Pengenalan Pembangunan Sahsiah

|1

UNIT 1 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menyatakan definisi am pembangunan sahsiah. 2. Membincangkan pengertian pembangunan sahsiah daripada pelbagai perspektif. 3. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sahsiah guru. 4. Membincangkan ciri-ciri sahsiah guru. 1.1 PENGENALAN

A

pakah yang anda fikirkan apabila mendengar perkataan pembangunan sahsiah? Anda mungkin terbayang cara seseorang berpakaian dan menghias diri atau tergambar tingkah laku seseorang atau sekelompok manusia. Ramai orang melihat sahsiah dari aspek luaran tanpa meninjau secara terperinci aspek dalaman individu yang juga menggambarkan sahsiah dirinya.

Rajah 1.1 Guru sebagai cermin keperibadian murid

Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger. mari kita fahami dan dalami maksud sebenar pembangunan sahsiah secara am dan juga berdasarkan beberapa perspektif yang berbeza. intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. jasmani. tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat. boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. Berdasarkan kesemua aspek tersebut. 2011). tingkah laku devian. perasaan. sikap. Menurut Siti Fatimah (1993). Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas. pemikiran. Konsep pembangunan sahsiah harus disemai dan diamalkan dalam diri setiap pendidik sebagai satu misi yang penting demi membangunkan keluarga. Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri. sifat-sifat (kelakuan. sikap yang beramah mesra. pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. tingkah laku. sosial dan rohani individu. apakah perkara penting yang mampu diubah dan dibangunkan oleh guru terhadap sahsiah murid-murid di sekolah? Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal. dapat mengawal perasaan diri. Guru merupakan penggerak utama dalam membangunkan sahsiah murid-murid serta menjadi role model dalam membangunkan modal insan yang bersahsiah dan berakhlak mulia. 2008). Manakala. masyarakat. sahsiah . seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. Sebelum membentuk sahsiah murid-murid. sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin. pendidik terlebih dahulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi oleh murid-murid.2 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH elepas mendapat satu gambaran menyeluruh berkaitan dengan pembangunan sahsiah. S Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. Menurut Abdul Jalil (1998). Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani. 1. Pada pendapat anda. bangsa dan negara.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |2 Mari kita fikirkan bagaimana guru sebagai cermin keperibadian murid dalam konteks pembangunan sahsiah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik.1.

Menurut Habibah dan Noran Fauziah (1997). sentimen. fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran. 1992). jelaskan maksud sahsiah mengikut pemahaman yang anda perolehi. Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir. sahsiah juga bermaksud akhlak. Namun. Jika ditinjau dan dihalusi sirat terdahulu. kecerdasan. intelek. berasa. Ini merangkumi perangai. Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian.3 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM embangunan sahsiah yang unggul adalah suatu konsep yang berkaitan dengan kualiti insan. emosi dan perlakuan manusia.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |3 merujuk kepada sistem tingkah laku individu. Berdasarkan pembacaan anda. Islam memberi penekanan penting kepada kedua-dua akhlak tersebut. cita-cita dan nilai-nilai. 1995). Dalam perspektif Islam. 2006). Maka. Sahsiah manusia boleh diperhati. Selain itu. murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. Ia mewakili perwatakan seseorang individu yang dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. naluri dan akal individu. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. 1999). tetapi juga merangkumi seluruh aspek rohani. pembangunan sahsiah bukan sahaja dilihat dari aspek jasmani. dapat dirumuskan bahawa sahsiah ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang individu. Setiap insan harus faham cara menguruskan hidup secara profesional daripada perspektif Islam agar tidak bertentangan dengan tuntutan al-Quran. Maka. dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman. sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Terdapat beberapa pendapat yang berbeza berkaitan dengan pembangunan sahsiah mengikut perspektif Islam. sahsiah P . sikap. Menurut Shahabuddin dan Rohizan (2007). minat. umat Islam berjaya kerana mereka mampu memaksimumkan segala kekuatan yang dianugerahkan Allah dalam hidup mereka. Allport (dalam Cloninger. Akhlak terbahagi kepada dua bahagian iaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. perasaan. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak. Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi. kepercayaan. tetapi berlainan dengan orang lain. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 1. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng.

menerusi pembinaan akhlak inilah hakikat manusia itu hendak dibina. meningkatkan status kuasa dan agama serta meningkatkan kelas sosial ekonomi yang dianggap sebagai tunjang dalam menentukan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat manusia (Kamarul Azmi. akhlak (etika dan moral) dan penampilan (mazhar). Maka. akidah. berintelek.t. Namun. mempunyai nilai murni dan berdaya maju. diikuti dengan proses pembangunan anak cemerlang serta proses pembangunan individu cemerlang.1970). Mereka berpendapat bahawa faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam pembangunan sahsiah ialah hubungan manusia dengan Allah s.1883). Dengan kata lain. antara keperluan jasmani yang ditekankan mengikut perspektif Barat ialah keperluan fizikal dan keperluan psikologi manusia.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |4 bermakna personaliti atau secara umumnya akhlak. adab kehidupan berkeluarga. 1. mencari rezeki. ibadah (ritual).w. Menurut Iman Al Ghazali (1989). Ibn Miskawah mempunyai takrifan yang berbeza terhadap pembangunan sahsiah iaitu suatu keadaan (sikap) diri yang mendorong seseorang bertindak melakukan perbuatan serasi dengannya tanpa merenung atau berfikir panjang. Namun begitu. pembangunan sahsiah dari perspektif Islam boleh diertikan sebagai membina akhlak. . pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu melibatkan pengetahuan agama. akhlak. aspek dalaman boleh dilihat menerusi Mazahir atau tingkah laku luaran. 2002). Mazahir inilah yang dinamakan akhlak iaitu terjemahan dari akidah dan amalan atau ibadah seseorang. Abdullah Nashih (1994) mendefinisikan pembangunan sahsiah berdasarkan empat unsur dasar iaitu pembinaan akidah (kepercayaan). penelitian serta paksaan. Secara ringkasnya. Keempat-empat unsur dasar ini telah mengaitkan sahsiah dengan aspek kerohanian atau dalaman manusia. penghayatan Al-Quran. pembangunan sahsiah lebih diperjuangkan untuk memenuhi keperluan jasmani manusia sendiri. budi pekerti dan pembangunan jiwa serta hati. Selain itu. interaksi roh dan jasmani serta peranan akal. Berdasarkan pandangan para pemikir seperti Mark (1818 . Pendapat ini adalah selaras dengan Mohd Ismail (1999) yang menyatakan bahawa proses pembangunan sahsiah pada insan cemerlang terdiri daripada proses pembangunan insan yang cemerlang. Tingkah laku luaran individu adalah berasaskan kepercayaan atau akidah yang dikenali sebagai akhlak.4 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF BARAT Dari perspektif Barat. Weber (1864 1920) dan Maslow (1908 . sifat yang tertanam dalam diri individu yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa melibatkan pemikiran. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. perhubungan sesama manusia.

sila isikan dalam jadual di bawah intipati atau perkara asas yang mendefinisikan sahsiah secara keseluruhan.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |5 A Berdasarkan definisi-definisi sahsiah yang dikemukakan oleh pelbagai tokoh. Penilaian Perasaan Akal Naluri Minat Sikap Penampilan Ibadah Perhubungan Sesama Manusia Mencari Rezeki .

bincangkan dengan rakan-rakan sekumpulan berkaitan dengan pembangunan sahsiah daripada perspektif agama Islam. Kemudian. Kristian dan sebagainya dalam . Buddha.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |6 Bina satu peta minda untuk merumuskan definisi-definisi pembangunan sahsiah berdasarkan pelbagai pendapat dan perspektif Islam. MyGuru.

Kebolehan berinteraksi dan berkomunikasi b. Konsep kendiri yang mantap a. kesesuaian atau keupayaan untuk berubah hasil pembelajaran dan organisasi. Hubungan dengan tuhan b. Dengan perkataan lain. Pengurusan kendiri a. Penerimaan terhadap orang lain c. a. Sahsiah merangkumi empat aspek berikut iaitu. Kejiwaan yang kental c. Islam menggariskan panduan lengkap.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |7 1.2 Empat aspek dalam sahsiah Di samping itu. Persediaan untuk memberi dan menerima pendapat Rajah 1. Mempamerkan tingkah laku b. c. ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam adalah digariskan berpandukan AlQuran. ciri-ciri sahsiah termasuk keunikan dengan maksud tersendiri. Penampilan kendiri c. sistematik dan tersusun supaya kehidupan manusia . b. Berfikir secara positif Menangani stress Mengurus keperluan kerjaya Mengurus diri dan kehidupan a. ia bukan sekadar himpunan tingkah laku. d. tetapi melibatkan corak tingkah laku dan operasi yang bersifat konsisten.5 CIRI-CIRI SAHSIAH Sejauh mana anda mengenali diri anda? Pernahkah anda memahami ciri-ciri sahsiah yang ada dalam diri anda? Secara umumnya.

Rajah 1.3 Ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam . Terdapat lapan ciri yang digariskan mengikut perspektif Islam seperti dalam Rajah 1.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |8 tidak tersasar daripada matlamat mencari keredhaan Allah serta ibadat kepada Pencipta.3.

kebudayaan. rakan sebaya. Rajah 1. (2004). media massa.4 Faktor baka dan faktor persekitaran mempengaruhi pembangunan sahsiah . faktor baka termasuk saiz badan. Menurut Mohd Ismail et al. pengaruh sekolah. penyakit. Faktor persekitaran pula merangkumi aspek keluarga seperti didikan ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga. dan masyarakat (rujuk Rajah 1. pengalaman awal kanak-kanak.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |9 1. kecerdasan dan temperamen.4).6 P FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN SAHSIAH embangunan sahsiah seseorang individu adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran.

Individu yang stabil emosinya lebih mudah bergaul mesra dengan orang lain serta tenang dalam menghadapi sebarang cabaran yang dihadapi. kencing manis. a) Keluarga Faktor keluarga merangkumi didikan daripada ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 10 Faktor Baka Berikut adalah empat elemen penting dalam faktor baka yang mempengaruhi pembangunan sahsiah individu (Mohd Ismail et al. b) Penyakit Terdapat beberapa jenis penyakit yang mungkin diwarisi melalui baka seperti asma. pengalaman awal. media massa dan masyarakat (Mohd Ismail et al. Menurut Azizi et al. Individu akan membentuk sahsiah yang positif sekiranya mempunyai tahap kecerdasan tinggi dan sebaliknya. Keluarga yang mesra dan harmoni lebih menggalakkan pembentukan sahsiah yang sihat. Antara faktor persekitaran termasuk keluarga. c) Kecerdasan Setiap orang mempunyai kecerdasan yang berbeza untuk membantu individu menyelesaikan masalah seharian mereka. a) Saiz Badan Saiz badan akan menentukan kesesuaian seseorang dalam melakukan aktiviti. berpakaian. rakan sebaya. kebudayaan. Hal ini secara tidak langsung boleh mempengaruhi pembangunan sahsiah individu ke arah yang tidak sihat disebabkan perkembangan sosial dan emosi terganggu. Cara komunikasi ibu bapa. Corak didikan . 2004). Faktor Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah individu. pengaruh sekolah. Kebolehan melakukan sesuatu aktiviti akan meningkatkan keyakinan diri individu serta menjadi tumpuan orang. Didikan daripada ibu bapa sejak kecil banyak mempengaruhi perkembangan sahsiah atau personaliti individu. 2004). sakit jantung dan sebagainya. pemakanan serta perhubungan dengan ahli keluarga secara tidak langsung telah diterapkan dalam diri kanak-kanak. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan penghargaan kendiri individu dan seterusnya membentuk sahsiah diri yang sihat. Kemampuan individu dapat diukur berdasarkan prestasi akademik atau pekerjaan. kecerdasan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik. Individu yang menghidapi penyakit ini pada usia yang muda akan menyekat aktiviti sosialnya dan kemungkinan menjejaskan hubungan dirinya dengan rakan-rakan. (2007). d) Temperamen Temperamen merupakan sifat semula jadi individu yang boleh mempengaruhi interaksi antara individu dengan individu yang lain.

disebabkan persekitaran yang berlainan. . c) Kebudayaan Kebudayaan yang berbeza mempunyai norma dan nilai yang berbeza. Tindakan atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh pengetua dan guru akan menjadi teladan kepada murid-murid di sekolah. terdapat proses sosialisasi yang berlainan di antara dua kelas iaitu kelas bawahan tidak menggalakkan anak berfungsi dengan lebih sempurna berbanding dengan anak-anak kelas pertengahan atau atasan yang lebih bersedia untuk masuk ke sekolah. maka kanak-kanak yang membesar akan bersifat materialistik. Pengetua yang tidak tegas akan melahirkan pelajar yang pasif. guru yang tidak adil. alat permainan atau alat muzik lebih banyak menyediakan peluang kepada anak-anak untuk mempelajari sesuatu yang baru dan sebaliknya. pilih kasih atau suka memarahi murid-murid lebih cenderung melahirkan sahsiah murid-murid yang tidak baik. Sifat-sifat baik ini akan menjamin sahsiah yang sihat. Hal ini akan menyebabkan sifat kepimpinan murid-murid terbantut. Selain itu. Hal ini juga menyebabkan terbentuknya perasaan rendah diri dan terancam sehingga menjejaskan harga diri atau konsep kendiri kanak-kanak tersebut. b) Pengalaman Awal Pengalaman awal kanak-kanak memberi kesan yang besar terhadap kehidupan di kemudian hari semasa kanak-kanak tersebut melangkah ke peringkat dewasa. Penekanan kepada satu-satu nilai dalam satu-satu kebudayaan tertentu akan mempengaruhi pembangunan sahsiah kanak-kanak. Suasana sekolah yang baik dapat membantu pembangunan sahsiah yang sempurna disebabkan terdapat bimbingan guru dan persekitaran yang menyenangkan. Ibu bapa yang mampu membeli buku rujukan tambahan. kurang inovatif serta takut membuat perubahan. guru merupakan agen sosialisasi yang berpengaruh. d) Pengaruh Sekolah Sekolah adalah agen sosialisasi yang berfungsi secara formal. Maka.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 11 ibu bapa yang bersifat demokratik akan membantu kanak-kanak dalam proses membuat keputusan. Dalam erti kata yang lain. komputer. persekitaran sekolah merupakan situasi yang menggalakkan pembangunan sahsiah berlaku. Sebaliknya. Selain itu. Impak tersebut secara tidak langsung telah menjejaskan perkembangan sahsiah individu serta cenderung membentuk sahsiah kendiri yang negatif. Contohnya. Budaya sama ada daripada keluarga atau masyarakat telah dipupuk dalam diri individu sejak kecil lagi. sesebuah keluarga yang menekankan kekayaan dan kebendaan sebagai nilai yang penting dalam hidup. Kanak-kanak yang selalu dihukum kerana melakukan kesilapan akan menyebabkan kanak-kanak tersebut sentiasa merasa bimbang dan bersalah. Guru yang penyayang akan membentuk emosi murid-murid yang stabil. kedudukan kewangan keluarga juga menentukan jenis-jenis kemudahan yang boleh disediakan untuk anak-anaknya seperti bahan pengajaran tambahan.

kedua. f) Media Massa Media massa memberi pengaruh yang kuat terhadap pembangunan sahsiah individu. tetapi bertanggungjawab juga kepada pembentukan peribadi murid iaitu nilai hidup yang dipegang dan budaya yang diterima olehnya. national geography dan sebagainya akan membantu perkembangan intelek seseoran individu. Pendedahan kepada media massa yang sihat adalah penting seperti program-program bercorak keagamaan. sains. Hal ini jelas menggambarkan bahawa bagaimana nilai masyarakat boleh menghasilkan sahsiah individu yang tidak diingini. Secara langsung melalui program-program ini lebih menggalakkan individu untuk berfikir. mereka terpengaruh dengan kepimpinan dan kemampuan rakan mereka. . guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid. adalah penting untuk melihat kepada dua faktor utama tersebut iaitu faktor baka dan faktor persekitaran dalam usaha untuk membangunkan sahsiah murid-murid di sekolah nanti. Mereka sanggup melakukan tingkah laku yang melanggar undang-undang demi memperolehi kekayaan.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 12 e) Pengaruh Rakan Sebaya Menurut Glidewell (dalam Mohd Ismail et al. berdedikasi. Oleh itu. Ketiga. g) Masyarakat Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang sihat akan melahirkan anggotanya yang bertanggungjawab. anak-anak muda dipengaruhi oleh rakan sebaya apabila mereka ingin diterima atau disukai oleh kumpulan rakan mereka. Tetapi. terdapat tiga cara utama bagaimana individu dapat dipengaruhi oleh rakan mereka. Dengan kata lain. 2004: 27). membangkitkan motivasi dan minat untuk belajar. Pertama. masyarakat yang mementingkan kekayaan dan harta benda dengan mengenepikan nilai-nilai murni akan melahirkan lebih banyak insan yang mengejar harta benda dan kemewahan. rajin dan sedia berkorban untuk menolong orang lain. mereka ingin membuktikan kebolehan diri dan memperolehi pengakuan dan penghargaan rakan.

cara berfikir dan berinteraksi. emosi. spiritual. Bagi membangunkan sahsiah individu faktor persekitaran dan faktor keluarga adalah penting selain faktor kendiri individu itu sendiri. Ia juga tidak dapat dipisahkan dengan kepercayaan agama. Baka 5. KATA KUNCI 1.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 13 Berdasarkan pengalaman hidup anda. Oleh itu ia memberi kesan yang amat besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Persekitaran . kaitkan dengan dua faktor utama yang paling mempengaruhi diri anda dalam konteks pembangunan sahsiah. Terdapat pihak yang menuding jari untuk menafikan tanggungjawab terhadap pembentukan sahsiah remaja kini. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Statistik telah menunjukkan bahawa keruntuhan sahsiah di kalangan remaja semakin serius berlaku. Akhlak 3. Apakah pendapat anda berkaitan dengan isu tersebut? RUMUSAN Pembangunan sahsiah merupakan penampilan kendiri seseorang secara keseluruhan iaitu dari aspek fizikal. Sahsiah 2. Penampilan 4.

3.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 14 PENILAIAN KENDIRI 1. Senaraikan ciri utama dari perspektif Islam yang menunjukkan seseorang itu mempunyai sahsiah yang tinggi. 2. Dengan menggunakan perkataan sendiri. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sahsiah? Bagaimanakah ia mempengaruhi pembentukan tersebut? JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS A Keperibadian Penilaian Jasmani Rohani Akal Perangai Sentimen Minat Cita-cita Pembinaan Akidah Penampilan Penghayatan Al-Quran Berkeluarga Perhubungan Sesama Manusia Pembangunan Jiwa / Hati Personaliti Perasaan Perlakuan Akhlak Naluri Kognitif Kecerdasan Sikap Kepercayaan Nilai-nilai Ibadah Pengetahuan Agama Adab Kehidupan Mencari rezeki Budi Pekerti . huraikan apa yang dimaksudkan dengan pembangunan sahsiah.

Kajian sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. Singapura: Pustaka Nasional Ptd. Kuala Lumpur. Bangi: Tekno Edar: Azizi Yahaya. Mac 2011 daripada Mohd Ismail Mustari (1999). Laporan Kajian. Mohd Nasir Ripin. Dipetik pada 6 http://prpm. dan Zulkiflee Haron. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan. Johor : Unplished Thesis. Psikologi personaliti. Psikologi pendidikan 1: Pertumbuhan dan perkembangan. Nordiana Mohd Nor & Noordin Yahaya (2007). Asmah Bee Mohd Noor & Iran Herman (1995). Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pencapaian akademik. Paradigma Imam al-Nawawi Dalam Pembinaan Insan: Kajian Teks Terhadap Kitab Riyad al-Salihin. Mohd Ismail Mustari. New Jersey: Pearson Education Inc. (Terjemahan oleh Sayyid Ahmad Semait). Azmishah Suratman. Cloninger. Kluang. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Penerbitan AlRamadhan. Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub (1997). Kajian Program Bina Sahsiah Staf di IPTA: Kajian kes di UTM & USM. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 15 RUJUKAN Abdul Jalil Borham (1998). Abdul Rahman Hamzah. Bimbingan mukmin pada mencari ridha al-A’lamin. (2006). Abdullah Nashih Ulwan (1994). Belia sebagai insan cemerlang dari perspektif Islam: Kajian status beliabelia Felda Bukit Ramun. & Abdul Hafiz Abdullah (2004). Al-Ghazali (1989). S.dbp.gov. Abd Basit Abd Samat. Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di Malaysia. (2008). Sayed Mahussain Sayed Ahmad. Ltd. Petaling Jaya: Longman. Johor. Pesanan kepada pemuda Islam. Membina kesejahteraan remaja. Azmi Shah Surathman. Abd Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin (1995). . Pp1-17.my/Search. Ramli Awang. Unpublished Article. Theories of personality: Understanding persons (5th Ed. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Psikologi pendidikan 1: Psikologi perkembangan. Kulai. Kamarul Azmi Jasmi (2002). Kamus Dewan (2011).aspx?k=sahsiah&id=+Cari. Shahrin Hasim. Universiti Kebangsaan Islam. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Ee Ah Meng (1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Selamat Hashim.).

Bhd. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Teori personaliti dari perspektif Islam. Pembangunan masyarakat dari perspektif kebajikan. Wan Azmi Ramli (1992). Asas-asas masyarakat cemerlang. Timur. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. . Siti Fatimah Abdul Rahman (1993). dan Barat. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 16 Shahabuddin Hashim & Rohizan Yaacob (2007).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.