P. 1
04 - KKD2063 - UNIT 1 - PENGERTIAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

04 - KKD2063 - UNIT 1 - PENGERTIAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

|Views: 15,235|Likes:

More info:

Published by: Mohd Redzuan Mohd Nor on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

Pengenalan Pembangunan Sahsiah

|1

UNIT 1 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menyatakan definisi am pembangunan sahsiah. 2. Membincangkan pengertian pembangunan sahsiah daripada pelbagai perspektif. 3. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sahsiah guru. 4. Membincangkan ciri-ciri sahsiah guru. 1.1 PENGENALAN

A

pakah yang anda fikirkan apabila mendengar perkataan pembangunan sahsiah? Anda mungkin terbayang cara seseorang berpakaian dan menghias diri atau tergambar tingkah laku seseorang atau sekelompok manusia. Ramai orang melihat sahsiah dari aspek luaran tanpa meninjau secara terperinci aspek dalaman individu yang juga menggambarkan sahsiah dirinya.

Rajah 1.1 Guru sebagai cermin keperibadian murid

penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas. tingkah laku. pemikiran. jasmani. boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. Pada pendapat anda. Konsep pembangunan sahsiah harus disemai dan diamalkan dalam diri setiap pendidik sebagai satu misi yang penting demi membangunkan keluarga.2 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH elepas mendapat satu gambaran menyeluruh berkaitan dengan pembangunan sahsiah. perasaan. seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. Berdasarkan kesemua aspek tersebut. individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin. masyarakat. pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri. S Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat. apakah perkara penting yang mampu diubah dan dibangunkan oleh guru terhadap sahsiah murid-murid di sekolah? Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal. sikap yang beramah mesra.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |2 Mari kita fikirkan bagaimana guru sebagai cermin keperibadian murid dalam konteks pembangunan sahsiah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Guru merupakan penggerak utama dalam membangunkan sahsiah murid-murid serta menjadi role model dalam membangunkan modal insan yang bersahsiah dan berakhlak mulia. 2011). intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. bangsa dan negara. pendidik terlebih dahulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi oleh murid-murid. Menurut Siti Fatimah (1993). sosial dan rohani individu. Manakala. 2008). Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani.1. tingkah laku devian. Menurut Abdul Jalil (1998). Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger. dapat mengawal perasaan diri. sifat-sifat (kelakuan. sahsiah . 1. Sebelum membentuk sahsiah murid-murid. sikap. mari kita fahami dan dalami maksud sebenar pembangunan sahsiah secara am dan juga berdasarkan beberapa perspektif yang berbeza.

kecerdasan. berasa. fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran. Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir. Ini merangkumi perangai. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 1. 1992). 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak. Islam memberi penekanan penting kepada kedua-dua akhlak tersebut. Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. Menurut Shahabuddin dan Rohizan (2007). Maka. 2006). dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman. sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Setiap insan harus faham cara menguruskan hidup secara profesional daripada perspektif Islam agar tidak bertentangan dengan tuntutan al-Quran. kepercayaan. intelek. umat Islam berjaya kerana mereka mampu memaksimumkan segala kekuatan yang dianugerahkan Allah dalam hidup mereka. jelaskan maksud sahsiah mengikut pemahaman yang anda perolehi. dapat dirumuskan bahawa sahsiah ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang individu. Selain itu. pembangunan sahsiah bukan sahaja dilihat dari aspek jasmani. sikap. Jika ditinjau dan dihalusi sirat terdahulu. Terdapat beberapa pendapat yang berbeza berkaitan dengan pembangunan sahsiah mengikut perspektif Islam. Menurut Habibah dan Noran Fauziah (1997). Ia mewakili perwatakan seseorang individu yang dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. 1999). minat. cita-cita dan nilai-nilai. sahsiah juga bermaksud akhlak. naluri dan akal individu. perasaan. Akhlak terbahagi kepada dua bahagian iaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |3 merujuk kepada sistem tingkah laku individu. Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian. Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi. Allport (dalam Cloninger. Berdasarkan pembacaan anda. sahsiah P . Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. 1995). Namun.3 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM embangunan sahsiah yang unggul adalah suatu konsep yang berkaitan dengan kualiti insan. sentimen. tetapi juga merangkumi seluruh aspek rohani. Dalam perspektif Islam. emosi dan perlakuan manusia. Maka. murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. Sahsiah manusia boleh diperhati. tetapi berlainan dengan orang lain. bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng.

meningkatkan status kuasa dan agama serta meningkatkan kelas sosial ekonomi yang dianggap sebagai tunjang dalam menentukan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat manusia (Kamarul Azmi. Abdullah Nashih (1994) mendefinisikan pembangunan sahsiah berdasarkan empat unsur dasar iaitu pembinaan akidah (kepercayaan). Pendapat ini adalah selaras dengan Mohd Ismail (1999) yang menyatakan bahawa proses pembangunan sahsiah pada insan cemerlang terdiri daripada proses pembangunan insan yang cemerlang. aspek dalaman boleh dilihat menerusi Mazahir atau tingkah laku luaran. ibadah (ritual). Selain itu. akhlak (etika dan moral) dan penampilan (mazhar). 1. Maka. penghayatan Al-Quran. Keempat-empat unsur dasar ini telah mengaitkan sahsiah dengan aspek kerohanian atau dalaman manusia. adab kehidupan berkeluarga. mempunyai nilai murni dan berdaya maju. pembangunan sahsiah dari perspektif Islam boleh diertikan sebagai membina akhlak. Menurut Iman Al Ghazali (1989). berintelek. Tingkah laku luaran individu adalah berasaskan kepercayaan atau akidah yang dikenali sebagai akhlak. antara keperluan jasmani yang ditekankan mengikut perspektif Barat ialah keperluan fizikal dan keperluan psikologi manusia. perhubungan sesama manusia. Weber (1864 1920) dan Maslow (1908 . Secara ringkasnya.t. 2002). pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu melibatkan pengetahuan agama.w. Mazahir inilah yang dinamakan akhlak iaitu terjemahan dari akidah dan amalan atau ibadah seseorang. menerusi pembinaan akhlak inilah hakikat manusia itu hendak dibina. interaksi roh dan jasmani serta peranan akal.1970). peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. Namun. budi pekerti dan pembangunan jiwa serta hati. Mereka berpendapat bahawa faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam pembangunan sahsiah ialah hubungan manusia dengan Allah s. . akhlak.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |4 bermakna personaliti atau secara umumnya akhlak.4 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF BARAT Dari perspektif Barat. akidah. mencari rezeki. penelitian serta paksaan. pembangunan sahsiah lebih diperjuangkan untuk memenuhi keperluan jasmani manusia sendiri. Berdasarkan pandangan para pemikir seperti Mark (1818 . Ibn Miskawah mempunyai takrifan yang berbeza terhadap pembangunan sahsiah iaitu suatu keadaan (sikap) diri yang mendorong seseorang bertindak melakukan perbuatan serasi dengannya tanpa merenung atau berfikir panjang.1883). Dengan kata lain. sifat yang tertanam dalam diri individu yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa melibatkan pemikiran. Namun begitu. diikuti dengan proses pembangunan anak cemerlang serta proses pembangunan individu cemerlang.

sila isikan dalam jadual di bawah intipati atau perkara asas yang mendefinisikan sahsiah secara keseluruhan. Penilaian Perasaan Akal Naluri Minat Sikap Penampilan Ibadah Perhubungan Sesama Manusia Mencari Rezeki .Pengenalan Pembangunan Sahsiah |5 A Berdasarkan definisi-definisi sahsiah yang dikemukakan oleh pelbagai tokoh.

Kristian dan sebagainya dalam . bincangkan dengan rakan-rakan sekumpulan berkaitan dengan pembangunan sahsiah daripada perspektif agama Islam. MyGuru. Kemudian. Buddha.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |6 Bina satu peta minda untuk merumuskan definisi-definisi pembangunan sahsiah berdasarkan pelbagai pendapat dan perspektif Islam.

ia bukan sekadar himpunan tingkah laku. sistematik dan tersusun supaya kehidupan manusia .2 Empat aspek dalam sahsiah Di samping itu. Pengurusan kendiri a. Penampilan kendiri c. Mempamerkan tingkah laku b.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |7 1. Persediaan untuk memberi dan menerima pendapat Rajah 1. kesesuaian atau keupayaan untuk berubah hasil pembelajaran dan organisasi.5 CIRI-CIRI SAHSIAH Sejauh mana anda mengenali diri anda? Pernahkah anda memahami ciri-ciri sahsiah yang ada dalam diri anda? Secara umumnya. d. c. b. Dengan perkataan lain. Berfikir secara positif Menangani stress Mengurus keperluan kerjaya Mengurus diri dan kehidupan a. Konsep kendiri yang mantap a. Penerimaan terhadap orang lain c. tetapi melibatkan corak tingkah laku dan operasi yang bersifat konsisten. Kejiwaan yang kental c. Islam menggariskan panduan lengkap. Hubungan dengan tuhan b. Sahsiah merangkumi empat aspek berikut iaitu. a. ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam adalah digariskan berpandukan AlQuran. Kebolehan berinteraksi dan berkomunikasi b. ciri-ciri sahsiah termasuk keunikan dengan maksud tersendiri.

Terdapat lapan ciri yang digariskan mengikut perspektif Islam seperti dalam Rajah 1.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |8 tidak tersasar daripada matlamat mencari keredhaan Allah serta ibadat kepada Pencipta. Rajah 1.3 Ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam .3.

penyakit. Faktor persekitaran pula merangkumi aspek keluarga seperti didikan ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga.4). kebudayaan.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |9 1. pengalaman awal kanak-kanak. Rajah 1. dan masyarakat (rujuk Rajah 1. media massa.6 P FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN SAHSIAH embangunan sahsiah seseorang individu adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. rakan sebaya. kecerdasan dan temperamen. (2004). pengaruh sekolah.4 Faktor baka dan faktor persekitaran mempengaruhi pembangunan sahsiah . Menurut Mohd Ismail et al. faktor baka termasuk saiz badan.

Faktor Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah individu.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 10 Faktor Baka Berikut adalah empat elemen penting dalam faktor baka yang mempengaruhi pembangunan sahsiah individu (Mohd Ismail et al. kecerdasan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik. Cara komunikasi ibu bapa. d) Temperamen Temperamen merupakan sifat semula jadi individu yang boleh mempengaruhi interaksi antara individu dengan individu yang lain. Keluarga yang mesra dan harmoni lebih menggalakkan pembentukan sahsiah yang sihat. Kemampuan individu dapat diukur berdasarkan prestasi akademik atau pekerjaan. sakit jantung dan sebagainya. Kebolehan melakukan sesuatu aktiviti akan meningkatkan keyakinan diri individu serta menjadi tumpuan orang. rakan sebaya. c) Kecerdasan Setiap orang mempunyai kecerdasan yang berbeza untuk membantu individu menyelesaikan masalah seharian mereka. Didikan daripada ibu bapa sejak kecil banyak mempengaruhi perkembangan sahsiah atau personaliti individu. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan penghargaan kendiri individu dan seterusnya membentuk sahsiah diri yang sihat. Menurut Azizi et al. Individu akan membentuk sahsiah yang positif sekiranya mempunyai tahap kecerdasan tinggi dan sebaliknya. 2004). a) Keluarga Faktor keluarga merangkumi didikan daripada ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga. Corak didikan . Individu yang menghidapi penyakit ini pada usia yang muda akan menyekat aktiviti sosialnya dan kemungkinan menjejaskan hubungan dirinya dengan rakan-rakan. kencing manis. Antara faktor persekitaran termasuk keluarga. pengalaman awal. (2007). pemakanan serta perhubungan dengan ahli keluarga secara tidak langsung telah diterapkan dalam diri kanak-kanak. media massa dan masyarakat (Mohd Ismail et al. pengaruh sekolah. berpakaian. Hal ini secara tidak langsung boleh mempengaruhi pembangunan sahsiah individu ke arah yang tidak sihat disebabkan perkembangan sosial dan emosi terganggu. 2004). b) Penyakit Terdapat beberapa jenis penyakit yang mungkin diwarisi melalui baka seperti asma. a) Saiz Badan Saiz badan akan menentukan kesesuaian seseorang dalam melakukan aktiviti. Individu yang stabil emosinya lebih mudah bergaul mesra dengan orang lain serta tenang dalam menghadapi sebarang cabaran yang dihadapi. kebudayaan.

Budaya sama ada daripada keluarga atau masyarakat telah dipupuk dalam diri individu sejak kecil lagi. alat permainan atau alat muzik lebih banyak menyediakan peluang kepada anak-anak untuk mempelajari sesuatu yang baru dan sebaliknya.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 11 ibu bapa yang bersifat demokratik akan membantu kanak-kanak dalam proses membuat keputusan. Hal ini juga menyebabkan terbentuknya perasaan rendah diri dan terancam sehingga menjejaskan harga diri atau konsep kendiri kanak-kanak tersebut. c) Kebudayaan Kebudayaan yang berbeza mempunyai norma dan nilai yang berbeza. guru yang tidak adil. persekitaran sekolah merupakan situasi yang menggalakkan pembangunan sahsiah berlaku. guru merupakan agen sosialisasi yang berpengaruh. . Selain itu. komputer. Tindakan atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh pengetua dan guru akan menjadi teladan kepada murid-murid di sekolah. Dalam erti kata yang lain. Pengetua yang tidak tegas akan melahirkan pelajar yang pasif. Sebaliknya. Maka. Guru yang penyayang akan membentuk emosi murid-murid yang stabil. Sifat-sifat baik ini akan menjamin sahsiah yang sihat. kurang inovatif serta takut membuat perubahan. Penekanan kepada satu-satu nilai dalam satu-satu kebudayaan tertentu akan mempengaruhi pembangunan sahsiah kanak-kanak. disebabkan persekitaran yang berlainan. d) Pengaruh Sekolah Sekolah adalah agen sosialisasi yang berfungsi secara formal. Impak tersebut secara tidak langsung telah menjejaskan perkembangan sahsiah individu serta cenderung membentuk sahsiah kendiri yang negatif. Hal ini akan menyebabkan sifat kepimpinan murid-murid terbantut. Suasana sekolah yang baik dapat membantu pembangunan sahsiah yang sempurna disebabkan terdapat bimbingan guru dan persekitaran yang menyenangkan. terdapat proses sosialisasi yang berlainan di antara dua kelas iaitu kelas bawahan tidak menggalakkan anak berfungsi dengan lebih sempurna berbanding dengan anak-anak kelas pertengahan atau atasan yang lebih bersedia untuk masuk ke sekolah. pilih kasih atau suka memarahi murid-murid lebih cenderung melahirkan sahsiah murid-murid yang tidak baik. b) Pengalaman Awal Pengalaman awal kanak-kanak memberi kesan yang besar terhadap kehidupan di kemudian hari semasa kanak-kanak tersebut melangkah ke peringkat dewasa. Contohnya. kedudukan kewangan keluarga juga menentukan jenis-jenis kemudahan yang boleh disediakan untuk anak-anaknya seperti bahan pengajaran tambahan. Selain itu. Kanak-kanak yang selalu dihukum kerana melakukan kesilapan akan menyebabkan kanak-kanak tersebut sentiasa merasa bimbang dan bersalah. maka kanak-kanak yang membesar akan bersifat materialistik. sesebuah keluarga yang menekankan kekayaan dan kebendaan sebagai nilai yang penting dalam hidup. Ibu bapa yang mampu membeli buku rujukan tambahan.

kedua. . Ketiga. masyarakat yang mementingkan kekayaan dan harta benda dengan mengenepikan nilai-nilai murni akan melahirkan lebih banyak insan yang mengejar harta benda dan kemewahan. guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid. sains. Hal ini jelas menggambarkan bahawa bagaimana nilai masyarakat boleh menghasilkan sahsiah individu yang tidak diingini. Mereka sanggup melakukan tingkah laku yang melanggar undang-undang demi memperolehi kekayaan. Pendedahan kepada media massa yang sihat adalah penting seperti program-program bercorak keagamaan. membangkitkan motivasi dan minat untuk belajar. Tetapi. Secara langsung melalui program-program ini lebih menggalakkan individu untuk berfikir. mereka ingin membuktikan kebolehan diri dan memperolehi pengakuan dan penghargaan rakan. mereka terpengaruh dengan kepimpinan dan kemampuan rakan mereka. adalah penting untuk melihat kepada dua faktor utama tersebut iaitu faktor baka dan faktor persekitaran dalam usaha untuk membangunkan sahsiah murid-murid di sekolah nanti. national geography dan sebagainya akan membantu perkembangan intelek seseoran individu. Oleh itu. Pertama. rajin dan sedia berkorban untuk menolong orang lain. 2004: 27). g) Masyarakat Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang sihat akan melahirkan anggotanya yang bertanggungjawab. anak-anak muda dipengaruhi oleh rakan sebaya apabila mereka ingin diterima atau disukai oleh kumpulan rakan mereka. tetapi bertanggungjawab juga kepada pembentukan peribadi murid iaitu nilai hidup yang dipegang dan budaya yang diterima olehnya. berdedikasi. terdapat tiga cara utama bagaimana individu dapat dipengaruhi oleh rakan mereka.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 12 e) Pengaruh Rakan Sebaya Menurut Glidewell (dalam Mohd Ismail et al. Dengan kata lain. f) Media Massa Media massa memberi pengaruh yang kuat terhadap pembangunan sahsiah individu.

Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 13 Berdasarkan pengalaman hidup anda. Akhlak 3. Sahsiah 2. emosi. Penampilan 4. cara berfikir dan berinteraksi. Persekitaran . Bagi membangunkan sahsiah individu faktor persekitaran dan faktor keluarga adalah penting selain faktor kendiri individu itu sendiri. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Statistik telah menunjukkan bahawa keruntuhan sahsiah di kalangan remaja semakin serius berlaku. Oleh itu ia memberi kesan yang amat besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Ia juga tidak dapat dipisahkan dengan kepercayaan agama. spiritual. Apakah pendapat anda berkaitan dengan isu tersebut? RUMUSAN Pembangunan sahsiah merupakan penampilan kendiri seseorang secara keseluruhan iaitu dari aspek fizikal. Baka 5. Terdapat pihak yang menuding jari untuk menafikan tanggungjawab terhadap pembentukan sahsiah remaja kini. kaitkan dengan dua faktor utama yang paling mempengaruhi diri anda dalam konteks pembangunan sahsiah. KATA KUNCI 1.

3. 2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sahsiah? Bagaimanakah ia mempengaruhi pembentukan tersebut? JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS A Keperibadian Penilaian Jasmani Rohani Akal Perangai Sentimen Minat Cita-cita Pembinaan Akidah Penampilan Penghayatan Al-Quran Berkeluarga Perhubungan Sesama Manusia Pembangunan Jiwa / Hati Personaliti Perasaan Perlakuan Akhlak Naluri Kognitif Kecerdasan Sikap Kepercayaan Nilai-nilai Ibadah Pengetahuan Agama Adab Kehidupan Mencari rezeki Budi Pekerti .Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 14 PENILAIAN KENDIRI 1. huraikan apa yang dimaksudkan dengan pembangunan sahsiah. Dengan menggunakan perkataan sendiri. Senaraikan ciri utama dari perspektif Islam yang menunjukkan seseorang itu mempunyai sahsiah yang tinggi.

Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Abd Basit Abd Samat. Singapura: Pustaka Nasional Ptd.). Laporan Kajian. Pp1-17. Nordiana Mohd Nor & Noordin Yahaya (2007). Bangi: Tekno Edar: Azizi Yahaya. Tesis Sarjana. Ee Ah Meng (1996).Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 15 RUJUKAN Abdul Jalil Borham (1998). Asmah Bee Mohd Noor & Iran Herman (1995).gov. Kulai. . Belia sebagai insan cemerlang dari perspektif Islam: Kajian status beliabelia Felda Bukit Ramun. Sayed Mahussain Sayed Ahmad.dbp. Pesanan kepada pemuda Islam. Dipetik pada 6 http://prpm. New Jersey: Pearson Education Inc.aspx?k=sahsiah&id=+Cari. Psikologi pendidikan 1: Pertumbuhan dan perkembangan. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan. Cloninger. (2008). Azmishah Suratman. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Kamarul Azmi Jasmi (2002). Universiti Kebangsaan Islam. Paradigma Imam al-Nawawi Dalam Pembinaan Insan: Kajian Teks Terhadap Kitab Riyad al-Salihin. Selamat Hashim. Bimbingan mukmin pada mencari ridha al-A’lamin. Petaling Jaya: Longman. Johor : Unplished Thesis. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kuala Lumpur. Kamus Dewan (2011). Shahrin Hasim. Abd Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin (1995). Kajian sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. Ltd. (2006). Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di Malaysia.my/Search. Azmi Shah Surathman. Psikologi pendidikan 1: Psikologi perkembangan. Ramli Awang. Psikologi personaliti. Mac 2011 daripada Mohd Ismail Mustari (1999). & Abdul Hafiz Abdullah (2004). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. S. Johor. Unpublished Article. Abdul Rahman Hamzah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pencapaian akademik. Abdullah Nashih Ulwan (1994). dan Zulkiflee Haron. Mohd Ismail Mustari. Kajian Program Bina Sahsiah Staf di IPTA: Kajian kes di UTM & USM. (Terjemahan oleh Sayyid Ahmad Semait). Theories of personality: Understanding persons (5th Ed. Kluang. Penerbitan AlRamadhan. Membina kesejahteraan remaja. Al-Ghazali (1989). Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub (1997). Mohd Nasir Ripin.

Pembangunan masyarakat dari perspektif kebajikan. Bhd. . Siti Fatimah Abdul Rahman (1993). Teori personaliti dari perspektif Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Timur.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 16 Shahabuddin Hashim & Rohizan Yaacob (2007). Asas-asas masyarakat cemerlang. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. dan Barat. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Wan Azmi Ramli (1992).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->