P. 1
28428335-MODUL-BMM-3104-KEMAHIRAN-MENDENGAR-BERTUTUR-MEMBACA-MENULIS

28428335-MODUL-BMM-3104-KEMAHIRAN-MENDENGAR-BERTUTUR-MEMBACA-MENULIS

|Views: 689|Likes:
Published by Alimin Abu Bakar

More info:

Published by: Alimin Abu Bakar on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Konsep · Objektif · Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seha rusnya dapat: 1. 2. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran

mendengar dan bertutur; 3. 4. menerangkan beberapa k aedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Memilih Media Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR

2

Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini,

kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat.

Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembe lajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagai nya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan berkenaan. kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi

3

menggunakan nada. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. menghasilkan permintaan yang mudah diri sendiri dan orang lain. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. sebutan. Walau bagaimanapun. intonasi. dan suara secara berkesan. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. melafazkan dialog dan puisi (pantun. antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami.(b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. mendengar 4 . menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. menaakul. sajak mengikut nada. intonasi. nada dan intonasi. (d) bersoal jawab kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental dan membaca secara berkesan. Perlakuan bahasa. (e) bercerita kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti ayat. dan (i) berbincang dan berbahas menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. (h) berlakon dan melafazkan puisi memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. sebutan. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur. syair. (f) menyampaikan berita dan laporan kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. untuk (c) menyampaikan ucapan bertatasusila meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. rima dan nada yang sesuai. gaya. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. memadan.

intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. suku kata. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. Dalam ayat. kesihatan. (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /s mak/ dan seumpamanya. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. /t/. Dalam hal ini. sebaliknya jika jeda digunakan.Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. struktur. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. persekitaran. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat ). kecerdasan otak. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. sebutan dan maknanya. Misalnya ungkapan. jangan/tembak. frasa kata dan ayat. (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. /a/. Aspek ini penting. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. jangan tembak. bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! 5 . dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. Misalkan bunyi-bunyi. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. (d) Aspek fizikal. perkataan. /b/. rangkai kata atau ayat. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata.

betul dan betul. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa meliputi bidang fonologi. lancar dan berkesan. Mi. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. Misalnya. formula. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. Ti dan Do setiap nada mewakili satu suku kata. 6 . (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat . menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) menyebut dengan jelas. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. kewujudannya lebih jelas. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran muridmurid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. Pun demikian dalam bahasa Melayu. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. La. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina.(e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. sintaksis dan semantik. Fa. Re. So.

bertemu ramah. Memberi taklimat dan ceramah. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. kanak-kanak sentiasa memperoleh. Sebenarnya. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. membina soalan untuk mencari maklumat. mempelajari. mengusai bahasa 7 . Mengadakan perbahasan. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Menerangkan gambar dan ba han grafik. Berbual melalui telefon. bertutur secara bertatasusila. Perbincangan forum. Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. menunjuk arah. Simulasi.(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) memberi penerangan dan al asan. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Permainan komunikatif. Teater bercerita. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Main peranan. Memberi arahan kepada rakan. Membina soalan berdasarkan bahan. berkomunikasi dengan alam sekelilingnya.

iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. dialog. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. 8 .mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Justeru. mengajuk. perbincangan. aspek pendenga ran amat kurang diberi perhatian oleh guru. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. memperoleh maklumat (pengajaran guru. perbincangan dan mesyuarat). Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. untuk mendapa t hiburan (radio. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. Ini bermakna. lakonan. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. Manakala dalam kehidupan harian pula. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. komunikasi lisan melibatkan dua proses. televisyen. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Proses Mendengar Umumnya. filem). dialog dan kesusasteraan). mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara p roses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Di sekolah. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. Mereka meniru. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan.

bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. memahami. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan.Dalam erti kata lain ketika mendengar. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. menggunakan terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. dan mengesan pengaruh penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. suasana. 9 . mengenal pasti mood penutur. mentafsir makna-makna yang te rsirat. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. dan keadaan/ konteks. mencari isi-isi penting. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. melakukan arahan/ tindak balas. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. Justeru. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. Akhirnya. nama orang-orang Konsep-konsep asas dalam kemahi ran Mendengar: Justeru sebenarnya. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima.

secara menebuk-nebuk. aspek fizikal. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. didengar dan dingati. secara bertelau-telau. dan secara kritikal. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. dan neurologi. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. psikologi. (e) (f) (g) (h) (i) pendenga ran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. dengan beremosi. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. hujah dan bukti tertentu. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. tanpa tindak balas. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif.Sehubungan dengannya. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. bukti dan estetika. 10 . proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzi k. hujah. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. (c) (d) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. secara berhati-hati dengan pen gamatan. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. dan berpusatkan idea utama. difahami dan diingat.

supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? 2. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. Latihan 1.Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. dan keduanya. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal 11 .

kaedah. Sebagaimana kebiasaan. Membaca dan Menulis. Hasil Pembelajaran 1.Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Peringkat Penguasaan · Unsur dan Faktor Keberkesanan · Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Telah ditegaskan. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaru hi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. pendekatan. 12 . seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. antara kemahiran berkenaan.

pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan.Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . gaya dan isi penyampaian.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. seperti intonasi frasa dan ayat. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. Dengan demikian. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. kefasihan. tatabahasa. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. aspek sebutan. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Peringkat Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. 13 . Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. kelancaran. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. pertengahan dan maju.

proses dan sebagainya. seminar dan lain-lain. Membaca iklan. persekitaran dan di rumah. dan Membuat ayat-ayat daripada gamba r. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. prosedur dan peraturan. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. Menerangkan proses. rakan.Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bert atasusila. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. 14 . Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. diskusi. pengalaman. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bercerita dengan me nggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Membuat ayat tentang diri. peraturan-peraturan. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. dan Membuat ulasan. Memberi ucapan pendek dan mudah. kejadian. ibu dan bapa. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. Mengambil bahagian dalam perbincangan. Mengambil bahagian dalam perbahasan. forum. syarahan (yang disediakan). Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. kejadian. permainan. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Memberi komen secara mudah. perbualan atau dialog. berhubung dengan peribadi seseorang. objek. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Memberi arahan. perbincangan. Memberi ceramah. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. masa bersekolah. Mendeklamsi puisi.

dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan.peringkat. tahap pendidikan. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan mas yarakat di bandar-bandar. dan Mengkritik cerpen. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Umumnya. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. faktor. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan mu rid-murid. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. menyampai dan memproses maklumat . pendapat. puisi. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kadar kanak-kanak dan perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan pertumbuhan 15 . novel dan sebagainya. (c) Fizikal: Hal ini. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah.(k) (l) Menyampaikan komen. Antara lain. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . gigi. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. jiran tetangga. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. laporan atau ulasan. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak.

daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya.perkembangan kanak-kanak lelaki. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. (g) Paling penting. membaca dan menulis. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. (b) Kemahiran mendengar. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. aktiviti proses pengajaran dan pembel ajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menj urus kepada sesuatu aktiviti tertentu. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. dalam proses pertuturan. 16 . Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Ini kerana. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa ber tutur. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. Justeru.

Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. Bagi tujuan menentukan 17 .Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Kaedah · Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. kaedah. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Kaedah.

Demikian juga. Sehubungan dengannya. Walau bagaimanapun. Tegasnya. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. demikian. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). berurutan dan menyaling. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah.kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Dengan 18 . mengingat. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. menguasai kemahiran membuat tanggapan. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah mengenainya. Dengan berbuat merancang dan memilih aktiviti yang sesuai guru boleh menentukan fokus utama demikian pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. perlu dilakukan serentak. nada dan intonasi tertentu. Antara lain. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur).

Oleh itu. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunak an alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran.(b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. Tujuannya. Walau bagaimanapun Walkins (1975). iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. guru perlu mempelajari bahasa kedua. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Apabila murid-murid Sebaliknya. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. Maka. misalnya oleh guru. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. 19 . maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik.

pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan l ebih berjaya jika murid mempun yai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Justeru. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. Ini bermakna. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. yakin dan berkesan. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Dengan demikian. mengingati. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. keratan akhbar. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Dengan demikian. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. lawatan. Melalui pendekatan ini. Dengan ini. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar.(b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. 20 . murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap.

Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Dia pak cik saya.. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Tanpa latihan daripada guru. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita kemahiran bertutur. Saya berkahwin pun belum. Sebenarnya.umur saya ni baru 35 tahun. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur.. : : : : : : Pak cik. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Contohnya. Kakitangan pos Lain kali panggil saya abang atau encik. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 . Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Pak cik ? (terdiam) Cik adik. Dengan itu.

Guru menggunak an teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya.mereka. (c) (d) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . Kaedah ini dianggap berjaya. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. lakaran. gerak laku dan lain-lain. murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Kelebihan kaedah terus. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. 22 . (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. lukisan. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. lakonan. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. iaitu dengan cara mendengar. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu.

perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. 23 . ketika memilih perkataan. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. Sehubungan dengannya. susu. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. to school. guru terlebih dahulu.Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Justeru. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. milk.

murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Berdasarkan prinsip tersebut. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan buka n penulisan. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. dan Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan.Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. 24 . dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. khasnya latihan bertutur secara intensif. Pun demikian. Di samping itu. Walau bagaimanapun. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Bahasa merupakan s atu kebiasaan atau kelaziman. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. iaitu melalui kemahiran bertutur. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Setelah menguasai sebutan. murid dilatih tubi untuk berdialog. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Dengan demikian.

Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. untuk berkomunikasi dengan berkesan. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. bermakna guru tersebut sedang memilih 25 . wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. dialog. Ini bermakna. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Dengan kata lain. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. sumbang saran. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. perbincangan. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). Dalam pengajaran bertutur. Oleh itu. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa.

Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi. Sebagaimana teknik. seseorang guru boleh menggabung kan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Main peranan dan si mulasi. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. Permainan bahasa. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Drama atau lakonan. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. lancar dan tepat. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Perbincangan. Penyelesaian masalah. Walau bagaimanapun. Sebenarnya. Bersoal jawab. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. 26 . cara pengendalian. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran.dan menentuka n teknik pengajaran yang paling sesuai.

Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Misalnya. 27 . Ali . Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang ber beza. kelemahan menyeb ut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang.Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Ali menendang bola di padang. Ali menendang bola. Ali menendang bola. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Murid-murid. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Bola. ikut cikgu sebut. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Bola.

Dia bekerja di sawah. Apa khabar sekarang.Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. i. Sila masuk ke dalam. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Sudilah minum. 28 . kad imbasan bergambar. Mari kita duduk. carta bergambar. Janganlah segan-segan. Pak Abu seorang petani. iii. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Selamat datang. Di samping itu. ii. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Makan kuih di pinggan. Dia mengguna kan kerbau untuk membajak tanah. Minum air kopi. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan.

membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Umumnya. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 . Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Dalam latihan ini. Kemudian. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Dalam latihan penghasilan pula. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. mempunyai jurang maklumat.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari.untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. satu bilik 30 . Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Sebaik-baiknya. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. simulasi dan lakonan. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. perbincangan. Tanyakan harga bilik itu. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Hotel mempunyai dua bilik kosong. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. anda tiba di sebuah hotel. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. ada bilik kosong atau tidak. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah.

Oleh itu. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam.untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. sarapan pagi bagi pelanggannya. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi.00 dan RM 15. 31 . Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. selaras dan menyaling. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat.

Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar.Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Penyediaan Rancangan Pen gajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur · Objektif. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. langkah pengajaran sebelum. Semasa dan Selepas Aktiviti · Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. dan 2. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran 1. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 32 . Langkah-langkah Sebelum. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan.

menyatakan.Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. Maknanya. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad 33 . guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. menggunakan dan menyelesaikan). berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. Kemahiran Variasi Rangsangan v. Kemahiran Menyoal Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri Menulis Ranca ngan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. menghuraikan. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). Kemahiran Menggunakan Papan Tulis iv. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. Cuma. Justeru. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. tepat dan berkesan. Kemahiran Peneguhan ii.

(c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). pendekatan. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. keadaan dan keselamatan murid-murid. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i iii). kumpulan atau berpasangan. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: 34 . Paling penting sebagai tindakan susulan. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). bahkan secara individu sekiranya perlu. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. kad imbasan. gambar. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. mencukupi. bahan stensilan. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya.kiu. kaedah dan teknik pengajaran. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan.

dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. guru. isi pelajaran dan bahan. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. Antara lain. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. Dalam hal ini. adat res am. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. iaitu aspek rangsangan. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang 35 . Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. pemikiran dan tingkah laku. mendorong. Selaras dan menepa ti hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. menggerak. (b) (c) Pendekatan.Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. merangsang. Sesuai dengan kebudayaan. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. Sehubungan dengannya. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan.

proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. ekonomik digunakan secara berulang perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana bahan berkenaan perlu kali. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. Antara lain. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. (e) Bahan yang jimat dan murah kewajaran kosnya (munasabah). (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. (f) Bahan yang praktikal dari segi boleh guna. Sebenarnya. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur mempunya i hubungan. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. (g) Bahan yang bersifat luwes . pengalaman murid-murid. latar belakang. ilustrasi dan grafik. Hal ini demikian kerana reka letak. kebolehan. kelas dan antara sekolah dan wilayah. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. (v) bahan umum kepada bahan teori. dan (vi) bahan mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. tahap pencapaian. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. Sehubungan dengannya. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. Selain itu. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. perkara yang boleh diberi perhatian. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. saiz. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran.semasa.mengandungi fakta bersepadu. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. 36 . gambar-gambar bersiri. carta. kandungan bab kepada bab yang lain. minat. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. filem dan slaid. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum.

kawasankawasan perindustrian. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. 37 . murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. kepala. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. jadual. peta. seni kata lagu. dan petikan karangan. nada. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampai kan sesuatu maksud. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh contoh sebutan. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. Selain itu. Di samping itu. rajah. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. Antara l ain.Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. Contohnya adalah seperti dialog. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan.

Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. Contohnya.00 petang. wawancara. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. 38 . syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. Sabah. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. bacaan sajak. forum. laporan cuaca. di stesen keretapi.Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuma n yang dibuat di lapangan te rbang. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. dan dalam upacara-upacara tertentu. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. berita pengumuman. Boneka (a) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi.

(d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. 39 . Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. satu kumpulan membaca dialog Tutu.(b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. Murid dibahagikan kepada kumpulan. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton ra kaman drama. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka.

aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. takut. Sesungguhnya. gembira. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. marah dan sebagainya. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang mena rik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. 40 . media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Dengan demikian.Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih.

Justeru. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. Hasil Pembelajaran 1. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. dan 2. Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 .Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih.

iaitu tepat dari segi makna dan struktur. gerak mata. 42 . Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. Dengan itu. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Nada. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur.Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. Tegasnya. membuat taakulan. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. Contohnya. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. betul dan berkesan. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Demikian juga. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. dia mampu membent uk frasa dan ayat-ayat yang betul. mempersilakan makan. Selain itu.

Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. gh. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat mel ahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan mak sud yang hendak disampaikan. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. sy. Selain itu. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. iaitu untuk melahirkan perasaan. Keduanya. Pertamanya. kemudian. s dan f. Misalnya. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. z. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. hentian dan intonasi. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. v. frasa dan ayat-ayat. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. 43 . Dengan itu. pendapat. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh.Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Baiklah. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. suku kata. kehendak dan sebagainya.

Membaca kuat. Pemarkatan. Murid mendengar sebutan perkataan. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Misalnya. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. Dengan membaca kuat. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyu ruh murid menyebut. 44 .Teknik menguji kemahiran bertutur Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahaw a hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah.

Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. peta. Ali. gambar. cikgu akan ke rumah kamu esok. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. 45 . Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mere ka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas.Guru Murid : : Beritahu rakan kamu bahawa sa ya akan datang ke rumahnya esok. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu.

Walau bagaimanpun.sederhana panjang. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. intonasi. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. (a) (b) (c) (d) (e) Guru memberi murid petikan cerita pendek. dan tekanan yang betul. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. pe rtuturan dan intonasi. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. Oleh itu. Kecekapan menggunakan kata. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. batasan masih ada.Membaca Kuat (a) (b) Aspek yang diuji Bahan . Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaha raan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. . Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang be tul. 46 . ialah 2-3 minit. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan Masa yang sesuai untuk membaca terkawal.sebutan. Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). Murid membaca senyap. Guru membaca kuat petikan. Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada mur id bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa.

sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. tidak jauh dari balai polis itu. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Misalnya: Pilih dua orang murid. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. Dengan demikian. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. · Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran 47 . Misalnya: percutian semasa cuti sekolah.Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: · Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur.

iii. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Wah. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. i. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? 48 . iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Soalan: i. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. iii.Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Untuk menentukan markat yang sesuai. Apakah cita-cita kamu? ii. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. ii. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv.

menyusun dan melengkapkan kepentingan dan seumpamanya. menyusun perkataan menjadi ayat.. lakonan.......... aspek yang berlawanan........ prosedur.. (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah dengan selamat. dialog...Penilaian kemahiran lisan. forum dll menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu main peranan dalam lakonan.... peristiwa. Nama Murid: . warna.. buah-buahan. isi karangan dll............... sama dan sebagainya.... Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 J = J= 2 1 0 melalui telefon.. berinteraksi simulasi projek dll... gambar dengan tempatnya dan memadan kan harga dengan objeknya... kediaman............ memadankan pasangan..... umur..... forum dll perbincangan mengenai prestasi.. (b) (c) megelompok misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya............... bahan projek: kos. Senarai Semak untuk Pemarkatan...... kumpulan etnik dan sebagainya...... antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadan kan memadankan objek dengan tulisan...... pelaporan 49 ..... tempat menyusun maklumat mengikut saiz..

bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. 7 dan 20. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. iv. Jawapan salah. awal 50 . intonasi. Di sini. Jumlah markatnya = 66. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. dan kelancaran pertuturan. intonasi. intonasi atau tatabahasa.Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. sebutan kefahaman ketatabahasa n keluasan perbendaha raan kata. penghasilan bahan. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. iii. sebutan. v. jika pencapaian murid ialah 6. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. betul sebutan. iaitu: i. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. 14 dan 40. pemilihan perkataan dan tatabahasa. ii. Misalnya. darabkan semuanya dengan 2. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. Untuk mengubah markat kepada peratus. menjadi 12.

Pada pendapat anda. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 . guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. kaedah dan te knik pengajaran dan pembel ajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu.diajar dan perlu dikuasai oleh murid. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan bai k dan berkesan. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. (a) (b) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. Guru mesti faham. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu.

2 Menghuraikan teknik bacaan. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. ekstensif. skimming dan scanning. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Skimming dan Scanning Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.1 Menjelaskan kemahiran membaca. kaedah. Hasil Pembelajaran 1. Ekstensif. 52 . Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Walau bagaimanapun. peringkat bacaan dan teknik bacaan. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. matlamat.Tajuk 6 Kemahiran Membaca · Matlamat dan Jenis Bacaan · Peringkat Pengajaran Bacaan · Teknik Bacaan Intensif.

Skimming dan Scanning Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: · · · Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Ekstensif. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. mereka dapat me mperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan 53 . Daripada kemahiran ini.Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: · Mekanis · Mentalis · Intensif · Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: · Kesediaan membaca · Prabacaan · Mekanis · Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: · Intensif · Ekstensif · Skimming · Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. bertulis.

memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. 54 .Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. membaca mengikut intonasi. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. nada dan tekanan yang betul . Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. fahami pula jenis-jenis bacaan. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan.

Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Dari segi mental pula. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Kesimpulannya. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. 55 . kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. pengalaman dan persekitaran. Dari segi emosi. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca.Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Dari segi fizikal. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif.al (1994). bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. keseronokan dan terhibur. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. keupayaan matanya mengecam bentuk. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran.

latihan menajamkan daya ingatan. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat.Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendenga ran . Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. kaedah terus. suku kata. bunyi kata dan abjad atau mengeja. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. dan latihan bahasa pertuturan. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. koordinasi psikomotor. frasa dan ayatayat mudah. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan. Pada tahap ini. aktiviti pendengaran. perkataan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. peringkat Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. 56 .

meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama.Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. latihan kosa kata. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. 57 . Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. membaca pemahaman. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. membaca teliti. diskusi umum dan sebagainya. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru. Sementara membaca telaah bahasa. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Dalam membaca telaah isi. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. Teknik Bacaan Banyak bahan yang perlu kita baca ! Bacaan Intensif Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. ditegaskan.

Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal 58 . dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting.Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Mengesan. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. intonasi. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda ba caan dengan baik. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. betul dari segi sebutan.

59 . meningkatkan kepantasan membaca. dan Bahan-bahan yang berbeza. Ketiga. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. daftar kata yang terdapat dalam buku. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan.Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. sikap dan cita-cita pelajar. (b) (c) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. sesuai dengan minat. Melalui bacaan ini. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. rangka kasar. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. dan menaakul isi bacaan. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. kandungan dan sebagainya. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. menambah kemahiran memahami. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. umur. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. Pertama. meneliti indeks. Kedua. jantina. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. atau melihat judul. bab. pengalaman.

(c) Bacalah perenggan pertama. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. teknikal dan sebagainya. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. struktur ayat dan sebagainya. 60 . (f) (g) (h) (i) (j) Menambah minat membaca.(d) Memperkaya bahasa . (d) Semasa membaca perenggan pertama. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk skim . ungkapan. Carilah maklumat tentang pengarang. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. Membentuk tabiat gemar membaca. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca.perbendaharaan kata. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. Konteks ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut.

(e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. 61 . Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. dan anda akan dapati idea (f) Baca perenggan akhir dn teliti dan rumusan. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat).(e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan yang penting dan fakta. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Kecepatan membuat skiming ini.

cerakinan. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. Walau bagaimanapun. kaedah. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Cerakinan. pendekatan.Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN · Pendekatan Binaan. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa · Kaedah Pandang Sebut · Kaedah Abjad · Kaedah Fonik Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang 62 . komunikatif sebut. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.

Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : · Binaan · Cerakinan · Komunikatif · Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan · · · Pandang Sebut Abjad Fonik Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan dan Kaedah Ba caan Asas Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 . dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Cerakinan. Unsur-unsur yang kecil akan membent uk unsur yang lebih besar. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Dalam pengajaran kemahiran membaca. Abjad dan Fonik PENDEK ATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis.

iaitu lateral. teater pembaca. Bagi setiap peringkat. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. interpretasi & inferens. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Dalam sesuatu proses membaca. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. laporan/ulasan buku dan choral speaking. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. Sebagai contoh. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. murid- 64 . dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna . terdapat tiga peringkat pemahaman. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. pada peringkat lateral.pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Jadi. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. dan penilaian makna.

(c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. ragam. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. Pada peringkat interpretasi & inferens. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. grafik.murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. pendekatan ini memanfaatk an pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Sebagai contoh. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. laras bahasa. tatabahasa. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. 65 . keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. Kesimpulannya. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan.

Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. Menurut Juriah Long et.Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. mereka perlu mengenali banyak lambang. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. 66 .al. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut KAEDAH PANDANG SEB UT Menyebut Perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Membina dan membaca ayat Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Mengikut kaedah ini. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. Semasa kad diimbaskan.

maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Dalam kaedah ini. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). 67 . huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf a hingga z mengikut susunan. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. perkataan dan frasa Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. Setelah murid menghafal semua nama huruf. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. i. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja.al.Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a z. 1994). biasanya. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. e. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. o. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan.

pembentukan suku kata. Selamat mencuba dan berjaya! 68 .Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan Membatan g suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. dan pembentuk an perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.

Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. KWLH.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.What. RADAR. Review. Review. dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R.How.(KWLH). Know. tatacerita dan teater pembaca. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. Question. Read. 69 .Learn.Recite (3R). Hasil Pembelajaran 1. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pel ajaran. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid.Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Read. Recite(SQ3R).

70 . membaca perenggan pengenalan. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Review.What. Read. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. Question. Teater Pembaca Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Review. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. dan lain-lain (a) (b) (c) Lingkaran Soalan. Recite(SQ3R). gambar-gambar atau ilustrasi. (b) Know. lakaran grafik. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar.How. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempe rsoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan.Tatacerita . tajuk-tajuk kecil.Recite (3R). Teater Pembaca · · Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Bimbingan Menjangka.Lea rn. SQ3R adalah singkatan bagi. Recite (SQ3R) 1. KWLH . (c) (KWLH).Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Read. Tatacerita Bimbingan Menjangka. Lingkaran Soalan. Read. Question. Review.

mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. Learn.Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 . Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan .yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Setelah selesai membaca. Ketika membaca. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. What. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Knowledge. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut.

barang. Apply. A R Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 . Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. Analogize. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. idea atau tempat. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. idea. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. Lima langkah RADAR ialah: R Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. Discuss. barang. Read. A Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Dalam konteks pengajaran. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH.tambahan. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. idea atau tempat. D Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri.

suasana cerita. Penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.

Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan; Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon; Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog; Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) (b) (c) Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa;

73

(d) (e) (f)

Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan

(g)

Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

. .

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002 ). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

Ed (Pengajian Melayu. UPSI) M. (norliza_ab@yah oo. Pend.D (Kesusasteraan Melayu.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.Ed (Pengajian Kurikulum. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) PUAN NORLI ZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Dr. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.com) Kelulusan: M. UKM) Bac.my) Kelulusan: Ph.com. ISMAIL BIN ABD. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 . USM) Cert.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 .

Lampiran B STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->