Nama :sendyatmawijaya Kelas :7 b Tugas :biologi

Contoh-contoh kaki seribu

Kaki seribuatau millipede (kelasDiplopoda, sebelumnyajugadisebutChilognatha) adalahartropoda yang memilikiduapasang kaki per sekmen (kecualisekmenpertama di belakangkepala, dansedikitsetelahnya yang hanyamemilikisatu kaki).

Hewan yang bernamalatindiplopodainibiasadikenaldengan kaki seribu, meskipunjumlahkakinyabukanberjumlahseribu. Ada yang menyebutkannama lain sepertikeluwing

(bahasajawa). Tubuhnyabulatpanjang.

Adapunkegunaannyaadalahsebagaiobatsakitgigi. -Ambillahsatuekordiplopodaataukeluwing. -Ambillahminyaktersebutdengankapas yang bersihlalutempelkanpadagigi yang berlubangatausakit. -Dalamsatuataudua kali terapi. insyaAllohsakitgigiakanhilang. Sedikitanehmemangcarapenyajiannyanamunbagimasyarakatpedesaancarasepertiitutidaklahaneh. .Diplopodatidakmemilikicakarberacunkarenanyahewaninibersifathebivoraataupe makansisaorganisme.Gerakkanhewaninilambatdengan kaki yang bergeraksepertigelombang.Padatiapsegmentubuhnyaterdapatduapasang kaki danduapasangspirakel. -Bunuhlah agar tidakmenyiksabinatangtersebut.Bilatergangguhewaniniakanmenggulungkantubuhnyadanpura-puramati. -Kemudianpanggangdiataspenggorengansampainantikeluarsedikitminyakdaritubuhnya.Mulutnyaterdiridariduapasangmaksiladanbibirbawah.