Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Konsep · Objektif · Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seha rusnya dapat: 1. 2. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran

mendengar dan bertutur; 3. 4. menerangkan beberapa k aedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Memilih Media Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR

2

Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini,

kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat.

Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembe lajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagai nya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan berkenaan. kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi

3

rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. untuk (c) menyampaikan ucapan bertatasusila meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. intonasi. Walau bagaimanapun. memadan. gaya. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. menaakul. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). menggunakan nada. menghasilkan permintaan yang mudah diri sendiri dan orang lain. sebutan. Semasa bertutur. (e) bercerita kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti ayat. Perlakuan bahasa. mendengar 4 . seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. sajak mengikut nada. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental dan membaca secara berkesan. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. dan suara secara berkesan. syair. melafazkan dialog dan puisi (pantun. intonasi. (f) menyampaikan berita dan laporan kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. dan (i) berbincang dan berbahas menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. rima dan nada yang sesuai. (d) bersoal jawab kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. nada dan intonasi. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna.(b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. (h) berlakon dan melafazkan puisi memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. sebutan.

(c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat ). (d) Aspek fizikal. /b/. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /s mak/ dan seumpamanya. (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. frasa kata dan ayat. Misalkan bunyi-bunyi. sebutan dan maknanya. sebaliknya jika jeda digunakan. persekitaran. suku kata. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. perkataan. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. Dalam hal ini. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. /a/. kecerdasan otak. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. struktur. jangan tembak. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. Dalam ayat. bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! 5 . jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. rangkai kata atau ayat. kesihatan. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. Aspek ini penting.Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. jangan/tembak. (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. /t/. Misalnya ungkapan.

Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Misalnya. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. Re. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. kewujudannya lebih jelas.(e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa meliputi bidang fonologi. betul dan betul. Mi. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Pun demikian dalam bahasa Melayu. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran muridmurid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. Ti dan Do setiap nada mewakili satu suku kata. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. La. Fa. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat . manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) menyebut dengan jelas. So. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. lancar dan berkesan. formula. 6 . sintaksis dan semantik.

bertemu ramah. Memberi arahan kepada rakan. Berbual melalui telefon. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. Simulasi. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Menerangkan gambar dan ba han grafik. Mengadakan perbahasan. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan.(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) memberi penerangan dan al asan. Sebenarnya. Memberi taklimat dan ceramah. bertutur secara bertatasusila. Membina soalan berdasarkan bahan. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. membina soalan untuk mencari maklumat. mempelajari. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. Main peranan. Permainan komunikatif. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. menunjuk arah. Perbincangan forum. mengusai bahasa 7 . kanak-kanak sentiasa memperoleh. Teater bercerita. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. bertukar-tukar pendapat dan maklumat.

iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. Di sekolah. mengajuk. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. perbincangan. Proses Mendengar Umumnya. memperoleh maklumat (pengajaran guru. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. perbincangan dan mesyuarat). filem). dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut.mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. televisyen. Justeru. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. aspek pendenga ran amat kurang diberi perhatian oleh guru. untuk mendapa t hiburan (radio. Manakala dalam kehidupan harian pula. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. dialog dan kesusasteraan). Ini bermakna. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. 8 . Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara p roses yang kedua berlaku melalui pendengaran. lakonan. Mereka meniru. dialog. komunikasi lisan melibatkan dua proses.

dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. nama orang-orang Konsep-konsep asas dalam kemahi ran Mendengar: Justeru sebenarnya. dan keadaan/ konteks. melakukan arahan/ tindak balas.Dalam erti kata lain ketika mendengar. mengenal pasti mood penutur. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. Justeru. suasana. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. menggunakan terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. dan mengesan pengaruh penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. mentafsir makna-makna yang te rsirat. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. 9 . mengenal pasti isi-isi yang tersirat. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. Akhirnya. memahami. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. mencari isi-isi penting. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima.

bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. dengan beremosi. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzi k. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat.Sehubungan dengannya. dan neurologi. bukti dan estetika. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. hujah dan bukti tertentu. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. secara menebuk-nebuk. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. secara bertelau-telau. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. (c) (d) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. tanpa tindak balas. didengar dan dingati. aspek fizikal. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. hujah. dan secara kritikal. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. secara berhati-hati dengan pen gamatan. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. psikologi. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. difahami dan diingat. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. 10 . untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. dan berpusatkan idea utama. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. (e) (f) (g) (h) (i) pendenga ran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan.

memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat.Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal 11 . dan keduanya. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. Latihan 1. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? 2. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa.

Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat.Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Peringkat Penguasaan · Unsur dan Faktor Keberkesanan · Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. 12 . aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. antara kemahiran berkenaan. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaru hi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. pendekatan. kaedah. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Sebagaimana kebiasaan. Telah ditegaskan. Membaca dan Menulis. Hasil Pembelajaran 1.

aspek sebutan. kefasihan. gaya dan isi penyampaian. 13 . pertengahan dan maju. seperti intonasi frasa dan ayat. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Peringkat Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan.Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. tatabahasa. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. kelancaran. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. Dengan demikian.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur.

Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. forum. (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bercerita dengan me nggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. Membaca iklan. dan Membuat ayat-ayat daripada gamba r. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. permainan. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. berhubung dengan peribadi seseorang. Memberi arahan. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Memberi ceramah. masa bersekolah. dan Membuat ulasan. persekitaran dan di rumah. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. syarahan (yang disediakan). Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. 14 . perbualan atau dialog. Mengambil bahagian dalam perbahasan. Mendeklamsi puisi. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. perbincangan. ibu dan bapa. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. seminar dan lain-lain. prosedur dan peraturan. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. pengalaman. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. proses dan sebagainya. objek. peraturan-peraturan. Memberi ucapan pendek dan mudah. Memberi komen secara mudah. rakan. Membuat ayat tentang diri. kejadian.Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bert atasusila. Mengambil bahagian dalam perbincangan. Menerangkan proses. diskusi. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. kejadian.

(e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza.peringkat. jiran tetangga.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. novel dan sebagainya. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan mas yarakat di bandar-bandar. gigi. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. dan Mengkritik cerpen. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. (c) Fizikal: Hal ini. faktor. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. Antara lain. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . tahap pendidikan. menyampai dan memproses maklumat . Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan mu rid-murid. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. Umumnya. pendapat.(k) (l) Menyampaikan komen. puisi. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kadar kanak-kanak dan perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan pertumbuhan 15 . gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. laporan atau ulasan. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan.

Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa ber tutur. aktiviti proses pengajaran dan pembel ajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menj urus kepada sesuatu aktiviti tertentu. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. Ini kerana. 16 . Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan.perkembangan kanak-kanak lelaki. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. (g) Paling penting. Justeru. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. (b) Kemahiran mendengar. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. membaca dan menulis. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. dalam proses pertuturan. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya.

kaedah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. Kaedah. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Kaedah · Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. Bagi tujuan menentukan 17 . Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif.

guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah mengenainya. demikian. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. menguasai kemahiran membuat tanggapan. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Dengan berbuat merancang dan memilih aktiviti yang sesuai guru boleh menentukan fokus utama demikian pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. berurutan dan menyaling. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). Walau bagaimanapun. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). perlu dilakukan serentak. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Demikian juga. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar.kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Dengan 18 . Tegasnya. Antara lain. Sehubungan dengannya. nada dan intonasi tertentu. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. mengingat.

maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian.(b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Tujuannya. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Walau bagaimanapun Walkins (1975). guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunak an alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Oleh itu. guru perlu mempelajari bahasa kedua. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. Apabila murid-murid Sebaliknya. 19 . Maka. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. misalnya oleh guru. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid.

yakin dan berkesan. Dengan ini. Ini bermakna. Dengan demikian. 20 . penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. mengingati. lawatan. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Melalui pendekatan ini.(b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan l ebih berjaya jika murid mempun yai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Justeru. keratan akhbar. Dengan demikian. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa.

iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan.umur saya ni baru 35 tahun.Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Saya berkahwin pun belum. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 . Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Pak cik ? (terdiam) Cik adik. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita kemahiran bertutur. Dengan itu. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kakitangan pos Lain kali panggil saya abang atau encik. Sebenarnya. Dia pak cik saya. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Contohnya. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut.. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. : : : : : : Pak cik. Tanpa latihan daripada guru.. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut.

Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. lukisan. lakaran. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. Kelebihan kaedah terus. iaitu dengan cara mendengar. gerak laku dan lain-lain. 22 . murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut.mereka. Kaedah ini dianggap berjaya. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. (c) (d) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. lakonan. Guru menggunak an teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut.

milk. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut.Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. susu. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. to school. ketika memilih perkataan. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Justeru. 23 . guru terlebih dahulu. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Sehubungan dengannya.

Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan buka n penulisan. Dengan demikian. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. Setelah menguasai sebutan. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. murid dilatih tubi untuk berdialog. Walau bagaimanapun. Di samping itu. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Bahasa merupakan s atu kebiasaan atau kelaziman. dan Bahasa berbeza anta ra satu sama lain.Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. iaitu melalui kemahiran bertutur. khasnya latihan bertutur secara intensif. Pun demikian. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. 24 . Berdasarkan prinsip tersebut. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz.

perbincangan. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. dialog. untuk berkomunikasi dengan berkesan. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). bermakna guru tersebut sedang memilih 25 . murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. Oleh itu. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur.Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Dalam pengajaran bertutur. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. Ini bermakna. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Dengan kata lain. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. sumbang saran.

Perbincangan. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Sebenarnya. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Penyelesaian masalah. Main peranan dan si mulasi.dan menentuka n teknik pengajaran yang paling sesuai. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Drama atau lakonan. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. 26 . Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi. Sebagaimana teknik. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. lancar dan tepat. Permainan bahasa. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Walau bagaimanapun. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Bersoal jawab. seseorang guru boleh menggabung kan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. cara pengendalian.

Ali menendang bola di padang. 27 . dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang ber beza. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas.Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Ali . daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Ali menendang bola. kelemahan menyeb ut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Murid-murid. Bola. Ali menendang bola. ikut cikgu sebut. Bola. Misalnya. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid.

Dia mengguna kan kerbau untuk membajak tanah. iii. Makan kuih di pinggan. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. ii. Mari kita duduk. Sila masuk ke dalam. Di samping itu. Selamat datang. Minum air kopi. Dia bekerja di sawah.Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Sudilah minum. Janganlah segan-segan. kad imbasan bergambar. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. mengikut rentak dan nada yang tertentu. carta bergambar. Apa khabar sekarang. i. 28 . Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Pak Abu seorang petani.

Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. mempunyai jurang maklumat. Dalam latihan ini. Umumnya. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Kemudian. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 . murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Dalam latihan penghasilan pula.

ada bilik kosong atau tidak. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar.untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. simulasi dan lakonan. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Hotel mempunyai dua bilik kosong. · · · · · · · · · · · · · · · · · · Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. satu bilik 30 . perbincangan. anda tiba di sebuah hotel. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Tanyakan harga bilik itu. Sebaik-baiknya. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu.

untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. sarapan pagi bagi pelanggannya. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. 31 . unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi.00 dan RM 15. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. selaras dan menyaling.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Oleh itu. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah.

Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Penyediaan Rancangan Pen gajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur · Objektif. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. dan 2. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Hasil Pembelajaran 1. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Langkah-langkah Sebelum. Semasa dan Selepas Aktiviti · Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. langkah pengajaran sebelum. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 32 .

guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. Kemahiran Variasi Rangsangan v. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. tepat dan berkesan. menyatakan. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain.Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. menghuraikan. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad 33 . psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). Kemahiran Menggunakan Papan Tulis iv. Kemahiran Menyoal Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri Menulis Ranca ngan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. Justeru. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. Maknanya. Kemahiran Peneguhan ii. Cuma. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. menggunakan dan menyelesaikan). Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini.

semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. keadaan dan keselamatan murid-murid. kumpulan atau berpasangan. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i iii). (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. kad imbasan. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. bahan stensilan. bahkan secara individu sekiranya perlu. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. mencukupi. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang).kiu. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: 34 . Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). gambar. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. kaedah dan teknik pengajaran. pendekatan. Paling penting sebagai tindakan susulan. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Sesuai dengan kebudayaan. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. (b) (c) Pendekatan. guru. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang 35 . Sehubungan dengannya. merangsang. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. Dalam hal ini. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). isi pelajaran dan bahan. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. Selaras dan menepa ti hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. adat res am. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. iaitu aspek rangsangan. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. mendorong.Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. menggerak. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. pemikiran dan tingkah laku. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. Antara lain.

Selain itu. kelas dan antara sekolah dan wilayah. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. (e) Bahan yang jimat dan murah kewajaran kosnya (munasabah). bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . minat. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas.semasa. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. carta. ekonomik digunakan secara berulang perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana bahan berkenaan perlu kali. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. saiz. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. kebolehan. tahap pencapaian. kandungan bab kepada bab yang lain. latar belakang. Sebenarnya. perkara yang boleh diberi perhatian. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. Antara lain. 36 . pengalaman murid-murid. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. Sehubungan dengannya. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. ilustrasi dan grafik. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. (g) Bahan yang bersifat luwes . (ii) urutan susunan bahan perlu teratur mempunya i hubungan.mengandungi fakta bersepadu. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. (v) bahan umum kepada bahan teori.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. gambar-gambar bersiri. Hal ini demikian kerana reka letak. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. (f) Bahan yang praktikal dari segi boleh guna. dan (vi) bahan mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. filem dan slaid.

murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. kepala. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampai kan sesuatu maksud. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. seni kata lagu.Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. Antara l ain. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. peta. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh contoh sebutan. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. kawasankawasan perindustrian. Di samping itu. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. nada. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. Contohnya adalah seperti dialog. Selain itu. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. rajah. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. jadual. 37 . dan petikan karangan. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan.

Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. Contohnya. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. bacaan sajak.Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuma n yang dibuat di lapangan te rbang. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. Sabah. forum. di stesen keretapi. 38 . dan dalam upacara-upacara tertentu. Boneka (a) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. laporan cuaca. berita pengumuman. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. wawancara. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3.00 petang. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu.

(e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton ra kaman drama. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. 39 . Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka.(b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan.

40 . media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna.Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. gembira. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Dengan demikian. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. Sesungguhnya. Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang mena rik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. takut. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. marah dan sebagainya.

aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 .Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Hasil Pembelajaran 1. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. Justeru. dan 2.

Nada. Contohnya. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. Dengan itu. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. Tegasnya. gerak mata. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi.Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. betul dan berkesan. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. Selain itu. Demikian juga. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. dia mampu membent uk frasa dan ayat-ayat yang betul. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. membuat taakulan. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. mempersilakan makan. 42 . memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat.

Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. pendapat. v. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. gh. sy. suku kata. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat mel ahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan mak sud yang hendak disampaikan. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. frasa dan ayat-ayat. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. z. Misalnya. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. Keduanya. Baiklah. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. 43 . kemudian. kehendak dan sebagainya. Pertamanya. Dengan itu. hentian dan intonasi. iaitu untuk melahirkan perasaan. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. Selain itu. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. s dan f. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu.Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran.

Pemarkatan. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Membaca kuat. Dengan membaca kuat. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Misalnya. Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahaw a hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyu ruh murid menyebut. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca.Teknik menguji kemahiran bertutur Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Murid mendengar sebutan perkataan. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. 44 . Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini.

Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. Ali. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mere ka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). gambar. peta.Guru Murid : : Beritahu rakan kamu bahawa sa ya akan datang ke rumahnya esok. cikgu akan ke rumah kamu esok. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. 45 .

frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang be tul. batasan masih ada. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. (a) (b) (c) (d) (e) Guru memberi murid petikan cerita pendek. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaha raan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. Murid membaca senyap. dan tekanan yang betul. . Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. Guru membaca kuat petikan. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada mur id bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai.sebutan. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat.sederhana panjang. Oleh itu. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Walau bagaimanpun. Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). intonasi. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa.Membaca Kuat (a) (b) Aspek yang diuji Bahan . Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan Masa yang sesuai untuk membaca terkawal. 46 . ialah 2-3 minit. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. Kecekapan menggunakan kata. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. pe rtuturan dan intonasi. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid).

guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. · Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran 47 . sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri.Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: · Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. Dengan demikian. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Misalnya: Pilih dua orang murid. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. tidak jauh dari balai polis itu. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid.

Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. Wah. Apakah cita-cita kamu? ii. Untuk menentukan markat yang sesuai. ii. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? 48 . Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. iii. i. iii. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Soalan: i.Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan.

... Senarai Semak untuk Pemarkatan... (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah dengan selamat. sama dan sebagainya... (b) (c) megelompok misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya... Nama Murid: . menyusun dan melengkapkan kepentingan dan seumpamanya......... menyusun perkataan menjadi ayat.... tempat menyusun maklumat mengikut saiz. memadankan pasangan.... warna.. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadan kan memadankan objek dengan tulisan.. Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 J = J= 2 1 0 melalui telefon. isi karangan dll.. pelaporan 49 . prosedur. kediaman......... forum dll menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu main peranan dalam lakonan... dialog.. lakonan.. berinteraksi simulasi projek dll....... bahan projek: kos..... aspek yang berlawanan...... kumpulan etnik dan sebagainya... buah-buahan.............. peristiwa.......... umur...... forum dll perbincangan mengenai prestasi.................. gambar dengan tempatnya dan memadan kan harga dengan objeknya..Penilaian kemahiran lisan.

iv. darabkan semuanya dengan 2. 14 dan 40. betul sebutan. sebutan. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. Untuk mengubah markat kepada peratus. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan.Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. menjadi 12. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. intonasi. intonasi atau tatabahasa. Misalnya. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. v. 7 dan 20. penghasilan bahan. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. sebutan kefahaman ketatabahasa n keluasan perbendaha raan kata. awal 50 . Di sini. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. iaitu: i. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. ii. Jumlah markatnya = 66. jika pencapaian murid ialah 6. dan kelancaran pertuturan. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. intonasi. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. Jawapan salah. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. iii. pemilihan perkataan dan tatabahasa.

sedar dan pandai menggunakan pendekatan. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan bai k dan berkesan. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 . Pada pendapat anda. Guru mesti faham. kaedah dan te knik pengajaran dan pembel ajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu.diajar dan perlu dikuasai oleh murid. (a) (b) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu.

Skimming dan Scanning Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar.2 Menghuraikan teknik bacaan. Ekstensif.Tajuk 6 Kemahiran Membaca · Matlamat dan Jenis Bacaan · Peringkat Pengajaran Bacaan · Teknik Bacaan Intensif. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. skimming dan scanning. peringkat bacaan dan teknik bacaan. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. kaedah.1 Menjelaskan kemahiran membaca. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Hasil Pembelajaran 1. 52 . ekstensif. matlamat. jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Walau bagaimanapun. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca.

Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Daripada kemahiran ini. Ekstensif.Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: · Mekanis · Mentalis · Intensif · Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: · Kesediaan membaca · Prabacaan · Mekanis · Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: · Intensif · Ekstensif · Skimming · Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. mereka dapat me mperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan 53 . Skimming dan Scanning Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: · · · Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. bertulis.

memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. mengkaji ciri-ciri tatabahasa.Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. membaca mengikut intonasi. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. nada dan tekanan yang betul . Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. fahami pula jenis-jenis bacaan. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. 54 .

55 . dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Kesimpulannya. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan.al (1994). kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Dari segi fizikal. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif.Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. keseronokan dan terhibur. Dari segi emosi. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. keupayaan matanya mengecam bentuk. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. pengalaman dan persekitaran. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Dari segi mental pula. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal.

murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendenga ran . Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. kaedah terus. koordinasi psikomotor. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. suku kata. perkataan. Pada tahap ini. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. frasa dan ayatayat mudah. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca.Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. aktiviti pendengaran. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. peringkat Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. bunyi kata dan abjad atau mengeja. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan. 56 . dan latihan bahasa pertuturan. latihan menajamkan daya ingatan.

57 . iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. membaca teliti. latihan kosa kata. membaca pemahaman. Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Sementara membaca telaah bahasa. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa.Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. diskusi umum dan sebagainya. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. ditegaskan. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. Teknik Bacaan Banyak bahan yang perlu kita baca ! Bacaan Intensif Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Dalam membaca telaah isi. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat.

Mengesan. intonasi. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. betul dari segi sebutan. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda ba caan dengan baik. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal 58 . dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat.Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai.

pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. (b) (c) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. meningkatkan kepantasan membaca. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. daftar kata yang terdapat dalam buku. dan menaakul isi bacaan. rangka kasar. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. Pertama. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. 59 . Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. menambah kemahiran memahami. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. sesuai dengan minat. sikap dan cita-cita pelajar. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. pengalaman. umur. Ketiga. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. meneliti indeks. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan.Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. jantina. bab. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. kandungan dan sebagainya. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. dan Bahan-bahan yang berbeza. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Kedua. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. Melalui bacaan ini. atau melihat judul. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca.

walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk skim . apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. (f) (g) (h) (i) (j) Menambah minat membaca. (d) Semasa membaca perenggan pertama. teknikal dan sebagainya. Membentuk tabiat gemar membaca. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. 60 .(d) Memperkaya bahasa . Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. (c) Bacalah perenggan pertama. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. Carilah maklumat tentang pengarang. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. struktur ayat dan sebagainya. ungkapan. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. Konteks ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif.perbendaharaan kata. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah.

perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat.(e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan yang penting dan fakta. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. 61 . gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. dan anda akan dapati idea (f) Baca perenggan akhir dn teliti dan rumusan. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Kecepatan membuat skiming ini.

Walau bagaimanapun. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. kaedah. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang 62 .Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN · Pendekatan Binaan. cerakinan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. komunikatif sebut. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa. pendekatan. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa · Kaedah Pandang Sebut · Kaedah Abjad · Kaedah Fonik Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Cerakinan.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan.

Unsur-unsur yang kecil akan membent uk unsur yang lebih besar. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Abjad dan Fonik PENDEK ATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 .Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : · Binaan · Cerakinan · Komunikatif · Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan · · · Pandang Sebut Abjad Fonik Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan dan Kaedah Ba caan Asas Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Cerakinan. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Dalam pengajaran kemahiran membaca. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar.

murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Sebagai contoh. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja.pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. dan penilaian makna. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. laporan/ulasan buku dan choral speaking. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna . dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. murid- 64 . Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Jadi. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. Bagi setiap peringkat. interpretasi & inferens. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. teater pembaca. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Dalam sesuatu proses membaca. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. terdapat tiga peringkat pemahaman. iaitu lateral. pada peringkat lateral.

Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Pada peringkat interpretasi & inferens. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. Kesimpulannya. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. pendekatan ini memanfaatk an pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. tatabahasa. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. ragam. grafik. laras bahasa. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar.murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. 65 . Sebagai contoh.

Mengikut kaedah ini. Semasa kad diimbaskan. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut KAEDAH PANDANG SEB UT Menyebut Perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Membina dan membaca ayat Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. 66 .al. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali.Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. mereka perlu mengenali banyak lambang. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. Menurut Juriah Long et.

maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. Dalam kaedah ini. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. e. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja.al. i. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf a hingga z mengikut susunan. biasanya.Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a z. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. 67 . Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. perkataan dan frasa Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. Setelah murid menghafal semua nama huruf. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. 1994). pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. o.

dan pembentuk an perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Selamat mencuba dan berjaya! 68 . Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda .Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan Membatan g suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. pembentukan suku kata. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.

Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Know. tatacerita dan teater pembaca.Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pel ajaran. KWLH. Recite(SQ3R). Review.How.What. RADAR. Read. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. Review. Read. dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca.(KWLH). Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Question. Hasil Pembelajaran 1. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.Learn. 69 .Recite (3R).

Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. KWLH . Review. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Question. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. gambar-gambar atau ilustrasi. dan lain-lain (a) (b) (c) Lingkaran Soalan.Tatacerita .Lea rn.Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. tajuk-tajuk kecil. Review. Question. (b) Know. 70 . Lingkaran Soalan. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. Read. lakaran grafik. Review. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Teater Pembaca · · Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Bimbingan Menjangka.Recite (3R). Recite(SQ3R). Tatacerita Bimbingan Menjangka. Read.How. Teater Pembaca Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. membaca perenggan pengenalan.What. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempe rsoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan. Read. (c) (KWLH). Recite (SQ3R) 1. SQ3R adalah singkatan bagi.

Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Knowledge. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Setelah selesai membaca. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Ketika membaca. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Learn.Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 . pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. What.

Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan.tambahan. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. A R Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Lima langkah RADAR ialah: R Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. idea atau tempat. barang. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. barang. Discuss. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. idea. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 . idea atau tempat. Analogize. Dalam konteks pengajaran. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. A Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Apply. Read. D Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri.

suasana cerita. Penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.

Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan; Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon; Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog; Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) (b) (c) Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa;

73

(d) (e) (f)

Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan

(g)

Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

. .

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002 ). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Dr. (norliza_ab@yah oo. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 . ISMAIL BIN ABD. USM) Cert.com) Kelulusan: M.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.D (Kesusasteraan Melayu.com. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) PUAN NORLI ZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.Ed (Pengajian Kurikulum. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.my) Kelulusan: Ph.Ed (Pengajian Melayu. UPSI) M. UKM) Bac. Pend.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 .

Lampiran B STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .