PENDIDIKAN KHAS

MAJORMAJOR-BERMASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PERGURUAN PEREMPUAN MELAYU MELAKA 2010

Definisi Pendidikan Khas Minat mengkaji Pend .  Ada ahli keluarga yang perlukan perkhidmatan khas. menjadi sukarelawan menjadi guru Pendidikan Khas. Ingin Ingin . Khas kerana : Pend.

yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak .kanak berkeperluan khas . khusus. mungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan bahanperalatan dan kaedah pengajaran khusus . Khas. ( Gargiulo 2003) Program Pendidikan .Beberapa Definisi Pend. ( Hallahan dan Kauffman 2006) pengajaran khusus yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan pelajar luar biasa. Ia biasa. kanakkhas.

( Mansor 2005)  . berupaya. rumah. Pengajaran ini mungkin dijalankan di bilik darjah. ( Friend 2005) Usaha yang berterusan untuk menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai yang berkemahiran. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Pengajaran yang direka bentuk khusus bagai memenuhi keperluan kanak-kanak yang kurang kanakupaya. berhaluan. berdikari. beriman . hospital atau institusi lain.

fizikal. emosi dan tingkahlaku menjuruskan mereka dalam kategori bermasalah pembelajaran. . muridKekurangan atau kelemahan dari aspek kesihatan. Oleh itu mereka memerlukan satu kaedah pendidikan yang sesuai bagi memenuhi keperluan mereka. mental. deria.KONSEP PENDIDIKAN KHAS Murid pendidikan khas adalah murid yang memiliki ciri-ciri cirikhusus yang menghalang mereka untuk mengikuti pembelajaran seperti murid-murid normal.

Ini termasuk penggunaan sumber dan khas. Pendekatan khas. . Program ini dilaksanakan oleh guru-guru terlatih gurukhas dan menggunakan kurikulum khas. peralatan khas untuk membantu pembelajaran murid-murid khas. pelbagai disiplin digunakan untuk mendapatkan khidmat sokongan mengikut keperluan murid-murid khas. Pengajaran dan pembelajaran program ini menggunakan teknik yang bersesuaian dengan muridmuridmurid khas. muridkhas.Rumusan Definisi dan Konsep Pendidikan Khas  Pendidikan Khas bererti program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas. muridkhas. Program pendidikan khas bertujuan khas. kestabilan emosi dan intergrasi sosial. untuk mendidik dan membentuk murid melalui perkembangan mental. sosial.

berketrampilan.Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. rohani.

Falsafah Pendidikan Khas Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran . mampu merancang. berdikari. dan menjuruskan kehidupan serta menjadi potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. beriman. berhaluan. . berupaya.

.Visi Pendidikan Khas Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid muridberkeperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kebangsaan.

Misi Pendidikan Khas Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid berkeperluan khas muriduntuk menjadikan mereka INSAN yang dapat berdikari. . berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara. negara.

1979Perakuan 169 Laporan Jawatankuasa Kabinet lahir ekoran daripada perakuan `Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia` pada tahun 1948.Akta Pendidikan Khas Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979-1984. . 1996. Laporan ini diperkukuhkan lagi oleh `Deklarasi Dunia Tentang Pendidikan Untuk Semua` 1990 yang dibuat di Jomtien Thailand. 1948. lahirlah Seksyen 41 daripada Akta Pendidikan 1996. Lanjutan itu Thailand.

Akta Pelajaran 1961 disemak semula digantikan dengan Akta Pendidikan 1996. 40. 1996. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di sekolah khas yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(b) atau di mana-mana sekolah 34( manarendah atau menengah yang difikirkan oleh menteri sesuai manfaat.Akta Pendidikan Khas. bab khusus mengenai Pendidikan Khas dimasukkan dalam akta tersebut menyarankan bahawa: bahawa: dan Satu telah yang 40. manfaat. .

b) c) d) . 1. Tertakluk kepada sub seksyen (2) dan ( 3) menteri boleh melalui peraturan-peraturan menetapkan : peraturana) Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai dengan keperluan murid yang menerima pendidikan khas.41. dan ApaApa-apa perkara yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat atau perlu bagi maksud topik ini. Kurikulum yang hendak digunakan berhubung dengan pendidikan khas. Kategori murid yang memerlukan pendidikan khas dan kaedah yang sesuai bagi pendidikan murid dalam setiap kategori sekolah khas.

memperuntukkan kuasa kepada menteri untuk menetukan tempoh persekolahan dan kandungan kurikulum untuk keperluan pendidikan khas .Seksyen 40 dan seksyen 41 dalam akta 1996 dilihat oeh pelbagai pihak sebagai era baru dalam dunia pendidikan khas kerana Menteri Pelajaran dikehendaki membuka kelas jika ada permintaan daripada masyarakat. Akta ini juga masyarakat. Amalan pada masa ini kanakkanakkanak berkeperluan khas dibenarkan bersekolah s e h i n g g a u m u r 1 9 t a h u n . .

tahun 1993/94 seramai 3 orang pelajar cacat 1993/ pendengaran telah ditempatkan ditingkatan enam rendah di SMK(L) Methodist Kuala Lumpur. Perlaksanaan Pendidikan Inklusif Pada th 1962 kelas ini telah dimulakan bila 3 pelajar cacat penglihatan telah belajar di kelas biasa dengan bantuan guru khas resos.Implikasi Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996 1. Lumpur. Sesi persekolahan 1994/95 1994/ bermulalah projek rintis 14 buah sekolah di Malaysia bagi program KKBP. Pada resos. KKBP. .

belajar telah dilanjutkan ke peringkat lebih tinggi selepas PMR dan SPM seperti ke Politeknik dan IPTA. Pada tahun 1999 / 2000 telah wujud 1999/ peluang pelajar khas melanjutkan pelajaran dalam bidang vokasional melalui kemasukan ke sekolah teknik dan vokasional. Wujudnya JPK vokasional. Khas. memudahkan Kementerian Pelajaran menyalurkan bantuan kewangan. IPTA . Peluang akademik. Bagi memantau perjalanan program pendidikan khas selaras dengan akta pendidikan kerajaan dengan kuasa menteri telah menubuhkan satu jabatan yang membolehkan pelajar kurang upaya terbela dari segi akademik . Kewujudan Jabatan Pendidikan Khas. .2.

Terlaksananya akta ini membolehkan ibu bapa mendesak kerajaan menubuhkan sekolah khas sejak peringkat pra lagi. .3. Bagi lagi. pihak kerajaan pula akta ini membolehkan seseorang pelajar khas yang belum bersedia ditolak penempatannya setelah tamat tempoh percubaan. Peluang Kerjaya dan Pendidikan.

II/4 pelajaran 1961 perkara 116 membolehkan pihak guru mengubahsuai kurikulum. Pembentukan kurikulum Fleksibel. Akta Pendidikan 1996 (Bah. . kaedah atau teknik p&p mengikut kesesuaian dan kemampuan murid .4. memberi peluang kepada guru me mb e n t u k d a n me r e ka k u r iku lu m vokasional dan kemahiran hidup diperingkat rendah dan menengah . Ini murid. menengah.II/4) dan akta (Bah.