P. 1
soal ujian sekolah

soal ujian sekolah

|Views: 92|Likes:
Published by dekyk

More info:

Published by: dekyk on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2015

pdf

text

original

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

UJIAN SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Mata Pelajaran Hari Tanggal Waktu Wacanen batin kang premati! Bocah sekolah kudu padha gumregut Dadi siswa kang taberi Ora pisah karo buku Duwe watak kang nastiti Kabeh sedyane kelakon A. Kanggo soal nomer 1 nganti 45 pilihen salah siji wangsulan sing koanggep paling bener kanthi menehi tanda ping (x) ing aksara a,b,c utawa d ana ing lembar jawab! 1. Sapada tembang kasebut yaiku tembang ... a. Pangkur b. Mijil 2. Tembung kasebut nduweni watak ... a. Susah b. Seneng c. Megatruh d. Sinom c. alus d. nepsu : Bahasa Jawa : :

3. Ana ing tembang kasebut, tembung nastiti dhuwe teges ... a. Sregep c. kesed b. Males d. susah 4. Guru gatra ing tembang kasebut ana ... a. 4 b. 5 5. Tembang kasebut gatra 1 guru wilangane ana ... a. 9 b. 10 6. Tembang ing ndhuwur gatra 2 unine ... a. Dadi siswa kang taberi b. Ora pisah karo buku 7. Dongeng kang paragane kewan iku diarani ... a. mithe b. legenda c. 6 d. 7 c. 11 d. 12 c. Duwe watak kang nastiti d. Kabeh sedyane kelakon c . fabel d. sage

8. Ana ing crita pewayangan kang iraha-irahane Serat Rama, watake Prabu Rama yaiku ... a. angkara murka c. jahat b. wicaksana d. sawenang-wenang 9. ?[aomhkug= ;2;[nome/ Tulisan Jawa iku unine yaiku ... a. Omahku gang 1 nomer 46

;48;.
c. Omahku gang 2 nomer 48

b. badhe ngaturaken urut reroncening . Tuban c. Pak. Punapa panjenengan sampun pirsa bilih pakdhe gerah. Para tamu kakung sumawana putri ingkang tansah winengku ing karaharyon. ajeng mundhut kapur kangge kelas 9 B. lara.. Kelurahan Kebonsari b. Omahku gang 2 nomer 47 d. Kanggo pitakon angka 16 tekan angka 17 Haul Sunan Bonang Maewu-ewu tiyang ingkang badhe ziarah lan haul dhateng pasareanipun Sunan Bonang sampun sami samapta ing kitha Tuban. d. Prakawis punika ndadosaken maceting lalu lintas.. Awit saking keparengan Bapak Mulyono sekaliyan garwa.. Tetulung nanging marahi susah. Ukara-ukara ngisor iki endi sing abasa ngoko alus? a. Para sesepuh saha pinisepuh ingkang pantes kinurmatan. Adi anggone pamitan marang bapak gurune : “Pak guru. Ardi didukani Pak Guru amarga ora nggarap PR. b. kula ingkang kadhawuhan hambuka tumapaking adicara. manawa katulis ing aksara jawa yaiku . badhe mundhut kapur kangge kelas 9 B. Saindenging nuswantara d. bali c... mangga sesarengan kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhumateng kula lan panjenengan sedaya saengga ing siang punika kula lan panjengenan sedaya tasih saged makempal wonten ing pawiwahan prasaja ing dinten punika. Ziarah Makan Sunan Bonang b. Haul lan Ziarah Makam Sunan Bonang 17. saka ngendi wae sing teka ing tataran kasebat? a. Tumindake anak dadi tanggungane wong tuwa. wangsul 14. p+timhniwisuf b. Wb. Pasarean Sunan Bonang c. Manawa kowe menyang kantor arep njaluk kapur. Kecamatan Kebonsari Kanggo pitakon angka 18 tekan 20 Assalamu’alaikum Wr. Pak. Miturut wacan ing dhuwur. Pak. c.. sakit. Tegese paribasan becik ketitik ala ketara yaiku . Busuk ketekuk pinter keblinger b. Saben papan duwe pranatan dhewe-dhewe. d. Pinter lan bodho padha-padha sengsara. Panjenengan kalawau wungu jam tiga. Omahku gang 3 nomer 48 10. a. c. 15. badhe nyuwun kapur kangge kelas 9 B. Paribasane yaiku . Haul Sunan Bonang d. 16. Sing sapa salah seleh d. Apa irah-irahan pawarta kasebut? a. Pinangka jejering pambiwara. gerah. c. ajeng nyuwun kapur kangge kelas 9 B. kula nyuwun pamit badhe . ptimhfiwisuf d. p+timhfiwisuf c. b. Panggenan parkir ing Kelurahan Kebonsari.b. Jalukan ora wewehan c. Kecamatan kitha ing margi AKBP Suraka Tuban boten sagah ngewrat cacahing kendharaan kasebat dipunkebaki kendharaan rombongan ing badhe ndherek haul. saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. p+tma\fiwisuf 11. Kepriye anggonmu matur karo petugas? a.. Panjenengan punapa badhe tindah sapunika? d. kondur d.. Kabeh tumindak ala lan becik bakal katon dhewe-dhewe. kula . 13. radite cemengan surya kaping 27 Maret 2011 kanthi wilujeng kalis ing sambikala. Para peziarah kala wau rawuh saking saindenging nuswantara. Anak polah bapa kepradah 12.” a. wangsul b. gerah. a.. Pak. Fatimah diwisuda.. a.

a. a. dene d. Bocah cilik aja seneng ngrokok cendhak. Bapak Mulyono sekaliyan garwa d. miwaha siwi mahargyasuta. Kanthi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya gesang. sunatan c. Yulianto c.tata upacara palakrama ingkang sampun rinakit. Gusti ingkang murbeng dumadi c. Wong kang rekasa panguripe amarga kakehan anak. Ayo padha sinau bebarengan c.. Kabeh iki minangka tujuan utawa ancase pidhato/ sesorah. Bapak . 26.. a. Ukara kang isine menggak supaya ora nglakoni kang dikarepake. a.. Adhiku tuku dhondhong lan salak. b. Kebo nusu gudel.. .. Nun inggih panjenenganipun Bapak Mulyono netepi darmaning asepuh. Bapak Mulyono b. salam pambuka. a. Tatacara sing diaturake ing sesorah kasebut yaiku . Endi kang klebu ukara pamenging? a. Kanggo aweh daya pangaribawa marang sing ngrungokake. Ana ing sesorah kasebut sapa sing kagungan kersa? a. luwih becik sing prasaja. a. Mbak Risa nyapu latar b. abot entheng dak lakonane. pahargyan upacara palakrama b. Kanggo gawe ular-ular utawa pangerten. a. a.. Aja padha lunga wayah wengi. mugi kaleksanan sedya ing dinten punika wiwit purwa. sauni-unimu. Ukara kang isine ngarep-arep apa sing dikarepake. tuwin nyuwun donga pangestu para tamu. Sing diaturi pakurmatan ing sesorah kasebut yaiku . madya ngantos wasana tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambikala. Pilihen wangsulan kang bener. surasa basa.. surasa basa. pepindhan 27. kajaba .. Kanggo nyenengake atine dhewe.. b. c.. d. b. Muga-muga simbah enggal rawuh.. 23.. d. Ibu dhahar roti d. kajaba . purwaka. Tembung panggandheng kang trep ing ukara camboran kasebut yaiku . Ukara ngisor kabeh klebu wangsalan. c. sanepa d. 20. b... d.. 29. Ukara kang isine pitakonan kang kudu diwangsuli.. rinancang tuwin rinumpaka. Kebo mulih menyang kandhange. c. a. pasrah lamaran 19.. purwaka.. Para sesepuh saha pinisepuh. d. suprandene 24. wasana basa. ewadene b. 28. 18. Ibu tindak jagong menyang Gedhung Wanita. wangsalan b. Kang diarani ukara pangajab yaiku . Bapak maos koran c. c. neges-neges. Kebo kabotan sungu b. Bapak Sugito Harjo d. Salokane yaiku . Para tamu kakung saha putri b. Sarung jagung. Urut-urutane wong kang arep sesorah yaiku . Mrica kecut. Ukara kang isine andharan utawa crita. lan c. salam pambuka. parikan c. Ukara ing ngisor kang klebu ukara camboran yaiku . Wajik klethik gula jawa.. 25.. Bapak Mahendra 21. ambal warsa d.. Kanggo aweh panglipur. a. Kebo bule mati setra 22.. d. Unen-unen kang ngemu cangkriman nanging dijawab sisan kanthi nyrempet-nyrempet diarani . wasana basa.. b.

a. Salah sawijing sikap/ tindak tanduk yen arep sesorah yaiku . d.. dadi murid kudu sregep. Pikiran . Perangane layang nerangake kang dituju diarani . titimangsa c. undhangan 39. ?akutukubuwhai=. Angon wedhus neng kuburan. Para sedherek saha para ingkang sami rawuh ingkang winantu ing pakurmatan.... a.. b. Dhuwite 1400 Rupiah Dhuwite 2300 Rupiah Dhuwite 3900 Rupiah Dhuwite 5900 Rupiah c... adangiyah / adawiyah d. .. Budaya punika menapa? Budaya inggih punika .. surasa basa.. Endi parikan kang isine pitutur . Ngasah arit nganti landhep.rupiyh. nomer lampiran b. a.. susah b. c.. te/minl\ d. salam pambuka. pakurmatan (marang kang padha rawuh) b. tangan sedhakep c. a. kajaba . Unine .... ngandhakake kesimpulan (dudutan). atur panutup Kanggo pitakon angka 40 tekan angka 42.. ruwet d...c. seneng c. salam pambuka c.. surasa basa b.. Ing ngisor iki mratelakake pambuka ing sesorah.. a. atine goreh a. d. panyandra b. diempet-empet ora betah.. judheg 34. Puji syukur marang Gusti Allah. wasana basa. ulate mbesengut 32. ing ngisor iki perangane layang kang ana ing layang ulem ora resmi utawa dudu dhines. kang pandhapuke nganggo purwakanthi guru swara diarani . Layang kang mligi kanggo ngaturi rawuh wong duwe gawe iku diarani .. lungguh b. 35. saloka c. a. ulem b.. kula lan panjenengan kedah purun nguri-uri Budaya Jawi. d. Sepet-sepet sawo mentah. 30. ps/ 37. b.. surasa basa.. se[kolh b. parikan 33.. 38... Nyangking ember kiwa tengen.. durung adus wis pupuran. a. atur pambuka c.. Parikan ing ngisor iki rampungna! Jangan gudheg.. ?duwi[tT. purwaka.. purwaka. lelayu d.1400.. tangan ngapurancang d. sanepa d. salam pambuka. a. c.. d.. k[nT/h 36. nggoreng gereh..lungguh jejer tamba kangen. kajaba .. isi utawa surasa basa d. Unen-unen kang kedadean saka rong perangan ukara. wasana basa... a..... sedhahan c. 31. wasana basa.

mucuk eri d. tembung-tembunge kudu gaul b. salam panutup b.. a. Ukara iku tulisen nganggo aksara jawa! 50. tembung-tembunge dawa banget c... a. wasana basa.. panutup 43 Unen-unen kanggo nggambarake kaanan siji karo kaanan liyane nganggo tembung-tembung tanduk lan biasane sing dicandra perangane awak kang becik-becik iku diarani . isi utawa surasa basa d.. ?k+Erudifu[w[bo[jop+[tonh. Untune miji timun c... Dene wohing budaya tuladhanipun: beksan. kudu trep karo kekarepane lan kudu rucah d... nawon kemit c... .. 40. Gawea pacelathon kang temane lulus sekolah! 49. pambuka c. ringgit tiyang lan kethoprak.. ngudhup turi b. panyandra 44. mblalak-mblalak B. Lakune kaya macan luwe 45.. Drijine ... tembung-tembunge limrah/ madya lan boten rucah 42.. a...... Suk sasi September aku arep lunga menyang Surabaya. 41.. . parikan d... b. paribasan b. Gawenen pambuka utawa purwaka basa ing pidhato kang migunakake basa krama alus! 48...woh pangolahing budi pakartining lair lan batos manunggal satemah nuwuhaken woh. Perangan pidhato kang isine ngaturake atur syukur marang Gusti mapane ing .. Ukara kasebut owahana nganggo basa krama alus. a.. Unen-unen ing ngisor iki endi kang dudu panyandra . Punggelan saka perangane sesorah ing dhuwur kalebu perangane pidhato kang diarani . Kanggo soal nomer 46 nganti 50 wangsulana kang patitis! 46.. Tangane nggendhewa pinenthang d. Apa tegese bebasan lan paribasan ing ngisor iki : a.. surasa basa d. a. Ing ngisor iki klebu paugerane utawa wewaton pangrakiting basa nalika sesorah yaiku .. purwaka basa c.. a. Unen-unen iki bacutna supaya dadi panyandra. a. Zaenal Arifin wulan April diwisuda.. Bathuke nyela cendhani b. Cebol nggayuh lintang Ngubak-ngubak banyu bening 47. pangarep-arep b.. Tulisan aksara jawa iku wacanen banjur tulisen latine! b.. wangsalan c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->