Pskk/smkbr [1

]

Bilangan 00 BAHAGIAN 1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 BAHAGIAN 2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

Kandungan Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan

Muka Surat 1-4

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia

5 5 5 5 6 6 6 7-10 10

Kurikulum Kebangsaan Perancangan Strategik SMK Balai Ringin Pemakaian SKPM Visi SMK Balai Ringin Misi SMK Balai Ringin Matlamat SMK Balai Ringin Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah Motto Sekolah Falsafah Sekolah Matlamat Sekolah Budaya Sekolah Ikrar Sekolah Slogan Sekolah Huraian Elemen Logo Sekolah Carta Organisasi Sekolah

10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 - 15 17

Pskk/smkbr [2]

BAHAGIAN 3 1.0 2.0 3.0 4.0 BAHAGIAN 4 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 BAHAGIAN 5 1.0 2.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA TAMPAR 85 – 91 92 – 95 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM – PBSM UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP UNIT BERUNIFORM – PANDU PUTERI UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM UNIT BERUNIFORM – KADET REMAJA SEKOLAH UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BOMBA 27 - 28 29 – 37 38 – 44 45 – 52 53 – 58 59 – 70 71 – 77 78 –84 Falsafah, Visi dan Misi Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum Struktur Organisasi Kokurikulum Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 18 19 - 22 23 24 – 26

Pskk/smkbr [3]

Bilangan 3.0 4.0. 5.0 6.0 BAHAGIAN 6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Kandungan SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA SEPAK SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA JARING SUKAN DAN PERMAINAN – SEPAKTAKRAW SUKAN DAN PERMAINAN – HOKI

Muka Surat 96 – 100 101 – 107 108 – 115 116 – 120 121 – 130 131 – 136 137 – 144 145 – 150 151 – 157 158 – 164 165 – 169 170 – 176 177 - 183 184

KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA INGGERIS KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA CINA KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA IBAN KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA KELAB DAN PERSATUAN - SAINS KELAB DAN PERSATUAN – SENI VISUAL KELAB DAN PERSATUAN – SEJARAH KELAB DAN PERSATUAN – GEOGRAFI PENGHARGAAN

Pskk/smkbr [4]

BAHAGIAN 1
1.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 2.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. 3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu; Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera; Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pskk/smkbr [5]

5.0

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.

6.0

OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja; 6.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan 6.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

7.0

PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7.1 Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan. 7.2 Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. 7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

Pskk/smkbr [6]

1.5 Pskk/smkbr [7] .1 8. 8. Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan. Antara amalan amanah adalah: 8. dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang. warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan. Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.Aktiviti yang berperaturan.4 8.5 Berdisiplin dan beradab .1 Amanah .4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan . dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan.2 8.Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. 8. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama. tanpa menyeleweng dan cuai.1. Justeru. berdisiplin. Justeru. 7.1.3 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.1. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi.1.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8. Selain itu. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. mulia.7. pengucapan dan tindakan.

2.4 Bersyukur . 8.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. rela berkongsi pengalaman. Bercakap benar dan menepati janji. dan Sentiasa meningkatkan ilmu. 8. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti.3.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan.2 8. tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.2 Benar . dan profesionalisme. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. keupayaan.2.2 8.3. Pskk/smkbr [8] . dan Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak.1 Menggunakan seluruh potensi.3 8.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8.4.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.4 8. dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah. kepakaran.3 Bijaksana .3.8. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh.3.2.4 8. Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi.2.3 8.

atau mendapat perhatian orang lain.4.5. atau menaburkan fitnah. dan Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar.4. teliti dan ceria.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8. bukan kerana pangkat.2 8. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan.4 8. 8.5.5.6 Ikhlas .3 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. kegagalan. 8. Pskk/smkbr [9] . Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.6.2 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci. kedudukan.1 8. tidak cuai atau merungut. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab. dan ujian serta tidak boleh berputus asa. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti.3 8.5 Dedikasi .4.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka.5 8.6.1 8. berdendam.8. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan.4 8.5.5. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan.

Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion.7.7 Penyayang . BAHAGIAN 2 1.6.1 8.5 9. tanpa mengira pangkat. sombong serta meninggi diri. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. kemahiran.5 Memberikan layanan yang baik. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt.4 8. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. 8.6.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka. menghargai.8.6. tidak berdendam. dan mengambil berat seperti: 8.7. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid Pskk/smkbr [10] . nilai.3 8. atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. status. dan Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan.4 8.0 Bersifat pemaaf dan penyayang. HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami.2 8.7. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk.3 8. norma. unsur kebudayaan.7.7.

7 Pskk/smkbr [11] . bidang akademik. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan.3 2. 2.dengan sepenuhnya dari segi jasmani. SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran. 2. mental. SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid dalam kokurikulum. SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan.2 2. Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan.6 2.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan. kaedah pengajaran berkesan.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2. rohani. SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN. 2.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan.4 2.

KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan. melaksanakan. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3. kokurikulum dan sahsiah diri.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6.0 PEMAKAIAN SKPM .8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi dan berdedikasi.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014. dan menilai Perancangan Strategik sekolah. 2. dan 3. 4. 6.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid. dan SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah. Pskk/smkbr [12] .9 3. 3. menyelia. 5. memantau.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan.2.

bertanggungjawab dan produktif. komited.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. dan 6.6. pantas dan bijaksana.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan. 6. lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang. 7.1. 7. 7. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan.3 Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi. canggih.1.1.5 Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal. 7.6 Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah.1. 7.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap.1.1. Tekun. 7. masyarakat dan negara.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa. 7. 8.4 Disiplin dan sahsiah murid membanggakan.5 Menyediakan staf yang berdedikasi. 7. berdisiplin. Maju Pskk/smkbr [13] . 6. 6. murid.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang. berkesan.1. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.2 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri.1. pihak sekolah telah menggubal piagamnya seperti tersebut di bawah: 7.8 Menguruskan kerja dengan cekap.

Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.9.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11. Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna.5 13. Belajar bersungguh-sungguh.4 Bersatu dan bekerjasama 11.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudahan-kemudahan yang telah disediakan. berdisiplin.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.3 12. 10.4 12.1 Bersikap prihatin 11.5 Produktif dan berkualiti 12.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10.0 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran untuk kebaikan bersama.1 12.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12.0 MATLAMAT SEKOLAH 10.2 Berusaha ke arah kejayaan 11.0 BUDAYA SEKOLAH 11.3 Melahirkan murid yang sihat. bermoral dan berakhlak mulia 10.3 Inovatif dan kreatif 11.2 12. SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku Pskk/smkbr [14] .

Pskk/smkbr [15] .0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN “DISIPLIN TEKUN MAJU” The badge carries the national and state colours.14. The Otter (locally named „Ringin‟) is the school symbol and also carries the school‟s name.

The yellow book represents the book knowledge. The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. COGWHEEL THE „EYE‟ The school motto: “Disiplin. The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. leadership and authority. Tekun. Maju” is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge.BLUE SASH YELLOW BOOK WHITE BACKGROUND The blue sash represents the symbol of unity. Pskk/smkbr [16] . looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future. The „eye‟ (in the centre). The blue pupil represents unity among all in the school.

0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN PIBG PENGETUA HJH.15. MAIMUNAH HJ. Kesihatan & Keselamatan (3K) Ketua Penyelia Asrama JK Kebajikan Staf & Bilik Guru * Bahasa Iban * Bahasa Cina Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Panitia * Sains * Matematik Guru Rumah Sukan Penyelia Asrama Kantin Sekolah JK Data & Dokumentasi Tukang Masak Pangkalan Data Sekolah Majalah Sekolah JK PPSMI JK Perancangan Strategik Sekolah Diari Sekolah Pejabat Am Ketua Pembantu Tadbir Inventori & Harta Modal Pentadbiran Am Pembantu Tadbir Pembantu Am Rendah Guru Penasihat Badan Pengawas Ketua Panitia * Sejarah * Geografi * Pendidikan Seni Visual * Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan * Pendidikan Moral * Pendidikan Islam * Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Koperasi SMK Balai Ringin. Serian Bhd Setiausaha Peperiksaan Guru Cemerlang * Bahasa Melayu SPM * Matematik SPM * Matematik PMR Pembestraian Sekolah Pekerja Rendah Awam Perhimpunan Kewangan & Akaun Pembantu Tadbir Penyelaras Pentaksiran & Penilaian Sekolah Penyelaras PMR Penyelaras SPM Pskk/smkbr [17] .Kurikulum) PETRUS SIMON AWAN Jawatankuasa Pembangunan Sukan Setiausaha Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) SARI AJI Pengurusan Sahsiah Murid Pentadbiran Am Kurikulum Pusat Sumber Sekolah Guru Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Ketua Kelas Lembaga Disiplin Murid Guru Pengurus Sahsiah Murid Badan Pengawas Sekolah Guru Biasiswa/ Bantuan Khas Ketua Waden Asrama JK Pembangunan Fizikal Ketua Bidang Bahasa Ketua Panitia * Bahasa Melayu * Bahasa Inggeris Guru Perpustakaan & Media Guru Khidmat Media Guru Khidmat Pusat Akses Guru Khidmat Bilik Bahasa Guru Khidmat Perpustakaan Guru Khidmat Bilik BBM JK Perkembangan Staf Guru SPBT Waden Asrama JK Jadual Waktu AJK Kebersihan. BUJANG Penolong Kanan (Pentadbiran & Kurikulum) LEONG MING MENG Pengurusan Kebajikan/ Kemudahan Murid Pengurusan Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Beruniforn Penyelaras Kelab/Persatuan Penyelaras Sukan/Permainan Akademik Guru Khidmat Makmal Komputer Kerjaya Guru Khidmat Balai Maklumat Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Panitia * Kemahiran Hidup * Ekonomi * Teknologi Maklumat Disiplin Pencegahan Dadah/Rokok Psikososial/Kesejahteraan Mental Keibubapaan Pembangunan Diri Penolong Kanan (Ko .

disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental. fizikal dan emosi yang tinggi agar dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum Pskk/smkbr [18] . berketrampilan.BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin. mempunyai daya saing.

Mengukuhkan interaksi. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pencapaian melalui daya saing yang sihat. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. kelab. taat setia. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.2 1. jujur dan bersih. permainan. dan jumlah bilangan murid seramai 1. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. bertanggungjawab. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. persatuan dan badan beruniform. gred A.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan. Mengilap. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi. beradab. intelek dan jasmani yang seimbang.3 1.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah untuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu. 2. 1. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psikomotor. 1. Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. mengukuhkan minat. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menerapkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul.1. berdisiplin. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar.4 Pskk/smkbr [19] . kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. guru dan juga dengan masyarakat luar. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar.

pelajar dengan guru dan kakitangan.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri sekolah. masyarakat dan negara. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan . Perancangan Strategik Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara. budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara. Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai. 3.2 3.4 3. Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. jasmani. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Meningkatkan penglibatan. kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar.3.5 Pskk/smkbr [20] . 3.3 3.

sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan. Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai. 4. kelab/persatuan .3 Melibatkan murid.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah. 4.4. 4. daerah. Pskk/smkbr [21] .8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid. 4.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. untuk tujuan pemupukan perpaduan.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. 4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam. dari semasa ke semasa. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 4.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Untuk mencapai matlamat tersebut. 4.5 Menyelia. merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun 4. negeri dan kebangsaan.

1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum.2.7 5.8 5.2.2 5. Penyelaras Sukan & Permainan.2.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM 5. Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan 5.2.3 5.2.5 5.2.2.4 5.6 5.2 5.5.2.1 5.9 Pskk/smkbr [22] .2.

JOGATHON Pskk/smkbr [23] . HELANG – NGIEN HOCK WUONG 4.MOHD FIDAUS RIZWAN 3. KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. PUNAI – NOOR ASRUL ANUAR 5. SUKAN OLAHRAGA 2. SMK BALAI RINGIN. TEKUKUR . NURI – MOHD FIRDAUS ABDULLAH GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1. ZAIDAN SAPIAN JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM PENYLARAS SUKAN DAN PERMAINAN PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA PKBM KRS PENGAKAP BSMM PANDU PUTERI ST JOHN AMBULAN PUTERI ISLAM SOO BAKH DOO ASAHI KARATE DO OLAHRAGA BOLA JARING HOKI BOLA TAMPAR BOLA SEPAK/ FUTSAL SEPAK TAKRAW TENIS PING PONG BOLA LISUT BADMINTON KELAB BAHASA INGGERIS KELAB BAHASA MELAYU KELAB SEJARAH KELAB SAINS KELAB MATEMATIK KELAB BAHASA CINA KELAB BAHASA IBAN KELAB GEOGRAFI KELAB ERT KELAB SENI VISUAL GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. RENTAS DESA 3. CAMAR – MEDIK SANGIN 6. KENYALANG – ZULL ALFFIAN 2. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG GURU PEN.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM.

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) Pskk/smkbr [24] .

OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 MSSS Bahagian 1 Olahraga MSSS 60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 2 wakil Johan 6 wakil 2 wakil 12 wakil 3 wakil Johan 7wakil 3 wakil 15 wakil 4 wakil Johan 8 wakil 4 wakil 20 wakil 5 wakil Johan 9 wakil 5 wakil 25 wakil 6 wakil Johan 10 wakil 6 wakil MSSM Kebangsaan MSSD 2 Rentas Desa MSSS MSS Negeri MSSM Kebangsaan Pskk/smkbr [25] . BADAN BERUNIFORM.SASARAN PENCAPAIAN DALAM. PERMAINAN.

MSSD 3 Bolasepak MSSS MSSS Bahagian Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan 3 Wakil Naib Johan 4 Wakil Ketiga 4 Wakil Penyertaan 4 Wakil Johan 5 Wakil Naib Johan 5 wakil Top 5 5 Wakil Johan 6 Wakil Johan 7 wakil Top 3 6 Wakil Johan 7 Wakil Johan 10 wakil Naib Johan 7 Wakil Johan 8 Wakil Johan 13 wakil Johan MSSD 4 Sepak Takraw MSSS MSSS Negeri 5 Bola Tampar MSSS Hoki MSSS MSSD MSSS Negeri MSSD 6 BRIGED / NEGERI 7 PKBM ( Darat) KEBANGSAAN 8 Kadet Bomba MSSD Johan Top 5 Tempat ketiga Johan Top 4 Naib Johan Johan Top 3 Naib Johan Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan 9 Kadet Remaja Sekolah MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan Pskk/smkbr [26] .

10 Choral Speaking Competition MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11 Pertandingan Drama MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan Johan 12 Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan MSSD Johan Johan Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSS Negeri Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 14 Pertandingan Forum MSSD 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD MSSS Negeri Naib Johan Top 3 Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Pskk/smkbr [27] .

Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c.BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan Pskk/smkbr [28] .

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM Pskk/smkbr [29] .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] Pskk/smkbr [30] .

O) O1 – Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah O2 – Sokongan padu daripada pihak PIBG O3 – Sokongan dari BSMM Cabang Serian Pskk/smkbr [31] .T) T1 – Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 – Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh T3 – Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka PELUANG (Opportunities . 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 – Kekurangan alatan bantu mengajar ANCAMAN (Threat . 3. SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength – S) S1 – Terdapat guru yang berpengalaman dan komited S2 – Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian S3 – Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat S4 – Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih S5 – Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness – W) W1 – Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% W2 – Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 – Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai W4 – Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 – Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg.ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM.

Peratus kehadiran semasa perjumpaan ahli. Kepimpinan dan Pejabat BSMM atau kebolehan meningkat. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Penglibatan ahli-ahli dianjurkan oleh dalam aktiviti Ibu Pejabat BSMM atau persatuan meningkat cabang-cabangnya 3. Menggalakkan guru meningkat penasihat mengikuti kursus/latihan yang 2. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3. Kemahiran dan 3.ahli semasa perjumpaan 2. cabang-cabangnya mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan STRATEGI Pskk/smkbr [32] . Mempelbagaikan aktiviti 1.PELAN STRATEGIK BSMM ISU Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan MASALAH 1. Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti persatuan MATLAMAT 1. Menggalakkan ahli-ahli pengetahuan guru jawatankuasa mengikuti bertambah. kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu 4. Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2.

2. 2. 4 Pertandingan antara platun 1. 2 Kawad Kaki 3. SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Objektif Tanggungjawab Tempoh Meningkatkan pengetahuan Guru Penasihat : Januari pertolongan cemas asas dari segi Cikgu Constant hingga teori dan praktikal Ngadan Oktober Meningkatkan pengetahuan Cikgu Joseph Ak 2010 tentang jenis-jenis penyakit Samson dan cara-cara pencegahannya Menarik lebih ramai penyertaan Mendedahkan ahli-ahli kepada Guru Penasihat : Januari asas kawad kaki Cikgu Joseph Ak hingga Melahirkan ahli-ahli BSMM Samson Oktober yang mahir dalam kawad kaki 2010 Memberi peluang kepada 1. Guru Penasihat pengelolaan Majlis Menarik lebih ramai penyertaan Kos/Sumber RM150/Tabung BSMM Indikator Pencapaian Peratus kehadiran ahliahli semasa perjumpaan RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Pskk/smkbr [33] . Pengetua Oktoner ahli yang aktif dan cemerlang 2. Penolong Kanan 2010 selebih sepanjang tahun.Bil 1 Program Pertolongan Cemas 1. 1. Guru Penasihat Sepember tentang teori dan pratikal 2010 pertolongan cemas asas Menarik lebih ramai penyertaan Memberi penghargaan kepada 1. 1. KK Meningkatkan kemahiran 3. 3. Penolong Kanan Hari Sukan ahli-ahli untuk mempraktikkan KK Sekolah pengetahuan pertolongan cemas 2. 2. 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. 2. Guru Penasihat 2010 yang telah dipelajari Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan Menilai pengetahuan ahli-ahli 1. 5 Malam Anugerah BSMM 2.

Taklimat Program 1.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1. Menarik lebih ramai penyertaan murid Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat: 1. Cikgu Joseph Ak Samson 1. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [34] . Masa yang sesuai 3.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertolongan Cemas 1. Cikgu Constant Ngadan 2.2 Penerangan tentang program 1. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Kekurangan alat bantu mengajar 4. Perlaksanaan aktiviti 5. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5.2 Pratikal pertolongan cemas 5.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5.3 Perlantikan penyelaras program 2. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4.

Taklimat Program 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpulan Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru penasihat BSMM : 1. Cikgu Joseph Ak Samson 1. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3. Masalah tempat untuk latihan kawad 4. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pakaian seragam 4.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahiran kawad kaki yang asas 2.2 Penerangan tentang program 1.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad 1.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan bantuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2.3 Perlantikan penyelaras program 2. Kesuntukan masa 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Kawad Kaki 1. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [35] . Kenal pasti Bakat 4.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4. Perlaksanaan Program 2.

Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [36] .3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas 1. Kekurangan ahli untuk bertugas 2. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5. Perlaksanaan aktiviti 5. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1.Oktober Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang 1.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas 3. Penolong Kanan KK 2. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Mulai bulan Febuari .2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memindahkan pesakit 4. setiausaha dan ketua guru penasihat 2. Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi. Guru-guru Penasihat 1.

Perancangan program 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Bulan Ogos Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat 1.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2. Bilangan ahli yang ramai 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertandingan antara platun 1.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah 1. Perlaksanaan program 2. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 3.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2. Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [37] .3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.

PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Majlis Anugerah BSMM 3.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Menarik lebih ramai penyertaan Bulan Oktober Semua ahli BSMM 1. Taklimat Program 1. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Perlaksanaan aktiviti 5.2 Atur cara majlis 5.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1.2 Penerangan tentang program 1. Penolong Kanan Kokurikulum 3. Masa yang sesuai 2. Pengetua 2.3 Perlantikan penyelaras program 2. Guru Penasihat 1. Kekurangan bajet Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [38] . Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan 5. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. 4.

PERSATUAN PENGAKAP Pskk/smkbr [39] .

Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Pengetua yang komited dan berpengalaman. O2 . S4 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [40] .Hubungan baik dengan agensi luar. S2 .Sokongan dari PIBG. komited dan terlatih S3 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat – T ) T1 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .

3. . Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang 2.PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [41] . Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Ramai pelajar tidak hadir setiap tahun kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan.

Pengetua 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1. Pengetua 2.PenyelarasUnit Beruniform 4.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org Pskk/smkbr [42] .PenyelarasUnit Beruniform 4. Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1. Guru Penasihat April – Oktober RM5000 .PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL. Penolong Kanan 3. Guru penasihat 2. 1. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1.AJK Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Penolong Kanan 3.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 3.

3 perlaksaanaan program 2. Masalah kewangan ( modal ) 2. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.1 tarikh. Pengetua 2.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [43] .PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 April/Mei 2010 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) 1.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Perlaksanaan Program 3. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. Penolong Kanan KoKurikulum 3.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3.2 pengisian program 1. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1.Guru Penasihat 1.Penyelaras Unit Beruniform 4.masa dan tempat 1.

Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [44] .kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Pengetua 2.1 Objektif program 1.Penyelaras Unit Beruniform 4. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5.2 Pengisian program 1.Guru Penasihat 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. Penolong Kanan KK 3. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1. Pelajar diberi penerangan mengenai 1. Perlaksanaan Program 4. Masalah kewangan 2.3 Perlantikan AJK 2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.

1 Ucapan Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KK.2 Lantik AJK 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.3 Agihan Tugas 1.4 Jalankan Latihan 1. Pskk/smkbr [45] .

PERGERAKAN PANDU PUTERI Pskk/smkbr [46] .

S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. Pskk/smkbr [47] . ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik . S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. W2 Peralatan kurang sempurna. S9 Sekolah satu sesi. S2 Sokongan daripada ibu bapa. O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. iaitu hari Rabu. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru.ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum.

Mewajibkan kehadiran ahli.Pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran Pskk/smkbr [48] . Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri. 2.PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 100 % ahli hadir. 3. 2. Penglibatan ahli kurang memuaskan 1.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina. iaitu perempuan sahaja.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan. 1.Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan. 2.Pemimpin memohon waran. 1.

4.Normala J.Pn.Pn.Cik Linda Hon Siew Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru. Kos / Sumber RM200 KK TOV ETR Indikator Pencapaian 1.Pn. kepanduan.Roseline R.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 Tiada Setahun KK perkhemahan sekali 3. 100% pemimpin berwaran.Pn. – Okt.Pn.Normala J.Pn. 1.Cik Linda Hon Siew Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan 100% ahli Seminggu menguasai sekali ilmu kepanduan. 3.Roseline R. 3. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan.Pn.Normala J. Pskk/smkbr [49] . Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran.Normala J.Roseline R. Lawatan Sambil Belajar Oktober RM200 KK Tiada lawatan Setahun sekali.Pn. 3. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Okt. 2. RM800 KK Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil. 2. 1.Roseline R. ilmu-ilmu 2. 2.Cik Linda Hon Siew Jan. 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan. 3. Perkhemahan Ahli mempraktikan 1. 2.

Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [50] .Oktober Semua ahli 1. Permainan kecil 4. Lagu Dunia dan Taps Kehadiran pelajar tidak 100% Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu aktiviti bagi meningkatkan keberkesanannya.Roseline Runggai 2.Cik Linda Hon Siew 1. Mengambil kedatangan/’Row Call’ 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Januari .Normala Jahiri 3.Pn. Nyanyian 5.Pn. Aktiviti bulanan 3.

Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Perkhemahan bermalam Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [51] . Penilaian 6.2 Lantikan AJK 2. Penyediaan Kertas Kerja 2.Pelaksanaan perkhemahan 5.3 Perincian tugas 2. Jun Semua ahli 1.3.Laporan & Refleksi 1.1 Agihan tugas  Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan  Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2.6 Tetap tarikh & tempat 3.5 Bincang aktiviti 2.Normala Jahiri 3.Roseline Runggai 2.4 Bincang kos 2. Mesyuarat AJK: 2.Masalah kewangan 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perkhemahan Kecil Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.Pn.Cik Linda Hon Siew 1.Pn.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.

Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Penolong Kanan Kokurikulum Laporan perkhemahan Tempat lawatan yang lebih menarik Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [52] . Pelaksanaan lawatan 1. Permohonan kelulusan 3.Pn.Pn.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Oktober Semua ahli 1. Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa 4. Taklimat lawatan 5. Pemilihan tempat 2.Roseline Runggai 2.Normala Jahiri 3.Cik Linda Hon Siew 1.

Pn. 1. 2. Penilaian – kawad ladam kuda . Pemimpin lulus berwaran Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [53] . Penyediaan buku log dan bahan 2.menaikkan bendera .pelaporan .PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran Januari – Oktober Semua ahli 1.Penolong Kanan Kokurikulum.Pesuruhjaya Daerah Serian 3.Pegawai Berwaran Pandu Puteri. Permohonan untuk penilaian 3.bersurai 1.Kepelbagaian tugas pemimpin.Roseline Runggai 1.Tempoh masa yang terhad 2.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Pskk/smkbr [54] .

Sekolah satu sesi S5.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Hubungan baik dengan agensi luar.Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 – Bantuan kewangan yang terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [55] .ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength – S ) S1 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .Sokongan dari PIBG.Hari perjumpaan diselaraskan S2 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 . S3 . Ancaman ( Threat – T ) T1 . O2 .

1. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI. Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 1. 1.Mempelajari asas –asas agama 3. Pskk/smkbr [56] . Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1.2.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. 2. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1. 3. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2.

Penolong Kanan KK 2. Guru penasihat PPI Tempoh Januari hingga Oktober Kos/Sum ber TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Indicator Pencapaian Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap 2 Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil. 1 Program Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Objektif Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI Tanggungjawab 1. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Pskk/smkbr [57] .3.

Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1. Pengetua 2. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2. Penolong Kanan KK 3. Guru penasihat Penganjur April 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengaka p menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain Pskk/smkbr [58] .3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1. 4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki.

5 Buat Penilaian Peruntukan dan logistik Pengetua.2 Lantik AJK 1.4.3 Agihan Tugas 1.3 Agihan Tugas 1.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.1 Ucapan Guru Penasihat 1.2 Lantik AJK 1. Penolong Kanan KK.4 Jalankan Latihan 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut Pskk/smkbr [59] . Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KK.4 Jalankan Latihan 1. Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Jun hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Perancangan : 1. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH Pskk/smkbr [60] .

3. T3. Peluang (Opportunities – O) O1.Guru penasihat mengajar . S7.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S) S1. W5. T2. O2.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila diperlukan. T4.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang. S5. Ancaman (Threat – T) T1.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan. W2. dan 5.Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah. W3. S2.Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses. W4.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS Pskk/smkbr [61] . O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) Kelemahan (Weakness – W) W1. mengenali dan memahami masalah semua ahli. W7.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. perpustakaan.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab . W6. S6.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap.Selepas bulan jun tg.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain.

Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Meningkatkan menggunakan peratus pelajar yang 1. Strategi 1. Mewajibkan pemakaian pakaian seragam menggunakan pakaian seragam KRS No. kepada 100% 2. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 – 2014) BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat 1. 1. 3. 2. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. Indikator Pencapaian 1. 50% ahli KRS tidak 2. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. Taraf keahlian KRS KRS kurang daripada kurang 150 orang memuaskan 2. semasa perjumpaan atau latihan. Memastikan anggota menjelang tahun memakai pakaian seragam 2013.4 rasmi KRS semasa pakaian seragam semasa hari Rabu setiap perjumpaan yang lengkap minggu. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun:  2010 – 50%  2011 – 60%  2012 – 70%  2013 – 80%  2014 – 100% Pskk/smkbr [62] . Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 125 orang  2011 – 150 orang  2012 – 175 orang  2013 – 195 orang  2014 – 200 orang Pencapaian 1.

Semua ketua 1.3. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. platun serta praktikal sepanjang serta seksyen dapat tahun. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. Diadakan sekali setahun. Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. 6. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti 6. Mengadakan kuliah 3. Menghantar pelajar ke dengan baik. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat:  2010 – 60% pelajar terlibat  2011 – 70% pelajar terlibat  2012 – 80% pelajar terlibat  2013 – 90% pelajar terlibat  2014 – 100% pelajar terlibat Pskk/smkbr [63] . Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 60% hadir  2011 – 70% hadir  2012 – 80% hadir  2013 – 90% hadir  2014 – 100% hadir 4. kenaikan pangkat 5. Mengadakan latihan teori kompeni. 5. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. Mengadakan ujian yang diadakan. 2. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1. Melantik dan melatih pelajar berdasarkan Tingkatan 6 untuk menjadi kurikulum Kadet jurulatih. 1. melaksanakan tugas 2. kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 1. Remaja Sekolah 4.

Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat 2010. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. 2. KOMPENI Objektif 1. PAKAIAN 1. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2. OPS.PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil 1 Program OPS. OPS. Jan – Okt. TUGAS 1.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan Tempoh 2010. berteraskan pelajar. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS Pskk/smkbr [64] . Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam SERAGAM aktiviti anjuran PPD. 2.2014 Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Keanggotaan dalam KRS 3. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. JPN serta KPM.

OPS.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5. Jun – Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. Meningkatkan pengetahuan. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Pengetua Guru Penasihat Pegawai KRS Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . PANGKAT 1. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS. OPS. KAWAD KAKI Jan . KULIAH 1. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. 2. OPS. 1. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki Pskk/smkbr [65] . Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki.4.

Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. 2.PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Guru Penasihat 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Pskk/smkbr [66] . Membuat demonstrasi hasil kerja. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. KOMPENI Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. 3. 2. Pengetua 2. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS.

Mewajibkan pemakaian uniform No. JPN serta KPM. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. 2. 2. 3. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS.4 semasa hari Rabu setiap minggu.) Berdasarkan hasil penilaian. Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [67] . Guru Penasihat 1. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. Pengetua 2. Kekangan : 1. Pelajar pasif. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. PAKAIAN SERAGAM 1. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. 2.

Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Guru Penasihat 1. 2. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. Pskk/smkbr [68] . Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pelajar pasif. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Berdasarkan hasil penilaian. 2. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. TUGAS 1. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. Pengetua 2. 2. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. 3.

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KULIAH 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [69]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. PANGKAT 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Jun – Ogos Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Diadakan sekali setahun 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [70]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KAWAD KAKI 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [71]

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] Pskk/smkbr [72] .

W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PKBM (Darat).ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH — S ) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan. apabila tamat persekolahan. RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai KELEMAHAN ( WEAKNESS — W) W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. Pengangkutan trak tentera T3. S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. Pskk/smkbr [73] . PELUANG ( OPPORTUNITIES — O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). Latihan dan pertandingan menembak berisiko. T2. Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera ANCAMAN ( THREAT — T ) T1.

Matlamat 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D). Indikator Pencapaian Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). Hanya 3 orang mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan. 2 Kurang guru penasihat PKBM(D).PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 . Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM Masalah 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan.2014) Isu 1. 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan. 1 Program Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat).2014) Bil. PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 . Indikator Pencapaian Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat. 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah. Pskk/smkbr [74] . Tanggungjawab Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Tempoh Nov Kos/Sumber ATM TOV ETR Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan. Strategi 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan.

menembak. menembak. menembak. pandu arah dan ilmu medan. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari ATM September 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. 70% murid Peratus murid mempunyai mempunyai pengetahuan pengetahuan dan dan kemahiran kemahiran dalam aktiviti dalam aktiviti kawat. Latihan Berjadual Bersama ATM. pandu arah dan ilmu medan. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D). menghadiri perjumpaan PKBM(D). Pskk/smkbr [75] . pandu arah dan pandu arah dan ilmu medan. Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. menembak. ilmu medan meningkat. kawat. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat.2 3 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah.

2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [76] . Pengetua . 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM 1.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah. 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera. Proses Kerja 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. November Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan guru-guru ada komitmen lain.

Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain April Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain 1. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. Pengetua . a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [77] . Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Guru-guru penasihat ada komitmen lain. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruniform lain.

Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. 1. Januari hingga September Ahli-ahli PKBM Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. menembak. Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [78] .Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Latihan Berjadual Bersama ATM. Pengetua . Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. pandu arah dan ilmu medan.

PERSATUAN KADET BOMBA Pskk/smkbr [79] .

Sokongan dari PIBG. O2 .Hubungan baik dengan agensi luar. W5 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. S2 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman. dan komited .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Pskk/smkbr [80] .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti. S3 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 . S4 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Ancaman ( Threat – T ) T1 .

INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan. Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah. 3.PELAN STRATEGIK 2010 – 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba 1. Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar 2.. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [81] . Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. .

Penolong Kanan Ogos 3. Pengetua Julai atau 2. Guru Penasihat RM3000 .Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Penolong Kanan Oktober 3. Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1.AJK TEMPOH Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Pengetua April – 2. 1.Guru Penasihat RM2000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Pskk/smkbr [82] . Guru penasihat 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 3. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB 1.

Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Masalah kewangan ( modal ) 2. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Mac / April 2010 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) 1.Guru Penasihat 1. Perlaksanaan Program 7. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. tarikh. pengisian program 6.masa dan tempat 5. Pengetua 2.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4. perlaksaanaan program 2. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] Pskk/smkbr [83] . Penolong Kanan 3. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9.

Perlaksanaan Program 13. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. Pelajar diberi penerangan mengenai 10.Guru Penasihat 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. objektif program 11. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. perlantikan AJK 2. Masalah kewangan 2. Pengetua 2. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [84] . pengisian program 12.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1. Penolong Kanan 3.

6 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.3 Agihan Tugas 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program. Pskk/smkbr [85] .1 Ucapan Guru Penasihat 1.5 Jalankan Latihan 1. Penolong Kanan KK.2 Lantik AJK 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN Pskk/smkbr [86] .

OLAHRAGA / RENTAS DESA Pskk/smkbr [87] .

S4 . W3 – Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa.Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. T2 – Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan Pskk/smkbr [88] .SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 –Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan. W4 – Jurulatih kerap bertukar . W2 – Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. O2 – Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat –T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. S3 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan.

Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. MATLAMAT 1. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan 2. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan. 1. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga Pskk/smkbr [89] .95 org ISU MASALAH 1. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. 2.PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 – 60 org 2011 – 70org 2012 – 80 org 2013 – 90 org 2014 .

Meningkatkan Olahraga/Rentas bilangan dan Desa peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2.PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. PK KoKurikulum. Karnival 1. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum.SU Kokurikulum.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [90] . Guru Penyelaras Januari RM 100. SU. Memupuk Olahraga/Rentas kerjasama semangat Desa berpasukan dalam kalangan murid. Klinik 1.00 hingga Sumbagan November PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2.

Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan .Nama Projek Objektif PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Klinik Olahraga/Rentas Desa. Pskk/smkbr [91] . 1. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. 1. Januari hingga Julai. 3. Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latihan ansur maju. bukan atas dasar bakat. Kebajikan atlit dan jurulatih.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. 4. 1.1 Ucapan Ketua Jurilatih. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. 1.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa.dua dan empat. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. Murid tingkatan satu. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti. 2. Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/padang. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Semua jurulatih yang terlibat. SU Kokurikulum.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang.

Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA. Oktober Murid tingkatan satu. 1. 1. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.dua dan empat.3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan. Semua jurulatih yang terlibat.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [92] . Format Pertandingan . Kekurangan Pengadil.1 Pendaftaran pasukan 3. 2.1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1. Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karnival. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Kokurikulum. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.2 Jadual pertandingan 3. 1. 3.3 Teknikal Pertandingan 4. Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Setiausaha Kokurikulum.

BOLA TAMPAR Pskk/smkbr [93] .

Pskk/smkbr [94] . W1 – Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain).Sambutan yang baik daripada murid. S3 . S2 – Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid.Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan. S4 .ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) – S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1 – Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad. W2 – Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi. PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan yang padu daripada ibubapa 02 – Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar.

Latihan Dalaman OBJEKTIF 1. khasnya perempuan. PKKK 3. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR BIL PROGRAM 1. Pengetua 2. Pskk/smkbr [95] . Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental T/JAWAB 1. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan MATLAMAT 1. khasnya untuk pasukan perempuan MASALAH 1. STRATEGI 1.PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR ISU 1. Guru Penasihat TEMPOH Sepanjang tahun KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN Pasukan sekolah. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten. yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara.

Mengadakan perjumpaan kelab 3.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkat kekuatan mental Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM Sepanjang tahun Semua ahli kelab. En Lim Tsing Teck 1. Kekurangan sumber kewangan 3. PKKK 2. khasnya perempuan Semua guru penasihat kelab 1. Guru Penasihat PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN Pskk/smkbr [96] . Susah mendapat pasukan luar 1. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar 1. En Patrick Bong 2. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2.

BOLA SEPAK Pskk/smkbr [97] .

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK KEKUATAN(STRENGTH –S) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. PELUANG(OPPORTUNITIES) O1- Sokongan daripada PIBG O2- Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . KELEMAHAN(WEAKNESS-W) W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan ANCAMAN(THREAT-T) T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

Pskk/smkbr [98]

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA SEPAK

ISU 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang

MASALAH Ahli kelab terlalu ramai

MATLAMAT 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih

STRATEGI 1) Menambah bilangan jurulatih

INDIKATOR PENCAPAIAN Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri.

2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan

Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS

Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

Pskk/smkbr [99]

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK

BIL PROGRAM 1

OBJEKTIF

T/JAWAP

TEMPOH Sepanjang tahun

KOS/SUMBER

TOV

ETR

2

3

Penbahagian Menimbangkan 1)Pengetua kumpulan jumlah 2)PKKK kejohanan dan 3)Guru nisbah ahli penasihat/jurulatih kelab dengan guru/jurulatih Latihan Meningkatkan 1)Pengetua dalaman kemahiran 2)PKKK guru penasihat 3)Guru /jurulatih penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Saya Boleh Meningkatkan 1)Pengetua motivasi dan 2)PKKK keyakinan diri 3)Guru pelajar dalam penasihat/jurulatih menghadapi kejohan sepanjang tahun.

Ogos dan Oktober

Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG

INDIKATOR PENCAPAIAN Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal.

Februari RM600 dan Oktober sumbang dari PIBG

Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat

Pskk/smkbr [100]

Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2. PKKK 2. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan 1. Guru penasihat Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Pskk/smkbr [101] . setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat 1. Sumber kewangan terbatas 3. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2. setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c.PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kejohanan dan peringkat umur Bulan April-Julai Semua ahli kelab Semua guru penasihat kelab/juru latih 1. Pembahagian kumpulan a. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3.

BOLA JARING Pskk/smkbr [102] .

Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. S3. W3 .ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.Sikap murid yang penting menganggap aktiviti kokurikulum tidak W4 . W2 – Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu Pskk/smkbr [103] . KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%.Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan ANCAMAN ( Treat –T ) PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan T1 – Punca kewangan agak terbatas sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH 1. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [104] .60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan 2. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah MATLAMAT 1. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. 2.

Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [105] .PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. PK KoKurikulum. Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum. Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2.

potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.Jun Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1. Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Februari .3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Program dijalankan pada hujung minggu. bukan atas dasar bakat. 4.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [106] . Kewangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.

Format Pertandingan .2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.2 Jadual pertandingan 3. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Ko-kurikulum. Kewangan Kekurangan Pengadil.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [107] .3 Teknikal Pertandingan 4. Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1.1 Pendaftaran pasukan 3. 3. Bulan Julai Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1.

SEPAKTAKRAW Pskk/smkbr [108] .

Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah. S3 . W3 – Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw. W4 – Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw. KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) W1 – Kemudahan infrastruktur yang amat terhad.ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH .Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi. PELUANG ( OPPORTUNITIES. O3. O2 – Hubungan baik dengan agensi luar.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab.. S2. Pskk/smkbr [109] .S) S1 . W2 – Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang.O) O1 – Sokongan daripada PIBG. ANCAMAN ( THREAT – T ) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan terhad. S4 – Sambutan yang baik daripada murid.Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman.

Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 1. Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 1. Pskk/smkbr [110] .Menambah bilangan guru penasihat.Meningkatkan kurang berpengalaman dan kemahiran guru berkemahiran. STRATEGI 1. 1. 3. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw. 2. Ahli kelab terlalu ramai. MASALAH 1. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. INDIKATOR PENCAPAIAN 1. MATLAMAT 1. penasihat kelab Sepaktakraw.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang. 2. Guru penasihat kelab 1.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian.

Pskk/smkbr [111] . 2.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 2.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. Menyertai perrlawanan persahabatan antara sekolah. 1. INDIKATOR PENCAPAIAN Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. Kurang pendedahan pemain. MATLAMAT 1. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara. 2. 3. MASALAH 3. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. . Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab. STRATEGI 1.Permainan kurang cemerlang.

PKKK 3. Guru Penasihat. Guru Jemputan 1.Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang.Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . 3. Pengetua 2. Latihan Dalaman 1. Februari dan Oktober .2014 ) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW BIL 1.Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. Pengetua 2. nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. Pengetua 2. Pskk/smkbr [112] . 4. Ogos dan Oktober . TEMPOH Sepanjang tahun. 1. “Saya Boleh” 1. Pembahagian 1. PKKK 3.Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat.Mengimbangi Kumpulan. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Guru Penasihat. KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN . PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB 1. PKKK 3. Guru Penasihat.

5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat. 2.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 – 15 orang ahli. 3. En. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. 2. 3. 2. 1. Pengumpulan semua ahli. Kekurangan sumber kewangan.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW Pembahagian Kumpulan Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili sekolah ) 2. Semua ahli kelab. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2. 1. 2. 2. Sepanjang tahun. Pembahagian kumpulan. Tini Ak Numpang 1. PKKK Guru Penasihat Perlawanan antara kumpulan Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpaan. 1. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. 2. 2.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan. Semua guru penasihat kelab 1. 1. Gelanggang Sepaktakraw terhad. 2. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Pskk/smkbr [113] .

Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab. Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan Pskk/smkbr [114] . 3. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab. .2 Tunjuk cara 4. Melakukan latihan kemahiran secara berterusan. Guru Jemputan 1. Pengetua 2. 2. 5. Guru penasihat kelab Sepaktakraw. Perbincangan sesama guru penasihat. 1. Kesuntukan masa. PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. Penentuan program. 3.1 Taklimat 3.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Latihan Dalaman Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw Bulan Ogos dan Oktober Guru penasihat 1.Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN 1. PKKK 3.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . 1.

5 Membuat post mortem selepas perlawanan. 2. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan MSSM yang diadakan setiap tahun. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pasukan dalam perlawanan. 2. 2. Semua guru penasihat kelab. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain.3 Taklimat kepada semua ahli kelab.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan. 1. 1. Guru penasihat 1. PKKK 3. 2. PKKK 3. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1.1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan kepada PKKK. Pengetua 2.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. 2. 1. 2. Kekangan masa Kekangan gelanggang Sepaktakraw. Pskk/smkbr [115] . Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi daripada post. 3.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ―Saya Boleh‖ Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Februari dan Oktober Semua ahli kelab Sepaktakraw 1. Pengetua 2.motem. 2. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam sekolah.

HOKI Pskk/smkbr [116] .

S4 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. Threats ( T ) T1 – Kos peralatan agak mahal T2. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. S3 – Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. melaksanakan aktiviti kelab Pskk/smkbr [117] . W3 – Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain Opportunity ( O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. Weakness ( W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%.Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. W2 – Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. PIBG dan agensi luar.

60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% 1. 2.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3.30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan 2. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [118] . Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 1. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3.

2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [119] . Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS PK KoKurikulum. Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. PK KoKurikulum.

2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Pskk/smkbr [120] .1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. potensi dan minat Penolong Kanan Ko-kurikulum. Program dijalankan pada hujung minggu.PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Februari & Jun Ahli Kelab Hoki Semua guru kelab hoki 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. bukan atas dasar bakat. Taklimat Program Klinik hoki 1. Guru Penyelaras.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN Pskk/smkbr [121] .

KELAB BAHASA MELAYU Pskk/smkbr [122] .

pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. pidato. tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG Pskk/smkbr [123] . perbahasan dijalankan. bersyair. bersajak.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan .

bersajak. bersyair. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. Pskk/smkbr [124] .SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . pidato. perbahasan dijalankan. tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG

ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU
ISU Pencapaian Kelab Bahasa Melayu kurang memuaskan MASALAH 1. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. 2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang STRATEGI 1. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 2.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100%

Pskk/smkbr [125]

4. Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M

dilaksanakan

2M. 3. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 %

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU
BIL PROGRAM 1. Promosi Kelab Bahasa Melayu OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari PCG - RM 100  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang PCG tahun Kokurikulum – RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn

Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Melayu Kelab Bahasa Melayu setiap tahun

2.

Kelas Bimbingan

Meningkatkan Guru penasihat Kelab kemahiran Bahasa Melayu pelajar dalam menguasai 2M.

Hanya 32 % pelajar menguasai 2M Kurang

50% pelajar menguasai 2M

Kemahiran pelajar membaca dan menulis.

3.

Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab

Sepanjang PCG

Penglibatan

Pelajar terlibat

Pskk/smkbr [126]

Rakan Sebaya

penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan

Bahasa Melayu

tahun

Kokurikulum – RM 100

daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20%

secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Pskk/smkbr [127]

1 c. Berdasarkan hasil penilaian .PELAN OPERASI I Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [128] . Perhimpunan sekolah b. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program.

Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. c. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [129] . penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian .PELAN OPERASI II Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. 5. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3.

Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Pelajar ponteng perjumpaan Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian .PELAN OPERASI III Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan . 2. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Prestasi ahli direkodkan. c. b. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [130] . Sepanjang tahun Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1.

KELAB BAHASA INGGERIS Pskk/smkbr [131] .

Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah T2.Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang diperlukan 02.Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3. S2 W2 S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 S4 S5 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W4 W5 W6 PELUANG ( O ) O1.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) S1 KELEMAHAN (W) W1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 – Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) Pskk/smkbr [132] .Sokongan daripada ibu-bapa . Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila ANCAMAN (T) T1.

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 MASALAH Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 MATLAMAT Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 STRATEGI Meningkatkan penglibatan pelajar 1 INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 – 25 orang 2010 – 30 orang 2011 – 35 orang 2012 – 40 orang 2013 – 50 orang Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 – 70% 2010 – 75% 2011 – 80% 2012 – 90% 2013 – 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 – 3 aktiviti 2010 – 4 aktiviti 2011 – 5 aktiviti 2012 – 6 aktiviti 2013 – 7 aktiviti Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 – 10% 2010 – 15% 2011 – 20% 2012 – 25% 2013 – 30% 2 Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan kurang dari 80% Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 3 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini. Meningkatkan penglibatan guru 2 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 3 4 Pskk/smkbr [133] .

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang RM 100/PCG tahun Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah Pskk/smkbr [134] .PELAN TAKTIKAL Bil.

Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum bermula c. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a. Lily Roland Pn.PELAN OPERASI 1 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Mariatta Joshua 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahun Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program Penambahbaikan Pskk/smkbr [135] . Melalui perhimpunan sekolah b.

PELAN OPERASI 2 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Sepanjang tahun Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang berminat Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Lily Roland Pn. Mariatta Joshua 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri 3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lagi bakat yang ada pada diri mereka Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Guru Penasihat Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk meningkatkan keberkesanan setiap aktiviti Pskk/smkbr [136] .

KELAB BAHASA CINA Pskk/smkbr [137] .

W3.ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Masalah pengangkutan Pskk/smkbr [138] .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.

Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 12 orang = 15 orang = 20 orang = 25 orang 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat Pskk/smkbr [139] .Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2013 2.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Kehadiran kurang memuaskan 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang Masalah 1.

Guru Kelab RM 100.00 Duit Kelab Ogos 4 Lawatan Sambil Belajar 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina 1. Guru Penolong pengetahuan Kanan tentang Bahasa Kokurikulum Cina 2.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini Pskk/smkbr [140] .00.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar Nov RM 100.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil 1 Program Ceramah Motivasi Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah. Guru Kelab 3.00 Julai RM 100 . Meningkatkan 1. kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1. Duit Kelab 3 Kuiz Bahasa Cina 1. Guru Kelab Jan RM 100.Guru Kelab kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1.Meningkatkan 1. Semua guru 1.

kebudayaan & kesusasteraan China Januari / September Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.4 . Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Bahasa Cina Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [141] . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.1 . Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.2 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.3 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.

Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Bong Lee Phin 3. Ng Sze Fui 1. Taklimat program Ceramah Motivasi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.1 .Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 1. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .3. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Lai Chun Kin 2.2. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [142] .Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Pelaksanaan aktiviti 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Ceramah Motivasi Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Jan Ahli Kelab Bahasa Cina 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Program dijalankan pada bulan Jan 5.3.

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .Pelaksanaan aktiviti 5.2. Ketua Penyelaras . Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [143] .5 .3. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Bahasa Cina Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Taklimat program Kuiz Bahasa Cina – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.

Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Program dijalankan pada bulan Nov 5.Pelaksanaan aktiviti 5. Bong Lee Phin 3. Ng Sze Fui 1.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat daripada guru pengiring 5. Lai Chun Kin 2.3.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.4.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Lawatan Sambil Belajar Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Nov Ahli Kelab Bahasa Cina 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa perhimpunan Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pengetua .mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [144] .1.

KELAB BAHASA IBAN Pskk/smkbr [145] .

komited dan terlatih PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – O2 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT – T) T2 – T3 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan .SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan .Guru berpengalaman. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 . tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab. Pskk/smkbr [146] . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.

Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 4. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 6. INDIKATOR PENCAPAIAN 4. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. 6. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 5. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan STRATEGI 4. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 % Pskk/smkbr [147] .      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100% 6.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan MASALAH 5.

Pskk/smkbr [148] .PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM 1. Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan Guru penasihat Kelab penglibatan Bahasa Iban pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan PCG Kokurikulum – RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Iban Kelab Bahasa Iban setiap tahun 2. Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Promosi Kelab Bahasa Iban OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang tahun PCG .

Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 2. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. 1 c. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [149] . Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Perhimpunan sekolah b. Berdasarkan hasil penilaian . Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun.

Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [150] .PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 6. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. 10. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7. c. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA Pskk/smkbr [151] .

PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 . Pskk/smkbr [152] .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 4. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang Masalah 3. Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 2.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat Pskk/smkbr [153] . Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Kehadiran kurang memuaskan 1.

Meningkatkan 1. Guru Kelab 2 RM 100. Guru Penolong Kanan KK 2.Guru Kelab kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum.PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil 1 Program Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 . Guru Penolong kesedaran murid Kanan KK tentang isu-isu 2.00 Duit Kelab Ogos 3 Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 3. 1. 1. Guru Kelab kesihatan 2. Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [154] .00. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. Meningkatkan 1.

2.2 .1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.2 Pelantikan Penyelaras program 2.4 .Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab ERT Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [155] .3 .Program dijalankan dalam 2 fasa 5.1 Mengenalpasti murid 3.1 .Pelaksanaan aktiviti 5. 1.Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.Taklimat program Buku Skrap 1.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Januari / September Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.

PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Demonstrasi membuat kek dan biskut Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. Pengetua .Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan.Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1. Guru Kelab ERT.Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Ketua Penyelaras .1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.2 Pelantikan Penyelaras program 2. Ogos Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Kelab ERT 1. Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [156] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

menyihatkan badan dan mencerdaskan minda.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab.1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Program dijalankan sepanjang tahun 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri. Pelaksanaan aktiviti 5. Pengetua . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.2 Pelantikan Penyelaras program 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 5.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [157] .3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.

KELAB SAINS Pskk/smkbr [158] .

Masalah pengangkutan bagi murid harian KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti. W3 – tidak minat belajar tentang sains Pskk/smkbr [159] .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.

Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat Pskk/smkbr [160] . Mempelbagaikan aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 = 20 orang = 25 orang = 30 orang = 35 orang = 40 orang 6. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang Masalah 5.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Kehadiran kurang memuaskan 2. Meningkatkan kualitI aktiviti Indikator Pencapaian 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 2.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil 1 Program Membuat replika menggunakan suratkhabar. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Tanggungjawab 1. Guru Kelab 3. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan sains 2 Kuiz Sains 2. Semua guru Ogos 3 Buku Skrap 1. Objektif 1. 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [161] . Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula.

1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 7. Januari .4 .1 – Mengenalpasti murid 9.2 – Pelantikan Penyelaras program 8. Pelaksanaan aktiviti 5. 7.September Semua pelajar menengah atas Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas. 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sains Memantau penerimaan replika yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [162] .Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya.Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10. 3.2 . Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang. Taklimat program 7.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.3 .1 .

Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sains Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains 3. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 5.2 . Taklimat program 10. Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 6.1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pelaksanaan aktiviti 5.3. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [163] . Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . Ketua Penyelaras .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 2.Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 7.1 – Penerangan Program – Guru Panasihat 4.

September Semua ahli kelab sains Guru Kelab Sains 1.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 5. Ketua Penyelaras . Pengetua . Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Taklimat program 10. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4.1. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat. Januari.2 .PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Projek Buku Skrap .2 – Penerangan Program – Guru Panasihat 2. Pelaksanaan aktiviti 4. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [164] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

KELAB SENI VISUAL Pskk/smkbr [165] .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni Pskk/smkbr [166] . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

Mempelbagaikan aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2. Penglibatan pelajar kurang MATLAMAT 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 2. Kehadiran kurang memuaskan Pskk/smkbr [167] . Meningkatkan kualiti aktiviti INDIKATOR PENCAPAIAN 1.PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang MASALAH 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 STRATEGI 1.

Guru Kelab Sepanjang tahun RM 100. Guru Penolong Jan Kanan September Kokurikulum 2. Guru Penolong Ogos Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1. Semua guru 1.00 Duit Kelab 2 Membuat hasil karya 3 - Badan Sihat Otak Cerdas Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [168] .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 1. Guru Kelab 3.PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1 Program Folio [ isu-isu seni dan budaya] Objektif 1.

Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Memantau penerimaan folio yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [169] . Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Folio / Karya Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Januari / September Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Kelab Pendidikan Seni Visual 1.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Taklimat program Folio / Karya – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5.1 .2 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.4 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.3 .

KELAB SEJARAH Pskk/smkbr [170] .

PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal.Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 . W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang. W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 . W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan. PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . S3 .Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah.Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa..Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan.makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang.ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Pskk/smkbr [171] .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 .

Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 Strategi 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 12. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat Pskk/smkbr [172] .PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang Masalah 11. Kehadiran kurang memuaskan 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 2. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Duit Kelab Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Sejarah 2. Semua guru RM 100.PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Kenegaraan ] Objektif 1.00.00 Duit Kelab Julai Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [173] . Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber RM 100 .Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan Tanggungjawab 1. Guru Kelab 3.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1.

Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sejarah Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [174] . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan .aktiviti 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Januari / September Ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah 1.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.2 – Pelantikan Penyelaras program 2.3 .2 .4 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.1 – Mengenalpasti murid 3. Taklimat program Buku Skrap 1. Pelaksanaan aktiviti 5.

6. Ketua Penyelaras .Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5. 5. Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [175] .4. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 5. 5.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya semasa perjumpaan kelab.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sejarah Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Julai / Ogos Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah.2 – Pelantikan Penyelaras program 2.5 .AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. 1.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pengetua .2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Taklimat program Kuiz Sejarah 1.

McKinley 1.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Sejarah 1. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [176] . En. Vincent Lim 3.3. Pelaksanaan aktiviti 5. Program dijalankan sepanjang tahun 5.2. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua . Andrew Teram 2.4 – Pelantikan Penyelaras program 2. En. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.3. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1.1 .3 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. En.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.

KELAB GEOGRAFI Pskk/smkbr [177] .

Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % Pskk/smkbr [178] .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .

Mempelbagaikan aktiviti = 52 orang = 65 orang = 75 orang = 85 orang = 100 orang 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat Pskk/smkbr [179] . Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 2. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2. Kehadiran kurang memuaskan 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014 ) KELAB GEOGRAFI Isu Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang Masalah 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.

Semua guru RM 100. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan geografi 2 Kuiz Geografi 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1.00. Guru Kelab 3.00 Duit Kelab Ogos 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tanggungjawab 1. Guru Kelab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 .PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Alam Sekitar ] Objektif 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [180] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Geografi Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [181] . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 8.1 . Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.2 . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9. Program dijalankan dalam 2 fasa 10.Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.3 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Januari / September Ahli Kelab Geografi Guru Kelab Geografi 6.4 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelaksanaan aktiviti 5.

Taklimat program Kuiz Geografi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.4. Ketua Penyelaras .Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5. Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [182] .Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 3. Pelaksanaan aktiviti 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.6.3.5 .1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Geografi Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan 6. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9. Program dijalankan dalam 1 fasa 10.2.

Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.3.2. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua . Pelaksanaan aktiviti 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [183] .Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.Alfizah Putit 11.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Geografi 1.3. Program dijalankan sepanjang tahun 15. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 12.1 . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 14. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 13.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 4.Raiyah Akip Ibrahim 2.

semua guru serta kakitangan diatas kerjasama. semua penolong kanan.PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. TEKUN. MAJU‖ ‗SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN‘ Pskk/smkbr [184] . SMK BALAI RINGIN ―BERDISIPLIN. sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014. semua guru kanan.

Pskk/smkbr [185] .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.