BAB 6 – KAEDAH PENULISAN ILMIAH

6.0 Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

6.1 Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. 6.1.1 Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. 6.1.2 Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya. 6.1.3 Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang

Seperti tesis. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel vivavocê. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você.2 Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka.4 Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. 6. 4.menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain.5 Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik.2. 6. 2. 3. sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan.1. majalah.1 Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah. iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku.D). Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: .1. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka 6. Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. 6. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran.

. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. atau Hassan Ahmad (2000). karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. 1988 : 136) 6... dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat.... peristiwa komunikasi.. atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63). indah. catatan nama pengarang. tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah..Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks. Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut. (Keris Mas. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran.. Tanda titik bertindih (:).kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik..2 Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. ________________________________________________ 1. Nor Daud (1997 : 63).2. Tanda koma (..) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas. juga sependapat dengan. Contoh: Menurut Mohd. ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna. .. Contoh: .

cit Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. Chicago. tetapi dipetik daripada perenggan yang lain.. Inner Traditions International Ltd. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan.2. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih. hal. maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten.6. New York. The Book of Sufi Healing. ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik). maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. (singkatan daripada opere citati.cit loc. John Dewey. ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op.cit. John Dwey. ibid. op. tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. hal 89.cit.3 Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. 2. (singkatan daripada ibidum. ertinya sama dengan yang di atas). 1985. 5. 1974. op. digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan.cit. Henry Regnery Company. How We Think. 45 John Dewey. . 4. Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. hal : 25 Ibid. hal : 75 Shaykh Hakim Moinuddin Chisti. loc. 3. (singkatan daripada loco citati.

amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”.... menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan. 1951 : X) 6. gagasan pokok.5 Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. (Za’ba. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “. terpisah daripada teks..3 Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat.. ringksan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja. tesis dan . Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka.6.. (Brown. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”.peribahasa merupakan bahasa diplomatik. 6.4 Petikan Langsung Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya.

Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat. 3. 5. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah:      Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak miring Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. Bibliografi tidak diberi nombor Urutan nama penulis mengikut urutan huruf Gelaran penulis tidak dimasukkan Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan Nama pengarang Melayu. 1984. W. 1976. Form And Style In Thesis Writing. et.G. Senu Awang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Campbell. Mohd. Penerbitan Geetha. jilid 1 dan 2. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia.. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1. Nik Safiah karim. Bibliografi Abdullah Hassan. Houghton Mifflis Company.disertasi. Boston. 1993. 1981. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu. Bhd. Kuala Lumpur. Petaling Jaya. Kuala Lumpur. All. Kuala Lumpur. 2. . 4. Universiti Malaya. Tatabahasa Dewan. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. Kamus Ungkapan Lengkap. 1994. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. Soosai Ganesh.

my/majalah/massa Kamus Kamus Dewan. September.gov. Bahasa untuk Masyarakat Madani. 1997. 2002. Graham Brash.dbp. . Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis. Dewan Bahasa dan Pustaka. 41 : 3 Mac. Kuala Lumpur. Berita Harian.com. Majid. Teo Kok Seong. Malay Proverbs. 243-251. dlm. http://www. Razak A. dlm. Kuala Lumpur.my http://ww. 1985.my/ http://www.Tan Ching Kwang.utusan. Jurnal Dewan Bahasa.bharian. 1999.com. hlm. hlm 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful