Pengenalan Kepada Kenegaraan|1

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA KENEGARAAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. Mengaitkan konsep asas Kenegaraan dengan pembentukan negara. Menghuraikan ciri-ciri sesebuah kerajaan dan negara. Mentakrif maksud kerajaan dan negara. Mengaitkan konsep tamadun, budaya, ras, etnik dan bangsa dengan Kenegaraan.

PENGENALAN
Sebelum kita mulakan kuliah pada hari ini, eloklah kita mengimbas kembali pengetahuan sedia ada terhadap beberapa persoalan yang akan kita pelajari dalam kursus ini. Sila lihat laman web berikut http//www.vietnam.un.org.

Gambar 1.1: Peta Negara ASEAN (sumber: http//www.vietnam.un.org) a. Senaraikan nama negara yang tertera dalam peta tersebut? b. Adakah pulau Kalimantan itu merupakan sebuah negara? c. Bolehkah Pulau Pinang kita golongkan sebagai sebuah negara?

budaya. dan Kedaulatan iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal-ehwal dalam negeri dan kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. sistem pemerintahan Malaysia. Ia merupakan satu kursus yang penting dan perlu dihayati oleh setiap warganegara Malaysia. dan penghayatan yang wajib ada dalam diri dan sanubari rakyat Malaysia yang akan digunakan sebagai pedoman dan amalan hidup setiap warganegara Malaysia. pembangunan negara dan pembinaan negara bangsa. Idea utama pembentukan sebuah negara berkaitan dengan masyarakat.Pengenalan Kepada Kenegaraan|2 Berdasarkan soalan-soalan diatas. Sehubungan itu. Sebuah kerajaan yang teratur dan dapat mengawal hal-ehwal dalam negeri. sosial. Istilah ”kenegaraan” secara umum adalah membincangkan berkaitan dengan hal-ehwal sesebuah negara. pulau seperti Kalimantan itu bolehkah diiktiraf sebagai sebuah negara? Jelaskan. Tuliskan satu atau dua ayat sendiri. . kursus ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah Malaysia. Oleh itu bolehlah kita katakan bahawa Kenegaraan Malaysia adalah satu usaha untuk memberikan bukan sahaja kefahaman tentang latar belakang sejarah negara tetapi ia juga merangkumi:   pembinaan negara bangsa Malaysia itu sendiri. kita dapati bahawa sebuah negara itu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut: abcdSempadan yang tertentu. apakah yang dimaksudkan dengan sebuah negara? Pada pendapat anda. politik. Penduduk. ekonomi dan sejarah negara berkenaan misalnya Malaysia.

Badan Pemerintahan (Eksekutif) Kabinet yang terdiri daripada menteri-menteri yang dipilih daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Konsep-konsep Asas Terdapat beberapa konsep penting yang perlu diberikan perhatian dalam kursus ini sebagaimana dibincangkan di bawah. Kedaulatan dan menjadi ahli ASEAN dan PBB. Contoh yang Malaysia dan Thailand daripada Perlis hingga Kelantan. . Penduduk.Pengenalan Kepada Kenegaraan|3 ISI KANDUNGAN 1. Pada peringkat Persekutuan terdapat 3 badan kerajaan. teratur Diiktiraf oleh semua negara dunia d. Konsep Kenegaraan Huraian Kenegaraan adalah mengambil konsep dari kata akar negara atau konsep negara Konsep negara menurut undang-undang antarabangsa ialah sesuatu masyarakat politik atau negeri layak dianggap sebagai sebuah negara sekiranya mempunyai ciriciri seperti berikut: a. c. Jumlah penduduk 27 juta orang. Sebuah kerajaan yang Dipilih melalui pilihanraya. Kerajaan Konsep kerajaan dalam erti kata yang sebenar merujuk kepada fungsi-fungsi yang terlibat dalam pengurusan dan perjalanan hal ehwal sesebuah negara. b. iaitu: a. Sempadan tertentu.

Raja Berperlembagaan Negara bangsa Halangan yang paling besar dalam Rusuhan kaum. Majlis tempatan. berambut hitam dan sebagainya. Istilah ras adalah merujuk kepada keturunan atau fizikal seseorang. sederhana tinggi. Sistem-sistem kerajaan yang terdapat di dunia pada hari ini boleh dibahagiakan berasaskan: a. Kabinet. c. India dan kadang-kadang kacukan antara ras tersebut. Mahkamah-mahkamah Atasan dan Rendah. Ras Etnik Dapat dilihat daripada perbezaan budaya Budaya etnik Cina tidak sama . konteks Malaysia ialah membentuk perhubungan kaum tanpa mengira bangsa Dharurat 1948-1960. Keadaan yang berbeza pula jika dia dari keturunan lain seperti Cina. Mahkamah Rendah seperti Mahkamah Sesyen dan Majistret. Pembahagian kuasa kerajaan antara kerajaan pusat dengan Contoh-contoh institusi dan agensi kerajaan-kerajaan negeri atau ini ialah Parlimen. Jika seseorang itu Melayu maka dia akan mempunyai ciri-ciri kemelayuan dari segi ras nya seperti berkulit sawa matang. Mahkamah yang terdiri daripada Mahkamah Tinggi. Badan Perundangan (Legislatif) Parlimen yang terdiri daripada dua dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. dan Raja-raja. Kewujudan atau ketidakwujudan raja. bangsa Malaysia. b.Pengenalan Kepada Kenegaraan|4 b. Kementerian dan Jabatan. Peristiwa 13 dan akhirnya kelahiran satu bangsa iaitu Mei 1969. Badan Kehakiman (Judisiari) Sistem Kerajaan Sistem kerajaan merangkumi institusiinstitusi dan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk menggubal dan melaksanakan dasar-dasar negara.

Masyarakat Masyarakat secara definisi nya adalah satu kelompok manusia yang berbeza dari kelompok lain dari segi kepentingan bersama. bahasa dan adat kebebasan di antara bahagian dalam sistem sosial. Ciri-ciri . manakala hubungan dalam kelompok lebih berbentuk primary. penyertaan dalam perhubungan yang mempunyai ciri khusus. Konsep masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut: • • Majmuk Tinggal di negeri wilayah tertentu. resam yang tersendiri.Wujudnya autonomi atau kebudayaan.Peri mustahaknya paksaan dan saling bergantungan dari segi ekonomi sebagai dasar Hubungan di antara kelompok lebih integrasi. utama dalam masyarakat ini ialah konflik. golongan tertentu. daripada pelbagai kaum yang mempunyai . dengan budaya etnik Tamil.Pengenalan Kepada Kenegaraan|5 dan adat resam. Berkongsi budaya.Kepelbagaian Kebudayaan. masyarakat majmuk terdiri kelompok yang berlainan. percanggahan dan paksaan. segmental. utilitarian. Menurut Ting Chew Peh.Ketiadaan konsensus nilai. etnisiti atau rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu bermakna wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya berasa disatukan dengan satu sejarah. penyertaan dalam institusi yang dikongsi bersama. Menurut . dan mengamalkan budaya yang sama. undang-undang. serta organisasi yang dikongsi bersama misalnya Malaysia. dan mempunyai adat resam. Masyarakat dikatakan majmuk apabila ia Menurut Van Den Berghe terdiri daripada pelbagai kelompok ras masyarakat majmuk mempunyai atau etnik yang berlainan daripada di ciri-ciri berikut: bawah satu sistem pemerintahan. . .Dominasi politik oleh satu bercorak secondary. . . nilai sikap dan tingkah laku yang sama. agama. atau Sebagai satu komuniti tertentu yang tinggal di sebuah negeri atau wilayah.Wujudnya konflik di antara Furnivall.

kepercayaan.Diperturunkan dari kesenian. budaya kebendaan (materialism) ii. Budaya mempunyai perhubungan yang rapat dengan tamadun kerana budaya yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. komunisme. Politik memainkan peranan penting dan dalam konteks kenegaraan. undang-undang.Dikongsi bersama (shared). Konsep dan teori Peradaban Tamadun atau peradaban manusia itu merupakan satu peringkat pencapaian budaya yang lebih tinggi atau maju. akhlak. mewujudkan satu sistem kehidupan.Bersifat dinamis serta kreatif. dan lain-lain keupayaan serta . Di sosialisme dan fasisme. kebiasaan yang diperolehi oleh manusia . Pilihanraya adalah sebahagian daripada proses pemilihan yang akan menentukan pihak yang berkuasa dan membentuk kerajaan. resam. pentadbiran dan kuasa. adat generasi ke generasi. politik adalah berhubung dengan pemerintahan.Pengenalan Kepada Kenegaraan|6 Kebudayaan Definisi kebudayaan ialah keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dapat yang kompleks yang terkandung di dikenal pasti adalah: dalamnya pengetahuan. . . Ideologi membawa maksud idea-idea Misalnya nasionalisme. sebagai anggota masyarakat.Menggambarkan nilai dan identiti kelompok. Malaysia ideologi yang diamalkan adalah Rukun Negara yang dibentuk bagi melahirkan semangat perpaduan ke arah pembinaan negara bangsa. . iaitu: i.Dipelajari (learned). . Untuk melihat tahap pencapaian tersebut biasanya dilihat dari dua aspek.1: Konsep-konsep Asas Kenegaraan 2. Ideologi Politik Jadual 1. budaya bukan kebendaan (non-material) . yang disusun secara teratur untuk kapitalisme.Menyediakan kerangka rujukan bagi satu-satu masyarakat .

1995:5). Perubahan adalah unsur penting dalam tamadun Seperti yang kita sedia maklum. falsafah. dan menggambarkan tahap pencapaian teknologi. Al-Marbawi mendefinisikan tamadun dengan kehalusan adat (Ahmad Zaki. undang-undang. sistem keluarga. Pembinaan sifat seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima. kemahiran dan ilmu pengetahuan yang merupakan usaha manusia bagi mengisi kehidupan. Budaya kebendaan tersebut berasaskan: i. nilai. tidak akan ada tamadun jika masyarakat atau sesuatu kaum itu tidak berubah. halus perangai dan kelakuan (ibid:5). Budaya Bukan Kebendaan (non-material) Merupakan segala sesuatu yang bukan benda yang tidak dapat dipegang tetapi dapat dilihat dan dirasa (Rohana Yusof.Pengenalan Kepada Kenegaraan|7 Senaraikan tiga ciri budaya tinggi (kebendaan) dan tiga ciri budaya rendah (bukan kebendaan). . iii. peralatan yang dihasilkan itu bersesuaian dengan kehendak hidupnya. kepercayaan. Bentuk atau elemen budaya jenis ini ialah seperti pengetahuan. ii. Ia mencerminkan paras pencapaian peradaban atau tamadun bagi sesuatu masyarakat. akhlak dan sebagainya. Tamadun yang dimaksudkan oleh beliau bercirikan Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah tentu mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri-ciri kehidupan bertamadun. 1997: 77). Manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama. Perubahan bukanlah hanya merujuk kepada kemajuan tetapi juga dari aspek kemunduran atau kemerosotan keseluruhan atau dalam bidang-bidang tertentu. Ini kerana tamadun berasal dari kata madana yang bererti berkelakuan seperti kelakuan orang pekan. Budaya Kebendaan (material) Merupakan peralatan yang dihasilkan oleh anggota masyarakat yang boleh dilihat dan disentuh. kepada sumber-sumber yang boleh didapati daripada alam sekelilingnya.

kehidupan duniawi atau akal manusia. tetapi pada nilai Rabbani. Namun begitu dari perspektif agama Islam.2: Masjid di Kampong Duyung.Pengenalan Kepada Kenegaraan|8 Perubahan-perubahan yang berlaku terhadap budaya kebendaan dan bukan kebendaan boleh kita lihat hasil daripada peninggalan bangunan dan barangan tamadun silam.1983:115). Umpamanya.2 di atas menggambarkan kemajuan teknologi dan seni bina hasil daripada interaksi pelbagai budaya. masjid adalah gambaran tahap tamadun kebendaan yang tinggi dan pada masa yang sama ianya menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. nilai yang ditentukan oleh Allah (Sidi Gazalba. Bagaimanakah cara kita mengukur dan menilai perubahan yang berlaku? Bagi pihak yang berpegang kepada kebendaan maka ukuran perubahan itu dilihat daripada benda. Melaka Menara masjid pada gambar 1. Kuala Lumpur yang pada suatu ketika dahulu dipenuhi hutan belantara berubah menjadi sebuah kota raya yang besar. perubahanperubahan tidak meletakkan ukuran kepada benda. Jelaskan. Sebagai contoh. . Gambar 1.

orang-orang Barat cenderung untuk memikirkan bahawa masyarakat Islam sebagai kumpulan manusia yang memandang ke belakang. it feeds on poverty and discontent … Islam spreads across the globe that can be colored green on the television map in the same way that the communist countries used to be colored red’. .kerana bertambahnya penduduk. Pandangan Sarjana-sarjana Barat terhadap Islam-Timur Kita sedia maklum. it’s scary. Pengarah Program Keselamatan Amerika Syarikat pula membuat tanggapan yang begitu negatif terhadap Islam. . 1983:116117). ditindas oleh agama dan diperintah secara tidak berperikemanusiaan.Pengenalan Kepada Kenegaraan|9 Berdasarkan gambar 1. Faktor dalaman: . dan . berikan bukti-bukti yang boleh dijadikan alat untuk mengukur tahap pencapaian tamadun? Selain itu ada 2 faktor penting yang menyebabkan berlaku perubahan (Sidi Gazalba. . iaitu: . David Ignatius menggambarkan bahawa: ‘It’s big.terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Faktor luaran: . . it’s anti-western. b.peperangan. dan .2 di atas. Mereka beranggapan demikian dengan membandingkan tamadun Barat-Islam di mana sistem demokrasi-sekular menjadi landasan kemajuan tamadun Barat. Manakala Peter Rodman.penemuan baru. (dalam PEMIKIR April-Jun 1998: 82).kerana lingkungan alam fizik di sekitar manusia. Seorang pemikir serta penulis terkenal Barat. a.perselisihan dalam masyarakat.perpindahan agama.pengaruh daripada kebudayaan masyarakat lain.

Pandangan negatif ini pada anggapan pengkaji Barat adalah: i. malah apabila para anggota peradaban-peradaban lain itu dimodenkan maka mereka juga sekali gus telah dibaratkan. dan barangan konsumer Amerika semakin lama semakin diminati dengan penuh ghairah oleh penduduk setiap negeri. akibat daripada ideoligical vacuum yang ditinggalkan oleh kejatuhan ideologi Marxism dengan tamatnya Perang Dingin. akibat social frustration yang berkait dengan kesempitan hidup dan kejatuhan ekonomi di kebanyakan dunia Islam. terutamanya budaya popular Amerika. Arnold Toynbee pula melihat faktor cabaran merupakan faktor penting yang membawa kepada pembinaan tamadun. lalu meninggalkan nilai. Melalui tesis ‘coca-colonization. Spencer pula menjelaskan kelahiran tamadun itu juga sama seperti kehidupan manusia yang berakhir dengan tua dan kematian. rasuah dan meninggalkan ajaran agama. wayang gambar. 2. Kemunculan sesebuah tamadun itu dirangsang oleh beberapa faktor antaranya: 1. b. April-Jun.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 10 ‘Islamist radicalism is profoundly anti-Western…It rejects not only the bad things about the West but the good things…’(Ibid:83). Oleh kerana itu beliau bersetuju dengan pendapat lain-lain sarjana bahawa tamadun juga boleh diibaratkan sebagai benda bernyawa. remaja. muzik pop. mendakwa bahawa budaya popular Barat. berseronok. misalnya Kutub Utara dan Kutub Selatan yang terpaksa menghadapi tahap suhu beku yang tinggi. 1977): a. TAMADUN ADA HAYATNYA Sarjana-sarjana Islam dan Barat bersetuju bahawa sesebuah tamadun itu ada hayatnya. Samuel Huntington menyatakan sebanyak lebih 20 buah tamadun yang pernah wujud di dunia ini. tua dan mati. . institusi dan adat resam tradisional mereka dan menerapkan unsur-unsur yang terdapat di Barat. pakaian. Ibn Khaldun bermula dengan semangat assabiyah lalu berkembang sampai ke puncak. sudah tersebar ke seluruh dunia: makanan. Beliau juga bersetuju tamadun akan melalui tahap-tahap yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun dan Spencer. Pada tahap tersebut tamadun sedang mengalami kehidupan mewah. Namun hanya lapan buah sahaja yang masih tinggal pada masa kini. Barat bukan sahaja telah memimpin dunia menjadi masyarakat moden. ii. dewasa. 3. iaitu lahir. Namun cabaran-cabaran yang melampau yang tidak dapat diatasi oleh manusia akan menghalang kewujudan tamadun. Itulah mulanya kemerosotan dan membawa kepada kehancuran tamadun. Samuel Huntington berpendapat budaya Barat merupakan budaya dunia yang terjelma dalam dua bentuk (Pemikir.

puncak dan jatuh. Kewujudan negara-negara kota Melayu pada ketika itu boleh dibahagikan kepada dua jenis iuaitu maritim dan agraria. Kemunculan tamadun India dan China lalu berinteraksi dengan Alam Melayu telah membawa perubahan di negara-negara kota dan maritim tersebut. Perubahan daripada nomad kepada menetap dan seterusnya kemunculan teknologi pertanian Pada awal abad pertama Masihi.Coedes berlakulah ”pengindiaan” atau ”penghinduan”. Contoh negara kota maritim ialah Srivijaya dan Melaka. Tetapi kejatuhannya itu diganti oleh dinasti yang baru dan meneruskan pembinaan tamadun sebelumnya. Namun begitu pengaruh tamadun India lebih tinggi dan menurut G. Pada tahap akhir. sebelum sesebuah negara itu wujud. mereka mempercayai wujudnya konsep kitaran dinasti yang dapat menggambarkan tamadun lahir. ia harus melalui beberapa proses utama iaitu: 1.2. . Ibn Khaldun yang menulis Muqaddimah pada abad ke-14 menjelaskan sesebuah tamadun itu melalui tiga tahap utama. tamadun tersebut akan mengalami kemusnahan. Alam Melayu telah mulai mengalami pertembungan dengan tamadun India dan China. Kemuncak Tahap Awal Kemerosotan Rajah 1. Teknologi pelayaran yang canggih pada masa itu dikuasai oleh orang-orang China dan India mampu belayar lebih jauh dan membawa kargo dan tentera dalam jumlah yang besar.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 11 Pada masyarakat China. Manakala contoh negara kota agraria ialah Angkor dan Ayuthia. Teori Kitaran Tamadun Ibn Khaldun Hubungan antara tamadun dan kenegaraan Tahukah anda.

2. Oleh kerana mereka perlu mengeluarkan komoditi tersebut pada paras yang maksimum. melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Ini berlaku melalui revolusi perindustrian pada abad ke-18 di Eropah Kesan daripada revolusi perindustrian tersebut. Sejak itu Alam Melayu telah menjadi rebutan penjajah-penjajah Barat antaranya Sepanyol. Portugis menakluk Melaka pada 1511. maka Alam Melayu dibahagi kepada kawasan masing-masing. China. Portugis mencemburui kehebatan pelabuhan Melaka tambahan pula Melaka adalah negara Islam. Alam Melayu turut dijajah dan pada tahun 1824. kerajaan Melayu Melaka bebas daripada ancaman Siam. Para pedagang India. Lebih 400 tahun lamanya Alam Melayu dijajah oleh Barat dan Jepun. Bugis dan para pedagang Islam yang menaungi pelabuhan Melaka. kelapa dan kemudiannya getah. Maka bermulalah pembentukan masyarakat majmuk di Alam Melayu. Pertambahan penduduk menyebabkan manusia menjadi kreatif bagi memenuhi keperluan masing-masing. Negara kota Melaka yang merupakan pelabuhan entreport utama di sebelah Timur. Teknologi yang simple seperti membajak menggunakan kerbau diganti oleh traktor. Tamadun Melayu-Islam mulailah mengalami proses transformasi hasil daripada interaksi dengan lain-lain kaum yang berasal dari tamadun India. malah telah menyekat penyebaran agama Islam dan bahasa Melayu ke seluruh Alam Melayu. . telah membantu Berdasarkan kajian yang pernah dibuat oleh seorang sarjana Barat. Penjajahan Barat bukan sahaja membantutkan pembinaan tamadun Melayu. Tamadun Melayu turut mengalami perubahan. lalu mereka membawa masuk orang-orang Cina dan India. Melaka menjadi pusat utama penyebaran agama Islam. Belanda dan Inggeris. terangkan kehebatan teknologi kapal-kapal pengangkut yang pernah dibina oleh China pada abad ke-15? Agama Islam turut sampai ke Alam Melayu pada kira-kira abad ke-13 Masihi. Jawa. Beri pandangan anda. Inggeris terutamanya mengeksploitasi komoditi utama Malaysia iaitu bijih timah.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 12 Laksamana Cheng He telah membawa armadanya ke Melaka. maka negara-negara Barat berlumbalumba mencari tanah jajahan terutamanya di Timur. tamadun China dan tamadun Barat.

Justeru. akan membolehkan Malaysia mencapai wawasan yang telah dirangka oleh para pemimpin kita. 3. Malah kedua-dua aspek boleh dibincang sekaligus. . Semangat yang ada sebelum kita merdeka adalah kedaerahan. Peluang pendidikan yang terbuka luas dan rakyat yang rajin berusaha. Semangat nasionalisme dan keinginan untuk mencapai kemerdekaan telah berjaya menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik itu. Semangat inilah yang telah menyatukan rakyat Tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia membebaskan negara daripada penjajahan Inggeris. pihak penjajah telah membawa masuk jentera dan teknologi pertanian dan perindustrian. Kemajuan yang cepat berlaku kerana Malaysia tidak menolak pembangunan. Ketika Malaysia diancam oleh Indonesia. Dari segi ekonomi diperkenalkan pula ekonomi sara diri dan ekonomi laissez faire. Malaysia muncul sebagai sebuah negara industri dan diharapkan menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 nanti. kenegerian.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 13 Bagi mempercepatkan pengeluaran. Proses pemodenan dan pembandaran mulai berlaku di Alam Melayu. perkauman dan diskriminasi. Bandar-bandar baru wujud dan diikuti oleh pembinaan jalan-jalan raya dan jalan keretapi bagi mempercepatkan penghantaran bahan komoditi tersebut keluar negara. unsur utama untuk membina sebuah tamadun dan juga negara bangsa adalah semangat assabiyah seperti yang diperkatakan oleh Ibn Khaldun. Pembangunan dan teknologi yang dibawa dari negaranegara maju dapat digunapakai kerana melalui dasar pembangunan insaniahnya teknologi-teknologi yang dibawa masuk itu telah diadaptasi sesuai dengan keperluan Malaysia. Perubahan berikutnya ialah teknologi moden Melalui dasar-dasar pembangunan yang positif. Sehubungan itu adalah sukar untuk menyatukan semua rakyat menentang penjajah pada masa itu. Begitu juga apabila unsur perkauman menjadi mainan pembangkang hingga tercetus peristiwa berdarah 13 Mei 1969. semangat assabiyahlah yang berjaya menyatukan rakyat untuk memulihkan negara daripada kemusnahan. Inggeris juga mewariskan sebuah masyarakat yang sangat kompleks iatu masyarakat majmuk. Malaysia khususnya mewarisi kemajuan dan pembangunan yang ditinggalkan oleh Inggeris. Berdasarkan perbincangan tadi. Beberapa usaha pembebasan tanah air daripada penjajah telah gagal kerana tidak adanya semangat assabiyah. pembandaran dan pemodenan. isu-isu ketamadunan dan kenegaraan sebenarnya tidak banyak perbezaan. rakyat Malaysia telah bersatu dan akhirnya kita berjaya menentang ancaman tersebut.

Budaya 5. . 7. Jika merujuk kepada teori kitaran. 6. kebudayaan. Teori Kitaran 7. huraikan ciri-ciri sesebuah negara yang anda faham. negara Malaysia berada pada tahap mana dalam kitaran Tamadun? Pada penilaian anda apakah akan berlaku kepada Malaysia dalam 50 tahun lagi? RUJUKAN Abdul Rahman Embong. masyarakat dan masyarakat majmuk. Bab ini juga cuba melihat dari perspektif ketamadunan dan melihat bagaimana proses pembangunan negara ada kaitan dengan perubahan yang berlaku dalam pembinaan sebuah tamadun yang cemerlang dan gemilang di masa akan datang. Tamadun 3. Ras LATIHAN 1. Perubahan 4. Interaksi 8. ras. Bincangkan konsep pembinaan negara bangsa negara Malaysia. Negara-bangsa Proses dan Perbahasan. Dengan memilih sebuah negara yang anda minat. etnik dan bangsa. Bangsa 6. Bincangkan secara mendalam kebaikan dan kekurangan negara bangsa. buatkan perbandingannya dengannya dengan merujuk kepada ciri-ciri Kenegaraan tersebut. ideologi dan politik. Dengan mengambil contoh Malaysia. Unit ini memperkatakan konsep-konsep penting dalam melihat dan memahami kursus Kenegaran Malaysia seperti konsep kenegaraan. 5. 3. Bangi: Penerbit UKM. Edisi Kedua. Etnik 7. (2006).P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 14 RUMUSAN Unit ini merupakan unit yang penting dan telah memberikan gambaran khas tentang kursus yang akan dijalankan nanti. negara bangsa. sistem kerajaan. Pada pandangan anda bagaimanakah negara Malaysia akan dapat diperkuatkan? Bincangkan. 2. 4. KATA KUNCI 1. Teknologi 6. Kaitkan tamadun dan teori kitaran dalam pembinaan tamadun. Kenegaraan 2.

Andy (1983). . Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia. (1997). Azizan Baharuddin dan Zaid Ahmad (editor). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Bhd. Selangor: Macmillan Pub (M) Sdn. Jawan. Pertembungan Tamadun dan Order Baru. Kuala Lumpur: ITNMB. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zainal Abidin bin Abdul Wahid (1996). Sejarah Malaysia. Serdang: Universiti Putra Malaysia. (2009). Samuel Huntington (terjemahan).P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 15 Asnarulkhadi Abu Samah dan Jayum A. Sejarah Malaysia 1400-1963. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Malaysia:Warisan dan Perkembangan. Osman Bakar. Lotfi Ismail (1975). Kenegaraan Malaysia. (2007).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful