€ Satu

sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995) € Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994) € Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat € Dari perspektif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah

serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban. peranan nilai. .€ Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti.

rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.€Satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. . pelajar.

Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. ² Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Kod etika dianggap penting kerana: € Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. ² Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. € .Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan.

€ Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. € Kod Etika dalam bentuk dokumen. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. ² Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. ² Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. .

² Pengamalan etika dapat mengekal. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi (INTAN. ² Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. € Menerusi .kod etika. € Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. 1991). dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi.

tingkah laku yang boleh menyebabkan orang ramai hilang kepercayaan terhadap profesion keguruan € Amanah berhubung kewangan € Dalam semua hubungan dan tugas. guru hendaklah menjalankannya dengan jujur € Kepentingan murid harus mengatasi semua kepentingan lain € Guru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya. € Mengelakkan .

agama.dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa. jantina. asal keluarga. kepercayaan politik. tempat asal. warna kulit. intelek dan status € Berperanan sebagai ¶pengganti ibu bapa· (in loco parentis) kepada pelajar € Mengesan dan menerima perbezaan individu dan memperkembangkan potensi pelajar dari segi JERI € Menghormati maklumat sulit pelajar € Tidak menyatakan dan membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibu bapa € Mendidik .

tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid. masyarakat atau negara. € Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna. € Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role model' kepada muridnya € Tidak menerima apa-apa bayaran daripada murid untuk pengajaran tambahan semasa waktu sekolah/cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan € Guru .

politik persendirian terhadap murid € Tidak harus meminta/menerima hadiah daripada ibu bapa murid/ahli masyarakat dalam menjalankan tugas € Tidak mejatuhkan nama baik guru-guru lain € Hanya menggunakan cara yang sah untuk kenaikan pangkat € Tidaklah mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan . keagamaan.€ Tidak akan mengiklankan diri untuk tuisyen € Tidak memaksakan kepercayaan.

€ Kod etika perguruan haruslah diamalkan oleh setiap guru di Malaysia demi memartabatkan profesion perguruan .

.

¶guru· bererti pendidik. pengajar dan pengasuh. bermaksud orang yang memelihara dan melatih. ialah seorang yang menjadi petunjuk kepada orang lain memberi makna orang yang memelihara.€ Menurut Kamus Dewan (1970). menjaga dan mendidik. € Pendidik € Pengajar € Pengasuh .

€ . (Kamus dewan) € Konsep akauntabiliti adalah satu obligasi untuk memberikan jawapan dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan tersebut.¶Akauntabiliti· di huraikan sebagai bertangungjawab kepada seseorang atau bertangugjawab terhadap sesuatu. (Tan Sri Ahmad Sarji) € Akauntabiliti juga adalah mengenai disiplin dan keperluan untuk memberikan justifikasi dan menerima kebertangungjawaban terhadap sesuatu keputusan yang telah diambil.

murid. guru terhadap profesionalisme keguruan. akauntabiliti guru terhadap sekolah. tingkah laku.€ Tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru. profesion dan komuniti € Tanggungjawab € Merangkumi .

€ € Sekolah ialah tempat seseorang guru bertugas. Guru bertangungjawab terhadap tugas yang di amanahkan oleh pentadbiran sekolah. selain tugas mengajar . kaunselor. setiausaha peperiksaan. Dalam hal ini. panitia mata pelajaran dan jawatan-jawatan lain yang di lantik oleh pihak pentadbiran sekolah. Guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. guru juga hendaklah menjalankan tugas-tugas yang lain seperti sebagai guru displin.setiausaha PIBG. € € .

€ Emosi hendaklah di kawal oleh guru sendiri dan juga perlu menghindarkan diri dari sebarang ketegangan jiwa yang boleh mengganggu tugasnya. € Hendaklah bijak menguruskan kewangan dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan.sebagai role model harus menjaga tingkah laku € Mkebersihan dan kesihatan dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. € Guru .

€ Digalakkan untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan. . € Guru juga boleh melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan aktiviti berfaedah di masa lapang yang boleh menjadikan guru itu sihat dari segi mental dan fizikal. dan peka terhadap peristiwa di sekeliling melalui media massa atau elektronik supaya mudah memberikan imput yang berguna terhadap profesionnya.

mental. emosi. faktor jasmani. € Bersikap adil terhadap pelajar-pelajarnya tanpa mengira bangsa. agama. € Haruslah mengutamakan kemajuan. politik.tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang berkesan. kebajikan dan keselamatan murid-murid berbanding hal-hal lain. sosial dan perkara-perkara lain. € Menjalankan .

berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas harus juga di amalkan supaya murid memperolehi model yang baik. .€ Membimbing dan mengajar murid-murid di bilik darjah tanpa meminta sebarang bayaran atau hadiah daripada mereka € Memberi contoh teladan yang baik dengan berpakaian kemas.

€ .Guru dikenalai sebagai ¶Master in teaching· € Meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar € Menyertai seminar pendidikan seperti kursuskursus yang dianjurkan oleh jabatan pendidikan atau pihak pentadbiran sekolah. € Guru juga hendaklah mengajar dengan fakta yang betul agar murid menerima ilmu yang betul dan tepat. € Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya bagi mencapai objektif pelajaran secara maksimum.

€ Ahli masyarakat di tempat bertugas/menetap € Bertugas setiap masa menyebarkan matlamat pendidikan negara (prinsip Rukun Negara & Falsafah Pendidikan Kebangsaan) € Mengamalkan tingkah laku yang sopan dan diterima dalam komuniti agar diberi kepercayaan € Menghormati masyarakat di tempat berkhidmat .

tanggungjawab sebagai seorang warganegara asalkan tidak melanggar etika profesion perguruan dan undang-undang negara € Menggalakkan kerjasama antara ibu bapa. menerapkan nilai 1 Malaysia € Memenuhi . sekolah dan masyrakat € Mengelakkan menyebarkan ajaran atau maklumat yang boleh merosakkan perpaduan masyarakat € Memupuk sikap dan nilai kesatuan.

€ Akauntabiliti guru amat luas ruang lingkupnya € Menjalankan semua tanggungjawab guru agar dapat memaksimakan usahanya untuk membangunan tahap profesionalisme ke tahap yang lebih tinggi € Mengangkat martabat profesion keguruan membantu melahirkan modal insan yang berkualiti .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful