Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Konsep · Objektif · Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seha rusnya dapat: 1. 2. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran

mendengar dan bertutur; 3. 4. menerangkan beberapa k aedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Memilih Media Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR

2

Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini,

kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat.

Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembe lajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagai nya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan berkenaan. kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi

3

sebutan. Walau bagaimanapun. Semasa bertutur. untuk (c) menyampaikan ucapan bertatasusila meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. nada dan intonasi. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. intonasi. menghasilkan permintaan yang mudah diri sendiri dan orang lain. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. melafazkan dialog dan puisi (pantun. rima dan nada yang sesuai. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. menaakul. (f) menyampaikan berita dan laporan kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. (e) bercerita kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti ayat. menggunakan nada. (h) berlakon dan melafazkan puisi memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. mendengar 4 . secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. dan (i) berbincang dan berbahas menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. sebutan.(b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami. dan suara secara berkesan. sajak mengikut nada. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. Perlakuan bahasa. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental dan membaca secara berkesan. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. gaya. intonasi. syair. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. (d) bersoal jawab kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. memadan. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak.

frasa kata dan ayat. /a/. suku kata. (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. Misalnya ungkapan. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. kecerdasan otak. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu].Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. rangkai kata atau ayat. persekitaran. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. Dalam ayat. (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. Dalam hal ini. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. sebaliknya jika jeda digunakan. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. /t/. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /s mak/ dan seumpamanya. (d) Aspek fizikal. perkataan. jangan tembak. jangan/tembak. kesihatan. sebutan dan maknanya. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. struktur. /b/. Misalkan bunyi-bunyi. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. Aspek ini penting. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! 5 . murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat ).

Intonasi dalam ayat sama ada menaik. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa meliputi bidang fonologi. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. betul dan betul. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Misalnya. sintaksis dan semantik. La. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran muridmurid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. lancar dan berkesan. formula. Fa. Ti dan Do setiap nada mewakili satu suku kata. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) menyebut dengan jelas. Pun demikian dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. kewujudannya lebih jelas. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat.(e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat . (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. 6 . Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. Mi. Re. So.

Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. Berbual melalui telefon. Teater bercerita. bertemu ramah.(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) memberi penerangan dan al asan. Menerangkan gambar dan ba han grafik. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Permainan komunikatif. berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Memberi taklimat dan ceramah. Perbincangan forum. mengusai bahasa 7 . membina soalan untuk mencari maklumat. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. Main peranan. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. mempelajari. kanak-kanak sentiasa memperoleh. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Simulasi. Membina soalan berdasarkan bahan. menunjuk arah. bertutur secara bertatasusila. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. Mengadakan perbahasan. Memberi arahan kepada rakan. Sebenarnya.

Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. dialog dan kesusasteraan). murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. mengajuk. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. Justeru. 8 . Mereka meniru. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. perbincangan dan mesyuarat). alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. aspek pendenga ran amat kurang diberi perhatian oleh guru. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. Ini bermakna. Proses Mendengar Umumnya. lakonan. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara p roses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Manakala dalam kehidupan harian pula. komunikasi lisan melibatkan dua proses. perbincangan. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. memperoleh maklumat (pengajaran guru.mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Di sekolah. televisyen. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. dialog. filem). untuk mendapa t hiburan (radio.

mencari isi-isi penting. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. dan mengesan pengaruh penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. Akhirnya. iaitu seperti memberi yang baik sahaja.Dalam erti kata lain ketika mendengar. Justeru. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. melakukan arahan/ tindak balas. 9 . Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. menggunakan terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. mentafsir makna-makna yang te rsirat. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. dan keadaan/ konteks. mengenal pasti mood penutur. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. nama orang-orang Konsep-konsep asas dalam kemahi ran Mendengar: Justeru sebenarnya. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. memahami. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. suasana. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima.

difahami dan diingat. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzi k. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. secara bertelau-telau. hujah. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. tanpa tindak balas. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. psikologi. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. secara menebuk-nebuk. bukti dan estetika. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. hujah dan bukti tertentu.Sehubungan dengannya. secara berhati-hati dengan pen gamatan. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. dan berpusatkan idea utama. dan neurologi. dan secara kritikal. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. (e) (f) (g) (h) (i) pendenga ran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. didengar dan dingati. (c) (d) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. 10 . kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. dengan beremosi. aspek fizikal. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini.

Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. dan keduanya. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. Latihan 1. Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal 11 . Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? 2. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut.

Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. antara kemahiran berkenaan. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Telah ditegaskan. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa.Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Peringkat Penguasaan · Unsur dan Faktor Keberkesanan · Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. Sebagaimana kebiasaan. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaru hi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. kaedah. Membaca dan Menulis. pendekatan. Hasil Pembelajaran 1. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. 12 .

gaya dan isi penyampaian. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Dengan demikian. seperti intonasi frasa dan ayat. 13 . iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. tatabahasa.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. kefasihan.Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. Peringkat Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. pertengahan dan maju. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. aspek sebutan. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. kelancaran.

forum. kejadian.Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bert atasusila. peraturan-peraturan. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. objek. diskusi. Mengambil bahagian dalam perbahasan. Memberi ucapan pendek dan mudah. pengalaman. berhubung dengan peribadi seseorang. permainan. proses dan sebagainya. dan Membuat ulasan. Memberi ceramah. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. Mengambil bahagian dalam perbincangan. dan Membuat ayat-ayat daripada gamba r. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. ibu dan bapa. persekitaran dan di rumah. syarahan (yang disediakan). Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. kejadian. prosedur dan peraturan. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Menerangkan proses. Membaca iklan. rakan. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. Memberi arahan. masa bersekolah. seminar dan lain-lain. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. perbualan atau dialog. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. Mendeklamsi puisi. 14 . (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bercerita dengan me nggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. perbincangan. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. Membuat ayat tentang diri. Memberi komen secara mudah. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu.

laporan atau ulasan. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan mas yarakat di bandar-bandar. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan mu rid-murid. tahap pendidikan. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kadar kanak-kanak dan perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan pertumbuhan 15 . Umumnya. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu.peringkat. Antara lain. faktor. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh.(k) (l) Menyampaikan komen. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. (c) Fizikal: Hal ini. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. dan Mengkritik cerpen. pendapat. puisi. gigi. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. novel dan sebagainya. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. menyampai dan memproses maklumat . tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. jiran tetangga. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa.

(d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. Justeru. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. (g) Paling penting. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. (b) Kemahiran mendengar. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. aktiviti proses pengajaran dan pembel ajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menj urus kepada sesuatu aktiviti tertentu. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. Ini kerana. 16 . (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa ber tutur. dalam proses pertuturan. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum.perkembangan kanak-kanak lelaki. membaca dan menulis. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh.

Bagi tujuan menentukan 17 . Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. kaedah. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kaedah. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif.Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Kaedah · Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan.

terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Dengan 18 . perlu dilakukan serentak. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah mengenainya. Sehubungan dengannya. nada dan intonasi tertentu. Walau bagaimanapun. mengingat. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. menguasai kemahiran membuat tanggapan. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. Demikian juga. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. demikian. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Tegasnya. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Dengan berbuat merancang dan memilih aktiviti yang sesuai guru boleh menentukan fokus utama demikian pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur.kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. Antara lain. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). berurutan dan menyaling.

misalnya oleh guru. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. guru perlu mempelajari bahasa kedua. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan.(b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunak an alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Walau bagaimanapun Walkins (1975). Maka. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Oleh itu. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Tujuannya. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Apabila murid-murid Sebaliknya. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. 19 .

Dengan ini. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan.(b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. Dengan demikian. mengingati. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan l ebih berjaya jika murid mempun yai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Ini bermakna. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. keratan akhbar. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Dengan demikian. 20 . Justeru. yakin dan berkesan. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. lawatan. Melalui pendekatan ini. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

Contohnya.. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Dia pak cik saya. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan.Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. Sebenarnya. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Pak cik ? (terdiam) Cik adik. Tanpa latihan daripada guru. Kakitangan pos Lain kali panggil saya abang atau encik. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita kemahiran bertutur. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. : : : : : : Pak cik.umur saya ni baru 35 tahun. Dengan itu. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Saya berkahwin pun belum. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya.. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 .

lakonan. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. 22 . Berdasarkan ciri-ciri di atas itu.mereka. murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. Guru menggunak an teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. gerak laku dan lain-lain. Kelebihan kaedah terus. iaitu dengan cara mendengar. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. Kaedah ini dianggap berjaya. lakaran. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. lukisan. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. (c) (d) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan.

guru terlebih dahulu. to school. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. milk. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. ketika memilih perkataan. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga.Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. 23 . Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Justeru. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Sehubungan dengannya. susu.

Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan buka n penulisan. iaitu melalui kemahiran bertutur. 24 . Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Setelah menguasai sebutan.Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. Walau bagaimanapun. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Bahasa merupakan s atu kebiasaan atau kelaziman. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Berdasarkan prinsip tersebut. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. murid dilatih tubi untuk berdialog. khasnya latihan bertutur secara intensif. Di samping itu. Pun demikian. Dengan demikian. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. dan Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing.

dialog. Oleh itu. bermakna guru tersebut sedang memilih 25 . Ini bermakna. perbincangan. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). sumbang saran. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Dalam pengajaran bertutur. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. untuk berkomunikasi dengan berkesan.Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Dengan kata lain. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya.

lancar dan tepat. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Penyelesaian masalah. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. Sebenarnya. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep.dan menentuka n teknik pengajaran yang paling sesuai. Main peranan dan si mulasi. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. cara pengendalian. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Permainan bahasa. Bersoal jawab. Walau bagaimanapun. Perbincangan. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Sebagaimana teknik. Drama atau lakonan. seseorang guru boleh menggabung kan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. 26 . kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut.

dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang ber beza. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid.Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Bola. Ali menendang bola di padang. kelemahan menyeb ut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Ali menendang bola. Misalnya. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Bola. ikut cikgu sebut. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Ali . 27 . Murid-murid. Ali menendang bola. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan.

Selamat datang.Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. ii. kad imbasan bergambar. 28 . Pak Abu seorang petani. Dia mengguna kan kerbau untuk membajak tanah. Apa khabar sekarang. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Mari kita duduk. Sila masuk ke dalam. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. iii. Di samping itu. Janganlah segan-segan. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Minum air kopi. i. Makan kuih di pinggan. Dia bekerja di sawah. Sudilah minum. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. carta bergambar.

membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Dalam latihan penghasilan pula. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Umumnya. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Kemudian. Dalam latihan ini. mempunyai jurang maklumat. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 .

ada bilik kosong atau tidak. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. anda tiba di sebuah hotel. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Sebaik-baiknya. perbincangan. simulasi dan lakonan. · · · · · · · · · · · · · · · · · · Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. satu bilik 30 .untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Tanyakan harga bilik itu. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ.

kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. selaras dan menyaling. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. sarapan pagi bagi pelanggannya. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi.00 dan RM 15. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. 31 . (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini.untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Oleh itu. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan.

semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 32 . Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. Langkah-langkah Sebelum.Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Penyediaan Rancangan Pen gajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur · Objektif. langkah pengajaran sebelum. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Semasa dan Selepas Aktiviti · Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. dan 2. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran 1.

menghuraikan. Maknanya. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran Variasi Rangsangan v. Cuma. menyatakan. Kemahiran Peneguhan ii. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad 33 . menggunakan dan menyelesaikan). Justeru.Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. Kemahiran Menggunakan Papan Tulis iv. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). tepat dan berkesan. Kemahiran Menyoal Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri Menulis Ranca ngan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis.

dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i iii). semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. bahan stensilan. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. pendekatan. bahkan secara individu sekiranya perlu. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. keadaan dan keselamatan murid-murid. Paling penting sebagai tindakan susulan. kaedah dan teknik pengajaran. mencukupi. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. gambar. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: 34 . (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas.kiu. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). kumpulan atau berpasangan. kad imbasan. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

pemikiran dan tingkah laku. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. Sesuai dengan kebudayaan. iaitu aspek rangsangan. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. (b) (c) Pendekatan. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. Sehubungan dengannya. Dalam hal ini. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). mendorong. menggerak.Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. isi pelajaran dan bahan. guru. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. Selaras dan menepa ti hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. adat res am. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. Antara lain. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang 35 . Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. merangsang. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya.

bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. latar belakang. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. ilustrasi dan grafik. (e) Bahan yang jimat dan murah kewajaran kosnya (munasabah). Sehubungan dengannya. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. tahap pencapaian. Sebenarnya. (v) bahan umum kepada bahan teori.semasa. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. carta. Selain itu. kandungan bab kepada bab yang lain. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . filem dan slaid. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. pengalaman murid-murid. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. kebolehan. ekonomik digunakan secara berulang perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana bahan berkenaan perlu kali.mengandungi fakta bersepadu. (g) Bahan yang bersifat luwes . ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. 36 . dan (vi) bahan mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. perkara yang boleh diberi perhatian. Hal ini demikian kerana reka letak. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. Antara lain. minat. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. (f) Bahan yang praktikal dari segi boleh guna. gambar-gambar bersiri. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur mempunya i hubungan. saiz. kelas dan antara sekolah dan wilayah. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid.

murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan.Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. Selain itu. Contohnya adalah seperti dialog. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. peta. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampai kan sesuatu maksud. Antara l ain. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. seni kata lagu. kepala. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh contoh sebutan. nada. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. Di samping itu. 37 . iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. jadual. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. kawasankawasan perindustrian. rajah. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. dan petikan karangan. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas.

Pesawat akan berlepas pada pukul 3. Boneka (a) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. forum. wawancara. berita pengumuman.Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuma n yang dibuat di lapangan te rbang. 38 . Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. laporan cuaca. dan dalam upacara-upacara tertentu. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. di stesen keretapi. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. bacaan sajak. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. Contohnya.00 petang. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. Sabah. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid.

(c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka.(b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton ra kaman drama. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. 39 . satu kumpulan membaca dialog Tutu. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka.

Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Sesungguhnya. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. gembira. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. takut. 40 . media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur.Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. marah dan sebagainya. Dengan demikian. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang mena rik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan.

dan 2. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. Hasil Pembelajaran 1. Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur.Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 . Justeru. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih.

Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. Nada. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. membuat taakulan. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. Demikian juga. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai.Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. dia mampu membent uk frasa dan ayat-ayat yang betul. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Selain itu. betul dan berkesan. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Tegasnya. 42 . iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. mempersilakan makan. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. gerak mata. Dengan itu. Contohnya.

sy. Baiklah. kehendak dan sebagainya. Dengan itu. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. gh. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat mel ahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan mak sud yang hendak disampaikan. v. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. kemudian. z. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa.Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. hentian dan intonasi. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. Pertamanya. Keduanya. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. s dan f. suku kata. iaitu untuk melahirkan perasaan. 43 . Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. pendapat. frasa dan ayat-ayat. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Misalnya. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. Selain itu. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu.

Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahaw a hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. Membaca kuat. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. 44 . Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyu ruh murid menyebut. Misalnya. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Dengan membaca kuat. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya.Teknik menguji kemahiran bertutur Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Murid mendengar sebutan perkataan. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. Pemarkatan.

objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Bertutur berdasarkan gambar Di sini.Guru Murid : : Beritahu rakan kamu bahawa sa ya akan datang ke rumahnya esok. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. Ali. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. gambar. 45 . Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. cikgu akan ke rumah kamu esok. peta. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mere ka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali.

ialah 2-3 minit.sederhana panjang. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaha raan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. Oleh itu.Membaca Kuat (a) (b) Aspek yang diuji Bahan . dan tekanan yang betul. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. 46 .sebutan. Walau bagaimanpun. Guru membaca kuat petikan. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada mur id bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). (a) (b) (c) (d) (e) Guru memberi murid petikan cerita pendek. Murid membaca senyap. intonasi. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). batasan masih ada. . Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. Kecekapan menggunakan kata. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan Masa yang sesuai untuk membaca terkawal. pe rtuturan dan intonasi. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang be tul.

· Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan.Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: · Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Misalnya: Pilih dua orang murid. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran 47 . Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Dengan demikian. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. tidak jauh dari balai polis itu. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu.

Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. Wah. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. Apakah cita-cita kamu? ii. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? 48 . menjawab soalan-soalan pendek yang mudah.Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Untuk menentukan markat yang sesuai. iii. ii. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Soalan: i. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. i. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii.

......... menyusun dan melengkapkan kepentingan dan seumpamanya.. Nama Murid: . (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah dengan selamat... kediaman... prosedur. peristiwa. forum dll perbincangan mengenai prestasi........ kumpulan etnik dan sebagainya.... isi karangan dll.....Penilaian kemahiran lisan.. bahan projek: kos.......... dialog.. berinteraksi simulasi projek dll. aspek yang berlawanan.. (b) (c) megelompok misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya.................. menyusun perkataan menjadi ayat. sama dan sebagainya... tempat menyusun maklumat mengikut saiz.. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadan kan memadankan objek dengan tulisan........ pelaporan 49 ... gambar dengan tempatnya dan memadan kan harga dengan objeknya......... buah-buahan. Senarai Semak untuk Pemarkatan.... forum dll menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu main peranan dalam lakonan... lakonan....... Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 J = J= 2 1 0 melalui telefon. umur. memadankan pasangan....... warna.......

dan kelancaran pertuturan. pemilihan perkataan dan tatabahasa. 7 dan 20. 14 dan 40. sebutan. Misalnya. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. Jawapan salah. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). awal 50 . Di sini. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. iii. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. ii.Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. betul sebutan. iaitu: i. intonasi. iv. intonasi atau tatabahasa. Untuk mengubah markat kepada peratus. penghasilan bahan. Jumlah markatnya = 66. menjadi 12. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. darabkan semuanya dengan 2. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. intonasi. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. sebutan kefahaman ketatabahasa n keluasan perbendaha raan kata. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. v. jika pencapaian murid ialah 6. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan.

Pada pendapat anda. (a) (b) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. sedar dan pandai menggunakan pendekatan.diajar dan perlu dikuasai oleh murid. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. kaedah dan te knik pengajaran dan pembel ajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan bai k dan berkesan. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. Guru mesti faham. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 .

skimming dan scanning.1 Menjelaskan kemahiran membaca. 52 . kaedah. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif.2 Menghuraikan teknik bacaan. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Hasil Pembelajaran 1. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan.Tajuk 6 Kemahiran Membaca · Matlamat dan Jenis Bacaan · Peringkat Pengajaran Bacaan · Teknik Bacaan Intensif. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. peringkat bacaan dan teknik bacaan. matlamat. jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. Ekstensif. Walau bagaimanapun. Skimming dan Scanning Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. ekstensif. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar.

Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: · Mekanis · Mentalis · Intensif · Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: · Kesediaan membaca · Prabacaan · Mekanis · Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: · Intensif · Ekstensif · Skimming · Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. mereka dapat me mperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan 53 . Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Skimming dan Scanning Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: · · · Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. bertulis. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Ekstensif. Daripada kemahiran ini.

fahami pula jenis-jenis bacaan.Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. nada dan tekanan yang betul . mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. 54 . Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. membaca mengikut intonasi. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan.

Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Kesimpulannya. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Dari segi fizikal.Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. keupayaan matanya mengecam bentuk. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Dari segi emosi.al (1994). tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. 55 . kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Dari segi mental pula. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. pengalaman dan persekitaran. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. keseronokan dan terhibur. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca.

Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. bunyi kata dan abjad atau mengeja. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat.Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. koordinasi psikomotor. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. frasa dan ayatayat mudah. latihan menajamkan daya ingatan. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. aktiviti pendengaran. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. 56 . suku kata. dan latihan bahasa pertuturan. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendenga ran . perkataan. kaedah terus. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. peringkat Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. Pada tahap ini.

membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. ditegaskan. latihan kosa kata. 57 . Sementara membaca telaah bahasa. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. membaca teliti. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Dalam membaca telaah isi. Teknik Bacaan Banyak bahan yang perlu kita baca ! Bacaan Intensif Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. diskusi umum dan sebagainya. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa.Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. membaca pemahaman.

(d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Mengesan. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. intonasi. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda ba caan dengan baik. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal 58 . Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. betul dari segi sebutan.Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting.

meningkatkan kepantasan membaca. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. sesuai dengan minat. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. kandungan dan sebagainya. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. umur. pengalaman. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. atau melihat judul. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. dan Bahan-bahan yang berbeza. Kedua. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. menambah kemahiran memahami.Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. bab. Pertama. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. sikap dan cita-cita pelajar. meneliti indeks. Melalui bacaan ini. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. Ketiga. jantina. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. dan menaakul isi bacaan. rangka kasar. daftar kata yang terdapat dalam buku. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. (b) (c) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. 59 . Mendapat pengetahuan sambil berhibur. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat.

(e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. struktur ayat dan sebagainya. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. Membentuk tabiat gemar membaca. 60 . (d) Semasa membaca perenggan pertama. ungkapan. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. (f) (g) (h) (i) (j) Menambah minat membaca. teknikal dan sebagainya.(d) Memperkaya bahasa . walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk skim . Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. Konteks ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. (c) Bacalah perenggan pertama. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. Carilah maklumat tentang pengarang.perbendaharaan kata. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan.

Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. 61 . Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain.(e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan yang penting dan fakta. dan anda akan dapati idea (f) Baca perenggan akhir dn teliti dan rumusan. Kecepatan membuat skiming ini. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah.

pendekatan. komunikatif sebut. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang 62 . kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa · Kaedah Pandang Sebut · Kaedah Abjad · Kaedah Fonik Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan.Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN · Pendekatan Binaan.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. Walau bagaimanapun. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa. cerakinan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. Cerakinan. kaedah.

Abjad dan Fonik PENDEK ATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Unsur-unsur yang kecil akan membent uk unsur yang lebih besar. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar.Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : · Binaan · Cerakinan · Komunikatif · Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan · · · Pandang Sebut Abjad Fonik Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan dan Kaedah Ba caan Asas Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Dalam pengajaran kemahiran membaca. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Cerakinan. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 .

laporan/ulasan buku dan choral speaking. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar.pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. iaitu lateral. Bagi setiap peringkat. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. Sebagai contoh. Dalam sesuatu proses membaca. teater pembaca. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. terdapat tiga peringkat pemahaman. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. pada peringkat lateral. interpretasi & inferens. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Jadi. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna . murid- 64 . Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. dan penilaian makna.

murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. laras bahasa. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. grafik. pendekatan ini memanfaatk an pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. Pada peringkat interpretasi & inferens. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. Kesimpulannya. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. Sebagai contoh. ragam. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. 65 . (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. tatabahasa. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca.

66 .al. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut KAEDAH PANDANG SEB UT Menyebut Perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Membina dan membaca ayat Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. mereka perlu mengenali banyak lambang. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Semasa kad diimbaskan. Menurut Juriah Long et. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Mengikut kaedah ini.Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar.

Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. Setelah murid menghafal semua nama huruf. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. perkataan dan frasa Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. e. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. 67 . dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000).Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a z. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. 1994). nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf a hingga z mengikut susunan. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. i. Dalam kaedah ini. o. biasanya. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak.al.

Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . dan pembentuk an perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Selamat mencuba dan berjaya! 68 . diikuti dengan pengenalan huruf konsonan.Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan Membatan g suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. pembentukan suku kata.

justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pel ajaran.What. 69 . Review. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R.Recite (3R). Read. tatacerita dan teater pembaca.How. Hasil Pembelajaran 1.(KWLH). Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Read. Review. KWLH. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. RADAR. Recite(SQ3R).Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey.Learn.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Know. Question. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif.

dan lain-lain (a) (b) (c) Lingkaran Soalan. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempe rsoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. gambar-gambar atau ilustrasi. Read. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. (b) Know. Recite(SQ3R).Tatacerita . Question. Read. Teater Pembaca Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. Read. lakaran grafik.Recite (3R). Recite (SQ3R) 1. Teater Pembaca · · Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Bimbingan Menjangka. Lingkaran Soalan. tajuk-tajuk kecil.What. Review. Question. KWLH .How.Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks.Lea rn. (c) (KWLH). membaca perenggan pengenalan. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. 70 . Tatacerita Bimbingan Menjangka. Review. Review. SQ3R adalah singkatan bagi.

Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga.Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Knowledge. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 . membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. Setelah selesai membaca. Ketika membaca. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. What. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Learn. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan .

Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. idea atau tempat. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. A Pelajar menerangkan bagaimana konsep . pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. barang. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. D Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 . Discuss. Lima langkah RADAR ialah: R Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki.tambahan. idea atau tempat. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Dalam konteks pengajaran. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. barang. idea. Read. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Apply. A R Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Analogize. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan.

suasana cerita. Penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.

Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan; Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon; Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog; Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) (b) (c) Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa;

73

(d) (e) (f)

Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan

(g)

Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

. .

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002 ). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu. ISMAIL BIN ABD. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 .Ed (Pengajian Kurikulum. Pend. (norliza_ab@yah oo. UKM) Bac.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Dr. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo. UPSI) M.com. USM) Cert. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) PUAN NORLI ZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.Ed (Pengajian Melayu.com) Kelulusan: M.D (Kesusasteraan Melayu.my) Kelulusan: Ph.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 .

Lampiran B STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful