Apa itu akhlak?

Menurut bahasa: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama daripada perkataan (al-khuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. Menurut istilah: Antara definasi akhlak menurut istilah ialah: sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali radiAllahu anhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syara dan aqal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. Pengertian Akhlak menurut Islam Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua-dua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tata nilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (ridwaanullah). Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha

membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar. Skop dan ruang lingkup akhlak dalam Islam Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad), betul dan salah (true and false). Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk, betul dan salah, benar dan palsu itu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, betul atau salah, benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Ada yang menjadikan kebendaan, harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan, ada yang mencari nama dan kemasyhuran. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut, sebaliknya bersifat zuhud di dunia; memadai dengan kehidupan yang sederhana. Mereka lebih menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa aliran di dalam memahami akhlak. Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama, tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia. Oleh itu, tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut, itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak, iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk, dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya

di dunia ini. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu, apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan, detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar, sama ada hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya, semuanya mengandungi nilai akhlak. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: Dilakukan dengan sedar dan niat. Dilakukan denganikhtiar sendiri. Melakukannya dengan sengaja, tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. DEFINISI ± AKHLAK Disini saya akan menerangkan definisi akhlak dari pelbagai sudut iaitu; Mengikut Kamus Dewan ;ia bermaksud budi pekerti,kelakuan,watak,pengetahuan berkaitan kelakuan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Mengikut Mafhum kata-kata Aishah yang dirumus dari sabda Nabi Muhammad s.a.w berkaitan akhlak Baginda: Seterusnya mengikut Istilah ; segala tingkah laku perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan,apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang setelah tingkah laku diamalkan sekian lama dan diterima masyarakat sebagai sebahagian dari cara hidup Menurut Islam pula ia beerti³satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah³.

DEFINISI ± MORAL Seterusnya saya akan menerangkan definisi moral.Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral.Moral terbahagi kepada dua iaitu : a. Baik; segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. b. Buruk; tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturan-peraturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu.Dorothy Emmet(1979) mengatakan bahawa manusia bergantung kepada tatasusila, adat, kebiasaan masyarakat dan agama bagi membantu menilai tingkahlaku seseorang Akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan fenomena keimanan seseorang Islam. Sebagaimana maksud hadis : Rasulullah telah ditanya oleh seseorang: ³Siapakah orang mukmin yang paling afdhal mempunyai kelebihan imannya? Jawab baginda: Orang yang paling baik akhlaknya´. Terdapat beberapa hadis yang ada kaitan dengan kenyataan akhlak Islam.Maksud Hadis: ³Apakah Ad-Din itu Rasulullah? Ad-Din itu ialah akhlak yang baik´. Akhlak Buruk pula disebut juga sebagai akhlak yang keji / mazmummah. Antara Akhlak mazmummah ialah; menyekutukan Allah ,bohong / dusta, takbur, dengki, khianat, bakhil, marah dan sifat-sifat tercela yang lain yang bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. SIFAT KEJI Saya akan meneruskan pembentangan dengan menghuraikan beberapa sifat keji yang amat ditegah.Pertamanya ialah bohong.Bohong sangat terkutuk dalam pandangan Islam.Ia merupakan pokok kepada bermacam-macam akhlak yang buruk, yang merugikan diri pendusta itu sendiri dan masyarakat.Dalam Islam, sifat dan tabiat suka berdusta boleh membawa kepada Munafiq (beerti lahir seseorang itu berbeza dengan batinnya. Orang yang berpura-pura beriman padahal hatinya penuh bertentangan dengan sifat lahirnya). Seterusnya ialah takbur.Ia bererti merasa dirinya besar dan mulia serta melebihi

orang lain.Orang yang bersifat takbur selalu merasa dirinya lebih,disamping memandang orang lain serba rendah.Selalunya sikap takbur yang ada pada diri seseorang dapat melindungi dirinya daripada menyedari kelemahan diri sendiri atau untuk melihat kemuliaan orang lain.Rasulullah s.a.w bersabda; ³Takbur itu ialah menolak kebenaran dan menghina yang lain´. Islam meletakkan takhbur dalam 3 arah iaitu: 1. Takbur kepada Tuhan 2. Takbur kepada Rasul 3. Takbur kepada Manusia. Dengki juga merupakan salah satu sifat keji.Dengki / hasad daripada perkataan Arab bermaksud rasa tidak senang hati atas kesenangan dan nikmat yang diperolehi dari orang lain,di samping berusaha menghilangkan kesenangan itu daripada orang tersebut. Sifat sama ada maksud berpindah kepadanya atau s.a.w berpesan maksudnya: ³Jauhkan dirimu daripada dengki oleh kerana sesungguhnya dengki itu memakan kebajikan seperti api memakan kamu´. Disini saya nyatakan ciri-ciri akhlak islamiah iaitu; 1. Bersifat mutlak dan menyeluruh 2. Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan 3. Bersifat sederhana dan seimbang 4. Mencakupi suruhan dan larangan 5. Bersih dalam perlaksanaan 6. Keseimbangan. NILAI SEKULAR Seterusnya mengenangi Nilai Sekular.Nilai Sekular terbahagi kepada 2 iaitu; 1. Nilai Moral Keagamaan Nilai ini adalah berdasarkan asas kepercayaan terhadap Allah, kepercayaan terhadap Allah, kepercayaan kehidupan akhirat, sesuai dengan dasar Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis.Nilai juga adalah suatu nilai yang objektif atau mutlak dan tidak berubah, tanpa mengambil kira faktor masa, tempat dan juga siapa yang mengamalkannya. Nilai keagamaan inilah nilai akhlak yang diwajibkan ke atas penganut Islam supaya menbentuk kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Kitab suci Al-Quran 2. Aliran Hedanisme. Hadis-hadis Rasulullah 3. Akal fikiran ulama¶. Golongan Sekular berpendapat baik atau buruk adalah persoalan yang termasuk dalam konsep falsafah moral. 4.mypendidik. Spinoza.sumber akhlak Islam hendaklah berdasarkan 3 sumber berikut. Aliran Rationalisme. Penganut-penganut moral sekular sengaja memperkecilkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Aliran Evolusionisme. 2. berdasarkan ilham atau kekuatan batin seseorang. Aliran Tradisionalisme. 1. berdasarkan baik jika menjadi kebiasaan dan buruk jika menyalahi kebiasaan. Nilai Moral Sekular Ia bukan merupakan nilai akhlak atau moral agama. jika sebaliknya.kelakuan.2. Imam Al-Ghazali menegaskan . tingkahlaku.php?name=News&file=article&sid=30 4 PENGERTIAN AKHLAK Menurut bahasa: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama daripada perkataan (al-khuluqu) bererti tabiat.Ia menolak kebimbingan Tuhan dan bercorak keduniaan semata-mata. yang melahirkan berbagai-bagai aliran antaranya. 5. 1. http://www. berdasarkan pertimbangan baik kiranya membahagikan kebahagiaan dan buruk. Aliran Intuitionisme. perangai.Akal fikiran ulama¶. 6.net/portal/modules.Hadis-hadis Rasulullah . Malah mereka menganggap agama sebagai milik peribadi yang harus disimpan dan tidak boleh dihubungkan dengan kehidupan umum manusia. berdasarkan perbuatan moral itu tumbuh dan kembang secara beransur-ansur menuju Idealisme yang menjadi tujuan hidup. . .Kitab suci Al-Quran .sumber akhlak Islam hendaklah berdasarkan 3 sumber berikut. Imam Al-Ghazali menegaskan . berdasarkan kekuatan akal yang dianuti oleh Plato. Hegel dan lain-lain 3.

Apabila dirujuk kepada kejadian manusia. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta. ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering). menurut undang-undang yang tepat. dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. penelitian dan paksaan.matuah. dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. ia dinamakan akhlak yang buruk. sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. adat kebiasaan. silih bergantinya siang dan malam. (Ali-Imran:190) Menurut istilah: Antara definasi akhlak menurut istilah ialah: sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran. alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. (Al-Qalam:4) Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian . ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah. bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk. Ibn Miskawaih. Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. ciptaan. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi . dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syara dan aqal. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami. Perkataan (alkhulq) ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada dua tempat sahaja. ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (alkhalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia. malah ia juga bereti agama itu sendiri. Imam Ghazali radiAllahu anhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. tersusun rapi. tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi.

dengan jin dan juga dengan alam sekitar. Mereka lebih menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak.pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang . Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Kedua-dua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai. Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama. benar dan palsu itu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. betul dan salah. Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk. betul atau salah. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan. harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. betul dan salah (true and false). SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad). hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (ridwaanullah). kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa aliran di dalam memahami akhlak. kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu. dengan malaikat. manusia sesama manusia. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut. sebaliknya bersifat zuhud di dunia. Dengan kata lain. akhlak ialah suatu system yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu. memadai dengan kehidupan yang sederhana. Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. ada yang mencari nama dan kemasyhuran. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini. Ada yang menjadikan kebendaan. manusia dengan haiwan. Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah.

Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. Dilakukan denganikhtiar sendiri. Oleh itu. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. moral berasal daripada bahasa lati moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL Menurut istilah. baik. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. perangai dan . sama ada hubungan dengan Allah.seharusnya dicapai oleh manusia. hubungan dengan alam sekitar. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. semuanya mengandungi nilai akhlak. hubungan sesama manusia. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: Dilakukan dengan sedar dan niat. kehendak. Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut. tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. atau buruk. budi pekerti dan perangai. salah. Melakukannya dengan sengaja. Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. perangai. iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. politik. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu. Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menetukan batas-batas dari sifat. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. ekonomi. pendapat atau perbuatan secara layak dapat diaktakan benar. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa.

Oleh itu. tingkah laku. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. Apa yang penting ialah seseorang itu ialah . bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia. Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama. tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy.sebagainya. masyarakat. tatasusila dan budi pekerti. perilaku. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia. pada sesuatu kumpulan. subjektif dan temporal. membina insaniyyah. ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran.. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku). Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya. Islam sebagai agama yang syumul. menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. tentang ketinggian budi dan rohaniah. Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. komprehensif dan sempurna. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. Nilai-nilaian bersifat relative. Secara harfiahnya. Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan oandangan umum dalam sesuatu kumpulan. pada sesuatu masa dan tempat tertentu. Oleh itu. antaranya lain: Beriman kepada Allah Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat Keadilan syara Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai. suasana dan tempat. masyarakat.

moral dan etika. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung.sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. baik alam realiti mahupun alam ghaib. . Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbautan dan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan AsSunnah. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masing-masing. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. (AlQalam:4) dasar akhlak Islamiyyah terkandung di dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim. Perilaku dan car hidup Rasulullah itu menjadi ikutan dan contoh tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia baik jasmani mahupun rohani. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adapt kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat.

dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah. Sesungguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah yang paling baik Deennya. pangkat. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini. manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut. perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadeeth-hadeeth Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan kedudukan akhlak sebagai: Sesunguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidang-bidang kehidupan manusia. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan. Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri. Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan. jasmaniyyah danaqliyyah. CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIYYAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak. dan masa. warna kulit. tidak boleh dipinda atau diubahsuai. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam. tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul. Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah sederhana. tempat. Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia. bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah Deen itu? Baginda menjawab: Akhlak yang baik. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semua aspek kemanusiaan rohaniyyah. Ertinya untuk mencapai suatu .Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam.

http://gudangilmu-uang-amal.html KEPENTINGAN AKHLAK Akhlak adalah salah satu cabang yang penting dalam Islam.terkinja-kinja sana sini.Para rasul yang diutuskan di atas muka bumi ini membawa dua tugas penting iaitu menyuruh manusia menyembah Allah yang Esa dan memimpin manusia ke arah akhlak yang mulia.main judi.blogspot.Adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan "Yang penting dalam hati. Rasulullah SAW telah bersabda " "yang bermaksud "Iman orang mukmin yang paling sempurna ialah orang yang mempunyai akhlak yang paling baik di antara mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda dengan maksudnya"Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah."Begitu juga di dalam buku Mengapa saya menganut Islam.matlamat. Hubungan akhlak dan akidah.luaran tak penting"Ini adalah kefahaman yang salah.ayam pun tak rembat anak sendiri dan macam-macam lagi le yang kalau ditulis kat sini tentang akhlak buruk orang Islam hari ni takkan habis. cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam.karangan Fathi Yakan menjelaskan kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia dunia dan akhirat serta hubungan di antara akhlak dan akidah dan hubungan di antara akhlak dan ibadah."Begitu juga Nabi pernah ditanya tentang 'Apakah itu kecelakaan'.Sebab itu kita lihat ramai dikalangan orang Islam hari ni tak tutup aurat.kalau tutup pun macam tak tutup je. Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara.fitnah sana bohong sini.maka nabi menjawab kecelakaan itu ialah iaitu akhlak yang buruk.iman yang baik dan sempurna akan terpancar melalui akhlak yang baik dan hebat.hasad dengki.com/2009/05/konsep-akhlak-dalamislam_24.zina macam binatang kaki empat.tak sembahyang.Justeru itu. . dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri.

Pada hakikatnya masalah yang membelenggu umat Islam kat Malaysia ni masih tak pernah selesai http://yusmialfaruqi. Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan 5.Jumhur ulama' dah sepakat bahawa tidak dibenarkan bertaklid dalam perkara aqidah.Saya rasa pemimpin kita tak serius tentang keruntuhan akhlak dan aqidah yang berlaku hari ni.html Akhlak Satu sistem menilai tindakan zahir & batin manusia Mencakupi pemikiran. Bersifat sederhana dan seimbang 4. perasaan & niat di hati manusia (hubungan manusia dengan Allah.blogspot.com/2009/02/kepentingan-akhlak. r -c r a Islamiah 1.Itulah sebabnya.cerita pasal derhaka pada manusia tapi derhaka pada Allah buat tak tau je.Jangan setakat taklid saja tapi tak faham pun kenapa mereka mesti sembah Allah yang Esa.Bagi kefahaman yang jitu kepada anak-anak kita di sekolah dan universiti.Mereka ni sibuk cerita pasal politik tak habis-habis. Bersifat mutlak dan menyeluruh 3.cerita pasal lompat sana sini. Mencakupi suruhan dan laranga KEPENTINGAN AKHLAK Peranan Akhlak Dalam Kehidupan . manusia dengan manusia & manusia dengan makhluk lain) Ditentukan oleh Allah swt melalui alQuran dan tunjuk ajar oleh Rasulullah saw .kita kena kuatkan dan kukuhkan aqidah.

lahirlah modal insan tanpa harga diri & akhirnya membentuk masyarakat keruntuhan Peranan Akhlak Dalam Kehidupan Keluarga Keharmonian ahli keluarga berpersonaliti & mulia & berakhlak tinggi Kebahagiaan akhlak baik(ahli keluarga).t (surah Al-Araf ayat 179) bermaksud." akhlak berperanan penting dalam kehidupan setiap insan tanpa akhlak. Kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. : ³orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya.w pernah bersabda bahawa.a. tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayatayat Allah dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Individu tidak mempunyai nilai akhlak tidak boleh dianggap sebagai individu baik & mulia walau mempunyai pendidikan. tindaktanduk dan tanggungjawab. Firman Allah s.Individu Nilai seseorang individu terletak pada akhlaknya. kemahiran & pengetahuan tinggi Akhlak >cermin dalam diri individu(peribadi sebenar tingkah laku) akhlak mulia dapat menambahkan nilai baik diri seseorang individu Rasulullah s. Mereka mempunyai hati.w. keharmonian dan kebahagian rumahtangga akan Akhlak merupakan cermin iman dalam diri >Memilih Pasangan Hidup . : ³dan sesungguhnya. Akhlak membezakan antara insan dengan haiwan > tingkahlaku.

Ilmu akhlak = faktor-faktor menghubungkan insan dengan penciptan Sejarah membuktikan akidah yang masyarakat berjaya benar Masyarakat runtuh keruntuhan nilai & akhlak tamadun hancur Para sarjana & ahli fikir > mengakui kepentingan akhlak di dalam membina keluhuran peribadi masyarakat dan . Peganglah yang memiliki agamaniscaya kedua tanganmu tidak akan terlepas´ (HR.keturunan. Bukhari. dan Abu Daud > mempunyai zuriat : -pendidikan akhlak kepada anak dari kecil >peribadi ibu bapa : -kelakuan & perbuatan ikutan anakanak pembinaan & pemeliharaan rohani & jasmani = institusi Peranan Akhlak Kepada Masyarakat dan Negara Ilmu akhlak : ilmu asas yang perlu diketahui & diamalkan masyarakat serta pengamalan Negara yang mempunyai kepentingan yang sangat besar.Rasulullah bersabda : ³Seorang wanita dinikahi berdasarkan empat pertimbangan: karena harta. Muslim. kecantikan dan agamanya. Ini kerana ilmu akhlak Islam = `Produk` yang terhasil daripada aqidah yang benar pada diri seseorang muslim.

a. maka damaikaniah diantara dua saudara kamu'.w. berfirman yang bermaksud: "Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. 10) Rasuluilah s.tamadun manusia. membawa seluruh jasad turut berjaga http://www. adalah seperti jasad apabila satu anggota mengadu sakit. Allah S.(al-Hujuraat. akhlak buruk pemusnah berkesan &perosak meruntuhkan kemanusiaan serta ketinggian hidup manusia al-Ouran sebagai sumber pengetahuan & akhlak yang paling terang dan jelas.com/doc/1972664/Konsep-Akhlak-Menurut-Perspektif-Islam .T.scribd. bersabda yang bermaksud: "Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dari segi saling berkasih sayang dan berkasihan belas. Akhlak mulia penggerak kemajuan & kesempurnaan hidup.W. peranan akhlak kepada masyarakat & Negara melahirkan tali persaudaraan erat antara masyarakat & mewujudkan Negara aman makmur Hubungan antara sesama orang beriman itu diasaskan kepada persaudaraan..

Akhlak ini jugalah yang membezakan antara insan dengan haiwan dari segi perilaku.Syukur .Benar . mereka itu seperti binatang malah lebih sesat.Roja (mengharapkan keredhaan Allah) .Kepentingan Akhlak Dalam Peribadi Muslim Labels: Akhlak.Sabar . Seseorang yang tidak berakhlak adalah sama tarafnya dengan haiwan malah lebih rendah dari itu lagi. (Al-Araf:179). Peribadi Muslim Bidang akhlak adalah bidang yang amat penting dalam sistem hidup manusia. tindak-tanduk dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-harian.Tawakkal (meletakkan pergantungan kepada Allah) SIFAT MAZMUMAH .Riya' (melakukan sesuatu dengan tujuan ingin menunjukkan kepada orang lain) . Akhlak mempunyai kedudukan paling tinggi dalam hirarki tamadun ummat manusia.Jujur . mereka ialah orang-orang yang lalai.Tergesa-gesa .Khauf (takutkan kemurkaan Allah) .Pemaaf . teknologi dan sebagainya. mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya.Pemalu . Ini adalah kerana nilai manusia itu pada hakikatnya terletak pada akhlak dirinya. Oleh itu.Tawadhu (merendahkan diri sesame muslim) .Dengki (hasad) . masyarakat yang tidak mempunyai nilai akhlak tidak boleh dianggap sebagai masyarakat yang baik dan mulia walaupun mempunyai kemajuan yang dalam bidang ekonomi. SIFAT MAHMUDAH . mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya. Semakin tinggi nilai akhlak diri seseorang itu maka makin tinggi pula nilai kemanusian pada dirinya. Firman Allah subhaanahu wa taaala: Dan sesugguhnya kami telah sediakan untuk neraka banyak sekali golongan jin dan manusia yang mana mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu mengerti dengannya.

membuang anak. Bani Israel dan lain-lain.Ujub (kagum dengan diri sendiri) ." Kekalnya sesuatu ummah juga kerana kukuhnya akhlak dan begitulah juga runtuhnya sesuatu ummah itu kerana lemahnya akhlaknya. menderhaka kepada ibu bapa. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda yang bermaksud : "Orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. kaum nabi Ibrahim. membunuh.Takabbur (membesarkan diri) . Akhlak juga merupakan roh Islam yang mana agama tanpa akhlak samalah seperti jasad yang tidak bernyawa.Buruk sangka . melakukan kezaliman dan sebagainya. suka memulau kaum yang rendah martabatnya dan sebagainya. Selain itu.Bakhil . Ummah yang berakhlak tinggi dan .Pemarah . akhlak juga merupakan ciri-ciri kelebihan di antara manusia kerana ianya lambang kesempurnaan iman.Sum'ah (melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan kemasyhuran ) http://fazakkeer. menindas.Tamak . Hakikat kenyataan di atas dijelaskan dalam kisah-kisah sejarah dan tamadun manusia melalui al-Quran seperti kisah kaum Lut. sudah pasti Allah akan menolak mereka daripada menjadi ahli syurga. melakukan kezaliman sesuka hati. Hal ini juga berlaku pada zaman jahiliyyah yang mana akhlak manusia telah runtuh berpunca daripada mewarisi perangai umat yang terdahulu dengan tradisi meminum arak. Islam menganggap mereka yang tidak berakhlak tempatnya dia dalam neraka.blogspot. Dengan itu mereka sebenarnya tidak berakhlak dan tidak ada bezanya dengan manusia yang tidak beragama.html Kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia Akhlak merupakan garis pemisah antara yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak. Samud. Umpamanya seseorang itu melakukan maksiat. Akhlak juga merupakan nilai yang menjamin keselamatan daripada api neraka. Oleh itu salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah saw ialah membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi yang terdahulu ekoran penyembahan berhala oleh pengikutnya yang telah menyeleweng..com/2009/10/kepentingan-akhlak-dalam-peribadi. ketinggian taqwa dan kealiman seseorang manusia yang berakal.

Proses pembentukan sesebuah masyarakat adalah sama seperti membina sebuah bangunan. Jika sejak kecil kita didedahkan dengan akhlak yang mulia. http://www. . ikhlas dalam hidup. jika mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih rapat dan lebih memahami. Malahan akhlak merupakan perhiasan diri bagi seseorang sebagaimana aqidah merupakan tunjang agama.php?t=112294 yang buruk. Sheikh Mohamad Abu Zahrah dalam kitabnya Tanzim al-Islam Li al-Mujtama' menyatakan bahawa budi pekerti atau moral yang mulia adalah satusatunya asas yang paling kuat untuk melahirkan manusia yang berhati bersih. syariat merupakan cabang dan rantingnya manakala akhlak adalah yang mewarnai seperti bunga-bungaan yang menyerikan hiasan pokok tersebut. Jika lemah maka robohlah apaapa sahaja yang dibina di atasnya. amanah dalam tugas.carigold. Kalau dalam pembinaan bangunan.com/portal/forums/showthread. cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Umpamanya." Pencerminan diri seseorang sering digambarkan melalui tingkah laku atau akhlak yang ditunjukkan. begitu juga dengan membentuk masyarakat mesti dimulakan dengan pembinaan asasnya terlebih dahulu. maka secara tidak langsung ia akan mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari hinggalah seterusnya. kadangkala mereka ini terlalu mudah mempercayai orang lain. Akhlak tidak dapat dibeli atau dinilai dengan wang ringgit Ia wujud di dalam diri seseorang hasil daripada didikan kedua ibu bapa atau penjaga serta pengaruh dari masyarakat sekeliling mereka.sentiasa berada di bawah keredhaan dan perlindungan Allah ialah ummah yang seperti di Madinah pada zaman Rasulullah saw. Akhlak amat penting kerana merupakan asas yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika memulakan pembentukan masyarakat Islam. Presiden Perancis ketika memerintah Perancis dulu pernah berkata : "Kekalahan Perancis di tangan tentera Jerman disebabkan tenteranya runtuh moral dan akhlak. keruntuhan rumahtangga. Selain itu sikap remaja turut menyumbang kepada gejala sosial. Ketiadaan akhlak yang baik pada diri individu atau masyarakat akan menyebabkan berlaku pelbagai krisis dalaman dan luaran seperti krisis nilai diri. Jika kukuh asas yang dibina maka tegaklah masyarakat itu. masyarakat belia yang mundur dan boleh membawa kepada kehancuran sesebuah negara. asasnya disiapkan terlebih dahulu.

Dalam keadaan ini ramai para remaja terjerumus ke dalam gejala sosial. CD. cara berpakaian yang kurang sopan dan gaya hidup yang mengikut cara barat. Dalam hal ini peranan ibu bapa sangat penting. Umpamanya corak pergaulan remaja yang jauh dari nilai-nilai ketimuran. Kesibukan bukan alasan sebagai penghalang ibu bapa mengambil berat hal anak-anak mereka. program-program realiti televisyen.dengan mudah mereka akan mengikut apa yang dilakukan oleh rakan-rakan.4 Sikap Keluarga Institusi keluarga penting untuk membantu mengelakkan para remaja dari terjebak dengan gejala sosial. 16 5. remaja tidak akan sewenangwenangnya terjerumus kepada perkara yang tidak baik.3 Pengaruh Media Massa Media massa juga menjadi penyumbang kepada berlakunya gejala sosial dalam kalangan para remaja hari ini. ibu bapa yang memiliki anak remaja hendaklah µmenjadi rakan¶ kepada mereka. Apabila . Selain itu. Mereka lupa bahawa ³kawan juga kadangkala boleh makan kawan´. Tekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa diberikan dalam akademik serta guru yang kurang profesional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatankegiatan yang kurang sihat. Dengan ini anak-anak akan lebih mempercayai ibu bapa dan menjadikan mereka sebagai rujukan jika berdepan dengan masalah. Paling penting ibu bapa tahu berperanan dan mengamalkan masa yang berkualiti dengan anak. Ibu bapa seharusnya mempunyai masa untuk berkomunikasi dan mengambil tahu perihal anak-anak mereka. Situasi ini didorong oleh kurang perhatian daripada ibu bapa di rumah.anak. Namun.mata mempengaruhi para remaja dengan perkara yang tidak baik. serta rancangan-rancangan yang bersifat hiburan semata. Tidak semuanya apa yang dipaparkan di media massa itu memberikan kesan yang buruk. Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja. Terdapat juga unsur-unsur lucah dan mengghairahkan terdapat dengan mudah dipasaran sama ada dalam bentuk bercetak. 5. Paling penting perlu dititik beratkan ialah tentang agama. ada segelintir programprogram dan drama-drama yang memaparkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja. terutamanya sebagai model kepada anak-anak. atau lain-lain selain dari itu bahan media ini mudah diperolehi. Adanya asas agama yang teguh.

Para ibu bapa juga perlu sentiasa memantau keadaan anakanak. memberi nasihat. sebagai ibu bapa dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Jangan terus membuat spekulasi yang tidak baik ataupun terus menghukum. sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurang kesempatan untuk bercakap. ibu bapa hendaklah memberikan tumpuan. ibu bapa perlu mengenali rakan anak-anak remaja mereka.anak-anak bercerita tentang masalah mereka. Ibu bapa harus sentiasa berdoa agar anak-anak mereka terhindar dari 17 perkara-perkara yang tidak diingini. berbincang. suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anakanaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. tidak boleh µjust take for granted¶. memberikan kemudahankemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. pedoman. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. bolehlah dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlak yang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan. berdamping antara satu sama lain. keadaan sosioekonomi yang sempit. Selain itu. mengenal pasti masalah anak. Berikan masa untuk berbincang dan mencari jalan penyelesaian terbaik. Selain itu. Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur. Mereka harus sedar bahawa doa ibubapa sangat penting untuk kesejahteraan hidup anak-anak. bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Justeru. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. Mereka tidak boleh membiarkan anakanak bersendirian menentukan jalan hidup mereka. Justeru. Jika perlu. didikan. tekanan hidup. kita seharusnya menjalankan kewajipan dengan merancang aktiviti. 18 . perpisahan ibu bapa. sesekali minta supaya anak-anak membawa rakan-rakan mereka ke rumah supaya dapat dipastikan dengan siapa anak kita berkawan. Anak-anak perlu dibimbing. Malah ada yang jarang bersua muka. Ibu bapa juga digalakkan merancang aktiviti bersama anak-anak dan ahli-ahli keluarga.

Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remaja ini. 6. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. motivasi. prinsip-prinsip akauntabiliti.1 Peranan ibu bapa Peranan Ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. berketerampilan. video. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. nilai-nilai murni. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. Ibu bapa mestilah memerhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak. mewujudkan sikap positif terhadap masalah.6. bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas.3 Penguatkuasaan Undang-Undang . amanah. 6. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan.anak mereka. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. Justeru.2 Pendekatan akademik Pendekatan ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktivitiaktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan 19 ko-kurikulum di sekolah. tepati janji. Berikut beberapa saranan: 6. menunjukkan keperibadian yang mulia. emosi dan keputusan.0 Cara Mengatasi Masalah Perbincangan mengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. keberanian. melatih anak cara bersopan. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknikteknik pengajaran seperti penggunaan komputer.

Remaja yang mempunyai akhlak yang buruk boleh memberi kesan kepada diri . Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka.4 Peranan PIBG Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. Kesan jangka panjang dan jangka pendek pasti akan berlaku seandainya remaja pada hari ini tidak tahu bagaimana untuk membentuk dan memuliakan akhlak mereka. PIBG jangan lah jadi umpama ³KUCING TAK BERGIGI. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah.undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah.Mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Peruntukan undang. penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. maka secara automatiknya peribadi individu itu juga akan menjadi buruk. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis.0 Kesimpulan Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada hari ini akan memberikan kesan dan impak yang begitu besar dalam masyarakat. Akhlak merupakan peribadi dan cermin diri bagi seseorang individu. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. TIKUS LOMPAT TINGGI-TINGGI´ 20 7. Penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti polis amatlah berkesan sekiranya pemantauan dilakukan secara berterusan. memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. 6. di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Kiranya individu itu mempunyai akhlak yang buruk. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa. Remaja merupakan aset utama negara pada masa akan datang.

merupakan suatu cabaran besar kepada pelaksanaan pendekatan Islam Hadari. moral serta etika yang menjadi amalan bangsa itu sendiri. Semua ajaran keagamaan menekankan peri pentingnya nilai-nilai keutuhan. kelemahan budaya integriti dan budaya ilmu dalam masyarakat Malaysia semasa.w.masyarakat.scribd. Dengan demikian kemajuan ekonomi dan teknologi Malaysia akan berjalan selari dengan keluhuran budaya dan ketinggian akhlak masyarakat berbilang kaum. April 12.sendiri.w.a. nescaya gejala ini sukar diatasi. iaitu dari surah al. Iaitu mereka yang khusyu¶ dalam sembahyangnya´. Ia juga akan menjadikan bangsa itu terhormat dan disegani. Namun. Dengan kata lain. keluarga. utuh atau runtuhnya sesebuah bangsa bergangtung kepada akhlak. Ini bertepatan dengan firman Allah s. tetapi apa yang lebih penting: ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Islam sebagai agama dan cara hidup yang syumul menekankan agar umatnya menjalani kehidupan berasakan adab atau etika. iaitu untuk memperbaiki akhlak moral manusia.mukminin ayat 1 hinnga 2 yang bermaksud ³Sesunnguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. walau apapun langkah yang diambil oleh mana-mana pihak. sebenarnya menjamin wujudnya keamanan dan kestabilan masyarakat. akhlak dan moral. keharmonian dan keamanan dalam masyarakat majmuk. Seperti di . http://www. dan negara. bangsa atau juga negara. 2009 Akhlak Dalam Pembentukan Jati Diri Muslim Oleh : Nooraini Binti Ishak Kehidupan yang indah adalah kehidupan yang dihiasi oleh nilai-nilai akhlak. Akhlak. gejala keruntuhan akhlak. Pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan.com/doc/20990974/ISU-KERUNTUHAN-AKHLAK-DANMORAL-DI-KALANGAN-REMAJA-SAMSENG-JALANAN-BULI-SEKS-BEBAS Sunday. Dengan kata lain. moral dan ektika berperanan penting dalam menentukan keutuhan sesebuah masyarakat.w.t. tanpa kerjasama daripada ibu bapa. Pengajaran dan penghayatan nilai-nilai yang mulia ini dalam kehidupan. akhlak dan perilaku yang mulia. moral dan etika yang menjadi asa kepada apa jua aktiviti kehidupan dan pergaulan. Penghayatan nilai-nilai akhlak yang mutlak dan tinggi akan menjamin kesejahteraan. Inilah misi yang dibawa oleh Rasulullah s.t. dan sebarang pencabulan merupakan penganiayaan terhadap hak-hak Allah oleh hambaNya. Dalam Islam nilai akhlak adalah nilai samawi yang suci dating daripada Allah s.

Menurut Ibn Maskawayh pula akhlak bermaksud ³keadaan jiwa seseorang. Misi yang penting ini menjadikan akhlak sebagai salah satu ciri terpenting dalam ajaran Islam. Menurut firman Allah s.t iaitu surah al-Tin ayat 4 yang bermaksud ³Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalm bentuk yang sebaik-baiknya ( dan berkelengkapansesuai dengan keadaannya)´. Unsur rohani pula disebut ³al-khuluq´ degaan bacaan huruf kha berbaris di depan (keindahan bentuk dalaman). ia dinamakan akhlah yang baik. Justeru itu akhlak adalah berkaitan dengan sifat-sifat batin dan dijelmakan melalui tingkahlaku. Moral pula adalah berasal dari perkataan µmores¶ yang bererti kesusilaan. Etika berasal dari perkataan Yunani. sopan santun. jiwa yang tabie ini berpusat kepad sifat semula terhadap pejadi seperti perasaan cepat marah terhadap perkara yang kecil. perangai. seluruh aspek agama (Islam) ialah (akhlak yang mulia). adab. tutur kata ataupun tindakan zahir seseorang.Quran ada menjelaskan melalui surah al-Qalam 68 ayat 4 yang bermaksud ³Bahawa sesungguhnya kamu mmpunyai akhlak yang sangat mulia´. Ibn Abbas pernah mengatakan bahawa setiap bangunan ada asanya dan asa bagi Islam ialah akhlak yang mulia. Akhlak dari segi bahasa ialah tabiat. Jelasnya etika adalah sesuatu yang bersumber daripada akal manusia serta nilai-nilai yang mampu difikirkan oleh akal manusia. Unsur jasmani disebut dalam bahasa Arab ³al-khaluq´ dengan bacaan huruf kha berbaris di atas (keindahan bentuk luaran ). iaitu µethos¶ yang bermaksud hukum. tradisi dan sebagainya yang menentukan piawaian atau norma. Sekiranya keadan jiw tu baik maka akan terbit perbuatan yang baik dan terpuji mengikut akal dan syariah. Ia terbahagi kepada dua peringkat iaitu yang pertama peringkat pertimbangan dan pemikiran yang telitidan peringkat kedua ialah peringkat mempraktiskan sesuatu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan hidup seseorang. kebiasaan dan budi pekerti yang dimiliki oleh kumpulan tertentu. Menurut Socrates. Manusia dicipta oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan dan terdiri daripada dua unsur. oleh itu sesipa yang bertambah nilai akhlaknya maka bertambahlah nilai agamanya. ia dinamakan akhlak yang buruk´.w. panas baran. Ini bertepatn dengan definisi akhlak oleh Imam al-Ghazali.dalam Al. iaitu jasmani dan rohani. Etika ialah hasil dari pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh manusia. Keindahan batin seseorang dapat dilihat melalui tingkahlaku. ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu natural (tabie). Dalam hubungan ini. ³sifat-sifat batin yang tertanam dalm jiwa seseorang dan ia akan lahir dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan akal yang mendalam. adapt resam. Malah Ibn al-Qayyim juga pernah menegaskan. . Sebaliknya jika keluar perbuatan buruk. budiperketi. adapt kebiasan dan lain-lain. tingkahlaku. sifat semulajadi. cepat terkejut dan lain-lain dan yang kedua pula ialah keadaan jiwa yang dibentuk malalui latihan dan kebiasaan. Aspek batiniah juga adalah keimanan yang ada dalam diri seseorang sehingga mereka melakukan sesuatu perkara berdasarkan suruhan iman tersebut.

supaya dia dapat menjalankan tugas yang sepenuhnya terhadap pemeliharaan keluarga. tabiat dan perangai buruk dan cela. Akhlak mahmumah ialah akhlak yang dituntut dalam Islam. menyampaikan.w. kerana keturunannya. Diantaranya ialah syirik.t. Ianya berbeza antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain dan boleh berubah mengikut masa dan keadaan. Ini dapat dilihat melalui hadis Rasulullah s. sabar dan tabah serta lain-lain sifat yang menggambarkan kebaikan. derhaka kepada ibu bapa. menasihatkan supaya mengutamakan orang yang beragama dan berakhlak mulia dalam pemilihan jodoh. Akhlak Islam terdiri daripada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. kebiasaan atau adat. Ia merupakan segala bentuk perlakuan. lemah lembut. bukan sahaja dari sudut perbuatan zahir tapi juga hatinya (batin) akur dengan tuntutan tersebut. Sifat mahmudah adalah semua perbuatan yang mengambarkan perlaksanaan tanggungjawad kepada perintah Allah s. Akhlak mazmudah pula ialah lawan kepada akhlak mahmudah iaitu akhlak yang keji dan cela. Peraturan masyarakat biasa juga dimaksudkan sebagai tradisi. memelihara lidah. Walau apapun peraturan masyarakat wujud di luar diri individu. seperti keimanan yang mutlak kepada Allah s. fitnah dan lain-lain. Oleh itu moral dalam pengertian ini adalah bersifat relatif. nilai dan pantang larang masyarakat.a. jujur. Moral juga bermaksud tingkahlaku dan tindakan manusia samada baik atua buruk yang dinilai oleh masyarakat bergangtung kepada tempat. takwa.a.Sebagai masyarakat mengaitkan etika dan moral dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum. menundukkan pandangan dari perkara-perkara keji. lantaran itu Rasulullah s. benar. Ia merupakan segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh manusia dari sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Pembinaan dan pembentukan ini perlulah melalui beberapa peringkat seperti peringkat pertama iaitu sebelum berumahtangga. memelihara dan mendidik anak-anak dan rumahtangga yang dibina sentiasa berada dalam keharmonian. Dengan kata lain ia melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan walau di mana ia berada. tabiat dan perangai buruk yang dicela oleh syarak. Peraturan juga bersifat wujud atau konkrit serta ditetapkan oleh autoriti dalam masyarakat tersebut. Ia merupakan segal bentuk perlakuan. iman dan amal merupakan faktor penting dalam pembinaan dan pembentukan akhlak. norma. benci. khianat. Ilmu. sombong. Sifat mazmudah juga di katakan perbuatan melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhanNya. sifat. ihsan. tatasusila atau tetid masyarakat. Maka hendaklah . di khalayak ramai atau keseorangan. memikul semua hak suami-isteri. amnah.w. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bermaksud ³Seseorang wanita yang dinikahi kerana empat sebab kerana hartanya. dan akur kepada laranganNya dengan cara tidak melanggar larangan tersebut.t. masa dan keadaan. Generasi cemerlang adalah hasil daripada pembentukan keluarga yang baik.w.w. kerana kecantikannya dan kerana agamanya. bijaksana. sifat. . pemurah.

Suami isteri harus melaksanakan tanggungjawab masing-masingdengan sebaik-baiknya sebagaiman yang dianjurkan di dalam Islam. seperti di azan atau di qamatkan. Selain daripada itu kanak-kanak juga perlu diberi pendidikan akhlak seperti batas-batas aurat. dan dia akan ditanya tentang tanggungjawab dan wanita juga bertanggungjawab di rumah suaminya serta dia akan ditanya tentang tanggungjawabnya. di antaranya pendidikan keimanan yang merupakan asas utama.menamakan dengan nama-nama yang baik. tahnik.engkau memilih yang beragama. adab-adab dengan rakan. seperti membaca al-Quran. Oleh itu mereka perlulah dibentuk dan didik denganiman. Kankkank juga perlu di beri pendidikan yang seimbang di antaranay pendidikan yang seimbang. ilmu dan akhlak. isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Allah s.a. mencukur rambut. supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Ini kerana zaman remaja merupakan mas yang paling mencabardalam kehidupan seseorang dan mereka mudah terpengaruh dengan perskitarannya. yang diriwayatkan oleh alBukhari yang bermaksud ³Seorang lelaki adalah bertanggungjawad di rumah isterinya. guru dan orangorang yang lebih tua. Amalan-amalan ini akan memberi kesan dalam perkembangan jiwa anakanak. Mereka juga wajid membentuk mentak kanak-kanak supaya matang dan mendidik jiwanya supaya tahu bertimbangrasa serta memimpin mereka supaya menambah ilmu pengetahuan yang berguna. mental dan lain-lain. berdoa dan lainlain. Menurut Kamus Dewan remaja bererti ³Dewasa. Oleh itu kedu ibu bapa murupekan orang yang bertanggungjawab untuk memberi pendidikan keimanan serta budi pekerti yang mulia. tolak ansur dan ras kemesraan.w.t. Islam juga mengalakkan ibu-ibu yang hamil dan juga bapa memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan.´ Peringkat kedua ialah semasa perkahwinan. bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki). Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keteranganketerangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. Remaja merupakan golongan yang terbesar di Malaysia dan mereka adalah asset penting serta bernilai kepada bangsa dan Negara. kedua ibu bapa. sudah akil baligh´. Peringkat ketiga ialah kanak-kanak.´ Peringkat yang seterusnya ialah peringkat remaja. berzikir.w. belas kasihan. itulah pilihan yang terbaik. Sabda Rasulullah s. Begitu juga syariat Islamiah telah menerangkan segala sesuatu yang berhubung dengan hukum hakam terhadap anak yang baru lahir. dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Rumahtangga hendaklah sentiasa dipupuk dengan perasaan kasih sayang. menggambarkan keadaanin dalam firmanNya melalui surah al-Rum ayat 21 yang bermaksud ³Dan di antara tanda-tanda yang membiktikan kekuasaannya dan rahmatNya. Oleh itu menjadi kewajipan ke atas ibu . Dengan adanya sifatsifat tersebut kehidupan berumahtangga akan tenang dan tenteram dan seterusnya akan meninggalkan kesan yang baik dan natijah yang menggalakkan dalam pemeliharaan anak-anak. aqiqah dan berkhatan. Seterusnya pendidikan jasmani.

Jika amalan wajib sempurna.w. tetapi ia juga mempunyai kesan secara langsung dalam pembentukan peribadi seseorang Muslim. meninggikan pangkat dan darjat seseorang di syurga. Selain solat.a.t. Justeru itu golongan remaja tidak harus dibiarkan terumbang ambing dalam menjalani kehidupan mereka. Tanpa tunjuk ajar dan bimbingan yang baik daripada golongan tua mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang sempurna. Kesannya bukan sahaja ketika mendirikan solat tetapi ianya bermula dari sebelum mendirikan solat iaitu dari azan dan wudu¶. Ibadah puasa pula bukanlah sekadar mencegah atau menahan diri dari makan dan minum semata-mata tetapi bertujuan melatih diri mengawal nafsu dan syahwat supaya tidak melepasi batas-batas hukum yang ditetapkan. Dalam memperbanyakkan amalan sunat. Sesebuah Negara akan berbanga jika para remajanya berakhlak mulia.t.t.. iman menjadi tetap dan boleh meningkatkan akhlak mulia. Keadaan ini menyebabkan golongan remaja tidak ada kekuatan untuk melawan godaan nafsu dan persekitaraannya. Kesibukan ibu bapa menyebabkan anak-anak kehilangan kasih sayang dan tempat bermanja. Ini kerana ibadah adalah perkara kebaikan sedangkan maksiat adalah perkara buruk.w. Golongan remaja merupakan pemimpin pada masa akan datang dan jatuh bangunnya sesebuah Negara terletak di bahu mereka. Kepentingan ibadah dalam Islam bukan sahaja membuktikan kepatuhan kepada Allah s. masa dan tenaga.w. Kehidupan para sahabat Rasulullah s. Diantara fungsi amalan sunat ialah dapat menyempurnakan amalan wajib. Amalan-amalan sunat juga dapat mengawal iman dan menyuburkan jiwa untuk sentiasa gemar kepada kebaikan.w. Konsep pengorbanan di dalam Islam meliputi pengorbanan harta. berjimat cermat dan memupuk kasih sayang semata-mata kerana Allah s. Ibadah haji difardhukan oleh Allah s. zakat juga memainkan peranan dalam membentuk akhlak seseorang. jiwa. Tindak tanduk mereka sentiasa mendapat perhatian daripada masyarakat.t. telah memaparkan kepada kita tentang pengorbanan mereka yang begitu hebat demi menyebarkan agama Allah.bapa untuk memastikan pendidikan yang sempurna yang terbais terhadap anak-anak. iaitu zikir-zikir dan wirid-wirid. apabila ibadah itu dilaksanakan sebagaimana disyariatkan oleh Allah s. solat mempunyai kesan yang mendalam terhadap pembentukan akhlak. Sekiranya perkara baik bercampur dangan perkara buruk maka yang baik akan menjadi rosa. Pendidikan yang diberikan itu hendaklah bermula dari rumah .w. Seterusnya kesan solat boleh diperolehi setelah selesai solat. Ia bertujuan untuk membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmudah dan menyuburkan jiwa manusia dengan sifatsifat mahmudah. Akhlak seseorang boleh dibentuk melalui didikan dan latihan oleh para pendidik yang berkualiti. Oleh itu untuk menyempurnakan amalan wajib eloklah ditambah dengan amalan-amalan sunat. terhadap umat Islam bertujuan untuk mendidik jiwa mreka supaya sentiasa sedia berkorban. seseorang perlulah menjaga diri daripada sebarang maksiat.

akhlak dalam Islam bertujuan untuk membentuk tingkahlaku individu yang baik dan bagi individu Muslim hendaklah sentiasa berusaha dalam kearah pembentukan akhlak mulia. maka itu sebagai petanda seseorang itu belum mencapai kesempurnaan (bahagia) dengan apa-apa yang dilakukan. Kesimpulannya. ciri-ciri akhlak yang baik. selagi ia tidak membiasakan jiwanya berakhlak dengan akhlak yang mulia dan meninggalkan kelakuan dan perangai yang jahat dan keji secara istiqamah sehingga benar-benar menjadi kebiasaan dan merasa suatu kenikmatan ketika melakukannya.html 2 2. Selepas itu barulah berpindah ke peringkat sekolah hingga ke pusat pengajian tinggi bagi pendidikan yang berbentuk formal.Mengupas tentang konsep akhlak menurut perspektif Islam.0 TUJUAN KAJIAN Kajian ini dijalankan oleh penyelidik untuk: i. kemudian caracara hendak mencapai akhlak yang baik. Akhlak yang mulia tidak mungkin akan dapat meresap ke dalam jiwa seseorang. kelebihan-kelebihan apabila memiliki .blogspot. Seseorang yang melakukan ibadah atau meninggalkan larangan agama secara terpaksa atau dalam keadaan perasaan yang amat berat dan belum terasa nikmat.com/2009/04/akhlak-dalam-pembentukan-jatidiri. Skop kajian meliputi definisi akhlak menurut pelbagai pandangan.Quran dan Hadith. Dari perspektif tamadun agama Islam. sumbersumber melalui al. Posted by Ustaz Abd Aziz bin Harjin at 12:58 AM 1 comments: http://049772910. Begitu juga kerjasama dari semua pihak amat diperlukan demi melahirkan sesebuah masyarakat yang sejahtera dan harmoni serta menghayati nilai-nilai akhlak yang luhur dalam semua aspek kehidupan. kemajuan ekonomi dan ilmu sesuatu bangsa harus dijiwai oleh budaya moral dan berakhlak mulia. Matlamat ini tidak dapat dicapai selagi kemajuan kebendaan diasingkan daripada nilainilai akhlak.yang dilaksanakan oleh ibu bapa.

factor yang mempengaruhi keruntuhan akhlak serta cadangan yang disarankan oleh penyelidik.0 SKOP KAJIAN Kajian ini hanya melihat aspek pemikiran melalui perspektif Islam sahaja. lebih mudah dikatakan sebagai mengikut gaya atau budaya barat.akhlak yang sempurna. penyelidik akan menjalankan kajian mengenai akhlak dalam kalangan masyarakat umat islam pada masa sekarang supaya mereka dapat mengaplikasikannya setiap tingkah laku dalam kehiudpn seharian 3. Bukan kepada akhlak yang berlandaskan atau menurut barat. Melihat sejauh mana akhlak seseorang itu dapat mencapai akhlak yang baik Aspek ini dipilih kerana masih ramai umat Islam yang tidak menyedari pentingnya akhlak dalam menyebarkan ajaran Islam serta membentuk peribadi muslim yang sejati. Dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kajian. Ini kerana mereka yang menentukan corak generasi pada masa akan datang sebagai pembimbing kea rah jalan yang benar. Akhlak sering dikaitkan dengan perkara-perkara yang 3 berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah seperti menjalankan setiap perinth Allah s.w. iii. Sehubungan itu.w.0 KAEDAH KAJIAN Kajian telah dijalankan menggunakan kaedah resensi perpustakaan di mana penyelidikan dilakukan berdasarkan pencarian di perpustakaan dan pusat . Akhlak merupakan salah satu perkara yang sangat penting bagi setiap umat Islam. maka akan lebih memudahkan lagi kajian yang akan dijalankan oleh penyelidik. Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui tentang akhlak di dalam Islam. 4.t agar bersikap lebih peka terhadap ajaran-ajaran yang telah disampaika-Nya. ii. umat Islam diperintahkan oleh Allah s. akhlak adalah salah satu perkara untuk membentuk sahsiah diri seseorang sama ada baik ataupun buruk. Disamping itu.t yang diamanahkan dalam ajaran agama Islam. Konsep akhlak dapat diaplikasikan oleh setiap tingkah laku yang baik dalam kehidupan seharian. Pembaca menjadi fokus utama dalam kajian ini kerana mereka adalah model dalam pembentukkan diri individu seseorang.

Bahan-bahan yang terdiri daripada buku. Telah diungkapkan oleh seorang pujangga dalam sebuah madahnya: ³Kekalnya umat itu adalah kerana akhlaknya.sumber.sumber internet dan sebagainya. maruah dan agama. keperluan akhlak amat penting dalam membentuk peribadi seseorang muslim. Pada zaman yang serba moden ini. tabiat. Namun begitu sebagaimana yang telah dicatatkan bahawa manusia dari kalangan umatNya yang berjaya dan berjasa ialah mereka yang berjaya melaksanakan akhlak yang tersebut dalam kehidupannya dan berjaya menghidupkannya dalam kehidupan keluarga dan seterusnya dalam masyarakatnya. 4 5. Manakala mengikut kamus lisan al-Arabi. secara fitrahnya akhlak individu muslim itu adalah baik. akhlak bermaksud tingkah laku seseorang yang . sama ada dalam bentuk data serta bahan sekunder atau primer. artikel. madah di atas mengatakan bahawa suatu hakikat dalam kehidupan masyarakat atau umat manusia dan tamadunnya di dunia ini.1 DEFINISI AKHLAK Mengikut kamus al-Mu¶jam al-mufahras Li Al Faz. penyelidik membincangkan tentang hasil kajian yang telah diperolehi daripada resensi perpustakaan. Manakala lenyap dan runtuh akhlaknya maka runtuh dan lenyaplah umat´.0 HASIL KAJIAN 5. 5 5.al-Mukhit akhlak berasal daripada kalimah al-khuluqyang membawa empat pengertian iaitu perangai.2 Dapatan Kajian daripada Resensi perpustakaan 5.2. Oleh itu.1 Pendahuluan Dalam bahagian ini. Maka.

personaliti bermaksud keperibadian dan perwatakan. tingkah laku (tabiat) dan adat kebiasaan. akhlak dari segi roh membawa maksud pengambilan berat terhadap . perangai. tingkah laku. Manakala dari suluq Azzahariah. Mengikut tokoh-tokoh ilmu psikologi Islam. mengatakan akhlak mengandungi tiga maksud mengikut aliran-aliran tertentu. Sama ada dari segi tutur kata. pengertian akhlak boleh ditinjau daripada beberapa segi sama ada daripada pandangan falsafah Islam. Antaranya akal fikiran yang memancarkan akhlak. Fariza Md Sham menyatakan bahawa µakhlak¶ atau µsahsiah¶ merupakan perkataan arab.M aks ud persona ialah topeng yang merujuk kepada rupa luaran yang ada pada seseorang. Ali Hassan (1984: 10) dalam kitab Personaliti dari perspektif Al-Ghazali karya Dr. akhlak ialah satu cara atau jalan yang memperlihatkan sesuatu yang berbentuk zahir. Akhlak dari segi bahasa membawa erti budi pekerti. tingkah laku dan perangai boleh menjadi ukuran peribadinya.masalah dalaman manusia khasnya yang mengupas hal-hal kejiwaan.tokoh-tokoh agama. Selain itu. akal yang dipandu oleh wahyu para nabi dan rasul akan melahirkan akhlak yang bersih dan terpuji. al-Quran.telah menjadi tabiat dan merupakan satu gambaran bagi menunjukkan zahir dan batin seseorang. dalam kitab Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah menyatakan. Menurut M.hadith dan sebagainya. Pertama Bataniah iaitu akhlak merupakan satu ilmu yang membahaskan masalah. Menurut ahli falsafah Islam dalam kitab Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah yang dikarang oleh Ghazali (1997). Menurut Ghazali Darusalam. Akhlak menurut perspektif Islam. dan tatasusila. dimiliki oleh seseorang individu. Perkataan akhlak berasal daripada bahasa arab yang membawa maksud budi pekerti. takrif akhlak perlu dilihat dari dua sudut. Akhlak menurut Kamus Dewan edisi ketiga (2002: 1025). Personaliti berasal daripada perkataanlatin iaitupesona atau 6 personalitas. adab sopan.

2. Akhlak dalam Encyclopedia Dictionary of Pcychology (1992).T yang bermaksud: Ssesungguhnya ini (agama) tidak lain hanyalah kelakuan orang terdahulu (surah al. akhlak sebagai suatu kebiasaan tingkah laku yang mengarah kepada kebaikan atau kejahatan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Ketiga. Ayat tersebut mengatakan akhlak sebagai tabiat manusia yang sememangnya dijadikan oleh Allah dengan memiliki tabiat-tabiat tertentu yang menjadi kelaziman.2 SUMBER PEMBENTUKAN AKHLAK 5.2. Maka. politik. Sumber utama rujukan ilmu akhlak ialah kitabullah yang menghuraikan secara terperinci dan jitu.2. menyebut personaliti (akhlak) sebagai suatu konsep yang global yang mempunyai beberapa makna. . Manakala aliran seterusnya mengikut gabungan dua perkara ini membawa kepada dua konsep iaitu menerusi aliran falsafah dan tasawuf. dan pendidikan bahkan ia juga menyingkap bidang-bidang sosiologi khasnya pembentukan sahsiah seseorang insan dan sesebuah masyarakat. pembaikpulihan batin. Berdasarkan maksud ayat di atas. sahsiah dan sifat-sifat yang merujuk kepada perbuatan mulia. Firman Allah yang membawa maksud: Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) benarbenar berbudi pekerti yang agung (surah al-Qalam 68:4). akhlak membawa maksud keperibadian.Assyuara¶ 26: 137). Kedua ia merujuk kepada cantuman kesedaran diri atau ego. serta pembersihan akal fikiran secara mujahadah. 7 Kesimpulannya. akhlak Islam merupakan akhlak yang teristimewa dengan pengkhususannya yang tersendiri. 5.pembersihan jiwa.1 Al-Quran Al-Quran al-karim bukan sahaja satu kitab yang membicarakan masalahmasalah hukum Allah. Dalam kamus al-Mu¶jam dimuatkan ayat al-Quran yang membawa maksudalkhuluq.W. ia adalah topeng bagi sosial. Pertama ia merujuk kepada tingkah laku dan perangai yang biasanya ada pada setiap individu. Firman Allah S. pembersihan akal fikiran. Secara ringkasnya. bahawa akhlak didefinisikan sebagai satu sifat bagi diri melalui jiwa yang melahirkan nilai baik atau jahat.

5.2. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Kedua-dua ini membentuk sesuatu konsep serta memelihara akhlak manusia dalam kehidupan seharian. menyatakan bahawa sumber utama bagi akhlak dalam Islam ialah 9 wahyu Allah iaitu Al-Quran dan hadith. disinilah ajaran-ajaran akhlak Islam terserlah dengan jelasnya melalui amalan. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana sepatutnya bertingkah laku dan bertindak dengan betul dan berakhlak. Anas r. 1997.2. menjelaskan satu perkataan yang digunakan bagi merujuk kepada perkataan. Akhlak yang dibincangkan menerusi hadith rasulullah s. (Ghazali. Bhd) Dalam kitab Pendidikan Akhlak dan Adab Islam konsep dan Amalan yang dikarang oleh Asmawati Suhid (2009). . Hadith ialah sumber kedua akhlak Islam.2 Hadith Akhlak yang dihuraikan oleh al-Quran dijelaskan lagi menerusi hadith Rasulullah SAW.8 Secara keseluruhannya. perbuatan dan nafsu yang keji. AlQuran adalah sumber utama penggalian ilmu akhlak untuk memahami akhlak manusia. Al-Quran juga merupakan sumber utama dalam menentukan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam kehidupan. Seorang lagi tokoh hadith iaitu Abu Hurairah antara lain menyifatkan hadithhadith yang diriwayatkanya membawa akhlak sebagai rasa keimanan dan kemuncak keimanan sebenar.a. akhlak yang disebut dalam al-Quran merupakan ajaran dan tingkah laku yang baik serta lebih tinggi kedudukannya daripada moral. Ada akhlak yang terpuji dan akhlak tercela. Orang yang berakhlak ialah golongan yang beriman dengan sifat-sifat dalam akhlak seperti malu. sabar.w. pembersih dan sebagainya. Dinamika Ilmu akhlak Islamiah.a meriwayatkan sebuah hadith yang diambil Rasulullah SAW dalam kata-kata Syaidatina Aisyah: µNabi Muhammad itu semulia-mulia manusia daripada sudut akhlaknya¶.

matlamat takwa ialah kebahagiaan di akhirat. Ciri akhlak Islam yang pertama ialah sifat taqwa.T. Pengertian takwa bagi alGhazali ialah rasa patuh terhadap perintah-perintah Allah S. Antara ciri-ciri akhlak Islam yang membentuk personaliti yang baik ialah sifat takwa. Sabar bermakna ketabahan individu menempuh segala kesusahan.T (al-Ghazali 1988: Jil. ciri yang ketiga dalam akhlak Islam iaitu sifat syukur merupakan personaliti atau akhlak individu yang menuju kepada keredhaan Allah S. Akhlak yang diamal dan dipamerkan oleh Rasulullah S. hal keadaan dan perbuatan.W.3 CIRI ± CIRI AKHLAK ISLAM Dalam kitab Personaliti Dari Perspektif Al-Ghazali. Al-Ghazali telah menghuraikan bahawa seseorang individu yang memiliki sifat sabar akan merasai kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Individu yang sabar dikawal oelh dua tujuan utama iaitu agama dan melawan hawa nafsu (al-Ghazali 1988: Jil.ujian Tuhan dalam perjuangan memperolehi keredhaanNya.W.W yang berteraskan akidah Islam jelas sekali amat luhur dan murni. bagi ciri yang kedua pula ialah sifat sabar. Perintah dan larangan Allah S. Al-Ghazali mengatakan bahawa sabar meliputi tiga perkara iaitu berkaitan dengan ilmu.Hadis juga merupakan sumber kedua selepas al-Quran dalam pengambilan ilmu akhlak Islam.a. Ini kerana individu yang sabar adalah individu yang kuat dalam erti kata sebenar. individu yang bertakwa sentiasa berkelakuan baik ketika berhubung dengan individu lain. sabar bermakna menerima ujian.T. menyatakan ciri-ciri akhlak yang terdapat dalam Islam.2.3 1156). Sebagaimana contoh kepada Rasulullah yang merupakan model atau contoh terbaik sebagai ikutan umat Islam khususnya dan manusia umumnya. 5.w. Oleh itu. juga merangkumi setiap perintah dan larangan yang dibawa dari Rasulullah s.3 1096). Dalam kehidupan bermasyarakat. 10 Seterusnya. Sifat takwa adalah sifat individu yang memiliki personaliti yang terpuji. yang dikarang oleh Fariza Md. Dalam konteks agama.A. Orang yang bertakwa menurut al-Ghazali (1953: 93) sentiasa sedar bahawa Tuhan tetap bersamanya menyaksikan setiap perkara yang dilakukan. sabar dan syukur. dan meninggalkan setiap perkara yang ditegah (Sa¶id Hawwa 1999: 360). Seseorang individu wajib . Walau bagaimanapun.W. Sham (2008).

Kuala Lumpur.5 KELEBIHAN AKHLAK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Menurut Mahmud Al-Mishro dalam buku Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW (2009) menyatakan bahawa jika seseorang itu mempunyai sifat berani. dengan mengamalkan amalan-amalan harian seperti membaca alQuran dan memahami pengertiannya. Justeru itu. 5. Selain itu. Sifat syukur juga menambahkan keberkatan kepada nikmat yang dikurniakan dan dijanjikan dengan limpahan nikmat yang berlipat ganda dari Allah S.4 CARA MENCAPAI AKHLAK YANG BAIK Menurut Ghazali Darusalam. dengan berakhlak juga dapat menenangkan jiwa dan memperbaiki akhlak serta menambahkan keimanan dalam diri seseorang. Sifat-sifat Mahmudah dan Mazmumah: Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah. Antaranya ialah kurniaan Allah secara semulajadi yang mana dijelaskan bahawa Allah 11 Maha Berkuasa ke atas setiap sesuatu. Allah juga mampu mencipta sesuatu yang unik penciptaannya kepada manusia. seseorang itu dapat menggenggam erat ketegasan jiwanya sendiri.W. dan pengetahuan tersebut dinamakan tauhid. pada masa akan datang. juga merupakan salah satu cara hendak mencapai akhlak yang baik. maka akan menjadikan seseorang itu kuat untuk menjaga diri dan berakhlak mulia.T. Sifat ini juga mempermudahkan untuk menahan amarah serta dengan modal keberanian. Tujuannya menjadi pendorong untuk beramal dengan akhlak dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu perkara itu. .W. (Ghazali Darusalam. Untuk mengusahakan akhlak yang baik seseorang itu juga boleh membuat latihan amali seperti membiasakan diri dengan sifat-sifat yang baik dan membuang sifat buruk. Selain itu.T. qiamullail dan sebagainya.2. menyatakan banyak cara untuk mencapai akhlak yang baik. 5.2. sifat syukur menjadikan jiwa seseorang individu menjadi tenang dan bersih serta hatinya semakin damai dan tenteram yang melahirkan tingkah laku baik dan terpuji (al-Ghazali 1963: 41).T.mempercayai bahawa segala nikmat adalah berasal dari Allah S. (1997). Bhd. Allah S. Utusan Publications & Distributors Sdn.W. Maka. dengan cara mengenal keaiban diri iaitu dengan sentiasa muhasabah dan membuat refleksi diri untuk menyemak kembali apa yang telah dibuat sepanjang hari. (1997) Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah.

Menurut Ghazali Darusalam (1997).Kuala Lumpur. pengambilan dadah. Budaya masyarakat juga yang cenderung ke arah liberalisme juga membawa masyarakat kini mudah terjebak dengan budaya rock. Persekitaran Merujuk kepada sumber rujukan yang penyelidik dapati bahawa pandangan daripada Islam faktor persekitaran banyak mempengaruhi pembentukan peribadi seseorang. Bhd). lepak dan seumpamanya. Antaranya ialah individu yang hidup dalam keluarga yang tidak mengamalkan cara hidup yang berakhlak. dengan berakhlak seseorang itu dapat menghindarkan diri daripada terpengaruh hasutan syaitan. 5. permasalahan keluarga yang melibatkan ibu bapa contohnya pergaduhan dan perceraian boleh membawa kepada permasalahan sosial seperti lari dari rumah. 13 Terdapat juga.6 FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK DAN CARA MENGATASI i. ii. tutur kata dan gaya hidup yang tidak baik. Selain itu. rap. maka jiwanya akan terdidik dengan tingkah laku. tutur kata dan cara bertindak. pelacuran (bohsia) dan seumpamanya. menyebut akhlak sebagai benteng kekuatan daripada penguasaan syaitan terhadap diri seseorang serta segala amalan yang dibuat juga diterima oleh Allah jika seseorang itu memiliki akhlak yang mulia. menyertai rakan sebaya mahupun kumpulan yang rosak akhlaknya sehingga membawa kepada pergaulan bebas. Utusan Publications & Distributors Sdn. perzinaan. kehadiran teknologi canggih dalam media massa sama ada bercetak atau elektronik juga sedikit sebanyak memberi kesan dalam pembentukan akhlak seseorang iaitu melalui adegan-adegan ganas dan berunsur seks yang boleh merosakkan jiwa mereka. Namun begitu. Nafsu . 12 Walaubagaimana pun.2. pengaruh rakan sebaya dan masyarakat sekeliling juga merupakan faktor yang membentuk keperibadian dan akhlak seperti tingkah laku.

Fungsi syaitan adalah sebagai agen perosak akhlak manusia berlaku sejak Nabi Adam dan berterusan hingga ke hari kiamat. pemantapan akhlak seseorang individu haruslah kukuh agar dapat membersihkan .1 Pemantapan Akhlak dalam keimanan Perbincangan yang digunakan oleh penyelidik-penyelidik. menurut Muhammad Al-Ghazali (2002) dalam kitab Akhlak Seorang Muslim menyatakan bahawa. iii. iii. setiap manusia yang hidup terpaksa menghadapi ujian dan cubaan hidup dalam usaha melatih diri menjadi manusia yang berakhlak dan bersedia menghadapi segala rintangan. CADANGAN 6. agama dan nilai budaya sesebuah masyarakat dan membawa kepada kemungkaran sebagaimana berlaku dalam masyarakat kini. Kesimpulannya. Ini kerana iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia. sudah pasti boleh menghilangkan maruah diri. Menguatkan nilai-nilai akidah dan keimanan dalam jiwa. Seandainya nafsu tidak dapat dikawal. Maka. Antara cara-cara mengatasi dan memperbaiki akhlak Islam ialah: i. ii. kuat atau lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. puasa serta menjauhkan diri daripada segala perbuatan buruk dan keji. Mengawal pancaindera daripada melihat atau mendengar perkaraperkara yang membangkitkan atau menguatkan nafsu syahwat dan hawa nafsu yang menjadi punca segala sifat buruk dan keji. Melatih diri membiasakan perbuatan-perbuatan baik seperti ibadat solat. sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang hina dan buruk perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Syaitan Satu lagi musuh ghaib yang sentiasa mendampingi manusia dengan memperalatkan nafsu manusia iaitu syaitan. Manusia yang terlalu menurut kehendak nafsunya akan terdorong untuk melakukan keburukan.Nafsu adalah anugerah Allah swt kepada manusia dan nafsu juga adalah musuh sebati dengan diri manusia yang melaksanakan hasrat nafsu manusia.

Menurut al-Ghazali menyatakan bahawa peringkat kanak-kanak diibaratkan seperti kain putih yang perlu dicorakkan peribadi dan akhlaknya dengan sebaik mungkin. pada peringkat inilah yang boleh membentuk akhlak sebagai salah satu pendekatan dalam menegakkan syiar Islam.2Akhlak sebagai satu pendekatan pendidikan dalam menegakkan syiar Islam 15 Saranan penyelidik kepada golongan yang berpendidikan supaya menjadikan akhlak sebagai syiar Islam yang merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah. 6.5 .T dengan mencerminkan sesuatu akhlak yang mulia. disiplin ilmu amat penting pada penyelidik-penyelidik untuk mendapat keredhaan Allah S. 6.3 Mendisiplinkan ilmu dengan akhlak yang mulia Menurut penterjemah Yahya NurYadi (2007) dalam kitab Akhlak Terpuji Kunci ke Syurga mengatakan akhlak adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hakam dan prinsip yang dapat membantu kita untuk mengetahui keutamaan segala perkara agar dapat diikuti dan mengetahui keutamaan segala perkara agar dapat diikuti dan mnegetahui keburukannya agar dapat dihindari.4 Pendidikan Iman sebagai Asas Akhlak 16 Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencorak manusia menjadi seseorang yang beriman.jiwa dan memelihara kehidupannya melalui akhlak yang mulia dan terpuji. akhlak sebagai wadah kepada pemangkin Ummah pada generasi akan datang untuk menegakkan syiar Islam. Justeru itu.W. 6. Sungguhpun begitu. Maka. Tidak akan sempurna iman seseorang jika tidak disertai oleh akhlak yang baik. Penyelidik-penyelidik didedahkan pendekatan pendidikan yang seharusnya bersifat teori dan praktikal. Contohnya dengan melaksanakan segala perintah Allah yang berupa ibadah kerana kesemua perintah Allah tersebut bertujuan untuk membersihkan diri dan menyuburkan jiwa manusia dengan sifat-sifat terpuji. 6. Iman adalah asas kepada akhlak Islam.

pergaulan. sesuatu amalan yang ada nilai yang tinggi menjamin keselamatan dan keamanan serta kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. penyelidik berharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat kepada pembaca sebagai panduan dan sebagai sumber rujukan untuk kajian yang akan datang.0 PENUTUP 17 Kertas kerja ini telah membincangkan akhlak Islam mengajar manusia untuk melahirkan keharmonian dan kesejahteraan hidup sesuai dengan maksud Islam itu sendiri yang bererti selamat. Ibu bapa seharusnya mempunyai keperibadian dan akhlak yang mantap sebagai pendidik dan pembinbing seperti lemah lembut dalam pertuturan. 8. sejahtera. penyelidik dapat menyimpulkan bahawa objektif kajian telah dapat dicapai iaitu dapat mendedahkan tentang ciri-ciri atau contoh akhlak yang baik dan cara-cara membentuk akhlak yang mulia dan terpuji kepada pembaca.T. Selain itu. istiqamah. perumpamaan yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadith menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang baik dan terpuji itu untuk memastikan lahirnya kehidupan yang aman dan bahagia. Amalan yang terpancar daripada keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya terangkum dalam istilah ibadah berpandukan nilai-nilai akhlak yang mulia.0 RUMUSAN KAJIAN Daripada kajian yang telah dijalankan. 7. kelebihan berakhlak dengan akhlak mulia dapat meningkatkan kualiti amal ibadah dan mendapatkan keampunan Allah S. . Akhlak yang baik menjamin kesantunan peribadi dan jemaah yang lain. Malah.W.Melalui Latihan dan Bimbingan Pendidikan Berkualiti Pendidikan yang diberikan itu hendaklah bermula dari rumah yang ditangani oleh ibu bapa. Secara keseluruhannya. sabar.T serta mendapat rahmat dan cahaya daripada Allah S. aman dan damai. Selepas itu barulah berpindah ke peringkat sekolah hingga ke pusat pengajian tinggi bagi pendidikan berbentuk formal. Jelaslah bahawa. berwawasan dan seumpamanya. lapang dada. W. Terdapat banyak cara untuk membentuk akhlak yang mulia yang telah diperolehi daripada resensi perpustakaan sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

Hakim dan Baihaqi) Akidah berasal daripada perkataan bahasa Arab a-qa-da yang bermaksud ikatan.com/doc/33305225/konsep-akhlak-menurut-perspektif-Islam KEKUATAN AKIDAH TERAS AKHLAK MAHMUDAH (Teks syarahan untuk Hari Pendidikan Islam Negeri Sabah. Kepercayaan dan keyakinan ini haruslah dizahirkan melalui amal perbuatan.A. (Hadith riwayat al-Tarmidhi) dapat kita lihat saling kaitan yang erat antara iman dan akhlak. Ia merupakan kepercayaan yang teguh dan mantap. membentuk dan memperbaiki budi pekerti dan akhlak manusia.tolong member) Bermula dari zaman Nabi Adam a. maka amat perlu untuk menentukan dasar yang sempurna untuk memimpin. Sedari detik itu sehingga kini. (Riwayat Bukhari. falsafah dan ideologi moral yang dicipta oleh manusia atau dasar itu ialah agama wahyu iaitu Islam yang bersandarkan akidah yang teguh dan mantap? Yang manakah benar-benar merupakan teras dan tunjang dalam pembentukan akhlak yang sempurna? Dalam sebuah hadith Rasulullah S. Manusia bukan makhluk sosial semata-mata malah bukan jua diciptakan untuk mementingkan diri sendiri semata-mata.http://www.W yang bermaksud: Orang-orang mukmin yang lebih sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Bertitik-tolak daripada inilah. .scribd.W menyatakan bahawa orang yang mempunyai kesempurnaan akidah dan iman ialah orang yang mempunyai akhlak yang baik. akidah bermaksud keyakinan dan kepercayaan kepada Allah dan rasul-Nya. Malah baginda diutuskan bukan sahaja untuk menyeru manusia ke arah mengesakan Allah tetapi jua untuk menyempurnakan akhlak manusia. Adakah dasar itu ialah undang-undang. Rasulullah sendiri mempunyai akhlak dan budi pekerti yang tinggi sehingga mampu menjadi contoh tauladan dan qudwah hasanah kepada seluruh umat manusia. tiada syak dan keraguan padanya.A. Rasulullah S. Sabda baginda: Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.s. manusia sudah ditakdirkan untuk menjalani peringkat hidup duniawi di atas muka bumi ini. Dari segi istilah. manusia terus menjalani hidup dengan pelbagai cara dan peristiwa yang membentuk sejarah dan tamadun manusia. Sifat dan keperibadian manusia penuh pertentangan dan beraneka ragam.

tidak akan mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah dengan jelas. manusia mengetahui hala tuju. menurut al-Ghazali. maka manusia dapat mengetahui tugas dan tanggungjawabnya dengan jelas di atas muka bumi ini. Segala yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah untuk keperluan dan kesenangan manusia. Allah telah menciptakan manusia atas tujuan dan sebab tertentu. manusia yang tiada kekuatan akidah. Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mendefinisikan akhlak sebagai suatu keadaan jiwa yang matang. Namun sebaliknya. terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan apabila membicarakan tentang akhlak. Namun. mencari hanya kesenangan di dunia dan hidup di atas muka bumi ini sematamata menurut bisikan hatinya. dengan kekuatan akidah. Sebagai hamba Allah. kita sebagai manusia haruslah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Bagaimana kekuatan akidah Islamiyyah ini boleh menjadi teras dan tunjang kepada akhlak mahmudah? (1) Pertama. maka Dia tidak akan meninggalkan manusia terkapai-kapai tanpa arah dan pedoman. dan aspek kedua ialah tindakan-tindakan luaran. Firman Allah: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini mencakupi semua aspek termasuk akhlak. Oleh itu. Begitu juga manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menggalas dua tugas utama iaitu sebagai hamba-Nya dan khalifah-Nya di atas muka bumi ini. Allah berfirman lagi: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi. manusia tidaklah sewenang-wenangnya boleh menggunakan hak keistimewaan ini tanpa . tujuan dan tugasnya di atas muka bumi ini. Allah telah menciptakan seluruh alam ini dan Dia tidak menciptakannya tanpa sebab dan tujuan.Manakala akhlak adalah kata jamak. daripadanya menghasilkan tindakan-tindakan yang spontan dan tidak memerlukan kepada renungan dan pemikiran yang mendalam. Sebagai khalifah Allah. Mereka hanya akan menurut hawa nafsu. berasal daripada perkataan Arab khulq yang memberi makna sifat dan perbuatan seseorang insan. Melalui definisi ini. sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi (al-Baqarah:30) Bersandarkan kepada dua tugas utama ini. Manusia yang mempunyai asas dan kekuatan akidah yang teguh. Aspek pertama ialah jiwa atau nafs. Dia telah menyediakan hidayah dan petunjuk kepada manusia termasuklah menyediakan suatu sistem moral dan akhlak yang dapat dijadikan panduan oleh sekalian manusia. sebagai khalifah-Nya. percaya kepada Allah dan pembalasan-Nya di akhirat kelak pastinya akan mengikuti sistem moral dan akhlak yang telah disediakan oleh penciptanya.

Aspek pertama ialah jiwa atau nafs. Begitulah jua dengan sifat-sifat Allah yang dapat diketahui dalam al- . lalu dia berusaha pula supaya mempunyai ilmu dan kebijaksanaan menurut kadar kekuatannya sebagai manusia. bagaimanakah jiwa ini perlu dididik? Didikan jiwa ini tentunya didikan akidah Islamiyyah yang dibawa oleh para rasul yang menjadi teras kepada akhlak mahmudah. terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan apabila membicarakan tentang akhlak. Maka tidak akan timbul perasaan egoistik. akan lahir masyarakat yang berakhlak mulia dan bersatu padu serta hidup dalam keadaan damai dan harmoni. Dia akan sentiasa menjaga baik hubungannya dengan Allah. Menjaga baik hubungan-hubungan ini termasuklah berakhlak dengan akhlak mahmudah sesama insan. bertolak ansur dan saling menasihati. Akidah yang teguh berperanan untuk menyucikan hati dan jiwa. berserabut dan sakit. Tanpa perasaan egois dan individualistik ini. Allah itu Maha Mengetahui dan Bijaksana. ia akan menghasilkan tindakan luaran yang sihat dan bermoral. Jadi. Oleh itu jiwalah yang perlu dididik dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil akhlak yang terpuji. contohnya tolong-menolang. akan sentiasa mengingati bahawa setiap amal perbuatannya akan dihitung oleh Allah. dan aspek kedua ialah tindakan-tindakan luaran. Allah itu Maha Kaya dan Maha Pemurah. manusia akan merasa persamaan antara sesama manusia di hadapan Tuhan. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. riak dan tirani kerana semua manusia percaya bahawa kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah semata-mata. lalu dia berusaha supaya mempunyai sifat santun dan penyayang. Oleh itu dia akan berusaha bersungguh-sungguh menurut kekuatannya sebagai seorang manusia supaya dapat meneladani sifat-sifat ketuhanan itu. (3)Orang beriman mengetahui sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. ia akan menghasilkan tindakan luaran yang janggal dan tidak bermoral. Manusia yang mempunyai asas kekuatan akidah yang teguh.berpandukan kepada panduan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah. Ibn Miskawayh. Sekiranya keadaan jiwa itu tidak tenang. Dengan kekuatan tawhid dan akidah. Seperti yang dinyatakan. (2) Kekuatan akidah memainkan peranan yang penting dalam pembentukan akhlak mahmudah. Sebaliknya jika jiwa seseorang itu tenang dan sihat. hubungannya sesama manusia dan hubungannya dengan makhluk Allah yang lain. lalu dia berusaha mencukupkan segala keperluan dan suka berkorban dengan apa yang ada padanya. al-Tusi dan al-Ghazali meyakini bahawa terdapat hubung kait yang amat rapat di antara keadaan jiwa dan tindakan luaran atau perbuatan.

Maka diusahakannya supaya dirinya disinari dengan sifatsifat ketuhanan itu. Selain itu akidah yang mantap dapat mengelakkan diri manusia daripada mengikut hawa nafsu yang terus-terusan mengajak mereka berakhlak dengan akhlak mazmumah. baginda akan makan. (4)Orang beriman yang mempunyai akidah yang mantap akan sentiasa mencontohi peribadi dan akhlak Rasulullah S. tetapi Allah yang mengutusnya sendiri juga mengakui hal ini.W. Kemulian dan keluhuran akhlak baginda tidak sahaja diakui oleh manusia sehingga baginda mendapat julukan al-Amin. baginda merupakan orang yang paling mengetahui tentang agama yang dibawanya iaitu Islam dan bagindalah yang paling sempurna dalam mengamalkan ajaran Islam. Maka orang yang beriman dan mempunyai kekuatan akidah akan menyakini bahawa dalam dirinya terdapat sifat-sifat kesempurnaan yang baik yang mampu ditonjolkan melalui akhlak mahmudah. seharusnya kita mencontohi peribadi dan akhlak yang dimiliki baginda. Selain itu. Tentu sahaja orang beriman yang mempunyai kemantapan akidah akan cuba sedaya upaya untuk mencontohi akhlak mahmudah dan peribadi mulia Rasulullah ini untuk membuktikan kecintaan mereka kepada baginda. Pada waktu lapar.Quran dan Hadith. Ini kerana sebagai nabi dan utusan Tuhan. Manusia itu telah ditiupkan oleh Allah ruh-Nya ke dalam jasad manusia.W. kita juga harus patuh dan mengikut jejak langkah orang yang menjadi utusan-Nya iaitu nabi Muhammad S. Firman Allah: Sesungguhnya Rasulullah itu menjadi contoh teladan yang baik bagi kamu. Dengan demikina. Ini dapat dilihat melalui firman Allah dalam surah al-Hijr:29. sebagai seorang muslim.A. (5)Kekuatan akidah dapat membataskan manusia daripada melakukan perbuatan yang dilarang Islam. Baginda tidak pernah menyusahkan ahli keluarganya dalam soal makan dan minum atau dalam soal-soal yang lain. Mereka yang mempunyai asas kekuatan akidah yang teguh akan sentiasa merasa dan .A. baginda hanya bertanya: Adakah makanan pada kamu? Kalau ada. (Al-Qalam:4) Terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan ketinggian budi pekerti dan akhlak Rasulullah. Maka sebagai umat baginda yang kasih kepadanya. Firman Allah: Sesungguhnya engkau (hai Muhammad) memiliki budi pekerti yang luhur. selain kita harus taat kepada Allah. dan apabila tiada baginda diam. (al-Ahzab:21) Peribadi Rasulullah merupakan contoh teladan kepada sekalian umat manusia. dia dapat mendekatkan dirinya dengan Tuhan dan hidup dalam amal soleh yang diredhai Tuhan.

menyakini bahawa Allah mengawasi gerak-geri mereka dan Dia tahu apa sahaja yang mereka lakukan sama ada secara terang-terangan ataupun di tempat yang tersembunyi daripada pandangan orang lain. Fredrick Nietzsche (m. Dalam salah satu definisi post-modernism yang diberikan oleh tokoh-tokohnya ialah ³incredulity towards meta-narrative´ atau kesangsian terhadap agama (meta-narrative) menjelaskan lagi tentang penolakan total terhadap peranan agama dan wahyu. Falsafah ini adalah kemuncak daripada proses sekularisasi yang wujud dalam agama Kristian. Namun. Habermas. Ini termasuklah falsafah postmodernism (pasca moden) yang mempunyai bermacam-macam trend seperti aliran de constructionism dalam agama Kristian. Foucault dan lain-lain lagi. Inilah yang terjadi kepada para remaja yang hanyut dan terbuai dengan kehidupan dan keseronokan duniawi sehingga mereka alpa dan lalai bahawa kehidupan di dunia ia hanyalah sementara cuma.1900) mengisytiharkan tuhan telah mati (God is dead) lantas meruntuhkan (de construct) nilai-nilai yang diasaskan oleh agama. manusia yang mempunyai keyakinan akidah yang utuh. Jean-François Lyotard Lyotard. tidak akan . mereka yang tidak mempunyai asas akidah yang teguh akan terumbang-ambing kerana kehilangan arah dan panduan serta hanya menurut hawa nafsu dan bisikan syaitan. Structuralism. Hal ini dilaungkan oleh tokoh-tokoh seperti Jacques Derrida. Sebaliknya akal semata-mata dan sains yang membentuk era modenisme mampu menangani masalahmasalah manusia sejagat (termasuk masalah-masalah moral) bukan lagi wahyu dan agama. Al-Maududi dalam bukunya Pandangan Akhlak Islam mengatakan bahawa teras kepada sistem moral Islam ialah Tawhid iaitu percaya kepada keesaan Allah. ia sekaligus menjadikan manusia untuk lebih menghayati prinsip akhlak Islam yang dapat menjadi pedoman dan panduan hidup mereka di atas muka bumi ini. Relativism dan lain-lain lagi. (6) Dengan kekuatan akidah yang utuh. sistem moral atau ideologi luaran ciptaan manusia yang dikatakan mampu menjadi kayu ukur dan penentu kepada batas-batas moral dan akhlak seseorang individu atau sesebuah masyarakat secara automatisnya tertolak. Sebaliknya. Apabila teras dan dasar akidah ini kukuh. Walaupun Nietzsche bukanlah pengasas aliran de construction namun beliau merupakan titik-tolak bermulanya penolakan total terhadap peranan wahyu dan agama dalam kehidupan manusia. Lantas menolak setiap nilai-nilai agama yang ada di dunia ini dan membenarkan apa sahaja nilai sama ada baik atau buruk termasuk kesyaitanan untuk diamalkan oleh manusia. Kemuncak daripada proses sekularisme ini ialah apabila seorang ahli falsafah German.

sesekali terpengaruh dengan slogan anti-agama dan anti-wahyu yang dilaungkan oleh ideologi moden hari ini. Ini suatu kegagalan yang menyedihkan seperti yang diungkap oleh alMaududi. Namun sebaliknya sistem moral dan akhlak yang telah diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan manusia adalah lengkap dan universal. Akhlak yang mulia merupakan jati diri kepada Islam. keadaan dan kehendak mereka. walaupun mereka sebenarnya memiliki cahaya yang terang benderang yang tersedia dalam agama mereka. jelaslah kepada kita bahawa kekuatan akidah merupakan teras akhlak mahmudah. Tuhan tidak akan meninggalkan manusia yang diciptanya terkapai-kapai tanpa pedoman dan arah tujuan. Maka sudah tentu Dia akan menyediakan suatu sistem moral dan akhlak yang menepati fitrah manusia itu sendiri.W.com/2008/02/kekuatan-akidah-teras-akhlakmahmudah. sebahagian besar umat Islam masa kini memilih untuk berjalan dalam kegelapan. Berapa banyak ideologi dan falsafah moral yang telah dicipta oleh manusia telah dipinda-pinda dari masa ke masa mengikut citarasa.blogspot. sekalipun kita menganuti agama yang jelas ditunjangi oleh nilai-nilai akhlak yang mulia. namun sebhagian besar daripada kita sedang terperangkap dalam kemelut keruntuhan akhlak.html KEPENTINGAN AKHLAK Akhlak adalah salah satu cabang yang penting dalam Islam. Penolakan total terhadap agama dan wahyu akan menciptakan suatu dunia yang huru hara dan masyarakat yang hidup tanpa landasan undang-undng dan batasan.Rasulullah SAW pernah bersabda dengan maksudnya"Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang . Adalah suatu yang cukup malang bagi kita. Tiada suatu sistem moral ciptaan manusia yang universal dan menepati kehendak dan kehidupan setiap individu. Ia merupakan roh yang mengalir dan boleh ditemui di segenap sudut pengajaran agama yang telah disempurnakan citra dan pembinaannya oleh Rasulullah S. kita perlu mengorak langkah sedaya upaya untuk kembali menghayati dengan setepatnya tradisi dan pengajaran agama dari segenap sudut terutama tunjang agama iaitu akidah. http://ghafirah-idris.Para rasul yang diutuskan di atas muka bumi ini membawa dua tugas penting iaitu menyuruh manusia menyembah Allah yang Esa dan memimpin manusia ke arah akhlak yang mulia.A. Dalam konteks negara kita yang sedang berjuang untuk lahir sebagai sebuah negara maju bersandarkan modal insan yang cemerlang. Kesimpulannya. Ini kerana manusia menciptakan sesuatu berdasarkan tingkat akal mereka yang terbatas dan lebih malang lagi kebanyakannya pula menciptakan sesuatu menurut hawa nafsu dan kemahuan mereka demi kesenangan sendiri dan agenda tertentu. umat Islam.

ayam pun tak rembat anak sendiri dan macam-macam lagi le yang kalau ditulis kat sini tentang akhlak buruk orang Islam hari ni takkan habis."Begitu juga di dalam buku Mengapa saya menganut Islam.hasad dengki.kalau tutup pun macam tak tutup je. Itulah sebabnya. Hubungan akhlak dan akidah.KEPENTINGAN ILMU AKHLAK DAN PERKEMBANGANNYA Kepentingan Ilmu Akhlak .com/2009/02/kepentingan-akhlak. Rasulullah SAW telah bersabda " "yang bermaksud "Iman orang mukmin yang paling sempurna ialah orang yang mempunyai akhlak yang paling baik di antara mereka.Jumhur ulama' dah sepakat bahawa tidak dibenarkan bertaklid dalam perkara aqidah.fitnah sana bohong sini.tak sembahyang.karangan Fathi Yakan menjelaskan kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia dunia dan akhirat serta hubungan di antara akhlak dan akidah dan hubungan di antara akhlak dan ibadah.terkinja-kinja sana sini.Mereka ni sibuk cerita pasal politik tak habis-habis.cerita pasal lompat sana sini.html AKHLAK 1 .blogspot.Bagi kefahaman yang jitu kepada anak-anak kita di sekolah dan universiti.Adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan "Yang penting dalam hati.iman yang baik dan sempurna akan terpancar melalui akhlak yang baik dan hebat.zina macam binatang kaki empat.mulia.Justeru itu.Saya rasa pemimpin kita tak serius tentang keruntuhan akhlak dan aqidah yang berlaku hari ni.Sebab itu kita lihat ramai dikalangan orang Islam hari ni tak tutup aurat."Begitu juga Nabi pernah ditanya tentang 'Apakah itu kecelakaan'.luaran tak penting"Ini adalah kefahaman yang salah.maka nabi menjawab kecelakaan itu ialah iaitu akhlak yang buruk.cerita pasal derhaka pada manusia tapi derhaka pada Allah buat tak tau je.kita kena kuatkan dan kukuhkan aqidah.main judi. Pada hakikatnya masalah yang membelenggu umat Islam kat Malaysia ni masih tak pernah selesai. http://yusmialfaruqi.Jangan setakat taklid saja tapi tak faham pun kenapa mereka mesti sembah Allah yang Esa.

Begitu juga Syariat Islam yang agung juga. keluarga. masyarakat.w.w dengan hal tersebut. Maka dalam hal ini Rasulullah s. sebagaimana sabda baginda s. sebagaimana firman Allah s. Oleh sebab itu Rasulullah s.Tidak diragui lagi bahawa ilmu akhlak merupakan salah satu daripada ilmu-ilmu asas yang perlu diketahui dan diamalkan yang mempunyai kepentingan yang sangat besar. tidak akan sempurna kecuali setelah melalui `Tharikah Akhlakiah` yang benar yang merupakan dasar yang membangunkan syariat itu sendiri.w sendiri telah menggambarkan kepada kita bahawa tujuan akhir daripada risalah dakwah yang dibawa oleh baginda {begitu juga para imam Ahlul Bayt a. Kesemua daripada kandungan ilmu akhlak ini sangat memberi kesan yang besar di dalam mempraktikkan syariat agama dan merupakan satu-satunya alternatif bagi menyembuhkan `penyakit` di dalam masyarakat sama ada dari aspek ekonomi.w. sebagaimana firman Allah s.w "Hanyasanya aku diutus adalah untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak" Begitu juga jika ada hal yang lebih agung daripada akhlak pasti Allah s.w. yang mana Dia {Allah s.t akan memuji makhluk pilihan yang terbaik Muhammad s.w sebagai .a.w.w. ekonomi.a.a.w merupakan `Doktor` yang pertama di dalam memeinkan peranan sebagai penyembuh kepada `penyakit` masyarakat.s} akan terpusat pada `Makarimul Akhlak` {kemuliaan-kemuliaan akhlak}. samada ianya membahaskan tentang perihal-perihal insan yang berbeza-beza.w.a.t} merupakan maksud terakhir daripada kehidupan ini.w. politik dan selain daripadanya.w. politik.t di dalam mensifati baginda s. Bahkan ianya merupakan faktor-faktor yang dapat menghubungkan antara insan dengan penciptanya yang maha agung. yang mana ianya terdiri daripada pelbagai sistem kehidupan yang sempurna sama ada dari aspek peribadi. Ini kerana olmu akhlak Islam merupakan `Produk` yang terhasil daripada aqidah yang benar pada diri seseorang muslim. sosial dan kebudayaan.t "Dan sesungguhnya kamu {wahai Muhammad} berada diatas khuluk {perilaku} yang sangat agung" Surah AlKalam Ayat 4 Ilmu akhlak juga merupakan di antara ilmu-ilmu yang sangat menitik beratkan kajian tentang menusia itu sendiri.a. Ia juga menerangkan mengenai hubungan ilmu akhlak itu sendiri dengan ilmu-ilmu dan makrifah yang lain.w. ia juga membahaskan mengenai fadhail {kemuliaan} yang harus dijinakkan oleh setiap insan dan sebaliknya Raza`il {keburukan} yang harus disingkirkan dari dalam diri insan itu sendiri.

s. Dalam hal ini juga al-marhum q.s memainkan peranan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasullah s. Sebagaimana firman Allah s.w.s yang telah Berjaya merealisasikan µ Makarimul Akhlak¶ yang menjadi asas perjuangan beliau. Sebagaimana al-marhum imam q. Ini terbukti di dalam firman Allah s.a.t merupakan di antara Jihad Akbar dan merupakan di antara tuntutan-tuntutan Islam. ³Hanyasannya yang diinginkan oleh Allah adalah untuk menghindarkan segala noda dari kalian Ahlul Bayt a.a.w.w.w satu contoh yang baik bagi orang-orang yang berharap untuk bertemu dengan tuhannya dan mengingati Allah dengan banyak" Begitu juga Ahlul Bayt a.w.w.s : ³Sesungguhnya mengambil berat mengenai ilmu-ilmu kerohanian maknawi yang diungkapkan dengan istilah ilmu akhlak dan ilmu suluk (menuju) Allah s.t ³Hanyasanya yang takutkan Allah adalah daripada hamba-hambanya yang ulama´. tanpa sebarang cacat cela dalam kehidupan mereka yang mencerminkan µKetinggian Akhlak Ilahi´. Jika kita lihat dari aspek sejarah dunia juga.`simbol ikatan' di dalam akhlak bagi menuju Allah s.t.s sering menekankan peri pentingnya ilmu akhlak bahkan mewasiatkannya dalam ucapan beliau q.w. kita akan dapati satu contoh yang jelas sebagaimana yang telah ditunjukkan kejayaan kebangkitan revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh seorang pemimpin agung Islam iaitu al-marhum Imam Khomeini q. Maka menjadi kewajipan adalah menggariskan satu system ilmu akhlak yang sewajarnya bagi merealisasikan tujuan agung Islam.t di ddalam ayat tathhir. serta mempersiapkan tenaga pengajar yang berkemampuan dari kalangan pelajar-pelajar Hauzah Ilmiah bagi mengajarkan ilmu ini dan menekankannya´ Di sini jelaskan bahawa membicarakan mengenai akhlak adalah satu tuntutan .w.s dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya´ yang menggambarkan keagungan peribadi Ahlul Bayt a. "Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasullah s.s pernah menegaskan bahawa asas kepada µizzah¶ (keagungan) seseorang muslim dan pemerintahan Islam terletak pada ilmu-ilmu kerohanian maknawi (akhlak).

Beliau merupakan salah seorang muhakkik yang mengarang kitab akhlak secara berasingan. Perkembangan Penulisan Ilmu Akhlak Dalam Kebudayaan Islam. Jika kita melihat di dalam dunia Islam khasnya. Menurut beliau akhlak itu lahir daripada dalam diri sendiri.asas Islam dan pemerintahan Islam yang sangat penting. antaranya ialah . hanya di dini beberapa buah penulisan yang menjadi kitab induk di dalam ilmu akhlak yang akan dibahaskan. Aristotle. sebab itu beliau ada membahaskan mengenai diri dan kekuatan-kekuatan diri. Jalinus serta hokum syariat Islam. Untuk menghitung penulisan-penulisan tersebut adalah terlalu banyak. kita akan dapati bertapa banyak karangan-karangan dan kumpulan-kumpulan kitab yang penting di dalam ilmu akhlak. Di dalam kitab-kitab akhlaknya ini.¥ Rasail Ikhwan Safa wa Khallan al-Wafa¶ : Pada kurun ke 4 hijrah terdapat sekelompok yang kurang jelas latar belakang mereka yang digelar µIkhwan Safa¶ telah mengarang beberapa buah risalah yang membahaskan ilmu-ilmu di zaman tersebut dan membahaskan juga kebatilan-kebatilan di dalam hukum. beliau membahaskan kefahaman-kefahaman akhlak dari kitab-kitab Plato. ¥ Tahzibul Akhlak Wa Tathhirul A¶rak : Pengarangnya ialah Syeikh Abu Ali Miskawaih (325-421 H) yang mana beliau ini merupakan di antara ahli hikmah Islam. Kelompok ini mempelajari dan berpegang kepada aliran pemikiran ³Akliah Falsafiah´. Oleh sebab itu di dalam kitab ini ianya lebih membahaskan ilmu akhlak secara meyeluruh dalam bentuk teori akal dan deria-deria irfani. ¥ As-Sa¶adah Wal Is¶as fi Sirah Insaniah : Pengarangnya ialah Syeikh Abul Hasan al-Amiri an-Naisyaburi (wafat tahun 381 H). Beliau juga mempunyai karangan akhlak yang lain seperti µal-Fauzul Akbar¶ dan µHikmah Khalidah¶. Kandungan kitab ini terbahagi kepada 7 bab yang merangkumi pandangan-pandangan akhlak Plato. Begitu juga menyeru dan mewujudkan µBudaya Akhlak Islami¶ dalam kehidupan seharian adalah sangat penting khususnya di zaman ini. Aristotle serta memasukkan jjuga teori akal. ¥ Ihya¶ Ulumuddin : . Beliau merupakan orang yang pertama yang membahaskan ilmu akhlak melalui teori akal sahaja.

Melaluinya.begitu juga menurut beliau al-Ghazzali banyak membawa kisah-kisah dan riwayat-riwayat yang pelik daripada golongan sufiah. Bersambung« http://islamkreatif-pengajian. Seterusnya dia akan melakukan perbutan tersebut atau menghindarinya. perbuatan dan tindakan terbit dengan mudah dan senang tanpa perlu berfikir dan merenung .Pengarangnya ialah Syeikh Abu Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali atThusi (450 ± 505 H).com/2009/01/akhlak-1-kepentingan-ilmuakhlak-dan. 1/4 perbahasan Adat.Ini kerana menurut faidhul Kashani al-Ghazzali banyak menggunakan riwayat-riwayat dari perawi yang terkenal dengan pembohongan dan merekareka atas nama Allah s. 1/4 perbahasan Muhlikat{hal-hal yang merosakkan diri}. akhlak membawa maksud tabiat dan pembawaan. Kitab beliau secara keseluruhan merupakan kritikan dan pembetulan kepada kitab Ihya¶Ulumuddin oleh alGhazzali.w. sesuatu perbuatan dikira baik atau buruk pada pandangan manusia. Akhlak menurut Istilah Islam: y Merupakan himpunan prinsip dan nilai yang mengatur perlakuan manusia yang digariskan oleh wahyu dan diletakkan disiplin-disiplin demi menjayakan matlamat kewujudan manusia di atas muka bumi. 2.dan 1/4 perbahasan munjiyat (hal-hal yang menguntungkan diri).tokoh hikmah ilahiah dan failosof agong Maula Sadruddin as-Syirazi (Maula Sadra)q.Muqaddimah kitab ini membahaskan mengenai ilmu. y Imam al-Ghazali : Situasi yang mantap dalam jiwa. Akhlak juga boleh difahami sebagai himpunan konsep dan sifat yang mantap dalam jiwa.blogspot.t dan bertentangan sekali dengan riwayat-riwayat Ahlul Bayt a.s yang digelar dengan nama Maula Muhsin Faidhul Kashani (10061091 H). Menerusi penilaian dan neracanya. Secara takrifan bahasa Arab..kitab ini juga telah diringkaskan dalam sebuah kitab yang bertajuk µKimiyai Sa¶adat¶ al-Muhjatul Baidha´Fi Tahzibil Ihya¶: Pengarangnya ialah seorang ahli hikmah ilahiah ahli hadis Muhammad bin Murtadha q.html Konsep Akhlak Mulia November 29. Kitab beliau ini dibahagikan kepada 4 bab iaitu 1/4 perbahasan Ibadat. 2009 mohamadazranfaris Tinggalkan komen Go to comments 1.dan yang menariknya beliau merupakan salah seorang murid langsung sadra Mut´allihah Islam.s.s (masdarul ilmi).

mampu menahan kemarahan dan berlemah lembut (c) Kesucian y Bermaksud kemampuan mendidik kekuatan nafsu melalui kekuatan didikan logik dan syarak y Nafsu yang berlebihan adalah buruk y Nafsu yang cenderung kepada kekurangan adalah jumud dan lemah y Menjauhkan seseorang daripada melakukan perbuatan keji dan buruk sama ada pada perkataan ataupun tindakan y Melahirkan sifat malu yang merupakan punca semua kebaikan (d) Adil y Bermaksud kekuatan jiwa yang mampu menguasai diri ketika marah dan bernafsu dan membawa kedua-duanya kepada tuntutan hikmah (kebijaksanaan) y Membawa seseorang berakhlak tenang dan sederhana . memetingkan nilai-nilai akhlak.Rukun-rukun akhlak mulia merangkumi : (a) Kemantapan ilmu y Dapat mengetahui perkara yang baik dan buruk y Melampau dalam penggunaan ilmu untuk perkara yang keji adalah melampau y Dangkal dalam ilmu adalah dungu y Pertengahan antara melampau dan dangkal adalah hikmah (b) Keberanian y Bermaksud kekuatan dalam menahan marah yang mana mampu mengendalikan akal ketika berlakunya pertelingkahan dan sebagainya yang berkaitan y Kekuatan marah yang melampau batas serta berlebihan adalah membuta tuli y Kekuatan marah yang menjangkau kepada kelemahan dan kekurangan adalah dinamakan pengejut dan bacul y Menjadikan seseorang bermaruah. 3.y Akhlak mulia bukanlah sekadar pengetahuan terhadap perbuatanperbuatan yang manis y Akhlak mulia bukanlah sekadar kemampuan untuk melakukan perbuatan yang manis y Akhlak mulia bukanlah sekadar perlakuan baik boleh jadi akhlak seseorang itu pemurah namun tidak mampu bersedekah lantaran tidak berharta.

wordpress.com/2009/11/29/konsep-akhlak-mulia/ .Ruj http://mohamadazranfaris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful