Pengenalan Kepada Kenegaraan|1

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA KENEGARAAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. Mengaitkan konsep asas Kenegaraan dengan pembentukan negara. Menghuraikan ciri-ciri sesebuah kerajaan dan negara. Mentakrif maksud kerajaan dan negara. Mengaitkan konsep tamadun, budaya, ras, etnik dan bangsa dengan Kenegaraan.

PENGENALAN
Sebelum kita mulakan kuliah pada hari ini, eloklah kita mengimbas kembali pengetahuan sedia ada terhadap beberapa persoalan yang akan kita pelajari dalam kursus ini. Sila lihat laman web berikut http//www.vietnam.un.org.

Gambar 1.1: Peta Negara ASEAN (sumber: http//www.vietnam.un.org) a. Senaraikan nama negara yang tertera dalam peta tersebut? b. Adakah pulau Kalimantan itu merupakan sebuah negara? c. Bolehkah Pulau Pinang kita golongkan sebagai sebuah negara?

Sebuah kerajaan yang teratur dan dapat mengawal hal-ehwal dalam negeri. Oleh itu bolehlah kita katakan bahawa Kenegaraan Malaysia adalah satu usaha untuk memberikan bukan sahaja kefahaman tentang latar belakang sejarah negara tetapi ia juga merangkumi:   pembinaan negara bangsa Malaysia itu sendiri. Ia merupakan satu kursus yang penting dan perlu dihayati oleh setiap warganegara Malaysia. Istilah ”kenegaraan” secara umum adalah membincangkan berkaitan dengan hal-ehwal sesebuah negara. . budaya. dan penghayatan yang wajib ada dalam diri dan sanubari rakyat Malaysia yang akan digunakan sebagai pedoman dan amalan hidup setiap warganegara Malaysia. sosial. Idea utama pembentukan sebuah negara berkaitan dengan masyarakat.Pengenalan Kepada Kenegaraan|2 Berdasarkan soalan-soalan diatas. pulau seperti Kalimantan itu bolehkah diiktiraf sebagai sebuah negara? Jelaskan. Penduduk. dan Kedaulatan iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal-ehwal dalam negeri dan kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. kita dapati bahawa sebuah negara itu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut: abcdSempadan yang tertentu. sistem pemerintahan Malaysia. pembangunan negara dan pembinaan negara bangsa. kursus ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah Malaysia. politik. Sehubungan itu. ekonomi dan sejarah negara berkenaan misalnya Malaysia. Tuliskan satu atau dua ayat sendiri. apakah yang dimaksudkan dengan sebuah negara? Pada pendapat anda.

Konsep-konsep Asas Terdapat beberapa konsep penting yang perlu diberikan perhatian dalam kursus ini sebagaimana dibincangkan di bawah. Sempadan tertentu. Jumlah penduduk 27 juta orang. b. Konsep Kenegaraan Huraian Kenegaraan adalah mengambil konsep dari kata akar negara atau konsep negara Konsep negara menurut undang-undang antarabangsa ialah sesuatu masyarakat politik atau negeri layak dianggap sebagai sebuah negara sekiranya mempunyai ciriciri seperti berikut: a. c. Penduduk. iaitu: a. Pada peringkat Persekutuan terdapat 3 badan kerajaan. Badan Pemerintahan (Eksekutif) Kabinet yang terdiri daripada menteri-menteri yang dipilih daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Contoh yang Malaysia dan Thailand daripada Perlis hingga Kelantan. . Kerajaan Konsep kerajaan dalam erti kata yang sebenar merujuk kepada fungsi-fungsi yang terlibat dalam pengurusan dan perjalanan hal ehwal sesebuah negara.Pengenalan Kepada Kenegaraan|3 ISI KANDUNGAN 1. Kedaulatan dan menjadi ahli ASEAN dan PBB. Sebuah kerajaan yang Dipilih melalui pilihanraya. teratur Diiktiraf oleh semua negara dunia d.

Pengenalan Kepada Kenegaraan|4 b. Kewujudan atau ketidakwujudan raja. Pembahagian kuasa kerajaan antara kerajaan pusat dengan Contoh-contoh institusi dan agensi kerajaan-kerajaan negeri atau ini ialah Parlimen. Kementerian dan Jabatan. dan Raja-raja. Badan Kehakiman (Judisiari) Sistem Kerajaan Sistem kerajaan merangkumi institusiinstitusi dan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk menggubal dan melaksanakan dasar-dasar negara. Mahkamah-mahkamah Atasan dan Rendah. Majlis tempatan. Istilah ras adalah merujuk kepada keturunan atau fizikal seseorang. Kabinet. bangsa Malaysia. c. Mahkamah Rendah seperti Mahkamah Sesyen dan Majistret. India dan kadang-kadang kacukan antara ras tersebut. Raja Berperlembagaan Negara bangsa Halangan yang paling besar dalam Rusuhan kaum. konteks Malaysia ialah membentuk perhubungan kaum tanpa mengira bangsa Dharurat 1948-1960. Badan Perundangan (Legislatif) Parlimen yang terdiri daripada dua dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Sistem-sistem kerajaan yang terdapat di dunia pada hari ini boleh dibahagiakan berasaskan: a. Mahkamah yang terdiri daripada Mahkamah Tinggi. Ras Etnik Dapat dilihat daripada perbezaan budaya Budaya etnik Cina tidak sama . Keadaan yang berbeza pula jika dia dari keturunan lain seperti Cina. sederhana tinggi. berambut hitam dan sebagainya. Jika seseorang itu Melayu maka dia akan mempunyai ciri-ciri kemelayuan dari segi ras nya seperti berkulit sawa matang. Peristiwa 13 dan akhirnya kelahiran satu bangsa iaitu Mei 1969. b.

Masyarakat Masyarakat secara definisi nya adalah satu kelompok manusia yang berbeza dari kelompok lain dari segi kepentingan bersama. .Pengenalan Kepada Kenegaraan|5 dan adat resam. nilai sikap dan tingkah laku yang sama. penyertaan dalam institusi yang dikongsi bersama. . golongan tertentu.Kepelbagaian Kebudayaan. segmental. penyertaan dalam perhubungan yang mempunyai ciri khusus. Masyarakat dikatakan majmuk apabila ia Menurut Van Den Berghe terdiri daripada pelbagai kelompok ras masyarakat majmuk mempunyai atau etnik yang berlainan daripada di ciri-ciri berikut: bawah satu sistem pemerintahan. etnisiti atau rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu bermakna wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya berasa disatukan dengan satu sejarah.Wujudnya autonomi atau kebudayaan. resam yang tersendiri.Ketiadaan konsensus nilai. masyarakat majmuk terdiri kelompok yang berlainan. Ciri-ciri . Berkongsi budaya. Konsep masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut: • • Majmuk Tinggal di negeri wilayah tertentu. . Menurut Ting Chew Peh. Menurut . atau Sebagai satu komuniti tertentu yang tinggal di sebuah negeri atau wilayah. percanggahan dan paksaan. bahasa dan adat kebebasan di antara bahagian dalam sistem sosial. utama dalam masyarakat ini ialah konflik. dan mempunyai adat resam.Peri mustahaknya paksaan dan saling bergantungan dari segi ekonomi sebagai dasar Hubungan di antara kelompok lebih integrasi.Dominasi politik oleh satu bercorak secondary. daripada pelbagai kaum yang mempunyai .Wujudnya konflik di antara Furnivall. agama. serta organisasi yang dikongsi bersama misalnya Malaysia. dengan budaya etnik Tamil. dan mengamalkan budaya yang sama. . utilitarian. manakala hubungan dalam kelompok lebih berbentuk primary. undang-undang.

Bersifat dinamis serta kreatif. Pilihanraya adalah sebahagian daripada proses pemilihan yang akan menentukan pihak yang berkuasa dan membentuk kerajaan.Menyediakan kerangka rujukan bagi satu-satu masyarakat . adat generasi ke generasi. dan lain-lain keupayaan serta . .Pengenalan Kepada Kenegaraan|6 Kebudayaan Definisi kebudayaan ialah keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dapat yang kompleks yang terkandung di dikenal pasti adalah: dalamnya pengetahuan.1: Konsep-konsep Asas Kenegaraan 2.Menggambarkan nilai dan identiti kelompok. mewujudkan satu sistem kehidupan. undang-undang.Dikongsi bersama (shared). iaitu: i. kepercayaan. Konsep dan teori Peradaban Tamadun atau peradaban manusia itu merupakan satu peringkat pencapaian budaya yang lebih tinggi atau maju. yang disusun secara teratur untuk kapitalisme. Di sosialisme dan fasisme. pentadbiran dan kuasa. sebagai anggota masyarakat. Budaya mempunyai perhubungan yang rapat dengan tamadun kerana budaya yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. Malaysia ideologi yang diamalkan adalah Rukun Negara yang dibentuk bagi melahirkan semangat perpaduan ke arah pembinaan negara bangsa. Untuk melihat tahap pencapaian tersebut biasanya dilihat dari dua aspek. . Politik memainkan peranan penting dan dalam konteks kenegaraan.Diperturunkan dari kesenian. Ideologi membawa maksud idea-idea Misalnya nasionalisme. politik adalah berhubung dengan pemerintahan. Ideologi Politik Jadual 1. budaya bukan kebendaan (non-material) . akhlak. . budaya kebendaan (materialism) ii. kebiasaan yang diperolehi oleh manusia .Dipelajari (learned). resam. komunisme. .

Budaya Kebendaan (material) Merupakan peralatan yang dihasilkan oleh anggota masyarakat yang boleh dilihat dan disentuh. Al-Marbawi mendefinisikan tamadun dengan kehalusan adat (Ahmad Zaki. Perubahan bukanlah hanya merujuk kepada kemajuan tetapi juga dari aspek kemunduran atau kemerosotan keseluruhan atau dalam bidang-bidang tertentu. kepada sumber-sumber yang boleh didapati daripada alam sekelilingnya. sistem keluarga. nilai.Pengenalan Kepada Kenegaraan|7 Senaraikan tiga ciri budaya tinggi (kebendaan) dan tiga ciri budaya rendah (bukan kebendaan). kemahiran dan ilmu pengetahuan yang merupakan usaha manusia bagi mengisi kehidupan. 1995:5). akhlak dan sebagainya. dan menggambarkan tahap pencapaian teknologi. iii. Pembinaan sifat seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima. Budaya Bukan Kebendaan (non-material) Merupakan segala sesuatu yang bukan benda yang tidak dapat dipegang tetapi dapat dilihat dan dirasa (Rohana Yusof. 1997: 77). . undang-undang. falsafah. halus perangai dan kelakuan (ibid:5). Ia mencerminkan paras pencapaian peradaban atau tamadun bagi sesuatu masyarakat. peralatan yang dihasilkan itu bersesuaian dengan kehendak hidupnya. tidak akan ada tamadun jika masyarakat atau sesuatu kaum itu tidak berubah. Tamadun yang dimaksudkan oleh beliau bercirikan Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah tentu mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri-ciri kehidupan bertamadun. Ini kerana tamadun berasal dari kata madana yang bererti berkelakuan seperti kelakuan orang pekan. Perubahan adalah unsur penting dalam tamadun Seperti yang kita sedia maklum. Manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama. Bentuk atau elemen budaya jenis ini ialah seperti pengetahuan. kepercayaan. ii. Budaya kebendaan tersebut berasaskan: i.

Kuala Lumpur yang pada suatu ketika dahulu dipenuhi hutan belantara berubah menjadi sebuah kota raya yang besar.2 di atas menggambarkan kemajuan teknologi dan seni bina hasil daripada interaksi pelbagai budaya. . perubahanperubahan tidak meletakkan ukuran kepada benda. Namun begitu dari perspektif agama Islam. Gambar 1. masjid adalah gambaran tahap tamadun kebendaan yang tinggi dan pada masa yang sama ianya menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Sebagai contoh. tetapi pada nilai Rabbani. Umpamanya. kehidupan duniawi atau akal manusia.Pengenalan Kepada Kenegaraan|8 Perubahan-perubahan yang berlaku terhadap budaya kebendaan dan bukan kebendaan boleh kita lihat hasil daripada peninggalan bangunan dan barangan tamadun silam.2: Masjid di Kampong Duyung. Jelaskan. nilai yang ditentukan oleh Allah (Sidi Gazalba. Melaka Menara masjid pada gambar 1.1983:115). Bagaimanakah cara kita mengukur dan menilai perubahan yang berlaku? Bagi pihak yang berpegang kepada kebendaan maka ukuran perubahan itu dilihat daripada benda.

. a. Pengarah Program Keselamatan Amerika Syarikat pula membuat tanggapan yang begitu negatif terhadap Islam. dan .peperangan. 1983:116117). it feeds on poverty and discontent … Islam spreads across the globe that can be colored green on the television map in the same way that the communist countries used to be colored red’. ditindas oleh agama dan diperintah secara tidak berperikemanusiaan.kerana bertambahnya penduduk. Manakala Peter Rodman.perpindahan agama. dan . . berikan bukti-bukti yang boleh dijadikan alat untuk mengukur tahap pencapaian tamadun? Selain itu ada 2 faktor penting yang menyebabkan berlaku perubahan (Sidi Gazalba. Mereka beranggapan demikian dengan membandingkan tamadun Barat-Islam di mana sistem demokrasi-sekular menjadi landasan kemajuan tamadun Barat. Pandangan Sarjana-sarjana Barat terhadap Islam-Timur Kita sedia maklum.terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. . David Ignatius menggambarkan bahawa: ‘It’s big. Faktor luaran: . iaitu: . it’s anti-western. b.pengaruh daripada kebudayaan masyarakat lain.perselisihan dalam masyarakat. Seorang pemikir serta penulis terkenal Barat.penemuan baru. it’s scary. (dalam PEMIKIR April-Jun 1998: 82).kerana lingkungan alam fizik di sekitar manusia.2 di atas. .Pengenalan Kepada Kenegaraan|9 Berdasarkan gambar 1. orang-orang Barat cenderung untuk memikirkan bahawa masyarakat Islam sebagai kumpulan manusia yang memandang ke belakang. Faktor dalaman: .

rasuah dan meninggalkan ajaran agama. Itulah mulanya kemerosotan dan membawa kepada kehancuran tamadun. Samuel Huntington menyatakan sebanyak lebih 20 buah tamadun yang pernah wujud di dunia ini. dewasa. TAMADUN ADA HAYATNYA Sarjana-sarjana Islam dan Barat bersetuju bahawa sesebuah tamadun itu ada hayatnya. muzik pop. Barat bukan sahaja telah memimpin dunia menjadi masyarakat moden. 3. Arnold Toynbee pula melihat faktor cabaran merupakan faktor penting yang membawa kepada pembinaan tamadun. lalu meninggalkan nilai. Oleh kerana itu beliau bersetuju dengan pendapat lain-lain sarjana bahawa tamadun juga boleh diibaratkan sebagai benda bernyawa. dan barangan konsumer Amerika semakin lama semakin diminati dengan penuh ghairah oleh penduduk setiap negeri. Spencer pula menjelaskan kelahiran tamadun itu juga sama seperti kehidupan manusia yang berakhir dengan tua dan kematian. mendakwa bahawa budaya popular Barat. terutamanya budaya popular Amerika. akibat daripada ideoligical vacuum yang ditinggalkan oleh kejatuhan ideologi Marxism dengan tamatnya Perang Dingin. 1977): a. Pada tahap tersebut tamadun sedang mengalami kehidupan mewah. iaitu lahir. wayang gambar. Beliau juga bersetuju tamadun akan melalui tahap-tahap yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun dan Spencer. Namun hanya lapan buah sahaja yang masih tinggal pada masa kini. institusi dan adat resam tradisional mereka dan menerapkan unsur-unsur yang terdapat di Barat. b. Samuel Huntington berpendapat budaya Barat merupakan budaya dunia yang terjelma dalam dua bentuk (Pemikir. . ii. malah apabila para anggota peradaban-peradaban lain itu dimodenkan maka mereka juga sekali gus telah dibaratkan. tua dan mati. Kemunculan sesebuah tamadun itu dirangsang oleh beberapa faktor antaranya: 1. akibat social frustration yang berkait dengan kesempitan hidup dan kejatuhan ekonomi di kebanyakan dunia Islam. sudah tersebar ke seluruh dunia: makanan. 2. Namun cabaran-cabaran yang melampau yang tidak dapat diatasi oleh manusia akan menghalang kewujudan tamadun. Ibn Khaldun bermula dengan semangat assabiyah lalu berkembang sampai ke puncak. remaja. April-Jun. misalnya Kutub Utara dan Kutub Selatan yang terpaksa menghadapi tahap suhu beku yang tinggi. Melalui tesis ‘coca-colonization. pakaian. berseronok.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 10 ‘Islamist radicalism is profoundly anti-Western…It rejects not only the bad things about the West but the good things…’(Ibid:83). Pandangan negatif ini pada anggapan pengkaji Barat adalah: i.

sebelum sesebuah negara itu wujud. Kemunculan tamadun India dan China lalu berinteraksi dengan Alam Melayu telah membawa perubahan di negara-negara kota dan maritim tersebut. Alam Melayu telah mulai mengalami pertembungan dengan tamadun India dan China. tamadun tersebut akan mengalami kemusnahan.Coedes berlakulah ”pengindiaan” atau ”penghinduan”. . ia harus melalui beberapa proses utama iaitu: 1. Perubahan daripada nomad kepada menetap dan seterusnya kemunculan teknologi pertanian Pada awal abad pertama Masihi.2. mereka mempercayai wujudnya konsep kitaran dinasti yang dapat menggambarkan tamadun lahir. Kemuncak Tahap Awal Kemerosotan Rajah 1. Manakala contoh negara kota agraria ialah Angkor dan Ayuthia. Ibn Khaldun yang menulis Muqaddimah pada abad ke-14 menjelaskan sesebuah tamadun itu melalui tiga tahap utama.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 11 Pada masyarakat China. puncak dan jatuh. Teknologi pelayaran yang canggih pada masa itu dikuasai oleh orang-orang China dan India mampu belayar lebih jauh dan membawa kargo dan tentera dalam jumlah yang besar. Pada tahap akhir. Contoh negara kota maritim ialah Srivijaya dan Melaka. Tetapi kejatuhannya itu diganti oleh dinasti yang baru dan meneruskan pembinaan tamadun sebelumnya. Teori Kitaran Tamadun Ibn Khaldun Hubungan antara tamadun dan kenegaraan Tahukah anda. Namun begitu pengaruh tamadun India lebih tinggi dan menurut G. Kewujudan negara-negara kota Melayu pada ketika itu boleh dibahagikan kepada dua jenis iuaitu maritim dan agraria.

2. Lebih 400 tahun lamanya Alam Melayu dijajah oleh Barat dan Jepun. tamadun China dan tamadun Barat. lalu mereka membawa masuk orang-orang Cina dan India. Melaka menjadi pusat utama penyebaran agama Islam. Alam Melayu turut dijajah dan pada tahun 1824. maka negara-negara Barat berlumbalumba mencari tanah jajahan terutamanya di Timur. China. Jawa. kerajaan Melayu Melaka bebas daripada ancaman Siam. Bugis dan para pedagang Islam yang menaungi pelabuhan Melaka. maka Alam Melayu dibahagi kepada kawasan masing-masing. Sejak itu Alam Melayu telah menjadi rebutan penjajah-penjajah Barat antaranya Sepanyol. kelapa dan kemudiannya getah. Para pedagang India. Maka bermulalah pembentukan masyarakat majmuk di Alam Melayu. Tamadun Melayu turut mengalami perubahan. Teknologi yang simple seperti membajak menggunakan kerbau diganti oleh traktor. . Negara kota Melaka yang merupakan pelabuhan entreport utama di sebelah Timur. melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Inggeris terutamanya mengeksploitasi komoditi utama Malaysia iaitu bijih timah. Ini berlaku melalui revolusi perindustrian pada abad ke-18 di Eropah Kesan daripada revolusi perindustrian tersebut. Tamadun Melayu-Islam mulailah mengalami proses transformasi hasil daripada interaksi dengan lain-lain kaum yang berasal dari tamadun India. Pertambahan penduduk menyebabkan manusia menjadi kreatif bagi memenuhi keperluan masing-masing. terangkan kehebatan teknologi kapal-kapal pengangkut yang pernah dibina oleh China pada abad ke-15? Agama Islam turut sampai ke Alam Melayu pada kira-kira abad ke-13 Masihi. telah membantu Berdasarkan kajian yang pernah dibuat oleh seorang sarjana Barat. Oleh kerana mereka perlu mengeluarkan komoditi tersebut pada paras yang maksimum. Portugis menakluk Melaka pada 1511.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 12 Laksamana Cheng He telah membawa armadanya ke Melaka. Belanda dan Inggeris. Beri pandangan anda. Penjajahan Barat bukan sahaja membantutkan pembinaan tamadun Melayu. Portugis mencemburui kehebatan pelabuhan Melaka tambahan pula Melaka adalah negara Islam. malah telah menyekat penyebaran agama Islam dan bahasa Melayu ke seluruh Alam Melayu.

3. unsur utama untuk membina sebuah tamadun dan juga negara bangsa adalah semangat assabiyah seperti yang diperkatakan oleh Ibn Khaldun. Malaysia khususnya mewarisi kemajuan dan pembangunan yang ditinggalkan oleh Inggeris. Perubahan berikutnya ialah teknologi moden Melalui dasar-dasar pembangunan yang positif. Semangat nasionalisme dan keinginan untuk mencapai kemerdekaan telah berjaya menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik itu. rakyat Malaysia telah bersatu dan akhirnya kita berjaya menentang ancaman tersebut. Proses pemodenan dan pembandaran mulai berlaku di Alam Melayu. kenegerian. Justeru. Bandar-bandar baru wujud dan diikuti oleh pembinaan jalan-jalan raya dan jalan keretapi bagi mempercepatkan penghantaran bahan komoditi tersebut keluar negara. Ketika Malaysia diancam oleh Indonesia.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 13 Bagi mempercepatkan pengeluaran. pembandaran dan pemodenan. Inggeris juga mewariskan sebuah masyarakat yang sangat kompleks iatu masyarakat majmuk. Semangat yang ada sebelum kita merdeka adalah kedaerahan. Sehubungan itu adalah sukar untuk menyatukan semua rakyat menentang penjajah pada masa itu. Dari segi ekonomi diperkenalkan pula ekonomi sara diri dan ekonomi laissez faire. Semangat inilah yang telah menyatukan rakyat Tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia membebaskan negara daripada penjajahan Inggeris. Kemajuan yang cepat berlaku kerana Malaysia tidak menolak pembangunan. Peluang pendidikan yang terbuka luas dan rakyat yang rajin berusaha. perkauman dan diskriminasi. Malah kedua-dua aspek boleh dibincang sekaligus. akan membolehkan Malaysia mencapai wawasan yang telah dirangka oleh para pemimpin kita. semangat assabiyahlah yang berjaya menyatukan rakyat untuk memulihkan negara daripada kemusnahan. isu-isu ketamadunan dan kenegaraan sebenarnya tidak banyak perbezaan. pihak penjajah telah membawa masuk jentera dan teknologi pertanian dan perindustrian. Begitu juga apabila unsur perkauman menjadi mainan pembangkang hingga tercetus peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Berdasarkan perbincangan tadi. Malaysia muncul sebagai sebuah negara industri dan diharapkan menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 nanti. Pembangunan dan teknologi yang dibawa dari negaranegara maju dapat digunapakai kerana melalui dasar pembangunan insaniahnya teknologi-teknologi yang dibawa masuk itu telah diadaptasi sesuai dengan keperluan Malaysia. . Beberapa usaha pembebasan tanah air daripada penjajah telah gagal kerana tidak adanya semangat assabiyah.

5. Dengan mengambil contoh Malaysia. Ras LATIHAN 1. Dengan memilih sebuah negara yang anda minat. 4. Etnik 7. Teknologi 6. Kaitkan tamadun dan teori kitaran dalam pembinaan tamadun. negara bangsa. Edisi Kedua. KATA KUNCI 1. Pada pandangan anda bagaimanakah negara Malaysia akan dapat diperkuatkan? Bincangkan. 7. kebudayaan. sistem kerajaan. Budaya 5.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 14 RUMUSAN Unit ini merupakan unit yang penting dan telah memberikan gambaran khas tentang kursus yang akan dijalankan nanti. etnik dan bangsa. Bab ini juga cuba melihat dari perspektif ketamadunan dan melihat bagaimana proses pembangunan negara ada kaitan dengan perubahan yang berlaku dalam pembinaan sebuah tamadun yang cemerlang dan gemilang di masa akan datang. Jika merujuk kepada teori kitaran. Interaksi 8. huraikan ciri-ciri sesebuah negara yang anda faham. Unit ini memperkatakan konsep-konsep penting dalam melihat dan memahami kursus Kenegaran Malaysia seperti konsep kenegaraan. Negara-bangsa Proses dan Perbahasan. Perubahan 4. ideologi dan politik. Teori Kitaran 7. negara Malaysia berada pada tahap mana dalam kitaran Tamadun? Pada penilaian anda apakah akan berlaku kepada Malaysia dalam 50 tahun lagi? RUJUKAN Abdul Rahman Embong. . Kenegaraan 2. Bangsa 6. Bincangkan konsep pembinaan negara bangsa negara Malaysia. Bangi: Penerbit UKM. 6. 3. ras. (2006). buatkan perbandingannya dengannya dengan merujuk kepada ciri-ciri Kenegaraan tersebut. Tamadun 3. 2. masyarakat dan masyarakat majmuk. Bincangkan secara mendalam kebaikan dan kekurangan negara bangsa.

Pertembungan Tamadun dan Order Baru. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Jawan. Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia 1400-1963. Samuel Huntington (terjemahan). Azizan Baharuddin dan Zaid Ahmad (editor). Bhd. Kenegaraan Malaysia. Osman Bakar. Kuala Lumpur: ITNMB. Lotfi Ismail (1975). Selangor: Macmillan Pub (M) Sdn. Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Zainal Abidin bin Abdul Wahid (1996). (2009). (2007).P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 15 Asnarulkhadi Abu Samah dan Jayum A. (1997).Andy (1983). Malaysia:Warisan dan Perkembangan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful