€ Satu

sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995) € Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994) € Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat € Dari perspektif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah

€ Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti. peranan nilai. . serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban.

€Satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. pelajar. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. .

Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. ² Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Kod etika dianggap penting kerana: € Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. € .Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. ² Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.

. € Kod Etika dalam bentuk dokumen. ² Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.€ Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. ² Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan.

dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. € Menerusi . 1991). ² Pengamalan etika dapat mengekal. € Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi (INTAN. ² Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.kod etika. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi.

€ Mengelakkan .tingkah laku yang boleh menyebabkan orang ramai hilang kepercayaan terhadap profesion keguruan € Amanah berhubung kewangan € Dalam semua hubungan dan tugas. guru hendaklah menjalankannya dengan jujur € Kepentingan murid harus mengatasi semua kepentingan lain € Guru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya.

warna kulit. kepercayaan politik. tempat asal. jantina. intelek dan status € Berperanan sebagai ¶pengganti ibu bapa· (in loco parentis) kepada pelajar € Mengesan dan menerima perbezaan individu dan memperkembangkan potensi pelajar dari segi JERI € Menghormati maklumat sulit pelajar € Tidak menyatakan dan membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibu bapa € Mendidik .dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa. asal keluarga. agama.

€ Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna. € Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role model' kepada muridnya € Tidak menerima apa-apa bayaran daripada murid untuk pengajaran tambahan semasa waktu sekolah/cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan € Guru . masyarakat atau negara.tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid.

politik persendirian terhadap murid € Tidak harus meminta/menerima hadiah daripada ibu bapa murid/ahli masyarakat dalam menjalankan tugas € Tidak mejatuhkan nama baik guru-guru lain € Hanya menggunakan cara yang sah untuk kenaikan pangkat € Tidaklah mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan . keagamaan.€ Tidak akan mengiklankan diri untuk tuisyen € Tidak memaksakan kepercayaan.

€ Kod etika perguruan haruslah diamalkan oleh setiap guru di Malaysia demi memartabatkan profesion perguruan .

.

€ Menurut Kamus Dewan (1970). ialah seorang yang menjadi petunjuk kepada orang lain memberi makna orang yang memelihara. € Pendidik € Pengajar € Pengasuh . ¶guru· bererti pendidik. pengajar dan pengasuh. menjaga dan mendidik. bermaksud orang yang memelihara dan melatih.

€ . (Tan Sri Ahmad Sarji) € Akauntabiliti juga adalah mengenai disiplin dan keperluan untuk memberikan justifikasi dan menerima kebertangungjawaban terhadap sesuatu keputusan yang telah diambil. (Kamus dewan) € Konsep akauntabiliti adalah satu obligasi untuk memberikan jawapan dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan tersebut.¶Akauntabiliti· di huraikan sebagai bertangungjawab kepada seseorang atau bertangugjawab terhadap sesuatu.

akauntabiliti guru terhadap sekolah. guru terhadap profesionalisme keguruan. profesion dan komuniti € Tanggungjawab € Merangkumi . tingkah laku. murid.€ Tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru.

setiausaha PIBG. € € . kaunselor. panitia mata pelajaran dan jawatan-jawatan lain yang di lantik oleh pihak pentadbiran sekolah. Guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Guru bertangungjawab terhadap tugas yang di amanahkan oleh pentadbiran sekolah. setiausaha peperiksaan.€ € Sekolah ialah tempat seseorang guru bertugas. guru juga hendaklah menjalankan tugas-tugas yang lain seperti sebagai guru displin. selain tugas mengajar . Dalam hal ini.

€ Guru . € Emosi hendaklah di kawal oleh guru sendiri dan juga perlu menghindarkan diri dari sebarang ketegangan jiwa yang boleh mengganggu tugasnya.sebagai role model harus menjaga tingkah laku € Mkebersihan dan kesihatan dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. € Hendaklah bijak menguruskan kewangan dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan.

€ Guru juga boleh melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan aktiviti berfaedah di masa lapang yang boleh menjadikan guru itu sihat dari segi mental dan fizikal. . dan peka terhadap peristiwa di sekeliling melalui media massa atau elektronik supaya mudah memberikan imput yang berguna terhadap profesionnya.€ Digalakkan untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan.

tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang berkesan. € Haruslah mengutamakan kemajuan. kebajikan dan keselamatan murid-murid berbanding hal-hal lain. € Menjalankan . sosial dan perkara-perkara lain. emosi. agama. faktor jasmani. politik. mental. € Bersikap adil terhadap pelajar-pelajarnya tanpa mengira bangsa.

. berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas harus juga di amalkan supaya murid memperolehi model yang baik.€ Membimbing dan mengajar murid-murid di bilik darjah tanpa meminta sebarang bayaran atau hadiah daripada mereka € Memberi contoh teladan yang baik dengan berpakaian kemas.

€ Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya bagi mencapai objektif pelajaran secara maksimum. € .Guru dikenalai sebagai ¶Master in teaching· € Meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar € Menyertai seminar pendidikan seperti kursuskursus yang dianjurkan oleh jabatan pendidikan atau pihak pentadbiran sekolah. € Guru juga hendaklah mengajar dengan fakta yang betul agar murid menerima ilmu yang betul dan tepat.

€ Ahli masyarakat di tempat bertugas/menetap € Bertugas setiap masa menyebarkan matlamat pendidikan negara (prinsip Rukun Negara & Falsafah Pendidikan Kebangsaan) € Mengamalkan tingkah laku yang sopan dan diterima dalam komuniti agar diberi kepercayaan € Menghormati masyarakat di tempat berkhidmat .

menerapkan nilai 1 Malaysia € Memenuhi . sekolah dan masyrakat € Mengelakkan menyebarkan ajaran atau maklumat yang boleh merosakkan perpaduan masyarakat € Memupuk sikap dan nilai kesatuan.tanggungjawab sebagai seorang warganegara asalkan tidak melanggar etika profesion perguruan dan undang-undang negara € Menggalakkan kerjasama antara ibu bapa.

€ Akauntabiliti guru amat luas ruang lingkupnya € Menjalankan semua tanggungjawab guru agar dapat memaksimakan usahanya untuk membangunan tahap profesionalisme ke tahap yang lebih tinggi € Mengangkat martabat profesion keguruan membantu melahirkan modal insan yang berkualiti .