PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

UJIAN SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Mata Pelajaran Hari Tanggal Waktu Wacanen batin kang premati! Bocah sekolah kudu padha gumregut Dadi siswa kang taberi Ora pisah karo buku Duwe watak kang nastiti Kabeh sedyane kelakon A. Kanggo soal nomer 1 nganti 45 pilihen salah siji wangsulan sing koanggep paling bener kanthi menehi tanda ping (x) ing aksara a,b,c utawa d ana ing lembar jawab! 1. Sapada tembang kasebut yaiku tembang ... a. Pangkur b. Mijil 2. Tembung kasebut nduweni watak ... a. Susah b. Seneng c. Megatruh d. Sinom c. alus d. nepsu : Bahasa Jawa : :

3. Ana ing tembang kasebut, tembung nastiti dhuwe teges ... a. Sregep c. kesed b. Males d. susah 4. Guru gatra ing tembang kasebut ana ... a. 4 b. 5 5. Tembang kasebut gatra 1 guru wilangane ana ... a. 9 b. 10 6. Tembang ing ndhuwur gatra 2 unine ... a. Dadi siswa kang taberi b. Ora pisah karo buku 7. Dongeng kang paragane kewan iku diarani ... a. mithe b. legenda c. 6 d. 7 c. 11 d. 12 c. Duwe watak kang nastiti d. Kabeh sedyane kelakon c . fabel d. sage

8. Ana ing crita pewayangan kang iraha-irahane Serat Rama, watake Prabu Rama yaiku ... a. angkara murka c. jahat b. wicaksana d. sawenang-wenang 9. ?[aomhkug= ;2;[nome/ Tulisan Jawa iku unine yaiku ... a. Omahku gang 1 nomer 46

;48;.
c. Omahku gang 2 nomer 48

sakit. Omahku gang 3 nomer 48 10. Pinangka jejering pambiwara. Para tamu kakung sumawana putri ingkang tansah winengku ing karaharyon. wangsul b. a. Saindenging nuswantara d. Para sesepuh saha pinisepuh ingkang pantes kinurmatan. c. Saben papan duwe pranatan dhewe-dhewe. kula nyuwun pamit badhe . c. Pak. Pak. wangsul 14. Kecamatan kitha ing margi AKBP Suraka Tuban boten sagah ngewrat cacahing kendharaan kasebat dipunkebaki kendharaan rombongan ing badhe ndherek haul. badhe ngaturaken urut reroncening . Kecamatan Kebonsari Kanggo pitakon angka 18 tekan 20 Assalamu’alaikum Wr. c. Haul Sunan Bonang d. b. p+timhfiwisuf c. a. Anak polah bapa kepradah 12. Paribasane yaiku . p+tma\fiwisuf 11.b. kula ingkang kadhawuhan hambuka tumapaking adicara... p+timhniwisuf b. b. Prakawis punika ndadosaken maceting lalu lintas. Manawa kowe menyang kantor arep njaluk kapur. Ardi didukani Pak Guru amarga ora nggarap PR. kula . ajeng nyuwun kapur kangge kelas 9 B. d. 15. Tegese paribasan becik ketitik ala ketara yaiku . Tuban c. a. Panjenengan punapa badhe tindah sapunika? d. ajeng mundhut kapur kangge kelas 9 B. Pinter lan bodho padha-padha sengsara. Tetulung nanging marahi susah. Kanggo pitakon angka 16 tekan angka 17 Haul Sunan Bonang Maewu-ewu tiyang ingkang badhe ziarah lan haul dhateng pasareanipun Sunan Bonang sampun sami samapta ing kitha Tuban. d. radite cemengan surya kaping 27 Maret 2011 kanthi wilujeng kalis ing sambikala. saka ngendi wae sing teka ing tataran kasebat? a. kondur d. Punapa panjenengan sampun pirsa bilih pakdhe gerah. Pasarean Sunan Bonang c. Panggenan parkir ing Kelurahan Kebonsari. Panjenengan kalawau wungu jam tiga. badhe nyuwun kapur kangge kelas 9 B. Pak. Kabeh tumindak ala lan becik bakal katon dhewe-dhewe. Ukara-ukara ngisor iki endi sing abasa ngoko alus? a. Apa irah-irahan pawarta kasebut? a. Kepriye anggonmu matur karo petugas? a. manawa katulis ing aksara jawa yaiku . Tumindake anak dadi tanggungane wong tuwa. gerah. Haul lan Ziarah Makam Sunan Bonang 17. b. 16... 13. Busuk ketekuk pinter keblinger b. lara.. saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya.. Kelurahan Kebonsari b. Jalukan ora wewehan c.. Sing sapa salah seleh d.. Awit saking keparengan Bapak Mulyono sekaliyan garwa. Ziarah Makan Sunan Bonang b. ptimhfiwisuf d.” a.. Miturut wacan ing dhuwur. Wb. Pak. badhe mundhut kapur kangge kelas 9 B. Fatimah diwisuda.. Adi anggone pamitan marang bapak gurune : “Pak guru. Para peziarah kala wau rawuh saking saindenging nuswantara. Omahku gang 2 nomer 47 d. mangga sesarengan kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhumateng kula lan panjenengan sedaya saengga ing siang punika kula lan panjengenan sedaya tasih saged makempal wonten ing pawiwahan prasaja ing dinten punika. gerah. bali c.

c. Wong kang rekasa panguripe amarga kakehan anak. c. ewadene b.... Bapak maos koran c. Bapak Mulyono sekaliyan garwa d. b. Kebo bule mati setra 22. 26.. sauni-unimu. dene d. mugi kaleksanan sedya ing dinten punika wiwit purwa. Kanthi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya gesang. a.. surasa basa. Urut-urutane wong kang arep sesorah yaiku .. Kabeh iki minangka tujuan utawa ancase pidhato/ sesorah.. d. ambal warsa d.. Bapak Mahendra 21.. tuwin nyuwun donga pangestu para tamu. Para tamu kakung saha putri b. Bapak Mulyono b. Bapak Sugito Harjo d. sunatan c. pasrah lamaran 19. lan c.. b.. a. d. b. a. Bocah cilik aja seneng ngrokok cendhak. 23. surasa basa. Kanggo aweh daya pangaribawa marang sing ngrungokake. Bapak . wasana basa.. purwaka. Muga-muga simbah enggal rawuh. a. Wajik klethik gula jawa. Kebo kabotan sungu b. parikan c.. sanepa d. wangsalan b. d. b. 18. Kang diarani ukara pangajab yaiku . Kanggo gawe ular-ular utawa pangerten. salam pambuka. Mrica kecut. luwih becik sing prasaja. Aja padha lunga wayah wengi.. Pilihen wangsulan kang bener. pepindhan 27. Yulianto c. suprandene 24. a. neges-neges. a. Ibu dhahar roti d. b. Kebo mulih menyang kandhange. Nun inggih panjenenganipun Bapak Mulyono netepi darmaning asepuh. Kanggo aweh panglipur. Gusti ingkang murbeng dumadi c.. a. Ukara ngisor kabeh klebu wangsalan. Para sesepuh saha pinisepuh.. madya ngantos wasana tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambikala. Unen-unen kang ngemu cangkriman nanging dijawab sisan kanthi nyrempet-nyrempet diarani .. a. . wasana basa. Ukara ing ngisor kang klebu ukara camboran yaiku . 28. a. purwaka. Ukara kang isine pitakonan kang kudu diwangsuli.. kajaba . d.. Ana ing sesorah kasebut sapa sing kagungan kersa? a. a. Ukara kang isine andharan utawa crita. Salokane yaiku . Kanggo nyenengake atine dhewe. Adhiku tuku dhondhong lan salak. Ukara kang isine menggak supaya ora nglakoni kang dikarepake. d. Kebo nusu gudel. Ayo padha sinau bebarengan c. salam pambuka.. 20. c. Tembung panggandheng kang trep ing ukara camboran kasebut yaiku . pahargyan upacara palakrama b. Sarung jagung.. Tatacara sing diaturake ing sesorah kasebut yaiku . kajaba ... Ibu tindak jagong menyang Gedhung Wanita. Ukara kang isine ngarep-arep apa sing dikarepake. 25. rinancang tuwin rinumpaka. 29. abot entheng dak lakonane. miwaha siwi mahargyasuta. Sing diaturi pakurmatan ing sesorah kasebut yaiku .tata upacara palakrama ingkang sampun rinakit. Mbak Risa nyapu latar b. c. Endi kang klebu ukara pamenging? a.

.. Nyangking ember kiwa tengen. wasana basa. surasa basa. kula lan panjenengan kedah purun nguri-uri Budaya Jawi. a.. sanepa d.. a. Ing ngisor iki mratelakake pambuka ing sesorah. ngandhakake kesimpulan (dudutan). tangan ngapurancang d.. adangiyah / adawiyah d. ps/ 37. surasa basa.. ?akutukubuwhai=.. diempet-empet ora betah. panyandra b. Unen-unen kang kedadean saka rong perangan ukara. a...c.. 31. kajaba . d. Perangane layang nerangake kang dituju diarani . a. Endi parikan kang isine pitutur . Layang kang mligi kanggo ngaturi rawuh wong duwe gawe iku diarani . ?duwi[tT. pakurmatan (marang kang padha rawuh) b... kajaba . c. a.. wasana basa.. purwaka. surasa basa b.. te/minl\ d...lungguh jejer tamba kangen. Angon wedhus neng kuburan.. sedhahan c.. tangan sedhakep c.. Parikan ing ngisor iki rampungna! Jangan gudheg. ulem b.. susah b... lelayu d. seneng c.. ulate mbesengut 32. Budaya punika menapa? Budaya inggih punika . a. Para sedherek saha para ingkang sami rawuh ingkang winantu ing pakurmatan. saloka c.. durung adus wis pupuran. Puji syukur marang Gusti Allah... Sepet-sepet sawo mentah. Dhuwite 1400 Rupiah Dhuwite 2300 Rupiah Dhuwite 3900 Rupiah Dhuwite 5900 Rupiah c. nomer lampiran b. a..1400... b. k[nT/h 36. Unine . isi utawa surasa basa d.. 38. a.. . d. atur panutup Kanggo pitakon angka 40 tekan angka 42. se[kolh b. atur pambuka c.. undhangan 39. lungguh b. d. salam pambuka c.. ing ngisor iki perangane layang kang ana ing layang ulem ora resmi utawa dudu dhines. Pikiran . parikan 33. purwaka. 30.. dadi murid kudu sregep... salam pambuka. judheg 34. kang pandhapuke nganggo purwakanthi guru swara diarani .. titimangsa c. c. d.. wasana basa. Salah sawijing sikap/ tindak tanduk yen arep sesorah yaiku . a.. 35. salam pambuka... Ngasah arit nganti landhep.. atine goreh a.rupiyh.. b. ruwet d. nggoreng gereh.

40.. parikan d. Gawenen pambuka utawa purwaka basa ing pidhato kang migunakake basa krama alus! 48. ngudhup turi b. salam panutup b..woh pangolahing budi pakartining lair lan batos manunggal satemah nuwuhaken woh.. Dene wohing budaya tuladhanipun: beksan.. Cebol nggayuh lintang Ngubak-ngubak banyu bening 47. Untune miji timun c.. Unen-unen ing ngisor iki endi kang dudu panyandra .. Ing ngisor iki klebu paugerane utawa wewaton pangrakiting basa nalika sesorah yaiku . Drijine . Kanggo soal nomer 46 nganti 50 wangsulana kang patitis! 46. pambuka c. Ukara kasebut owahana nganggo basa krama alus... a. tembung-tembunge limrah/ madya lan boten rucah 42.. Bathuke nyela cendhani b.. panutup 43 Unen-unen kanggo nggambarake kaanan siji karo kaanan liyane nganggo tembung-tembung tanduk lan biasane sing dicandra perangane awak kang becik-becik iku diarani . panyandra 44.. . tembung-tembunge dawa banget c. a. 41. Punggelan saka perangane sesorah ing dhuwur kalebu perangane pidhato kang diarani .. isi utawa surasa basa d... Lakune kaya macan luwe 45... ringgit tiyang lan kethoprak. tembung-tembunge kudu gaul b. a.. Tulisan aksara jawa iku wacanen banjur tulisen latine! b. b. Apa tegese bebasan lan paribasan ing ngisor iki : a. paribasan b. a.. Ukara iku tulisen nganggo aksara jawa! 50. kudu trep karo kekarepane lan kudu rucah d. surasa basa d. pangarep-arep b.. Zaenal Arifin wulan April diwisuda.... Suk sasi September aku arep lunga menyang Surabaya.. a.. mblalak-mblalak B. a. Gawea pacelathon kang temane lulus sekolah! 49.. wangsalan c.. Tangane nggendhewa pinenthang d.. purwaka basa c.. Unen-unen iki bacutna supaya dadi panyandra.... nawon kemit c. wasana basa. a. Perangan pidhato kang isine ngaturake atur syukur marang Gusti mapane ing .... ?k+Erudifu[w[bo[jop+[tonh.. . mucuk eri d..

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.