€ Satu

sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995) € Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994) € Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat € Dari perspektif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah

serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. peranan nilai. produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban. .€ Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti.

€Satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. pelajar. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. .

² Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. ² Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. € . Kod etika dianggap penting kerana: € Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan.Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan.

€ Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. ² Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. € Kod Etika dalam bentuk dokumen. ² Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. .

€ Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi.kod etika. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. € Menerusi . 1991). ² Pengamalan etika dapat mengekal. ² Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi (INTAN.

tingkah laku yang boleh menyebabkan orang ramai hilang kepercayaan terhadap profesion keguruan € Amanah berhubung kewangan € Dalam semua hubungan dan tugas. € Mengelakkan . guru hendaklah menjalankannya dengan jujur € Kepentingan murid harus mengatasi semua kepentingan lain € Guru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya.

intelek dan status € Berperanan sebagai ¶pengganti ibu bapa· (in loco parentis) kepada pelajar € Mengesan dan menerima perbezaan individu dan memperkembangkan potensi pelajar dari segi JERI € Menghormati maklumat sulit pelajar € Tidak menyatakan dan membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibu bapa € Mendidik . agama. warna kulit. tempat asal.dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa. asal keluarga. kepercayaan politik. jantina.

€ Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna. masyarakat atau negara.tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid. € Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role model' kepada muridnya € Tidak menerima apa-apa bayaran daripada murid untuk pengajaran tambahan semasa waktu sekolah/cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan € Guru .

politik persendirian terhadap murid € Tidak harus meminta/menerima hadiah daripada ibu bapa murid/ahli masyarakat dalam menjalankan tugas € Tidak mejatuhkan nama baik guru-guru lain € Hanya menggunakan cara yang sah untuk kenaikan pangkat € Tidaklah mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan .€ Tidak akan mengiklankan diri untuk tuisyen € Tidak memaksakan kepercayaan. keagamaan.

€ Kod etika perguruan haruslah diamalkan oleh setiap guru di Malaysia demi memartabatkan profesion perguruan .

.

bermaksud orang yang memelihara dan melatih. pengajar dan pengasuh. menjaga dan mendidik. ¶guru· bererti pendidik. ialah seorang yang menjadi petunjuk kepada orang lain memberi makna orang yang memelihara. € Pendidik € Pengajar € Pengasuh .€ Menurut Kamus Dewan (1970).

€ . (Tan Sri Ahmad Sarji) € Akauntabiliti juga adalah mengenai disiplin dan keperluan untuk memberikan justifikasi dan menerima kebertangungjawaban terhadap sesuatu keputusan yang telah diambil. (Kamus dewan) € Konsep akauntabiliti adalah satu obligasi untuk memberikan jawapan dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan tersebut.¶Akauntabiliti· di huraikan sebagai bertangungjawab kepada seseorang atau bertangugjawab terhadap sesuatu.

profesion dan komuniti € Tanggungjawab € Merangkumi . tingkah laku. akauntabiliti guru terhadap sekolah. guru terhadap profesionalisme keguruan. murid.€ Tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru.

€ € Sekolah ialah tempat seseorang guru bertugas. Guru bertangungjawab terhadap tugas yang di amanahkan oleh pentadbiran sekolah. Dalam hal ini. € € . setiausaha peperiksaan. guru juga hendaklah menjalankan tugas-tugas yang lain seperti sebagai guru displin. kaunselor. Guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. selain tugas mengajar . panitia mata pelajaran dan jawatan-jawatan lain yang di lantik oleh pihak pentadbiran sekolah.setiausaha PIBG.

sebagai role model harus menjaga tingkah laku € Mkebersihan dan kesihatan dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. € Guru . € Hendaklah bijak menguruskan kewangan dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan. € Emosi hendaklah di kawal oleh guru sendiri dan juga perlu menghindarkan diri dari sebarang ketegangan jiwa yang boleh mengganggu tugasnya.

. dan peka terhadap peristiwa di sekeliling melalui media massa atau elektronik supaya mudah memberikan imput yang berguna terhadap profesionnya. € Guru juga boleh melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan aktiviti berfaedah di masa lapang yang boleh menjadikan guru itu sihat dari segi mental dan fizikal.€ Digalakkan untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan.

€ Bersikap adil terhadap pelajar-pelajarnya tanpa mengira bangsa. kebajikan dan keselamatan murid-murid berbanding hal-hal lain. agama. sosial dan perkara-perkara lain. € Menjalankan . emosi. faktor jasmani. € Haruslah mengutamakan kemajuan.tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang berkesan. mental. politik.

€ Membimbing dan mengajar murid-murid di bilik darjah tanpa meminta sebarang bayaran atau hadiah daripada mereka € Memberi contoh teladan yang baik dengan berpakaian kemas. . berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas harus juga di amalkan supaya murid memperolehi model yang baik.

€ Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya bagi mencapai objektif pelajaran secara maksimum. € .Guru dikenalai sebagai ¶Master in teaching· € Meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar € Menyertai seminar pendidikan seperti kursuskursus yang dianjurkan oleh jabatan pendidikan atau pihak pentadbiran sekolah. € Guru juga hendaklah mengajar dengan fakta yang betul agar murid menerima ilmu yang betul dan tepat.

€ Ahli masyarakat di tempat bertugas/menetap € Bertugas setiap masa menyebarkan matlamat pendidikan negara (prinsip Rukun Negara & Falsafah Pendidikan Kebangsaan) € Mengamalkan tingkah laku yang sopan dan diterima dalam komuniti agar diberi kepercayaan € Menghormati masyarakat di tempat berkhidmat .

tanggungjawab sebagai seorang warganegara asalkan tidak melanggar etika profesion perguruan dan undang-undang negara € Menggalakkan kerjasama antara ibu bapa. menerapkan nilai 1 Malaysia € Memenuhi . sekolah dan masyrakat € Mengelakkan menyebarkan ajaran atau maklumat yang boleh merosakkan perpaduan masyarakat € Memupuk sikap dan nilai kesatuan.

€ Akauntabiliti guru amat luas ruang lingkupnya € Menjalankan semua tanggungjawab guru agar dapat memaksimakan usahanya untuk membangunan tahap profesionalisme ke tahap yang lebih tinggi € Mengangkat martabat profesion keguruan membantu melahirkan modal insan yang berkualiti .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful