentang teori dan pratikal 2010 pertolongan cemas asas Menarik lebih ramai penyertaan Memberi penghargaan kepada 1. Penolong Kanan Hari Sukan ahli-ahli untuk mempraktikkan KK Sekolah pengetahuan pertolongan cemas 2. Pengetua Oktoner ahli yang aktif dan cemerlang 2. 1. 4 Pertandingan antara platun 1. 5 Malam Anugerah BSMM 2. 2. 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. 2. Guru Penasihat pengelolaan Majlis Menarik lebih ramai penyertaan Kos/Sumber RM150/Tabung BSMM Indikator Pencapaian Peratus kehadiran ahliahli semasa perjumpaan RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Pskk/smkbr [33] . Penolong Kanan 2010 selebih sepanjang tahun. 2. 2 Kawad Kaki 3. KK Meningkatkan kemahiran 3. 2.Bil 1 Program Pertolongan Cemas 1. 3. 1. SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Objektif Tanggungjawab Tempoh Meningkatkan pengetahuan Guru Penasihat : Januari pertolongan cemas asas dari segi Cikgu Constant hingga teori dan praktikal Ngadan Oktober Meningkatkan pengetahuan Cikgu Joseph Ak 2010 tentang jenis-jenis penyakit Samson dan cara-cara pencegahannya Menarik lebih ramai penyertaan Mendedahkan ahli-ahli kepada Guru Penasihat : Januari asas kawad kaki Cikgu Joseph Ak hingga Melahirkan ahli-ahli BSMM Samson Oktober yang mahir dalam kawad kaki 2010 Memberi peluang kepada 1. Guru Penasihat 2010 yang telah dipelajari Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan Menilai pengetahuan ahli-ahli 1.

Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5.3 Perlantikan penyelaras program 2. Cikgu Joseph Ak Samson 1. Kekurangan alat bantu mengajar 4. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4. Masa yang sesuai 3.2 Pratikal pertolongan cemas 5. Cikgu Constant Ngadan 2. Taklimat Program 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertolongan Cemas 1. Perlaksanaan aktiviti 5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [34] .2 Penerangan tentang program 1. Menarik lebih ramai penyertaan murid Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat: 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3.

1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpulan Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru penasihat BSMM : 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Kawad Kaki 1. Cikgu Joseph Ak Samson 1.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4. Kesuntukan masa 2. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pakaian seragam 4. Perlaksanaan Program 2.3 Perlantikan penyelaras program 2.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad 1.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan bantuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [35] . Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2.2 Penerangan tentang program 1.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahiran kawad kaki yang asas 2. Masalah tempat untuk latihan kawad 4. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3. Taklimat Program 1. Kenal pasti Bakat 4.

Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi. Guru-guru Penasihat 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas 3.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas 1.Oktober Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang 1. Penolong Kanan KK 2. Perlaksanaan aktiviti 5. Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [36] .2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memindahkan pesakit 4. setiausaha dan ketua guru penasihat 2.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5. Kekurangan ahli untuk bertugas 2. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Mulai bulan Febuari .1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3.

Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [37] .3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1. Bilangan ahli yang ramai 2. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 3. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Bulan Ogos Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat 1.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2. Perlaksanaan program 2.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah 1. Perancangan program 1.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertandingan antara platun 1.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2.

1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Guru Penasihat 1. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Majlis Anugerah BSMM 3.2 Atur cara majlis 5. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun.3 Perlantikan penyelaras program 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Menarik lebih ramai penyertaan Bulan Oktober Semua ahli BSMM 1. Penolong Kanan Kokurikulum 3.2 Penerangan tentang program 1. Kekurangan bajet Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [38] . Masa yang sesuai 2. 4. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan 5. Pengetua 2.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1. Perlaksanaan aktiviti 5. Taklimat Program 1.

PERSATUAN PENGAKAP Pskk/smkbr [39] .

Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [40] .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . S4 . S2 .Hubungan baik dengan agensi luar.Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Sokongan dari PIBG. O2 .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 . komited dan terlatih S3 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat – T ) T1 .

Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. . Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [41] .PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. 3. Ramai pelajar tidak hadir setiap tahun kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang 2. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan.

Guru penasihat 2.PenyelarasUnit Beruniform 4. Penolong Kanan 3. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1. 1. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1.AJK Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org Pskk/smkbr [42] . Penolong Kanan 3. Pengetua 2. Guru Penasihat April – Oktober RM5000 .sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 3.PenyelarasUnit Beruniform 4. Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1.PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL. Pengetua 2.

masa dan tempat 1.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3. Masalah kewangan ( modal ) 2.Guru Penasihat 1.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 April/Mei 2010 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) 1. Pengetua 2. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Penolong Kanan KoKurikulum 3.Penyelaras Unit Beruniform 4.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.1 tarikh.3 perlaksaanaan program 2. Perlaksanaan Program 3.2 pengisian program 1. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [43] .kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.

3 Perlantikan AJK 2. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5. Masalah kewangan 2.2 Pengisian program 1. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [44] . Pengetua 2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.Guru Penasihat 1. Perlaksanaan Program 4.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1.Penyelaras Unit Beruniform 4. Pelajar diberi penerangan mengenai 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1.1 Objektif program 1. Penolong Kanan KK 3. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian.

2 Lantik AJK 1.3 Agihan Tugas 1.4 Jalankan Latihan 1. Penolong Kanan KK.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program. Pskk/smkbr [45] .

PERGERAKAN PANDU PUTERI Pskk/smkbr [46] .

T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik . S9 Sekolah satu sesi. T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. iaitu hari Rabu.ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. W2 Peralatan kurang sempurna. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. S2 Sokongan daripada ibu bapa. O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. Pskk/smkbr [47] .

Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 100 % ahli hadir.Pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran Pskk/smkbr [48] . 3.Mewajibkan kehadiran ahli. iaitu perempuan sahaja. Penglibatan ahli kurang memuaskan 1.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan. 2. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri.Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan. 2. 2. 1.Pemimpin memohon waran. 1.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina.

Roseline R.Cik Linda Hon Siew Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru. Pskk/smkbr [49] . Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran.Pn.Normala J. kepanduan. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan. 3.Pn.Pn.Roseline R.Roseline R. 2. 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan.Pn.Normala J. Lawatan Sambil Belajar Oktober RM200 KK Tiada lawatan Setahun sekali. 100% pemimpin berwaran. RM800 KK Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran. 3.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 Tiada Setahun KK perkhemahan sekali 3.Cik Linda Hon Siew Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan 100% ahli Seminggu menguasai sekali ilmu kepanduan.Normala J. 3. 3.Cik Linda Hon Siew Jan. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Okt. ilmu-ilmu 2. 1. 2. Kos / Sumber RM200 KK TOV ETR Indikator Pencapaian 1.Pn. – Okt. 1. 2.Normala J.Roseline R.Pn. 2. 4. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1.Pn.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil. Perkhemahan Ahli mempraktikan 1.Pn.

Pn. Permainan kecil 4.Roseline Runggai 2.Normala Jahiri 3. Aktiviti bulanan 3. Lagu Dunia dan Taps Kehadiran pelajar tidak 100% Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu aktiviti bagi meningkatkan keberkesanannya.Pn. Mengambil kedatangan/’Row Call’ 2. Nyanyian 5.Oktober Semua ahli 1.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Januari . Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [50] .Cik Linda Hon Siew 1.

Penilaian 6.Laporan & Refleksi 1.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.6 Tetap tarikh & tempat 3.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.4 Bincang kos 2.5 Bincang aktiviti 2. Penyediaan Kertas Kerja 2.3 Perincian tugas 2.Pelaksanaan perkhemahan 5. Jun Semua ahli 1.1 Agihan tugas  Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan  Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2.Pn.Roseline Runggai 2.Normala Jahiri 3. Mesyuarat AJK: 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perkhemahan Kecil Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Perkhemahan bermalam Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [51] .2 Lantikan AJK 2.Masalah kewangan 2.3.Cik Linda Hon Siew 1.Pn.

PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Oktober Semua ahli 1. Taklimat lawatan 5. Permohonan kelulusan 3. Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa 4.Normala Jahiri 3.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Penolong Kanan Kokurikulum Laporan perkhemahan Tempat lawatan yang lebih menarik Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [52] .Roseline Runggai 2.Pn.Pn.Cik Linda Hon Siew 1. Pemilihan tempat 2. Pelaksanaan lawatan 1.

menaikkan bendera . Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [53] .Kepelbagaian tugas pemimpin.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran Januari – Oktober Semua ahli 1.Pegawai Berwaran Pandu Puteri. Penyediaan buku log dan bahan 2. 2. Pemimpin lulus berwaran Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan.Roseline Runggai 1. Permohonan untuk penilaian 3.pelaporan .Penolong Kanan Kokurikulum.Tempoh masa yang terhad 2.Pesuruhjaya Daerah Serian 3. Penilaian – kawad ladam kuda .bersurai 1.Pn. 1.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Pskk/smkbr [54] .

O2 .Sekolah satu sesi S5. S3 .ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength – S ) S1 .Sokongan dari PIBG.Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Hari perjumpaan diselaraskan S2 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 . Ancaman ( Threat – T ) T1 .Hubungan baik dengan agensi luar.Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 – Bantuan kewangan yang terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [55] .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.

Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2. PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1. Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 1. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. Pskk/smkbr [56] . Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. 2. 3. 1.Mempelajari asas –asas agama 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1.2. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. 1.

3. Penolong Kanan KK 2. 1 Program Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Objektif Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI Tanggungjawab 1. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Pskk/smkbr [57] . Guru penasihat PPI Tempoh Januari hingga Oktober Kos/Sum ber TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Indicator Pencapaian Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap 2 Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil.

Guru penasihat Penganjur April 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengaka p menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain Pskk/smkbr [58] . Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki. 4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2. Penolong Kanan KK 3.3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Pengetua 2. Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1.

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Jun hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Perancangan : 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.4. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut Pskk/smkbr [59] . Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.3 Agihan Tugas 1.5 Buat Penilaian Peruntukan dan logistik Pengetua.4 Jalankan Latihan 1.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.2 Lantik AJK 1. Penolong Kanan KK.2 Lantik AJK 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.4 Jalankan Latihan 1. Penolong Kanan KK.3 Agihan Tugas 1.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH Pskk/smkbr [60] .

3.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS Pskk/smkbr [61] . W4. perpustakaan.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap. S6. W2.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila diperlukan. S5. mengenali dan memahami masalah semua ahli. W7. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang. W5.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab . W3. Peluang (Opportunities – O) O1. dan 5. Ancaman (Threat – T) T1.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S) S1. T3. S2.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. O2.Selepas bulan jun tg.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan. S7.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang. O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) Kelemahan (Weakness – W) W1.Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum. T2. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik.Guru penasihat mengajar . W6. T4.

1. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. 3. Strategi 1. Memastikan anggota menjelang tahun memakai pakaian seragam 2013. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun:  2010 – 50%  2011 – 60%  2012 – 70%  2013 – 80%  2014 – 100% Pskk/smkbr [62] .PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 – 2014) BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat 1. 50% ahli KRS tidak 2. Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. Taraf keahlian KRS KRS kurang daripada kurang 150 orang memuaskan 2. 2. Meningkatkan menggunakan peratus pelajar yang 1. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri.4 rasmi KRS semasa pakaian seragam semasa hari Rabu setiap perjumpaan yang lengkap minggu. kepada 100% 2. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 125 orang  2011 – 150 orang  2012 – 175 orang  2013 – 195 orang  2014 – 200 orang Pencapaian 1. Mewajibkan pemakaian pakaian seragam menggunakan pakaian seragam KRS No. Indikator Pencapaian 1. semasa perjumpaan atau latihan.

Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. Semua ketua 1. Melantik dan melatih pelajar berdasarkan Tingkatan 6 untuk menjadi kurikulum Kadet jurulatih. melaksanakan tugas 2. platun serta praktikal sepanjang serta seksyen dapat tahun. 1. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. Mengadakan latihan teori kompeni. 6. kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 2. kenaikan pangkat 5. Mengadakan kuliah 3. 1. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1. Mengadakan ujian yang diadakan. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti 6. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 60% hadir  2011 – 70% hadir  2012 – 80% hadir  2013 – 90% hadir  2014 – 100% hadir 4. Remaja Sekolah 4. Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. 5. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat:  2010 – 60% pelajar terlibat  2011 – 70% pelajar terlibat  2012 – 80% pelajar terlibat  2013 – 90% pelajar terlibat  2014 – 100% pelajar terlibat Pskk/smkbr [63] . Diadakan sekali setahun. Menghantar pelajar ke dengan baik.3.

Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS Pskk/smkbr [64] . KOMPENI Objektif 1. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2. Jan – Okt. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam SERAGAM aktiviti anjuran PPD. OPS.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan Tempoh 2010. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat 2010. OPS. berteraskan pelajar.PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil 1 Program OPS. 2. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. 2. TUGAS 1. JPN serta KPM. PAKAIAN 1.2014 Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Keanggotaan dalam KRS 3. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS.

KULIAH 1. 1. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. PANGKAT 1. OPS. Jun – Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. KAWAD KAKI Jan . OPS. 2. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan.4. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Pengetua Guru Penasihat Pegawai KRS Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . OPS. Meningkatkan pengetahuan.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki Pskk/smkbr [65] . Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. KOMPENI Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pskk/smkbr [66] . Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. Membuat demonstrasi hasil kerja.PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Pengetua 2. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. 2. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. 3. Guru Penasihat 1. 2. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

3. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. Guru Penasihat 1. 2.) Berdasarkan hasil penilaian. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. JPN serta KPM. Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [67] . 2. PAKAIAN SERAGAM 1. Mewajibkan pemakaian uniform No. Pelajar pasif. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Pengetua 2. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD.4 semasa hari Rabu setiap minggu. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Kekangan : 1. 2.

3. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. Guru Penasihat 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Pelajar pasif.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. 2. Pengetua 2. Pskk/smkbr [68] . Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Berdasarkan hasil penilaian. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. 2. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. TUGAS 1.

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KULIAH 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [69]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. PANGKAT 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Jun – Ogos Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Diadakan sekali setahun 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [70]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KAWAD KAKI 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [71]

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] Pskk/smkbr [72] .

Latihan dan pertandingan menembak berisiko. W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PKBM (Darat). Pengangkutan trak tentera T3. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan. apabila tamat persekolahan. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan.ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH — S ) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. PELUANG ( OPPORTUNITIES — O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai KELEMAHAN ( WEAKNESS — W) W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2. Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera ANCAMAN ( THREAT — T ) T1. O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. Pskk/smkbr [73] . S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. T2.

Indikator Pencapaian Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat. PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 .2014) Bil. 2 Kurang guru penasihat PKBM(D). Tanggungjawab Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Tempoh Nov Kos/Sumber ATM TOV ETR Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan. 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah. Matlamat 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D).PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 . 1 Program Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM Masalah 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan. Pskk/smkbr [74] .2014) Isu 1. Hanya 3 orang mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan. Strategi 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan. Indikator Pencapaian Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan.

70% murid Peratus murid mempunyai mempunyai pengetahuan pengetahuan dan dan kemahiran kemahiran dalam aktiviti dalam aktiviti kawat. ilmu medan meningkat. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. menembak. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D). Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari ATM September 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. menembak. pandu arah dan ilmu medan. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). menembak. menembak. Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. kawat. pandu arah dan ilmu medan. Pskk/smkbr [75] . menghadiri perjumpaan PKBM(D).2 3 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. pandu arah dan pandu arah dan ilmu medan. Latihan Berjadual Bersama ATM.

2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM 1. Proses Kerja 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. November Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [76] . 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera. Pengetua . 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan guru-guru ada komitmen lain.

a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Guru-guru penasihat ada komitmen lain. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [77] . Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain April Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain 1.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruniform lain. Pengetua .

PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [78] . Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. Pengetua . 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Latihan Berjadual Bersama ATM. menembak. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. pandu arah dan ilmu medan. 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. 1. Januari hingga September Ahli-ahli PKBM Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera.

PERSATUAN KADET BOMBA Pskk/smkbr [79] .

Sebahagian guru mempunyai pengalaman. S3 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Pskk/smkbr [80] .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti. dan komited .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Peluang ( Opportunities – O ) O1 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . S2 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Ancaman ( Threat – T ) T1 . O2 . S4 . W5 .Hubungan baik dengan agensi luar.Sokongan dari PIBG.

Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba 1. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. 3. Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan.PELAN STRATEGIK 2010 – 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. ..Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [81] . Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar 2. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.

sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 3.AJK TEMPOH Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Pengetua April – 2. Guru Penasihat RM3000 . 1. Penolong Kanan Ogos 3. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB 1.PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL. Penolong Kanan Oktober 3. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Guru penasihat 2.Guru Penasihat RM2000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Pskk/smkbr [82] . Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1. Pengetua Julai atau 2.

Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4. perlaksaanaan program 2. Masalah kewangan ( modal ) 2. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. tarikh. Penolong Kanan 3. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9. Pengetua 2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.masa dan tempat 5.Guru Penasihat 1. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. pengisian program 6. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] Pskk/smkbr [83] . Perlaksanaan Program 7. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Mac / April 2010 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) 1.

PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. Masalah kewangan 2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. perlantikan AJK 2. pengisian program 12. Pengetua 2. Penolong Kanan 3.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.Perlaksanaan Program 13. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. objektif program 11. Pelajar diberi penerangan mengenai 10. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [84] . pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1.Guru Penasihat 1.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.

Pskk/smkbr [85] .5 Jalankan Latihan 1.3 Agihan Tugas 1. Penolong Kanan KK. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.2 Lantik AJK 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.6 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.1 Ucapan Guru Penasihat 1.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN Pskk/smkbr [86] .

OLAHRAGA / RENTAS DESA Pskk/smkbr [87] .

S4 . KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. S3 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan. W4 – Jurulatih kerap bertukar . W3 – Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa. PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. W2 – Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. O2 – Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat –T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting.SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 –Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. T2 – Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan Pskk/smkbr [88] .

Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga Pskk/smkbr [89] . Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 – 60 org 2011 – 70org 2012 – 80 org 2013 – 90 org 2014 . Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan 2. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan. 1. 2. MATLAMAT 1. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3.95 org ISU MASALAH 1.

PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.00 hingga Sumbagan November PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Karnival 1. Guru Penyelaras Januari RM 100. SU. Meningkatkan Olahraga/Rentas bilangan dan Desa peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2. Memupuk Olahraga/Rentas kerjasama semangat Desa berpasukan dalam kalangan murid.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [90] . PK KoKurikulum.SU Kokurikulum. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum. Klinik 1.

1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. 2. 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Januari hingga Julai. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latihan ansur maju. Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut.1 Ucapan Ketua Jurilatih.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. SU Kokurikulum.dua dan empat. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti. 3.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang. Pskk/smkbr [91] . 1. Murid tingkatan satu. 1. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/padang. 4. Kebajikan atlit dan jurulatih. Semua jurulatih yang terlibat. bukan atas dasar bakat.Nama Projek Objektif PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Klinik Olahraga/Rentas Desa. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan .

3. Oktober Murid tingkatan satu. 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [92] .1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1.3 Teknikal Pertandingan 4. 1. Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Semua jurulatih yang terlibat. Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karnival. Setiausaha Kokurikulum. 1. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Kokurikulum. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3.dua dan empat.2 Jadual pertandingan 3. Format Pertandingan . Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA. 2.1 Pendaftaran pasukan 3.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih. Kekurangan Pengadil.

BOLA TAMPAR Pskk/smkbr [93] .

ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad. Pskk/smkbr [94] . W1 – Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain). PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan yang padu daripada ibubapa 02 – Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar. S3 . S2 – Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid. S4 . W2 – Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi.ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) – S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1 – Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama.Sambutan yang baik daripada murid.Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan.

khasnya perempuan. Latihan Dalaman OBJEKTIF 1. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan MATLAMAT 1. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR BIL PROGRAM 1. Pengetua 2.PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR ISU 1. yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara. Guru Penasihat TEMPOH Sepanjang tahun KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN Pasukan sekolah. STRATEGI 1. khasnya untuk pasukan perempuan MASALAH 1. Pskk/smkbr [95] . Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental T/JAWAB 1. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. PKKK 3. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten.

PKKK 2. Guru Penasihat PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN Pskk/smkbr [96] .PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkat kekuatan mental Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM Sepanjang tahun Semua ahli kelab. Susah mendapat pasukan luar 1. En Lim Tsing Teck 1. Kekurangan sumber kewangan 3. khasnya perempuan Semua guru penasihat kelab 1. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar 1. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2. Mengadakan perjumpaan kelab 3. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. En Patrick Bong 2.

BOLA SEPAK Pskk/smkbr [97] .

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK KEKUATAN(STRENGTH –S) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. PELUANG(OPPORTUNITIES) O1- Sokongan daripada PIBG O2- Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . KELEMAHAN(WEAKNESS-W) W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan ANCAMAN(THREAT-T) T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

Pskk/smkbr [98]

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA SEPAK

ISU 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang

MASALAH Ahli kelab terlalu ramai

MATLAMAT 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih

STRATEGI 1) Menambah bilangan jurulatih

INDIKATOR PENCAPAIAN Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri.

2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan

Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS

Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

Pskk/smkbr [99]

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK

BIL PROGRAM 1

OBJEKTIF

T/JAWAP

TEMPOH Sepanjang tahun

KOS/SUMBER

TOV

ETR

2

3

Penbahagian Menimbangkan 1)Pengetua kumpulan jumlah 2)PKKK kejohanan dan 3)Guru nisbah ahli penasihat/jurulatih kelab dengan guru/jurulatih Latihan Meningkatkan 1)Pengetua dalaman kemahiran 2)PKKK guru penasihat 3)Guru /jurulatih penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Saya Boleh Meningkatkan 1)Pengetua motivasi dan 2)PKKK keyakinan diri 3)Guru pelajar dalam penasihat/jurulatih menghadapi kejohan sepanjang tahun.

Ogos dan Oktober

Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG

INDIKATOR PENCAPAIAN Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal.

Februari RM600 dan Oktober sumbang dari PIBG

Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat

Pskk/smkbr [100]

Guru penasihat Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Pskk/smkbr [101] . Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3. Pembahagian kumpulan a. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. PKKK 2. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kejohanan dan peringkat umur Bulan April-Julai Semua ahli kelab Semua guru penasihat kelab/juru latih 1. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat 1. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2. Sumber kewangan terbatas 3. setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan 1.

BOLA JARING Pskk/smkbr [102] .

KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%.Sikap murid yang penting menganggap aktiviti kokurikulum tidak W4 . W3 . S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W2 – Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu Pskk/smkbr [103] .Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan ANCAMAN ( Treat –T ) PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan T1 – Punca kewangan agak terbatas sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. S3.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.

Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah MATLAMAT 1. 2.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan 2.PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH 1. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [104] . Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3.

Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2.PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [105] . Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum. PK KoKurikulum. Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.

Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1.2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [106] .3 Pelantikan Penyelaras Program 2.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. bukan atas dasar bakat. Kewangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Februari .Jun Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1. 4. Program dijalankan pada hujung minggu.

2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Bulan Julai Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1. Kewangan Kekurangan Pengadil. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Ko-kurikulum.1 Pendaftaran pasukan 3. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [107] . Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1. 3.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3.2 Jadual pertandingan 3. Format Pertandingan .3 Teknikal Pertandingan 4.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.

SEPAKTAKRAW Pskk/smkbr [108] .

PELUANG ( OPPORTUNITIES. W3 – Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw.Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi.. S2.Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman. W2 – Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab.ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH . Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah. W4 – Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw. KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) W1 – Kemudahan infrastruktur yang amat terhad. S4 – Sambutan yang baik daripada murid.O) O1 – Sokongan daripada PIBG. O2 – Hubungan baik dengan agensi luar.S) S1 . ANCAMAN ( THREAT – T ) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan terhad. O3. S3 . Pskk/smkbr [109] .

Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah. Ahli kelab terlalu ramai. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. 1. 3.Menambah bilangan guru penasihat.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang. 2.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian.Meningkatkan kurang berpengalaman dan kemahiran guru berkemahiran. MASALAH 1. Guru penasihat kelab 1. Pskk/smkbr [110] .PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 1. STRATEGI 1. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw. INDIKATOR PENCAPAIAN 1. 2. penasihat kelab Sepaktakraw. MATLAMAT 1.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 1.

Permainan kurang cemerlang. Menyertai perrlawanan persahabatan antara sekolah. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. 3. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. Pskk/smkbr [111] . MATLAMAT 1. STRATEGI 1. Kurang pendedahan pemain. 1. . 2. MASALAH 3. 2. INDIKATOR PENCAPAIAN Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 2. Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab.

3.Mengimbangi Kumpulan.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Pengetua 2. TEMPOH Sepanjang tahun.Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman. Guru Penasihat. KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN . nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. Pembahagian 1. Pengetua 2. Pengetua 2. Pskk/smkbr [112] . Latihan Dalaman 1. Guru Jemputan 1.Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. 1. “Saya Boleh” 1. PKKK 3. Guru Penasihat. 4. PKKK 3.2014 ) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW BIL 1. Februari dan Oktober .Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang. Guru Penasihat. PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB 1. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. Ogos dan Oktober . PKKK 3.

2. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan. Tini Ak Numpang 1. 2. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. Pengumpulan semua ahli. En. Pembahagian kumpulan. 2. PKKK Guru Penasihat Perlawanan antara kumpulan Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpaan. Kekurangan sumber kewangan. 2. 1. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat. 3. Sepanjang tahun. 1.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. 3. Gelanggang Sepaktakraw terhad. 2. 1.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 – 15 orang ahli. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Pskk/smkbr [113] .NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW Pembahagian Kumpulan Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat. 2. 2. Semua guru penasihat kelab 1. 2. Semua ahli kelab.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili sekolah ) 2. 1.

Melakukan latihan kemahiran secara berterusan. Pengetua 2. PKKK 3. 3.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . 1. Perbincangan sesama guru penasihat.Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN 1. PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. Kesuntukan masa. Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran. 2. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Latihan Dalaman Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw Bulan Ogos dan Oktober Guru penasihat 1. 1.2 Tunjuk cara 4. Penentuan program. 5. .1 Taklimat 3. Guru penasihat kelab Sepaktakraw. 3.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan Pskk/smkbr [114] . Guru Jemputan 1. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab.

Pengetua 2. Pengetua 2. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. Guru penasihat 1.5 Membuat post mortem selepas perlawanan. 2. Pskk/smkbr [115] . 2. 2. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi daripada post.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam sekolah.1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan kepada PKKK.motem. PKKK 3. 1. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan MSSM yang diadakan setiap tahun.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ―Saya Boleh‖ Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Februari dan Oktober Semua ahli kelab Sepaktakraw 1.3 Taklimat kepada semua ahli kelab. 2.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. 2. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pasukan dalam perlawanan. PKKK 3. Kekangan masa Kekangan gelanggang Sepaktakraw. 1. 2. 1. Semua guru penasihat kelab. 3. 2.

HOKI Pskk/smkbr [116] .

W2 – Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. S4 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. Weakness ( W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. W3 – Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain Opportunity ( O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. melaksanakan aktiviti kelab Pskk/smkbr [117] . S3 – Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi. PIBG dan agensi luar. Threats ( T ) T1 – Kos peralatan agak mahal T2.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.

Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . 2. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 1. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [118] .40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% 1. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki.30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan 2.

Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS PK KoKurikulum. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [119] . PK KoKurikulum.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 .00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.

2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1.PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Februari & Jun Ahli Kelab Hoki Semua guru kelab hoki 1. Guru Penyelaras. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Program dijalankan pada hujung minggu. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Taklimat Program Klinik hoki 1. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Pskk/smkbr [120] .1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. potensi dan minat Penolong Kanan Ko-kurikulum. bukan atas dasar bakat.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN Pskk/smkbr [121] .

KELAB BAHASA MELAYU Pskk/smkbr [122] .

pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG Pskk/smkbr [123] . S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . perbahasan dijalankan. bersajak. pidato.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. bersyair.

perbahasan dijalankan. bersyair. Pskk/smkbr [124] . tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . pidato. bersajak.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG

ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU
ISU Pencapaian Kelab Bahasa Melayu kurang memuaskan MASALAH 1. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. 2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang STRATEGI 1. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 2.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100%

Pskk/smkbr [125]

4. Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M

dilaksanakan

2M. 3. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 %

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU
BIL PROGRAM 1. Promosi Kelab Bahasa Melayu OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari PCG - RM 100  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang PCG tahun Kokurikulum – RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn

Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Melayu Kelab Bahasa Melayu setiap tahun

2.

Kelas Bimbingan

Meningkatkan Guru penasihat Kelab kemahiran Bahasa Melayu pelajar dalam menguasai 2M.

Hanya 32 % pelajar menguasai 2M Kurang

50% pelajar menguasai 2M

Kemahiran pelajar membaca dan menulis.

3.

Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab

Sepanjang PCG

Penglibatan

Pelajar terlibat

Pskk/smkbr [126]

Rakan Sebaya

penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan

Bahasa Melayu

tahun

Kokurikulum – RM 100

daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20%

secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Pskk/smkbr [127]

penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [128] .PELAN OPERASI I Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. 1 c. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. Berdasarkan hasil penilaian . Perhimpunan sekolah b.

Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. 5. c.PELAN OPERASI II Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [129] . penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan.

Taklimat program kepada semua ahli kelab a.PELAN OPERASI III Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. b. 2. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Prestasi ahli direkodkan. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Pelajar ponteng perjumpaan Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [130] . Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan. c. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan . Sepanjang tahun Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1.

KELAB BAHASA INGGERIS Pskk/smkbr [131] .

ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) S1 KELEMAHAN (W) W1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. S2 W2 S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 S4 S5 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W4 W5 W6 PELUANG ( O ) O1.ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 – Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) Pskk/smkbr [132] .Sokongan daripada ibu-bapa .Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah T2.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila ANCAMAN (T) T1.Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang diperlukan 02. Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3.

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 MASALAH Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 MATLAMAT Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 STRATEGI Meningkatkan penglibatan pelajar 1 INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 – 25 orang 2010 – 30 orang 2011 – 35 orang 2012 – 40 orang 2013 – 50 orang Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 – 70% 2010 – 75% 2011 – 80% 2012 – 90% 2013 – 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 – 3 aktiviti 2010 – 4 aktiviti 2011 – 5 aktiviti 2012 – 6 aktiviti 2013 – 7 aktiviti Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 – 10% 2010 – 15% 2011 – 20% 2012 – 25% 2013 – 30% 2 Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan kurang dari 80% Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 3 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini. Meningkatkan penglibatan guru 2 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 3 4 Pskk/smkbr [133] .

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang RM 100/PCG tahun Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah Pskk/smkbr [134] .PELAN TAKTIKAL Bil.

Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a. Lily Roland Pn. Melalui perhimpunan sekolah b. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahun Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program Penambahbaikan Pskk/smkbr [135] . Mariatta Joshua 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a.PELAN OPERASI 1 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum bermula c.

Mariatta Joshua 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri 3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lagi bakat yang ada pada diri mereka Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Guru Penasihat Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk meningkatkan keberkesanan setiap aktiviti Pskk/smkbr [136] . Lily Roland Pn.PELAN OPERASI 2 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Sepanjang tahun Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang berminat Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn.

KELAB BAHASA CINA Pskk/smkbr [137] .

ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Masalah pengangkutan Pskk/smkbr [138] .Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 . W3.

Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 12 orang = 15 orang = 20 orang = 25 orang 2.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang Masalah 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat Pskk/smkbr [139] .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 2. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2013 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Kehadiran kurang memuaskan 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.

00 Julai RM 100 . Guru Kelab Jan RM 100.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina 1.Guru Kelab kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1. kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil 1 Program Ceramah Motivasi Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar Nov RM 100. Meningkatkan 1. Duit Kelab 3 Kuiz Bahasa Cina 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00 Duit Kelab Ogos 4 Lawatan Sambil Belajar 1.Guru Kelab RM 100.Meningkatkan 1. Guru Penolong pengetahuan Kanan tentang Bahasa Kokurikulum Cina 2.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini Pskk/smkbr [140] . Guru Kelab 3. Semua guru 1.00.

3 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Bahasa Cina Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [141] . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.1 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. kebudayaan & kesusasteraan China Januari / September Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.4 .PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah. Pelaksanaan aktiviti 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.2 .Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .2.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.1 .Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Program dijalankan pada bulan Jan 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Ceramah Motivasi Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Jan Ahli Kelab Bahasa Cina 1. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [142] .Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Ng Sze Fui 1. Lai Chun Kin 2. Taklimat program Ceramah Motivasi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.3.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 1.3. Pelaksanaan aktiviti 5. Bong Lee Phin 3.

PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Bahasa Cina Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1. Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [143] .5 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.4.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.Pelaksanaan aktiviti 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Ketua Penyelaras .Taklimat program Kuiz Bahasa Cina – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.3.

1.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [144] . Ng Sze Fui 1.3.Program dijalankan pada bulan Nov 5.4.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Lawatan Sambil Belajar Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Nov Ahli Kelab Bahasa Cina 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pengetua . Bong Lee Phin 3.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa perhimpunan Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1. Lai Chun Kin 2.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat daripada guru pengiring 5.Pelaksanaan aktiviti 5.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.

KELAB BAHASA IBAN Pskk/smkbr [145] .

Guru berpengalaman. tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 .SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. komited dan terlatih PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – O2 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT – T) T2 – T3 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . Pskk/smkbr [146] .

Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan STRATEGI 4. 6. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 5. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 6.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100% 6. INDIKATOR PENCAPAIAN 4. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 4. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 % Pskk/smkbr [147] . Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan MASALAH 5. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5.

Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan Guru penasihat Kelab penglibatan Bahasa Iban pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan PCG Kokurikulum – RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. Pskk/smkbr [148] .PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM 1. Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Iban Kelab Bahasa Iban setiap tahun 2. Promosi Kelab Bahasa Iban OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang tahun PCG .

1 c. Berdasarkan hasil penilaian . Perhimpunan sekolah b.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 2. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [149] .

c. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [150] . 10.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 6. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA Pskk/smkbr [151] .

Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 . Pskk/smkbr [152] .ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang Masalah 3. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Kehadiran kurang memuaskan 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 4.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat Pskk/smkbr [153] .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 2. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2.

00. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut. Guru Penolong Kanan KK 2. Guru Kelab 2 RM 100. 1. Guru Kelab kesihatan 2. Guru Penolong kesedaran murid Kanan KK tentang isu-isu 2. Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [154] .Guru Kelab kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum. 1.00 Duit Kelab Ogos 3 Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 3. Meningkatkan 1.PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil 1 Program Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 . Meningkatkan 1.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.

1 Mengenalpasti murid 3.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.Pelaksanaan aktiviti 5.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab ERT Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [155] .Taklimat program Buku Skrap 1.3 .Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Januari / September Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.1 .Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.4 .2 .Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. 1. 2.2 Pelantikan Penyelaras program 2.

Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Ketua Penyelaras .1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Ogos Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Kelab ERT 1. Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [156] .Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1.2 Pelantikan Penyelaras program 2.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Demonstrasi membuat kek dan biskut Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. Guru Kelab ERT. Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan.

Program dijalankan sepanjang tahun 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [157] .4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab. menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. Pengetua .1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. 5. Pelaksanaan aktiviti 5.2 Pelantikan Penyelaras program 2.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.

KELAB SAINS Pskk/smkbr [158] .

Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2. W3 – tidak minat belajar tentang sains Pskk/smkbr [159] . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.Masalah pengangkutan bagi murid harian KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 = 20 orang = 25 orang = 30 orang = 35 orang = 40 orang 6. Kehadiran kurang memuaskan 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang Masalah 5. Mempelbagaikan aktiviti 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat Pskk/smkbr [160] .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 2. Meningkatkan kualitI aktiviti Indikator Pencapaian 1.

Tanggungjawab 1. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan sains 2 Kuiz Sains 2. Semua guru Ogos 3 Buku Skrap 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil 1 Program Membuat replika menggunakan suratkhabar. Objektif 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [161] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. 1. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab 3. 1.

1 .September Semua pelajar menengah atas Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas. Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 7.1 – Mengenalpasti murid 9. 3.Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4.2 . Pelaksanaan aktiviti 5.2 – Pelantikan Penyelaras program 8. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sains Memantau penerimaan replika yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [162] . 7. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10. 5.4 .3 . Taklimat program 7.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8. Januari .Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki.

2 . Program dijalankan dalam 1 fasa 7.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5.3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 2. Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sains Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains 3.1.1 – Penerangan Program – Guru Panasihat 4. Ketua Penyelaras . Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 6. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [163] . Taklimat program 10. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 5. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5.

1.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 5. Ketua Penyelaras . Januari. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [164] . Pengetua . Taklimat program 10. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Projek Buku Skrap .Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.2 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.September Semua ahli kelab sains Guru Kelab Sains 1. Pelaksanaan aktiviti 4. Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4.2 – Penerangan Program – Guru Panasihat 2.

KELAB SENI VISUAL Pskk/smkbr [165] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni Pskk/smkbr [166] .

PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang MASALAH 1. Mempelbagaikan aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2. Meningkatkan kualiti aktiviti INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 2. Penglibatan pelajar kurang MATLAMAT 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat 2. Kehadiran kurang memuaskan Pskk/smkbr [167] .Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 STRATEGI 1.

Guru Kelab 1.00 Duit Kelab 2 Membuat hasil karya 3 - Badan Sihat Otak Cerdas Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [168] .Guru Kelab Sepanjang tahun RM 100. Guru Penolong Jan Kanan September Kokurikulum 2.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 1. Semua guru 1. Guru Kelab 3.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1.PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1 Program Folio [ isu-isu seni dan budaya] Objektif 1. Guru Penolong Ogos Kanan Kokurikulum 2. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya 2.

2 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.1 . Taklimat program Folio / Karya – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.4 .Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Memantau penerimaan folio yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [169] . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.3 . Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Folio / Karya Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Januari / September Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Kelab Pendidikan Seni Visual 1.

KELAB SEJARAH Pskk/smkbr [170] .

Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan. W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan.Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun. S3 ..makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 . W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah. ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Pskk/smkbr [171] . PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal. W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 .

Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 Strategi 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2.PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang Masalah 11. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 12.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat Pskk/smkbr [172] . Kehadiran kurang memuaskan 1.

PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Kenegaraan ] Objektif 1.00. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber RM 100 .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [173] .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1. Duit Kelab Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Sejarah 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00 Duit Kelab Julai Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1. Guru Kelab 3. Semua guru RM 100.Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan Tanggungjawab 1.

1 – Mengenalpasti murid 3.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.4 .2 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.2 – Pelantikan Penyelaras program 2. Taklimat program Buku Skrap 1. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.aktiviti 5.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sejarah Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [174] .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan . Pelaksanaan aktiviti 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Januari / September Ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah 1. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 .3 .

Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [175] .PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sejarah Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Julai / Ogos Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.2.3. Taklimat program Kuiz Sejarah 1.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya semasa perjumpaan kelab. Ketua Penyelaras .4.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab. 5.2 – Pelantikan Penyelaras program 2.AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.6.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab 5. Pelaksanaan aktiviti 5.5 . 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pengetua . 1.

Pelaksanaan aktiviti 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Sejarah 1.3 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. En.3.2.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .4 – Pelantikan Penyelaras program 2.3. McKinley 1. Program dijalankan sepanjang tahun 5. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [176] . En. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1. Andrew Teram 2. En.1 . Vincent Lim 3.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.

KELAB GEOGRAFI Pskk/smkbr [177] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % Pskk/smkbr [178] .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .

Mempelbagaikan aktiviti = 52 orang = 65 orang = 75 orang = 85 orang = 100 orang 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat Pskk/smkbr [179] . Kehadiran kurang memuaskan 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014 ) KELAB GEOGRAFI Isu Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang Masalah 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.

Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [180] .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.00. Guru Kelab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 . Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan geografi 2 Kuiz Geografi 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Alam Sekitar ] Objektif 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00 Duit Kelab Ogos 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tanggungjawab 1. Guru Kelab 3. Semua guru RM 100.

Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.1 .Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Geografi Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [181] .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Januari / September Ahli Kelab Geografi Guru Kelab Geografi 6. Pelaksanaan aktiviti 5.4 . Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7. Program dijalankan dalam 2 fasa 10.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 8. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.2 .3 .

Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [182] .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 3. Program dijalankan dalam 1 fasa 10. Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Geografi Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan 6. Taklimat program Kuiz Geografi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.2.4.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.3.Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.5 . Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . Ketua Penyelaras .6.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5.

Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 14.1 .3.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Pelaksanaan aktiviti 5. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 12.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [183] .Raiyah Akip Ibrahim 2.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 4. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 13. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Program dijalankan sepanjang tahun 15. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .2.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Geografi 1.Alfizah Putit 11.3.

semua guru kanan. MAJU‖ ‗SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN‘ Pskk/smkbr [184] . TEKUN. sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014.PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. semua penolong kanan. SMK BALAI RINGIN ―BERDISIPLIN. semua guru serta kakitangan diatas kerjasama.

Pskk/smkbr [185] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful