PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

UJIAN SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Mata Pelajaran Hari Tanggal Waktu Wacanen batin kang premati! Bocah sekolah kudu padha gumregut Dadi siswa kang taberi Ora pisah karo buku Duwe watak kang nastiti Kabeh sedyane kelakon A. Kanggo soal nomer 1 nganti 45 pilihen salah siji wangsulan sing koanggep paling bener kanthi menehi tanda ping (x) ing aksara a,b,c utawa d ana ing lembar jawab! 1. Sapada tembang kasebut yaiku tembang ... a. Pangkur b. Mijil 2. Tembung kasebut nduweni watak ... a. Susah b. Seneng c. Megatruh d. Sinom c. alus d. nepsu : Bahasa Jawa : :

3. Ana ing tembang kasebut, tembung nastiti dhuwe teges ... a. Sregep c. kesed b. Males d. susah 4. Guru gatra ing tembang kasebut ana ... a. 4 b. 5 5. Tembang kasebut gatra 1 guru wilangane ana ... a. 9 b. 10 6. Tembang ing ndhuwur gatra 2 unine ... a. Dadi siswa kang taberi b. Ora pisah karo buku 7. Dongeng kang paragane kewan iku diarani ... a. mithe b. legenda c. 6 d. 7 c. 11 d. 12 c. Duwe watak kang nastiti d. Kabeh sedyane kelakon c . fabel d. sage

8. Ana ing crita pewayangan kang iraha-irahane Serat Rama, watake Prabu Rama yaiku ... a. angkara murka c. jahat b. wicaksana d. sawenang-wenang 9. ?[aomhkug= ;2;[nome/ Tulisan Jawa iku unine yaiku ... a. Omahku gang 1 nomer 46

;48;.
c. Omahku gang 2 nomer 48

Manawa kowe menyang kantor arep njaluk kapur. b. a.. Ziarah Makan Sunan Bonang b. badhe nyuwun kapur kangge kelas 9 B.” a. Awit saking keparengan Bapak Mulyono sekaliyan garwa. saka ngendi wae sing teka ing tataran kasebat? a.. 16. Omahku gang 3 nomer 48 10. Jalukan ora wewehan c. p+timhniwisuf b. Apa irah-irahan pawarta kasebut? a. Kepriye anggonmu matur karo petugas? a.. c. c. Para sesepuh saha pinisepuh ingkang pantes kinurmatan. wangsul b. Sing sapa salah seleh d. Kecamatan Kebonsari Kanggo pitakon angka 18 tekan 20 Assalamu’alaikum Wr. Pak. manawa katulis ing aksara jawa yaiku . Adi anggone pamitan marang bapak gurune : “Pak guru. Busuk ketekuk pinter keblinger b. Para peziarah kala wau rawuh saking saindenging nuswantara. kula ingkang kadhawuhan hambuka tumapaking adicara. Saben papan duwe pranatan dhewe-dhewe. wangsul 14. c. ajeng nyuwun kapur kangge kelas 9 B. ajeng mundhut kapur kangge kelas 9 B. Miturut wacan ing dhuwur. Panggenan parkir ing Kelurahan Kebonsari. Paribasane yaiku . Panjenengan punapa badhe tindah sapunika? d. kondur d. b. mangga sesarengan kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhumateng kula lan panjenengan sedaya saengga ing siang punika kula lan panjengenan sedaya tasih saged makempal wonten ing pawiwahan prasaja ing dinten punika. kula nyuwun pamit badhe . Pak. Pasarean Sunan Bonang c. p+tma\fiwisuf 11. gerah.. Pak. 15. lara. Kanggo pitakon angka 16 tekan angka 17 Haul Sunan Bonang Maewu-ewu tiyang ingkang badhe ziarah lan haul dhateng pasareanipun Sunan Bonang sampun sami samapta ing kitha Tuban. Haul Sunan Bonang d.. saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Omahku gang 2 nomer 47 d. Haul lan Ziarah Makam Sunan Bonang 17. Fatimah diwisuda. Anak polah bapa kepradah 12. badhe ngaturaken urut reroncening .. Tuban c. Pak.. radite cemengan surya kaping 27 Maret 2011 kanthi wilujeng kalis ing sambikala. a. Pinangka jejering pambiwara. d. 13. gerah. Wb. Ardi didukani Pak Guru amarga ora nggarap PR. sakit.b. Prakawis punika ndadosaken maceting lalu lintas. Ukara-ukara ngisor iki endi sing abasa ngoko alus? a. a. Pinter lan bodho padha-padha sengsara.. d.. Kelurahan Kebonsari b. Kabeh tumindak ala lan becik bakal katon dhewe-dhewe. Tumindake anak dadi tanggungane wong tuwa. Kecamatan kitha ing margi AKBP Suraka Tuban boten sagah ngewrat cacahing kendharaan kasebat dipunkebaki kendharaan rombongan ing badhe ndherek haul.. b. ptimhfiwisuf d. Tegese paribasan becik ketitik ala ketara yaiku . bali c. Panjenengan kalawau wungu jam tiga. Saindenging nuswantara d. Para tamu kakung sumawana putri ingkang tansah winengku ing karaharyon. Tetulung nanging marahi susah. kula . badhe mundhut kapur kangge kelas 9 B. p+timhfiwisuf c. Punapa panjenengan sampun pirsa bilih pakdhe gerah.

Bapak maos koran c. Kanggo aweh panglipur. wasana basa. d. Pilihen wangsulan kang bener. dene d. 25. b. c. a.. a.. abot entheng dak lakonane. Kebo bule mati setra 22. Nun inggih panjenenganipun Bapak Mulyono netepi darmaning asepuh.. Para tamu kakung saha putri b. rinancang tuwin rinumpaka. Endi kang klebu ukara pamenging? a. salam pambuka. 28. Mrica kecut. Aja padha lunga wayah wengi. 29. a. Tembung panggandheng kang trep ing ukara camboran kasebut yaiku . Kabeh iki minangka tujuan utawa ancase pidhato/ sesorah. Para sesepuh saha pinisepuh. Ukara kang isine pitakonan kang kudu diwangsuli. 20. Bocah cilik aja seneng ngrokok cendhak. wangsalan b. Bapak Mahendra 21... a. c. d. 23. Ana ing sesorah kasebut sapa sing kagungan kersa? a.. Bapak . d.. Salokane yaiku .. Kang diarani ukara pangajab yaiku . Sarung jagung. Gusti ingkang murbeng dumadi c.. tuwin nyuwun donga pangestu para tamu. ewadene b. Yulianto c. madya ngantos wasana tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambikala. b. Tatacara sing diaturake ing sesorah kasebut yaiku . kajaba .. Unen-unen kang ngemu cangkriman nanging dijawab sisan kanthi nyrempet-nyrempet diarani . Kebo nusu gudel. pahargyan upacara palakrama b. c. wasana basa. Ayo padha sinau bebarengan c. purwaka. Bapak Sugito Harjo d... Wong kang rekasa panguripe amarga kakehan anak. b... surasa basa. lan c. a. Wajik klethik gula jawa. sunatan c. Kanthi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya gesang. Adhiku tuku dhondhong lan salak.. Ukara ing ngisor kang klebu ukara camboran yaiku . Kebo mulih menyang kandhange. d. mugi kaleksanan sedya ing dinten punika wiwit purwa... a. Kanggo nyenengake atine dhewe. suprandene 24. purwaka.. c.. . Bapak Mulyono b. neges-neges. 18. a. Muga-muga simbah enggal rawuh.tata upacara palakrama ingkang sampun rinakit. parikan c. Bapak Mulyono sekaliyan garwa d. a. salam pambuka. Ukara kang isine menggak supaya ora nglakoni kang dikarepake. 26. luwih becik sing prasaja. miwaha siwi mahargyasuta. Ibu dhahar roti d. pepindhan 27. Kanggo gawe ular-ular utawa pangerten. Ibu tindak jagong menyang Gedhung Wanita. Sing diaturi pakurmatan ing sesorah kasebut yaiku .. b.. sanepa d. a. d. pasrah lamaran 19. Mbak Risa nyapu latar b. kajaba . a.. Kebo kabotan sungu b.. ambal warsa d. sauni-unimu. Ukara kang isine ngarep-arep apa sing dikarepake. Ukara ngisor kabeh klebu wangsalan. Urut-urutane wong kang arep sesorah yaiku . surasa basa. b. Ukara kang isine andharan utawa crita. Kanggo aweh daya pangaribawa marang sing ngrungokake.

salam pambuka.c.. b.. kajaba .rupiyh.. 31. kula lan panjenengan kedah purun nguri-uri Budaya Jawi.. ruwet d. kang pandhapuke nganggo purwakanthi guru swara diarani .. d. ?akutukubuwhai=.. parikan 33.lungguh jejer tamba kangen.. d. a. k[nT/h 36. wasana basa.. 35.. panyandra b. b. Nyangking ember kiwa tengen.. Unen-unen kang kedadean saka rong perangan ukara.... ing ngisor iki perangane layang kang ana ing layang ulem ora resmi utawa dudu dhines. Sepet-sepet sawo mentah. Layang kang mligi kanggo ngaturi rawuh wong duwe gawe iku diarani . Perangane layang nerangake kang dituju diarani . c. wasana basa. Budaya punika menapa? Budaya inggih punika . te/minl\ d. Salah sawijing sikap/ tindak tanduk yen arep sesorah yaiku . sedhahan c. kajaba . . atur pambuka c.. a... dadi murid kudu sregep....1400. lungguh b. diempet-empet ora betah.. a. surasa basa b. Ing ngisor iki mratelakake pambuka ing sesorah.. Ngasah arit nganti landhep. a. Pikiran . a. Unine . se[kolh b. Endi parikan kang isine pitutur .. ps/ 37.. Puji syukur marang Gusti Allah.. lelayu d. seneng c. nomer lampiran b. atur panutup Kanggo pitakon angka 40 tekan angka 42. surasa basa. wasana basa. Dhuwite 1400 Rupiah Dhuwite 2300 Rupiah Dhuwite 3900 Rupiah Dhuwite 5900 Rupiah c. c. undhangan 39.. a. a. isi utawa surasa basa d.. surasa basa.. saloka c.. ulate mbesengut 32... pakurmatan (marang kang padha rawuh) b.. salam pambuka. tangan ngapurancang d. atine goreh a. purwaka... tangan sedhakep c.. d. judheg 34. Para sedherek saha para ingkang sami rawuh ingkang winantu ing pakurmatan. adangiyah / adawiyah d. purwaka. sanepa d.. 30. ngandhakake kesimpulan (dudutan). titimangsa c. nggoreng gereh. salam pambuka c.. 38. a... susah b. d.. ulem b.... durung adus wis pupuran.. ?duwi[tT. Parikan ing ngisor iki rampungna! Jangan gudheg. Angon wedhus neng kuburan.. a.

Drijine . surasa basa d.. tembung-tembunge kudu gaul b.. a. Gawea pacelathon kang temane lulus sekolah! 49.. pambuka c. 41. Tulisan aksara jawa iku wacanen banjur tulisen latine! b... Suk sasi September aku arep lunga menyang Surabaya. a.... isi utawa surasa basa d. wasana basa. mucuk eri d. Lakune kaya macan luwe 45. Gawenen pambuka utawa purwaka basa ing pidhato kang migunakake basa krama alus! 48..... Ukara iku tulisen nganggo aksara jawa! 50.. kudu trep karo kekarepane lan kudu rucah d.... ngudhup turi b... Ukara kasebut owahana nganggo basa krama alus. purwaka basa c... pangarep-arep b. panutup 43 Unen-unen kanggo nggambarake kaanan siji karo kaanan liyane nganggo tembung-tembung tanduk lan biasane sing dicandra perangane awak kang becik-becik iku diarani . mblalak-mblalak B. a. salam panutup b.. Zaenal Arifin wulan April diwisuda. a.... wangsalan c.. a. Kanggo soal nomer 46 nganti 50 wangsulana kang patitis! 46. Bathuke nyela cendhani b. Unen-unen ing ngisor iki endi kang dudu panyandra .. Cebol nggayuh lintang Ngubak-ngubak banyu bening 47. Tangane nggendhewa pinenthang d. parikan d.. Unen-unen iki bacutna supaya dadi panyandra. a. Untune miji timun c. paribasan b. Punggelan saka perangane sesorah ing dhuwur kalebu perangane pidhato kang diarani . ringgit tiyang lan kethoprak.. nawon kemit c. b. tembung-tembunge limrah/ madya lan boten rucah 42. Perangan pidhato kang isine ngaturake atur syukur marang Gusti mapane ing . Ing ngisor iki klebu paugerane utawa wewaton pangrakiting basa nalika sesorah yaiku .. a... Apa tegese bebasan lan paribasan ing ngisor iki : a. Dene wohing budaya tuladhanipun: beksan. tembung-tembunge dawa banget c. 40.... panyandra 44. . .. ?k+Erudifu[w[bo[jop+[tonh..woh pangolahing budi pakartining lair lan batos manunggal satemah nuwuhaken woh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful