Pskk/smkbr [1

]

Bilangan 00 BAHAGIAN 1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 BAHAGIAN 2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

Kandungan Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan

Muka Surat 1-4

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia

5 5 5 5 6 6 6 7-10 10

Kurikulum Kebangsaan Perancangan Strategik SMK Balai Ringin Pemakaian SKPM Visi SMK Balai Ringin Misi SMK Balai Ringin Matlamat SMK Balai Ringin Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah Motto Sekolah Falsafah Sekolah Matlamat Sekolah Budaya Sekolah Ikrar Sekolah Slogan Sekolah Huraian Elemen Logo Sekolah Carta Organisasi Sekolah

10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 - 15 17

Pskk/smkbr [2]

BAHAGIAN 3 1.0 2.0 3.0 4.0 BAHAGIAN 4 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 BAHAGIAN 5 1.0 2.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA TAMPAR 85 – 91 92 – 95 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM – PBSM UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP UNIT BERUNIFORM – PANDU PUTERI UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM UNIT BERUNIFORM – KADET REMAJA SEKOLAH UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BOMBA 27 - 28 29 – 37 38 – 44 45 – 52 53 – 58 59 – 70 71 – 77 78 –84 Falsafah, Visi dan Misi Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum Struktur Organisasi Kokurikulum Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 18 19 - 22 23 24 – 26

Pskk/smkbr [3]

Bilangan 3.0 4.0. 5.0 6.0 BAHAGIAN 6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Kandungan SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA SEPAK SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA JARING SUKAN DAN PERMAINAN – SEPAKTAKRAW SUKAN DAN PERMAINAN – HOKI

Muka Surat 96 – 100 101 – 107 108 – 115 116 – 120 121 – 130 131 – 136 137 – 144 145 – 150 151 – 157 158 – 164 165 – 169 170 – 176 177 - 183 184

KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA INGGERIS KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA CINA KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA IBAN KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA KELAB DAN PERSATUAN - SAINS KELAB DAN PERSATUAN – SENI VISUAL KELAB DAN PERSATUAN – SEJARAH KELAB DAN PERSATUAN – GEOGRAFI PENGHARGAAN

Pskk/smkbr [4]

BAHAGIAN 1
1.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 2.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. 3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu; Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera; Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pskk/smkbr [5]

5.0

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.

6.0

OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja; 6.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan 6.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

7.0

PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7.1 Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan. 7.2 Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. 7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

Pskk/smkbr [6]

pengucapan dan tindakan. 8. Antara amalan amanah adalah: 8. Justeru. 7. berdisiplin. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8.1. dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang. Selain itu.3 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.Aktiviti yang berperaturan. 8. Justeru.1.1 8. warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan.4 8. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan. mulia. sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama. dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan .1.1.1 Amanah .5 Pskk/smkbr [7] .7.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan.5 Berdisiplin dan beradab . Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.2 8.1. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. tanpa menyeleweng dan cuai. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain.Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.

4 8.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8.1 Menggunakan seluruh potensi.3.8. kepakaran. dan Sentiasa meningkatkan ilmu. Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi.2.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8. keupayaan.3.2. dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah.2 Benar . Pskk/smkbr [8] .4 Bersyukur .2. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh.2. Bercakap benar dan menepati janji.3 Bijaksana .3.3 8.4.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan.3 8. 8. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. dan Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan. dan profesionalisme.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.2 8. rela berkongsi pengalaman.4 8. tidak bercakap bohong dan mungkir janji.3. 8.2 8.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak.

8. dan Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab. dan ujian serta tidak boleh berputus asa. atau menaburkan fitnah.5. bukan kerana pangkat.5.6 Ikhlas . Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar.4 8.5 Dedikasi .5.4. kedudukan.3 8. atau mendapat perhatian orang lain.4.2 8. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8.4.4 8.6.5.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka.1 8. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan.3 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. berdendam. Pskk/smkbr [9] . 8. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. teliti dan ceria.1 8. 8.6.2 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.5 8. tidak cuai atau merungut.5.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8. kegagalan.

menghargai.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin. kemahiran. nilai. dan mengambil berat seperti: 8.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami. atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih.7 Penyayang . Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka.3 8. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan.7.7. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan. dan Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan. unsur kebudayaan.5 9. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian.3 8.5 Memberikan layanan yang baik. tanpa mengira pangkat. Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion.6. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid Pskk/smkbr [10] .7. 8.1 8.4 8. BAHAGIAN 2 1.7.2 8. Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas.6. norma.6. status.0 Bersifat pemaaf dan penyayang.8.4 8. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. tidak berdendam. sombong serta meninggi diri.7.

1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada. kaedah pengajaran berkesan. 2. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan.2 2.6 2. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2.7 Pskk/smkbr [11] . dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan. Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan. mental.4 2. 2. 2. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran. SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui. SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid dalam kokurikulum.3 2. bidang akademik. SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan.dengan sepenuhnya dari segi jasmani. rohani.

9 3.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan. melaksanakan.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6. dan SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan.2. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3. Pskk/smkbr [12] . kokurikulum dan sahsiah diri.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah. dan menilai Perancangan Strategik sekolah.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik. KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan. memantau. 5. 4. menyelia.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014.0 PEMAKAIAN SKPM . 6. 2. 3.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi dan berdedikasi. dan 3.

dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan. 7.6 Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah. komited.1.4 Disiplin dan sahsiah murid membanggakan. 7. Maju Pskk/smkbr [13] . 7. 7.2 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri.1. 6. pihak sekolah telah menggubal piagamnya seperti tersebut di bawah: 7.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan. masyarakat dan negara.1.1.1.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap.1. 7. Tekun. canggih.5 Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara. pantas dan bijaksana. murid.1. bertanggungjawab dan produktif. berdisiplin.8 Menguruskan kerja dengan cekap.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara.5 Menyediakan staf yang berdedikasi. berkesan. dan 6. 6.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. 7. lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.6. 6.1.3 Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi. 8. 7. 7.

3 Inovatif dan kreatif 11.2 Berusaha ke arah kejayaan 11.0 MATLAMAT SEKOLAH 10.9.5 Produktif dan berkualiti 12.4 12.0 BUDAYA SEKOLAH 11.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10.2 12. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12.1 Bersikap prihatin 11.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10.0 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran untuk kebaikan bersama.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudahan-kemudahan yang telah disediakan.4 Bersatu dan bekerjasama 11. berdisiplin. Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.5 13. bermoral dan berakhlak mulia 10.3 Melahirkan murid yang sihat.3 12. 10. Belajar bersungguh-sungguh. SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku Pskk/smkbr [14] .1 12. Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna.

14.0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN “DISIPLIN TEKUN MAJU” The badge carries the national and state colours. The Otter (locally named „Ringin‟) is the school symbol and also carries the school‟s name. Pskk/smkbr [15] .

COGWHEEL THE „EYE‟ The school motto: “Disiplin. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. The „eye‟ (in the centre). Pskk/smkbr [16] . Maju” is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. The blue pupil represents unity among all in the school. leadership and authority.BLUE SASH YELLOW BOOK WHITE BACKGROUND The blue sash represents the symbol of unity. The yellow book represents the book knowledge. Tekun. The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future.

Serian Bhd Setiausaha Peperiksaan Guru Cemerlang * Bahasa Melayu SPM * Matematik SPM * Matematik PMR Pembestraian Sekolah Pekerja Rendah Awam Perhimpunan Kewangan & Akaun Pembantu Tadbir Penyelaras Pentaksiran & Penilaian Sekolah Penyelaras PMR Penyelaras SPM Pskk/smkbr [17] . MAIMUNAH HJ.0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN PIBG PENGETUA HJH. Kesihatan & Keselamatan (3K) Ketua Penyelia Asrama JK Kebajikan Staf & Bilik Guru * Bahasa Iban * Bahasa Cina Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Panitia * Sains * Matematik Guru Rumah Sukan Penyelia Asrama Kantin Sekolah JK Data & Dokumentasi Tukang Masak Pangkalan Data Sekolah Majalah Sekolah JK PPSMI JK Perancangan Strategik Sekolah Diari Sekolah Pejabat Am Ketua Pembantu Tadbir Inventori & Harta Modal Pentadbiran Am Pembantu Tadbir Pembantu Am Rendah Guru Penasihat Badan Pengawas Ketua Panitia * Sejarah * Geografi * Pendidikan Seni Visual * Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan * Pendidikan Moral * Pendidikan Islam * Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Koperasi SMK Balai Ringin.15.Kurikulum) PETRUS SIMON AWAN Jawatankuasa Pembangunan Sukan Setiausaha Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) SARI AJI Pengurusan Sahsiah Murid Pentadbiran Am Kurikulum Pusat Sumber Sekolah Guru Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Ketua Kelas Lembaga Disiplin Murid Guru Pengurus Sahsiah Murid Badan Pengawas Sekolah Guru Biasiswa/ Bantuan Khas Ketua Waden Asrama JK Pembangunan Fizikal Ketua Bidang Bahasa Ketua Panitia * Bahasa Melayu * Bahasa Inggeris Guru Perpustakaan & Media Guru Khidmat Media Guru Khidmat Pusat Akses Guru Khidmat Bilik Bahasa Guru Khidmat Perpustakaan Guru Khidmat Bilik BBM JK Perkembangan Staf Guru SPBT Waden Asrama JK Jadual Waktu AJK Kebersihan. BUJANG Penolong Kanan (Pentadbiran & Kurikulum) LEONG MING MENG Pengurusan Kebajikan/ Kemudahan Murid Pengurusan Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Beruniforn Penyelaras Kelab/Persatuan Penyelaras Sukan/Permainan Akademik Guru Khidmat Makmal Komputer Kerjaya Guru Khidmat Balai Maklumat Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Panitia * Kemahiran Hidup * Ekonomi * Teknologi Maklumat Disiplin Pencegahan Dadah/Rokok Psikososial/Kesejahteraan Mental Keibubapaan Pembangunan Diri Penolong Kanan (Ko .

fizikal dan emosi yang tinggi agar dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum Pskk/smkbr [18] . berketrampilan.BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin. mempunyai daya saing. disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental.

jujur dan bersih.2 1. bertanggungjawab.3 1. Mengilap.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. 1. 1. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pencapaian melalui daya saing yang sihat. mengukuhkan minat. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi. gred A. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan. Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psikomotor. taat setia. intelek dan jasmani yang seimbang. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. 2. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum.1. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. Mengukuhkan interaksi. kelab.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi. guru dan juga dengan masyarakat luar. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menerapkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah untuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. permainan. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. persatuan dan badan beruniform. berdisiplin.4 Pskk/smkbr [19] . dan jumlah bilangan murid seramai 1. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. beradab.

2 3. budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara.4 3.3 3. Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai. Meningkatkan penglibatan. pelajar dengan guru dan kakitangan. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat. 3. Perancangan Strategik Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk. Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan .1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri sekolah.3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara. jasmani. kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar.5 Pskk/smkbr [20] . sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. 3. masyarakat dan negara.

4. negeri dan kebangsaan.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 4. 4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai. sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan. 4. 4. untuk tujuan pemupukan perpaduan.3 Melibatkan murid. daerah.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah. 4. Pskk/smkbr [21] . merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun 4.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid.5 Menyelia. 4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam. dari semasa ke semasa. kelab/persatuan .4.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Untuk mencapai matlamat tersebut.

Penyelaras Sukan & Permainan.8 5.5.2.2.9 Pskk/smkbr [22] .3 5.5 5.2 5.2.6 5.2 5.2.4 5. Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.7 5.2.1 5.2.2.2.2.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan 5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM 5.

HELANG – NGIEN HOCK WUONG 4. JOGATHON Pskk/smkbr [23] . SUKAN OLAHRAGA 2. RENTAS DESA 3. SMK BALAI RINGIN. PUNAI – NOOR ASRUL ANUAR 5. TEKUKUR . KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG GURU PEN. ZAIDAN SAPIAN JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM PENYLARAS SUKAN DAN PERMAINAN PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA PKBM KRS PENGAKAP BSMM PANDU PUTERI ST JOHN AMBULAN PUTERI ISLAM SOO BAKH DOO ASAHI KARATE DO OLAHRAGA BOLA JARING HOKI BOLA TAMPAR BOLA SEPAK/ FUTSAL SEPAK TAKRAW TENIS PING PONG BOLA LISUT BADMINTON KELAB BAHASA INGGERIS KELAB BAHASA MELAYU KELAB SEJARAH KELAB SAINS KELAB MATEMATIK KELAB BAHASA CINA KELAB BAHASA IBAN KELAB GEOGRAFI KELAB ERT KELAB SENI VISUAL GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. CAMAR – MEDIK SANGIN 6.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM. KENYALANG – ZULL ALFFIAN 2.MOHD FIDAUS RIZWAN 3. NURI – MOHD FIRDAUS ABDULLAH GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1.

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) Pskk/smkbr [24] .

BADAN BERUNIFORM.SASARAN PENCAPAIAN DALAM. OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 MSSS Bahagian 1 Olahraga MSSS 60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 2 wakil Johan 6 wakil 2 wakil 12 wakil 3 wakil Johan 7wakil 3 wakil 15 wakil 4 wakil Johan 8 wakil 4 wakil 20 wakil 5 wakil Johan 9 wakil 5 wakil 25 wakil 6 wakil Johan 10 wakil 6 wakil MSSM Kebangsaan MSSD 2 Rentas Desa MSSS MSS Negeri MSSM Kebangsaan Pskk/smkbr [25] . PERMAINAN.

MSSD 3 Bolasepak MSSS MSSS Bahagian Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan 3 Wakil Naib Johan 4 Wakil Ketiga 4 Wakil Penyertaan 4 Wakil Johan 5 Wakil Naib Johan 5 wakil Top 5 5 Wakil Johan 6 Wakil Johan 7 wakil Top 3 6 Wakil Johan 7 Wakil Johan 10 wakil Naib Johan 7 Wakil Johan 8 Wakil Johan 13 wakil Johan MSSD 4 Sepak Takraw MSSS MSSS Negeri 5 Bola Tampar MSSS Hoki MSSS MSSD MSSS Negeri MSSD 6 BRIGED / NEGERI 7 PKBM ( Darat) KEBANGSAAN 8 Kadet Bomba MSSD Johan Top 5 Tempat ketiga Johan Top 4 Naib Johan Johan Top 3 Naib Johan Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan 9 Kadet Remaja Sekolah MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan Pskk/smkbr [26] .

10 Choral Speaking Competition MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11 Pertandingan Drama MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan Johan 12 Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan MSSD Johan Johan Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSS Negeri Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 14 Pertandingan Forum MSSD 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD MSSS Negeri Naib Johan Top 3 Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Pskk/smkbr [27] .

Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b.BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan Pskk/smkbr [28] . Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM Pskk/smkbr [29] .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] Pskk/smkbr [30] .

O) O1 – Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah O2 – Sokongan padu daripada pihak PIBG O3 – Sokongan dari BSMM Cabang Serian Pskk/smkbr [31] . 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 – Kekurangan alatan bantu mengajar ANCAMAN (Threat . 3.ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM.T) T1 – Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 – Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh T3 – Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka PELUANG (Opportunities . SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength – S) S1 – Terdapat guru yang berpengalaman dan komited S2 – Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian S3 – Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat S4 – Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih S5 – Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness – W) W1 – Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% W2 – Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 – Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai W4 – Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 – Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg.

Menggalakkan ahli-ahli pengetahuan guru jawatankuasa mengikuti bertambah. Kepimpinan dan Pejabat BSMM atau kebolehan meningkat. Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2. kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu 4. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2. cabang-cabangnya mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan STRATEGI Pskk/smkbr [32] .ahli semasa perjumpaan 2. Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti persatuan MATLAMAT 1. Mempelbagaikan aktiviti 1. Kemahiran dan 3. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3. Peratus kehadiran semasa perjumpaan ahli. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan INDIKATOR PENCAPAIAN 1.PELAN STRATEGIK BSMM ISU Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan MASALAH 1. Menggalakkan guru meningkat penasihat mengikuti kursus/latihan yang 2. Penglibatan ahli-ahli dianjurkan oleh dalam aktiviti Ibu Pejabat BSMM atau persatuan meningkat cabang-cabangnya 3.

Pengetua Oktoner ahli yang aktif dan cemerlang 2.Bil 1 Program Pertolongan Cemas 1. 2. Penolong Kanan 2010 selebih sepanjang tahun. 4 Pertandingan antara platun 1. 3. 2. 1. 2 Kawad Kaki 3. Guru Penasihat pengelolaan Majlis Menarik lebih ramai penyertaan Kos/Sumber RM150/Tabung BSMM Indikator Pencapaian Peratus kehadiran ahliahli semasa perjumpaan RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Pskk/smkbr [33] . 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. 2. KK Meningkatkan kemahiran 3. 2. 5 Malam Anugerah BSMM 2. 1. Penolong Kanan Hari Sukan ahli-ahli untuk mempraktikkan KK Sekolah pengetahuan pertolongan cemas 2. SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Objektif Tanggungjawab Tempoh Meningkatkan pengetahuan Guru Penasihat : Januari pertolongan cemas asas dari segi Cikgu Constant hingga teori dan praktikal Ngadan Oktober Meningkatkan pengetahuan Cikgu Joseph Ak 2010 tentang jenis-jenis penyakit Samson dan cara-cara pencegahannya Menarik lebih ramai penyertaan Mendedahkan ahli-ahli kepada Guru Penasihat : Januari asas kawad kaki Cikgu Joseph Ak hingga Melahirkan ahli-ahli BSMM Samson Oktober yang mahir dalam kawad kaki 2010 Memberi peluang kepada 1. Guru Penasihat Sepember tentang teori dan pratikal 2010 pertolongan cemas asas Menarik lebih ramai penyertaan Memberi penghargaan kepada 1. Guru Penasihat 2010 yang telah dipelajari Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan Menilai pengetahuan ahli-ahli 1.

Masa yang sesuai 3. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [34] . Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2. Perlaksanaan aktiviti 5. Kenal pasti tempat yang sesuai 3.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Taklimat Program 1. Cikgu Joseph Ak Samson 1. Cikgu Constant Ngadan 2. Menarik lebih ramai penyertaan murid Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat: 1. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertolongan Cemas 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.2 Pratikal pertolongan cemas 5.2 Penerangan tentang program 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3.3 Perlantikan penyelaras program 2. Kekurangan alat bantu mengajar 4.

Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3. Cikgu Joseph Ak Samson 1. Kesuntukan masa 2. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [35] . Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pakaian seragam 4. Taklimat Program 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan bantuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3. Masalah tempat untuk latihan kawad 4. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpulan Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru penasihat BSMM : 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Kawad Kaki 1. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3. Perlaksanaan Program 2.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad 1.3 Perlantikan penyelaras program 2.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahiran kawad kaki yang asas 2.2 Penerangan tentang program 1.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4. Kenal pasti Bakat 4.

Perlaksanaan aktiviti 5. setiausaha dan ketua guru penasihat 2.Oktober Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang 1. Kekurangan ahli untuk bertugas 2.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Mulai bulan Febuari . Taklimat kepada semua ahli yang bertugas 3. Penolong Kanan KK 2. Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memindahkan pesakit 4. Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [36] . Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas 1. Guru-guru Penasihat 1. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1.

Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 3.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1. Bilangan ahli yang ramai 2. Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [37] . Perancangan program 1. Perlaksanaan program 2. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Bulan Ogos Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertandingan antara platun 1.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah 1.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.

3 Perlantikan penyelaras program 2. Kekurangan bajet Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [38] .3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1.2 Atur cara majlis 5. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Pengetua 2. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Masa yang sesuai 2. Menarik lebih ramai penyertaan Bulan Oktober Semua ahli BSMM 1. 4.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Majlis Anugerah BSMM 3. Perlaksanaan aktiviti 5. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun. Guru Penasihat 1. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan 5. Taklimat Program 1. Penolong Kanan Kokurikulum 3.2 Penerangan tentang program 1.

PERSATUAN PENGAKAP Pskk/smkbr [39] .

S2 . komited dan terlatih S3 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [40] .Pengetua yang komited dan berpengalaman. O2 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman. S4 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat – T ) T1 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 .Hubungan baik dengan agensi luar.Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .Sokongan dari PIBG.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.

PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [41] . Ramai pelajar tidak hadir setiap tahun kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. . Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang 2. Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan. 3.

PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL. 1. Penolong Kanan 3. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1. Pengetua 2.AJK Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 3.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org Pskk/smkbr [42] . Pengetua 2. Penolong Kanan 3. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1. Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1. Guru Penasihat April – Oktober RM5000 .PenyelarasUnit Beruniform 4.PenyelarasUnit Beruniform 4. Guru penasihat 2.

Pengetua 2. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [43] .kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3. Masalah kewangan ( modal ) 2.Penyelaras Unit Beruniform 4. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1. Penolong Kanan KoKurikulum 3.Guru Penasihat 1.3 perlaksaanaan program 2.masa dan tempat 1.2 pengisian program 1. Perlaksanaan Program 3.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 April/Mei 2010 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) 1.1 tarikh.

Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5. Masalah kewangan 2.Penyelaras Unit Beruniform 4.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1.3 Perlantikan AJK 2.2 Pengisian program 1. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. Penolong Kanan KK 3.Guru Penasihat 1.1 Objektif program 1. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Pelajar diberi penerangan mengenai 1. Pengetua 2.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [44] . Perlaksanaan Program 4.

5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua. Penolong Kanan KK. Pskk/smkbr [45] . Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.4 Jalankan Latihan 1.3 Agihan Tugas 1.2 Lantik AJK 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.

PERGERAKAN PANDU PUTERI Pskk/smkbr [46] .

iaitu hari Rabu. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. Pskk/smkbr [47] . W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. W2 Peralatan kurang sempurna. S2 Sokongan daripada ibu bapa. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. S9 Sekolah satu sesi. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik .ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan.

Penglibatan ahli kurang memuaskan 1.Mewajibkan kehadiran ahli.Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan.Pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran Pskk/smkbr [48] . Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. 2.Pemimpin memohon waran. 2.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina.PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 100 % ahli hadir. 2. 1. 1. iaitu perempuan sahaja. 3.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri.

PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil. RM800 KK Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran. – Okt.Normala J.Pn. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan.Pn.Roseline R. 3.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 Tiada Setahun KK perkhemahan sekali 3. 3.Roseline R. Kos / Sumber RM200 KK TOV ETR Indikator Pencapaian 1.Pn. Perkhemahan Ahli mempraktikan 1. Lawatan Sambil Belajar Oktober RM200 KK Tiada lawatan Setahun sekali. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran.Cik Linda Hon Siew Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan 100% ahli Seminggu menguasai sekali ilmu kepanduan.Normala J.Pn. Pskk/smkbr [49] .Pn. 1. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1. 3.Normala J. 2. 4. kepanduan.Pn. ilmu-ilmu 2. 2. 2.Roseline R. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Okt. 1. 100% pemimpin berwaran.Normala J. 2.Pn.Cik Linda Hon Siew Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru.Pn.Cik Linda Hon Siew Jan. 3. 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan.Roseline R.

Cik Linda Hon Siew 1.Pn. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [50] . Nyanyian 5.Oktober Semua ahli 1. Mengambil kedatangan/’Row Call’ 2. Lagu Dunia dan Taps Kehadiran pelajar tidak 100% Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu aktiviti bagi meningkatkan keberkesanannya.Normala Jahiri 3. Permainan kecil 4. Aktiviti bulanan 3.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Januari .Roseline Runggai 2.Pn.

1 Agihan tugas  Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan  Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2.Pn.3. Penyediaan Kertas Kerja 2.2 Lantikan AJK 2.Roseline Runggai 2.Laporan & Refleksi 1. Mesyuarat AJK: 2.5 Bincang aktiviti 2.Pelaksanaan perkhemahan 5.Normala Jahiri 3.6 Tetap tarikh & tempat 3.Masalah kewangan 2. Penilaian 6.Cik Linda Hon Siew 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.3 Perincian tugas 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perkhemahan Kecil Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.4 Bincang kos 2. Jun Semua ahli 1.Pn.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Perkhemahan bermalam Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [51] .

Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Penolong Kanan Kokurikulum Laporan perkhemahan Tempat lawatan yang lebih menarik Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [52] .Normala Jahiri 3.Cik Linda Hon Siew 1. Taklimat lawatan 5.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Oktober Semua ahli 1. Pemilihan tempat 2.Roseline Runggai 2.Pn. Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa 4. Pelaksanaan lawatan 1.Pn. Permohonan kelulusan 3.

Penolong Kanan Kokurikulum.menaikkan bendera .Pegawai Berwaran Pandu Puteri. Permohonan untuk penilaian 3. Penilaian – kawad ladam kuda .pelaporan .Pn. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [53] . 1. 2. Pemimpin lulus berwaran Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan.Roseline Runggai 1.Kepelbagaian tugas pemimpin.Tempoh masa yang terhad 2.Pesuruhjaya Daerah Serian 3. Penyediaan buku log dan bahan 2.bersurai 1.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran Januari – Oktober Semua ahli 1.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Pskk/smkbr [54] .

Hari perjumpaan diselaraskan S2 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 . S3 .Sekolah satu sesi S5. Ancaman ( Threat – T ) T1 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Hubungan baik dengan agensi luar.Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 – Bantuan kewangan yang terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [55] .Sokongan dari PIBG.ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength – S ) S1 . O2 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .

Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2.2. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. 3.Mempelajari asas –asas agama 3. 2. Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. 1. Pskk/smkbr [56] . 1.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1. Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI. Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 1. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1. Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2.

Penolong Kanan KK 2. 1 Program Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Objektif Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI Tanggungjawab 1. PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil.3. Guru penasihat PPI Tempoh Januari hingga Oktober Kos/Sum ber TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Indicator Pencapaian Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap 2 Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Pskk/smkbr [57] .

Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Penolong Kanan KK 3. Pengetua 2. 4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1. Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1. Guru penasihat Penganjur April 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengaka p menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain Pskk/smkbr [58] . Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki.3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1.

5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.4 Jalankan Latihan 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut Pskk/smkbr [59] .4 Jalankan Latihan 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.2 Lantik AJK 1. Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Jun hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Perancangan : 1.3 Agihan Tugas 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.1 Ucapan Guru Penasihat 1.4.2 Lantik AJK 1. Penolong Kanan KK.5 Buat Penilaian Peruntukan dan logistik Pengetua. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.3 Agihan Tugas 1. Penolong Kanan KK.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH Pskk/smkbr [60] .

Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS Pskk/smkbr [61] .Selepas bulan jun tg. dan 5. W2.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain. perpustakaan. O2.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah. 3.Guru penasihat mengajar .Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab . O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) Kelemahan (Weakness – W) W1. Ancaman (Threat – T) T1.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila diperlukan. Peluang (Opportunities – O) O1. S6. W5. S7. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang. T4. S2.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan. T3.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik. S5.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang. mengenali dan memahami masalah semua ahli. W7.Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. T2.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang. W3. W4.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah. W6.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S) S1.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik.

Taraf keahlian KRS KRS kurang daripada kurang 150 orang memuaskan 2. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 125 orang  2011 – 150 orang  2012 – 175 orang  2013 – 195 orang  2014 – 200 orang Pencapaian 1. Strategi 1. semasa perjumpaan atau latihan. Meningkatkan menggunakan peratus pelajar yang 1.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 – 2014) BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat 1. 2. Memastikan anggota menjelang tahun memakai pakaian seragam 2013. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. Indikator Pencapaian 1. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. kepada 100% 2. 1. 3. Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. Mewajibkan pemakaian pakaian seragam menggunakan pakaian seragam KRS No. 50% ahli KRS tidak 2.4 rasmi KRS semasa pakaian seragam semasa hari Rabu setiap perjumpaan yang lengkap minggu. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun:  2010 – 50%  2011 – 60%  2012 – 70%  2013 – 80%  2014 – 100% Pskk/smkbr [62] .

kenaikan pangkat 5. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1. Remaja Sekolah 4. Menghantar pelajar ke dengan baik. platun serta praktikal sepanjang serta seksyen dapat tahun. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti 6. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. 1. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. 1. 5. Melantik dan melatih pelajar berdasarkan Tingkatan 6 untuk menjadi kurikulum Kadet jurulatih. Mengadakan ujian yang diadakan. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. Diadakan sekali setahun. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 60% hadir  2011 – 70% hadir  2012 – 80% hadir  2013 – 90% hadir  2014 – 100% hadir 4. Semua ketua 1.3. melaksanakan tugas 2. Mengadakan latihan teori kompeni. 6. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat:  2010 – 60% pelajar terlibat  2011 – 70% pelajar terlibat  2012 – 80% pelajar terlibat  2013 – 90% pelajar terlibat  2014 – 100% pelajar terlibat Pskk/smkbr [63] . kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. Mengadakan kuliah 3. 2.

PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil 1 Program OPS. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2.2014 Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Keanggotaan dalam KRS 3. TUGAS 1. 2. OPS. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS Pskk/smkbr [64] . KOMPENI Objektif 1.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan Tempoh 2010. berteraskan pelajar. OPS. PAKAIAN 1. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS. JPN serta KPM. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam SERAGAM aktiviti anjuran PPD. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Jan – Okt. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat 2010.

Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki Pskk/smkbr [65] . Jun – Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Pengetua Guru Penasihat Pegawai KRS Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. PANGKAT 1. Meningkatkan pengetahuan. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS. KAWAD KAKI Jan .Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5. KULIAH 1.4. 1. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. OPS. OPS. OPS.

penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Membuat demonstrasi hasil kerja. Pskk/smkbr [66] . Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. KOMPENI Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Guru Penasihat 1. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. 3. 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pengetua 2. 2.

Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. Mewajibkan pemakaian uniform No.) Berdasarkan hasil penilaian. PAKAIAN SERAGAM 1. Kekangan : 1. JPN serta KPM. 2. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. 3. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pelajar pasif. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Pengetua 2. Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [67] . Guru Penasihat 1. 2. 2. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS.4 semasa hari Rabu setiap minggu.

Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. 3. Pelajar pasif.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. TUGAS 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. Pengetua 2. 2. 2. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pskk/smkbr [68] . penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Berdasarkan hasil penilaian. Guru Penasihat 1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri.

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KULIAH 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [69]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. PANGKAT 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Jun – Ogos Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Diadakan sekali setahun 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [70]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KAWAD KAKI 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [71]

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] Pskk/smkbr [72] .

RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. Pskk/smkbr [73] . PELUANG ( OPPORTUNITIES — O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan. O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. apabila tamat persekolahan. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai KELEMAHAN ( WEAKNESS — W) W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2. Pengangkutan trak tentera T3. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera ANCAMAN ( THREAT — T ) T1. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. T2. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. Latihan dan pertandingan menembak berisiko.ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH — S ) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat. W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PKBM (Darat).

Pskk/smkbr [74] . Indikator Pencapaian Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM Masalah 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan. Hanya 3 orang mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan.2014) Isu 1. 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan. 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah.2014) Bil. Strategi 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan. 2 Kurang guru penasihat PKBM(D). 1 Program Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 . Matlamat 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D). Indikator Pencapaian Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat.PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 . Tanggungjawab Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Tempoh Nov Kos/Sumber ATM TOV ETR Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan.

menembak. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari ATM September 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. kawat. pandu arah dan ilmu medan. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D). menembak. menembak.2 3 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. menghadiri perjumpaan PKBM(D). pandu arah dan ilmu medan. Pskk/smkbr [75] . Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Latihan Berjadual Bersama ATM. pandu arah dan pandu arah dan ilmu medan. 70% murid Peratus murid mempunyai mempunyai pengetahuan pengetahuan dan dan kemahiran kemahiran dalam aktiviti dalam aktiviti kawat. menembak. ilmu medan meningkat.

Proses Kerja 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM 1. Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan guru-guru ada komitmen lain. November Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [76] . 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera. Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah. 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. Pengetua .

4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [77] . Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain April Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain 1. Guru-guru penasihat ada komitmen lain. Pengetua . PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruniform lain. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan.

Januari hingga September Ahli-ahli PKBM Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Latihan Berjadual Bersama ATM. 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. 1. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [78] . 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. Pengetua . Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. pandu arah dan ilmu medan. menembak. Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM.

PERSATUAN KADET BOMBA Pskk/smkbr [79] .

Sebahagian guru mempunyai pengalaman.ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .Pengetua yang komited dan berpengalaman. S4 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Pskk/smkbr [80] . W5 . O2 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. S3 .Sokongan dari PIBG.Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti. S2 .Hubungan baik dengan agensi luar.Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Ancaman ( Threat – T ) T1 . dan komited .

Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah.PELAN STRATEGIK 2010 – 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba 1. Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar 2. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. . 3. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [81] ..

Guru penasihat 2.PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL. 1.AJK TEMPOH Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 3. Pengetua Julai atau 2. Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1. Penolong Kanan Ogos 3. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB 1.Guru Penasihat RM2000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Pskk/smkbr [82] . Pengetua April – 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Guru Penasihat RM3000 . Penolong Kanan Oktober 3.

pengisian program 6. perlaksaanaan program 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Perlaksanaan Program 7. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Mac / April 2010 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) 1. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8.masa dan tempat 5. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] Pskk/smkbr [83] .kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. Penolong Kanan 3. Pengetua 2. Masalah kewangan ( modal ) 2. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. tarikh.Guru Penasihat 1. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.

penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [84] .kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. perlantikan AJK 2. pengisian program 12.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. Penolong Kanan 3. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1. objektif program 11. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Pengetua 2.Perlaksanaan Program 13. Masalah kewangan 2. Pelajar diberi penerangan mengenai 10.Guru Penasihat 1.

5 Jalankan Latihan 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.3 Agihan Tugas 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.6 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua. Pskk/smkbr [85] .2 Lantik AJK 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1. Penolong Kanan KK.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN Pskk/smkbr [86] .

OLAHRAGA / RENTAS DESA Pskk/smkbr [87] .

S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. S4 . W4 – Jurulatih kerap bertukar . S3 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan. PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. T2 – Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan Pskk/smkbr [88] . KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan. W2 – Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. O2 – Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat –T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting.SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 –Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. W3 – Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa.

PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 – 60 org 2011 – 70org 2012 – 80 org 2013 – 90 org 2014 . Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa. MATLAMAT 1. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan 2. 2. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga Pskk/smkbr [89] .95 org ISU MASALAH 1. 1. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru.

SU. Klinik 1.00 hingga Sumbagan November PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Guru Penyelaras Januari RM 100. Memupuk Olahraga/Rentas kerjasama semangat Desa berpasukan dalam kalangan murid. Meningkatkan Olahraga/Rentas bilangan dan Desa peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2.PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [90] .SU Kokurikulum. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum. Karnival 1. PK KoKurikulum.

potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. Murid tingkatan satu. Pskk/smkbr [91] . 1. 3. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti.dua dan empat. Kebajikan atlit dan jurulatih. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Ucapan Ketua Jurilatih. SU Kokurikulum. Semua jurulatih yang terlibat. 1. bukan atas dasar bakat.Nama Projek Objektif PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Klinik Olahraga/Rentas Desa.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang. Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latihan ansur maju. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/padang. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan . 1.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. Januari hingga Julai. 2. 4. 1.

1. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [92] . Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit.2 Jadual pertandingan 3.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA.dua dan empat.3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih. 1.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Setiausaha Kokurikulum. 2. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Oktober Murid tingkatan satu.1 Pendaftaran pasukan 3. Format Pertandingan . Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan. Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karnival. Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Kokurikulum.3 Teknikal Pertandingan 4. 3.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3. Kekurangan Pengadil. Semua jurulatih yang terlibat.

BOLA TAMPAR Pskk/smkbr [93] .

S2 – Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid.Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan. W2 – Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad. S4 . Pskk/smkbr [94] .ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) – S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1 – Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama. S3 .Sambutan yang baik daripada murid. PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan yang padu daripada ibubapa 02 – Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar. W1 – Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain).

Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR BIL PROGRAM 1. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Guru Penasihat TEMPOH Sepanjang tahun KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN Pasukan sekolah. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan MATLAMAT 1.PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR ISU 1. STRATEGI 1. khasnya untuk pasukan perempuan MASALAH 1. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental T/JAWAB 1. Pskk/smkbr [95] . PKKK 3. Latihan Dalaman OBJEKTIF 1. khasnya perempuan. Pengetua 2.

khasnya perempuan Semua guru penasihat kelab 1. Kekurangan sumber kewangan 3. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar 1. PKKK 2. Susah mendapat pasukan luar 1. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2. Guru Penasihat PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN Pskk/smkbr [96] .PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkat kekuatan mental Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM Sepanjang tahun Semua ahli kelab. En Patrick Bong 2. Mengadakan perjumpaan kelab 3. En Lim Tsing Teck 1.

BOLA SEPAK Pskk/smkbr [97] .

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK KEKUATAN(STRENGTH –S) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. PELUANG(OPPORTUNITIES) O1- Sokongan daripada PIBG O2- Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . KELEMAHAN(WEAKNESS-W) W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan ANCAMAN(THREAT-T) T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

Pskk/smkbr [98]

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA SEPAK

ISU 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang

MASALAH Ahli kelab terlalu ramai

MATLAMAT 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih

STRATEGI 1) Menambah bilangan jurulatih

INDIKATOR PENCAPAIAN Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri.

2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan

Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS

Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

Pskk/smkbr [99]

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK

BIL PROGRAM 1

OBJEKTIF

T/JAWAP

TEMPOH Sepanjang tahun

KOS/SUMBER

TOV

ETR

2

3

Penbahagian Menimbangkan 1)Pengetua kumpulan jumlah 2)PKKK kejohanan dan 3)Guru nisbah ahli penasihat/jurulatih kelab dengan guru/jurulatih Latihan Meningkatkan 1)Pengetua dalaman kemahiran 2)PKKK guru penasihat 3)Guru /jurulatih penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Saya Boleh Meningkatkan 1)Pengetua motivasi dan 2)PKKK keyakinan diri 3)Guru pelajar dalam penasihat/jurulatih menghadapi kejohan sepanjang tahun.

Ogos dan Oktober

Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG

INDIKATOR PENCAPAIAN Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal.

Februari RM600 dan Oktober sumbang dari PIBG

Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat

Pskk/smkbr [100]

setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c. PKKK 2. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat 1. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b.PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kejohanan dan peringkat umur Bulan April-Julai Semua ahli kelab Semua guru penasihat kelab/juru latih 1. Pembahagian kumpulan a. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan 1. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2. Guru penasihat Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Pskk/smkbr [101] . Sumber kewangan terbatas 3. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2.

BOLA JARING Pskk/smkbr [102] .

S3.ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.Sikap murid yang penting menganggap aktiviti kokurikulum tidak W4 . W2 – Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan. KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%. W3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan ANCAMAN ( Treat –T ) PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan T1 – Punca kewangan agak terbatas sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu Pskk/smkbr [103] .

30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah MATLAMAT 1. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. 2. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [104] . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan 2. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH 1.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan.

Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [105] . Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100. PK KoKurikulum.

4.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.Jun Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1.2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1. Program dijalankan pada hujung minggu. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [106] .PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Februari .1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kewangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. bukan atas dasar bakat. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum.

2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1. Format Pertandingan .3 Teknikal Pertandingan 4. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [107] . Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Bulan Julai Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Kewangan Kekurangan Pengadil. 3. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Ko-kurikulum.1 Pendaftaran pasukan 3.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.2 Jadual pertandingan 3.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3.

SEPAKTAKRAW Pskk/smkbr [108] .

. S3 . ANCAMAN ( THREAT – T ) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan terhad.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab. S2.Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman.O) O1 – Sokongan daripada PIBG.ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH . KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) W1 – Kemudahan infrastruktur yang amat terhad. W4 – Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw. O2 – Hubungan baik dengan agensi luar. PELUANG ( OPPORTUNITIES. W2 – Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang. O3.Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi. W3 – Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw. Pskk/smkbr [109] . Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah. S4 – Sambutan yang baik daripada murid.S) S1 .

Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 1. MASALAH 1. Pskk/smkbr [110] .Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian. STRATEGI 1. penasihat kelab Sepaktakraw. INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 1.Menambah bilangan guru penasihat. 2. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw. 3. 2. Ahli kelab terlalu ramai. Guru penasihat kelab 1. MATLAMAT 1.Meningkatkan kurang berpengalaman dan kemahiran guru berkemahiran.

Kurang pendedahan pemain. STRATEGI 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 2. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara. 3. Menyertai perrlawanan persahabatan antara sekolah.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. Pskk/smkbr [111] . 2. . Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab. INDIKATOR PENCAPAIAN Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. MATLAMAT 1. 2.Permainan kurang cemerlang. 1. MASALAH 3.

Guru Penasihat. “Saya Boleh” 1. Pengetua 2.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . TEMPOH Sepanjang tahun. 1. Latihan Dalaman 1. Ogos dan Oktober .Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang. nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. Pembahagian 1.Mengimbangi Kumpulan. Pengetua 2. Guru Jemputan 1.Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw.Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman. 3. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Guru Penasihat. Pengetua 2. PKKK 3. Pskk/smkbr [112] . 4. KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN . Februari dan Oktober . Guru Penasihat. PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB 1.Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. PKKK 3.2014 ) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW BIL 1. PKKK 3.

Semua guru penasihat kelab 1.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat. 2. Pengumpulan semua ahli. Sepanjang tahun. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Pskk/smkbr [113] . Semua ahli kelab. Pembahagian kumpulan.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW Pembahagian Kumpulan Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat. 2. Kekurangan sumber kewangan. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. 2. 1. Gelanggang Sepaktakraw terhad. 1. PKKK Guru Penasihat Perlawanan antara kumpulan Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpaan.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2. Tini Ak Numpang 1. 3. 3. 1.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. 2. 2. 2.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan. En.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 – 15 orang ahli. 2.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili sekolah ) 2. 2. 1. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab.

PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. Penentuan program. Guru Jemputan 1. Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . 3. Pengetua 2. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab. Guru penasihat kelab Sepaktakraw. Kesuntukan masa.1 Taklimat 3. 3. . Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab. PKKK 3.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan Pskk/smkbr [114] . Melakukan latihan kemahiran secara berterusan. 5.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Latihan Dalaman Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw Bulan Ogos dan Oktober Guru penasihat 1. 1. 1. Perbincangan sesama guru penasihat. 2.Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN 1.2 Tunjuk cara 4.

5 Membuat post mortem selepas perlawanan. 2. 1. 2. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan MSSM yang diadakan setiap tahun.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pasukan dalam perlawanan.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain. Pengetua 2. 2. Kekangan masa Kekangan gelanggang Sepaktakraw. Semua guru penasihat kelab. Pskk/smkbr [115] . PKKK 3. 2. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi daripada post. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. Guru penasihat 1. Pengetua 2. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam sekolah. 2. 2. PKKK 3.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ―Saya Boleh‖ Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Februari dan Oktober Semua ahli kelab Sepaktakraw 1.3 Taklimat kepada semua ahli kelab.motem. 1. 2. 1.1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan kepada PKKK. 3.

HOKI Pskk/smkbr [116] .

W3 – Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain Opportunity ( O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. Threats ( T ) T1 – Kos peralatan agak mahal T2. PIBG dan agensi luar. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. S3 – Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi. S4 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W2 – Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. melaksanakan aktiviti kelab Pskk/smkbr [117] . Weakness ( W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 1. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan 2. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [118] .40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan. 2.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% 1. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .

2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [119] . Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS PK KoKurikulum. PK KoKurikulum. Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.

Taklimat Program Klinik hoki 1. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Pskk/smkbr [120] .1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. Program dijalankan pada hujung minggu. Guru Penyelaras.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. potensi dan minat Penolong Kanan Ko-kurikulum. bukan atas dasar bakat.PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Februari & Jun Ahli Kelab Hoki Semua guru kelab hoki 1. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN Pskk/smkbr [121] .

KELAB BAHASA MELAYU Pskk/smkbr [122] .

pidato. perbahasan dijalankan. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . bersyair. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG Pskk/smkbr [123] . bersajak. tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun.

bersyair. perbahasan dijalankan. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . bersajak. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. Pskk/smkbr [124] . pidato.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG

ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU
ISU Pencapaian Kelab Bahasa Melayu kurang memuaskan MASALAH 1. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. 2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang STRATEGI 1. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 2.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100%

Pskk/smkbr [125]

4. Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M

dilaksanakan

2M. 3. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 %

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU
BIL PROGRAM 1. Promosi Kelab Bahasa Melayu OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari PCG - RM 100  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang PCG tahun Kokurikulum – RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn

Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Melayu Kelab Bahasa Melayu setiap tahun

2.

Kelas Bimbingan

Meningkatkan Guru penasihat Kelab kemahiran Bahasa Melayu pelajar dalam menguasai 2M.

Hanya 32 % pelajar menguasai 2M Kurang

50% pelajar menguasai 2M

Kemahiran pelajar membaca dan menulis.

3.

Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab

Sepanjang PCG

Penglibatan

Pelajar terlibat

Pskk/smkbr [126]

Rakan Sebaya

penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan

Bahasa Melayu

tahun

Kokurikulum – RM 100

daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20%

secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Pskk/smkbr [127]

Perhimpunan sekolah b. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [128] . Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. Berdasarkan hasil penilaian . Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. 1 c.PELAN OPERASI I Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun.

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [129] . Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. 5. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4.PELAN OPERASI II Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. c. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan.

b. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [130] . Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Pelajar ponteng perjumpaan Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Prestasi ahli direkodkan. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan .PELAN OPERASI III Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Sepanjang tahun Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. c. 2.

KELAB BAHASA INGGERIS Pskk/smkbr [131] .

Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah T2.Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang diperlukan 02.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) S1 KELEMAHAN (W) W1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.Sokongan daripada ibu-bapa .ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 – Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) Pskk/smkbr [132] . Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila ANCAMAN (T) T1. S2 W2 S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 S4 S5 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W4 W5 W6 PELUANG ( O ) O1.Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3.

Meningkatkan penglibatan guru 2 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 3 4 Pskk/smkbr [133] .PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 MASALAH Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 MATLAMAT Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 STRATEGI Meningkatkan penglibatan pelajar 1 INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 – 25 orang 2010 – 30 orang 2011 – 35 orang 2012 – 40 orang 2013 – 50 orang Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 – 70% 2010 – 75% 2011 – 80% 2012 – 90% 2013 – 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 – 3 aktiviti 2010 – 4 aktiviti 2011 – 5 aktiviti 2012 – 6 aktiviti 2013 – 7 aktiviti Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 – 10% 2010 – 15% 2011 – 20% 2012 – 25% 2013 – 30% 2 Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan kurang dari 80% Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 3 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini.

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang RM 100/PCG tahun Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah Pskk/smkbr [134] .PELAN TAKTIKAL Bil.

Lily Roland Pn. Melalui perhimpunan sekolah b. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a. Mariatta Joshua 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a.PELAN OPERASI 1 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum bermula c. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahun Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program Penambahbaikan Pskk/smkbr [135] .

PELAN OPERASI 2 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Sepanjang tahun Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang berminat Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Mariatta Joshua 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri 3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lagi bakat yang ada pada diri mereka Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Guru Penasihat Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk meningkatkan keberkesanan setiap aktiviti Pskk/smkbr [136] . Lily Roland Pn.

KELAB BAHASA CINA Pskk/smkbr [137] .

PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 . W3.Masalah pengangkutan Pskk/smkbr [138] .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.

Kehadiran kurang memuaskan 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 12 orang = 15 orang = 20 orang = 25 orang 2.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang Masalah 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2013 2. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat Pskk/smkbr [139] .

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil 1 Program Ceramah Motivasi Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah. kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1. Guru Kelab 3.00 Julai RM 100 .Guru Kelab RM 100. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00.Guru Kelab kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina 1. Guru Kelab Jan RM 100. Meningkatkan 1.00 Duit Kelab Ogos 4 Lawatan Sambil Belajar 1. Guru Penolong pengetahuan Kanan tentang Bahasa Kokurikulum Cina 2. Semua guru 1.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar Nov RM 100. Duit Kelab 3 Kuiz Bahasa Cina 1.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini Pskk/smkbr [140] .

Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Bahasa Cina Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [141] .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.4 .1 .3 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah.2 . kebudayaan & kesusasteraan China Januari / September Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.

Bong Lee Phin 3.3. Taklimat program Ceramah Motivasi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2. Ng Sze Fui 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.1 . Pelaksanaan aktiviti 5. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Lai Chun Kin 2. Program dijalankan pada bulan Jan 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Ceramah Motivasi Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Jan Ahli Kelab Bahasa Cina 1.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.3.2.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 1. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [142] .Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.

Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [143] .Taklimat program Kuiz Bahasa Cina – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.2.Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5. Ketua Penyelaras .4.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Bahasa Cina Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.3.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.5 .

2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Lawatan Sambil Belajar Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Nov Ahli Kelab Bahasa Cina 1.4.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pengetua . Lai Chun Kin 2. Ng Sze Fui 1.Program dijalankan pada bulan Nov 5.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat daripada guru pengiring 5. Bong Lee Phin 3.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa perhimpunan Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.3.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Pelaksanaan aktiviti 5.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.1. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [144] .

KELAB BAHASA IBAN Pskk/smkbr [145] .

pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. komited dan terlatih PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – O2 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT – T) T2 – T3 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan .Guru berpengalaman. tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab.SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 . Pskk/smkbr [146] .

Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 4. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100% 6. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan STRATEGI 4. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan MASALAH 5. 6. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 6. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 5. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. INDIKATOR PENCAPAIAN 4. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 % Pskk/smkbr [147] .

Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Pskk/smkbr [148] . Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan Guru penasihat Kelab penglibatan Bahasa Iban pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan PCG Kokurikulum – RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Iban Kelab Bahasa Iban setiap tahun 2.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM 1. Promosi Kelab Bahasa Iban OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang tahun PCG .

Perhimpunan sekolah b. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. 1 c. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [149] . Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 2. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. Berdasarkan hasil penilaian . Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program.

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [150] . Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. c. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 6. 10. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA Pskk/smkbr [151] .

Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . Pskk/smkbr [152] .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .

Kehadiran kurang memuaskan 1. Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang Masalah 3. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 4.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 2.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat Pskk/smkbr [153] .Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.

Guru Penolong Kanan KK 2. 1. Guru Kelab 2 RM 100. Guru Penolong kesedaran murid Kanan KK tentang isu-isu 2.Guru Kelab kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum. Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [154] . Meningkatkan 1.PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil 1 Program Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 . Guru Kelab kesihatan 2. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut. Meningkatkan 1.00. 1.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.00 Duit Kelab Ogos 3 Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 3.

Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.2 Pelantikan Penyelaras program 2. 2.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Januari / September Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.4 .Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.1 .Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab ERT Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [155] .Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Pelaksanaan aktiviti 5. 1.3 .Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.Taklimat program Buku Skrap 1.1 Mengenalpasti murid 3.2 .

1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [156] .Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan. Ogos Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Kelab ERT 1. Ketua Penyelaras . Guru Kelab ERT.Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1.2 Pelantikan Penyelaras program 2. Pengetua .Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Demonstrasi membuat kek dan biskut Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.

Pengetua . 5.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Program dijalankan sepanjang tahun 5. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [157] .2 Pelantikan Penyelaras program 2.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri.1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Pelaksanaan aktiviti 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.

KELAB SAINS Pskk/smkbr [158] .

Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti. W3 – tidak minat belajar tentang sains Pskk/smkbr [159] .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.Masalah pengangkutan bagi murid harian KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .

Mempelbagaikan aktiviti 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat Pskk/smkbr [160] . Kehadiran kurang memuaskan 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 = 20 orang = 25 orang = 30 orang = 35 orang = 40 orang 6. Meningkatkan kualitI aktiviti Indikator Pencapaian 1.PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang Masalah 5.

Objektif 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [161] . Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan sains 2 Kuiz Sains 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains. 1. Tanggungjawab 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Semua guru Ogos 3 Buku Skrap 1.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil 1 Program Membuat replika menggunakan suratkhabar.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. 1. Guru Kelab 3. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula.

Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4. 3.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 7.2 .4 .3 . Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sains Memantau penerimaan replika yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [162] .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang.1 . Pelaksanaan aktiviti 5.Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki. Januari . 5. Taklimat program 7. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10.Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.2 – Pelantikan Penyelaras program 8.September Semua pelajar menengah atas Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas.1 – Mengenalpasti murid 9. 7.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang.

Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 6.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5.2 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 5.Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5.1.1 – Penerangan Program – Guru Panasihat 4. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [163] .PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sains Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains 3. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 2. Program dijalankan dalam 1 fasa 7. Pelaksanaan aktiviti 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.3. Taklimat program 10. Ketua Penyelaras .

Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4. Pelaksanaan aktiviti 4.1.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 5.2 . Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat. Ketua Penyelaras . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Januari.September Semua ahli kelab sains Guru Kelab Sains 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.2 – Penerangan Program – Guru Panasihat 2. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [164] .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Projek Buku Skrap . Pengetua . Taklimat program 10. Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4.

KELAB SENI VISUAL Pskk/smkbr [165] .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni Pskk/smkbr [166] . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .

Kehadiran kurang memuaskan Pskk/smkbr [167] .Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat 2. Mempelbagaikan aktiviti 1. Meningkatkan kualiti aktiviti INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 2. Penglibatan pelajar kurang MATLAMAT 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 STRATEGI 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2.PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang MASALAH 1.

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya 2. Semua guru 1.PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1 Program Folio [ isu-isu seni dan budaya] Objektif 1. Guru Penolong Jan Kanan September Kokurikulum 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1.Guru Kelab Sepanjang tahun RM 100. Guru Kelab 1.00 Duit Kelab 2 Membuat hasil karya 3 - Badan Sihat Otak Cerdas Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [168] . Guru Kelab 3. Guru Penolong Ogos Kanan Kokurikulum 2.

Pelaksanaan aktiviti 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Memantau penerimaan folio yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [169] .1 .3 .PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Folio / Karya Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Januari / September Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Kelab Pendidikan Seni Visual 1. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.2 .Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Taklimat program Folio / Karya – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.4 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.

KELAB SEJARAH Pskk/smkbr [170] .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan.Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 . W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang.Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun. PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan.makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang.. PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal. S3 . ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Pskk/smkbr [171] .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 . W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 .

Kehadiran kurang memuaskan 1.PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang Masalah 11.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 Strategi 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat Pskk/smkbr [172] . Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 12. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2.

00.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [173] .PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Kenegaraan ] Objektif 1.Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan Tanggungjawab 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber RM 100 . Duit Kelab Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Sejarah 2. Semua guru RM 100. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00 Duit Kelab Julai Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1. Guru Kelab 3.

Pelaksanaan aktiviti 5.4 .Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sejarah Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [174] .PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Januari / September Ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah 1. Taklimat program Buku Skrap 1.2 .aktiviti 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.1 – Mengenalpasti murid 3.3 .2 – Pelantikan Penyelaras program 2.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.1 .1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.

Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab. Ketua Penyelaras .2. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sejarah Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Julai / Ogos Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. 5. 5.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya semasa perjumpaan kelab.5 .4.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pengetua .6.AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Pelaksanaan aktiviti 5. 1.2 – Pelantikan Penyelaras program 2. Taklimat program Kuiz Sejarah 1. Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [175] .

2. McKinley 1.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. En. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.3.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Program dijalankan sepanjang tahun 5. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1.3 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.1 . Andrew Teram 2.4 – Pelantikan Penyelaras program 2. Vincent Lim 3.3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Sejarah 1. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [176] . En. En. Pelaksanaan aktiviti 5.

KELAB GEOGRAFI Pskk/smkbr [177] .

PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % Pskk/smkbr [178] .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .

Mempelbagaikan aktiviti = 52 orang = 65 orang = 75 orang = 85 orang = 100 orang 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat Pskk/smkbr [179] .Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014 ) KELAB GEOGRAFI Isu Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang Masalah 1. Kehadiran kurang memuaskan 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Alam Sekitar ] Objektif 1. Guru Kelab 3.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [180] . Guru Kelab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 . Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan geografi 2 Kuiz Geografi 2.00 Duit Kelab Ogos 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1.00.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Semua guru RM 100. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tanggungjawab 1.

PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Januari / September Ahli Kelab Geografi Guru Kelab Geografi 6.Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.1 .3 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 8.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.4 . Program dijalankan dalam 2 fasa 10.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Geografi Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [181] .2 . Pelaksanaan aktiviti 5.

4.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras . Pelaksanaan aktiviti 5. Taklimat program Kuiz Geografi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5. Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [182] .6.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5.5 . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Geografi Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan 6.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5.2. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 10.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 3. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 13. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 14.Alfizah Putit 11.Raiyah Akip Ibrahim 2.2. Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [183] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua . Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 12.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.3.3.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Geografi 1.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.1 . Program dijalankan sepanjang tahun 15.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 4. Pelaksanaan aktiviti 5.

PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. SMK BALAI RINGIN ―BERDISIPLIN. MAJU‖ ‗SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN‘ Pskk/smkbr [184] . semua guru kanan. sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014. TEKUN. semua penolong kanan. semua guru serta kakitangan diatas kerjasama.

Pskk/smkbr [185] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful