Pengenalan Kepada Kenegaraan|1

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA KENEGARAAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. Mengaitkan konsep asas Kenegaraan dengan pembentukan negara. Menghuraikan ciri-ciri sesebuah kerajaan dan negara. Mentakrif maksud kerajaan dan negara. Mengaitkan konsep tamadun, budaya, ras, etnik dan bangsa dengan Kenegaraan.

PENGENALAN
Sebelum kita mulakan kuliah pada hari ini, eloklah kita mengimbas kembali pengetahuan sedia ada terhadap beberapa persoalan yang akan kita pelajari dalam kursus ini. Sila lihat laman web berikut http//www.vietnam.un.org.

Gambar 1.1: Peta Negara ASEAN (sumber: http//www.vietnam.un.org) a. Senaraikan nama negara yang tertera dalam peta tersebut? b. Adakah pulau Kalimantan itu merupakan sebuah negara? c. Bolehkah Pulau Pinang kita golongkan sebagai sebuah negara?

kursus ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah Malaysia.Pengenalan Kepada Kenegaraan|2 Berdasarkan soalan-soalan diatas. dan Kedaulatan iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal-ehwal dalam negeri dan kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. politik. kita dapati bahawa sebuah negara itu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut: abcdSempadan yang tertentu. sosial. . apakah yang dimaksudkan dengan sebuah negara? Pada pendapat anda. Istilah ”kenegaraan” secara umum adalah membincangkan berkaitan dengan hal-ehwal sesebuah negara. Sehubungan itu. sistem pemerintahan Malaysia. Ia merupakan satu kursus yang penting dan perlu dihayati oleh setiap warganegara Malaysia. ekonomi dan sejarah negara berkenaan misalnya Malaysia. Tuliskan satu atau dua ayat sendiri. pembangunan negara dan pembinaan negara bangsa. budaya. pulau seperti Kalimantan itu bolehkah diiktiraf sebagai sebuah negara? Jelaskan. Sebuah kerajaan yang teratur dan dapat mengawal hal-ehwal dalam negeri. Oleh itu bolehlah kita katakan bahawa Kenegaraan Malaysia adalah satu usaha untuk memberikan bukan sahaja kefahaman tentang latar belakang sejarah negara tetapi ia juga merangkumi:   pembinaan negara bangsa Malaysia itu sendiri. Penduduk. dan penghayatan yang wajib ada dalam diri dan sanubari rakyat Malaysia yang akan digunakan sebagai pedoman dan amalan hidup setiap warganegara Malaysia. Idea utama pembentukan sebuah negara berkaitan dengan masyarakat.

Sempadan tertentu. teratur Diiktiraf oleh semua negara dunia d. Kerajaan Konsep kerajaan dalam erti kata yang sebenar merujuk kepada fungsi-fungsi yang terlibat dalam pengurusan dan perjalanan hal ehwal sesebuah negara. Penduduk. . Badan Pemerintahan (Eksekutif) Kabinet yang terdiri daripada menteri-menteri yang dipilih daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jumlah penduduk 27 juta orang. Konsep Kenegaraan Huraian Kenegaraan adalah mengambil konsep dari kata akar negara atau konsep negara Konsep negara menurut undang-undang antarabangsa ialah sesuatu masyarakat politik atau negeri layak dianggap sebagai sebuah negara sekiranya mempunyai ciriciri seperti berikut: a. iaitu: a. c. Konsep-konsep Asas Terdapat beberapa konsep penting yang perlu diberikan perhatian dalam kursus ini sebagaimana dibincangkan di bawah. Kedaulatan dan menjadi ahli ASEAN dan PBB. Contoh yang Malaysia dan Thailand daripada Perlis hingga Kelantan. b. Pada peringkat Persekutuan terdapat 3 badan kerajaan. Sebuah kerajaan yang Dipilih melalui pilihanraya.Pengenalan Kepada Kenegaraan|3 ISI KANDUNGAN 1.

Badan Perundangan (Legislatif) Parlimen yang terdiri daripada dua dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Kementerian dan Jabatan. Jika seseorang itu Melayu maka dia akan mempunyai ciri-ciri kemelayuan dari segi ras nya seperti berkulit sawa matang. Mahkamah-mahkamah Atasan dan Rendah. Kewujudan atau ketidakwujudan raja. berambut hitam dan sebagainya. dan Raja-raja. Raja Berperlembagaan Negara bangsa Halangan yang paling besar dalam Rusuhan kaum. b. Kabinet. Mahkamah yang terdiri daripada Mahkamah Tinggi. Istilah ras adalah merujuk kepada keturunan atau fizikal seseorang. Ras Etnik Dapat dilihat daripada perbezaan budaya Budaya etnik Cina tidak sama . Mahkamah Rendah seperti Mahkamah Sesyen dan Majistret. India dan kadang-kadang kacukan antara ras tersebut. c. Badan Kehakiman (Judisiari) Sistem Kerajaan Sistem kerajaan merangkumi institusiinstitusi dan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk menggubal dan melaksanakan dasar-dasar negara. konteks Malaysia ialah membentuk perhubungan kaum tanpa mengira bangsa Dharurat 1948-1960. Pembahagian kuasa kerajaan antara kerajaan pusat dengan Contoh-contoh institusi dan agensi kerajaan-kerajaan negeri atau ini ialah Parlimen. Peristiwa 13 dan akhirnya kelahiran satu bangsa iaitu Mei 1969.Pengenalan Kepada Kenegaraan|4 b. sederhana tinggi. Sistem-sistem kerajaan yang terdapat di dunia pada hari ini boleh dibahagiakan berasaskan: a. bangsa Malaysia. Majlis tempatan. Keadaan yang berbeza pula jika dia dari keturunan lain seperti Cina.

golongan tertentu. daripada pelbagai kaum yang mempunyai .Wujudnya autonomi atau kebudayaan. utama dalam masyarakat ini ialah konflik.Pengenalan Kepada Kenegaraan|5 dan adat resam. bahasa dan adat kebebasan di antara bahagian dalam sistem sosial. agama. dengan budaya etnik Tamil. penyertaan dalam institusi yang dikongsi bersama.Dominasi politik oleh satu bercorak secondary.Peri mustahaknya paksaan dan saling bergantungan dari segi ekonomi sebagai dasar Hubungan di antara kelompok lebih integrasi. Berkongsi budaya. dan mempunyai adat resam. manakala hubungan dalam kelompok lebih berbentuk primary. . segmental. Menurut Ting Chew Peh. . Menurut . Masyarakat Masyarakat secara definisi nya adalah satu kelompok manusia yang berbeza dari kelompok lain dari segi kepentingan bersama. atau Sebagai satu komuniti tertentu yang tinggal di sebuah negeri atau wilayah.Wujudnya konflik di antara Furnivall. percanggahan dan paksaan.Ketiadaan konsensus nilai. nilai sikap dan tingkah laku yang sama. Konsep masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut: • • Majmuk Tinggal di negeri wilayah tertentu. serta organisasi yang dikongsi bersama misalnya Malaysia. dan mengamalkan budaya yang sama. undang-undang. . . etnisiti atau rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu bermakna wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya berasa disatukan dengan satu sejarah. Ciri-ciri . masyarakat majmuk terdiri kelompok yang berlainan. Masyarakat dikatakan majmuk apabila ia Menurut Van Den Berghe terdiri daripada pelbagai kelompok ras masyarakat majmuk mempunyai atau etnik yang berlainan daripada di ciri-ciri berikut: bawah satu sistem pemerintahan. penyertaan dalam perhubungan yang mempunyai ciri khusus. resam yang tersendiri.Kepelbagaian Kebudayaan. utilitarian.

kepercayaan. . Budaya mempunyai perhubungan yang rapat dengan tamadun kerana budaya yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun.Menggambarkan nilai dan identiti kelompok. Di sosialisme dan fasisme. . komunisme.Menyediakan kerangka rujukan bagi satu-satu masyarakat . budaya kebendaan (materialism) ii. resam.1: Konsep-konsep Asas Kenegaraan 2. politik adalah berhubung dengan pemerintahan. . . Ideologi Politik Jadual 1.Dikongsi bersama (shared). akhlak.Pengenalan Kepada Kenegaraan|6 Kebudayaan Definisi kebudayaan ialah keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dapat yang kompleks yang terkandung di dikenal pasti adalah: dalamnya pengetahuan. dan lain-lain keupayaan serta .Bersifat dinamis serta kreatif. Pilihanraya adalah sebahagian daripada proses pemilihan yang akan menentukan pihak yang berkuasa dan membentuk kerajaan. mewujudkan satu sistem kehidupan. Malaysia ideologi yang diamalkan adalah Rukun Negara yang dibentuk bagi melahirkan semangat perpaduan ke arah pembinaan negara bangsa. Konsep dan teori Peradaban Tamadun atau peradaban manusia itu merupakan satu peringkat pencapaian budaya yang lebih tinggi atau maju. iaitu: i. sebagai anggota masyarakat. budaya bukan kebendaan (non-material) . Untuk melihat tahap pencapaian tersebut biasanya dilihat dari dua aspek. kebiasaan yang diperolehi oleh manusia . pentadbiran dan kuasa.Diperturunkan dari kesenian. undang-undang.Dipelajari (learned). adat generasi ke generasi. Ideologi membawa maksud idea-idea Misalnya nasionalisme. Politik memainkan peranan penting dan dalam konteks kenegaraan. yang disusun secara teratur untuk kapitalisme.

kemahiran dan ilmu pengetahuan yang merupakan usaha manusia bagi mengisi kehidupan. peralatan yang dihasilkan itu bersesuaian dengan kehendak hidupnya. akhlak dan sebagainya. iii. Budaya Bukan Kebendaan (non-material) Merupakan segala sesuatu yang bukan benda yang tidak dapat dipegang tetapi dapat dilihat dan dirasa (Rohana Yusof. Bentuk atau elemen budaya jenis ini ialah seperti pengetahuan. Budaya Kebendaan (material) Merupakan peralatan yang dihasilkan oleh anggota masyarakat yang boleh dilihat dan disentuh. tidak akan ada tamadun jika masyarakat atau sesuatu kaum itu tidak berubah. halus perangai dan kelakuan (ibid:5). 1997: 77). Pembinaan sifat seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima. kepercayaan. Manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama. kepada sumber-sumber yang boleh didapati daripada alam sekelilingnya. sistem keluarga. undang-undang. nilai. Ia mencerminkan paras pencapaian peradaban atau tamadun bagi sesuatu masyarakat. Perubahan bukanlah hanya merujuk kepada kemajuan tetapi juga dari aspek kemunduran atau kemerosotan keseluruhan atau dalam bidang-bidang tertentu. falsafah. 1995:5). Al-Marbawi mendefinisikan tamadun dengan kehalusan adat (Ahmad Zaki. dan menggambarkan tahap pencapaian teknologi. Tamadun yang dimaksudkan oleh beliau bercirikan Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah tentu mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri-ciri kehidupan bertamadun. . Budaya kebendaan tersebut berasaskan: i. Perubahan adalah unsur penting dalam tamadun Seperti yang kita sedia maklum. ii. Ini kerana tamadun berasal dari kata madana yang bererti berkelakuan seperti kelakuan orang pekan.Pengenalan Kepada Kenegaraan|7 Senaraikan tiga ciri budaya tinggi (kebendaan) dan tiga ciri budaya rendah (bukan kebendaan).

1983:115). Jelaskan.Pengenalan Kepada Kenegaraan|8 Perubahan-perubahan yang berlaku terhadap budaya kebendaan dan bukan kebendaan boleh kita lihat hasil daripada peninggalan bangunan dan barangan tamadun silam. Umpamanya. . Gambar 1. Bagaimanakah cara kita mengukur dan menilai perubahan yang berlaku? Bagi pihak yang berpegang kepada kebendaan maka ukuran perubahan itu dilihat daripada benda. kehidupan duniawi atau akal manusia.2: Masjid di Kampong Duyung. Namun begitu dari perspektif agama Islam.2 di atas menggambarkan kemajuan teknologi dan seni bina hasil daripada interaksi pelbagai budaya. perubahanperubahan tidak meletakkan ukuran kepada benda. tetapi pada nilai Rabbani. Melaka Menara masjid pada gambar 1. nilai yang ditentukan oleh Allah (Sidi Gazalba. Kuala Lumpur yang pada suatu ketika dahulu dipenuhi hutan belantara berubah menjadi sebuah kota raya yang besar. masjid adalah gambaran tahap tamadun kebendaan yang tinggi dan pada masa yang sama ianya menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Sebagai contoh.

perpindahan agama. Pengarah Program Keselamatan Amerika Syarikat pula membuat tanggapan yang begitu negatif terhadap Islam. Seorang pemikir serta penulis terkenal Barat. ditindas oleh agama dan diperintah secara tidak berperikemanusiaan. dan . Mereka beranggapan demikian dengan membandingkan tamadun Barat-Islam di mana sistem demokrasi-sekular menjadi landasan kemajuan tamadun Barat. . . it’s scary. a. berikan bukti-bukti yang boleh dijadikan alat untuk mengukur tahap pencapaian tamadun? Selain itu ada 2 faktor penting yang menyebabkan berlaku perubahan (Sidi Gazalba. b.penemuan baru.kerana bertambahnya penduduk. Manakala Peter Rodman.peperangan. it’s anti-western. . it feeds on poverty and discontent … Islam spreads across the globe that can be colored green on the television map in the same way that the communist countries used to be colored red’. Pandangan Sarjana-sarjana Barat terhadap Islam-Timur Kita sedia maklum. (dalam PEMIKIR April-Jun 1998: 82). iaitu: . 1983:116117). Faktor dalaman: .2 di atas.kerana lingkungan alam fizik di sekitar manusia. Faktor luaran: . .terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat.Pengenalan Kepada Kenegaraan|9 Berdasarkan gambar 1. dan .perselisihan dalam masyarakat. orang-orang Barat cenderung untuk memikirkan bahawa masyarakat Islam sebagai kumpulan manusia yang memandang ke belakang.pengaruh daripada kebudayaan masyarakat lain. David Ignatius menggambarkan bahawa: ‘It’s big.

2. Samuel Huntington berpendapat budaya Barat merupakan budaya dunia yang terjelma dalam dua bentuk (Pemikir. b. dan barangan konsumer Amerika semakin lama semakin diminati dengan penuh ghairah oleh penduduk setiap negeri. Namun hanya lapan buah sahaja yang masih tinggal pada masa kini. . Ibn Khaldun bermula dengan semangat assabiyah lalu berkembang sampai ke puncak. akibat daripada ideoligical vacuum yang ditinggalkan oleh kejatuhan ideologi Marxism dengan tamatnya Perang Dingin. sudah tersebar ke seluruh dunia: makanan. Samuel Huntington menyatakan sebanyak lebih 20 buah tamadun yang pernah wujud di dunia ini. terutamanya budaya popular Amerika. institusi dan adat resam tradisional mereka dan menerapkan unsur-unsur yang terdapat di Barat. Kemunculan sesebuah tamadun itu dirangsang oleh beberapa faktor antaranya: 1. Melalui tesis ‘coca-colonization. malah apabila para anggota peradaban-peradaban lain itu dimodenkan maka mereka juga sekali gus telah dibaratkan. 1977): a. tua dan mati. mendakwa bahawa budaya popular Barat. Barat bukan sahaja telah memimpin dunia menjadi masyarakat moden. iaitu lahir. lalu meninggalkan nilai. remaja. 3. Pada tahap tersebut tamadun sedang mengalami kehidupan mewah. Arnold Toynbee pula melihat faktor cabaran merupakan faktor penting yang membawa kepada pembinaan tamadun. Beliau juga bersetuju tamadun akan melalui tahap-tahap yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun dan Spencer. misalnya Kutub Utara dan Kutub Selatan yang terpaksa menghadapi tahap suhu beku yang tinggi. Oleh kerana itu beliau bersetuju dengan pendapat lain-lain sarjana bahawa tamadun juga boleh diibaratkan sebagai benda bernyawa. ii. rasuah dan meninggalkan ajaran agama. akibat social frustration yang berkait dengan kesempitan hidup dan kejatuhan ekonomi di kebanyakan dunia Islam. pakaian. TAMADUN ADA HAYATNYA Sarjana-sarjana Islam dan Barat bersetuju bahawa sesebuah tamadun itu ada hayatnya. Itulah mulanya kemerosotan dan membawa kepada kehancuran tamadun. dewasa. muzik pop. April-Jun. Namun cabaran-cabaran yang melampau yang tidak dapat diatasi oleh manusia akan menghalang kewujudan tamadun. wayang gambar. berseronok.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 10 ‘Islamist radicalism is profoundly anti-Western…It rejects not only the bad things about the West but the good things…’(Ibid:83). Pandangan negatif ini pada anggapan pengkaji Barat adalah: i. Spencer pula menjelaskan kelahiran tamadun itu juga sama seperti kehidupan manusia yang berakhir dengan tua dan kematian.

Kewujudan negara-negara kota Melayu pada ketika itu boleh dibahagikan kepada dua jenis iuaitu maritim dan agraria. Namun begitu pengaruh tamadun India lebih tinggi dan menurut G. Contoh negara kota maritim ialah Srivijaya dan Melaka.Coedes berlakulah ”pengindiaan” atau ”penghinduan”. Kemunculan tamadun India dan China lalu berinteraksi dengan Alam Melayu telah membawa perubahan di negara-negara kota dan maritim tersebut. Alam Melayu telah mulai mengalami pertembungan dengan tamadun India dan China. Pada tahap akhir. mereka mempercayai wujudnya konsep kitaran dinasti yang dapat menggambarkan tamadun lahir. tamadun tersebut akan mengalami kemusnahan. Teori Kitaran Tamadun Ibn Khaldun Hubungan antara tamadun dan kenegaraan Tahukah anda. Tetapi kejatuhannya itu diganti oleh dinasti yang baru dan meneruskan pembinaan tamadun sebelumnya. puncak dan jatuh. . Teknologi pelayaran yang canggih pada masa itu dikuasai oleh orang-orang China dan India mampu belayar lebih jauh dan membawa kargo dan tentera dalam jumlah yang besar. Manakala contoh negara kota agraria ialah Angkor dan Ayuthia. ia harus melalui beberapa proses utama iaitu: 1. Ibn Khaldun yang menulis Muqaddimah pada abad ke-14 menjelaskan sesebuah tamadun itu melalui tiga tahap utama. sebelum sesebuah negara itu wujud.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 11 Pada masyarakat China. Kemuncak Tahap Awal Kemerosotan Rajah 1. Perubahan daripada nomad kepada menetap dan seterusnya kemunculan teknologi pertanian Pada awal abad pertama Masihi.2.

Tamadun Melayu-Islam mulailah mengalami proses transformasi hasil daripada interaksi dengan lain-lain kaum yang berasal dari tamadun India. 2. Melaka menjadi pusat utama penyebaran agama Islam. melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Penjajahan Barat bukan sahaja membantutkan pembinaan tamadun Melayu. Para pedagang India. Bugis dan para pedagang Islam yang menaungi pelabuhan Melaka. kerajaan Melayu Melaka bebas daripada ancaman Siam. Lebih 400 tahun lamanya Alam Melayu dijajah oleh Barat dan Jepun. China. Jawa. Inggeris terutamanya mengeksploitasi komoditi utama Malaysia iaitu bijih timah. malah telah menyekat penyebaran agama Islam dan bahasa Melayu ke seluruh Alam Melayu. Negara kota Melaka yang merupakan pelabuhan entreport utama di sebelah Timur. Teknologi yang simple seperti membajak menggunakan kerbau diganti oleh traktor. Portugis mencemburui kehebatan pelabuhan Melaka tambahan pula Melaka adalah negara Islam. Sejak itu Alam Melayu telah menjadi rebutan penjajah-penjajah Barat antaranya Sepanyol. . Portugis menakluk Melaka pada 1511. Pertambahan penduduk menyebabkan manusia menjadi kreatif bagi memenuhi keperluan masing-masing. terangkan kehebatan teknologi kapal-kapal pengangkut yang pernah dibina oleh China pada abad ke-15? Agama Islam turut sampai ke Alam Melayu pada kira-kira abad ke-13 Masihi. telah membantu Berdasarkan kajian yang pernah dibuat oleh seorang sarjana Barat. Beri pandangan anda. kelapa dan kemudiannya getah. Alam Melayu turut dijajah dan pada tahun 1824.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 12 Laksamana Cheng He telah membawa armadanya ke Melaka. maka negara-negara Barat berlumbalumba mencari tanah jajahan terutamanya di Timur. tamadun China dan tamadun Barat. Maka bermulalah pembentukan masyarakat majmuk di Alam Melayu. lalu mereka membawa masuk orang-orang Cina dan India. maka Alam Melayu dibahagi kepada kawasan masing-masing. Tamadun Melayu turut mengalami perubahan. Ini berlaku melalui revolusi perindustrian pada abad ke-18 di Eropah Kesan daripada revolusi perindustrian tersebut. Oleh kerana mereka perlu mengeluarkan komoditi tersebut pada paras yang maksimum. Belanda dan Inggeris.

Ketika Malaysia diancam oleh Indonesia. semangat assabiyahlah yang berjaya menyatukan rakyat untuk memulihkan negara daripada kemusnahan. Bandar-bandar baru wujud dan diikuti oleh pembinaan jalan-jalan raya dan jalan keretapi bagi mempercepatkan penghantaran bahan komoditi tersebut keluar negara. Proses pemodenan dan pembandaran mulai berlaku di Alam Melayu. 3. pembandaran dan pemodenan. isu-isu ketamadunan dan kenegaraan sebenarnya tidak banyak perbezaan. rakyat Malaysia telah bersatu dan akhirnya kita berjaya menentang ancaman tersebut. Peluang pendidikan yang terbuka luas dan rakyat yang rajin berusaha. unsur utama untuk membina sebuah tamadun dan juga negara bangsa adalah semangat assabiyah seperti yang diperkatakan oleh Ibn Khaldun. akan membolehkan Malaysia mencapai wawasan yang telah dirangka oleh para pemimpin kita. Malaysia muncul sebagai sebuah negara industri dan diharapkan menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 nanti. Dari segi ekonomi diperkenalkan pula ekonomi sara diri dan ekonomi laissez faire. Inggeris juga mewariskan sebuah masyarakat yang sangat kompleks iatu masyarakat majmuk. Perubahan berikutnya ialah teknologi moden Melalui dasar-dasar pembangunan yang positif. kenegerian. Beberapa usaha pembebasan tanah air daripada penjajah telah gagal kerana tidak adanya semangat assabiyah. pihak penjajah telah membawa masuk jentera dan teknologi pertanian dan perindustrian. Malah kedua-dua aspek boleh dibincang sekaligus. Semangat yang ada sebelum kita merdeka adalah kedaerahan. Malaysia khususnya mewarisi kemajuan dan pembangunan yang ditinggalkan oleh Inggeris. Pembangunan dan teknologi yang dibawa dari negaranegara maju dapat digunapakai kerana melalui dasar pembangunan insaniahnya teknologi-teknologi yang dibawa masuk itu telah diadaptasi sesuai dengan keperluan Malaysia. .P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 13 Bagi mempercepatkan pengeluaran. Justeru. perkauman dan diskriminasi. Semangat nasionalisme dan keinginan untuk mencapai kemerdekaan telah berjaya menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik itu. Semangat inilah yang telah menyatukan rakyat Tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia membebaskan negara daripada penjajahan Inggeris. Kemajuan yang cepat berlaku kerana Malaysia tidak menolak pembangunan. Berdasarkan perbincangan tadi. Sehubungan itu adalah sukar untuk menyatukan semua rakyat menentang penjajah pada masa itu. Begitu juga apabila unsur perkauman menjadi mainan pembangkang hingga tercetus peristiwa berdarah 13 Mei 1969.

buatkan perbandingannya dengannya dengan merujuk kepada ciri-ciri Kenegaraan tersebut. Teknologi 6. (2006). 5. 6. Dengan mengambil contoh Malaysia. KATA KUNCI 1. 3. Bincangkan konsep pembinaan negara bangsa negara Malaysia. Bangsa 6. Bangi: Penerbit UKM. 2. Ras LATIHAN 1. huraikan ciri-ciri sesebuah negara yang anda faham. 4. 7. Unit ini memperkatakan konsep-konsep penting dalam melihat dan memahami kursus Kenegaran Malaysia seperti konsep kenegaraan. Edisi Kedua. Jika merujuk kepada teori kitaran. ras. negara bangsa. Kaitkan tamadun dan teori kitaran dalam pembinaan tamadun. Kenegaraan 2. ideologi dan politik. negara Malaysia berada pada tahap mana dalam kitaran Tamadun? Pada penilaian anda apakah akan berlaku kepada Malaysia dalam 50 tahun lagi? RUJUKAN Abdul Rahman Embong. sistem kerajaan. Bincangkan secara mendalam kebaikan dan kekurangan negara bangsa. Bab ini juga cuba melihat dari perspektif ketamadunan dan melihat bagaimana proses pembangunan negara ada kaitan dengan perubahan yang berlaku dalam pembinaan sebuah tamadun yang cemerlang dan gemilang di masa akan datang. Etnik 7.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 14 RUMUSAN Unit ini merupakan unit yang penting dan telah memberikan gambaran khas tentang kursus yang akan dijalankan nanti. Budaya 5. Teori Kitaran 7. Negara-bangsa Proses dan Perbahasan. Pada pandangan anda bagaimanakah negara Malaysia akan dapat diperkuatkan? Bincangkan. Perubahan 4. kebudayaan. masyarakat dan masyarakat majmuk. etnik dan bangsa. . Tamadun 3. Dengan memilih sebuah negara yang anda minat. Interaksi 8.

Selangor: Macmillan Pub (M) Sdn. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Malaysia:Warisan dan Perkembangan. (2009). Bhd. Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (1997). (2007). Lotfi Ismail (1975). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Samuel Huntington (terjemahan). Azizan Baharuddin dan Zaid Ahmad (editor). Zainal Abidin bin Abdul Wahid (1996). Serdang: Universiti Putra Malaysia. Osman Bakar. Kuala Lumpur: ITNMB. Pertembungan Tamadun dan Order Baru. Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Jawan.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 15 Asnarulkhadi Abu Samah dan Jayum A. .Andy (1983). Sejarah Malaysia. Kenegaraan Malaysia. Sejarah Malaysia 1400-1963.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful