Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Konsep · Objektif · Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seha rusnya dapat: 1. 2. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran

mendengar dan bertutur; 3. 4. menerangkan beberapa k aedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Memilih Media Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR

2

Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini,

kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat.

Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembe lajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagai nya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan berkenaan. kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi

3

didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. mendengar 4 . memadan. menghasilkan permintaan yang mudah diri sendiri dan orang lain. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. intonasi. dan suara secara berkesan. (h) berlakon dan melafazkan puisi memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. intonasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental dan membaca secara berkesan.(b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. menaakul. melafazkan dialog dan puisi (pantun. nada dan intonasi. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. Perlakuan bahasa. Semasa bertutur. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. gaya. (e) bercerita kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti ayat. rima dan nada yang sesuai. sebutan. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). sebutan. untuk (c) menyampaikan ucapan bertatasusila meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. Walau bagaimanapun. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. syair. menggunakan nada. (d) bersoal jawab kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. dan (i) berbincang dan berbahas menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. (f) menyampaikan berita dan laporan kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. sajak mengikut nada.

intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. struktur. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! 5 . sebaliknya jika jeda digunakan. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. perkataan. persekitaran. (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. Dalam ayat. sebutan dan maknanya. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. kecerdasan otak. jangan/tembak. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /s mak/ dan seumpamanya. Aspek ini penting. (d) Aspek fizikal. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. suku kata. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. frasa kata dan ayat. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat ). Misalkan bunyi-bunyi. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. /b/. kesihatan.Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. jangan tembak. rangkai kata atau ayat. (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. Dalam hal ini. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. /a/. Misalnya ungkapan. /t/.

Ti dan Do setiap nada mewakili satu suku kata. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) menyebut dengan jelas. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. La. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Fa. kewujudannya lebih jelas. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. formula. Mi. Misalnya. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. lancar dan berkesan. sintaksis dan semantik. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat . (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Pun demikian dalam bahasa Melayu. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran muridmurid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi.(e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa meliputi bidang fonologi. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. betul dan betul. Re. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. 6 . Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. So. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas.

bertemu ramah. berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Permainan komunikatif. Berbual melalui telefon. Mengadakan perbahasan. Sebenarnya. Memberi arahan kepada rakan. Membina soalan berdasarkan bahan. mengusai bahasa 7 . bertutur secara bertatasusila. Simulasi. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. kanak-kanak sentiasa memperoleh. Memberi taklimat dan ceramah. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Menerangkan gambar dan ba han grafik. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Perbincangan forum. Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. membina soalan untuk mencari maklumat. mempelajari. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. Main peranan. menunjuk arah. Teater bercerita. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap.(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) memberi penerangan dan al asan. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. bertukar-tukar pendapat dan maklumat.

perbincangan dan mesyuarat). mengajuk. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. Mereka meniru. untuk mendapa t hiburan (radio. aspek pendenga ran amat kurang diberi perhatian oleh guru. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. dialog dan kesusasteraan). Ini bermakna. dialog. Proses Mendengar Umumnya. 8 . lakonan. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. Justeru. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara p roses yang kedua berlaku melalui pendengaran. komunikasi lisan melibatkan dua proses. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik.mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. Manakala dalam kehidupan harian pula. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. perbincangan. Di sekolah. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. memperoleh maklumat (pengajaran guru. filem). televisyen. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut.

anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Akhirnya. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. dan keadaan/ konteks. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. mencari isi-isi penting. suasana. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. menggunakan terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. melakukan arahan/ tindak balas. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. mengenal pasti mood penutur. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. mentafsir makna-makna yang te rsirat. dan mengesan pengaruh penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. nama orang-orang Konsep-konsep asas dalam kemahi ran Mendengar: Justeru sebenarnya. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. 9 . memahami. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. Justeru. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan.Dalam erti kata lain ketika mendengar.

aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. dengan beremosi. psikologi.Sehubungan dengannya. dan berpusatkan idea utama. tanpa tindak balas. dan secara kritikal. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. (c) (d) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. didengar dan dingati. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. (e) (f) (g) (h) (i) pendenga ran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. hujah. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzi k. secara berhati-hati dengan pen gamatan. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. 10 . aspek fizikal. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. hujah dan bukti tertentu. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. secara menebuk-nebuk. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. secara bertelau-telau. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. bukti dan estetika. difahami dan diingat. dan neurologi.

dan keduanya. Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal 11 . supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? 2. Latihan 1.Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu.

selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaru hi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Sebagaimana kebiasaan. pendekatan. antara kemahiran berkenaan. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. Hasil Pembelajaran 1. Telah ditegaskan.Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Peringkat Penguasaan · Unsur dan Faktor Keberkesanan · Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. kaedah. 12 . aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Membaca dan Menulis. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis.

latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. kefasihan. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. 13 . gaya dan isi penyampaian. tatabahasa. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. Peringkat Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. Dengan demikian. aspek sebutan. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. kelancaran. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. pertengahan dan maju.Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. seperti intonasi frasa dan ayat. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat.

dan Membuat ayat-ayat daripada gamba r. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. prosedur dan peraturan. kejadian. 14 . proses dan sebagainya. dan Membuat ulasan. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. perbincangan. Mengambil bahagian dalam perbincangan. syarahan (yang disediakan). diskusi. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. Membaca iklan. Memberi komen secara mudah. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. berhubung dengan peribadi seseorang. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. perbualan atau dialog. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. rakan. seminar dan lain-lain. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. persekitaran dan di rumah. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. objek. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Mendeklamsi puisi. Membuat ayat tentang diri. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah.Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bert atasusila. Mengambil bahagian dalam perbahasan. pengalaman. Memberi ceramah. forum. ibu dan bapa. Memberi ucapan pendek dan mudah. Menerangkan proses. Memberi arahan. kejadian. masa bersekolah. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. permainan. peraturan-peraturan. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bercerita dengan me nggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya.

menyampai dan memproses maklumat . Antara lain. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan.peringkat. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. gigi. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan mas yarakat di bandar-bandar. jiran tetangga. faktor. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . dan Mengkritik cerpen. laporan atau ulasan. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. pendapat. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. tahap pendidikan. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. Umumnya. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. puisi. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. novel dan sebagainya. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan mu rid-murid.(k) (l) Menyampaikan komen. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kadar kanak-kanak dan perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan pertumbuhan 15 . (c) Fizikal: Hal ini.

kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. Justeru. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa ber tutur.perkembangan kanak-kanak lelaki. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. (b) Kemahiran mendengar. Ini kerana. aktiviti proses pengajaran dan pembel ajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menj urus kepada sesuatu aktiviti tertentu. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. 16 . (g) Paling penting. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. membaca dan menulis. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. dalam proses pertuturan. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat.

Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. kaedah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Bagi tujuan menentukan 17 . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Kaedah · Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kaedah.

terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Dengan 18 . berurutan dan menyaling. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah mengenainya. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Tegasnya. mengingat. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). Sehubungan dengannya. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu.kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. demikian. Walau bagaimanapun. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. perlu dilakukan serentak. Demikian juga. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Dengan berbuat merancang dan memilih aktiviti yang sesuai guru boleh menentukan fokus utama demikian pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Antara lain. nada dan intonasi tertentu. menguasai kemahiran membuat tanggapan. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut.

sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru.(b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. Tujuannya. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. 19 . Walau bagaimanapun Walkins (1975). berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Maka. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunak an alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. misalnya oleh guru. Apabila murid-murid Sebaliknya. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. Oleh itu. guru perlu mempelajari bahasa kedua. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu.

Dengan demikian. Dengan demikian. 20 . Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan l ebih berjaya jika murid mempun yai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. keratan akhbar. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya.(b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. Ini bermakna. mengingati. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. lawatan. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Melalui pendekatan ini. Dengan ini. Justeru. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. yakin dan berkesan. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa.

. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Tanpa latihan daripada guru. Dia pak cik saya. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Kakitangan pos Lain kali panggil saya abang atau encik.Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Pak cik ? (terdiam) Cik adik. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. : : : : : : Pak cik. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 . menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. Saya berkahwin pun belum. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Sebenarnya. Dengan itu. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita kemahiran bertutur. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan.. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Contohnya.umur saya ni baru 35 tahun.

(b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Kaedah ini dianggap berjaya. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. iaitu dengan cara mendengar. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. 22 . Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. (c) (d) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. lakonan. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. Kelebihan kaedah terus.mereka. lukisan. lakaran. gerak laku dan lain-lain. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. Guru menggunak an teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat.

milk. Justeru. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. guru terlebih dahulu. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Sehubungan dengannya. to school. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. susu.Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. ketika memilih perkataan. 23 . perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik.

guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Berdasarkan prinsip tersebut. Dengan demikian. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Setelah menguasai sebutan. murid dilatih tubi untuk berdialog. Walau bagaimanapun. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. dan Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. Bahasa merupakan s atu kebiasaan atau kelaziman. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Di samping itu. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. iaitu melalui kemahiran bertutur. Pun demikian.Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. khasnya latihan bertutur secara intensif. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan buka n penulisan. 24 .

sumbang saran. Dengan kata lain. untuk berkomunikasi dengan berkesan. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. Dalam pengajaran bertutur. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. dialog. Ini bermakna. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Oleh itu. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. bermakna guru tersebut sedang memilih 25 . Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah.Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. perbincangan.

terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Sebenarnya. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Sebagaimana teknik. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi. seseorang guru boleh menggabung kan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Permainan bahasa. Penyelesaian masalah. Drama atau lakonan.dan menentuka n teknik pengajaran yang paling sesuai. lancar dan tepat. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Perbincangan. Walau bagaimanapun. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. 26 . cara pengendalian. Bersoal jawab. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Main peranan dan si mulasi.

Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang ber beza. Ali menendang bola. Murid-murid. Ali . Bola. Ali menendang bola. Misalnya. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid.Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. kelemahan menyeb ut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Bola. 27 . ikut cikgu sebut. Ali menendang bola di padang.

28 . Janganlah segan-segan. mengikut rentak dan nada yang tertentu. carta bergambar. Sudilah minum. Sila masuk ke dalam. Mari kita duduk. Dia bekerja di sawah. Di samping itu. i. iii. Selamat datang. Pak Abu seorang petani. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Minum air kopi. Makan kuih di pinggan. Apa khabar sekarang. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. ii. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. kad imbasan bergambar. Dia mengguna kan kerbau untuk membajak tanah. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan.Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid.

Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Kemudian.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 . Dalam latihan penghasilan pula. Dalam latihan ini. mempunyai jurang maklumat. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Umumnya. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas.

satu bilik 30 .untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. · · · · · · · · · · · · · · · · · · Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. perbincangan. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. Sebaik-baiknya. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. ada bilik kosong atau tidak. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. Tanyakan harga bilik itu. anda tiba di sebuah hotel. simulasi dan lakonan. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu.

sarapan pagi bagi pelanggannya. Di belakang hotel ada tempat letak kereta.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. selaras dan menyaling. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. 31 . unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.00 dan RM 15. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. Oleh itu. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah.untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10.

Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum.Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Penyediaan Rancangan Pen gajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur · Objektif. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. Hasil Pembelajaran 1. langkah pengajaran sebelum. Semasa dan Selepas Aktiviti · Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Langkah-langkah Sebelum. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 32 . semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. dan 2. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

Kemahiran Variasi Rangsangan v. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. Kemahiran Peneguhan ii. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). tepat dan berkesan. Maknanya. Justeru. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad 33 .Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. menggunakan dan menyelesaikan). guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. Cuma. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. Kemahiran Menggunakan Papan Tulis iv. menyatakan. Kemahiran Menyoal Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri Menulis Ranca ngan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. menghuraikan.

Paling penting sebagai tindakan susulan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i iii). alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: 34 . pendekatan. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. kad imbasan. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. bahan stensilan. gambar. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. mencukupi. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. kumpulan atau berpasangan. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan.kiu. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). keadaan dan keselamatan murid-murid. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. bahkan secara individu sekiranya perlu. kaedah dan teknik pengajaran. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Dalam hal ini. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. merangsang. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. (b) (c) Pendekatan. Selaras dan menepa ti hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. isi pelajaran dan bahan. Sehubungan dengannya. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang 35 . status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. guru. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai.Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. menggerak. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. mendorong. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. Antara lain. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. iaitu aspek rangsangan. Sesuai dengan kebudayaan. pemikiran dan tingkah laku. adat res am.

ekonomik digunakan secara berulang perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana bahan berkenaan perlu kali. perkara yang boleh diberi perhatian. filem dan slaid. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. kelas dan antara sekolah dan wilayah. (g) Bahan yang bersifat luwes . pengalaman murid-murid. Hal ini demikian kerana reka letak. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar.semasa. 36 . (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini .mengandungi fakta bersepadu. tahap pencapaian. Sehubungan dengannya. minat. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. Sebenarnya. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. ilustrasi dan grafik. gambar-gambar bersiri. (v) bahan umum kepada bahan teori. (f) Bahan yang praktikal dari segi boleh guna. kebolehan. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur mempunya i hubungan. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. (e) Bahan yang jimat dan murah kewajaran kosnya (munasabah).bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. Selain itu. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. kandungan bab kepada bab yang lain. saiz. dan (vi) bahan mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. Antara lain. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. latar belakang. carta. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang.

Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. kawasankawasan perindustrian. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. dan petikan karangan. seni kata lagu. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan.Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampai kan sesuatu maksud. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. 37 . kepala. peta. jadual. Di samping itu. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh contoh sebutan. rajah. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. Antara l ain. nada. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. Selain itu. Contohnya adalah seperti dialog. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan.

di stesen keretapi. berita pengumuman. Contohnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur.00 petang. 38 . dan dalam upacara-upacara tertentu. wawancara. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal.Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuma n yang dibuat di lapangan te rbang. Boneka (a) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. bacaan sajak. laporan cuaca. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. forum. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. Sabah. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid.

satu kumpulan membaca dialog Tutu. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton ra kaman drama. 39 . Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain.(b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. Murid dibahagikan kepada kumpulan.

gembira. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. marah dan sebagainya. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang mena rik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. Dengan demikian. takut. Sesungguhnya. Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid.Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. 40 . memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.

penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran 1. dan 2. Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Justeru. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 . modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih.Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur.

meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. mempersilakan makan. gerak mata. Demikian juga. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. betul dan berkesan. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. Selain itu. Nada. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. Dengan itu. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. Tegasnya. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. Contohnya.Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. dia mampu membent uk frasa dan ayat-ayat yang betul. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. membuat taakulan. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. 42 . kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan.

z. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. Keduanya. iaitu untuk melahirkan perasaan. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. Pertamanya. gh. Selain itu. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat mel ahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan mak sud yang hendak disampaikan. 43 . frasa dan ayat-ayat. hentian dan intonasi. Dengan itu. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. sy. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula.Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. pendapat. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. v. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. kehendak dan sebagainya. s dan f. suku kata. Baiklah. kemudian. Misalnya. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan.

intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Murid mendengar sebutan perkataan. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. Misalnya. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Dengan membaca kuat. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini.Teknik menguji kemahiran bertutur Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyu ruh murid menyebut. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Membaca kuat. Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahaw a hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. 44 . TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Pemarkatan. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada.

Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. gambar. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. peta. Ali. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini.Guru Murid : : Beritahu rakan kamu bahawa sa ya akan datang ke rumahnya esok. cikgu akan ke rumah kamu esok. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mere ka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. 45 .

sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang be tul. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. (a) (b) (c) (d) (e) Guru memberi murid petikan cerita pendek. batasan masih ada. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaha raan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. Oleh itu.sederhana panjang.Membaca Kuat (a) (b) Aspek yang diuji Bahan . 46 . pe rtuturan dan intonasi. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada mur id bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. Guru membaca kuat petikan. . Murid membaca senyap. Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. ialah 2-3 minit. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. intonasi. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid).sebutan. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. dan tekanan yang betul. Walau bagaimanpun. Kecekapan menggunakan kata. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan Masa yang sesuai untuk membaca terkawal. Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru).

Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran 47 . Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu.Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: · Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. tidak jauh dari balai polis itu. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. · Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. Dengan demikian. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Misalnya: Pilih dua orang murid. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini.

Untuk menentukan markat yang sesuai. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. ii.Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. iii. Soalan: i. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? 48 . Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. Wah. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. i. iii. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Apakah cita-cita kamu? ii. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul.

. tempat menyusun maklumat mengikut saiz... (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah dengan selamat...... prosedur... buah-buahan......... lakonan..... warna.......... berinteraksi simulasi projek dll..... umur.. forum dll perbincangan mengenai prestasi... Nama Murid: .. isi karangan dll.. aspek yang berlawanan......... menyusun perkataan menjadi ayat. (b) (c) megelompok misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya. Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 J = J= 2 1 0 melalui telefon...... peristiwa................. menyusun dan melengkapkan kepentingan dan seumpamanya..Penilaian kemahiran lisan.. gambar dengan tempatnya dan memadan kan harga dengan objeknya. forum dll menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu main peranan dalam lakonan.. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadan kan memadankan objek dengan tulisan.. kediaman....... sama dan sebagainya. kumpulan etnik dan sebagainya... memadankan pasangan................ dialog.. bahan projek: kos.. pelaporan 49 . Senarai Semak untuk Pemarkatan...

pemilihan perkataan dan tatabahasa. iaitu: i. jika pencapaian murid ialah 6. dan kelancaran pertuturan. iii. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. awal 50 . Jawapan salah. Untuk mengubah markat kepada peratus. darabkan semuanya dengan 2. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. ii.Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. Misalnya. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. v. penghasilan bahan. Jumlah markatnya = 66. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. intonasi. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. betul sebutan. intonasi atau tatabahasa. Di sini. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. iv. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. sebutan kefahaman ketatabahasa n keluasan perbendaha raan kata. 7 dan 20. sebutan. 14 dan 40. menjadi 12. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. intonasi. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru.

Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. kaedah dan te knik pengajaran dan pembel ajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Pada pendapat anda. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 . sedar dan pandai menggunakan pendekatan. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan bai k dan berkesan. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik.diajar dan perlu dikuasai oleh murid. Guru mesti faham. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. (a) (b) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik.

Skimming dan Scanning Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. Ekstensif. Walau bagaimanapun. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. ekstensif. kaedah.Tajuk 6 Kemahiran Membaca · Matlamat dan Jenis Bacaan · Peringkat Pengajaran Bacaan · Teknik Bacaan Intensif.2 Menghuraikan teknik bacaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. 52 . Hasil Pembelajaran 1. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. matlamat.1 Menjelaskan kemahiran membaca. peringkat bacaan dan teknik bacaan. skimming dan scanning. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.

Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. bertulis. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: · Mekanis · Mentalis · Intensif · Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: · Kesediaan membaca · Prabacaan · Mekanis · Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: · Intensif · Ekstensif · Skimming · Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Skimming dan Scanning Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: · · · Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. Daripada kemahiran ini. Ekstensif. mereka dapat me mperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan 53 .

Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. 54 . Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan.Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. nada dan tekanan yang betul . Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. fahami pula jenis-jenis bacaan. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. membaca mengikut intonasi. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata.

Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Kesimpulannya.Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Dari segi fizikal. keupayaan matanya mengecam bentuk. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Dari segi mental pula. Dari segi emosi. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. pengalaman dan persekitaran.al (1994). tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. 55 . kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. keseronokan dan terhibur.

bunyi kata dan abjad atau mengeja. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendenga ran .Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. 56 . Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. aktiviti pendengaran. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan. Pada tahap ini. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. kaedah terus. latihan menajamkan daya ingatan. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. perkataan. suku kata. koordinasi psikomotor. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. frasa dan ayatayat mudah. peringkat Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. dan latihan bahasa pertuturan.

Sementara membaca telaah bahasa. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Teknik Bacaan Banyak bahan yang perlu kita baca ! Bacaan Intensif Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. ditegaskan. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. diskusi umum dan sebagainya. membaca pemahaman. Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama.Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. 57 . latihan kosa kata. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Dalam membaca telaah isi. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. membaca teliti. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda.

(c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda ba caan dengan baik. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. intonasi. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik.Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. betul dari segi sebutan. Mengesan. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal 58 . (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa.

daftar kata yang terdapat dalam buku.Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. Pertama. atau melihat judul. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. pengalaman. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. sikap dan cita-cita pelajar. jantina. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. sesuai dengan minat. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Kedua. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. rangka kasar. kandungan dan sebagainya. Ketiga. Melalui bacaan ini. bab. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. 59 . Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. meningkatkan kepantasan membaca. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. dan Bahan-bahan yang berbeza. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. meneliti indeks. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. (b) (c) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. menambah kemahiran memahami. dan menaakul isi bacaan. umur. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan.

(b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk skim . cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. teknikal dan sebagainya. Membentuk tabiat gemar membaca. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. (f) (g) (h) (i) (j) Menambah minat membaca. struktur ayat dan sebagainya. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk.(d) Memperkaya bahasa . Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. Carilah maklumat tentang pengarang. ungkapan.perbendaharaan kata. (d) Semasa membaca perenggan pertama. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. Konteks ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. 60 . Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. (c) Bacalah perenggan pertama.

Kecepatan membuat skiming ini. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. dan anda akan dapati idea (f) Baca perenggan akhir dn teliti dan rumusan.(e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan yang penting dan fakta. di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). 61 . Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda.

Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN · Pendekatan Binaan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa · Kaedah Pandang Sebut · Kaedah Abjad · Kaedah Fonik Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Walau bagaimanapun. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang 62 . Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Cerakinan.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa. cerakinan. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. komunikatif sebut. pendekatan. kaedah. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan.

Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Unsur-unsur yang kecil akan membent uk unsur yang lebih besar.Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : · Binaan · Cerakinan · Komunikatif · Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan · · · Pandang Sebut Abjad Fonik Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan dan Kaedah Ba caan Asas Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Abjad dan Fonik PENDEK ATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Cerakinan. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 . kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Dalam pengajaran kemahiran membaca. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut.

Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. laporan/ulasan buku dan choral speaking. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan.pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Sebagai contoh. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. interpretasi & inferens. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. pada peringkat lateral. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. teater pembaca. terdapat tiga peringkat pemahaman. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. dan penilaian makna. murid- 64 . Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. Jadi. iaitu lateral. Dalam sesuatu proses membaca. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna . Bagi setiap peringkat. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana.

Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. Sebagai contoh. ragam. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Pada peringkat interpretasi & inferens. 65 . pendekatan ini memanfaatk an pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. tatabahasa. Kesimpulannya. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca.murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. laras bahasa. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. grafik. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar.

dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Semasa kad diimbaskan. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. Mengikut kaedah ini. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. Menurut Juriah Long et. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut KAEDAH PANDANG SEB UT Menyebut Perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Membina dan membaca ayat Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. mereka perlu mengenali banyak lambang.Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu.al. 66 . murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali.

maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. 1994). kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. Setelah murid menghafal semua nama huruf. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. i. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et.Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a z. biasanya. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. e. perkataan dan frasa Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. o.al. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf a hingga z mengikut susunan. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. Dalam kaedah ini. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. 67 .

dan pembentuk an perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja.Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan Membatan g suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. pembentukan suku kata. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Selamat mencuba dan berjaya! 68 .

How. 69 .What.Recite (3R). Review. Read. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. Hasil Pembelajaran 1.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pel ajaran. tatacerita dan teater pembaca. RADAR. Know. Question. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid.Learn. Recite(SQ3R). Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. KWLH.Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey.(KWLH). Review. Read. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R.

dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempe rsoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan. membaca perenggan pengenalan. Question. Teater Pembaca · · Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Bimbingan Menjangka. Review.Lea rn. (b) Know. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. SQ3R adalah singkatan bagi. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. Review.Tatacerita . Teater Pembaca Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R.Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. (c) (KWLH). tajuk-tajuk kecil. KWLH . Read.What. Question. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Recite (SQ3R) 1. Read.How. Recite(SQ3R). Read. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Tatacerita Bimbingan Menjangka. Lingkaran Soalan. dan lain-lain (a) (b) (c) Lingkaran Soalan. Review.Recite (3R). lakaran grafik. 70 . gambar-gambar atau ilustrasi.

Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya.Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. Learn. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Knowledge. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Setelah selesai membaca. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Ketika membaca. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 . pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih).yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. What. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut.

barang. barang. Discuss. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 . Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. D Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. idea atau tempat.tambahan. idea atau tempat. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Dalam konteks pengajaran. A R Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. Apply. A Pelajar menerangkan bagaimana konsep . idea. Lima langkah RADAR ialah: R Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. Read. Analogize.

suasana cerita. Penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.

Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan; Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon; Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog; Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) (b) (c) Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa;

73

(d) (e) (f)

Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan

(g)

Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

. .

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002 ). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

com.com) Kelulusan: M. ISMAIL BIN ABD. UPSI) M. (norliza_ab@yah oo.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.D (Kesusasteraan Melayu.Ed (Pengajian Kurikulum.my) Kelulusan: Ph. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 . USM) Cert. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) PUAN NORLI ZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.Ed (Pengajian Melayu. UKM) Bac.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Dr. Pend.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 .

Lampiran B STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful