BAB 6 – KAEDAH PENULISAN ILMIAH

6.0 Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

6.1 Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. 6.1.1 Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. 6.1.2 Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya. 6.1.3 Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang

Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel vivavocê. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran.1 Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah. disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você. 6. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri.1. majalah.2. Seperti tesis.1.2 Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. 2. sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan.menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka 6. 6.4 Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam.5 Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku. Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: . 6. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan.D). jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. 3. 4.

2 Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis.. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63). (Keris Mas.. Tanda titik bertindih (:).. karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut.. juga sependapat dengan. indah... sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran.. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna. dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat.kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik.) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. ________________________________________________ 1.. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. Tanda koma (. ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat. Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut.. peristiwa komunikasi. Contoh: . Contoh: Menurut Mohd. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas..2. atau Hassan Ahmad (2000).. Nor Daud (1997 : 63). 1988 : 136) 6. tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah..Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks. catatan nama pengarang. .

. 4. hal : 75 Shaykh Hakim Moinuddin Chisti.. hal. 2. Chicago. 3. 5. 45 John Dewey.2. Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. loc.3 Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. John Dwey.cit. ertinya sama dengan yang di atas). (singkatan daripada ibidum. tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain.cit. How We Think. op. op. Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. tetapi dipetik daripada perenggan yang lain.cit loc. John Dewey. maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih. (singkatan daripada loco citati.cit. ibid. 1985.cit Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. hal 89. 1974. The Book of Sufi Healing. hal : 25 Ibid. (singkatan daripada opere citati. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan. digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan.6. Inner Traditions International Ltd. ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op. ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik). New York. maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten. Henry Regnery Company.

.. (Za’ba.. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja.3 Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat. tesis dan .4 Petikan Langsung Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. ringksan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri.. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”. gagasan pokok. terpisah daripada teks.peribahasa merupakan bahasa diplomatik. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan.6. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “..5 Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. 1951 : X) 6. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”. Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik. (Brown. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya.. 6.

Penerbitan Fajar Bakti Sdn. 1993. Nik Safiah karim. 4. Houghton Mifflis Company. Kuala Lumpur. Mohd. Kuala Lumpur. Bibliografi tidak diberi nombor Urutan nama penulis mengikut urutan huruf Gelaran penulis tidak dimasukkan Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan Nama pengarang Melayu. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. Campbell. Soosai Ganesh. 1976. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat. Kuala Lumpur. W. All.disertasi. jilid 1 dan 2. 1981. Form And Style In Thesis Writing. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1. 2. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. Kamus Ungkapan Lengkap. Senu Awang. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah:      Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak miring Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. Petaling Jaya. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. .G. 1994. Bibliografi Abdullah Hassan. Universiti Malaya.. 5. Boston. et. 1984. Bhd. Penerbitan Geetha. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. 3. Tatabahasa Dewan.

bharian. 1999. 1997. Malay Proverbs. Razak A. hlm. . 243-251. 1985. dlm. 41 : 3 Mac. Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis. Berita Harian.my/majalah/massa Kamus Kamus Dewan. Majid.dbp.utusan. Bahasa untuk Masyarakat Madani. Teo Kok Seong. Graham Brash.my/ http://www. Kuala Lumpur. Jurnal Dewan Bahasa. dlm. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.com.my http://ww. September.gov. http://www.com. hlm 12. 2002.Tan Ching Kwang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful