Pengenalan Pembangunan Sahsiah

|1

UNIT 1 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menyatakan definisi am pembangunan sahsiah. 2. Membincangkan pengertian pembangunan sahsiah daripada pelbagai perspektif. 3. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sahsiah guru. 4. Membincangkan ciri-ciri sahsiah guru. 1.1 PENGENALAN

A

pakah yang anda fikirkan apabila mendengar perkataan pembangunan sahsiah? Anda mungkin terbayang cara seseorang berpakaian dan menghias diri atau tergambar tingkah laku seseorang atau sekelompok manusia. Ramai orang melihat sahsiah dari aspek luaran tanpa meninjau secara terperinci aspek dalaman individu yang juga menggambarkan sahsiah dirinya.

Rajah 1.1 Guru sebagai cermin keperibadian murid

2011). Berdasarkan kesemua aspek tersebut. sifat-sifat (kelakuan. S Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri.1. Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger. tingkah laku devian. Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |2 Mari kita fikirkan bagaimana guru sebagai cermin keperibadian murid dalam konteks pembangunan sahsiah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. dapat mengawal perasaan diri. 1. sikap yang beramah mesra. Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani.2 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH elepas mendapat satu gambaran menyeluruh berkaitan dengan pembangunan sahsiah. pemikiran. Menurut Siti Fatimah (1993). jasmani. sikap. individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin. Guru merupakan penggerak utama dalam membangunkan sahsiah murid-murid serta menjadi role model dalam membangunkan modal insan yang bersahsiah dan berakhlak mulia. sosial dan rohani individu. apakah perkara penting yang mampu diubah dan dibangunkan oleh guru terhadap sahsiah murid-murid di sekolah? Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal. penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas. tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat. intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidik terlebih dahulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi oleh murid-murid. sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. 2008). mari kita fahami dan dalami maksud sebenar pembangunan sahsiah secara am dan juga berdasarkan beberapa perspektif yang berbeza. Konsep pembangunan sahsiah harus disemai dan diamalkan dalam diri setiap pendidik sebagai satu misi yang penting demi membangunkan keluarga. Manakala. sahsiah . Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. perasaan. masyarakat. tingkah laku. seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. Sebelum membentuk sahsiah murid-murid. bangsa dan negara. Menurut Abdul Jalil (1998). pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Pada pendapat anda.

Sahsiah manusia boleh diperhati. Namun. emosi dan perlakuan manusia. Berdasarkan pembacaan anda. sentimen. minat. 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. sikap. kecerdasan. Islam memberi penekanan penting kepada kedua-dua akhlak tersebut. Akhlak terbahagi kepada dua bahagian iaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Menurut Habibah dan Noran Fauziah (1997). tetapi juga merangkumi seluruh aspek rohani. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak. Dalam perspektif Islam. sahsiah P . umat Islam berjaya kerana mereka mampu memaksimumkan segala kekuatan yang dianugerahkan Allah dalam hidup mereka.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |3 merujuk kepada sistem tingkah laku individu. Ini merangkumi perangai. Jika ditinjau dan dihalusi sirat terdahulu. berasa. 1992). Selain itu. 1999). Terdapat beberapa pendapat yang berbeza berkaitan dengan pembangunan sahsiah mengikut perspektif Islam. bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng. tetapi berlainan dengan orang lain. naluri dan akal individu. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. Ia mewakili perwatakan seseorang individu yang dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 1. pembangunan sahsiah bukan sahaja dilihat dari aspek jasmani. dapat dirumuskan bahawa sahsiah ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang individu. kepercayaan. perasaan. Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi. Allport (dalam Cloninger. Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir. intelek. Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian. Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. 1995). murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman. Setiap insan harus faham cara menguruskan hidup secara profesional daripada perspektif Islam agar tidak bertentangan dengan tuntutan al-Quran. jelaskan maksud sahsiah mengikut pemahaman yang anda perolehi. Maka. fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. 2006). sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. cita-cita dan nilai-nilai. sahsiah juga bermaksud akhlak. Maka. Menurut Shahabuddin dan Rohizan (2007).3 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM embangunan sahsiah yang unggul adalah suatu konsep yang berkaitan dengan kualiti insan.

1883). penelitian serta paksaan. berintelek. mencari rezeki.t. pembangunan sahsiah dari perspektif Islam boleh diertikan sebagai membina akhlak. budi pekerti dan pembangunan jiwa serta hati. Mereka berpendapat bahawa faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam pembangunan sahsiah ialah hubungan manusia dengan Allah s. Selain itu. adab kehidupan berkeluarga. mempunyai nilai murni dan berdaya maju. Namun. menerusi pembinaan akhlak inilah hakikat manusia itu hendak dibina. pembangunan sahsiah lebih diperjuangkan untuk memenuhi keperluan jasmani manusia sendiri. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. sifat yang tertanam dalam diri individu yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa melibatkan pemikiran. Keempat-empat unsur dasar ini telah mengaitkan sahsiah dengan aspek kerohanian atau dalaman manusia. pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu melibatkan pengetahuan agama. perhubungan sesama manusia. Berdasarkan pandangan para pemikir seperti Mark (1818 . Abdullah Nashih (1994) mendefinisikan pembangunan sahsiah berdasarkan empat unsur dasar iaitu pembinaan akidah (kepercayaan). akhlak (etika dan moral) dan penampilan (mazhar). ibadah (ritual). Pendapat ini adalah selaras dengan Mohd Ismail (1999) yang menyatakan bahawa proses pembangunan sahsiah pada insan cemerlang terdiri daripada proses pembangunan insan yang cemerlang. akidah. akhlak.1970). 1. antara keperluan jasmani yang ditekankan mengikut perspektif Barat ialah keperluan fizikal dan keperluan psikologi manusia. Tingkah laku luaran individu adalah berasaskan kepercayaan atau akidah yang dikenali sebagai akhlak. interaksi roh dan jasmani serta peranan akal. .w.4 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF BARAT Dari perspektif Barat. Ibn Miskawah mempunyai takrifan yang berbeza terhadap pembangunan sahsiah iaitu suatu keadaan (sikap) diri yang mendorong seseorang bertindak melakukan perbuatan serasi dengannya tanpa merenung atau berfikir panjang. penghayatan Al-Quran. Dengan kata lain. Secara ringkasnya. Maka. Menurut Iman Al Ghazali (1989). Mazahir inilah yang dinamakan akhlak iaitu terjemahan dari akidah dan amalan atau ibadah seseorang.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |4 bermakna personaliti atau secara umumnya akhlak. Namun begitu. meningkatkan status kuasa dan agama serta meningkatkan kelas sosial ekonomi yang dianggap sebagai tunjang dalam menentukan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat manusia (Kamarul Azmi. Weber (1864 1920) dan Maslow (1908 . diikuti dengan proses pembangunan anak cemerlang serta proses pembangunan individu cemerlang. 2002). aspek dalaman boleh dilihat menerusi Mazahir atau tingkah laku luaran.

Penilaian Perasaan Akal Naluri Minat Sikap Penampilan Ibadah Perhubungan Sesama Manusia Mencari Rezeki .Pengenalan Pembangunan Sahsiah |5 A Berdasarkan definisi-definisi sahsiah yang dikemukakan oleh pelbagai tokoh. sila isikan dalam jadual di bawah intipati atau perkara asas yang mendefinisikan sahsiah secara keseluruhan.

Kemudian. Buddha. MyGuru.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |6 Bina satu peta minda untuk merumuskan definisi-definisi pembangunan sahsiah berdasarkan pelbagai pendapat dan perspektif Islam. bincangkan dengan rakan-rakan sekumpulan berkaitan dengan pembangunan sahsiah daripada perspektif agama Islam. Kristian dan sebagainya dalam .

Kejiwaan yang kental c. Penerimaan terhadap orang lain c. Kebolehan berinteraksi dan berkomunikasi b. ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam adalah digariskan berpandukan AlQuran. Dengan perkataan lain. Pengurusan kendiri a. Islam menggariskan panduan lengkap. kesesuaian atau keupayaan untuk berubah hasil pembelajaran dan organisasi. Konsep kendiri yang mantap a. Sahsiah merangkumi empat aspek berikut iaitu. c. d. ciri-ciri sahsiah termasuk keunikan dengan maksud tersendiri.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |7 1. ia bukan sekadar himpunan tingkah laku. Berfikir secara positif Menangani stress Mengurus keperluan kerjaya Mengurus diri dan kehidupan a. sistematik dan tersusun supaya kehidupan manusia . b. Hubungan dengan tuhan b. Persediaan untuk memberi dan menerima pendapat Rajah 1. tetapi melibatkan corak tingkah laku dan operasi yang bersifat konsisten. Mempamerkan tingkah laku b.2 Empat aspek dalam sahsiah Di samping itu. Penampilan kendiri c. a.5 CIRI-CIRI SAHSIAH Sejauh mana anda mengenali diri anda? Pernahkah anda memahami ciri-ciri sahsiah yang ada dalam diri anda? Secara umumnya.

3 Ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam .3. Terdapat lapan ciri yang digariskan mengikut perspektif Islam seperti dalam Rajah 1. Rajah 1.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |8 tidak tersasar daripada matlamat mencari keredhaan Allah serta ibadat kepada Pencipta.

Pengenalan Pembangunan Sahsiah |9 1. Faktor persekitaran pula merangkumi aspek keluarga seperti didikan ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga. rakan sebaya. Menurut Mohd Ismail et al. kebudayaan. media massa. (2004).4 Faktor baka dan faktor persekitaran mempengaruhi pembangunan sahsiah . penyakit. pengalaman awal kanak-kanak. dan masyarakat (rujuk Rajah 1.4). pengaruh sekolah. kecerdasan dan temperamen. Rajah 1.6 P FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN SAHSIAH embangunan sahsiah seseorang individu adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. faktor baka termasuk saiz badan.

Antara faktor persekitaran termasuk keluarga. Keluarga yang mesra dan harmoni lebih menggalakkan pembentukan sahsiah yang sihat. Kebolehan melakukan sesuatu aktiviti akan meningkatkan keyakinan diri individu serta menjadi tumpuan orang. berpakaian. Didikan daripada ibu bapa sejak kecil banyak mempengaruhi perkembangan sahsiah atau personaliti individu. Faktor Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah individu.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 10 Faktor Baka Berikut adalah empat elemen penting dalam faktor baka yang mempengaruhi pembangunan sahsiah individu (Mohd Ismail et al. kebudayaan. Hal ini secara tidak langsung boleh mempengaruhi pembangunan sahsiah individu ke arah yang tidak sihat disebabkan perkembangan sosial dan emosi terganggu. media massa dan masyarakat (Mohd Ismail et al. Individu yang menghidapi penyakit ini pada usia yang muda akan menyekat aktiviti sosialnya dan kemungkinan menjejaskan hubungan dirinya dengan rakan-rakan. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan penghargaan kendiri individu dan seterusnya membentuk sahsiah diri yang sihat. Individu akan membentuk sahsiah yang positif sekiranya mempunyai tahap kecerdasan tinggi dan sebaliknya. sakit jantung dan sebagainya. Menurut Azizi et al. pengaruh sekolah. Kemampuan individu dapat diukur berdasarkan prestasi akademik atau pekerjaan. 2004). Cara komunikasi ibu bapa. a) Saiz Badan Saiz badan akan menentukan kesesuaian seseorang dalam melakukan aktiviti. b) Penyakit Terdapat beberapa jenis penyakit yang mungkin diwarisi melalui baka seperti asma. Individu yang stabil emosinya lebih mudah bergaul mesra dengan orang lain serta tenang dalam menghadapi sebarang cabaran yang dihadapi. (2007). Corak didikan . c) Kecerdasan Setiap orang mempunyai kecerdasan yang berbeza untuk membantu individu menyelesaikan masalah seharian mereka. rakan sebaya. 2004). pemakanan serta perhubungan dengan ahli keluarga secara tidak langsung telah diterapkan dalam diri kanak-kanak. a) Keluarga Faktor keluarga merangkumi didikan daripada ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga. d) Temperamen Temperamen merupakan sifat semula jadi individu yang boleh mempengaruhi interaksi antara individu dengan individu yang lain. kencing manis. pengalaman awal. kecerdasan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik.

Kanak-kanak yang selalu dihukum kerana melakukan kesilapan akan menyebabkan kanak-kanak tersebut sentiasa merasa bimbang dan bersalah. Tindakan atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh pengetua dan guru akan menjadi teladan kepada murid-murid di sekolah. Selain itu. kedudukan kewangan keluarga juga menentukan jenis-jenis kemudahan yang boleh disediakan untuk anak-anaknya seperti bahan pengajaran tambahan. Contohnya. d) Pengaruh Sekolah Sekolah adalah agen sosialisasi yang berfungsi secara formal. Maka. pilih kasih atau suka memarahi murid-murid lebih cenderung melahirkan sahsiah murid-murid yang tidak baik. Sifat-sifat baik ini akan menjamin sahsiah yang sihat. Guru yang penyayang akan membentuk emosi murid-murid yang stabil. Hal ini akan menyebabkan sifat kepimpinan murid-murid terbantut. Budaya sama ada daripada keluarga atau masyarakat telah dipupuk dalam diri individu sejak kecil lagi. Pengetua yang tidak tegas akan melahirkan pelajar yang pasif. b) Pengalaman Awal Pengalaman awal kanak-kanak memberi kesan yang besar terhadap kehidupan di kemudian hari semasa kanak-kanak tersebut melangkah ke peringkat dewasa. Dalam erti kata yang lain. Selain itu. sesebuah keluarga yang menekankan kekayaan dan kebendaan sebagai nilai yang penting dalam hidup. terdapat proses sosialisasi yang berlainan di antara dua kelas iaitu kelas bawahan tidak menggalakkan anak berfungsi dengan lebih sempurna berbanding dengan anak-anak kelas pertengahan atau atasan yang lebih bersedia untuk masuk ke sekolah. Impak tersebut secara tidak langsung telah menjejaskan perkembangan sahsiah individu serta cenderung membentuk sahsiah kendiri yang negatif. komputer. Ibu bapa yang mampu membeli buku rujukan tambahan. Penekanan kepada satu-satu nilai dalam satu-satu kebudayaan tertentu akan mempengaruhi pembangunan sahsiah kanak-kanak. alat permainan atau alat muzik lebih banyak menyediakan peluang kepada anak-anak untuk mempelajari sesuatu yang baru dan sebaliknya. guru merupakan agen sosialisasi yang berpengaruh. kurang inovatif serta takut membuat perubahan. maka kanak-kanak yang membesar akan bersifat materialistik. persekitaran sekolah merupakan situasi yang menggalakkan pembangunan sahsiah berlaku. disebabkan persekitaran yang berlainan. Sebaliknya.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 11 ibu bapa yang bersifat demokratik akan membantu kanak-kanak dalam proses membuat keputusan. Hal ini juga menyebabkan terbentuknya perasaan rendah diri dan terancam sehingga menjejaskan harga diri atau konsep kendiri kanak-kanak tersebut. c) Kebudayaan Kebudayaan yang berbeza mempunyai norma dan nilai yang berbeza. Suasana sekolah yang baik dapat membantu pembangunan sahsiah yang sempurna disebabkan terdapat bimbingan guru dan persekitaran yang menyenangkan. guru yang tidak adil. .

Mereka sanggup melakukan tingkah laku yang melanggar undang-undang demi memperolehi kekayaan. rajin dan sedia berkorban untuk menolong orang lain. . Ketiga. terdapat tiga cara utama bagaimana individu dapat dipengaruhi oleh rakan mereka. Tetapi. tetapi bertanggungjawab juga kepada pembentukan peribadi murid iaitu nilai hidup yang dipegang dan budaya yang diterima olehnya. 2004: 27). anak-anak muda dipengaruhi oleh rakan sebaya apabila mereka ingin diterima atau disukai oleh kumpulan rakan mereka. Pertama. Oleh itu. Pendedahan kepada media massa yang sihat adalah penting seperti program-program bercorak keagamaan. berdedikasi. sains. mereka terpengaruh dengan kepimpinan dan kemampuan rakan mereka. Secara langsung melalui program-program ini lebih menggalakkan individu untuk berfikir. Hal ini jelas menggambarkan bahawa bagaimana nilai masyarakat boleh menghasilkan sahsiah individu yang tidak diingini. Dengan kata lain. masyarakat yang mementingkan kekayaan dan harta benda dengan mengenepikan nilai-nilai murni akan melahirkan lebih banyak insan yang mengejar harta benda dan kemewahan. adalah penting untuk melihat kepada dua faktor utama tersebut iaitu faktor baka dan faktor persekitaran dalam usaha untuk membangunkan sahsiah murid-murid di sekolah nanti. g) Masyarakat Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang sihat akan melahirkan anggotanya yang bertanggungjawab.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 12 e) Pengaruh Rakan Sebaya Menurut Glidewell (dalam Mohd Ismail et al. membangkitkan motivasi dan minat untuk belajar. mereka ingin membuktikan kebolehan diri dan memperolehi pengakuan dan penghargaan rakan. guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid. f) Media Massa Media massa memberi pengaruh yang kuat terhadap pembangunan sahsiah individu. kedua. national geography dan sebagainya akan membantu perkembangan intelek seseoran individu.

Terdapat pihak yang menuding jari untuk menafikan tanggungjawab terhadap pembentukan sahsiah remaja kini. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Statistik telah menunjukkan bahawa keruntuhan sahsiah di kalangan remaja semakin serius berlaku. Sahsiah 2. Bagi membangunkan sahsiah individu faktor persekitaran dan faktor keluarga adalah penting selain faktor kendiri individu itu sendiri. kaitkan dengan dua faktor utama yang paling mempengaruhi diri anda dalam konteks pembangunan sahsiah. KATA KUNCI 1. Baka 5.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 13 Berdasarkan pengalaman hidup anda. Ia juga tidak dapat dipisahkan dengan kepercayaan agama. emosi. Persekitaran . Penampilan 4. spiritual. Oleh itu ia memberi kesan yang amat besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Akhlak 3. Apakah pendapat anda berkaitan dengan isu tersebut? RUMUSAN Pembangunan sahsiah merupakan penampilan kendiri seseorang secara keseluruhan iaitu dari aspek fizikal. cara berfikir dan berinteraksi.

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sahsiah? Bagaimanakah ia mempengaruhi pembentukan tersebut? JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS A Keperibadian Penilaian Jasmani Rohani Akal Perangai Sentimen Minat Cita-cita Pembinaan Akidah Penampilan Penghayatan Al-Quran Berkeluarga Perhubungan Sesama Manusia Pembangunan Jiwa / Hati Personaliti Perasaan Perlakuan Akhlak Naluri Kognitif Kecerdasan Sikap Kepercayaan Nilai-nilai Ibadah Pengetahuan Agama Adab Kehidupan Mencari rezeki Budi Pekerti . Senaraikan ciri utama dari perspektif Islam yang menunjukkan seseorang itu mempunyai sahsiah yang tinggi. Dengan menggunakan perkataan sendiri. 3. 2.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 14 PENILAIAN KENDIRI 1. huraikan apa yang dimaksudkan dengan pembangunan sahsiah.

. Psikologi pendidikan 1: Pertumbuhan dan perkembangan.dbp. Kamarul Azmi Jasmi (2002). Bimbingan mukmin pada mencari ridha al-A’lamin. Unpublished Article. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan. Asmah Bee Mohd Noor & Iran Herman (1995). Tesis Sarjana. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. S. Mohd Ismail Mustari. Kluang.aspx?k=sahsiah&id=+Cari. Paradigma Imam al-Nawawi Dalam Pembinaan Insan: Kajian Teks Terhadap Kitab Riyad al-Salihin. Ltd. Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di Malaysia. Penerbitan AlRamadhan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Nordiana Mohd Nor & Noordin Yahaya (2007). Theories of personality: Understanding persons (5th Ed. Ee Ah Meng (1996).Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 15 RUJUKAN Abdul Jalil Borham (1998). Kamus Dewan (2011). (Terjemahan oleh Sayyid Ahmad Semait). Singapura: Pustaka Nasional Ptd. Kuala Lumpur. & Abdul Hafiz Abdullah (2004). (2006).). Psikologi pendidikan 1: Psikologi perkembangan. Sayed Mahussain Sayed Ahmad. Abdul Rahman Hamzah. Pp1-17. Kajian Program Bina Sahsiah Staf di IPTA: Kajian kes di UTM & USM. Shahrin Hasim. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. New Jersey: Pearson Education Inc.gov. Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pencapaian akademik. Psikologi personaliti. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Johor : Unplished Thesis. Bangi: Tekno Edar: Azizi Yahaya. Dipetik pada 6 http://prpm. (2008). Azmi Shah Surathman. Pesanan kepada pemuda Islam. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Ramli Awang. Johor. Mac 2011 daripada Mohd Ismail Mustari (1999). Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub (1997). Membina kesejahteraan remaja. Azmishah Suratman. Al-Ghazali (1989). Abdullah Nashih Ulwan (1994). Cloninger. dan Zulkiflee Haron.my/Search. Laporan Kajian. Selamat Hashim. Abd Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin (1995). Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Belia sebagai insan cemerlang dari perspektif Islam: Kajian status beliabelia Felda Bukit Ramun. Petaling Jaya: Longman. Mohd Nasir Ripin. Universiti Kebangsaan Islam. Kulai. Abd Basit Abd Samat. Kajian sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang.

Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. dan Barat. . Wan Azmi Ramli (1992). Siti Fatimah Abdul Rahman (1993). Bhd. Pembangunan masyarakat dari perspektif kebajikan. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Teori personaliti dari perspektif Islam. Asas-asas masyarakat cemerlang. Timur.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 16 Shahabuddin Hashim & Rohizan Yaacob (2007). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.