Pengenalan Pembangunan Sahsiah

|1

UNIT 1 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menyatakan definisi am pembangunan sahsiah. 2. Membincangkan pengertian pembangunan sahsiah daripada pelbagai perspektif. 3. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sahsiah guru. 4. Membincangkan ciri-ciri sahsiah guru. 1.1 PENGENALAN

A

pakah yang anda fikirkan apabila mendengar perkataan pembangunan sahsiah? Anda mungkin terbayang cara seseorang berpakaian dan menghias diri atau tergambar tingkah laku seseorang atau sekelompok manusia. Ramai orang melihat sahsiah dari aspek luaran tanpa meninjau secara terperinci aspek dalaman individu yang juga menggambarkan sahsiah dirinya.

Rajah 1.1 Guru sebagai cermin keperibadian murid

Berdasarkan kesemua aspek tersebut.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |2 Mari kita fikirkan bagaimana guru sebagai cermin keperibadian murid dalam konteks pembangunan sahsiah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. sikap. pemikiran. Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri. Pada pendapat anda. Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani. dapat mengawal perasaan diri. tingkah laku devian. individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin. jasmani. seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. pendidik terlebih dahulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi oleh murid-murid. 2011). sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. S Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Manakala. Menurut Siti Fatimah (1993). 2008). Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas. 1. sifat-sifat (kelakuan. tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat. sikap yang beramah mesra. Guru merupakan penggerak utama dalam membangunkan sahsiah murid-murid serta menjadi role model dalam membangunkan modal insan yang bersahsiah dan berakhlak mulia. masyarakat. sahsiah . perasaan. boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. mari kita fahami dan dalami maksud sebenar pembangunan sahsiah secara am dan juga berdasarkan beberapa perspektif yang berbeza. Konsep pembangunan sahsiah harus disemai dan diamalkan dalam diri setiap pendidik sebagai satu misi yang penting demi membangunkan keluarga. Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger. penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sebelum membentuk sahsiah murid-murid. sosial dan rohani individu.1. bangsa dan negara. tingkah laku.2 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH elepas mendapat satu gambaran menyeluruh berkaitan dengan pembangunan sahsiah. apakah perkara penting yang mampu diubah dan dibangunkan oleh guru terhadap sahsiah murid-murid di sekolah? Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal. Menurut Abdul Jalil (1998).

Sahsiah manusia boleh diperhati. pembangunan sahsiah bukan sahaja dilihat dari aspek jasmani. sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. sahsiah juga bermaksud akhlak. kecerdasan. Menurut Shahabuddin dan Rohizan (2007). Maka. Menurut Habibah dan Noran Fauziah (1997).3 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM embangunan sahsiah yang unggul adalah suatu konsep yang berkaitan dengan kualiti insan. sahsiah P . Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian. Setiap insan harus faham cara menguruskan hidup secara profesional daripada perspektif Islam agar tidak bertentangan dengan tuntutan al-Quran. Maka. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. Islam memberi penekanan penting kepada kedua-dua akhlak tersebut. umat Islam berjaya kerana mereka mampu memaksimumkan segala kekuatan yang dianugerahkan Allah dalam hidup mereka. Namun. 2006). 1992). intelek. dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman. emosi dan perlakuan manusia. cita-cita dan nilai-nilai. Dalam perspektif Islam. Selain itu. fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak. Berdasarkan pembacaan anda. Jika ditinjau dan dihalusi sirat terdahulu. sentimen. perasaan. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 1. jelaskan maksud sahsiah mengikut pemahaman yang anda perolehi. 1995). tetapi berlainan dengan orang lain. Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir. Allport (dalam Cloninger. 1999). Ia mewakili perwatakan seseorang individu yang dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng. Akhlak terbahagi kepada dua bahagian iaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. minat. Ini merangkumi perangai. murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. sikap. kepercayaan. tetapi juga merangkumi seluruh aspek rohani. naluri dan akal individu. berasa. Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi. 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |3 merujuk kepada sistem tingkah laku individu. dapat dirumuskan bahawa sahsiah ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang individu. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. Terdapat beberapa pendapat yang berbeza berkaitan dengan pembangunan sahsiah mengikut perspektif Islam.

Mereka berpendapat bahawa faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam pembangunan sahsiah ialah hubungan manusia dengan Allah s. budi pekerti dan pembangunan jiwa serta hati. Namun. penelitian serta paksaan. Pendapat ini adalah selaras dengan Mohd Ismail (1999) yang menyatakan bahawa proses pembangunan sahsiah pada insan cemerlang terdiri daripada proses pembangunan insan yang cemerlang.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |4 bermakna personaliti atau secara umumnya akhlak. meningkatkan status kuasa dan agama serta meningkatkan kelas sosial ekonomi yang dianggap sebagai tunjang dalam menentukan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat manusia (Kamarul Azmi. Ibn Miskawah mempunyai takrifan yang berbeza terhadap pembangunan sahsiah iaitu suatu keadaan (sikap) diri yang mendorong seseorang bertindak melakukan perbuatan serasi dengannya tanpa merenung atau berfikir panjang. Secara ringkasnya. interaksi roh dan jasmani serta peranan akal. Abdullah Nashih (1994) mendefinisikan pembangunan sahsiah berdasarkan empat unsur dasar iaitu pembinaan akidah (kepercayaan).t. perhubungan sesama manusia. penghayatan Al-Quran. akhlak. Menurut Iman Al Ghazali (1989). . mencari rezeki. Namun begitu.w.1970). akhlak (etika dan moral) dan penampilan (mazhar). adab kehidupan berkeluarga. pembangunan sahsiah dari perspektif Islam boleh diertikan sebagai membina akhlak. berintelek.4 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF BARAT Dari perspektif Barat. antara keperluan jasmani yang ditekankan mengikut perspektif Barat ialah keperluan fizikal dan keperluan psikologi manusia. ibadah (ritual). Selain itu. Maka. Mazahir inilah yang dinamakan akhlak iaitu terjemahan dari akidah dan amalan atau ibadah seseorang. aspek dalaman boleh dilihat menerusi Mazahir atau tingkah laku luaran. pembangunan sahsiah lebih diperjuangkan untuk memenuhi keperluan jasmani manusia sendiri. Tingkah laku luaran individu adalah berasaskan kepercayaan atau akidah yang dikenali sebagai akhlak.1883). pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu melibatkan pengetahuan agama. Weber (1864 1920) dan Maslow (1908 . menerusi pembinaan akhlak inilah hakikat manusia itu hendak dibina. diikuti dengan proses pembangunan anak cemerlang serta proses pembangunan individu cemerlang. Dengan kata lain. mempunyai nilai murni dan berdaya maju. 1. Berdasarkan pandangan para pemikir seperti Mark (1818 . sifat yang tertanam dalam diri individu yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa melibatkan pemikiran. akidah. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. 2002). Keempat-empat unsur dasar ini telah mengaitkan sahsiah dengan aspek kerohanian atau dalaman manusia.

Pengenalan Pembangunan Sahsiah |5 A Berdasarkan definisi-definisi sahsiah yang dikemukakan oleh pelbagai tokoh. sila isikan dalam jadual di bawah intipati atau perkara asas yang mendefinisikan sahsiah secara keseluruhan. Penilaian Perasaan Akal Naluri Minat Sikap Penampilan Ibadah Perhubungan Sesama Manusia Mencari Rezeki .

Kemudian. Buddha. MyGuru. bincangkan dengan rakan-rakan sekumpulan berkaitan dengan pembangunan sahsiah daripada perspektif agama Islam. Kristian dan sebagainya dalam .Pengenalan Pembangunan Sahsiah |6 Bina satu peta minda untuk merumuskan definisi-definisi pembangunan sahsiah berdasarkan pelbagai pendapat dan perspektif Islam.

Berfikir secara positif Menangani stress Mengurus keperluan kerjaya Mengurus diri dan kehidupan a.5 CIRI-CIRI SAHSIAH Sejauh mana anda mengenali diri anda? Pernahkah anda memahami ciri-ciri sahsiah yang ada dalam diri anda? Secara umumnya. ciri-ciri sahsiah termasuk keunikan dengan maksud tersendiri. b. a.2 Empat aspek dalam sahsiah Di samping itu. ia bukan sekadar himpunan tingkah laku.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |7 1. Kebolehan berinteraksi dan berkomunikasi b. Dengan perkataan lain. Persediaan untuk memberi dan menerima pendapat Rajah 1. Konsep kendiri yang mantap a. sistematik dan tersusun supaya kehidupan manusia . Islam menggariskan panduan lengkap. Penerimaan terhadap orang lain c. Sahsiah merangkumi empat aspek berikut iaitu. Kejiwaan yang kental c. ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam adalah digariskan berpandukan AlQuran. c. tetapi melibatkan corak tingkah laku dan operasi yang bersifat konsisten. Mempamerkan tingkah laku b. kesesuaian atau keupayaan untuk berubah hasil pembelajaran dan organisasi. Pengurusan kendiri a. Penampilan kendiri c. d. Hubungan dengan tuhan b.

3 Ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam .3. Rajah 1. Terdapat lapan ciri yang digariskan mengikut perspektif Islam seperti dalam Rajah 1.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |8 tidak tersasar daripada matlamat mencari keredhaan Allah serta ibadat kepada Pencipta.

penyakit. pengaruh sekolah. Menurut Mohd Ismail et al.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |9 1. rakan sebaya. dan masyarakat (rujuk Rajah 1. kebudayaan. media massa. kecerdasan dan temperamen. faktor baka termasuk saiz badan. pengalaman awal kanak-kanak.6 P FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN SAHSIAH embangunan sahsiah seseorang individu adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran.4). Faktor persekitaran pula merangkumi aspek keluarga seperti didikan ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga. Rajah 1.4 Faktor baka dan faktor persekitaran mempengaruhi pembangunan sahsiah . (2004).

rakan sebaya. Individu yang stabil emosinya lebih mudah bergaul mesra dengan orang lain serta tenang dalam menghadapi sebarang cabaran yang dihadapi. Faktor Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah individu. b) Penyakit Terdapat beberapa jenis penyakit yang mungkin diwarisi melalui baka seperti asma. Keluarga yang mesra dan harmoni lebih menggalakkan pembentukan sahsiah yang sihat. kebudayaan. Kebolehan melakukan sesuatu aktiviti akan meningkatkan keyakinan diri individu serta menjadi tumpuan orang. a) Saiz Badan Saiz badan akan menentukan kesesuaian seseorang dalam melakukan aktiviti. sakit jantung dan sebagainya. 2004). kecerdasan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik. a) Keluarga Faktor keluarga merangkumi didikan daripada ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga. c) Kecerdasan Setiap orang mempunyai kecerdasan yang berbeza untuk membantu individu menyelesaikan masalah seharian mereka. Individu akan membentuk sahsiah yang positif sekiranya mempunyai tahap kecerdasan tinggi dan sebaliknya. berpakaian. d) Temperamen Temperamen merupakan sifat semula jadi individu yang boleh mempengaruhi interaksi antara individu dengan individu yang lain. Corak didikan . Menurut Azizi et al. Hal ini secara tidak langsung boleh mempengaruhi pembangunan sahsiah individu ke arah yang tidak sihat disebabkan perkembangan sosial dan emosi terganggu. Cara komunikasi ibu bapa. Antara faktor persekitaran termasuk keluarga. 2004). kencing manis. pengaruh sekolah. pemakanan serta perhubungan dengan ahli keluarga secara tidak langsung telah diterapkan dalam diri kanak-kanak. Didikan daripada ibu bapa sejak kecil banyak mempengaruhi perkembangan sahsiah atau personaliti individu. Kemampuan individu dapat diukur berdasarkan prestasi akademik atau pekerjaan. media massa dan masyarakat (Mohd Ismail et al.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 10 Faktor Baka Berikut adalah empat elemen penting dalam faktor baka yang mempengaruhi pembangunan sahsiah individu (Mohd Ismail et al. pengalaman awal. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan penghargaan kendiri individu dan seterusnya membentuk sahsiah diri yang sihat. (2007). Individu yang menghidapi penyakit ini pada usia yang muda akan menyekat aktiviti sosialnya dan kemungkinan menjejaskan hubungan dirinya dengan rakan-rakan.

Kanak-kanak yang selalu dihukum kerana melakukan kesilapan akan menyebabkan kanak-kanak tersebut sentiasa merasa bimbang dan bersalah. Contohnya. Ibu bapa yang mampu membeli buku rujukan tambahan. Impak tersebut secara tidak langsung telah menjejaskan perkembangan sahsiah individu serta cenderung membentuk sahsiah kendiri yang negatif. sesebuah keluarga yang menekankan kekayaan dan kebendaan sebagai nilai yang penting dalam hidup. Hal ini juga menyebabkan terbentuknya perasaan rendah diri dan terancam sehingga menjejaskan harga diri atau konsep kendiri kanak-kanak tersebut. terdapat proses sosialisasi yang berlainan di antara dua kelas iaitu kelas bawahan tidak menggalakkan anak berfungsi dengan lebih sempurna berbanding dengan anak-anak kelas pertengahan atau atasan yang lebih bersedia untuk masuk ke sekolah. b) Pengalaman Awal Pengalaman awal kanak-kanak memberi kesan yang besar terhadap kehidupan di kemudian hari semasa kanak-kanak tersebut melangkah ke peringkat dewasa.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 11 ibu bapa yang bersifat demokratik akan membantu kanak-kanak dalam proses membuat keputusan. c) Kebudayaan Kebudayaan yang berbeza mempunyai norma dan nilai yang berbeza. alat permainan atau alat muzik lebih banyak menyediakan peluang kepada anak-anak untuk mempelajari sesuatu yang baru dan sebaliknya. Penekanan kepada satu-satu nilai dalam satu-satu kebudayaan tertentu akan mempengaruhi pembangunan sahsiah kanak-kanak. pilih kasih atau suka memarahi murid-murid lebih cenderung melahirkan sahsiah murid-murid yang tidak baik. Dalam erti kata yang lain. persekitaran sekolah merupakan situasi yang menggalakkan pembangunan sahsiah berlaku. guru merupakan agen sosialisasi yang berpengaruh. Maka. Hal ini akan menyebabkan sifat kepimpinan murid-murid terbantut. Sebaliknya. Sifat-sifat baik ini akan menjamin sahsiah yang sihat. Selain itu. d) Pengaruh Sekolah Sekolah adalah agen sosialisasi yang berfungsi secara formal. disebabkan persekitaran yang berlainan. . Selain itu. kedudukan kewangan keluarga juga menentukan jenis-jenis kemudahan yang boleh disediakan untuk anak-anaknya seperti bahan pengajaran tambahan. maka kanak-kanak yang membesar akan bersifat materialistik. kurang inovatif serta takut membuat perubahan. Budaya sama ada daripada keluarga atau masyarakat telah dipupuk dalam diri individu sejak kecil lagi. Suasana sekolah yang baik dapat membantu pembangunan sahsiah yang sempurna disebabkan terdapat bimbingan guru dan persekitaran yang menyenangkan. Pengetua yang tidak tegas akan melahirkan pelajar yang pasif. guru yang tidak adil. komputer. Tindakan atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh pengetua dan guru akan menjadi teladan kepada murid-murid di sekolah. Guru yang penyayang akan membentuk emosi murid-murid yang stabil.

anak-anak muda dipengaruhi oleh rakan sebaya apabila mereka ingin diterima atau disukai oleh kumpulan rakan mereka. Pendedahan kepada media massa yang sihat adalah penting seperti program-program bercorak keagamaan. f) Media Massa Media massa memberi pengaruh yang kuat terhadap pembangunan sahsiah individu. rajin dan sedia berkorban untuk menolong orang lain. tetapi bertanggungjawab juga kepada pembentukan peribadi murid iaitu nilai hidup yang dipegang dan budaya yang diterima olehnya. mereka terpengaruh dengan kepimpinan dan kemampuan rakan mereka. Ketiga. national geography dan sebagainya akan membantu perkembangan intelek seseoran individu. . berdedikasi. Secara langsung melalui program-program ini lebih menggalakkan individu untuk berfikir. Pertama. g) Masyarakat Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang sihat akan melahirkan anggotanya yang bertanggungjawab. guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid. 2004: 27). masyarakat yang mementingkan kekayaan dan harta benda dengan mengenepikan nilai-nilai murni akan melahirkan lebih banyak insan yang mengejar harta benda dan kemewahan. mereka ingin membuktikan kebolehan diri dan memperolehi pengakuan dan penghargaan rakan. Dengan kata lain. Oleh itu. sains. membangkitkan motivasi dan minat untuk belajar. terdapat tiga cara utama bagaimana individu dapat dipengaruhi oleh rakan mereka. Tetapi. adalah penting untuk melihat kepada dua faktor utama tersebut iaitu faktor baka dan faktor persekitaran dalam usaha untuk membangunkan sahsiah murid-murid di sekolah nanti. kedua. Hal ini jelas menggambarkan bahawa bagaimana nilai masyarakat boleh menghasilkan sahsiah individu yang tidak diingini. Mereka sanggup melakukan tingkah laku yang melanggar undang-undang demi memperolehi kekayaan.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 12 e) Pengaruh Rakan Sebaya Menurut Glidewell (dalam Mohd Ismail et al.

cara berfikir dan berinteraksi. Terdapat pihak yang menuding jari untuk menafikan tanggungjawab terhadap pembentukan sahsiah remaja kini. Sahsiah 2. Oleh itu ia memberi kesan yang amat besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. KATA KUNCI 1. spiritual. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Statistik telah menunjukkan bahawa keruntuhan sahsiah di kalangan remaja semakin serius berlaku. Ia juga tidak dapat dipisahkan dengan kepercayaan agama. Baka 5. emosi.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 13 Berdasarkan pengalaman hidup anda. Penampilan 4. Akhlak 3. kaitkan dengan dua faktor utama yang paling mempengaruhi diri anda dalam konteks pembangunan sahsiah. Persekitaran . Bagi membangunkan sahsiah individu faktor persekitaran dan faktor keluarga adalah penting selain faktor kendiri individu itu sendiri. Apakah pendapat anda berkaitan dengan isu tersebut? RUMUSAN Pembangunan sahsiah merupakan penampilan kendiri seseorang secara keseluruhan iaitu dari aspek fizikal.

Dengan menggunakan perkataan sendiri. 3.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 14 PENILAIAN KENDIRI 1. huraikan apa yang dimaksudkan dengan pembangunan sahsiah. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sahsiah? Bagaimanakah ia mempengaruhi pembentukan tersebut? JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS A Keperibadian Penilaian Jasmani Rohani Akal Perangai Sentimen Minat Cita-cita Pembinaan Akidah Penampilan Penghayatan Al-Quran Berkeluarga Perhubungan Sesama Manusia Pembangunan Jiwa / Hati Personaliti Perasaan Perlakuan Akhlak Naluri Kognitif Kecerdasan Sikap Kepercayaan Nilai-nilai Ibadah Pengetahuan Agama Adab Kehidupan Mencari rezeki Budi Pekerti . Senaraikan ciri utama dari perspektif Islam yang menunjukkan seseorang itu mempunyai sahsiah yang tinggi. 2.

Kulai. Mohd Nasir Ripin. Kluang. Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pencapaian akademik. Pesanan kepada pemuda Islam. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di Malaysia. Dipetik pada 6 http://prpm. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Selamat Hashim. Unpublished Article. Singapura: Pustaka Nasional Ptd. Mohd Ismail Mustari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bimbingan mukmin pada mencari ridha al-A’lamin. Kajian sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. Johor : Unplished Thesis. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Bangi: Tekno Edar: Azizi Yahaya. dan Zulkiflee Haron. Azmi Shah Surathman. Tesis Sarjana. (2008). Membina kesejahteraan remaja. Abdul Rahman Hamzah. Petaling Jaya: Longman. Paradigma Imam al-Nawawi Dalam Pembinaan Insan: Kajian Teks Terhadap Kitab Riyad al-Salihin. Cloninger. S. .gov. Mac 2011 daripada Mohd Ismail Mustari (1999). Kuala Lumpur. Laporan Kajian. Universiti Kebangsaan Islam. Abd Basit Abd Samat. Sayed Mahussain Sayed Ahmad. Johor. Ltd.my/Search. Al-Ghazali (1989). Abdullah Nashih Ulwan (1994). Pp1-17.dbp. Kajian Program Bina Sahsiah Staf di IPTA: Kajian kes di UTM & USM. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan. Theories of personality: Understanding persons (5th Ed. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Ee Ah Meng (1996). Azmishah Suratman. Psikologi pendidikan 1: Psikologi perkembangan.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 15 RUJUKAN Abdul Jalil Borham (1998). Shahrin Hasim. Ramli Awang. Psikologi pendidikan 1: Pertumbuhan dan perkembangan. Belia sebagai insan cemerlang dari perspektif Islam: Kajian status beliabelia Felda Bukit Ramun. Kamus Dewan (2011).). & Abdul Hafiz Abdullah (2004). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Psikologi personaliti. New Jersey: Pearson Education Inc. Penerbitan AlRamadhan. (2006). (Terjemahan oleh Sayyid Ahmad Semait). Nordiana Mohd Nor & Noordin Yahaya (2007).aspx?k=sahsiah&id=+Cari. Asmah Bee Mohd Noor & Iran Herman (1995). Abd Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin (1995). Kamarul Azmi Jasmi (2002). Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub (1997).

Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. . Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Wan Azmi Ramli (1992). Asas-asas masyarakat cemerlang. Teori personaliti dari perspektif Islam. dan Barat.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 16 Shahabuddin Hashim & Rohizan Yaacob (2007). Pembangunan masyarakat dari perspektif kebajikan. Siti Fatimah Abdul Rahman (1993). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Timur. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful