BAB 6 – KAEDAH PENULISAN ILMIAH

6.0 Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

6.1 Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. 6.1.1 Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. 6.1.2 Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya. 6.1.3 Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang

Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. 4. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran.4 Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. Seperti tesis. 2. 6. majalah. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka 6.1. 6. disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: . Catatan tentang sumber maklumat seperti buku.1 Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah.D).menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain.2. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel vivavocê. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. 6. sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan.2 Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. 3.5 Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri.1. iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph. jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka.

Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna.. Contoh: Menurut Mohd... karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. ________________________________________________ 1.. . peristiwa komunikasi. catatan nama pengarang.. atau Hassan Ahmad (2000). Contoh: ..kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik. atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63). juga sependapat dengan. (Keris Mas. Nor Daud (1997 : 63). sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang..) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit.2 Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat.. Tanda titik bertindih (:). 1988 : 136) 6. Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas...Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks.. dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat. tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah..2. indah. Tanda koma (.

(singkatan daripada loco citati. Henry Regnery Company. 45 John Dewey. 1974.cit. The Book of Sufi Healing. (singkatan daripada ibidum. How We Think.2. hal 89. tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan. op. Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya.cit loc. tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. 1985. 4. Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan.3 Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten. hal : 25 Ibid. op.6.cit Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. 5. New York. 2. Chicago. loc. 3. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih.cit. ibid. John Dwey.cit. (singkatan daripada opere citati. hal : 75 Shaykh Hakim Moinuddin Chisti. Inner Traditions International Ltd. ertinya sama dengan yang di atas). ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik). maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. .. ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op. John Dewey. hal.

. terpisah daripada teks... gagasan pokok. Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka.4 Petikan Langsung Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. (Za’ba.peribahasa merupakan bahasa diplomatik.5 Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik. (Brown..6. 6. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja. 1951 : X) 6. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan. ringksan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri..3 Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”. tesis dan . luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”..

Soosai Ganesh. 5. Tatabahasa Dewan. W. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah:      Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak miring Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini.disertasi. 1994. Senu Awang. 1981. Universiti Malaya. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. Nik Safiah karim.G. jilid 1 dan 2. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1.. 1976. Kuala Lumpur. Form And Style In Thesis Writing. Petaling Jaya. 1993. 3. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat. Kamus Ungkapan Lengkap. et. 1984. Bibliografi Abdullah Hassan. Kuala Lumpur. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. 4. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu. Boston. Bhd. Campbell. Kuala Lumpur. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. Bibliografi tidak diberi nombor Urutan nama penulis mengikut urutan huruf Gelaran penulis tidak dimasukkan Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan Nama pengarang Melayu. Houghton Mifflis Company. Penerbitan Geetha. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. . All. 2.

dbp. 41 : 3 Mac. 1997. 1999. Teo Kok Seong.com. 1985.my/majalah/massa Kamus Kamus Dewan. 243-251.my http://ww.gov. 2002.com. Razak A. Majid. Malay Proverbs. Dewan Bahasa dan Pustaka. dlm. Berita Harian.Tan Ching Kwang. September. . Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis. Jurnal Dewan Bahasa.my/ http://www. http://www.bharian. hlm 12. dlm. Graham Brash.utusan. Bahasa untuk Masyarakat Madani. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. hlm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful