PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

UJIAN SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Mata Pelajaran Hari Tanggal Waktu Wacanen batin kang premati! Bocah sekolah kudu padha gumregut Dadi siswa kang taberi Ora pisah karo buku Duwe watak kang nastiti Kabeh sedyane kelakon A. Kanggo soal nomer 1 nganti 45 pilihen salah siji wangsulan sing koanggep paling bener kanthi menehi tanda ping (x) ing aksara a,b,c utawa d ana ing lembar jawab! 1. Sapada tembang kasebut yaiku tembang ... a. Pangkur b. Mijil 2. Tembung kasebut nduweni watak ... a. Susah b. Seneng c. Megatruh d. Sinom c. alus d. nepsu : Bahasa Jawa : :

3. Ana ing tembang kasebut, tembung nastiti dhuwe teges ... a. Sregep c. kesed b. Males d. susah 4. Guru gatra ing tembang kasebut ana ... a. 4 b. 5 5. Tembang kasebut gatra 1 guru wilangane ana ... a. 9 b. 10 6. Tembang ing ndhuwur gatra 2 unine ... a. Dadi siswa kang taberi b. Ora pisah karo buku 7. Dongeng kang paragane kewan iku diarani ... a. mithe b. legenda c. 6 d. 7 c. 11 d. 12 c. Duwe watak kang nastiti d. Kabeh sedyane kelakon c . fabel d. sage

8. Ana ing crita pewayangan kang iraha-irahane Serat Rama, watake Prabu Rama yaiku ... a. angkara murka c. jahat b. wicaksana d. sawenang-wenang 9. ?[aomhkug= ;2;[nome/ Tulisan Jawa iku unine yaiku ... a. Omahku gang 1 nomer 46

;48;.
c. Omahku gang 2 nomer 48

13. p+timhniwisuf b. Tegese paribasan becik ketitik ala ketara yaiku . Kecamatan Kebonsari Kanggo pitakon angka 18 tekan 20 Assalamu’alaikum Wr. Prakawis punika ndadosaken maceting lalu lintas. ptimhfiwisuf d. a. bali c.. Kecamatan kitha ing margi AKBP Suraka Tuban boten sagah ngewrat cacahing kendharaan kasebat dipunkebaki kendharaan rombongan ing badhe ndherek haul. manawa katulis ing aksara jawa yaiku . Ziarah Makan Sunan Bonang b. Omahku gang 3 nomer 48 10. Kanggo pitakon angka 16 tekan angka 17 Haul Sunan Bonang Maewu-ewu tiyang ingkang badhe ziarah lan haul dhateng pasareanipun Sunan Bonang sampun sami samapta ing kitha Tuban. saka ngendi wae sing teka ing tataran kasebat? a. kondur d. a. Haul lan Ziarah Makam Sunan Bonang 17.. Apa irah-irahan pawarta kasebut? a. Pak. Ukara-ukara ngisor iki endi sing abasa ngoko alus? a. ajeng nyuwun kapur kangge kelas 9 B. Adi anggone pamitan marang bapak gurune : “Pak guru. b. a.. gerah. Miturut wacan ing dhuwur. d. kula nyuwun pamit badhe . Fatimah diwisuda. saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. badhe ngaturaken urut reroncening . Paribasane yaiku . ajeng mundhut kapur kangge kelas 9 B. Panjenengan kalawau wungu jam tiga. badhe mundhut kapur kangge kelas 9 B.. 15. Saben papan duwe pranatan dhewe-dhewe. Panggenan parkir ing Kelurahan Kebonsari. kula . Sing sapa salah seleh d. Saindenging nuswantara d. mangga sesarengan kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhumateng kula lan panjenengan sedaya saengga ing siang punika kula lan panjengenan sedaya tasih saged makempal wonten ing pawiwahan prasaja ing dinten punika. Pak.. p+timhfiwisuf c. c.” a. radite cemengan surya kaping 27 Maret 2011 kanthi wilujeng kalis ing sambikala. c.. Pinangka jejering pambiwara.. Para tamu kakung sumawana putri ingkang tansah winengku ing karaharyon. gerah. Pak. wangsul b. Kabeh tumindak ala lan becik bakal katon dhewe-dhewe. Ardi didukani Pak Guru amarga ora nggarap PR. Jalukan ora wewehan c. Anak polah bapa kepradah 12. Tumindake anak dadi tanggungane wong tuwa. Punapa panjenengan sampun pirsa bilih pakdhe gerah.. Pinter lan bodho padha-padha sengsara. lara. Haul Sunan Bonang d. Para peziarah kala wau rawuh saking saindenging nuswantara. Wb.. d. Kepriye anggonmu matur karo petugas? a. Kelurahan Kebonsari b. Tuban c. 16. Para sesepuh saha pinisepuh ingkang pantes kinurmatan. Pak.. Busuk ketekuk pinter keblinger b. wangsul 14.b. Pasarean Sunan Bonang c. b. Tetulung nanging marahi susah. p+tma\fiwisuf 11. Panjenengan punapa badhe tindah sapunika? d. Awit saking keparengan Bapak Mulyono sekaliyan garwa. b. kula ingkang kadhawuhan hambuka tumapaking adicara. Omahku gang 2 nomer 47 d. c. sakit. badhe nyuwun kapur kangge kelas 9 B. Manawa kowe menyang kantor arep njaluk kapur.

b. Kebo mulih menyang kandhange. salam pambuka. Ayo padha sinau bebarengan c. pasrah lamaran 19. surasa basa. Bapak Mahendra 21. Endi kang klebu ukara pamenging? a. Wong kang rekasa panguripe amarga kakehan anak. a. Para sesepuh saha pinisepuh. Ukara kang isine andharan utawa crita. 18. pahargyan upacara palakrama b.. sunatan c. mugi kaleksanan sedya ing dinten punika wiwit purwa. purwaka. Ukara ing ngisor kang klebu ukara camboran yaiku . a.. sanepa d. Kebo kabotan sungu b. wasana basa. 29. lan c. Ana ing sesorah kasebut sapa sing kagungan kersa? a. d. Aja padha lunga wayah wengi. Tembung panggandheng kang trep ing ukara camboran kasebut yaiku . luwih becik sing prasaja. suprandene 24.. Kanggo aweh daya pangaribawa marang sing ngrungokake. abot entheng dak lakonane. 25. Nun inggih panjenenganipun Bapak Mulyono netepi darmaning asepuh. Bapak Sugito Harjo d. c. surasa basa. c. Kanggo gawe ular-ular utawa pangerten. Bocah cilik aja seneng ngrokok cendhak. a.. b.. Unen-unen kang ngemu cangkriman nanging dijawab sisan kanthi nyrempet-nyrempet diarani . purwaka. c.. Mbak Risa nyapu latar b. a. Bapak . ambal warsa d. b. wasana basa. Kang diarani ukara pangajab yaiku . d. kajaba . Gusti ingkang murbeng dumadi c. 26.. Yulianto c. a. 20.. Tatacara sing diaturake ing sesorah kasebut yaiku . Ibu tindak jagong menyang Gedhung Wanita... salam pambuka. Ukara kang isine pitakonan kang kudu diwangsuli. Ukara kang isine ngarep-arep apa sing dikarepake. b. Sarung jagung. Urut-urutane wong kang arep sesorah yaiku . madya ngantos wasana tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambikala. Kanggo aweh panglipur..tata upacara palakrama ingkang sampun rinakit. d. a.. Kebo bule mati setra 22. 28. Ukara ngisor kabeh klebu wangsalan. Kabeh iki minangka tujuan utawa ancase pidhato/ sesorah. Bapak maos koran c. ewadene b. miwaha siwi mahargyasuta.. Pilihen wangsulan kang bener. tuwin nyuwun donga pangestu para tamu. Bapak Mulyono b.. Kanthi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya gesang.. kajaba .. Mrica kecut.. Salokane yaiku . b. wangsalan b.. 23. Kanggo nyenengake atine dhewe.. a. a. a. d. d. dene d. Muga-muga simbah enggal rawuh. Kebo nusu gudel. Sing diaturi pakurmatan ing sesorah kasebut yaiku .. neges-neges. pepindhan 27. Ibu dhahar roti d. Bapak Mulyono sekaliyan garwa d. .. Ukara kang isine menggak supaya ora nglakoni kang dikarepake. sauni-unimu. parikan c. Wajik klethik gula jawa. Adhiku tuku dhondhong lan salak. rinancang tuwin rinumpaka.. Para tamu kakung saha putri b. c.. a.

atur panutup Kanggo pitakon angka 40 tekan angka 42.rupiyh. salam pambuka c. Unine . diempet-empet ora betah.. a.... a.. d. Para sedherek saha para ingkang sami rawuh ingkang winantu ing pakurmatan. sanepa d. ruwet d. te/minl\ d. kajaba .. lelayu d.. c. c. parikan 33.. wasana basa...1400. 30.. a.... a. 38. ?akutukubuwhai=.... purwaka. Sepet-sepet sawo mentah. wasana basa. undhangan 39. titimangsa c. 35. lungguh b. salam pambuka. a.. tangan sedhakep c. tangan ngapurancang d. pakurmatan (marang kang padha rawuh) b. atine goreh a.. Ngasah arit nganti landhep. surasa basa. ?duwi[tT. Endi parikan kang isine pitutur . atur pambuka c. k[nT/h 36. d. kajaba . b. Budaya punika menapa? Budaya inggih punika . a. Perangane layang nerangake kang dituju diarani . nomer lampiran b.. wasana basa.. Ing ngisor iki mratelakake pambuka ing sesorah. susah b. surasa basa. a.... se[kolh b. 31. isi utawa surasa basa d.. Nyangking ember kiwa tengen. a. Layang kang mligi kanggo ngaturi rawuh wong duwe gawe iku diarani . salam pambuka. Unen-unen kang kedadean saka rong perangan ukara. Parikan ing ngisor iki rampungna! Jangan gudheg. saloka c.. kula lan panjenengan kedah purun nguri-uri Budaya Jawi. nggoreng gereh. Dhuwite 1400 Rupiah Dhuwite 2300 Rupiah Dhuwite 3900 Rupiah Dhuwite 5900 Rupiah c.. adangiyah / adawiyah d. .. ing ngisor iki perangane layang kang ana ing layang ulem ora resmi utawa dudu dhines. surasa basa b. durung adus wis pupuran. b... panyandra b. d. kang pandhapuke nganggo purwakanthi guru swara diarani .. judheg 34. ngandhakake kesimpulan (dudutan). d.lungguh jejer tamba kangen..... Angon wedhus neng kuburan.. Salah sawijing sikap/ tindak tanduk yen arep sesorah yaiku . sedhahan c..c. purwaka.. Pikiran .. ps/ 37. seneng c. a.... ulem b. ulate mbesengut 32. Puji syukur marang Gusti Allah... dadi murid kudu sregep.

kudu trep karo kekarepane lan kudu rucah d. Zaenal Arifin wulan April diwisuda. Perangan pidhato kang isine ngaturake atur syukur marang Gusti mapane ing .. a. tembung-tembunge dawa banget c. Suk sasi September aku arep lunga menyang Surabaya... ringgit tiyang lan kethoprak. Punggelan saka perangane sesorah ing dhuwur kalebu perangane pidhato kang diarani ... wasana basa. Ing ngisor iki klebu paugerane utawa wewaton pangrakiting basa nalika sesorah yaiku . Cebol nggayuh lintang Ngubak-ngubak banyu bening 47.. 41. Lakune kaya macan luwe 45. Kanggo soal nomer 46 nganti 50 wangsulana kang patitis! 46. Apa tegese bebasan lan paribasan ing ngisor iki : a... panyandra 44. tembung-tembunge limrah/ madya lan boten rucah 42. Gawea pacelathon kang temane lulus sekolah! 49. tembung-tembunge kudu gaul b. isi utawa surasa basa d.. Ukara kasebut owahana nganggo basa krama alus. ngudhup turi b. pangarep-arep b.. parikan d. Tulisan aksara jawa iku wacanen banjur tulisen latine! b.. a. . salam panutup b... Untune miji timun c.. nawon kemit c. pambuka c.. a. a.. a.. surasa basa d.. Unen-unen iki bacutna supaya dadi panyandra..... Drijine . b.. mucuk eri d... .. panutup 43 Unen-unen kanggo nggambarake kaanan siji karo kaanan liyane nganggo tembung-tembung tanduk lan biasane sing dicandra perangane awak kang becik-becik iku diarani . Ukara iku tulisen nganggo aksara jawa! 50. a.woh pangolahing budi pakartining lair lan batos manunggal satemah nuwuhaken woh. purwaka basa c. Gawenen pambuka utawa purwaka basa ing pidhato kang migunakake basa krama alus! 48. Bathuke nyela cendhani b... mblalak-mblalak B.. Dene wohing budaya tuladhanipun: beksan.. wangsalan c. paribasan b..... 40. Tangane nggendhewa pinenthang d.. ?k+Erudifu[w[bo[jop+[tonh. a. Unen-unen ing ngisor iki endi kang dudu panyandra ..

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.