Nama :sendyatmawijaya Kelas :7 b Tugas :biologi

Contoh-contoh kaki seribu

Kaki seribuatau millipede (kelasDiplopoda, sebelumnyajugadisebutChilognatha) adalahartropoda yang memilikiduapasang kaki per sekmen (kecualisekmenpertama di belakangkepala, dansedikitsetelahnya yang hanyamemilikisatu kaki).

Hewan yang bernamalatindiplopodainibiasadikenaldengan kaki seribu, meskipunjumlahkakinyabukanberjumlahseribu. Ada yang menyebutkannama lain sepertikeluwing

(bahasajawa). Tubuhnyabulatpanjang.

-Dalamsatuataudua kali terapi.Bilatergangguhewaniniakanmenggulungkantubuhnyadanpura-puramati. -Ambillahminyaktersebutdengankapas yang bersihlalutempelkanpadagigi yang berlubangatausakit. insyaAllohsakitgigiakanhilang.Padatiapsegmentubuhnyaterdapatduapasang kaki danduapasangspirakel. .Mulutnyaterdiridariduapasangmaksiladanbibirbawah. Sedikitanehmemangcarapenyajiannyanamunbagimasyarakatpedesaancarasepertiitutidaklahaneh.Gerakkanhewaninilambatdengan kaki yang bergeraksepertigelombang. -Kemudianpanggangdiataspenggorengansampainantikeluarsedikitminyakdaritubuhnya. Adapunkegunaannyaadalahsebagaiobatsakitgigi. -Ambillahsatuekordiplopodaataukeluwing.Diplopodatidakmemilikicakarberacunkarenanyahewaninibersifathebivoraataupe makansisaorganisme. -Bunuhlah agar tidakmenyiksabinatangtersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful