BAB 6 – KAEDAH PENULISAN ILMIAH

6.0 Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

6.1 Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. 6.1.1 Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. 6.1.2 Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya. 6.1.3 Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang

Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: . 2. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka 6. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel vivavocê. Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci.2.menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. 6.1. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran.4 Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan.5 Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. Seperti tesis.1 Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah. 6. 3.D).2 Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph. jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. 4. 6.1. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku. majalah. disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan.

ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat.. atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63). dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat..) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. ________________________________________________ 1. Tanda titik bertindih (:)... juga sependapat dengan. indah. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas. atau Hassan Ahmad (2000). . Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut. Contoh: .. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang.kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik... karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. Contoh: Menurut Mohd. peristiwa komunikasi. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. 1988 : 136) 6. (Keris Mas. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna.2.Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks. sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran.2 Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah. Tanda koma (. Nor Daud (1997 : 63)... catatan nama pengarang....

op. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih. ibid. loc. 5. hal. digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan.cit loc.cit. 45 John Dewey. tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. The Book of Sufi Healing. John Dwey. 1974. (singkatan daripada loco citati.cit.. maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten. John Dewey. op. (singkatan daripada ibidum. 1985. Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. . hal 89. Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. 3. New York. 4. ertinya sama dengan yang di atas).cit Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. Chicago. How We Think. Henry Regnery Company. hal : 25 Ibid.2. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan. ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op.cit. Inner Traditions International Ltd. tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. (singkatan daripada opere citati. hal : 75 Shaykh Hakim Moinuddin Chisti. 2.6.3 Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik).

6. terpisah daripada teks.5 Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “. gagasan pokok. 6. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik...peribahasa merupakan bahasa diplomatik.. (Za’ba..4 Petikan Langsung Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka. ringksan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”.. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”. tesis dan . Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja..3 Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat. (Brown. 1951 : X) 6.

Senu Awang. Kamus Ungkapan Lengkap. Nik Safiah karim.disertasi. Boston. Tatabahasa Dewan. Houghton Mifflis Company. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. All. Bhd.G. 1976. Campbell. 2. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1. Kuala Lumpur. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah:      Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak miring Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. Universiti Malaya. 1993. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. 1981. Soosai Ganesh. jilid 1 dan 2. 5. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . W. 4. Bibliografi tidak diberi nombor Urutan nama penulis mengikut urutan huruf Gelaran penulis tidak dimasukkan Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan Nama pengarang Melayu. Penerbitan Geetha. Form And Style In Thesis Writing. Mohd. Petaling Jaya. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu.. Bibliografi Abdullah Hassan. 1994. Kuala Lumpur. 3. 1984. et.

Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis. http://www. 1999. 1985. Berita Harian. dlm.com. dlm.bharian. 2002. hlm 12.dbp. Graham Brash. Malay Proverbs.utusan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.my/majalah/massa Kamus Kamus Dewan. Jurnal Dewan Bahasa. .com.my http://ww.gov. Majid. 41 : 3 Mac. 1997. September. Kuala Lumpur.Tan Ching Kwang. Bahasa untuk Masyarakat Madani. Razak A. 243-251. Teo Kok Seong. hlm.my/ http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful