Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Konsep · Objektif · Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seha rusnya dapat: 1. 2. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran

mendengar dan bertutur; 3. 4. menerangkan beberapa k aedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Memilih Media Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR

2

Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini,

kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat.

Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembe lajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagai nya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan berkenaan. kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi

3

Perlakuan bahasa. untuk (c) menyampaikan ucapan bertatasusila meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. Semasa bertutur. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. (h) berlakon dan melafazkan puisi memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental dan membaca secara berkesan. syair. (e) bercerita kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti ayat. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. dan (i) berbincang dan berbahas menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. Walau bagaimanapun. (d) bersoal jawab kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. rima dan nada yang sesuai. intonasi. nada dan intonasi. intonasi. menghasilkan permintaan yang mudah diri sendiri dan orang lain.(b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). mendengar 4 . memadan. dan suara secara berkesan. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. sebutan. melafazkan dialog dan puisi (pantun. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. menggunakan nada. sebutan. sajak mengikut nada. menaakul. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. gaya. antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami. (f) menyampaikan berita dan laporan kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat.

jangan tembak. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. kecerdasan otak. perkataan. persekitaran. Misalnya ungkapan. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /s mak/ dan seumpamanya. (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! 5 . Misalkan bunyi-bunyi. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. Aspek ini penting. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. frasa kata dan ayat. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. rangkai kata atau ayat. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat ). (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. kesihatan. /t/. (d) Aspek fizikal. /b/. suku kata. sebaliknya jika jeda digunakan. jangan/tembak. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. /a/. Dalam hal ini.Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Dalam ayat. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. sebutan dan maknanya. struktur. (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi.

keadaan dan disiplin ilmu berlainan. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa meliputi bidang fonologi. So. Misalnya.(e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Fa. betul dan betul. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. lancar dan berkesan. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. kewujudannya lebih jelas. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) menyebut dengan jelas. Ti dan Do setiap nada mewakili satu suku kata. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Pun demikian dalam bahasa Melayu. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat . formula. 6 . Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. La. sintaksis dan semantik. Mi. Re. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran muridmurid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do.

Memberi taklimat dan ceramah.(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) memberi penerangan dan al asan. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. Berbual melalui telefon. kanak-kanak sentiasa memperoleh. mengusai bahasa 7 . Main peranan. mempelajari. Membina soalan berdasarkan bahan. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. bertemu ramah. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. bertutur secara bertatasusila. Simulasi. Perbincangan forum. Memberi arahan kepada rakan. Permainan komunikatif. Sebenarnya. Menerangkan gambar dan ba han grafik. berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. membina soalan untuk mencari maklumat. Teater bercerita. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. menunjuk arah. Mengadakan perbahasan.

menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Justeru. Mereka meniru. untuk mendapa t hiburan (radio. memperoleh maklumat (pengajaran guru. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. perbincangan dan mesyuarat). Ini bermakna. 8 . Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. dialog. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. perbincangan. komunikasi lisan melibatkan dua proses. Manakala dalam kehidupan harian pula. Proses Mendengar Umumnya. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. televisyen. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. lakonan. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. aspek pendenga ran amat kurang diberi perhatian oleh guru. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini.mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. filem). dialog dan kesusasteraan). mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. Di sekolah. mengajuk. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara p roses yang kedua berlaku melalui pendengaran.

Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. 9 . dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. Justeru. memahami. mengenal pasti mood penutur. mentafsir makna-makna yang te rsirat. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. menggunakan terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. mencari isi-isi penting. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. nama orang-orang Konsep-konsep asas dalam kemahi ran Mendengar: Justeru sebenarnya. melakukan arahan/ tindak balas. suasana. dan mengesan pengaruh penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Akhirnya. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat.Dalam erti kata lain ketika mendengar. dan keadaan/ konteks. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan.

proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. hujah dan bukti tertentu. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. (e) (f) (g) (h) (i) pendenga ran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. tanpa tindak balas.Sehubungan dengannya. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. didengar dan dingati. (c) (d) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. dan secara kritikal. aspek fizikal. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. dengan beremosi. 10 . aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. dan neurologi. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. bukti dan estetika. secara bertelau-telau. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. secara menebuk-nebuk. difahami dan diingat. secara berhati-hati dengan pen gamatan. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzi k. psikologi. dan berpusatkan idea utama. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. hujah.

pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal 11 . dan keduanya. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? 2. Latihan 1. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat.Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid.

Sebagaimana kebiasaan. 12 .Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Peringkat Penguasaan · Unsur dan Faktor Keberkesanan · Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran 1. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaru hi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Membaca dan Menulis. antara kemahiran berkenaan. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Telah ditegaskan. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah. pendekatan.

pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. kelancaran. kefasihan. pertengahan dan maju. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. Peringkat Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. gaya dan isi penyampaian. tatabahasa. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan.Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. 13 . mereka perlu diberi kefahaman mendengar. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. aspek sebutan. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. seperti intonasi frasa dan ayat. Dengan demikian. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat.

Membaca iklan. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. pengalaman. Memberi arahan. proses dan sebagainya. kejadian. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. 14 . permainan. objek. ibu dan bapa. Mendeklamsi puisi. prosedur dan peraturan. diskusi. dan Membuat ayat-ayat daripada gamba r. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. dan Membuat ulasan. seminar dan lain-lain. berhubung dengan peribadi seseorang. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. kejadian. forum. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu.Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bert atasusila. perbualan atau dialog. masa bersekolah. Membuat ayat tentang diri. syarahan (yang disediakan). peraturan-peraturan. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. Memberi ceramah. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. persekitaran dan di rumah. (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bercerita dengan me nggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Memberi ucapan pendek dan mudah. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. Mengambil bahagian dalam perbahasan. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. Mengambil bahagian dalam perbincangan. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. perbincangan. rakan. Menerangkan proses. Memberi komen secara mudah.

puisi. novel dan sebagainya. gigi. Antara lain. pendapat. (c) Fizikal: Hal ini. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. jiran tetangga. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kadar kanak-kanak dan perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan pertumbuhan 15 .(k) (l) Menyampaikan komen. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. dan Mengkritik cerpen. menyampai dan memproses maklumat . faktor. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. tahap pendidikan. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan.peringkat. Umumnya. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan mu rid-murid. laporan atau ulasan. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan mas yarakat di bandar-bandar. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya.

16 .perkembangan kanak-kanak lelaki. aktiviti proses pengajaran dan pembel ajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menj urus kepada sesuatu aktiviti tertentu. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. dalam proses pertuturan. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. (g) Paling penting. Ini kerana. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Justeru. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. membaca dan menulis. (b) Kemahiran mendengar. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa ber tutur. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai.

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Bagi tujuan menentukan 17 . Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Kaedah · Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Kaedah. kaedah. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan.

demikian. Dengan berbuat merancang dan memilih aktiviti yang sesuai guru boleh menentukan fokus utama demikian pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Walau bagaimanapun. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur.kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. berurutan dan menyaling. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah mengenainya. Tegasnya. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Dengan 18 . bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. Sehubungan dengannya. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. Demikian juga. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. mengingat. nada dan intonasi tertentu. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Antara lain. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. perlu dilakukan serentak. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. menguasai kemahiran membuat tanggapan.

Tujuannya. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. Maka. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Oleh itu. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. Apabila murid-murid Sebaliknya. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunak an alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. 19 . guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian.(b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. guru perlu mempelajari bahasa kedua. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. misalnya oleh guru. Walau bagaimanapun Walkins (1975). kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat.

Justeru. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. Ini bermakna. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. Dengan demikian. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. 20 . yakin dan berkesan. Dengan demikian. mengingati. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. keratan akhbar. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. lawatan. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Dengan ini.(b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan l ebih berjaya jika murid mempun yai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Melalui pendekatan ini. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan.

aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. Dengan itu. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 . manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun.umur saya ni baru 35 tahun. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita kemahiran bertutur. Sebenarnya... : : : : : : Pak cik.Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Saya berkahwin pun belum. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. Kakitangan pos Lain kali panggil saya abang atau encik. Contohnya. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Dia pak cik saya. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Pak cik ? (terdiam) Cik adik. Tanpa latihan daripada guru. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif.

antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Kaedah ini dianggap berjaya. lakonan. gerak laku dan lain-lain. 22 . lukisan. Kelebihan kaedah terus.mereka. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. lakaran. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. (c) (d) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . Guru menggunak an teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. iaitu dengan cara mendengar. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul.

Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran.Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Sehubungan dengannya. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Justeru. to school. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. susu. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. milk. 23 . ketika memilih perkataan. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. guru terlebih dahulu.

kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Berdasarkan prinsip tersebut. Di samping itu. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. khasnya latihan bertutur secara intensif. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. iaitu melalui kemahiran bertutur. Walau bagaimanapun. 24 . murid dilatih tubi untuk berdialog. dan Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Bahasa merupakan s atu kebiasaan atau kelaziman. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Pun demikian. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. Setelah menguasai sebutan. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Dengan demikian. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan buka n penulisan.Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz.

pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Dalam pengajaran bertutur. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa.Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. perbincangan. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. dialog. sumbang saran. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. untuk berkomunikasi dengan berkesan. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Oleh itu. Ini bermakna. bermakna guru tersebut sedang memilih 25 . (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Dengan kata lain. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur.

Drama atau lakonan. Main peranan dan si mulasi. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. cara pengendalian. Penyelesaian masalah. Perbincangan. Sebenarnya. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Sebagaimana teknik. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. 26 .dan menentuka n teknik pengajaran yang paling sesuai. Walau bagaimanapun. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. lancar dan tepat. Bersoal jawab. seseorang guru boleh menggabung kan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Permainan bahasa. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi.

Ali menendang bola di padang. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Misalnya. Bola. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang ber beza.Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. kelemahan menyeb ut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Bola. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Ali . daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Murid-murid. Ali menendang bola. 27 . Ali menendang bola. ikut cikgu sebut. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid.

Mari kita duduk. Janganlah segan-segan. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. i. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Apa khabar sekarang. Sudilah minum. Pak Abu seorang petani. iii. 28 . carta bergambar. Sila masuk ke dalam. Minum air kopi. Dia mengguna kan kerbau untuk membajak tanah. kad imbasan bergambar.Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Makan kuih di pinggan. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Selamat datang. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Di samping itu. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Dia bekerja di sawah. ii.

Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. mempunyai jurang maklumat. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 . Umumnya. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Kemudian. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Dalam latihan penghasilan pula. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Dalam latihan ini. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan.

Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. satu bilik 30 . ada bilik kosong atau tidak. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. · · · · · · · · · · · · · · · · · · Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. perbincangan. Tanyakan harga bilik itu.untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. Sebaik-baiknya. simulasi dan lakonan. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Hotel mempunyai dua bilik kosong. anda tiba di sebuah hotel.

Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. 31 . sarapan pagi bagi pelanggannya. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. Oleh itu. selaras dan menyaling.untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Di belakang hotel ada tempat letak kereta.00 dan RM 15.

prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Langkah-langkah Sebelum. langkah pengajaran sebelum. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 32 . Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. Hasil Pembelajaran 1. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. dan 2. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Semasa dan Selepas Aktiviti · Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Penyediaan Rancangan Pen gajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur · Objektif.

guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. Kemahiran Variasi Rangsangan v. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. menghuraikan. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. Kemahiran Menggunakan Papan Tulis iv. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. Cuma. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. Justeru. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. menggunakan dan menyelesaikan). Kemahiran Peneguhan ii. Maknanya. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). tepat dan berkesan.Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. Kemahiran Menyoal Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri Menulis Ranca ngan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. menyatakan. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad 33 .

kiu. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. keadaan dan keselamatan murid-murid. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i iii). bahan stensilan. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: 34 . Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). kumpulan atau berpasangan. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. kaedah dan teknik pengajaran. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. gambar. mencukupi. bahkan secara individu sekiranya perlu. Paling penting sebagai tindakan susulan. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. kad imbasan. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. pendekatan.

Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. isi pelajaran dan bahan. Dalam hal ini. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. iaitu aspek rangsangan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. Sehubungan dengannya. (b) (c) Pendekatan. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. guru. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). adat res am. Selaras dan menepa ti hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. mendorong. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang 35 . kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. menggerak. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. Antara lain. Sesuai dengan kebudayaan. merangsang. pemikiran dan tingkah laku.

bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. minat. kandungan bab kepada bab yang lain. tahap pencapaian. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. Sehubungan dengannya. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. ilustrasi dan grafik. (v) bahan umum kepada bahan teori. Selain itu. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. gambar-gambar bersiri. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. Sebenarnya.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. dan (vi) bahan mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. Hal ini demikian kerana reka letak. carta.semasa.mengandungi fakta bersepadu. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. Antara lain. ekonomik digunakan secara berulang perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana bahan berkenaan perlu kali. kelas dan antara sekolah dan wilayah. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur mempunya i hubungan. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. (g) Bahan yang bersifat luwes . (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . filem dan slaid. saiz. 36 . pengalaman murid-murid. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. perkara yang boleh diberi perhatian. latar belakang. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. (e) Bahan yang jimat dan murah kewajaran kosnya (munasabah). (f) Bahan yang praktikal dari segi boleh guna. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. kebolehan.

dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. Di samping itu. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. seni kata lagu. Contohnya adalah seperti dialog. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. peta. Selain itu. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh contoh sebutan. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. nada. 37 .Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Antara l ain. jadual. rajah. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. dan petikan karangan. kepala. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. kawasankawasan perindustrian. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampai kan sesuatu maksud. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan.

38 . Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. laporan cuaca. Contohnya.Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuma n yang dibuat di lapangan te rbang. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Boneka (a) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. di stesen keretapi. Sabah. dan dalam upacara-upacara tertentu. berita pengumuman. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. bacaan sajak. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. forum. Pesawat akan berlepas pada pukul 3.00 petang. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. wawancara.

Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton ra kaman drama. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. 39 . dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain.(b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi.

gembira. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang mena rik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut.Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. 40 . takut. marah dan sebagainya. Dengan demikian. Sesungguhnya.

dan 2. Justeru. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 . menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah.Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran 1.

memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. Selain itu. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. membuat taakulan. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. Dengan itu. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. Demikian juga. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. betul dan berkesan. 42 . bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. dia mampu membent uk frasa dan ayat-ayat yang betul.Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. Tegasnya. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. Nada. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. mempersilakan makan. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. gerak mata. Contohnya. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. iaitu tepat dari segi makna dan struktur.

kemudian. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. s dan f. kehendak dan sebagainya. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. hentian dan intonasi. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. Pertamanya. sy. Baiklah. pendapat. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah.Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. frasa dan ayat-ayat. Selain itu. suku kata. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Dengan itu. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. 43 . Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. z. gh. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat mel ahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan mak sud yang hendak disampaikan. v. Keduanya. iaitu untuk melahirkan perasaan. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. Misalnya.

Membaca kuat.Teknik menguji kemahiran bertutur Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. Pemarkatan. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyu ruh murid menyebut. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. Dengan membaca kuat. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahaw a hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Misalnya. 44 . murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Murid mendengar sebutan perkataan.

Ali. peta. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. Bertutur berdasarkan gambar Di sini.Guru Murid : : Beritahu rakan kamu bahawa sa ya akan datang ke rumahnya esok. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. cikgu akan ke rumah kamu esok. gambar. 45 . Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mere ka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis).

46 .sebutan. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. ialah 2-3 minit. Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). (a) (b) (c) (d) (e) Guru memberi murid petikan cerita pendek. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaha raan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. intonasi. Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru.sederhana panjang. . pe rtuturan dan intonasi. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang be tul. batasan masih ada. Guru membaca kuat petikan. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada mur id bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu.Membaca Kuat (a) (b) Aspek yang diuji Bahan . aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. Walau bagaimanpun. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). Murid membaca senyap. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan Masa yang sesuai untuk membaca terkawal. Kecekapan menggunakan kata. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. Oleh itu. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. dan tekanan yang betul.

masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran 47 . sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. tidak jauh dari balai polis itu. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Misalnya: Pilih dua orang murid. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. Dengan demikian.Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: · Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. · Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri.

Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Apakah cita-cita kamu? ii. i. Wah. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik.Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. iii. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Untuk menentukan markat yang sesuai. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? 48 . iii. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Soalan: i. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. ii.

......... forum dll menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu main peranan dalam lakonan. menyusun dan melengkapkan kepentingan dan seumpamanya. lakonan.... tempat menyusun maklumat mengikut saiz. kumpulan etnik dan sebagainya.... warna......... bahan projek: kos.......... pelaporan 49 ... dialog. (b) (c) megelompok misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya.. berinteraksi simulasi projek dll...... gambar dengan tempatnya dan memadan kan harga dengan objeknya....Penilaian kemahiran lisan. prosedur..... Senarai Semak untuk Pemarkatan... menyusun perkataan menjadi ayat.. peristiwa........ Nama Murid: .. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadan kan memadankan objek dengan tulisan... forum dll perbincangan mengenai prestasi.... memadankan pasangan...... sama dan sebagainya. isi karangan dll. buah-buahan...... umur......... Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 J = J= 2 1 0 melalui telefon. aspek yang berlawanan. (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah dengan selamat............... kediaman......

Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. v. darabkan semuanya dengan 2. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. intonasi atau tatabahasa. dan kelancaran pertuturan. 14 dan 40. Di sini. sebutan kefahaman ketatabahasa n keluasan perbendaha raan kata. penghasilan bahan. Jumlah markatnya = 66. iv. Misalnya. intonasi. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). betul sebutan. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. pemilihan perkataan dan tatabahasa. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. ii. jika pencapaian murid ialah 6. intonasi. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Jawapan salah. 7 dan 20. awal 50 .Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. iaitu: i. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. menjadi 12. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. Untuk mengubah markat kepada peratus. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. sebutan. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. iii.

diajar dan perlu dikuasai oleh murid. Pada pendapat anda. kaedah dan te knik pengajaran dan pembel ajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. Guru mesti faham. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 . (a) (b) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan bai k dan berkesan.

peringkat bacaan dan teknik bacaan. skimming dan scanning. 52 . jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. ekstensif. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. matlamat. Ekstensif. Walau bagaimanapun. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Hasil Pembelajaran 1. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan.1 Menjelaskan kemahiran membaca. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca.2 Menghuraikan teknik bacaan. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.Tajuk 6 Kemahiran Membaca · Matlamat dan Jenis Bacaan · Peringkat Pengajaran Bacaan · Teknik Bacaan Intensif. Skimming dan Scanning Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. kaedah. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif.

sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. bertulis. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Skimming dan Scanning Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: · · · Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah.Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: · Mekanis · Mentalis · Intensif · Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: · Kesediaan membaca · Prabacaan · Mekanis · Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: · Intensif · Ekstensif · Skimming · Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Ekstensif. mereka dapat me mperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan 53 . Daripada kemahiran ini.

memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul.Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. 54 . Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. nada dan tekanan yang betul . Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. fahami pula jenis-jenis bacaan. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. membaca mengikut intonasi. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah.

keupayaan matanya mengecam bentuk. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Kesimpulannya. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. pengalaman dan persekitaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. 55 . kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Dari segi fizikal. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Dari segi emosi. keseronokan dan terhibur.Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Dari segi mental pula. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan.al (1994). dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan.

Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. aktiviti pendengaran. 56 . Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. kaedah terus. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. latihan menajamkan daya ingatan. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. bunyi kata dan abjad atau mengeja. koordinasi psikomotor. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. frasa dan ayatayat mudah.Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. dan latihan bahasa pertuturan. peringkat Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. perkataan. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendenga ran . Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Pada tahap ini. suku kata. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan.

aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. Dalam membaca telaah isi. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. ditegaskan. Teknik Bacaan Banyak bahan yang perlu kita baca ! Bacaan Intensif Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. Sementara membaca telaah bahasa. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. diskusi umum dan sebagainya. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan.Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. 57 . membaca pemahaman. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. membaca teliti. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. latihan kosa kata. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan.

(b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda ba caan dengan baik. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya.Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. intonasi. betul dari segi sebutan. Mengesan. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal 58 . Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat.

umur. jantina. atau melihat judul. meneliti indeks. Kedua. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan.Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. rangka kasar. pengalaman. daftar kata yang terdapat dalam buku. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Pertama. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. meningkatkan kepantasan membaca. sikap dan cita-cita pelajar. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. dan Bahan-bahan yang berbeza. kandungan dan sebagainya. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. bab. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. (b) (c) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. 59 . sesuai dengan minat. Ketiga. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. dan menaakul isi bacaan. Melalui bacaan ini. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. menambah kemahiran memahami.

Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. Membentuk tabiat gemar membaca. Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. teknikal dan sebagainya. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk skim . cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. (c) Bacalah perenggan pertama. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. ungkapan. (f) (g) (h) (i) (j) Menambah minat membaca. 60 .perbendaharaan kata. (d) Semasa membaca perenggan pertama. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. struktur ayat dan sebagainya. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa.(d) Memperkaya bahasa . membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. Konteks ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. Carilah maklumat tentang pengarang.

(e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan yang penting dan fakta. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. dan anda akan dapati idea (f) Baca perenggan akhir dn teliti dan rumusan. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. 61 . (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Kecepatan membuat skiming ini. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini.

Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang 62 . Walau bagaimanapun.Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN · Pendekatan Binaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa · Kaedah Pandang Sebut · Kaedah Abjad · Kaedah Fonik Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. cerakinan. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. pendekatan. komunikatif sebut. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. Cerakinan.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. kaedah.

Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Dalam pengajaran kemahiran membaca. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 . kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Cerakinan. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan.Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : · Binaan · Cerakinan · Komunikatif · Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan · · · Pandang Sebut Abjad Fonik Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan dan Kaedah Ba caan Asas Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Abjad dan Fonik PENDEK ATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Unsur-unsur yang kecil akan membent uk unsur yang lebih besar. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar.

pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Jadi. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna . laporan/ulasan buku dan choral speaking. dan penilaian makna. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Sebagai contoh. terdapat tiga peringkat pemahaman. pada peringkat lateral. iaitu lateral. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. Bagi setiap peringkat.pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. teater pembaca. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. murid- 64 . Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. interpretasi & inferens. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. Dalam sesuatu proses membaca.

laras bahasa. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Pada peringkat interpretasi & inferens. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. Kesimpulannya. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. pendekatan ini memanfaatk an pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. grafik. 65 . susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. ragam. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. tatabahasa. Sebagai contoh.murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan.

Semasa kad diimbaskan. mereka perlu mengenali banyak lambang. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali.Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. Menurut Juriah Long et. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut KAEDAH PANDANG SEB UT Menyebut Perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Membina dan membaca ayat Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. 66 . iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Mengikut kaedah ini.al. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar.

i. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. biasanya. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja.al. e. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. perkataan dan frasa Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. Dalam kaedah ini. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. 67 . Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. Setelah murid menghafal semua nama huruf. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf a hingga z mengikut susunan. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Latih tubi mengeja perkataan diadakan. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. 1994).Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a z. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. o. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya.

Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Selamat mencuba dan berjaya! 68 . dan pembentuk an perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan Membatan g suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . pembentukan suku kata. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan.

Read.Learn. Read. 69 . Question.What. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. Hasil Pembelajaran 1. KWLH. Review.Recite (3R). Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Review. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pel ajaran. RADAR.(KWLH). Recite(SQ3R). dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca.How. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Know. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. tatacerita dan teater pembaca.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey.

(c) (KWLH). 70 . KWLH .Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. membaca perenggan pengenalan. (b) Know. Review. Review. Teater Pembaca · · Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Bimbingan Menjangka. lakaran grafik. Read. Tatacerita Bimbingan Menjangka. gambar-gambar atau ilustrasi. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. tajuk-tajuk kecil. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Recite (SQ3R) 1. Recite(SQ3R). Read. Teater Pembaca Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. Review. SQ3R adalah singkatan bagi. Question. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. Read.Recite (3R).How.Tatacerita . SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempe rsoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. dan lain-lain (a) (b) (c) Lingkaran Soalan. Question.Lea rn. Lingkaran Soalan.What.

pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Ketika membaca. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. Knowledge. Learn. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 . Setelah selesai membaca. What.Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya.

barang. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. idea atau tempat. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. Lima langkah RADAR ialah: R Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 .tambahan. barang. idea atau tempat. Analogize. D Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. Apply. Read. idea. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. A Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Dalam konteks pengajaran. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. A R Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. Discuss. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan.

suasana cerita. Penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.

Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan; Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon; Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog; Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) (b) (c) Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa;

73

(d) (e) (f)

Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan

(g)

Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

. .

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002 ). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Dr. USM) Cert.my) Kelulusan: Ph. ISMAIL BIN ABD.Ed (Pengajian Kurikulum.D (Kesusasteraan Melayu. UKM) Bac. Pend. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 .com) Kelulusan: M. (norliza_ab@yah oo.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.Ed (Pengajian Melayu.com. UPSI) M. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) PUAN NORLI ZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 .

Lampiran B STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful