P. 1
soal ujian sekolah

soal ujian sekolah

|Views: 92|Likes:
Published by dekyk

More info:

Published by: dekyk on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2015

pdf

text

original

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

UJIAN SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Mata Pelajaran Hari Tanggal Waktu Wacanen batin kang premati! Bocah sekolah kudu padha gumregut Dadi siswa kang taberi Ora pisah karo buku Duwe watak kang nastiti Kabeh sedyane kelakon A. Kanggo soal nomer 1 nganti 45 pilihen salah siji wangsulan sing koanggep paling bener kanthi menehi tanda ping (x) ing aksara a,b,c utawa d ana ing lembar jawab! 1. Sapada tembang kasebut yaiku tembang ... a. Pangkur b. Mijil 2. Tembung kasebut nduweni watak ... a. Susah b. Seneng c. Megatruh d. Sinom c. alus d. nepsu : Bahasa Jawa : :

3. Ana ing tembang kasebut, tembung nastiti dhuwe teges ... a. Sregep c. kesed b. Males d. susah 4. Guru gatra ing tembang kasebut ana ... a. 4 b. 5 5. Tembang kasebut gatra 1 guru wilangane ana ... a. 9 b. 10 6. Tembang ing ndhuwur gatra 2 unine ... a. Dadi siswa kang taberi b. Ora pisah karo buku 7. Dongeng kang paragane kewan iku diarani ... a. mithe b. legenda c. 6 d. 7 c. 11 d. 12 c. Duwe watak kang nastiti d. Kabeh sedyane kelakon c . fabel d. sage

8. Ana ing crita pewayangan kang iraha-irahane Serat Rama, watake Prabu Rama yaiku ... a. angkara murka c. jahat b. wicaksana d. sawenang-wenang 9. ?[aomhkug= ;2;[nome/ Tulisan Jawa iku unine yaiku ... a. Omahku gang 1 nomer 46

;48;.
c. Omahku gang 2 nomer 48

. b. Ardi didukani Pak Guru amarga ora nggarap PR. 16. badhe nyuwun kapur kangge kelas 9 B.” a. Pak. Pinangka jejering pambiwara. Tetulung nanging marahi susah.. Para tamu kakung sumawana putri ingkang tansah winengku ing karaharyon. Kepriye anggonmu matur karo petugas? a. Kelurahan Kebonsari b. Apa irah-irahan pawarta kasebut? a. Haul Sunan Bonang d. Jalukan ora wewehan c. bali c. a. Adi anggone pamitan marang bapak gurune : “Pak guru. Busuk ketekuk pinter keblinger b.. Saindenging nuswantara d. Ukara-ukara ngisor iki endi sing abasa ngoko alus? a. Kecamatan kitha ing margi AKBP Suraka Tuban boten sagah ngewrat cacahing kendharaan kasebat dipunkebaki kendharaan rombongan ing badhe ndherek haul. saka ngendi wae sing teka ing tataran kasebat? a. gerah. b. Pak. b. Para sesepuh saha pinisepuh ingkang pantes kinurmatan. a. p+tma\fiwisuf 11.b. Tuban c.. Panjenengan kalawau wungu jam tiga. saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. c. Panjenengan punapa badhe tindah sapunika? d. gerah. Wb. wangsul 14. Tumindake anak dadi tanggungane wong tuwa. Punapa panjenengan sampun pirsa bilih pakdhe gerah. kula . kula ingkang kadhawuhan hambuka tumapaking adicara. badhe ngaturaken urut reroncening . ajeng nyuwun kapur kangge kelas 9 B. c.. Anak polah bapa kepradah 12. radite cemengan surya kaping 27 Maret 2011 kanthi wilujeng kalis ing sambikala. Pak. a. d. sakit. kondur d. Kanggo pitakon angka 16 tekan angka 17 Haul Sunan Bonang Maewu-ewu tiyang ingkang badhe ziarah lan haul dhateng pasareanipun Sunan Bonang sampun sami samapta ing kitha Tuban. Haul lan Ziarah Makam Sunan Bonang 17. manawa katulis ing aksara jawa yaiku . p+timhniwisuf b. wangsul b. ptimhfiwisuf d. Pasarean Sunan Bonang c. 15. Kabeh tumindak ala lan becik bakal katon dhewe-dhewe.. c. Kecamatan Kebonsari Kanggo pitakon angka 18 tekan 20 Assalamu’alaikum Wr. Saben papan duwe pranatan dhewe-dhewe. Pak. mangga sesarengan kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhumateng kula lan panjenengan sedaya saengga ing siang punika kula lan panjengenan sedaya tasih saged makempal wonten ing pawiwahan prasaja ing dinten punika.. Miturut wacan ing dhuwur. Omahku gang 3 nomer 48 10. Omahku gang 2 nomer 47 d. Tegese paribasan becik ketitik ala ketara yaiku . kula nyuwun pamit badhe . Pinter lan bodho padha-padha sengsara. Awit saking keparengan Bapak Mulyono sekaliyan garwa... ajeng mundhut kapur kangge kelas 9 B. d. Prakawis punika ndadosaken maceting lalu lintas. Ziarah Makan Sunan Bonang b. p+timhfiwisuf c. 13. Fatimah diwisuda. Para peziarah kala wau rawuh saking saindenging nuswantara. lara.. badhe mundhut kapur kangge kelas 9 B. Panggenan parkir ing Kelurahan Kebonsari. Manawa kowe menyang kantor arep njaluk kapur. Sing sapa salah seleh d. Paribasane yaiku .

sanepa d. c. Kanggo nyenengake atine dhewe.. Yulianto c. 25. d... Kabeh iki minangka tujuan utawa ancase pidhato/ sesorah. kajaba . dene d. purwaka.. b. Kebo kabotan sungu b. sunatan c. Wong kang rekasa panguripe amarga kakehan anak. Kebo nusu gudel. Endi kang klebu ukara pamenging? a. Tatacara sing diaturake ing sesorah kasebut yaiku . d. a. Adhiku tuku dhondhong lan salak. Kanggo gawe ular-ular utawa pangerten. Ibu dhahar roti d. Sarung jagung. a. sauni-unimu. Kang diarani ukara pangajab yaiku . purwaka. tuwin nyuwun donga pangestu para tamu. a.. Salokane yaiku .. wasana basa. Ukara kang isine menggak supaya ora nglakoni kang dikarepake. surasa basa. Ibu tindak jagong menyang Gedhung Wanita. a. 29. lan c. a. parikan c. luwih becik sing prasaja.. a. Para sesepuh saha pinisepuh. c. Ukara ing ngisor kang klebu ukara camboran yaiku .... Bapak Mulyono b. surasa basa. Pilihen wangsulan kang bener.. salam pambuka.. Urut-urutane wong kang arep sesorah yaiku . Bapak maos koran c. rinancang tuwin rinumpaka. d. Kanggo aweh panglipur. mugi kaleksanan sedya ing dinten punika wiwit purwa. a.tata upacara palakrama ingkang sampun rinakit.. Bapak . c. suprandene 24. Aja padha lunga wayah wengi. b. d. Wajik klethik gula jawa. Mbak Risa nyapu latar b. wangsalan b.. wasana basa. Mrica kecut.. 20. Ayo padha sinau bebarengan c. Bapak Mahendra 21.. 18.. pasrah lamaran 19. ambal warsa d.. Bocah cilik aja seneng ngrokok cendhak.. pahargyan upacara palakrama b. kajaba . pepindhan 27.. d. Ukara kang isine pitakonan kang kudu diwangsuli. Unen-unen kang ngemu cangkriman nanging dijawab sisan kanthi nyrempet-nyrempet diarani . b. Gusti ingkang murbeng dumadi c. 26. Ukara kang isine andharan utawa crita. Kebo mulih menyang kandhange. Bapak Mulyono sekaliyan garwa d. Sing diaturi pakurmatan ing sesorah kasebut yaiku . Bapak Sugito Harjo d. madya ngantos wasana tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambikala. neges-neges. Ukara ngisor kabeh klebu wangsalan. Kebo bule mati setra 22. Kanggo aweh daya pangaribawa marang sing ngrungokake. a. a. b. 28. Ana ing sesorah kasebut sapa sing kagungan kersa? a. salam pambuka. Nun inggih panjenenganipun Bapak Mulyono netepi darmaning asepuh. Tembung panggandheng kang trep ing ukara camboran kasebut yaiku . Muga-muga simbah enggal rawuh. c. Kanthi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya gesang.. b. Para tamu kakung saha putri b. 23.. abot entheng dak lakonane. miwaha siwi mahargyasuta. .. Ukara kang isine ngarep-arep apa sing dikarepake. a. ewadene b.

a.. d. 31... d. b... ing ngisor iki perangane layang kang ana ing layang ulem ora resmi utawa dudu dhines. Parikan ing ngisor iki rampungna! Jangan gudheg. a. tangan sedhakep c. Perangane layang nerangake kang dituju diarani .. kajaba . atur pambuka c.lungguh jejer tamba kangen. sanepa d. 38. Nyangking ember kiwa tengen. Angon wedhus neng kuburan. nomer lampiran b. atur panutup Kanggo pitakon angka 40 tekan angka 42. d.. diempet-empet ora betah. b. panyandra b. purwaka.. 30. d.... atine goreh a. lungguh b.. ?duwi[tT. salam pambuka. judheg 34. sedhahan c. lelayu d. Pikiran .. ulem b. ruwet d.. undhangan 39. kajaba .. te/minl\ d. Budaya punika menapa? Budaya inggih punika .c.. a. seneng c.. 35. c. Dhuwite 1400 Rupiah Dhuwite 2300 Rupiah Dhuwite 3900 Rupiah Dhuwite 5900 Rupiah c. kula lan panjenengan kedah purun nguri-uri Budaya Jawi. Puji syukur marang Gusti Allah. saloka c. purwaka..... wasana basa. Unine ... . wasana basa. surasa basa b. Sepet-sepet sawo mentah. susah b. Salah sawijing sikap/ tindak tanduk yen arep sesorah yaiku . c.. a. titimangsa c.. pakurmatan (marang kang padha rawuh) b. ngandhakake kesimpulan (dudutan). salam pambuka c.1400.... tangan ngapurancang d....rupiyh. ulate mbesengut 32.. Unen-unen kang kedadean saka rong perangan ukara. se[kolh b. Layang kang mligi kanggo ngaturi rawuh wong duwe gawe iku diarani . a. a. surasa basa. kang pandhapuke nganggo purwakanthi guru swara diarani .. k[nT/h 36. dadi murid kudu sregep. Ing ngisor iki mratelakake pambuka ing sesorah... a... ps/ 37.. Para sedherek saha para ingkang sami rawuh ingkang winantu ing pakurmatan. Endi parikan kang isine pitutur . adangiyah / adawiyah d. wasana basa.. a. a.. ?akutukubuwhai=.. Ngasah arit nganti landhep.. nggoreng gereh. isi utawa surasa basa d.. parikan 33. durung adus wis pupuran. salam pambuka. surasa basa..

. salam panutup b....woh pangolahing budi pakartining lair lan batos manunggal satemah nuwuhaken woh. a. parikan d... Gawea pacelathon kang temane lulus sekolah! 49. surasa basa d. Cebol nggayuh lintang Ngubak-ngubak banyu bening 47.. Ing ngisor iki klebu paugerane utawa wewaton pangrakiting basa nalika sesorah yaiku ... . Kanggo soal nomer 46 nganti 50 wangsulana kang patitis! 46.. Bathuke nyela cendhani b. Punggelan saka perangane sesorah ing dhuwur kalebu perangane pidhato kang diarani .. b. Drijine . Unen-unen iki bacutna supaya dadi panyandra. 41. wangsalan c. Zaenal Arifin wulan April diwisuda.. ringgit tiyang lan kethoprak. Apa tegese bebasan lan paribasan ing ngisor iki : a.. pangarep-arep b. wasana basa. 40. . tembung-tembunge kudu gaul b. a.. Ukara iku tulisen nganggo aksara jawa! 50. purwaka basa c. Perangan pidhato kang isine ngaturake atur syukur marang Gusti mapane ing . nawon kemit c. a. Unen-unen ing ngisor iki endi kang dudu panyandra .. a...... Gawenen pambuka utawa purwaka basa ing pidhato kang migunakake basa krama alus! 48. Dene wohing budaya tuladhanipun: beksan. ?k+Erudifu[w[bo[jop+[tonh. mucuk eri d. Tulisan aksara jawa iku wacanen banjur tulisen latine! b. paribasan b. Suk sasi September aku arep lunga menyang Surabaya. kudu trep karo kekarepane lan kudu rucah d. panutup 43 Unen-unen kanggo nggambarake kaanan siji karo kaanan liyane nganggo tembung-tembung tanduk lan biasane sing dicandra perangane awak kang becik-becik iku diarani .. mblalak-mblalak B.. ngudhup turi b. Tangane nggendhewa pinenthang d. isi utawa surasa basa d.. Ukara kasebut owahana nganggo basa krama alus. a. a........ pambuka c... Untune miji timun c... a. panyandra 44.. tembung-tembunge limrah/ madya lan boten rucah 42. Lakune kaya macan luwe 45. tembung-tembunge dawa banget c..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->