Pengenalan Pembangunan Sahsiah

|1

UNIT 1 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menyatakan definisi am pembangunan sahsiah. 2. Membincangkan pengertian pembangunan sahsiah daripada pelbagai perspektif. 3. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sahsiah guru. 4. Membincangkan ciri-ciri sahsiah guru. 1.1 PENGENALAN

A

pakah yang anda fikirkan apabila mendengar perkataan pembangunan sahsiah? Anda mungkin terbayang cara seseorang berpakaian dan menghias diri atau tergambar tingkah laku seseorang atau sekelompok manusia. Ramai orang melihat sahsiah dari aspek luaran tanpa meninjau secara terperinci aspek dalaman individu yang juga menggambarkan sahsiah dirinya.

Rajah 1.1 Guru sebagai cermin keperibadian murid

perasaan. boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. sifat-sifat (kelakuan. seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. Sebelum membentuk sahsiah murid-murid. Guru merupakan penggerak utama dalam membangunkan sahsiah murid-murid serta menjadi role model dalam membangunkan modal insan yang bersahsiah dan berakhlak mulia. pemikiran. jasmani. penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. Pada pendapat anda. sikap yang beramah mesra. apakah perkara penting yang mampu diubah dan dibangunkan oleh guru terhadap sahsiah murid-murid di sekolah? Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal. mari kita fahami dan dalami maksud sebenar pembangunan sahsiah secara am dan juga berdasarkan beberapa perspektif yang berbeza. tingkah laku devian.1.2 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH elepas mendapat satu gambaran menyeluruh berkaitan dengan pembangunan sahsiah. Berdasarkan kesemua aspek tersebut. sahsiah . individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin. Konsep pembangunan sahsiah harus disemai dan diamalkan dalam diri setiap pendidik sebagai satu misi yang penting demi membangunkan keluarga. S Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger. sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. pendidik terlebih dahulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi oleh murid-murid. Menurut Abdul Jalil (1998). Menurut Siti Fatimah (1993). 2008).Pengenalan Pembangunan Sahsiah |2 Mari kita fikirkan bagaimana guru sebagai cermin keperibadian murid dalam konteks pembangunan sahsiah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. 2011). Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri. tingkah laku. masyarakat. tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat. dapat mengawal perasaan diri. 1. bangsa dan negara. sikap. pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Manakala. sosial dan rohani individu. Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani. Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas.

sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Dalam perspektif Islam. Namun. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak. fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran. 2006). Selain itu. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng. jelaskan maksud sahsiah mengikut pemahaman yang anda perolehi. perasaan. Jika ditinjau dan dihalusi sirat terdahulu. tetapi juga merangkumi seluruh aspek rohani. Maka. sikap.3 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM embangunan sahsiah yang unggul adalah suatu konsep yang berkaitan dengan kualiti insan. dapat dirumuskan bahawa sahsiah ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang individu. kepercayaan. sentimen. emosi dan perlakuan manusia. intelek. Allport (dalam Cloninger. minat. berasa. pembangunan sahsiah bukan sahaja dilihat dari aspek jasmani. 1992). Maka. kecerdasan. Sahsiah manusia boleh diperhati. umat Islam berjaya kerana mereka mampu memaksimumkan segala kekuatan yang dianugerahkan Allah dalam hidup mereka. 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |3 merujuk kepada sistem tingkah laku individu. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. Setiap insan harus faham cara menguruskan hidup secara profesional daripada perspektif Islam agar tidak bertentangan dengan tuntutan al-Quran. Menurut Shahabuddin dan Rohizan (2007). Ia mewakili perwatakan seseorang individu yang dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi. dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman. Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian. Menurut Habibah dan Noran Fauziah (1997). Berdasarkan pembacaan anda. murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. Ini merangkumi perangai. Islam memberi penekanan penting kepada kedua-dua akhlak tersebut. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 1. naluri dan akal individu. 1999). sahsiah juga bermaksud akhlak. Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir. Terdapat beberapa pendapat yang berbeza berkaitan dengan pembangunan sahsiah mengikut perspektif Islam. Akhlak terbahagi kepada dua bahagian iaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. cita-cita dan nilai-nilai. tetapi berlainan dengan orang lain. sahsiah P . 1995).

Berdasarkan pandangan para pemikir seperti Mark (1818 . Keempat-empat unsur dasar ini telah mengaitkan sahsiah dengan aspek kerohanian atau dalaman manusia. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun.4 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF BARAT Dari perspektif Barat. berintelek. Namun begitu. mempunyai nilai murni dan berdaya maju. 1. Abdullah Nashih (1994) mendefinisikan pembangunan sahsiah berdasarkan empat unsur dasar iaitu pembinaan akidah (kepercayaan). Mereka berpendapat bahawa faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam pembangunan sahsiah ialah hubungan manusia dengan Allah s. Dengan kata lain. Mazahir inilah yang dinamakan akhlak iaitu terjemahan dari akidah dan amalan atau ibadah seseorang. penelitian serta paksaan. Secara ringkasnya. Menurut Iman Al Ghazali (1989).Pengenalan Pembangunan Sahsiah |4 bermakna personaliti atau secara umumnya akhlak. Selain itu. pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu melibatkan pengetahuan agama. akhlak. budi pekerti dan pembangunan jiwa serta hati. adab kehidupan berkeluarga. 2002). ibadah (ritual). Tingkah laku luaran individu adalah berasaskan kepercayaan atau akidah yang dikenali sebagai akhlak. aspek dalaman boleh dilihat menerusi Mazahir atau tingkah laku luaran.1970). Namun. Weber (1864 1920) dan Maslow (1908 . Maka. pembangunan sahsiah dari perspektif Islam boleh diertikan sebagai membina akhlak.w. mencari rezeki. penghayatan Al-Quran. . perhubungan sesama manusia. akidah. diikuti dengan proses pembangunan anak cemerlang serta proses pembangunan individu cemerlang. meningkatkan status kuasa dan agama serta meningkatkan kelas sosial ekonomi yang dianggap sebagai tunjang dalam menentukan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat manusia (Kamarul Azmi. Ibn Miskawah mempunyai takrifan yang berbeza terhadap pembangunan sahsiah iaitu suatu keadaan (sikap) diri yang mendorong seseorang bertindak melakukan perbuatan serasi dengannya tanpa merenung atau berfikir panjang. akhlak (etika dan moral) dan penampilan (mazhar). pembangunan sahsiah lebih diperjuangkan untuk memenuhi keperluan jasmani manusia sendiri. Pendapat ini adalah selaras dengan Mohd Ismail (1999) yang menyatakan bahawa proses pembangunan sahsiah pada insan cemerlang terdiri daripada proses pembangunan insan yang cemerlang.t. menerusi pembinaan akhlak inilah hakikat manusia itu hendak dibina. antara keperluan jasmani yang ditekankan mengikut perspektif Barat ialah keperluan fizikal dan keperluan psikologi manusia. interaksi roh dan jasmani serta peranan akal. sifat yang tertanam dalam diri individu yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa melibatkan pemikiran.1883).

Pengenalan Pembangunan Sahsiah |5 A Berdasarkan definisi-definisi sahsiah yang dikemukakan oleh pelbagai tokoh. sila isikan dalam jadual di bawah intipati atau perkara asas yang mendefinisikan sahsiah secara keseluruhan. Penilaian Perasaan Akal Naluri Minat Sikap Penampilan Ibadah Perhubungan Sesama Manusia Mencari Rezeki .

MyGuru. Buddha. Kemudian. bincangkan dengan rakan-rakan sekumpulan berkaitan dengan pembangunan sahsiah daripada perspektif agama Islam. Kristian dan sebagainya dalam .Pengenalan Pembangunan Sahsiah |6 Bina satu peta minda untuk merumuskan definisi-definisi pembangunan sahsiah berdasarkan pelbagai pendapat dan perspektif Islam.

Persediaan untuk memberi dan menerima pendapat Rajah 1. Hubungan dengan tuhan b. Sahsiah merangkumi empat aspek berikut iaitu. Kebolehan berinteraksi dan berkomunikasi b. Penerimaan terhadap orang lain c. Islam menggariskan panduan lengkap. ciri-ciri sahsiah termasuk keunikan dengan maksud tersendiri. c. d. a. b. ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam adalah digariskan berpandukan AlQuran.2 Empat aspek dalam sahsiah Di samping itu. Kejiwaan yang kental c. Pengurusan kendiri a. Berfikir secara positif Menangani stress Mengurus keperluan kerjaya Mengurus diri dan kehidupan a.5 CIRI-CIRI SAHSIAH Sejauh mana anda mengenali diri anda? Pernahkah anda memahami ciri-ciri sahsiah yang ada dalam diri anda? Secara umumnya. tetapi melibatkan corak tingkah laku dan operasi yang bersifat konsisten.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |7 1. Mempamerkan tingkah laku b. Penampilan kendiri c. Dengan perkataan lain. kesesuaian atau keupayaan untuk berubah hasil pembelajaran dan organisasi. ia bukan sekadar himpunan tingkah laku. Konsep kendiri yang mantap a. sistematik dan tersusun supaya kehidupan manusia .

3.3 Ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam . Rajah 1.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |8 tidak tersasar daripada matlamat mencari keredhaan Allah serta ibadat kepada Pencipta. Terdapat lapan ciri yang digariskan mengikut perspektif Islam seperti dalam Rajah 1.

4). kebudayaan. Faktor persekitaran pula merangkumi aspek keluarga seperti didikan ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |9 1. kecerdasan dan temperamen. Menurut Mohd Ismail et al. pengaruh sekolah. dan masyarakat (rujuk Rajah 1. Rajah 1. rakan sebaya.4 Faktor baka dan faktor persekitaran mempengaruhi pembangunan sahsiah . (2004). media massa. penyakit. faktor baka termasuk saiz badan.6 P FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN SAHSIAH embangunan sahsiah seseorang individu adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. pengalaman awal kanak-kanak.

Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 10 Faktor Baka Berikut adalah empat elemen penting dalam faktor baka yang mempengaruhi pembangunan sahsiah individu (Mohd Ismail et al. pemakanan serta perhubungan dengan ahli keluarga secara tidak langsung telah diterapkan dalam diri kanak-kanak. pengaruh sekolah. Corak didikan . Cara komunikasi ibu bapa. kencing manis. media massa dan masyarakat (Mohd Ismail et al. Hal ini secara tidak langsung boleh mempengaruhi pembangunan sahsiah individu ke arah yang tidak sihat disebabkan perkembangan sosial dan emosi terganggu. rakan sebaya. Keluarga yang mesra dan harmoni lebih menggalakkan pembentukan sahsiah yang sihat. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan penghargaan kendiri individu dan seterusnya membentuk sahsiah diri yang sihat. Didikan daripada ibu bapa sejak kecil banyak mempengaruhi perkembangan sahsiah atau personaliti individu. 2004). sakit jantung dan sebagainya. pengalaman awal. Individu akan membentuk sahsiah yang positif sekiranya mempunyai tahap kecerdasan tinggi dan sebaliknya. c) Kecerdasan Setiap orang mempunyai kecerdasan yang berbeza untuk membantu individu menyelesaikan masalah seharian mereka. (2007). Faktor Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah individu. a) Saiz Badan Saiz badan akan menentukan kesesuaian seseorang dalam melakukan aktiviti. kebudayaan. Individu yang menghidapi penyakit ini pada usia yang muda akan menyekat aktiviti sosialnya dan kemungkinan menjejaskan hubungan dirinya dengan rakan-rakan. b) Penyakit Terdapat beberapa jenis penyakit yang mungkin diwarisi melalui baka seperti asma. berpakaian. Kebolehan melakukan sesuatu aktiviti akan meningkatkan keyakinan diri individu serta menjadi tumpuan orang. 2004). Kemampuan individu dapat diukur berdasarkan prestasi akademik atau pekerjaan. Menurut Azizi et al. Individu yang stabil emosinya lebih mudah bergaul mesra dengan orang lain serta tenang dalam menghadapi sebarang cabaran yang dihadapi. kecerdasan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik. Antara faktor persekitaran termasuk keluarga. d) Temperamen Temperamen merupakan sifat semula jadi individu yang boleh mempengaruhi interaksi antara individu dengan individu yang lain. a) Keluarga Faktor keluarga merangkumi didikan daripada ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga.

Maka. Penekanan kepada satu-satu nilai dalam satu-satu kebudayaan tertentu akan mempengaruhi pembangunan sahsiah kanak-kanak. kurang inovatif serta takut membuat perubahan. Kanak-kanak yang selalu dihukum kerana melakukan kesilapan akan menyebabkan kanak-kanak tersebut sentiasa merasa bimbang dan bersalah. Hal ini juga menyebabkan terbentuknya perasaan rendah diri dan terancam sehingga menjejaskan harga diri atau konsep kendiri kanak-kanak tersebut. pilih kasih atau suka memarahi murid-murid lebih cenderung melahirkan sahsiah murid-murid yang tidak baik. persekitaran sekolah merupakan situasi yang menggalakkan pembangunan sahsiah berlaku. Guru yang penyayang akan membentuk emosi murid-murid yang stabil. Suasana sekolah yang baik dapat membantu pembangunan sahsiah yang sempurna disebabkan terdapat bimbingan guru dan persekitaran yang menyenangkan. Sebaliknya. Budaya sama ada daripada keluarga atau masyarakat telah dipupuk dalam diri individu sejak kecil lagi. komputer. guru merupakan agen sosialisasi yang berpengaruh. sesebuah keluarga yang menekankan kekayaan dan kebendaan sebagai nilai yang penting dalam hidup. kedudukan kewangan keluarga juga menentukan jenis-jenis kemudahan yang boleh disediakan untuk anak-anaknya seperti bahan pengajaran tambahan. Contohnya. maka kanak-kanak yang membesar akan bersifat materialistik. Tindakan atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh pengetua dan guru akan menjadi teladan kepada murid-murid di sekolah. terdapat proses sosialisasi yang berlainan di antara dua kelas iaitu kelas bawahan tidak menggalakkan anak berfungsi dengan lebih sempurna berbanding dengan anak-anak kelas pertengahan atau atasan yang lebih bersedia untuk masuk ke sekolah.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 11 ibu bapa yang bersifat demokratik akan membantu kanak-kanak dalam proses membuat keputusan. alat permainan atau alat muzik lebih banyak menyediakan peluang kepada anak-anak untuk mempelajari sesuatu yang baru dan sebaliknya. b) Pengalaman Awal Pengalaman awal kanak-kanak memberi kesan yang besar terhadap kehidupan di kemudian hari semasa kanak-kanak tersebut melangkah ke peringkat dewasa. d) Pengaruh Sekolah Sekolah adalah agen sosialisasi yang berfungsi secara formal. c) Kebudayaan Kebudayaan yang berbeza mempunyai norma dan nilai yang berbeza. Selain itu. Ibu bapa yang mampu membeli buku rujukan tambahan. . Selain itu. guru yang tidak adil. Dalam erti kata yang lain. Sifat-sifat baik ini akan menjamin sahsiah yang sihat. Pengetua yang tidak tegas akan melahirkan pelajar yang pasif. Impak tersebut secara tidak langsung telah menjejaskan perkembangan sahsiah individu serta cenderung membentuk sahsiah kendiri yang negatif. Hal ini akan menyebabkan sifat kepimpinan murid-murid terbantut. disebabkan persekitaran yang berlainan.

masyarakat yang mementingkan kekayaan dan harta benda dengan mengenepikan nilai-nilai murni akan melahirkan lebih banyak insan yang mengejar harta benda dan kemewahan. Tetapi. Hal ini jelas menggambarkan bahawa bagaimana nilai masyarakat boleh menghasilkan sahsiah individu yang tidak diingini. Mereka sanggup melakukan tingkah laku yang melanggar undang-undang demi memperolehi kekayaan. rajin dan sedia berkorban untuk menolong orang lain. . guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid. mereka ingin membuktikan kebolehan diri dan memperolehi pengakuan dan penghargaan rakan. national geography dan sebagainya akan membantu perkembangan intelek seseoran individu. Oleh itu. Dengan kata lain. tetapi bertanggungjawab juga kepada pembentukan peribadi murid iaitu nilai hidup yang dipegang dan budaya yang diterima olehnya. terdapat tiga cara utama bagaimana individu dapat dipengaruhi oleh rakan mereka. berdedikasi. Pendedahan kepada media massa yang sihat adalah penting seperti program-program bercorak keagamaan. kedua. mereka terpengaruh dengan kepimpinan dan kemampuan rakan mereka. Ketiga.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 12 e) Pengaruh Rakan Sebaya Menurut Glidewell (dalam Mohd Ismail et al. adalah penting untuk melihat kepada dua faktor utama tersebut iaitu faktor baka dan faktor persekitaran dalam usaha untuk membangunkan sahsiah murid-murid di sekolah nanti. anak-anak muda dipengaruhi oleh rakan sebaya apabila mereka ingin diterima atau disukai oleh kumpulan rakan mereka. Secara langsung melalui program-program ini lebih menggalakkan individu untuk berfikir. sains. 2004: 27). f) Media Massa Media massa memberi pengaruh yang kuat terhadap pembangunan sahsiah individu. Pertama. membangkitkan motivasi dan minat untuk belajar. g) Masyarakat Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang sihat akan melahirkan anggotanya yang bertanggungjawab.

Penampilan 4. Akhlak 3. Sahsiah 2. Baka 5. Bagi membangunkan sahsiah individu faktor persekitaran dan faktor keluarga adalah penting selain faktor kendiri individu itu sendiri. Apakah pendapat anda berkaitan dengan isu tersebut? RUMUSAN Pembangunan sahsiah merupakan penampilan kendiri seseorang secara keseluruhan iaitu dari aspek fizikal. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Statistik telah menunjukkan bahawa keruntuhan sahsiah di kalangan remaja semakin serius berlaku. Terdapat pihak yang menuding jari untuk menafikan tanggungjawab terhadap pembentukan sahsiah remaja kini. emosi. kaitkan dengan dua faktor utama yang paling mempengaruhi diri anda dalam konteks pembangunan sahsiah. KATA KUNCI 1. cara berfikir dan berinteraksi.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 13 Berdasarkan pengalaman hidup anda. Ia juga tidak dapat dipisahkan dengan kepercayaan agama. spiritual. Oleh itu ia memberi kesan yang amat besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Persekitaran .

2. Dengan menggunakan perkataan sendiri. huraikan apa yang dimaksudkan dengan pembangunan sahsiah. Senaraikan ciri utama dari perspektif Islam yang menunjukkan seseorang itu mempunyai sahsiah yang tinggi. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sahsiah? Bagaimanakah ia mempengaruhi pembentukan tersebut? JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS A Keperibadian Penilaian Jasmani Rohani Akal Perangai Sentimen Minat Cita-cita Pembinaan Akidah Penampilan Penghayatan Al-Quran Berkeluarga Perhubungan Sesama Manusia Pembangunan Jiwa / Hati Personaliti Perasaan Perlakuan Akhlak Naluri Kognitif Kecerdasan Sikap Kepercayaan Nilai-nilai Ibadah Pengetahuan Agama Adab Kehidupan Mencari rezeki Budi Pekerti .Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 14 PENILAIAN KENDIRI 1. 3.

(2008). Petaling Jaya: Longman. Singapura: Pustaka Nasional Ptd. Kulai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan (2011). Johor : Unplished Thesis. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Abdul Rahman Hamzah. Mac 2011 daripada Mohd Ismail Mustari (1999). Johor. & Abdul Hafiz Abdullah (2004). Kluang. Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub (1997). Azmi Shah Surathman. Membina kesejahteraan remaja.). Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Penerbitan AlRamadhan. Kajian Program Bina Sahsiah Staf di IPTA: Kajian kes di UTM & USM. Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pencapaian akademik. Sayed Mahussain Sayed Ahmad. S. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Psikologi pendidikan 1: Psikologi perkembangan.gov. Shahrin Hasim. Psikologi personaliti. Cloninger. Universiti Kebangsaan Islam. Ee Ah Meng (1996). Nordiana Mohd Nor & Noordin Yahaya (2007). Johor: Universiti Teknologi Malaysia.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 15 RUJUKAN Abdul Jalil Borham (1998). Mohd Ismail Mustari. . (2006). Theories of personality: Understanding persons (5th Ed. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan. Belia sebagai insan cemerlang dari perspektif Islam: Kajian status beliabelia Felda Bukit Ramun. Pp1-17. Laporan Kajian. Paradigma Imam al-Nawawi Dalam Pembinaan Insan: Kajian Teks Terhadap Kitab Riyad al-Salihin. dan Zulkiflee Haron.aspx?k=sahsiah&id=+Cari. New Jersey: Pearson Education Inc. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Pesanan kepada pemuda Islam. Tesis Sarjana. Kuala Lumpur. Bangi: Tekno Edar: Azizi Yahaya. Selamat Hashim.dbp. Ltd. Ramli Awang. Kamarul Azmi Jasmi (2002). Abdullah Nashih Ulwan (1994). Kajian sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. Azmishah Suratman. Abd Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin (1995). Dipetik pada 6 http://prpm. Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di Malaysia. Al-Ghazali (1989). Asmah Bee Mohd Noor & Iran Herman (1995). Psikologi pendidikan 1: Pertumbuhan dan perkembangan.my/Search. Bimbingan mukmin pada mencari ridha al-A’lamin. Unpublished Article. Mohd Nasir Ripin. Abd Basit Abd Samat. (Terjemahan oleh Sayyid Ahmad Semait).

Wan Azmi Ramli (1992). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Asas-asas masyarakat cemerlang.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 16 Shahabuddin Hashim & Rohizan Yaacob (2007). Pembangunan masyarakat dari perspektif kebajikan. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. dan Barat. Teori personaliti dari perspektif Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Siti Fatimah Abdul Rahman (1993). Timur. . Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful