P. 1
28428335-MODUL-BMM-3104-KEMAHIRAN-MENDENGAR-BERTUTUR-MEMBACA-MENULIS

28428335-MODUL-BMM-3104-KEMAHIRAN-MENDENGAR-BERTUTUR-MEMBACA-MENULIS

|Views: 689|Likes:
Published by Alimin Abu Bakar

More info:

Published by: Alimin Abu Bakar on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Konsep · Objektif · Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seha rusnya dapat: 1. 2. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran

mendengar dan bertutur; 3. 4. menerangkan beberapa k aedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Memilih Media Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR

2

Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini,

kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat.

Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembe lajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagai nya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan berkenaan. kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi

3

(b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. (h) berlakon dan melafazkan puisi memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. melafazkan dialog dan puisi (pantun. menghasilkan permintaan yang mudah diri sendiri dan orang lain. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. menggunakan nada. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. sebutan. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. Perlakuan bahasa. intonasi. gaya. Walau bagaimanapun. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. rima dan nada yang sesuai. nada dan intonasi. mendengar 4 . dan (i) berbincang dan berbahas menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. memadan. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. untuk (c) menyampaikan ucapan bertatasusila meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. Semasa bertutur. dan suara secara berkesan. menaakul. syair. antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. (e) bercerita kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti ayat. (f) menyampaikan berita dan laporan kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. sajak mengikut nada. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental dan membaca secara berkesan. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). intonasi. sebutan. (d) bersoal jawab kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu.

(c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. Dalam hal ini. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. Aspek ini penting. sebaliknya jika jeda digunakan. Dalam ayat. kesihatan. (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. frasa kata dan ayat. Misalnya ungkapan. jangan/tembak. struktur. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat ). yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. sebutan dan maknanya. Misalkan bunyi-bunyi.Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. rangkai kata atau ayat. suku kata. /b/. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. (d) Aspek fizikal. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /s mak/ dan seumpamanya. perkataan. kecerdasan otak. persekitaran. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! 5 . /t/. /a/. jangan tembak. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan.

formula. Mi. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. betul dan betul. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Ti dan Do setiap nada mewakili satu suku kata. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. Re. lancar dan berkesan. Misalnya. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. So. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran muridmurid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. sintaksis dan semantik. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa meliputi bidang fonologi. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. Pun demikian dalam bahasa Melayu. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) menyebut dengan jelas. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. Fa. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat . teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. kewujudannya lebih jelas. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi.(e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. 6 . (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. La.

ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Berbual melalui telefon. bertemu ramah. Permainan komunikatif. Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. bertutur secara bertatasusila. Memberi arahan kepada rakan. Memberi taklimat dan ceramah. Mengadakan perbahasan. kanak-kanak sentiasa memperoleh. membina soalan untuk mencari maklumat. Menerangkan gambar dan ba han grafik. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. menunjuk arah. Simulasi. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Teater bercerita. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. mempelajari. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. mengusai bahasa 7 . Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Perbincangan forum. Main peranan. Membina soalan berdasarkan bahan. Sebenarnya. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. bertukar-tukar pendapat dan maklumat.(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) memberi penerangan dan al asan.

memperoleh maklumat (pengajaran guru. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara p roses yang kedua berlaku melalui pendengaran. dialog dan kesusasteraan). Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. aspek pendenga ran amat kurang diberi perhatian oleh guru. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik.mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Di sekolah. filem). Manakala dalam kehidupan harian pula. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. Proses Mendengar Umumnya. dialog. Ini bermakna. untuk mendapa t hiburan (radio. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. perbincangan. komunikasi lisan melibatkan dua proses. televisyen. Justeru. lakonan. Mereka meniru. 8 . mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. perbincangan dan mesyuarat). mengajuk. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini.

kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. nama orang-orang Konsep-konsep asas dalam kemahi ran Mendengar: Justeru sebenarnya. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. mencari isi-isi penting. menggunakan terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. suasana. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar.Dalam erti kata lain ketika mendengar. mentafsir makna-makna yang te rsirat. memahami. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. melakukan arahan/ tindak balas. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. mengenal pasti mood penutur. Justeru. Akhirnya. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. dan mengesan pengaruh penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. 9 . dan keadaan/ konteks.

Sehubungan dengannya. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. (e) (f) (g) (h) (i) pendenga ran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. difahami dan diingat. didengar dan dingati. dan neurologi. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. psikologi. hujah. dengan beremosi. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. (c) (d) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. hujah dan bukti tertentu. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. dan berpusatkan idea utama. secara bertelau-telau. secara berhati-hati dengan pen gamatan. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzi k. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. bukti dan estetika. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. 10 . kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. secara menebuk-nebuk. aspek fizikal. tanpa tindak balas. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. dan secara kritikal.

Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? 2. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. Latihan 1. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat.Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal 11 . dan keduanya.

dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Hasil Pembelajaran 1. kaedah. 12 . pendekatan. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. antara kemahiran berkenaan. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaru hi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Telah ditegaskan. Sebagaimana kebiasaan. Membaca dan Menulis.Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Peringkat Penguasaan · Unsur dan Faktor Keberkesanan · Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa.

gaya dan isi penyampaian.Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Dengan demikian.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. 13 . kefasihan. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. kelancaran. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. tatabahasa. pertengahan dan maju. Peringkat Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. seperti intonasi frasa dan ayat. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. aspek sebutan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan.

Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. kejadian. Memberi ceramah. berhubung dengan peribadi seseorang. Mengambil bahagian dalam perbahasan. ibu dan bapa. masa bersekolah. seminar dan lain-lain. Memberi ucapan pendek dan mudah.Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bert atasusila. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. dan Membuat ulasan. proses dan sebagainya. forum. Mengambil bahagian dalam perbincangan. peraturan-peraturan. Memberi komen secara mudah. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Membaca iklan. Mendeklamsi puisi. 14 . prosedur dan peraturan. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Menerangkan proses. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Memberi arahan. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. dan Membuat ayat-ayat daripada gamba r. perbincangan. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. syarahan (yang disediakan). objek. (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bercerita dengan me nggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Membuat ayat tentang diri. kejadian. pengalaman. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. rakan. persekitaran dan di rumah. diskusi. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. permainan. perbualan atau dialog.

Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. (c) Fizikal: Hal ini. Antara lain. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar.peringkat. Umumnya. faktor. menyampai dan memproses maklumat . (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran.(k) (l) Menyampaikan komen. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kadar kanak-kanak dan perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan pertumbuhan 15 . terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. tahap pendidikan. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. dan Mengkritik cerpen. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. jiran tetangga. puisi. gigi. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan mu rid-murid. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. pendapat. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan mas yarakat di bandar-bandar.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. laporan atau ulasan. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. novel dan sebagainya.

seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. dalam proses pertuturan. 16 . didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. Ini kerana. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. (g) Paling penting. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. (b) Kemahiran mendengar. Justeru. aktiviti proses pengajaran dan pembel ajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menj urus kepada sesuatu aktiviti tertentu. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa ber tutur. membaca dan menulis. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa.perkembangan kanak-kanak lelaki. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum.

Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. Kaedah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. kaedah.Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Kaedah · Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. Bagi tujuan menentukan 17 .

Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. berurutan dan menyaling. Sehubungan dengannya. menguasai kemahiran membuat tanggapan. Tegasnya. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. nada dan intonasi tertentu. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. mengingat. Antara lain. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. demikian. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar.kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah mengenainya. Demikian juga. Dengan berbuat merancang dan memilih aktiviti yang sesuai guru boleh menentukan fokus utama demikian pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Dengan 18 . perlu dilakukan serentak. Walau bagaimanapun.

Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Oleh itu. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. misalnya oleh guru. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza.(b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Apabila murid-murid Sebaliknya. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. guru perlu mempelajari bahasa kedua. 19 . (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Maka. Tujuannya. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunak an alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Walau bagaimanapun Walkins (1975).

Melalui pendekatan ini. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. Ini bermakna. Justeru. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.(b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. Dengan demikian. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. 20 . Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. mengingati. keratan akhbar. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. lawatan. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. yakin dan berkesan. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Dengan demikian. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan l ebih berjaya jika murid mempun yai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Dengan ini. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur.

Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. Saya berkahwin pun belum. Kakitangan pos Lain kali panggil saya abang atau encik. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. : : : : : : Pak cik. Tanpa latihan daripada guru. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Contohnya. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita kemahiran bertutur. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Pak cik ? (terdiam) Cik adik. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Dengan itu. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 . guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya.umur saya ni baru 35 tahun.. Dia pak cik saya. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut.. Sebenarnya.

Kelebihan kaedah terus. gerak laku dan lain-lain. lakonan. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. 22 . (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. iaitu dengan cara mendengar. lakaran. lukisan. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. (c) (d) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai.mereka. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Guru menggunak an teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Kaedah ini dianggap berjaya. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran.

guru terlebih dahulu. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Sehubungan dengannya. milk. 23 . dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. ketika memilih perkataan. Justeru. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. susu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik.Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. to school.

Dengan demikian. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Setelah menguasai sebutan. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. dan Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan buka n penulisan. Di samping itu.Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. Bahasa merupakan s atu kebiasaan atau kelaziman. murid dilatih tubi untuk berdialog. iaitu melalui kemahiran bertutur. Walau bagaimanapun. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. khasnya latihan bertutur secara intensif. 24 . guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Berdasarkan prinsip tersebut. Pun demikian.

bermakna guru tersebut sedang memilih 25 . (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah.Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. untuk berkomunikasi dengan berkesan. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. dialog. sumbang saran. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. Dalam pengajaran bertutur. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Oleh itu. Dengan kata lain. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Ini bermakna. perbincangan. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu.

Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Main peranan dan si mulasi. 26 . Drama atau lakonan. Walau bagaimanapun. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Sebenarnya. Permainan bahasa. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi. Perbincangan. lancar dan tepat. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Bersoal jawab. Penyelesaian masalah.dan menentuka n teknik pengajaran yang paling sesuai. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. seseorang guru boleh menggabung kan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. cara pengendalian. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Sebagaimana teknik.

dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang ber beza. Ali menendang bola di padang. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan.Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Bola. kelemahan menyeb ut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. ikut cikgu sebut. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Ali menendang bola. Ali menendang bola. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Bola. Ali . Misalnya. Murid-murid. 27 .

mengikut rentak dan nada yang tertentu. Di samping itu. 28 . iii. Sila masuk ke dalam. Mari kita duduk. Janganlah segan-segan. carta bergambar. Apa khabar sekarang. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Selamat datang. kad imbasan bergambar. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Minum air kopi. Pak Abu seorang petani. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Makan kuih di pinggan. Dia mengguna kan kerbau untuk membajak tanah.Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Dia bekerja di sawah. ii. Sudilah minum. i.

Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Kemudian. Umumnya. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Dalam latihan penghasilan pula. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Dalam latihan ini. mempunyai jurang maklumat. murid-murid diberi petikan untuk dikaji.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 . Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima.

Sebaik-baiknya. perbincangan. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. simulasi dan lakonan. satu bilik 30 . Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan.untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Tanyakan harga bilik itu. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. ada bilik kosong atau tidak. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. · · · · · · · · · · · · · · · · · · Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. anda tiba di sebuah hotel. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram.

00 dan RM 15. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. sarapan pagi bagi pelanggannya. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. Oleh itu. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10.untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. 31 . kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. selaras dan menyaling.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi.

Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 32 . Langkah-langkah Sebelum. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan.Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Penyediaan Rancangan Pen gajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur · Objektif. Semasa dan Selepas Aktiviti · Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. langkah pengajaran sebelum. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Hasil Pembelajaran 1. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. dan 2. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

menggunakan dan menyelesaikan). Kemahiran Peneguhan ii. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. menghuraikan.Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. Kemahiran Menyoal Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri Menulis Ranca ngan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. menyatakan. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). Cuma. tepat dan berkesan. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran Variasi Rangsangan v. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. Kemahiran Menggunakan Papan Tulis iv. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. Maknanya. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad 33 . Justeru.

iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. pendekatan. Paling penting sebagai tindakan susulan. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. bahan stensilan. mencukupi. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas.kiu. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i iii). Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: 34 . kad imbasan. kumpulan atau berpasangan. gambar. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. bahkan secara individu sekiranya perlu. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. kaedah dan teknik pengajaran. keadaan dan keselamatan murid-murid. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P.

isi pelajaran dan bahan. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang 35 . Sehubungan dengannya. mendorong. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. merangsang. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Antara lain. pemikiran dan tingkah laku.Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. Selaras dan menepa ti hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . iaitu aspek rangsangan. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. (b) (c) Pendekatan. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. adat res am. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. menggerak. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). Dalam hal ini. guru. Sesuai dengan kebudayaan. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu.

(vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. ekonomik digunakan secara berulang perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana bahan berkenaan perlu kali. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. perkara yang boleh diberi perhatian. minat. (g) Bahan yang bersifat luwes . ilustrasi dan grafik. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. Sehubungan dengannya.mengandungi fakta bersepadu. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. dan (vi) bahan mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. Hal ini demikian kerana reka letak. (e) Bahan yang jimat dan murah kewajaran kosnya (munasabah). gambar-gambar bersiri. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. (v) bahan umum kepada bahan teori. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. carta. latar belakang. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. saiz. Sebenarnya. kelas dan antara sekolah dan wilayah.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya.semasa. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . kebolehan. kandungan bab kepada bab yang lain. 36 . (f) Bahan yang praktikal dari segi boleh guna. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. tahap pencapaian. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. pengalaman murid-murid. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. Selain itu. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur mempunya i hubungan. Antara lain. filem dan slaid.

(d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. 37 . Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. kepala. Di samping itu. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. Contohnya adalah seperti dialog. dan petikan karangan. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampai kan sesuatu maksud. jadual. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. Antara l ain. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan.Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. kawasankawasan perindustrian. nada. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh contoh sebutan. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. rajah. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. seni kata lagu. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. peta. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. Selain itu.

Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. Contohnya. dan dalam upacara-upacara tertentu. berita pengumuman. di stesen keretapi. 38 .00 petang. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. Sabah. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. bacaan sajak. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur.Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuma n yang dibuat di lapangan te rbang. laporan cuaca. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. wawancara. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. forum. Boneka (a) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu.

Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka.(b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. satu kumpulan membaca dialog Tutu. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. 39 . Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton ra kaman drama. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog.

(c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang mena rik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. marah dan sebagainya. gembira. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur.Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. 40 . memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Dengan demikian. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Sesungguhnya. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. takut.

penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Hasil Pembelajaran 1. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. dan 2. Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 . Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Justeru. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. mempersilakan makan. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. Dengan itu. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. dia mampu membent uk frasa dan ayat-ayat yang betul. betul dan berkesan.Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. Contohnya. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. gerak mata. membuat taakulan. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Tegasnya. Nada. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. Demikian juga. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. Selain itu. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. 42 .

Pertamanya. sy. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Misalnya. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. kemudian. s dan f. 43 . iaitu untuk melahirkan perasaan. suku kata. Keduanya. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. Selain itu. hentian dan intonasi. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. frasa dan ayat-ayat. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat mel ahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan mak sud yang hendak disampaikan. Dengan itu. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan.Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. gh. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. Baiklah. z. v. kehendak dan sebagainya. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. pendapat. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun.

Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyu ruh murid menyebut. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Dengan membaca kuat. 44 . mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahaw a hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Membaca kuat. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya.Teknik menguji kemahiran bertutur Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Misalnya. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. Pemarkatan. Murid mendengar sebutan perkataan. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu.

cikgu akan ke rumah kamu esok. 45 . peta. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. gambar. Ali. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mere ka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis).Guru Murid : : Beritahu rakan kamu bahawa sa ya akan datang ke rumahnya esok. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali.

(a) (b) (c) (d) (e) Guru memberi murid petikan cerita pendek. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. dan tekanan yang betul. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaha raan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan Masa yang sesuai untuk membaca terkawal. Walau bagaimanpun.sederhana panjang. . dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. intonasi. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. 46 . pe rtuturan dan intonasi. Murid membaca senyap. Kecekapan menggunakan kata. ialah 2-3 minit. Guru membaca kuat petikan. Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru).Membaca Kuat (a) (b) Aspek yang diuji Bahan .sebutan. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang be tul. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. batasan masih ada. Oleh itu. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada mur id bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru.

Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: · Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Misalnya: Pilih dua orang murid. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran 47 . tidak jauh dari balai polis itu. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. · Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Dengan demikian.

ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. Apakah cita-cita kamu? ii. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? 48 .Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Soalan: i. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. Wah. i. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. Untuk menentukan markat yang sesuai. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. iii. iii. ii. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii.

.. menyusun perkataan menjadi ayat.. Nama Murid: .. menyusun dan melengkapkan kepentingan dan seumpamanya............ buah-buahan..Penilaian kemahiran lisan..... dialog... (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah dengan selamat.. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadan kan memadankan objek dengan tulisan.. (b) (c) megelompok misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya.... Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 J = J= 2 1 0 melalui telefon... pelaporan 49 ....... umur........ berinteraksi simulasi projek dll... tempat menyusun maklumat mengikut saiz........ isi karangan dll... memadankan pasangan.... peristiwa................... kediaman..... forum dll menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu main peranan dalam lakonan.. warna... bahan projek: kos... forum dll perbincangan mengenai prestasi.. Senarai Semak untuk Pemarkatan........... aspek yang berlawanan. sama dan sebagainya. lakonan.. gambar dengan tempatnya dan memadan kan harga dengan objeknya. kumpulan etnik dan sebagainya...... prosedur.

penghasilan bahan. pemilihan perkataan dan tatabahasa. v. Di sini. awal 50 . iaitu: i. sebutan kefahaman ketatabahasa n keluasan perbendaha raan kata. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). 14 dan 40. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. iv. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan.Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. ii. Jumlah markatnya = 66. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. dan kelancaran pertuturan. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. sebutan. darabkan semuanya dengan 2. Jawapan salah. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. iii. Untuk mengubah markat kepada peratus. intonasi atau tatabahasa. Misalnya. menjadi 12. intonasi. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. jika pencapaian murid ialah 6. intonasi. 7 dan 20. betul sebutan.

diajar dan perlu dikuasai oleh murid. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 . (a) (b) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. Pada pendapat anda. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. kaedah dan te knik pengajaran dan pembel ajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan bai k dan berkesan. Guru mesti faham.

Walau bagaimanapun. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. Hasil Pembelajaran 1.1 Menjelaskan kemahiran membaca. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. matlamat.Tajuk 6 Kemahiran Membaca · Matlamat dan Jenis Bacaan · Peringkat Pengajaran Bacaan · Teknik Bacaan Intensif. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Ekstensif. skimming dan scanning.2 Menghuraikan teknik bacaan. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. 52 . Skimming dan Scanning Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. ekstensif. kaedah. jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif.

Skimming dan Scanning Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: · · · Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. mereka dapat me mperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan 53 . Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini.Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: · Mekanis · Mentalis · Intensif · Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: · Kesediaan membaca · Prabacaan · Mekanis · Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: · Intensif · Ekstensif · Skimming · Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Ekstensif. bertulis. Daripada kemahiran ini. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan.

mengkaji ciri-ciri tatabahasa. nada dan tekanan yang betul . membaca mengikut intonasi. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam.Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. fahami pula jenis-jenis bacaan. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. 54 . Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. 55 . Dari segi mental pula. Kesimpulannya. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. keupayaan matanya mengecam bentuk. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. keseronokan dan terhibur.Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi.al (1994). pengalaman dan persekitaran. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Dari segi fizikal. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Dari segi emosi. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini.

aktiviti pendengaran. bunyi kata dan abjad atau mengeja. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Pada tahap ini. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. 56 . perkataan. frasa dan ayatayat mudah. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. koordinasi psikomotor. latihan menajamkan daya ingatan. peringkat Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendenga ran . Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan.Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. dan latihan bahasa pertuturan. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. suku kata. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. kaedah terus.

Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. diskusi umum dan sebagainya. Teknik Bacaan Banyak bahan yang perlu kita baca ! Bacaan Intensif Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. 57 . meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. ditegaskan. latihan kosa kata. Sementara membaca telaah bahasa. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat.Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. Dalam membaca telaah isi. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. membaca teliti. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. membaca pemahaman. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan.

(d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Mengesan. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal 58 . Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda ba caan dengan baik. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus.Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. betul dari segi sebutan. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. intonasi. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat.

membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. 59 . memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. Kedua. sesuai dengan minat. daftar kata yang terdapat dalam buku. meneliti indeks. sikap dan cita-cita pelajar. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. pengalaman. Ketiga. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. rangka kasar. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan.Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. menambah kemahiran memahami. meningkatkan kepantasan membaca. dan Bahan-bahan yang berbeza. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. (b) (c) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. dan menaakul isi bacaan. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. bab. Melalui bacaan ini. kandungan dan sebagainya. Pertama. umur. atau melihat judul. jantina.

Membentuk tabiat gemar membaca. ungkapan. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. (d) Semasa membaca perenggan pertama.perbendaharaan kata. Konteks ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut.(d) Memperkaya bahasa . (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. (f) (g) (h) (i) (j) Menambah minat membaca. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. teknikal dan sebagainya. (c) Bacalah perenggan pertama. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. struktur ayat dan sebagainya. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk skim . Carilah maklumat tentang pengarang. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. 60 . Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan.

Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. dan anda akan dapati idea (f) Baca perenggan akhir dn teliti dan rumusan. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. 61 . gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. Kecepatan membuat skiming ini. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda.(e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan yang penting dan fakta. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah.

Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang 62 .Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. kaedah. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. cerakinan. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa. Walau bagaimanapun. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN · Pendekatan Binaan. komunikatif sebut. pendekatan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa · Kaedah Pandang Sebut · Kaedah Abjad · Kaedah Fonik Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Cerakinan.1 Menghuraikan kemahiran bahasa.

Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 . murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu.Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : · Binaan · Cerakinan · Komunikatif · Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan · · · Pandang Sebut Abjad Fonik Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan dan Kaedah Ba caan Asas Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Cerakinan. Dalam pengajaran kemahiran membaca. Unsur-unsur yang kecil akan membent uk unsur yang lebih besar. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Abjad dan Fonik PENDEK ATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar.

Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna . Jadi. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. dan penilaian makna. pada peringkat lateral. iaitu lateral. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. Bagi setiap peringkat. murid- 64 . Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Dalam sesuatu proses membaca. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. interpretasi & inferens. terdapat tiga peringkat pemahaman. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. Sebagai contoh. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. teater pembaca. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. laporan/ulasan buku dan choral speaking.pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi.

Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. 65 . keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. Kesimpulannya. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. Pada peringkat interpretasi & inferens. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. pendekatan ini memanfaatk an pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. grafik. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. laras bahasa. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. Sebagai contoh. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca.murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. ragam. tatabahasa.

Semasa kad diimbaskan.al. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut KAEDAH PANDANG SEB UT Menyebut Perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Membina dan membaca ayat Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. mereka perlu mengenali banyak lambang. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. 66 . Menurut Juriah Long et.Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Mengikut kaedah ini. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar.

Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. i. 1994). Dalam kaedah ini. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. e. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. Setelah murid menghafal semua nama huruf. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. 67 . Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf a hingga z mengikut susunan. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja.al. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. o. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Latih tubi mengeja perkataan diadakan. perkataan dan frasa Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. biasanya.Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a z. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata.

dan pembentuk an perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja.Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan Membatan g suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . pembentukan suku kata. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Selamat mencuba dan berjaya! 68 .

dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca.(KWLH). Review. Hasil Pembelajaran 1. Question. tatacerita dan teater pembaca. Read. Recite(SQ3R). Know.What.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.Learn. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid.Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pel ajaran. RADAR. Read. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. Review. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. KWLH.Recite (3R).How. 69 . Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif.

S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. KWLH . Recite(SQ3R). (b) Know. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Question. Teater Pembaca Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. Read. Review. lakaran grafik.Lea rn. (c) (KWLH). Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. membaca perenggan pengenalan. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. Question. Tatacerita Bimbingan Menjangka. Recite (SQ3R) 1. dan lain-lain (a) (b) (c) Lingkaran Soalan.Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Read. Lingkaran Soalan. Teater Pembaca · · Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Bimbingan Menjangka.What. SQ3R adalah singkatan bagi. tajuk-tajuk kecil. Read. 70 . Review.Recite (3R). SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempe rsoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan.How. gambar-gambar atau ilustrasi.Tatacerita . Review.

dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Setelah selesai membaca. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. Knowledge. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Ketika membaca. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh.Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. What. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. Learn. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 . Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir.

Lima langkah RADAR ialah: R Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. D Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Discuss. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. Dalam konteks pengajaran. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 . Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan.tambahan. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. idea atau tempat. A R Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. Read. barang. idea atau tempat. A Pelajar menerangkan bagaimana konsep . barang. Analogize. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Apply. idea. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui.

suasana cerita. Penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.

Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan; Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon; Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog; Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) (b) (c) Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa;

73

(d) (e) (f)

Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan

(g)

Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

. .

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002 ). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

Ed (Pengajian Kurikulum. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 . Pend.D (Kesusasteraan Melayu. ISMAIL BIN ABD.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Dr. (norliza_ab@yah oo. USM) Cert. UPSI) M.com.Ed (Pengajian Melayu. UKM) Bac. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.my) Kelulusan: Ph. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) PUAN NORLI ZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.com) Kelulusan: M.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 .

Lampiran B STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->