Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Konsep · Objektif · Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seha rusnya dapat: 1. 2. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran

mendengar dan bertutur; 3. 4. menerangkan beberapa k aedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Memilih Media Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR

2

Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini,

kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat.

Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembe lajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagai nya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan berkenaan. kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi

3

intonasi. (h) berlakon dan melafazkan puisi memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. rima dan nada yang sesuai. (d) bersoal jawab kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. syair. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. nada dan intonasi. memadan. Semasa bertutur. Perlakuan bahasa. menggunakan nada. sajak mengikut nada.(b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. menaakul. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. dan (i) berbincang dan berbahas menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. (f) menyampaikan berita dan laporan kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. menghasilkan permintaan yang mudah diri sendiri dan orang lain. (e) bercerita kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti ayat. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. sebutan. dan suara secara berkesan. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. Walau bagaimanapun. mendengar 4 . rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. untuk (c) menyampaikan ucapan bertatasusila meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. sebutan. melafazkan dialog dan puisi (pantun. intonasi. antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami. gaya. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental dan membaca secara berkesan. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi.

kecerdasan otak. jangan tembak. Dalam hal ini. sebaliknya jika jeda digunakan. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat ). jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /s mak/ dan seumpamanya. perkataan. suku kata. rangkai kata atau ayat. (d) Aspek fizikal. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. /b/. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. sebutan dan maknanya. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. kesihatan. bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! 5 .Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. /a/. Misalkan bunyi-bunyi. frasa kata dan ayat. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. /t/. Misalnya ungkapan. persekitaran. Aspek ini penting. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. struktur. Dalam ayat. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. jangan/tembak.

Ti dan Do setiap nada mewakili satu suku kata. Mi. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat . menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa meliputi bidang fonologi. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) menyebut dengan jelas. Fa. Re. So. sintaksis dan semantik. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. Pun demikian dalam bahasa Melayu. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. kewujudannya lebih jelas. 6 . La. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. formula. lancar dan berkesan. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran muridmurid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. betul dan betul. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat.(e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. Misalnya.

Menjawab soalan-soalan rakan dan guru.(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) memberi penerangan dan al asan. kanak-kanak sentiasa memperoleh. Teater bercerita. Memberi arahan kepada rakan. Permainan komunikatif. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. membina soalan untuk mencari maklumat. Membina soalan berdasarkan bahan. Memberi taklimat dan ceramah. Perbincangan forum. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Berbual melalui telefon. berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Sebenarnya. Menerangkan gambar dan ba han grafik. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. mempelajari. menunjuk arah. mengusai bahasa 7 . bertukar-tukar pendapat dan maklumat. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. Simulasi. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Main peranan. bertemu ramah. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Mengadakan perbahasan. bertutur secara bertatasusila.

alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. aspek pendenga ran amat kurang diberi perhatian oleh guru. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. televisyen. Ini bermakna.mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. perbincangan. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara p roses yang kedua berlaku melalui pendengaran. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. Di sekolah. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. memperoleh maklumat (pengajaran guru. lakonan. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. untuk mendapa t hiburan (radio. Manakala dalam kehidupan harian pula. mengajuk. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. Justeru. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. 8 . Proses Mendengar Umumnya. perbincangan dan mesyuarat). berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. filem). Mereka meniru. dialog. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. komunikasi lisan melibatkan dua proses. dialog dan kesusasteraan).

dan keadaan/ konteks. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. melakukan arahan/ tindak balas. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. menggunakan terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. suasana. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. mengenal pasti mood penutur. dan mengesan pengaruh penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya.Dalam erti kata lain ketika mendengar. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. mencari isi-isi penting. Akhirnya. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. mentafsir makna-makna yang te rsirat. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. memahami. Justeru. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. 9 . mengenal pasti isi-isi yang tersirat. nama orang-orang Konsep-konsep asas dalam kemahi ran Mendengar: Justeru sebenarnya. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar.

mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. dengan beremosi. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. psikologi. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. didengar dan dingati. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. difahami dan diingat. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzi k. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. secara menebuk-nebuk. (e) (f) (g) (h) (i) pendenga ran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. aspek fizikal. 10 .Sehubungan dengannya. hujah. tanpa tindak balas. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. hujah dan bukti tertentu. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. dan secara kritikal. secara bertelau-telau. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. dan berpusatkan idea utama. bukti dan estetika. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. (c) (d) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. dan neurologi. secara berhati-hati dengan pen gamatan.

supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? 2. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu.Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. Latihan 1. dan keduanya. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal 11 .

selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaru hi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 12 .Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Peringkat Penguasaan · Unsur dan Faktor Keberkesanan · Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Sebagaimana kebiasaan. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. pendekatan. antara kemahiran berkenaan. Membaca dan Menulis. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. kaedah. Telah ditegaskan.

Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. kefasihan. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. Dengan demikian. gaya dan isi penyampaian. tatabahasa.Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. seperti intonasi frasa dan ayat.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. 13 . yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. pertengahan dan maju. kelancaran. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. aspek sebutan. Peringkat Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur.

Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. dan Membuat ulasan. dan Membuat ayat-ayat daripada gamba r. Mengambil bahagian dalam perbahasan. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. kejadian. diskusi. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Memberi arahan. syarahan (yang disediakan). Memberi ucapan pendek dan mudah. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. Memberi komen secara mudah. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. kejadian. Membaca iklan. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. Mengambil bahagian dalam perbincangan. prosedur dan peraturan. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. persekitaran dan di rumah. 14 . forum. berhubung dengan peribadi seseorang. perbincangan.Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bert atasusila. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Menerangkan proses. proses dan sebagainya. pengalaman. (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bercerita dengan me nggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. perbualan atau dialog. Membuat ayat tentang diri. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. objek. ibu dan bapa. seminar dan lain-lain. Mendeklamsi puisi. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. peraturan-peraturan. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. masa bersekolah. permainan. Memberi ceramah. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. rakan.

peringkat. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kadar kanak-kanak dan perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan pertumbuhan 15 . Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar.(k) (l) Menyampaikan komen. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan mu rid-murid. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. jiran tetangga. puisi. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan mas yarakat di bandar-bandar. dan Mengkritik cerpen. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. novel dan sebagainya. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. menyampai dan memproses maklumat . (c) Fizikal: Hal ini. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. Umumnya. pendapat. faktor. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. tahap pendidikan. Antara lain. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . gigi. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. laporan atau ulasan.

(d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Ini kerana. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa ber tutur. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. membaca dan menulis. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. 16 . Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. (b) Kemahiran mendengar. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. aktiviti proses pengajaran dan pembel ajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menj urus kepada sesuatu aktiviti tertentu. Justeru. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. dalam proses pertuturan. (g) Paling penting.perkembangan kanak-kanak lelaki.

kaedah. Bagi tujuan menentukan 17 . Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Kaedah · Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Kaedah. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif.

Sehubungan dengannya. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). menguasai kemahiran membuat tanggapan.kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Dengan 18 . Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. nada dan intonasi tertentu. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. Demikian juga. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. perlu dilakukan serentak. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah mengenainya. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. demikian. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Tegasnya. Antara lain. berurutan dan menyaling. mengingat. Walau bagaimanapun. Dengan berbuat merancang dan memilih aktiviti yang sesuai guru boleh menentukan fokus utama demikian pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur.

kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Apabila murid-murid Sebaliknya. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. Tujuannya. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat.(b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Maka. 19 . guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunak an alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Walau bagaimanapun Walkins (1975). Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. guru perlu mempelajari bahasa kedua. Oleh itu. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. misalnya oleh guru.

keratan akhbar. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. Dengan demikian. lawatan. Dengan ini. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Melalui pendekatan ini. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Ini bermakna. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. yakin dan berkesan. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Justeru. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan l ebih berjaya jika murid mempun yai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. 20 . pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. mengingati. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.(b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. Dengan demikian.

iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa).. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 . Saya berkahwin pun belum. Dia pak cik saya. Tanpa latihan daripada guru. Kakitangan pos Lain kali panggil saya abang atau encik. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. : : : : : : Pak cik. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Pak cik ? (terdiam) Cik adik. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita kemahiran bertutur. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun.. Dengan itu. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Sebenarnya. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif.umur saya ni baru 35 tahun.Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Contohnya. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan.

murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . gerak laku dan lain-lain. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. lukisan. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Guru menggunak an teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. Kaedah ini dianggap berjaya. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. (c) (d) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara.mereka. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. lakaran. iaitu dengan cara mendengar. 22 . langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. lakonan. murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Kelebihan kaedah terus. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat.

Sehubungan dengannya. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik.Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. ketika memilih perkataan. guru terlebih dahulu. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. milk. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. 23 . to school. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. susu. Justeru. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut.

justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. dan Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. iaitu melalui kemahiran bertutur.Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. Dengan demikian. Walau bagaimanapun. murid dilatih tubi untuk berdialog. 24 . kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Berdasarkan prinsip tersebut. Setelah menguasai sebutan. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Di samping itu. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Bahasa merupakan s atu kebiasaan atau kelaziman. khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan buka n penulisan. Pun demikian.

Dalam pengajaran bertutur.Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. bermakna guru tersebut sedang memilih 25 . Oleh itu. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. perbincangan. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. dialog. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). Ini bermakna. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. sumbang saran. Dengan kata lain. untuk berkomunikasi dengan berkesan. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar.

lancar dan tepat. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Penyelesaian masalah. Main peranan dan si mulasi. Permainan bahasa. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Drama atau lakonan. seseorang guru boleh menggabung kan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi. Walau bagaimanapun. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran.dan menentuka n teknik pengajaran yang paling sesuai. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Sebagaimana teknik. Sebenarnya. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. cara pengendalian. Bersoal jawab. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. 26 . Perbincangan.

Ali menendang bola. kelemahan menyeb ut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Misalnya. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Bola. Murid-murid. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang ber beza.Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Ali menendang bola di padang. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Ali menendang bola. 27 . Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. ikut cikgu sebut. Ali . Bola.

Sila masuk ke dalam. carta bergambar. Makan kuih di pinggan. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Dia mengguna kan kerbau untuk membajak tanah. 28 . Pak Abu seorang petani. Sudilah minum. Mari kita duduk.Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. kad imbasan bergambar. mengikut rentak dan nada yang tertentu. ii. Apa khabar sekarang. Selamat datang. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. iii. Janganlah segan-segan. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. i. Dia bekerja di sawah. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Minum air kopi. Di samping itu.

murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 . Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Umumnya. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. mempunyai jurang maklumat. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Dalam latihan ini. Kemudian. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Dalam latihan penghasilan pula. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas.

dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. anda tiba di sebuah hotel. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. perbincangan. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Tanyakan harga bilik itu. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar.untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. simulasi dan lakonan. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. · · · · · · · · · · · · · · · · · · Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Sebaik-baiknya. ada bilik kosong atau tidak. satu bilik 30 .

khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. 31 . Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah.00 dan RM 15. sarapan pagi bagi pelanggannya. Oleh itu. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. selaras dan menyaling. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. Rumusan Perhubungan antara pendekatan.

Hasil Pembelajaran 1. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Semasa dan Selepas Aktiviti · Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. dan 2. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 32 . pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar.Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Penyediaan Rancangan Pen gajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur · Objektif. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Langkah-langkah Sebelum. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. langkah pengajaran sebelum.

Justeru. Kemahiran Peneguhan ii. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. menyatakan. Maknanya. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. Kemahiran Variasi Rangsangan v. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. tepat dan berkesan. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. Cuma. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Kemahiran Menggunakan Papan Tulis iv. Kemahiran Menyoal Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri Menulis Ranca ngan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis.Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. menghuraikan. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad 33 . dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. menggunakan dan menyelesaikan).

Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. kumpulan atau berpasangan. mencukupi. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya.kiu. keadaan dan keselamatan murid-murid. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. bahan stensilan. kad imbasan. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. pendekatan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i iii). peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: 34 . bahkan secara individu sekiranya perlu. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. gambar. Paling penting sebagai tindakan susulan. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. kaedah dan teknik pengajaran. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P.

aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). Sesuai dengan kebudayaan. Antara lain. mendorong. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. Dalam hal ini. guru. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. iaitu aspek rangsangan. (b) (c) Pendekatan. Sehubungan dengannya. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. Selaras dan menepa ti hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . pemikiran dan tingkah laku. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang 35 . kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. menggerak. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. merangsang. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. adat res am. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak.Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. isi pelajaran dan bahan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia.

bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. Sebenarnya. filem dan slaid.semasa. ilustrasi dan grafik. saiz. (e) Bahan yang jimat dan murah kewajaran kosnya (munasabah). (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. (v) bahan umum kepada bahan teori. perkara yang boleh diberi perhatian.mengandungi fakta bersepadu. carta. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur mempunya i hubungan. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. dan (vi) bahan mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. 36 . Selain itu. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Antara lain. ekonomik digunakan secara berulang perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana bahan berkenaan perlu kali. Hal ini demikian kerana reka letak. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . minat. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. latar belakang. tahap pencapaian. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. pengalaman murid-murid. Sehubungan dengannya. gambar-gambar bersiri.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. kebolehan. kandungan bab kepada bab yang lain. (f) Bahan yang praktikal dari segi boleh guna. (g) Bahan yang bersifat luwes . kelas dan antara sekolah dan wilayah. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan.

nada. kepala. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh contoh sebutan. Selain itu. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. rajah. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. dan petikan karangan. Di samping itu. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. jadual. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampai kan sesuatu maksud. Antara l ain. Contohnya adalah seperti dialog. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar.Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. kawasankawasan perindustrian. 37 . murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. seni kata lagu. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. peta.

Sabah. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. di stesen keretapi.00 petang. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. forum. Contohnya. berita pengumuman. 38 . Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. dan dalam upacara-upacara tertentu. bacaan sajak. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. wawancara. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. laporan cuaca. Pesawat akan berlepas pada pukul 3.Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuma n yang dibuat di lapangan te rbang. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. Boneka (a) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi.

Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka.(b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. 39 . (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Murid dibahagikan kepada kumpulan. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton ra kaman drama.

Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. 40 . aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. Sesungguhnya. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. takut. marah dan sebagainya. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. Dengan demikian.Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang mena rik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. gembira. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis.

modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. dan 2. Hasil Pembelajaran 1. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 .Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Justeru. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa.

Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. membuat taakulan. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. Selain itu. Nada. gerak mata. Dengan itu. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. dia mampu membent uk frasa dan ayat-ayat yang betul. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. Contohnya.Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. Demikian juga. 42 . betul dan berkesan. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. Tegasnya. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. mempersilakan makan.

kehendak dan sebagainya. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Dengan itu. v. Keduanya. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. hentian dan intonasi. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. z. iaitu untuk melahirkan perasaan. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Misalnya. Pertamanya. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. s dan f. sy. gh. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup.Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Selain itu. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. frasa dan ayat-ayat. 43 . Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. pendapat. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. kemudian. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat mel ahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan mak sud yang hendak disampaikan. Baiklah. suku kata.

Dengan membaca kuat. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Murid mendengar sebutan perkataan. 44 . Pemarkatan. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Misalnya. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyu ruh murid menyebut. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahaw a hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah.Teknik menguji kemahiran bertutur Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Membaca kuat. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada.

Ali. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mere ka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. 45 . Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. gambar. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. peta. cikgu akan ke rumah kamu esok.Guru Murid : : Beritahu rakan kamu bahawa sa ya akan datang ke rumahnya esok. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru.

aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. batasan masih ada. Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). Walau bagaimanpun. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. dan tekanan yang betul. ialah 2-3 minit. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan Masa yang sesuai untuk membaca terkawal. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang be tul. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. (a) (b) (c) (d) (e) Guru memberi murid petikan cerita pendek. intonasi. Oleh itu. pe rtuturan dan intonasi. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaha raan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. Kecekapan menggunakan kata. 46 .sebutan. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi.Membaca Kuat (a) (b) Aspek yang diuji Bahan . Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada mur id bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. Murid membaca senyap. Guru membaca kuat petikan. . spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu.sederhana panjang.

Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran 47 . sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. Misalnya: Pilih dua orang murid. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu.Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: · Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. Dengan demikian. tidak jauh dari balai polis itu. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. · Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid.

ii. Soalan: i. iii. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? 48 . senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. i. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar.Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Apakah cita-cita kamu? ii. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. iii. Wah. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. Untuk menentukan markat yang sesuai. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan.

pelaporan 49 ...... isi karangan dll. kumpulan etnik dan sebagainya.... prosedur..Penilaian kemahiran lisan.. Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 J = J= 2 1 0 melalui telefon............ (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah dengan selamat..... (b) (c) megelompok misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya............. Nama Murid: .... bahan projek: kos......... kediaman.. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadan kan memadankan objek dengan tulisan. memadankan pasangan. aspek yang berlawanan.. berinteraksi simulasi projek dll. forum dll perbincangan mengenai prestasi.............. peristiwa.. lakonan.......... dialog. sama dan sebagainya. umur....... warna. menyusun dan melengkapkan kepentingan dan seumpamanya.. buah-buahan. menyusun perkataan menjadi ayat. tempat menyusun maklumat mengikut saiz...... Senarai Semak untuk Pemarkatan......... forum dll menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu main peranan dalam lakonan.... gambar dengan tempatnya dan memadan kan harga dengan objeknya.....

Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. iv. betul sebutan. v. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. iaitu: i. pemilihan perkataan dan tatabahasa. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. iii. intonasi. Jawapan salah. Misalnya. sebutan. intonasi. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. darabkan semuanya dengan 2. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. ii. jika pencapaian murid ialah 6. awal 50 . Di sini. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. dan kelancaran pertuturan. Untuk mengubah markat kepada peratus. Jumlah markatnya = 66. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. 7 dan 20. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. menjadi 12.Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. penghasilan bahan. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. intonasi atau tatabahasa. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. sebutan kefahaman ketatabahasa n keluasan perbendaha raan kata. 14 dan 40.

(a) (b) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 . sedar dan pandai menggunakan pendekatan. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. kaedah dan te knik pengajaran dan pembel ajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik.diajar dan perlu dikuasai oleh murid. Guru mesti faham. Pada pendapat anda. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan bai k dan berkesan.

Walau bagaimanapun. Skimming dan Scanning Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. ekstensif.1 Menjelaskan kemahiran membaca. jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. Hasil Pembelajaran 1.Tajuk 6 Kemahiran Membaca · Matlamat dan Jenis Bacaan · Peringkat Pengajaran Bacaan · Teknik Bacaan Intensif. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. matlamat.2 Menghuraikan teknik bacaan. Ekstensif. skimming dan scanning. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. 52 . kaedah.

Skimming dan Scanning Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: · · · Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Ekstensif. bertulis. mereka dapat me mperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan 53 .Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: · Mekanis · Mentalis · Intensif · Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: · Kesediaan membaca · Prabacaan · Mekanis · Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: · Intensif · Ekstensif · Skimming · Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Daripada kemahiran ini. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini.

memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. fahami pula jenis-jenis bacaan. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. membaca mengikut intonasi. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. 54 . Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran.Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. nada dan tekanan yang betul . memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. keupayaan matanya mengecam bentuk. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. keseronokan dan terhibur. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. 55 . kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. pengalaman dan persekitaran. Dari segi fizikal. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran.Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca.al (1994). Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. Dari segi emosi. Dari segi mental pula. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Kesimpulannya.

Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. perkataan. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. koordinasi psikomotor. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. peringkat Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. frasa dan ayatayat mudah. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. kaedah terus. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan. 56 . dan latihan bahasa pertuturan. Pada tahap ini. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendenga ran . Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut.Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. latihan menajamkan daya ingatan. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. suku kata. bunyi kata dan abjad atau mengeja. aktiviti pendengaran. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat.

ditegaskan. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Teknik Bacaan Banyak bahan yang perlu kita baca ! Bacaan Intensif Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. 57 . memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. Dalam membaca telaah isi. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. diskusi umum dan sebagainya. membaca pemahaman. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama.Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. latihan kosa kata. membaca teliti. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Sementara membaca telaah bahasa.

iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. betul dari segi sebutan. intonasi. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda ba caan dengan baik. Mengesan. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal 58 . dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas.Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai.

Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. (b) (c) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. bab. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. pengalaman. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. rangka kasar. 59 . Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. Melalui bacaan ini. dan Bahan-bahan yang berbeza. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. Kedua. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. kandungan dan sebagainya. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. daftar kata yang terdapat dalam buku. jantina. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. Pertama. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. sikap dan cita-cita pelajar. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. meneliti indeks. Ketiga. dan menaakul isi bacaan. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. sesuai dengan minat. umur. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. atau melihat judul. meningkatkan kepantasan membaca. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. menambah kemahiran memahami.Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah.

(e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. (f) (g) (h) (i) (j) Menambah minat membaca. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. Konteks ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. Carilah maklumat tentang pengarang. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. 60 . Membentuk tabiat gemar membaca. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk skim . ungkapan. (c) Bacalah perenggan pertama. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. (d) Semasa membaca perenggan pertama. teknikal dan sebagainya. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. struktur ayat dan sebagainya.perbendaharaan kata.(d) Memperkaya bahasa . Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa.

61 . SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. dan anda akan dapati idea (f) Baca perenggan akhir dn teliti dan rumusan. di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. Kecepatan membuat skiming ini. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda.(e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan yang penting dan fakta. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain.

cerakinan. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. komunikatif sebut. Cerakinan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. Walau bagaimanapun. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang 62 . pendekatan. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. kaedah.Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN · Pendekatan Binaan. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa · Kaedah Pandang Sebut · Kaedah Abjad · Kaedah Fonik Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan.

Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Cerakinan. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa.Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : · Binaan · Cerakinan · Komunikatif · Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan · · · Pandang Sebut Abjad Fonik Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan dan Kaedah Ba caan Asas Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Unsur-unsur yang kecil akan membent uk unsur yang lebih besar. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 . Abjad dan Fonik PENDEK ATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Dalam pengajaran kemahiran membaca.

pada peringkat lateral. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. teater pembaca. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. iaitu lateral. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. murid- 64 . Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja.pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Dalam sesuatu proses membaca. Bagi setiap peringkat. interpretasi & inferens. laporan/ulasan buku dan choral speaking. Jadi. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. dan penilaian makna. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. terdapat tiga peringkat pemahaman. Sebagai contoh. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna .

Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut.murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. Kesimpulannya. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. ragam. Pada peringkat interpretasi & inferens. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. 65 . dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. grafik. Sebagai contoh. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. tatabahasa. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. laras bahasa. pendekatan ini memanfaatk an pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca.

Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. Semasa kad diimbaskan. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Mengikut kaedah ini. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut KAEDAH PANDANG SEB UT Menyebut Perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Membina dan membaca ayat Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Menurut Juriah Long et. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. mereka perlu mengenali banyak lambang. 66 .Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan.al.

biasanya. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. i. Dalam kaedah ini. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf a hingga z mengikut susunan.al. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. 67 . huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Setelah murid menghafal semua nama huruf. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. o.Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a z. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. perkataan dan frasa Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. e. 1994).

Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Selamat mencuba dan berjaya! 68 . diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. dan pembentuk an perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. pembentukan suku kata.Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan Membatan g suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.

Recite (3R). Hasil Pembelajaran 1. Review. Recite(SQ3R).1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R.What.Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pel ajaran. Question. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. Read. tatacerita dan teater pembaca. 69 . RADAR. dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca.How. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Review. Know. Read.(KWLH).Learn. KWLH. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid.

Tatacerita .How. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Lingkaran Soalan. Read. 70 .Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Question. lakaran grafik. Review. Recite(SQ3R). Review. Tatacerita Bimbingan Menjangka. Recite (SQ3R) 1. gambar-gambar atau ilustrasi. Teater Pembaca Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. (b) Know. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. SQ3R adalah singkatan bagi. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. Review. Question. Teater Pembaca · · Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Bimbingan Menjangka. KWLH .Lea rn. tajuk-tajuk kecil.What.Recite (3R). Read. dan lain-lain (a) (b) (c) Lingkaran Soalan. (c) (KWLH). membaca perenggan pengenalan. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Read. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempe rsoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey.

menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Knowledge. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). Learn. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Ketika membaca. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. What. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga.Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. Setelah selesai membaca. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 . berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut.

Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. barang. Analogize. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. Apply. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Read. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. D Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Discuss. idea. idea atau tempat. A Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. Dalam konteks pengajaran. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Lima langkah RADAR ialah: R Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. A R Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. idea atau tempat. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan.tambahan. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 . barang.

suasana cerita. Penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.

Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan; Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon; Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog; Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) (b) (c) Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa;

73

(d) (e) (f)

Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan

(g)

Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

. .

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002 ). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

UPSI) M. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) PUAN NORLI ZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 . ISMAIL BIN ABD.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu. (norliza_ab@yah oo. USM) Cert.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Dr.com) Kelulusan: M. Pend. UKM) Bac.Ed (Pengajian Melayu. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.my) Kelulusan: Ph.D (Kesusasteraan Melayu.com.Ed (Pengajian Kurikulum.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 .

Lampiran B STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful