Apa itu akhlak?

Menurut bahasa: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama daripada perkataan (al-khuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. Menurut istilah: Antara definasi akhlak menurut istilah ialah: sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali radiAllahu anhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syara dan aqal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. Pengertian Akhlak menurut Islam Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua-dua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tata nilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (ridwaanullah). Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha

membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar. Skop dan ruang lingkup akhlak dalam Islam Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad), betul dan salah (true and false). Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk, betul dan salah, benar dan palsu itu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, betul atau salah, benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Ada yang menjadikan kebendaan, harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan, ada yang mencari nama dan kemasyhuran. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut, sebaliknya bersifat zuhud di dunia; memadai dengan kehidupan yang sederhana. Mereka lebih menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa aliran di dalam memahami akhlak. Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama, tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia. Oleh itu, tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut, itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak, iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk, dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya

di dunia ini. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu, apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan, detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar, sama ada hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya, semuanya mengandungi nilai akhlak. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: Dilakukan dengan sedar dan niat. Dilakukan denganikhtiar sendiri. Melakukannya dengan sengaja, tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. DEFINISI ± AKHLAK Disini saya akan menerangkan definisi akhlak dari pelbagai sudut iaitu; Mengikut Kamus Dewan ;ia bermaksud budi pekerti,kelakuan,watak,pengetahuan berkaitan kelakuan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Mengikut Mafhum kata-kata Aishah yang dirumus dari sabda Nabi Muhammad s.a.w berkaitan akhlak Baginda: Seterusnya mengikut Istilah ; segala tingkah laku perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan,apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang setelah tingkah laku diamalkan sekian lama dan diterima masyarakat sebagai sebahagian dari cara hidup Menurut Islam pula ia beerti³satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah³.

DEFINISI ± MORAL Seterusnya saya akan menerangkan definisi moral.Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral.Moral terbahagi kepada dua iaitu : a. Baik; segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. b. Buruk; tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturan-peraturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu.Dorothy Emmet(1979) mengatakan bahawa manusia bergantung kepada tatasusila, adat, kebiasaan masyarakat dan agama bagi membantu menilai tingkahlaku seseorang Akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan fenomena keimanan seseorang Islam. Sebagaimana maksud hadis : Rasulullah telah ditanya oleh seseorang: ³Siapakah orang mukmin yang paling afdhal mempunyai kelebihan imannya? Jawab baginda: Orang yang paling baik akhlaknya´. Terdapat beberapa hadis yang ada kaitan dengan kenyataan akhlak Islam.Maksud Hadis: ³Apakah Ad-Din itu Rasulullah? Ad-Din itu ialah akhlak yang baik´. Akhlak Buruk pula disebut juga sebagai akhlak yang keji / mazmummah. Antara Akhlak mazmummah ialah; menyekutukan Allah ,bohong / dusta, takbur, dengki, khianat, bakhil, marah dan sifat-sifat tercela yang lain yang bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. SIFAT KEJI Saya akan meneruskan pembentangan dengan menghuraikan beberapa sifat keji yang amat ditegah.Pertamanya ialah bohong.Bohong sangat terkutuk dalam pandangan Islam.Ia merupakan pokok kepada bermacam-macam akhlak yang buruk, yang merugikan diri pendusta itu sendiri dan masyarakat.Dalam Islam, sifat dan tabiat suka berdusta boleh membawa kepada Munafiq (beerti lahir seseorang itu berbeza dengan batinnya. Orang yang berpura-pura beriman padahal hatinya penuh bertentangan dengan sifat lahirnya). Seterusnya ialah takbur.Ia bererti merasa dirinya besar dan mulia serta melebihi

orang lain.Orang yang bersifat takbur selalu merasa dirinya lebih,disamping memandang orang lain serba rendah.Selalunya sikap takbur yang ada pada diri seseorang dapat melindungi dirinya daripada menyedari kelemahan diri sendiri atau untuk melihat kemuliaan orang lain.Rasulullah s.a.w bersabda; ³Takbur itu ialah menolak kebenaran dan menghina yang lain´. Islam meletakkan takhbur dalam 3 arah iaitu: 1. Takbur kepada Tuhan 2. Takbur kepada Rasul 3. Takbur kepada Manusia. Dengki juga merupakan salah satu sifat keji.Dengki / hasad daripada perkataan Arab bermaksud rasa tidak senang hati atas kesenangan dan nikmat yang diperolehi dari orang lain,di samping berusaha menghilangkan kesenangan itu daripada orang tersebut. Sifat sama ada maksud berpindah kepadanya atau s.a.w berpesan maksudnya: ³Jauhkan dirimu daripada dengki oleh kerana sesungguhnya dengki itu memakan kebajikan seperti api memakan kamu´. Disini saya nyatakan ciri-ciri akhlak islamiah iaitu; 1. Bersifat mutlak dan menyeluruh 2. Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan 3. Bersifat sederhana dan seimbang 4. Mencakupi suruhan dan larangan 5. Bersih dalam perlaksanaan 6. Keseimbangan. NILAI SEKULAR Seterusnya mengenangi Nilai Sekular.Nilai Sekular terbahagi kepada 2 iaitu; 1. Nilai Moral Keagamaan Nilai ini adalah berdasarkan asas kepercayaan terhadap Allah, kepercayaan terhadap Allah, kepercayaan kehidupan akhirat, sesuai dengan dasar Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis.Nilai juga adalah suatu nilai yang objektif atau mutlak dan tidak berubah, tanpa mengambil kira faktor masa, tempat dan juga siapa yang mengamalkannya. Nilai keagamaan inilah nilai akhlak yang diwajibkan ke atas penganut Islam supaya menbentuk kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Kitab suci Al-Quran 2. yang melahirkan berbagai-bagai aliran antaranya.Kitab suci Al-Quran .php?name=News&file=article&sid=30 4 PENGERTIAN AKHLAK Menurut bahasa: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama daripada perkataan (al-khuluqu) bererti tabiat.2. 1. Aliran Hedanisme. tingkahlaku. .sumber akhlak Islam hendaklah berdasarkan 3 sumber berikut. Aliran Evolusionisme. Aliran Intuitionisme.kelakuan.Hadis-hadis Rasulullah . Imam Al-Ghazali menegaskan . perangai. Aliran Tradisionalisme. Hegel dan lain-lain 3. 1. . Aliran Rationalisme. Malah mereka menganggap agama sebagai milik peribadi yang harus disimpan dan tidak boleh dihubungkan dengan kehidupan umum manusia. 4. jika sebaliknya.net/portal/modules. berdasarkan kekuatan akal yang dianuti oleh Plato.Ia menolak kebimbingan Tuhan dan bercorak keduniaan semata-mata.mypendidik.sumber akhlak Islam hendaklah berdasarkan 3 sumber berikut. Hadis-hadis Rasulullah 3.Akal fikiran ulama¶. berdasarkan baik jika menjadi kebiasaan dan buruk jika menyalahi kebiasaan. 5. berdasarkan ilham atau kekuatan batin seseorang. Imam Al-Ghazali menegaskan . Golongan Sekular berpendapat baik atau buruk adalah persoalan yang termasuk dalam konsep falsafah moral. berdasarkan pertimbangan baik kiranya membahagikan kebahagiaan dan buruk. Penganut-penganut moral sekular sengaja memperkecilkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan. 2. Spinoza. Akal fikiran ulama¶. Nilai Moral Sekular Ia bukan merupakan nilai akhlak atau moral agama. 6. berdasarkan perbuatan moral itu tumbuh dan kembang secara beransur-ansur menuju Idealisme yang menjadi tujuan hidup. http://www.

perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia.matuah. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (alkhalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia. Perkataan (alkhulq) ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada dua tempat sahaja. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. ia dinamakan akhlak yang buruk. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia. antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. Ibn Miskawaih. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi . bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia. tersusun rapi. tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. ciptaan. dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan. penelitian dan paksaan. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk. (Ali-Imran:190) Menurut istilah: Antara definasi akhlak menurut istilah ialah: sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran. ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah. dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. (Al-Qalam:4) Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian . Imam Ghazali radiAllahu anhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syara dan aqal. sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. adat kebiasaan. Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. silih bergantinya siang dan malam. ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami. menurut undang-undang yang tepat. lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering). ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. malah ia juga bereti agama itu sendiri.

Kedua-dua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (ridwaanullah). kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah. dengan malaikat. benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad). kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu. dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai. betul dan salah. benar dan palsu itu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. Dengan kata lain. betul atau salah. sebaliknya bersifat zuhud di dunia. ada yang mencari nama dan kemasyhuran. Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa aliran di dalam memahami akhlak. Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama. dengan jin dan juga dengan alam sekitar. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini. Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada yang menjadikan kebendaan. memadai dengan kehidupan yang sederhana. betul dan salah (true and false). manusia sesama manusia. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang . Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Mereka lebih menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk.pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut. akhlak ialah suatu system yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu. manusia dengan haiwan. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan.

budi pekerti dan perangai. perangai dan . pendapat atau perbuatan secara layak dapat diaktakan benar. baik. kehendak. hubungan sesama manusia. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. ekonomi. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak. salah. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. atau buruk. Oleh itu. semuanya mengandungi nilai akhlak. hubungan dengan alam sekitar. Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. Melakukannya dengan sengaja. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL Menurut istilah. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. perangai. moral berasal daripada bahasa lati moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. politik. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: Dilakukan dengan sedar dan niat. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial. iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu.seharusnya dicapai oleh manusia. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. sama ada hubungan dengan Allah. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut. Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menetukan batas-batas dari sifat. tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. Dilakukan denganikhtiar sendiri.

pada sesuatu masa dan tempat tertentu. Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. Nilai-nilaian bersifat relative. membina insaniyyah. suasana dan tempat. ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran. tatasusila dan budi pekerti. Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama. kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai. Secara harfiahnya. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia. tentang ketinggian budi dan rohaniah. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya. bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut.. Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan oandangan umum dalam sesuatu kumpulan. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. antaranya lain: Beriman kepada Allah Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat Keadilan syara Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). subjektif dan temporal. Apa yang penting ialah seseorang itu ialah . Islam sebagai agama yang syumul. pada sesuatu kumpulan. Oleh itu. tingkah laku. Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia. menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu.sebagainya. masyarakat. perilaku. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku). tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy. masyarakat. Oleh itu. komprehensif dan sempurna. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama.

Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. moral dan etika. baik alam realiti mahupun alam ghaib. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya. Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbautan dan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. (AlQalam:4) dasar akhlak Islamiyyah terkandung di dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan AsSunnah. Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adapt kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat.sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran. Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masing-masing. Perilaku dan car hidup Rasulullah itu menjadi ikutan dan contoh tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia baik jasmani mahupun rohani. . Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia.

Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan. warna kulit. Sesungguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah yang paling baik Deennya.Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidang-bidang kehidupan manusia. Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul. manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut. jasmaniyyah danaqliyyah. Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah sederhana. Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia. Ertinya untuk mencapai suatu . dan masa. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semua aspek kemanusiaan rohaniyyah. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah. tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadeeth-hadeeth Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan kedudukan akhlak sebagai: Sesunguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. pangkat. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini. dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. tidak boleh dipinda atau diubahsuai. Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri. Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIYYAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah Deen itu? Baginda menjawab: Akhlak yang baik. perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. tempat.

main judi. Rasulullah SAW telah bersabda " "yang bermaksud "Iman orang mukmin yang paling sempurna ialah orang yang mempunyai akhlak yang paling baik di antara mereka. .blogspot."Begitu juga Nabi pernah ditanya tentang 'Apakah itu kecelakaan'.maka nabi menjawab kecelakaan itu ialah iaitu akhlak yang buruk.hasad dengki.iman yang baik dan sempurna akan terpancar melalui akhlak yang baik dan hebat. Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah.matlamat.terkinja-kinja sana sini.com/2009/05/konsep-akhlak-dalamislam_24.Justeru itu. Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara. Rasulullah SAW pernah bersabda dengan maksudnya"Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. http://gudangilmu-uang-amal. dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri.zina macam binatang kaki empat.fitnah sana bohong sini.Para rasul yang diutuskan di atas muka bumi ini membawa dua tugas penting iaitu menyuruh manusia menyembah Allah yang Esa dan memimpin manusia ke arah akhlak yang mulia.Adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan "Yang penting dalam hati.kalau tutup pun macam tak tutup je.Sebab itu kita lihat ramai dikalangan orang Islam hari ni tak tutup aurat.tak sembahyang."Begitu juga di dalam buku Mengapa saya menganut Islam.ayam pun tak rembat anak sendiri dan macam-macam lagi le yang kalau ditulis kat sini tentang akhlak buruk orang Islam hari ni takkan habis.luaran tak penting"Ini adalah kefahaman yang salah.karangan Fathi Yakan menjelaskan kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia dunia dan akhirat serta hubungan di antara akhlak dan akidah dan hubungan di antara akhlak dan ibadah.html KEPENTINGAN AKHLAK Akhlak adalah salah satu cabang yang penting dalam Islam. Hubungan akhlak dan akidah. cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam.

Pada hakikatnya masalah yang membelenggu umat Islam kat Malaysia ni masih tak pernah selesai http://yusmialfaruqi.Mereka ni sibuk cerita pasal politik tak habis-habis.kita kena kuatkan dan kukuhkan aqidah.blogspot.com/2009/02/kepentingan-akhlak. Mencakupi suruhan dan laranga KEPENTINGAN AKHLAK Peranan Akhlak Dalam Kehidupan .Bagi kefahaman yang jitu kepada anak-anak kita di sekolah dan universiti.Saya rasa pemimpin kita tak serius tentang keruntuhan akhlak dan aqidah yang berlaku hari ni.cerita pasal derhaka pada manusia tapi derhaka pada Allah buat tak tau je. r -c r a Islamiah 1. manusia dengan manusia & manusia dengan makhluk lain) Ditentukan oleh Allah swt melalui alQuran dan tunjuk ajar oleh Rasulullah saw .Jangan setakat taklid saja tapi tak faham pun kenapa mereka mesti sembah Allah yang Esa. Bersifat sederhana dan seimbang 4.cerita pasal lompat sana sini.Jumhur ulama' dah sepakat bahawa tidak dibenarkan bertaklid dalam perkara aqidah. perasaan & niat di hati manusia (hubungan manusia dengan Allah. Bersifat mutlak dan menyeluruh 3.Itulah sebabnya. Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan 5.html Akhlak Satu sistem menilai tindakan zahir & batin manusia Mencakupi pemikiran.

Kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. lahirlah modal insan tanpa harga diri & akhirnya membentuk masyarakat keruntuhan Peranan Akhlak Dalam Kehidupan Keluarga Keharmonian ahli keluarga berpersonaliti & mulia & berakhlak tinggi Kebahagiaan akhlak baik(ahli keluarga).a. tindaktanduk dan tanggungjawab. Mereka mempunyai hati. : ³orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. kemahiran & pengetahuan tinggi Akhlak >cermin dalam diri individu(peribadi sebenar tingkah laku) akhlak mulia dapat menambahkan nilai baik diri seseorang individu Rasulullah s. : ³dan sesungguhnya." akhlak berperanan penting dalam kehidupan setiap insan tanpa akhlak. Firman Allah s. keharmonian dan kebahagian rumahtangga akan Akhlak merupakan cermin iman dalam diri >Memilih Pasangan Hidup .w pernah bersabda bahawa.Individu Nilai seseorang individu terletak pada akhlaknya. tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayatayat Allah dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Individu tidak mempunyai nilai akhlak tidak boleh dianggap sebagai individu baik & mulia walau mempunyai pendidikan. Akhlak membezakan antara insan dengan haiwan > tingkahlaku.t (surah Al-Araf ayat 179) bermaksud.w.

dan Abu Daud > mempunyai zuriat : -pendidikan akhlak kepada anak dari kecil >peribadi ibu bapa : -kelakuan & perbuatan ikutan anakanak pembinaan & pemeliharaan rohani & jasmani = institusi Peranan Akhlak Kepada Masyarakat dan Negara Ilmu akhlak : ilmu asas yang perlu diketahui & diamalkan masyarakat serta pengamalan Negara yang mempunyai kepentingan yang sangat besar.keturunan. Ilmu akhlak = faktor-faktor menghubungkan insan dengan penciptan Sejarah membuktikan akidah yang masyarakat berjaya benar Masyarakat runtuh keruntuhan nilai & akhlak tamadun hancur Para sarjana & ahli fikir > mengakui kepentingan akhlak di dalam membina keluhuran peribadi masyarakat dan . Ini kerana ilmu akhlak Islam = `Produk` yang terhasil daripada aqidah yang benar pada diri seseorang muslim. Bukhari.Rasulullah bersabda : ³Seorang wanita dinikahi berdasarkan empat pertimbangan: karena harta. Peganglah yang memiliki agamaniscaya kedua tanganmu tidak akan terlepas´ (HR. Muslim. kecantikan dan agamanya.

berfirman yang bermaksud: "Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara.tamadun manusia. bersabda yang bermaksud: "Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dari segi saling berkasih sayang dan berkasihan belas.scribd..T. maka damaikaniah diantara dua saudara kamu'. adalah seperti jasad apabila satu anggota mengadu sakit. Akhlak mulia penggerak kemajuan & kesempurnaan hidup. membawa seluruh jasad turut berjaga http://www.W. peranan akhlak kepada masyarakat & Negara melahirkan tali persaudaraan erat antara masyarakat & mewujudkan Negara aman makmur Hubungan antara sesama orang beriman itu diasaskan kepada persaudaraan. Allah S.com/doc/1972664/Konsep-Akhlak-Menurut-Perspektif-Islam . akhlak buruk pemusnah berkesan &perosak meruntuhkan kemanusiaan serta ketinggian hidup manusia al-Ouran sebagai sumber pengetahuan & akhlak yang paling terang dan jelas.a. 10) Rasuluilah s.(al-Hujuraat.w.

(Al-Araf:179).Roja (mengharapkan keredhaan Allah) . mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya. Akhlak ini jugalah yang membezakan antara insan dengan haiwan dari segi perilaku. SIFAT MAHMUDAH .Kepentingan Akhlak Dalam Peribadi Muslim Labels: Akhlak. Semakin tinggi nilai akhlak diri seseorang itu maka makin tinggi pula nilai kemanusian pada dirinya.Riya' (melakukan sesuatu dengan tujuan ingin menunjukkan kepada orang lain) .Tawadhu (merendahkan diri sesame muslim) . mereka ialah orang-orang yang lalai.Dengki (hasad) .Jujur .Pemalu .Khauf (takutkan kemurkaan Allah) .Sabar .Tergesa-gesa . mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya. Seseorang yang tidak berakhlak adalah sama tarafnya dengan haiwan malah lebih rendah dari itu lagi.Benar . Firman Allah subhaanahu wa taaala: Dan sesugguhnya kami telah sediakan untuk neraka banyak sekali golongan jin dan manusia yang mana mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu mengerti dengannya. Ini adalah kerana nilai manusia itu pada hakikatnya terletak pada akhlak dirinya. tindak-tanduk dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-harian. mereka itu seperti binatang malah lebih sesat. teknologi dan sebagainya. masyarakat yang tidak mempunyai nilai akhlak tidak boleh dianggap sebagai masyarakat yang baik dan mulia walaupun mempunyai kemajuan yang dalam bidang ekonomi.Syukur . Akhlak mempunyai kedudukan paling tinggi dalam hirarki tamadun ummat manusia. Oleh itu. Peribadi Muslim Bidang akhlak adalah bidang yang amat penting dalam sistem hidup manusia.Pemaaf .Tawakkal (meletakkan pergantungan kepada Allah) SIFAT MAZMUMAH .

melakukan kezaliman sesuka hati. Umpamanya seseorang itu melakukan maksiat. Akhlak juga merupakan roh Islam yang mana agama tanpa akhlak samalah seperti jasad yang tidak bernyawa. membuang anak..blogspot.Sum'ah (melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan kemasyhuran ) http://fazakkeer. akhlak juga merupakan ciri-ciri kelebihan di antara manusia kerana ianya lambang kesempurnaan iman. Oleh itu salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah saw ialah membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi yang terdahulu ekoran penyembahan berhala oleh pengikutnya yang telah menyeleweng. Akhlak juga merupakan nilai yang menjamin keselamatan daripada api neraka. Hakikat kenyataan di atas dijelaskan dalam kisah-kisah sejarah dan tamadun manusia melalui al-Quran seperti kisah kaum Lut.Bakhil .Tamak . Samud. menderhaka kepada ibu bapa. ketinggian taqwa dan kealiman seseorang manusia yang berakal. sudah pasti Allah akan menolak mereka daripada menjadi ahli syurga.Buruk sangka .com/2009/10/kepentingan-akhlak-dalam-peribadi. melakukan kezaliman dan sebagainya. Dengan itu mereka sebenarnya tidak berakhlak dan tidak ada bezanya dengan manusia yang tidak beragama. suka memulau kaum yang rendah martabatnya dan sebagainya." Kekalnya sesuatu ummah juga kerana kukuhnya akhlak dan begitulah juga runtuhnya sesuatu ummah itu kerana lemahnya akhlaknya. membunuh.Pemarah .Ujub (kagum dengan diri sendiri) . Hal ini juga berlaku pada zaman jahiliyyah yang mana akhlak manusia telah runtuh berpunca daripada mewarisi perangai umat yang terdahulu dengan tradisi meminum arak. Selain itu. Ummah yang berakhlak tinggi dan .html Kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia Akhlak merupakan garis pemisah antara yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak.Takabbur (membesarkan diri) . Islam menganggap mereka yang tidak berakhlak tempatnya dia dalam neraka. kaum nabi Ibrahim. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda yang bermaksud : "Orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. menindas. Bani Israel dan lain-lain.

Jika sejak kecil kita didedahkan dengan akhlak yang mulia. asasnya disiapkan terlebih dahulu. Umpamanya. keruntuhan rumahtangga. Jika kukuh asas yang dibina maka tegaklah masyarakat itu.php?t=112294 yang buruk. kadangkala mereka ini terlalu mudah mempercayai orang lain. masyarakat belia yang mundur dan boleh membawa kepada kehancuran sesebuah negara.sentiasa berada di bawah keredhaan dan perlindungan Allah ialah ummah yang seperti di Madinah pada zaman Rasulullah saw. Kalau dalam pembinaan bangunan. ikhlas dalam hidup. Selain itu sikap remaja turut menyumbang kepada gejala sosial. http://www. Ketiadaan akhlak yang baik pada diri individu atau masyarakat akan menyebabkan berlaku pelbagai krisis dalaman dan luaran seperti krisis nilai diri. Proses pembentukan sesebuah masyarakat adalah sama seperti membina sebuah bangunan. amanah dalam tugas. maka secara tidak langsung ia akan mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari hinggalah seterusnya. Akhlak tidak dapat dibeli atau dinilai dengan wang ringgit Ia wujud di dalam diri seseorang hasil daripada didikan kedua ibu bapa atau penjaga serta pengaruh dari masyarakat sekeliling mereka. cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan." Pencerminan diri seseorang sering digambarkan melalui tingkah laku atau akhlak yang ditunjukkan. begitu juga dengan membentuk masyarakat mesti dimulakan dengan pembinaan asasnya terlebih dahulu.com/portal/forums/showthread. . syariat merupakan cabang dan rantingnya manakala akhlak adalah yang mewarnai seperti bunga-bungaan yang menyerikan hiasan pokok tersebut. Malahan akhlak merupakan perhiasan diri bagi seseorang sebagaimana aqidah merupakan tunjang agama. Sheikh Mohamad Abu Zahrah dalam kitabnya Tanzim al-Islam Li al-Mujtama' menyatakan bahawa budi pekerti atau moral yang mulia adalah satusatunya asas yang paling kuat untuk melahirkan manusia yang berhati bersih.carigold. Jika lemah maka robohlah apaapa sahaja yang dibina di atasnya. Akhlak amat penting kerana merupakan asas yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika memulakan pembentukan masyarakat Islam. Presiden Perancis ketika memerintah Perancis dulu pernah berkata : "Kekalahan Perancis di tangan tentera Jerman disebabkan tenteranya runtuh moral dan akhlak. jika mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih rapat dan lebih memahami.

remaja tidak akan sewenangwenangnya terjerumus kepada perkara yang tidak baik. cara berpakaian yang kurang sopan dan gaya hidup yang mengikut cara barat. Terdapat juga unsur-unsur lucah dan mengghairahkan terdapat dengan mudah dipasaran sama ada dalam bentuk bercetak. atau lain-lain selain dari itu bahan media ini mudah diperolehi. Dengan ini anak-anak akan lebih mempercayai ibu bapa dan menjadikan mereka sebagai rujukan jika berdepan dengan masalah.3 Pengaruh Media Massa Media massa juga menjadi penyumbang kepada berlakunya gejala sosial dalam kalangan para remaja hari ini. 5. Tekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa diberikan dalam akademik serta guru yang kurang profesional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatankegiatan yang kurang sihat. Selain itu. program-program realiti televisyen. Kesibukan bukan alasan sebagai penghalang ibu bapa mengambil berat hal anak-anak mereka. Dalam keadaan ini ramai para remaja terjerumus ke dalam gejala sosial. Dalam hal ini peranan ibu bapa sangat penting. Paling penting ibu bapa tahu berperanan dan mengamalkan masa yang berkualiti dengan anak.mata mempengaruhi para remaja dengan perkara yang tidak baik. Paling penting perlu dititik beratkan ialah tentang agama. Tidak semuanya apa yang dipaparkan di media massa itu memberikan kesan yang buruk. Ibu bapa seharusnya mempunyai masa untuk berkomunikasi dan mengambil tahu perihal anak-anak mereka. Mereka lupa bahawa ³kawan juga kadangkala boleh makan kawan´. Adanya asas agama yang teguh.4 Sikap Keluarga Institusi keluarga penting untuk membantu mengelakkan para remaja dari terjebak dengan gejala sosial. ada segelintir programprogram dan drama-drama yang memaparkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Umpamanya corak pergaulan remaja yang jauh dari nilai-nilai ketimuran.anak. Situasi ini didorong oleh kurang perhatian daripada ibu bapa di rumah. Apabila . Namun. Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja. 16 5. CD.dengan mudah mereka akan mengikut apa yang dilakukan oleh rakan-rakan. ibu bapa yang memiliki anak remaja hendaklah µmenjadi rakan¶ kepada mereka. terutamanya sebagai model kepada anak-anak. serta rancangan-rancangan yang bersifat hiburan semata.

pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. Selain itu. berbincang. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. sesekali minta supaya anak-anak membawa rakan-rakan mereka ke rumah supaya dapat dipastikan dengan siapa anak kita berkawan. Selain itu. Justeru. 18 . Mereka tidak boleh membiarkan anakanak bersendirian menentukan jalan hidup mereka. perpisahan ibu bapa. sebagai ibu bapa dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Justeru. Ibu bapa harus sentiasa berdoa agar anak-anak mereka terhindar dari 17 perkara-perkara yang tidak diingini. ibu bapa perlu mengenali rakan anak-anak remaja mereka. bolehlah dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlak yang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan. memberi nasihat. tekanan hidup. Berikan masa untuk berbincang dan mencari jalan penyelesaian terbaik. Para ibu bapa juga perlu sentiasa memantau keadaan anakanak. didikan. suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anakanaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. mengenal pasti masalah anak. sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurang kesempatan untuk bercakap. ibu bapa hendaklah memberikan tumpuan. Mereka harus sedar bahawa doa ibubapa sangat penting untuk kesejahteraan hidup anak-anak. Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur. Malah ada yang jarang bersua muka. berdamping antara satu sama lain. Jangan terus membuat spekulasi yang tidak baik ataupun terus menghukum. bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. pedoman. Jika perlu. memberikan kemudahankemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. kita seharusnya menjalankan kewajipan dengan merancang aktiviti. Ibu bapa juga digalakkan merancang aktiviti bersama anak-anak dan ahli-ahli keluarga. tidak boleh µjust take for granted¶.anak-anak bercerita tentang masalah mereka. Anak-anak perlu dibimbing. keadaan sosioekonomi yang sempit.

emosi dan keputusan. Justeru. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. Berikut beberapa saranan: 6. menunjukkan keperibadian yang mulia. video. prinsip-prinsip akauntabiliti. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak.0 Cara Mengatasi Masalah Perbincangan mengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja.1 Peranan ibu bapa Peranan Ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka.anak mereka. berketerampilan. keberanian. motivasi. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknikteknik pengajaran seperti penggunaan komputer. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan. bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. amanah. melatih anak cara bersopan.2 Pendekatan akademik Pendekatan ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktivitiaktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan 19 ko-kurikulum di sekolah. 6. mewujudkan sikap positif terhadap masalah.6.3 Penguatkuasaan Undang-Undang . strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remaja ini. Ibu bapa mestilah memerhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak. tepati janji. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. 6. nilai-nilai murni.

penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. TIKUS LOMPAT TINGGI-TINGGI´ 20 7.Mewujudkan sistem perundangan di sekolah. PIBG jangan lah jadi umpama ³KUCING TAK BERGIGI.undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah. di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Akhlak merupakan peribadi dan cermin diri bagi seseorang individu. Remaja merupakan aset utama negara pada masa akan datang. maka secara automatiknya peribadi individu itu juga akan menjadi buruk. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Peruntukan undang. Remaja yang mempunyai akhlak yang buruk boleh memberi kesan kepada diri . Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. Penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti polis amatlah berkesan sekiranya pemantauan dilakukan secara berterusan. Kiranya individu itu mempunyai akhlak yang buruk. 6. Kesan jangka panjang dan jangka pendek pasti akan berlaku seandainya remaja pada hari ini tidak tahu bagaimana untuk membentuk dan memuliakan akhlak mereka. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka.0 Kesimpulan Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada hari ini akan memberikan kesan dan impak yang begitu besar dalam masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah.4 Peranan PIBG Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting.

dan sebarang pencabulan merupakan penganiayaan terhadap hak-hak Allah oleh hambaNya. Penghayatan nilai-nilai akhlak yang mutlak dan tinggi akan menjamin kesejahteraan. dan negara. Inilah misi yang dibawa oleh Rasulullah s. moral serta etika yang menjadi amalan bangsa itu sendiri. tetapi apa yang lebih penting: ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja. akhlak dan moral.a. kelemahan budaya integriti dan budaya ilmu dalam masyarakat Malaysia semasa. moral dan etika yang menjadi asa kepada apa jua aktiviti kehidupan dan pergaulan.com/doc/20990974/ISU-KERUNTUHAN-AKHLAK-DANMORAL-DI-KALANGAN-REMAJA-SAMSENG-JALANAN-BULI-SEKS-BEBAS Sunday. Dalam Islam nilai akhlak adalah nilai samawi yang suci dating daripada Allah s.mukminin ayat 1 hinnga 2 yang bermaksud ³Sesunnguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Seperti di . iaitu untuk memperbaiki akhlak moral manusia. Ini bertepatan dengan firman Allah s. Pengajaran dan penghayatan nilai-nilai yang mulia ini dalam kehidupan. Dengan kata lain. utuh atau runtuhnya sesebuah bangsa bergangtung kepada akhlak.scribd. gejala keruntuhan akhlak. Islam sebagai agama dan cara hidup yang syumul menekankan agar umatnya menjalani kehidupan berasakan adab atau etika. keluarga. Iaitu mereka yang khusyu¶ dalam sembahyangnya´. akhlak dan perilaku yang mulia.t. Semua ajaran keagamaan menekankan peri pentingnya nilai-nilai keutuhan. bangsa atau juga negara. Dengan kata lain.w.t. moral dan ektika berperanan penting dalam menentukan keutuhan sesebuah masyarakat. iaitu dari surah al. nescaya gejala ini sukar diatasi.w. tanpa kerjasama daripada ibu bapa. Ia juga akan menjadikan bangsa itu terhormat dan disegani. Dengan demikian kemajuan ekonomi dan teknologi Malaysia akan berjalan selari dengan keluhuran budaya dan ketinggian akhlak masyarakat berbilang kaum. April 12. sebenarnya menjamin wujudnya keamanan dan kestabilan masyarakat.w.masyarakat. keharmonian dan keamanan dalam masyarakat majmuk. walau apapun langkah yang diambil oleh mana-mana pihak. merupakan suatu cabaran besar kepada pelaksanaan pendekatan Islam Hadari.sendiri. http://www. 2009 Akhlak Dalam Pembentukan Jati Diri Muslim Oleh : Nooraini Binti Ishak Kehidupan yang indah adalah kehidupan yang dihiasi oleh nilai-nilai akhlak. Namun. Akhlak. Pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan.

Malah Ibn al-Qayyim juga pernah menegaskan.Quran ada menjelaskan melalui surah al-Qalam 68 ayat 4 yang bermaksud ³Bahawa sesungguhnya kamu mmpunyai akhlak yang sangat mulia´. panas baran. iaitu µethos¶ yang bermaksud hukum. Ia terbahagi kepada dua peringkat iaitu yang pertama peringkat pertimbangan dan pemikiran yang telitidan peringkat kedua ialah peringkat mempraktiskan sesuatu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan hidup seseorang. kebiasaan dan budi pekerti yang dimiliki oleh kumpulan tertentu. Misi yang penting ini menjadikan akhlak sebagai salah satu ciri terpenting dalam ajaran Islam. adapt kebiasan dan lain-lain. adab. budiperketi. cepat terkejut dan lain-lain dan yang kedua pula ialah keadaan jiwa yang dibentuk malalui latihan dan kebiasaan. sopan santun.w. Jelasnya etika adalah sesuatu yang bersumber daripada akal manusia serta nilai-nilai yang mampu difikirkan oleh akal manusia. Ini bertepatn dengan definisi akhlak oleh Imam al-Ghazali. Aspek batiniah juga adalah keimanan yang ada dalam diri seseorang sehingga mereka melakukan sesuatu perkara berdasarkan suruhan iman tersebut. ia dinamakan akhlah yang baik. Sebaliknya jika keluar perbuatan buruk. Etika berasal dari perkataan Yunani. perangai. Akhlak dari segi bahasa ialah tabiat. ia dinamakan akhlak yang buruk´. Keindahan batin seseorang dapat dilihat melalui tingkahlaku. Etika ialah hasil dari pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh manusia. Manusia dicipta oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan dan terdiri daripada dua unsur.t iaitu surah al-Tin ayat 4 yang bermaksud ³Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalm bentuk yang sebaik-baiknya ( dan berkelengkapansesuai dengan keadaannya)´. ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu natural (tabie).dalam Al. Menurut Ibn Maskawayh pula akhlak bermaksud ³keadaan jiwa seseorang. tutur kata ataupun tindakan zahir seseorang. sifat semulajadi. tradisi dan sebagainya yang menentukan piawaian atau norma. tingkahlaku. Unsur jasmani disebut dalam bahasa Arab ³al-khaluq´ dengan bacaan huruf kha berbaris di atas (keindahan bentuk luaran ). Sekiranya keadan jiw tu baik maka akan terbit perbuatan yang baik dan terpuji mengikut akal dan syariah. Unsur rohani pula disebut ³al-khuluq´ degaan bacaan huruf kha berbaris di depan (keindahan bentuk dalaman). Menurut Socrates. adapt resam. Ibn Abbas pernah mengatakan bahawa setiap bangunan ada asanya dan asa bagi Islam ialah akhlak yang mulia. Justeru itu akhlak adalah berkaitan dengan sifat-sifat batin dan dijelmakan melalui tingkahlaku. Dalam hubungan ini. . Menurut firman Allah s. seluruh aspek agama (Islam) ialah (akhlak yang mulia). jiwa yang tabie ini berpusat kepad sifat semula terhadap pejadi seperti perasaan cepat marah terhadap perkara yang kecil. Moral pula adalah berasal dari perkataan µmores¶ yang bererti kesusilaan. oleh itu sesipa yang bertambah nilai akhlaknya maka bertambahlah nilai agamanya. iaitu jasmani dan rohani. ³sifat-sifat batin yang tertanam dalm jiwa seseorang dan ia akan lahir dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan akal yang mendalam.

Ia merupakan segala bentuk perlakuan. tabiat dan perangai buruk dan cela.w. menundukkan pandangan dari perkara-perkara keji. kerana kecantikannya dan kerana agamanya. fitnah dan lain-lain. Akhlak mahmumah ialah akhlak yang dituntut dalam Islam. Akhlak mazmudah pula ialah lawan kepada akhlak mahmudah iaitu akhlak yang keji dan cela. . memikul semua hak suami-isteri. Moral juga bermaksud tingkahlaku dan tindakan manusia samada baik atua buruk yang dinilai oleh masyarakat bergangtung kepada tempat. derhaka kepada ibu bapa. masa dan keadaan. sifat. Pembinaan dan pembentukan ini perlulah melalui beberapa peringkat seperti peringkat pertama iaitu sebelum berumahtangga. kerana keturunannya. bijaksana. Ia merupakan segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh manusia dari sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. seperti keimanan yang mutlak kepada Allah s. Akhlak Islam terdiri daripada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. memelihara lidah. memelihara dan mendidik anak-anak dan rumahtangga yang dibina sentiasa berada dalam keharmonian.Sebagai masyarakat mengaitkan etika dan moral dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum. Ilmu. Oleh itu moral dalam pengertian ini adalah bersifat relatif. Peraturan masyarakat biasa juga dimaksudkan sebagai tradisi. jujur. Ia merupakan segal bentuk perlakuan. nilai dan pantang larang masyarakat. takwa. Walau apapun peraturan masyarakat wujud di luar diri individu. Ianya berbeza antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain dan boleh berubah mengikut masa dan keadaan. Peraturan juga bersifat wujud atau konkrit serta ditetapkan oleh autoriti dalam masyarakat tersebut. Sifat mahmudah adalah semua perbuatan yang mengambarkan perlaksanaan tanggungjawad kepada perintah Allah s. bukan sahaja dari sudut perbuatan zahir tapi juga hatinya (batin) akur dengan tuntutan tersebut.t. Ini dapat dilihat melalui hadis Rasulullah s. lemah lembut.a. norma. ihsan. di khalayak ramai atau keseorangan. tabiat dan perangai buruk yang dicela oleh syarak. Generasi cemerlang adalah hasil daripada pembentukan keluarga yang baik. iman dan amal merupakan faktor penting dalam pembinaan dan pembentukan akhlak.t.w. Sifat mazmudah juga di katakan perbuatan melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhanNya. sabar dan tabah serta lain-lain sifat yang menggambarkan kebaikan.a. kebiasaan atau adat. pemurah. Dengan kata lain ia melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan walau di mana ia berada. sombong. sifat.w. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bermaksud ³Seseorang wanita yang dinikahi kerana empat sebab kerana hartanya. khianat.supaya dia dapat menjalankan tugas yang sepenuhnya terhadap pemeliharaan keluarga.w. tatasusila atau tetid masyarakat. menasihatkan supaya mengutamakan orang yang beragama dan berakhlak mulia dalam pemilihan jodoh. Diantaranya ialah syirik. dan akur kepada laranganNya dengan cara tidak melanggar larangan tersebut. Maka hendaklah . lantaran itu Rasulullah s. menyampaikan. benci. amnah. benar.

menamakan dengan nama-nama yang baik. Remaja merupakan golongan yang terbesar di Malaysia dan mereka adalah asset penting serta bernilai kepada bangsa dan Negara. Dengan adanya sifatsifat tersebut kehidupan berumahtangga akan tenang dan tenteram dan seterusnya akan meninggalkan kesan yang baik dan natijah yang menggalakkan dalam pemeliharaan anak-anak. Oleh itu kedu ibu bapa murupekan orang yang bertanggungjawab untuk memberi pendidikan keimanan serta budi pekerti yang mulia. aqiqah dan berkhatan.engkau memilih yang beragama. Mereka juga wajid membentuk mentak kanak-kanak supaya matang dan mendidik jiwanya supaya tahu bertimbangrasa serta memimpin mereka supaya menambah ilmu pengetahuan yang berguna. menggambarkan keadaanin dalam firmanNya melalui surah al-Rum ayat 21 yang bermaksud ³Dan di antara tanda-tanda yang membiktikan kekuasaannya dan rahmatNya. seperti membaca al-Quran. mencukur rambut. Amalan-amalan ini akan memberi kesan dalam perkembangan jiwa anakanak.´ Peringkat yang seterusnya ialah peringkat remaja. Kankkank juga perlu di beri pendidikan yang seimbang di antaranay pendidikan yang seimbang. Seterusnya pendidikan jasmani.t. itulah pilihan yang terbaik. isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. dan dia akan ditanya tentang tanggungjawab dan wanita juga bertanggungjawab di rumah suaminya serta dia akan ditanya tentang tanggungjawabnya. Sabda Rasulullah s. berzikir. yang diriwayatkan oleh alBukhari yang bermaksud ³Seorang lelaki adalah bertanggungjawad di rumah isterinya. Oleh itu menjadi kewajipan ke atas ibu . mental dan lain-lain. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keteranganketerangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. ilmu dan akhlak.a.w. Allah s. tolak ansur dan ras kemesraan. berdoa dan lainlain. sudah akil baligh´. dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Menurut Kamus Dewan remaja bererti ³Dewasa. Suami isteri harus melaksanakan tanggungjawab masing-masingdengan sebaik-baiknya sebagaiman yang dianjurkan di dalam Islam. Selain daripada itu kanak-kanak juga perlu diberi pendidikan akhlak seperti batas-batas aurat. Peringkat ketiga ialah kanak-kanak. Rumahtangga hendaklah sentiasa dipupuk dengan perasaan kasih sayang. bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki). kedua ibu bapa. Oleh itu mereka perlulah dibentuk dan didik denganiman. Ini kerana zaman remaja merupakan mas yang paling mencabardalam kehidupan seseorang dan mereka mudah terpengaruh dengan perskitarannya. guru dan orangorang yang lebih tua. Islam juga mengalakkan ibu-ibu yang hamil dan juga bapa memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan. adab-adab dengan rakan.w.´ Peringkat kedua ialah semasa perkahwinan. seperti di azan atau di qamatkan. tahnik. Begitu juga syariat Islamiah telah menerangkan segala sesuatu yang berhubung dengan hukum hakam terhadap anak yang baru lahir. belas kasihan. di antaranya pendidikan keimanan yang merupakan asas utama.

Ini kerana ibadah adalah perkara kebaikan sedangkan maksiat adalah perkara buruk. Akhlak seseorang boleh dibentuk melalui didikan dan latihan oleh para pendidik yang berkualiti.a. telah memaparkan kepada kita tentang pengorbanan mereka yang begitu hebat demi menyebarkan agama Allah. Keadaan ini menyebabkan golongan remaja tidak ada kekuatan untuk melawan godaan nafsu dan persekitaraannya. Kepentingan ibadah dalam Islam bukan sahaja membuktikan kepatuhan kepada Allah s.w. meninggikan pangkat dan darjat seseorang di syurga. terhadap umat Islam bertujuan untuk mendidik jiwa mreka supaya sentiasa sedia berkorban. Golongan remaja merupakan pemimpin pada masa akan datang dan jatuh bangunnya sesebuah Negara terletak di bahu mereka.bapa untuk memastikan pendidikan yang sempurna yang terbais terhadap anak-anak.w. Selain solat. Seterusnya kesan solat boleh diperolehi setelah selesai solat.w. Diantara fungsi amalan sunat ialah dapat menyempurnakan amalan wajib. berjimat cermat dan memupuk kasih sayang semata-mata kerana Allah s.w. Kesannya bukan sahaja ketika mendirikan solat tetapi ianya bermula dari sebelum mendirikan solat iaitu dari azan dan wudu¶. Justeru itu golongan remaja tidak harus dibiarkan terumbang ambing dalam menjalani kehidupan mereka. Pendidikan yang diberikan itu hendaklah bermula dari rumah . Ia bertujuan untuk membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmudah dan menyuburkan jiwa manusia dengan sifatsifat mahmudah. apabila ibadah itu dilaksanakan sebagaimana disyariatkan oleh Allah s. iman menjadi tetap dan boleh meningkatkan akhlak mulia. Kesibukan ibu bapa menyebabkan anak-anak kehilangan kasih sayang dan tempat bermanja.t. Ibadah haji difardhukan oleh Allah s. Amalan-amalan sunat juga dapat mengawal iman dan menyuburkan jiwa untuk sentiasa gemar kepada kebaikan. Oleh itu untuk menyempurnakan amalan wajib eloklah ditambah dengan amalan-amalan sunat. tetapi ia juga mempunyai kesan secara langsung dalam pembentukan peribadi seseorang Muslim. jiwa. Konsep pengorbanan di dalam Islam meliputi pengorbanan harta.t. Sesebuah Negara akan berbanga jika para remajanya berakhlak mulia. Dalam memperbanyakkan amalan sunat. zakat juga memainkan peranan dalam membentuk akhlak seseorang. seseorang perlulah menjaga diri daripada sebarang maksiat. Kehidupan para sahabat Rasulullah s. Sekiranya perkara baik bercampur dangan perkara buruk maka yang baik akan menjadi rosa.. masa dan tenaga.t.w. solat mempunyai kesan yang mendalam terhadap pembentukan akhlak. Jika amalan wajib sempurna. Ibadah puasa pula bukanlah sekadar mencegah atau menahan diri dari makan dan minum semata-mata tetapi bertujuan melatih diri mengawal nafsu dan syahwat supaya tidak melepasi batas-batas hukum yang ditetapkan. Tanpa tunjuk ajar dan bimbingan yang baik daripada golongan tua mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang sempurna. iaitu zikir-zikir dan wirid-wirid.t. Tindak tanduk mereka sentiasa mendapat perhatian daripada masyarakat.

sumbersumber melalui al.Quran dan Hadith. akhlak dalam Islam bertujuan untuk membentuk tingkahlaku individu yang baik dan bagi individu Muslim hendaklah sentiasa berusaha dalam kearah pembentukan akhlak mulia. Begitu juga kerjasama dari semua pihak amat diperlukan demi melahirkan sesebuah masyarakat yang sejahtera dan harmoni serta menghayati nilai-nilai akhlak yang luhur dalam semua aspek kehidupan. maka itu sebagai petanda seseorang itu belum mencapai kesempurnaan (bahagia) dengan apa-apa yang dilakukan. Matlamat ini tidak dapat dicapai selagi kemajuan kebendaan diasingkan daripada nilainilai akhlak. Skop kajian meliputi definisi akhlak menurut pelbagai pandangan. Akhlak yang mulia tidak mungkin akan dapat meresap ke dalam jiwa seseorang. selagi ia tidak membiasakan jiwanya berakhlak dengan akhlak yang mulia dan meninggalkan kelakuan dan perangai yang jahat dan keji secara istiqamah sehingga benar-benar menjadi kebiasaan dan merasa suatu kenikmatan ketika melakukannya. Kesimpulannya.yang dilaksanakan oleh ibu bapa. kemajuan ekonomi dan ilmu sesuatu bangsa harus dijiwai oleh budaya moral dan berakhlak mulia. kelebihan-kelebihan apabila memiliki . kemudian caracara hendak mencapai akhlak yang baik. Posted by Ustaz Abd Aziz bin Harjin at 12:58 AM 1 comments: http://049772910. Dari perspektif tamadun agama Islam. Seseorang yang melakukan ibadah atau meninggalkan larangan agama secara terpaksa atau dalam keadaan perasaan yang amat berat dan belum terasa nikmat.html 2 2.com/2009/04/akhlak-dalam-pembentukan-jatidiri.blogspot. Selepas itu barulah berpindah ke peringkat sekolah hingga ke pusat pengajian tinggi bagi pendidikan yang berbentuk formal.Mengupas tentang konsep akhlak menurut perspektif Islam. ciri-ciri akhlak yang baik.0 TUJUAN KAJIAN Kajian ini dijalankan oleh penyelidik untuk: i.

w. Konsep akhlak dapat diaplikasikan oleh setiap tingkah laku yang baik dalam kehidupan seharian. akhlak adalah salah satu perkara untuk membentuk sahsiah diri seseorang sama ada baik ataupun buruk. Bukan kepada akhlak yang berlandaskan atau menurut barat. Pembaca menjadi fokus utama dalam kajian ini kerana mereka adalah model dalam pembentukkan diri individu seseorang. umat Islam diperintahkan oleh Allah s.0 SKOP KAJIAN Kajian ini hanya melihat aspek pemikiran melalui perspektif Islam sahaja.akhlak yang sempurna. ii. Dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kajian.0 KAEDAH KAJIAN Kajian telah dijalankan menggunakan kaedah resensi perpustakaan di mana penyelidikan dilakukan berdasarkan pencarian di perpustakaan dan pusat . Sehubungan itu.t yang diamanahkan dalam ajaran agama Islam. Melihat sejauh mana akhlak seseorang itu dapat mencapai akhlak yang baik Aspek ini dipilih kerana masih ramai umat Islam yang tidak menyedari pentingnya akhlak dalam menyebarkan ajaran Islam serta membentuk peribadi muslim yang sejati. Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui tentang akhlak di dalam Islam.t agar bersikap lebih peka terhadap ajaran-ajaran yang telah disampaika-Nya. iii. Ini kerana mereka yang menentukan corak generasi pada masa akan datang sebagai pembimbing kea rah jalan yang benar. maka akan lebih memudahkan lagi kajian yang akan dijalankan oleh penyelidik. 4. factor yang mempengaruhi keruntuhan akhlak serta cadangan yang disarankan oleh penyelidik. lebih mudah dikatakan sebagai mengikut gaya atau budaya barat. Akhlak sering dikaitkan dengan perkara-perkara yang 3 berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah seperti menjalankan setiap perinth Allah s.w. Disamping itu. penyelidik akan menjalankan kajian mengenai akhlak dalam kalangan masyarakat umat islam pada masa sekarang supaya mereka dapat mengaplikasikannya setiap tingkah laku dalam kehiudpn seharian 3. Akhlak merupakan salah satu perkara yang sangat penting bagi setiap umat Islam.

sumber.sumber internet dan sebagainya. maruah dan agama.1 Pendahuluan Dalam bahagian ini. Telah diungkapkan oleh seorang pujangga dalam sebuah madahnya: ³Kekalnya umat itu adalah kerana akhlaknya.2 Dapatan Kajian daripada Resensi perpustakaan 5. Pada zaman yang serba moden ini. sama ada dalam bentuk data serta bahan sekunder atau primer.0 HASIL KAJIAN 5.al-Mukhit akhlak berasal daripada kalimah al-khuluqyang membawa empat pengertian iaitu perangai. Manakala mengikut kamus lisan al-Arabi. keperluan akhlak amat penting dalam membentuk peribadi seseorang muslim. 4 5. Maka. madah di atas mengatakan bahawa suatu hakikat dalam kehidupan masyarakat atau umat manusia dan tamadunnya di dunia ini. Bahan-bahan yang terdiri daripada buku. tabiat. akhlak bermaksud tingkah laku seseorang yang . 5 5. penyelidik membincangkan tentang hasil kajian yang telah diperolehi daripada resensi perpustakaan.1 DEFINISI AKHLAK Mengikut kamus al-Mu¶jam al-mufahras Li Al Faz. secara fitrahnya akhlak individu muslim itu adalah baik.2. artikel. Namun begitu sebagaimana yang telah dicatatkan bahawa manusia dari kalangan umatNya yang berjaya dan berjasa ialah mereka yang berjaya melaksanakan akhlak yang tersebut dalam kehidupannya dan berjaya menghidupkannya dalam kehidupan keluarga dan seterusnya dalam masyarakatnya. Manakala lenyap dan runtuh akhlaknya maka runtuh dan lenyaplah umat´. Oleh itu.

masalah dalaman manusia khasnya yang mengupas hal-hal kejiwaan. adab sopan. Selain itu. pengertian akhlak boleh ditinjau daripada beberapa segi sama ada daripada pandangan falsafah Islam. Personaliti berasal daripada perkataanlatin iaitupesona atau 6 personalitas. akhlak ialah satu cara atau jalan yang memperlihatkan sesuatu yang berbentuk zahir. mengatakan akhlak mengandungi tiga maksud mengikut aliran-aliran tertentu. Menurut Ghazali Darusalam. al-Quran. dimiliki oleh seseorang individu.M aks ud persona ialah topeng yang merujuk kepada rupa luaran yang ada pada seseorang. dalam kitab Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah menyatakan. dan tatasusila. Mengikut tokoh-tokoh ilmu psikologi Islam. Antaranya akal fikiran yang memancarkan akhlak. akal yang dipandu oleh wahyu para nabi dan rasul akan melahirkan akhlak yang bersih dan terpuji. takrif akhlak perlu dilihat dari dua sudut. Akhlak menurut Kamus Dewan edisi ketiga (2002: 1025). personaliti bermaksud keperibadian dan perwatakan.hadith dan sebagainya. tingkah laku (tabiat) dan adat kebiasaan. Akhlak menurut perspektif Islam. Sama ada dari segi tutur kata.tokoh-tokoh agama. tingkah laku. Perkataan akhlak berasal daripada bahasa arab yang membawa maksud budi pekerti. Menurut ahli falsafah Islam dalam kitab Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah yang dikarang oleh Ghazali (1997). akhlak dari segi roh membawa maksud pengambilan berat terhadap . Fariza Md Sham menyatakan bahawa µakhlak¶ atau µsahsiah¶ merupakan perkataan arab.telah menjadi tabiat dan merupakan satu gambaran bagi menunjukkan zahir dan batin seseorang. Manakala dari suluq Azzahariah. perangai. Ali Hassan (1984: 10) dalam kitab Personaliti dari perspektif Al-Ghazali karya Dr. Akhlak dari segi bahasa membawa erti budi pekerti. tingkah laku dan perangai boleh menjadi ukuran peribadinya. Pertama Bataniah iaitu akhlak merupakan satu ilmu yang membahaskan masalah. Menurut M.

Pertama ia merujuk kepada tingkah laku dan perangai yang biasanya ada pada setiap individu. sahsiah dan sifat-sifat yang merujuk kepada perbuatan mulia.W.1 Al-Quran Al-Quran al-karim bukan sahaja satu kitab yang membicarakan masalahmasalah hukum Allah. akhlak membawa maksud keperibadian. Berdasarkan maksud ayat di atas. . Maka. menyebut personaliti (akhlak) sebagai suatu konsep yang global yang mempunyai beberapa makna. Sumber utama rujukan ilmu akhlak ialah kitabullah yang menghuraikan secara terperinci dan jitu. Dalam kamus al-Mu¶jam dimuatkan ayat al-Quran yang membawa maksudalkhuluq.2.Assyuara¶ 26: 137). akhlak Islam merupakan akhlak yang teristimewa dengan pengkhususannya yang tersendiri. serta pembersihan akal fikiran secara mujahadah. dan pendidikan bahkan ia juga menyingkap bidang-bidang sosiologi khasnya pembentukan sahsiah seseorang insan dan sesebuah masyarakat. 5. Akhlak dalam Encyclopedia Dictionary of Pcychology (1992). akhlak sebagai suatu kebiasaan tingkah laku yang mengarah kepada kebaikan atau kejahatan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. 7 Kesimpulannya. pembaikpulihan batin. bahawa akhlak didefinisikan sebagai satu sifat bagi diri melalui jiwa yang melahirkan nilai baik atau jahat.T yang bermaksud: Ssesungguhnya ini (agama) tidak lain hanyalah kelakuan orang terdahulu (surah al. Ayat tersebut mengatakan akhlak sebagai tabiat manusia yang sememangnya dijadikan oleh Allah dengan memiliki tabiat-tabiat tertentu yang menjadi kelaziman.2. politik. Manakala aliran seterusnya mengikut gabungan dua perkara ini membawa kepada dua konsep iaitu menerusi aliran falsafah dan tasawuf. Secara ringkasnya.2. pembersihan akal fikiran. Ketiga. Firman Allah S.2 SUMBER PEMBENTUKAN AKHLAK 5. Kedua ia merujuk kepada cantuman kesedaran diri atau ego.pembersihan jiwa. ia adalah topeng bagi sosial. Firman Allah yang membawa maksud: Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) benarbenar berbudi pekerti yang agung (surah al-Qalam 68:4).

2. .w. pembersih dan sebagainya. Dinamika Ilmu akhlak Islamiah. perbuatan dan nafsu yang keji.a. menyatakan bahawa sumber utama bagi akhlak dalam Islam ialah 9 wahyu Allah iaitu Al-Quran dan hadith. disinilah ajaran-ajaran akhlak Islam terserlah dengan jelasnya melalui amalan. Orang yang berakhlak ialah golongan yang beriman dengan sifat-sifat dalam akhlak seperti malu. Kedua-dua ini membentuk sesuatu konsep serta memelihara akhlak manusia dalam kehidupan seharian. sabar. Ada akhlak yang terpuji dan akhlak tercela.a meriwayatkan sebuah hadith yang diambil Rasulullah SAW dalam kata-kata Syaidatina Aisyah: µNabi Muhammad itu semulia-mulia manusia daripada sudut akhlaknya¶. menjelaskan satu perkataan yang digunakan bagi merujuk kepada perkataan. Al-Quran juga merupakan sumber utama dalam menentukan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam kehidupan. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana sepatutnya bertingkah laku dan bertindak dengan betul dan berakhlak. Bhd) Dalam kitab Pendidikan Akhlak dan Adab Islam konsep dan Amalan yang dikarang oleh Asmawati Suhid (2009).8 Secara keseluruhannya. Seorang lagi tokoh hadith iaitu Abu Hurairah antara lain menyifatkan hadithhadith yang diriwayatkanya membawa akhlak sebagai rasa keimanan dan kemuncak keimanan sebenar. 1997.2 Hadith Akhlak yang dihuraikan oleh al-Quran dijelaskan lagi menerusi hadith Rasulullah SAW. Akhlak yang dibincangkan menerusi hadith rasulullah s. 5. (Ghazali.2. Anas r. AlQuran adalah sumber utama penggalian ilmu akhlak untuk memahami akhlak manusia. akhlak yang disebut dalam al-Quran merupakan ajaran dan tingkah laku yang baik serta lebih tinggi kedudukannya daripada moral. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Hadith ialah sumber kedua akhlak Islam.

w.T. dan meninggalkan setiap perkara yang ditegah (Sa¶id Hawwa 1999: 360). 10 Seterusnya. yang dikarang oleh Fariza Md. matlamat takwa ialah kebahagiaan di akhirat. Pengertian takwa bagi alGhazali ialah rasa patuh terhadap perintah-perintah Allah S.Hadis juga merupakan sumber kedua selepas al-Quran dalam pengambilan ilmu akhlak Islam. Al-Ghazali telah menghuraikan bahawa seseorang individu yang memiliki sifat sabar akan merasai kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Al-Ghazali mengatakan bahawa sabar meliputi tiga perkara iaitu berkaitan dengan ilmu. juga merangkumi setiap perintah dan larangan yang dibawa dari Rasulullah s. bagi ciri yang kedua pula ialah sifat sabar.W. Sifat takwa adalah sifat individu yang memiliki personaliti yang terpuji.W yang berteraskan akidah Islam jelas sekali amat luhur dan murni.A. sabar bermakna menerima ujian.3 1156). Perintah dan larangan Allah S.3 1096). individu yang bertakwa sentiasa berkelakuan baik ketika berhubung dengan individu lain.3 CIRI ± CIRI AKHLAK ISLAM Dalam kitab Personaliti Dari Perspektif Al-Ghazali. Individu yang sabar dikawal oelh dua tujuan utama iaitu agama dan melawan hawa nafsu (al-Ghazali 1988: Jil. Dalam konteks agama. Dalam kehidupan bermasyarakat.2. Seseorang individu wajib . Ciri akhlak Islam yang pertama ialah sifat taqwa. menyatakan ciri-ciri akhlak yang terdapat dalam Islam.W. Antara ciri-ciri akhlak Islam yang membentuk personaliti yang baik ialah sifat takwa. Sham (2008). Oleh itu. sabar dan syukur. Walau bagaimanapun.W. Ini kerana individu yang sabar adalah individu yang kuat dalam erti kata sebenar. Sabar bermakna ketabahan individu menempuh segala kesusahan. Orang yang bertakwa menurut al-Ghazali (1953: 93) sentiasa sedar bahawa Tuhan tetap bersamanya menyaksikan setiap perkara yang dilakukan. 5. ciri yang ketiga dalam akhlak Islam iaitu sifat syukur merupakan personaliti atau akhlak individu yang menuju kepada keredhaan Allah S. hal keadaan dan perbuatan.a. Sebagaimana contoh kepada Rasulullah yang merupakan model atau contoh terbaik sebagai ikutan umat Islam khususnya dan manusia umumnya. Akhlak yang diamal dan dipamerkan oleh Rasulullah S.T.ujian Tuhan dalam perjuangan memperolehi keredhaanNya.T (al-Ghazali 1988: Jil.

Sifat-sifat Mahmudah dan Mazmumah: Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah.2. Sifat ini juga mempermudahkan untuk menahan amarah serta dengan modal keberanian.T. Selain itu. Antaranya ialah kurniaan Allah secara semulajadi yang mana dijelaskan bahawa Allah 11 Maha Berkuasa ke atas setiap sesuatu. Allah S.mempercayai bahawa segala nikmat adalah berasal dari Allah S. Tujuannya menjadi pendorong untuk beramal dengan akhlak dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu perkara itu. pada masa akan datang.T.5 KELEBIHAN AKHLAK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Menurut Mahmud Al-Mishro dalam buku Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW (2009) menyatakan bahawa jika seseorang itu mempunyai sifat berani. 5. Utusan Publications & Distributors Sdn. Kuala Lumpur. dengan cara mengenal keaiban diri iaitu dengan sentiasa muhasabah dan membuat refleksi diri untuk menyemak kembali apa yang telah dibuat sepanjang hari. qiamullail dan sebagainya.W. Sifat syukur juga menambahkan keberkatan kepada nikmat yang dikurniakan dan dijanjikan dengan limpahan nikmat yang berlipat ganda dari Allah S.T.W. Untuk mengusahakan akhlak yang baik seseorang itu juga boleh membuat latihan amali seperti membiasakan diri dengan sifat-sifat yang baik dan membuang sifat buruk. dengan mengamalkan amalan-amalan harian seperti membaca alQuran dan memahami pengertiannya. dengan berakhlak juga dapat menenangkan jiwa dan memperbaiki akhlak serta menambahkan keimanan dalam diri seseorang. (Ghazali Darusalam.2. (1997). dan pengetahuan tersebut dinamakan tauhid. Maka.W. 5. Bhd. . sifat syukur menjadikan jiwa seseorang individu menjadi tenang dan bersih serta hatinya semakin damai dan tenteram yang melahirkan tingkah laku baik dan terpuji (al-Ghazali 1963: 41). Selain itu. seseorang itu dapat menggenggam erat ketegasan jiwanya sendiri. Justeru itu. (1997) Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah. Allah juga mampu mencipta sesuatu yang unik penciptaannya kepada manusia. menyatakan banyak cara untuk mencapai akhlak yang baik. juga merupakan salah satu cara hendak mencapai akhlak yang baik.4 CARA MENCAPAI AKHLAK YANG BAIK Menurut Ghazali Darusalam. maka akan menjadikan seseorang itu kuat untuk menjaga diri dan berakhlak mulia.

Selain itu. Nafsu . Bhd). pengambilan dadah. 5. Namun begitu. kehadiran teknologi canggih dalam media massa sama ada bercetak atau elektronik juga sedikit sebanyak memberi kesan dalam pembentukan akhlak seseorang iaitu melalui adegan-adegan ganas dan berunsur seks yang boleh merosakkan jiwa mereka. rap. perzinaan. 13 Terdapat juga. maka jiwanya akan terdidik dengan tingkah laku. dengan berakhlak seseorang itu dapat menghindarkan diri daripada terpengaruh hasutan syaitan. 12 Walaubagaimana pun. Antaranya ialah individu yang hidup dalam keluarga yang tidak mengamalkan cara hidup yang berakhlak. pengaruh rakan sebaya dan masyarakat sekeliling juga merupakan faktor yang membentuk keperibadian dan akhlak seperti tingkah laku. tutur kata dan cara bertindak. Persekitaran Merujuk kepada sumber rujukan yang penyelidik dapati bahawa pandangan daripada Islam faktor persekitaran banyak mempengaruhi pembentukan peribadi seseorang.6 FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK DAN CARA MENGATASI i. permasalahan keluarga yang melibatkan ibu bapa contohnya pergaduhan dan perceraian boleh membawa kepada permasalahan sosial seperti lari dari rumah. ii.Kuala Lumpur. Budaya masyarakat juga yang cenderung ke arah liberalisme juga membawa masyarakat kini mudah terjebak dengan budaya rock. lepak dan seumpamanya. Menurut Ghazali Darusalam (1997). tutur kata dan gaya hidup yang tidak baik.2. pelacuran (bohsia) dan seumpamanya. menyebut akhlak sebagai benteng kekuatan daripada penguasaan syaitan terhadap diri seseorang serta segala amalan yang dibuat juga diterima oleh Allah jika seseorang itu memiliki akhlak yang mulia. menyertai rakan sebaya mahupun kumpulan yang rosak akhlaknya sehingga membawa kepada pergaulan bebas. Utusan Publications & Distributors Sdn.

Nafsu adalah anugerah Allah swt kepada manusia dan nafsu juga adalah musuh sebati dengan diri manusia yang melaksanakan hasrat nafsu manusia. setiap manusia yang hidup terpaksa menghadapi ujian dan cubaan hidup dalam usaha melatih diri menjadi manusia yang berakhlak dan bersedia menghadapi segala rintangan. Ini kerana iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia. iii. CADANGAN 6. agama dan nilai budaya sesebuah masyarakat dan membawa kepada kemungkaran sebagaimana berlaku dalam masyarakat kini. Syaitan Satu lagi musuh ghaib yang sentiasa mendampingi manusia dengan memperalatkan nafsu manusia iaitu syaitan. iii. Mengawal pancaindera daripada melihat atau mendengar perkaraperkara yang membangkitkan atau menguatkan nafsu syahwat dan hawa nafsu yang menjadi punca segala sifat buruk dan keji. kuat atau lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Melatih diri membiasakan perbuatan-perbuatan baik seperti ibadat solat. sudah pasti boleh menghilangkan maruah diri. Fungsi syaitan adalah sebagai agen perosak akhlak manusia berlaku sejak Nabi Adam dan berterusan hingga ke hari kiamat. menurut Muhammad Al-Ghazali (2002) dalam kitab Akhlak Seorang Muslim menyatakan bahawa. Maka. Menguatkan nilai-nilai akidah dan keimanan dalam jiwa. Kesimpulannya.1 Pemantapan Akhlak dalam keimanan Perbincangan yang digunakan oleh penyelidik-penyelidik. Manusia yang terlalu menurut kehendak nafsunya akan terdorong untuk melakukan keburukan. Antara cara-cara mengatasi dan memperbaiki akhlak Islam ialah: i. ii. puasa serta menjauhkan diri daripada segala perbuatan buruk dan keji. sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang hina dan buruk perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Seandainya nafsu tidak dapat dikawal. pemantapan akhlak seseorang individu haruslah kukuh agar dapat membersihkan .

4 Pendidikan Iman sebagai Asas Akhlak 16 Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencorak manusia menjadi seseorang yang beriman. Sungguhpun begitu. 6.T dengan mencerminkan sesuatu akhlak yang mulia.5 . 6.3 Mendisiplinkan ilmu dengan akhlak yang mulia Menurut penterjemah Yahya NurYadi (2007) dalam kitab Akhlak Terpuji Kunci ke Syurga mengatakan akhlak adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hakam dan prinsip yang dapat membantu kita untuk mengetahui keutamaan segala perkara agar dapat diikuti dan mengetahui keutamaan segala perkara agar dapat diikuti dan mnegetahui keburukannya agar dapat dihindari.W.jiwa dan memelihara kehidupannya melalui akhlak yang mulia dan terpuji. Iman adalah asas kepada akhlak Islam. Maka. disiplin ilmu amat penting pada penyelidik-penyelidik untuk mendapat keredhaan Allah S. akhlak sebagai wadah kepada pemangkin Ummah pada generasi akan datang untuk menegakkan syiar Islam. Tidak akan sempurna iman seseorang jika tidak disertai oleh akhlak yang baik. Contohnya dengan melaksanakan segala perintah Allah yang berupa ibadah kerana kesemua perintah Allah tersebut bertujuan untuk membersihkan diri dan menyuburkan jiwa manusia dengan sifat-sifat terpuji. Justeru itu. 6.2Akhlak sebagai satu pendekatan pendidikan dalam menegakkan syiar Islam 15 Saranan penyelidik kepada golongan yang berpendidikan supaya menjadikan akhlak sebagai syiar Islam yang merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah. 6. pada peringkat inilah yang boleh membentuk akhlak sebagai salah satu pendekatan dalam menegakkan syiar Islam. Menurut al-Ghazali menyatakan bahawa peringkat kanak-kanak diibaratkan seperti kain putih yang perlu dicorakkan peribadi dan akhlaknya dengan sebaik mungkin. Penyelidik-penyelidik didedahkan pendekatan pendidikan yang seharusnya bersifat teori dan praktikal.

kelebihan berakhlak dengan akhlak mulia dapat meningkatkan kualiti amal ibadah dan mendapatkan keampunan Allah S. 7. Selain itu. lapang dada. aman dan damai. sesuatu amalan yang ada nilai yang tinggi menjamin keselamatan dan keamanan serta kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Amalan yang terpancar daripada keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya terangkum dalam istilah ibadah berpandukan nilai-nilai akhlak yang mulia. Terdapat banyak cara untuk membentuk akhlak yang mulia yang telah diperolehi daripada resensi perpustakaan sebagaimana yang telah diterangkan di atas. perumpamaan yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadith menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang baik dan terpuji itu untuk memastikan lahirnya kehidupan yang aman dan bahagia. Ibu bapa seharusnya mempunyai keperibadian dan akhlak yang mantap sebagai pendidik dan pembinbing seperti lemah lembut dalam pertuturan.T serta mendapat rahmat dan cahaya daripada Allah S. istiqamah. pergaulan.W.T. Malah.Melalui Latihan dan Bimbingan Pendidikan Berkualiti Pendidikan yang diberikan itu hendaklah bermula dari rumah yang ditangani oleh ibu bapa. berwawasan dan seumpamanya. 8.0 PENUTUP 17 Kertas kerja ini telah membincangkan akhlak Islam mengajar manusia untuk melahirkan keharmonian dan kesejahteraan hidup sesuai dengan maksud Islam itu sendiri yang bererti selamat. Selepas itu barulah berpindah ke peringkat sekolah hingga ke pusat pengajian tinggi bagi pendidikan berbentuk formal. Akhlak yang baik menjamin kesantunan peribadi dan jemaah yang lain. Jelaslah bahawa. sejahtera. W. penyelidik berharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat kepada pembaca sebagai panduan dan sebagai sumber rujukan untuk kajian yang akan datang. . Secara keseluruhannya. penyelidik dapat menyimpulkan bahawa objektif kajian telah dapat dicapai iaitu dapat mendedahkan tentang ciri-ciri atau contoh akhlak yang baik dan cara-cara membentuk akhlak yang mulia dan terpuji kepada pembaca.0 RUMUSAN KAJIAN Daripada kajian yang telah dijalankan. sabar.

Rasulullah sendiri mempunyai akhlak dan budi pekerti yang tinggi sehingga mampu menjadi contoh tauladan dan qudwah hasanah kepada seluruh umat manusia.W yang bermaksud: Orang-orang mukmin yang lebih sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Ia merupakan kepercayaan yang teguh dan mantap. Manusia bukan makhluk sosial semata-mata malah bukan jua diciptakan untuk mementingkan diri sendiri semata-mata. Malah baginda diutuskan bukan sahaja untuk menyeru manusia ke arah mengesakan Allah tetapi jua untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hakim dan Baihaqi) Akidah berasal daripada perkataan bahasa Arab a-qa-da yang bermaksud ikatan.W menyatakan bahawa orang yang mempunyai kesempurnaan akidah dan iman ialah orang yang mempunyai akhlak yang baik. (Hadith riwayat al-Tarmidhi) dapat kita lihat saling kaitan yang erat antara iman dan akhlak.com/doc/33305225/konsep-akhlak-menurut-perspektif-Islam KEKUATAN AKIDAH TERAS AKHLAK MAHMUDAH (Teks syarahan untuk Hari Pendidikan Islam Negeri Sabah. falsafah dan ideologi moral yang dicipta oleh manusia atau dasar itu ialah agama wahyu iaitu Islam yang bersandarkan akidah yang teguh dan mantap? Yang manakah benar-benar merupakan teras dan tunjang dalam pembentukan akhlak yang sempurna? Dalam sebuah hadith Rasulullah S.scribd. maka amat perlu untuk menentukan dasar yang sempurna untuk memimpin.A. akidah bermaksud keyakinan dan kepercayaan kepada Allah dan rasul-Nya. Rasulullah S.http://www. Sifat dan keperibadian manusia penuh pertentangan dan beraneka ragam. Bertitik-tolak daripada inilah. (Riwayat Bukhari. Kepercayaan dan keyakinan ini haruslah dizahirkan melalui amal perbuatan.A.tolong member) Bermula dari zaman Nabi Adam a. Sedari detik itu sehingga kini. membentuk dan memperbaiki budi pekerti dan akhlak manusia. manusia terus menjalani hidup dengan pelbagai cara dan peristiwa yang membentuk sejarah dan tamadun manusia. Sabda baginda: Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. . Adakah dasar itu ialah undang-undang. tiada syak dan keraguan padanya. manusia sudah ditakdirkan untuk menjalani peringkat hidup duniawi di atas muka bumi ini.s. Dari segi istilah.

Sebagai khalifah Allah. Allah telah menciptakan manusia atas tujuan dan sebab tertentu. percaya kepada Allah dan pembalasan-Nya di akhirat kelak pastinya akan mengikuti sistem moral dan akhlak yang telah disediakan oleh penciptanya. Oleh itu. Allah telah menciptakan seluruh alam ini dan Dia tidak menciptakannya tanpa sebab dan tujuan. dengan kekuatan akidah. Ini mencakupi semua aspek termasuk akhlak. tujuan dan tugasnya di atas muka bumi ini. manusia tidaklah sewenang-wenangnya boleh menggunakan hak keistimewaan ini tanpa . mencari hanya kesenangan di dunia dan hidup di atas muka bumi ini sematamata menurut bisikan hatinya. Dia telah menyediakan hidayah dan petunjuk kepada manusia termasuklah menyediakan suatu sistem moral dan akhlak yang dapat dijadikan panduan oleh sekalian manusia. manusia yang tiada kekuatan akidah. Namun. sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi (al-Baqarah:30) Bersandarkan kepada dua tugas utama ini. Mereka hanya akan menurut hawa nafsu. daripadanya menghasilkan tindakan-tindakan yang spontan dan tidak memerlukan kepada renungan dan pemikiran yang mendalam. Manusia yang mempunyai asas dan kekuatan akidah yang teguh. sebagai khalifah-Nya. maka manusia dapat mengetahui tugas dan tanggungjawabnya dengan jelas di atas muka bumi ini. Namun sebaliknya. Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mendefinisikan akhlak sebagai suatu keadaan jiwa yang matang. Melalui definisi ini.Manakala akhlak adalah kata jamak. Allah berfirman lagi: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. berasal daripada perkataan Arab khulq yang memberi makna sifat dan perbuatan seseorang insan. Firman Allah: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. menurut al-Ghazali. tidak akan mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah dengan jelas. Sebagai hamba Allah. Bagaimana kekuatan akidah Islamiyyah ini boleh menjadi teras dan tunjang kepada akhlak mahmudah? (1) Pertama. manusia mengetahui hala tuju. maka Dia tidak akan meninggalkan manusia terkapai-kapai tanpa arah dan pedoman. Aspek pertama ialah jiwa atau nafs. dan aspek kedua ialah tindakan-tindakan luaran. kita sebagai manusia haruslah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi. Begitu juga manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menggalas dua tugas utama iaitu sebagai hamba-Nya dan khalifah-Nya di atas muka bumi ini. Segala yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah untuk keperluan dan kesenangan manusia. terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan apabila membicarakan tentang akhlak.

Begitulah jua dengan sifat-sifat Allah yang dapat diketahui dalam al- . bertolak ansur dan saling menasihati. lalu dia berusaha mencukupkan segala keperluan dan suka berkorban dengan apa yang ada padanya. Aspek pertama ialah jiwa atau nafs. Oleh itu dia akan berusaha bersungguh-sungguh menurut kekuatannya sebagai seorang manusia supaya dapat meneladani sifat-sifat ketuhanan itu. Akidah yang teguh berperanan untuk menyucikan hati dan jiwa. Sebaliknya jika jiwa seseorang itu tenang dan sihat. Sekiranya keadaan jiwa itu tidak tenang. Jadi. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. (3)Orang beriman mengetahui sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Ibn Miskawayh. Manusia yang mempunyai asas kekuatan akidah yang teguh. lalu dia berusaha pula supaya mempunyai ilmu dan kebijaksanaan menurut kadar kekuatannya sebagai manusia. riak dan tirani kerana semua manusia percaya bahawa kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah semata-mata. al-Tusi dan al-Ghazali meyakini bahawa terdapat hubung kait yang amat rapat di antara keadaan jiwa dan tindakan luaran atau perbuatan. ia akan menghasilkan tindakan luaran yang janggal dan tidak bermoral. dan aspek kedua ialah tindakan-tindakan luaran. akan sentiasa mengingati bahawa setiap amal perbuatannya akan dihitung oleh Allah. Oleh itu jiwalah yang perlu dididik dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil akhlak yang terpuji. Menjaga baik hubungan-hubungan ini termasuklah berakhlak dengan akhlak mahmudah sesama insan. Allah itu Maha Mengetahui dan Bijaksana. manusia akan merasa persamaan antara sesama manusia di hadapan Tuhan. Dengan kekuatan tawhid dan akidah. terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan apabila membicarakan tentang akhlak. berserabut dan sakit. ia akan menghasilkan tindakan luaran yang sihat dan bermoral. lalu dia berusaha supaya mempunyai sifat santun dan penyayang. Dia akan sentiasa menjaga baik hubungannya dengan Allah. Allah itu Maha Kaya dan Maha Pemurah. Seperti yang dinyatakan. Tanpa perasaan egois dan individualistik ini. akan lahir masyarakat yang berakhlak mulia dan bersatu padu serta hidup dalam keadaan damai dan harmoni. bagaimanakah jiwa ini perlu dididik? Didikan jiwa ini tentunya didikan akidah Islamiyyah yang dibawa oleh para rasul yang menjadi teras kepada akhlak mahmudah. contohnya tolong-menolang. hubungannya sesama manusia dan hubungannya dengan makhluk Allah yang lain. (2) Kekuatan akidah memainkan peranan yang penting dalam pembentukan akhlak mahmudah.berpandukan kepada panduan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka tidak akan timbul perasaan egoistik.

Selain itu akidah yang mantap dapat mengelakkan diri manusia daripada mengikut hawa nafsu yang terus-terusan mengajak mereka berakhlak dengan akhlak mazmumah.Quran dan Hadith.A. Pada waktu lapar. tetapi Allah yang mengutusnya sendiri juga mengakui hal ini. (4)Orang beriman yang mempunyai akidah yang mantap akan sentiasa mencontohi peribadi dan akhlak Rasulullah S. dan apabila tiada baginda diam. Selain itu. Firman Allah: Sesungguhnya engkau (hai Muhammad) memiliki budi pekerti yang luhur. Baginda tidak pernah menyusahkan ahli keluarganya dalam soal makan dan minum atau dalam soal-soal yang lain. kita juga harus patuh dan mengikut jejak langkah orang yang menjadi utusan-Nya iaitu nabi Muhammad S.W. (al-Ahzab:21) Peribadi Rasulullah merupakan contoh teladan kepada sekalian umat manusia. Tentu sahaja orang beriman yang mempunyai kemantapan akidah akan cuba sedaya upaya untuk mencontohi akhlak mahmudah dan peribadi mulia Rasulullah ini untuk membuktikan kecintaan mereka kepada baginda. Manusia itu telah ditiupkan oleh Allah ruh-Nya ke dalam jasad manusia. Maka orang yang beriman dan mempunyai kekuatan akidah akan menyakini bahawa dalam dirinya terdapat sifat-sifat kesempurnaan yang baik yang mampu ditonjolkan melalui akhlak mahmudah. baginda merupakan orang yang paling mengetahui tentang agama yang dibawanya iaitu Islam dan bagindalah yang paling sempurna dalam mengamalkan ajaran Islam. dia dapat mendekatkan dirinya dengan Tuhan dan hidup dalam amal soleh yang diredhai Tuhan. Maka diusahakannya supaya dirinya disinari dengan sifatsifat ketuhanan itu. Kemulian dan keluhuran akhlak baginda tidak sahaja diakui oleh manusia sehingga baginda mendapat julukan al-Amin. Dengan demikina. Mereka yang mempunyai asas kekuatan akidah yang teguh akan sentiasa merasa dan . Firman Allah: Sesungguhnya Rasulullah itu menjadi contoh teladan yang baik bagi kamu. Maka sebagai umat baginda yang kasih kepadanya. selain kita harus taat kepada Allah.A. baginda hanya bertanya: Adakah makanan pada kamu? Kalau ada.W. Ini dapat dilihat melalui firman Allah dalam surah al-Hijr:29. baginda akan makan. seharusnya kita mencontohi peribadi dan akhlak yang dimiliki baginda. (Al-Qalam:4) Terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan ketinggian budi pekerti dan akhlak Rasulullah. sebagai seorang muslim. (5)Kekuatan akidah dapat membataskan manusia daripada melakukan perbuatan yang dilarang Islam. Ini kerana sebagai nabi dan utusan Tuhan.

Foucault dan lain-lain lagi. Dalam salah satu definisi post-modernism yang diberikan oleh tokoh-tokohnya ialah ³incredulity towards meta-narrative´ atau kesangsian terhadap agama (meta-narrative) menjelaskan lagi tentang penolakan total terhadap peranan agama dan wahyu. Ini termasuklah falsafah postmodernism (pasca moden) yang mempunyai bermacam-macam trend seperti aliran de constructionism dalam agama Kristian. tidak akan . Structuralism.menyakini bahawa Allah mengawasi gerak-geri mereka dan Dia tahu apa sahaja yang mereka lakukan sama ada secara terang-terangan ataupun di tempat yang tersembunyi daripada pandangan orang lain. (6) Dengan kekuatan akidah yang utuh. sistem moral atau ideologi luaran ciptaan manusia yang dikatakan mampu menjadi kayu ukur dan penentu kepada batas-batas moral dan akhlak seseorang individu atau sesebuah masyarakat secara automatisnya tertolak. Namun. Hal ini dilaungkan oleh tokoh-tokoh seperti Jacques Derrida. manusia yang mempunyai keyakinan akidah yang utuh. Al-Maududi dalam bukunya Pandangan Akhlak Islam mengatakan bahawa teras kepada sistem moral Islam ialah Tawhid iaitu percaya kepada keesaan Allah. Inilah yang terjadi kepada para remaja yang hanyut dan terbuai dengan kehidupan dan keseronokan duniawi sehingga mereka alpa dan lalai bahawa kehidupan di dunia ia hanyalah sementara cuma. Apabila teras dan dasar akidah ini kukuh. Falsafah ini adalah kemuncak daripada proses sekularisasi yang wujud dalam agama Kristian. Walaupun Nietzsche bukanlah pengasas aliran de construction namun beliau merupakan titik-tolak bermulanya penolakan total terhadap peranan wahyu dan agama dalam kehidupan manusia. Sebaliknya akal semata-mata dan sains yang membentuk era modenisme mampu menangani masalahmasalah manusia sejagat (termasuk masalah-masalah moral) bukan lagi wahyu dan agama. Jean-François Lyotard Lyotard. Fredrick Nietzsche (m. Sebaliknya. Habermas. Kemuncak daripada proses sekularisme ini ialah apabila seorang ahli falsafah German. Relativism dan lain-lain lagi.1900) mengisytiharkan tuhan telah mati (God is dead) lantas meruntuhkan (de construct) nilai-nilai yang diasaskan oleh agama. mereka yang tidak mempunyai asas akidah yang teguh akan terumbang-ambing kerana kehilangan arah dan panduan serta hanya menurut hawa nafsu dan bisikan syaitan. ia sekaligus menjadikan manusia untuk lebih menghayati prinsip akhlak Islam yang dapat menjadi pedoman dan panduan hidup mereka di atas muka bumi ini. Lantas menolak setiap nilai-nilai agama yang ada di dunia ini dan membenarkan apa sahaja nilai sama ada baik atau buruk termasuk kesyaitanan untuk diamalkan oleh manusia.

com/2008/02/kekuatan-akidah-teras-akhlakmahmudah. umat Islam. Ini suatu kegagalan yang menyedihkan seperti yang diungkap oleh alMaududi. walaupun mereka sebenarnya memiliki cahaya yang terang benderang yang tersedia dalam agama mereka. Kesimpulannya. Berapa banyak ideologi dan falsafah moral yang telah dicipta oleh manusia telah dipinda-pinda dari masa ke masa mengikut citarasa.Para rasul yang diutuskan di atas muka bumi ini membawa dua tugas penting iaitu menyuruh manusia menyembah Allah yang Esa dan memimpin manusia ke arah akhlak yang mulia.blogspot. Ini kerana manusia menciptakan sesuatu berdasarkan tingkat akal mereka yang terbatas dan lebih malang lagi kebanyakannya pula menciptakan sesuatu menurut hawa nafsu dan kemahuan mereka demi kesenangan sendiri dan agenda tertentu. namun sebhagian besar daripada kita sedang terperangkap dalam kemelut keruntuhan akhlak. keadaan dan kehendak mereka. Penolakan total terhadap agama dan wahyu akan menciptakan suatu dunia yang huru hara dan masyarakat yang hidup tanpa landasan undang-undng dan batasan. Maka sudah tentu Dia akan menyediakan suatu sistem moral dan akhlak yang menepati fitrah manusia itu sendiri. Dalam konteks negara kita yang sedang berjuang untuk lahir sebagai sebuah negara maju bersandarkan modal insan yang cemerlang.sesekali terpengaruh dengan slogan anti-agama dan anti-wahyu yang dilaungkan oleh ideologi moden hari ini. kita perlu mengorak langkah sedaya upaya untuk kembali menghayati dengan setepatnya tradisi dan pengajaran agama dari segenap sudut terutama tunjang agama iaitu akidah. Tiada suatu sistem moral ciptaan manusia yang universal dan menepati kehendak dan kehidupan setiap individu. Akhlak yang mulia merupakan jati diri kepada Islam.W. Ia merupakan roh yang mengalir dan boleh ditemui di segenap sudut pengajaran agama yang telah disempurnakan citra dan pembinaannya oleh Rasulullah S. Adalah suatu yang cukup malang bagi kita. Namun sebaliknya sistem moral dan akhlak yang telah diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan manusia adalah lengkap dan universal. Tuhan tidak akan meninggalkan manusia yang diciptanya terkapai-kapai tanpa pedoman dan arah tujuan.html KEPENTINGAN AKHLAK Akhlak adalah salah satu cabang yang penting dalam Islam.Rasulullah SAW pernah bersabda dengan maksudnya"Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang .A. jelaslah kepada kita bahawa kekuatan akidah merupakan teras akhlak mahmudah. http://ghafirah-idris. sebahagian besar umat Islam masa kini memilih untuk berjalan dalam kegelapan. sekalipun kita menganuti agama yang jelas ditunjangi oleh nilai-nilai akhlak yang mulia.

com/2009/02/kepentingan-akhlak.karangan Fathi Yakan menjelaskan kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia dunia dan akhirat serta hubungan di antara akhlak dan akidah dan hubungan di antara akhlak dan ibadah.Mereka ni sibuk cerita pasal politik tak habis-habis.Bagi kefahaman yang jitu kepada anak-anak kita di sekolah dan universiti.hasad dengki.html AKHLAK 1 .Jangan setakat taklid saja tapi tak faham pun kenapa mereka mesti sembah Allah yang Esa.iman yang baik dan sempurna akan terpancar melalui akhlak yang baik dan hebat.Saya rasa pemimpin kita tak serius tentang keruntuhan akhlak dan aqidah yang berlaku hari ni.kalau tutup pun macam tak tutup je.zina macam binatang kaki empat.KEPENTINGAN ILMU AKHLAK DAN PERKEMBANGANNYA Kepentingan Ilmu Akhlak .ayam pun tak rembat anak sendiri dan macam-macam lagi le yang kalau ditulis kat sini tentang akhlak buruk orang Islam hari ni takkan habis.Jumhur ulama' dah sepakat bahawa tidak dibenarkan bertaklid dalam perkara aqidah.blogspot. Hubungan akhlak dan akidah.kita kena kuatkan dan kukuhkan aqidah. Itulah sebabnya.tak sembahyang.terkinja-kinja sana sini. http://yusmialfaruqi. Pada hakikatnya masalah yang membelenggu umat Islam kat Malaysia ni masih tak pernah selesai. Rasulullah SAW telah bersabda " "yang bermaksud "Iman orang mukmin yang paling sempurna ialah orang yang mempunyai akhlak yang paling baik di antara mereka.Adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan "Yang penting dalam hati.Sebab itu kita lihat ramai dikalangan orang Islam hari ni tak tutup aurat.fitnah sana bohong sini.luaran tak penting"Ini adalah kefahaman yang salah.cerita pasal derhaka pada manusia tapi derhaka pada Allah buat tak tau je."Begitu juga di dalam buku Mengapa saya menganut Islam.main judi.mulia."Begitu juga Nabi pernah ditanya tentang 'Apakah itu kecelakaan'.Justeru itu.maka nabi menjawab kecelakaan itu ialah iaitu akhlak yang buruk.cerita pasal lompat sana sini.

t "Dan sesungguhnya kamu {wahai Muhammad} berada diatas khuluk {perilaku} yang sangat agung" Surah AlKalam Ayat 4 Ilmu akhlak juga merupakan di antara ilmu-ilmu yang sangat menitik beratkan kajian tentang menusia itu sendiri.s} akan terpusat pada `Makarimul Akhlak` {kemuliaan-kemuliaan akhlak}. samada ianya membahaskan tentang perihal-perihal insan yang berbeza-beza. Ini kerana olmu akhlak Islam merupakan `Produk` yang terhasil daripada aqidah yang benar pada diri seseorang muslim.w.w sendiri telah menggambarkan kepada kita bahawa tujuan akhir daripada risalah dakwah yang dibawa oleh baginda {begitu juga para imam Ahlul Bayt a.w.a. yang mana Dia {Allah s.a.w.t} merupakan maksud terakhir daripada kehidupan ini. yang mana ianya terdiri daripada pelbagai sistem kehidupan yang sempurna sama ada dari aspek peribadi. Oleh sebab itu Rasulullah s.w. sebagaimana firman Allah s.a.w. sebagaimana firman Allah s. ekonomi. masyarakat. tidak akan sempurna kecuali setelah melalui `Tharikah Akhlakiah` yang benar yang merupakan dasar yang membangunkan syariat itu sendiri. Bahkan ianya merupakan faktor-faktor yang dapat menghubungkan antara insan dengan penciptanya yang maha agung. Maka dalam hal ini Rasulullah s. politik. ia juga membahaskan mengenai fadhail {kemuliaan} yang harus dijinakkan oleh setiap insan dan sebaliknya Raza`il {keburukan} yang harus disingkirkan dari dalam diri insan itu sendiri.t akan memuji makhluk pilihan yang terbaik Muhammad s.w.a.t di dalam mensifati baginda s.a. keluarga. Begitu juga Syariat Islam yang agung juga.w. Ia juga menerangkan mengenai hubungan ilmu akhlak itu sendiri dengan ilmu-ilmu dan makrifah yang lain. Kesemua daripada kandungan ilmu akhlak ini sangat memberi kesan yang besar di dalam mempraktikkan syariat agama dan merupakan satu-satunya alternatif bagi menyembuhkan `penyakit` di dalam masyarakat sama ada dari aspek ekonomi. politik dan selain daripadanya.w "Hanyasanya aku diutus adalah untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak" Begitu juga jika ada hal yang lebih agung daripada akhlak pasti Allah s. sebagaimana sabda baginda s.Tidak diragui lagi bahawa ilmu akhlak merupakan salah satu daripada ilmu-ilmu asas yang perlu diketahui dan diamalkan yang mempunyai kepentingan yang sangat besar.w dengan hal tersebut.w. sosial dan kebudayaan.w merupakan `Doktor` yang pertama di dalam memeinkan peranan sebagai penyembuh kepada `penyakit` masyarakat.w sebagai .w.

t merupakan di antara Jihad Akbar dan merupakan di antara tuntutan-tuntutan Islam. Jika kita lihat dari aspek sejarah dunia juga.w satu contoh yang baik bagi orang-orang yang berharap untuk bertemu dengan tuhannya dan mengingati Allah dengan banyak" Begitu juga Ahlul Bayt a.w.s dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya´ yang menggambarkan keagungan peribadi Ahlul Bayt a.t di ddalam ayat tathhir.w.w. Dalam hal ini juga al-marhum q.s.w.w.w.s memainkan peranan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasullah s. Maka menjadi kewajipan adalah menggariskan satu system ilmu akhlak yang sewajarnya bagi merealisasikan tujuan agung Islam. tanpa sebarang cacat cela dalam kehidupan mereka yang mencerminkan µKetinggian Akhlak Ilahi´.a.`simbol ikatan' di dalam akhlak bagi menuju Allah s. Sebagaimana firman Allah s.w.a. serta mempersiapkan tenaga pengajar yang berkemampuan dari kalangan pelajar-pelajar Hauzah Ilmiah bagi mengajarkan ilmu ini dan menekankannya´ Di sini jelaskan bahawa membicarakan mengenai akhlak adalah satu tuntutan . Sebagaimana al-marhum imam q. Ini terbukti di dalam firman Allah s.t ³Hanyasanya yang takutkan Allah adalah daripada hamba-hambanya yang ulama´.t. "Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasullah s.s yang telah Berjaya merealisasikan µ Makarimul Akhlak¶ yang menjadi asas perjuangan beliau. kita akan dapati satu contoh yang jelas sebagaimana yang telah ditunjukkan kejayaan kebangkitan revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh seorang pemimpin agung Islam iaitu al-marhum Imam Khomeini q.s pernah menegaskan bahawa asas kepada µizzah¶ (keagungan) seseorang muslim dan pemerintahan Islam terletak pada ilmu-ilmu kerohanian maknawi (akhlak).s : ³Sesungguhnya mengambil berat mengenai ilmu-ilmu kerohanian maknawi yang diungkapkan dengan istilah ilmu akhlak dan ilmu suluk (menuju) Allah s. ³Hanyasannya yang diinginkan oleh Allah adalah untuk menghindarkan segala noda dari kalian Ahlul Bayt a.s sering menekankan peri pentingnya ilmu akhlak bahkan mewasiatkannya dalam ucapan beliau q.

Begitu juga menyeru dan mewujudkan µBudaya Akhlak Islami¶ dalam kehidupan seharian adalah sangat penting khususnya di zaman ini. Beliau merupakan salah seorang muhakkik yang mengarang kitab akhlak secara berasingan. Menurut beliau akhlak itu lahir daripada dalam diri sendiri. Jalinus serta hokum syariat Islam.asas Islam dan pemerintahan Islam yang sangat penting. Beliau juga mempunyai karangan akhlak yang lain seperti µal-Fauzul Akbar¶ dan µHikmah Khalidah¶. hanya di dini beberapa buah penulisan yang menjadi kitab induk di dalam ilmu akhlak yang akan dibahaskan. Beliau merupakan orang yang pertama yang membahaskan ilmu akhlak melalui teori akal sahaja. Kandungan kitab ini terbahagi kepada 7 bab yang merangkumi pandangan-pandangan akhlak Plato. Perkembangan Penulisan Ilmu Akhlak Dalam Kebudayaan Islam. Jika kita melihat di dalam dunia Islam khasnya. kita akan dapati bertapa banyak karangan-karangan dan kumpulan-kumpulan kitab yang penting di dalam ilmu akhlak. Kelompok ini mempelajari dan berpegang kepada aliran pemikiran ³Akliah Falsafiah´. ¥ Tahzibul Akhlak Wa Tathhirul A¶rak : Pengarangnya ialah Syeikh Abu Ali Miskawaih (325-421 H) yang mana beliau ini merupakan di antara ahli hikmah Islam. Aristotle. Di dalam kitab-kitab akhlaknya ini. sebab itu beliau ada membahaskan mengenai diri dan kekuatan-kekuatan diri. antaranya ialah .¥ Rasail Ikhwan Safa wa Khallan al-Wafa¶ : Pada kurun ke 4 hijrah terdapat sekelompok yang kurang jelas latar belakang mereka yang digelar µIkhwan Safa¶ telah mengarang beberapa buah risalah yang membahaskan ilmu-ilmu di zaman tersebut dan membahaskan juga kebatilan-kebatilan di dalam hukum. ¥ Ihya¶ Ulumuddin : . Untuk menghitung penulisan-penulisan tersebut adalah terlalu banyak. ¥ As-Sa¶adah Wal Is¶as fi Sirah Insaniah : Pengarangnya ialah Syeikh Abul Hasan al-Amiri an-Naisyaburi (wafat tahun 381 H). Oleh sebab itu di dalam kitab ini ianya lebih membahaskan ilmu akhlak secara meyeluruh dalam bentuk teori akal dan deria-deria irfani. beliau membahaskan kefahaman-kefahaman akhlak dari kitab-kitab Plato. Aristotle serta memasukkan jjuga teori akal.

sesuatu perbuatan dikira baik atau buruk pada pandangan manusia.com/2009/01/akhlak-1-kepentingan-ilmuakhlak-dan.t dan bertentangan sekali dengan riwayat-riwayat Ahlul Bayt a. Secara takrifan bahasa Arab. Menerusi penilaian dan neracanya. Akhlak juga boleh difahami sebagai himpunan konsep dan sifat yang mantap dalam jiwa. Kitab beliau secara keseluruhan merupakan kritikan dan pembetulan kepada kitab Ihya¶Ulumuddin oleh alGhazzali.s yang digelar dengan nama Maula Muhsin Faidhul Kashani (10061091 H). perbuatan dan tindakan terbit dengan mudah dan senang tanpa perlu berfikir dan merenung . y Imam al-Ghazali : Situasi yang mantap dalam jiwa.Pengarangnya ialah Syeikh Abu Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali atThusi (450 ± 505 H).begitu juga menurut beliau al-Ghazzali banyak membawa kisah-kisah dan riwayat-riwayat yang pelik daripada golongan sufiah.html Konsep Akhlak Mulia November 29.w.Muqaddimah kitab ini membahaskan mengenai ilmu.blogspot. akhlak membawa maksud tabiat dan pembawaan.dan yang menariknya beliau merupakan salah seorang murid langsung sadra Mut´allihah Islam..tokoh hikmah ilahiah dan failosof agong Maula Sadruddin as-Syirazi (Maula Sadra)q. 2009 mohamadazranfaris Tinggalkan komen Go to comments 1. 1/4 perbahasan Adat. Bersambung« http://islamkreatif-pengajian. Seterusnya dia akan melakukan perbutan tersebut atau menghindarinya. Akhlak menurut Istilah Islam: y Merupakan himpunan prinsip dan nilai yang mengatur perlakuan manusia yang digariskan oleh wahyu dan diletakkan disiplin-disiplin demi menjayakan matlamat kewujudan manusia di atas muka bumi. 2.s.s (masdarul ilmi).dan 1/4 perbahasan munjiyat (hal-hal yang menguntungkan diri).Ini kerana menurut faidhul Kashani al-Ghazzali banyak menggunakan riwayat-riwayat dari perawi yang terkenal dengan pembohongan dan merekareka atas nama Allah s. 1/4 perbahasan Muhlikat{hal-hal yang merosakkan diri}.kitab ini juga telah diringkaskan dalam sebuah kitab yang bertajuk µKimiyai Sa¶adat¶ al-Muhjatul Baidha´Fi Tahzibil Ihya¶: Pengarangnya ialah seorang ahli hikmah ilahiah ahli hadis Muhammad bin Murtadha q. Melaluinya. Kitab beliau ini dibahagikan kepada 4 bab iaitu 1/4 perbahasan Ibadat.

3.y Akhlak mulia bukanlah sekadar pengetahuan terhadap perbuatanperbuatan yang manis y Akhlak mulia bukanlah sekadar kemampuan untuk melakukan perbuatan yang manis y Akhlak mulia bukanlah sekadar perlakuan baik boleh jadi akhlak seseorang itu pemurah namun tidak mampu bersedekah lantaran tidak berharta. memetingkan nilai-nilai akhlak. mampu menahan kemarahan dan berlemah lembut (c) Kesucian y Bermaksud kemampuan mendidik kekuatan nafsu melalui kekuatan didikan logik dan syarak y Nafsu yang berlebihan adalah buruk y Nafsu yang cenderung kepada kekurangan adalah jumud dan lemah y Menjauhkan seseorang daripada melakukan perbuatan keji dan buruk sama ada pada perkataan ataupun tindakan y Melahirkan sifat malu yang merupakan punca semua kebaikan (d) Adil y Bermaksud kekuatan jiwa yang mampu menguasai diri ketika marah dan bernafsu dan membawa kedua-duanya kepada tuntutan hikmah (kebijaksanaan) y Membawa seseorang berakhlak tenang dan sederhana .Rukun-rukun akhlak mulia merangkumi : (a) Kemantapan ilmu y Dapat mengetahui perkara yang baik dan buruk y Melampau dalam penggunaan ilmu untuk perkara yang keji adalah melampau y Dangkal dalam ilmu adalah dungu y Pertengahan antara melampau dan dangkal adalah hikmah (b) Keberanian y Bermaksud kekuatan dalam menahan marah yang mana mampu mengendalikan akal ketika berlakunya pertelingkahan dan sebagainya yang berkaitan y Kekuatan marah yang melampau batas serta berlebihan adalah membuta tuli y Kekuatan marah yang menjangkau kepada kelemahan dan kekurangan adalah dinamakan pengejut dan bacul y Menjadikan seseorang bermaruah.

wordpress.com/2009/11/29/konsep-akhlak-mulia/ .Ruj http://mohamadazranfaris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful