Nama :sendyatmawijaya Kelas :7 b Tugas :biologi

Contoh-contoh kaki seribu

Kaki seribuatau millipede (kelasDiplopoda, sebelumnyajugadisebutChilognatha) adalahartropoda yang memilikiduapasang kaki per sekmen (kecualisekmenpertama di belakangkepala, dansedikitsetelahnya yang hanyamemilikisatu kaki).

Hewan yang bernamalatindiplopodainibiasadikenaldengan kaki seribu, meskipunjumlahkakinyabukanberjumlahseribu. Ada yang menyebutkannama lain sepertikeluwing

(bahasajawa). Tubuhnyabulatpanjang.

. -Ambillahsatuekordiplopodaataukeluwing. insyaAllohsakitgigiakanhilang. -Bunuhlah agar tidakmenyiksabinatangtersebut.Bilatergangguhewaniniakanmenggulungkantubuhnyadanpura-puramati. -Dalamsatuataudua kali terapi.Diplopodatidakmemilikicakarberacunkarenanyahewaninibersifathebivoraataupe makansisaorganisme. -Ambillahminyaktersebutdengankapas yang bersihlalutempelkanpadagigi yang berlubangatausakit.Gerakkanhewaninilambatdengan kaki yang bergeraksepertigelombang. Sedikitanehmemangcarapenyajiannyanamunbagimasyarakatpedesaancarasepertiitutidaklahaneh. Adapunkegunaannyaadalahsebagaiobatsakitgigi.Padatiapsegmentubuhnyaterdapatduapasang kaki danduapasangspirakel. -Kemudianpanggangdiataspenggorengansampainantikeluarsedikitminyakdaritubuhnya.Mulutnyaterdiridariduapasangmaksiladanbibirbawah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful