PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

UJIAN SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Mata Pelajaran Hari Tanggal Waktu Wacanen batin kang premati! Bocah sekolah kudu padha gumregut Dadi siswa kang taberi Ora pisah karo buku Duwe watak kang nastiti Kabeh sedyane kelakon A. Kanggo soal nomer 1 nganti 45 pilihen salah siji wangsulan sing koanggep paling bener kanthi menehi tanda ping (x) ing aksara a,b,c utawa d ana ing lembar jawab! 1. Sapada tembang kasebut yaiku tembang ... a. Pangkur b. Mijil 2. Tembung kasebut nduweni watak ... a. Susah b. Seneng c. Megatruh d. Sinom c. alus d. nepsu : Bahasa Jawa : :

3. Ana ing tembang kasebut, tembung nastiti dhuwe teges ... a. Sregep c. kesed b. Males d. susah 4. Guru gatra ing tembang kasebut ana ... a. 4 b. 5 5. Tembang kasebut gatra 1 guru wilangane ana ... a. 9 b. 10 6. Tembang ing ndhuwur gatra 2 unine ... a. Dadi siswa kang taberi b. Ora pisah karo buku 7. Dongeng kang paragane kewan iku diarani ... a. mithe b. legenda c. 6 d. 7 c. 11 d. 12 c. Duwe watak kang nastiti d. Kabeh sedyane kelakon c . fabel d. sage

8. Ana ing crita pewayangan kang iraha-irahane Serat Rama, watake Prabu Rama yaiku ... a. angkara murka c. jahat b. wicaksana d. sawenang-wenang 9. ?[aomhkug= ;2;[nome/ Tulisan Jawa iku unine yaiku ... a. Omahku gang 1 nomer 46

;48;.
c. Omahku gang 2 nomer 48

bali c. Panjenengan punapa badhe tindah sapunika? d. Prakawis punika ndadosaken maceting lalu lintas. Para peziarah kala wau rawuh saking saindenging nuswantara. gerah. Wb. manawa katulis ing aksara jawa yaiku . b.” a. Pinangka jejering pambiwara. p+tma\fiwisuf 11. ptimhfiwisuf d. a. Haul Sunan Bonang d. Tumindake anak dadi tanggungane wong tuwa.. saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kabeh tumindak ala lan becik bakal katon dhewe-dhewe. Fatimah diwisuda. badhe mundhut kapur kangge kelas 9 B. wangsul 14. Omahku gang 2 nomer 47 d. gerah. Pasarean Sunan Bonang c. Kecamatan kitha ing margi AKBP Suraka Tuban boten sagah ngewrat cacahing kendharaan kasebat dipunkebaki kendharaan rombongan ing badhe ndherek haul.b. Apa irah-irahan pawarta kasebut? a. mangga sesarengan kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhumateng kula lan panjenengan sedaya saengga ing siang punika kula lan panjengenan sedaya tasih saged makempal wonten ing pawiwahan prasaja ing dinten punika. Kanggo pitakon angka 16 tekan angka 17 Haul Sunan Bonang Maewu-ewu tiyang ingkang badhe ziarah lan haul dhateng pasareanipun Sunan Bonang sampun sami samapta ing kitha Tuban. radite cemengan surya kaping 27 Maret 2011 kanthi wilujeng kalis ing sambikala.. Punapa panjenengan sampun pirsa bilih pakdhe gerah. Pak. 16. kondur d. kula . d. Para sesepuh saha pinisepuh ingkang pantes kinurmatan. sakit. Haul lan Ziarah Makam Sunan Bonang 17. Para tamu kakung sumawana putri ingkang tansah winengku ing karaharyon. Jalukan ora wewehan c.. kula nyuwun pamit badhe . b. c. Saben papan duwe pranatan dhewe-dhewe. Awit saking keparengan Bapak Mulyono sekaliyan garwa. ajeng nyuwun kapur kangge kelas 9 B. 13. Panggenan parkir ing Kelurahan Kebonsari. Pak. Pak. Pak. Ukara-ukara ngisor iki endi sing abasa ngoko alus? a. kula ingkang kadhawuhan hambuka tumapaking adicara. a. lara. Tetulung nanging marahi susah. c.. Adi anggone pamitan marang bapak gurune : “Pak guru. saka ngendi wae sing teka ing tataran kasebat? a. Panjenengan kalawau wungu jam tiga. ajeng mundhut kapur kangge kelas 9 B.. Tuban c. Ardi didukani Pak Guru amarga ora nggarap PR. Busuk ketekuk pinter keblinger b. Kepriye anggonmu matur karo petugas? a. Omahku gang 3 nomer 48 10. badhe ngaturaken urut reroncening .... Saindenging nuswantara d. a. badhe nyuwun kapur kangge kelas 9 B. p+timhfiwisuf c. 15. b. Paribasane yaiku .. Tegese paribasan becik ketitik ala ketara yaiku . c.. d. Ziarah Makan Sunan Bonang b. Kecamatan Kebonsari Kanggo pitakon angka 18 tekan 20 Assalamu’alaikum Wr. p+timhniwisuf b. Miturut wacan ing dhuwur. wangsul b. Pinter lan bodho padha-padha sengsara. Kelurahan Kebonsari b. Manawa kowe menyang kantor arep njaluk kapur. Anak polah bapa kepradah 12. Sing sapa salah seleh d.

18. d. Bapak maos koran c.. a. Gusti ingkang murbeng dumadi c.. Wong kang rekasa panguripe amarga kakehan anak. ambal warsa d. Kang diarani ukara pangajab yaiku . Pilihen wangsulan kang bener. sauni-unimu. Bapak . miwaha siwi mahargyasuta. a. purwaka.. salam pambuka. Para sesepuh saha pinisepuh. 29.... Ibu dhahar roti d. Yulianto c. purwaka. Kanggo aweh daya pangaribawa marang sing ngrungokake. kajaba . a. salam pambuka. sanepa d. Sing diaturi pakurmatan ing sesorah kasebut yaiku . a. pahargyan upacara palakrama b.tata upacara palakrama ingkang sampun rinakit. 23. Bapak Mulyono sekaliyan garwa d. surasa basa. Ukara ngisor kabeh klebu wangsalan. Bocah cilik aja seneng ngrokok cendhak. Bapak Sugito Harjo d. wasana basa. 26. mugi kaleksanan sedya ing dinten punika wiwit purwa. Kabeh iki minangka tujuan utawa ancase pidhato/ sesorah. parikan c. Mbak Risa nyapu latar b. lan c. pepindhan 27. Salokane yaiku . Para tamu kakung saha putri b. Ibu tindak jagong menyang Gedhung Wanita. surasa basa. b. Ukara ing ngisor kang klebu ukara camboran yaiku . kajaba . Kanggo nyenengake atine dhewe. pasrah lamaran 19. a. d.. Tembung panggandheng kang trep ing ukara camboran kasebut yaiku . madya ngantos wasana tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambikala.. sunatan c. d. dene d. Nun inggih panjenenganipun Bapak Mulyono netepi darmaning asepuh. b. rinancang tuwin rinumpaka. Ukara kang isine andharan utawa crita.. Ukara kang isine ngarep-arep apa sing dikarepake. c. 28. ewadene b. a. wasana basa. wangsalan b.. Unen-unen kang ngemu cangkriman nanging dijawab sisan kanthi nyrempet-nyrempet diarani . Ukara kang isine pitakonan kang kudu diwangsuli. Kanggo aweh panglipur. Bapak Mahendra 21. Kebo bule mati setra 22.. c.. c. a. 25. abot entheng dak lakonane... Kebo nusu gudel.. Kebo kabotan sungu b... a. Bapak Mulyono b. 20. d. Mrica kecut. Kebo mulih menyang kandhange. .. Ayo padha sinau bebarengan c. b. Adhiku tuku dhondhong lan salak. c.. Ukara kang isine menggak supaya ora nglakoni kang dikarepake. Wajik klethik gula jawa. Endi kang klebu ukara pamenging? a. suprandene 24. a.. b. Tatacara sing diaturake ing sesorah kasebut yaiku . d. Ana ing sesorah kasebut sapa sing kagungan kersa? a.. luwih becik sing prasaja. Sarung jagung. tuwin nyuwun donga pangestu para tamu. b. Muga-muga simbah enggal rawuh.. Aja padha lunga wayah wengi. Urut-urutane wong kang arep sesorah yaiku . neges-neges. Kanggo gawe ular-ular utawa pangerten. a.. Kanthi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya gesang.

. undhangan 39.. lelayu d. isi utawa surasa basa d. surasa basa b. c. tangan sedhakep c. dadi murid kudu sregep.. salam pambuka. . ?duwi[tT. Budaya punika menapa? Budaya inggih punika .. te/minl\ d. salam pambuka. judheg 34.. Unen-unen kang kedadean saka rong perangan ukara.rupiyh. wasana basa. wasana basa. a... se[kolh b. nggoreng gereh.. diempet-empet ora betah. c. Unine .. Salah sawijing sikap/ tindak tanduk yen arep sesorah yaiku . atine goreh a. ruwet d. Perangane layang nerangake kang dituju diarani . 31. Para sedherek saha para ingkang sami rawuh ingkang winantu ing pakurmatan.. ?akutukubuwhai=. nomer lampiran b.1400. saloka c. purwaka.. ngandhakake kesimpulan (dudutan). b. wasana basa. a. Sepet-sepet sawo mentah. Dhuwite 1400 Rupiah Dhuwite 2300 Rupiah Dhuwite 3900 Rupiah Dhuwite 5900 Rupiah c.... 35. 30. Pikiran .. 38.lungguh jejer tamba kangen. pakurmatan (marang kang padha rawuh) b. surasa basa.. kajaba . Endi parikan kang isine pitutur .. kajaba . ulem b. atur panutup Kanggo pitakon angka 40 tekan angka 42... tangan ngapurancang d... a. Ngasah arit nganti landhep.. adangiyah / adawiyah d. Puji syukur marang Gusti Allah.. titimangsa c..... durung adus wis pupuran... a... Layang kang mligi kanggo ngaturi rawuh wong duwe gawe iku diarani .. d. Nyangking ember kiwa tengen. lungguh b. susah b. a.. a.. panyandra b. salam pambuka c. b. kula lan panjenengan kedah purun nguri-uri Budaya Jawi.. d. sedhahan c. ps/ 37. a. purwaka. a. Angon wedhus neng kuburan. Ing ngisor iki mratelakake pambuka ing sesorah.. kang pandhapuke nganggo purwakanthi guru swara diarani .. d..c. Parikan ing ngisor iki rampungna! Jangan gudheg. a.... d. ulate mbesengut 32.. atur pambuka c. surasa basa. k[nT/h 36.. seneng c. parikan 33.. ing ngisor iki perangane layang kang ana ing layang ulem ora resmi utawa dudu dhines. sanepa d.

. wangsalan c.. pangarep-arep b..... Ukara iku tulisen nganggo aksara jawa! 50.... Gawea pacelathon kang temane lulus sekolah! 49. kudu trep karo kekarepane lan kudu rucah d.. Drijine . Gawenen pambuka utawa purwaka basa ing pidhato kang migunakake basa krama alus! 48... a.. Untune miji timun c. tembung-tembunge limrah/ madya lan boten rucah 42.. Cebol nggayuh lintang Ngubak-ngubak banyu bening 47.. isi utawa surasa basa d... Bathuke nyela cendhani b. Lakune kaya macan luwe 45... a. Dene wohing budaya tuladhanipun: beksan.. ngudhup turi b.. Unen-unen ing ngisor iki endi kang dudu panyandra . Zaenal Arifin wulan April diwisuda. Perangan pidhato kang isine ngaturake atur syukur marang Gusti mapane ing . panyandra 44. mucuk eri d. a... wasana basa.. a.. Suk sasi September aku arep lunga menyang Surabaya. a. Apa tegese bebasan lan paribasan ing ngisor iki : a. Ing ngisor iki klebu paugerane utawa wewaton pangrakiting basa nalika sesorah yaiku .. 41. a. Tangane nggendhewa pinenthang d. nawon kemit c... ringgit tiyang lan kethoprak. salam panutup b. . surasa basa d. tembung-tembunge dawa banget c. ... 40. panutup 43 Unen-unen kanggo nggambarake kaanan siji karo kaanan liyane nganggo tembung-tembung tanduk lan biasane sing dicandra perangane awak kang becik-becik iku diarani . b. Unen-unen iki bacutna supaya dadi panyandra. purwaka basa c. pambuka c.woh pangolahing budi pakartining lair lan batos manunggal satemah nuwuhaken woh. paribasan b.. Ukara kasebut owahana nganggo basa krama alus. a.. parikan d.. Punggelan saka perangane sesorah ing dhuwur kalebu perangane pidhato kang diarani . ?k+Erudifu[w[bo[jop+[tonh. Tulisan aksara jawa iku wacanen banjur tulisen latine! b.. tembung-tembunge kudu gaul b.. Kanggo soal nomer 46 nganti 50 wangsulana kang patitis! 46. mblalak-mblalak B..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful