Pengenalan Pembangunan Sahsiah

|1

UNIT 1 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menyatakan definisi am pembangunan sahsiah. 2. Membincangkan pengertian pembangunan sahsiah daripada pelbagai perspektif. 3. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sahsiah guru. 4. Membincangkan ciri-ciri sahsiah guru. 1.1 PENGENALAN

A

pakah yang anda fikirkan apabila mendengar perkataan pembangunan sahsiah? Anda mungkin terbayang cara seseorang berpakaian dan menghias diri atau tergambar tingkah laku seseorang atau sekelompok manusia. Ramai orang melihat sahsiah dari aspek luaran tanpa meninjau secara terperinci aspek dalaman individu yang juga menggambarkan sahsiah dirinya.

Rajah 1.1 Guru sebagai cermin keperibadian murid

S Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. pendidik terlebih dahulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi oleh murid-murid. pemikiran. Sebelum membentuk sahsiah murid-murid. sifat-sifat (kelakuan. bangsa dan negara. perasaan. sosial dan rohani individu. 2008). Pembangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. tingkah laku yang boleh diterima oleh norma dan nilai masyarakat. sahsiah . sikap) seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya. Pada pendapat anda. seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya. Berdasarkan kesemua aspek tersebut. tingkah laku devian. penyalahgunaan dadah dan memegang nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat. intelek dan emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. jasmani. Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri. Guru merupakan penggerak utama dalam membangunkan sahsiah murid-murid serta menjadi role model dalam membangunkan modal insan yang bersahsiah dan berakhlak mulia. pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Menurut Abdul Jalil (1998).Pengenalan Pembangunan Sahsiah |2 Mari kita fikirkan bagaimana guru sebagai cermin keperibadian murid dalam konteks pembangunan sahsiah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. mari kita fahami dan dalami maksud sebenar pembangunan sahsiah secara am dan juga berdasarkan beberapa perspektif yang berbeza. 1. Menurut Siti Fatimah (1993). individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah lebih cenderung kepada masalah disiplin. sikap.2 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH elepas mendapat satu gambaran menyeluruh berkaitan dengan pembangunan sahsiah. tingkah laku. Ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani. boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang kepada nilai agama sendiri. Manakala. Konsep pembangunan sahsiah harus disemai dan diamalkan dalam diri setiap pendidik sebagai satu misi yang penting demi membangunkan keluarga.1. Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal yang kemas. masyarakat. 2011). sikap yang beramah mesra. dapat mengawal perasaan diri. apakah perkara penting yang mampu diubah dan dibangunkan oleh guru terhadap sahsiah murid-murid di sekolah? Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal. Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain (Cloninger.

sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. 1992). Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. minat. Terdapat beberapa pendapat yang berbeza berkaitan dengan pembangunan sahsiah mengikut perspektif Islam. berasa. Setiap insan harus faham cara menguruskan hidup secara profesional daripada perspektif Islam agar tidak bertentangan dengan tuntutan al-Quran. emosi dan perlakuan manusia. fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran. 2006). Namun. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 1. tetapi berlainan dengan orang lain. kepercayaan. Selain itu. Menurut Habibah dan Noran Fauziah (1997). 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. dikenalpasti dan diperihalkan (Asmah dan Herman. Jika ditinjau dan dihalusi sirat terdahulu.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |3 merujuk kepada sistem tingkah laku individu. Allport (dalam Cloninger. dapat dirumuskan bahawa sahsiah ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang individu. kecerdasan. Dalam perspektif Islam. Ia mewakili perwatakan seseorang individu yang dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. umat Islam berjaya kerana mereka mampu memaksimumkan segala kekuatan yang dianugerahkan Allah dalam hidup mereka. pembangunan sahsiah bukan sahaja dilihat dari aspek jasmani. Ini merangkumi perangai. tetapi juga merangkumi seluruh aspek rohani.3 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM embangunan sahsiah yang unggul adalah suatu konsep yang berkaitan dengan kualiti insan. sikap. perasaan. Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir. sahsiah P . Maka. murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al. Akhlak terbahagi kepada dua bahagian iaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. naluri dan akal individu. 1999). sahsiah juga bermaksud akhlak. 1995). sentimen. Menurut Shahabuddin dan Rohizan (2007). Berdasarkan pembacaan anda. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak. intelek. jelaskan maksud sahsiah mengikut pemahaman yang anda perolehi. Abdul Majid dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian. Sahsiah manusia boleh diperhati. bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya (Ee Ah Meng. cita-cita dan nilai-nilai. Islam memberi penekanan penting kepada kedua-dua akhlak tersebut. Maka. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari.

penghayatan Al-Quran. pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu melibatkan pengetahuan agama. Selain itu.w.4 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF BARAT Dari perspektif Barat. pembangunan sahsiah lebih diperjuangkan untuk memenuhi keperluan jasmani manusia sendiri. meningkatkan status kuasa dan agama serta meningkatkan kelas sosial ekonomi yang dianggap sebagai tunjang dalam menentukan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat manusia (Kamarul Azmi. pembangunan sahsiah dari perspektif Islam boleh diertikan sebagai membina akhlak. penelitian serta paksaan.t. Berdasarkan pandangan para pemikir seperti Mark (1818 . Menurut Iman Al Ghazali (1989). mencari rezeki. Weber (1864 1920) dan Maslow (1908 . Secara ringkasnya. aspek dalaman boleh dilihat menerusi Mazahir atau tingkah laku luaran. 1. ibadah (ritual). adab kehidupan berkeluarga. Namun. Namun begitu. Dengan kata lain.1883). . Ibn Miskawah mempunyai takrifan yang berbeza terhadap pembangunan sahsiah iaitu suatu keadaan (sikap) diri yang mendorong seseorang bertindak melakukan perbuatan serasi dengannya tanpa merenung atau berfikir panjang. interaksi roh dan jasmani serta peranan akal. peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. berintelek. akidah. diikuti dengan proses pembangunan anak cemerlang serta proses pembangunan individu cemerlang. Keempat-empat unsur dasar ini telah mengaitkan sahsiah dengan aspek kerohanian atau dalaman manusia. mempunyai nilai murni dan berdaya maju. perhubungan sesama manusia. antara keperluan jasmani yang ditekankan mengikut perspektif Barat ialah keperluan fizikal dan keperluan psikologi manusia. Abdullah Nashih (1994) mendefinisikan pembangunan sahsiah berdasarkan empat unsur dasar iaitu pembinaan akidah (kepercayaan). Tingkah laku luaran individu adalah berasaskan kepercayaan atau akidah yang dikenali sebagai akhlak. Pendapat ini adalah selaras dengan Mohd Ismail (1999) yang menyatakan bahawa proses pembangunan sahsiah pada insan cemerlang terdiri daripada proses pembangunan insan yang cemerlang. 2002). Mazahir inilah yang dinamakan akhlak iaitu terjemahan dari akidah dan amalan atau ibadah seseorang. akhlak. menerusi pembinaan akhlak inilah hakikat manusia itu hendak dibina. Maka. akhlak (etika dan moral) dan penampilan (mazhar). sifat yang tertanam dalam diri individu yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa melibatkan pemikiran.1970). Mereka berpendapat bahawa faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam pembangunan sahsiah ialah hubungan manusia dengan Allah s.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |4 bermakna personaliti atau secara umumnya akhlak. budi pekerti dan pembangunan jiwa serta hati.

sila isikan dalam jadual di bawah intipati atau perkara asas yang mendefinisikan sahsiah secara keseluruhan. Penilaian Perasaan Akal Naluri Minat Sikap Penampilan Ibadah Perhubungan Sesama Manusia Mencari Rezeki .Pengenalan Pembangunan Sahsiah |5 A Berdasarkan definisi-definisi sahsiah yang dikemukakan oleh pelbagai tokoh.

Pengenalan Pembangunan Sahsiah |6 Bina satu peta minda untuk merumuskan definisi-definisi pembangunan sahsiah berdasarkan pelbagai pendapat dan perspektif Islam. Kemudian. Buddha. bincangkan dengan rakan-rakan sekumpulan berkaitan dengan pembangunan sahsiah daripada perspektif agama Islam. Kristian dan sebagainya dalam . MyGuru.

5 CIRI-CIRI SAHSIAH Sejauh mana anda mengenali diri anda? Pernahkah anda memahami ciri-ciri sahsiah yang ada dalam diri anda? Secara umumnya. Mempamerkan tingkah laku b. Dengan perkataan lain. kesesuaian atau keupayaan untuk berubah hasil pembelajaran dan organisasi. b. ia bukan sekadar himpunan tingkah laku. Sahsiah merangkumi empat aspek berikut iaitu. Penampilan kendiri c. ciri-ciri sahsiah termasuk keunikan dengan maksud tersendiri. Hubungan dengan tuhan b. Persediaan untuk memberi dan menerima pendapat Rajah 1. d. Kejiwaan yang kental c. Islam menggariskan panduan lengkap. tetapi melibatkan corak tingkah laku dan operasi yang bersifat konsisten.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |7 1. ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam adalah digariskan berpandukan AlQuran. Konsep kendiri yang mantap a.2 Empat aspek dalam sahsiah Di samping itu. Berfikir secara positif Menangani stress Mengurus keperluan kerjaya Mengurus diri dan kehidupan a. sistematik dan tersusun supaya kehidupan manusia . Kebolehan berinteraksi dan berkomunikasi b. a. Pengurusan kendiri a. c. Penerimaan terhadap orang lain c.

3 Ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam .3. Terdapat lapan ciri yang digariskan mengikut perspektif Islam seperti dalam Rajah 1. Rajah 1.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |8 tidak tersasar daripada matlamat mencari keredhaan Allah serta ibadat kepada Pencipta.

kebudayaan. penyakit.Pengenalan Pembangunan Sahsiah |9 1.4). pengalaman awal kanak-kanak. faktor baka termasuk saiz badan. dan masyarakat (rujuk Rajah 1. Faktor persekitaran pula merangkumi aspek keluarga seperti didikan ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga.4 Faktor baka dan faktor persekitaran mempengaruhi pembangunan sahsiah . Rajah 1. pengaruh sekolah. media massa. Menurut Mohd Ismail et al. (2004). kecerdasan dan temperamen. rakan sebaya.6 P FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN SAHSIAH embangunan sahsiah seseorang individu adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran.

berpakaian. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan penghargaan kendiri individu dan seterusnya membentuk sahsiah diri yang sihat. media massa dan masyarakat (Mohd Ismail et al. a) Saiz Badan Saiz badan akan menentukan kesesuaian seseorang dalam melakukan aktiviti. rakan sebaya. kencing manis. Antara faktor persekitaran termasuk keluarga. Faktor Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah individu. pengalaman awal. Menurut Azizi et al. Individu yang stabil emosinya lebih mudah bergaul mesra dengan orang lain serta tenang dalam menghadapi sebarang cabaran yang dihadapi. Hal ini secara tidak langsung boleh mempengaruhi pembangunan sahsiah individu ke arah yang tidak sihat disebabkan perkembangan sosial dan emosi terganggu. Corak didikan . c) Kecerdasan Setiap orang mempunyai kecerdasan yang berbeza untuk membantu individu menyelesaikan masalah seharian mereka. kecerdasan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik. pengaruh sekolah. pemakanan serta perhubungan dengan ahli keluarga secara tidak langsung telah diterapkan dalam diri kanak-kanak. Kebolehan melakukan sesuatu aktiviti akan meningkatkan keyakinan diri individu serta menjadi tumpuan orang. 2004). 2004). (2007). Cara komunikasi ibu bapa. Kemampuan individu dapat diukur berdasarkan prestasi akademik atau pekerjaan. Individu akan membentuk sahsiah yang positif sekiranya mempunyai tahap kecerdasan tinggi dan sebaliknya. Didikan daripada ibu bapa sejak kecil banyak mempengaruhi perkembangan sahsiah atau personaliti individu. sakit jantung dan sebagainya. a) Keluarga Faktor keluarga merangkumi didikan daripada ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 10 Faktor Baka Berikut adalah empat elemen penting dalam faktor baka yang mempengaruhi pembangunan sahsiah individu (Mohd Ismail et al. Individu yang menghidapi penyakit ini pada usia yang muda akan menyekat aktiviti sosialnya dan kemungkinan menjejaskan hubungan dirinya dengan rakan-rakan. kebudayaan. b) Penyakit Terdapat beberapa jenis penyakit yang mungkin diwarisi melalui baka seperti asma. Keluarga yang mesra dan harmoni lebih menggalakkan pembentukan sahsiah yang sihat. d) Temperamen Temperamen merupakan sifat semula jadi individu yang boleh mempengaruhi interaksi antara individu dengan individu yang lain.

. Selain itu. Impak tersebut secara tidak langsung telah menjejaskan perkembangan sahsiah individu serta cenderung membentuk sahsiah kendiri yang negatif. b) Pengalaman Awal Pengalaman awal kanak-kanak memberi kesan yang besar terhadap kehidupan di kemudian hari semasa kanak-kanak tersebut melangkah ke peringkat dewasa. d) Pengaruh Sekolah Sekolah adalah agen sosialisasi yang berfungsi secara formal. Selain itu. Hal ini akan menyebabkan sifat kepimpinan murid-murid terbantut. terdapat proses sosialisasi yang berlainan di antara dua kelas iaitu kelas bawahan tidak menggalakkan anak berfungsi dengan lebih sempurna berbanding dengan anak-anak kelas pertengahan atau atasan yang lebih bersedia untuk masuk ke sekolah. sesebuah keluarga yang menekankan kekayaan dan kebendaan sebagai nilai yang penting dalam hidup. Tindakan atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh pengetua dan guru akan menjadi teladan kepada murid-murid di sekolah. Guru yang penyayang akan membentuk emosi murid-murid yang stabil. Pengetua yang tidak tegas akan melahirkan pelajar yang pasif. Hal ini juga menyebabkan terbentuknya perasaan rendah diri dan terancam sehingga menjejaskan harga diri atau konsep kendiri kanak-kanak tersebut. kurang inovatif serta takut membuat perubahan. Contohnya. Dalam erti kata yang lain.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 11 ibu bapa yang bersifat demokratik akan membantu kanak-kanak dalam proses membuat keputusan. Maka. Sebaliknya. Budaya sama ada daripada keluarga atau masyarakat telah dipupuk dalam diri individu sejak kecil lagi. alat permainan atau alat muzik lebih banyak menyediakan peluang kepada anak-anak untuk mempelajari sesuatu yang baru dan sebaliknya. komputer. disebabkan persekitaran yang berlainan. guru yang tidak adil. Penekanan kepada satu-satu nilai dalam satu-satu kebudayaan tertentu akan mempengaruhi pembangunan sahsiah kanak-kanak. persekitaran sekolah merupakan situasi yang menggalakkan pembangunan sahsiah berlaku. kedudukan kewangan keluarga juga menentukan jenis-jenis kemudahan yang boleh disediakan untuk anak-anaknya seperti bahan pengajaran tambahan. guru merupakan agen sosialisasi yang berpengaruh. pilih kasih atau suka memarahi murid-murid lebih cenderung melahirkan sahsiah murid-murid yang tidak baik. Kanak-kanak yang selalu dihukum kerana melakukan kesilapan akan menyebabkan kanak-kanak tersebut sentiasa merasa bimbang dan bersalah. Suasana sekolah yang baik dapat membantu pembangunan sahsiah yang sempurna disebabkan terdapat bimbingan guru dan persekitaran yang menyenangkan. Ibu bapa yang mampu membeli buku rujukan tambahan. c) Kebudayaan Kebudayaan yang berbeza mempunyai norma dan nilai yang berbeza. Sifat-sifat baik ini akan menjamin sahsiah yang sihat. maka kanak-kanak yang membesar akan bersifat materialistik.

kedua. Hal ini jelas menggambarkan bahawa bagaimana nilai masyarakat boleh menghasilkan sahsiah individu yang tidak diingini. g) Masyarakat Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang sihat akan melahirkan anggotanya yang bertanggungjawab. berdedikasi. anak-anak muda dipengaruhi oleh rakan sebaya apabila mereka ingin diterima atau disukai oleh kumpulan rakan mereka. Pertama. Ketiga. Tetapi. tetapi bertanggungjawab juga kepada pembentukan peribadi murid iaitu nilai hidup yang dipegang dan budaya yang diterima olehnya. masyarakat yang mementingkan kekayaan dan harta benda dengan mengenepikan nilai-nilai murni akan melahirkan lebih banyak insan yang mengejar harta benda dan kemewahan. Mereka sanggup melakukan tingkah laku yang melanggar undang-undang demi memperolehi kekayaan. rajin dan sedia berkorban untuk menolong orang lain. guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid. mereka ingin membuktikan kebolehan diri dan memperolehi pengakuan dan penghargaan rakan. adalah penting untuk melihat kepada dua faktor utama tersebut iaitu faktor baka dan faktor persekitaran dalam usaha untuk membangunkan sahsiah murid-murid di sekolah nanti. sains. membangkitkan motivasi dan minat untuk belajar. f) Media Massa Media massa memberi pengaruh yang kuat terhadap pembangunan sahsiah individu. terdapat tiga cara utama bagaimana individu dapat dipengaruhi oleh rakan mereka. Oleh itu. national geography dan sebagainya akan membantu perkembangan intelek seseoran individu. . 2004: 27).Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 12 e) Pengaruh Rakan Sebaya Menurut Glidewell (dalam Mohd Ismail et al. Dengan kata lain. Pendedahan kepada media massa yang sihat adalah penting seperti program-program bercorak keagamaan. mereka terpengaruh dengan kepimpinan dan kemampuan rakan mereka. Secara langsung melalui program-program ini lebih menggalakkan individu untuk berfikir.

Penampilan 4. Baka 5. Terdapat pihak yang menuding jari untuk menafikan tanggungjawab terhadap pembentukan sahsiah remaja kini. kaitkan dengan dua faktor utama yang paling mempengaruhi diri anda dalam konteks pembangunan sahsiah. Apakah pendapat anda berkaitan dengan isu tersebut? RUMUSAN Pembangunan sahsiah merupakan penampilan kendiri seseorang secara keseluruhan iaitu dari aspek fizikal. Oleh itu ia memberi kesan yang amat besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. emosi. spiritual. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Statistik telah menunjukkan bahawa keruntuhan sahsiah di kalangan remaja semakin serius berlaku. cara berfikir dan berinteraksi.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 13 Berdasarkan pengalaman hidup anda. Ia juga tidak dapat dipisahkan dengan kepercayaan agama. Persekitaran . Bagi membangunkan sahsiah individu faktor persekitaran dan faktor keluarga adalah penting selain faktor kendiri individu itu sendiri. Akhlak 3. KATA KUNCI 1. Sahsiah 2.

huraikan apa yang dimaksudkan dengan pembangunan sahsiah. Senaraikan ciri utama dari perspektif Islam yang menunjukkan seseorang itu mempunyai sahsiah yang tinggi. 2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sahsiah? Bagaimanakah ia mempengaruhi pembentukan tersebut? JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS A Keperibadian Penilaian Jasmani Rohani Akal Perangai Sentimen Minat Cita-cita Pembinaan Akidah Penampilan Penghayatan Al-Quran Berkeluarga Perhubungan Sesama Manusia Pembangunan Jiwa / Hati Personaliti Perasaan Perlakuan Akhlak Naluri Kognitif Kecerdasan Sikap Kepercayaan Nilai-nilai Ibadah Pengetahuan Agama Adab Kehidupan Mencari rezeki Budi Pekerti . 3. Dengan menggunakan perkataan sendiri.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 14 PENILAIAN KENDIRI 1.

Tesis Sarjana. Penerbitan AlRamadhan. Dipetik pada 6 http://prpm. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kajian Program Bina Sahsiah Staf di IPTA: Kajian kes di UTM & USM. dan Zulkiflee Haron. New Jersey: Pearson Education Inc. Azmi Shah Surathman. Asmah Bee Mohd Noor & Iran Herman (1995). Belia sebagai insan cemerlang dari perspektif Islam: Kajian status beliabelia Felda Bukit Ramun. Paradigma Imam al-Nawawi Dalam Pembinaan Insan: Kajian Teks Terhadap Kitab Riyad al-Salihin.gov. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Kamus Dewan (2011).aspx?k=sahsiah&id=+Cari. S. Sayed Mahussain Sayed Ahmad. Theories of personality: Understanding persons (5th Ed. Abd Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin (1995). Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan. Singapura: Pustaka Nasional Ptd. Abdul Rahman Hamzah. Kajian sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. Pesanan kepada pemuda Islam. Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di Malaysia. (2008). Al-Ghazali (1989). Psikologi pendidikan 1: Psikologi perkembangan. Selamat Hashim. Abdullah Nashih Ulwan (1994). Johor : Unplished Thesis. Azmishah Suratman. Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pencapaian akademik. Kulai. Unpublished Article. Mohd Nasir Ripin. . Laporan Kajian. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Bangi: Tekno Edar: Azizi Yahaya. Nordiana Mohd Nor & Noordin Yahaya (2007). Ee Ah Meng (1996). Universiti Kebangsaan Islam.). Pp1-17. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Ismail Mustari.dbp. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Kuala Lumpur.my/Search. Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub (1997). Shahrin Hasim. Bimbingan mukmin pada mencari ridha al-A’lamin. Johor. Ltd. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Membina kesejahteraan remaja. Psikologi personaliti. Abd Basit Abd Samat. & Abdul Hafiz Abdullah (2004). (Terjemahan oleh Sayyid Ahmad Semait). Ramli Awang.Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 15 RUJUKAN Abdul Jalil Borham (1998). Cloninger. Petaling Jaya: Longman. (2006). Kamarul Azmi Jasmi (2002). Kluang. Psikologi pendidikan 1: Pertumbuhan dan perkembangan. Mac 2011 daripada Mohd Ismail Mustari (1999).

Timur. Wan Azmi Ramli (1992). Pembangunan masyarakat dari perspektif kebajikan. . Siti Fatimah Abdul Rahman (1993).Pengenalan Pembangunan Sahsiah | 16 Shahabuddin Hashim & Rohizan Yaacob (2007). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Teori personaliti dari perspektif Islam. Asas-asas masyarakat cemerlang. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. dan Barat. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.