PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

UJIAN SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Mata Pelajaran Hari Tanggal Waktu Wacanen batin kang premati! Bocah sekolah kudu padha gumregut Dadi siswa kang taberi Ora pisah karo buku Duwe watak kang nastiti Kabeh sedyane kelakon A. Kanggo soal nomer 1 nganti 45 pilihen salah siji wangsulan sing koanggep paling bener kanthi menehi tanda ping (x) ing aksara a,b,c utawa d ana ing lembar jawab! 1. Sapada tembang kasebut yaiku tembang ... a. Pangkur b. Mijil 2. Tembung kasebut nduweni watak ... a. Susah b. Seneng c. Megatruh d. Sinom c. alus d. nepsu : Bahasa Jawa : :

3. Ana ing tembang kasebut, tembung nastiti dhuwe teges ... a. Sregep c. kesed b. Males d. susah 4. Guru gatra ing tembang kasebut ana ... a. 4 b. 5 5. Tembang kasebut gatra 1 guru wilangane ana ... a. 9 b. 10 6. Tembang ing ndhuwur gatra 2 unine ... a. Dadi siswa kang taberi b. Ora pisah karo buku 7. Dongeng kang paragane kewan iku diarani ... a. mithe b. legenda c. 6 d. 7 c. 11 d. 12 c. Duwe watak kang nastiti d. Kabeh sedyane kelakon c . fabel d. sage

8. Ana ing crita pewayangan kang iraha-irahane Serat Rama, watake Prabu Rama yaiku ... a. angkara murka c. jahat b. wicaksana d. sawenang-wenang 9. ?[aomhkug= ;2;[nome/ Tulisan Jawa iku unine yaiku ... a. Omahku gang 1 nomer 46

;48;.
c. Omahku gang 2 nomer 48

saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya.. a. bali c. Kelurahan Kebonsari b. Miturut wacan ing dhuwur. Pak. Tegese paribasan becik ketitik ala ketara yaiku . sakit. Sing sapa salah seleh d. kondur d. Panggenan parkir ing Kelurahan Kebonsari. Fatimah diwisuda. c.. p+timhniwisuf b. Ukara-ukara ngisor iki endi sing abasa ngoko alus? a.. Kepriye anggonmu matur karo petugas? a. b. p+timhfiwisuf c. Panjenengan punapa badhe tindah sapunika? d.. Tumindake anak dadi tanggungane wong tuwa. b. Saben papan duwe pranatan dhewe-dhewe. manawa katulis ing aksara jawa yaiku . 13. a. Punapa panjenengan sampun pirsa bilih pakdhe gerah. Haul lan Ziarah Makam Sunan Bonang 17. Para peziarah kala wau rawuh saking saindenging nuswantara. Jalukan ora wewehan c. Omahku gang 3 nomer 48 10.. lara. Manawa kowe menyang kantor arep njaluk kapur. Kabeh tumindak ala lan becik bakal katon dhewe-dhewe. Haul Sunan Bonang d. a..b. Busuk ketekuk pinter keblinger b. Paribasane yaiku . Pak. Para sesepuh saha pinisepuh ingkang pantes kinurmatan. gerah. gerah. Para tamu kakung sumawana putri ingkang tansah winengku ing karaharyon.” a.. p+tma\fiwisuf 11. kula . Kecamatan Kebonsari Kanggo pitakon angka 18 tekan 20 Assalamu’alaikum Wr. wangsul b. Saindenging nuswantara d. 16.. wangsul 14. Omahku gang 2 nomer 47 d. badhe nyuwun kapur kangge kelas 9 B. ajeng mundhut kapur kangge kelas 9 B. ajeng nyuwun kapur kangge kelas 9 B. Pinangka jejering pambiwara. Panjenengan kalawau wungu jam tiga. Pasarean Sunan Bonang c. d. Pak. Anak polah bapa kepradah 12. badhe mundhut kapur kangge kelas 9 B. c. d. Tetulung nanging marahi susah. mangga sesarengan kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhumateng kula lan panjenengan sedaya saengga ing siang punika kula lan panjengenan sedaya tasih saged makempal wonten ing pawiwahan prasaja ing dinten punika. b. Pak. c. badhe ngaturaken urut reroncening . Adi anggone pamitan marang bapak gurune : “Pak guru.. Kecamatan kitha ing margi AKBP Suraka Tuban boten sagah ngewrat cacahing kendharaan kasebat dipunkebaki kendharaan rombongan ing badhe ndherek haul. kula ingkang kadhawuhan hambuka tumapaking adicara. Wb. saka ngendi wae sing teka ing tataran kasebat? a. Awit saking keparengan Bapak Mulyono sekaliyan garwa. Pinter lan bodho padha-padha sengsara. radite cemengan surya kaping 27 Maret 2011 kanthi wilujeng kalis ing sambikala.. 15. kula nyuwun pamit badhe . Kanggo pitakon angka 16 tekan angka 17 Haul Sunan Bonang Maewu-ewu tiyang ingkang badhe ziarah lan haul dhateng pasareanipun Sunan Bonang sampun sami samapta ing kitha Tuban. Tuban c. ptimhfiwisuf d. Ziarah Makan Sunan Bonang b. Ardi didukani Pak Guru amarga ora nggarap PR. Prakawis punika ndadosaken maceting lalu lintas. Apa irah-irahan pawarta kasebut? a.

b. suprandene 24. b.. Kanggo gawe ular-ular utawa pangerten. lan c.. Endi kang klebu ukara pamenging? a. neges-neges. Kabeh iki minangka tujuan utawa ancase pidhato/ sesorah. wasana basa. Nun inggih panjenenganipun Bapak Mulyono netepi darmaning asepuh... Tembung panggandheng kang trep ing ukara camboran kasebut yaiku . b. d. ambal warsa d.. 26. a. purwaka. Wajik klethik gula jawa. wangsalan b. Ukara ngisor kabeh klebu wangsalan. Ibu tindak jagong menyang Gedhung Wanita. surasa basa. Ukara kang isine ngarep-arep apa sing dikarepake. purwaka. 20. Sing diaturi pakurmatan ing sesorah kasebut yaiku . Bapak Mahendra 21. Muga-muga simbah enggal rawuh.. Gusti ingkang murbeng dumadi c.. rinancang tuwin rinumpaka. Tatacara sing diaturake ing sesorah kasebut yaiku . Mrica kecut. miwaha siwi mahargyasuta.. Kanthi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya gesang. Yulianto c. Unen-unen kang ngemu cangkriman nanging dijawab sisan kanthi nyrempet-nyrempet diarani . mugi kaleksanan sedya ing dinten punika wiwit purwa. tuwin nyuwun donga pangestu para tamu. a. Kebo nusu gudel.. Ayo padha sinau bebarengan c. . abot entheng dak lakonane. d. dene d. a. Ibu dhahar roti d. d. d. pahargyan upacara palakrama b. 23.. salam pambuka. sauni-unimu. 18. Sarung jagung.. sunatan c.tata upacara palakrama ingkang sampun rinakit. Kebo bule mati setra 22. pepindhan 27. Kanggo aweh panglipur. a. Aja padha lunga wayah wengi. c... 25. Pilihen wangsulan kang bener. Ukara kang isine andharan utawa crita. sanepa d. parikan c. c. Ukara ing ngisor kang klebu ukara camboran yaiku . surasa basa. 28. salam pambuka. a. Bapak Sugito Harjo d. d. Para tamu kakung saha putri b. Salokane yaiku . b. Kebo mulih menyang kandhange. b. a.. Ana ing sesorah kasebut sapa sing kagungan kersa? a. Adhiku tuku dhondhong lan salak. luwih becik sing prasaja. 29.. c.. Ukara kang isine pitakonan kang kudu diwangsuli.. Bapak . Kanggo aweh daya pangaribawa marang sing ngrungokake. Bocah cilik aja seneng ngrokok cendhak.. ewadene b. Ukara kang isine menggak supaya ora nglakoni kang dikarepake. Bapak Mulyono b. a. Bapak maos koran c. Para sesepuh saha pinisepuh. kajaba . a. Mbak Risa nyapu latar b. Kanggo nyenengake atine dhewe. Bapak Mulyono sekaliyan garwa d.. Kebo kabotan sungu b. Wong kang rekasa panguripe amarga kakehan anak. pasrah lamaran 19. a.. Kang diarani ukara pangajab yaiku . madya ngantos wasana tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambikala. a.... wasana basa. Urut-urutane wong kang arep sesorah yaiku . kajaba . c.

a. undhangan 39. purwaka.. Unine . Dhuwite 1400 Rupiah Dhuwite 2300 Rupiah Dhuwite 3900 Rupiah Dhuwite 5900 Rupiah c. kajaba .. purwaka.rupiyh. .lungguh jejer tamba kangen. a. k[nT/h 36. atur panutup Kanggo pitakon angka 40 tekan angka 42. kang pandhapuke nganggo purwakanthi guru swara diarani . ?duwi[tT.. ruwet d. atine goreh a. Salah sawijing sikap/ tindak tanduk yen arep sesorah yaiku . salam pambuka...... c. Puji syukur marang Gusti Allah. surasa basa. tangan sedhakep c... nggoreng gereh. durung adus wis pupuran. diempet-empet ora betah.. b. ulate mbesengut 32.... Parikan ing ngisor iki rampungna! Jangan gudheg. salam pambuka c. Nyangking ember kiwa tengen.c. Unen-unen kang kedadean saka rong perangan ukara. b.. Ing ngisor iki mratelakake pambuka ing sesorah.... kajaba .... d.. tangan ngapurancang d. titimangsa c. Layang kang mligi kanggo ngaturi rawuh wong duwe gawe iku diarani . Angon wedhus neng kuburan. ulem b. a. pakurmatan (marang kang padha rawuh) b. lelayu d..... wasana basa. Pikiran . c. a... wasana basa. Para sedherek saha para ingkang sami rawuh ingkang winantu ing pakurmatan. 31. sedhahan c. Sepet-sepet sawo mentah... a. Budaya punika menapa? Budaya inggih punika ... salam pambuka. 35.. lungguh b.1400... judheg 34. se[kolh b.. atur pambuka c. panyandra b. sanepa d.. isi utawa surasa basa d. ngandhakake kesimpulan (dudutan). wasana basa. nomer lampiran b.. d. surasa basa b. susah b... te/minl\ d. a. 30. dadi murid kudu sregep.. parikan 33. a. 38. Perangane layang nerangake kang dituju diarani . Ngasah arit nganti landhep. surasa basa. Endi parikan kang isine pitutur . a.. d. a.. kula lan panjenengan kedah purun nguri-uri Budaya Jawi. ps/ 37. seneng c. adangiyah / adawiyah d. d. ?akutukubuwhai=. saloka c.. ing ngisor iki perangane layang kang ana ing layang ulem ora resmi utawa dudu dhines.

. Gawea pacelathon kang temane lulus sekolah! 49.. Tangane nggendhewa pinenthang d. Zaenal Arifin wulan April diwisuda... Punggelan saka perangane sesorah ing dhuwur kalebu perangane pidhato kang diarani . ringgit tiyang lan kethoprak. b. surasa basa d.woh pangolahing budi pakartining lair lan batos manunggal satemah nuwuhaken woh. panyandra 44.. Tulisan aksara jawa iku wacanen banjur tulisen latine! b. 40.. a... salam panutup b. wasana basa. Gawenen pambuka utawa purwaka basa ing pidhato kang migunakake basa krama alus! 48. pambuka c. tembung-tembunge limrah/ madya lan boten rucah 42. kudu trep karo kekarepane lan kudu rucah d.. mblalak-mblalak B.. Suk sasi September aku arep lunga menyang Surabaya... a. a. Dene wohing budaya tuladhanipun: beksan... ?k+Erudifu[w[bo[jop+[tonh.. nawon kemit c.. a. purwaka basa c.. 41. Untune miji timun c. ngudhup turi b. Ukara iku tulisen nganggo aksara jawa! 50. pangarep-arep b... .... Drijine . Apa tegese bebasan lan paribasan ing ngisor iki : a... wangsalan c.. Perangan pidhato kang isine ngaturake atur syukur marang Gusti mapane ing . a. . isi utawa surasa basa d. Kanggo soal nomer 46 nganti 50 wangsulana kang patitis! 46. mucuk eri d. a. tembung-tembunge dawa banget c. Cebol nggayuh lintang Ngubak-ngubak banyu bening 47... paribasan b. Bathuke nyela cendhani b. Unen-unen iki bacutna supaya dadi panyandra. parikan d... tembung-tembunge kudu gaul b. Ukara kasebut owahana nganggo basa krama alus.. Ing ngisor iki klebu paugerane utawa wewaton pangrakiting basa nalika sesorah yaiku . Lakune kaya macan luwe 45.. a. panutup 43 Unen-unen kanggo nggambarake kaanan siji karo kaanan liyane nganggo tembung-tembung tanduk lan biasane sing dicandra perangane awak kang becik-becik iku diarani ... Unen-unen ing ngisor iki endi kang dudu panyandra ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful