PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

UJIAN SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Mata Pelajaran Hari Tanggal Waktu Wacanen batin kang premati! Bocah sekolah kudu padha gumregut Dadi siswa kang taberi Ora pisah karo buku Duwe watak kang nastiti Kabeh sedyane kelakon A. Kanggo soal nomer 1 nganti 45 pilihen salah siji wangsulan sing koanggep paling bener kanthi menehi tanda ping (x) ing aksara a,b,c utawa d ana ing lembar jawab! 1. Sapada tembang kasebut yaiku tembang ... a. Pangkur b. Mijil 2. Tembung kasebut nduweni watak ... a. Susah b. Seneng c. Megatruh d. Sinom c. alus d. nepsu : Bahasa Jawa : :

3. Ana ing tembang kasebut, tembung nastiti dhuwe teges ... a. Sregep c. kesed b. Males d. susah 4. Guru gatra ing tembang kasebut ana ... a. 4 b. 5 5. Tembang kasebut gatra 1 guru wilangane ana ... a. 9 b. 10 6. Tembang ing ndhuwur gatra 2 unine ... a. Dadi siswa kang taberi b. Ora pisah karo buku 7. Dongeng kang paragane kewan iku diarani ... a. mithe b. legenda c. 6 d. 7 c. 11 d. 12 c. Duwe watak kang nastiti d. Kabeh sedyane kelakon c . fabel d. sage

8. Ana ing crita pewayangan kang iraha-irahane Serat Rama, watake Prabu Rama yaiku ... a. angkara murka c. jahat b. wicaksana d. sawenang-wenang 9. ?[aomhkug= ;2;[nome/ Tulisan Jawa iku unine yaiku ... a. Omahku gang 1 nomer 46

;48;.
c. Omahku gang 2 nomer 48

lara.. Kecamatan kitha ing margi AKBP Suraka Tuban boten sagah ngewrat cacahing kendharaan kasebat dipunkebaki kendharaan rombongan ing badhe ndherek haul. Jalukan ora wewehan c. Prakawis punika ndadosaken maceting lalu lintas. c. manawa katulis ing aksara jawa yaiku . kula . Paribasane yaiku . Saben papan duwe pranatan dhewe-dhewe. d.. Tumindake anak dadi tanggungane wong tuwa. Para peziarah kala wau rawuh saking saindenging nuswantara. Tuban c. 15. badhe mundhut kapur kangge kelas 9 B. Ziarah Makan Sunan Bonang b. mangga sesarengan kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhumateng kula lan panjenengan sedaya saengga ing siang punika kula lan panjengenan sedaya tasih saged makempal wonten ing pawiwahan prasaja ing dinten punika. gerah. Miturut wacan ing dhuwur. Busuk ketekuk pinter keblinger b. kula nyuwun pamit badhe . Pak. Ukara-ukara ngisor iki endi sing abasa ngoko alus? a. badhe ngaturaken urut reroncening . Panggenan parkir ing Kelurahan Kebonsari. saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Haul Sunan Bonang d. Pinter lan bodho padha-padha sengsara. bali c. Apa irah-irahan pawarta kasebut? a.. b.. saka ngendi wae sing teka ing tataran kasebat? a. Tetulung nanging marahi susah. Adi anggone pamitan marang bapak gurune : “Pak guru. radite cemengan surya kaping 27 Maret 2011 kanthi wilujeng kalis ing sambikala. badhe nyuwun kapur kangge kelas 9 B. ptimhfiwisuf d. Kelurahan Kebonsari b. Sing sapa salah seleh d. c. kondur d. Awit saking keparengan Bapak Mulyono sekaliyan garwa.” a. p+tma\fiwisuf 11. wangsul 14. c. Pak. gerah. sakit. Kanggo pitakon angka 16 tekan angka 17 Haul Sunan Bonang Maewu-ewu tiyang ingkang badhe ziarah lan haul dhateng pasareanipun Sunan Bonang sampun sami samapta ing kitha Tuban. Wb. a. Kabeh tumindak ala lan becik bakal katon dhewe-dhewe. Tegese paribasan becik ketitik ala ketara yaiku .. Ardi didukani Pak Guru amarga ora nggarap PR. ajeng mundhut kapur kangge kelas 9 B. Pinangka jejering pambiwara. d. Haul lan Ziarah Makam Sunan Bonang 17. Pak. Punapa panjenengan sampun pirsa bilih pakdhe gerah.b. p+timhniwisuf b. ajeng nyuwun kapur kangge kelas 9 B. Saindenging nuswantara d. Kepriye anggonmu matur karo petugas? a. wangsul b.. Fatimah diwisuda. kula ingkang kadhawuhan hambuka tumapaking adicara. 16. a. b. Pak. a.. 13. Panjenengan kalawau wungu jam tiga. p+timhfiwisuf c. Para sesepuh saha pinisepuh ingkang pantes kinurmatan. Para tamu kakung sumawana putri ingkang tansah winengku ing karaharyon.. Omahku gang 2 nomer 47 d. Kecamatan Kebonsari Kanggo pitakon angka 18 tekan 20 Assalamu’alaikum Wr. Pasarean Sunan Bonang c.. Manawa kowe menyang kantor arep njaluk kapur. Anak polah bapa kepradah 12. Omahku gang 3 nomer 48 10. Panjenengan punapa badhe tindah sapunika? d. b..

kajaba . Ayo padha sinau bebarengan c. Ukara kang isine andharan utawa crita... Salokane yaiku . tuwin nyuwun donga pangestu para tamu. a.. Wong kang rekasa panguripe amarga kakehan anak. 29.. sauni-unimu. pahargyan upacara palakrama b. Aja padha lunga wayah wengi. Kebo kabotan sungu b... Kanggo aweh panglipur. Sing diaturi pakurmatan ing sesorah kasebut yaiku . a. ewadene b. Bocah cilik aja seneng ngrokok cendhak. d. a. rinancang tuwin rinumpaka. Ukara kang isine menggak supaya ora nglakoni kang dikarepake. . d. madya ngantos wasana tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambikala. b.. salam pambuka. miwaha siwi mahargyasuta.. d. Kanthi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya gesang. Bapak Mulyono b. Pilihen wangsulan kang bener. Unen-unen kang ngemu cangkriman nanging dijawab sisan kanthi nyrempet-nyrempet diarani . Para sesepuh saha pinisepuh. a. Ukara ngisor kabeh klebu wangsalan. kajaba . lan c. c. Kang diarani ukara pangajab yaiku . Kanggo aweh daya pangaribawa marang sing ngrungokake. Sarung jagung. b.. surasa basa. a. surasa basa. Kebo bule mati setra 22.. abot entheng dak lakonane. 23. Bapak ... purwaka. dene d. Kebo nusu gudel. b. d. 18. 26.. parikan c. a. wangsalan b. wasana basa.. Muga-muga simbah enggal rawuh. Adhiku tuku dhondhong lan salak. pepindhan 27. Mrica kecut.. purwaka. sunatan c. suprandene 24. Ana ing sesorah kasebut sapa sing kagungan kersa? a. Tatacara sing diaturake ing sesorah kasebut yaiku . Ibu tindak jagong menyang Gedhung Wanita. Kanggo gawe ular-ular utawa pangerten. c. Para tamu kakung saha putri b.. Kebo mulih menyang kandhange. Bapak Mulyono sekaliyan garwa d. Kabeh iki minangka tujuan utawa ancase pidhato/ sesorah. neges-neges. Bapak Sugito Harjo d. pasrah lamaran 19. c... Yulianto c.. b. Bapak Mahendra 21. Bapak maos koran c. Ukara ing ngisor kang klebu ukara camboran yaiku . Urut-urutane wong kang arep sesorah yaiku . Tembung panggandheng kang trep ing ukara camboran kasebut yaiku . ambal warsa d. b. c. luwih becik sing prasaja. 25. a. Ukara kang isine ngarep-arep apa sing dikarepake. mugi kaleksanan sedya ing dinten punika wiwit purwa. Gusti ingkang murbeng dumadi c. Mbak Risa nyapu latar b. Endi kang klebu ukara pamenging? a. Wajik klethik gula jawa.. Kanggo nyenengake atine dhewe. a. Ibu dhahar roti d.tata upacara palakrama ingkang sampun rinakit. salam pambuka.. 20. a. Nun inggih panjenenganipun Bapak Mulyono netepi darmaning asepuh. wasana basa. sanepa d. d. Ukara kang isine pitakonan kang kudu diwangsuli. 28.. a..

. kang pandhapuke nganggo purwakanthi guru swara diarani . a. Endi parikan kang isine pitutur .. sedhahan c. durung adus wis pupuran.. nomer lampiran b. c. tangan sedhakep c. Salah sawijing sikap/ tindak tanduk yen arep sesorah yaiku . surasa basa.1400.. wasana basa. Parikan ing ngisor iki rampungna! Jangan gudheg. purwaka.... d. d. ps/ 37.. Nyangking ember kiwa tengen.. b. ing ngisor iki perangane layang kang ana ing layang ulem ora resmi utawa dudu dhines. surasa basa b. Para sedherek saha para ingkang sami rawuh ingkang winantu ing pakurmatan. Dhuwite 1400 Rupiah Dhuwite 2300 Rupiah Dhuwite 3900 Rupiah Dhuwite 5900 Rupiah c. a. c. salam pambuka.. Ngasah arit nganti landhep.. atur panutup Kanggo pitakon angka 40 tekan angka 42.. d. seneng c. titimangsa c. . ulem b. 35.. a. Perangane layang nerangake kang dituju diarani . tangan ngapurancang d. wasana basa. atine goreh a. kajaba . Ing ngisor iki mratelakake pambuka ing sesorah. panyandra b. 30... surasa basa. salam pambuka c. susah b. 31. Pikiran . kula lan panjenengan kedah purun nguri-uri Budaya Jawi. isi utawa surasa basa d..lungguh jejer tamba kangen. ?duwi[tT. a.. diempet-empet ora betah... k[nT/h 36. saloka c. d.. a.... Layang kang mligi kanggo ngaturi rawuh wong duwe gawe iku diarani .c. Angon wedhus neng kuburan.. te/minl\ d.. ulate mbesengut 32. ?akutukubuwhai=. purwaka. parikan 33. dadi murid kudu sregep. pakurmatan (marang kang padha rawuh) b. Budaya punika menapa? Budaya inggih punika . adangiyah / adawiyah d. Sepet-sepet sawo mentah.... a.. b.. a. se[kolh b. lelayu d. Unen-unen kang kedadean saka rong perangan ukara. sanepa d. Puji syukur marang Gusti Allah. judheg 34.. wasana basa.. undhangan 39. atur pambuka c..rupiyh.. 38.. Unine .. a. lungguh b. kajaba .. ruwet d.. ngandhakake kesimpulan (dudutan)... salam pambuka. nggoreng gereh. a.....

salam panutup b. Apa tegese bebasan lan paribasan ing ngisor iki : a. Unen-unen ing ngisor iki endi kang dudu panyandra . Ing ngisor iki klebu paugerane utawa wewaton pangrakiting basa nalika sesorah yaiku . nawon kemit c.. Ukara iku tulisen nganggo aksara jawa! 50. 41. mucuk eri d.. isi utawa surasa basa d. mblalak-mblalak B.woh pangolahing budi pakartining lair lan batos manunggal satemah nuwuhaken woh.. Perangan pidhato kang isine ngaturake atur syukur marang Gusti mapane ing . Cebol nggayuh lintang Ngubak-ngubak banyu bening 47... 40. Tulisan aksara jawa iku wacanen banjur tulisen latine! b. pangarep-arep b.. Unen-unen iki bacutna supaya dadi panyandra.... panyandra 44. Ukara kasebut owahana nganggo basa krama alus. Gawea pacelathon kang temane lulus sekolah! 49.. pambuka c. wasana basa. ringgit tiyang lan kethoprak.. a. tembung-tembunge limrah/ madya lan boten rucah 42. wangsalan c.. Gawenen pambuka utawa purwaka basa ing pidhato kang migunakake basa krama alus! 48. Dene wohing budaya tuladhanipun: beksan. kudu trep karo kekarepane lan kudu rucah d. tembung-tembunge dawa banget c. a. Zaenal Arifin wulan April diwisuda...... b.. Kanggo soal nomer 46 nganti 50 wangsulana kang patitis! 46. Tangane nggendhewa pinenthang d...... . Suk sasi September aku arep lunga menyang Surabaya. Lakune kaya macan luwe 45. purwaka basa c.. parikan d. ?k+Erudifu[w[bo[jop+[tonh. surasa basa d.... tembung-tembunge kudu gaul b.. . ngudhup turi b. a. Bathuke nyela cendhani b.. paribasan b..... Drijine . panutup 43 Unen-unen kanggo nggambarake kaanan siji karo kaanan liyane nganggo tembung-tembung tanduk lan biasane sing dicandra perangane awak kang becik-becik iku diarani . a.. Punggelan saka perangane sesorah ing dhuwur kalebu perangane pidhato kang diarani .. a. Untune miji timun c. a.. a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful