Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 1


BAB1 BAB1 BAB1 BAB1 EKONOMI ISLAM EKONOMI ISLAM EKONOMI ISLAM EKONOMI ISLAM


PELAJARAN 1 PELAJARAN 1 PELAJARAN 1 PELAJARAN 1 — —— — ISLAM DAN HARTA ISLAM DAN HARTA ISLAM DAN HARTA ISLAM DAN HARTA
Unit 1 Harta amanah Allah 3
Unit 2 Memperoleh dan membelanjakan
harta 16

PELAJARAN 2 PELAJARAN 2 PELAJARAN 2 PELAJARAN 2 — —— — ISLAM DAN HAK MILIK ISLAM DAN HAK MILIK ISLAM DAN HAK MILIK ISLAM DAN HAK MILIK
Unit 1 Islam mengiktiraf hak milik 26
Unit 2 Larangan mencerobohi harta 38

PEL PEL PEL PELAJARAN 3 AJARAN 3 AJARAN 3 AJARAN 3 — —— — ISLAM DAN PEKERJAAN ISLAM DAN PEKERJAAN ISLAM DAN PEKERJAAN ISLAM DAN PEKERJAAN
Unit 1 Galakkan bekerja 43
Unit 2 Bekerja kerana Allah 55

PELAJARAN 4 PELAJARAN 4 PELAJARAN 4 PELAJARAN 4 - -- - FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM
Unit 1 Pengertian dan sistem muamalah
Islam 61
Unit 2 Kepentingan Muamalah Islam 67
Unit 3 Jenis-jenis muamalah 74


BAB 2 BAB 2 BAB 2 BAB 2 FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM

PELAJARAN 5 PELAJARAN 5 PELAJARAN 5 PELAJARAN 5 — —— — PERUNDANGAN ISLAM PERUNDANGAN ISLAM PERUNDANGAN ISLAM PERUNDANGAN ISLAM
Unit 1 Pengertian perundangan Islam
Dan falsafah 87
Unit 2 Pengertian qadha, fikah,
Ijtihad dan fatwa 96
Unit 3 Matlamat perundangan Islam 108
Unit 4 Pengertian hukum harus, wajib
Haram, sunat dan makruh 119
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 2
PELAJARAN 6 PELAJARAN 6 PELAJARAN 6 PELAJARAN 6 — —— — FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM
Unit 1 Pengertian ibadat 132
Unit 2 konsep dan falsafah ibadat 143
Unit 3 Munakahat 150
Unit 4 falsafah jenayah 160


BAB 3 BAB 3 BAB 3 BAB 3 PENYELESAIAN MASALAH PENYELESAIAN MASALAH PENYELESAIAN MASALAH PENYELESAIAN MASALAH


PELAJARAN 7 – Asas dan pertimbangan penyelesaian
Masalah menurut islam 174

PELAJARAN 8 - Cara penyelesaian masalah 182

PELAJARAN 9 - Isu masalah dan cara penyelesaian
Menurut islam 192

PELAJARAN 10 – Kelebihan penyelesaian masalah
Menurut Islam 208

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 3


PELAJARAN 1 PELAJARAN 1 PELAJARAN 1 PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA ISLAM DAN HARTA ISLAM DAN HARTA ISLAM DAN HARTA
UNIT 1 : HARTA AMANAH ALLAH UNIT 1 : HARTA AMANAH ALLAH UNIT 1 : HARTA AMANAH ALLAH UNIT 1 : HARTA AMANAH ALLAH
Harta merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. Harta
boleh dimiliki oleh setiap manusia melalui usaha dan ikhtiar
mereka sendiri.
Harta terbahagi kepada
Harta Boleh Alih
Seperti wang,
kereta dan saham
Harta Tidak Boleh Alih
Seperti Bangunan,
tanah dan ladang
1 2
K Ko on ns se ep p h ha ar rt ta a m me en nu ur ru ut t I Is sl la am m
• Harta adalah milik mutlak Allah SWT
• Harta merupakan amanah Allah SWT kepada manusia untuk
diuruskan dengan cara yang telah ditetapkan oleh-Nya.
• Harta yang cukup syarat-syaratnya mestilah ditunaikan haknya,
seperti mengeluarkan zakat dan menunaikan haji.
• Harta merupakan ujian dari Allah SWT kepada manusia untuk
menentukan tahap keimanan mereka
• Harta mesti dicari dan dibelanjakan secara halal
• Pengurusan harta mestilah dilakukan dengan cara yang jujur
dan adil
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 4
Supaya manusia
tidak menggunakan
harta yang di miliki
secara membazir
Supaya manusia
berusaha
bersungguh-
sungguh
untuk mencari
harta

Supaya manusia
tidak terlalu
sombong
dengan harta
yang dimilikinya

Supaya manusia
menguruskan
sumber harta
dengan sebaik-
baiknya,
seperti yang telah
ditetapkan oleh
Allah SWT
Sebab Harta
Amanah Allah
Sebab Islam Menuntut
Supaya mencari harta secara Halal
Mengelakkan daripada
penindasan dan penganiayaan
seperti mendapatkan harta
melalui riba, monopoli dan
sebagainya
Untuk mengelakkan
permusuhan
dan perbalahan semasa
mendapatkan
Untuk mengelakkan permusuhan
dan perbalahan semasa mendapatkan
harta, contohnya melalui
manipulasi
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 5
K Ke es sa an n m me em mp pe er ro ol le eh h h ha ar rt ta a s se ec ca ar ra a h ha al la al l k ke ep pa ad da a a ak kh hl la ak k m ma an nu us si ia a
Hidup manusia akan menjadi tenang dan bahagia
Hartanya akan diberkati oleh Allah SWT
Di kasihi dan dihormati oleh anggota masyarakat
Jiwa manusia sentiasa tenang
Melaksanakan tanggungjawab
sosial yang dapat mewujudkan
perpaduan di kalangan
manusia seperti sedekah,
derma dan wakaf
Memanfaatkan harta untuk
kepentingan orang ramai
seperti membina kemudahan
awam
Menunaikan hak yang wajib
terhadap harta seperti zakat dan
menafkahkan harta kepada ibu bapa
dan keluarga
Membelanjakan harta dengan
berhemat dan tidak membazir
Memperoleh harta dengan cara
yang diredai oleh Allah SWT
Mendapat kebahagiaan hidup di
dunia dan akhirat
Dapat memupuk semangat
persaudaraan sesama manusia
Mendapat keredaan Allah SWT
K Ke eb ba ai ik ka an n m me en ng gu ur ru us sk ka an n h ha ar rt ta a s se ec ca ar ra a I Is sl la am m
Cara Menguruskan Harta
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 6
Ujian Allah Terhadap pemilik harta
T
e
r
h
a
d
a
p

K
e
l
u
a
r
g
a

T
e
r
h
a
d
a
p

M
a
s
y
a
r
a
k
a
t

T
e
r
h
a
d
a
p

N
e
g
a
r
a

1. Harta musnah dalam kebakaran
2. Hidup sentiasa berada dalam ketakutan.
3. Lalai untuk menunaikan ibadat wajib, seperti solat, haji, zakat
dan sebagainya

1) Berlakunya bencana alamyang merosakkan harta mereka,
seperti banjir, kemarau dan sebagainya
2) Tercetusnya peperangan yang memusnahkan harta benda dan
nyawa
3) Berlakunya huru hara yang menggangu urusan perniagaan
mereka
1. Berlakunya kemelesetan ekonomi yang meruntuhkan sistem
kewangan negara.
2. Berlakunya perbuatan sabotaj keatas ekonomi negara.
3. Tersebarnya wabak penyakit yang memusnahkan harta
4. Berlakunya inflasi dalam negara
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 7
Perbelanjaan harta yang dilarang oleh Islam
Membazir - Boros atau kedekut
Membelanjakan harta kepada perkara yang
dilarang oleh Islam, seperti berjudi, minum arak,
kepada hiburan yang melalaikan dan sebagainya
M
e
m
b
e
l
a
n
j
a
k
a
n

h
a
r
t
a


k
e
p
a
d
a

p
e
r
k
a
r
a

m
a
k
s
i
a
t

BOROS
Membelanjakan harta secara
berlebih-lebihan kepada
perkara yang tidak berfaedah
dan sia-sia
Sebab Islam melarang
perbuatan boros
• Menyebabkan perbelanjaan
tidak seimbang
• Berlakunya pembaziran
• Terpaksa berhutang untuk
mencukupkan perbelanjaan
• Hidup tidak tenteram kerana
kesempitan wang
KEDEKUT
Sayang untuk membelanjakan
harta yang dimiliki dengan
sebaik-baiknya untuk keperluan
sara hidup diri dan keluarga
Sebab Islam melarang perbuatan
kedekut
• Merenggangkan hubungan
silaturahim antara golongan
kaya dengan miskin
• Nasib golongan miskin
tertindas dan tidak terbela
dengan sewajarnya
• Menimbulkan perasaan hasad
dengki dan pergaduhan
dalam masyarakat
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 8
Kebaikan menunaikan tanggungjawab terhadap harta
Terhadap Masyarakat
Terhadap Negara
Terhadap Individu

• Harta semakin berkembang dan bertambah
• Pemilik harta mendapat kebahagiaan didunia dan akhirat
• Pemilik harta mendapat ketenangan dan ketenteraman jiwa
• Pemilik harta akan di hormati dan menjadi teladan kepada
masyarakat

1. Harta menjadi
semakin
berkurangan
2. Sering mengalami
kesempitan wang
3. Melahirkan individu
yang
mementingkan diri
sendiri
1. Berlakunya inflasi
dalam negara
2. Berlakunya
kemelesetan
ekonom
3. Negara tidak
harmoni

KEBURUKAN MENGABAIKAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP HARTA

1. Timbul hasad
dengki dan
permusuhan dalam
masyarakat
2. Golongan miskin
akan tersisih
3. Terhapusnya
semangat tolong
menolong
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 9
Contoh pengabaian tanggungjawab
terhadap harta
Menipu dalam perniagaan Menipu dalam perniagaan Menipu dalam perniagaan Menipu dalam perniagaan
Pecah Amanah Pecah Amanah Pecah Amanah Pecah Amanah
Melakukan penindasan Melakukan penindasan Melakukan penindasan Melakukan penindasan

1. Menipu, seperti manipulasi
dalam perniagaan
2. Monopoli

1. Mencuri / merompak
2. Riba

1. Menyalahgunakan kuasa
2. untuk mendapatkan harta
3. Rasuah

1. Mendapatkan harta dengan cara yang haram
Belanja kearah maksiat Belanja kearah maksiat Belanja kearah maksiat Belanja kearah maksiat
Tidak menggunakan Tidak menggunakan Tidak menggunakan Tidak menggunakan harta harta harta harta
deng deng deng dengan baik an baik an baik an baik
Belanja kepada perkara Belanja kepada perkara Belanja kepada perkara Belanja kepada perkara
yang sia yang sia yang sia yang sia - -- - sia sia sia sia
1. Berjudi
2. Minum arak
3. Belanja ke disko dan
4. sebagainya

1. Berjoli
2. Berhibur secara keterlaluan
3. Membazir

1. Kedekut
2. boros

2. Membelanjakan harta dengan cara yang dilarang
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 10KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Berikut merupakan kenyataan tentang pengertian harta kecuali
A Boleh dimiliki oleh setiap manusia
B Memberi manfaat kepada pemiliknya
C Menjadi matlamat mutlak hidup manusia
D Memberi perlindungan dan keselesaan kepada pemiliknya

2 Harta yang dicari dikira sebagai ibadat apabila
I Mencarinya ketika lapang
II Daripada sumber yang halal
III Ibadat fardhu tidak ditinggalkan
IV Memanfaatkan alam untuk kepentingan diri

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D II dan IV

3 Umat Islam dituntut mencari harta secara halal untuk
I Menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat
II Mengelakkan penindasan dan penganiayaan
III Mengumpul wang sekadar yang mampu
IV Dipandang mulia oleh masyarakat

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D II dan IV

4 Menunaikan yang wajib terhadap harta
Melaksanakan tanggungjawab sosial
Memanfaatkan harta untuk kepentingan ramai
Membelanjakan harta secara berhemah
Pernyataan di atas menerangkan tentang

A Ujian kepada pemilik harta
B Kelebihan menguruskan harta
C Cara menguruskan harta
D Keperluan mencari harta
PELAJARAN 1 UNIT 1 : HARTA AMANAH ALLAH
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 11

5 Harta yang dibelanjakan secara Islam menyebabkan
A Pungutan zakat berkurangan
B Pembangunan negara terjejas
C Pemiliknya dikenakan tindakan
D Kadar kemiskinan berkurangan


6 Berikut ialah kebaikan yang diperolehi apabila melaksanakan tanggungjawab
terhadap harta kecuali
A Jiwa menjadi tenang
B Pemilik harta akan dihormati
C Harta yang ada akan bertambah
D Mudah mendapat apa yang diingini


7 Manakah pernyataan yang menggambarkan cara membelanjakan harta untuk
keluarga?
A Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir
B Mengeluarkan zakat dan membayar cukai
C Membantu orang yang ditimpa bencana
D Bersedekah dan menderma

8 Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa
manusia
Ujian terhadap pemilik harta di atas merujuk kepada
A Ujian terhadap negara
B Ujian terhadap individu
C Ujian terhadap keluarga
D Ujian terhadap masyarakat

9 Harta terbahagi kepada dua jenis
A Harta boleh alih dan harta tidak boleh alih
B Harta orang kaya dan harta orang miskin
C Harta kekal dan harta sementara
D Harta dunia dan harta akhirat


10 Manakah situasi yang menggambarkan cara memperolehi harta secara haram?
A Berkongsi perniagaan dengan orang bukan Islam
B Melabur dalam saham berasaskan spekulasi
C Membuka kedai runcit hingga larut malam
D Menanam pokokBuku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 12

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 11 hingga 19

Lengkapkan pernyataan berikut.

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.11

Harta merupakan milik mutlak Allah s.w.t.


12

Pengurusan harta boleh dibuat mengikut cara sendiri


13

Harta mesti diuruskan dengan memanfaatkannya untuk
kepentingan umum


14

Memelihara dan memulihara sumber alam ialah satu cara
pengurusan harta berkesan


15

Allah s.w.t menguji manusia dengan hartaUntuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.16

Memiliki harta merupakan fitrah manusia


17

Menipu, mencuri dan monopoli merupakan sumber harta
yang haram


18

Meninggalkan ibadat fardhu semasa mencari harta
dikatakan satu ibadat


19

Pemilikan harta secara halal oleh individu diberkati oleh
Allah s.w.t1

1

1

1

1

1

1

1

1

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 13Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam
ruangan yang disediakan.


X
Sumber harta yang
halal
Y
Sumber harta yang
haram

20


21222324

Pernyataan Jawapan

Kegiatan pertanian dan penternakan khinzirPerkhidmatan membersihkan tangki najisBekerja di kilang atau kedai arakMengurangkan ukuran kain yang dibeli oleh pelangganJualan hasil kraftangan batik dan songket


1
1
1
1
1
25
26
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 14


Carta di bawah menunjukkan cara memperolehi harta. Anda dikehendaki
melengkapkan carta mengikut jawapan yang sesuai

27 P : _____________________

Berikan contoh-contoh bagi :

28 Q : ____________________

29 R : ____________________

30 S : ____________________Cara memperolehi
harta
Secara Halal
Bekerja sendiri
Contoh
Q
Melabur
P
Penindasan /
penganiyaan
Contoh
Penipuan
R
S
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 15


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Jelaskan konsep harta mengikut perspektif Islam.

2 Nyatakan sebab manusia disuruh mencari harta secara halal.

3 Bagaimanakah cara menguruskan harta menurut Islam?

4 Nyatakan dua bentuk ujian terhadap orang yang berharta.

5 Terangkan dua sebab mengapa Allah s.w.t menguji manusia dengan
harta.

6 Mengapakah Islam menggalakkan umatnya mencari harta?

7 Nyatakan dua sumber harta yang halal dan haram.

8 Nyatakan dua langkah mendapatkan harta secara halal.

9 Senaraikan dua kesan memperoleh harta secara halal kepada
individu dan masyarakat.

10 Huraikan cara membelanjakan harta agar diredhai Allah s.w.t

11 Apakah yang dimaksudkan dengan pembaziran harta?

12 Mengapakah Islam menghalang umatnya membazir?

13 Huraikan kesan pembaziran terhadap ekonomi negara.

14 Mengapakah umat Islam masih melakukan pembaziran walaupun
mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Allah s.w.t

15 Bagaimanakah kita dapat mencegah perbuatan membazir?

16 Jelaskan dua cara mensyukuri nikmat Allah s.w.t.

17 Nyatakan dua akibat jika tidak mensyukuri nikmat harta.

18 Jelaskan kepentingan harta terhadap pembangunan negara.

19 Nyatakan tiga kesan yang ditanggung oleh masyarakat sekiranya
pengabaian tanggungjawab terhadap harta.

20 Mengapakah harta begitu penting dalam membangunkan negara?


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 16

PELAJARAN 1 UNIT 2 PELAJARAN 1 UNIT 2 PELAJARAN 1 UNIT 2 PELAJARAN 1 UNIT 2
MEMPEROLEH DAN MEMBELANJAKAN HARTA MEMPEROLEH DAN MEMBELANJAKAN HARTA MEMPEROLEH DAN MEMBELANJAKAN HARTA MEMPEROLEH DAN MEMBELANJAKAN HARTA

Islam menggalakkan umatnya mencari harta berdasarkan sebab-sebab tertentu, antaranya
1. Memiliki harta merupakan fitrah semulajadi manusia
2. Harta dapat digunakan untuk memenuhi keperluan diri dan keluarga
3. Harta yang dimiliki dapat digunakan untuk membantu golongan yang memerlukan
seperti membantu golongan yang fakir dan miskin
4. Harta dapat mengurangkan kadar kemiskinan umat Islam
5. Harta dapat digunakan untuk menunaikan ibadat kepada Allah SWT seperti menunaikan
haji dan zakat.
• Harta yang diperoleh melalui
perniagaan yang mengandungi
unsur-unsur penipuan, perjudian,
penganiayaan dan rasuah,
monopoli dan sebagainya
• Harta yang diperolehi secara zalim
dan kekerasan, seperti merompak,
mencuri, meragut dan sebagainya
• Harta yang diperolehi melalui
penindasan keatas orang lain,
seperti melalui riba, pecah amanah
dan sebagainya.
• Harta yang diperolehi melalui hasil
barangan atau perkhidmatan yang
haram, seperti menjual arak,
dadah, khinzir, menjual patung dan
sebagainya
• Harta yang diperolehi melalui
perkhidmatan yang tidak diakui
oleh syarak seperti menilik nasib,
bekerja ditempat-tempat hiburan
yang melalaikan seperti disko dan
pengurusan riba seperti ceti haram
dan sebagainya.
• Harta yang diperoleh melalui
perniagaan yang dibenarkan
oleh syarak dan undang-
undang negara dan tidak
mengandungi unsur-unsur
penipuan, perjudian,
penganiayaan dan rasuah.
• Harta yang diperolehi daripada
hasil pertanian, penternakan,
dan perikanan yang dihalalkan
• Harta yang diperolehi melalui
hasil pertukangan dan seni
yang tidak bercanggah dengan
ajaran Islam.
• Harta yang diperolehi melalui
pekerjaan yang halal samada
dalam sektor swasta atau
kerajaan, seperti menjadi
doktor, guru, peguam, buruh
kasar dan sebagainya.
• Harta yang diperolehi melalui
perkhidmatan yang diakui oleh
syarak seperti perkhidmatan
kaunseling, runding cara dan
sebagainya.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 17
• Melakukan pekerjaan dengan ikhlas
• Menceburi bidang pekerjaan yang halal
• Mengamalkan akhlak yang mulia semasa melakukan pekerjaan
• Menjaga ibadat semasa melakukan pekerjaan
• Harta yang dimikili daripada sumber yang halal
• Harta yang dimiliki dengan cara yang halal dan menepati kehendak syarak
• Mencari harta dengan niat kerana Allah SWT Tidak meninggalkan ibadat fardu
semasa mencari harta.
• Pengurusan harta dilakukan secara halal.
s
e
c
a
r
a

h
a
l
a
l

Berniaga secara jujur dan tidak menipu
Bekerja sendiri seperti bertani bertukang dan sebagainya
Bekerja makan gaji seperti menjadi doktor, jurutera,arkitek dan
sebagainya

Melabur dalam saham-saham yang berteraskaan Islam

C
a
r
a

m
e
m
p
e
r
o
l
e
h

h
a
r
t
a

s
e
c
a
r
a

Memperolehi harta dengan cara penipuan dalam perniagaan seperti,
manipulasi dan sebagainya
Memperolehi harta melalui aktiviti yang haram, seperti menjual dadah,
menyeludup barangan dan menerima rasuah
Memperolehi harta secara kekerasan dan zalim, seperti
merompak,mencuri dan sebagainya
Memperolehi harta dengan cara penindasan dan menganiayai orang
lain, seperti riba dan monopoli
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 18
Kesan memperoleh harta secara halal dan haram
Individu
1. Hartanya diberkati
oleh Allah SWT
2. Hidup menjadi
aman dan tenteram
3. Diri dan keluarga
akan di sanjung dan
di sayangi oleh
masyarakat
Masyarakat
1. Masyarakat hidup
dalam aman dan
saling hormat
menghormati antara
satu dengan yang lain
2. Masyarakat tidak
mengamalkan
perbuatan menipu,
menindas, dan
menzalimi orang lain
3. Perpaduan
masyarakat menjadi
lebih kukuh
Negara
1. Negara berada
dalam keadaan
aman dan damai
2. Ekonomi negara
berkembang
dengan pesat
3. Negara mendapat
kepercayaan
pelabur asing
Individu
• Hartanya tidak
diberkati oleh
Allah SWT
• Hidup tidak tenang
dan sering
mengalami
masalah
• Diri dan keluarga
akan di sisih oleh
masyarakat
Masyarakat
• Berlaku penindasan
dan penipuan dalam
masyarakat
• Hilang rasa hormat
dalam kalangan
masyarakat
• Masyarakat
berpecah belah
Negara
• Negara berada
dalam keadaan
huru hara
• Ekonomi negara
akan runtuh dan
menjadi lemah
• Pelabur asing
akan takut
melabur dalam
negara
HALAL
HARAM
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 19
Tanggungjawab manusia terhadap Harta
Melakukan ibadat kepada Allah SWT dengan harta
Mengeluarkan zakat harta Membelanjakan harta kejalan yang halal
Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir
Menafkahkan harta kepada ibu bapa dan keluarga
Memperoleh harta dengan
cara yang diredai oleh
Allah SWT
T Ta an nd da a b be er rs sy yu uk ku ur r d de en ng ga an n h ha ar rt ta a
Cara membelanjakan harta
Terhadap Keluarga Terhadap Masyarakat Terhadap Negara

1. Menyara diri dan
keluarga untuk pelbagai
keperluan, seperti
makanan, pakaian dan
sebagainya
2. Menafkahkan harta
kepada orang dibawah
tanggungan, seperti
ibu bapa dankaum
keluarga.
3. Membelanjakan harta
dengan berhemat tanpa
melakukan pembaziran
1. Membelanjakan harta untuk
kebajikan umum, seperti
menderma dan membantu
orang yang tidak
berkemampuan
2. Membantu institusi
pembangunan masyarakat,
seperti masjid, sekolah,
hospital dan sebagainya
3. Membantu meringankan
beban orang yang ditimpa
bencana, seperti kebakaran,
banjir , tanah runtuh,
berpenyakit kritikal dan
sebagainya.


1. Melaburkan wang
untuk memajukan
ekonomi negara
2. Mengeluarkan
zakat dan
membayar cukai
3. Melaburkan wang
untuk
menyediakan
kelengkapan
tentera bagi
mempertahankan
negara
Membelanjakan harta dengan
berhemat, tanpa membazir
atau kedekut
Membantu golongan yang memerlukan pertolongan seperti
orang miskin dan orang yang di dalam kesusahan
Mengeluarkan zakat
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 20
Perbelanjaan harta yang dilarang oleh Islam
Membazir - Boros atau kedekut
Membelanjakan
harta
kepada perkara
yang dilarang
oleh Islam, seperti
berjudi,
minum arak,
kepada hiburan
yang melalaikan
dan
sebagainya
Membelanjakan harta
kepada perkara maksiat
BOROS
Membelanjakan harta
secara berlebih-lebihan
kepada perkara yang tidak
berfaedah dan sia-sia
Sebab Islam melarang
perbuatan boros
• Menyebabkan
perbelanjaan tidak
seimbang
• Berlakunya pembaziran
• Terpaksa berhutang
untuk mencukupkan
perbelanjaan
• Hidup tidak tenteram
kerana kesempitan
wang
KEDEKUT
Sayang untuk
membelanjakan harta
yang dimiliki dengan
sebaik-baiknya untuk
keperluan sara hidup diri
dan keluarga
Sebab Islam melarang
perbuatan kedekut
• Merenggangkan
hubungan silaturahim
antara golongan kaya
dengan miskin
• Nasib golongan miskin
tertindas dan tidak
terbela dengan
sewajarnya
• Menimbulkan perasaan
hasad dengki dan
pergaduhan dalam
masyarakat
Kebaikan menunaikan tanggungjawab terhadap harta

• Harta semakin berkembang dan bertambah
• Pemilik harta mendapat kebahagiaan didunia dan akhirat
• Pemilik harta mendapat ketenangan dan ketenteraman jiwa
• Pemilik harta akan di hormati dan menjadi teladan kepada masyarakat
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 21
Terhadap Masyarakat Terhadap Negara Terhadap Individu

2. Harta menjadi semakin
berkurangan
3. Sering mengalami
kesempitan wang
4. Melahirkan individu yang
mementingkan diri
sendiri
1. Berlakunya inflasi dalam
2. negara
3. Berlakunya kemelesetan
4. ekonom
5. Negara tidak harmoni
KEBURUKAN MENGABAIKAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP HARTA
1. Timbul hasad dengki
dan permusuhan
dalam masyarakat
2. Golongan miskin
akan tersisih
3. Terhapusnya
semangat tolong
menolong
Hikmah Islam menuntut membelanjakan harta
• Dapat memenuhi keperluan peribadi dan keluarga
• Dapat membangun dan memajukan ekonomi negara
• Supaya harta tidak berlegar di kalangan orang kaya sahaja
• Supaya dapat mengeratkan perhubungan dan perpaduan di
kalangan manusia
• Harta dapat digunakan untuk memajukan sektor ekonomi
• Dapat dijadikan modal untuk memulakan perniagaan
• Dapat meningkatkan taraf pendidikan rakyat dengan
membina pusat kemahiran dan pusat pengajian tinggi
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 22


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.


1 Apakah yang dimaksudkan dengan harta wakaf?
A Harta yang diserahkan untuk faedah orang ramai yang berkaitan dengan
agama Islam
B Pemberian seseorang kepada orang lain untuk kegunaan orang tertentu
C Rumah yang telah usang yang mempunyai penghuni yang ramai
D Tempat berhenti atau berehat di tepi sungai atau pantai


2 Apakah kesan yang dihadapi oleh masyarakat jika memperoleh harta secara
haram?
A Pelabur takut untuk melabur dalam negara
B Harta tidak diberkati Allah s.w.t
C Masyarakat tidak bersatu padu
D Ekonomi negara runtuh

3 Manakah pernyataan yang menggambarkan cara membelanjakan harta untuk
keluarga?
A Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir
B Mengeluarkan zakat dan membayar cukai
C Membantu orang yang ditimpa bencana
D Bersedekah dan menderma


4 Manakah situasi yang menggambarkan cara memperolehi harta secara haram?
A Berkongsi perniagaan dengan orang bukan Islam
B Melabur dalam saham berasaskan spekulasi
C Membuka kedai runcit hingga larut malam
D Menanam pokok


5 Antara yang berikut yang manakah sumber harta yang dibenarkan menurut Islam
?
A Pelaburan dalam perbankan konvensional
B Habuan pertaruhan dalam permainan sukan
C Hadiah peraduan mereka cipta fesyen pakaian
D Pembekalan bahan mentah ke kilang minuman keras


PELAJARAN 1 Unit 2 : MEMPEROLEH DAN
MEMBELANJAKAN HARTA
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 23BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 16 hingga 34

Lengkapkan pernyataan berikut.

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam
ruangan yang disediakan.


X
Sumber harta yang
halal
Y
Sumber harta yang
haram

6


78910

Pernyataan Jawapan

Kegiatan pertanian dan penternakan khinzirPerkhidmatan membersihkan tangki najisBekerja di kilang atau kedai arakMengurangkan ukuran kain yang dibeli oleh pelangganJualan hasil kraftangan batik dan songket1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 24Carta di bawah menunjukkan cara memperolehi harta. Anda dikehendaki
melengkapkan carta mengikut jawapan yang sesuai

11 P : _____________________

Berikan contoh-contoh bagi :

12 Q : ____________________

13 R : ____________________

14 S : ____________________


Cara memperolehi
harta
Secara Halal
Bekerja sendiri
Contoh
Q
Melabur
P
Penindasan /
penganiyaan
Contoh
Penipuan
R
S
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 25
KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.1 Nyatakan dua sumber harta yang halal dan haram.

2 Nyatakan dua langkah mendapatkan harta secara halal.

3 Senaraikan dua kesan memperoleh harta secara halal kepada
individu dan masyarakat.

4 Huraikan cara membelanjakan harta agar diredhai Allah s.w.t

5 Apakah yang dimaksudkan dengan pembaziran harta?

6 Mengapakah Islam menghalang umatnya membazir?

7 Huraikan kesan pembaziran terhadap ekonomi negara.

8 Mengapakah umat Islam masih melakukan pembaziran walaupun
mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Allah s.w.t

9 Bagaimanakah kita dapat mencegah perbuatan membazir?

10 Jelaskan dua cara mensyukuri nikmat Allah s.w.t.

11 Nyatakan dua akibat jika tidak mensyukuri nikmat harta.

12 Jelaskan kepentingan harta terhadap pembangunan negara.

13 Nyatakan tiga kesan yang ditanggung oleh masyarakat sekiranya
pengabaian tanggungjawab terhadap harta.

14 Mengapakah harta begitu penting dalam membangunkan negara?Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 26


PELAJARAN 2 PELAJARAN 2 PELAJARAN 2 PELAJARAN 2 : ISLAM DAN HAK MILIK : ISLAM DAN HAK MILIK : ISLAM DAN HAK MILIK : ISLAM DAN HAK MILIK
UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 ISLAM MENGIKTIRAF HAK MILIK ISLAM MENGIKTIRAF HAK MILIK ISLAM MENGIKTIRAF HAK MILIK ISLAM MENGIKTIRAF HAK MILIK
Sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya untuk di
miliki dan dimanfaatkan seperti, rumah, tanah, wang ringgit dan sebagainya.
Hak Milik Peribadi
- Iaitu hak milik
khusus bagi
seseorang individu
seperti rumah,
kereta dan
sebagainya

Hak Milik Umum
- Iaitu hak milik yang
dikhususkan untuk
kepentingan awam
seperti jalan raya,
sungai, dan
sebagainya

Hak Milik Negara
- Iaitu harta yang menjadi
hak milik semua
warganegara secara
bersama seperti
sekolah, pejabat
kerajaan hospital dan
sebagainya
Dengan memiliki harta yang banyak umat Islam akan dapat :
• Melakukan ibadat haji dan zakat dengan mudah
• Membantu golongan fakir miskin dan orang yang memerlukan bantuan dengan
mudah
• Menyediakan keperluan asas kepada diri dan keluarga
• Mengurangkan kadar kemiskinan umat Islam
• Meningkatkan taraf hidup umat Islam
• Supaya mendorong manusia berusaha dengan bersungguh- sungguh untuk
mendapatkan harta
• Untuk mengetahui kemampuan dan penguasaan seseorang terhadap harta yang
dicarinya
• Manusia dapat menguruskan harta yang di miliki mengikut kehendak mereka sendiri
tanpa perlu meminta izin daripada sesiapa.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 27
Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk memiliki harta. Walaubagaimanapun
harta yang di miliki mesti memenuhi konsep pemilikan harta dalam Islam. Antara
Konsep tersebut Ialah :
• Harta yang di miliki mestilah diperolehi dengan cara yang tidak bertentangan
dengan kepentingan awam seperti merompak, mencuri rasuah dan sebagainya
• Harta yang di miliki mestilah di perolehi dengan cara yang halal dan di akui oleh
syarak samada dengan bekerja sendiri atau makan gaji
• Harta yang menjadi milik awam tidak boleh dijadikan milik peribadi seperti sungai,
pantai, udara dan sebagainya.
• Melalui pekerjaan yang halal
• Melalui pewarisan
• Melalui pemberian daripada kerajaan kepada rakyat
• Melalui harta yang dipindahkan secara percuma seperti melalui, wasiat, hibah,
hadiah dan mas kahwin( bagi perempuan )
Harta yang di milik tidak boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya, tetapi
mestilah digunakan mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT,
Antaranya :
Harta mestilah dibelanjakan secara berhemat dan tidak membazir
Menunaikan tuntutan dan kewajipan terhadap harta seperti berzakat dan sebagainya
Hak yang mesti ditunaikan keatas harta
Hak keatas
pemiliknya seperti
memenuhi keperluan
diri dan keluarga
Hak keatas orang lain
seperti mengeluarkan
zakat sedekah, derma dan
sebagainya
Hak keatas negara seperti
membayar cukai, derma
untuk
pendidikan dan
pembangunan negara
Harta yang dimiliki mestilah dikembang dengan cara yang dibenarkan
oleh syarakseperti melabur dansebagainya
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 28
S Se eb ba ab b M Ma an nu us si ia a d di ib be er ri i k ke eb be eb ba as sa an n u un nt tu uk k m me em mi il li ik ki i H Ha ar rt ta a
Fitrah Semulajadi Manusia
Allah SWT telah mencipta manusia
dangan sifat gemarkan kepada harta
kekayaan
Perantaraan untuk mencapai
kebahagiaan hidup di dunia dan
akhirat
Manusia dapat menggunakan harta
yang di miliki untuk memenuhi
keperluan dan keselesaan hidup di
dunia dan beribadat kepada Allah SWT
untuk kebahagiaan di akhirat
Memberi ketenangan dan
keselesaan hidup di dunia
Manusia yang mempunyai harta yang
banyak akan dapat hidup dengan
tenang dan gembira
Galakan untuk manusia bekerja
dengan bersungguh-sungguh
Allah SWT menggalakkan manusia
supaya bekerja dengan bersungguh-
singguh supaya tidak di belenggu oleh
kemiskinan
P Pe er ra an na an n H Ha ar rt ta a d da al la am m k ke eh hi id du up pa an n M Ma an nu us si ia a
Harta sebagai alat untuk menikmati kehidupan yang lebih selesa dan memenuhi segala
keperluan hidup dengan sempurna
Harta sebagai alat untuk beribadat kepada Allah SWT seperti menunaikan ibadat Haji,
Zakat dan sedekah
Harta sebagai alat untuk merapatkan hubungan sesama manusia. Contohnya dengan
mengeluarakan sedekah atau derma akan mengeratkan hubungan antara golongan
miskin dengan kaya
Harta sebagai alat untuk menambahkan ilmu pengetahuan
A Am ma al la an n y ya an ng g d di ia an ng gg ga ap p m me el la an ng gg ga ar r H Ha ak k M Mi il li ik k D Da al la am m I Is sl la am m
Menggunakan harta dengan cara yang melanggar peraturan syarak seperti membazir
Mengawal pengeluaran dan pemasaran sesuatu barangan atau perkhidmatan seperti monopoli
Menceroboh harta atau sesuatu yang menjadi milik orang lain seperti mencuri
atau merompak
Mendapatkan keuntungan dengan cara menipu sukatan atau timbangan seperti melakukan
manipulasi dalam perniagaan
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 29
S Se eb ba ab b a ad da an ny ya a B Ba at ta as sa an n H Ha ak k M Mi il li ik k H Ha ar rt ta a D Da al la am m I Is sl la am m
• Untuk mengelakkan manusia daripada berasa sombong dan terlalu mencintai
harta
• Menyedarkan manusia bahawa di dalam harta mereka, terdapat hak orang lain
yang mesti dikeluarkan, seperti hak orang miskin, anak yatim dan kaum keluarga
• Untuk menjadikan manusia sentiasa bersyukur dan tidak terlalu kecewa jika harta
mereka diperlukan unutk kepentingan awam seperti pembinaan hospital, sekolah
dan sebagainya.
Bukti Harta adalah milik sementara yang diamanahkan kepada
manusia

1. Harta adalah sumber ciptaan Allah SWT
2. Harta merupakan ujian daripada Alllah s.w.t kepada manusia
3. Pengurusan harta secara adil dan mengikut hukum Allah SWT adalah
4. merupakan satu ibadat
5. Mencari dan membelanjakan harta mestilah mengikut peraturan Islam

• Manusia menjadi malas untuk berusaha kerana merasakan hartanya akan
dirampas oleh pihak lain
• Manusia tidak bebas untuk mengguna dan memanfaatkan harta yang
dimilikinya
• Harta yang di miliki tidak akan dapat di warisi oleh pewaris mereka.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 30
Golongan Yang tidak layak menguruskan hartanya sendiri
Anak Yatim
S Se eb ba ab b
Anak yatim tidak layak menguruskan
harta warisannya sebelum kerana
mereka belum mencapai umur dewasa.
Apabila mereka telah dewasa dan
berkebolehan untuk menguruskan
hartanya sendiri, harta tersebut
hendaklah diserahkan kepada mereka
Orang Gila

S Se eb ba ab b
Mereka tidak layak menguruskan harta
kerana tidak mampu mengendalikan
harta dengan baik. Pembaziran akan
berlaku jika harta diserahkan kepada
mereka tanpa di kawal.
Kanak-kanak
S Se eb ba ab b
Kanak-kanak tidak layak menguruskan harta
warisannya kerana mereka belum mencapai
tahap kematangan berfikir dan tidak dapat
membezakan antara kebaikan dengan
keburukan sesuatu tindakan mereka.
Apabila mereka telah dewasa dan
berkebolehan untuk menguruskan hartanya
sendiri, harta tersebut hendaklah diserahkan
kepada mereka
Terencat akal/lemah akal

S Se eb ba ab b
Mereka tidak layak menguruskan harta kerana
tidak berkemampuan untuk membuat
penilaian yang sempurna keatas harta mereka
berasaskan kepada keutamaan
Cara Pengurusan Harta Milik Golongan Yang Tidak Berkemampuan

• Jika golongan tersebut mempunyai harta, seseorang yang boleh di percayai
hendaklah di lantik sebagai pemegang amanah
• Pemegang amanah boleh membelanjakan harta tersebut sekadar memenuhi
keperluan asas sahaja seperti pakaian, makanan dan keperluan lain.
• Pemegang amanah tidak boleh membazirkan harta tersebut kepada perkara-
perkara yang tidak memberi manfaat
• Pemegang amanah mestilah menyerahkan harta tersebut apabila pemiliknya
mampu menguruskan hartanya dengan baik

Anak Yatim
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 31KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.


1 Berikan pengertian hak milik dalam Islam
A Memiliki sesuatu yang berharga
B Hak milik mutlak seseorang yang tidak boleh diambil
C Harta kurniaan Allah s.w.t untuk dimiliki dan dimanfaatkan
D Harta yang dikurniakan Allah s.w.t kepada semua makhluknya

2 Berikut ialah peranan harta dalam hidup manusia kecuali
A Alat untuk menikmati kehidupan mengikut cara yang diingini
B Menimbulkan kasih sayang dalam masyarakat
C Alat untuk merapatkan hubungan silaturrahim
D Menikmati keselesaan hidup

3 Berikut merupakan peranan harta kecuali
A Merapatkan hubungan sesama manusia
B Sebagai alat untuk beribadat
C Alat menikmati kehidupan
D Memenuhi tuntutan nafsu

4 Manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta kerana
I Itulah fitrah manusia
II Telah bersusah payah mencari harta
III Harta perantaraan bagi kebahagiaan hidup
IV Menggalakkan manusia bekerja bersungguh-sungguh

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

5 Mengapakah manusia diberi kebebasan memiliki harta?
A Supaya boleh berbangga dengan kemewahan
B Kerana Allah s.w.t ciptakan fitrah manusia gemarkan harta
C Agar manusia dapat mencari harta dengan apa cara sekalipun
D Dapat menggunakan harta untuk keperluan dan keselesaan semata-mataPELAJARAN 2 UNIT 1: ISLAM MENGIKTIRAF HAK MILIK

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 32

6 Golongan yang tidak layak
menguruskan harta
Sebab
X
Tidak mempunyai kemampuan untuk
membuat penilaian yang sempurna

X merujuk kepada
A Orang gila
B Anak yatim
C Kanak-kanak
D Orang terencat akal

7 Berikut ialah golongan yang tidak layak menguruskan hartanya sendiri
I Orang miskin
II Orang gila
III Orang yang lemah akal
IV Anak yatim yang masih kecil

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

8 Mengambil harta orang lain tanpa
kebenaran

Pernyataan di atas merujuk kepada
A Monopoli harta
B Melaburkan harta
C Merosakkan harta
D Mencerobohi harta

9 Berikut adalah keburukan pencerobohan harta terhadap individu kecuali
A Tersisih daripada masyarakat
B Harta tidak diberkati Allah s.w.t
C Masyarakat hidup dalam ketakutan
D Menyuburkan sikap pentingkan diri sendiri

10 Hak yang wajib ditunaikan ke atas orang lain ialah
A Derma
B Cukai
C Zakat
D Keperluan keluarga

11 Pemilik harta secara individu dalam Islam ialah
A Melalui harta yang dipindah secara percuma seperti hibah
B Melalui harta yang menjadi hak milik awam
C Melalui wang pertambahan loteri
D Melalui wang zakat

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 3312 Hak milik dalam Islam terbahagi kepada tiga
A Hak milik peribadi, umum dan negara
B Hak milik peribadi, keluarga dan negara
C Hak milik peribadi, umum dan rakyat
D Hak milik peribadi, umum dan khusus

13 Perbuatan yang merosakkan harta ialah
A Membayar saman had laju
B Menjelaskan cukai pendapatan
C Melabur dalam saham spekulasi
D Membeli belah keperluan keluarga

14 En. X bekerja sebagai pemandu lori. Lori itu dipenuhi dengan barangan seludup.
Akibat mengejar masa beliau tidak sempat menunaikan solat pada waktunya

Situasi pekerjaan di atas mempunyai unsur
I Haram
II Melalaikan
III Manipulasi
IV Rasuah

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D II dan IV


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 34


BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 15 hingga 32

Lengkapkan pernyataan berikut.

Lengkapkan jadual di bawahNyatakan jawapan bagi

15 X : _____________

16 Y : _____________

Contoh X dan Y

17 X : _____________________

18 Y : _____________________

Lengkapkan jadual di bawah
Nyatakan jawapan bagi

19 X : _________________

20 Y : _________________
Pekerjaan
Y
Cara pemilikan
harta oleh individu
Harta yang dipindah secara
percuma
X
Hak milik dalam
Islam
Hak milik individu
Contoh
Kereta / rumah
X Y
Contoh


Contoh
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 35Carta di bawah adalah mengenai pengurusan harta


21 P : _____________________

22 Q : _____________________

23 R : _____________________


Carta di bawah adalah mengenai bentuk pencerobohan hartaNyatakan bentuk pencerobohan
24 P : _____________________

Berikan contoh
25 Q : _____________________

26 R : _____________________


P
Q Orang Gila
Golongan yang tidak
layak menguruskan
harta
R

P
Bentuk pencerobohan harta
Mendapat harta
secara tidak sah
Contoh

Q
Salah guna kuasa / pecah
amanah / rasuah
R
Mengabaikan hak-
hak yang wajib
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 36
Lengkapkan pernyataan di bawah

27 Islam mengiktiraf __________________ di kalangan umatnya.

28 ______________ tidak layak menguruskan harta sehingga mencapai umur
dewasa.

29 ____________ harta penting untuk mendorong manusia berusaha bersungguh-
sungguh untuk mencari harta.

30 Membayar cukai dan menyumbang ke arah pembangunan negara dikenali
sebagai ____________ ke atas negara.

31

Golongan _____________ tidak mampu mengurus harta kerana tidak mampu
menilai dengan sempurna.

32 ____________ ialah bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik dan
memerlukan pertolongan bagi meneruskan kehidupan.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 37

KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Apakah yang dimaksudkan dengan hak milik menurut Islam ?

2 Nyatakan alasan yang menunjukkan bahawa Islam menggalakkan
umatnya memiliki harta sebanyak mungkin.

3 Manusia tidak bebas sepenuhnya dalam memiliki harta.
Apakah yang dimaksudkan dengan Allah s.w.t. membataskan
manusia dalam memiliki harta?

4 Mengapakah Allah s.w.t membenarkan manusia memiliki harta?

5 Jelaskan konsep pemilikan harta menurut Islam.

6 Senaraikan peraturan yang perlu diikuti dalam pemilikan harta dalam
Islam.

7 Huraikan dua sebab Islam membataskan hak milik dalam pemilikan
harta.

8 Apakah implikasi yang akan berlaku sekiranya Islam tidak mengiktiraf
hak pemilikan harta ?

9 Jelaskan bagaimanakah pemegang amanah boleh menguruskan
harta golongan yang tidak berkemampuan ?

10 Nyatakan contoh pemilikan harta yang dilarang oleh Islam.

11 Jelaskan dua perkara yang merosakkan harta.

12 Senaraikan keburukan pencerobohan harta terhadap individu dan
masyarakat.

13 Senaraikan punca manusia menceroboh harta.

14 Terangkan dua sebab Islam melarang menceroboh harta orang lain.

15 Kemukakan dua langkah untuk membendung pencerobohan harta.

16 Jelaskan tiga kesan yang akan ditanggung oleh masyarakat sekiranya
berlaku pengabaian tanggungjawab terhadap harta.


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 38


PELAJARAN 2 PELAJARAN 2 PELAJARAN 2 PELAJARAN 2
UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 LARANGAN MENCEROBOHI HARTA LARANGAN MENCEROBOHI HARTA LARANGAN MENCEROBOHI HARTA LARANGAN MENCEROBOHI HARTAMendapatkan harta
dengan cara yang
zalim dan tidak sah.
Contohnya mencuri,
menipu dan merompak
Mencerobohi harta - bermaksud mengambil harta orang lain tanpa kebenaran
yang sah disisi syarak. Contohnya mencuri, rasuah, merompak. menipu dan
sebagainya
Mengabaikan hak-
hak yang wajib
keatas harta seperti
tidak mengeluarkan
zakat
Mendapatkan harta
dengan cara pecah
amanah. Contohnya
penyalahgunaan kuasa,
memberi dan menerima
rasuah
Mencuri/merompak
Mencuri ialah mengambil/
merampas harta orang lain tanpa
kebenaran daripada pemiliknya
yang sah
Sebab Islam melarang
perbuatan mencuri
• Satu bentuk pencerobohan
harta benda orang lain
• Boleh menimbulkan
pergaduhan dan perbalahan
dalam masyarakat
• Melahirkan masyarakat yang
malas bekerja
• Masyarakat hidup dalam
ketakutan
Pecah amanah / rasuah
Perbuatan yang mensia-sia atau
melanggar amanah yang telah
diberikan
Sebab Islam melarang perbuatan
tersebut
1. Hilangnya kepercayaan dan
keyakinan kepada pelaku
perbuatan tersebut
2. Wujudnya sifat pentingkan diri
sendiri
3. Berlakunya permusuhan dan
persengketaan dalam
masyarakat
4. Berlakunya penindasan dan
kezaliman
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 39
1. Memberikan pendidikan agama yang secukupnya kepada masyarakat
2. Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang keburukan pencerobohan
harta
3. Menguatkuasakan undang-undang pencerobohan harta
4. Mengenakan hukuman yang berat keatas kesalahan pencerobohan harta
5. Memberi penerangan yang berterusan akan keburukan pencerobohan harta
kepada masyarakat
Sebab Islam melarang Pencerobohan harta
1. Akan melahirkan individu yang malas bekerja
2. Akan berlakunya perbuatan zalim keatas orang yang tidak bersalah
3. Terhapusnya sikap tolong menolong dan ukhuwah
4. Akan tercetusnya huru hara dalam masyarakat
Implikasi Islam melarang pencerobohan harta
1. Masyarakat hidup dalam keadaan aman
2. Perpaduan dan hubungan antara masyarakat lebih erat dan bersatu padu
3. Masyarakat bebas untuk mencari harta tanpa rasa takut
4. Kehidupan orang miskin dan kurang bernasib baik akan terbela
1. Terpengaruh dengan kemewahan dunia
2. Tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar
3. Wujudnya perasaan tamak dan ingin cepat kaya tanpa
melakukan usaha yang lebih

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 40
Merosakkan harta bermaksud membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang
tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya atau orang lain. Contohnya
membazir, boros dan kedekut
Membelanjakan
harta secara tidak
berhemat seperti
membazir
Kedekut untuk
membelanjakan
harta kepada
perkara kebaikan
Merosakkan kemudahan
awam seperti perhentian
bas, telefon awam
sekolah, tandas awam
dan sebagainya
Membelanjakan harta kepada
perkara maksiat seperti
minum arak, membeli dadah
dan berjudi
Membekukan wang yang
dimiliki seperti menyimpan
wang di rumah tanpa
dilaburkan untuk mengiatkan
ekonomi
INDIVIDU
1. Hartanya tidak diberkati
oleh Allah SWT
2. Tersisih dalam
masyarakat akibat
perbuatan yang
dilakukannya
3. Menimbulkan sikap
mementingkan diri
sendiri
MASYARAKAT
1. Menimbulkan
perbalahan dan
pergaduhan dalam
masyarakat
2. Masyarakat hidup
dalam ketakutan
3. Masyarakat menjadi
malas untuk bekerja
NEGARA
1. Negara menjadi
huru hara
2. Ekonomi negara
menjadi lemah
3. Kedaulatan
negara terancam
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 41

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.


1 Mengambil harta orang lain tanpa
kebenaran

Pernyataan di atas merujuk kepada
A Monopoli harta
B Melaburkan harta
C Merosakkan harta
D Mencerobohi harta

2 Berikut adalah keburukan pencerobohan harta terhadap individu kecuali
A Tersisih daripada masyarakat
B Harta tidak diberkati Allah s.w.t
C Masyarakat hidup dalam ketakutan
D Menyuburkan sikap pentingkan diri sendiri

3 Hak yang wajib ditunaikan ke atas orang lain ialah
A Derma
B Cukai
C Zakat
D Keperluan keluarga

4 Perbuatan yang merosakkan harta ialah
A Membayar saman had laju
B Menjelaskan cukai pendapatan
C Melabur dalam saham spekulasi
D Membeli belah keperluan keluarga
PELAJARAN 2 UNIT 2 : LARANGAN MENCEROBOHI HARTA

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 42

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 5 hingga 7

Lengkapkan pernyataan berikut.

Carta di bawah adalah mengenai bentuk pencerobohan hartaNyatakan bentuk pencerobohan
5 P : _____________________

Berikan contoh
6 Q : _____________________

7 R : _____________________


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Apakah yang dimaksudkan dengan merosakkan harta

2 Jelaskan punca berlakunya pencerobohan harta?

3 Jelaskan dua perkara yang merosakkan harta.

4 Senaraikan keburukan pencerobohan harta terhadap individu dan
masyarakat.

5 Senaraikan punca manusia menceroboh harta.

6 Terangkan dua sebab Islam melarang menceroboh harta orang lain.

7 Kemukakan dua langkah untuk membendung pencerobohan harta.

8 Jelaskan tiga kesan yang akan ditanggung oleh masyarakat sekiranya
berlaku pengabaian tanggungjawab terhadap harta.

P
Bentuk pencerobohan harta
Mendapat harta
secara tidak sah
Contoh

Q
Salah guna kuasa / pecah
amanah / rasuah
R
Mengabaikan hak-
hak yang wajib
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 43

PELAJARAN 3 PELAJARAN 3 PELAJARAN 3 PELAJARAN 3 ISLAM DAN PEKERJAAN ISLAM DAN PEKERJAAN ISLAM DAN PEKERJAAN ISLAM DAN PEKERJAAN
UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 GALAKAN BEKERJA GALAKAN BEKERJA GALAKAN BEKERJA GALAKAN BEKERJA
Pekerjaan menurut Islam ialah satu usaha yang dilakukan untuk
mendapatkan wang atau harta dengan cara yang halal dan tidak
bertentangan dengan hukum syarak.
Sesuatu yang dipandang
mulia oleh Islam

Satu cara untuk melahirkan
semangat tolong menolong

Merupakan satu kewajipan yang
mesti ditunaikan
Dikira sebagai ibadat jika mengikut
lunas-lunas syarak
Islam telah menyediakan satu peraturan yang
terperinci bagi mengatur bidang pekerjaan
yang dikenali sebagai sistem muamalat
Bekerja merupakan tanggungjawab setiap individu bagi memenuhi keperluan
peribadi seperti menyara diri sendiri, keluarga dan tuntutan sosial seperti
membangunkan ekonomi negara
Bekerja merupakan ibadat dalam Islam kerana, orang yang bekerja dikira telah
menunaikan satu keperluan fardu ain, iaitu menyara kaum keluarga.
Bekerja akan memudahkan umat Islam menunaikan ibadat kepada Allah Allah SWT
melalui harta, seperti zakat, bersedekah dan menderma.
Orang yang bekerja dipandang mulia dan disukai oleh Allah SWT dan RasulNya.
sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: “ Bahawa Allah SWT
sangat mencintai orang mukmin yang suka bekerja keras dalam usaha mencari
mata pencarian. “ Hadis riwayat Tabrani dan Baihaki.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 44

Bekerja akan dapat memajukan diri seseorang dan keluarganya,
melalui bekerja seseorang itu akan mendapat hasil yang dapat di
gunakan untuk memajukan dirinya.
Melalui bekerja seseorang itu dapat hidup hasil daripada titik peluh
sendiri tanpa perlu lagi meminta bantuan dan belas ehsan daripada
orang lain.
Bekerja membolehkan seseorang itu mendapatkan wang bagi
mencukupkan segala keperluan hidupnya seperti makanan, pakaian
dan tempat tinggal.
Pekerjaan yang halal dan tidak melanggar peraturan syarak seperti
perniagaan yang halal.
Pekerjaan yang tidak mengganggu ketenteraman awam dan tidak
mencemarkan alam sekitar seperti bertani.
Pekerjaan yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang ramai seperti
menternak
Pekerjaan yang tidak melalaikan diri daripada beribadat kepada Allah SWT.
1. Untuk mencari rezeki yang halal bagi menyara diri dan keluarga
2. Untuk membangunkan dan memajukan ekono mi diri dan negara
3. Untuk mendapatkan keredaan Allah SWT melalui pekerjaan yang halal
4. Untuk mengelakkan diri daripada bergantung pada orang lain.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 45

Pekerjaan Yang Halal
Bekerja Sendiri Makan Gaji
Bekerja sendiri ialah pekerjaan yang dilakukan
oleh tuan punya sesuatu syarikat sendiri.
Makan gaji ialah bekerja dengan orang
lain untuk mendapatkan upah/gaji
Pendapatannya tetap Pendapatannya tidak tetap
Tiada kepuasan bekerja Mendapat kepuasan yang maksimum
Terikat dengan waktu Tidak terikat dengan waktu dan tempat
Keputusan berdasarkan arahan daripada
pihak majikan
Bebas membuat keputusan sendiri
Risiko untung rugi ditanggung bersama Risiko untung rugi ditanggung sendiri
Produktiviti dipikul secara bersama. Produktiviti atas tanggungan sendiri
Makan Gaji Bekerja Sendiri
Ciri-ciri Pekerjaan
Yang Halal
• Halal disegi syarak dan undang-undang negara
• Tidak menggangu kepentingan orang lain
• Tidak mencemarkan alam sekitar
• Tidak mengandungi unsur riba, judi, penipuan dan rasuah
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 46

Diri Sendiri dan Keluarga Negara Masyarakat
• Mendapat keredaan
Allah SWT kerana telah
menunaikan perintah
Allah SWT
• Dipandang mulia dan
menjadi teladan kepada
masyarakat
• Kehidupannya menjadi
tenang dan bahagia.
• Masyarakat hidup
dalam keadaan aman
dan damai.
• Perpaduan dan
semangat kerjasama
dalam masyarakat
bertambah erat.
• Masyarakat
bertambah maju dan
makmur
• Ekonomi negara
semakin maju dan
berkembang.
• Negara menjadi contoh
dan ikutan kepada
negara lain.
• Pelabur asing berani
melabur dalam
ekonomi negara
Diri Sendiri dan
Keluarga
Negara Masyarakat
1. Hidupnya tidak
akan diberkati
oleh Allah SWT
2. Sentiasa dibenci
oleh masyarakat.
3. Sentiasa hidup
dalam ketakutan
dan bimbang
rahsianya
terbongkar.
1. Masyarakat berada
dalam ketakutan.
2. Berlakunya
perbalahan dan
permusuhan dalam
masyarakat.
3. Kehidupan
masyarakat akan
bertambah mundur
1. Ekonomi negara
akan runtuh.
2. Pelabur asing
tidak berani
melabur dalam
ekonomi negara.
3. Negara akan
berada dalam huru
hara
Ciri-ciri pekerjaan yang haram
• Pekerjaan yang haram disisi syarak dan undang-undang negara
• Menggangu kepentingan orang lain
• Merosakkan alam sekitar
• Pekerjaan yang mengandungi unsur riba, judi, rasuah dan penipuan
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 47

S Sy ya ar ra at t P Pe ek ke er rj ja aa an n m me en nj ja ad di i i ib ba ad da at t
Pekerjaan yang halal
Mengimbangi antara
urusan dunia dan
akhirat
Bekerja dengan bersungguh
sungguh
Ikhlas bekerja kerana
Allah SWT
Pekerjaan yang tidak
menjejaskan hak orang
lain
Alasan kebanyakan orang suka bekerja makan gaji
• Makan gaji tidak mempunyai risiko yang tinggi
• Tiada ilmu dan kemahiran untuk bekerja sendiri
• Banyak kemudahan dan kebajikan disediakan oleh majikan
• Kurang yakin kepada kebolehan diri sendiri
Kepentingan bekerja kepada pembangunan Negara
• Dapat menghasilkan produktiviti yang bermutu.
• Dapat menyumbangkan kepada perkembangan ekonomi negara.
• Dapat mengurangkan kadar kemiskinan negara
• Dapat menyediakan peluang pekerjaan
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 48

L La an ng gk ka ah h u un nt tu uk k
m me en ng ga at ta as si i m ma as sa al la ah h
p pe en ng ga an ng gg gu ur ra an n
• Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dalam pelbagai bidang.
• Memberi kursus kemahiran kepada para penganggur
• Memberi kesedaran kepada pengganggur tentang keburukan hidup tanpa
pekerjaan
Implikasi kehidupan tanpa
pekerjaan (Menggangur)
• Hidupnya dalam
kesempitan dan tidak
mempunyai wang
bagi memenuhi
keperluan hidup.
• Dipandang hina oleh
masyarakat kerana
sering meminta-minta
• Menimbulkan
masalah sosial
seperti melepak,
berpelesiran dan
gejala sosial yang
lain
• Masalah jenayah
seperti mencuri
dan menyamun
akan berleluasa
• Merugikan sumber
tenaga kerja kerana
sumber tenaga yang
sepatutnya dapat
memajukan negara
• Kuasa membeli
barangan keluaran
negara
berkurangan,
kerana rakyat tidak
mempunyai wang
Kepada Negara: Kepada Masyarakat: Kepada diri sendiri
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 49

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Berikut ialah kebaikan Islam menggalakkan umatnya bekerja kecuali
A Mengurangkan masalah pengangguran
B Membolehkan seseorang itu berdikari
C Meningkatkan taraf hidup seseorang
D Memenuhi masa lapang


2 Mengapa Islam menuntut umatnya bekerja?
I Memenuhi keperluan asas hidup manusia
II Bekerja merupakan ibadat dalam Islam
III Dipandang mulia oleh masyarakat
IV Menjadi manusia yang kaya raya

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

3 Pilih pasangan yang benar tentang jenis pekerjaan dan kelebihannya


I
II
III
IV
Jenis pekerjaan Kelebihan
Makan gaji Pendapatan tetap
Bekerja sendiri Risiko ditanggung bersama
Bekerja sendiri Bebas membuat keputusan sendiri
Makan gaji Tidak terikat dengan waktu dan
tempat

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

4 Melakukan pelbagai pekerjaan mengikut kepakaran, melaksanakan
penyelidikan sains dan teknologi serta mencipta perkakasan untuk kemudahan
manusia

Situasi di atas menggambarkan
A Cara melaksanakan amanah Allah s.w.t
B Kelebihan bekerja kerana Allah s.w.t
C Langkah meningkatkan kualiti kerja
D Etika kerja dalam Islam

PELAJARAN 3 UNIT 1 : GALAKKAN BEKERJA
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 50


5 Jelaskan etika kerja dalam Islam
I Sentiasa berdisiplin
II Bekerja dengan ikhlas
III Bekerja dengan bersungguh-sungguh
IV Sentiasa mengadakan mesyuarat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

6 • Membuat perancangan yang rapi
• Berdisiplin dan menepati sasaran kerja
• Menilai hasil dan membaiki kelemahan

Pernyataan di atas merujuk kepada
A Langkah meningkatkan kualiti kerja dalam Islam
B Syarat menjadikan perkerjaan suatu ibadat
C Budaya kerja Islam
D Disiplin kerja Islam

7 Ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan Islam ialah
A Mudah naik pangkat
B Berpendapatan lumayan
C Seronok dan mengembirakan
D Tidak mengganggu ketenteraman awam

8 Berikut merupakan kelebihan bekerja sendiri kecuali
A Tidak terikat dengan waktu dan tempat
B Bebas membuat keputusan sendiri
C Mendapat kepuasan hasil kerja
D Pendapatan tetap

9 Manakah ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan oleh Islam?
I Pekerjaan yang mudah dilakukan
II Pekerjaan yang menepati kehendak syarak
III Pekerjaan yang tidak mencemarkan alam sekitar
IV Pekerjaan yang tidak mengganggu ketenteraman awam
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
10 • Mencari rezeki yang halal untuk menyara keluarga
• Membangun dan memajukan ekonomi diri dan keluarga
• Mengelakkan diri dari bergantung dengan orang lain

Pernyataan di atas merujuk kepada
A Ciri-ciri pekerjaan yang halal
B Dalil kewajipan bekerja
C Matlamat bekerja
D Kebaikan bekerja

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 51


11 Berikut ialah kesan positif pekerjaan yang halal kepada sesebuah negara
I Ekonomi berkembang
II Pelaburan asing meningkat
III Masyarakat aman damai
IV Negara menjadi ikutan dan contoh

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

12 Pilih kesan baik pekerjaan halal kepada masyarakat
A Menjadi teladan kepada masyarakat kerana dapat membantu
B Hubungan bertambah erat dan hidup bersatu padu
C Kehidupan menjadi tenang dan bahagia
D Ekonomi negara semakin berkembang

13 Berikut adalah kesan buruk pekerjaan yang haram terhadap diri dan keluarga
I Hidup dalam ketakutan dan kebimbangan
II Dibelenggu rasa bersalah terhadap masyarakat
III Kehidupan masyarakat akan bertambah mundur
IV Hidup tidak akan diberkati oleh Allah s.w.t

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

14 Manakah merupakan syarat sesuatu pekerjaan menjadi ibadat?
I Pekerjaan halal
II Pekerjaan dengan keuntungan yang banyak
III Pekerjaan yang tidak mengganggu kepentingan awam
IV Pekerjaan yang tidak melalaikan seseorang dari melakukan ibadat fardhu

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

15 • Menghasilkan produk yang berkualiti
• Meningkatkan mutu barangan yang berkualiti
• Mengurangkan kos pengeluaran sesuatu barangan

Pernyataan di atas merujuk kepada kelebihan bekerja
A Terhadap diri
B Terhadap keluarga
C Terhadap hasil kerja
D Terhadap pelanggan
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 52
16 • Bekerja dengan ikhlas kerana Allah s.w.t
• Bekerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh
• Sentiasa meningkatkan produktiviti yang berkualiti

Pernyataan di atas merujuk kepada
A Etika kerja dalam Islam
B Tuntutan bekerja dalam Islam
C Ciri-ciri pekerjaan dalam Islam
D Matlamat bekerja dalam Islam

17 Berikut merupakan langkah untuk mengatasi masalah pengangguran kecuali
A Memberi kursus kemahiran
B Menyediakan peluang pekerjaan
C Memberi kesedaran tentang keburukan hidup tanpa pekerjaan
D Memberi pinjaman wang kepada penganggur sebanyak mungkinBAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 18 hingga 32

Lengkapkan pernyataan berikut.

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam
ruangan yang disediakan.

Kesan pekerjaan yang halal terhadap:

X Diri Y Masyarakat

Pernyataan Jawapan

18 Harta yang dimiliki mendapat keredaan Allah.
19 Hidup bersama dalam keadaan aman dan damai.
20
Pertalian silaturrahim menjadi bertambah erat antara
sama lain

21 Disanjung dan dihormati oleh orang lain
22 Tidak melakukan perbuatan mazmumah seperti mencuri


1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 53

Lengkapkan pernyataan berikut : Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

23

_____________ ialah satu kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan sumber pendapatan berbentuk wang atau harta
yang halal.


24

Rasulullah s.a.w. menggalakkan umatnya _______________ seperti
berniaga, bertani dan sebagainya.


25

Harta yang diserahkan untuk faedah orang ramai berkaitan
dengan agama Islam dikenali sebagai ____________.


26

___________ ialah tokoh usahawan wanita yang terkenal pada
zaman Rasulullah s.a.w.


27

Hasil pertanian yang dimakan atau dicuri oleh manusia atau
haiwan dianggap sebagai _____________Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.28

Kemiskinan boleh diatasi dengan memberikan wang sara
diri kepada penganggur


29

Wakaf ialah harta yang didermakan untuk orang miskin


30

Budaya kerja Islam ialah untuk memaksimumkan
produktiviti berkualiti


31

Sentiasa mematuhi arahan ketua merupakan salah satu
etika kerja Islam


32

Tuntutan bekerja adalah fardhu kifayah1

1

1

1

1


1

1

1

1

1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 54

KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.
1 Nyatakan pengertian pekerjaan dalam Islam.

2 Jelaskan kenapa Islam menuntut umatnya melakukan pekerjaan.

3 Nyatakan tiga kebaikan bekerja.

4 Terangkan tiga matlamat bekerja menurut Islam.

5 Nyatakan dua kebaikan bekerja makan gaji.

6 Jelaskan dua implikasi pekerjaan halal dan pekerjaan haram terhadap
individu.

7 Berikan dua hikmah pekerjaan yang halal terhadap diri dan keluarga.

8 Terangkan tiga kepentingan bekerja sendiri kepada pembangunan negara.

9 Nyatakan kesan buruk pengangguran.

10 Nyatakan maksud bekerja kerana Allah.

11 Terangkan dua etika bekerja kerana Allah s.w.t.

12 Nyatakan cara melaksanakan amanah Allah s.w.t melalui pekerjaan.

13 Terangkan tiga syarat sesuatu pekerjan menjadi ibadat.

14 Jelaskan etika kerja menurut Islam.

15 Terangkan dua langkah untuk meningkatkan kualiti kerja dalam Islam.

16 Huraikan dua kelebihan bekerja kerana Allah s.w.t terhadap individu.

17 Nyatakan dua kelebihan bekerja kerana Allah s.w.t.

18 Nyatakan kesan menceburi bidang pekerjaan yang halal terhadap
pembentukan akhlak seseorang.

19 Huraikan budaya bekerja mengikut perspektif Islam.

20 Jelaskan tiga ciri pekerjaan yang digalakkan dalam Islam.

21 Huraikan dua hikmah terhadap individu yang melakukan pekerjaan yang
disukai oleh Allah SWT..
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 55

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 3 3 3 3
UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 UNIT 2 BEKERJA KERANA ALLAH BEKERJA KERANA ALLAH BEKERJA KERANA ALLAH BEKERJA KERANA ALLAH
Bekerja kerana Allah SWT ialah mengusahakan sesuatu atau melibatkan diri di dalam
kegiatan tertentu secara berterusan untuk mencari nafkah kerana Allah SWT
Islam mewajibkan umatnya melakukan pekerjaan bagi memenuhi keperluan
hidupnya di dunia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ,
11: 105
Maksudnya : Dan katakan bekerjalah kamu kerana Allah, RasulNya dan orang-orang
yang beriman akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dipulangkan kepada
Yang Tahu akan yang tersembunyi dan yang terang, lalu diberitakanNya
kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
Dengan bekerja dalam bidang penyelidikan manusia dapat memakmurkan alam ini
dengan pelbagai penemuan dan peralatan baru untuk keselesaan hidup manusia.
Dengan bekerja dalam bidang pertanian manusia dapat memajukan tanah serta dapat
memelihara dan memulihara alam ini supaya menjadi tempat yang selesa untuk didiami
Dengan bekerja dalam bidang arkitek dan teknologi bangunan manusia dapat membina
bangunan yang selesa didiami.
Cara melaksanakan amanah Allah melalui pekerjaan ialah
1. Manusia boleh melakukan pelbagai pekerjaan mengikut pengalaman dan kepakaran
mereka bagi memaju dan memakmurkan alam ini seperti berniaga, bertani dan
menternak.
2. Manusia boleh melakukan pelbagai penyelidikan dan penemuan sains dan teknologi
bagi melaksanakan amanah Allah SWT seperti bidang perubatan, astronomi dan
pertanian.
3. Manusia boleh bekerja dalam bidang pembuatan untuk mencipta peralatan baru
untuk kemudahan hidup manusia, seperti dalam industri perkilangan dan pembuatan.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 56

1. Pekerjaan yang halal dan dibenarkan oleh syarak.
2. Pekerjaan yang tidak menggangu kepentingan awam dan alam sekitar
3. Sentiasa mematuhi arahan ketua
4. Pekerjaan yang tidak melalaikan seseorang daripada mengingati Allah SWT
5. Mengimbangi urusan dunia dan akhirat
6. Pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas kerana Allah SWT
1. Jiwa menjadi tenang
2. Hidup dan hartanya diberkati oleh Allah SWT
3. Tidak mudah berputus asa
4. Dimuliakan oleh masyarakat


1. Amanah dalam melaksanakan kerja yang telah dipertanggungjawabkan.
2. Bekerja dengan ikhlas kerana Allah SWT.
3. Sentiasa meningkatkan produktiviti yang bermutu
4. Bekerja dengan tekun dan
5. Bersungguh sungguh
6. Sentiasa mematuhi arahan ketua


1. Memaksimumkan produktiviti yang berkualiti
2. Berdisiplin dan menepati masa.
3. Bekerja kerana Allah SWT

• Sentiasa bekerja dengan ikhlas kerana Allah SWT
• Sentiasa membuat perancangan yang rapi sebelum melakukan sebarang
kerja.
• Sentiasa menilai hasil kerja dan membaiki kelemahan jika ada.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 57

Amanah dalam melakukan
pekerjaan
Sentiasa bermesyuarat dalam
sesuatu urusan
.Terhadap diri
• Melahirkan pekerja
yang ikhlas bekerja
kerana Allah SWT
• Melahirkan pekerja
yang amanah dalam
melakukan pekerjaan.
• Melahirkan pekerja
yang bekerja dengan
cekap dan
bersungguh-sungguh.
• Melahirkan pekerja
yang bermotivasi
tinggi dalam menyahut
cabaran.
Terhadap hasil kerja
• Menghasilkan
produktiviti yang
berkualiti.
• Meningkatkan
bilangan
produktiviti yang
berkualiti.
• Mengurangkan kos
pengeluaran
sesuatu barangan
Terhadap pelanggan.
• Pelanggan akan
berpuas hati dengan
barangan yang
dihasilkan.
• Pelanggan akan terus
melanggan barangan
yang dikeluarkan.
• Pelanggan akan
menggunakan
barangan tersebut
secara berterusan.
Bekerja kerana Allah SWT Ikhlas dalam pekerjaan
Ciri Budaya
Kerja
Islam
Bekerja kerana
Allah SWT
Mempunyai
strategi
yang betul
Mempunyai perancangan
yang lengkap dan tersusun
Sentiasa berdisiplin
dan menepati masa
Cara melahirkan budaya kerja cemerlang
Sentiasa memaksimumkan
produktiviti yang berkualiti
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 58


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Melakukan pelbagai pekerjaan mengikut kepakaran, melaksanakan
penyelidikan sains dan teknologi serta mencipta perkakasan untuk kemudahan
manusia

Situasi di atas menggambarkan
A Cara melaksanakan amanah Allah s.w.t
B Kelebihan bekerja kerana Allah s.w.t
C Langkah meningkatkan kualiti kerja
D Etika kerja dalam Islam

2 Jelaskan etika kerja dalam Islam
I Sentiasa berdisiplin
II Bekerja dengan ikhlas
III Bekerja dengan bersungguh-sungguh
IV Sentiasa mengadakan mesyuarat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

3 • Membuat perancangan yang rapi
• Berdisiplin dan menepati sasaran kerja
• Menilai hasil dan membaiki kelemahan

Pernyataan di atas merujuk kepada
A Langkah meningkatkan kualiti kerja dalam Islam
B Syarat menjadikan perkerjaan suatu ibadat
C Budaya kerja Islam
D Disiplin kerja Islam

4 Manakah ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan oleh Islam?
I Pekerjaan yang mudah dilakukan
II Pekerjaan yang menepati kehendak syarak
III Pekerjaan yang tidak mencemarkan alam sekitar
IV Pekerjaan yang tidak mengganggu ketenteraman awam
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

PELAJARAN 3 UNIT 2 : BEKERJA KERANA ALLAH
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 59

5 • Mencari rezeki yang halal untuk menyara keluarga
• Membangun dan memajukan ekonomi diri dan keluarga
• Mengelakkan diri dari bergantung dengan orang lain

Pernyataan di atas merujuk kepada
A Ciri-ciri pekerjaan yang halal
B Dalil kewajipan bekerja
C Matlamat bekerja
D Kebaikan bekerja

6 Berikut adalah kesan buruk pekerjaan yang haram terhadap diri dan keluarga
I Hidup dalam ketakutan dan kebimbangan
II Dibelenggu rasa bersalah terhadap masyarakat
III Kehidupan masyarakat akan bertambah mundur
IV Hidup tidak akan diberkati oleh Allah s.w.t

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

7 Manakah merupakan syarat sesuatu pekerjaan menjadi ibadat?
I Pekerjaan halal
II Pekerjaan dengan keuntungan yang banyak
III Pekerjaan yang tidak mengganggu kepentingan awam
IV Pekerjaan yang tidak melalaikan seseorang dari melakukan ibadat fardhu

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

8 • Menghasilkan produk yang berkualiti
• Meningkatkan mutu barangan yang berkualiti
• Mengurangkan kos pengeluaran sesuatu barangan

Pernyataan di atas merujuk kepada kelebihan bekerja
A Terhadap diri
B Terhadap keluarga
C Terhadap hasil kerja
D Terhadap pelanggan

9 • Bekerja dengan ikhlas kerana Allah s.w.t
• Bekerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh
• Sentiasa meningkatkan produktiviti yang berkualiti

Pernyataan di atas merujuk kepada
A Etika kerja dalam Islam
B Tuntutan bekerja dalam Islam
C Ciri-ciri pekerjaan dalam Islam
D Matlamat bekerja dalam Islam


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 60

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 10 hingga 14
Lengkapkan pernyataan berikut.

Untuk kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.


10

Kemiskinan boleh diatasi dengan memberikan wang sara diri
kepada penganggur


11

Wakaf ialah harta yang didermakan untuk orang miskin


12

Budaya kerja Islam ialah untuk memaksimumkan produktiviti
berkualiti


13

Sentiasa mematuhi arahan ketua merupakan salah satu etika
kerja Islam


14

Tuntutan bekerja adalah fardhu kifayah


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.
1 Nyatakan maksud bekerja kerana Allah.

2 Terangkan dua etika bekerja kerana Allah s.w.t.

3 Nyatakan cara melaksanakan amanah Allah s.w.t melalui pekerjaan.

4 Terangkan tiga syarat sesuatu pekerjan menjadi ibadat.

5 Jelaskan etika kerja menurut Islam.

6 Terangkan dua langkah untuk meningkatkan kualiti kerja dalam Islam.

7 Huraikan dua kelebihan bekerja kerana Allah s.w.t terhadap individu.

8 Nyatakan dua kelebihan bekerja kerana Allah s.w.t.

9 Nyatakan kesan menceburi bidang pekerjaan yang halal terhadap
pembentukan akhlak seseorang.

10 Huraikan budaya bekerja mengikut perspektif Islam.
11 Jelaskan tiga ciri pekerjaan yang digalakkan dalam Islam.


1

1

1

1

1

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 61


PELAJARAN 4 PELAJARAN 4 PELAJARAN 4 PELAJARAN 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM
UNIT 1 PENGERTIAN DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM UNIT 1 PENGERTIAN DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM UNIT 1 PENGERTIAN DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM UNIT 1 PENGERTIAN DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM
Muamalah adalah satu daripada hukum fikah yang berhubung dengan tatacara
perhubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan mereka yang
berhubung dengan harta, seperti hukum jual beli, sewa menyewa, dan
perdagangan yang lain.
1. Rajin berusaha dengan gigih dan bersungguh-sungguh untuk mencapai
kejayaan
2. Bersikap jujur, amanah dan tidak menipu dalam segala urusan
3. Bekerja kerana Allah SWT
4. Tekun dan tabah ketika melakukan segala urusan.
1. Untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang aman sejahtera.
2. Untuk memudahkan manusia menikmati segala kurniaan Allah SWT dengan
cara yang betul dan di redai oleh Allah SWT
3. Mempereratkan hubungan persaudaraan antara individu dan masyarakat.
4. Untuk memastikan segala kegiatan ekonomi diberkati oleh Allah SWT
5. Menghindarkan diri daripada kezaliman dan penindasan.
6. Membangunkan ekonomi umat Islam
7. Memperkemas dan melicinkan urusan kehidupan manusia seharian.

Bagi mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan hidup manusia. Sistem
muamalah ini mempunyai beberapa matlamat, antaranya
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 62
Adil kepada semua
pihak
Mendatangkan
manfaat kepada
kedua-dua belah
pihak
Reda antara kedua belah
pihak
Bersih daripada penipuan dan
penindasan dalam transaksi
perniagaan
1. Muamalah Islam menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT,
dengan menunaikan beberapa ibadat melalui harta seperti, berzakat dan menunaikan haji.
2. Muamalah Islam menggalakkan manusia melakukan kebajikan melalui harta yang dimiliki,
seperti bersedekah, menolong orang yang memerlukan dan menderma.
3. Muamalah Islam melarang manusia daripada mengumpulkan harta dengan cara yang
bertentangan dengan hukum syarak, penindasan dan perbuatan zalim, seperti menipu,
rasuah dan mencuri.
4. Muamalah Islam melarang manusia daripada menggunakan harta kepada jalan yang salah
dan tidak memberi faedah kepada kehidupan manusia, seperti membazir atau terlalu
kedekut.
Memberi kepuasan kepada
semua pihak, iaitu pembeli dan
penjual
• Wujudnya persetujuan antara penjual dengan pembeli.
• Penjual dan pembeli mestilah seorang yang mukalaf dan berakal.
• Penjual dan pembeli mestilah seorang Islam.
• Barang yang hendak di jual mestilah milik sah penjual.
• Barangan yang hendak di jual mestilah suci dan halal.
• Barangan yang hendak di jual wujud semasa berlakunya kontrak jual beli.
Persetujuan
antara kedua
belah pihak
yang
menjalankan
transaksi ijab
dan kabul
Pihak yang
menjalankan
urusan
transaksi
mestilah
waras dan
sempurna
Transaksi yang
dijalankan
mestilah
bersih daripada
unsur penipuan
Barang yang
hendak
dijual mestilah
milik sah penjual.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 63
Muamalah yang tidak sah
menurut Islam
Perniagaan yang
mengandungi unsur-
unsur penipuan
seperti manipulasi
Perniagaan yang
mengandungi
unsur-unsur
perjudian seperti
nombor ekor
Perniagaan yang
mengandungi unsur-unsur
penindasan, seperti riba dan
monopoli.
Urusan perniagaan yang belum pasti
barangan jualan, seperti menjual ikan
di lautan, burung di angkasa, anak
lembu yang masih dalam kandungan
ibunya dan buah-buahan yang belum
nampak putiknya
Perniagaan yang
mengandungi
unsur-unsur barangan
yang tidak
suci dan najis, seperti
berniaga
• Melalui kegiatan sewa menyewa, masyarakat di pupuk dengan sifat tolong-menolong,
di mana golongan berada menolong golongan kurang berada mendapatkan barangan
secara sewa.
• Melalui aktiviti jual beli dapat membantu orang yang memerlukan barangan tertentu,
mendapatkan barangan tersebut dengan mudah.
• Melalui aktiviti pajak gadai dapat membantu orang yang dalam kesusahan untuk
mendapatkan wang tunai dengan segera.
Konsep at-Ta’awun dalam sistem muamalah Islam ialah bekerjasama kepada perkara-
perkara yang boleh membawa kebaikan seperti dalam bidang perniagaan, sewa
menyewa, gadaian dan syarikat.
Contoh kegiatan muamalah Islam yang melaksanakan konsep tolong menolong dan
bekerjasama ( at-Ta’awun )
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 64KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Kegiatan muamalah Islam mengutamakan konsep ta`awun

Kenyataan manakah menerangkan konsep tersebut
A Seseorang itu mudah mendapat harta yang diingini
B Masyarakat hanya mementingkan kehidupan duniawi
C Semangat ta`awun akan berkembang dalam masyarakat
D Pemegang gadai dapat membantu orang yang dalam kesusahan

2 Manakah ciri-ciri muamalah Islam
I Memberi manfaat kepada kedua-dua pihak
II Membebankan golongan tertentu
III Redha antara kedua-dua pihak
IV Adil kepada semua pihak

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

3 Manakah antara berikut adalah tujuan sistem muamalah Islam
I Mendidik urusan manusia dalam mendapatkan harta
II Membangunkan ekonomi dengan cara diredhai Allah s.w.
III Mengeratkan hubungan persaudaraan antara manusia dengan manusia
IV Melahirkan masyarakat yang mengutamakan keuntungan semata-mata

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

4 Manakah antara berikut kesan muamalah Islam dalam meningkatkan kualiti
hidup manusia?
I Menjamin keadilan sejagat
II Menjamin keharmonian hidup
III Membangunkan tamadun manusia
IV Melahirkan generasi yang cekap dan produktif

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

PELAJARAN 4 UNIT 1 : PENGERTIAN DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 65

5 Berikut merupakan etika muamalah Islam kecuali
A Tekun dan tabah ketika melakukan segala urusan
B Bersikap jujur, amanah dan tidak menipu dalam segala urusan
C Bekerja mengikut hati dan perasaan untuk memuaskan kehendak sendiri
D Rajin berusaha dengan gigih dan bersungguh-sungguh untuk mencapai
kejayaan

6 Apakah kesan pengabaian sistem muamalah Islam terhadap individu?
i Melahirkan individu yang kaya
ii Melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri
iii Melahirkan individu yang tamak haloba
iv Melahirkan golongan miskin yang terbiar

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.7

Antara syarat sah muamalah ialah pihak yang
melakukan transaksi mesti waras dan sempurna.


8

Konsep at-Ta`awun wujud apabila pemilik
menyewakan rumahnya kepada penyewa.

9
9

Muamalat ialah tatacara perhubungan sesama
manusia.

10 Islam membenarkan umatnya menggunakan apa-
apa cara sekalipun untuk bermuamalah bagi menjadi
sebuah negara yang maju dan disegani.


11

Sistem muamalah Islam merupakan syariat yang
diturunkan oleh Allah s.w.t


12

Sistem muamalah Islam mengatur kehidupan manusia
untuk mencapai kebahagian dunia sahaja.


13

Muamalah Islam memberi kesan ke arah
meningkatkan kualiti kehidupan.


14

Bermuamalah secara jujur untuk kebahagian dunia
semata-mata.


15

Muamalah secara Islam menghalang manusia
mendapat harta.

1

1

1

1
1

1

1

1

1


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 66


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.


1 Jelaskan etika muamalah Islam.

2 Apakah yang dimaksudkan dengan muamalah?

3 Huraikan matlamat muamalah dalam Islam.

4 Nyatakan keistimewaan muamalah Islam.

5 Nyatakan syarat-syarat sah muamalah secara am menurut Islam

6 Berikan contoh muamalah yang dibenarkan dan muamalah yang
dilarang oleh Allah s.w.t

7 Berikan contoh yang membuktikan muamalah melahirkan masyarakat
yang sentiasa tolong menolong.

8 Jelaskan faedah-faedah muamalah Islam.

10 Sistem muamalah Islam yang diamalkan mengikut syarak
meningkatkan kualiti kehidupan.
Terangkan bagaimanakah sistem muamalah Islam dapat menjamin
keharmonian hidup manusia.

14 Pengabaian sistem muamalah Islam dalam urusan harian akan
mengakibatkan pelbagai kesan buruk kepada individu, masyarakat
dan negara.
Nyatakan tiga kesan pengabaian muamalah Islam terhadap individu.

17 Jelaskan ciri-ciri muamalah Islam.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 67


PELAJARAN 4 UNIT 2 PELAJARAN 4 UNIT 2 PELAJARAN 4 UNIT 2 PELAJARAN 4 UNIT 2
KEPENTINGAN KEPENTINGAN KEPENTINGAN KEPENTINGAN MUAMALAT ISLAM MUAMALAT ISLAM MUAMALAT ISLAM MUAMALAT ISLAM
Sistem muamalah Islam adalah satu sistem yang mengatur kehidupan manusia
untuk mencapai kesempurnaan, keamanan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di
akhirat. Ia menghubungkan manusia dengan Allah SWT dan menghubungkan
antara manusia dengan manusia yang lain
1. Supaya manusia dapat saling mengenali sesama sendiri
2. Supaya manusia dapat saling tolong menolong
3. Supaya manusia dapat saling berhubung sesama mereka
4. Supaya manusia dapat menikmati kurniaanAllah SWT dengan lebih adil

Cara Muamalah Islam melahirkan masyarakat yang adil dan sejahtera:
• Melalui perniagaan takaful wujud sifat amanah, kerana syarikat bertanggungjawab
menguruskan wang.
• Menerusi kegiatan koperasi, di mana keuntungan yang dilaburkan dibahagi secara adil
Individu
• Melahirkan individu
yang mementingkan
diri sendiri
• Golongan miskin tidak
terbela
• Hidupnya akan di
pulau oleh orang
ramai
Masyarakat :
• pergaduhan dan
permusuhan dalam
masyarakat.
• Melahirkan masyarakat
yang tamak haloba dan
sanggup menindas orang
lain.
• Luputnya semangat
bekerjasama dan saling
bantu-membantu dalam
masyarakat
Negara :
• Amalan riba berleluasa
dalam sistem ekonomi
negara.
• Golongan kaya menjadi
bertambah kaya dan
golongan miskin menjadi
semakin miskin
• Negara akan berpecah
belah

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 68


Muamalah
Islam
Aplikasi
Sedekah

Bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik dan
memerlukan pertolongan bagi meneruskan kehidupan mereka.
Contohnya orang miskin, musafir dan di timpa bencana.
Zakat
Hak yang tertentu yang diuruskan kutipan dan pengagihannya
oleh negara melalui amil-amil zakat. Hasil zakat diagihkan kepada
golongan yang kurang bernasib baik dan telah ditetapkan dalam
al-Quran
Sewa menyewa.

Kemudahan yang disediakan oleh sistem muamalah Islam bagi
memberi pertolongan kepada orang yang tidak mempunyai wang
yang cukup untuk mendapatkan sesuatu barang. Melalui sewa
menyewa orang yang memerlukan boleh mendapatkan sesuatu
barangan melalui sistem sewaan.
Jual beli
Jual beli merupakan kemudahan yang disediakan untuk orang
ramai mendapatkan keperluan hidup mereka.
Al-Wadiah
Sistem muamalah Islam menyediakan al-wadiah bagi kemudahan
orang ramai menyimpan dan melaburkan wang mereka dalam
bank.
Ar-Rahnu

Kemudahan yang disediakan oleh Islam dalam keadaan darurat
dan terdesak. Cara ini boleh digunakan oleh orang yang
mempunyai cagaran seperti tanah dan barang kemas untuk
mendapatkan wang tunai dengan segera.
Berhutang

Kemudahan yang disediakan kepada orang yang tidak mempunyai
harta, tetapi berada dalam keadaan darurat dan terdesak untuk
mendapatkan wang tunai bagi memenuhi tuntutan hidup mereka
Sistem muamalah Islam menyediakan pelbagai peraturan dan kaedah untuk
memudahkan manusia memenuhi keperluan hidup mereka., sama ada semasa
bermusafir, bermukim dalam keadaan aman mahupun darurat. Antara konteks sistem
muamalah Islam yang dapat dikaitkan dalam kehidupan manusia seperti dalam keadaan
:
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 69
Muamalah Islam

Konvensional

Bebas daripada riba dan penindasan Berasaskan kepada sistem riba

Melaksanakan syariah Islam dalam urusan
perniagaan

Hukum halal dan haram tidak di ambil kira
dalam urusan perniagaan

Menggalakkan manusia supaya
melakukan kebajikan kepada masyarakat
seperti bersedekah, menderma dan
sebagainya

Lebih mengutamakan keuntungan semata-
mata

Cara mendapatkan harta melalui
muamalah Islam mestilah dengan cara
yang halal dan sah di sisi hukum syarak

Usaha mendapatkan harta boleh dilakukan
dengan apa cara sekali pun tanpa mengira
halal dan haram

Menjadikan harta sebagai alat untuk
mendekatkan diri kepada Allah SWT

Menjadikan harta sebagai matlamat hidup


Persamaan antara sistem muamalah
Islam dengan sistem konvensional
Untuk melicinkan urusan
kehidupan manusia
seharian.
Salah satu kaedah
manusia untuk
mendapatkan harta
Sebagai cara manusia
memenuhi keperluan hidup
mereka
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 70


Sistem muamalah Islam yang diamalkan memberi kesan ke arah meningkatkan kualiti
kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Antara kesan muamalah Islam dalam
meningkatkan kualiti kehidupan manusia di dunia adalah seperti berikut, antaranya .
Mendapat Keredaan Allah SWT
Sistem muamalah Islam adalah sistem yang
telah diciptakan oleh Allah SWT untuk
manusia melaksanakannya. Dengan
melaksanakan sistem tersebut dengan
berkesan kehidupan manusia akan mendapat
keredaan Allah SWT kerana telah
melaksanakan syariat-Nya
Membangunkan tamadun manusia
Sistem muamalah Islam dapat
membangunkan tamadun manusia ke
arah yang lebih maju dan teratur, sesuai
dengan sifat semula jadi manusia yang
suka hidup secara bermasyarakat.
Muamalah Islam mengambil kira semua
perkara yang berhubung dengan
keperluan dan cita rasa manusia untuk
mendapatkan kesejahteraan hidup di
dunia dan di akhirat. Contohnya Islam
mewajibkan umatnya bekerja bagi
mendapatkan harta untuk membina
hidup yang lebih baik dan bertamadun.
Menjamin keharmonian hidup
Sistem muamalah Islam menentang
sebarang bentuk penindasan dan
perbuatan zalim seperti menipu,
mencuri, merampas harta orang lain dan
perbuatan riba dalam perniagaan dan
aktiviti kehidupan seharian. Dengan
terlaksananya sistem muamalah Islam
dalam kehidupan seharian, sudah tentu
kejadian jenayah akan berkurangan dan
dapat menjamin keharmonian hidup
manusia dan masyarakat
Menjamin keadilan sejagat
Sistem muamalah Islam amat mementingkan
keadilan kepada seluruh manusia tanpa
mengira kedudukan, darjat dan status sosial
seseorang. Setiap orang mempunyai hak
masing-masing yang harus di tunaikan. Islam
tidak membenarkan sesiapa pun merampas
hak orang lain. Contohnya orang miskin tetap
dibela melalui sistem muamalah Islam
dengan mewajibkan zakat dan menggalakkan
orang kaya supaya bersedekah kepada
orang miskin, dengan itu keadilan sejagat
dapat ditegakkan melalui sistem muamalah
Islam.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 71
KERTAS 1
BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Sistem al-Mudharabah memberi kemudahan kepada pelabur kerana
A Menjalankan perniagaan melalui modal
B Mempunyai modal serta pakar dalam bidang perniagaan
C Pelabur dapat menjalankan perniagaan dengan modal yang diperolehi
D Pelabur dapat mengembangkan hartanya walaupun tidak mempunyai
kepakaran

2 Berikut adalah persamaan antara sistem muamalah Islam dengan sistem
konvensional
I Memenuhi keperluan hidup manusia
II Memudahkan manusia mendapat harta
III Melicinkan urusan kehidupan manusia seharian
IV Melaksanakan sistem ekonomi berasaskan fahaman kapitalis dan sosialis

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

3 Berikut adalah tujuan Islam menyediakan pelbagai jenis muamalah kecuali
A Memberi peluang kepada manusia melaksanakan aktiviti ekonomi dengan
berkesan
B Menghadkan penglibatan dalam sesuatu jenis muamalah sahaja
C Menggerakkan ekonomi dengan lebih pesat
D Membantu golongan yang kurang berharta

4 Memastikan setiap manusia dapat menikmati dan memenuhi keperluan hidup
mengikut kewangan mereka

Penerangan di atas merujuk kepada
A Al-Musyarakah / al-Murabahah
B Al-Ijarah / al-Bai` bithamanil ajil
C Al-Mudharabah / al-Rahnu
D Al-Wadiah / al-Takaful

5 Ali sebagai peniaga telah mengurangkan sukatan timbangan dalam urusan
jual beli

Kenyataan di atas adalah muamalah yang tidak sah menurut Islam kerana ia
mengandungi unsur
A Penipuan
B Perjudian
C Penindasan
D Barangan yang tidak suci dan najis
PELAJARAN 4 UNIT 2 : KEPENTINGAN MUAMALAH ISLAM
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 72


6 Apakah kesan pengabaian sistem muamalah Islam terhadap individu?
i Melahirkan individu yang kaya
ii Melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri
iii Melahirkan individu yang tamak haloba
iv Melahirkan golongan miskin yang terbiar

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv


BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 7 hingga 11
Lengkapkan pernyataan berikut.
Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.7

Sistem muamalah Islam merupakan syariat yang
diturunkan oleh Allah s.w.t


8

Sistem muamalah Islam mengatur kehidupan manusia
untuk mencapai kebahagian dunia sahaja.


9

Muamalah Islam memberi kesan ke arah meningkatkan
kualiti kehidupan.


10

Bermuamalah secara jujur untuk kebahagian dunia
semata-mata.


11

Muamalah secara Islam menghalang manusia mendapat
harta.
1

1

1

1

1


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 73


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.


1 Berikan contoh yang membuktikan muamalah melahirkan masyarakat
yang sentiasa tolong menolong.

2 Jelaskan faedah-faedah muamalah Islam.

3 Huraikan perbezaan di antara sistem perbankan Islam dengan sistem
konvensional.

4 Huraikan tujuan Islam menyediakan berbagai-bagai jenis muamalah.

4 Manusia memerlukan pelbagai jenis muamalah untuk memenuhi
keperluan hidup mereka.
Nyatakan sebab manusia memerlukannya.

5 Kepelbagaian jenis muamalah memberikan kesan positif terhadap
individu,masyarakat dan negara.
Nyatakan kesan positif dari kepelbagaian jenis muamalah kepada
negara.

6 Pengabaian sistem muamalah Islam dalam urusan harian akan
mengakibatkan pelbagai kesan buruk kepada individu, masyarakat
dan negara.
Nyatakan tiga kesan pengabaian muamalah Islam terhadap individu.

7 Apakah implikasi daripada muamalah yang tidak mengikut sistem
Islam?

8 Bagaimanakah cara untuk mendorong masyarakat agar
bermuamalah secara Islam?

9 Melalui sistem muamalah Islam, manusia dapat menjalani kehidupan
dengan sempurna.
Jelaskan pernyataan di atas

10 Bagaimanakah muamalah Islam dapat menjamin keharmonian?
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 74


PELAJARAN 4 UNIT 3 PELAJARAN 4 UNIT 3 PELAJARAN 4 UNIT 3 PELAJARAN 4 UNIT 3
JENIS JENIS JENIS JENIS- -- -JENIS MUAMALAH JENIS MUAMALAH JENIS MUAMALAH JENIS MUAMALAH

Menurut bahasa
Meninggalkan atau meletakkan, iaitu meletakkan sesuatu barangan pada orang
lain untuk dipelihara atau dijaga
Menurut istilah syarak
Memberi sesuatu barang atau harta yang berharga kepada orang lain untuk
disimpan dan dijaganya. ( Akaun simpanan wang secara Islam )
Menurut konsep perbankan
al-Wadiah
Ialah pendeposit akan mengamanahkan kepada bank bagi menyimpan wang
bagi pihak pendeposit. Bank pula akan memberi jaminan bahawa wang
berkenaan akan dikembalikan kepada pendeposit sama ada sepenuhnya atau
sebahagian daripadanya, seperti mana yang di tuntut oleh pendeposit.
Cara perlaksanaannya ialah dengan cara pihak bank membelikan barangan yang
diperlukan oleh peminjam atas nama bank. Kemudian pihak bank menjual barangan
tersebut kepada peminjam dengan harga yang dipersetujui bersama dan akan dibayar
dalam jangka masa yang telah ditetapkan.
Murabahah bermaksud menjual barang dengan tambahan
keuntungan, di mana barang tersebut diserah segera manakala harga
jualan yang terdiri daripada kos dan keuntungan dibayar kemudian
oleh pembeli.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 75


Sistem mudharabah amat praktikal kepada pelabur dan pengusaha kerana:
• Pelabur boleh mengembangkan hartanya melalui bidang perniagaan walaupun
beliau tidak mempunyai kepakaran dalam perniagaan.
• Pengusaha yang tidak mempunyai modal tetapi pakar dalam bidang perniagaan
dapat menjalankan perniagaan melalui modal yang dilaburkan oleh pelabur
Menurut bahasa
Persamaan, pelaburan atau potongan kerana pelabur memotong sedikit
daripada hartanya untuk diberikan kepada pengusaha.
Menurut istilah syarak
Bermaksud pelabur memberi modal kepada orang tertentu untuk
diperniagakan dan keuntungannya di bahagi dua atau sebahagiannya
menurut perjanjian yang telah dipersetujui bersama semasa akad,
manakala kerugiannya jika ada hanya akan ditanggung oleh pihak pelabur
sahaja.
Menurut konsep perbankan al-Mudharabah
Satu perjanjian yang dilakukan antara pemodal dan pengusaha, di mana pemodal
bersetuju membiayai sesuatu projek yang sedang atau akan dilaksanakan oleh
pihak bank secara berkongsi untung menurut nisbah keuntungan yang terlebih
dahulu dipersetujui secara bersama

Dari segi bahasa
Dalam istilah perbankan
satu perjanjian usaha sama antara dua atau beberapa orang pemilik modal untuk menyerahkan
modalnya dalam menjayakan sesuatu projek. Keuntungan dan kerugian daripada projek tersebut
berdasarkan besar atau kecilnya modal masing-masing sebagaimana yang telah dipersetujui
secara bersama.

Menurut istilah fikah
suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.

Syarikah atau Musyarakah bermaksud bercampur atau berkongsi. Dalam hal ini
mencampurkan satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat
dipisahkan satu sama lain.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 76


Menurut istilah perbankan ar-Rahn bermaksud kontrak di mana aset yang berharga dijadikan
sebagai cagaran untuk pinjaman dan bank berhak menjual cagaran tersebut sekiranya pelanggan
gagal menjelaskan hutangnya dalam pada waktu yang telah ditetapkan. ( Sistem pajak gadai
secara Islam )
Dari bahasa bermaksud ketetapan

Pada Istilah syarak ialah menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai cagaran bagi sesuatu
hutang dan barangan tersebut akan menjadi bayaran sekiranya dia tidak berdaya membayar hutang
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
Dari segi bahasa bermaksud sewa
Dari segi istilah syarak bermaksud satu perjanjian yang membolehkan seseorang
itu mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan membayar
bayaran yang tertentu. ( Sistem sewaan secara Islam )
Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara
tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Pelanggan dibolehkan membayar
secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara bersama.
( Sistem jual beli barangan secara ansuran mengikut Islam )
Contohnya pembeli membeli sebuah kereta dengan harga RM 50,000.00 dengan
bayaran penuhnya ditangguhkan hingga kepada 60 bulan kemudian. Pembeli akan
membayar harga kereta tersebut sebanyak jumlah yang telah dipersetujui setiap
bulan sehingga cukup harga jualan tersebut.

Menurut bahasa
Menurut istilah syarak
Menurut konsep perbankan
al-Takaful
ialah menjamin, menjaga atau memelihara
ialah gabungan anggota masyarakat untuk saling jamin
menjamin dan tolong-menolong bagi meringankan beban
orang perseorangan serta menjauhi kerosakan yang
menyusahkan.
Dalam istilah perbankan takaful juga dikenali dengan nama
kontrak insurans Islam di mana sekumpulan ahli bersetuju
untuk menjamin sebarang kerosakan atau kerugian yang
berlaku ke atas mana-mana ahli. ( Sistem Insuran secara
Islam )
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 77


Perbezaan antara Insuran Islam (al-Takaful) dengan insuran konvensional
Mempunyai gharar, kerana apabila tidak berlaku tuntutan,
syarikat insuran akan mendapat semua keuntungan
(premium ) sementara peserta tidak mendapat sebarang
keuntungan
Bebas daripada unsur-unsur
Gharar ( ketidak pastian dalam
urusan perniagaan)
Terdapatnya unsur-unsur maisir, contohnya, peserta yang
membayar premium yang kecil dengan mengharapkan
wang yang lebih besar jumlahnya. Peserta akan kehilangan
wang premium apabila peristiwa yang ingin dilindungi tidak
berlaku, syarikat insurans akan rugi jika terpaksa
membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang
diterima.
Bebas daripada unsur Maisir
(Judi)
Insuran konvensional Al-Takaful
1. Untuk mengajar manusia supaya sentiasa hidup bersatu padu, tolong-menolong, dan
bekerjasama dalam mengembangkan ekonomi melalui sistem muamalah Islam seperti
musyarakah, ijarah dan jual beli.
2. Untuk memastikan kehidupan manusia sentiasa berperaturan dan menghindarkan
perbuatan zalim, penganiayaan dan penindasan ke atas golongan yang lemah seperti
riba, penipuan, merampas hak orang lain, dan sebagainya.
3. Untuk keselesaan dan kemudahan manusia memilih cara bermuamalah yang terbaik
mengikut keperluan mereka. Contohnya orang kaya boleh mengembangkan hartanya
melalui mudharabah manakala orang miskin pula boleh menambahkan modal perniagaan
mereka melalui murabahah dan sebagainya .
1. Untuk memberi peluang kepada manusia melaksanakan aktiviti ekonomi mereka dengan
lebih berkesan dan tidak hanya bergantung pada jenis muamalah tertentu sahaja.
Contohnya manusia boleh melakukan pelbagai aktiviti perniagaan untuk mendapatkan
wang seperti ijarah, ar-Rahn dan al-bai bithaman ajil dan sebagainya.
2. Untuk memastikan setiap manusia dapat menikmati dan memenuhi keperluan hidup
mengikut kemampuan hidup mereka. Contohnya orang miskin dapat memiliki sesuatu
barangan yang diperlukan oleh mereka melalui ijarah atau al-bai bithaman ajil.
3. Untuk menggalakan orang yang mempunyai harta yang banyak membantu golongan
yang kurang berharta di samping dapat mengembangkan lagi harta tersebut melalui
aktiviti ekonomi yang dibenarkan oleh syarak seperti ar-Rahn, Ijarah dan sebagainya
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 78

Jenis muamalah Persamaan Perbezaan
al-Wadiah

Tidak mendapat sebarang
keuntungan daripada
wang yang disimpan.
al-Mudharabah

Risiko mendapat
keuntungan dan kerugian
adalah tinggi
al-Musyarakah.

Salah satu bentuk wang
simpanan
Keuntungan dan kerugian
bergantung pada prestasi
syarikat
al-Murabahah
Suatu kontrak yang
melibatkan jual beli
barangan tertentu oleh
seseorang, dan orang
tersebut pula menjual
barang itu kepada orang
lain dengan dikenakan
sedikit keuntungan
al-Bai bithaman ajil

Kontrak jual beli
barangan yang
melibatkan pembayaran
boleh dilakukan secara
ansuran
Pembelian sesuatu
barangan dengan
bayarannya dilakukan
secara ansuran.
al-Rahn
Pinjaman wang atau
barangan yang berharga
tetapi mesti diletakkan
sesuatu yang berharga
sebagai cagaran
al-Ijarah
Salah satu cara menolong
orang yang dalam
kesusahan dan mendapat
faedah kewangan
Kontrak sewaan sesuatu
barangan yang berharga
kepunyaan orang lain
dengan dikenakan
bayaran


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 79


Individu
1. Individu mempunyai banyak pilihan dalam bermuamalah.
2. Individu dapat hidup dengan tenang kerana keselamatan harta benda mereka terjamin
melalui pelbagai sistem muamalah yang disediakan.
3. Individu boleh menceburi pelbagai bidang ekonomi melalui kepelbagaian jenis muamalah,
seperti murabahah, musyarakah dan sebagainya.
Masyarakat
1. Dapat melahirkan semangat tolong-menolong di kalangan anggota masyarakat,.
Contohnya orang kaya boleh menolong orang miskin memulakan perniagaan dengan
melakukan mudharabah.
2. Masyarakat akan hidup dengan aman dan harmoni kerana setiap orang dapat menikmati
kemajuan ekonomi dengan cara mereka sendiri.
3. Masyarakat dapat menikmati ekonomi negara dengan lebih teratur dan tersusun kerana
setiap urusan mereka dikawal oleh sistem muamalah yang pelbagai.
Negara
1. Sistem ekonomi negara berjalan lancar kerana terdapat berbagai jenis muamalah yang
boleh dilakukan oleh rakyat.
2. Negara akan menjadi pusat kewangan yang disegani oleh negara luar kerana mempunyai
sistem muamalah yang berkesan bagi memajukan ekonomi.
3. Ekonomi negara akan bertambah maju dan mendapat pengiktirafan masyarakat
antarabangsa kerana semua rakyat dapat memainkan peranan yang berkesan dalam
memajukan ekonomi
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 80


Keburukan bermuamalah tidak mengikut cara Islam kepada individu
masyarakat dan negara.

•.

Ekonomi negara akan
mundur kerana hanya
golongan yang kaya sahaja
dapat bersaing dan
memonopoli kekayaan
ekonomi negara.
Masyarakat akan dibelenggu
dengan masalah rasuah dan riba
kerana golongan yang berada tidak
akan menolong orang yang miskin
dan memerlukan pertolongan
kecuali jika mereka mendapat
keuntungan dengan cara yang
mudah.
Individu boleh
menceburi pelbagai
bidang ekonomi melalui
kepelbagaian jenis
muamalah, seperti
murabahah,
musyarakah dan
sebagainya.
Sistem kewangan negara
akan runtuh kerana
berleluasanya amalan
rasuah dan riba dalam
sistem ekonomi
Masyarakat berada dalam
kegelisahan kerana berlakunya
penindasan ke atas golongan yang
lemah dan memerlukan pertolongan
seperti orang miskin dan
sebagainya.
Individu hidup dalam
kegelisahan kerana
takut harta mereka akan
ditipu dan
diselewengkan oleh
orang lain.
Sistem ekonomi negara
tidak akan berjalan dengan
lancar kerana terdapatnya
penindasan ke atas
golongan yang lemah.
Masyarakat tidak bersatu padu
kerana hilangnya semangat tolong-
menolong dan bekerjasama dalam
masyarakat.
Melahirkan individu yang
tamak haloba dan
mementingkan diri
sendiri
Negara Masyarakat Individu
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 81• Memberi penerangan dan pendidikan secara berterusan melalui semua media massa
kepada masyarakat tentang kebaikan menggunakan sistem muamalah Islam dalam
urusan seharian.
• Menyediakan kemudahan yang mencukupi kepada masyarakat untuk berurusan dengan
sistem muamalah Islam, seperti menyediakan kaunter syariah di semua bank-bank di
Malaysia.
• Mengemas kini sistem muamalah Islam agar sesuai dengan suasana dan persekitaran
masyarakat di Malaysia.
• Mengenal pasti masalah serta halangan yang boleh menghalang kelancaran dan
keberkesanan sistem muamalah Islam dalam negara dan mengatasinya dengan segera.

• Mendorong tanggungjawab bersama antara pendeposit dan pihak bank dalam
menghadapi risiko untung rugi secara adil.
• Pendeposit akan sentiasa mengetahui marjin untung rugi pada setiap bulan kerana
kadar faedahnya tidak ditetapkan terlebih dahulu.
• Operasi perbankan Islam tidak akan menyebabkan berlakunya inflasi kerana perbankan
Islam pada dasarnya lebih banyak memberikan pinjaman dalam bentuk barangan modal
seperti mesin, jentera dan bangunan kepada pengusaha.
• Perbankan Islam tidak dipengaruhi oleh sentimen ekonomi yang berlaku sama ada di
dalam mahupun di luar negeri kerana operasinya tidak bergantung pada kadar faedah
yang telah ditetapkan.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 82KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.
1 Sistem al-Mudharabah memberi kemudahan kepada pelabur kerana
A Menjalankan perniagaan melalui modal
B Mempunyai modal serta pakar dalam bidang perniagaan
C Pelabur dapat menjalankan perniagaan dengan modal yang diperolehi
D Pelabur dapat mengembangkan hartanya walaupun tidak mempunyai
kepakaran

2 Berikut adalah persamaan antara sistem muamalah Islam dengan sistem
konvensional
I Memenuhi keperluan hidup manusia
II Memudahkan manusia mendapat harta
III Melicinkan urusan kehidupan manusia seharian
IV Melaksanakan sistem ekonomi berasaskan fahaman kapitalis dan sosialis

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

3 Suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dalam sesuatu
kegiatan ekonomi dan berkongsi keuntungan

Istilah di atas merujuk kepada
A Al-Wadiah
B Al-Mudharabah
C Al- Murabahah
D Al-Musyarakah

4 Berikut adalah tujuan Islam menyediakan pelbagai jenis muamalah kecuali
A Memberi peluang kepada manusia melaksanakan aktiviti ekonomi dengan
berkesan
B Menghadkan penglibatan dalam sesuatu jenis muamalah sahaja
C Menggerakkan ekonomi dengan lebih pesat
D Membantu golongan yang kurang berharta

5 Memastikan setiap manusia dapat menikmati dan memenuhi keperluan hidup
mengikut kewangan mereka

Penerangan di atas merujuk kepada
A Al-Musyarakah / al-Murabahah
B Al-Ijarah / al-Bai` bithamanil ajil
C Al-Mudharabah / al-Rahnu
D Al-Wadiah / al-Takaful


PELAJARAN 4 UNIT 3: JENIS-JENIS MUAMALAH
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 836 Ali sebagai peniaga telah mengurangkan sukatan timbangan dalam urusan
jual beli

Kenyataan di atas adalah muamalah yang tidak sah menurut Islam kerana ia
mengandungi unsur
A Penipuan
B Perjudian
C Penindasan
D Barangan yang tidak suci dan najis


7 Apakah kesan pengabaian sistem muamalah Islam terhadap individu?
i Melahirkan individu yang kaya
ii Melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri
iii Melahirkan individu yang tamak haloba
iv Melahirkan golongan miskin yang terbiar

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

8


Jenis-jenis muamalah di atas mendorong manusia

I Saling berhubung antara satu sama lain
II Saling berkenalan antara satu sama lain
III Saling bermaafan antara satu sama lain
IV Saling bantu membantu antara satu sama lain

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IVAl-Takaful
Manusia
Al-Ijarah Al-Rahn
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 84
BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 14 hingga 39
Lengkapkan pernyataan berikut.

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.9

Antara syarat sah muamalah ialah pihak yang melakukan
transaksi mesti waras dan sempurna.


10

Konsep at-Ta`awun wujud apabila pemilik menyewakan
rumahnya kepada penyewa.


11

Al-Ijarah ialah proses yang membolehkan kita membeli
sesuatu barangan dengan bayaran tertangguh.


12

Muamalat ialah tatacara perhubungan sesama manusia.


13

Monopoli adalah salah satu cara muamalah Islam.

14 Islam membenarkan umatnya menggunakan apa-apa
cara sekalipun untuk bermuamalah bagi menjadi sebuah
negara yang maju dan disegani.

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan di bawah
dalam ruang yang disediakan.
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


15

Mewakilkan sesuatu barangan atau
harta yang berharga kepada pihak lain
untuk disimpan dan diuruskan.16

Perjanjian yang membolehkan seseorang
mengambil faedah atau manfaat
daripada milik orang lain dengan
bayaran tertentu.17

Suatu akad antara dua orang atau lebih
untuk berkongsi modal dalam suatu
kegiatan ekonomi dan berkongsi
keuntungan.


1

1

1

1

1

1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 85

18

Bantuan kepada golongan yang kurang
bernasib baik
19

Pungutan dan pengagihan harta
diuruskan oleh amil-amil


20

Pertolongan kepada orang yang tidak
mempunyai wang yang cukup untuk
mendapatkan sesuatu barangan21

Kemudahan yang disediakan kepada
orang yang tidak mempunyai harta dan
daruratPadankan contoh-contoh berikut dengan istilah-istilah Muamalah yang sesuai.

A B C
ar-Rahn al-Ijarah at-Takaful
D E F
al-Murabahah al-Wadiah al-Musyarakah22
23242526
Membayar dengan bayaran tertentu terhadap sesuatu
barang yang membolehkan seseorang itu mengambil
manfaat dari harta milik orang lain
Pemilik kereta menyertai satu sistem untuk melindungi
keretanya apabila ditimpa kemalangan
Peniaga mencagarkan barang kemas kepada pihak
tertentu untuk menambahkan modal.

Dua orang berkongsi modal untuk sama-sama berkongsi
keuntungan dalam kegiatan ekonomi

Ahmad menjual rumahnya dengan mengambil
keuntungan sebanyak 10 % dari harga asal rumah
tersebut

1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 86

Berdasarkan ciri-ciri persamaan yang diberi, tuliskan jenis-jenis
muamalah yang bersesuaian.
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Persamaan Jenis Muamalah

27

Satu bentuk simpanan dan pelaburan
wang.


28

Kontrak jual beli barangan secara
ansuran.


29

Satu cara menolong orang yang
memerlukan sesuatu barangan.
KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.


1 Senaraikan empat cara sistem muamalah Islam mendapatkan
sumber kewangan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan

2 Manusia memerlukan pelbagai jenis muamalah untuk memenuhi
keperluan hidup mereka.
Nyatakan sebab manusia memerlukannya.

3 Kepelbagaian jenis muamalah memberikan kesan positif terhadap
individu,masyarakat dan negara.
Nyatakan kesan positif dari kepelbagaian jenis muamalah kepada
negara.

4 Melalui sistem muamalah Islam, manusia dapat menjalani kehidupan
dengan sempurna.
Jelaskan pernyataan di atas
1
1
1

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 87

PELAJARAN 5 PELAJARAN 5 PELAJARAN 5 PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM : PERUNDANGAN ISLAM : PERUNDANGAN ISLAM : PERUNDANGAN ISLAM
UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 PENGERTIAN PERUNDANGAN ISLAM DAN FALSAFAHDari Segi bahasa Jalan yang lurus
Dalil Perundangan Islam
Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada
manusia yang merangkumi aspek akidah, syariat, akhlak dan
sebagainya
Dari Segi
Istilah
Syarak
¢ΟèO 7≈ Ψù=è_ ’?ã 7πèƒÎŽŸ° ´ÏiΒ ÌøΒ{# $ γ÷èÎ7¨?$ ù Ÿω´ρ ôìÎ7®K? ´#´θ÷δ& Ï%©!# Ÿω βθßϑ=ôèƒ ∩⊇∇∪
Kemudian Kami jadikan kamu ( wahai Muhammad dan utusan engkau ) menjalankan suatu
syariat ( yang cukup lengkap) dari hukum-hukum agama, Maka ikutilah syariat itu dan
janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui ( perkara yang benar).
(Surah al-Jaathiyah, 45 : 18)
1. Ciptaan Allah SWT
2. Hukuman dalam perundangan Islam adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang
dilakukan tanpa mengira kedudukan, pangkat dan keturunan seseorang
3. Mendidik jiwa manusia dengan akhlak yang murni
4. Lengkap dan sesuai dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti
ibadat, akidah, muamalah dan sebagainya
5. Kekal hingga ke hari akhirat tanpa berlakunya perubahan.
6. Hukumannya bersifat memberi pengajaran kepada manusia
7. Memelihara kemaslahatan masyarakat dan negara

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 88


SUMBER PENGERTIAN KETERANGAN
Bahasa Bacaan
Al-Quran

Istilah
Kalam Allah yang bermukjizat, diturunkan kepada nabi
Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab.
Setiap huruf al-Quran yang dibaca merupakan ibadat. Al-
Quran bermula daripada surah al-Fatihah dan berakhir
dngan surah an-Nas. Al-Quran juga merupakan sumber
utama rujukan umat Islam.
Bahasa

Jalan hidup, kelakuan
Al-Hadis

Istilah
Setiap perkara yang diambil daripada Rasulullah SAW
samada perkataan, perbuatan atau pengakuan baginda.
Bahasa

Sepakat
Al-Ijmak

Istilah

Persetujuan antara ulamak Islam mengenai hukum syarak
pada sesuatu masa selepas kewafatan Rasulullah SAW.
Bahasa

Ukuran atau anggaran
Al-Qias

Istilah

Menghubungkan hukum yang tidak ada kepada hukum yang
telah sedia ada kerana persamaan dari segi illat (sebab).
Contohnya pengharaman dadah diqiaskan dengan arak
kerana kedua-duanya boleh
• Menjadi aman dan harmoni
• Negara maju dan makmur
• Ekonomi negara berkembang dengan pesat

Negara
• Jenayah berkurangan
• Masyarakat bebas melakukan aktiviti seharian
• Harta benda dan jiwa masyarakat terpelihara

Masyarakat
• Kehidupannya diberkati oleh Allah SWT.
• Jiwanya menjadi tenang
• Hidupnya berjaya di dunia dan akhirat

Individu
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 89
Bil Perundangan Islam Perundangan Islam Perundangan Islam Perundangan Islam Perundangan ciptaan manusia Perundangan ciptaan manusia Perundangan ciptaan manusia Perundangan ciptaan manusia
1 Ciptaan Allah SWT Ciptaan manusia
2
Bersifat universal (sesuai pada
semua waktu, tempat dan zaman )
Bersifat setempat
3
Rujukannya adalah al-Quran dan
hadis nabi
Rujukannya adalah berdasarkan
pemikiran manusia
4
Lengkap dan merangkumi dunia
dan akhirat
Hanya mengenai kehidupan di dunia
sahaja
5
Orang yang mematuhinya akan
diberikan pahala manakala orang
yang melanggarnya akan berdosa
Mengingkarinya akan dikenakan
hukuman di dunia sahaja


1. Al-Quran dan hadis mempunyai kebenaran yang mutlak.Isi kandungan al-quran tidak
dapat ditandingi oleh mana-mana pakar bahasa dan sastera
2. Datangnya daripada Allah SWT sendiri
3. Ajaran al-Quran dan hadis sesuai diamalkan pada semua tempat waktu dan zaman
4. Isi kandungan al-Quran dan hadis merangkumi semua aspek kehidupan manusia

Individu
Melahirkan insan yang bertanggungjawab dan bertakwa
Dikasihi dan hidupnya diberkati oleh Allah SWT
Terjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat
Masyarakat
Mengelakkan daripada perpecahan dan pergaduhan dalam masyarakat
Mengukuhkan hubungan silaturahim tanpa mengira agama dan budaya
Melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera
Negara
Memantapkan keamanan dan kedaulatan negara
Negara dan rakyatnya akan dihormati oleh negara luar
Negara akan bertambah maju dan makmur
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 90
Cara Menghayati Perundangan Islam
• Berpegang teguh dengan peraturan Allah SWT
• Mengamalkan cara hidup Islam
• Berfikir, mengkaji serta mengakui kebenaran ajaran Islam
• Mencintai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat
• Melaksanakan perundangan Islam dalam kehidupan
• Bertindak selaras dengan ajaran Islam
Cara Perundangan Islam Menjamin Kesejahteraan Hidup
Manusia
• Memelihara segala keperluan hak asasi manusia seperti nyawa, akal,
harta dan sebagainya
• Mengharamkan perbuatan yang boleh memusnahkan hidup manusia
• Menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan yang
dilakukan
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 91


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Antara berikut yang manakah bukan sumber utama perundangan Islam?
A Al-Qias
B Al-Ijmak
C Al-Quran
D Al-Istihsan

2 Al-Quran dan al-Hadis merupakan sumber rujukan perundangan Islam yang
utama kecuali
A Al-Quran dan al-Hadis mempunyai kebenaran yang mutlak
B Kandungan al-Quran dan al-Hadis merangkumi semua aspek kehidupan
C Al-Quran dan al-Hadis bersifat setempat dan sesuai untuk sesuatu bangsa
D Ajaran al-Quran dan al-Hadis sesuai diamalkan sepanjang masa dan
tempat

3 Berikut adalah ciri-ciri perundangan Islam kecuali
A Al-Quran dan al-Hadis sebagai rujukan
B Sesuai pada semua tempat dan zaman
C Lengkap dan merangkumi dunia dan akhirat
D Melanggarnya akan dikenakan tindakan di dunia

4 Yang manakah antara berikut bukan ciri-ciri keunggulan perundangan Islam?.
A Hukuman yang adil
B Jenayah berkurangan
C Mendidik jiwa manusia
D Hukuman bersifat memberikan pengajaran

5 Masyarakat perlu mematuhi perundangan Islam untuk mencapai tujuan berikut
kecuali
A Ekonomi berkembang dengan pesat
B Bebas melakukan aktiviti seharian
C Terpelihara harta dan nyawa
D Jenayah berkurangan

6 Setiap perkara yang diambil daripada Rasulullah s.a.w sama ada perkataan,
perbuatan atau pengakuan baginda.
Pernyataan ini merujuk kepada :
A Al-Qias
B Al-Hadis
C Al-Ijmak
D Al-Quran

PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM
Unit 1 : Pengertian Perundangan Islam Dan falsafah
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 92


7 Berikut adalah di antara sumber utama perundangan Islam
i Al-Ijmak
ii Al-Istihsan
iii Al-Istishab
iv Al-Qias

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

8 Al-Quran dan al-Hadis merupakan sumber rujukan perundangan Islam yang
utama kerana
i Al-Quran dan al-Hadis mempunyai kebenaran yang mutlak
ii Al-Quran dan al-Hadis sesuai pada sesuatu tempat dan keadaan sahaja
iii Ajaran al-Quran dan al-Hadis sesuai diamalkan sepanjang masa dan
tempat
iv Kandungan al-Quran dan al-Hadis merangkumi semua aspek kehidupan
manusia

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

9 Antara ciri-ciri keunggulan perundangan Islam adalah seperti berikut
i Bersifat setempat
ii Hukuman yang adil
iii Kekal hingga ke akhirat
iv Mendidik jiwa manusia

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 93BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 10 hingga 28


Tuliskan istilah yang betul dalam ruangan yang disediakan

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


10

Hukum-hukum yang ditetapkan oleh
Allah s.w.t. terhadap manusia yang
merangkumi aspek akidah, syariat,
akhlak dan sebagainya


11

Menghubungkan hukum yang tidak ada
kepada hukum yang ada kerana
bersamaan illat


12

Persetujuan antara ulama Islam
mengenai hukum syarak pada suatu
masa selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.


13

Kalam Allah s.w.t yang bermukjizat serta
diturunkan kepada Nabi Muhammad
s.a.w melalui malaikat Jibril dalam
bahasa Arab


14

Setiap perkara yang diambil daripada
Rasulullah s.a.w sama ada perkataan,
perbuatan atau pengakuan baginda

1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 94


Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.15

Perundangan Islam sesuai hanya pada suatu tempat dan
keadaan sahaja.


16

Al-Quran merupakan sumber rujukan yang kedua.


17

Perundangan Islam sentiasa berkembang sesuai dengan
perkembangan hidup manusia.


18

Hukuman dalam perundangan Islam dilaksanakan di
khalayak ramai bertujuan untuk memalukan penjenayah.


19

Al-Quran diturunkan secara sekaligus kepada Nabi
Muhammad s.a.w melalui perantaraan malaikat Jibril a.s
dalam bahasa Arab.


20

Kandungan al-Quran tidak dapat ditandingi oleh pakar-
pakar bahasa dan sastera.


Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam
ruangan yang disediakan.

Faedah mengamalkan
Perundangan Islam

X
Faedah kepada
individu
Y
Faedah kepada
masyarakat

Pernyataan Jawapan

21 Mengelakkan perpecahan dan pergaduhan.
22 Melahirkan insan yang bertanggungjawab dan bertaqwa.
23 Melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera.
24 Menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.
25 Dikasihi dan diberkati oleh Allah s.w.t.
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 95

Carta di bawah menunjukkan sumber utama dalam Perundangan Islam


Tuliskan sumber bagi ruangan yang bertanda :

26 P : ____________

27 Q : ____________

28 R : ____________

KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Berikan pengertian perundangan Islam dari segi istilah.

2 Huraikan dua ciri keunggulan perundangan Islam.

3 Nyatakan matlamat perundangan Islam.

4 Jelaskan tiga kesan perundangan Islam dalam menjaga nasab
manusia.

5 Terangkan tiga faedah mengamalkan perundangan Islam kepada
masyarakat.

6 Nyatakan keperluan perundangan Islam dalam kehidupan manusia.

7 Berikan dua sebab al-Quran dan al-Hadis menjadi sumber rujukan
utama perundangan Islam.

8 Nyatakan keistimewaan perundangan Islam.

9 Jelaskan tiga perbezaan antara sistem perundangan Islam dengan
sistem perundangan manusia.

10 Senaraikan sumber utama perundangan Islam.

11 Berikan alasan umat Islam mesti menerima perundangan Islam untuk
dilaksanakan.

12 Nyatakan sumbangan anda untuk mencapai matlamat
perundangan Islam.

al-Hadis
P
Q
R
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 96

PELAJARAN 5 UNIT 2 PELAJARAN 5 UNIT 2 PELAJARAN 5 UNIT 2 PELAJARAN 5 UNIT 2
PENGERTIAN QADHA, FIKAH , IJTIHAD DAN FATWAPengertian Qadha
Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam
sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang jelas.Contohnya hakim
memutuskan hukuman supaya suami menceraikan isterinya, setelah terbukti suami
telah mengabaikan isterinya
Matlamat Qadha
Hukuman yang dijatuhkan bersumberkan hujah dan bukti yang benar
Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang wajar dan adil
Hukuman di putuskan oleh orang yang adil dan berkelayakkan dalam bidang
tersebut
Keperluan Qadha
• Untuk menyelesaikan pertelingkahan antara kedua belah pihak yang bertelagah
• Untuk memastikan pihak yang bertelagah menghormati keputusan yang telah dibuat
oleh mahkamah
• Untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan setimpal dan adil kepada semua pihak
Untuk menjatuhkan hukuman yang sewajarnya kepada pesalah
Menjamin keamanan dan mengekalkan keharmonin dalam masyarakat
Mengelakkan huru hara dalam masyarakat
Menjamin keadilan dalam masyarakat
Kebaikan Qadha
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 97
Pengertian Fikah
Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid, yang diambil
daripada dalil-dalil syarak. Contohnya bersentuhan kulit antara lelaki dengan
perempuan ajnabi membatalkan wuduk menurut mazhab Syafi’i
Matlamat Fikah

Membolehkan umat Islam melaksanakan ibadat tanpa keraguan
Menjadikan hukum Islam berkembang serta bersesuaian dengan masa, tempat dan
keadaan
Menentukan hukum Islam sesuai diamalkan dalam kehidupan manusia
Keperluan Fikah
Untuk menentukan hukum Allah SWT sesuai dilaksanakan pada setiap tempat, waktu
dan keadaan
Untuk memastikan umat Islam dapat mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung
dalam hukum agama
Untuk memudahkan umat Islam berpegang teguh dengan hukum agama
Untuk menyakinkan umat Islam untuk melaksanakan ibadat kepada Allah SWT
• Untuk memudahkan kefahaman individu terhadap suruhan dan larangan Allah SWT
• Untuk mewujudkan sebuah msayarakat yang aman dan damai
• Untuk menentukan perintah Allah SWT sesuai sepanjang zaman
Kebaikan Fikah
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 98
Pengertian Ijtihad
Suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan
penetapan sesuatu hukum syarak berdasarkan al-Quran dan al-Hadis
Matlamat Ijtihad
Memberikan peluang kepada mujtahid untuk mengeluarkan hukum yang tidak
dinyatakan dengan jelas dalam al-quran dan hadis
Memastikan peristiwa yang berlaku dapat diselesaikan mengikut kaedah Islam
Memastikan hukum Islam dapat dikembangkan secara berterusan
Memastikan umat Islam sentiasa berpegang teguh dengan hukum yang baru
Keperluan Ijtihad
• Untuk memastikan setiap keputusan yang dilakukan boleh di terima dan sesuai dengan
keadaan semasa
• Supaya keputusan yang dikeluarkan menepati kehendak syarak
• Untuk memastikan undang-undang Islam sentiasa berkembang
Untuk menyelesaikan masalah yang timbul dengan sempurna
Untuk mengelakkan pertikaian dalam menyelesaikan masalah
Untuk menggalakkan umat Islam (para ulama) berfikir untuk mencari hukum yang
baru
Untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta mendapat
rahmat-Nya
Kebaikan Ijtihad
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 99
Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh majlis fatwa yang telah diwartakan
berhubung dengan sesuatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa.
Matlamat Fatwa
Menjadikan umat Islam patuh kepada ajaran agama
Melahirkan umat Islam yang sentiasa berfikir dalam mencari kebenaran
Mewujudkan masyarakat yang berdisiplin dan harmoni
Keperluan Fatwa
• Menyelesaikan masalah dalam masyarakat dengan cara yang terbaik berlandaskan
al-quran dan al-hadis
• Mengelakkan berlakunya pertikaian dan perselisihan pendapat dalam masyarakat
• Memastilkan umat Islam sentiasa patuh kepada perintah Allah SWT
Untuk menyelesaikan masalah yang tidak terdapat hukum secara nyata dalam al-quran
dan al-hadis
Untuk mengelakkan masyarakat berpegang kepada hukum yang dikeluarkan oleh
individu
Untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap sesuatu hukum
Untuk memberi keyakinan kepada umat Islam untuk berpegang kepada hukum agama
Kebaikan Fatwa
Syarat orang yang layak mengeluarkan fatwa
• Ahli majlis fatwa kebangsaan
• Ulama yang warak
• Tahu berbahasa Arab
• Hafaz al-Quran
• Tahu sebab-sebab diturunkan sesuatu ayat al-Quran
• Mahir dalam ilmu mantik dan balagah
• Mahir dalam ilmu hadis
Contoh Fatwa

• Hukuman bunuh kepada
pengedar dadah
• Pengharaman klon manusia
• Hukum harus menderma organ
badan manusia

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 100


• Berkaitan dengan hal umum dan tidak
berkaitan dengan agama
• Berkaitan dengan hukum-hukum agama
• Merujuk kepada pelbagai sumber • Rujukannya adalah al-Quran dan hadis nabi
• Penguatkuasaan undang-undang tidak
berlaku hasil daripada ijtihad seseorang
• Mempunyai kesan penguatkuasaan undang-
undang
• Dikeluarkan oleh individu yang
berkelayakan
• Dikeluarkan oleh majlis fatwa
Ijtihad Fatwa
• Keputusan qadha terletak ditangan hakim
atau penguasa
• Mujtahid sahaja yang berkelayakkan
untuk mengijtihadkan hukum daripada
al-quran dan hadis
• Hanya berkembang jika terdapat kes-kes
yang dibicarakan di mahkamah
• Sentiasa berkembang mengikut
perkembangan pemikiran manusia
• Sumbernya adalah daripada bukti yang
nyata dalam perbicaraan
• Sumbernya daripada dalil-dalil tafsili
seperti al-Quran dan hadis
• Hukum atau keputusan yang dikeluarkan
oleh mahkamah atau pemerintah
• Hukum amali yang dikeluarkan oleh
para mujtahid
Qadha Fikah
Hukum-hukum tersebut bersumberkan kepada dalil-dalil yang benar dan sahih
Hukum tersebut dikeluarkan setelah di buat pertimbangan yang seadil dan sewajarnya
Orang yang mengeluarkan hukum tersebut memang berkelayakkan dan
bertanggungjawab dalam bidang masing-masing
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 101
Undang-undang Islam menjadi semakin luas dan tidak jumud (beku)
Perundangan Islam mampu menangani masalah semasa yang wujud di
kalangan umat Islam
Perundangan Islam berkembang mengikut perkembangan semasa
Kepentingan hukum-hukum tersebut kepada perkembangan
perundangan Islam
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 102


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Pernyataan manakah yang bukan merujuk kepada kebaikan ijtihad
A Memastikan hukum Islam dapat dikembangkan secara berterusan.
B Memastikan umat Islam sentiasa berpegang teguh dengan hukum yang
baru.
C Memastikan peristiwa yang berlaku dapat diselesaikan mengikut kaedah
Islam.
D Memberikan peluang kepada mujtahid untuk mengeluarkan pendapat
masing-masing.

2 Antara berikut yang manakah bukan matlamat fatwa
A Mengelakkan perselisihan pendapat dalam masyarakat
B Memastikan umat Islam sentiasa patuh kepada perintah Allah s.w.t
C Memastikan masyarakat prihatin dengan setiap fatwa yang dikeluarkan
D Menyelesaikan masalah dalam masyarakat dengan cara yang terbaik
berlandaskan al-Quran dan al-Hadis.

3 Berikut merupakan keperluan ijtihad kecuali
A Mengelakkan pertikaian dalam menyelesaikan masalah.
B Menyelesaikan setiap masalah yang timbul dengan sempurna.
C Menggalakkan para ulama berfikir untuk mencari hukum yang baru
D Merapatkan hubungan para ulama ketika berbincang mengenai sesuatu
hukum yang baru

4 Yang manakah bukan matlamat fikah
A Mewujudkan sebuah negara yang harmoni.
B Mewujudkan sebuah masyarakat yang aman damai.
C Menentukan perintah Allah s.w.t sesuai sepanjang masa.
D Memudahkan kefahaman individu terhadap suruhan dan larangan Allah
s.w.t

5 Berikut merupakan fatwa yang telah diwartakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan
kecuali
A Hukum haram pengklonan manusia
B Hukum gantung kepada pengedar dadah
C Hukum harus menderma organ badan manusia
D Hukum harus bayi tabung uji daripada pasangan suami isteri yang sah

PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM
Unit 2 : Pengertian Qadha, Fikah, Ijtihad Dan Fatwa

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 103
6 Suatu usaha yang dilakukan secara bersunguh-sungguh untuk menghasilkan
penetapan sesuatu hukum syarak berdasarkan al-Quran dan al-Hadis
Pernyataan di atas merujuk kepada
A Qadha
B Fatwa
C Ijtihad
D Fikah

7 Antara berikut ialah matlamat Qadha kecuali
A Menyelesaikan pertelingkahan antara kedua-dua belah pihak yang
bertelagah
B Memastikan hukuman yang dijatuhkan setimpal dan adil kepada semua
pihak
C Mengelakkan berlaku huru-hara di luar mahkamah selepas sesuatu
perbicaraan
D Memastikan pihak yang bertelagah menghormati keputusan yang dibuat
oleh mahkamah

8 Yang manakah tidak benar mengenai kebaikan qadha
A Keputusan yang dibuat oleh mahkamah berdasarkan kenyataan saksi
B Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang wajar dan adil
C Hukuman yang dijatuhkan bersumberkan dalil-dalil dan hujah yang benar
D Hukuman diputuskan oleh orang yang adil dan berkelayakan dalam
bidang tersebut

9 Berikut merupakan kebaikan fikah kecuali
A Membolehkan umat Islam melaksanakan ibadat tanpa keraguan
B Menggalakkan umat Islam agar sentiasa beribadat kepada Allah s.w.t
C Menentukan hukum Islam sesuai diamalkan dalam kehidupan manusia
D Menjadikan hukum Islam berkembang serta bersesuaian dengan masa,
tempat dan keadaan

10 Yang manakah bukan matlamat ijtihad
A Memastikan hukum-hukum Islam sentiasa berkembang
B Keputusan yang dikeluarkan menepati kehendak syarak
C Memastikan para ulamak sentiasa mencari hukum yang baru
D Memastikan setiap keputusan yang dilakukan boleh diterima dan sesuai
dengan keadaan

11 Berikut adalah kebaikan fatwa kecuali
A Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu
B Menjadikan umat Islam patuh kepada ajaran agama
C Mewujudkan masyarakat yang berdisiplin dan harmoni
D Melahirkan umat Islam yang sentiasa berfikir dalam mencari kebenaran

12 Fatwa manakah yang telah diputuskan oleh Majlis fatwa Kebangsaan?
i Hukum haram pengklonan manusia
ii Hukum wajib menutup aurat
iii Hukum wajib sembahyang Jumaat
iv Hukum harus menderma organ badan manusia
A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 104

13 Pernyataan manakah yang merupakan matlamat ijtihad?.
i Keputusan yang dikeluarkan menepati kehendak syarak
ii Memastikan hukum-hukum Islam sentiasa berkembang
iii Menyelesaikan masalah yang timbul secepat mungkin
iv Memastikan setiap keputusan boleh diterima dan sesuai dengan keadaan

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

14 Pernyataan manakah yang menunjukkan kebaikan fatwa
i Menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat dengan cepat
ii Melahirkan umat Islam yang sentiasa berfikir dalam mencari kebenaran
iii Menjadikan umat Islam yang patuh kepada ajaran agama
iv Mewujudkan umat Islam yang berdisiplin dan harmoni

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan ivBAHAGIAN B : Respon tehad.

Soalan 15 hingga 35


Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

15

______________ bermaksud ahli hukum Islam yang memutuskan
sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan al-Quran, al-Hadis
dan menurut pendapatnya sendiri.


16

Hukum _____________ yang diputuskan oleh pihak mahkamah
mempunyai keperluan, matlamat dan kebaikan untuk seluruh
manusia.


17

___________ bermaksud sesuatu usaha yang dilakukan secara
bersunguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu
hukum syarak berasaskan al-Quran dan al-Hadis.


18

____________ ialah sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh
Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu
hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa.


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 105

Tuliskan istilah yang betul di dalam ruangan yang disediakan

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

19 Penghakiman atau keputusan yang telah
diputuskan oleh pihak mahkamah dalam
sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah
dan bukti yang nyata


20 Ahli hukum Islam yang memutuskan
sesuatu hukum fikah berasaskan
bimbingan al-Quran, al-Hadis dan
menurut pendapatnya sendiri


21 Orang lelaki dan perempuan yang sah
dikahwinkan antara kedua-duanya

22 Kefahaman tentang hukum amali yang
diijtihadkan oleh para mujtahid yang
diambil daripada dalil-dalil syarak


23 Suatu usaha yang dilakukan secara
bersungguh-sungguh untuk menghasilkan
penetapan sesuatu hukum syarak
berdasarkan al-Quran dan al-Hadis


24 Sebarang keputusan yang dikeluarkan
oleh Majlis Fatwa yang telah diwartakan
berhubung dengan suatu hukum syarak
bagi menyelesaikan masalah semasa


1
1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 106

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.25

Bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang ajnabi
tidakmembatalkan wuduk menurut mazhab Syafii26

Fatwa ialah sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh
Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan
suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa27

Qadha ialah hukum yang diputuskan oleh mahkamah
berdasarkan bukti-bukti yang benar


28

Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa tidak
mempunyai penguatkusaan undang-undang


29

Hukum fikah yang diijtihadkan oleh para mujtahid
mempunyai keperluan, matlamat dan kebaikan kepada
semua manusia


30

Mujtahid bermaksud ahli hukum Islam yang memutuskan
sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan al-Quran, al-
Hadis dan pendapatnya sendiri


Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam
ruangan yang disediakan.


X Fatwa Y Ijtihad

Pernyataan Jawapan

31 Mempunyai kesan penguatkuasaan undang-undang
32 Merujuk kepada pelbagai sumber


33

Berkaitan dengan hal umum sama ada yang berkaitan
atau yang tidak berkaitan dengan agama

34 Merujuk kepada al-Quran, al-Hadis, al-Ijmak dan al-Qias
35 Berkaitan dengan hukum-hukum agama1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 107


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Senaraikan tiga fatwa yang telah diwartakan oleh Majlis Fatwa
Kebangsaan.

2 Nyatakan pengertian fikah dan contohnya.

3 Jelaskan pengertian qadha dan contohnya.

4 Terangkan tiga perbezaan antara fatwa dengan ijtihad.

5 Jelaskan tiga perbezaan antara fatwa dengan pendapat.

6 Terangkan kepentingan fatwa kepada masyarakat.

7 Berikan pengertian istilah-istilah berikut :
1. Fatwa
2. Ijtihad
3. Fikah
4. Qadha

8 Jelaskan kebaikan qadha kepada seluruh manusia.

9 Jelaskan kepentingan ijtihad pada masa kini.

10 Apakah kebaikan fatwa kepada umat Islam pada masa kini?

11 Jelaskan keperluan fatwa yang diwartakan oleh Majlis Fatwa kepada
masyarakat umum.

12 Terangkan kebaikan hukum fikah terhadap manusia.

13 Jelaskan keperluan hukum fikah dalam kehidupan manusia seharian.

14 Nyatakan matlamat qadha terhadap manusia.

15 Mengapakah manusia perlu kepada ijtihad.

16 Berikan tiga tujuan ijtihad.

17 Jelaskan tiga matlamat fatwa.


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 108

PELAJARAN 5 UNIT 3 PELAJARAN 5 UNIT 3 PELAJARAN 5 UNIT 3 PELAJARAN 5 UNIT 3
MATLAMAT PERUNDANGAN ISLAM

Memelihara
Agama
Memelihara
Nyawa
Memelihara
Akal
Memelihara
Harta
Benda
Memelihara
Maruah
Memelihara
Keturunan
Memelihara
Keharmonian
Negara
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 109


Memelihara Agama
Maksud
Memelihara kesucian akidah daripada perbuatan syirik,
riddah, khurafat dan sebagainya.

• Mewajibkan umat Islam mematuhi segala perintah Allah SWT dan menjauhi
segala larangan-Nya
• Mewajibkan umat Islam supaya sentiasa berakhlak mulia
• Mengambil tindakan yang tegas keatas mereka yang menyelewengkan
ajaran Islam
• Menyuburkan pelbagai disiplin ilmu supaya kefahaman mengenai Islam
meningkat dalam masyarakat.
• Mensyariatkan hukuman bunuh keatas orang yang murtad ( keluar daripada
agama Islam )
Cara Islam Memelihara Agama
Memelihara Nyawa
Maksud
Menjaga nyawa manusia daripadadi cerobohi ( dibunuh/ dicederakan
) dan memastikan tiada unsur-unsur yang boleh membahayakan diri
sendiri dan orang lain
1. Mewajibkan umat Islam menjaga kebersihan dan keselamatan diri sendiri dan orang
lain seperti memakan makanan yang berzat, bersih dan halal
2. Islam mengharamkan perbuatan membunuh diri sendiri atau orang lain
3. Islam mewajibkan umatnya menjauhkan diri daripada perbuatan yang boleh
menyebabkan kecederaaan seperti memandu secara berbahaya dan terlibat dengan
perlumbaan haram.
4. Mensyariatkan hukuman Qisas keatas pembunuh
Cara Islam Memelihara Nyawa
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 110


Memelihara Akal
Maksud
Memelihara kewarasan dan kesempurnaan akal fikiran
daripada perkara-perkara yang boleh merosakannya

• Mewajibkan umat Islam menjauhi perkara yang boleh merosakkan akal seperti
minum arak, mengambil dadah, pil khayal dan sebagainya
• Islam mewajibkan umatnya supaya sentiasa melakukan ibadat, membaca buku-
buku yang berfaedah, melakukan riadah dan sebagainya
• Mewajibkan umat Islam supaya sentiasa berfikiran rasional dan melarang
daripada memikirkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal manusia.
• Menggalakkan umatnya supaya mendampingi ulama dan para cendekiawan
Cara Islam Memelihara Akal
Memelihara Harta Benda
Maksud
Mengakui hak individu terhadap harta yang diperolehi
secara halal dan dibenarkan oleh syarak
• Islam menghormati dan mengiktiraf hak milik individu (persendirian)
• Menghormati hak awam seperti memelihara harta benda awam yang telah
disediakan oleh kerajaan
• Mengenakan hukuman Hudud (potong tangan keatas pencuri)
• Mewajibkan umat Islam mencari dan membelanjakan harta secara halal
• Mewajibkan dikeluarkan zakat katas orang yang mampu
• Mengharamkan perbuatan membazirkan harta
Cara Islam Memelihara Harta
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 111


Memelihara Keturunan
Maksud
Menjaga keturunan manusia daripada dicemari oleh perbuatan-
perbuatan yang merosakkan kesucian keturunan manusia

• Islam mewajibkan umatnya supaya menjauhi perbuatan yang boleh
merosakkan keturunan manusia seperti zina, liwat, homoseks dan lesbian
• Mensyariatkan perkahwinan untuk melahirkan keturunan manusia yang
sempurna
• Islam mengenakan hukuman Hudud ( sebat atau rejam ) keatas orang
yang berzina.
Cara Islam Memelihara Keturunan

• Nasib manusia terpelihara daripada fitnah dan tiada keraguan terhadap
keturunannya
• Mengelakkan perbalahan dalam pembahagian pesaka
• Hak penjagaan anak terjamin
• Setiap ahli keluarga akan mendapat haknya secara adil
• Maruah dan keturunan manusia terpelihara
Kesan Perundangan Islam dalam menjaga nasab
manusia
Memelihara Maruah
Maksud
Menjaga akhlak dan menjauhi perbuatan dan kelakuan buruk
• Islam melarang umatnya berakhlak buruk seperti dengki dan melakukan
perbuatan yang sia-sia seperti merayau-rayau di pusat membeli belah
• Melarang umatnya menghina dan menjatuhkan maruah seseorang
• Menyuruh umatnya menjaga batasan pergaulan, bercakap dengan bersopan dan
menjalin persahabatan dengan baik.
• Mewajibkan umatnya supaya berpakaian yang menutup aurat
• Mewajibkan umatnya supaya menjaga tingkah laku
Cara Islam Memelihara maruah
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 112
BIL
MATLAMAT
PERUNDANGAN
ISLAM
KEPENTINGAN MATLAMAT PERUNDANGAN ISLAM
1
Memelihara
Agama
• Untuk menjaga akidah umat Islam daripada terpesong
• Untuk menjaga kesucian agama Islam
2
Memelihara
Nyawa
• Supaya kehidupan manusia berada dalam keadaan
selamat dan sejahtera
• Untuk menjamin kehidupan supaya lebih sempurna
3
Memelihara
Akal
• Untuk memastikan pemikiran manusia sentiasa waras
• Untuk memastikan kewarasan akal sentiasa terpelihara
4
Memelihara
Harta Benda
• Supaya manusia mencari dan memiliki harta secara
halal
• Untuk memastikan agihan harta dilakukan secara halal
5
Memelihara
Keturunan
• Untuk melahirkan zuriat yang bersih
• Untuk memantapkan institusi kekeluargaan
6
Memelihara
Maruah
• Supaya umat Islam berakhlak mulia
• Untuk menjamin kemuliaan seseorang terpelihara
7
Memelihara
Keharmonian
Negara
• Untuk menjamin keamanan negara
• Untuk memantapkan kemajuan negara

Memelihara Keharmonian Negara
Menjaga keamanan dan keselamatan negara daripada ancaman dari
dalam atau luar negara.
• Menjaga hubungan diplomatik dengan negara luar
• Menghormati hak individu dalam negara
• Meningkatkan semangat perpaduan dikalangan rakyat
• Mewajibkan rakyat mentaati pemerintah yang adil
• Mempertingkatkan usaha kearah membangun dan memakmurkan negara.
• Melarang umat Islam daripada menderhaka kepada negara
Cara Islam Memelihara Keharmonian Negara
Maksud
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 113


1. Dengan berpegang teguh dengan peraturan Allah SWT
2. Dengan bertindak mengikut ajaran Islam
3. Dengan mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian
4. Dengan mencintai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat
5. Dengan melaksanakan perundangan Islam dalam kehidupan
6. Dengan berfikir serta mengakui kebenaran ajaran islam
Individu

• Menguatkan
kepercayaan dan
kepatuhan kepada
Allah SWT
• Kehidupan akan
diberkati oleh Allah
SWT
• Kehidupannya lebih
berjaya
Masyarakat

• Masyarakat hidup
dengan aman dan
damai
• Persaudaran Islam
akan bertambah
kukuh
• Masyarakat sentiasa
bekerjasama
Negara

• Negara dalam
keadaan aman dan
damai
• Negara bertambah
maju
• Negara akan
dihormati dan
diteladani oleh
negara luar
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 114

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.
1 Memelihara agama bermaksud memelihara
A Kebersihan jasmani
B Kesucian akidah
C Kesucian akhlak
D Kebersihan rohani

2 Keluar daripada agama Islam

Pernyataan di atas menerangkan pengertian
A Syirik
B Riddah
C Munafiq
D Khurafat

3 Islam telah menetapkan beberapa cara bagi menjamin kehormatan dan maruah
diri, antaranya ialah
A Menghormati hak milik individu
B Sentiasa melakukan ibadat dan membaca buku
C Menjaga kesihatan, kebersihan dan keselamatan diri
D Melarang umatnya menghina dan menjatuhkan maruah seseorang

4 Berikut ialah cara untuk mencapai matlamat perundangan Islam kecuali
A Melaksanakan sesuatu mengikut kepentingan diri
B Berpegang teguh dengan peraturan Allah s.w.t
C Bertindak mengikut ajaran Islam
D Mengamalkan cara hidup Islam

5 Kepentingan matlamat perundangan Islam terhadap agama ialah
A Menjaga akidah umat Islam supaya tidak terpesong
B Memastikan pemikiran manusia sentiasa waras
C Memantapkan kemajuan negara
D Melahirkan zuriat yang sah

6 Yang manakah antara berikut merupakan matlamat perundangan Islam
i Memelihara nyawa
ii Memelihara agama
iii Memelihara kewangan
iv Memelihara harta benda

A i, ii dan iii
B ii, iii dan iv
C i, ii dan iv
D i, iii dan iv
PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM
Unit 3 : Matlamat Perundangan Islam

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 115

7 Memelihara keharmonian negara dapat dicapai melalui
i Meningkatkan semangat perpaduan di kalangan rakyat
ii Menghormati hak awam seperti memelihara harta benda
iii Mentaati pemerintah yang adil yang dipilih secara demokrasi
iv Menjaga hubungan diplomatik antara negara dengan negara

A i, ii dan iii
B ii, iii dan iv
C i, ii dan iv
D i, iii dan iv

8 Islam telah menyarankan cara untuk memelihara keturunan. Antara berikut,
manakah pernyataan yang benar
i Menjalankan hukuman sebat dan rejam kepada orang yang berzina
ii Menjauhi perbuatan zina, liwat, homoseks dan lesbian
iii Melarang umat Islam menghina orang lain
iv Mensyariatkan perkahwinan

A i, ii dan iii
B ii, iii dan iv
C i, ii dan iv
D i, iii dan iv

9 Matlamat perundangan Islam adalah untuk memelihara perkara berikut kecuali
A Harta benda
B Adat istiadat
C Kehormatan diri
D Kesucian agama

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 9 hingga 28

Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


10

_____________adalah melakukan persetubuhan antara lelaki
dan lelaki.


11

Islam melarang manusia menceroboh harta orang lain dengan
cara yang tidak sah mengikut ________________.


12

Islam mensyariatkan ________________ untuk melahirkan
keturunan manusia yang sempurna.


13

Memelihara ___________________ bermaksud menjaga akhlak
dan menjauhi segala kelakuan buruk.


1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 116


Tuliskan jawapan yang betul di dalam ruangan yang disediakan

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


14

Kepercayaan atau perbuatan karut
yang bercanggah dengan ajaran Islam


15

Orang yang tertarik nafsu syahwatnya
kepada orang yang sejenis dengannya


15

Menyekutukan Allah s.w.t dengan
sesuatu dari segi zat, sifat dan perbuatan
seperti beribadat selain kepada Allah
s.w.t


Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.17

Kesan matlamat perundangan Islam terhadap individu
ialah menjadikan kehidupan lebih cemerlang


18

Maksud memelihara akal adalah menjaga akhlak dan
menjauhi segala kelakuan buruk


19

Pelaksanaan perundangan Islam dapat menjamin
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat


20

Setiap individu mesti mencari harta dengan apa cara
sekalipun


21

Islam tidak melarang pergaulan bebas antara lelaki dan
perempuan


22

Memelihara nyawa adalah satu tuntutan syariat terhadap
setiap muslim


23

Melakukan aktiviti seperti riadah dapat memelihara
kewarasan akal


24

Menjatuhkan hukuman sebat atau rejam kepada orang
yang melakukan zina hanya boleh dilakukan jika dirasakan
perlu


25

Syirik ialah menyekutukan Allah s.w.t dengan sesuatu
hanya dari segi zat dan sifat sahaja

1
1
1


1

1

1

1

1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 117

Carta di bawah menunjukkan matlamat perundangan Islam.
Nyatakan matlamat perundangan Islam bagi X dan Y

26 X : __________________________

27 Y : __________________________

Nyatakan contoh bagi X dan Y

28 X : __________________________

29 Y : __________________________

KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Nyatakan maksud memelihara keharmonian negara.

2 Jelaskan dua cara perundangan Islam dalam memelihara
keharmonian negara.

3 Terangkan dua matlamat perundangan Islam dalam memelihara
keturunan.

4 Mengapa Islam menyarankan supaya memelihara akal?

5 Jelaskan dua kesan matlamat perundangan Islam terhadap
masyarakat.

6 Huraikan tiga cara untuk mencapai matlamat perundangan Islam.

7 Senaraikan dua cara untuk memelihara nyawa.

Matlamat
perundangan Islam
Memelihara
agama
Memelihara
harta benda
Memelihara
kehormatan diri
Memelihara akal
Y
X
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 118


8 Nyatakan dua cara manusia dapat memelihara kesempurnaan akal.

9 Jelaskan dua keistimewaan perundangan Islam

10 Terangkan dua cara memelihara kehormatan diri

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 119

PELAJARAN 5 UNIT PELAJARAN 5 UNIT PELAJARAN 5 UNIT PELAJARAN 5 UNIT 4 44 4
PENGERTIAN HUKUM HARUS, WAJIB, HARAM, SUNAT, DAN MAKRUHHukum Harus
Hukum Haram Hukum Makruh
Hukum Sunat Hukum Wajib
Maksud Hukum
Ialah peraturan Allah SWT yang ditujukan kepada umat Islam yang mukalaf yang
berhubung dengan perbuatan-perbuatan mereka, samada menuntut
supaya dilakukan, ditinggalkan atau pilihan
Pengertian Hukum Harus
Perkara yang diberi kebebasan kepada seseorang
samada untuk melakukan atau meninggalkan
perbuatan tersebut
Hikmat Penetapan
Hukum Harus

Oleh kerana hukum harus hanya merupakan suatu pilihan
kepada umat Islam maka tiada apa-apa hukuman atau
pembalasan diberikan samada kepada orang yang
melakukan ataupun meninggalkan perbuatan tersebut
Contoh Hukum Harus
Untuk memberi kebebasan kepada manusia samada
melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut
Untuk memberi kelonggaran kepada umat Islam untuk
membuat pilihan yang sesuai
Membuktikan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. kapada
hambanya.
Memakai pakaian yang digemari tanpa melanggar
hukum syarak
Memilih jenis makanan yang halal yang disukainya
Memilih bidang pekerjaan yang bersesuaian minat
dan kelulusannya
Implikasi
pelanggaran
hukum Harus
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 120
Pengertian
Hukum Wajib
Perintah Allah SWT yang mesti dilakukan. Jika perintah itu
dilaksanakan, manusia akan diberikan pahala. Jika ditinggalkan,
manusia akan dibalas dengan dosa dan azab neraka di akhirat
kelak.
Hikmat Penetapan Hukum Wajib
Akan mendapat kemurkaan Allah SWT dan balasan seksaan azab neraka di
akhirat kelak
Akan mendatangkan permasalahan dan kerosakkan dalam masyarakat dan
negara
Menyebabkan kehidupan seseorang tidak akan tenang dan sentiasa berada
dalam kegelisahan
Menyebabkan amalan yang dilakukan terpesong daripada kebenaran
Contoh
Hukum
Wajib
• Untuk memastikan manusia melakukan perkara yang boleh membawa kebaikan
dalam kehidupan mereka
• Untuk memastikan manusia tidak meninggalkan perkara asas dalam kehidupan
agama
• Untuk memastikan kepentingan, keselamatan dan keharmonian hidup manusia
terpelihara
• Untuk menguji manusia samada mematuhi atau mengingkari perintah Allah SWT
Kewajipan solat lima waktu sehari semalam
Kewajipan berpuasa di bulan Ramadhan
Kewajipan mengeluarkan zakat keatas orang yang mengcukupi
syarat-syaratnya
Berpakaian menutup aurat dan sebagainya
Implikasi pelanggaran hukum Wajib
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 121
Pengertian Hukum
Haram
Larangan Allah yang mesti ditinggalkan. Jika perbuatan
haram itu ditinggalkan, mereka akan mendapat ganjaran
pahala dan syurga di akhirat kelak, tetapi jika perbuatan
tersebut dilakukan mereka akan mendapat balasan dosa
dan azab neraka di akhirat kelak
H
i
k
m
a
t

P
e
n
e
t
a
p
a
n

H
u
k
u
m

H
a
r
a
m

Akan menyebabkan manusia sentiasa berkeinginan untuk
melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah SWT
Manusia akan menjadi tidak tenang dan sering menghadapi
masalah dalam kehidupan
Akan menyebabkan hilangnya perasaan belas kasihan
dalam diri manusia
Akan menyebabkan wujudnya perasaan sombong dan
bangga diri
Menyebabkan hilangnya rahmat dan petunjuk daripada Allah
SWT
Contoh Hukum
Haram
• Untuk memastikan kepentingan diri manusia terpelihara.
Contohnya pengharaman zina kerana perbuatan tersebut boleh
merosakkan keturunan manusia
• Untuk memastikan kehidupan manusia lebih aman dan
sejahtera
• Untuk memastikan manusia tidak melakukan kerosakkan dan
penindasan
• Untuk memastikan manusia sentiasa berdisiplin dan menjauhi
perkara-perkara yang merosakan
Berzina
Mencuri
Membunuh
Minum arak
Menghisap dadah dan sebagainya
I
m
p
l
i
k
a
s
i

p
e
l
a
n
g
g
a
r
a
n

h
u
k
u
m

H
a
r
a
m

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 122
Pengertian
Hukum Sunat
Perkara yang sangat digalakkan oleh agama untuk
dilakukan dan diberikan pahala serta balasan syurga jika
dilakukan perkara tersebut, tetapi tidak berdosa jika
perbuatan tersebut ditinggalkan.
H
i
k
m
a
t

P
e
n
e
t
a
p
a
n

H
u
k
u
m

S
u
n
a
t

Tiada dosa dan balasan dikenakan keatas orang yang meninggalkan perbuatan
sunat
Contoh
Hukum
Sunat
• Untuk mendorong manusia agar sentiasa melakukan kebaikan
• Untuk mendorong umat Islam suoaya sentiasa mendekatkan diri
kepada Allah SWT.
• Untuk memberi peluang kepada umat Islam untuk menambahkan
pahala ibadat kepada Allah SWT
• Untuk menghapuskan dosa-dosa kecil
• Untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia
Solat Sunat
Puasa Sunat
Bersedekah
Dan sebagainya
Implikasi pelanggaran hukum Sunat
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 123
• Membasuh anggota wuduk melebihi tiga kali
• Memakai pakaian yang berbau busuk
ketika solat
• Memakan bawang ketika hendak solat
berjemaah di masjid
• Tidur secara berlebihan
Pengertian
Hukum Makruh
Perkara yang sangat digalakan untuk ditinggalkan. Jika
ditinggalkan mendapat pahala, tetapi jika dilakukan tidak
mendapat sebarang dosa.
H
i
k
m
a
t

P
e
n
e
t
a
p
a
n

H
u
k
u
m


M
a
k
r
u
h

Akan menyebabkan seseorang itu tidak disenangi oleh masyarakat
Akan menghalang seseorang itu daripada mendapat pahala
Akan menghampirkan seseorang kepada perbuatan sia-sia
Akan menyebabkan seseorang itu melakukan pembaziran
Contoh
Hukum
Makruh
Supaya manusia sentiasa berhati-hati dan tidak terjerumus kepada
perbuatan haram
Supaya keselesaan dan keselamatan awan sentiasa terpelihara
Supaya disenangi oleh orang ramai
Supaya manusia sentiasa gemar melakukan perkara baik
I
m
p
l
i
k
a
s
i

p
e
l
a
n
g
g
a
r
a
n

h
u
k
u
m

M
a
k
r
u
h

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 124
Perkara kurang
baik keatas diri
seseorang
seperti tidur
berlebihan,
merokok dan
sebagainya
Meninggalkan
perkara harus
akan mendapat
ganjaran
pahala
Tiada
mendapat
sebarang
balasan jika
melakukan
perbuatan
makruh
Perkara yang
sangat
digalakkan
untuk
ditinggalkan
Hukum Makruh
Perkara baik
yang boleh
menampung
kekurangan
ibadat wajib
Tiada balasan
diberikan
kerana
meninggalkan
perbuatan
sunat
Melakukan
perkara sunat
akan mendapat
pahala
Perkara yang
sangat
digalakkan
untuk dilakukan
Hukum Sunat
Perkara buruk
yang akan
membawa
kemusnahan
kepada
kehidupan
manusia
Akan mendapat
pahala jika
meninggalkan
perbuatan
haram
Akan mendapat
dosa jika
melakukan
perbuatan
haram
Larangan Allah
SWT yang
mesti
ditinggalkan
Hukum Haram
Perkara baik
yang menjadi
asas kepada
ajaran Islam
Perkara pilihan
kepada
manusia untuk
memilihnya
Balasan dosa
akan
dikenakan jika
meninggalkan
perkara wajib
Tiada balasan
diberikan
kerana
meninggalkan
perbuatan
harus
Melakukan
perbuatan wajib
akan mendapat
pahala
Tiada balasan
diberikan
kerana
melakukan
perkara harus
Suruhan Allah
SWT yang
mesti
dilaksanakan
Pilihan kepada
manusia
Hukum Wajib Hukum Harus
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 125
KERTAS 1
BAHAGIAN A : Soalan Objektif
Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang palin tepat.
1 Perkara yang digalakkan untuk ditinggalkan

Pernyataan di atas merujuk kepada
A Wajib
B Sunat
C Haram
D Makruh

2 Hukum sunat bermaksud
A Digalakkan untuk dilakukan
B Digalakkan untuk ditingalkan
C Perintah Allah s.w.t. yang wajib dilakukan
D Larangan Allah s.w.t. yang mesti ditinggalkan

3 Satu daripada hikmah penertapan hukum sunat ialah
A Memberi kebebasan samada mahu melakukannya ataupun tidak
B Memberi peluang mendapatkan sebanyak mungkin ganjaran pahala
daripada Allah SWT
C Menguji manusia sama ada mematuhi perintah Allah SWT atau
mengingkarinya
D Mengelakkan manusia daripada melakukan penindasan dan kemusnahan
sesama mereka

4 Solat berjemaah ialah perbuatan
A Wajib
B Sunat
C Haram
D Harus

5 Tidur berlebihan, makan petai, merokok adalah contoh bagi perbuatan :

A Wajib
B sunat
C Haram
D Makruh

6 • Mendapat kemurkaan Allah s.w.t.
• Amalan yang dilakukan terpesong daripada kebenaran
• Kehidupan seseorang tidak akan tenang dan sentiasa gelisah

Elemen-elemen di atas merujuk kepada
A Hikmat penetapan hukum wajib
B Hikmat penetapan hukum harus
C Implikasi perlanggaran hukum harus
D Implikasi perlanggaran hukum wajib


PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM
Unit 4 : Pengertian Harus, Wajib, Haram, Sunat Dan Makruh

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 126

7 Hikmat penetapan hukum haram ialah
A Memastikan manusia tidak meninggalkan perkara asas dalam agama
B Mendorong umat Islam sentiasa melakukan kebaikan seperti bersedekah
C Memastikan kepentingan diri manusia terpelihara daripada kerosakan
D Supaya manusia berhati-hati dan tidak terjerumus kepada perbuatan
haram

8 Antara implikasi terhadap pelanggaran hukum wajib ialah
A Menghalang seseorang daripada mendapat pahala
B Amalan yang dilakukan terpesong daripada kebenaran
C Menghampirkan seseorang dengan perbuatan yang sia-sia
D Mewujudkan sikap sombong dan hilang perasaan belas kasihan

9 Allah s.w.t. menetapkan hukum harus supaya umat Islam
i Bijak membuat pilihan mengikut kesesuaian
ii Tidak meninggalkan perkara asas dalam agama
iii Mendapat rahmat dan kasihan belas Allah s.w.t
iv Bebas untuk melaksanakan sesuatu atau sebaliknya

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

10 Berikut ialah implikasi terhadap perbuatan haram yang dilakukan oleh manusia
kecuali
i Mewujudkan perasaan belas kasihan
ii Menghalang seseorang mendapat pahala
iii Hilang rahmat dan petunjuk daripada Allah s.w.t.
iv Berkeinginan untuk melakukan perkara-perkara mungkar

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

11 Hikmat penetapan hukum haram ialah
i Memastikan manusia mendapat pahala
ii Memastikan kepentingan diri manusia terpelihara
iii Memastikan manusia tidak melakukan kerosakan dan penindasan
iv Memastikan manusia sentiasa berdisiplin dengan meninggalkan larangan
Allah s.w.t

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 127


BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 11 hingga 41


Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

12

Meninggalkan perkara _________ tidak berdosa.

13
Melakukan perkara wajib mendapat balasan ___________ dan
nikmat syurga.

14
Maksud hukum haram ialah _________________ Allah s.w.t.

15
Membunuh ialah contoh perbuatan ___________ dalam Islam.

16
Memakai pakaian yang beraneka fesyen adalah
______________asalkan tidak bertentangan dengan syariat.

17
Solat ialah ____________________ agama dalam Islam.

18
Allah s.w.t. mewajibkan umatNya menunaikan ibadat haji bagi
yang ______________________________.

19
Berzina diharamkan kerana perbuatan tersebut merosakkan
__________________ manusia.

20


Perbuatan mencuri diharamkan kerana perkara ini boleh
mengganggu _______________________ awam.1
1
1
1
11
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 128
Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
21
Riba diharamkan dalam Islam kerana perbuatan tersebut
________________ golongan yang lemah.


22

Membasuh anggota wuduk melebihi tiga kali adalah
perbuatan ______________.


23

Umat Islam digalakkan menunaikan solat sunat ______________
apabila memasuki masjid.


24

Menggunakan air secara berlebihan-lebihan semasa berwuduk
adalah ___________.Tuliskan istilah yang betul di dalam ruangan yang disediakan

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


25

Ganjaran yang diberikan oleh Allah s.w.t
kepada orang Islam yang melakukan
kebaikan


26

Perkara yang digalakkan oleh agama
untuk dilakukan


27

Diberi kebebasan kepada umat Islam
sama ada ingin melakukan perbuatan
tersebut atau sebaliknya


28

Memastikan kehidupan manusia aman,
sejahtera dan bebas daripada
perbuatan yang ditegah Allah s.w.t


29

Menguji manusia sama ada mematuhi
perintah Allah s.w.t. dengan sepenuhnya

30
Supaya manusia berhati-hati dan tidak
terjerumus kepada perbuatan haram
1
1
1
1


1
1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 129


Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.31

Melakukan perkara wajib mendapat balasan pahala
dan nikmat syurga.


32

Melaksanakan perkara sunat tidak mendapat apa-apa
balasan.


33

Meninggalkan perkara makruh mendapat balasan
pahala dan nikmat syurga.


34

Meninggalkan perkara haram mendapat balasan
pahala dan nikmat syurga.


35

Solat, puasa, zakat dan haji merupakan perbuatan
wajib.


36

Meninggalkan perkara sunat mendapat balasan
pahala dan nikmat syurga.


37

Allah s.w.t menetapkan hukum sunat supaya umat Islam
sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara.


38

Allah s.w.t menetapkan hukum harus supaya umat Islam
bijak membuat pilihan.1

1

1

1

1
1


1
1


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 130


Carta di bawah berkaitan dengan implikasi pelanggaran hukum wajib

Nyatakan implikasi pelanggaran hukum wajib bagi

39 X : _______________________________________________________________

40 Y : _______________________________________________________________

Tuliskan contoh amalan yang ada kaitan dengan implikasi pada X dan Y

41 X : ____________________________

42 Y : ____________________________


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Berikan maksud hukum harus.

2 Nyatakan pengertian hukum wajib dan 2 contoh hukum wajib

3 Huraikan dua aplikasi anda melanggar hukum wajib

4 Apakah maksud hukum makruh?.

5 Nyatakan maksud hukum haram.

6 Nyatakan pengertian hukum sunat.

7 Nyatakan dua contoh perbuatan yang wajib dilakukan dan dua
contoh perbuatan yang sunat dilakukan.

8 Berikan dua contoh perbuatan yang makruh dilakukan.

Mendapat kemurkaan
Allah dan balasan
seksaan azab
Y
Mendatangkan
masalah dan
kerosakan dalam
masyarakat
X
Implikasi
pelanggaran hukum
wajib
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 131


9 Jelaskan dua hikmat penetapan hukum harus.

10 Jelaskan dua hikmat penetapan hukum wajib.

11 Jelaskan dua hikmat penetapan hukum haram.

12 Terangkan hikmat penetapan hukum makruh.

13 Nyatakan hikmat penetapan hukum sunat terhadap umat Islam.

14 Terangkan dua implikasi jika anda terlibat dengan perbuatan haram.

15 Jelaskan dua cara untuk mengelakkan diri daripada melakukan
perbuatan makruh.

15 Segala hukum yang telah disyariatkan oleh Allah s.w.t. adalah untuk
memenuhi keperluan hidup manusia.
Jelaskan kesan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan manusia.

16 Islam menggalakkan umatnya supaya melakukan perbuatan sunat.
Bagaimanakah cara mendorong rakan anda supaya melakukan
perkara sunat?.

17 Terangkan dua perbezaan antara hukum wajib dan hukum haram.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 132

PELAJARAN 6 PELAJARAN 6 PELAJARAN 6 PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM
UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1: PENGERTIAN IBADAT : PENGERTIAN IBADAT : PENGERTIAN IBADAT : PENGERTIAN IBADAT
Ibadat Khusus
Semua amalan khusus yang
disyariatkan oleh Allah kepada
manusia, samada fardu atau sunat
seperti solat, puasa, zakat dan
sebagainya
Ibadat dari segi bahasa bermaksud merendah diri, tunduk, taat dan patuh.
Dari segi istilah syarak pula ibadat bermaksud kepatuhan kepada Allah
SWTmelalui perbuatan dan perkataan yang berlandaskan syariat Allah SWT
serta mengakui dan meyakini bahawa Allah SWT sahajalah yang layak
menjadi tumpuan segala ketaatan.
Bahasa
Istilah
Syarak
Ibadat Umum
Segala amalan kebaikan yang disyariatkan
oleh Allah SWT bagi menghubungkan
sesama manusia dalam masyarakat demi
keharmonian hidup bersama. Amalan
tersebut samada fardu ain atau kifayah
seperti tolong menolong, bekerjasama dan
sebagainya
Katogeri Ibadat Khusus
Ibadat yang merupakan
kewajipan setiap muslim
Contoh Ibadat Khusus
Solat, Puasa, zakat, menunaikan haji
dan sebagainya ( Rukun Islam )
Ibadat yang merupakan amalan
sunat kepada muslim
Membaca al-quran, berzikir, berdoa dan
sebagainya
Katogeri Ibadat Umum
Fardu Ain
Contoh Ibadat Umum
Menuntut Ilmu, bekerja dan sebagainya
( Ibadat yang menghubungkan sesama manusia )
Fardu Kifayah Melakukan penyelidikan, mengerakkan ekonomi
negara, berniaga dan sebagainya ( Ibadat yang
menghubungkan sesama manusia )
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 133

1. Percaya kepada rukun Iman seperti percaya kepada Allah SWT, Malaikat, Kitab, Rasul,
Hari Akhirat dan Qada dan Qadar.
2. Melaksanakan segala rukun Islam, seperti mengucap dua kalimah syahadah, solat,
puasa, zakat dan menunaikan haji
3. Sentiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti, tolong-menolong, bekerjasama
dan sebagainya.
4. Sentiasa taat kan kepada pemerintah yang adil dan menjaga kepentingan rakyatnya.
Perkara yang mengukuhkan ibadat
Melahirkan masyarakat dan negara yang maju. Melahirkan individu yang berilmu
pengetahuan
Dapat meningkatkan ekonomi dan memajukan
negara
Dapat meningkatkan ekonomi diri dan
keluarga
Melahirkan masyarakat yang taatkan
pemimpin dan kerajaan
Melahirkan individu yang taatkan perintah
Allah SWT dan Rasul-Nya
Melahirkan masyarakat dan negara yang
harmoni yang dan aman damai
Dapat melahirkan individu yang bersih jiwa
dan peribadinya
Membolehkan segala akhlak buruk seperti
mengumpat dan hasad dengki terhapus dalam
masyarakat.
Membolehkan segala dosa dan kesalahan
yang kecil terhapus daripada seseorang
Ibadat Umum Ibadat Khusus
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 1341. Kepatuhan kepada undang-undang menunjukkan pengabdian seseorang kepada Allah
SWT.
2. Mendisiplinkan diri ke arah yang lebih baik dan cemerlang kerana akal dan jiwa manusia
tidak mengcukupi untuk mengawal akhlak dan tingkah laku mereka.
3. Sebagai panduan kepada manusia untuk memilih antara kebaikan dengan keburukan
kerana semua perkara yang dikira sebagai ibadat adalah perkara yang boleh membawa
kebaikan manakala perkara yang dilarang pula akan membawa keburukan kepada
manusia.
4. Dorongan kepada manusia melakukan ibadat. Contohnya hukum wajib akan disertai
dengan ganjaran pahala manakala hukum haram pula akan disertai dengan balasan dosa,
oleh itu penetapan hukum tersebut akan mendorong manusia melakukan ibadat kepada
Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-
Nya.
5. Perundangan hukum wajib, haram, makruh, sunat dan sebagainya memudahkan manusia
pelaksanaan ibadat kepada Allah SWT, kerana semua hukum wajib itu mesti dilaksanakan
manakala semua hukum haram pula wajib ditinggalkan.
1. Menetapkan sesuatu perbuatan tersebut sebagai wajib. Seperti kewajipan bersuci

2. Perundangan menetapkan sesuatu perkara tersebut sebagai perkara yang sangat-
sangat digalakkan kepada manusia untuk melakukannya. Seperti berbuat baik kepada
orang tua

3. Perundangan menjelaskan dengan terperinci tentang sesuatu perkara tersebut.
Contohnya mengenai aurat lelaki

Hikmat sentiasa melakukan ibadat:
1. Dapat membaiki peribadi manusia dan menjauhi daripada perbuatan yang
dilarang oleh Allah SWT.
2. Dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat mazmumah.
3. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
4. Dapat merapatkan hubungan dengan sesama manusia.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 135

Murtad ialah seseorang yang keluar daripada agama Islam, syirik pula
ialah menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain, manakala
munafik pula ialah seseorang yang berpura-pura menganut dan patuh
kepada ajaran Islam sedangkan hatinya tidak mempercayai ajaran
Islam. Amalan kebajikan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai
sifat-sifat tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT
Murtad,
syirik atau
munafik
Sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara
kebaikan yang telah dilakukan dan segala nikmat kesenangan yang
telah dikurniakan oleh Allah SWT. kepadanya..
Takbur
Iaitu menunjuk-nunjuk amalan baik yang telah dilakukannya kepada
orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan daripada
masyarakat
Riak
Iaitu merasa kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam
melakukan sesuatu ibadat serta memandang rendah dan melekeh-
lekehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain
Ujub
Iaitu mengungkit-ungkit kembali bantuan dan perbuatan baik yang telah
diberikan kepada seseorang dengan tujuan supaya orang tersebut
sentiasa mengenang jasa dan pertolongan yang telah diberikannya.
Mengung
kit- ungkit
Iaitu menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain
dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang
lain
Sum,ah
Ialah perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yang
menerima bantuan dan pertolongan daripada seseorang. Perbuatan itu
dilakukan dengan mengungkit-ungkit pertolongan yang telah
diberikannya sehingga menimbulkan perasaan sakit hati orang yang
mendapat pertolongan tersebut.
Aza
Iaitu iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang
diperoleh oleh orang lain dan berusaha agar nikmat tersebut hilang
daripada orang itu atau berpindah kepadanya dengan cara yang salah.
Hasad
dengki
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 136

1. Sentiasa mengingati Allah SWT. dalam melakukan sebarang pekerjaan dengan
mengambil kira segala peraturan dan batasan yang telah ditetapkan agama.
Contohnya sentiasa menjaga batasan halal dan haram dalam memperoleh harta.
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang sesuatu ibadat supaya ibadat yang dilakukan
akan mencapai kesempurnaan dan menepati tujuan ibadat tersebut. Contohnya
dalam melakukan solat umat Islam mestilah sentiasa mendalami ilmu solat dan tidak
memadai dengan ilmu pengetahuan yang sedia ada.
3. Mendampingi orang-orang yang berilmu dan soleh dengan sentiasa mengikut segala
amalan kebaikan mereka serta mendalami sesuatu ilmu yang dipelajari daripada
mereka.
4. Ibadat yang dilakukan mestilah dengan tenang dan sabar dalam menghadapi segala
kesusahan dan cabaran. Contohnya tabah dan berhati-hati dalam menuntut ilmu agar
ilmu yang dipelajari dapat dimiliki dengan sempurna dan menyeluruh.
5. Melakukan ibadat secara berterusan dan tidak mengikut trend masyarakat pada
sesuatu masa. Contohnya memakai pakaian yang menutup aurat mestilah dilakukan
secara berterusan walau di mana jua kita berada.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 137

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Berikut adalah tujuan Allah s.w.t mencipta manusia di muka bumi ini.
A Bersyukur kepada Allah s.w.t
B Beribadat kepada Allah s.w.t
C Menjadi khalifah di muka bumi
D Sentiasa ikhlas dalam setiap perbuatan

2 Berikut adalah bukan amalan yang termasuk dalam ibadat khusus
A Bersedekah
B Menuntut ilmu
C Berzikir dan berdoa
D Membaca al-Quran

3 Kualiti beribadat boleh ditingkatkan melalui cara berikut kecuali
A Beribadat mengikut kesesuaian masa dan keadaan
B Mengingati Allah s.w.t semasa melakukan pekerjaan
C Ibadat yang dilakukan mestilah dengan tenang dan sabar
D Mendampingi orang-orang yang berilmu dan soleh serta mendalami ilmu
mereka

4 Sistem perundangan amat perlu dalam sesebuah masyarakat kerana
A Dapat menjamin keutuhan ekonomi negara
B Dapat merapatkan hubungan antara manusia
C Dapat menjamin kesejahteraan dan keamanan hidup manusia
D Dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah s.w.t

5 Ibadat menurut Islam ialah
A Perkataan atau perbuatan yang dilakukan mengikut keupayaan diri
B Perkataan atau perbuatan yang dilakukan mengikut peraturan yang baik
C Pengabdian atau pekerjaan yang dilakukan semata-mata untuk dilihat
mulia oleh manusia
D Pengabdian atau pekerjaan yang dilakukan semata-mata untuk
mencapai keredhaan Allah s.w.t


PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM
Unit 1 : Pengertian Ibadat

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 138

6 Ibadat dalam Islam terbahagi kepada
i Fardhu ain
ii Ibadat khusus
iii Ibadat umum
iv Fardhu kifayah

A i dan ii
B iii dan iv
C ii dan iii
D i dan iv

7 Berikut adalah perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadat
i Arak
ii Syirik
iii Membunuh
iv Hasad dengki

A i dan ii
B iii dan iv
C ii dan iii
D ii dan iv

8 Antara kelebihan melakukan ibadat umum ialah
i Melahirkan individu yang tidak berilmu pengetahuan
ii Melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia
iii Meningkatkan ekonomi dan memajukan negara
iv Melahirkan masyarakat yang taat kepada pemimpin dan negara

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 139

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 9 hingga 30


Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

9

_____________ merupakan ibadat wajib yang sangat
digalakkan ke atas setiap umat Islam yang mukallaf.


10

Ibadat dari segi bahasa ialah _________________ .


11

Menceritakan kebaikan diri supaya mendapat pujian dan
sanjungan masyarakat disebut sebagai ____________.


12

Ibadat mestilah dilakukan secara berterusan dan sentiasa
melakukan _________________ dari masa ke semasa.
Tuliskan jawapan yang betul dalam ruangan yang disediakan.

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


13

Semua amalan kebaikan yang
disyariatkan oleh Allah s.w.t bagi
menghubungkan manusia dalam
sesebuah masyarakat.14

Iri hati atau rasa benci dengan nikmat
dan kebaikan yang diperolehi oleh orang
lain.15

Sikap membesarkan diri seperti sombong
dan angkuh dengan perkara kebaikan
dan nikmat kurniaan Allah s.w.t.
1
1
1
11
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 140

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.16

Melakukan ibadat khusus dapat menghapuskan segala
dosa kecil seseorang.


17

Akal dan jiwa semata-mata dapat mendisiplinkan diri ke
arah yang lebih baik dan cemerlang.


18

Ibadat merupakan satu cara perhubungan antara hamba
dengan pencipta-Nya.


19

Umat Islam yang berjaya hanya perlu mendalami ilmu
pengetahuan yang sedia ada sahaja.


20

Aza dan hasad dengki adalah antara perkara yang boleh
merosakkan ibadat seseorang.


21

Umat Islam boleh mendampingi sesiapa sahaja orang
yang berilmu untuk mendalami ilmu pengetahuan tanpa
mengira agama.Tandakan pernyataan di bawah dengan ( X ) atau ( Y ) dalam ruangan
yang disediakan.X Ibadat Khusus Y Ibadat Umum

Pernyataan Jawapan

22

Menghapuskan segala dosa dan kesalahan yang kecil
daripada seseorang.23

Melahirkan masyarakat yang taat kepada pemimpin dan
negara.24

Meningkatkan ekonomi diri dan keluarga.25

Melahirkan individu yang berilmu pengetahuan.26

Melahirkan masyarakat yang aman damai.

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 141

Carta di bawah menunjukkan perkara-perkara yang merosakkan ibadat.


Jelaskan contoh perkara yang terdapat pada amalan tersebut :

27 P : _______________________________

28 Q : _______________________________ untuk mendapat pujian.

Jelaskan perkara-perkara lain yang boleh merosakkan ibadat seseorang :

29 R : ________________

30 S : ________________


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Nyatakan maksud ibadat dalam Islam.

2 Terangkan dua cara untuk mengukuhkan ibadat seseorang.

3 Ibadat dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas.
Nyatakan pembahagian ibadat tersebut berserta contoh.

4 Jelaskan tiga perkaitan antara ibadat khusus dengan ibadat umum.

5 Keingkaran manusia seringkali menyebabkan amalan yang dilakukan
tidak diterima oleh Allah s.w.t sebagai ibadat.
Senaraikan empat perkara yang boleh merosakkan ibadat seseorang.

Kagum dengan
kelebihan diri
Riak
P
R
Perkara yang
merosakkan ibadat
S
Besar hati dan
sombong
Q
Syirik
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 1426 Takbur dan ujub adalah antara perkara yang boleh merosakkan
ibadat seseorang.
Jelaskan dua hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut.

7 Terangkan tiga hikmat orang yang sentiasa melakukan ibadat
kepada Allah s.w.t.

8 Jelaskan dua cara yang mampu dilakukan oleh manusia kepada
Allah s.w.t dengan sempurna.

9 Jelaskan pengertian ibadat umun beserta dua contohBuku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 143PELAJARAN 6 UNIT 2 PELAJARAN 6 UNIT 2 PELAJARAN 6 UNIT 2 PELAJARAN 6 UNIT 2
KONSEP DAN FALSAFAH IBADAT


1. Mempunyai niat yang ikhlas kerana Allah SWT.
2. Memenuhi segala peraturan dalam ibadat yang dilakukan.
3. Dilakukan dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh
4. Memenuhi tuntutan hukum wajib, sunat, makruh dan haram
5. Ihsan semasa melakukan ibadat.

1. Bebas daripada sebarang bentuk perantaraan antara hamba dengan Allah SWT
2. Tidak memerlukan tempat yang khusus dan boleh dilakukan di mana sahaja kecuali
tempat yang najis dan kotor.
3. Boleh dilakukan dengan mudah dan menepati dengan kemampuan manusia.
4. Tidak dibatasi dengan masa dan tempat yang tertentu sahaja.

1. Untuk menyempurnakan perintah Allah SWT
2. Dapat mendidik jiwa dari segi kebendaan
3. Mendapat pahala dan keredaan dari Allah SWT
4. Untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
5. Sebagai latihan jasmani dan rohani yang mengatur hal ehwal perseorangan dan
masyarakat, yang memelihara perkara-perkara dunia dan mendatangkan
kebaikan kepada agama.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 144

Amalan yang dilakukan tanpa panduan dan
kefarduan yang sebenar tidak akan diterima
oleh Allah SWT.
Tidak mendapat keredaan Allah
SWT
Merosakkan ibadat dan tidak
mendapat sebarang pahala.
Merosakkan iman.
Dilaknat oleh Allah SWT.
Menimbulkan huru hara dan salah faham dalam masyarakat.
Merosakkan syariat dan sia-sia.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 145

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Perkara utama yang menentukan sesuatu amalan diterima Allah s.w.t ialah
A Riak semasa melakukan ibadat
B Beribadat ikhlas kerana Allah s.w.t
C Beribadat mengikut kelapangan masa
D Memenuhi tuntutan syarak dalam sesuatu situasi

2


Seseorang wanita memakai tudung kerana memenuhi tuntutan hukum wajib
menutup aurat

Pernyataan di atas adalah ciri kesempurnaan ibadat dari segi
A Memenuhi tuntutan hukum syarak
B Memenuhi peraturan hukum syarak
C Bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat
D Niat hati yang ikhlas beribadat kerana Allah s.w.t

3 Tujuan berzikir dan berdoa adalah untuk
A Menggambarkan kesungguhan dalam menghayati syariat Allah s.w.t
B Mencapai kehidupan luar biasa yang mengkagumkan
C Mendidik manusia supaya tidak mencintai dunia
D Melatih jiwa serta melembutkan emosi

4 Syariat yang diamalkan adalah untuk menghubungkan
i Manusia sebagai hamba
ii Allah s.w.t sebagai pencipta
iii Allah s.w.t sebagai pemerhati
iv Manusia sebagai pembimbing kebaikan

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

5 Berikut adalah kesan syariat tanpa ibadat kecuali
A Ibadat yang dilakukan mendapat perhatian daripada Allah s.w.t
B Menimbulkan huru hara dan salah faham dalam masyarakat
C Merosakkan syariat dan menjadi sia-sia
D Dilaknat oleh Allah s.w.t

PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM
Unit 2 : Konsep Dan Falsafah Ibadat
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 146

6 X berdoa di atas kubur seorang imam untuk memohon dimurahkan rezeki.
Perbuatan tersebut dianggap.

A Syirik
B Kufur
C Riddah
D Khurafat

7 Konsep ihsan semasa melakukan ibadat ialah
i Melakukan ibadat dengan betul dan sempurna syaratnya
ii Ibadat yang dilakukan hanya kerana Allah s.w.t
iii Ibadat yang dilakukan mengikut keperluan masa
iv Beribadat sekadar untuk menyempurnakan perintah Allah s.w.t

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

8 Berikut adalah kesan syariat yang dilakukan tanpa bersandarkan niat beribadat
kepada Allah s.w.t
i Dilaknat oleh Allah s.w.t
ii Merosakkan syariat Islam
iii Hidup dalam kemunduran
iv Menimbulkan huru-hara dalam masyarakat

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan ivBuku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 147


BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 9 hingga 30


Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


9

___________ ialah mengingati Allah s.w.t untuk mendapatkan
ketenangan jiwa dan kebahagian hidup.


10

Ibadat dalam Islam merangkumi semua _____________ yang
dilakukan oleh manusia.


11

Apabila sesuatu amalan itu hukumnya __________, maka
amalan tersebut mestilah dilakukan.


12

Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Islam akan
dikira sebagai _________jika dilaksanakan dengan sempurna.


13

___________ ialah melakukan ibadat dengan betul dan
mengikut peraturannya serta ikhlas kerana Allah s.w.t.Tuliskan jawapan yang betul di dalam ruangan yang disediakan

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


14

Mengeluarkan harta tertentu, pada
kadar tertentu, diberikan kepada
golongan tertentu dengan syarat-syarat
tertentu.


15

Orang yang baru memeluk Islam.


16

Orang yang ditugaskan untuk mengutip
wang zakat.1
1
1
1
11
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 148
Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.17

Ibadat yang dilakukan mestilah merangkumi aspek
rohani dan jasmani.


18

Ibadat yang dilakukan tidak perlu terlalu terikat dengan
syariat Islam.


19

Ibadat dalam Islam hanya terhad kepada hubungan
orang Islam dengan Allah s.w.t.


20

Ibadat yang sempurna mendidik manusia bersifat
sederhana mencari keredhaan Allah s.w.t.


21

Ibadat dalam Islam boleh dilakukan dengan mudah
dan menepati kemampuan manusia.Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.


Pernyataan Jawapan

22

Ibadat yang dilakukan sekadar ikutan dan peniruan akan
merosakkan ibadat seseorang.23

Ibadat yang dilakukan tanpa erti perhambaan kepada
Allah s.w.t masih boleh menghubungkan manusia dengan
Allah s.w.t24

Ibadat puasa yang dilakukan tanpa memenuhi rukun dan
syaratnya tidak akan mendapat pahala daripada Allah
s.w.t.25

Melakukan hukuman hudud mengikut kefahaman sendiri
akan menimbulkan huru-hara dalam masyarakat.26

Pelaksanaan ibadat akan memberi kesan baik kepada
individu sahaja.1

1

1

1

1


1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 149Carta di bawah menunjukkan asnaf yang layak menerima agihan zakat.Tuliskan golongan-golongan tersebut :

27 P : ___________

28 Q : ___________

29 R : ___________

30 S : ___________


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Ibadat yang sempurna dapat menjamin keharmonian hidup manusia.
Nyatakan tiga ciri kesempurnaan ibadat dalam Islam.

2 Terangkan dua tujuan sesuatu ibadat itu diperintahkan Allah s.w.t
kepada manusia.

3 Tujuan beribadat adalah untuk mendapatkan keredaan Allah s.w.t.
Cadangkan dua cara untuk mendapatkan keredaan Allah s.w.t
dalam melakukan ibadat.

4 Jelaskan dua kesan pelaksanaan ibadat tanpa syariat.

5 Melakukan ibadat dapat menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan
di akhirat.
Huraikan dua hujah yang membenarkan pernyataan di atas.

6 Syariat yang diturunkan oleh Allah s.w.t adalah untuk diamalkan oleh
manusia.
Terangkan dua kesan pelaksanaan syariat tanpa ibadat.

P
Q
Fakir
R
S
Penerima Zakat
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 150

PELAJARAN 6 UNIT 3 PELAJARAN 6 UNIT 3 PELAJARAN 6 UNIT 3 PELAJARAN 6 UNIT 3
MUNAKAHAT
Berasal daripada bahasa arab iaitu nikah yang bermaksud kumpul
atau cantum.

Dari segi istilah syarak perkahwinan bermaksud ikatan yang teguh
antara lelaki dan perempuan melalui akad nikah yang sah
untuk hidup sebagai
suami isteri secara halal
Bahasa
Istilah
Syarak
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk mu isteri-isteri
dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
(Surah ar-Rum, 30 : 21)
Falsafah
Perkahwinan
Bermaksud ikatan antara suami isteri untuk membina keluarga dan
menjaga keturunan secara sah dan bertanggungjawab
• Dapat memelihara keturunan dan nasab manusia
• Dapat mengelakkan pergaduhan dalam pembahagian harta pusaka
• Anak-anak yang lahir akan mendapat pembelaan yang sewajarnya
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 151

Mereka yang mampu memberi nafkah, sihat tubuh badan dan berkeinginan
untuk berkahwin, dan takut terjerumus kepada zina kerana tidak mampu
menahan nafsu

Wajib
Mereka yang tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin serta berkahwin
dengan tujuan untuk menzalimi pasangannya.
Haram
Mereka yang tidak mampu untuk memberi nafkah tetapi berkeinginan untuk
berkahwin
Makruh
Mereka yang mampu memberi nafkah, sihat tubuh badan dan berkeinginan
untuk berkahwin, tetapi tidak takut terjerumus kepada zina kerana mampu
menahan nafsu

Sunat
Bagi mereka yang tidak ada perkara terdesak untuk berkahwin dan tidak ada
pula yang mengharamkanya untuk berkahwin
Harus
Keadaan Hukum
Hukum Perkahwinan
Tanggungjawab yang terhasil daripada perkahwinan
Tanggungjawab suami
• Memberikan nafkah zahir dan batin kepada isteri
• Memberikan layanan yang baik, melindungi keselamatan keluarga, menjaga
maruah serta mencurahkan kasih sayang yang ikhlas
• Memberikan didikan agama yaag sempurna kepada ahli keluarga.
• Berlaku adil terhadap keluarga.
Tanggungjawab Ibu bapa
• Mendidik anak-anak dengan didikan yang baik dan sempurna
• Memberikan kasih sayang kepada anak-anak
• Memberikan layanan yang saksama kepada semua ahli keluarga
• Bertolak ansur dan berunding sebelum membuat sebarang keputusan mengenai
anak-anak
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 152

Tanggungjawab Isteri

• Taat kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syarak
• Memberikan layanan yang baik kepada suami dan keluarga
• Memelihara kehormatan diri dan maruah suami.
• Menjaga harta suami dengan baik serta menggunakannya dengan bijaksana
dan cermat
Tanggungjawab Anak

• Menghormati dan mematuhi nasihat ibu bapa
• Menjaga maruah ibu bapa dan keluarga
• Patuh kepada arahan agama agar mendekatkan diri kepada Allah SWT
• Membalas jasa baik ibu bapa, terutamanya semasa mereka telah tua dan uzur
INDIVIDU

Memberikan ketenangan dalam hidup
Membentuk sikap bertanggungjawab kepada pasangan suami isteri dan anak-anak
Melahirkan zuriat yang sah dan baik
Dapat melaksanakan tuntutan agama melalui perkahwinan
Menjamin keluhuran peribadi yang tinggi.
MASYARAKAT

Melahirkan sebuah masyarakat yang bertanggungjawab.
Menjadikan masyarakat maju, aman dan sejahtera
Melahirkan ikatan persaudaraan yang kukuh
Mengelakkan kekacauan dan huru-hara dalam masyarakat
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 153

CARA PERKAHWINAN MENJADI IBADAT:
• Segala peraturan perkahwinan adalah mengikut hukum Islam
• Suami isteri hendaklah menunaikan tanggungjawab dengan adil
• Perkahwinan yang mengikut sunnah Rasulullah s.a.w
• Matlamat perkahwinan adalah untuk membentuk generasi yang soleh dan
bertamadun

• Kesucian keturunan, maruah dan kehormatan manusia terpelihara
• Meramaikan zuriat manusia
• Akan memuliakan keturunan manusia dengan menjauhi perbuatan
zina yang boleh merosakkan keturunan
Menjamin
keturunan
manusia
• Menjadikan seseorang itu berdisiplin dan bertanggungjawab
terhadap tugas masing-masing
• Dapat menyalurkan naluri seks secara halal dan terurus
• Dapat memupuk perasaan kasih sayang dan hubungan mesra dalam
keluarga
Membentuk
akhlak
manusia
• Akan memberikan ketenangan jiwa melalui hubungan kasih-sayang
yang harmoni
• Dapat menyelamatkan diri daripada gejala sosial dan maksiat
• Dapat memupuk hubungan silaturahim sesama manusia
Menjamin
kebahagiaa
n hidup
Punca Keutuhan Sesebuah Perkahwinan
• Semua pihak menjalankan tanggungjawab terhadap rumahtangga dengan
sempurna mengikut bidang dan tugas masing-masing
• Mengamalkan segala perintah agama dan menjauhi maksiat dalam keluarga
• Mengamalkan sikap hormat menghormati dan berkasih sayang dalam keluarga
• Sentiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan berbelanja mengikut
kemampuan
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 154

1. Setiap pasangan mestilah melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan ikhlas
2. Mewujudkan hubungan silaturahim dikalangan anggota keluarga setiap pasangan
3. Sentiasa tegur menegur dan nasihat menasihati antara satu sam a lain
4. Sentiasa menjauhi perkara mungkar dalam rumahtangga
5. Sentiasa menjaga amanah dalam kehidupan berumahtangga
6. Setiap pasangan mestilah sedia bermaaf-maafan dan tidak membesarkan isu yang
remeh temeh
7. Segera menyelesaikan setiap masalah yang timbul dan merujuk kepada mereka yang
pakar jika timbul sebarang masalah
8. Saling memenuhi keperluan pasangan masing-masing
9. Sentiasa berusaha untuk mengukuhkan ekonomi rumahtangga
Jika sesuatu masalah dalam rumahtangga tidak dapat diselesaikan dan boleh menimbulkan
masalah dan keburukan yang lebih besar kepada pasangan tersebut, Islam membenarkan
pembubaran perkahwinan melalui tiga cara sebagai jalan terakhir.
Fasakh

Pembatalan ikatan perkahwinan atau perceraian yang
berlaku melalui keputusan yang ditetapkan oleh pihak
kadi / mahkamah, disebabkan syarat-syarat yang tidak
dipenuhi oleh pasangan terbabit pada masa akad nikah
Khuluk

Perceraian yang berlaku atas
kemahuan isteri dengan
membayar ganti rugi kepada
suami
Talak

Iaitu pembubaran ikatan perkahwinan yang
sah dengan lafaz talak atau yang sama erti
dengannya
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 155

Hikmat Pembubaran perkahwinan ( Perceraian )
Walaupun perceraian merupakan perkara harus yang sangat di benci oleh Allah SWT,
namun Islam membenarkan berlakunya perceraian berdasarkan sebab-sebab berikut
• Untuk memberi peluang kepada pasangan yang tiada persefahaman untuk
memulakan hidup baru dengan pasangan yang lain pula
• Untuk memberikan ketenangan kepada kedua belah pihak kerana telah dapat
mengatasi masalah masing-masing
• Untuk memberi peluang kepada pasangan suami isteri yang bermasalah untuk
menginsafi kesilapan masing-masing
• Untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan dan pergaduhan yang
berpanjangan
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 156
KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Falsafah munakahat bermaksud
A Ikatan untuk memupuk kasih sayang suami isteri
B Ikatan untuk merapatkan hubungan silaturrahim suami isteri
C Ikatan antara suami isteri untuk membina keluarga secara sah
D Ikatan yang teguh antara lelaki dan perempuan melalui akad nikah yang
sah

2 Antara tanggungjawab isteri ialah
A Memberikan kasih sayang kepada anak-anak
B Mendidik anak dengan didikan yang sempurna
C Membelanjakan harta suami dengan berhemah untuk diri sendiri
D Taat kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan
syarak

3 Kebahagiaan rumah tangga boleh dicapai dengan cara
i Bertanggungjawab antara satu sama lain
ii Mengadu kepada ibu bapa mengenai masalah rumah tangga
iii Sentiasa bertoleransi dan bertolak ansur
iv Menjauhi perkara mungkar

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

4 Antara berikut merupakan punca keruntuhan perkahwinan kecuali
i Tidak mengutamakan diri sendiri sahaja
ii Rajin berusaha memenuhi keperluan keluarga
iii Tidak melaksanakan tanggungjawab
iv Menghayati Islam

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv
PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM
Unit 3 : Munakahat

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 1575 Dengan adanya institusi perkahwinan
i Nasab seseorang dapat diketahui
ii Masalah sosial tidak dapat diatasi
iii Maruah diri tidak terpelihara
iv Terpelihara daripada fitnah

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv


BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 6 hingga 20


Tuliskan istilah yang betul di dalam ruangan yang disediakan

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

6

Penceraian yang berlaku atas kemahuan
isteri dengan membayar gantirugi
kepada suami.


7

Penceraian menurut keputusan kadi
disebabkan tidak memenuhi syarat
semasa akad nikah.8

Pembubaran ikatan perkahwinan
menggunakan lafaz talak atau yang
seumpama dengannya.


Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.9

Penceraian merupakan perkara yang tidak dibolehkan
malahan dibenci oleh Allah s.w.t


10 Perkahwinan boleh memberikan ketenangan jiwa


11 Anak wajib menjaga maruah diri dan ibu bapa


12 Nikah pada bahasa bermaksud penyatuan

1
1
1
1

1

1

1

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 158Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam
ruangan yang disediakan mengenai kepentingan perkahwinan dalam Islam


X
Terhadap
individu
Y
Terhadap
masyarakat

Pernyataan Jawapan

13 Melahirkan zuriat yang sah
14 Melahirkan ikatan perpaduan yang kukuh
15 Menjamin keluhuran peribadi
16 Mengelakkan kekacauan


Carta di bawah menunjukkan rukun nikah

Tuliskan rukun-rukun nikah tersebut :

17 P : _______________

18 Q : _______________

19 R : _______________

20 S : _______________

1
1
1
1
Bakal Suami
P
Q
R
S
Rukun Nikah
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 159KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Perkahwinan amat dituntut oleh Islam.
Nyatakan pengertian perkahwinan dari segi bahasa dan istilah.

2 Jelaskan dua hikmat perkahwinan dalam Islam.

3 Jelaskan dua kriteria sesuatu perkahwinan yang boleh menjadi ibadat.

4 Jelaskan tiga tanggungjawab suami.

5 Perkahwinan dapat membentuk keluarga bahagia.
Nyatakan dua tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak.

6 Jelaskan dua tanggungjawab isteri.

7 Huraikan dua bukti perkahwinan dapat membentuk akhlak manusia.

8 Terangkan tiga faktor keruntuhan institusi perkahwinan.

9 Jelaskan dua bukti keengganan berkahwin boleh mendatangkan
keburukan.

10 Cadangkan dua cara penyelesaian masalah dalam perkahwinan.

11 Nyatakan tiga hikmat penceraian.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 160

PELAJARAN 6 UNIT 4 PELAJARAN 6 UNIT 4 PELAJARAN 6 UNIT 4 PELAJARAN 6 UNIT 4
FALSAFAH JENAYAH FALSAFAH JENAYAH FALSAFAH JENAYAH FALSAFAH JENAYAH

Dosa atau Kesalahan
Dari segi istilah syarak bermaksud setiap perbuatan
yang diharamkan oleh syarak sama ada berlaku terhadap
nyawa, anggota tubuh badan, harta dan
lain-lain lagi
Bahasa
Istilah
Syarak

• Mencuri
• Mengabaikan solat
• Minum arak
• Mengabaikan berpuasa pada
bulan Ramadan
• Berzina
Falsafah
Jenayah
Peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah
SWT. terhadap kesalahan yang melibatkan
pencerobohan terhadap nyawa, anggota tubuh badan,
serta harta benda manusia. Peraturan dan hukuman
yang ditetapkan itu adalah untuk menjamin keselamatan
dan kestabilan hidup manusia

• Mendedahkan aurat
• Rasuah
• Berkhalwat
• Menghisap dadah
• Lain-lain perbuatan dosa
Qisas Hudud
Takzir Diat
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 161


BIL KESALAAHN HUDUD HUKUMAN
1 Qazaf • Disebat 80 kali sebatan
2 Meminum arak • Disebat 40 kali sebatan
3 Mencuri • Dipotong tangan di pergelangan tangan
4

Merompak


• Sekiranya menggangu ketenteraman awam
hendaklah dipenjara atau dibuang daerah
• Jika mengambil harta tanpa membunuh,
hendaklah di potong tangannya
• Sekiranya membunuh hendaklah di bunuh
• Sekiranya merompak dan membunuh,
hendaklah di bunuh dan di palang
5

Berzina

• Jika belum berkahwin, hukumannya disebat
sebanyak 100 kali
• Jika telah berkahwin hukumannya di rejam
sehingga mati

6

Murtad
• Di bunuh setelah disuruh bertaubat dan di
beri tempoh yang tertentu
Pengertian Hudud
Batasan atau Sempadan
Dari segi Syarak hudud bermaksud kesalahan dan hukuman yang
ditetapkan
oleh syarak serta wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah SWT.
Bahasa
Istilah
Syarak
Hikmat / Kepentingan Hukum Hudud
1. Penjenayah tidak lagi berani mencuri harta orang lain, kesannya orang ramai dapat
mengumpul harta dengan selamat
2. Penjenayah akan insaf dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, kesannya
keamanan dapat diwujudkan dalam masyarakat
3. Manusia bebas bergerak untuk mencari harta tanpa takut hartanya dicerobohi dan
di rompak oleh orang lain
4. Akidah umat Islam terpelihara dan gejala murtada tidak akan berlaku secara
berleluasa
5. Maruah dan harga diri umat Islam akan terjaga
6. Maruah dan harga diri umat Islam akan terjaga
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 162BIL KESALAHAN QISAS HUKUMAN
1
Membunuh dengan
sengaja
• Dibunuh balas
2
Mencederakan anggota
tubuh badan
• Dicederakan sebagaiman dia
mencederakan mangsanya
Sebab segelintir umat Islam masih meragui hukum Hudud
• Jahil tentang hukum Islam
• Tiada keimanan kepada Allah SWT
• Lebih mementingkan keduniaan dan hawa nafsu
• Menganggap hukuman hudud ketinggalan dan menghalang kemajuan negara
• Menganggap hukuman hudud zalim
Pengertian Qisas
Qisas dari segi bahasa bermaksud mengikut sesuatu yang terdahulu
Dari segi syarak qisas bermaksud hukuman dan kesalahan yang telah
ditetapkan oleh syarak bagi kesalahan yang melibatkan kecederaan
anggota tubuh badan dan nyawa
Bahasa
Istilah
Syarak
• Dapat melindungi jiwa yang tidak berdosa daripada di zalimi, Contohnya
hanya orang yang bersalah sahaja yang akan dijatuhkan hukuman
• Pembalasan yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Contohnya
orang yang membunuh akan dikenakan hukuman bunuh
• Menjamin keamanan dan ketenteraman hidup manusia
Kepentingan Hukum Qisas
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 163BIL KESALAAHN TAKZIR HUKUMAN
1
• Kesalahan hudud atau qisas yang
tidak cukup bukti untuk disabitkan
kesalahan
2
• Kesalahan khalwat, mencuri yang
tidak cukup nisab dan sebagainya
3
• Perbuatan yang boleh menggangu
ketenteraman awam, seperti
mengumpat, rasuah, kesalahan
jalan raya dan sebagainya
• Nasihat
• Teguran
• Ancaman
• Pemulauan
• Peristiharan awam
• Denda
• Merampas harta benda
pesalah
• Sebatan
• Buang Daerah
• Penjara
Pengertian Takzir
Mencegah atau menahan
Dari segi syarak takzir bermaksud kesalahan dan hukuman yang tidak
ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada budi bicara hakim atau
kadi untuk menentukannya
Bahas
Istilah
Syarak

1. Nasihat yang baik mampu membaiki diri
2. Pesalah akan insaf diatas kesilapan yang dilakukan
3. Pesalah akan terhina dan hidupnya tersisih
4. Pesalah akan malu dengan kesalahan yang telah dilakukannya
5. Menakutkan orang ramai dengan hukuman yang dikenakan
6. Supaya penjenayah tersisih daripada masyarakat dan memulakan hidup
baru ditempat yang baru
Kepentingan hukuman Takzir
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 164


• Memberikan jaminan sosial kepada masyarakat dalam soal ganti rugi
• Memberi peluang kepada penjenayah untuk bertaubat atas kesalahan yang
dilakukannya secara tidak sengaja
• Membuktikan bahawa ajaran Islam menganjurkan umatnya supaya bermaaf-
maafan
• Mengelakkan keluarga mangsa membalas dendam dan membelakangi undang-
undang
• Memberikan pengajaran kepada masyarakat supaya menjauhi perbuatan
jenayah
Kepentingan hukum diat
Pengertian Diat
Membayar denda
Dari segi syarak diat bermaksud harta benda yang wajib diberikan
kepada waris orang yang di bunuh sebagai ganti hukuman qisas yang
tidak dapat dilaksanakan.
Bahasa
Istilah
Syarak
Kesalahan Diat Hukuman dikenakan
Pembunuhan yang dilakukan
secara tidak sengaja
• Pesalah akan dikenakan diat kepada keluarga
mangsa, manakala jumlahnya akan ditentukan
oleh mahkamah
Keistimewaan Hukum Jenayah Islam
Individu
• Individu akan insaf dan segera bertaubat kepada Allah SWT
• Menjaga nyawa dan keselamatan harta benda daripada dicerobohi
• Membentuk keperibadian muslim yang sejati
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 165


Masyarakat
• Memberi pengajaran dan keinsafan kepada masyarakat
• Mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni
• Mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab
Negara
•Negara bertambah maju
•Negara akan menjadi negara contoh kepada negara lain
•Negara aman dan damai
• Untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan negara dan masyarakat
• Untuk memberi pengajaran kepada penjenayah dan masyarakat
• Supaya perbuatan jenayah tidak berleluasa
• Perbuatan jenayah boleh merosakkan iman seseorang
• Jenayah boleh membinasakan diri dan kehidupan seseorang
• Jenayah boleh menimbulkan pergaduhan dalam masyarakat
• Perbuatan jenayah menyebabkan negara dan masyarakat berada dalam keadaan huru-
hara
Sebab Islam melarang perbuatan Jenayah
• Hukuman jenayah Islam adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan
• Hukuman dalam jenayah Islam adalah tegas dan keras, menyebabkan penjenayah takut
untuk mengulangi lagi perbuatan jenayah. Kesannya negara menjadi aman
• Hukumannya mengandungi unsur pendidikan kepada penjenayah dan masyarakat
• Untuk membentuk keperibadian muslim yang sejati
• Untuk menjauhkan diri daripada perbuatan jenayah
• Memberi kesedaran dan pengajaran kepada penjenayah dan
orang ramai
• Membuktikan bahawa Islam memandang keji kepada perbuatan
jenayah
Hikmat Allah
menetapkan
hukuman kepada
penjenayah
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 166


Perbezaan antara hukum jenayah Islam dengan bukan Islam
Kuasa pengampunan teletak pada
mahkamah
Kuasa pengampunan hukum qisas ditangan
keluarga mangsa
Tiada keberkatan dan rahmat daripada
Allah SWT
Pelaksanaannya akan mendapat berkat
dan keredaan Allah SWT
Digubal hasil daripada pendapat dan
pengalaman pihak beruasa
Ciptaan Allah SWT
Hukum Jenayah Bukan Islam Hukum Jenayah Islam
• Mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya dalam kehidupan
seharian
• Mengetahui kesan daripada perbuatan jenayah
• Mengenakan hukuman yang setimpal keatas penjenayah
supaya menjadi teladan kepada orang lain
• Mendalami ilmu dan pengetahuan mengenai jenayah
Cara
menghindarkan
diri daripada
perbuatan
jenayah
Bukti Pelaksanaan hukum jenayah Islam dapat menyelesaikan pelbagai
masalah jenayah dalam negara
• Pelaksanaan Hukum hudud seperti memotong tangan bagi kesalahan mencuri, kesannya
akan menjauhkan manusia daripada perbuatan mencuri kerana takut tangannya dipotong
• Pelaksanaan hukuman qisas seperti bunuh balas keatas pembunuh, kesannya boleh
memberi pengajaran dan iktibar serta menakutkan orang lain daripada melakukan
pembunuhan
• Pelaksanaan hukum takzir contohnya hukuman buang daerah ketas kesalahan berjudi,
kesannya orang ramai takut untuk melakukan perbuatan tersebut
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 167


Maksud Taubat
Syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah:
• Bertaubat dengan ikhlas
• Menyesali dosa yang telah dilakukan
• Berhenti daripada melakukan dosa-dosa tersebut
• Benci kepada perbuatan tersebut jika dilakukan oleh orang lain
• Jika kesalahan tersebut melibatkan manusia, pesalah mestilah meminta maaf
daripada nya
Kesal dengan dosa yang telah dilakukan dan berazam tidak akan
melakukannya lagi
Kepentingan taubat:
• Orang yang bertaubat mendapat keampunan dan petunjuk daripada Allah SWT
• Memperoleh kemenangan dan ketenangan jiwa
• Menjadikan orang yang bertaubat sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah
SWT
• Akan melahirkan perasaan bersalah dan penyesalan kepada penjenayah
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 168

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Perbuatan yang diharamkan oleh syarak sama ada berlaku terhadap nyawa,
diri dan harta merujuk kepada

A Pencerobohan
B Gejala sosial
C Kesalahan
D Jenayah

2 Keistimewaan hukum jenayah Islam kepada individu ialah
A Menjaga nyawa dan keselamatan harta daripada dicerobohi
B Mewujudkan keamanan dalam masyarakat
C Mewujudkan kemajuan dalam negara
D Perpaduan kaum dapat dieratkan

3 Hukuman Qisas boleh dijatuhkan kepada penjenayah berikut kecuali
A Baligh
B Berakal
C Berniat jahat
D Dilakukan dengan sengaja

4 Manakah antara berikut yang salah mengenai kesalahan dan hukumannya?

Kesalahan Hukuman
A Merompak harta tanpa membunuh Penjara
B Zina bagi yang belum kahwin Disebat 100 kali
C Kesalahan jalan raya Denda
D Minum arak Disebat 40 kali


5 Ali menembak Zainal yang disangka rusa ketika berburu di hutan

Situasi di atas boleh dihukum secara
i Takzir
ii Hudud
iii Qisas
iv Diat

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM
Unit 4 : Falsafah Jenayah

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 169

6 Berikut merupakan perlakuan jenayah menurut Islam
i Tidak menunaikan solat zohor ketika musafir
ii Tidak berpuasa pada bulan Ramadan
iii Memakai baju pelbagai fesyen
iv Mengumpat

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

7 Syarat-syarat taubat ialah
i Taubat dengan hati yang ikhlas
ii Mengulangi kesilapan yang sama
iii Menyesal atas dosa yang dilakukan
iv Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan kepada manusia

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

8 Ahmad telah menuduh rakannya yang telah berkahwin melakukan zina tanpa
sebarang bukti

Apakah hukuman yang boleh dikenakan keatas Ahmad
A Disebat 40 kali
B Disebat 80 kai
C Direjam sampai mati
D Dipenjarakan dalam tempoh tertentuBuku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 170


BAHAGIAN B : Respon terhad.


Lengkapkan pernyataan tentang perbezaan hukum jenayah
Islam dan hukum jenayah bukan Islam.
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Bil Hukum Jenayah Islam Hukum Jenayah Bukan Islam

9

Berdasarkan
___________________________
Berdasarkan pendapat
manusia


10


Kuasa pengampunan hukum
qisas berada pada keluarga
mangsa
Kuasa pengampunan
berada pada _______________


11

Hukumannya
bermatlamatkan
__________________sejagat
Hukumannya
bermatlamatkan kebendaan


12

Berjaya mendidik jiwa
manusia
______________ mendidik jiwa
manusiaTuliskan istilah yang betul di dalam ruangan yang disediakan

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
13 Kesalahan dan hukuman yang
ditetapkan oleh syarak serta wajib
dilaksanakan sebagai menunaikan hak
Allah s.w.t


14

Hukuman yang melibatkan kecederaan
tubuh badan dan nyawa


15

Hukuman yang tidak ditetapkan oleh
syarak


16

Harta benda yang wajib diberikan
kepada waris orang yang dibunuh


17


Menuduh seseorang yang baik
melakukan zina tanpa bukti

1
1
1
1


1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 171


Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.18 Kesalahan khalwat dikategorikan di bawah hukum takzir


19

Kepentingan hukum diat adalah untuk membuktikan
jaminan sosial kepada masyarakat dalam soal ganti rugi


20

Hukuman qisas tidak boleh dijatuhkan ke atas orang
yang berniat jahat


21

Orang yang mengganggu ketenteraman awam
hendaklah dipenjara dan dibunuh


22

Hukuman ke atas kesalahan merompak dan membunuh
ialah dibunuh serta dipalangTentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam
ruanganyang disediakan.

Faedah mengamalkan
Perundangan Islam

X Hudud Y Qisas

Pernyataan Jawapan

23 Kesalahan membunuh
24 Hukuman berupa menunaikan hak Allah s.w.t
25 Kesalahan zina


26

Boleh diganti dengan diat bagi kesalahan yang tidak
disengajakan


1

1

1

1

1

1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 172Carta di bawah menunjukkan jenis kesalahan yang boleh dijatuhkan hukuman
hudud
Tuliskan golongan-golongan tersebut :

27 P : ___________

28 Q : ___________

29 R : ___________

30 S : ___________


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Nyatakan maksud falsafah jenayah Islam.

2 Jelaskan pengertian istilah berikut menurut syarak :
A) Qisas
B) Hudud
C) Takzir
D) Diat

3 Jelaskan tiga hikmat pelaksanaan hukum qisas dan hudud.

4 Terangkan tiga hikmat pelaksanaan hukum diat.

5 Jelaskan bukti pelaksanaan hukum jenayah berteraskan Islam dapat
menyelesaikan pelbagai masalah negara.

6 Sesetengah orang beranggapan hukuman bunuh terhadap orang
murtad dianggap zalim.
Nyatakan alasan anda untuk menolak pendapat tersebut.
Zina
P
Q
Minum Arak
R
S
Kesalahan Hudud
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 173

7 Jelaskan cara menangani masalah minum arak dalam kalangan
remaja sekolah.

8 Terangkan kesan perbuatan mencuri dan merompak ke atas
masyarakat.

9 Perbuatan mencuri masih berleluasa walaupun hukuman dijatuhkan
ke atas pesalah.
Jelaskan tiga faktor perbuatan tersebut masih berlaku.

10 Jelaskan cara mengatasi masalah kecurian menurut Islam.

11 Jelaskan tiga perbezaan antara hukum jenayah islam dengan hukum
jenayah bukan Islam.

12 Nyatakan keistimewaan hukum jenayah Islam terhadap individu

13 Nyatakan maksud jenayah berserta contoh.

Seorang lelaki dibicarakan di mahkamah syariah atas kesalahan minum
arak

14 Apakah jenis jenayah menurut Islam bagi situasi di atas

15 Apakah hukuman yang sepatutnya dijatuhkan oleh hakim bagi
kesalahan di atas menurut hukum syarak


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 174

PELAJARAN 7 PELAJARAN 7 PELAJARAN 7 PELAJARAN 7
ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
MASALAH MENURUT I MASALAH MENURUT I MASALAH MENURUT I MASALAH MENURUT ISLAM SLAM SLAM SLAM

Penyelesaian masalah menurut Islam bermaksud menyelesaikan masalah umat manusia
dilakukan berasaskan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT dengan mengambil
kira semua aspek kehidupan manusia yang meliputi ekonomi, politik, sosial, perundangan
dan sebagainya.
• Dapat menambahkan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT
• Dapat memberi ketenangan dalam kehidupan kerana masalah dapat diselesaikan
sehingga ke akar umbi
• Dapat membangkitkan semangat untuk berusaha dengan lebih bersungguh-
sungguh dan tidak mudah berputus asa untuk menyelesaikan masalah tersebut
Diri dan Keluarga
Masyarakat
• Keadilan dapat ditegakkan dalam masyarakat kerana cara penyelesaian masalah secara
Islam amat mementingkan keadilan kepada semua.
• Dapat melahirkan semangat bekerjasama dan perpaduan dalam masyarakat, kerana
penyelesaian masalah secara Islam memerlukan penglibatan semua pihak.
• Masyarakat dapat hidup dengan aman dan selesa, kerana masalah dapat diselesaikan
dengan berkesan
Negara
• Negara akan menjadi lebih maju dan di pandang tinggi oleh negara luar.
• Perpaduan rakyat akan bertambah kukuh
• Gejala sosial dan kemungkaran dalam negara dapat dihapuskan
1. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah semula jadi manusia, kerana agama Islam
adalah agama yang cintakan keamanan , kebaikan dan bencikan sesuatu yang boleh
membawa kemusnahan sama seperti kehendak semula jadi manusia.
2. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna dan meliputi semua aspek kehidupan
manusia sama ada dari segi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.
3. Islam memberi keadilan kepada semua manusia tanpa mengira kedudukan, pangkat dan
keturunan seseorang.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 175


Al-Quran
• Al-Quran merupakan sumber utama penyelesaian masalah menurut Islam.
Segala hukum dan peraturan dalam Islam adalah sesuai dengan fitrah
semula jadi manusia dan kekal hingga ke hari akhirat.
As-
Sunnah
• As-Sunnah merupakan sumber penyelesaian yang kedua selepas al-
Quran kerana as-sunnah merupakan penerang dan penjelas kepada
segala isi kandungan Al_Quran
Al-Ijmak
• Ijmak merupakan sumber penyelesaian masalah yang ketiga dalam Islam,
di mana jika terdapat sesuatu masalah yang tidak dinyatakan dengan jelas
dalam al-Quran dan Sunah maka Ijmaklah akan menjadi rujukan.
Qias

• Qias merupakan sumber keempat bagi menyelesaikan masalah dalam
Islam, jika penyelesaian masalah tersebut tidak dinyatakan dengan jelas
dalam ketiga-tiga sumber yang terdahulu.
Sumber-sumber sampingan dalam menyelesaikan masalah
• Al-Masalihul Mursalah
• Istihsan
• Uruf.


1. Islam telah mensyariatkan pelbagai peraturan dan hukum dalam mengawal setiap
aktiviti manusia agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Contohnya
hukum akidah, hukum etika dan hukum amaliyyah.
2. Islam juga telah menyediakan cara penyelesaian sesuatu masalah dengan terperinci
dan bersistematik. Contohnya dalam menyelesaikan masalah pembuangan bayi Islam
telah mengharamkan semua unsur yang boleh membawa kepada masalah tersebut
seperti pergaulan bebas dan perzinaan
3. Islam menyediakan pembalasan ke atas semua perbuatan manusia sama ada di dunia
dan akhirat, di mana jika seseorang itu terlepas daripada menerima pembalasan
semasa di dunia , dia akan mendapat pembalasan semasa di akhirat.
Bukti Islam mampu menyelesaikan masalah
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 176


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Penyelesaian masalah secara Islam ialah menyelesaikan masalah manusia
berdasarkan syariat Islam yang merangkumi seluruh aspek _____________manusia.

A Masalah
B Peraturan
C Kehidupan
D Perundangan

2 Terangkan matlamat menyelesaikan masalah menurut Islam terhadap negara.

A Masalah dapat dikawal
B Dapat mengenal pasti masalah
C Memajukan ekonomi dan sosial
D Membangkitkan semangat nasionalisme

3 Pilih pernyataan yang menerangkan matlamat penyelesaian masalah terhadap
masyarakat.

i Hidup dengan aman dan selesa
ii Membangkitkan keadilan
iii Melahirkan semangat bekerjasama
iv Membangkitkan semangat untuk berusaha

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, ii dan iv
D ii, iii dan iv

4 Mengapakah penyelesaian masalah mesti dilakukan secara Islam?

A Masalah tidak berulang
B Masalah tidak menjadi lebih teruk
C Masalah dapat diselesaikan dengan mudah
D Masalah dapat diselesaikan secara menyeluruhPELAJARAN 7 : ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN MASALAH
MENURUT ISLAM
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 177

5 Al-Quran
Al-Hadis
Al-Ijmak
Al-Qias

Perkara di atas berkaitan dengan
A Sumber penyelesaian masalah
B Langkah penyelesaian masalah
C Matlamat penyelesaian masalah
D Kemampuan Islam menyelesaikan masalah

6 Nyatakan sumber sampingan penyelesaian masalah menurut Islam selain
daripada sumber yang telah disepakati ulama.

i Uruf
ii Sanad
iii Al-Istihsan
iv Al-Masalihul Mursalah

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii,iii dan iv

7 Islam telah mengamalkan pelbagai hukum dan peraturan.
Islam menyediakan balasan atas semua perbuatan.

Pernyataan di atas berkaitan dengan:
A Penyelesaian masalah
B Sumber penyelesaian masalah
C Matlamat penyelesaian masalah
D Kemampuan Islam menyelesaikan masalahBuku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 178

BAHAGIAN B

Soalan 8 hingga 11 : Respon terhad

Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

8. Penyelesaian masalah secara Islam bermaksud
menyelesaikan masalah manusia berasaskan _________ dan
al-hadis yang merangkumi semua aspek kehidupan seperti
ekonomi, politik, sosial dan perundangan.


9.Penyelesaian masalah berdasarkan Islam memberikan
___________ kepada manusia tanpa mengira pangkat dan
kedudukan mereka.


10.


Hukuman orang yang mencuri telah ditetapkan dalam al-
Quran, iaitu __________________.


11.


Islam menyediakan balasan atas semua __________ manusia,
sama ada di dunia dan di akhirat.Soalan 12 hingga 15

Tulliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam
ruangan yang disediakan.

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

12.Merupakan sumber utama
penyelesaian masalah kehidupan
manusia.


13.Penjelasan kepada kandungan al-
Quran yang umum.


14.Kesepakatan ulama dalam
menentukan sesuatu hukum.


15.Menghubungkan hukum yang tidak
ada nas kepada hukum yang ada nas
kerana persamaan illat.


1
1
1
1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 179

Soalan 16 hingga 23

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( x ) pada pernyataan yang SALAH.16.

Al-Quran merupakan sumber penyelesaian masalah yang
ketiga dalam Islam.


17.

Penyelesaian masalah secara Islam tidak dapat
menyelesaikan masalah secara menyeluruh.


18.

Penyelesaian masalah secara Islam dapat menjamin
kebahagiaan hidup.


19.

Islam dapat menyelesaikan semua masalah kehidupan
manusia di dunia.


20.

Penyelesaian masalah secara Islam memberikan keadilan
kepada manusia.


21.

Sistem Kapitalis dapat menyelesaikan masalah ekonomi
semasa.


22.

Perpaduan ummah hanya dapat diwujudkan dengan
perlaksanaan sistem demokrasi.


23.

Penyelesaian masalah secara Islam adalah menepati
kehendak semua manusia.


1

1

1

1

1

1

1

1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 180

Carta di bawah menunjukkan sumber penyelesaian masalah secara Islam.


Nyatakan perkara P dan Q bagi rajah di atas

24. P : ____________________________

25. Q : ____________________________

Padankan pernyataan di bawah:

Matlamat Penyelesaian Masalah
(X)
Diri dan Keluarga
(Y)
Masyarakat
(Z)
Negara

Huraian Jawapan
26. Menegakkan keadilan dalam masyarakat.
27. Menghapuskan gejala sosial dan kemungkaran.
28. Memberikan ketenangan dalam kehidupan.


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1. Berikan definisi penyelesaian masalah menurut Islam ?

2. Islam diturunkan oleh Allah s.w.t. bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapi oleh manusia.
Nyatakan matlamat penyelesaian masalah secara Islam .


3. Jelaskan matlamat penyelesaian masalah terhadap individu.

4. Terangkan matlamat penyelesaian masalah terhadap masyarakat.

5. Huraikan matlamat penyelesaian masalah terhadap negara.


AL-HADIS
P

Q

AL-QURAN
SUMBER
PENYELESAIAN
MASALAH
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 181


6. Penyelesaian masalah mesti dilakukan menerusi Islam. Huraikan pernyataan
tersebut.

7. Senaraikan sumber-sumber utama penyelesaian masalah secara Islam.

8. Nyatakan sumber-sumber sampingan penyelesaian masalah secara Islam.

9. Islam mampu menyelesaikan masalah. Buktikan.

10. Bagaimanakah al-Quran menyelesaikan masalah kehidupan manusia.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 182

PEL PEL PEL PELAJARAN 8 AJARAN 8 AJARAN 8 AJARAN 8
CARA PENYELESAIAN MASALAH CARA PENYELESAIAN MASALAH CARA PENYELESAIAN MASALAH CARA PENYELESAIAN MASALAH

• Mengenal pasti masalah yang berlaku

• Mengenalpasti punca masalah secara terperinci dan menyeluruh

• Menguji kaedah dan strategi untuk menyelesaikan masalah

• Melakukan penilaian semula.
1. Niat : Mempunyai niat yang betul dan baik untuk menyelesaikan masalah
2. Keazaman : Mempunyai keazaman yang tinggi untuk menyelesaikan masalah yang
berlaku
3. Tindakan : Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah mestilah betul dan
menepati kehendak syarak
4. Tawakal : Iaitu berserah kepada Allah SWT untuk menentukan kejayaannya setelah
segala usaha dan ikhtiar dilakukan dengan sempurna dan bersungguh-
sungguh
5. Muhasabah : Iaitu menilai kelemahan dan kekuatan diri sendiri dalam usaha untuk
menyelesaikan masalah
• Melalui al-Quran
• Melalui al-Hadis
• Melalui tindakan yang betul dari
pemerintah
• Melalui nasihat yang bijaksana
• Melalui dakwah yang berkesan
• Melalui pendidikan yang betul
• Melalui doa
• Melalui kesungguhan bekerja
• Melalui pegangan kepada agama
Islam yang teguh
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 183


Melalui Al-Quran
Al-Quran merupakan sumber utama penyelesaian masalah menurut
Islam. Segala hukum dan peraturan dalam Islam adalah sesuai dengan
fitrah semula jadi manusia dan kekal hingga ke hari akhirat serta sesuai
digunakan pada setiap masa, keadaan dan tempat
Isi
kandungan
al-Quran
bolehlah
dibahagikan
kepada 5
perkara
iaitu
•Mengandungi hukum ibadat seperti kewajipan solat, puasa, zakat dan
haji
• Mengandungi undang-undang yang menjaga kepentingan umat
manusia dan sesuai dipraktikkan di semua tempat, masa dan keadaan
• Mengandungi ilmu pengetahuan seperti ilmu geografi, matematik,
• Mengandungi contoh dan teladan daripada kisah umat-umat yang
terdahulu, seperti kisah nabi Yusuf dengan sudaranya, kisah Firaun
dan sebagainya
• Mengandungi perkara mengenai keesaan Allah SWT atau tauhid dan
keimanan terhadap perkara ghaib seperti surga, neraka, dosa, pahala
dan sebagainya
Melalui al-Hadis
Al-hadis merupakan sumber rujukan yang kedua selepas al-Quran dan
ia juga merupakan pentafsir dan penguat kepada al-Quran. Jika
sesuatu hukum tidak dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran, maka
perkara tersebut akan di rujuk kepada al-hadis
Melalui nasihat
yang bijaksana
Melalui
tindakan oleh
pemerintah
Pemerintah bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah yang
berlaku dalam negara. Rakyat pula mestilah mematuhi keputusan yang
telah dibuat oleh pihak pemerintah
• Nasihat mestilah dilakukan dengan cara yang bijaksana agar tidak
menyinggung perasaan orang yang dinasihati. Amalan nasihat
menasihati dapat menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan hidup
dalam masyarakat
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 184


Melalui
pendidikan
• Pendidikan yang sempurna dapat menjamin kehidupan seseorang
kearah yang lebih baik. Melalui pendidikan manusia dapat
mengeluarkan diri mereka daipada pelbagai masalah seperti kejahilan,
mudah berputus asa dan malas untuk berusaha
Cara berdakwah
yang berkesan
• Dengan cara memberi penerangan dan penjelasan tentang
kebenaran dan keindahan Islam mengikut kemampuan orang
yang mendengar
• Dengan cara memberi nasihat yang baik melalui contoh
teladan yang terpuji
• Dengan cara mengadakan perbincangan dan perbahasan
yang baik dalam bentuk ceramah, forum dan sebagainya
• Dengan cara menyalurkan khidmat kebajikan yang dapat
memenuhi keperluan masyarakat
• Dengan cara memberi penerangan dan ilmu pengetahuan
yang sempurna
Dakwah merupakan satu usaha untuk mengubah suatu keadaan yang
belum Islam kepada keadaan yang mempunyai nilai-nilai Islam. Ia
merupakan suatu kewajipan keatas semua umat Islam. Melalui aktiviti
dakwah manusia dapat didekatkan kepada perkara kebaikan dan
menjauhi daripada perkara kejahatan. Usaha dakwah mestilah
dilakukan secara berterusan tanpa mengira masa, tempat dan keadaan
Melalui
Dakwah
Melalui
Doa
Doa ialah cara untuk memohon kebaikan atau menolak sesuatu keburukan
kepada Allah SWT. Seseorang yang menghadapi masalah mestilah berdoa
kepada Allah SWT supaya masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan
dengan baik, setelah segala usaha dilakukan dengan sempurna
Adab-adab berdoa
• Berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT
• Berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar
• Berkeadaan khyusuk dan tenang
• Berdoa dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh serta tidak berputus asa
• Melunakkan suara ketika berdoa
• Memulakan doa dengan memuji Allah SWT dan mengakhiri doa dengan berselawat
keatas nabi Muhammmad SAW
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 185


Melalui Kesungguhan
bekerja
Bekerja dengan bersungguh-sungguh merupakan
asas kejayaan. Melalui bekerja dengan bersungguh-
sungguh, masalah dapat diselesaikan dengan baik.
• Pegangan agama yang teguh menjadikan seseorang
itu tidak mudah berputus asa dan sentiasa berusaha
untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan
sempurna
Melalui Pegangan
agama yang teguh
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 186


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Antara berikut, yang manakah langkah penyelesaian masalah seperti yang
dianjurkan oleh Islam.

A Mengenal pasti setiap yang berlaku.
B Tidak perlu kepada penilaian semula.
C Tidak menitikberatkan punca masalah.
D Menghukum orang yang melakukan punca masalah.

2 Niat Keazaman Tindakan Tawakkal Muhasabah

Carta aliran di atas menerangkan:
A Kesan penyelesaian masalah.
B Langkah penyelesaian masalah.
C Amalan dalam penyelesaian masalah.
D Perlakuan dalam penyelesaian masalah.

3 Tawakal bermaksud.........................

A Berserah diri kepada Allah s.w.t. dengan melakukan segala perintah dan
ajaran-Nya.
B Berserah diri kepada Allah s.w.t. dengan meyakini sepenuh hati keesaan
dan kekuasaan-Nya
C Berserah diri kepada Allah s.w.t. setelah berusaha bersungguh-sungguh
melakukan sesuatu.
D Berserah diri kepada Allah s.w.t. denga memohon ampun serta berjanji
tidak akan melakukan dosa lagi.

4 Manakah antara berikut bukan ciri orang yang bertawakal kepada Allah s.w.t?

A Sentiasa berdoa.
B Reda dengan ketentuan Ilahi.
C Berusaha bersungguh-sungguh.
D Meyakini takdir Allah s.w.t.. tidak akan berubah.

PELAJARAN 8 : CARA PENYELESAIAN MASALAH
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 187

5 Kepentingan tawakkal adalah:

i Meyakini takdir tidak akan berubah.
ii Reda dengan ketentuan Allah s.w.t.
iii Bersyukur dengan nikmat Allah s.w.t.
iv Menguatkan azam untuk terus berusaha.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

6 Antara berikut yang manakah tidak benar tentang amalan dalam penyelesaian
masalah.

A Melalui kesungguhan bekerja.
B Melalui nasihat yang bijaksana.
C Melalui pegangan agama yang teguh.
D Melalui pembahagian tugas yang praktikal.

7 Berikut adalah cara berdakwah yang berkesan kecuali:

A Memberikan penerangan yang jelas.
B Menyalurkan khidmat amal kebajikan.
C Meraikan perayaan pelbagai agama.
D Mengadakan perbincangan yang baik.

8 Adab – adab berdoa ialah:

i Hati yang ikhlas.
ii Berpakaian baru.
iii Melunakkan suara.
iv Mengadap kiblat.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

9 Amalan dalam penyelesaian masalah ialah:

i Melalui al-Qias.
ii Melalui al-Quran.
iii Melalui tindakan pemerintah.
iv Melalui kesungguhan bekerja.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan ivBuku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 188

10 Perbuatan menilai diri sendiri

Pernyataan di atas berkaitan dengan:
A Niat
B Tawakal
C Keazaman
D Muhasabah

11 Apakah kepentingan melakukan penilaian semula dalam menyelesaikan sesuatu
masalah secara Islam.

i Memuaskan hati semua pihak.
ii Memberikan keadilan kepada masyarakat.
iii Memastikan keberkesanan dan kesempurnaan.
iv Mendapat kepujian dan perhatian masyarakat.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

Soalan 12 berdasarkan gambarajah di bawah.
Carta aliran di atas merupakan langkah yang diambil untuk menyelesaikan
sesuatu masalah.
12. X ialah:
A Melakukan penilaian semula.
B Menerangkan akibat perbuatan berkenaan.
C Mengenal pasti punca masalah secarfa terperinci.
D Memberi nasihat secara berhemah.Mengenal pasti masalah yang berlaku.
X
Mengenal pasti kaedah dan strategi untuk menyelesaikan masalah
Menguji dan mengaplikasi kaedah penyelesaian masalah.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 189


BAHAGIAN B : Respon terhad

Soalan 13 hingga 18


Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


13._________ sesuai dirujuk bagi menyelesaikan masalah pada
setiap masa, keadaan dan tempat.


14.____ adalah cara memohon kebaikan atau menolak sesuatu
keburukan kepada Allah s.w.t.


15.Kewajipan mengeluarkan ______ dan sedekah dapat
mengeratkan perpaduan dan merapatkan jurang ekonomi
antara golongan kaya dengan miskin.


16.Dalam mewujudkan negara yang aman, ___________
hendaklah menyelesaikan masalah berpandukan hukum
Islam.


17.Setiap perbuatan bergantung kepada _____ individu.


18.Setelah berusaha kita hendaklah __________ kepada Allah
s.w.t.


Soalan 19 hingga 22

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam
ruangan yang disediakan.

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
19.
Berserah diri kepada Allah setelah
berusaha.

20. Suatu perbuatan menilai diri sendiri.

21.
Permintaan kepada Allah s.w.t. untuk
memohon kebaikan atau menolak
bala.

22.
Menyeru manusia ke arah kebaikan
dan menjauhi kejahatan.


1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 190

Soalan 23 hingga 29
Untuk
kegunaan
Pemeriksa

Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( x ) pada pernyataan yang SALAH.


23.
Merujuk kepada orang yang berilmu merupakan salah
satu cara penyelesaian masalah secara Islam.


24.
Kemiskinan dapat diatasi dengan memberikan wang
sara diri kepada penganggur.


25.
Perbezaan warna kulit dan taraf hidup tidak
menghalang wujudnya kerjasama dan toleransi.


26.
Nasihat hendaklah secara bijaksana tanpa
menyinggung perasaan orang lain.


27. Punca masalah dikaji setelah dilakukan penilaian.


28.
Kaedah dalam penyelesaian masalah diperlukan
setelah mengenal pasti puncanya.


29.
Keazaman sudah memadai dalam menyelesaikan
sesuatu masalah.

Soalan 30 hingga 31

Carta di bawah menunjukkan asas amalan dalam penyelesaian masalah.

Nyatakan perkara P dan Q bagi rajah di atas

30. P : ____________________________

31. Q : ____________________________

1

1

1

1


1

1

1

Melalui
kesungguhan
bekerja
Melalui pegangan agama
Islam yang teguh

Q

P

AMALAN DALAM
PENYELESAIAN
MASALAH
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 191


Jawapan soalan berikut berdasarkan jadual di bawah:
Tuliskan sikap yang mesti diterapkan ke dalam diri seseorang dalam
menyelesaikan sebarang permasalahan.

32. P : ____________________________

33. Q : ____________________________

34. S : ____________________________

KERTAS 2

Jawapan semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.
1. Terangkan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam.

2. Senaraikan perlakuan utama dalam penyelesaian masalah.

3. Bagaimanakah cara penyelesaian masalah secara Islam?

4. Jelaskan sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh pendakwah.

5. Bagaimanakah cara berdakwah yang berkesan?

6. Mengapakah aktiviti dakwah mesti diteruskan?

7. Bagaimanakah cara anda berdakwah di sekolah?

8. Nyatakan adab-adab berdoa.

9. Jelaskan kesan doa terhadap peribadi muslim.

10. Jelaskan peranan kerajaan dalam menangani masalah kejahilan umat Islam.

11. Nyatakan takrif tawakal.

12. Apakah maksud muhasabah?

13. Terangkan kepentingan melakukan penilaian semula dalam menyelesaikan
sesuatu masalah secara Islam.

Niat
Tindakan
P
Q
R
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 192

PELAJARAN 9 PELAJARAN 9 PELAJARAN 9 PELAJARAN 9
ISU MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN ISU MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN ISU MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN ISU MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN MENURUT ISLAM MENURUT ISLAM MENURUT ISLAM MENURUT ISLAM

Pengertian membina perpaduan ummah.
Perpaduan ummah bermaksud manusia hidup dalam sebuah masyarakat yang sayang
menyayangi dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Perpaduan dalam Islam
meliputi semua manusia tanpa mengira keturunan, warna kulit, bahasa, bangsa dan pangkat
seseorang
Perpaduan ummah Islam sekarang ini telah menjadi begitu rapuh dan mudah dihancurkan
oleh anasir yang tidak bertanggungjawab. Ketiadaan perpaduan bukan saja menghancurkan
ummah Islam malahan memberi kesan yang buruk kepada agama Islam itu sendiri.

Melalui akidah,
Kepercayaan dan keyakinan kepada akidah yang sama, iaitu kepercayaan kepada Allah SWT
yang satu merupakan asas bagi mewujudkan perpaduan. Al-quran telah menjelaskan dasar
perpaduan Ummah dan melarang perpecahan
Melalui syariah:
• Syariat Islam telah mewujudkan pelbagai peraturan untuk mengeratkan perpaduan
sesama manusia seperti kewajipan berzakat dan sedekah bagi merapatkan jurang
perbezaan ekonomi antara golongan kaya dengan miskin.
• Islam mengharamkan perbuatan menyebarkan fitnah kepada orang lain dengan
mengenakan hukuman yang berat ke atas penyebar fitnah bagi mengekalkan
keharmonian dan perpaduan ummah
Melalui Akhlak:
• Islam memerintahkan umatnya supaya sentiasa bersifat toleransi dan hormat-
menghormati antara satu sama lain.
• Ajaran Islam menyuruh umatnya supaya sentiasa menyeru ke arah kebaikan dan
mencegah kejahatan dengan sentiasa melakukan amar makruf dan nahi mungkar
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 193


Cara untuk membentuk perpaduan ummah:

• Sentiasa mewujudkan perasaan kasih sayang antara satu sama lain dengan
sentiasa bertanya khabar dan sebagainya
• Bantu-membantu antara satu sama lain
• Menghormati hak-hak jiran seperti sentiasa tidak membuat bising
Kesan penyelesaian masalah Perpecahan ummah:

• Dapat menjana kekuatan ummah yang sejati
• Umat Islam akan menjadi umat yang diteladani dalam semua bidang kehidupan

Pengertian Kecemerlangan pendidikan:

Kecemerlangan dalam proses membentuk keperibadian manusia yang melibatkan
penyesuaian terbaik untuk perkembangan mental dan fizikal. Kecemerlangan ini tergambar
melalui intelektual, emosi, sikap dan tindakan manusia terhadap persekitarannya.
Kelemahan dalam bidang pendidikan akan menyebabkan umat Islam ketinggalan dalam
semua segi dan senang dijajah oleh negara asing
Melalui akidah,
• Meyakini bahawa Islam menyuruh umatnya supaya menuntut ilmu dengan
bersungguh-sungguh
• Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud “ Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina “
• Yakin bahawa orang yang berilmu akan dimuliakan oleh Allah SWT di dunia dan
akhirat.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 194


Cara untuk membentuk Kecemerlangan pendidikan :

• Membaca bagi menambahkan ilmu
• Sentiasa membuat analisis dan kajian
• Sentiasa berdisiplin dan menepati masa.
Kesan penyelesaian masalah kejahilan ummah:

• Mewujudkan budaya ilmu dalam masyarakat.
• Negara Islam akan menjadi pusat perkembangan Ilmu
Pengertian Kekuatan ekonomi :
Menggunakan segala daya usaha yang dibenarkan oleh syarak bagi mendapatkan sumber
ekonomi dan harta untuk membina dan membangun ekonomi.
Umat Islam dewasa ini merupakan umat yang lemah dari segi penguasaan ekonomi dan
kekayaan negara. Umat Islam hanya menjadi penonton kepada perkembangan ekonomi
yang dimainkan oleh orang lain
Melalui akidah,
1. Meyakini bahawa membangunkan ekonomi adalah merupakan cara mendekatkan diri
dengan Allah SWT, kerana terdapat ibadat-ibadat tertentu yang memerlukan harta bagi
melaksanakannya seperti zakat, haji, sedekah dan sebagainya.
2. Meyakini bahawa kemiskinan boleh membawa seseorang kepada kekufuran.
Melalui syariah:
1. Islam mewajibkan umatnya mencari harta melalui firman Allah SWT dalam Surah al-
Jumaah ayat 10 yang bermaksud : Apabila telah ditunaikan solat maka bertebaranlah
kamu di atas muka bumi dan carilah kurnia Allah SWT dan ingatlah kepada Allah SWT
sentiasa, semoga kamu beruntung.
2. Islam telah menyediakan pelbagai kaedah kegiatan ekonomi untuk membina kekuatan
ummah berdasarkan kepada prinsip-prinsip muamalah Islam.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 195


Cara untuk membentuk kekuatan ekonomi ummah :

• Bekerja dengan bersungguh-sungguh
• Menjaga kualiti barangan dan mutu kerja
• Berhemah dalam berbelanja
Kesan penyelesaian masalah kemunduran ekonomi ummah

• Negara Islam dapat menguasai ekonomi dan menjadi pusat perdagangan terkemuka
dunia.
• Negara Islam akan menjadi peneraju kepada perkembangan ekonomi dunia.
Pengertian Jati diri ummah :

Jati diri bermaksud umat Islam memiliki daya kreativiti,
inovatif dan produktif serta tidak mudah lemah semangat
dalam melaksanakan sesuatu dan sentiasa mempunyai
wawasan dalam kehidupan. Mampu menguruskan diri
sendiri dan menghasilkan produktiviti yang bermutu.
Umat Islam sering di hina dan di pandang rendah oleh
bangsa-bangsa lain kerana mereka tiada jati diri dan
lemah dalam semua bidang. Sedangkan umat Islam
merupakan umat yang terbaik kerana mereka
merupakan pilihan Allah SWT.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 196


Melalui akidah,
• Meyakini bahawa Allah SWT memandang mulia kepada orang-orang yang
mempunyai jati diri yang teguh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-
Munafiqun ayat 8 yang bermaksud : Kemuliaan itu hanyalah bagi Allah SWT, Rasul-
Nya dan orang-orang yang beriman
• Mengakui bahawa umat yang diakui oleh Allah SWT sebagai umat pilihan hanya lah
umat yang mempunyai jati diri.
Melalui syariah:
• Membina jati diri adalah merupakan fardu kifayah yang mesti ditunaikan oleh Umat
Islam
• Islam mewajibkan umatnya menyediakan kekuatan dan kepakaran yang setanding
dengan umat-umat lain
Melalui Akhlak:
• Islam mewajibkan umatnya belajar dan berusaha dengan bersungguh-sungguh dan
tekun bagi membina jati diri.
• Islam menyuruh umatnya supaya bersikap positif dalam mempelajari sesuatu bidang
yang baru dan berpandangan jauh dalam merangka sesuatu perancangan.
Cara untuk membentuk jatidiri ummah :

• Melalui penguasaan ilmu dan kemahiran
• Melalui perancangan yang kemas dan tersusun
• Melalui penggunaan sumber tenaga yang baik dan berkesan
Kesan penyelesaian masalah ketiadaan jatidiri ummah

• Umat Islam dapat berdikari
• Negara dan umat Islam akan di hormati dan di geruni oleh negara lain.
• Negara Islam akan menjadi sebuah negara yang maju dan dapat memimpin negara
lain.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 197


Pengertian menjamin keselamatan :
Islam menjamin keselamatan semua manusia yang berada dalam negara Islam. Jaminan
tersebut termasuklah keselamatan akidah, harta benda dan jaminan sosial.
Kewujudan pelbagai masalah dalam negara seperti ancaman perkauman, perasaan curiga
mencurigai, rompakan dan sebagainya menjadikan negara tidak aman dan
menimbulkan perasaan takut di kalangan warganya.
Melalui akidah,
• Meyakini bahawa Allah SWT mewajibkan setiap umat Islam menjaga keselamatan diri
sendiri dan orang lain.
• Meyakini bahawa Islam melarang umatnya daripada melakukan perbuatan yang boleh
mencetuskan kekacauan dan huru hara dalam negara.
Melalui syariah:
• Islam telah mensyariatkan hukum jihad bagi mempertahankan negara daripada
pencerobohan dan musuh.
• Islam telah mensyariatkan hukuman yang berat kepada orang yang melakukan
pemberontakan dan perbuatan yang boleh mengancam keselamatan negara.
Kesan penyelesaian masalah ketiadaan jaminan keselamatan

• Keamanan masyarakat dapat dikekalkan.
• Rakyat dapat melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna.
• Kehidupan masyarakat menjadi aman dan tenang.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 198


Pengertian mewujudkan kesaksamaan sosial :
Satu usaha yang berterusan untuk mewujudkan hubungan baik sesama manusia di samping
menjauhi keburukan yang boleh membawa kepada perpecahan, perbalahan, kekacauan
dan sebagainya
Masyarakat Islam hari ini kurang prihatin kepada masalah orang lain kerana masih
terdapat perasaan perbezaan status dan mementingkan diri sendiri.
Melalui akidah,
• Meyakini bahawa Allah SWT telah memerintahkan umat supaya sentiasa prihatin dengan
golongan yang tidak bernasib baik dengan sentiasa menolong mereka.
• Yakin bahawa Islam tidak pernah membiarkan mereka yang tidak bernasib baik tanpa
pembelaan dan bantuan
Melalui syariah:
• Islam telah mensyariatkan kewajipan zakat bagi membantu golongan yang tidak bernasib
baik
• Mewajibkan golongan kaya menunaikan kewajipan lain selain daripada zakat seperti
menunaikan hak-hak jiran, sedekah, korban dan sebagainya.
Melalui Akhlak:
• Sentiasa prihatin dengan penderitaan dan kesengsaraan orang lain
• Sentiasa melakukan kebajikan dengan ikhlas.
Kesan penyelesaian masalahketiadaan kesaksamaan sosial:

• Keadilan sosial dapat ditegakkan kepada semua ahli masyarakat
• Jurang perbezaan sosial antara masyarakat dapat dikurangkan.
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 199


Cara untuk membentuk kesaksamaan sosial:

• Mewujudkan hubungan baik sesama manusia.
• Sentiasa membantu golongan yang tidak bernasib baik
• Sentiasa melakukan kebajikan dengan ikhlas
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 200


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1. Berikut merupakan cara mewujudkan perpaduan ummah menurut Islam,
kecuali:-

A bekerjasama antara satu sama lain.
B bertoleransi dalam semua perkara.
C sayang-menyayangi antara satu sama lain.
D hormat-menghormati antara satu sama lain.

2. Islam menyelesaikan masalah perpecahan masyarakat dengan cara.....

A membangunkan ekonomi negara.
B menunaikan semua permintaan rakyat.
C mengadakan majlis kenduri dan sukan.
D melaksanakan keadilan kepada semua manusia.

3. Antara langkah untuk mengatasi masalah pengangguran ialah_________

A memberi elaun sara hidup.
B memberi kursus kemahiran.
C menanggung perbelanjaan harian.
D menggalakkan rakyat memberi sedekah.

4. Berikut merupakan cara mewujudkan jati diri ummah.

i Melalui latihan bina semangat.
ii Melalui perancangan yang kemas.
iii Melalui penguasaan ilmu dan kemahiran.
iv Melalui penggunaan sumber tenaga yang baik.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv
PELAJARAN 9 : ISU, MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN MENURUT
ISLAM
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 201


5. Kesaksamaan sosial dapat dibentuk melalui akhlak Islam dengan cara:

i bertawakal dalam setiap tindakan.
ii mensyariatkan kewajipan zakat.
iii melakukan kebajikan dengan ikhlas.
iv pritahin terhadap penderitaan orang lain.

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

6. Langkah penyelesaian isu adalah

i melalui Sosial.
ii melalui Akidah.
iii melalui Syariat.
iv melalui Akhlak.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

7. Kecemerlangan pendidikan boleh di bentuk melalui

i disiplin dan menepati masa.
ii membuat analisis dan kajian.
iii membina sekolah-sekolah baru.
iv membaca bagi menambah ilmu.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

8. • Islam mensyariatkan hukum jihad.
• Umat Islam perlu mengamalkan akhlak mulia.
• Islam mengharamkan perbuatan yang mencetuskan huru-hara.

Pernyataan di atas berkaitan dengan:

A Jaminan keselamatan dalam Islam.
B Keadilan sosial dalam Islam.
C Kecemerlangan pendidikan dalam Islam.
D Perpaduan ummah dalam Islam.


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 202


BAHAGIAN B : Respon terhad

Soalan 9 hingga 17

Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa9.

_____________ ummah bermaksud sebuah masyarakat yang
hidup sayang-menyayangi antara satu sama lain.10.

Jaminan ______________ adalah kesediaan melindungi
keselamatan terhadap agama, akal, harta, maruah dan
negara.11.

Kekuatan _________ masyarakat adalah pemangkin
kemajuan dan kemakmuran negara.12.

Islam mensyariatkan hukum menuntut ilmu sebagai satu
___________ ke atas semua penganutnya.13.

Sistem ekonomi yang teguh memerlukan masyarakat yang
bersifat kreatif, inovatif dan ____________14.

Kecemerlangan _______________ bermaksud kejayaan dalam
keperibadian manusia yang melibatkan perkembangan
jasmani, emosi, rohani dan intelek.15.

Sikap ______________ dalam berbelanja dapat mewujudkan
kekuatan ekonomi ummah.16.

Ummah yang mempunyai ____________ sentiasa mempunyai
wawasan dalam kehidupan serta mampu menguruskan diri
untuk menghasilkan produktiviti yang berkualiti.17.

____________ asas kepada pembinaan jati diri umah.1
1
1
1
1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 203


Soalan 18 hingga 27

Tulliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam
ruangan yang disediakan.

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa18.

Sedia menghormati atau menerima
pendapat orang lain yang berbeza
dengan pendirian sendiri.19.

Segala perkara yang berkaitan
dengan masyarakat.20.

Kepercayaan dan keyakinan yang
kuat terhadap Allah.21.

Mempunyai daya pengeluaran yang
aktif.22.

Menghasilkan atau membawa
pembaharuan ke arah yang lebih baik.23.

Tingkah laku, etika, moral atau sifat
yang tertanam dalam jiwa seseorang.24.

Keteguhan dan ketahanan hati dalam
menghadapi dugaan hidup dengan
penuh keredhaan.25.

Kepatuhan hamba kepada pencipta-
Nya melalui tindakan dan perbuatan.26.

Segala hukum dan peraturan yang
telah ditetapkan oleh Allah s.w.t.
kepada manusia.27.

Mempunyai kebolehan mencipta,
menghasilkan dan mengembangkan
sesuatu idea baru dan asli.


1

1
1

1


1
1


1

1


1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 204


Soalan 28 hingga 29

Lengkapkan carta berikut:

Nyatakan perkara P dan Q bagi rajah di atas

28. P : ____________________________

29. Q : ____________________________

Soalan 30 berdasarkan rajah di bawah.

Lengkapkan dengan jawapan yang sesuai:
30. P : ___________________

Aqidah

Q
P

Kaedah
penyelesaian
masalah
perpaduan
Hormat -
menghormati hak-hak
jiran
Cara mewujudkan perpaduan
ummah
Sayang - menyayangi
antara satu sama lain
P
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 205
KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1. Apakah maksud perpaduan ummah?

2. Jelaskan cara mewujudkan perpaduan ummah.

3. Cadangkan cara - cara memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar.

4. Terangkan cara Islam menyelesaikan masalah perpaduan ummah dari aspek
akidah.

5. Terangkan cara Islam menyelesaikan masalah perpaduan ummah dari aspek
syariat.

6. Terangkan cara Islam menyelesaikan masalah perpaduan ummah dari aspek
akhlak.

7. Jelaskan kesan penyelesaian masalah perpaduan ummah secara Islam.

8. Huraikan kesan perpaduan ummah terhadap negara.

9. Nyatakan pengertian Kecemerlangan Pendidikan menurut Islam.

10. Jelaskan cara - cara untuk membentuk kecemerlangan dalam pendidikan.

11. Huraikan cara - cara Islam menyelesaikan masalah keciciran umat Islam dalam
pendidikan melalui aspek akidah.

12. Huraikan cara Islam menyelesaikan masalah keciciran umat Islam dalam
pendidikan melalui aspek syariat.

13. Huraikan cara Islam menyelesaikan masalah keciciran umat Islam dalam
pendidikan melalui aspek akhlak.

14. Jelaskan kesan kecemerlangan pendidikan dalam Islam.

15. Jelaskan implikasi kemiskinan terhadap masyarakat.

16. Jelaskan implikasi kemiskinan terhadap negara.

17. Senaraikan faktor kemiskinan dalam kalangan umat Islam.

18. Bagaimanakah cara membasmi kemiskinan dalam masyarakat?

19. Bagaimanakah cara Islam menjana kekuatan ekonomi melalui akidah.

20. Bagaimanakah cara Islam menjana kekuatan ekonomi melalui syariat.

21. Bagaimanakah cara Islam menjana kekuatan ekonomi melalui akhlak.

22. Nyatakan pengertian kekuatan ekonomi.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 206
23. Jelaskan kesan penyelesaian masalah ekonomi secara Islam.

24. Nyatakan maksud jati diri ummah.

25. Jelaskan cara untuk mewujudkan jati diri ummah.

26. Jelaskan kesan jati diri ke atas umat Islam.

27. Penyelesaian masalah secara Islam dapat meneguhkan keimanan kepada
Allah s.w.t. Sarankan langkah-langkah positif untuk memelihara iman.

28. Nyatakan pengertian toleransi.

29. Terangkan contoh toleransi di dalam kelas.

30. Nyatakan pengertian jaminan keselamatan.

31. Terangkan cara - cara Islam menyelesaikan isu jaminan keselamatan melalui
akidah.

32. Terangkan cara - cara Islam menyelesaikan isu jaminan keselamatan melalui
syariat.

33. Terangkan cara Islam menyelesaikan isu jaminan keselamatan melalui akhlak.

34. Sarankan langkah-langkah mewujudkan jaminan keselamatan.

35. Nyatakan kesan jaminan keselamatan dalam kehidupan.

36. Nyatakan maksud kesaksamaan sosial.

37. Jelaskan cara mewujudkan kesaksamaan sosial menurut Islam.

38. Terangkan cara - cara Islam menjana kesaksamaan sosial melalui akidah.

39. Terangkan cara - cara Islam menjana kesaksamaan sosial melalui syariat.

40. Terangkan cara Islam menjana kesaksamaan sosial melalui akhlak.

41. Nyatakan kebaikan kesaksamaan sosial dalam kehidupan.

42. Bagaimanakah cara institusi zakat boleh meningkat ekonomi negara dan umat
Islam.

43. Berikan contoh pengabaian solat.

44. Terangkan cara mengatasi masalah pengabaian solat dalam kalangan pelajar.

45. Jelaskan cara menangani gejala lepak dalam kalangan remaja Islam masa kini.

46 Nyatakan faktor – faktor berlakunya jenayah ragut.

47. Bagaimanakah cara mengatasi masalah jenayah ragut?

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 207


48. Mengapakah para remaja begitu leka dan asyik dengan hiburan?

49. Kemukakan dua cadangan untuk menyekat fenomena asyik dengan hiburan
yang keterlaluan.

50. Jelaskan faktor yang menyebabkan ajaran sesat masih berleluasa masa kini.

51. Cadangkan langkah-langkah untuk membendung ajaran sesat.

52. Kegiatan lumba haram makin berleluasa. Mengapakah perkara ini berlaku?

53. Berikan cadangan anda untuk mengatasi kegiatan lumba haram.

54. Apakah faktor yang menyebabkan berlaku gejala buli dalam kalangan pelajar.

55. Terangkan cara-cara mengatasi gejala buli dalam kalangan pelajar.

56. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya murtad.

57. Terangkan cara-cara mengatasi masalah murtad.

58. Mengapakah isu berkaitan makanan halal masih membelenggu umat Islam di
Malaysia?

59. Kemukakan cara-cara untuk menangani isu makanan halal.

60. Mengapakah penularan penyakit AIDS semakin berleluasa dari hari ke hari?

61. Sarankan cadangan anda untuk mengatasi masalah murtad.

62. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlaku masalah ponteng di sekolah.

63. Cadangkan langkah-langkah mengatasi masalah ponteng di sekolah.


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 208

PELAJARAN 10 PELAJARAN 10 PELAJARAN 10 PELAJARAN 10
KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM

Memperkukuhkan
keperibadian muslim
Meneguhkan keimanan dan
ketakwaan kepada Allah
SWT
Mewujudkan perpaduan
dan persaudaraan ummah
Mewujudkan semangat
juang dan bermotivasi
Kepentingan semangat juang dalam kehidupan muslim
• Seseorang itu akan sentiasa memperbaiki kelemahan diri sendiri
• Seseorang itu akan sentiasa bermotivasi dan tidak mudah berputus asa
• Menjadikan seseorang itu berdisiplin tinggi
• Menjadikan seseorang itu yakin kepada diri sendiri
Masalah Kemiskinan
Islam mewajibkan zakat untuk membantu orang miskin
Islam menggalakkan umatnya bantu membantu antara satu sama lain
Islam menuntut umatnya supaya bekerja dengan bersungguh-sungguh, amanah dan
tekun
Dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan samada dalam sektor kerajaan atau
swasta
Masalah Kejahilan
Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu yang bermanfaat
Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang mesti dibaca, hayati dan diamalkan
dalam kehidupan muslim
Dengan memberikan kesedaran dan motivasi kepada umat Islam supaya menuntut ilmu
yang bermanfaat
Dengan melakukan penyelidikan dan kajian dalam sesuatu isu yang berbangkit
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 209


Masalah Rasuah:
Dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
Dengan menyedarkan umat Islam supaya takut dengan azab Allah SWT
Dengan mengenakan hukuman yang setimpal dengan kesalahan
Dengan menyedarkan pesalah mengenai keburukan perbuatan memberi dan menerima
rasuah
Punca berlakunya perpecahan ummah

• Kelemahan iman dan takwa kepada Allah SWT
• Lemah dalam pengurusan ilmu sains dan teknologi
• Tiada kesedaran ntuk mempertahankan Islam dan umat Islam
• Leka dengan kemewahan dunia
Masalah Perpecahan Masyarakat

• Perlaksanaan undang-undang Islam dapat memberikan keadilan kepada semua pihak
• Islam mewajibkan semua anggota masyarakat supaya mematuhi undang-undang dan
adat resam orang lain
• Islam mewajibkan semua orang menghormati pegangan agama oarang lain
• Islam melaksanakan keadilan kepada semua manusia tanpa mengira agama, bangsa dan
warna kulit

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 210


• Penyelesaian dilakukan secara menyeluruh dan bersepadu
• Penyelesaiannnya menepati kehendak syarak
• Penyelesaiannya dilakukan dengan bersungguh-sungguh
• Penyelesaian yang dibuat selepas dirujuk kepada orang yang berilmu dan
pakar dalam sesuatu bidang
Penyelesaianya lebih berteraskan kepada
sentimen dan emosi
Penyelesaiannya berteraskan nilai-nilai
akhlak yang murni
Kaedah penyelesaian masalahnya akan
menjauhkan diri daripada rahmat Allah SWT
Penyelesaiannya dapat menambahkan
keyakinan dan ketakwaan kepada Allah
SWT
Matlamatnya adalah bersifatkan keduniaan
dan sementara
Matlamatnya adalah untuk kebahagiaan
hidup didunia dan akhirat
Sumbernya adalah berasaskan kepada
kefahaman rasional manusia yang terbatas
Sumber utama penyelesaian masalah
secara Islam adalah daripada Allah SWT,
seperti al-Quran dan al-Hadis
Penyelesaian cara Konvensional Penyelesaian cara Islam
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 211

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1. Kelebihan penyelesaian masalah secara Islam adalah....

i meneguhkan keimanan.
ii mewujudkan perpaduan ummah.
iii mencetuskan semangat juang.
iv memuaskan hati semua pihak.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

2. Mengapakah penyelesaian masalah mesti dirujuk kepada orang yang berilmu?

A Kerana mereka lebih dekat dengan Allah s.w.t.
B Supaya penyelesaian dapat dibuat dengan senang.
C Kerana mereka berpengalaman dan memahaminya.
D Supaya masalah tersebut tidak berulang semula.

3. Ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam:

i Menepati kehendak syarak.
ii Dilakukan secara sederhana.
iii Dilakukan secara bersungguh-sungguh.
iv Penyelesaian secara menyeluruh dan bersepadu.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

4. Kepentingan semangat juang dalam kehidupan muslim dapat:

A mendisiplinkan diri.
B meningkatkan kefahaman.
C menambahkan keazaman.
D mencapai cita-cita dengan mudah.

PELAJARAN 10 : KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT
ISLAM
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 212

5. Punca utama berlakunya masalah perpecahan umat ialah:

i kelemahan iman dan takwa kepada Allah.
ii hidup dalam kemiskinan.
iii tada kesedaran untuk mempertahankan Islam.
iv lemah dalam penguasaan ilmu sains dan teknologi.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

6. Apakah peranan pemerintah untuk menyelesaikan masalah rasuah?

i Kempen memerangi rasuah.
ii Penguatkuasaan undang-undang.
iii Berusaha meningkatkan taraf ekonomi rakyat.
iv Memberi kesedaran tentang keburukan rasuah.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

7. Penyelesaian masalah secara Islam ialah:

i bersifat keduniaan dan sementara.
ii berteraskan akhlak yang mulia.
iii berasaskan ketakwaan kepada Allah s.w.t.
iv berteraskan kepada sentimen dan emosi.

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv


Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 213


BAHAGIAN B : Respon terhad

Soalan 8 hingga 14

Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


8.Penyelesaian masalah yang dilakukan mengikut ____________
akan menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di
akhirat.


9.Golongan kaya berkewajipan membantu golongan miskin
melalui _________ sedekah dan derma.


10.Setiap masalah dalam kehidupan manusia merupakan
______daripada Allah.


11.Antara punca berlaku perpecahan umat ialah ______
dengan kemewahan hidup.


12.Penyelesaian yang dibuat berpandukan ajaran Islam dapat
menambahkan ___________kepada Allah s.w.t.


13.Ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam adalah
_____________ dan bersepadu.


14.Penyelesaian masalah secara konvensional berdasarkan
___________manusia.


1
1
1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 214Soalan 15 hingga 24

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( x ) pada pernyataan yang SALAH.15.

Penyelesaian masalah yang menepati kehendak syarak
mendapat keredaan Allah s.w.t.


16.

Seseorang yang menyelesaikan masalah mengikut
nafsu akan beroleh kejayaan.


17.

Pelaksanaan undang-undang Islam memberikan
jaminan keadilan terhadap umat Islam dan bukan Islam.


18.

Umat Islam dituntut supaya menyelesaikan sesuatu
masalah mengikut kehendak syarak.


19.

Penyelesaian masalah secara Islam menghubungkan
kehidupan di dunia dengan akhirat.


20.

Penyelesaian masalah secara Islam berteraskan nilai-
nilai akhlak yang murni.


21.

Penyelesaian masalah secara konvensional
bermatlamat kebahagiaan dunia dan akhirat.


22.

Sumber penyelesaian masalah menurut Islam
berdasarkan akal pemikiran semata-mata.


23.

Penyelesaian masalah hendaklah berteraskan sentimen
dan emosi.


24.

Masyarakat mestilah meraikan dan memuliakan agama
semua kaum untuk menjamin perpaduan ummah.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 215Soalan 25 hingga 32

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang
disediakan.

X Cara Islam Y Cara Konvensional

Untuk
kegunaan
pemeriksa
Pernyataan Jawapan

25. Sumbernya berasaskan pemikiran manusia.
26. Matlamatnya adalah untuk dunia dan akhirat.


27.

Dapat menambahkan keyakinan dan ketakwaan kepada
Allah s.w.t.

28. Lebih berteraskan kepada sentimen dan emosi.
29. Penyelesaian masalah bersifat mendidik jiwa hamba.


30.

Sumber utama penyelesaian masalah ialah al-Quran dan
al-Hadis.

31. Bersifat keduniaan dan sementara.
32. Menjauhkan diri daripada rahmat Allah s.w.t.

1
1
1
1
1
1
1
1
Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 216
Soalan 33 hingga 34
Lengkapkan dengan jawapan yang sesuai:

Nyatakan perkara P dan Q dalam carta di atas.

33. P : ____________________________

34. Q : ____________________________
KERTAS 2
Soalan 35 hingga 48
Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.
1. Nyatakan kelebihan penyelesaian masalah menurut Islam.

2. Terangkan kesan positif terhadap keperibadian seseorang yang
menyelesaikan masalah menurut Islam.

3. Bagaimanakah penyelesaian masalah secara Islam dapat mewujudkan
ketenangan dan kemantapan dalam kehidupan ummah?

4. Huraikan cara penyelesaian masalah secara Islam dapat menguatkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah swt.

5. Nyatakan contoh masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

6. Bagaimanakah Islam menyelesaikan masalah kemiskinan ummah.

7. Terangkan cara Islam menyelesaikan masalah kejahilan ummah.

8. Terangkan sumbangan anda dalam usaha membasmi kejahilan masyarakat.

9. Huraikan cara membasmi gejala rasuah menurut Islam.

10. Terangkan cara Islam menangani perpecahan dalam masyarakat.

11. Jelaskan punca berlakunya masalah perpecahan umat.

12. Jelaskan ciri-ciri penyelesaian masalah secara Islam?

13. Jelaskan perbezaan antara penyelesaian masalah secara Islam dan
konvensional?


Memperkukuh
keperibadian muslim
Q
Kelebihan penyelesaian
masalah secara Islam
Mewujudkan
semangat juang dan
bermotivasi
P

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

BAB1

EKONOMI ISLAM

PELAJARAN 1 — ISLAM DAN HARTA
Unit 1 Unit 2 Harta amanah Allah Memperoleh dan membelanjakan harta 16 3

PELAJARAN 2 — ISLAM DAN HAK MILIK
Unit 1 Unit 2 Islam mengiktiraf hak milik Larangan mencerobohi harta 26 38

PELAJARAN PELAJARAN 3 — ISLAM DAN PEKERJAAN
Unit 1 Unit 2 Galakkan bekerja Bekerja kerana Allah 43 55

PELAJARAN 4 - FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM
Unit 1 Unit 2 Unit 3 Pengertian dan sistem muamalah Islam Kepentingan Muamalah Islam Jenis-jenis muamalah 61 67 74

BAB 2

FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM

PELAJARAN 5 — PERUNDANGAN ISLAM
Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Pengertian perundangan Islam Dan falsafah Pengertian qadha, fikah, Ijtihad dan fatwa Matlamat perundangan Islam Pengertian hukum harus, wajib Haram, sunat dan makruh 87 96 108 119

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

1

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

PELAJARAN 6 — FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM
Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Pengertian ibadat konsep dan falsafah ibadat Munakahat falsafah jenayah 132 143 150 160

BAB 3

PENYELESAIAN MASALAH

PELAJARAN 7 – PELAJARAN 8 PELAJARAN 9 PELAJARAN 10 –

Asas dan pertimbangan penyelesaian Masalah menurut islam Cara penyelesaian masalah Isu masalah dan cara penyelesaian Menurut islam Kelebihan penyelesaian masalah Menurut Islam

174 182 192 208

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

2

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA UNIT 1 : HARTA AMANAH ALLAH

Harta merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. Harta boleh dimiliki oleh setiap manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri. Harta terbahagi kepada

1
• • • • • •

Harta Boleh Alih Seperti wang, kereta dan saham

2

Harta Tidak Boleh Alih Seperti Bangunan, tanah dan ladang

Konsep harta menurut Islam

Harta adalah milik mutlak Allah SWT Harta merupakan amanah Allah SWT kepada manusia untuk diuruskan dengan cara yang telah ditetapkan oleh-Nya. Harta yang cukup syarat-syaratnya mestilah ditunaikan haknya, seperti mengeluarkan zakat dan menunaikan haji. Harta merupakan ujian dari Allah SWT kepada manusia untuk menentukan tahap keimanan mereka Harta mesti dicari dan dibelanjakan secara halal Pengurusan harta mestilah dilakukan dengan cara yang jujur dan adil

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

3

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Sebab Harta Amanah Allah Supaya manusia menguruskan sumber harta dengan sebaikbaiknya. monopoli dan sebagainya Untuk mengelakkan permusuhan dan perbalahan semasa mendapatkan Untuk mengelakkan permusuhan dan perbalahan semasa mendapatkan harta. Safaee Zakaria @ 2009 4 . seperti yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Supaya manusia tidak terlalu sombong dengan harta yang dimilikinya Supaya manusia tidak menggunakan harta yang di miliki secara membazir Supaya manusia berusaha bersungguhsungguh untuk mencari harta Sebab Islam Menuntut Supaya mencari harta secara Halal Mengelakkan daripada penindasan dan penganiayaan seperti mendapatkan harta melalui riba. contohnya melalui manipulasi Disediakan oleh En.

Safaee Zakaria @ 2009 5 . derma dan wakaf Kebaikan menguruskan harta secara Islam Mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Dapat memupuk semangat persaudaraan sesama manusia Memperoleh harta dengan cara yang diredai oleh Allah SWT Mendapat keredaan Allah SWT Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Kesan memperoleh harta secara halal kepada akhlak manusia Hidup manusia akan menjadi tenang dan bahagia Hartanya akan diberkati oleh Allah SWT Di kasihi dan dihormati oleh anggota masyarakat Jiwa manusia sentiasa tenang Cara Menguruskan Harta Menunaikan hak yang wajib terhadap harta seperti zakat dan menafkahkan harta kepada ibu bapa dan keluarga Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir Memanfaatkan harta untuk kepentingan orang ramai seperti membina kemudahan awam Melaksanakan tanggungjawab sosial yang dapat mewujudkan perpaduan di kalangan manusia seperti sedekah.

seperti solat. Terhadap Negara 2. haji. 3. seperti banjir. Harta musnah dalam kebakaran Hidup sentiasa berada dalam ketakutan. Safaee Zakaria @ 2009 6 . Berlakunya kemelesetan ekonomi yang kewangan negara.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Ujian Allah Terhadap pemilik harta Terhadap Keluarga 1. Lalai untuk menunaikan ibadat wajib. 4. zakat dan sebagainya Terhadap Masyarakat 1) 2) Berlakunya bencana alamyang merosakkan harta mereka. kemarau dan sebagainya Tercetusnya peperangan yang memusnahkan harta benda dan nyawa 3) Berlakunya huru hara yang menggangu urusan perniagaan mereka 1. 2. Tersebarnya wabak penyakit yang memusnahkan harta Berlakunya inflasi dalam negara Disediakan oleh En. 3. meruntuhkan sistem Berlakunya perbuatan sabotaj keatas ekonomi negara.

Safaee Zakaria @ 2009 7 . seperti berjudi. kepada hiburan yang melalaikan dan sebagainya Membazir .Boros atau kedekut BOROS Membelanjakan harta secara berlebih-lebihan kepada perkara yang tidak berfaedah dan sia-sia Sebab Islam melarang perbuatan boros • Menyebabkan perbelanjaan tidak seimbang • Berlakunya pembaziran • Terpaksa berhutang untuk mencukupkan perbelanjaan • Hidup tidak tenteram kerana kesempitan wang KEDEKUT Sayang untuk membelanjakan harta yang dimiliki dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sara hidup diri dan keluarga Sebab Islam melarang perbuatan kedekut • Merenggangkan hubungan silaturahim antara golongan kaya dengan miskin Nasib golongan miskin tertindas dan tidak terbela dengan sewajarnya Menimbulkan perasaan hasad dengki dan pergaduhan dalam masyarakat • • Disediakan oleh En. minum arak.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Perbelanjaan harta yang dilarang oleh Islam Membelanjakan harta kepada perkara maksiat Membelanjakan harta kepada perkara yang dilarang oleh Islam.

Sering mengalami kesempitan wang 3. Terhapusnya semangat tolong menolong 1.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Kebaikan menunaikan tanggungjawab terhadap harta • • • • Harta semakin berkembang dan bertambah Pemilik harta mendapat kebahagiaan didunia dan akhirat Pemilik harta mendapat ketenangan dan ketenteraman jiwa Pemilik harta akan di hormati dan menjadi teladan kepada masyarakat KEBURUKAN MENGABAIKAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP HARTA Terhadap Individu Terhadap Masyarakat Terhadap Negara 1. Harta menjadi semakin berkurangan 2. Melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri 1. Berlakunya inflasi dalam negara 2. Berlakunya kemelesetan ekonom 3. Negara tidak harmoni Disediakan oleh En. Golongan miskin akan tersisih 3. Safaee Zakaria @ 2009 8 . Timbul hasad dengki dan permusuhan dalam masyarakat 2.

2. Kedekut 2.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Contoh pengabaian tanggungjawab terhadap harta 1. seperti manipulasi dalam perniagaan 2. 4. 3. untuk mendapatkan harta 3. Menyalahgunakan kuasa 2. Berhibur secara keterlaluan 3.sia 1. Mendapatkan harta dengan cara yang haram Menipu dalam perniagaan Melakukan penindasan 1. Menipu. Safaee Zakaria @ 2009 9 . Mencuri / merompak 2. Berjudi Minum arak Belanja ke disko dan sebagainya Tidak menggunakan harta dengan dengan baik 1. boros Belanja kepada perkara yang sia . Rasuah 2. Riba Pecah Amanah 1. Membazir Disediakan oleh En. Monopoli 1. Berjoli 2. Membelanjakan harta dengan cara yang dilarang Belanja kearah maksiat 1.

Safaee Zakaria @ 2009 10 . 1 Berikut merupakan kenyataan tentang pengertian harta kecuali A Boleh dimiliki oleh setiap manusia B Memberi manfaat kepada pemiliknya C Menjadi matlamat mutlak hidup manusia D Memberi perlindungan dan keselesaan kepada pemiliknya Harta yang dicari dikira sebagai ibadat apabila I Mencarinya ketika lapang II Daripada sumber yang halal III Ibadat fardhu tidak ditinggalkan IV Memanfaatkan alam untuk kepentingan diri A B C D 3 I dan II II dan III III dan IV II dan IV 2 Umat Islam dituntut mencari harta secara halal untuk I Menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat II Mengelakkan penindasan dan penganiayaan III Mengumpul wang sekadar yang mampu IV Dipandang mulia oleh masyarakat A B C D I dan II II dan III III dan IV II dan IV 4 Menunaikan yang wajib terhadap harta Melaksanakan tanggungjawab sosial Memanfaatkan harta untuk kepentingan ramai Membelanjakan harta secara berhemah Pernyataan di atas menerangkan tentang A B C D Ujian kepada pemilik harta Kelebihan menguruskan harta Cara menguruskan harta Keperluan mencari harta Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 UNIT 1 : HARTA AMANAH ALLAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 5 Harta yang dibelanjakan secara Islam menyebabkan A Pungutan zakat berkurangan B Pembangunan negara terjejas C Pemiliknya dikenakan tindakan D Kadar kemiskinan berkurangan 6 Berikut ialah kebaikan yang diperolehi apabila melaksanakan tanggungjawab terhadap harta kecuali A Jiwa menjadi tenang B Pemilik harta akan dihormati C Harta yang ada akan bertambah D Mudah mendapat apa yang diingini 7 Manakah pernyataan yang menggambarkan cara membelanjakan harta untuk keluarga? A Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir B Mengeluarkan zakat dan membayar cukai C Membantu orang yang ditimpa bencana D Bersedekah dan menderma Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia Ujian terhadap pemilik harta di atas merujuk kepada A Ujian terhadap negara B Ujian terhadap individu C Ujian terhadap keluarga D Ujian terhadap masyarakat Harta terbahagi kepada dua jenis A Harta boleh alih dan harta tidak boleh alih B Harta orang kaya dan harta orang miskin C Harta kekal dan harta sementara D Harta dunia dan harta akhirat 8 9 10 Manakah situasi yang menggambarkan cara memperolehi harta secara haram? A Berkongsi perniagaan dengan orang bukan Islam B Melabur dalam saham berasaskan spekulasi C Membuka kedai runcit hingga larut malam D Menanam pokok Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 11 .

t menguji manusia dengan harta 1 14 1 15 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. 1 11 Harta merupakan milik mutlak Allah s. Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. ) pada pernyataan yang SALAH. Soalan 11 hingga 19 Lengkapkan pernyataan berikut.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad. Safaee Zakaria @ 2009 12 .t.w.w. 1 16 Memiliki harta merupakan fitrah manusia 1 17 Menipu.w. ) pada pernyataan yang SALAH. 1 12 Pengurusan harta boleh dibuat mengikut cara sendiri 1 13 Harta mesti diuruskan dengan memanfaatkannya untuk kepentingan umum Memelihara dan memulihara sumber alam ialah satu cara pengurusan harta berkesan Allah s. mencuri dan monopoli merupakan sumber harta yang haram Meninggalkan ibadat fardhu semasa mencari harta dikatakan satu ibadat Pemilikan harta secara halal oleh individu diberkati oleh Allah s.t 1 18 1 19 Disediakan oleh En.

X Sumber harta yang halal Y Sumber harta yang haram Pernyataan 1 20 Kegiatan pertanian dan penternakan khinzir 1 21 Perkhidmatan membersihkan tangki najis 1 Jawapan 22 Bekerja di kilang atau kedai arak 1 23 Mengurangkan ukuran kain yang dibeli oleh pelanggan 1 24 Jualan hasil kraftangan batik dan songket 25 26 Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. Safaee Zakaria @ 2009 13 .

Anda dikehendaki melengkapkan carta mengikut jawapan yang sesuai Cara memperolehi harta Secara Halal Contoh Bekerja sendiri P Contoh Penindasan / penganiyaan Penipuan Q Melabur R S 27 P : _____________________ Berikan contoh-contoh bagi : 28 29 30 Q R S : ____________________ : ____________________ : ____________________ Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Carta di bawah menunjukkan cara memperolehi harta. Safaee Zakaria @ 2009 14 .

Senaraikan dua kesan memperoleh harta secara halal kepada individu dan masyarakat. Mengapakah Islam menggalakkan umatnya mencari harta? Nyatakan dua sumber harta yang halal dan haram.w. Huraikan cara membelanjakan harta agar diredhai Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 15 . Terangkan dua sebab mengapa Allah s.t menguji manusia dengan harta.t Apakah yang dimaksudkan dengan pembaziran harta? Mengapakah Islam menghalang umatnya membazir? Huraikan kesan pembaziran terhadap ekonomi negara.t Bagaimanakah kita dapat mencegah perbuatan membazir? Jelaskan dua cara mensyukuri nikmat Allah s.w. 1 2 3 4 5 Jelaskan konsep harta mengikut perspektif Islam. Jelaskan kepentingan harta terhadap pembangunan negara. Mengapakah umat Islam masih melakukan pembaziran walaupun mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Allah s. Bagaimanakah cara menguruskan harta menurut Islam? Nyatakan dua bentuk ujian terhadap orang yang berharta. Nyatakan sebab manusia disuruh mencari harta secara halal.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Nyatakan dua langkah mendapatkan harta secara halal.w. Nyatakan dua akibat jika tidak mensyukuri nikmat harta.w. Nyatakan tiga kesan yang ditanggung oleh masyarakat sekiranya pengabaian tanggungjawab terhadap harta. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Mengapakah harta begitu penting dalam membangunkan negara? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Disediakan oleh En.t.

Harta yang diperolehi melalui pekerjaan yang halal samada dalam sektor swasta atau kerajaan. penganiayaan dan rasuah. seperti menjadi doktor. penternakan. Memiliki harta merupakan fitrah semulajadi manusia 2. seperti melalui riba. menjual patung dan sebagainya Harta yang diperolehi melalui perkhidmatan yang tidak diakui oleh syarak seperti menilik nasib. • Harta • • • • • • • • yang diperoleh melalui perniagaan yang mengandungi unsur-unsur penipuan. Harta dapat digunakan untuk menunaikan ibadat kepada Allah SWT seperti menunaikan haji dan zakat. Harta dapat digunakan untuk memenuhi keperluan diri dan keluarga 3. runding cara dan sebagainya. Disediakan oleh En. seperti menjual arak. buruh kasar dan sebagainya. seperti merompak. dan perikanan yang dihalalkan Harta yang diperolehi melalui hasil pertukangan dan seni yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. pecah amanah dan sebagainya. guru. mencuri. Harta dapat mengurangkan kadar kemiskinan umat Islam 5. penganiayaan dan rasuah. bekerja ditempat-tempat hiburan yang melalaikan seperti disko dan pengurusan riba seperti ceti haram dan sebagainya. khinzir. antaranya 1. Harta yang diperolehi melalui hasil barangan atau perkhidmatan yang haram. monopoli dan sebagainya Harta yang diperolehi secara zalim dan kekerasan. Safaee Zakaria @ 2009 16 . • Harta yang diperoleh melalui perniagaan yang dibenarkan oleh syarak dan undangundang negara dan tidak mengandungi unsur-unsur penipuan. meragut dan sebagainya Harta yang diperolehi melalui penindasan keatas orang lain. Harta yang diperolehi daripada hasil pertanian. Harta yang dimiliki dapat digunakan untuk membantu golongan yang memerlukan seperti membantu golongan yang fakir dan miskin 4. Harta yang diperolehi melalui perkhidmatan yang diakui oleh syarak seperti perkhidmatan kaunseling. peguam. dadah.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 UNIT 2 MEMPEROLEH DAN MEMBELANJAKAN HARTA Islam menggalakkan umatnya mencari harta berdasarkan sebab-sebab tertentu. perjudian. perjudian.

seperti menjual dadah. jurutera. Berniaga secara jujur dan tidak menipu secara halal Cara memperoleh harta secara Bekerja makan gaji seperti menjadi doktor. manipulasi dan sebagainya Memperolehi harta dengan cara penindasan dan menganiayai orang lain.arkitek dan sebagainya Melabur dalam saham-saham yang berteraskaan Islam Bekerja sendiri seperti bertani bertukang dan sebagainya Memperolehi harta dengan cara penipuan dalam perniagaan seperti. Safaee Zakaria @ 2009 17 . seperti riba dan monopoli Memperolehi harta melalui aktiviti yang haram.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 • • • • Melakukan pekerjaan dengan ikhlas Menceburi bidang pekerjaan yang halal Mengamalkan akhlak yang mulia semasa melakukan pekerjaan Menjaga ibadat semasa melakukan pekerjaan • • • • Harta yang dimikili daripada sumber yang halal Harta yang dimiliki dengan cara yang halal dan menepati kehendak syarak Mencari harta dengan niat kerana Allah SWT Tidak meninggalkan ibadat fardu semasa mencari harta. seperti merompak. Pengurusan harta dilakukan secara halal. menyeludup barangan dan menerima rasuah Memperolehi harta secara kekerasan dan zalim.mencuri dan sebagainya Disediakan oleh En.

Hidup menjadi aman dan tenteram 3. Perpaduan masyarakat menjadi lebih kukuh HARAM Negara 1. dan menzalimi orang lain 3. Ekonomi negara berkembang dengan pesat 3. Masyarakat tidak mengamalkan perbuatan menipu. menindas. Negara mendapat kepercayaan pelabur asing Individu 1. Diri dan keluarga akan di sanjung dan di sayangi oleh masyarakat Negara Individu • • Hartanya tidak diberkati oleh Allah SWT Hidup tidak tenang dan sering mengalami masalah Diri dan keluarga akan di sisih oleh masyarakat • • • Masyarakat • Berlaku penindasan dan penipuan dalam masyarakat Hilang rasa hormat dalam kalangan masyarakat Masyarakat berpecah belah • • Negara berada dalam keadaan huru hara Ekonomi negara akan runtuh dan menjadi lemah Pelabur asing akan takut melabur dalam negara • Disediakan oleh En. Masyarakat hidup dalam aman dan saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain 2. Safaee Zakaria @ 2009 18 . Hartanya diberkati oleh Allah SWT 2. Negara berada dalam keadaan aman dan damai 2.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Kesan memperoleh harta secara halal dan haram HALAL Masyarakat 1.

Melaburkan wang untuk menyediakan kelengkapan tentera bagi mempertahankan negara Disediakan oleh En. Mengeluarkan zakat dan membayar cukai 3. Menafkahkan harta kepada orang dibawah tanggungan. seperti menderma dan membantu orang yang tidak berkemampuan 2. Menyara diri dan keluarga untuk pelbagai keperluan. Safaee Zakaria @ 2009 19 . hospital dan sebagainya 3. sekolah. seperti ibu bapa dankaum keluarga. banjir . tanpa membazir atau kedekut Membantu golongan yang memerlukan pertolongan seperti orang miskin dan orang yang di dalam kesusahan Mengeluarkan zakat Cara membelanjakan harta Terhadap Keluarga 1. tanah runtuh. berpenyakit kritikal dan sebagainya.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Tanggungjawab manusia terhadap Harta Membelanjakan harta kejalan yang halal Mengeluarkan zakat harta Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir Melakukan ibadat kepada Allah SWT dengan harta Menafkahkan harta kepada ibu bapa dan keluarga Tanda bersyukur dengan harta Memperoleh harta dengan cara yang diredai oleh Allah SWT Membelanjakan harta dengan berhemat. Melaburkan wang untuk memajukan ekonomi negara 2. seperti masjid. pakaian dan sebagainya 2. 3. Membelanjakan harta untuk kebajikan umum. Terhadap Negara 1. Membantu meringankan beban orang yang ditimpa bencana. Membelanjakan harta dengan berhemat tanpa melakukan pembaziran Terhadap Masyarakat 1. Membantu institusi pembangunan masyarakat. seperti kebakaran. seperti makanan.

minum arak. seperti berjudi. Safaee Zakaria @ 2009 20 . kepada hiburan yang melalaikan dan sebagainya Membazir .Boros atau kedekut KEDEKUT Sayang untuk membelanjakan harta yang dimiliki dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sara hidup diri dan keluarga Sebab Islam melarang perbuatan kedekut • Merenggangkan hubungan silaturahim antara golongan kaya dengan miskin • Nasib golongan miskin tertindas dan tidak terbela dengan sewajarnya • Menimbulkan perasaan hasad dengki dan pergaduhan dalam masyarakat BOROS Membelanjakan harta secara berlebih-lebihan kepada perkara yang tidak berfaedah dan sia-sia Sebab Islam melarang perbuatan boros • Menyebabkan perbelanjaan tidak seimbang • Berlakunya pembaziran • Terpaksa berhutang untuk mencukupkan perbelanjaan • Hidup tidak tenteram kerana kesempitan wang Kebaikan menunaikan tanggungjawab terhadap harta • • • • Harta semakin berkembang dan bertambah Pemilik harta mendapat kebahagiaan didunia dan akhirat Pemilik harta mendapat ketenangan dan ketenteraman jiwa Pemilik harta akan di hormati dan menjadi teladan kepada masyarakat Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Perbelanjaan harta yang dilarang oleh Islam Membelanjakan harta kepada perkara maksiat Membelanjakan harta kepada perkara yang dilarang oleh Islam.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 KEBURUKAN MENGABAIKAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP HARTA Terhadap Individu Terhadap Masyarakat 1. Melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri Hikmah Islam menuntut membelanjakan harta • • • • Dapat memenuhi keperluan peribadi dan keluarga Dapat membangun dan memajukan ekonomi negara Supaya harta tidak berlegar di kalangan orang kaya sahaja Supaya dapat mengeratkan perhubungan dan perpaduan di kalangan manusia • Harta dapat digunakan untuk memajukan sektor ekonomi • Dapat dijadikan modal untuk memulakan perniagaan • Dapat meningkatkan taraf pendidikan rakyat dengan membina pusat kemahiran dan pusat pengajian tinggi Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 21 . 2. Timbul hasad dengki dan permusuhan dalam masyarakat 2. Golongan miskin akan tersisih 3. 3. 5. Terhapusnya semangat tolong menolong 1. Harta menjadi semakin berkurangan 3. Sering mengalami kesempitan wang 4. 4. Terhadap Negara Berlakunya inflasi dalam negara Berlakunya kemelesetan ekonom Negara tidak harmoni 2.

Pilih satu jawapan yang paling tepat. Safaee Zakaria @ 2009 22 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 Unit 2 : MEMPEROLEH DAN MEMBELANJAKAN HARTA KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.w.t C Masyarakat tidak bersatu padu D Ekonomi negara runtuh Manakah pernyataan yang menggambarkan cara membelanjakan harta untuk keluarga? A Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir B Mengeluarkan zakat dan membayar cukai C Membantu orang yang ditimpa bencana D Bersedekah dan menderma 3 4 Manakah situasi yang menggambarkan cara memperolehi harta secara haram? A Berkongsi perniagaan dengan orang bukan Islam B Melabur dalam saham berasaskan spekulasi C Membuka kedai runcit hingga larut malam D Menanam pokok 5 Antara yang berikut yang manakah sumber harta yang dibenarkan menurut Islam ? A Pelaburan dalam perbankan konvensional B Habuan pertaruhan dalam permainan sukan C Hadiah peraduan mereka cipta fesyen pakaian D Pembekalan bahan mentah ke kilang minuman keras Disediakan oleh En. 1 Apakah yang dimaksudkan dengan harta wakaf? A Harta yang diserahkan untuk faedah orang ramai yang berkaitan dengan agama Islam B Pemberian seseorang kepada orang lain untuk kegunaan orang tertentu C Rumah yang telah usang yang mempunyai penghuni yang ramai D Tempat berhenti atau berehat di tepi sungai atau pantai 2 Apakah kesan yang dihadapi oleh masyarakat jika memperoleh harta secara haram? A Pelabur takut untuk melabur dalam negara B Harta tidak diberkati Allah s.

Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Soalan 16 hingga 34 Lengkapkan pernyataan berikut.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad. Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. ) pada pernyataan yang SALAH. X Sumber harta yang halal Y Sumber harta yang haram Pernyataan 1 6 1 Kegiatan pertanian dan penternakan khinzir Jawapan 7 Perkhidmatan membersihkan tangki najis 1 8 Bekerja di kilang atau kedai arak 1 9 Mengurangkan ukuran kain yang dibeli oleh pelanggan 1 10 Jualan hasil kraftangan batik dan songket Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 23 .

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Carta di bawah menunjukkan cara memperolehi harta. Safaee Zakaria @ 2009 24 . Anda dikehendaki melengkapkan carta mengikut jawapan yang sesuai Cara memperolehi harta Secara Halal Contoh Bekerja sendiri P Contoh Penindasan / penganiyaan Penipuan Q Melabur R S 11 P : _____________________ Berikan contoh-contoh bagi : 12 13 14 Q R S : ____________________ : ____________________ : ____________________ Disediakan oleh En.

Huraikan cara membelanjakan harta agar diredhai Allah s. Mengapakah harta begitu penting dalam membangunkan negara? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Disediakan oleh En.t Bagaimanakah kita dapat mencegah perbuatan membazir? Jelaskan dua cara mensyukuri nikmat Allah s. 1 2 3 Nyatakan dua sumber harta yang halal dan haram. Mengapakah umat Islam masih melakukan pembaziran walaupun mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Allah s.t Apakah yang dimaksudkan dengan pembaziran harta? Mengapakah Islam menghalang umatnya membazir? Huraikan kesan pembaziran terhadap ekonomi negara. Jelaskan kepentingan harta terhadap pembangunan negara. Nyatakan dua akibat jika tidak mensyukuri nikmat harta. Senaraikan dua kesan memperoleh harta secara halal kepada individu dan masyarakat. Nyatakan tiga kesan yang ditanggung oleh masyarakat sekiranya pengabaian tanggungjawab terhadap harta.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut.w. Nyatakan dua langkah mendapatkan harta secara halal.w.w.t. Safaee Zakaria @ 2009 25 . Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

Iaitu hak milik khusus bagi seseorang individu seperti rumah.sungguh untuk mendapatkan harta Untuk mengetahui kemampuan dan penguasaan seseorang terhadap harta yang dicarinya Manusia dapat menguruskan harta yang di miliki mengikut kehendak mereka sendiri tanpa perlu meminta izin daripada sesiapa. wang ringgit dan sebagainya. • • • • • Dengan memiliki harta yang banyak umat Islam akan dapat : Melakukan ibadat haji dan zakat dengan mudah Membantu golongan fakir miskin dan orang yang memerlukan bantuan dengan mudah Menyediakan keperluan asas kepada diri dan keluarga Mengurangkan kadar kemiskinan umat Islam Meningkatkan taraf hidup umat Islam 26 Disediakan oleh En. tanah. sungai. kereta dan sebagainya Hak Milik Umum . Safaee Zakaria @ 2009 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 2 : ISLAM DAN HAK MILIK UNIT 1 ISLAM MENGIKTIRAF HAK MILIK Sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya untuk di miliki dan dimanfaatkan seperti. dan sebagainya Hak Milik Negara . Hak Milik Peribadi . pejabat kerajaan hospital dan sebagainya • • • Supaya mendorong manusia berusaha dengan bersungguh. rumah.Iaitu harta yang menjadi hak milik semua warganegara secara bersama seperti sekolah.Iaitu hak milik yang dikhususkan untuk kepentingan awam seperti jalan raya.

pantai. udara dan sebagainya. hibah. hadiah dan mas kahwin( bagi perempuan ) Harta yang di milik tidak boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya. Antara Konsep tersebut Ialah : • • • Harta yang di miliki mestilah diperolehi dengan cara yang tidak bertentangan dengan kepentingan awam seperti merompak. mencuri rasuah dan sebagainya Harta yang di miliki mestilah di perolehi dengan cara yang halal dan di akui oleh syarak samada dengan bekerja sendiri atau makan gaji Harta yang menjadi milik awam tidak boleh dijadikan milik peribadi seperti sungai. Walaubagaimanapun harta yang di miliki mesti memenuhi konsep pemilikan harta dalam Islam. Antaranya : Harta mestilah dibelanjakan secara berhemat dan tidak membazir Harta yang dimiliki mestilah dikembang dengan cara yang dibenarkan oleh syarakseperti melabur dansebagainya Menunaikan tuntutan dan kewajipan terhadap harta seperti berzakat dan sebagainya Hak yang mesti ditunaikan keatas harta Hak keatas pemiliknya seperti memenuhi keperluan diri dan keluarga Hak keatas orang lain seperti mengeluarkan zakat sedekah. tetapi mestilah digunakan mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. derma dan sebagainya Hak keatas negara seperti membayar cukai. derma untuk pendidikan dan pembangunan negara 27 Disediakan oleh En. wasiat.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk memiliki harta. Safaee Zakaria @ 2009 . • • • • Melalui pekerjaan yang halal Melalui pewarisan Melalui pemberian daripada kerajaan kepada rakyat Melalui harta yang dipindahkan secara percuma seperti melalui.

Safaee Zakaria @ 2009 28 . Contohnya dengan mengeluarakan sedekah atau derma akan mengeratkan hubungan antara golongan miskin dengan kaya Harta sebagai alat untuk beribadat kepada Allah SWT seperti menunaikan ibadat Haji. Zakat dan sedekah Harta sebagai alat untuk menikmati kehidupan yang lebih selesa dan memenuhi segala keperluan hidup dengan sempurna Harta sebagai alat untuk menambahkan ilmu pengetahuan Amalan yang dianggap melanggar Hak Milik Dalam Islam Menggunakan harta dengan cara yang melanggar peraturan syarak seperti membazir Mengawal pengeluaran dan pemasaran sesuatu barangan atau perkhidmatan seperti monopoli Mendapatkan keuntungan dengan cara menipu sukatan atau timbangan seperti melakukan manipulasi dalam perniagaan Menceroboh harta atau sesuatu yang menjadi milik orang lain seperti mencuri atau merompak Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Sebab Manusia diberi kebebasan untuk memiliki Harta Fitrah Semulajadi Manusia Allah SWT telah mencipta manusia dangan sifat gemarkan kepada harta kekayaan Perantaraan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Manusia dapat menggunakan harta yang di miliki untuk memenuhi keperluan dan keselesaan hidup di dunia dan beribadat kepada Allah SWT untuk kebahagiaan di akhirat Galakan untuk manusia bekerja dengan bersungguh-sungguh Allah SWT menggalakkan manusia supaya bekerja dengan bersungguhsingguh supaya tidak di belenggu oleh kemiskinan Memberi ketenangan dan keselesaan hidup di dunia Manusia yang mempunyai harta yang banyak akan dapat hidup dengan tenang dan gembira Peranan Harta dalam kehidupan Manusia Harta sebagai alat untuk merapatkan hubungan sesama manusia.

t kepada manusia Pengurusan harta secara adil dan mengikut hukum Allah SWT adalah merupakan satu ibadat Mencari dan membelanjakan harta mestilah mengikut peraturan Islam • • • Manusia menjadi malas untuk berusaha kerana merasakan hartanya akan dirampas oleh pihak lain Manusia tidak bebas untuk mengguna dan memanfaatkan harta yang dimilikinya Harta yang di miliki tidak akan dapat di warisi oleh pewaris mereka. terdapat hak orang lain yang mesti dikeluarkan. 5. Safaee Zakaria @ 2009 29 . anak yatim dan kaum keluarga Untuk menjadikan manusia sentiasa bersyukur dan tidak terlalu kecewa jika harta mereka diperlukan unutk kepentingan awam seperti pembinaan hospital. Bukti Harta adalah milik sementara yang diamanahkan kepada manusia 1. sekolah dan sebagainya. seperti hak orang miskin. 3.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Sebab adanya Batasan Hak Milik Harta Dalam Islam • • • Untuk mengelakkan manusia daripada berasa sombong dan terlalu mencintai harta Menyedarkan manusia bahawa di dalam harta mereka. Harta adalah sumber ciptaan Allah SWT Harta merupakan ujian daripada Alllah s. 2.w. 4. Disediakan oleh En.

seseorang yang boleh di percayai hendaklah di lantik sebagai pemegang amanah Pemegang amanah boleh membelanjakan harta tersebut sekadar memenuhi keperluan asas sahaja seperti pakaian. Pemegang amanah tidak boleh membazirkan harta tersebut kepada perkaraperkara yang tidak memberi manfaat Pemegang amanah mestilah menyerahkan harta tersebut apabila pemiliknya mampu menguruskan hartanya dengan baik Disediakan oleh En. Apabila mereka telah dewasa dan berkebolehan untuk menguruskan hartanya sendiri.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Golongan Yang tidak layak menguruskan hartanya sendiri Kanak-kanak Sebab Kanak-kanak tidak layak menguruskan harta warisannya kerana mereka belum mencapai tahap kematangan berfikir dan tidak dapat membezakan antara kebaikan dengan keburukan sesuatu tindakan mereka. Apabila mereka telah dewasa dan berkebolehan untuk menguruskan hartanya sendiri. Safaee Zakaria @ 2009 30 . makanan dan keperluan lain. harta tersebut hendaklah diserahkan kepada mereka Orang Gila Sebab Mereka tidak layak menguruskan harta kerana tidak berkemampuan untuk membuat penilaian yang sempurna keatas harta mereka berasaskan kepada keutamaan Terencat akal/lemah akal Sebab Mereka tidak layak menguruskan harta kerana tidak mampu mengendalikan harta dengan baik. Cara Pengurusan Harta Milik Golongan Yang Tidak Berkemampuan • • • • Jika golongan tersebut mempunyai harta. harta tersebut hendaklah diserahkan Anak Yatim kepada mereka Anak Yatim Sebab Anak yatim tidak layak menguruskan harta warisannya sebelum kerana mereka belum mencapai umur dewasa. Pembaziran akan berlaku jika harta diserahkan kepada mereka tanpa di kawal.

Safaee Zakaria @ 2009 31 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 2 UNIT 1: ISLAM MENGIKTIRAF HAK MILIK KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.t ciptakan fitrah manusia gemarkan harta C Agar manusia dapat mencari harta dengan apa cara sekalipun D Dapat menggunakan harta untuk keperluan dan keselesaan semata-mata Disediakan oleh En. III dan IV II. Pilih satu jawapan yang paling tepat.w. II dan IV I. II dan III I. III dan IV 2 3 4 5 Mengapakah manusia diberi kebebasan memiliki harta? A Supaya boleh berbangga dengan kemewahan B Kerana Allah s.w.t untuk dimiliki dan dimanfaatkan D Harta yang dikurniakan Allah s.w.t kepada semua makhluknya Berikut ialah peranan harta dalam hidup manusia kecuali A Alat untuk menikmati kehidupan mengikut cara yang diingini B Menimbulkan kasih sayang dalam masyarakat C Alat untuk merapatkan hubungan silaturrahim D Menikmati keselesaan hidup Berikut merupakan peranan harta kecuali A Merapatkan hubungan sesama manusia B Sebagai alat untuk beribadat C Alat menikmati kehidupan D Memenuhi tuntutan nafsu Manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta kerana I Itulah fitrah manusia II Telah bersusah payah mencari harta III Harta perantaraan bagi kebahagiaan hidup IV Menggalakkan manusia bekerja bersungguh-sungguh A B C D I. 1 Berikan pengertian hak milik dalam Islam A Memiliki sesuatu yang berharga B Hak milik mutlak seseorang yang tidak boleh diambil C Harta kurniaan Allah s.

t C Masyarakat hidup dalam ketakutan D Menyuburkan sikap pentingkan diri sendiri Hak yang wajib ditunaikan ke atas orang lain ialah A Derma B Cukai C Zakat D Keperluan keluarga Pemilik harta secara individu dalam Islam ialah A Melalui harta yang dipindah secara percuma seperti hibah B Melalui harta yang menjadi hak milik awam C Melalui wang pertambahan loteri D Melalui wang zakat 10 11 Disediakan oleh En. II dan III I. III dan IV II. III dan IV Mengambil harta orang lain tanpa kebenaran Pernyataan di atas merujuk kepada A Monopoli harta B Melaburkan harta C Merosakkan harta D Mencerobohi harta 8 9 Berikut adalah keburukan pencerobohan harta terhadap individu kecuali A Tersisih daripada masyarakat B Harta tidak diberkati Allah s. II dan IV I. Safaee Zakaria @ 2009 32 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 6 Golongan yang tidak layak menguruskan harta X X merujuk kepada A Orang gila B Anak yatim C Kanak-kanak D Orang terencat akal Sebab Tidak mempunyai kemampuan untuk membuat penilaian yang sempurna 7 Berikut ialah golongan yang tidak layak menguruskan hartanya sendiri I Orang miskin II Orang gila III Orang yang lemah akal IV Anak yatim yang masih kecil A B C D I.w.

X bekerja sebagai pemandu lori. Lori itu dipenuhi dengan barangan seludup. Akibat mengejar masa beliau tidak sempat menunaikan solat pada waktunya Situasi pekerjaan di atas mempunyai unsur I Haram II Melalaikan III Manipulasi IV Rasuah A B C D I dan II II dan III III dan IV II dan IV 13 14 Disediakan oleh En. umum dan negara B Hak milik peribadi. keluarga dan negara C Hak milik peribadi. umum dan rakyat D Hak milik peribadi.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 12 Hak milik dalam Islam terbahagi kepada tiga A Hak milik peribadi. Safaee Zakaria @ 2009 33 . umum dan khusus Perbuatan yang merosakkan harta ialah A Membayar saman had laju B Menjelaskan cukai pendapatan C Melabur dalam saham spekulasi D Membeli belah keperluan keluarga En.

Lengkapkan jadual di bawah Hak milik dalam Islam Hak milik individu X Contoh Y Contoh Contoh Kereta / rumah Nyatakan jawapan bagi 15 16 X Y : _____________ : _____________ Contoh X dan Y 17 18 X Y : : _____________________ _____________________ Lengkapkan jadual di bawah Cara pemilikan harta oleh individu Pekerjaan X Y Harta yang dipindah secara percuma Nyatakan jawapan bagi 19 20 X Y : _________________ : _________________ Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad. Soalan 15 hingga 32 Lengkapkan pernyataan berikut. Safaee Zakaria @ 2009 34 .

Safaee Zakaria @ 2009 35 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Carta di bawah adalah mengenai pengurusan harta Golongan yang tidak layak menguruskan harta P Q Orang Gila R 21 22 23 P Q R : : : _____________________ _____________________ _____________________ Carta di bawah adalah mengenai bentuk pencerobohan harta Bentuk pencerobohan harta Mendapat harta secara tidak sah P Mengabaikan hakhak yang wajib Contoh Q Salah guna kuasa / pecah amanah / rasuah R 24 P : Nyatakan bentuk pencerobohan _____________________ Berikan contoh _____________________ _____________________ 25 26 Q R : : Disediakan oleh En.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Lengkapkan pernyataan di bawah 27 28 Islam mengiktiraf __________________ di kalangan umatnya. 29 30 31 32 Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 36 . ____________ harta penting untuk mendorong manusia berusaha bersungguhsungguh untuk mencari harta. Membayar cukai dan menyumbang ke arah pembangunan negara dikenali sebagai ____________ ke atas negara. ____________ ialah bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik dan memerlukan pertolongan bagi meneruskan kehidupan. ______________ tidak layak menguruskan harta sehingga mencapai umur dewasa. Golongan _____________ tidak mampu mengurus harta kerana tidak mampu menilai dengan sempurna.

Huraikan dua sebab Islam membataskan hak milik dalam pemilikan harta. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Disediakan oleh En.w. membataskan manusia dalam memiliki harta? Mengapakah Allah s. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jelaskan dua perkara yang merosakkan harta.w. Senaraikan peraturan yang perlu diikuti dalam pemilikan harta dalam Islam. Apakah implikasi yang akan berlaku sekiranya Islam tidak mengiktiraf hak pemilikan harta ? Jelaskan bagaimanakah pemegang amanah boleh menguruskan harta golongan yang tidak berkemampuan ? Nyatakan contoh pemilikan harta yang dilarang oleh Islam.t membenarkan manusia memiliki harta? Jelaskan konsep pemilikan harta menurut Islam.t. 13 14 Senaraikan punca manusia menceroboh harta. 1 2 Apakah yang dimaksudkan dengan hak milik menurut Islam ? Nyatakan alasan yang menunjukkan bahawa Islam menggalakkan umatnya memiliki harta sebanyak mungkin. 16 Jelaskan tiga kesan yang akan ditanggung oleh masyarakat sekiranya berlaku pengabaian tanggungjawab terhadap harta. Safaee Zakaria @ 2009 37 . Terangkan dua sebab Islam melarang menceroboh harta orang lain. 12 Senaraikan keburukan pencerobohan harta terhadap individu dan masyarakat. 15 Kemukakan dua langkah untuk membendung pencerobohan harta.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Manusia tidak bebas sepenuhnya dalam memiliki harta. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah s.

Contohnya penyalahgunaan kuasa. rasuah. memberi dan menerima rasuah Mencuri/merompak Mencuri ialah mengambil/ merampas harta orang lain tanpa kebenaran daripada pemiliknya yang sah Sebab Islam melarang perbuatan mencuri Pecah amanah / rasuah Perbuatan yang mensia-sia atau melanggar amanah yang telah diberikan Sebab Islam melarang perbuatan tersebut 1. Contohnya mencuri. Hilangnya kepercayaan dan keyakinan kepada pelaku perbuatan tersebut 2.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 2 UNIT 2 LARANGAN MENCEROBOHI HARTA Mencerobohi harta . Contohnya mencuri. merompak. Berlakunya permusuhan dan persengketaan dalam masyarakat 4.bermaksud mengambil harta orang lain tanpa kebenaran yang sah disisi syarak. Safaee Zakaria @ 2009 38 . Berlakunya penindasan dan kezaliman • • • • Satu bentuk pencerobohan harta benda orang lain Boleh menimbulkan pergaduhan dan perbalahan dalam masyarakat Melahirkan masyarakat yang malas bekerja Masyarakat hidup dalam ketakutan Disediakan oleh En. menipu dan merompak Mengabaikan hakhak yang wajib keatas harta seperti tidak mengeluarkan zakat Mendapatkan harta dengan cara pecah amanah. Wujudnya sifat pentingkan diri sendiri 3. menipu dan sebagainya Mendapatkan harta dengan cara yang zalim dan tidak sah.

Terpengaruh dengan kemewahan dunia 2. Memberikan pendidikan agama yang secukupnya kepada masyarakat 2. Memberi penerangan yang berterusan akan keburukan pencerobohan harta kepada masyarakat Disediakan oleh En. 2. Akan melahirkan individu yang malas bekerja Akan berlakunya perbuatan zalim keatas orang yang tidak bersalah Terhapusnya sikap tolong menolong dan ukhuwah Akan tercetusnya huru hara dalam masyarakat Implikasi Islam melarang pencerobohan harta 1. 4. 4.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Sebab Islam melarang Pencerobohan harta 1. Menguatkuasakan undang-undang pencerobohan harta 4. 2. Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang keburukan pencerobohan harta 3. Safaee Zakaria @ 2009 39 . Mengenakan hukuman yang berat keatas kesalahan pencerobohan harta 5. 3. Tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar 3. Masyarakat hidup dalam keadaan aman Perpaduan dan hubungan antara masyarakat lebih erat dan bersatu padu Masyarakat bebas untuk mencari harta tanpa rasa takut Kehidupan orang miskin dan kurang bernasib baik akan terbela 1. 3. Wujudnya perasaan tamak dan ingin cepat kaya tanpa melakukan usaha yang lebih 1.

membeli dadah dan berjudi Membekukan wang yang dimiliki seperti menyimpan wang di rumah tanpa dilaburkan untuk mengiatkan ekonomi 40 Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 INDIVIDU 1. telefon awam sekolah. Menimbulkan perbalahan dan pergaduhan dalam masyarakat 2. Hartanya tidak diberkati oleh Allah SWT 2. Ekonomi negara menjadi lemah 3. Masyarakat hidup dalam ketakutan 3. boros dan kedekut Membelanjakan harta secara tidak berhemat seperti membazir Merosakkan kemudahan awam seperti perhentian bas. Kedaulatan negara terancam Merosakkan harta bermaksud membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya atau orang lain. Negara menjadi huru hara 2. Masyarakat menjadi malas untuk bekerja NEGARA 1. Contohnya membazir. Menimbulkan sikap mementingkan diri sendiri MASYARAKAT 1. Safaee Zakaria @ 2009 . Tersisih dalam masyarakat akibat perbuatan yang dilakukannya 3. tandas awam dan sebagainya Kedekut untuk membelanjakan harta kepada perkara kebaikan Membelanjakan harta kepada perkara maksiat seperti minum arak.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 2 UNIT 2 : LARANGAN MENCEROBOHI HARTA KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Safaee Zakaria @ 2009 41 . Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1 Mengambil harta orang lain tanpa kebenaran Pernyataan di atas merujuk kepada A Monopoli harta B Melaburkan harta C Merosakkan harta D Mencerobohi harta 2 Berikut adalah keburukan pencerobohan harta terhadap individu kecuali A Tersisih daripada masyarakat B Harta tidak diberkati Allah s.t C Masyarakat hidup dalam ketakutan D Menyuburkan sikap pentingkan diri sendiri Hak yang wajib ditunaikan ke atas orang lain ialah A Derma B Cukai C Zakat D Keperluan keluarga Perbuatan yang merosakkan harta ialah A Membayar saman had laju B Menjelaskan cukai pendapatan C Melabur dalam saham spekulasi D Membeli belah keperluan keluarga 3 4 Disediakan oleh En.w.

Terangkan dua sebab Islam melarang menceroboh harta orang lain. 5 6 7 8 Disediakan oleh En. Kemukakan dua langkah untuk membendung pencerobohan harta. Safaee Zakaria @ 2009 42 . 1 2 3 4 Apakah yang dimaksudkan dengan merosakkan harta Jelaskan punca berlakunya pencerobohan harta? Jelaskan dua perkara yang merosakkan harta. Carta di bawah adalah mengenai bentuk pencerobohan harta Bentuk pencerobohan harta Mendapat harta secara tidak sah P Mengabaikan hakhak yang wajib Contoh Q Salah guna kuasa / pecah amanah / rasuah R 5 P : Nyatakan bentuk pencerobohan _____________________ Berikan contoh _____________________ _____________________ 6 7 Q R : : KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Soalan 5 hingga 7 Lengkapkan pernyataan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad. Senaraikan punca manusia menceroboh harta. Jelaskan tiga kesan yang akan ditanggung oleh masyarakat sekiranya berlaku pengabaian tanggungjawab terhadap harta. Senaraikan keburukan pencerobohan harta terhadap individu dan masyarakat.

Bekerja akan memudahkan umat Islam menunaikan ibadat kepada Allah Allah SWT melalui harta.w yang bermaksud: “ Bahawa Allah SWT sangat mencintai orang mukmin yang suka bekerja keras dalam usaha mencari mata pencarian. Sesuatu yang dipandang mulia oleh Islam Satu cara untuk melahirkan semangat tolong menolong Dikira sebagai ibadat jika mengikut lunas-lunas syarak Merupakan satu kewajipan yang mesti ditunaikan Islam telah menyediakan satu peraturan yang terperinci bagi mengatur bidang pekerjaan yang dikenali sebagai sistem muamalat Bekerja merupakan tanggungjawab setiap individu bagi memenuhi keperluan peribadi seperti menyara diri sendiri.a. keluarga dan tuntutan sosial seperti membangunkan ekonomi negara Bekerja merupakan ibadat dalam Islam kerana. “ Hadis riwayat Tabrani dan Baihaki. Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 43 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 3 ISLAM DAN PEKERJAAN UNIT 1 GALAKAN BEKERJA Pekerjaan menurut Islam ialah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wang atau harta dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. seperti zakat. bersedekah dan menderma. iaitu menyara kaum keluarga. Orang yang bekerja dipandang mulia dan disukai oleh Allah SWT dan RasulNya. sebagaimana sabda Rasulullah s. orang yang bekerja dikira telah menunaikan satu keperluan fardu ain.

3. 2. Bekerja membolehkan seseorang itu mendapatkan wang bagi mencukupkan segala keperluan hidupnya seperti makanan. 4. melalui bekerja seseorang itu akan mendapat hasil yang dapat di gunakan untuk memajukan dirinya. Disediakan oleh En. pakaian dan tempat tinggal. Safaee Zakaria @ 2009 44 . Untuk mencari rezeki yang halal bagi menyara diri dan keluarga Untuk membangunkan dan memajukan ekono mi diri dan negara Untuk mendapatkan keredaan Allah SWT melalui pekerjaan yang halal Untuk mengelakkan diri daripada bergantung pada orang lain. Pekerjaan yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang ramai seperti menternak Pekerjaan yang tidak melalaikan diri daripada beribadat kepada Allah SWT. Pekerjaan yang halal dan tidak melanggar peraturan syarak seperti perniagaan yang halal. Pekerjaan yang tidak mengganggu ketenteraman awam dan tidak mencemarkan alam sekitar seperti bertani. 1.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Bekerja akan dapat memajukan diri seseorang dan keluarganya. Melalui bekerja seseorang itu dapat hidup hasil daripada titik peluh sendiri tanpa perlu lagi meminta bantuan dan belas ehsan daripada orang lain.

Risiko untung rugi ditanggung bersama Keputusan berdasarkan arahan daripada pihak majikan Terikat dengan waktu Tiada kepuasan bekerja Pendapatannya tetap Ciri-ciri Pekerjaan Yang Halal • • • • Halal disegi syarak dan undang-undang negara Tidak menggangu kepentingan orang lain Tidak mencemarkan alam sekitar Tidak mengandungi unsur riba.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Pekerjaan Yang Halal Bekerja Sendiri Bekerja sendiri ialah pekerjaan yang dilakukan oleh tuan punya sesuatu syarikat sendiri. penipuan dan rasuah Disediakan oleh En. judi. Safaee Zakaria @ 2009 45 . Makan Gaji Makan gaji ialah bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan upah/gaji Bekerja Sendiri Produktiviti atas tanggungan sendiri Risiko untung rugi ditanggung sendiri Bebas membuat keputusan sendiri Tidak terikat dengan waktu dan tempat Mendapat kepuasan yang maksimum Pendapatannya tidak tetap Makan Gaji Produktiviti dipikul secara bersama.

Masyarakat berada dalam ketakutan. Hidupnya tidak akan diberkati oleh Allah SWT 2. 2. Perpaduan dan semangat kerjasama dalam masyarakat bertambah erat. Negara menjadi contoh dan ikutan kepada negara lain.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Diri Sendiri dan Keluarga Masyarakat Negara • • • Mendapat keredaan Allah SWT kerana telah menunaikan perintah Allah SWT Dipandang mulia dan menjadi teladan kepada masyarakat Kehidupannya menjadi tenang dan bahagia. • • • Masyarakat hidup dalam keadaan aman dan damai. Disediakan oleh En. Ekonomi negara akan runtuh. Negara akan berada dalam huru hara 46 . judi. 3. Masyarakat bertambah maju dan makmur • • • Ekonomi negara semakin maju dan berkembang. Pelabur asing tidak berani melabur dalam ekonomi negara. Safaee Zakaria @ 2009 Masyarakat Negara 1. Berlakunya perbalahan dan permusuhan dalam masyarakat. Sentiasa dibenci oleh masyarakat. Pelabur asing berani melabur dalam ekonomi negara Ciri-ciri pekerjaan yang haram • • • • Pekerjaan yang haram disisi syarak dan undang-undang negara Menggangu kepentingan orang lain Merosakkan alam sekitar Pekerjaan yang mengandungi unsur riba. rasuah dan penipuan Diri Sendiri dan Keluarga 1. Sentiasa hidup dalam ketakutan dan bimbang rahsianya terbongkar. 3. 3. 2. Kehidupan masyarakat akan bertambah mundur 1.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Syarat Pekerjaan menjadi ibadat Pekerjaan yang halal Bekerja dengan bersungguh sungguh Ikhlas bekerja kerana Allah SWT Mengimbangi antara urusan dunia dan akhirat Pekerjaan yang tidak menjejaskan hak orang lain Alasan kebanyakan orang suka bekerja makan gaji • • • • Makan gaji tidak mempunyai risiko yang tinggi Tiada ilmu dan kemahiran untuk bekerja sendiri Banyak kemudahan dan kebajikan disediakan oleh majikan Kurang yakin kepada kebolehan diri sendiri Kepentingan bekerja kepada pembangunan Negara • • • • Dapat menghasilkan produktiviti yang bermutu. Dapat mengurangkan kadar kemiskinan negara Dapat menyediakan peluang pekerjaan Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 47 . Dapat menyumbangkan kepada perkembangan ekonomi negara.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Implikasi kehidupan tanpa pekerjaan (Menggangur) Kepada diri sendiri Kepada Masyarakat: Kepada Negara: • • Hidupnya dalam kesempitan dan tidak mempunyai wang bagi memenuhi keperluan hidup. Safaee Zakaria @ 2009 48 . Dipandang hina oleh masyarakat kerana sering meminta-minta • • Menimbulkan masalah sosial seperti melepak. Memberi kursus kemahiran kepada para penganggur Memberi kesedaran kepada pengganggur tentang keburukan hidup tanpa pekerjaan Disediakan oleh En. berpelesiran dan gejala sosial yang lain Masalah jenayah seperti mencuri dan menyamun akan berleluasa • • Merugikan sumber tenaga kerja kerana sumber tenaga yang sepatutnya dapat memajukan negara Kuasa membeli barangan keluaran negara berkurangan. kerana rakyat tidak mempunyai wang Langkah untuk mengatasi masalah pengangguran • • • Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dalam pelbagai bidang.

t C Langkah meningkatkan kualiti kerja D Etika kerja dalam Islam Disediakan oleh En.w. 1 Berikut ialah kebaikan Islam menggalakkan umatnya bekerja kecuali A Mengurangkan masalah pengangguran B Membolehkan seseorang itu berdikari C Meningkatkan taraf hidup seseorang D Memenuhi masa lapang 2 Mengapa Islam menuntut umatnya bekerja? I Memenuhi keperluan asas hidup manusia II Bekerja merupakan ibadat dalam Islam III Dipandang mulia oleh masyarakat IV Menjadi manusia yang kaya raya A B C D I. II dan III I. Safaee Zakaria @ 2009 49 . Pilih satu jawapan yang paling tepat.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 3 UNIT 1 : GALAKKAN BEKERJA KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.t B Kelebihan bekerja kerana Allah s. II dan IV I.w. III dan IV 3 Pilih pasangan yang benar tentang jenis pekerjaan dan kelebihannya Jenis pekerjaan Makan gaji Bekerja sendiri Bekerja sendiri Makan gaji Kelebihan Pendapatan tetap Risiko ditanggung bersama Bebas membuat keputusan sendiri Tidak terikat dengan waktu dan tempat I II III IV A B C D 4 I dan II I dan III II dan III III dan IV Melakukan pelbagai pekerjaan mengikut kepakaran. melaksanakan penyelidikan sains dan teknologi serta mencipta perkakasan untuk kemudahan manusia Situasi di atas menggambarkan A Cara melaksanakan amanah Allah s. III dan IV II.

III dan IV II. II dan IV I. II dan III B I. Safaee Zakaria @ 2009 50 . II dan III I. III dan IV D II.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 5 Jelaskan etika kerja dalam Islam I Sentiasa berdisiplin II Bekerja dengan ikhlas III Bekerja dengan bersungguh-sungguh IV Sentiasa mengadakan mesyuarat A B C D 6 • • • I. III dan IV Membuat perancangan yang rapi Berdisiplin dan menepati sasaran kerja Menilai hasil dan membaiki kelemahan Pernyataan di atas merujuk kepada A Langkah meningkatkan kualiti kerja dalam Islam B Syarat menjadikan perkerjaan suatu ibadat C Budaya kerja Islam D Disiplin kerja Islam 7 Ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan Islam ialah A Mudah naik pangkat B Berpendapatan lumayan C Seronok dan mengembirakan D Tidak mengganggu ketenteraman awam Berikut merupakan kelebihan bekerja sendiri kecuali A Tidak terikat dengan waktu dan tempat B Bebas membuat keputusan sendiri C Mendapat kepuasan hasil kerja D Pendapatan tetap Manakah ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan oleh Islam? I Pekerjaan yang mudah dilakukan II Pekerjaan yang menepati kehendak syarak III Pekerjaan yang tidak mencemarkan alam sekitar IV Pekerjaan yang tidak mengganggu ketenteraman awam A I. II dan IV C I. III dan IV • Mencari rezeki yang halal untuk menyara keluarga • Membangun dan memajukan ekonomi diri dan keluarga • Mengelakkan diri dari bergantung dengan orang lain Pernyataan di atas merujuk kepada A Ciri-ciri pekerjaan yang halal B Dalil kewajipan bekerja C Matlamat bekerja D Kebaikan bekerja 8 9 10 Disediakan oleh En.

II dan IV I.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 11 Berikut ialah kesan positif pekerjaan yang halal kepada sesebuah negara I Ekonomi berkembang II Pelaburan asing meningkat III Masyarakat aman damai IV Negara menjadi ikutan dan contoh A B C D 12 I. III dan IV Menghasilkan produk yang berkualiti Meningkatkan mutu barangan yang berkualiti Mengurangkan kos pengeluaran sesuatu barangan 15 • • • Pernyataan di atas merujuk kepada kelebihan bekerja A Terhadap diri B Terhadap keluarga C Terhadap hasil kerja D Terhadap pelanggan Disediakan oleh En. II dan IV I. II dan III I. II dan III I. II dan III I. III dan IV 13 14 Manakah merupakan syarat sesuatu pekerjaan menjadi ibadat? I Pekerjaan halal II Pekerjaan dengan keuntungan yang banyak III Pekerjaan yang tidak mengganggu kepentingan awam IV Pekerjaan yang tidak melalaikan seseorang dari melakukan ibadat fardhu A B C D I. III dan IV II.t A B C D I. III dan IV II. III dan IV II. Safaee Zakaria @ 2009 51 . II dan IV I. III dan IV Pilih kesan baik pekerjaan halal kepada masyarakat A Menjadi teladan kepada masyarakat kerana dapat membantu B Hubungan bertambah erat dan hidup bersatu padu C Kehidupan menjadi tenang dan bahagia D Ekonomi negara semakin berkembang Berikut adalah kesan buruk pekerjaan yang haram terhadap diri dan keluarga I Hidup dalam ketakutan dan kebimbangan II Dibelenggu rasa bersalah terhadap masyarakat III Kehidupan masyarakat akan bertambah mundur IV Hidup tidak akan diberkati oleh Allah s.w.

Kesan pekerjaan yang halal terhadap: X Diri Y Masyarakat Pernyataan 1 1 1 1 1 18 19 20 21 22 Harta yang dimiliki mendapat keredaan Allah. Soalan 18 hingga 32 Lengkapkan pernyataan berikut.w. Safaee Zakaria @ 2009 52 . Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 16 • • • Bekerja dengan ikhlas kerana Allah s. Hidup bersama dalam keadaan aman dan damai. Pertalian silaturrahim menjadi bertambah erat antara sama lain Disanjung dan dihormati oleh orang lain Tidak melakukan perbuatan mazmumah seperti mencuri Jawapan Disediakan oleh En.t Bekerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh Sentiasa meningkatkan produktiviti yang berkualiti Pernyataan di atas merujuk kepada A Etika kerja dalam Islam B Tuntutan bekerja dalam Islam C Ciri-ciri pekerjaan dalam Islam D Matlamat bekerja dalam Islam 17 Berikut merupakan langkah untuk mengatasi masalah pengangguran kecuali A Memberi kursus kemahiran B Menyediakan peluang pekerjaan C Memberi kesedaran tentang keburukan hidup tanpa pekerjaan D Memberi pinjaman wang kepada penganggur sebanyak mungkin BAHAGIAN B : Respon terhad.

Harta yang diserahkan untuk faedah orang ramai berkaitan dengan agama Islam dikenali sebagai ____________. ___________ ialah tokoh usahawan wanita yang terkenal pada zaman Rasulullah s. ) pada pernyataan yang SALAH.w.a. menggalakkan umatnya _______________ seperti berniaga.w. 1 28 Kemiskinan boleh diatasi dengan memberikan wang sara diri kepada penganggur Wakaf ialah harta yang didermakan untuk orang miskin 1 29 1 30 Budaya kerja Islam ialah untuk memaksimumkan produktiviti berkualiti Sentiasa mematuhi arahan ketua merupakan salah satu etika kerja Islam Tuntutan bekerja adalah fardhu kifayah 1 31 1 32 Disediakan oleh En. bertani dan sebagainya.a.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Lengkapkan pernyataan berikut : Untuk Kegunaan Pemeriksa 23 _____________ ialah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan berbentuk wang atau harta yang halal. Hasil pertanian yang dimakan atau dicuri oleh manusia atau haiwan dianggap sebagai _____________ 1 24 1 25 1 26 1 27 1 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Rasulullah s. Safaee Zakaria @ 2009 53 .

w.t..w.w. Huraikan dua hikmah terhadap individu yang melakukan pekerjaan yang disukai oleh Allah SWT. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Disediakan oleh En. Nyatakan dua kebaikan bekerja makan gaji. Terangkan tiga matlamat bekerja menurut Islam. Nyatakan cara melaksanakan amanah Allah s. Jelaskan dua implikasi pekerjaan halal dan pekerjaan haram terhadap individu. Huraikan budaya bekerja mengikut perspektif Islam. Nyatakan maksud bekerja kerana Allah. Terangkan dua langkah untuk meningkatkan kualiti kerja dalam Islam. Huraikan dua kelebihan bekerja kerana Allah s. Nyatakan dua kelebihan bekerja kerana Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 54 . 1 2 3 4 5 6 Nyatakan pengertian pekerjaan dalam Islam.t. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Terangkan tiga syarat sesuatu pekerjan menjadi ibadat. Berikan dua hikmah pekerjaan yang halal terhadap diri dan keluarga. Nyatakan kesan buruk pengangguran. Terangkan tiga kepentingan bekerja sendiri kepada pembangunan negara.w.t melalui pekerjaan. Jelaskan kenapa Islam menuntut umatnya melakukan pekerjaan. Nyatakan kesan menceburi bidang pekerjaan yang halal terhadap pembentukan akhlak seseorang. Terangkan dua etika bekerja kerana Allah s.t terhadap individu. Jelaskan etika kerja menurut Islam.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jelaskan tiga ciri pekerjaan yang digalakkan dalam Islam. Nyatakan tiga kebaikan bekerja.

lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. dan kamu akan dipulangkan kepada Yang Tahu akan yang tersembunyi dan yang terang. 11: 105 Maksudnya : Dan katakan bekerjalah kamu kerana Allah. RasulNya dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu. Manusia boleh melakukan pelbagai penyelidikan dan penemuan sains dan teknologi bagi melaksanakan amanah Allah SWT seperti bidang perubatan. Dengan bekerja dalam bidang penyelidikan manusia dapat memakmurkan alam ini dengan pelbagai penemuan dan peralatan baru untuk keselesaan hidup manusia. Dengan bekerja dalam bidang arkitek dan teknologi bangunan manusia dapat membina bangunan yang selesa didiami. Dengan bekerja dalam bidang pertanian manusia dapat memajukan tanah serta dapat memelihara dan memulihara alam ini supaya menjadi tempat yang selesa untuk didiami Cara melaksanakan amanah Allah melalui pekerjaan ialah 1. seperti dalam industri perkilangan dan pembuatan. astronomi dan pertanian. Manusia boleh melakukan pelbagai pekerjaan mengikut pengalaman dan kepakaran mereka bagi memaju dan memakmurkan alam ini seperti berniaga. 3. 2. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah . bertani dan menternak.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 3 UNIT 2 BEKERJA KERANA ALLAH Bekerja kerana Allah SWT ialah mengusahakan sesuatu atau melibatkan diri di dalam kegiatan tertentu secara berterusan untuk mencari nafkah kerana Allah SWT Islam mewajibkan umatnya melakukan pekerjaan bagi memenuhi keperluan hidupnya di dunia. Manusia boleh bekerja dalam bidang pembuatan untuk mencipta peralatan baru untuk kemudahan hidup manusia. Safaee Zakaria @ 2009 55 . Disediakan oleh En.

6. 5. 2. 3. 3.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 1. 2. Berdisiplin dan menepati masa. Jiwa menjadi tenang Hidup dan hartanya diberkati oleh Allah SWT Tidak mudah berputus asa Dimuliakan oleh masyarakat • Sentiasa bekerja dengan ikhlas kerana Allah SWT • Sentiasa membuat perancangan yang rapi sebelum melakukan sebarang kerja. 3. Safaee Zakaria @ 2009 56 . 1. Pekerjaan yang halal dan dibenarkan oleh syarak. 2. Bekerja kerana Allah SWT Disediakan oleh En. 4. Pekerjaan yang tidak menggangu kepentingan awam dan alam sekitar Sentiasa mematuhi arahan ketua Pekerjaan yang tidak melalaikan seseorang daripada mengingati Allah SWT Mengimbangi urusan dunia dan akhirat Pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas kerana Allah SWT 1. 4. Sentiasa meningkatkan produktiviti yang bermutu Bekerja dengan tekun dan Bersungguh sungguh Sentiasa mematuhi arahan ketua 1. 5. Memaksimumkan produktiviti yang berkualiti 2. 3. • Sentiasa menilai hasil kerja dan membaiki kelemahan jika ada. 6. Bekerja dengan ikhlas kerana Allah SWT. 4. Amanah dalam melaksanakan kerja yang telah dipertanggungjawabkan.

Terhadap hasil kerja • Menghasilkan produktiviti yang berkualiti. • Meningkatkan bilangan produktiviti yang berkualiti. • Mengurangkan kos pengeluaran sesuatu barangan Terhadap pelanggan. • Melahirkan pekerja yang bermotivasi tinggi dalam menyahut cabaran. • Pelanggan akan terus melanggan barangan yang dikeluarkan. Mempunyai strategi yang betul Terhadap diri • Melahirkan pekerja yang ikhlas bekerja kerana Allah SWT • Melahirkan pekerja yang amanah dalam melakukan pekerjaan. • Pelanggan akan menggunakan barangan tersebut secara berterusan. Cara melahirkan budaya kerja cemerlang Bekerja kerana Allah SWT Ikhlas dalam pekerjaan Sentiasa bermesyuarat dalam sesuatu urusan Disediakan oleh En. • Pelanggan akan berpuas hati dengan barangan yang dihasilkan. • Melahirkan pekerja yang bekerja dengan cekap dan bersungguh-sungguh.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Sentiasa memaksimumkan produktiviti yang berkualiti Mempunyai perancangan yang lengkap dan tersusun Bekerja kerana Allah SWT Ciri Budaya Kerja Islam Sentiasa berdisiplin dan menepati masa . Safaee Zakaria @ 2009 Amanah dalam melakukan pekerjaan 57 .

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 3 UNIT 2 : BEKERJA KERANA ALLAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. III dan IV D II. III dan IV II. melaksanakan penyelidikan sains dan teknologi serta mencipta perkakasan untuk kemudahan manusia Situasi di atas menggambarkan A Cara melaksanakan amanah Allah s. II dan III B I. Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1 Melakukan pelbagai pekerjaan mengikut kepakaran. III dan IV Membuat perancangan yang rapi Berdisiplin dan menepati sasaran kerja Menilai hasil dan membaiki kelemahan Pernyataan di atas merujuk kepada A Langkah meningkatkan kualiti kerja dalam Islam B Syarat menjadikan perkerjaan suatu ibadat C Budaya kerja Islam D Disiplin kerja Islam 4 Manakah ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan oleh Islam? I Pekerjaan yang mudah dilakukan II Pekerjaan yang menepati kehendak syarak III Pekerjaan yang tidak mencemarkan alam sekitar IV Pekerjaan yang tidak mengganggu ketenteraman awam A I. II dan III I. Safaee Zakaria @ 2009 58 .w. II dan IV C I. III dan IV Disediakan oleh En.t B Kelebihan bekerja kerana Allah s.t C Langkah meningkatkan kualiti kerja D Etika kerja dalam Islam 2 Jelaskan etika kerja dalam Islam I Sentiasa berdisiplin II Bekerja dengan ikhlas III Bekerja dengan bersungguh-sungguh IV Sentiasa mengadakan mesyuarat A B C D 3 • • • I.w. II dan IV I.

II dan III I. II dan IV I. III dan IV Menghasilkan produk yang berkualiti Meningkatkan mutu barangan yang berkualiti Mengurangkan kos pengeluaran sesuatu barangan 8 • • • Pernyataan di atas merujuk kepada kelebihan bekerja A Terhadap diri B Terhadap keluarga C Terhadap hasil kerja D Terhadap pelanggan 9 • • • Bekerja dengan ikhlas kerana Allah s.w. Safaee Zakaria @ 2009 59 . III dan IV II.t A B C D 7 I. III dan IV II.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 5 • • • Mencari rezeki yang halal untuk menyara keluarga Membangun dan memajukan ekonomi diri dan keluarga Mengelakkan diri dari bergantung dengan orang lain Pernyataan di atas merujuk kepada A Ciri-ciri pekerjaan yang halal B Dalil kewajipan bekerja C Matlamat bekerja D Kebaikan bekerja 6 Berikut adalah kesan buruk pekerjaan yang haram terhadap diri dan keluarga I Hidup dalam ketakutan dan kebimbangan II Dibelenggu rasa bersalah terhadap masyarakat III Kehidupan masyarakat akan bertambah mundur IV Hidup tidak akan diberkati oleh Allah s. II dan IV I.w. III dan IV Manakah merupakan syarat sesuatu pekerjaan menjadi ibadat? I Pekerjaan halal II Pekerjaan dengan keuntungan yang banyak III Pekerjaan yang tidak mengganggu kepentingan awam IV Pekerjaan yang tidak melalaikan seseorang dari melakukan ibadat fardhu A B C D I.t Bekerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh Sentiasa meningkatkan produktiviti yang berkualiti Pernyataan di atas merujuk kepada A Etika kerja dalam Islam B Tuntutan bekerja dalam Islam C Ciri-ciri pekerjaan dalam Islam D Matlamat bekerja dalam Islam Disediakan oleh En. II dan III I.

Safaee Zakaria @ 2009 60 . Nyatakan cara melaksanakan amanah Allah s. ) pada pernyataan yang SALAH.w.t melalui pekerjaan.w. Jelaskan etika kerja menurut Islam. Terangkan dua etika bekerja kerana Allah s.t terhadap individu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nyatakan maksud bekerja kerana Allah. 10 11 Disediakan oleh En. Jelaskan tiga ciri pekerjaan yang digalakkan dalam Islam.w.w. Soalan 10 hingga 14 Lengkapkan pernyataan berikut. Terangkan dua langkah untuk meningkatkan kualiti kerja dalam Islam. Nyatakan dua kelebihan bekerja kerana Allah s. Huraikan dua kelebihan bekerja kerana Allah s.t. Terangkan tiga syarat sesuatu pekerjan menjadi ibadat.t. Nyatakan kesan menceburi bidang pekerjaan yang halal terhadap pembentukan akhlak seseorang. 1 10 Kemiskinan boleh diatasi dengan memberikan wang sara diri kepada penganggur Wakaf ialah harta yang didermakan untuk orang miskin 1 11 1 12 Budaya kerja Islam ialah untuk memaksimumkan produktiviti berkualiti Sentiasa mematuhi arahan ketua merupakan salah satu etika kerja Islam Tuntutan bekerja adalah fardhu kifayah 1 13 1 14 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad. Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Huraikan budaya bekerja mengikut perspektif Islam.

Bekerja kerana Allah SWT 4. Disediakan oleh En. 6. Untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang aman sejahtera. Bagi mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan hidup manusia. Tekun dan tabah ketika melakukan segala urusan. sewa menyewa. Mempereratkan hubungan persaudaraan antara individu dan masyarakat. Rajin berusaha dengan gigih dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan 2. Bersikap jujur. amanah dan tidak menipu dalam segala urusan 3. Untuk memastikan segala kegiatan ekonomi diberkati oleh Allah SWT 5. Menghindarkan diri daripada kezaliman dan penindasan. 2. dan perdagangan yang lain. Memperkemas dan melicinkan urusan kehidupan manusia seharian. seperti hukum jual beli. antaranya 1. Membangunkan ekonomi umat Islam 7.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM UNIT 1 PENGERTIAN DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Muamalah adalah satu daripada hukum fikah yang berhubung dengan tatacara perhubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan mereka yang berhubung dengan harta. Untuk memudahkan manusia menikmati segala kurniaan Allah SWT dengan cara yang betul dan di redai oleh Allah SWT 3. Safaee Zakaria @ 2009 61 . 1. 4. Sistem muamalah ini mempunyai beberapa matlamat.

Barangan yang hendak di jual wujud semasa berlakunya kontrak jual beli. seperti bersedekah. Penjual dan pembeli mestilah seorang yang mukalaf dan berakal. dengan menunaikan beberapa ibadat melalui harta seperti. menolong orang yang memerlukan dan menderma. Transaksi yang dijalankan mestilah bersih daripada unsur penipuan Pihak yang menjalankan urusan transaksi mestilah waras dan sempurna Persetujuan antara kedua belah pihak yang menjalankan transaksi ijab dan kabul • • • • • • Wujudnya persetujuan antara penjual dengan pembeli. Safaee Zakaria @ 2009 . 4. Barang yang hendak di jual mestilah milik sah penjual. 3. Muamalah Islam melarang manusia daripada menggunakan harta kepada jalan yang salah dan tidak memberi faedah kepada kehidupan manusia. Barangan yang hendak di jual mestilah suci dan halal.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Adil kepada semua pihak Reda antara kedua belah pihak Mendatangkan manfaat kepada kedua-dua belah pihak Memberi kepuasan kepada semua pihak. Muamalah Islam menggalakkan manusia melakukan kebajikan melalui harta yang dimiliki. iaitu pembeli dan penjual Bersih daripada penipuan dan penindasan dalam transaksi perniagaan 1. 2. Penjual dan pembeli mestilah seorang Islam. 62 Disediakan oleh En. penindasan dan perbuatan zalim. rasuah dan mencuri. seperti menipu. seperti membazir atau terlalu kedekut. Muamalah Islam menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Muamalah Islam melarang manusia daripada mengumpulkan harta dengan cara yang bertentangan dengan hukum syarak. Barang yang hendak dijual mestilah milik sah penjual. berzakat dan menunaikan haji.

sewa menyewa. burung di angkasa. seperti riba dan monopoli. anak lembu yang masih dalam kandungan ibunya dan buah-buahan yang belum nampak putiknya Perniagaan yang mengandungi unsur-unsur perjudian seperti nombor ekor Konsep at-Ta’awun dalam sistem muamalah Islam ialah bekerjasama kepada perkaraperkara yang boleh membawa kebaikan seperti dalam bidang perniagaan. seperti berniaga Muamalah yang tidak sah menurut Islam Urusan perniagaan yang belum pasti barangan jualan. Safaee Zakaria @ 2009 63 . Contoh kegiatan muamalah Islam yang melaksanakan konsep tolong menolong dan bekerjasama ( at-Ta’awun ) • Melalui kegiatan sewa menyewa. Disediakan oleh En. • Melalui aktiviti jual beli dapat membantu orang yang memerlukan barangan tertentu. seperti menjual ikan di lautan. gadaian dan syarikat. • Melalui aktiviti pajak gadai dapat membantu orang yang dalam kesusahan untuk mendapatkan wang tunai dengan segera. masyarakat di pupuk dengan sifat tolong-menolong.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Perniagaan yang mengandungi unsurunsur penipuan seperti manipulasi Perniagaan yang mengandungi unsur-unsur penindasan. Perniagaan yang mengandungi unsur-unsur barangan yang tidak suci dan najis. di mana golongan berada menolong golongan kurang berada mendapatkan barangan secara sewa. mendapatkan barangan tersebut dengan mudah.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

PELAJARAN 4 UNIT 1 : PENGERTIAN DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat.
1 Kegiatan muamalah Islam mengutamakan konsep ta`awun Kenyataan manakah menerangkan konsep tersebut A Seseorang itu mudah mendapat harta yang diingini B Masyarakat hanya mementingkan kehidupan duniawi C Semangat ta`awun akan berkembang dalam masyarakat D Pemegang gadai dapat membantu orang yang dalam kesusahan 2 Manakah ciri-ciri muamalah Islam I Memberi manfaat kepada kedua-dua pihak II Membebankan golongan tertentu III Redha antara kedua-dua pihak IV Adil kepada semua pihak A B C D 3 I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Manakah antara berikut adalah tujuan sistem muamalah Islam I Mendidik urusan manusia dalam mendapatkan harta II Membangunkan ekonomi dengan cara diredhai Allah s.w. III Mengeratkan hubungan persaudaraan antara manusia dengan manusia IV Melahirkan masyarakat yang mengutamakan keuntungan semata-mata A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

4

Manakah antara berikut kesan muamalah Islam dalam meningkatkan kualiti hidup manusia? I Menjamin keadilan sejagat II Menjamin keharmonian hidup III Membangunkan tamadun manusia IV Melahirkan generasi yang cekap dan produktif A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

64

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
5 Berikut merupakan etika muamalah Islam kecuali A Tekun dan tabah ketika melakukan segala urusan B Bersikap jujur, amanah dan tidak menipu dalam segala urusan C Bekerja mengikut hati dan perasaan untuk memuaskan kehendak sendiri D Rajin berusaha dengan gigih dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan Apakah kesan pengabaian sistem muamalah Islam terhadap individu? i Melahirkan individu yang kaya ii Melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri iii Melahirkan individu yang tamak haloba iv Melahirkan golongan miskin yang terbiar A B C D i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

6

BAHAGIAN B : Respon terhad.
Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. ) pada pernyataan yang SALAH.

1

7

Antara syarat sah muamalah ialah pihak yang melakukan transaksi mesti waras dan sempurna. Konsep at-Ta`awun wujud apabila pemilik menyewakan rumahnya kepada penyewa. Muamalat ialah tatacara perhubungan sesama manusia. Islam membenarkan umatnya menggunakan apaapa cara sekalipun untuk bermuamalah bagi menjadi sebuah negara yang maju dan disegani. Sistem muamalah Islam merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah s.w.t Sistem muamalah Islam mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagian dunia sahaja. Muamalah Islam memberi kesan ke arah meningkatkan kualiti kehidupan. Bermuamalah secara jujur untuk kebahagian dunia semata-mata. Muamalah secara Islam menghalang manusia mendapat harta.

1
9

8

1

9 10

1

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

65

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 2 3 4 5 6

Jelaskan etika muamalah Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan muamalah? Huraikan matlamat muamalah dalam Islam. Nyatakan keistimewaan muamalah Islam. Nyatakan syarat-syarat sah muamalah secara am menurut Islam Berikan contoh muamalah yang dibenarkan dan muamalah yang dilarang oleh Allah s.w.t Berikan contoh yang membuktikan muamalah melahirkan masyarakat yang sentiasa tolong menolong. Jelaskan faedah-faedah muamalah Islam. Sistem muamalah Islam yang diamalkan mengikut syarak meningkatkan kualiti kehidupan. Terangkan bagaimanakah sistem muamalah Islam dapat menjamin keharmonian hidup manusia. Pengabaian sistem muamalah Islam dalam urusan harian akan mengakibatkan pelbagai kesan buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Nyatakan tiga kesan pengabaian muamalah Islam terhadap individu. Jelaskan ciri-ciri muamalah Islam.

7

8 10

14

17

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

66

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

PELAJARAN 4 UNIT 2 KEPENTINGAN MUAMALAT ISLAM
Sistem muamalah Islam adalah satu sistem yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kesempurnaan, keamanan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ia menghubungkan manusia dengan Allah SWT dan menghubungkan antara manusia dengan manusia yang lain

1. 2. 3. 4.

Supaya manusia dapat saling mengenali sesama sendiri Supaya manusia dapat saling tolong menolong Supaya manusia dapat saling berhubung sesama mereka Supaya manusia dapat menikmati kurniaanAllah SWT dengan lebih adil

• •

Cara Muamalah Islam melahirkan masyarakat yang adil dan sejahtera: Melalui perniagaan takaful wujud sifat amanah, kerana syarikat bertanggungjawab menguruskan wang. Menerusi kegiatan koperasi, di mana keuntungan yang dilaburkan dibahagi secara adil

• • •

Individu Melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri Golongan miskin tidak terbela Hidupnya akan di pulau oleh orang ramai

• • •

Masyarakat : pergaduhan dan permusuhan dalam masyarakat. Melahirkan masyarakat yang tamak haloba dan sanggup menindas orang lain. Luputnya semangat bekerjasama dan saling bantu-membantu dalam masyarakat

• • •

Negara : Amalan riba berleluasa dalam sistem ekonomi negara. Golongan kaya menjadi bertambah kaya dan golongan miskin menjadi semakin miskin Negara akan berpecah belah
67

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

Hasil zakat diagihkan kepada golongan yang kurang bernasib baik dan telah ditetapkan dalam al-Quran Kemudahan yang disediakan oleh sistem muamalah Islam bagi memberi pertolongan kepada orang yang tidak mempunyai wang yang cukup untuk mendapatkan sesuatu barang. Jual beli merupakan kemudahan yang disediakan untuk orang ramai mendapatkan keperluan hidup mereka. Cara ini boleh digunakan oleh orang yang mempunyai cagaran seperti tanah dan barang kemas untuk mendapatkan wang tunai dengan segera. Jual beli Al-Wadiah Ar-Rahnu Berhutang Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 68 .. Kemudahan yang disediakan kepada orang yang tidak mempunyai harta. sama ada semasa bermusafir. bermukim dalam keadaan aman mahupun darurat. Sistem muamalah Islam menyediakan al-wadiah bagi kemudahan orang ramai menyimpan dan melaburkan wang mereka dalam bank. Melalui sewa menyewa orang yang memerlukan boleh mendapatkan sesuatu barangan melalui sistem sewaan. Kemudahan yang disediakan oleh Islam dalam keadaan darurat dan terdesak.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Sistem muamalah Islam menyediakan pelbagai peraturan dan kaedah untuk memudahkan manusia memenuhi keperluan hidup mereka. Antara konteks sistem muamalah Islam yang dapat dikaitkan dalam kehidupan manusia seperti dalam keadaan : Muamalah Islam Sedekah Aplikasi Bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik dan memerlukan pertolongan bagi meneruskan kehidupan mereka. Contohnya orang miskin. musafir dan di timpa bencana. Hak yang tertentu yang diuruskan kutipan dan pengagihannya oleh negara melalui amil-amil zakat. tetapi berada dalam keadaan darurat dan terdesak untuk mendapatkan wang tunai bagi memenuhi tuntutan hidup mereka Zakat Sewa menyewa.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Muamalah Islam Bebas daripada riba dan penindasan Konvensional Berasaskan kepada sistem riba Melaksanakan syariah Islam dalam urusan Hukum halal dan haram tidak di ambil kira perniagaan dalam urusan perniagaan Menggalakkan manusia supaya melakukan kebajikan kepada masyarakat seperti bersedekah. Sebagai cara manusia memenuhi keperluan hidup mereka Salah satu kaedah manusia untuk mendapatkan harta Disediakan oleh En. menderma dan sebagainya Cara mendapatkan harta melalui muamalah Islam mestilah dengan cara yang halal dan sah di sisi hukum syarak Menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Lebih mengutamakan keuntungan sematamata Usaha mendapatkan harta boleh dilakukan dengan apa cara sekali pun tanpa mengira halal dan haram Menjadikan harta sebagai matlamat hidup Persamaan antara sistem muamalah Islam dengan sistem konvensional Untuk melicinkan urusan kehidupan manusia seharian. Safaee Zakaria @ 2009 69 .

darjat dan status sosial seseorang. Muamalah Islam mengambil kira semua perkara yang berhubung dengan keperluan dan cita rasa manusia untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Disediakan oleh En. Contohnya orang miskin tetap dibela melalui sistem muamalah Islam dengan mewajibkan zakat dan menggalakkan orang kaya supaya bersedekah kepada orang miskin. Menjamin keharmonian hidup Sistem muamalah Islam menentang sebarang bentuk penindasan dan perbuatan zalim seperti menipu. Safaee Zakaria @ 2009 70 . dengan itu keadilan sejagat dapat ditegakkan melalui sistem muamalah Islam. sudah tentu kejadian jenayah akan berkurangan dan dapat menjamin keharmonian hidup manusia dan masyarakat Membangunkan tamadun manusia Sistem muamalah Islam dapat membangunkan tamadun manusia ke arah yang lebih maju dan teratur. antaranya . sesuai dengan sifat semula jadi manusia yang suka hidup secara bermasyarakat. Islam tidak membenarkan sesiapa pun merampas hak orang lain. Contohnya Islam mewajibkan umatnya bekerja bagi mendapatkan harta untuk membina hidup yang lebih baik dan bertamadun. mencuri. merampas harta orang lain dan perbuatan riba dalam perniagaan dan aktiviti kehidupan seharian. Dengan terlaksananya sistem muamalah Islam dalam kehidupan seharian.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Sistem muamalah Islam yang diamalkan memberi kesan ke arah meningkatkan kualiti kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Mendapat Keredaan Allah SWT Sistem muamalah Islam adalah sistem yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia melaksanakannya. Dengan melaksanakan sistem tersebut dengan berkesan kehidupan manusia akan mendapat keredaan Allah SWT kerana telah melaksanakan syariat-Nya Menjamin keadilan sejagat Sistem muamalah Islam amat mementingkan keadilan kepada seluruh manusia tanpa mengira kedudukan. Antara kesan muamalah Islam dalam meningkatkan kualiti kehidupan manusia di dunia adalah seperti berikut. Setiap orang mempunyai hak masing-masing yang harus di tunaikan.

III dan IV 2 Berikut adalah tujuan Islam menyediakan pelbagai jenis muamalah kecuali A Memberi peluang kepada manusia melaksanakan aktiviti ekonomi dengan berkesan B Menghadkan penglibatan dalam sesuatu jenis muamalah sahaja C Menggerakkan ekonomi dengan lebih pesat D Membantu golongan yang kurang berharta Memastikan setiap manusia dapat menikmati dan memenuhi keperluan hidup mengikut kewangan mereka Penerangan di atas merujuk kepada A Al-Musyarakah / al-Murabahah B Al-Ijarah / al-Bai` bithamanil ajil C Al-Mudharabah / al-Rahnu D Al-Wadiah / al-Takaful 4 5 Ali sebagai peniaga telah mengurangkan sukatan timbangan dalam urusan jual beli Kenyataan di atas adalah muamalah yang tidak sah menurut Islam kerana ia mengandungi unsur A Penipuan B Perjudian C Penindasan D Barangan yang tidak suci dan najis Disediakan oleh En. 1 Sistem al-Mudharabah memberi kemudahan kepada pelabur kerana A Menjalankan perniagaan melalui modal B Mempunyai modal serta pakar dalam bidang perniagaan C Pelabur dapat menjalankan perniagaan dengan modal yang diperolehi D Pelabur dapat mengembangkan hartanya walaupun tidak mempunyai kepakaran Berikut adalah persamaan antara sistem muamalah Islam dengan sistem konvensional I Memenuhi keperluan hidup manusia II Memudahkan manusia mendapat harta III Melicinkan urusan kehidupan manusia seharian IV Melaksanakan sistem ekonomi berasaskan fahaman kapitalis dan sosialis A B C D 3 I. II dan IV I. III dan IV II. Pilih satu jawapan yang paling tepat. II dan III I.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 4 UNIT 2 : KEPENTINGAN MUAMALAH ISLAM KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Safaee Zakaria @ 2009 71 .

Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. ii dan iv i. 1 8 1 9 1 10 1 11 Disediakan oleh En.t Sistem muamalah Islam mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagian dunia sahaja. ii dan iii i.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 6 Apakah kesan pengabaian sistem muamalah Islam terhadap individu? i Melahirkan individu yang kaya ii Melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri iii Melahirkan individu yang tamak haloba iv Melahirkan golongan miskin yang terbiar A B C D i. Muamalah Islam memberi kesan ke arah meningkatkan kualiti kehidupan. iii dan iv BAHAGIAN B : Respon terhad. 1 7 Sistem muamalah Islam merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah s. Soalan 7 hingga 11 Lengkapkan pernyataan berikut. iii dan iv ii. Muamalah secara Islam menghalang manusia mendapat harta. Bermuamalah secara jujur untuk kebahagian dunia semata-mata. ) pada pernyataan yang SALAH. Safaee Zakaria @ 2009 72 .w.

Huraikan perbezaan di antara sistem perbankan Islam dengan sistem konvensional. Nyatakan sebab manusia memerlukannya. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 1 Berikan contoh yang membuktikan muamalah melahirkan masyarakat yang sentiasa tolong menolong. Jelaskan faedah-faedah muamalah Islam. manusia dapat menjalani kehidupan dengan sempurna. Nyatakan tiga kesan pengabaian muamalah Islam terhadap individu. Kepelbagaian jenis muamalah memberikan kesan positif terhadap individu. Apakah implikasi daripada muamalah yang tidak mengikut sistem Islam? Bagaimanakah cara untuk mendorong masyarakat agar bermuamalah secara Islam? Melalui sistem muamalah Islam.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Safaee Zakaria @ 2009 73 . Pengabaian sistem muamalah Islam dalam urusan harian akan mengakibatkan pelbagai kesan buruk kepada individu. masyarakat dan negara. Huraikan tujuan Islam menyediakan berbagai-bagai jenis muamalah. Jelaskan pernyataan di atas Bagaimanakah muamalah Islam dapat menjamin keharmonian? 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 Disediakan oleh En. Nyatakan kesan positif dari kepelbagaian jenis muamalah kepada negara.masyarakat dan negara. Manusia memerlukan pelbagai jenis muamalah untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Bank pula akan memberi jaminan bahawa wang berkenaan akan dikembalikan kepada pendeposit sama ada sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. seperti mana yang di tuntut oleh pendeposit. ( Akaun simpanan wang secara Islam ) Menurut konsep perbankan al-Wadiah Ialah pendeposit akan mengamanahkan kepada bank bagi menyimpan wang bagi pihak pendeposit. Kemudian pihak bank menjual barangan tersebut kepada peminjam dengan harga yang dipersetujui bersama dan akan dibayar dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Murabahah bermaksud menjual barang dengan tambahan keuntungan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 4 UNIT 3 JENISJENIS-JENIS MUAMALAH Menurut bahasa Meninggalkan atau meletakkan. Cara perlaksanaannya ialah dengan cara pihak bank membelikan barangan yang diperlukan oleh peminjam atas nama bank. iaitu meletakkan sesuatu barangan pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga Menurut istilah syarak Memberi sesuatu barang atau harta yang berharga kepada orang lain untuk disimpan dan dijaganya. Disediakan oleh En. di mana barang tersebut diserah segera manakala harga jualan yang terdiri daripada kos dan keuntungan dibayar kemudian oleh pembeli. Safaee Zakaria @ 2009 74 .

Safaee Zakaria @ 2009 75 . di mana pemodal bersetuju membiayai sesuatu projek yang sedang atau akan dilaksanakan oleh pihak bank secara berkongsi untung menurut nisbah keuntungan yang terlebih dahulu dipersetujui secara bersama Sistem mudharabah amat praktikal kepada pelabur dan pengusaha kerana: • Pelabur boleh mengembangkan hartanya melalui bidang perniagaan walaupun beliau tidak mempunyai kepakaran dalam perniagaan. Dalam hal ini mencampurkan satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. pelaburan atau potongan kerana pelabur memotong sedikit daripada hartanya untuk diberikan kepada pengusaha. Menurut istilah fikah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. • Pengusaha yang tidak mempunyai modal tetapi pakar dalam bidang perniagaan dapat menjalankan perniagaan melalui modal yang dilaburkan oleh pelabur Dari segi bahasa Syarikah atau Musyarakah bermaksud bercampur atau berkongsi. Disediakan oleh En. Menurut istilah syarak Bermaksud pelabur memberi modal kepada orang tertentu untuk diperniagakan dan keuntungannya di bahagi dua atau sebahagiannya menurut perjanjian yang telah dipersetujui bersama semasa akad.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Menurut bahasa Persamaan. manakala kerugiannya jika ada hanya akan ditanggung oleh pihak pelabur sahaja. Dalam istilah perbankan satu perjanjian usaha sama antara dua atau beberapa orang pemilik modal untuk menyerahkan modalnya dalam menjayakan sesuatu projek. Keuntungan dan kerugian daripada projek tersebut berdasarkan besar atau kecilnya modal masing-masing sebagaimana yang telah dipersetujui secara bersama. Menurut konsep perbankan al-Mudharabah Satu perjanjian yang dilakukan antara pemodal dan pengusaha.

menjaga atau memelihara ialah gabungan anggota masyarakat untuk saling jamin menjamin dan tolong-menolong bagi meringankan beban orang perseorangan serta menjauhi kerosakan yang menyusahkan. Menurut bahasa Menurut istilah syarak ialah menjamin. ( Sistem jual beli barangan secara ansuran mengikut Islam ) Contohnya pembeli membeli sebuah kereta dengan harga RM 50. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara bersama.00 dengan bayaran penuhnya ditangguhkan hingga kepada 60 bulan kemudian. ( Sistem pajak gadai secara Islam ) Dari segi bahasa bermaksud sewa Dari segi istilah syarak bermaksud satu perjanjian yang membolehkan seseorang itu mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan membayar bayaran yang tertentu. Pembeli akan membayar harga kereta tersebut sebanyak jumlah yang telah dipersetujui setiap bulan sehingga cukup harga jualan tersebut. ( Sistem Insuran secara Islam ) 76 Menurut konsep perbankan al-Takaful Disediakan oleh En.000. Menurut istilah perbankan ar-Rahn bermaksud kontrak di mana aset yang berharga dijadikan sebagai cagaran untuk pinjaman dan bank berhak menjual cagaran tersebut sekiranya pelanggan gagal menjelaskan hutangnya dalam pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam istilah perbankan takaful juga dikenali dengan nama kontrak insurans Islam di mana sekumpulan ahli bersetuju untuk menjamin sebarang kerosakan atau kerugian yang berlaku ke atas mana-mana ahli. Safaee Zakaria @ 2009 . ( Sistem sewaan secara Islam ) Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Dari bahasa bermaksud ketetapan Pada Istilah syarak ialah menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai cagaran bagi sesuatu hutang dan barangan tersebut akan menjadi bayaran sekiranya dia tidak berdaya membayar hutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Untuk menggalakan orang yang mempunyai harta yang banyak membantu golongan yang kurang berharta di samping dapat mengembangkan lagi harta tersebut melalui aktiviti ekonomi yang dibenarkan oleh syarak seperti ar-Rahn. 3. 1. Untuk memastikan kehidupan manusia sentiasa berperaturan dan menghindarkan perbuatan zalim. contohnya. 2. 1. Ijarah dan sebagainya Disediakan oleh En. penipuan. ijarah dan jual beli. Untuk memastikan setiap manusia dapat menikmati dan memenuhi keperluan hidup mengikut kemampuan hidup mereka. Contohnya orang miskin dapat memiliki sesuatu barangan yang diperlukan oleh mereka melalui ijarah atau al-bai bithaman ajil. syarikat insuran akan mendapat semua keuntungan (premium ) sementara peserta tidak mendapat sebarang keuntungan Terdapatnya unsur-unsur maisir. Untuk memberi peluang kepada manusia melaksanakan aktiviti ekonomi mereka dengan lebih berkesan dan tidak hanya bergantung pada jenis muamalah tertentu sahaja. 2. peserta yang membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya. tolong-menolong. ar-Rahn dan al-bai bithaman ajil dan sebagainya. Safaee Zakaria @ 2009 77 . kerana apabila tidak berlaku tuntutan. Untuk keselesaan dan kemudahan manusia memilih cara bermuamalah yang terbaik mengikut keperluan mereka.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Perbezaan antara Insuran Islam (al-Takaful) dengan insuran konvensional Al-Takaful Bebas daripada unsur-unsur Gharar ( ketidak pastian dalam urusan perniagaan) Bebas daripada unsur Maisir (Judi) Insuran konvensional Mempunyai gharar. dan sebagainya. dan bekerjasama dalam mengembangkan ekonomi melalui sistem muamalah Islam seperti musyarakah. Contohnya manusia boleh melakukan pelbagai aktiviti perniagaan untuk mendapatkan wang seperti ijarah. merampas hak orang lain. syarikat insurans akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima. Peserta akan kehilangan wang premium apabila peristiwa yang ingin dilindungi tidak berlaku. Untuk mengajar manusia supaya sentiasa hidup bersatu padu. Contohnya orang kaya boleh mengembangkan hartanya melalui mudharabah manakala orang miskin pula boleh menambahkan modal perniagaan mereka melalui murabahah dan sebagainya . penganiayaan dan penindasan ke atas golongan yang lemah seperti riba. 3.

dan orang tersebut pula menjual barang itu kepada orang lain dengan dikenakan sedikit keuntungan Pembelian sesuatu barangan dengan bayarannya dilakukan secara ansuran. Safaee Zakaria @ 2009 78 . al-Musyarakah.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Jenis muamalah al-Wadiah Persamaan Perbezaan Tidak mendapat sebarang keuntungan daripada wang yang disimpan. al-Mudharabah Salah satu bentuk wang simpanan Risiko mendapat keuntungan dan kerugian adalah tinggi Keuntungan dan kerugian bergantung pada prestasi syarikat Suatu kontrak yang melibatkan jual beli barangan tertentu oleh seseorang. al-Murabahah Kontrak jual beli barangan yang melibatkan pembayaran boleh dilakukan secara ansuran al-Bai bithaman ajil al-Rahn Pinjaman wang atau barangan yang berharga tetapi mesti diletakkan Salah satu cara menolong sesuatu yang berharga sebagai cagaran orang yang dalam kesusahan dan mendapat Kontrak sewaan sesuatu faedah kewangan barangan yang berharga kepunyaan dengan bayaran orang lain dikenakan al-Ijarah Disediakan oleh En.

Negara akan menjadi pusat kewangan yang disegani oleh negara luar kerana mempunyai sistem muamalah yang berkesan bagi memajukan ekonomi. 2. Safaee Zakaria @ 2009 79 . seperti murabahah. Dapat melahirkan semangat tolong-menolong di kalangan anggota masyarakat. Masyarakat akan hidup dengan aman dan harmoni kerana setiap orang dapat menikmati kemajuan ekonomi dengan cara mereka sendiri. 2. 3. musyarakah dan sebagainya. Masyarakat 1. Individu boleh menceburi pelbagai bidang ekonomi melalui kepelbagaian jenis muamalah. 3. Sistem ekonomi negara berjalan lancar kerana terdapat berbagai jenis muamalah yang boleh dilakukan oleh rakyat. Negara 1. 2. Contohnya orang kaya boleh menolong orang miskin memulakan perniagaan dengan melakukan mudharabah. 3. Ekonomi negara akan bertambah maju dan mendapat pengiktirafan masyarakat antarabangsa kerana semua rakyat dapat memainkan peranan yang berkesan dalam memajukan ekonomi Disediakan oleh En. Individu mempunyai banyak pilihan dalam bermuamalah.. Individu dapat hidup dengan tenang kerana keselamatan harta benda mereka terjamin melalui pelbagai sistem muamalah yang disediakan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Individu 1. Masyarakat dapat menikmati ekonomi negara dengan lebih teratur dan tersusun kerana setiap urusan mereka dikawal oleh sistem muamalah yang pelbagai.

Negara Sistem ekonomi negara tidak akan berjalan dengan lancar kerana terdapatnya penindasan ke atas golongan yang lemah. Masyarakat berada dalam kegelisahan kerana berlakunya penindasan ke atas golongan yang lemah dan memerlukan pertolongan seperti orang miskin dan sebagainya. musyarakah dan sebagainya. Masyarakat akan dibelenggu dengan masalah rasuah dan riba kerana golongan yang berada tidak akan menolong orang yang miskin dan memerlukan pertolongan kecuali jika mereka mendapat keuntungan dengan cara yang mudah. Sistem kewangan negara akan runtuh kerana berleluasanya amalan rasuah dan riba dalam sistem ekonomi Ekonomi negara akan mundur kerana hanya golongan yang kaya sahaja dapat bersaing dan memonopoli kekayaan ekonomi negara. Individu hidup dalam kegelisahan kerana takut harta mereka akan ditipu dan diselewengkan oleh orang lain. •. Safaee Zakaria @ 2009 80 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Keburukan bermuamalah tidak mengikut cara Islam kepada individu masyarakat dan negara. Individu boleh menceburi pelbagai bidang ekonomi melalui kepelbagaian jenis muamalah. seperti murabahah. Disediakan oleh En. Individu Melahirkan individu yang tamak haloba dan mementingkan diri sendiri Masyarakat Masyarakat tidak bersatu padu kerana hilangnya semangat tolongmenolong dan bekerjasama dalam masyarakat.

Operasi perbankan Islam tidak akan menyebabkan berlakunya inflasi kerana perbankan Islam pada dasarnya lebih banyak memberikan pinjaman dalam bentuk barangan modal seperti mesin. Perbankan Islam tidak dipengaruhi oleh sentimen ekonomi yang berlaku sama ada di dalam mahupun di luar negeri kerana operasinya tidak bergantung pada kadar faedah yang telah ditetapkan. seperti menyediakan kaunter syariah di semua bank-bank di Malaysia. Safaee Zakaria @ 2009 81 . Menyediakan kemudahan yang mencukupi kepada masyarakat untuk berurusan dengan sistem muamalah Islam. Mengenal pasti masalah serta halangan yang boleh menghalang kelancaran dan keberkesanan sistem muamalah Islam dalam negara dan mengatasinya dengan segera. Pendeposit akan sentiasa mengetahui marjin untung rugi pada setiap bulan kerana kadar faedahnya tidak ditetapkan terlebih dahulu. Mengemas kini sistem muamalah Islam agar sesuai dengan suasana dan persekitaran masyarakat di Malaysia.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 • Memberi penerangan dan pendidikan secara berterusan melalui semua media massa kepada masyarakat tentang kebaikan menggunakan sistem muamalah Islam dalam urusan seharian. jentera dan bangunan kepada pengusaha. • • • • • • Mendorong tanggungjawab bersama antara pendeposit dan pihak bank dalam menghadapi risiko untung rugi secara adil. • Disediakan oleh En.

Pilih satu jawapan yang paling tepat. III dan IV 2 Suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dalam sesuatu kegiatan ekonomi dan berkongsi keuntungan Istilah di atas merujuk kepada A Al-Wadiah B Al-Mudharabah C Al.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 4 UNIT 3: JENIS-JENIS MUAMALAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. 1 Sistem al-Mudharabah memberi kemudahan kepada pelabur kerana A Menjalankan perniagaan melalui modal B Mempunyai modal serta pakar dalam bidang perniagaan C Pelabur dapat menjalankan perniagaan dengan modal yang diperolehi D Pelabur dapat mengembangkan hartanya walaupun tidak mempunyai kepakaran Berikut adalah persamaan antara sistem muamalah Islam dengan sistem konvensional I Memenuhi keperluan hidup manusia II Memudahkan manusia mendapat harta III Melicinkan urusan kehidupan manusia seharian IV Melaksanakan sistem ekonomi berasaskan fahaman kapitalis dan sosialis A B C D 3 I. II dan IV I.Murabahah D Al-Musyarakah 4 Berikut adalah tujuan Islam menyediakan pelbagai jenis muamalah kecuali A Memberi peluang kepada manusia melaksanakan aktiviti ekonomi dengan berkesan B Menghadkan penglibatan dalam sesuatu jenis muamalah sahaja C Menggerakkan ekonomi dengan lebih pesat D Membantu golongan yang kurang berharta Memastikan setiap manusia dapat menikmati dan memenuhi keperluan hidup mengikut kewangan mereka Penerangan di atas merujuk kepada A Al-Musyarakah / al-Murabahah B Al-Ijarah / al-Bai` bithamanil ajil C Al-Mudharabah / al-Rahnu D Al-Wadiah / al-Takaful 5 Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 82 . III dan IV II. II dan III I.

ii dan iv i. II dan III I. iii dan iv ii. iii dan iv Al-Rahn Al-Takaful Al-Ijarah 8 Manusia Jenis-jenis muamalah di atas mendorong manusia I II III IV A B C D Saling berhubung antara satu sama lain Saling berkenalan antara satu sama lain Saling bermaafan antara satu sama lain Saling bantu membantu antara satu sama lain I. ii dan iii i. III dan IV Disediakan oleh En. III dan IV II. II dan IV I. Safaee Zakaria @ 2009 83 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 6 Ali sebagai peniaga telah mengurangkan sukatan timbangan dalam urusan jual beli Kenyataan di atas adalah muamalah yang tidak sah menurut Islam kerana ia mengandungi unsur A Penipuan B Perjudian C Penindasan D Barangan yang tidak suci dan najis 7 Apakah kesan pengabaian sistem muamalah Islam terhadap individu? i Melahirkan individu yang kaya ii Melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri iii Melahirkan individu yang tamak haloba iv Melahirkan golongan miskin yang terbiar A B C D i.

Al-Ijarah ialah proses yang membolehkan kita membeli sesuatu barangan dengan bayaran tertangguh. 1 Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad. 1 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan di bawah dalam ruang yang disediakan. Safaee Zakaria @ 2009 84 . Muamalat ialah tatacara perhubungan sesama manusia. Konsep at-Ta`awun wujud apabila pemilik menyewakan rumahnya kepada penyewa. 1 17 Suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dalam suatu kegiatan ekonomi dan berkongsi keuntungan. 1 10 1 11 1 12 1 13 14 Monopoli adalah salah satu cara muamalah Islam. Soalan 14 hingga 39 Lengkapkan pernyataan berikut. Islam membenarkan umatnya menggunakan apa-apa cara sekalipun untuk bermuamalah bagi menjadi sebuah negara yang maju dan disegani. Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 15 Mewakilkan sesuatu barangan atau harta yang berharga kepada pihak lain untuk disimpan dan diuruskan. ) pada pernyataan yang SALAH. Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. 1 9 Antara syarat sah muamalah ialah pihak yang melakukan transaksi mesti waras dan sempurna. 16 Perjanjian yang membolehkan seseorang mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan bayaran tertentu.

A ar-Rahn D al-Murabahah B al-Ijarah E al-Wadiah C at-Takaful F al-Musyarakah 22 Membayar dengan bayaran tertentu terhadap sesuatu barang yang membolehkan seseorang itu mengambil manfaat dari harta milik orang lain 23 Pemilik kereta menyertai satu sistem untuk melindungi keretanya apabila ditimpa kemalangan 24 Peniaga mencagarkan barang kemas kepada pihak tertentu untuk menambahkan modal. Safaee Zakaria @ 2009 85 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 18 Bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik 1 19 Pungutan dan pengagihan harta diuruskan oleh amil-amil 1 20 Pertolongan kepada orang yang tidak mempunyai wang yang cukup untuk mendapatkan sesuatu barangan 1 21 Kemudahan yang disediakan kepada orang yang tidak mempunyai harta dan darurat 1 Padankan contoh-contoh berikut dengan istilah-istilah Muamalah yang sesuai. 25 Dua orang berkongsi modal untuk sama-sama berkongsi keuntungan dalam kegiatan ekonomi 26 Ahmad menjual rumahnya dengan mengambil keuntungan sebanyak 10 % dari harga asal rumah tersebut Disediakan oleh En.

Melalui sistem muamalah Islam. Jelaskan pernyataan di atas 2 3 4 Disediakan oleh En. 1 29 Satu cara menolong orang yang memerlukan sesuatu barangan. manusia dapat menjalani kehidupan dengan sempurna. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Jenis Muamalah 1 28 Kontrak jual beli barangan secara ansuran. 1 Senaraikan empat cara sistem muamalah Islam mendapatkan sumber kewangan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan Manusia memerlukan pelbagai jenis muamalah untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Nyatakan kesan positif dari kepelbagaian jenis muamalah kepada negara. Safaee Zakaria @ 2009 86 .masyarakat dan negara. Kepelbagaian jenis muamalah memberikan kesan positif terhadap individu. 1 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Nyatakan sebab manusia memerlukannya.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Berdasarkan ciri-ciri persamaan yang diberi. Untuk Kegunaan Pemeriksa Persamaan 27 Satu bentuk simpanan dan pelaburan wang. tuliskan jenis-jenis muamalah yang bersesuaian.

Kekal hingga ke hari akhirat tanpa berlakunya perubahan. muamalah dan sebagainya 5. Lengkap dan sesuai dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti ibadat.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM UNIT 1 PENGERTIAN PERUNDANGAN ISLAM DAN FALSAFAH Dari Segi bahasa Jalan yang lurus Dari Segi Istilah Syarak Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia yang merangkumi aspek akidah. pangkat dan keturunan seseorang 3. 6. akhlak dan sebagainya Dalil Perundangan Islam ∩⊇∇∪ tβθßϑn=ôèƒ Ÿω Ï%©!$# u!#uθδr& ôìÎ7®Ks? Ÿωuρ $yγ÷èÎ7¨?$sù ̍øΒF{$# zÏiΒ 7πyèƒÎŽŸ° 4’n?tã y7≈oΨù=yèy_ ¢ΟèO t t ÷ $ Kemudian Kami jadikan kamu ( wahai Muhammad dan utusan engkau ) menjalankan suatu syariat ( yang cukup lengkap) dari hukum-hukum agama. akidah. 45 : 18) 1. Mendidik jiwa manusia dengan akhlak yang murni 4. syariat. (Surah al-Jaathiyah. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui ( perkara yang benar). Memelihara kemaslahatan masyarakat dan negara Disediakan oleh En. Hukuman dalam perundangan Islam adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan tanpa mengira kedudukan. Safaee Zakaria @ 2009 87 . Hukumannya bersifat memberi pengajaran kepada manusia 7. Ciptaan Allah SWT 2.

perbuatan atau pengakuan baginda. Sepakat Persetujuan antara ulamak Islam mengenai hukum syarak pada sesuatu masa selepas kewafatan Rasulullah SAW. • Jiwanya menjadi tenang • Hidupnya berjaya di dunia dan akhirat • Jenayah berkurangan • Masyarakat bebas melakukan aktiviti seharian • Harta benda dan jiwa masyarakat terpelihara • Menjadi aman dan harmoni • Negara maju dan makmur • Ekonomi negara berkembang dengan pesat Masyarakat Negara SUMBER PENGERTIAN KETERANGAN Bahasa Al-Quran Istilah Bacaan Kalam Allah yang bermukjizat. Al-Quran juga merupakan sumber utama rujukan umat Islam. diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Safaee Zakaria @ 2009 . Jalan hidup. kelakuan Setiap perkara yang diambil daripada Rasulullah SAW samada perkataan. Contohnya pengharaman dadah diqiaskan dengan arak kerana kedua-duanya boleh 88 Bahasa Al-Hadis Istilah Bahasa Al-Ijmak Istilah Bahasa Al-Qias Istilah Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Individu • Kehidupannya diberkati oleh Allah SWT. AlQuran bermula daripada surah al-Fatihah dan berakhir dngan surah an-Nas. Setiap huruf al-Quran yang dibaca merupakan ibadat. Ukuran atau anggaran Menghubungkan hukum yang tidak ada kepada hukum yang telah sedia ada kerana persamaan dari segi illat (sebab).

Safaee Zakaria @ 2009 89 . Isi kandungan al-Quran dan hadis merangkumi semua aspek kehidupan manusia Bil 1 2 3 4 Perundangan Islam Ciptaan Allah SWT Bersifat universal (sesuai pada semua waktu.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 1.Isi kandungan al-quran tidak dapat ditandingi oleh mana-mana pakar bahasa dan sastera 2. Ajaran al-Quran dan hadis sesuai diamalkan pada semua tempat waktu dan zaman 4. Datangnya daripada Allah SWT sendiri 3. Al-Quran dan hadis mempunyai kebenaran yang mutlak. tempat dan zaman ) Rujukannya adalah al-Quran dan hadis nabi Lengkap dan merangkumi dunia dan akhirat Orang yang mematuhinya akan diberikan pahala manakala orang yang melanggarnya akan berdosa Perundangan ciptaan manusia Ciptaan manusia Bersifat setempat Rujukannya adalah berdasarkan pemikiran manusia Hanya mengenai kehidupan di dunia sahaja Mengingkarinya akan dikenakan hukuman di dunia sahaja 5 Individu Melahirkan insan yang bertanggungjawab dan bertakwa Dikasihi dan hidupnya diberkati oleh Allah SWT Terjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Masyarakat Mengelakkan daripada perpecahan dan pergaduhan dalam masyarakat Mengukuhkan hubungan silaturahim tanpa mengira agama dan budaya Melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera Negara Memantapkan keamanan dan kedaulatan negara Negara dan rakyatnya akan dihormati oleh negara luar Negara akan bertambah maju dan makmur Disediakan oleh En.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

Cara Menghayati Perundangan Islam
• • • • • • Berpegang teguh dengan peraturan Allah SWT Mengamalkan cara hidup Islam Berfikir, mengkaji serta mengakui kebenaran ajaran Islam Mencintai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat Melaksanakan perundangan Islam dalam kehidupan Bertindak selaras dengan ajaran Islam

Cara Perundangan Islam Menjamin Kesejahteraan Hidup Manusia
• Memelihara segala keperluan hak asasi manusia seperti nyawa, akal, harta dan sebagainya • Mengharamkan perbuatan yang boleh memusnahkan hidup manusia • Menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

90

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM Unit 1 : Pengertian Perundangan Islam Dan falsafah

KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat.
1 Antara berikut yang manakah bukan sumber utama perundangan Islam? A Al-Qias B Al-Ijmak C Al-Quran D Al-Istihsan Al-Quran dan al-Hadis merupakan sumber rujukan perundangan Islam yang utama kecuali A Al-Quran dan al-Hadis mempunyai kebenaran yang mutlak B Kandungan al-Quran dan al-Hadis merangkumi semua aspek kehidupan C Al-Quran dan al-Hadis bersifat setempat dan sesuai untuk sesuatu bangsa D Ajaran al-Quran dan al-Hadis sesuai diamalkan sepanjang masa dan tempat Berikut adalah ciri-ciri perundangan Islam kecuali A Al-Quran dan al-Hadis sebagai rujukan B Sesuai pada semua tempat dan zaman C Lengkap dan merangkumi dunia dan akhirat D Melanggarnya akan dikenakan tindakan di dunia Yang manakah antara berikut bukan ciri-ciri keunggulan perundangan Islam?. A Hukuman yang adil B Jenayah berkurangan C Mendidik jiwa manusia D Hukuman bersifat memberikan pengajaran Masyarakat perlu mematuhi perundangan Islam untuk mencapai tujuan berikut kecuali A Ekonomi berkembang dengan pesat B Bebas melakukan aktiviti seharian C Terpelihara harta dan nyawa D Jenayah berkurangan Setiap perkara yang diambil daripada Rasulullah s.a.w sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuan baginda. Pernyataan ini merujuk kepada : A Al-Qias B Al-Hadis C Al-Ijmak D Al-Quran

2

3

4

5

6

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

91

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
7 Berikut adalah di antara sumber utama perundangan Islam i Al-Ijmak ii Al-Istihsan iii Al-Istishab iv Al-Qias A B C D 8 i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv

Al-Quran dan al-Hadis merupakan sumber rujukan perundangan Islam yang utama kerana i Al-Quran dan al-Hadis mempunyai kebenaran yang mutlak ii Al-Quran dan al-Hadis sesuai pada sesuatu tempat dan keadaan sahaja iii Ajaran al-Quran dan al-Hadis sesuai diamalkan sepanjang masa dan tempat iv Kandungan al-Quran dan al-Hadis merangkumi semua aspek kehidupan manusia A B C D i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

9

Antara ciri-ciri keunggulan perundangan Islam adalah seperti berikut i Bersifat setempat ii Hukuman yang adil iii Kekal hingga ke akhirat iv Mendidik jiwa manusia A B C D i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

92

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

BAHAGIAN B : Respon terhad.
Soalan 10 hingga 28

Tuliskan istilah yang betul dalam ruangan yang disediakan

Untuk Kegunaan Pemeriksa

10

Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. terhadap manusia yang merangkumi aspek akidah, syariat, akhlak dan sebagainya Menghubungkan hukum yang tidak ada kepada hukum yang ada kerana bersamaan illat Persetujuan antara ulama Islam mengenai hukum syarak pada suatu masa selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.

1

11

1

12

1

13

Kalam Allah s.w.t yang bermukjizat serta diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab Setiap perkara yang diambil daripada Rasulullah s.a.w sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuan baginda

1

14

1

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

93

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Dikasihi dan diberkati oleh Allah s. Melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera.w. Jawapan Disediakan oleh En. Al-Quran diturunkan secara sekaligus kepada Nabi Muhammad s.s dalam bahasa Arab. Kandungan al-Quran tidak dapat ditandingi oleh pakarpakar bahasa dan sastera.w melalui perantaraan malaikat Jibril a. Menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Hukuman dalam perundangan Islam dilaksanakan di khalayak ramai bertujuan untuk memalukan penjenayah. Safaee Zakaria @ 2009 94 .a. 1 15 Perundangan Islam sesuai hanya pada suatu tempat dan keadaan sahaja. 1 16 1 17 Perundangan Islam sentiasa berkembang sesuai dengan perkembangan hidup manusia. Al-Quran merupakan sumber rujukan yang kedua. ) pada pernyataan yang SALAH. 1 18 1 19 1 20 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. Melahirkan insan yang bertanggungjawab dan bertaqwa.t. Faedah mengamalkan Perundangan Islam X Faedah kepada individu Y Faedah kepada masyarakat Pernyataan 1 1 1 1 1 21 22 23 24 25 Mengelakkan perpecahan dan pergaduhan.

Nyatakan matlamat perundangan Islam. Senaraikan sumber utama perundangan Islam. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Nyatakan keistimewaan perundangan Islam. Nyatakan keperluan perundangan Islam dalam kehidupan manusia. Jelaskan tiga perbezaan antara sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan manusia. Huraikan dua ciri keunggulan perundangan Islam. 5 6 7 8 9 10 11 12 Disediakan oleh En. Berikan alasan umat Islam mesti menerima perundangan Islam untuk dilaksanakan. Terangkan tiga faedah mengamalkan perundangan Islam kepada masyarakat. Safaee Zakaria @ 2009 95 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Carta di bawah menunjukkan sumber utama dalam Perundangan Islam P al-Hadis Q R Tuliskan sumber bagi ruangan yang bertanda : 26 27 28 P Q R : ____________ : ____________ : ____________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Berikan dua sebab al-Quran dan al-Hadis menjadi sumber rujukan utama perundangan Islam. Nyatakan sumbangan anda untuk mencapai matlamat perundangan Islam. 1 2 3 4 Berikan pengertian perundangan Islam dari segi istilah. Jelaskan tiga kesan perundangan Islam dalam menjaga nasab manusia.

Safaee Zakaria @ 2009 96 . IJTIHAD DAN FATWA Pengertian Qadha Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang jelas. setelah terbukti suami telah mengabaikan isterinya Keperluan Qadha Untuk menjatuhkan hukuman yang sewajarnya kepada pesalah Menjamin keamanan dan mengekalkan keharmonin dalam masyarakat Mengelakkan huru hara dalam masyarakat Menjamin keadilan dalam masyarakat Matlamat Qadha • • • Untuk menyelesaikan pertelingkahan antara kedua belah pihak yang bertelagah Untuk memastikan pihak yang bertelagah menghormati keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah Untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan setimpal dan adil kepada semua pihak Kebaikan Qadha Hukuman yang dijatuhkan bersumberkan hujah dan bukti yang benar Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang wajar dan adil Hukuman di putuskan oleh orang yang adil dan berkelayakkan dalam bidang tersebut Disediakan oleh En. FIKAH .Contohnya hakim memutuskan hukuman supaya suami menceraikan isterinya.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 5 UNIT 2 PENGERTIAN QADHA.

yang diambil daripada dalil-dalil syarak. waktu dan keadaan Untuk memastikan umat Islam dapat mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung dalam hukum agama Untuk memudahkan umat Islam berpegang teguh dengan hukum agama Untuk menyakinkan umat Islam untuk melaksanakan ibadat kepada Allah SWT Matlamat Fikah • • • Untuk memudahkan kefahaman individu terhadap suruhan dan larangan Allah SWT Untuk mewujudkan sebuah msayarakat yang aman dan damai Untuk menentukan perintah Allah SWT sesuai sepanjang zaman Kebaikan Fikah Membolehkan umat Islam melaksanakan ibadat tanpa keraguan Menjadikan hukum Islam berkembang serta bersesuaian dengan masa. Contohnya bersentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan ajnabi membatalkan wuduk menurut mazhab Syafi’i Keperluan Fikah Untuk menentukan hukum Allah SWT sesuai dilaksanakan pada setiap tempat. Safaee Zakaria @ 2009 97 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Pengertian Fikah Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid. tempat dan keadaan Menentukan hukum Islam sesuai diamalkan dalam kehidupan manusia Disediakan oleh En.

Safaee Zakaria @ 2009 98 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Pengertian Ijtihad Suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak berdasarkan al-Quran dan al-Hadis Keperluan Ijtihad • • • Untuk memastikan setiap keputusan yang dilakukan boleh di terima dan sesuai dengan keadaan semasa Supaya keputusan yang dikeluarkan menepati kehendak syarak Untuk memastikan undang-undang Islam sentiasa berkembang Matlamat Ijtihad Untuk menyelesaikan masalah yang timbul dengan sempurna Untuk mengelakkan pertikaian dalam menyelesaikan masalah Untuk menggalakkan umat Islam (para ulama) berfikir untuk mencari hukum yang baru Untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta mendapat rahmat-Nya Kebaikan Ijtihad Memberikan peluang kepada mujtahid untuk mengeluarkan hukum yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam al-quran dan hadis Memastikan peristiwa yang berlaku dapat diselesaikan mengikut kaedah Islam Memastikan hukum Islam dapat dikembangkan secara berterusan Memastikan umat Islam sentiasa berpegang teguh dengan hukum yang baru Disediakan oleh En.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh majlis fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan sesuatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa. Safaee Zakaria @ 2009 99 . Keperluan Fatwa Untuk menyelesaikan masalah yang tidak terdapat hukum secara nyata dalam al-quran dan al-hadis Untuk mengelakkan masyarakat berpegang kepada hukum yang dikeluarkan oleh individu Untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap sesuatu hukum Untuk memberi keyakinan kepada umat Islam untuk berpegang kepada hukum agama Matlamat Fatwa • • • Menyelesaikan masalah dalam masyarakat dengan cara yang terbaik berlandaskan al-quran dan al-hadis Mengelakkan berlakunya pertikaian dan perselisihan pendapat dalam masyarakat Memastilkan umat Islam sentiasa patuh kepada perintah Allah SWT Kebaikan Fatwa Menjadikan umat Islam patuh kepada ajaran agama Melahirkan umat Islam yang sentiasa berfikir dalam mencari kebenaran Mewujudkan masyarakat yang berdisiplin dan harmoni Syarat orang yang layak mengeluarkan fatwa • • • • • • • Contoh Fatwa Ahli majlis fatwa kebangsaan Ulama yang warak Tahu berbahasa Arab Hafaz al-Quran Tahu sebab-sebab diturunkan sesuatu ayat al-Quran Mahir dalam ilmu mantik dan balagah Mahir dalam ilmu hadis • • • Hukuman bunuh kepada pengedar dadah Pengharaman klon manusia Hukum harus menderma organ badan manusia Disediakan oleh En.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Fatwa Ijtihad • Dikeluarkan oleh majlis fatwa • Dikeluarkan oleh individu yang berkelayakan • Mempunyai kesan penguatkuasaan undang.• Penguatkuasaan undang-undang tidak undang berlaku hasil daripada ijtihad seseorang • Rujukannya adalah al-Quran dan hadis nabi • Berkaitan dengan hukum-hukum agama • Merujuk kepada pelbagai sumber • Berkaitan dengan hal umum dan tidak berkaitan dengan agama Fikah Qadha • Hukum amali yang dikeluarkan oleh para mujtahid • Hukum atau keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah atau pemerintah • Sumbernya daripada dalil-dalil tafsili seperti al-Quran dan hadis • Sumbernya adalah daripada bukti yang nyata dalam perbicaraan • Sentiasa berkembang mengikut perkembangan pemikiran manusia • Hanya berkembang jika terdapat kes-kes yang dibicarakan di mahkamah • Mujtahid sahaja yang berkelayakkan untuk mengijtihadkan hukum daripada al-quran dan hadis • Keputusan qadha terletak ditangan hakim atau penguasa Hukum-hukum tersebut bersumberkan kepada dalil-dalil yang benar dan sahih Hukum tersebut dikeluarkan setelah di buat pertimbangan yang seadil dan sewajarnya Orang yang mengeluarkan hukum tersebut memang berkelayakkan dan bertanggungjawab dalam bidang masing-masing Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 100 .

Safaee Zakaria @ 2009 101 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Kepentingan hukum-hukum tersebut kepada perkembangan perundangan Islam Undang-undang Islam menjadi semakin luas dan tidak jumud (beku) Perundangan Islam mampu menangani masalah semasa yang wujud di kalangan umat Islam Perundangan Islam berkembang mengikut perkembangan semasa Disediakan oleh En.

Antara berikut yang manakah bukan matlamat fatwa A Mengelakkan perselisihan pendapat dalam masyarakat B Memastikan umat Islam sentiasa patuh kepada perintah Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 102 .t sesuai sepanjang masa. Fikah. D Memudahkan kefahaman individu terhadap suruhan dan larangan Allah s.w.w.w.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM Unit 2 : Pengertian Qadha. C Memastikan peristiwa yang berlaku dapat diselesaikan mengikut kaedah Islam. Berikut merupakan keperluan ijtihad kecuali A Mengelakkan pertikaian dalam menyelesaikan masalah.t Berikut merupakan fatwa yang telah diwartakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan kecuali A Hukum haram pengklonan manusia B Hukum gantung kepada pengedar dadah C Hukum harus menderma organ badan manusia D Hukum harus bayi tabung uji daripada pasangan suami isteri yang sah 2 3 4 5 Disediakan oleh En. B Memastikan umat Islam sentiasa berpegang teguh dengan hukum yang baru. Ijtihad Dan Fatwa KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. 1 Pernyataan manakah yang bukan merujuk kepada kebaikan ijtihad A Memastikan hukum Islam dapat dikembangkan secara berterusan. C Menggalakkan para ulama berfikir untuk mencari hukum yang baru D Merapatkan hubungan para ulama ketika berbincang mengenai sesuatu hukum yang baru Yang manakah bukan matlamat fikah A Mewujudkan sebuah negara yang harmoni. B Menyelesaikan setiap masalah yang timbul dengan sempurna. C Menentukan perintah Allah s. B Mewujudkan sebuah masyarakat yang aman damai.t C Memastikan masyarakat prihatin dengan setiap fatwa yang dikeluarkan D Menyelesaikan masalah dalam masyarakat dengan cara yang terbaik berlandaskan al-Quran dan al-Hadis. Pilih satu jawapan yang paling tepat. D Memberikan peluang kepada mujtahid untuk mengeluarkan pendapat masing-masing.

tempat dan keadaan Yang manakah bukan matlamat ijtihad A Memastikan hukum-hukum Islam sentiasa berkembang B Keputusan yang dikeluarkan menepati kehendak syarak C Memastikan para ulamak sentiasa mencari hukum yang baru D Memastikan setiap keputusan yang dilakukan boleh diterima dan sesuai dengan keadaan Berikut adalah kebaikan fatwa kecuali A Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu B Menjadikan umat Islam patuh kepada ajaran agama C Mewujudkan masyarakat yang berdisiplin dan harmoni D Melahirkan umat Islam yang sentiasa berfikir dalam mencari kebenaran Fatwa manakah yang telah diputuskan oleh Majlis fatwa Kebangsaan? i Hukum haram pengklonan manusia ii Hukum wajib menutup aurat iii Hukum wajib sembahyang Jumaat iv Hukum harus menderma organ badan manusia A i dan ii B ii dan iii C iii dan iv D i dan iv 7 8 9 10 11 12 Disediakan oleh En.t C Menentukan hukum Islam sesuai diamalkan dalam kehidupan manusia D Menjadikan hukum Islam berkembang serta bersesuaian dengan masa. Safaee Zakaria @ 2009 103 .w.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 6 Suatu usaha yang dilakukan secara bersunguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak berdasarkan al-Quran dan al-Hadis Pernyataan di atas merujuk kepada A Qadha B Fatwa C Ijtihad D Fikah Antara berikut ialah matlamat Qadha kecuali A Menyelesaikan pertelingkahan antara kedua-dua belah pihak yang bertelagah B Memastikan hukuman yang dijatuhkan setimpal dan adil kepada semua pihak C Mengelakkan berlaku huru-hara di luar mahkamah selepas sesuatu perbicaraan D Memastikan pihak yang bertelagah menghormati keputusan yang dibuat oleh mahkamah Yang manakah tidak benar mengenai kebaikan qadha A Keputusan yang dibuat oleh mahkamah berdasarkan kenyataan saksi B Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang wajar dan adil C Hukuman yang dijatuhkan bersumberkan dalil-dalil dan hujah yang benar D Hukuman diputuskan oleh orang yang adil dan berkelayakan dalam bidang tersebut Berikut merupakan kebaikan fikah kecuali A Membolehkan umat Islam melaksanakan ibadat tanpa keraguan B Menggalakkan umat Islam agar sentiasa beribadat kepada Allah s.

i Keputusan yang dikeluarkan menepati kehendak syarak ii Memastikan hukum-hukum Islam sentiasa berkembang iii Menyelesaikan masalah yang timbul secepat mungkin iv Memastikan setiap keputusan boleh diterima dan sesuai dengan keadaan A B C D 14 i. ____________ ialah sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa. 16 17 18 Disediakan oleh En. ii dan iii i. ii dan iii i.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 13 Pernyataan manakah yang merupakan matlamat ijtihad?. ___________ bermaksud sesuatu usaha yang dilakukan secara bersunguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak berasaskan al-Quran dan al-Hadis. ii dan iv i. Hukum _____________ yang diputuskan oleh pihak mahkamah mempunyai keperluan. Safaee Zakaria @ 2009 104 . matlamat dan kebaikan untuk seluruh manusia. ii dan iv i. Soalan 15 hingga 35 Lengkapkan pernyataan berikut Untuk Kegunaan Pemeriksa 15 ______________ bermaksud ahli hukum Islam yang memutuskan sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan al-Quran. iii dan iv ii. al-Hadis dan menurut pendapatnya sendiri. iii dan iv Pernyataan manakah yang menunjukkan kebaikan fatwa i Menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat dengan cepat ii Melahirkan umat Islam yang sentiasa berfikir dalam mencari kebenaran iii Menjadikan umat Islam yang patuh kepada ajaran agama iv Mewujudkan umat Islam yang berdisiplin dan harmoni A B C D i. iii dan iv BAHAGIAN B : Respon tehad. iii dan iv ii.

al-Hadis dan menurut pendapatnya sendiri Orang lelaki dan perempuan yang sah dikahwinkan antara kedua-duanya Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid yang diambil daripada dalil-dalil syarak Suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak berdasarkan al-Quran dan al-Hadis Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 105 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Tuliskan istilah yang betul di dalam ruangan yang disediakan Untuk Kegunaan Pemeriksa 19 Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang nyata Ahli hukum Islam yang memutuskan sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan al-Quran.

X Fatwa Y Ijtihad Pernyataan 1 1 1 1 1 31 32 Mempunyai kesan penguatkuasaan undang-undang Merujuk kepada pelbagai sumber Jawapan 33 Berkaitan dengan hal umum sama ada yang berkaitan atau yang tidak berkaitan dengan agama Merujuk kepada al-Quran. al-Hadis.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. ) pada pernyataan yang SALAH. 25 1 26 Bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang ajnabi tidakmembatalkan wuduk menurut mazhab Syafii 1 Fatwa ialah sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa 1 27 Qadha ialah hukum yang diputuskan oleh mahkamah berdasarkan bukti-bukti yang benar Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa tidak mempunyai penguatkusaan undang-undang Hukum fikah yang diijtihadkan oleh para mujtahid mempunyai keperluan. alHadis dan pendapatnya sendiri 1 28 1 29 30 1 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. Safaee Zakaria @ 2009 106 . matlamat dan kebaikan kepada semua manusia Mujtahid bermaksud ahli hukum Islam yang memutuskan sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan al-Quran. al-Ijmak dan al-Qias Berkaitan dengan hukum-hukum agama 34 35 Disediakan oleh En.

Berikan pengertian istilah-istilah berikut : 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Disediakan oleh En. Apakah kebaikan fatwa kepada umat Islam pada masa kini? Jelaskan keperluan fatwa yang diwartakan oleh Majlis Fatwa kepada masyarakat umum. 1 Senaraikan tiga fatwa yang telah diwartakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Jelaskan pengertian qadha dan contohnya. Terangkan kebaikan hukum fikah terhadap manusia. Fatwa 2. Nyatakan pengertian fikah dan contohnya. Jelaskan tiga matlamat fatwa. Terangkan kepentingan fatwa kepada masyarakat. Jelaskan keperluan hukum fikah dalam kehidupan manusia seharian. Berikan tiga tujuan ijtihad.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Safaee Zakaria @ 2009 107 . Mengapakah manusia perlu kepada ijtihad. Qadha Jelaskan kebaikan qadha kepada seluruh manusia. Ijtihad 3. Nyatakan matlamat qadha terhadap manusia. Jelaskan kepentingan ijtihad pada masa kini. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Jelaskan tiga perbezaan antara fatwa dengan pendapat. Fikah 4. Terangkan tiga perbezaan antara fatwa dengan ijtihad.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 5 UNIT 3 MATLAMAT PERUNDANGAN ISLAM Memelihara Agama Memelihara Nyawa Memelihara Maruah Memelihara Akal Memelihara Keturunan Memelihara Harta Benda Memelihara Keharmonian Negara Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 108 .

Mensyariatkan hukuman bunuh keatas orang yang murtad ( keluar daripada agama Islam ) Memelihara Nyawa Maksud Menjaga nyawa manusia daripadadi cerobohi ( dibunuh/ dicederakan ) dan memastikan tiada unsur-unsur yang boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain Cara Islam Memelihara Nyawa 1.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Memelihara Agama Maksud Memelihara kesucian akidah daripada perbuatan syirik. Safaee Zakaria @ 2009 109 . Islam mengharamkan perbuatan membunuh diri sendiri atau orang lain 3. khurafat dan sebagainya. Mewajibkan umat Islam menjaga kebersihan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain seperti memakan makanan yang berzat. Mensyariatkan hukuman Qisas keatas pembunuh Disediakan oleh En. Islam mewajibkan umatnya menjauhkan diri daripada perbuatan yang boleh menyebabkan kecederaaan seperti memandu secara berbahaya dan terlibat dengan perlumbaan haram. Cara Islam Memelihara Agama • • • • • Mewajibkan umat Islam mematuhi segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya Mewajibkan umat Islam supaya sentiasa berakhlak mulia Mengambil tindakan yang tegas keatas mereka yang menyelewengkan ajaran Islam Menyuburkan pelbagai disiplin ilmu supaya kefahaman mengenai Islam meningkat dalam masyarakat. riddah. bersih dan halal 2. 4.

pil khayal dan sebagainya Islam mewajibkan umatnya supaya sentiasa melakukan ibadat. melakukan riadah dan sebagainya Mewajibkan umat Islam supaya sentiasa berfikiran rasional dan melarang daripada memikirkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal manusia. Safaee Zakaria @ 2009 110 . mengambil dadah.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Memelihara Akal Maksud Memelihara kewarasan dan kesempurnaan akal fikiran daripada perkara-perkara yang boleh merosakannya Cara Islam Memelihara Akal • • • • Mewajibkan umat Islam menjauhi perkara yang boleh merosakkan akal seperti minum arak. membaca bukubuku yang berfaedah. Menggalakkan umatnya supaya mendampingi ulama dan para cendekiawan Memelihara Harta Benda Maksud Mengakui hak individu terhadap harta yang diperolehi secara halal dan dibenarkan oleh syarak Cara Islam Memelihara Harta • • • • • • Islam menghormati dan mengiktiraf hak milik individu (persendirian) Menghormati hak awam seperti memelihara harta benda awam yang telah disediakan oleh kerajaan Mengenakan hukuman Hudud (potong tangan keatas pencuri) Mewajibkan umat Islam mencari dan membelanjakan harta secara halal Mewajibkan dikeluarkan zakat katas orang yang mampu Mengharamkan perbuatan membazirkan harta Disediakan oleh En.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Memelihara Keturunan Maksud Menjaga keturunan manusia daripada dicemari oleh perbuatanperbuatan yang merosakkan kesucian keturunan manusia Cara Islam Memelihara Keturunan • • • Islam mewajibkan umatnya supaya menjauhi perbuatan yang boleh merosakkan keturunan manusia seperti zina. homoseks dan lesbian Mensyariatkan perkahwinan untuk melahirkan keturunan manusia yang sempurna Islam mengenakan hukuman Hudud ( sebat atau rejam ) keatas orang yang berzina. liwat. Safaee Zakaria @ 2009 111 . Kesan Perundangan Islam dalam menjaga nasab manusia • • • • • Nasib manusia terpelihara daripada fitnah dan tiada keraguan terhadap keturunannya Mengelakkan perbalahan dalam pembahagian pesaka Hak penjagaan anak terjamin Setiap ahli keluarga akan mendapat haknya secara adil Maruah dan keturunan manusia terpelihara Memelihara Maruah Maksud Menjaga akhlak dan menjauhi perbuatan dan kelakuan buruk Cara Islam Memelihara maruah • • • • • Islam melarang umatnya berakhlak buruk seperti dengki dan melakukan perbuatan yang sia-sia seperti merayau-rayau di pusat membeli belah Melarang umatnya menghina dan menjatuhkan maruah seseorang Menyuruh umatnya menjaga batasan pergaulan. bercakap dengan bersopan dan menjalin persahabatan dengan baik. Mewajibkan umatnya supaya berpakaian yang menutup aurat Mewajibkan umatnya supaya menjaga tingkah laku Disediakan oleh En.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Memelihara Keharmonian Negara Maksud Menjaga keamanan dan keselamatan negara daripada ancaman dari dalam atau luar negara. Cara Islam Memelihara Keharmonian Negara • • • • • • Menjaga hubungan diplomatik dengan negara luar Menghormati hak individu dalam negara Meningkatkan semangat perpaduan dikalangan rakyat Mewajibkan rakyat mentaati pemerintah yang adil Mempertingkatkan usaha kearah membangun dan memakmurkan negara. Safaee Zakaria @ 2009 . Melarang umat Islam daripada menderhaka kepada negara BIL MATLAMAT PERUNDANGAN ISLAM KEPENTINGAN MATLAMAT PERUNDANGAN ISLAM 1 Memelihara Agama Memelihara Nyawa Memelihara Akal Memelihara Harta Benda Memelihara Keturunan Memelihara Maruah Memelihara Keharmonian Negara • Untuk menjaga akidah umat Islam daripada terpesong • Untuk menjaga kesucian agama Islam • Supaya kehidupan manusia berada dalam keadaan selamat dan sejahtera • Untuk menjamin kehidupan supaya lebih sempurna • Untuk memastikan pemikiran manusia sentiasa waras • Untuk memastikan kewarasan akal sentiasa terpelihara • Supaya manusia mencari dan memiliki harta secara halal • Untuk memastikan agihan harta dilakukan secara halal • Untuk melahirkan zuriat yang bersih • Untuk memantapkan institusi kekeluargaan • Supaya umat Islam berakhlak mulia • Untuk menjamin kemuliaan seseorang terpelihara 2 3 4 5 6 7 • • Untuk menjamin keamanan negara Untuk memantapkan kemajuan negara 112 Disediakan oleh En.

Dengan berpegang teguh dengan peraturan Allah SWT Dengan bertindak mengikut ajaran Islam Dengan mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian Dengan mencintai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat Dengan melaksanakan perundangan Islam dalam kehidupan Dengan berfikir serta mengakui kebenaran ajaran islam Individu Masyarakat Negara • • • Menguatkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah SWT Kehidupan akan diberkati oleh Allah SWT Kehidupannya lebih berjaya • • • Masyarakat hidup dengan aman dan damai Persaudaran Islam akan bertambah kukuh Masyarakat sentiasa bekerjasama • • • Negara dalam keadaan aman dan damai Negara bertambah maju Negara akan dihormati dan diteladani oleh negara luar Disediakan oleh En. 6.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 1. Safaee Zakaria @ 2009 113 . 4. 2. 5. 3.

ii dan iv i.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM Unit 3 : Matlamat Perundangan Islam KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. iii dan iv 2 4 5 6 Disediakan oleh En. 1 Memelihara agama bermaksud memelihara A Kebersihan jasmani B Kesucian akidah C Kesucian akhlak D Kebersihan rohani Keluar daripada agama Islam Pernyataan di atas menerangkan pengertian A Syirik B Riddah C Munafiq D Khurafat 3 Islam telah menetapkan beberapa cara bagi menjamin kehormatan dan maruah diri.w. ii dan iii ii. iii dan iv i.t C Bertindak mengikut ajaran Islam D Mengamalkan cara hidup Islam Kepentingan matlamat perundangan Islam terhadap agama ialah A Menjaga akidah umat Islam supaya tidak terpesong B Memastikan pemikiran manusia sentiasa waras C Memantapkan kemajuan negara D Melahirkan zuriat yang sah Yang manakah antara berikut merupakan matlamat perundangan Islam i Memelihara nyawa ii Memelihara agama iii Memelihara kewangan iv Memelihara harta benda A B C D i. antaranya ialah A Menghormati hak milik individu B Sentiasa melakukan ibadat dan membaca buku C Menjaga kesihatan. Safaee Zakaria @ 2009 114 . kebersihan dan keselamatan diri D Melarang umatnya menghina dan menjatuhkan maruah seseorang Berikut ialah cara untuk mencapai matlamat perundangan Islam kecuali A Melaksanakan sesuatu mengikut kepentingan diri B Berpegang teguh dengan peraturan Allah s. Pilih satu jawapan yang paling tepat.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 7 Memelihara keharmonian negara dapat dicapai melalui i Meningkatkan semangat perpaduan di kalangan rakyat ii Menghormati hak awam seperti memelihara harta benda iii Mentaati pemerintah yang adil yang dipilih secara demokrasi iv Menjaga hubungan diplomatik antara negara dengan negara A B C D 8 i. ii dan iv i. ii dan iii ii. ii dan iii ii. Memelihara ___________________ bermaksud menjaga akhlak dan menjauhi segala kelakuan buruk. Antara berikut. iii dan iv i. iii dan iv 9 Matlamat perundangan Islam adalah untuk memelihara perkara berikut kecuali A Harta benda B Adat istiadat C Kehormatan diri D Kesucian agama BAHAGIAN B : Respon terhad. Soalan 9 hingga 28 Lengkapkan pernyataan berikut Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 10 _____________adalah melakukan persetubuhan antara lelaki dan lelaki. iii dan iv Islam telah menyarankan cara untuk memelihara keturunan. manakah pernyataan yang benar i Menjalankan hukuman sebat dan rejam kepada orang yang berzina ii Menjauhi perbuatan zina. homoseks dan lesbian iii Melarang umat Islam menghina orang lain iv Mensyariatkan perkahwinan A B C D i. iii dan iv i. Safaee Zakaria @ 2009 115 . Islam melarang manusia menceroboh harta orang lain dengan cara yang tidak sah mengikut ________________. Islam mensyariatkan ________________ untuk melahirkan keturunan manusia yang sempurna. 11 1 12 1 13 1 Disediakan oleh En. ii dan iv i. liwat.

Safaee Zakaria @ 2009 116 .w.t dengan sesuatu dari segi zat.t Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. ) pada pernyataan yang SALAH.w.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Tuliskan jawapan yang betul di dalam ruangan yang disediakan Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 14 Kepercayaan atau perbuatan karut yang bercanggah dengan ajaran Islam Orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang yang sejenis dengannya Menyekutukan Allah s. 15 1 15 1 Untuk kegunaan Pemeriksa 1 17 Kesan matlamat perundangan Islam terhadap individu ialah menjadikan kehidupan lebih cemerlang Maksud memelihara akal adalah menjaga akhlak dan menjauhi segala kelakuan buruk Pelaksanaan perundangan Islam dapat menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat Setiap individu mesti mencari harta dengan apa cara sekalipun Islam tidak melarang pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan Memelihara nyawa adalah satu tuntutan syariat terhadap setiap muslim Melakukan aktiviti seperti riadah dapat memelihara kewarasan akal Menjatuhkan hukuman sebat atau rejam kepada orang yang melakukan zina hanya boleh dilakukan jika dirasakan perlu Syirik ialah menyekutukan Allah s.w. sifat dan perbuatan seperti beribadat selain kepada Allah s.t dengan sesuatu hanya dari segi zat dan sifat sahaja 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 Disediakan oleh En.

3 4 5 6 7 Disediakan oleh En. 1 2 Nyatakan maksud memelihara keharmonian negara. Terangkan dua matlamat perundangan Islam dalam memelihara keturunan. Mengapa Islam menyarankan supaya memelihara akal? Jelaskan dua kesan matlamat perundangan Islam terhadap masyarakat. Safaee Zakaria @ 2009 117 . Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Huraikan tiga cara untuk mencapai matlamat perundangan Islam.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Carta di bawah menunjukkan matlamat perundangan Islam. Jelaskan dua cara perundangan Islam dalam memelihara keharmonian negara. Senaraikan dua cara untuk memelihara nyawa. Matlamat perundangan Islam Memelihara agama Memelihara kehormatan diri Memelihara akal Memelihara harta benda Y X Nyatakan matlamat perundangan Islam bagi X dan Y 26 X 27 Y : __________________________ : __________________________ Nyatakan contoh bagi X dan Y 28 X 29 Y : __________________________ : __________________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut.

Jelaskan dua keistimewaan perundangan Islam Terangkan dua cara memelihara kehormatan diri Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 8 9 10 Nyatakan dua cara manusia dapat memelihara kesempurnaan akal. Safaee Zakaria @ 2009 118 .

samada menuntut supaya dilakukan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 5 UNIT 4 PENGERTIAN HUKUM HARUS. Safaee Zakaria @ 2009 119 . SUNAT. ditinggalkan atau pilihan Hukum Harus Hukum Haram Hukum Wajib Hukum Makruh Hukum Sunat Pengertian Hukum Harus Perkara yang diberi kebebasan kepada seseorang samada untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut Contoh Hukum Harus Memakai pakaian yang digemari tanpa melanggar hukum syarak Memilih jenis makanan yang halal yang disukainya Memilih bidang pekerjaan yang bersesuaian minat dan kelulusannya Untuk memberi kebebasan kepada manusia samada melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut Untuk memberi kelonggaran kepada umat Islam untuk membuat pilihan yang sesuai Membuktikan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. HARAM. kapada hambanya. DAN MAKRUH Maksud Hukum Ialah peraturan Allah SWT yang ditujukan kepada umat Islam yang mukalaf yang berhubung dengan perbuatan-perbuatan mereka. Oleh kerana hukum harus hanya merupakan suatu pilihan kepada umat Islam maka tiada apa-apa hukuman atau pembalasan diberikan samada kepada orang yang melakukan ataupun meninggalkan perbuatan tersebut Hikmat Penetapan Hukum Harus Implikasi pelanggaran hukum Harus Disediakan oleh En. WAJIB.

Jika perintah itu dilaksanakan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Pengertian Hukum Wajib Perintah Allah SWT yang mesti dilakukan. keselamatan dan keharmonian hidup manusia terpelihara Untuk menguji manusia samada mematuhi atau mengingkari perintah Allah SWT Implikasi pelanggaran hukum Wajib Akan mendapat kemurkaan Allah SWT dan balasan seksaan azab neraka di akhirat kelak Akan mendatangkan permasalahan dan kerosakkan dalam masyarakat dan negara Menyebabkan kehidupan seseorang tidak akan tenang dan sentiasa berada dalam kegelisahan Menyebabkan amalan yang dilakukan terpesong daripada kebenaran Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 120 . Jika ditinggalkan. Contoh Hukum Wajib Kewajipan solat lima waktu sehari semalam Kewajipan berpuasa di bulan Ramadhan Kewajipan mengeluarkan zakat keatas orang yang mengcukupi syarat-syaratnya Berpakaian menutup aurat dan sebagainya Hikmat Penetapan Hukum Wajib • • • • Untuk memastikan manusia melakukan perkara yang boleh membawa kebaikan dalam kehidupan mereka Untuk memastikan manusia tidak meninggalkan perkara asas dalam kehidupan agama Untuk memastikan kepentingan. manusia akan dibalas dengan dosa dan azab neraka di akhirat kelak. manusia akan diberikan pahala.

tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan mereka akan mendapat balasan dosa dan azab neraka di akhirat kelak Contoh Hukum Haram Berzina Mencuri Membunuh Minum arak Menghisap dadah dan sebagainya Implikasi pelanggaran hukum Haram • • • • Untuk memastikan kepentingan diri manusia terpelihara. Contohnya pengharaman zina kerana perbuatan tersebut boleh merosakkan keturunan manusia Untuk memastikan kehidupan manusia lebih aman dan sejahtera Untuk memastikan manusia tidak melakukan kerosakkan dan penindasan Untuk memastikan manusia sentiasa berdisiplin dan menjauhi perkara-perkara yang merosakan Disediakan oleh En. mereka akan mendapat ganjaran pahala dan syurga di akhirat kelak. Jika perbuatan haram itu ditinggalkan. Safaee Zakaria @ 2009 Hikmat Penetapan Hukum Haram Akan menyebabkan manusia sentiasa berkeinginan untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah SWT Manusia akan menjadi tidak tenang dan sering menghadapi masalah dalam kehidupan Akan menyebabkan hilangnya perasaan belas kasihan dalam diri manusia Akan menyebabkan wujudnya perasaan sombong dan bangga diri Menyebabkan hilangnya rahmat dan petunjuk daripada Allah SWT 121 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Pengertian Hukum Haram Larangan Allah yang mesti ditinggalkan.

Safaee Zakaria @ 2009 122 . Contoh Hukum Sunat Solat Sunat Puasa Sunat Bersedekah Dan sebagainya Hikmat Penetapan Hukum Sunat • • • • • Untuk mendorong manusia agar sentiasa melakukan kebaikan Untuk mendorong umat Islam suoaya sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. tetapi tidak berdosa jika perbuatan tersebut ditinggalkan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Pengertian Hukum Sunat Perkara yang sangat digalakkan oleh agama untuk dilakukan dan diberikan pahala serta balasan syurga jika dilakukan perkara tersebut. Untuk memberi peluang kepada umat Islam untuk menambahkan pahala ibadat kepada Allah SWT Untuk menghapuskan dosa-dosa kecil Untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia Implikasi pelanggaran hukum Sunat Tiada dosa dan balasan dikenakan keatas orang yang meninggalkan perbuatan sunat Disediakan oleh En.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Pengertian Hukum Makruh Contoh Hukum Makruh • • • • Perkara yang sangat digalakan untuk ditinggalkan. Safaee Zakaria @ 2009 123 . tetapi jika dilakukan tidak mendapat sebarang dosa. Membasuh anggota wuduk melebihi tiga kali Memakai pakaian yang berbau busuk ketika solat Memakan bawang ketika hendak solat berjemaah di masjid Tidur secara berlebihan Hikmat Penetapan Hukum Makruh Supaya manusia sentiasa berhati-hati dan tidak terjerumus kepada perbuatan haram Supaya keselesaan dan keselamatan awan sentiasa terpelihara Supaya disenangi oleh orang ramai Supaya manusia sentiasa gemar melakukan perkara baik Implikasi pelanggaran hukum Makruh Akan menyebabkan seseorang itu tidak disenangi oleh masyarakat Akan menghalang seseorang itu daripada mendapat pahala Akan menghampirkan seseorang kepada perbuatan sia-sia Akan menyebabkan seseorang itu melakukan pembaziran Disediakan oleh En. Jika ditinggalkan mendapat pahala.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Hukum Harus Hukum Wajib Hukum Haram Hukum Sunat Hukum Makruh Pilihan kepada manusia Suruhan Allah SWT yang mesti dilaksanakan Larangan Allah SWT yang mesti ditinggalkan Perkara yang sangat digalakkan untuk dilakukan Perkara yang sangat digalakkan untuk ditinggalkan Tiada mendapat sebarang balasan jika melakukan perbuatan makruh Meninggalkan perkara harus akan mendapat ganjaran pahala Perkara kurang baik keatas diri seseorang seperti tidur berlebihan. merokok dan sebagainya Tiada balasan diberikan kerana melakukan perkara harus Melakukan perbuatan wajib akan mendapat pahala Akan mendapat dosa jika melakukan perbuatan haram Melakukan perkara sunat akan mendapat pahala Tiada balasan diberikan kerana meninggalkan perbuatan harus Perkara pilihan kepada manusia untuk memilihnya Balasan dosa akan dikenakan jika meninggalkan perkara wajib Perkara baik yang menjadi asas kepada ajaran Islam Akan mendapat pahala jika meninggalkan perbuatan haram Perkara buruk yang akan membawa kemusnahan kepada kehidupan manusia Tiada balasan diberikan kerana meninggalkan perbuatan sunat Perkara baik yang boleh menampung kekurangan ibadat wajib Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 124 .

w. yang mesti ditinggalkan Satu daripada hikmah penertapan hukum sunat ialah A Memberi kebebasan samada mahu melakukannya ataupun tidak B Memberi peluang mendapatkan sebanyak mungkin ganjaran pahala daripada Allah SWT C Menguji manusia sama ada mematuhi perintah Allah SWT atau mengingkarinya D Mengelakkan manusia daripada melakukan penindasan dan kemusnahan sesama mereka Solat berjemaah ialah perbuatan A Wajib B Sunat C Haram D Harus Tidur berlebihan. Amalan yang dilakukan terpesong daripada kebenaran Kehidupan seseorang tidak akan tenang dan sentiasa gelisah 3 4 5 Elemen-elemen di atas merujuk kepada A Hikmat penetapan hukum wajib B Hikmat penetapan hukum harus C Implikasi perlanggaran hukum harus D Implikasi perlanggaran hukum wajib Disediakan oleh En. Sunat Dan Makruh KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. makan petai. merokok adalah contoh bagi perbuatan : A B C D 6 • • • Wajib sunat Haram Makruh Mendapat kemurkaan Allah s. yang wajib dilakukan D Larangan Allah s.w. Wajib. Haram.t. 1 Perkara yang digalakkan untuk ditinggalkan Pernyataan di atas merujuk kepada A Wajib B Sunat C Haram D Makruh 2 Hukum sunat bermaksud A Digalakkan untuk dilakukan B Digalakkan untuk ditingalkan C Perintah Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 125 . Pilih satu jawapan yang palin tepat.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM Unit 4 : Pengertian Harus.w.t.t.

ii dan iv i.w. iii dan iv 8 9 Berikut ialah implikasi terhadap perbuatan haram yang dilakukan oleh manusia kecuali i Mewujudkan perasaan belas kasihan ii Menghalang seseorang mendapat pahala iii Hilang rahmat dan petunjuk daripada Allah s.w. ii dan iii i.t.t iv Bebas untuk melaksanakan sesuatu atau sebaliknya A B C D 10 i. iv Berkeinginan untuk melakukan perkara-perkara mungkar A B C D i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv 11 Hikmat penetapan hukum haram ialah i Memastikan manusia mendapat pahala ii Memastikan kepentingan diri manusia terpelihara iii Memastikan manusia tidak melakukan kerosakan dan penindasan iv Memastikan manusia sentiasa berdisiplin dengan meninggalkan larangan Allah s. menetapkan hukum harus supaya umat Islam i Bijak membuat pilihan mengikut kesesuaian ii Tidak meninggalkan perkara asas dalam agama iii Mendapat rahmat dan kasihan belas Allah s. iii dan iv ii.w. iii dan iv ii.t A B C D i. ii dan iii i.t.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 7 Hikmat penetapan hukum haram ialah A Memastikan manusia tidak meninggalkan perkara asas dalam agama B Mendorong umat Islam sentiasa melakukan kebaikan seperti bersedekah C Memastikan kepentingan diri manusia terpelihara daripada kerosakan D Supaya manusia berhati-hati dan tidak terjerumus kepada perbuatan haram Antara implikasi terhadap pelanggaran hukum wajib ialah A Menghalang seseorang daripada mendapat pahala B Amalan yang dilakukan terpesong daripada kebenaran C Menghampirkan seseorang dengan perbuatan yang sia-sia D Mewujudkan sikap sombong dan hilang perasaan belas kasihan Allah s.w. ii dan iv i. iii dan iv Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 126 .

w.w.t. mewajibkan umatNya menunaikan ibadat haji bagi yang ______________________________. 18 Allah s.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad. Safaee Zakaria @ 2009 127 . 16 Memakai pakaian yang beraneka fesyen adalah ______________asalkan tidak bertentangan dengan syariat. 15 Membunuh ialah contoh perbuatan ___________ dalam Islam. 14 Maksud hukum haram ialah _________________ Allah s. 19 Berzina diharamkan kerana perbuatan tersebut merosakkan __________________ manusia. 20 Perbuatan mencuri diharamkan kerana perkara ini boleh mengganggu _______________________ awam.t. Soalan 11 hingga 41 Lengkapkan pernyataan berikut Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 12 13 Meninggalkan perkara _________ tidak berdosa. 17 Solat ialah ____________________ agama dalam Islam. Melakukan perkara wajib mendapat balasan ___________ dan nikmat syurga. 1 1 1 1 1 1 1 1 Disediakan oleh En.

sejahtera dan bebas daripada perbuatan yang ditegah Allah s.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Lengkapkan pernyataan berikut Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 21 Riba diharamkan dalam Islam kerana perbuatan tersebut ________________ golongan yang lemah.w.w.w.t Menguji manusia sama ada mematuhi perintah Allah s. Umat Islam digalakkan menunaikan solat sunat ______________ apabila memasuki masjid. dengan sepenuhnya Supaya manusia berhati-hati dan tidak terjerumus kepada perbuatan haram 26 1 27 1 28 1 29 30 1 1 Disediakan oleh En.t. 22 Membasuh anggota wuduk melebihi tiga kali adalah perbuatan ______________. Menggunakan air secara berlebihan-lebihan semasa berwuduk adalah ___________.t kepada orang Islam yang melakukan kebaikan Perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan Diberi kebebasan kepada umat Islam sama ada ingin melakukan perbuatan tersebut atau sebaliknya Memastikan kehidupan manusia aman. 1 23 1 24 1 Tuliskan istilah yang betul di dalam ruangan yang disediakan Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 25 Ganjaran yang diberikan oleh Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 128 .

1 31 Melakukan perkara wajib mendapat balasan pahala dan nikmat syurga. 1 32 1 33 1 34 1 1 35 36 1 37 1 38 Disediakan oleh En. Meninggalkan perkara makruh mendapat balasan pahala dan nikmat syurga. Allah s. Meninggalkan perkara sunat mendapat balasan pahala dan nikmat syurga. Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 129 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Meninggalkan perkara haram mendapat balasan pahala dan nikmat syurga. Melaksanakan perkara sunat tidak mendapat apa-apa balasan. ) pada pernyataan yang SALAH. Solat.w.t menetapkan hukum sunat supaya umat Islam sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara.w. puasa. zakat dan haji merupakan perbuatan wajib.t menetapkan hukum harus supaya umat Islam bijak membuat pilihan.

Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Safaee Zakaria @ 2009 130 . Nyatakan dua contoh perbuatan yang wajib dilakukan dan dua contoh perbuatan yang sunat dilakukan. Nyatakan pengertian hukum sunat. 8 Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Carta di bawah berkaitan dengan implikasi pelanggaran hukum wajib Mendapat kemurkaan Allah dan balasan seksaan azab Implikasi pelanggaran hukum wajib Mendatangkan masalah dan kerosakan dalam X masyarakat Y Nyatakan implikasi pelanggaran hukum wajib bagi 39 40 X Y : _______________________________________________________________ : _______________________________________________________________ Tuliskan contoh amalan yang ada kaitan dengan implikasi pada X dan Y 41 42 X Y : ____________________________ : ____________________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. 1 2 3 4 5 6 7 Berikan maksud hukum harus. Nyatakan pengertian hukum wajib dan 2 contoh hukum wajib Huraikan dua aplikasi anda melanggar hukum wajib Apakah maksud hukum makruh?. Nyatakan maksud hukum haram. Berikan dua contoh perbuatan yang makruh dilakukan.

Islam menggalakkan umatnya supaya melakukan perbuatan sunat. Jelaskan dua hikmat penetapan hukum wajib. Nyatakan hikmat penetapan hukum sunat terhadap umat Islam.t. Segala hukum yang telah disyariatkan oleh Allah s. Bagaimanakah cara mendorong rakan anda supaya melakukan perkara sunat?. Jelaskan kesan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan manusia. Terangkan dua implikasi jika anda terlibat dengan perbuatan haram. adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia. Jelaskan dua cara untuk mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan makruh. Terangkan dua perbezaan antara hukum wajib dan hukum haram. Safaee Zakaria @ 2009 131 . 15 16 17 Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 9 10 11 12 13 14 15 Jelaskan dua hikmat penetapan hukum harus. Terangkan hikmat penetapan hukum makruh. Jelaskan dua hikmat penetapan hukum haram.w.

bekerjasama dan sebagainya Katogeri Ibadat Khusus Ibadat yang merupakan kewajipan setiap muslim Ibadat yang merupakan amalan sunat kepada muslim Contoh Ibadat Khusus Solat. berzikir.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM 1: UNIT 1: PENGERTIAN IBADAT Bahasa Istilah Syarak Ibadat dari segi bahasa bermaksud merendah diri. berdoa dan sebagainya Katogeri Ibadat Umum Fardu Ain Contoh Ibadat Umum Menuntut Ilmu. bekerja dan sebagainya ( Ibadat yang menghubungkan sesama manusia ) Melakukan penyelidikan. Amalan tersebut samada fardu ain atau kifayah seperti tolong menolong. taat dan patuh. berniaga dan sebagainya ( Ibadat yang menghubungkan sesama manusia ) Fardu Kifayah Disediakan oleh En. zakat. mengerakkan ekonomi negara. menunaikan haji dan sebagainya ( Rukun Islam ) Membaca al-quran. zakat dan sebagainya Ibadat Umum Segala amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi menghubungkan sesama manusia dalam masyarakat demi keharmonian hidup bersama. Ibadat Khusus Semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Safaee Zakaria @ 2009 132 . puasa. samada fardu atau sunat seperti solat. tunduk. Dari segi istilah syarak pula ibadat bermaksud kepatuhan kepada Allah SWTmelalui perbuatan dan perkataan yang berlandaskan syariat Allah SWT serta mengakui dan meyakini bahawa Allah SWT sahajalah yang layak menjadi tumpuan segala ketaatan. Puasa.

3. puasa. tolong-menolong. seperti mengucap dua kalimah syahadah. Malaikat. Percaya kepada rukun Iman seperti percaya kepada Allah SWT. zakat dan menunaikan haji Sentiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti. Kitab. Melaksanakan segala rukun Islam. Rasul. Hari Akhirat dan Qada dan Qadar. Melahirkan masyarakat dan negara yang harmoni yang dan aman damai Melahirkan masyarakat yang taatkan pemimpin dan kerajaan Dapat meningkatkan ekonomi dan memajukan negara Melahirkan masyarakat dan negara yang maju. 4. Dapat melahirkan individu yang bersih jiwa dan peribadinya Melahirkan individu yang taatkan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya Dapat meningkatkan ekonomi diri dan keluarga Melahirkan individu yang berilmu pengetahuan Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 133 . Ibadat Khusus Membolehkan segala dosa dan kesalahan yang kecil terhapus daripada seseorang Ibadat Umum Membolehkan segala akhlak buruk seperti mengumpat dan hasad dengki terhapus dalam masyarakat.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Perkara yang mengukuhkan ibadat 1. solat. bekerjasama dan sebagainya. Sentiasa taat kan kepada pemerintah yang adil dan menjaga kepentingan rakyatnya. 2.

Safaee Zakaria @ 2009 134 . Perundangan menetapkan sesuatu perkara tersebut sebagai perkara yang sangatsangat digalakkan kepada manusia untuk melakukannya. Perundangan menjelaskan dengan terperinci tentang sesuatu perkara tersebut. Perundangan hukum wajib. 3. sunat dan sebagainya memudahkan manusia pelaksanaan ibadat kepada Allah SWT.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 1. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Contohnya mengenai aurat lelaki Hikmat sentiasa melakukan ibadat: 1. oleh itu penetapan hukum tersebut akan mendorong manusia melakukan ibadat kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala laranganNya. 5. Mendisiplinkan diri ke arah yang lebih baik dan cemerlang kerana akal dan jiwa manusia tidak mengcukupi untuk mengawal akhlak dan tingkah laku mereka. Seperti kewajipan bersuci 2. Dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat mazmumah. Kepatuhan kepada undang-undang menunjukkan pengabdian seseorang kepada Allah SWT. 3. Menetapkan sesuatu perbuatan tersebut sebagai wajib. 1. makruh. Disediakan oleh En. 4. kerana semua hukum wajib itu mesti dilaksanakan manakala semua hukum haram pula wajib ditinggalkan. 2. 2. Dapat membaiki peribadi manusia dan menjauhi daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. 4. haram. Contohnya hukum wajib akan disertai dengan ganjaran pahala manakala hukum haram pula akan disertai dengan balasan dosa. Sebagai panduan kepada manusia untuk memilih antara kebaikan dengan keburukan kerana semua perkara yang dikira sebagai ibadat adalah perkara yang boleh membawa kebaikan manakala perkara yang dilarang pula akan membawa keburukan kepada manusia. Dapat merapatkan hubungan dengan sesama manusia. Dorongan kepada manusia melakukan ibadat. Seperti berbuat baik kepada orang tua 3.

Amalan kebajikan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT Sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara kebaikan yang telah dilakukan dan segala nikmat kesenangan yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. Iaitu iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperoleh oleh orang lain dan berusaha agar nikmat tersebut hilang daripada orang itu atau berpindah kepadanya dengan cara yang salah. manakala munafik pula ialah seseorang yang berpura-pura menganut dan patuh kepada ajaran Islam sedangkan hatinya tidak mempercayai ajaran Islam.ungkit Aza Hasad dengki Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 . Ialah perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yang menerima bantuan dan pertolongan daripada seseorang. kepadanya. syirik atau munafik Murtad ialah seseorang yang keluar daripada agama Islam. syirik pula ialah menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain. Perbuatan itu dilakukan dengan mengungkit-ungkit pertolongan yang telah diberikannya sehingga menimbulkan perasaan sakit hati orang yang mendapat pertolongan tersebut. 135 Takbur Riak Ujub Sum..ah Mengung kit. Iaitu menunjuk-nunjuk amalan baik yang telah dilakukannya kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan daripada masyarakat Iaitu merasa kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam melakukan sesuatu ibadat serta memandang rendah dan melekehlekehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain Iaitu menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang lain Iaitu mengungkit-ungkit kembali bantuan dan perbuatan baik yang telah diberikan kepada seseorang dengan tujuan supaya orang tersebut sentiasa mengenang jasa dan pertolongan yang telah diberikannya.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Murtad.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 1. Sentiasa mengingati Allah SWT. dalam melakukan sebarang pekerjaan dengan mengambil kira segala peraturan dan batasan yang telah ditetapkan agama. Contohnya dalam melakukan solat umat Islam mestilah sentiasa mendalami ilmu solat dan tidak memadai dengan ilmu pengetahuan yang sedia ada. 4. 2. Contohnya sentiasa menjaga batasan halal dan haram dalam memperoleh harta. Contohnya memakai pakaian yang menutup aurat mestilah dilakukan secara berterusan walau di mana jua kita berada. Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang sesuatu ibadat supaya ibadat yang dilakukan akan mencapai kesempurnaan dan menepati tujuan ibadat tersebut. Melakukan ibadat secara berterusan dan tidak mengikut trend masyarakat pada sesuatu masa. 3. Mendampingi orang-orang yang berilmu dan soleh dengan sentiasa mengikut segala amalan kebaikan mereka serta mendalami sesuatu ilmu yang dipelajari daripada mereka. Disediakan oleh En. 5. Ibadat yang dilakukan mestilah dengan tenang dan sabar dalam menghadapi segala kesusahan dan cabaran. Contohnya tabah dan berhati-hati dalam menuntut ilmu agar ilmu yang dipelajari dapat dimiliki dengan sempurna dan menyeluruh. Safaee Zakaria @ 2009 136 .

w.w.t mencipta manusia di muka bumi ini. Safaee Zakaria @ 2009 137 .t B Beribadat kepada Allah s.w. Pilih satu jawapan yang paling tepat. A Bersyukur kepada Allah s.w.w.w.t semasa melakukan pekerjaan C Ibadat yang dilakukan mestilah dengan tenang dan sabar D Mendampingi orang-orang yang berilmu dan soleh serta mendalami ilmu mereka Sistem perundangan amat perlu dalam sesebuah masyarakat kerana A Dapat menjamin keutuhan ekonomi negara B Dapat merapatkan hubungan antara manusia C Dapat menjamin kesejahteraan dan keamanan hidup manusia D Dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah s. 1 Berikut adalah tujuan Allah s.t Ibadat menurut Islam ialah A Perkataan atau perbuatan yang dilakukan mengikut keupayaan diri B Perkataan atau perbuatan yang dilakukan mengikut peraturan yang baik C Pengabdian atau pekerjaan yang dilakukan semata-mata untuk dilihat mulia oleh manusia D Pengabdian atau pekerjaan yang dilakukan semata-mata untuk mencapai keredhaan Allah s.t C Menjadi khalifah di muka bumi D Sentiasa ikhlas dalam setiap perbuatan Berikut adalah bukan amalan yang termasuk dalam ibadat khusus A Bersedekah B Menuntut ilmu C Berzikir dan berdoa D Membaca al-Quran Kualiti beribadat boleh ditingkatkan melalui cara berikut kecuali A Beribadat mengikut kesesuaian masa dan keadaan B Mengingati Allah s.t 2 3 4 5 Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 1 : Pengertian Ibadat KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.

iii dan iv Disediakan oleh En. ii dan iv i.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 6 Ibadat dalam Islam terbahagi kepada i Fardhu ain ii Ibadat khusus iii Ibadat umum iv Fardhu kifayah A B C D 7 i dan ii iii dan iv ii dan iii i dan iv Berikut adalah perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadat i Arak ii Syirik iii Membunuh iv Hasad dengki A B C D i dan ii iii dan iv ii dan iii ii dan iv 8 Antara kelebihan melakukan ibadat umum ialah i Melahirkan individu yang tidak berilmu pengetahuan ii Melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia iii Meningkatkan ekonomi dan memajukan negara iv Melahirkan masyarakat yang taat kepada pemimpin dan negara A B C D i. iii dan iv ii. Safaee Zakaria @ 2009 138 . ii dan iii i.

1 15 Sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara kebaikan dan nikmat kurniaan Allah s.w. 1 Disediakan oleh En. 10 1 11 Menceritakan kebaikan diri supaya mendapat pujian dan sanjungan masyarakat disebut sebagai ____________. 1 14 Iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperolehi oleh orang lain. Soalan 9 hingga 30 Lengkapkan pernyataan berikut Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 9 _____________ merupakan ibadat wajib yang sangat digalakkan ke atas setiap umat Islam yang mukallaf.t.t bagi menghubungkan manusia dalam sesebuah masyarakat. Ibadat mestilah dilakukan secara berterusan dan sentiasa melakukan _________________ dari masa ke semasa. Safaee Zakaria @ 2009 139 . Untuk Kegunaan Pemeriksa 13 Semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah s.w. 1 12 1 Tuliskan jawapan yang betul dalam ruangan yang disediakan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad. Ibadat dari segi bahasa ialah _________________ .

) pada pernyataan yang SALAH. X Ibadat Khusus Y Ibadat Umum Pernyataan 1 1 Jawapan 22 Menghapuskan segala dosa dan kesalahan yang kecil daripada seseorang. Melahirkan masyarakat yang taat kepada pemimpin dan negara. Meningkatkan ekonomi diri dan keluarga. Aza dan hasad dengki adalah antara perkara yang boleh merosakkan ibadat seseorang. 1 17 1 18 1 19 1 20 21 1 Tandakan pernyataan di bawah dengan ( X ) atau ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Akal dan jiwa semata-mata dapat mendisiplinkan diri ke arah yang lebih baik dan cemerlang. Melahirkan masyarakat yang aman damai. Melahirkan individu yang berilmu pengetahuan. 23 1 1 1 24 25 26 Disediakan oleh En. Ibadat merupakan satu cara perhubungan antara hamba dengan pencipta-Nya. Umat Islam yang berjaya hanya perlu mendalami ilmu pengetahuan yang sedia ada sahaja. 1 16 Melakukan ibadat khusus dapat menghapuskan segala dosa kecil seseorang. Umat Islam boleh mendampingi sesiapa sahaja orang yang berilmu untuk mendalami ilmu pengetahuan tanpa mengira agama. Safaee Zakaria @ 2009 140 .

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5
Carta di bawah menunjukkan perkara-perkara yang merosakkan ibadat.

Perkara yang merosakkan ibadat

Syirik

R

P

Kagum dengan kelebihan diri

Riak

S

Q

Besar hati dan sombong

Jelaskan contoh perkara yang terdapat pada amalan tersebut : 27 28 P Q : _______________________________ : _______________________________ untuk mendapat pujian.

Jelaskan perkara-perkara lain yang boleh merosakkan ibadat seseorang : 29 30 R S : ________________ : ________________

KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.
1 2 3 Nyatakan maksud ibadat dalam Islam. Terangkan dua cara untuk mengukuhkan ibadat seseorang. Ibadat dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas. Nyatakan pembahagian ibadat tersebut berserta contoh. Jelaskan tiga perkaitan antara ibadat khusus dengan ibadat umum. Keingkaran manusia seringkali menyebabkan amalan yang dilakukan tidak diterima oleh Allah s.w.t sebagai ibadat. Senaraikan empat perkara yang boleh merosakkan ibadat seseorang.

4 5

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

141

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

6

Takbur dan ujub adalah antara perkara yang boleh merosakkan ibadat seseorang. Jelaskan dua hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut. Terangkan tiga hikmat orang yang sentiasa melakukan ibadat kepada Allah s.w.t. Jelaskan dua cara yang mampu dilakukan oleh manusia kepada Allah s.w.t dengan sempurna. Jelaskan pengertian ibadat umun beserta dua contoh

7

8

9

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

142

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

PELAJARAN 6 UNIT 2 KONSEP DAN FALSAFAH IBADAT

1. 2. 3. 4. 5.

Mempunyai niat yang ikhlas kerana Allah SWT. Memenuhi segala peraturan dalam ibadat yang dilakukan. Dilakukan dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh Memenuhi tuntutan hukum wajib, sunat, makruh dan haram Ihsan semasa melakukan ibadat.

1. Bebas daripada sebarang bentuk perantaraan antara hamba dengan Allah SWT 2. Tidak memerlukan tempat yang khusus dan boleh dilakukan di mana sahaja kecuali tempat yang najis dan kotor. 3. Boleh dilakukan dengan mudah dan menepati dengan kemampuan manusia. 4. Tidak dibatasi dengan masa dan tempat yang tertentu sahaja.

1. 2. 3. 4. 5.

Untuk menyempurnakan perintah Allah SWT Dapat mendidik jiwa dari segi kebendaan Mendapat pahala dan keredaan dari Allah SWT Untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai latihan jasmani dan rohani yang mengatur hal ehwal perseorangan dan masyarakat, yang memelihara perkara-perkara dunia dan mendatangkan kebaikan kepada agama.

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

143

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

Amalan yang dilakukan tanpa panduan dan kefarduan yang sebenar tidak akan diterima oleh Allah SWT. Merosakkan iman.

Merosakkan ibadat dan tidak mendapat sebarang pahala. Tidak mendapat keredaan Allah SWT

Dilaknat oleh Allah SWT.

Merosakkan syariat dan sia-sia.

Menimbulkan huru hara dan salah faham dalam masyarakat.

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

144

t ialah A Riak semasa melakukan ibadat B Beribadat ikhlas kerana Allah s. Pilih satu jawapan yang paling tepat.w.t 3 Tujuan berzikir dan berdoa adalah untuk A Menggambarkan kesungguhan dalam menghayati syariat Allah s.t sebagai pencipta iii Allah s.t sebagai pemerhati iv Manusia sebagai pembimbing kebaikan A B C D 5 i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv 2 4 Berikut adalah kesan syariat tanpa ibadat kecuali A Ibadat yang dilakukan mendapat perhatian daripada Allah s.w.t C Beribadat mengikut kelapangan masa D Memenuhi tuntutan syarak dalam sesuatu situasi Seseorang wanita memakai tudung kerana memenuhi tuntutan hukum wajib menutup aurat Pernyataan di atas adalah ciri kesempurnaan ibadat dari segi A Memenuhi tuntutan hukum syarak B Memenuhi peraturan hukum syarak C Bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat D Niat hati yang ikhlas beribadat kerana Allah s.w.t B Mencapai kehidupan luar biasa yang mengkagumkan C Mendidik manusia supaya tidak mencintai dunia D Melatih jiwa serta melembutkan emosi Syariat yang diamalkan adalah untuk menghubungkan i Manusia sebagai hamba ii Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 145 .t B Menimbulkan huru hara dan salah faham dalam masyarakat C Merosakkan syariat dan menjadi sia-sia D Dilaknat oleh Allah s.w.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 2 : Konsep Dan Falsafah Ibadat KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.t Disediakan oleh En.w.w. 1 Perkara utama yang menentukan sesuatu amalan diterima Allah s.w.w.

iii dan iv ii.t i Dilaknat oleh Allah s. ii dan iv i. A B C D Syirik Kufur Riddah Khurafat 7 Konsep ihsan semasa melakukan ibadat ialah i Melakukan ibadat dengan betul dan sempurna syaratnya ii Ibadat yang dilakukan hanya kerana Allah s.t A B C D i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv 8 Berikut adalah kesan syariat yang dilakukan tanpa bersandarkan niat beribadat kepada Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 146 . iii dan iv Disediakan oleh En.w.t ii Merosakkan syariat Islam iii Hidup dalam kemunduran iv Menimbulkan huru-hara dalam masyarakat A B C D i.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 6 X berdoa di atas kubur seorang imam untuk memohon dimurahkan rezeki.w.t iii Ibadat yang dilakukan mengikut keperluan masa iv Beribadat sekadar untuk menyempurnakan perintah Allah s. ii dan iii i.w.w. Perbuatan tersebut dianggap.

1 15 1 16 Orang yang ditugaskan untuk mengutip wang zakat. diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. pada kadar tertentu. Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Islam akan dikira sebagai _________jika dilaksanakan dengan sempurna. maka amalan tersebut mestilah dilakukan. Soalan 9 hingga 30 Lengkapkan pernyataan berikut Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 9 ___________ ialah mengingati Allah s. 10 1 11 1 12 1 13 1 Tuliskan jawapan yang betul di dalam ruangan yang disediakan Untuk Kegunaan Pemeriksa 14 Mengeluarkan harta tertentu. ___________ ialah melakukan ibadat dengan betul dan mengikut peraturannya serta ikhlas kerana Allah s.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad. Apabila sesuatu amalan itu hukumnya __________. 1 Disediakan oleh En.t untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagian hidup.w.t. Safaee Zakaria @ 2009 147 . Ibadat dalam Islam merangkumi semua _____________ yang dilakukan oleh manusia.w. Orang yang baru memeluk Islam.

1 18 1 19 1 20 1 21 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.w.t. Ibadat yang dilakukan tidak perlu terlalu terikat dengan syariat Islam. ) pada pernyataan yang SALAH.w.w. Melakukan hukuman hudud mengikut kefahaman sendiri akan menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Safaee Zakaria @ 2009 148 . 1 17 Ibadat yang dilakukan mestilah merangkumi aspek rohani dan jasmani. Ibadat dalam Islam hanya terhad kepada hubungan orang Islam dengan Allah s.w. 1 23 1 24 1 25 1 26 Disediakan oleh En.w. Pelaksanaan ibadat akan memberi kesan baik kepada individu sahaja. Ibadat dalam Islam boleh dilakukan dengan mudah dan menepati kemampuan manusia. Ibadat yang dilakukan tanpa erti perhambaan kepada Allah s.t Ibadat puasa yang dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syaratnya tidak akan mendapat pahala daripada Allah s.t. Pernyataan 1 Jawapan 22 Ibadat yang dilakukan sekadar ikutan dan peniruan akan merosakkan ibadat seseorang. ) pada pernyataan yang SALAH.t masih boleh menghubungkan manusia dengan Allah s. Ibadat yang sempurna mendidik manusia bersifat sederhana mencari keredhaan Allah s.t.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.

Syariat yang diturunkan oleh Allah s.w. 1 Ibadat yang sempurna dapat menjamin keharmonian hidup manusia.t dalam melakukan ibadat. Huraikan dua hujah yang membenarkan pernyataan di atas.w. Cadangkan dua cara untuk mendapatkan keredaan Allah s. Penerima Zakat P Fakir Q R S Tuliskan golongan-golongan tersebut : 27 28 29 30 P Q R S : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut.t adalah untuk diamalkan oleh manusia. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Safaee Zakaria @ 2009 149 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Carta di bawah menunjukkan asnaf yang layak menerima agihan zakat. Tujuan beribadat adalah untuk mendapatkan keredaan Allah s. 2 3 4 5 6 Disediakan oleh En. Jelaskan dua kesan pelaksanaan ibadat tanpa syariat.t.w. Terangkan dua kesan pelaksanaan syariat tanpa ibadat. Terangkan dua tujuan sesuatu ibadat itu diperintahkan Allah s.t kepada manusia.w. Nyatakan tiga ciri kesempurnaan ibadat dalam Islam. Melakukan ibadat dapat menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

PELAJARAN 6 UNIT 3 MUNAKAHAT

Bahasa Istilah Syarak

Berasal daripada bahasa arab iaitu nikah yang bermaksud kumpul atau cantum.

Dari segi istilah syarak perkahwinan bermaksud ikatan yang teguh antara lelaki dan perempuan melalui akad nikah yang sah untuk hidup sebagai suami isteri secara halal Bermaksud ikatan antara suami isteri untuk membina keluarga dan menjaga keturunan secara sah dan bertanggungjawab

Falsafah Perkahwinan

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Surah ar-Rum, 30 : 21)

• Dapat memelihara keturunan dan nasab manusia • Dapat mengelakkan pergaduhan dalam pembahagian harta pusaka • Anak-anak yang lahir akan mendapat pembelaan yang sewajarnya

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

150

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

Hukum Perkahwinan Hukum
Harus

Keadaan
Bagi mereka yang tidak ada perkara terdesak untuk berkahwin dan tidak ada pula yang mengharamkanya untuk berkahwin Mereka yang mampu memberi nafkah, sihat tubuh badan dan berkeinginan untuk berkahwin, tetapi tidak takut terjerumus kepada zina kerana mampu menahan nafsu Mereka yang tidak mampu untuk memberi nafkah tetapi berkeinginan untuk berkahwin Mereka yang mampu memberi nafkah, sihat tubuh badan dan berkeinginan untuk berkahwin, dan takut terjerumus kepada zina kerana tidak mampu menahan nafsu Mereka yang tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin serta berkahwin dengan tujuan untuk menzalimi pasangannya.

Sunat

Makruh

Wajib

Haram

Tanggungjawab yang terhasil daripada perkahwinan

Tanggungjawab suami
• • • •
Memberikan nafkah zahir dan batin kepada isteri Memberikan layanan yang baik, melindungi keselamatan keluarga, menjaga maruah serta mencurahkan kasih sayang yang ikhlas Memberikan didikan agama yaag sempurna kepada ahli keluarga. Berlaku adil terhadap keluarga.

Tanggungjawab Ibu bapa
• • • •
Mendidik anak-anak dengan didikan yang baik dan sempurna Memberikan kasih sayang kepada anak-anak Memberikan layanan yang saksama kepada semua ahli keluarga Bertolak ansur dan berunding sebelum membuat sebarang keputusan mengenai anak-anak

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

151

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

Tanggungjawab Isteri
• • • •
Taat kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syarak Memberikan layanan yang baik kepada suami dan keluarga Memelihara kehormatan diri dan maruah suami. Menjaga harta suami dengan baik serta menggunakannya dengan bijaksana dan cermat

Tanggungjawab Anak
• • • •
Menghormati dan mematuhi nasihat ibu bapa Menjaga maruah ibu bapa dan keluarga Patuh kepada arahan agama agar mendekatkan diri kepada Allah SWT Membalas jasa baik ibu bapa, terutamanya semasa mereka telah tua dan uzur

INDIVIDU
Memberikan ketenangan dalam hidup Membentuk sikap bertanggungjawab kepada pasangan suami isteri dan anak-anak Melahirkan zuriat yang sah dan baik Dapat melaksanakan tuntutan agama melalui perkahwinan Menjamin keluhuran peribadi yang tinggi.

MASYARAKAT
Melahirkan sebuah masyarakat yang bertanggungjawab. Menjadikan masyarakat maju, aman dan sejahtera Melahirkan ikatan persaudaraan yang kukuh Mengelakkan kekacauan dan huru-hara dalam masyarakat

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

152

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5

CARA PERKAHWINAN MENJADI IBADAT: • • • •
Segala peraturan perkahwinan adalah mengikut hukum Islam Suami isteri hendaklah menunaikan tanggungjawab dengan adil Perkahwinan yang mengikut sunnah Rasulullah s.a.w Matlamat perkahwinan adalah untuk membentuk generasi yang soleh dan bertamadun

Menjamin keturunan manusia Membentuk akhlak manusia

• • •

Kesucian keturunan, maruah dan kehormatan manusia terpelihara Meramaikan zuriat manusia Akan memuliakan keturunan manusia dengan menjauhi perbuatan zina yang boleh merosakkan keturunan

• • •

Menjadikan seseorang itu berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing Dapat menyalurkan naluri seks secara halal dan terurus Dapat memupuk perasaan kasih sayang dan hubungan mesra dalam keluarga Akan memberikan ketenangan jiwa melalui hubungan kasih-sayang yang harmoni Dapat menyelamatkan diri daripada gejala sosial dan maksiat Dapat memupuk hubungan silaturahim sesama manusia

Menjamin kebahagiaa n hidup

• • •

Punca Keutuhan Sesebuah Perkahwinan • • • •
Semua pihak menjalankan tanggungjawab terhadap rumahtangga dengan sempurna mengikut bidang dan tugas masing-masing Mengamalkan segala perintah agama dan menjauhi maksiat dalam keluarga Mengamalkan sikap hormat menghormati dan berkasih sayang dalam keluarga Sentiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan berbelanja mengikut kemampuan

Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009

153

Saling memenuhi keperluan pasangan masing-masing 9. Safaee Zakaria @ 2009 154 . 5. disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pasangan terbabit pada masa akad nikah Disediakan oleh En. 4.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 1. 2. Talak Iaitu pembubaran ikatan perkahwinan yang sah dengan lafaz talak atau yang sama erti dengannya Khuluk Perceraian yang berlaku atas kemahuan isteri dengan membayar ganti rugi kepada suami Fasakh Pembatalan ikatan perkahwinan atau perceraian yang berlaku melalui keputusan yang ditetapkan oleh pihak kadi / mahkamah. Segera menyelesaikan setiap masalah yang timbul dan merujuk kepada mereka yang pakar jika timbul sebarang masalah 8. 3. Islam membenarkan pembubaran perkahwinan melalui tiga cara sebagai jalan terakhir. Setiap pasangan mestilah melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan ikhlas Mewujudkan hubungan silaturahim dikalangan anggota keluarga setiap pasangan Sentiasa tegur menegur dan nasihat menasihati antara satu sam a lain Sentiasa menjauhi perkara mungkar dalam rumahtangga Sentiasa menjaga amanah dalam kehidupan berumahtangga Setiap pasangan mestilah sedia bermaaf-maafan dan tidak membesarkan isu yang remeh temeh 7. Sentiasa berusaha untuk mengukuhkan ekonomi rumahtangga Jika sesuatu masalah dalam rumahtangga tidak dapat diselesaikan dan boleh menimbulkan masalah dan keburukan yang lebih besar kepada pasangan tersebut. 6.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Walaupun perceraian merupakan perkara harus yang sangat di benci oleh Allah SWT. Safaee Zakaria @ 2009 155 . namun Islam membenarkan berlakunya perceraian berdasarkan sebab-sebab berikut Hikmat Pembubaran perkahwinan ( Perceraian ) • Untuk memberi peluang kepada pasangan suami isteri yang bermasalah untuk menginsafi kesilapan masing-masing Untuk memberi peluang kepada pasangan yang tiada persefahaman untuk memulakan hidup baru dengan pasangan yang lain pula Untuk memberikan ketenangan kepada kedua belah pihak kerana telah dapat mengatasi masalah masing-masing Untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan dan pergaduhan yang berpanjangan • • • Disediakan oleh En.

1 Falsafah munakahat bermaksud A Ikatan untuk memupuk kasih sayang suami isteri B Ikatan untuk merapatkan hubungan silaturrahim suami isteri C Ikatan antara suami isteri untuk membina keluarga secara sah D Ikatan yang teguh antara lelaki dan perempuan melalui akad nikah yang sah Antara tanggungjawab isteri ialah A Memberikan kasih sayang kepada anak-anak B Mendidik anak dengan didikan yang sempurna C Membelanjakan harta suami dengan berhemah untuk diri sendiri D Taat kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syarak Kebahagiaan rumah tangga boleh dicapai dengan cara i Bertanggungjawab antara satu sama lain ii Mengadu kepada ibu bapa mengenai masalah rumah tangga iii Sentiasa bertoleransi dan bertolak ansur iv Menjauhi perkara mungkar A B C D 4 i. ii dan iii i. iii dan iv Disediakan oleh En. iii dan iv ii. ii dan iv i. Safaee Zakaria @ 2009 156 . ii dan iii i. ii dan iv i.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 3 : Munakahat KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. iii dan iv 2 3 Antara berikut merupakan punca keruntuhan perkahwinan kecuali i Tidak mengutamakan diri sendiri sahaja ii Rajin berusaha memenuhi keperluan keluarga iii Tidak melaksanakan tanggungjawab iv Menghayati Islam A B C D i. iii dan iv ii. Pilih satu jawapan yang paling tepat.

Pembubaran ikatan perkahwinan menggunakan lafaz talak atau yang seumpama dengannya. ) pada pernyataan yang SALAH.t Perkahwinan boleh memberikan ketenangan jiwa 1 10 1 11 Anak wajib menjaga maruah diri dan ibu bapa 1 12 Nikah pada bahasa bermaksud penyatuan Disediakan oleh En. Penceraian menurut keputusan kadi disebabkan tidak memenuhi syarat semasa akad nikah. 1 7 1 8 1 Untuk kegunaan Pemeriksa 1 9 Penceraian merupakan perkara yang tidak dibolehkan malahan dibenci oleh Allah s.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 5 Dengan adanya institusi perkahwinan i Nasab seseorang dapat diketahui ii Masalah sosial tidak dapat diatasi iii Maruah diri tidak terpelihara iv Terpelihara daripada fitnah A B C D i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv BAHAGIAN B : Respon terhad. Soalan 6 hingga 20 Tuliskan istilah yang betul di dalam ruangan yang disediakan Untuk Kegunaan Pemeriksa 6 Penceraian yang berlaku atas kemahuan isteri dengan membayar gantirugi kepada suami. Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Safaee Zakaria @ 2009 157 .w.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan mengenai kepentingan perkahwinan dalam Islam X Terhadap individu Y Terhadap masyarakat Pernyataan 1 1 1 1 13 14 15 16 Melahirkan zuriat yang sah Melahirkan ikatan perpaduan yang kukuh Menjamin keluhuran peribadi Mengelakkan kekacauan Jawapan Carta di bawah menunjukkan rukun nikah Rukun Nikah Bakal Suami Q P R S Tuliskan rukun-rukun nikah tersebut : 17 18 19 20 P Q R S : _______________ : _______________ : _______________ : _______________ Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 158 .

Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Disediakan oleh En. Terangkan tiga faktor keruntuhan institusi perkahwinan. Huraikan dua bukti perkahwinan dapat membentuk akhlak manusia. Nyatakan pengertian perkahwinan dari segi bahasa dan istilah. Nyatakan dua tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Jelaskan tiga tanggungjawab suami. Jelaskan dua bukti keengganan berkahwin boleh mendatangkan keburukan. Cadangkan dua cara penyelesaian masalah dalam perkahwinan. Nyatakan tiga hikmat penceraian. Perkahwinan dapat membentuk keluarga bahagia. Safaee Zakaria @ 2009 159 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jelaskan dua tanggungjawab isteri. 1 Perkahwinan amat dituntut oleh Islam. Jelaskan dua hikmat perkahwinan dalam Islam. Jelaskan dua kriteria sesuatu perkahwinan yang boleh menjadi ibadat.

Safaee Zakaria @ 2009 160 . anggota tubuh badan. Peraturan dan hukuman yang ditetapkan itu adalah untuk menjamin keselamatan dan kestabilan hidup manusia Falsafah Jenayah • • • • Mencuri Mengabaikan solat Minum arak Mengabaikan berpuasa pada bulan Ramadan • Berzina • • • • • Mendedahkan aurat Rasuah Berkhalwat Menghisap dadah Lain-lain perbuatan dosa Hudud Qisas Takzir Diat Disediakan oleh En. serta harta benda manusia. harta dan lain-lain lagi Peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. anggota tubuh badan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 6 UNIT 4 FALSAFAH JENAYAH Bahasa Istilah Syarak Dosa atau Kesalahan Dari segi istilah syarak bermaksud setiap perbuatan yang diharamkan oleh syarak sama ada berlaku terhadap nyawa. terhadap kesalahan yang melibatkan pencerobohan terhadap nyawa.

hendaklah di bunuh dan di palang Jika belum berkahwin. Maruah dan harga diri umat Islam akan terjaga 6. Akidah umat Islam terpelihara dan gejala murtada tidak akan berlaku secara berleluasa 5. Safaee Zakaria @ 2009 161 . Manusia bebas bergerak untuk mencari harta tanpa takut hartanya dicerobohi dan di rompak oleh orang lain 4.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Pengertian Hudud Bahasa Istilah Syarak BIL 1 2 3 Batasan atau Sempadan Dari segi Syarak hudud bermaksud kesalahan dan hukuman yang ditetapkan oleh syarak serta wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah SWT. hendaklah di potong tangannya Sekiranya membunuh hendaklah di bunuh Sekiranya merompak dan membunuh. KESALAAHN HUDUD HUKUMAN Qazaf Meminum arak Mencuri • • • • Disebat 80 kali sebatan Disebat 40 kali sebatan Dipotong tangan di pergelangan tangan Sekiranya menggangu ketenteraman awam hendaklah dipenjara atau dibuang daerah Jika mengambil harta tanpa membunuh. kesannya orang ramai dapat mengumpul harta dengan selamat 2. kesannya keamanan dapat diwujudkan dalam masyarakat 3. Penjenayah akan insaf dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. hukumannya disebat sebanyak 100 kali Jika telah berkahwin hukumannya di rejam sehingga mati Di bunuh setelah disuruh bertaubat dan di beri tempoh yang tertentu 4 Merompak • • • • 5 Berzina • • 6 Murtad Hikmat / Kepentingan Hukum Hudud 1. Penjenayah tidak lagi berani mencuri harta orang lain. Maruah dan harga diri umat Islam akan terjaga Disediakan oleh En.

Contohnya orang yang membunuh akan dikenakan hukuman bunuh • Menjamin keamanan dan ketenteraman hidup manusia Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 162 . Contohnya hanya orang yang bersalah sahaja yang akan dijatuhkan hukuman • Pembalasan yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Sebab segelintir umat Islam masih meragui hukum Hudud • • • • • Jahil tentang hukum Islam Tiada keimanan kepada Allah SWT Lebih mementingkan keduniaan dan hawa nafsu Menganggap hukuman hudud ketinggalan dan menghalang kemajuan negara Menganggap hukuman hudud zalim Pengertian Qisas Bahasa Istilah Syarak Qisas dari segi bahasa bermaksud mengikut sesuatu yang terdahulu Dari segi syarak qisas bermaksud hukuman dan kesalahan yang telah ditetapkan oleh syarak bagi kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota tubuh badan dan nyawa BIL 1 2 KESALAHAN QISAS HUKUMAN Membunuh dengan sengaja Mencederakan anggota tubuh badan • • Dibunuh balas Dicederakan sebagaiman dia mencederakan mangsanya Kepentingan Hukum Qisas • Dapat melindungi jiwa yang tidak berdosa daripada di zalimi.

Menakutkan orang ramai dengan hukuman yang dikenakan 6. kesalahan • jalan raya dan sebagainya • Kesalahan hudud atau qisas yang tidak cukup bukti untuk disabitkan kesalahan Kesalahan khalwat. mencuri yang tidak cukup nisab dan sebagainya Nasihat Teguran Ancaman Pemulauan Peristiharan awam Denda Merampas harta benda pesalah Sebatan Buang Daerah Penjara Kepentingan hukuman Takzir 1. Nasihat yang baik mampu membaiki diri 2. Supaya penjenayah tersisih daripada masyarakat dan memulakan hidup baru ditempat yang baru Disediakan oleh En. rasuah. seperti • mengumpat. Pesalah akan terhina dan hidupnya tersisih 4.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Pengertian Takzir Bahas Istilah Syarak Mencegah atau menahan Dari segi syarak takzir bermaksud kesalahan dan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada budi bicara hakim atau kadi untuk menentukannya KESALAAHN TAKZIR HUKUMAN BIL • 1 2 • • 3 • • • • • • Perbuatan yang boleh menggangu • ketenteraman awam. Pesalah akan malu dengan kesalahan yang telah dilakukannya 5. Pesalah akan insaf diatas kesilapan yang dilakukan 3. Safaee Zakaria @ 2009 163 .

Safaee Zakaria @ 2009 164 . Kesalahan Diat Pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja Hukuman dikenakan • Pesalah akan dikenakan diat kepada keluarga mangsa.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Pengertian Diat Bahasa Istilah Syarak Membayar denda Dari segi syarak diat bermaksud harta benda yang wajib diberikan kepada waris orang yang di bunuh sebagai ganti hukuman qisas yang tidak dapat dilaksanakan. manakala jumlahnya akan ditentukan oleh mahkamah Kepentingan hukum diat • Memberikan jaminan sosial kepada masyarakat dalam soal ganti rugi • Memberi peluang kepada penjenayah untuk bertaubat atas kesalahan yang dilakukannya secara tidak sengaja • Membuktikan bahawa ajaran Islam menganjurkan umatnya supaya bermaafmaafan • Mengelakkan keluarga mangsa membalas dendam dan membelakangi undangundang • Memberikan pengajaran kepada masyarakat supaya menjauhi perbuatan jenayah Keistimewaan Hukum Jenayah Islam Individu • Individu akan insaf dan segera bertaubat kepada Allah SWT • Menjaga nyawa dan keselamatan harta benda daripada dicerobohi • Membentuk keperibadian muslim yang sejati Disediakan oleh En.

Safaee Zakaria @ 2009 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Masyarakat • Memberi pengajaran dan keinsafan kepada masyarakat • Mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni • Mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab Negara •Negara bertambah maju •Negara akan menjadi negara contoh kepada negara lain •Negara aman dan damai • • • • • • • Untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan negara dan masyarakat Untuk memberi pengajaran kepada penjenayah dan masyarakat Supaya perbuatan jenayah tidak berleluasa Sebab Islam melarang perbuatan Jenayah Perbuatan jenayah boleh merosakkan iman seseorang Jenayah boleh membinasakan diri dan kehidupan seseorang Jenayah boleh menimbulkan pergaduhan dalam masyarakat Perbuatan jenayah menyebabkan negara dan masyarakat berada dalam keadaan huruhara • • • Hukuman jenayah Islam adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Hukuman dalam jenayah Islam adalah tegas dan keras. Kesannya negara menjadi aman Hukumannya mengandungi unsur pendidikan kepada penjenayah dan masyarakat Hikmat Allah menetapkan hukuman kepada penjenayah • • • • Untuk membentuk keperibadian muslim yang sejati Untuk menjauhkan diri daripada perbuatan jenayah Memberi kesedaran dan pengajaran kepada penjenayah dan orang ramai Membuktikan bahawa Islam memandang keji kepada perbuatan jenayah 165 Disediakan oleh En. menyebabkan penjenayah takut untuk mengulangi lagi perbuatan jenayah.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Cara menghindarkan diri daripada perbuatan jenayah • • • • Mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya dalam kehidupan seharian Mengetahui kesan daripada perbuatan jenayah Mengenakan hukuman yang setimpal keatas penjenayah supaya menjadi teladan kepada orang lain Mendalami ilmu dan pengetahuan mengenai jenayah Bukti Pelaksanaan hukum jenayah Islam dapat menyelesaikan pelbagai masalah jenayah dalam negara • Pelaksanaan Hukum hudud seperti memotong tangan bagi kesalahan mencuri. kesannya boleh memberi pengajaran dan iktibar serta menakutkan orang lain daripada melakukan pembunuhan • Pelaksanaan hukum takzir contohnya hukuman buang daerah ketas kesalahan berjudi. kesannya akan menjauhkan manusia daripada perbuatan mencuri kerana takut tangannya dipotong • Pelaksanaan hukuman qisas seperti bunuh balas keatas pembunuh. kesannya orang ramai takut untuk melakukan perbuatan tersebut Perbezaan antara hukum jenayah Islam dengan bukan Islam Hukum Jenayah Islam Ciptaan Allah SWT Pelaksanaannya akan mendapat berkat dan keredaan Allah SWT Kuasa pengampunan hukum qisas ditangan keluarga mangsa Hukum Jenayah Bukan Islam Digubal hasil daripada pendapat dan pengalaman pihak beruasa Tiada keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT Kuasa pengampunan teletak pada mahkamah Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 166 .

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Maksud Taubat Kesal dengan dosa yang telah dilakukan dan berazam tidak akan melakukannya lagi Syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah: • • • • • Bertaubat dengan ikhlas Menyesali dosa yang telah dilakukan Berhenti daripada melakukan dosa-dosa tersebut Benci kepada perbuatan tersebut jika dilakukan oleh orang lain Jika kesalahan tersebut melibatkan manusia. Safaee Zakaria @ 2009 167 . pesalah mestilah meminta maaf daripada nya Kepentingan taubat: • • • • Orang yang bertaubat mendapat keampunan dan petunjuk daripada Allah SWT Memperoleh kemenangan dan ketenangan jiwa Menjadikan orang yang bertaubat sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah SWT Akan melahirkan perasaan bersalah dan penyesalan kepada penjenayah Disediakan oleh En.

1 Perbuatan yang diharamkan oleh syarak sama ada berlaku terhadap nyawa.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 4 : Falsafah Jenayah KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat. Safaee Zakaria @ 2009 168 . diri dan harta merujuk kepada A B C D 2 Pencerobohan Gejala sosial Kesalahan Jenayah Keistimewaan hukum jenayah Islam kepada individu ialah A Menjaga nyawa dan keselamatan harta daripada dicerobohi B Mewujudkan keamanan dalam masyarakat C Mewujudkan kemajuan dalam negara D Perpaduan kaum dapat dieratkan Hukuman Qisas boleh dijatuhkan kepada penjenayah berikut kecuali A Baligh B Berakal C Berniat jahat D Dilakukan dengan sengaja Manakah antara berikut yang salah mengenai kesalahan dan hukumannya? Kesalahan Merompak harta tanpa membunuh Zina bagi yang belum kahwin Kesalahan jalan raya Minum arak Hukuman Penjara Disebat 100 kali Denda Disebat 40 kali 3 4 A B C D 5 Ali menembak Zainal yang disangka rusa ketika berburu di hutan Situasi di atas boleh dihukum secara i Takzir ii Hudud iii Qisas iv Diat A B C D i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv Disediakan oleh En.

iii dan iv 8 Ahmad telah menuduh rakannya yang telah berkahwin melakukan zina tanpa sebarang bukti Apakah hukuman yang boleh dikenakan keatas Ahmad A Disebat 40 kali B Disebat 80 kai C Direjam sampai mati D Dipenjarakan dalam tempoh tertentu Disediakan oleh En. ii dan iv i. ii dan iv i. ii dan iii i.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 6 Berikut merupakan perlakuan jenayah menurut Islam i Tidak menunaikan solat zohor ketika musafir ii Tidak berpuasa pada bulan Ramadan iii Memakai baju pelbagai fesyen iv Mengumpat A B C D 7 i. iii dan iv ii. iii dan iv Syarat-syarat taubat ialah i Taubat dengan hati yang ikhlas ii Mengulangi kesilapan yang sama iii Menyesal atas dosa yang dilakukan iv Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan kepada manusia A B C D i. Safaee Zakaria @ 2009 169 . ii dan iii i. iii dan iv ii.

Bil 9 Hukum Jenayah Islam Berdasarkan ___________________________ Hukum Jenayah Bukan Islam Berdasarkan pendapat manusia Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 10 Kuasa pengampunan hukum qisas berada pada keluarga mangsa Hukumannya bermatlamatkan __________________sejagat Berjaya mendidik jiwa manusia Kuasa pengampunan berada pada _______________ 1 11 Hukumannya bermatlamatkan kebendaan 1 12 ______________ mendidik jiwa manusia 1 Tuliskan istilah yang betul di dalam ruangan yang disediakan Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 13 Kesalahan dan hukuman yang ditetapkan oleh syarak serta wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 170 .w.t Hukuman yang melibatkan kecederaan tubuh badan dan nyawa Hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak Harta benda yang wajib diberikan kepada waris orang yang dibunuh Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa bukti 14 1 15 1 16 1 17 1 Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad. Lengkapkan pernyataan tentang perbezaan hukum jenayah Islam dan hukum jenayah bukan Islam.

1 18 Kesalahan khalwat dikategorikan di bawah hukum takzir 1 19 Kepentingan hukum diat adalah untuk membuktikan jaminan sosial kepada masyarakat dalam soal ganti rugi Hukuman qisas tidak boleh dijatuhkan ke atas orang yang berniat jahat Orang yang mengganggu ketenteraman awam hendaklah dipenjara dan dibunuh Hukuman ke atas kesalahan merompak dan membunuh ialah dibunuh serta dipalang 1 20 1 21 1 22 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruanganyang disediakan. ) pada pernyataan yang SALAH.w.t Kesalahan zina Jawapan 26 Boleh diganti dengan diat bagi kesalahan yang tidak disengajakan Disediakan oleh En. Faedah mengamalkan Perundangan Islam X Hudud Y Qisas Pernyataan 1 1 1 1 23 24 25 Kesalahan membunuh Hukuman berupa menunaikan hak Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 171 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.

Nyatakan alasan anda untuk menolak pendapat tersebut. Safaee Zakaria @ 2009 172 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Carta di bawah menunjukkan jenis kesalahan yang boleh dijatuhkan hukuman hudud Kesalahan Hudud Zina Q P Minum Arak R S Tuliskan golongan-golongan tersebut : 27 28 29 30 P Q R S : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Terangkan tiga hikmat pelaksanaan hukum diat. Sesetengah orang beranggapan hukuman bunuh terhadap orang murtad dianggap zalim. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 3 4 5 6 Disediakan oleh En. 1 2 Nyatakan maksud falsafah jenayah Islam. Jelaskan bukti pelaksanaan hukum jenayah berteraskan Islam dapat menyelesaikan pelbagai masalah negara. Jelaskan pengertian istilah berikut menurut syarak : A) Qisas B) Hudud C) Takzir D) Diat Jelaskan tiga hikmat pelaksanaan hukum qisas dan hudud.

Jelaskan tiga faktor perbuatan tersebut masih berlaku. Jelaskan tiga perbezaan antara hukum jenayah islam dengan hukum jenayah bukan Islam. 8 9 10 11 12 13 Seorang lelaki dibicarakan di mahkamah syariah atas kesalahan minum arak 14 15 Apakah jenis jenayah menurut Islam bagi situasi di atas Apakah hukuman yang sepatutnya dijatuhkan oleh hakim bagi kesalahan di atas menurut hukum syarak Disediakan oleh En. Nyatakan keistimewaan hukum jenayah Islam terhadap individu Nyatakan maksud jenayah berserta contoh. Safaee Zakaria @ 2009 173 . Perbuatan mencuri masih berleluasa walaupun hukuman dijatuhkan ke atas pesalah. Jelaskan cara mengatasi masalah kecurian menurut Islam.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 7 Jelaskan cara menangani masalah minum arak dalam kalangan remaja sekolah. Terangkan kesan perbuatan mencuri dan merompak ke atas masyarakat.

kerana penyelesaian masalah secara Islam memerlukan penglibatan semua pihak. Diri dan Keluarga • • • Dapat menambahkan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT Dapat memberi ketenangan dalam kehidupan kerana masalah dapat diselesaikan sehingga ke akar umbi Dapat membangkitkan semangat untuk berusaha dengan lebih bersungguhsungguh dan tidak mudah berputus asa untuk menyelesaikan masalah tersebut Masyarakat • • • Keadilan dapat ditegakkan dalam masyarakat kerana cara penyelesaian masalah secara Islam amat mementingkan keadilan kepada semua. kerana masalah dapat diselesaikan dengan berkesan Negara • • • Negara akan menjadi lebih maju dan di pandang tinggi oleh negara luar. Dapat melahirkan semangat bekerjasama dan perpaduan dalam masyarakat. kerana agama Islam adalah agama yang cintakan keamanan . Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna dan meliputi semua aspek kehidupan manusia sama ada dari segi politik. sosial dan sebagainya. Islam memberi keadilan kepada semua manusia tanpa mengira kedudukan. ekonomi. Masyarakat dapat hidup dengan aman dan selesa. 3. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. perundangan dan sebagainya. sosial. 2. Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 7 ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN ISLAM MASALAH MENURUT ISLAM Penyelesaian masalah menurut Islam bermaksud menyelesaikan masalah umat manusia dilakukan berasaskan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT dengan mengambil kira semua aspek kehidupan manusia yang meliputi ekonomi. Perpaduan rakyat akan bertambah kukuh Gejala sosial dan kemungkaran dalam negara dapat dihapuskan 1. pangkat dan keturunan seseorang. Safaee Zakaria @ 2009 174 . politik. kebaikan dan bencikan sesuatu yang boleh membawa kemusnahan sama seperti kehendak semula jadi manusia.

As-Sunnah merupakan sumber penyelesaian yang kedua selepas alQuran kerana as-sunnah merupakan penerang dan penjelas kepada segala isi kandungan Al_Quran Ijmak merupakan sumber penyelesaian masalah yang ketiga dalam Islam. Bukti Islam mampu menyelesaikan masalah 1. Islam telah mensyariatkan pelbagai peraturan dan hukum dalam mengawal setiap aktiviti manusia agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. hukum etika dan hukum amaliyyah. Contohnya dalam menyelesaikan masalah pembuangan bayi Islam telah mengharamkan semua unsur yang boleh membawa kepada masalah tersebut seperti pergaulan bebas dan perzinaan 3. Contohnya hukum akidah. Islam juga telah menyediakan cara penyelesaian sesuatu masalah dengan terperinci dan bersistematik. Segala hukum dan peraturan dalam Islam adalah sesuai dengan fitrah semula jadi manusia dan kekal hingga ke hari akhirat. Safaee Zakaria @ 2009 175 . di mana jika terdapat sesuatu masalah yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran dan Sunah maka Ijmaklah akan menjadi rujukan. Qias merupakan sumber keempat bagi menyelesaikan masalah dalam Islam. dia akan mendapat pembalasan semasa di akhirat. Disediakan oleh En. • AsSunnah Al-Ijmak • • Qias Sumber-sumber sampingan dalam menyelesaikan masalah • • • Al-Masalihul Mursalah Istihsan Uruf. jika penyelesaian masalah tersebut tidak dinyatakan dengan jelas dalam ketiga-tiga sumber yang terdahulu. 2.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Al-Quran • Al-Quran merupakan sumber utama penyelesaian masalah menurut Islam. di mana jika seseorang itu terlepas daripada menerima pembalasan semasa di dunia . Islam menyediakan pembalasan ke atas semua perbuatan manusia sama ada di dunia dan akhirat.

iii dan iv 4 Mengapakah penyelesaian masalah mesti dilakukan secara Islam? A B C D Masalah tidak berulang Masalah tidak menjadi lebih teruk Masalah dapat diselesaikan dengan mudah Masalah dapat diselesaikan secara menyeluruh Disediakan oleh En. ii dan iii i.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 7 : ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. 1 Penyelesaian masalah secara Islam ialah menyelesaikan masalah manusia berdasarkan syariat Islam yang merangkumi seluruh aspek _____________manusia. Pilih satu jawapan yang paling tepat. Safaee Zakaria @ 2009 176 . A B C D Masalah dapat dikawal Dapat mengenal pasti masalah Memajukan ekonomi dan sosial Membangkitkan semangat nasionalisme 3 Pilih pernyataan yang menerangkan matlamat penyelesaian masalah terhadap masyarakat. ii dan iv ii. A B C D 2 Masalah Peraturan Kehidupan Perundangan Terangkan matlamat menyelesaikan masalah menurut Islam terhadap negara. ii dan iv i. i ii iii iv A B C D Hidup dengan aman dan selesa Membangkitkan keadilan Melahirkan semangat bekerjasama Membangkitkan semangat untuk berusaha i.

ii dan iv i.iii dan iv Islam telah mengamalkan pelbagai hukum dan peraturan. ii dan iii i. Safaee Zakaria @ 2009 177 . Pernyataan di atas berkaitan dengan: A Penyelesaian masalah B Sumber penyelesaian masalah C Matlamat penyelesaian masalah D Kemampuan Islam menyelesaikan masalah Disediakan oleh En. iii dan iv ii. Islam menyediakan balasan atas semua perbuatan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 5 Al-Quran Al-Hadis Al-Ijmak Al-Qias Perkara di atas berkaitan dengan A Sumber penyelesaian masalah B Langkah penyelesaian masalah C Matlamat penyelesaian masalah D Kemampuan Islam menyelesaikan masalah 6 Nyatakan sumber sampingan penyelesaian masalah menurut Islam selain daripada sumber yang telah disepakati ulama. i ii iii iv A B C D 7 Uruf Sanad Al-Istihsan Al-Masalihul Mursalah i.

Merupakan sumber utama penyelesaian masalah kehidupan manusia. 13. Hukuman orang yang mencuri telah ditetapkan dalam alQuran. Islam menyediakan balasan atas semua __________ manusia. 1 Soalan 12 hingga 15 Tulliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan. Penyelesaian masalah berdasarkan Islam memberikan ___________ kepada manusia tanpa mengira pangkat dan kedudukan mereka. 1 11. sama ada di dunia dan di akhirat. sosial dan perundangan. Safaee Zakaria @ 2009 178 . politik. 1 15. Penyelesaian masalah secara Islam bermaksud menyelesaikan masalah manusia berasaskan _________ dan al-hadis yang merangkumi semua aspek kehidupan seperti ekonomi. Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 12. Menghubungkan hukum yang tidak ada nas kepada hukum yang ada nas kerana persamaan illat. 1 Disediakan oleh En. Kesepakatan ulama dalam menentukan sesuatu hukum. iaitu __________________. 1 10. 9. 1 14. Penjelasan kepada kandungan alQuran yang umum.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B Soalan 8 hingga 11 : Respon terhad Lengkapkan pernyataan berikut Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 8.

1 17. Penyelesaian masalah secara Islam adalah menepati kehendak semua manusia. Al-Quran merupakan sumber penyelesaian masalah yang ketiga dalam Islam. Penyelesaian masalah secara Islam tidak dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Disediakan oleh En. Penyelesaian masalah secara Islam dapat menjamin kebahagiaan hidup. 1 21. Islam dapat menyelesaikan semua masalah kehidupan manusia di dunia. 1 19. Penyelesaian masalah secara Islam memberikan keadilan kepada manusia.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Soalan 16 hingga 23 Untuk kegunaan Pemeriksa ) pada pernyataan yang BETUL. Sistem Kapitalis dapat menyelesaikan masalah ekonomi semasa. 1 23. 1 18. 1 22. 1 20. Safaee Zakaria @ 2009 179 . 1 16. Perpaduan ummah hanya dapat diwujudkan dengan perlaksanaan sistem demokrasi. Tandakan ( Tandakan ( x ) pada pernyataan yang SALAH.

4. 28. Menegakkan keadilan dalam masyarakat. 5. AL-QURAN AL-HADIS SUMBER PENYELESAIAN MASALAH Q P Nyatakan perkara P dan Q bagi rajah di atas 24. 3. Nyatakan matlamat penyelesaian masalah secara Islam . Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Carta di bawah menunjukkan sumber penyelesaian masalah secara Islam. 1. 25. Disediakan oleh En. Berikan definisi penyelesaian masalah menurut Islam ? Islam diturunkan oleh Allah s.t. Huraikan matlamat penyelesaian masalah terhadap negara. Memberikan ketenangan dalam kehidupan. Safaee Zakaria @ 2009 180 .w. P Q : ____________________________ : ____________________________ Padankan pernyataan di bawah: Matlamat Penyelesaian Masalah (Y) Masyarakat (X) Diri dan Keluarga (Z) Negara Jawapan Huraian 26. Menghapuskan gejala sosial dan kemungkaran. 27. bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia. Jelaskan matlamat penyelesaian masalah terhadap individu. KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. 2. Terangkan matlamat penyelesaian masalah terhadap masyarakat.

Buktikan. Penyelesaian masalah mesti dilakukan menerusi Islam. Islam mampu menyelesaikan masalah. 10.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 6. Bagaimanakah al-Quran menyelesaikan masalah kehidupan manusia. 9. Huraikan pernyataan tersebut. Senaraikan sumber-sumber utama penyelesaian masalah secara Islam. 7. Nyatakan sumber-sumber sampingan penyelesaian masalah secara Islam. 8. Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 181 .

Tindakan : Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah mestilah betul dan menepati kehendak syarak 4.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN PELAJARAN 8 CARA PENYELESAIAN MASALAH • • • • Mengenal pasti masalah yang berlaku Mengenalpasti punca masalah secara terperinci dan menyeluruh Menguji kaedah dan strategi untuk menyelesaikan masalah Melakukan penilaian semula. Safaee Zakaria @ 2009 182 . 1. Tawakal : Iaitu berserah kepada Allah SWT untuk menentukan kejayaannya setelah segala usaha dan ikhtiar dilakukan dengan sempurna dan bersungguhsungguh 5. Keazaman : Mempunyai keazaman yang tinggi untuk menyelesaikan masalah yang berlaku 3. Muhasabah : Iaitu menilai kelemahan dan kekuatan diri sendiri dalam usaha untuk menyelesaikan masalah • • • • • Melalui al-Quran Melalui al-Hadis Melalui tindakan yang betul dari pemerintah Melalui nasihat yang bijaksana Melalui dakwah yang berkesan • • • • Melalui pendidikan yang betul Melalui doa Melalui kesungguhan bekerja Melalui pegangan kepada agama Islam yang teguh Disediakan oleh En. Niat : Mempunyai niat yang betul dan baik untuk menyelesaikan masalah 2.

puasa. kisah Firaun dan sebagainya • Mengandungi perkara mengenai keesaan Allah SWT atau tauhid dan keimanan terhadap perkara ghaib seperti surga. dosa. • Mengandungi undang-undang yang menjaga kepentingan umat manusia dan sesuai dipraktikkan di semua tempat. keadaan dan tempat •Mengandungi hukum ibadat seperti kewajipan solat. zakat dan haji Isi kandungan al-Quran bolehlah dibahagikan kepada 5 perkara iaitu • Mengandungi contoh dan teladan daripada kisah umat-umat yang terdahulu. seperti kisah nabi Yusuf dengan sudaranya. matematik. Rakyat pula mestilah mematuhi keputusan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah Melalui tindakan oleh pemerintah • Nasihat mestilah dilakukan dengan cara yang bijaksana agar tidak Melalui nasihat yang bijaksana menyinggung perasaan orang yang dinasihati. Segala hukum dan peraturan dalam Islam adalah sesuai dengan fitrah semula jadi manusia dan kekal hingga ke hari akhirat serta sesuai digunakan pada setiap masa.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Melalui Al-Quran Al-Quran merupakan sumber utama penyelesaian masalah menurut Islam. Safaee Zakaria @ 2009 . Amalan nasihat menasihati dapat menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat 183 Disediakan oleh En. masa dan keadaan Melalui al-Hadis Al-hadis merupakan sumber rujukan yang kedua selepas al-Quran dan ia juga merupakan pentafsir dan penguat kepada al-Quran. neraka. Jika sesuatu hukum tidak dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran. maka perkara tersebut akan di rujuk kepada al-hadis Pemerintah bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah yang berlaku dalam negara. pahala dan sebagainya • Mengandungi ilmu pengetahuan seperti ilmu geografi.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Melalui Dakwah Dakwah merupakan satu usaha untuk mengubah suatu keadaan yang belum Islam kepada keadaan yang mempunyai nilai-nilai Islam. Safaee Zakaria @ 2009 184 . Ia merupakan suatu kewajipan keatas semua umat Islam. Seseorang yang menghadapi masalah mestilah berdoa kepada Allah SWT supaya masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan dengan baik. Usaha dakwah mestilah dilakukan secara berterusan tanpa mengira masa. Melalui pendidikan manusia dapat mengeluarkan diri mereka daipada pelbagai masalah seperti kejahilan. Melalui aktiviti dakwah manusia dapat didekatkan kepada perkara kebaikan dan menjauhi daripada perkara kejahatan. tempat dan keadaan Cara berdakwah yang berkesan • • • • • Dengan cara memberi penerangan dan penjelasan tentang kebenaran dan keindahan Islam mengikut kemampuan orang yang mendengar Dengan cara memberi nasihat yang baik melalui contoh teladan yang terpuji Dengan cara mengadakan perbincangan dan perbahasan yang baik dalam bentuk ceramah. mudah berputus asa dan malas untuk berusaha Doa ialah cara untuk memohon kebaikan atau menolak sesuatu keburukan kepada Allah SWT. setelah segala usaha dilakukan dengan sempurna Melalui Doa Adab-adab berdoa • • • • • • Berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT Berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar Berkeadaan khyusuk dan tenang Berdoa dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh serta tidak berputus asa Melunakkan suara ketika berdoa Memulakan doa dengan memuji Allah SWT dan mengakhiri doa dengan berselawat keatas nabi Muhammmad SAW Disediakan oleh En. forum dan sebagainya Dengan cara menyalurkan khidmat kebajikan yang dapat memenuhi keperluan masyarakat Dengan cara memberi penerangan dan ilmu pengetahuan yang sempurna Melalui pendidikan • Pendidikan yang sempurna dapat menjamin kehidupan seseorang kearah yang lebih baik.

Melalui bekerja dengan bersungguhsungguh. Safaee Zakaria @ 2009 185 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Melalui Kesungguhan bekerja Bekerja dengan bersungguh-sungguh merupakan asas kejayaan. Melalui Pegangan agama yang teguh • Pegangan agama yang teguh menjadikan seseorang itu tidak mudah berputus asa dan sentiasa berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan sempurna Disediakan oleh En. masalah dapat diselesaikan dengan baik.

.. dengan melakukan segala perintah dan ajaran-Nya.t? A B C D Sentiasa berdoa. Menghukum orang yang melakukan punca masalah..... A B C D 2 Niat Mengenal pasti setiap yang berlaku. Berserah diri kepada Allah s.w.t.. Reda dengan ketentuan Ilahi.. Tidak perlu kepada penilaian semula.. denga memohon ampun serta berjanji tidak akan melakukan dosa lagi..Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 8 : CARA PENYELESAIAN MASALAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Meyakini takdir Allah s. yang manakah langkah penyelesaian masalah seperti yang dianjurkan oleh Islam. C Amalan dalam penyelesaian masalah..t.. tidak akan berubah.w..w. Berusaha bersungguh-sungguh..t. D Perlakuan dalam penyelesaian masalah. setelah berusaha bersungguh-sungguh melakukan sesuatu.w. 4 Manakah antara berikut bukan ciri orang yang bertawakal kepada Allah s..w.. Berserah diri kepada Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 186 .. A B C D Berserah diri kepada Allah s.w. 3 Tawakal bermaksud. Keazaman Tindakan Tawakkal Muhasabah Carta aliran di atas menerangkan: A Kesan penyelesaian masalah.. Disediakan oleh En... Tidak menitikberatkan punca masalah.. dengan meyakini sepenuh hati keesaan dan kekuasaan-Nya Berserah diri kepada Allah s.t. B Langkah penyelesaian masalah. 1 Antara berikut.t.. Pilih satu jawapan yang paling tepat....

i. Meraikan perayaan pelbagai agama. Melalui tindakan pemerintah. ii dan iv i.t. Melalui nasihat yang bijaksana.w.t. iii dan iv ii. Safaee Zakaria @ 2009 187 . Reda dengan ketentuan Allah s. Melalui kesungguhan bekerja. ii dan iv i. iii dan iv ii. ii dan iii i. 8 Adab – adab berdoa ialah: i ii iii iv A B C D Hati yang ikhlas. iii dan iv Disediakan oleh En. Melalui pegangan agama yang teguh. iii dan iv Antara berikut yang manakah tidak benar tentang amalan dalam penyelesaian masalah. ii dan iii i. Mengadakan perbincangan yang baik. Melalui pembahagian tugas yang praktikal. i. 7 Berikut adalah cara berdakwah yang berkesan kecuali: A B C D Memberikan penerangan yang jelas. Bersyukur dengan nikmat Allah s.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 5 Kepentingan tawakkal adalah: i ii iii iv A B C D 6 Meyakini takdir tidak akan berubah. iii dan iv ii. i. Berpakaian baru. Melunakkan suara. ii dan iii i. Menguatkan azam untuk terus berusaha. A B C D Melalui kesungguhan bekerja. Mengadap kiblat. Menyalurkan khidmat amal kebajikan.w. Melalui al-Quran. iii dan iv 9 Amalan dalam penyelesaian masalah ialah: i ii iii iv A B C D Melalui al-Qias. ii dan iv i.

Memberikan keadilan kepada masyarakat. i ii iii iv A B C D Memuaskan hati semua pihak. Memastikan keberkesanan dan kesempurnaan. iii dan iv ii. C Mengenal pasti punca masalah secarfa terperinci. X ialah: A Melakukan penilaian semula. ii dan iv i. X Mengenal pasti kaedah dan strategi untuk menyelesaikan masalah Menguji dan mengaplikasi kaedah penyelesaian masalah. iii dan iv Soalan 12 berdasarkan gambarajah di bawah. Carta aliran di atas merupakan langkah yang diambil untuk menyelesaikan sesuatu masalah. B Menerangkan akibat perbuatan berkenaan. Mengenal pasti masalah yang berlaku. Disediakan oleh En. ii dan iii i. Safaee Zakaria @ 2009 188 . 12. i.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 10 Perbuatan menilai diri sendiri Pernyataan di atas berkaitan dengan: A Niat B Tawakal C Keazaman D Muhasabah 11 Apakah kepentingan melakukan penilaian semula dalam menyelesaikan sesuatu masalah secara Islam. D Memberi nasihat secara berhemah. Mendapat kepujian dan perhatian masyarakat.

Menyeru manusia ke arah kebaikan dan menjauhi kejahatan.t. 1 21. 1 Soalan 19 hingga 22 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan. 14. 1 18. ___________ hendaklah menyelesaikan masalah berpandukan hukum Islam. Suatu perbuatan menilai diri sendiri. Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 19.t.w. 20. 1 16.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad Soalan 13 hingga 18 Lengkapkan pernyataan berikut Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 13.w. Setelah berusaha kita hendaklah __________ kepada Allah s. ____ adalah cara memohon kebaikan atau menolak sesuatu keburukan kepada Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 189 . untuk memohon kebaikan atau menolak bala. 1 17. Kewajipan mengeluarkan ______ dan sedekah dapat mengeratkan perpaduan dan merapatkan jurang ekonomi antara golongan kaya dengan miskin. Dalam mewujudkan negara yang aman. 1 15. 1 Disediakan oleh En.t. Permintaan kepada Allah s. Setiap perbuatan bergantung kepada _____ individu. _________ sesuai dirujuk bagi menyelesaikan masalah pada setiap masa.w. keadaan dan tempat. 1 22. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha.

1 29. memadai dalam diperlukan tidak 1 23. Keazaman sudah sesuatu masalah. menyelesaikan Soalan 30 hingga 31 Carta di bawah menunjukkan asas amalan dalam penyelesaian masalah. 31. 1 24. 1 28. Punca masalah dikaji setelah dilakukan penilaian. tanpa 1 27.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Soalan 23 hingga 29 Untuk kegunaan Pemeriksa ) pada pernyataan yang BETUL. 1 26. Perbezaan warna kulit dan taraf hidup menghalang wujudnya kerjasama dan toleransi. 1 25. Safaee Zakaria @ 2009 190 . Nasihat hendaklah secara bijaksana menyinggung perasaan orang lain. Kaedah dalam penyelesaian masalah setelah mengenal pasti puncanya. Kemiskinan dapat diatasi dengan memberikan wang sara diri kepada penganggur. P Melalui kesungguhan bekerja AMALAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH Q Melalui pegangan agama Islam yang teguh Nyatakan perkara P dan Q bagi rajah di atas 30. P Q : ____________________________ : ____________________________ Disediakan oleh En. Tandakan ( Tandakan ( x ) pada pernyataan yang SALAH. Merujuk kepada orang yang berilmu merupakan salah satu cara penyelesaian masalah secara Islam.

Bagaimanakah cara penyelesaian masalah secara Islam? Jelaskan sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh pendakwah. 2. Bagaimanakah cara berdakwah yang berkesan? Mengapakah aktiviti dakwah mesti diteruskan? Bagaimanakah cara anda berdakwah di sekolah? Nyatakan adab-adab berdoa. Disediakan oleh En. 10. Safaee Zakaria @ 2009 191 . Terangkan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Islam. 8. 11. 1. 9. 5. 4. Senaraikan perlakuan utama dalam penyelesaian masalah. Jelaskan peranan kerajaan dalam menangani masalah kejahilan umat Islam. Jelaskan kesan doa terhadap peribadi muslim. 33. 13. Nyatakan takrif tawakal. 34. 32. 6. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 7. P Q S : ____________________________ : ____________________________ : ____________________________ KERTAS 2 Jawapan semua soalan berikut. 3. 12. Apakah maksud muhasabah? Terangkan kepentingan melakukan penilaian semula dalam menyelesaikan sesuatu masalah secara Islam.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Jawapan soalan berikut berdasarkan jadual di bawah: Niat P Q Tindakan R Tuliskan sikap yang mesti diterapkan ke dalam diri seseorang dalam menyelesaikan sebarang permasalahan.

bahasa. Kepercayaan dan keyakinan kepada akidah yang sama. Perpaduan ummah bermaksud manusia hidup dalam sebuah masyarakat yang sayang menyayangi dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Ketiadaan perpaduan bukan saja menghancurkan ummah Islam malahan memberi kesan yang buruk kepada agama Islam itu sendiri. Ajaran Islam menyuruh umatnya supaya sentiasa menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kejahatan dengan sentiasa melakukan amar makruf dan nahi mungkar 192 Disediakan oleh En. warna kulit. Melalui akidah. Al-quran telah menjelaskan dasar perpaduan Ummah dan melarang perpecahan Melalui syariah: • • Syariat Islam telah mewujudkan pelbagai peraturan untuk mengeratkan perpaduan sesama manusia seperti kewajipan berzakat dan sedekah bagi merapatkan jurang perbezaan ekonomi antara golongan kaya dengan miskin. iaitu kepercayaan kepada Allah SWT yang satu merupakan asas bagi mewujudkan perpaduan.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 9 ISU MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN MENURUT ISLAM Pengertian membina perpaduan ummah. Islam mengharamkan perbuatan menyebarkan fitnah kepada orang lain dengan mengenakan hukuman yang berat ke atas penyebar fitnah bagi mengekalkan keharmonian dan perpaduan ummah Melalui Akhlak: • • Islam memerintahkan umatnya supaya sentiasa bersifat toleransi dan hormatmenghormati antara satu sama lain. bangsa dan pangkat seseorang Perpaduan ummah Islam sekarang ini telah menjadi begitu rapuh dan mudah dihancurkan oleh anasir yang tidak bertanggungjawab. Perpaduan dalam Islam meliputi semua manusia tanpa mengira keturunan. Safaee Zakaria @ 2009 .

emosi. Kelemahan dalam bidang pendidikan akan menyebabkan umat Islam ketinggalan dalam semua segi dan senang dijajah oleh negara asing Melalui akidah. Kecemerlangan ini tergambar melalui intelektual. • • • Meyakini bahawa Islam menyuruh umatnya supaya menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud “ Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina “ Yakin bahawa orang yang berilmu akan dimuliakan oleh Allah SWT di dunia dan akhirat. 193 Disediakan oleh En. sikap dan tindakan manusia terhadap persekitarannya. Safaee Zakaria @ 2009 .Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Kesan penyelesaian masalah Perpecahan ummah: • • Dapat menjana kekuatan ummah yang sejati Umat Islam akan menjadi umat yang diteladani dalam semua bidang kehidupan Cara untuk membentuk perpaduan ummah: • • • Sentiasa mewujudkan perasaan kasih sayang antara satu sama lain dengan sentiasa bertanya khabar dan sebagainya Bantu-membantu antara satu sama lain Menghormati hak-hak jiran seperti sentiasa tidak membuat bising Pengertian Kecemerlangan pendidikan: Kecemerlangan dalam proses membentuk keperibadian manusia yang melibatkan penyesuaian terbaik untuk perkembangan mental dan fizikal.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Kesan penyelesaian masalah kejahilan ummah: • • Mewujudkan budaya ilmu dalam masyarakat. Disediakan oleh En. sedekah dan sebagainya. Umat Islam hanya menjadi penonton kepada perkembangan ekonomi yang dimainkan oleh orang lain Melalui akidah. Meyakini bahawa kemiskinan boleh membawa seseorang kepada kekufuran. Safaee Zakaria @ 2009 194 . Meyakini bahawa membangunkan ekonomi adalah merupakan cara mendekatkan diri dengan Allah SWT. haji. Islam mewajibkan umatnya mencari harta melalui firman Allah SWT dalam Surah alJumaah ayat 10 yang bermaksud : Apabila telah ditunaikan solat maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi dan carilah kurnia Allah SWT dan ingatlah kepada Allah SWT sentiasa. 2. 1. semoga kamu beruntung. kerana terdapat ibadat-ibadat tertentu yang memerlukan harta bagi melaksanakannya seperti zakat. Melalui syariah: 1. Umat Islam dewasa ini merupakan umat yang lemah dari segi penguasaan ekonomi dan kekayaan negara. 2. Negara Islam akan menjadi pusat perkembangan Ilmu Cara untuk membentuk Kecemerlangan pendidikan : • • • Membaca bagi menambahkan ilmu Sentiasa membuat analisis dan kajian Sentiasa berdisiplin dan menepati masa. Islam telah menyediakan pelbagai kaedah kegiatan ekonomi untuk membina kekuatan ummah berdasarkan kepada prinsip-prinsip muamalah Islam. Pengertian Kekuatan ekonomi : Menggunakan segala daya usaha yang dibenarkan oleh syarak bagi mendapatkan sumber ekonomi dan harta untuk membina dan membangun ekonomi.

Mampu menguruskan diri sendiri dan menghasilkan produktiviti yang bermutu. Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 195 . inovatif dan produktif serta tidak mudah lemah semangat dalam melaksanakan sesuatu dan sentiasa mempunyai wawasan dalam kehidupan. Negara Islam akan menjadi peneraju kepada perkembangan ekonomi dunia. Umat Islam sering di hina dan di pandang rendah oleh bangsa-bangsa lain kerana mereka tiada jati diri dan lemah dalam semua bidang.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Kesan penyelesaian masalah kemunduran ekonomi ummah • • Negara Islam dapat menguasai ekonomi dan menjadi pusat perdagangan terkemuka dunia. Sedangkan umat Islam merupakan umat yang terbaik kerana mereka merupakan pilihan Allah SWT. Cara untuk membentuk kekuatan ekonomi ummah : • • • Bekerja dengan bersungguh-sungguh Menjaga kualiti barangan dan mutu kerja Berhemah dalam berbelanja Pengertian Jati diri ummah : Jati diri bermaksud umat Islam memiliki daya kreativiti.

Islam menyuruh umatnya supaya bersikap positif dalam mempelajari sesuatu bidang yang baru dan berpandangan jauh dalam merangka sesuatu perancangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah alMunafiqun ayat 8 yang bermaksud : Kemuliaan itu hanyalah bagi Allah SWT. • • Meyakini bahawa Allah SWT memandang mulia kepada orang-orang yang mempunyai jati diri yang teguh. Kesan penyelesaian masalah ketiadaan jatidiri ummah • • • Umat Islam dapat berdikari Negara dan umat Islam akan di hormati dan di geruni oleh negara lain.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Melalui akidah. Cara untuk membentuk jatidiri ummah : • • • Melalui penguasaan ilmu dan kemahiran Melalui perancangan yang kemas dan tersusun Melalui penggunaan sumber tenaga yang baik dan berkesan Disediakan oleh En. Negara Islam akan menjadi sebuah negara yang maju dan dapat memimpin negara lain. RasulNya dan orang-orang yang beriman Mengakui bahawa umat yang diakui oleh Allah SWT sebagai umat pilihan hanya lah umat yang mempunyai jati diri. Safaee Zakaria @ 2009 196 . Melalui syariah: • • Membina jati diri adalah merupakan fardu kifayah yang mesti ditunaikan oleh Umat Islam Islam mewajibkan umatnya menyediakan kekuatan dan kepakaran yang setanding dengan umat-umat lain Melalui Akhlak: • • Islam mewajibkan umatnya belajar dan berusaha dengan bersungguh-sungguh dan tekun bagi membina jati diri.

Disediakan oleh En. Melalui akidah. Kehidupan masyarakat menjadi aman dan tenang. rompakan dan sebagainya menjadikan negara tidak aman dan menimbulkan perasaan takut di kalangan warganya. perasaan curiga mencurigai. Rakyat dapat melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna. • • Meyakini bahawa Allah SWT mewajibkan setiap umat Islam menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Islam telah mensyariatkan hukuman yang berat kepada orang yang melakukan pemberontakan dan perbuatan yang boleh mengancam keselamatan negara. Kewujudan pelbagai masalah dalam negara seperti ancaman perkauman. Jaminan tersebut termasuklah keselamatan akidah. Melalui syariah: • • Islam telah mensyariatkan hukum jihad bagi mempertahankan negara daripada pencerobohan dan musuh. Meyakini bahawa Islam melarang umatnya daripada melakukan perbuatan yang boleh mencetuskan kekacauan dan huru hara dalam negara.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Pengertian menjamin keselamatan : Islam menjamin keselamatan semua manusia yang berada dalam negara Islam. Kesan penyelesaian masalah ketiadaan jaminan keselamatan • • • Keamanan masyarakat dapat dikekalkan. harta benda dan jaminan sosial. Safaee Zakaria @ 2009 197 .

Kesan penyelesaian masalahketiadaan kesaksamaan sosial: • • Keadilan sosial dapat ditegakkan kepada semua ahli masyarakat Jurang perbezaan sosial antara masyarakat dapat dikurangkan. Safaee Zakaria @ 2009 198 . Yakin bahawa Islam tidak pernah membiarkan mereka yang tidak bernasib baik tanpa pembelaan dan bantuan Melalui syariah: • • Islam telah mensyariatkan kewajipan zakat bagi membantu golongan yang tidak bernasib baik Mewajibkan golongan kaya menunaikan kewajipan lain selain daripada zakat seperti menunaikan hak-hak jiran.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Pengertian mewujudkan kesaksamaan sosial : Satu usaha yang berterusan untuk mewujudkan hubungan baik sesama manusia di samping menjauhi keburukan yang boleh membawa kepada perpecahan. kekacauan dan sebagainya Masyarakat Islam hari ini kurang prihatin kepada masalah orang lain kerana masih terdapat perasaan perbezaan status dan mementingkan diri sendiri. Melalui Akhlak: • • Sentiasa prihatin dengan penderitaan dan kesengsaraan orang lain Sentiasa melakukan kebajikan dengan ikhlas. korban dan sebagainya. Disediakan oleh En. Melalui akidah. • • Meyakini bahawa Allah SWT telah memerintahkan umat supaya sentiasa prihatin dengan golongan yang tidak bernasib baik dengan sentiasa menolong mereka. perbalahan. sedekah.

Safaee Zakaria @ 2009 199 . Sentiasa membantu golongan yang tidak bernasib baik Sentiasa melakukan kebajikan dengan ikhlas Disediakan oleh En.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Cara untuk membentuk kesaksamaan sosial: • • • Mewujudkan hubungan baik sesama manusia.

i. Berikut merupakan cara mewujudkan jati diri ummah.. ii dan iii i. memberi kursus kemahiran. mengadakan majlis kenduri dan sukan. ii dan iv i. Antara langkah untuk mengatasi masalah pengangguran ialah_________ A B C D memberi elaun sara hidup. 3. Safaee Zakaria @ 2009 200 . sayang-menyayangi antara satu sama lain. menggalakkan rakyat memberi sedekah.. melaksanakan keadilan kepada semua manusia. Melalui penguasaan ilmu dan kemahiran. bekerjasama antara satu sama lain. i ii iii iv A B C D Melalui latihan bina semangat. bertoleransi dalam semua perkara.. Berikut merupakan cara mewujudkan perpaduan ummah menurut Islam. iii dan iv Disediakan oleh En. Melalui penggunaan sumber tenaga yang baik. 4. Pilih satu jawapan yang paling tepat. MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN MENURUT ISLAM KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. menanggung perbelanjaan harian. kecuali:A B C D 2.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 9 : ISU. Melalui perancangan yang kemas. hormat-menghormati antara satu sama lain. 1. iii dan iv ii. Islam menyelesaikan masalah perpecahan masyarakat dengan cara. menunaikan semua permintaan rakyat. A B C D membangunkan ekonomi negara..

iii dan iv Islam mensyariatkan hukum jihad. Safaee Zakaria @ 2009 201 . iii dan iv 7. ii dan iii i. i. Kesaksamaan sosial dapat dibentuk melalui akhlak Islam dengan cara: i ii iii iv A B C D 6. pritahin terhadap penderitaan orang lain. membina sekolah-sekolah baru. ii dan iv i. i. i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv Langkah penyelesaian isu adalah i ii iii iv A B C D melalui Sosial. melalui Syariat. 8. iii dan iv ii. bertawakal dalam setiap tindakan. iii dan iv ii. Perpaduan ummah dalam Islam. Kecemerlangan pendidikan boleh di bentuk melalui i ii iii iv A B C D disiplin dan menepati masa. membuat analisis dan kajian. Keadilan sosial dalam Islam. Kecemerlangan pendidikan dalam Islam. Umat Islam perlu mengamalkan akhlak mulia. Islam mengharamkan perbuatan yang mencetuskan huru-hara.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 5. melalui Akidah. melakukan kebajikan dengan ikhlas. ii dan iv i. Disediakan oleh En. ii dan iii i. melalui Akhlak. mensyariatkan kewajipan zakat. • • • Pernyataan di atas berkaitan dengan: A B C D Jaminan keselamatan dalam Islam. membaca bagi menambah ilmu.

inovatif dan ____________ 14. Jaminan ______________ adalah kesediaan melindungi keselamatan terhadap agama. emosi. Sikap ______________ dalam berbelanja dapat mewujudkan kekuatan ekonomi ummah. 11. rohani dan intelek. Safaee Zakaria @ 2009 202 . ____________ asas kepada pembinaan jati diri umah. Kekuatan _________ masyarakat adalah pemangkin kemajuan dan kemakmuran negara. 16. 15. 1 1 1 1 1 1 1 1 Disediakan oleh En. 12. Ummah yang mempunyai ____________ sentiasa mempunyai wawasan dalam kehidupan serta mampu menguruskan diri untuk menghasilkan produktiviti yang berkualiti. 10. Sistem ekonomi yang teguh memerlukan masyarakat yang bersifat kreatif. 13. Kecemerlangan _______________ bermaksud kejayaan dalam keperibadian manusia yang melibatkan perkembangan jasmani. akal. maruah dan negara. harta.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad Soalan 9 hingga 17 Lengkapkan pernyataan berikut Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 9. Islam mensyariatkan hukum menuntut ilmu sebagai satu ___________ ke atas semua penganutnya. _____________ ummah bermaksud sebuah masyarakat yang hidup sayang-menyayangi antara satu sama lain. 17.

Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 18. 23.w. Kepatuhan hamba kepada penciptaNya melalui tindakan dan perbuatan. Segala perkara yang berkaitan dengan masyarakat. 20. 21. etika. 26.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Soalan 18 hingga 27 Tulliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan. Keteguhan dan ketahanan hati dalam menghadapi dugaan hidup dengan penuh keredhaan. Sedia menghormati atau menerima pendapat orang lain yang berbeza dengan pendirian sendiri. Safaee Zakaria @ 2009 203 . 22. 25. Kepercayaan dan keyakinan yang kuat terhadap Allah. Mempunyai daya pengeluaran yang aktif. 24. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Disediakan oleh En. moral atau sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. 27. kepada manusia.t. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. 19. Mempunyai kebolehan mencipta. Menghasilkan atau membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik. Segala hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah s. Tingkah laku.

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Soalan 28 hingga 29 Lengkapkan carta berikut: P Q Kaedah penyelesaian masalah perpaduan Aqidah Nyatakan perkara P dan Q bagi rajah di atas 28. Lengkapkan dengan jawapan yang sesuai: Cara mewujudkan perpaduan ummah Sayang . P : ___________________ Disediakan oleh En.menyayangi antara satu sama lain Hormat menghormati hak-hak jiran P 30. P 29. Safaee Zakaria @ 2009 204 . Q : ____________________________ : ____________________________ Soalan 30 berdasarkan rajah di bawah.

Terangkan cara Islam menyelesaikan masalah perpaduan akhlak. Terangkan cara Islam menyelesaikan masalah perpaduan akidah.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. 1. Huraikan cara Islam menyelesaikan masalah keciciran umat Islam dalam pendidikan melalui aspek akhlak. ummah dari aspek 5. Safaee Zakaria @ 2009 205 . 21. Huraikan cara Islam menyelesaikan masalah keciciran umat Islam dalam pendidikan melalui aspek syariat. Jelaskan implikasi kemiskinan terhadap masyarakat. Huraikan cara . Jelaskan kesan kecemerlangan pendidikan dalam Islam. Jelaskan kesan penyelesaian masalah perpaduan ummah secara Islam. Apakah maksud perpaduan ummah? Jelaskan cara mewujudkan perpaduan ummah.cara Islam menyelesaikan masalah keciciran umat Islam dalam pendidikan melalui aspek akidah. 9. 20. 13. 14. 11. Jelaskan cara . ummah dari aspek 6. Jelaskan implikasi kemiskinan terhadap negara. Disediakan oleh En. ummah dari aspek 7. 10. 8.cara memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. 12.cara untuk membentuk kecemerlangan dalam pendidikan. Bagaimanakah cara Islam menjana kekuatan ekonomi melalui syariat. Nyatakan pengertian Kecemerlangan Pendidikan menurut Islam. 19. Huraikan kesan perpaduan ummah terhadap negara. Terangkan cara Islam menyelesaikan masalah perpaduan syariat. 16. Senaraikan faktor kemiskinan dalam kalangan umat Islam. 4. Nyatakan pengertian kekuatan ekonomi. 15. 17. Cadangkan cara . Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Bagaimanakah cara Islam menjana kekuatan ekonomi melalui akhlak. 22. 2. 3. Bagaimanakah cara membasmi kemiskinan dalam masyarakat? Bagaimanakah cara Islam menjana kekuatan ekonomi melalui akidah. 18.

30. Nyatakan pengertian toleransi. 40. 25. 42. Sarankan langkah-langkah positif untuk memelihara iman. 29. Bagaimanakah cara mengatasi masalah jenayah ragut? 28. Jelaskan cara untuk mewujudkan jati diri ummah. Jelaskan cara mewujudkan kesaksamaan sosial menurut Islam. 31. Terangkan cara Islam menjana kesaksamaan sosial melalui akhlak. Jelaskan kesan penyelesaian masalah ekonomi secara Islam. Nyatakan maksud kesaksamaan sosial. 32. Nyatakan kebaikan kesaksamaan sosial dalam kehidupan. 35. 36. Disediakan oleh En.cara Islam menyelesaikan isu jaminan keselamatan melalui akidah. 27. Nyatakan pengertian jaminan keselamatan. Terangkan cara . 34. Terangkan cara . 43. 46 47. Berikan contoh pengabaian solat.cara Islam menjana kesaksamaan sosial melalui syariat. Terangkan cara . Jelaskan cara menangani gejala lepak dalam kalangan remaja Islam masa kini. 44.t.w. 26. Penyelesaian masalah secara Islam dapat meneguhkan keimanan kepada Allah s. Safaee Zakaria @ 2009 206 . Jelaskan kesan jati diri ke atas umat Islam. Nyatakan kesan jaminan keselamatan dalam kehidupan. Terangkan contoh toleransi di dalam kelas. Sarankan langkah-langkah mewujudkan jaminan keselamatan. 24. 41. Terangkan cara . 45. 33. Nyatakan maksud jati diri ummah. Terangkan cara mengatasi masalah pengabaian solat dalam kalangan pelajar. Nyatakan faktor – faktor berlakunya jenayah ragut. Terangkan cara Islam menyelesaikan isu jaminan keselamatan melalui akhlak.cara Islam menjana kesaksamaan sosial melalui akidah. Bagaimanakah cara institusi zakat boleh meningkat ekonomi negara dan umat Islam.cara Islam menyelesaikan isu jaminan keselamatan melalui syariat. 38.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 23. 39. 37.

Disediakan oleh En. 50. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlaku masalah ponteng di sekolah. 61. Apakah faktor yang menyebabkan berlaku gejala buli dalam kalangan pelajar. 54. Mengapakah para remaja begitu leka dan asyik dengan hiburan? Kemukakan dua cadangan untuk menyekat fenomena asyik dengan hiburan yang keterlaluan. 56. Kegiatan lumba haram makin berleluasa. 62. 53. Mengapakah isu berkaitan makanan halal masih membelenggu umat Islam di Malaysia? Kemukakan cara-cara untuk menangani isu makanan halal. Cadangkan langkah-langkah mengatasi masalah ponteng di sekolah. 52. 59. 63. 51. Terangkan cara-cara mengatasi gejala buli dalam kalangan pelajar. 55. 60.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 48. Mengapakah penularan penyakit AIDS semakin berleluasa dari hari ke hari? Sarankan cadangan anda untuk mengatasi masalah murtad. 58. 57. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya murtad. 49. Safaee Zakaria @ 2009 207 . Cadangkan langkah-langkah untuk membendung ajaran sesat. Jelaskan faktor yang menyebabkan ajaran sesat masih berleluasa masa kini. Terangkan cara-cara mengatasi masalah murtad. Mengapakah perkara ini berlaku? Berikan cadangan anda untuk mengatasi kegiatan lumba haram.

amanah dan tekun Dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan samada dalam sektor kerajaan atau swasta Masalah Kejahilan Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu yang bermanfaat Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang mesti dibaca.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 10 KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM Meneguhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Memperkukuhkan keperibadian muslim Mewujudkan semangat juang dan bermotivasi Mewujudkan perpaduan dan persaudaraan ummah Kepentingan semangat juang dalam kehidupan muslim • • • • Seseorang itu akan sentiasa memperbaiki kelemahan diri sendiri Seseorang itu akan sentiasa bermotivasi dan tidak mudah berputus asa Menjadikan seseorang itu berdisiplin tinggi Menjadikan seseorang itu yakin kepada diri sendiri Masalah Kemiskinan Islam mewajibkan zakat untuk membantu orang miskin Islam menggalakkan umatnya bantu membantu antara satu sama lain Islam menuntut umatnya supaya bekerja dengan bersungguh-sungguh. hayati dan diamalkan dalam kehidupan muslim Dengan memberikan kesedaran dan motivasi kepada umat Islam supaya menuntut ilmu yang bermanfaat Dengan melakukan penyelidikan dan kajian dalam sesuatu isu yang berbangkit Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 208 .

bangsa dan warna kulit Punca berlakunya perpecahan ummah • • • • Kelemahan iman dan takwa kepada Allah SWT Lemah dalam pengurusan ilmu sains dan teknologi Tiada kesedaran ntuk mempertahankan Islam dan umat Islam Leka dengan kemewahan dunia Disediakan oleh En. Dengan menyedarkan umat Islam supaya takut dengan azab Allah SWT Dengan mengenakan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Dengan menyedarkan pesalah mengenai keburukan perbuatan memberi dan menerima rasuah Masalah Perpecahan Masyarakat • • • • Perlaksanaan undang-undang Islam dapat memberikan keadilan kepada semua pihak Islam mewajibkan semua anggota masyarakat supaya mematuhi undang-undang dan adat resam orang lain Islam mewajibkan semua orang menghormati pegangan agama oarang lain Islam melaksanakan keadilan kepada semua manusia tanpa mengira agama.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Masalah Rasuah: Dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Safaee Zakaria @ 2009 209 .

Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 • • • • Penyelesaian dilakukan secara menyeluruh dan bersepadu Penyelesaiannnya menepati kehendak syarak Penyelesaiannya dilakukan dengan bersungguh-sungguh Penyelesaian yang dibuat selepas dirujuk kepada orang yang berilmu dan pakar dalam sesuatu bidang Penyelesaian cara Islam Sumber utama penyelesaian masalah secara Islam adalah daripada Allah SWT. seperti al-Quran dan al-Hadis Matlamatnya adalah untuk kebahagiaan hidup didunia dan akhirat Penyelesaiannya dapat menambahkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah SWT Penyelesaiannya berteraskan nilai-nilai akhlak yang murni Penyelesaian cara Konvensional Sumbernya adalah berasaskan kepada kefahaman rasional manusia yang terbatas Matlamatnya adalah bersifatkan keduniaan dan sementara Kaedah penyelesaian masalahnya akan menjauhkan diri daripada rahmat Allah SWT Penyelesaianya lebih berteraskan kepada sentimen dan emosi Disediakan oleh En. Safaee Zakaria @ 2009 210 .

menambahkan keazaman. memuaskan hati semua pihak. Ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam: i ii iii iv A B C D Menepati kehendak syarak. Supaya penyelesaian dapat dibuat dengan senang.. Kerana mereka berpengalaman dan memahaminya. 3. mewujudkan perpaduan ummah. i. mencetuskan semangat juang. i ii iii iv A B C D 2. iii dan iv ii. Penyelesaian secara menyeluruh dan bersepadu. ii dan iv i.. Kelebihan penyelesaian masalah secara Islam adalah. iii dan iv ii. Dilakukan secara sederhana. Pilih satu jawapan yang paling tepat. Dilakukan secara bersungguh-sungguh.w. Safaee Zakaria @ 2009 211 . Disediakan oleh En..Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 10 : KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. iii dan iv Mengapakah penyelesaian masalah mesti dirujuk kepada orang yang berilmu? A B C D Kerana mereka lebih dekat dengan Allah s. Supaya masalah tersebut tidak berulang semula. iii dan iv 4. meningkatkan kefahaman. 1. meneguhkan keimanan. i.t. ii dan iii i. ii dan iv i. mencapai cita-cita dengan mudah. ii dan iii i. Kepentingan semangat juang dalam kehidupan muslim dapat: A B C D mendisiplinkan diri.

t. Berusaha meningkatkan taraf ekonomi rakyat. ii dan iv i. Memberi kesedaran tentang keburukan rasuah. berteraskan kepada sentimen dan emosi. tada kesedaran untuk mempertahankan Islam. Punca utama berlakunya masalah perpecahan umat ialah: i ii iii iv A B C D 6.w. iii dan iv Apakah peranan pemerintah untuk menyelesaikan masalah rasuah? i ii iii iv A B C D Kempen memerangi rasuah. Safaee Zakaria @ 2009 212 . kelemahan iman dan takwa kepada Allah. ii dan iii i. i. ii dan iv i. lemah dalam penguasaan ilmu sains dan teknologi. i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv Disediakan oleh En. ii dan iii i. berteraskan akhlak yang mulia. Penyelesaian masalah secara Islam ialah: i ii iii iv A B C D bersifat keduniaan dan sementara. hidup dalam kemiskinan. i.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 5. berasaskan ketakwaan kepada Allah s. iii dan iv 7. Penguatkuasaan undang-undang. iii dan iv ii. iii dan iv ii.

Safaee Zakaria @ 2009 213 . Ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam adalah _____________ dan bersepadu. Penyelesaian yang dibuat berpandukan ajaran Islam dapat menambahkan ___________kepada Allah s. Penyelesaian masalah yang dilakukan mengikut ____________ akan menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. 1 Disediakan oleh En. 1 14. Antara punca berlaku perpecahan umat ialah ______ dengan kemewahan hidup. Penyelesaian masalah secara konvensional berdasarkan ___________manusia. 9.t. Golongan kaya berkewajipan membantu golongan miskin melalui _________ sedekah dan derma. 1 11. 1 12. Setiap masalah dalam kehidupan manusia merupakan ______daripada Allah. 1 10.w. 1 13.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 BAHAGIAN B : Respon terhad Soalan 8 hingga 14 Lengkapkan pernyataan berikut Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 8.

1 19. Penyelesaian masalah secara Islam berteraskan nilainilai akhlak yang murni. 1 22. Sumber penyelesaian masalah menurut Islam berdasarkan akal pemikiran semata-mata. 1 20. Pelaksanaan undang-undang Islam memberikan jaminan keadilan terhadap umat Islam dan bukan Islam.w.t. 1 17. 1 1 23. Penyelesaian masalah yang menepati kehendak syarak mendapat keredaan Allah s. 24. Penyelesaian masalah secara Islam menghubungkan kehidupan di dunia dengan akhirat. Safaee Zakaria @ 2009 214 . Masyarakat mestilah meraikan dan memuliakan agama semua kaum untuk menjamin perpaduan ummah. 1 15. Tandakan ( x ) pada pernyataan yang SALAH. Disediakan oleh En. 1 16. 1 21.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Soalan 15 hingga 24 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. 1 18. Penyelesaian masalah secara konvensional bermatlamat kebahagiaan dunia dan akhirat. Seseorang yang menyelesaikan masalah mengikut nafsu akan beroleh kejayaan. Umat Islam dituntut supaya menyelesaikan sesuatu masalah mengikut kehendak syarak. Penyelesaian masalah hendaklah berteraskan sentimen dan emosi.

Penyelesaian masalah bersifat mendidik jiwa hamba. 32. Menjauhkan diri daripada rahmat Allah s. 30. Cara Islam Y Cara Konvensional Pernyataan Jawapan Sumbernya berasaskan pemikiran manusia. Sumber utama penyelesaian masalah ialah al-Quran dan al-Hadis.t.w. Matlamatnya adalah untuk dunia dan akhirat. Disediakan oleh En. 26. 28.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Soalan 25 hingga 32 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. Safaee Zakaria @ 2009 215 . Lebih berteraskan kepada sentimen dan emosi. 27.w.t. Bersifat keduniaan dan sementara. 29. X Untuk kegunaan pemeriksa 1 1 1 1 1 1 1 1 25. Dapat menambahkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah s. 31.

13. Safaee Zakaria @ 2009 216 . 11. P 34. Bagaimanakah Islam menyelesaikan masalah kemiskinan ummah. 8. Jelaskan punca berlakunya masalah perpecahan umat. Terangkan cara Islam menyelesaikan masalah kejahilan ummah. 6. 12. Nyatakan contoh masalah yang dihadapi oleh umat Islam. 2. 4. Jelaskan ciri-ciri penyelesaian masalah secara Islam? Jelaskan perbezaan antara penyelesaian masalah secara Islam dan konvensional? Jawab semua soalan berikut. Terangkan kesan positif terhadap keperibadian seseorang yang menyelesaikan masalah menurut Islam. 5. Q : ____________________________ Mewujudkan semangat juang dan bermotivasi : ____________________________ KERTAS 2 Soalan 35 hingga 48 1. 33. 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Bagaimanakah penyelesaian masalah secara Islam dapat mewujudkan ketenangan dan kemantapan dalam kehidupan ummah? Huraikan cara penyelesaian masalah secara Islam dapat menguatkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah swt. Terangkan sumbangan anda dalam usaha membasmi kejahilan masyarakat. 10. Huraikan cara membasmi gejala rasuah menurut Islam.Buku Nota Lengkap Tasawwur Islam Tingkatan 5 Soalan 33 hingga 34 Lengkapkan dengan jawapan yang sesuai: Kelebihan penyelesaian masalah secara Islam P Q Memperkukuh keperibadian muslim Nyatakan perkara P dan Q dalam carta di atas. 7. 9. Disediakan oleh En. Terangkan cara Islam menangani perpecahan dalam masyarakat. Nyatakan kelebihan penyelesaian masalah menurut Islam.