PENDIDIKAN KHAS

MAJORMAJOR-BERMASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PERGURUAN PEREMPUAN MELAYU MELAKA 2010

Definisi Pendidikan Khas Minat mengkaji Pend .  Ada ahli keluarga yang perlukan perkhidmatan khas. Khas kerana : Pend. menjadi sukarelawan menjadi guru Pendidikan Khas. Ingin Ingin .

Ia biasa.Beberapa Definisi Pend. mungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan bahanperalatan dan kaedah pengajaran khusus . Khas. ( Hallahan dan Kauffman 2006) pengajaran khusus yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan pelajar luar biasa.kanak berkeperluan khas . kanakkhas. khusus. ( Gargiulo 2003) Program Pendidikan . yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak .

Pengajaran ini mungkin dijalankan di bilik darjah. ( Mansor 2005)  . Pengajaran yang direka bentuk khusus bagai memenuhi keperluan kanak-kanak yang kurang kanakupaya. berhaluan. berupaya. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. beriman . berdikari. hospital atau institusi lain. ( Friend 2005) Usaha yang berterusan untuk menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai yang berkemahiran. rumah.

. mental. fizikal. muridKekurangan atau kelemahan dari aspek kesihatan.KONSEP PENDIDIKAN KHAS Murid pendidikan khas adalah murid yang memiliki ciri-ciri cirikhusus yang menghalang mereka untuk mengikuti pembelajaran seperti murid-murid normal. deria. emosi dan tingkahlaku menjuruskan mereka dalam kategori bermasalah pembelajaran. Oleh itu mereka memerlukan satu kaedah pendidikan yang sesuai bagi memenuhi keperluan mereka.

Pendekatan khas. Pengajaran dan pembelajaran program ini menggunakan teknik yang bersesuaian dengan muridmuridmurid khas. Program pendidikan khas bertujuan khas. pelbagai disiplin digunakan untuk mendapatkan khidmat sokongan mengikut keperluan murid-murid khas. sosial. muridkhas. peralatan khas untuk membantu pembelajaran murid-murid khas.Rumusan Definisi dan Konsep Pendidikan Khas  Pendidikan Khas bererti program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas. untuk mendidik dan membentuk murid melalui perkembangan mental. . Ini termasuk penggunaan sumber dan khas. kestabilan emosi dan intergrasi sosial. Program ini dilaksanakan oleh guru-guru terlatih gurukhas dan menggunakan kurikulum khas. muridkhas.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. . berketrampilan.Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

beriman.Falsafah Pendidikan Khas Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran . berhaluan. berupaya. berdikari. . mampu merancang. dan menjuruskan kehidupan serta menjadi potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan.

Kebangsaan.Visi Pendidikan Khas Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid muridberkeperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. .

negara. berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.Misi Pendidikan Khas Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid berkeperluan khas muriduntuk menjadikan mereka INSAN yang dapat berdikari. .

lahirlah Seksyen 41 daripada Akta Pendidikan 1996.Akta Pendidikan Khas Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979-1984. Laporan ini diperkukuhkan lagi oleh `Deklarasi Dunia Tentang Pendidikan Untuk Semua` 1990 yang dibuat di Jomtien Thailand. 1979Perakuan 169 Laporan Jawatankuasa Kabinet lahir ekoran daripada perakuan `Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia` pada tahun 1948. Lanjutan itu Thailand. . 1996. 1948.

1996. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di sekolah khas yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(b) atau di mana-mana sekolah 34( manarendah atau menengah yang difikirkan oleh menteri sesuai manfaat. bab khusus mengenai Pendidikan Khas dimasukkan dalam akta tersebut menyarankan bahawa: bahawa: dan Satu telah yang 40. manfaat. Akta Pelajaran 1961 disemak semula digantikan dengan Akta Pendidikan 1996. . 40.Akta Pendidikan Khas.

dan ApaApa-apa perkara yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat atau perlu bagi maksud topik ini. b) c) d) .41. Kategori murid yang memerlukan pendidikan khas dan kaedah yang sesuai bagi pendidikan murid dalam setiap kategori sekolah khas. Kurikulum yang hendak digunakan berhubung dengan pendidikan khas. 1. Tertakluk kepada sub seksyen (2) dan ( 3) menteri boleh melalui peraturan-peraturan menetapkan : peraturana) Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai dengan keperluan murid yang menerima pendidikan khas.

Seksyen 40 dan seksyen 41 dalam akta 1996 dilihat oeh pelbagai pihak sebagai era baru dalam dunia pendidikan khas kerana Menteri Pelajaran dikehendaki membuka kelas jika ada permintaan daripada masyarakat. Akta ini juga masyarakat. memperuntukkan kuasa kepada menteri untuk menetukan tempoh persekolahan dan kandungan kurikulum untuk keperluan pendidikan khas . . Amalan pada masa ini kanakkanakkanak berkeperluan khas dibenarkan bersekolah s e h i n g g a u m u r 1 9 t a h u n .

KKBP. Pada resos. tahun 1993/94 seramai 3 orang pelajar cacat 1993/ pendengaran telah ditempatkan ditingkatan enam rendah di SMK(L) Methodist Kuala Lumpur.Implikasi Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996 1. Perlaksanaan Pendidikan Inklusif Pada th 1962 kelas ini telah dimulakan bila 3 pelajar cacat penglihatan telah belajar di kelas biasa dengan bantuan guru khas resos. . Sesi persekolahan 1994/95 1994/ bermulalah projek rintis 14 buah sekolah di Malaysia bagi program KKBP. Lumpur.

Pada tahun 1999 / 2000 telah wujud 1999/ peluang pelajar khas melanjutkan pelajaran dalam bidang vokasional melalui kemasukan ke sekolah teknik dan vokasional. Kewujudan Jabatan Pendidikan Khas. Bagi memantau perjalanan program pendidikan khas selaras dengan akta pendidikan kerajaan dengan kuasa menteri telah menubuhkan satu jabatan yang membolehkan pelajar kurang upaya terbela dari segi akademik . Peluang akademik.2. belajar telah dilanjutkan ke peringkat lebih tinggi selepas PMR dan SPM seperti ke Politeknik dan IPTA. memudahkan Kementerian Pelajaran menyalurkan bantuan kewangan. . IPTA . Khas. Wujudnya JPK vokasional.

Terlaksananya akta ini membolehkan ibu bapa mendesak kerajaan menubuhkan sekolah khas sejak peringkat pra lagi. Peluang Kerjaya dan Pendidikan.3. Bagi lagi. pihak kerajaan pula akta ini membolehkan seseorang pelajar khas yang belum bersedia ditolak penempatannya setelah tamat tempoh percubaan. .

Pembentukan kurikulum Fleksibel. kaedah atau teknik p&p mengikut kesesuaian dan kemampuan murid .II/4 pelajaran 1961 perkara 116 membolehkan pihak guru mengubahsuai kurikulum. Akta Pendidikan 1996 (Bah. memberi peluang kepada guru me mb e n t u k d a n me r e ka k u r iku lu m vokasional dan kemahiran hidup diperingkat rendah dan menengah . Ini murid. menengah.II/4) dan akta (Bah. .4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful