Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH

KANDUNGAN
muka surat 1.0 PENERANGAN MODUL 1.1 1.2 1.3 1.4 2.0 Objektif Pendahuluan Peranan Panitia Sains Semakan Kendiri
1

PENGURUSAN BILIK SAINS 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Konsep Bilik Sains Kegunaan Bilik Sains Peralatan Bilik Sains Pengurusan Stok Penyenggaraan dan Penyimpanan
5

3.0

PENGURUSAN TAMAN SUMBER SAINS 3.1 3.2 3.3 3.4 Konsep Taman Sumber Sains Ciri Taman Sumber Sains Perancangan Pembinaan Taman Sumber Sains Penggunaan Taman Sumber Sains

29

4.0

BAHAN BANTU MENGAJAR 4.1 4.2 Permerolehan Bahan Semakan Kendiri

49

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH

KATA PENGANTAR Pukal latihan Sains Sekolah Rendah (PuLSaR) Tahun 6 merupakan pukal mutakhir dalam siri PuLSaR. PuLSaR Tahun 6 ini mengandungi empat modul yang terdiri daripada Modul Pengurusan Sumber Sains Sekolah Rendah. Modul Penilaian II. Modul Pengoperasian Kemahiran Proses Sains dalam Pengajaran dan Pembelajaran dan Modul Pengajaran dan Pembelajaran III. Modul Pengurusan Sumber Sains Sekolah Rendah bertujuan memberi pemahaman kepada guru dalam aspek pengurusan sumber yang boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran sains. Modul Penilaian II pula merupakan kesinambungan kepada Modul Penilaian. Modul ini digubal dengan harapan untuk memberi pemahaman dan kemahiran kepada guru dalam aspek pembinaan item khususnya item kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. Modul Pengoperasian Kemahiran Proses Sains dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Rendah pula memberi panduan bagaimana kemahiran proses sains dapat dikembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Modul Strategi Pengajaran dan Pembelajaran III bertujuan untuk memberi beberapa cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme. Modul ini merupakan susulan kepada Modul Strategi Pengajaran dan Pembelajaran yang disediakan dalam PuLSaR Tahun 4 dan Tahun 5. Pusat ini ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan dalam penyediaan modul ini. Semoga para guru akan dapat memanfaatkan sepenuhnya modul ini dalam usaha menyediakan pendidikan yang bermutu bagi menrealisasikan wawasan pendidikan negara khususnya dalam pendidikan sains.

Dr. Hanafi bin Mohamed Kamal Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Jabatan Pra Sekolah, Rendah dan Menengah Kementerian Pendidikan MALAYSIA.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH

PENERANGAN MODUL

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH

PENERANGAN MODUL
Modul ini dirancang untuk memberikan pendedahan tentang pengurusan dan penggunaan sumber Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Sains Sekolah Rendah. Sumber P & P Sains Sekolah Rendah meliputi Bilik Sains, Taman Sumber Sains dan Bahan Bantu Mengajar. Modul ini cuba mengolah bagaimana sumber ini dapat dimanfaatkan dalam usaha meningkatkan keberkesanan P&P Sains Sekolah Rendah. Bagi membantu meningkatkan lagi pemahaman tentang pengurusan sumber ini, satu pakej video telah disediakan khusus untuk memberikan gambaran bagaimana pengurusan sumber ini dapat dioperasikan.

Objektif
Selepas mengikuti modul ini guru sepatutnya dapat: • • memahami peranan Panitia Sains dalam pengurusan dan penggunaan sumber memperolehi pengetahuan, kemahiran dan sikap yang positif dalam pengurusan dan penggunaan Bilik Sains, Taman Sumber Sains dan Bahan Bantu Mengajar Sains Sekolah Rendah.

Pendahuluan
Pengurusan dan penggunaan sumber P & P Sains perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak bagi mempastikan perancangan dan pelaksanaan P&P Sains dapat dipertingkatkan. Sumber P&P Sains Sekolah Rendah seperti Bilik Sains, Taman Sumber Sains dan Bahan Bantu Mengajar harus digunakan sepenuhnya untuk mempertingkatkan keberkesanan P&P serta minat murid terhadap mata pelajaran ini. Modul ini terdiri daripada tiga bahagian iaitu Bilik Sains, Taman Sumber Sains dan Bahan Bantu Mengajar. Kejayaan pengurusan dan penggunaan sumber ini bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh Panitia Sains.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH

Peranan Panitia Sains dalam Pengurusan Sumber Sains
Panitia Sains merupakan sebuah badan ikhtisas yang dianggotai semua guru sains di sesebuah sekolah. Badan ini dipimpin dan dikendalikan seorang guru kanan yang dilantik sebagai Ketua Panitia Sains. Ketua Panitia Sains juga menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS). Perkara ini adalah selaras dengan surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1986. Semua ahli Panitia Sains perlu memainkan peranan masing-masing dengan berkesan dalam pengurusan dan penggunaan sumber P&P Sains. Peranan ini hanya boleh dipenuhi apabila guru telah dapat memperolehi pengetahuan, kemahiran dan sikap yang positif tentang pengurusan dan penggunaan Bilik Sains, Taman Sumber Sains dan Bahan Bantu Mengajar.

Renungan: “If you don’t know where you are going, it is difficult to select a suitable means of getting there.”

Merger, 1962.

1. Satu daripada berikut merupakan sumber yang boleh digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Sains Sekolah Rendah Bekalan elektrik Penunu Bunsen mudah alih Bahan bantu mengajar 2.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH SEMAKAN KENDIRI Pendahuluan Tandakan ( / ) dalam kotak yang disediakan bagi jawapan yang anda fikirkan paling tepat. Siapakah yang mengetuai organisasi Panitia Sains? Guru Besar Ketua Panitia Sains Guru Sains . Bagaimanakah Bilik Sains boleh membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Sains Sekolah Rendah? Sebagai tempat untuk mengajar Sebagai tempat rujukan pengajaran dan pembelajaran Sebagai tempat untuk melakukan aktiviti proses sains dalam pengajaran dan pembelajaran 3.

Satu daripada berikut merupakan peranan Panitia Sains? Mengurus Taman Sumber Sains Merancang Taman Sumber Sains Melaksanakan aktiviti Taman Sumber Sains 5. Thomas Wolfe (1900-1938) . He Has Gloriously Succeeded”. Apakah yang boleh dilakukan oleh Panitia Sains dalam pengajaran dan pembelajaran Sains Sekolah Rendah? Menggunakan Bahan Bantu Mengajar untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran murid Mempastikan sumber pengajaran dan pembelajaran Sains dimanfaatkan sepenuhnya Menentukan murid boleh mengikuti pelajaran sepenuhnya Renungan: “If A Man Has Talent And Learns Somehow To Use The Whole Of It.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH 4.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH PENGURUSAN BILIK SAINS .

guru membimbing dapat dilaksanakan. pecah atau rosak dan pembelian peralatan atau bahan tambahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa. punca kuasa elektrik dan peralatan sains seperti yang disenaraikan untuk mata pelajaran Sains Rendah berdasarkan buku Peralatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Rendah. kabinet. Bilik Sains boleh diubahsuai dari bilik darjah biasa atau bilik Alam dan Manusia.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH PENGURUSAN BILIK SAINS Konsep Bilik Sains Bilik Sains adalah sebuah bilik kelas di mana P&P Sains Sekolah Rendah dijalankan. Guru perlu membuat perancangan bagi menambahkan bilangan peralatan dan bahan untuk membolehkan setiap murid berkesempatan berinteraksi dengan peralatan dan bahan. Kegunaan Bilik Sains Bilik Sains merupakan satu daripada tempat P&P Sains. Peralatan Bilik Sains Sekolah dibekalkan dengan peralatan asas melalui bekalan pusat. Selain daripada itu penggantian peralatan atau bahan yang habis. Bilik ini mempunyai kemudahan asas untuk menjalankan aktiviti P&P Sains seperti eksperimen. demonstrasi dan kerja projek. Pemerolehan Peralatan dan bahan Sains Sekolah Rendah boleh diperolehi melalui: • • • Bekalan Pusat Pembelian Sumber lain . Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendekatan ini bagi membolehkan P&P berpusatkan murid dapat direalisasikan dan konsep murid membuat. Kemudahan asas yang perlu ada dalam sebuah Bilik Sains ialah kerusi meja yang sesuai. punca bekalan air. Aktiviti P&P hendaklah dilaksanakan supaya kemahiran saintifik dapat diberi penekanan sewajarnya.

Pembelian Perancangan Perbelanjaan Perancangan perbelanjaan adalah sangat penting dalam memperolehi peralatan sains. 1994 untuk panduan tentang pengurusan bekalan pusat.10/(39). Tindakan yang harus diambil semasa membuat anggaran adalah seperti berikut: • • • • memeriksa semua stok peralatan dan bahan sains menyediakan senarai peralatan dan bahan sains yang perlu dibeli mengikut keutamaan mendapatkan maklumat mengenai bilangan murid bagi tujuan jangkaan jumlah peruntukan yang akan diterima menyediakan sebut harga peralatan dan bahan sains menggunakan borang seperti Borang 1 . Sebelum perancangan dibuat. Kementerian Pendidikan untuk membekal. 1573/17/Jld. Ketua Panitia Sains hendaklah mempastikan kedudukan kewangan (baki terkini serta geran yang akan diterima pada tahun tersebut). Sila rujuk Buku Panduan Penerimaan Peralatan Sains Sekolah Rendah Dan Tindakan Kuatkuasaan Bagi Kontrak Kementerian Pendidikan. Spesifikasi item yang dibekalkan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dihantar ke sekolah.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Bekalan Pusat Bekalan Pusat adalah bekalan yang dibuat oleh Bahagian Pembangunan dan Bekalan. Anggaran Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan sesuatu tahun hendaklah dibuat pada akhir tahun sebelumnya. menghantar. Panitia Sains hendaklah merancang untuk melengkapkan keperluan Bilik Sains supaya P&P Sains Sekolah Rendah dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sila rujuk kepada Pekeliling Kewangan 3/95 . memasang dan menguji peralatan sains dan bahan kimia ke sekolah. bahan kimia dan bahan bantu mengajar.KP.

mudah diperolehi dan keupayaan pembekal membekalkan barangan tersebut pada masa yang dikehendaki. bahan sains dan bahan bantuan mengajar daripada sumber lain seperti PIBG. cara pembayaran. Perihal Alatan/Bahan Sains Spesifikasi/ Rujukan Katalog (jika ada) Kuantiti Harga/ Unit Jumlah Harga Catatan Borang 1 : Borang Sebutharga Pemilihan pembekal hendaklah mengambil kira kos. 1994. .Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Bil. Kementerian Pendidikan. kualiti barangan. Tarikh Pembayaran Nama Syarikat/Firma Debit Kredit Baki Catatan Borang 2: Rekod Kewangan Jabatan Sains Sekolah Sumber Lain Pihak sekolah digalakkan menambah dan melengkapkan peralatan. sila rujuk Buku Garis Panduan Perakaunan dan Kewangan Sekolah. perkhidmatan selepas jualan. Satu Contoh Rekod Kewangan yang boleh digunakan untuk membuat pesanan dan pembayaran adalah seperti Borang 2. Pesanan dan Pembayaran Untuk membuat pesanan dan pembayaran.

Buku Stok Buku Stok Bilik Sains disediakan dalam tiga jenis.00 Buku Stok Harta Modal . . menyemak. • • Penyemakan Buku Stok hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun.untuk merekodkan barangbarang tidak luak yang berharga RM500.untuk merekodkan barang tidak luak yang harganya kurang RM500. • Buku Stok Bekalan Pejabat .00 dan ke atas.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Pengurusan Stok Penyediaan buku stok dan penyimpanan peralatan dan bahan sains di setengahsetengah sekolah tidak mempunyai butiran seperti yang diperlukan dan ini menimbulkan pelbagai masalah.2 Tahun 1992 hendaklah dirujuk dan dipatuhi.untuk merekodkan peralatan dan bahan kimia yang luak serta nilai harganya adalah rendah Buku Stok Inventori . Dalam hubungan ini penyelenggaraan stok amat perlu bagi menyelaras. Panduan Perbendaharaan (tatacara pengurusan stor) dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. mengesan. mengemaskini dan memudahkan pentadbiran Bilik Sains. Penggunaan komputer dalam pengurusan stok digalakkan.

Tarikh Butiran alat/radas Kuantiti/ Bilangan Nama Tanda Tangan Rekod di buku stok m/s Nama Guru mata pelajaran berkenaan Catatan Borang 3: Butir-butir dalam Buku Rekod Alatan/Radas Pecah Buku Rekod Pinjaman Buku Rekod Pinjaman merupakan buku untuk mencatat pergerakan peralatan sains daripada Bilik Sains. Format Buku Rekod Pinjaman adalah seperti Borang 4. Perihal Alatan Kuantiti Pindah ke Nama Peminjam Tarikh dikeluarkan Tarikh Jangkaan dikembalikan Tarikh dikembalikan T/Tangan Catatan Keluar Masuk Peminjam Penerima Borang 4: Butir-butir Dalam Buku Rekod Pinjaman/Pemindahan Alatan .Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Buku Rekod Pecah Buku Rekod Pecah adalah untuk merekod peralatan yang pecah bagi memudahkan proses mengemaskini stok. Format Buku Rekod Pecah adalah seperti Borang 3. Bil.

penggunaan dan pelupusan. pada hakikatnya tidak ada bahan kimia yang berbahaya dibekalkan untuk kegunaan guru dan murid. Namun begitu. Alat kaca tidak boleh disimpan di tempat yang terlalu tinggi dan tidak dicampur aduk dengan peralatan berat terutamanya daripada logam. garam dan sabun. Bahan-bahan ini pada prinsipnya tidak berbahaya atau membawa kesan toksik. Jika sekiranya cuka termasuk ke dalam mata. Bahan Kimia Di peringkat sekolah rendah. Bahan kaca Alat kaca yang kotor boleh dibersihkan dengan menggunakan alat dan bahan pencuci yang sesuai. Walau bagaimanapun. perlu diingatkan bahawa sebarang bahan kimia patut diselenggarakan dan dikendalikan seperti mana yang sepatutnya dari segi penyimpanan. Penyenggaraan dan Penyimpanan Terdapat banyak peralatan dan bahan sains yang mudah rosak. Dalam hal ini cuma cuka yang perlu diberi perhatian kerana ia adalah sejenis asid lemah. Penyenggaraan dan penyimpanan yang kerap hendaklah dilakukan untuk mengelakkan dari terjadinya perkara ini. . 1994. gula. basuhkan segera dengan air bersih. dalam aktiviti P & P ada dicadangkan penggunaan bahan kimia yang digunakan di rumah seperti cuka. Alat kaca yang besar disusun di belakang dan yang kecil di depan. Maklumat yang tercatat dalam buku stok hendaklah menunjukkan keadaan sebenar berhubung dengan penyenggaraan dan penyimpanan peralatan tersebut.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Pelupusan dan Hapus Kira Tindakan pelupusan hendaklah dilakukan ke atas barangan yang direkodkan dalam Buku Stok Inventori dan Buku Stok Harta Modal Prosedur pelupusan hendaklah mengikut Buku Panduan Penerimaan Peralatan Sains Sekolah Rendah Dan Tindakan Kuatkuasaan Bagi Kontrak Kementerian Pendidikan.

ia mengakibatkan rasa pedih dan tidak selesa. Kanta mata dan juga kanta objektif perlulah dibersihkan menggunakan kertas silikon (kertas tisu atau kain boleh mencalarkan permukaan kanta). sila berhati-hati ia berbahaya jika terminum (ia boleh mengeraskan protein). Jika wapnya termasuk ke dalam mata dan hidung. prisma dan bongkah kaca yang mudah tercalar oleh permukaan yang kasar. Penggunaan alat-alat elektrik boleh menimbulkan kemalangan jika tidak mengikut peraturan atau tidak diselenggarakan dengan sempurna. Jadi elakkan dari terminum. Bahan ini hendaklah disimpan di dalam botol yang sesuai dan dilabelkan. Berikut adalah kemalangan: • • • • • • • beberapa langkah untuk mencegah pastikan murid tidak memasang suis dengan tangan yang basah tutup suis apabila selesai menggunakan alat elektrik soket atau palam yang retak atau rosak hendaklah diganti pastikan wayar disambung mengikut kod warna yang betul pastikan wayar dan kabel bertebat alat elektrik hanya boleh disambung pada soket tiga pin jangan gunakan kabel yang terlalu panjang bagi alat elektrik . Alat Elektrik Setiap Bilik Sains dibekalkan dengan sekurang-kurangnya dua punca kuasa (soket) untuk kegunaan alat dan perkakas elektrik seperti cerek elektrik atau projektor. Sebaik-baiknya gunakan gel silika biru yang boleh menjadi merah jambu apabila kuasa penyerapannya berkurang. Alat Optik Alat optik seperti kanta. terhidu dan termasuk ke dalam mata. Sekiranya formalin digunakan untuk mengawet haiwan. eloklah disimpan dalam kepingan stairofom yang mempunyai ruang berbentuk alat-alat optik tersebut.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Formalin adalah satu bahan yang berbahaya dan tidak digalakkan penggunaannya. Untuk tujuan ini binokular dan mikroskop bolehlah disimpan dalam kotak bersama-sama dengan gel silika. Binokular dan mikroskop perlu disimpan di tempat kering untuk mengelakkan berkulat.

are messy inexact things which are believed by everyone except the one who did the work”. on the other hand.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH • • • sebarang kerosakan elektrik hendaklah dibaiki oleh ahli pendawaian elektrik sebarang peraturan keselamatan penggunaan elektrik hendaklah dipatuhi bateri-bateri pada lampu suluh.1935 . jam dan pemegang bateri hendaklah dikeluarkan untuk mengelakkan kakisan Renungan “A hypothesis or theory is clear. decisive and positive but it is believed by no one but the man who created it. Experimental findings. Harlow Shapley Harvard Crimson.

Pengawetan Kaedah Kering • • • • • sesuai untuk spesimen yang mempunyai kelembapan yang kurang dan mempunyai kulit luar yang keras seperti serangga dan biji benih. pasir panas atau gel silika pengawetan cara ini memerlukan pemerhatian yang lebih dari masa ke masa untuk mempastikan ia tidak rosak untuk mengelakkan berkulat.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Spesimen Haiwan dan Tumbuhan Spesimen hidup • • • • • spesimen hidup yang hendak dikaji hendaklah diambil mengikut keperluan sahaja spesimen haiwan yang masih hidup hendaklah dikembalikan ke habitat asalnya spesimen yang telah mati boleh diawetkan haiwan yang dilindungi oleh undang-undang tidak boleh dipelihara atau diawet tanpa kebenaran daripada Jabatan Perhilitan haiwan yang bersengat atau berbisa dielak penggunaannya. spesimen dikeringkan sehingga kelembapan yang rendah bagi menghalang kerosakan yang biasa dilakukan oleh kulat atau bakteria beberapa cara untuk mengering spesimen antaranya ialah dengan menggunakan cahaya matahari. spesimen harus dikeringkan semula dari semasa ke semasa . ketuhar.

Guenther . Renungan: “If students cannot learn the way we teach. we teach then the way they learn” A.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Kaedah Dalam Larutan (Kaedah Basah) • • • • sesuai untuk semua spesimen biologi terutamanya yang berbadan lembut spesimen ini sentiasa diletakkan di dalam larutan pengawat seperti formalin supaya strukturnya terpelihara dan warnanya kekal larutan pengawet yang sesuai perlu untuk spesimen tertentu larutan pengawet formalin merupakan bahan berbahaya oleh itu hendaklah digunakan mengikut peraturan.

Susun menegak mengikut setnya dalam Mudah pecah kotak tegar. Simpan dalam bekas atau tempat kering Bersih dan asingkan penutupnya. hendaklah dilupuskan. Tepi yang terserpih boleh dilicinkan dengan kertas pasir tetapi jika berbahaya.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Penyenggaraan Peralatan dan Bahan Sains PERALATAN/ BAHAN Besi (serbuk) Bikar Binokular PENYENGGARAAN CATATAN Bola dan Gelung Botol Reagen Simpan dalam bekas kering dan bertutup Simpan di tempat selamat dengan cara ditelangkupkan Kendali dengan cermat. Simpan bersama Simpan di tempat kering gel silika atau almari berkaca atau tempat khas. Asing setiap satu dengan kertas pembalut untuk elakkan lapisan perak tercalar Simpan di tempat selamat dengan cara ditelangkupkan Disimpan di tempat kering Sapukan dengan lapisan minyak. Bungkus (Jika dibuat daripada dengan plastik sebelum disimpan. Setiap logam) komponen set ini disimpan bersama dengan lengkap Cerek Elektrik Cermin Rata Corong Turas Dawai Kasa Gear (kit seperti yang diperincikan dalam Buku Peralatan Sains Rendah) Gergaji Sapukan lapisan nipis minyak dan Mudah berkarat bungkus sebelum disimpan. Cabut wayar kuasa dan kering air di Simpan bersama-sama dalamnya sebelum disimpan wayar sambungan kuasanya. Karat yang terbentuk boleh dikikis dengan kertas pasir dan salut cat nipis/ .

Ubatan Pertolongan hendaklah dikemaskini dan tidak melepasi Kandungan kabinet Cemas tarikh luput diperincikan dalam Buku Peralatan Sains Rendah Kaki Retot Mudah berkarat. Kuprum Simpan di tempat kering.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH PERALATAN/ PENYENGGARAAN CATATAN BAHAN Jam Randek Keluarkan bateri jika hendak disimpan Mudah berkarat (jenis kuartza) lama. spring kunci hendaklah dibiarkan lepas apabila disimpan Jubin Putih Susun secara menegak Mudah pecah Tempatkan pada kedudukan yang paling Jangan dikunci Kabinet mudah dilihat dengan senang. Mentol dan kanta diperincikan dalam Buku disenggarakan seperti pada ruang item Peralatan Sains berkenaan Rendah. Kanta Asingkan setiap satu dan bungkus. (kepingan) Penunu Pelaras udara dibersihkan dan pilinya Mudah Alih ditutup selepas digunakan . Jika berkarat bersihkan dengan kertas pasir dan cat. atau Mudah pecah Pembesar simpan dalam ruang yang ditebuk pada stairofom untuk mengelakkan tercalar. Klip Buaya Sembur lapisan minyak nipis untuk Mudah berkarat elakkan berkarat Kompas Simpan dalam bekas yang tegar. Kelalang Kon Simpan di tempat selamat dengan cara Mudah pecah ditelangkupkan Kertas Litmus Simpan dalam bekas yang mengandungi Biru dan gel silika Merah Kit Sinar Optik Simpan setiap komponen dengan setnya Komponen kit ini yang lengkap. Jangan Mudah Pecah letak beban diatasnya. Pastikan tempat bateri tidak terkakis Jika menggunakan jam randik berkunci.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH PERALATAN/ BAHAN Ladung Lampu Suluh Mangkuk Penyejat Magnet (batang) PENYENGGARAAN CATATAN Simpan dalam kotak Keluarkan bateri selepas digunakan. Bahagian Manusia organ terpasang dalam model dengan organ dalam Neraca Jangan bebankan sewaktu penyimpanan Pastikan agar jisim Mampatan melampaui maksimum. Mudah pecah Pastikan tempat bateri tidak terkakis Bersihkan dan simpan secara telangkup Magnet disimpan dengan meletakkan pengawal magnet (sebarang bar besi lembuat) dalam keadaaan berpasangan dengan kutub berbeza Letakkan pengawal magnet sewaktu disimpan Simpan mengikut spesifikasinya dalam bekas tegar. tidak had tidak had . Pastikan ia diperiksa setiap dua tahun dan disahkan oleh pihak yang bertauliah. Simpan dalam kotak bersama-sama gel silika untuk mengelakkan berkulat Mudah berkarat Magnet (ladam) Mentol Mikroskop Mudah pecah Simpan di tempat kering/almari kaca atau almari khas Model Simpan di tempat selamat. Necara Spring Simpan dengan cara direbahkan Pastikan jisim melampaui maksimum Nikrom Letakkan di tempat yang paling mudah (Wayar) dilihat Pemadam Api Letakkan di tempat yang paling mudah dilihat serta mudah diambil. Pemberat Setiap slot disimpan dengan jumlah yang Berslot cukup bersama-sama tangkainya.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH PERALATAN/ BAHAN Pemegang Bateri Pemegang Mentol Pemulas Skru (Set berbagai Saiz) Penebuk Gabus Penyumbat Getah Piring Petri Pita Pengukur Playar Prisma PENYENGGARAAN Pastikan bahagian yang bersentuh dengan bateri bebas karat. Pastikan bahagian yang bersentuh dengan bateri bebas karat Simpan dalam set yang lengkap CATATAN Salur Getah Selinder Penyukat Spring Stanum (Kepingan) Stetoskop Tabung Didih Tabung Uji Masukkan saiz paling kecil di dalam dan tempatkan rod penolakan ke dalam lubang Simpan mengikut saiz dan jauhkan dari bahan kimia Bersihkan dan simpan secara telangkup Masukkan seluruh pita dan kunci pemutar Sapu sedikit lapisan minyak sebelum disimpan Asingkan setiap satu dengan pembalut lembut atau tempatkan pada lubanglubang khas yang dibuat pada stairofom untuk mengelakkan tercalar Simpan dalam gulungan dan jauhkan dari tempat panas Bersihkan dan simpan secara tegak Sapukan sedikit lapisan asingkan setiap satu Simpan di tempat kering minyak dan Simpan dalam bekasnya dan tidak dilipatlipat Simpan dalam bekas secara direbahkan Simpan dalam bekas secara direbahkan .

1953. . To help grasp the whole picture is the supreme function of the theory. Simpan dalam set beberapa takal untuk membina beberapa yang lengkap konfigurasi berbeza Termometer Simpan dalam bekas khas atau di tempatkan dalam blok stairofom Troli Bahagian bering bebola perlu sentiasa dilincirkan untuk mudah berputar Tungku Kaki Simpan di tempat kering Tiga Renungan: “Like a floating iceberg whose bulk is largely hidden in the sea. Holton.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH PERALATAN/ BAHAN Takal PENYENGGARAAN CATATAN terdiri daripada Semburkan dengan sedikit minyak untuk Set mengelakkan karat. only the smallest part of the physical world impresses itself upon us directly.” Gerald S.

semua kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan kepada Ketua Panitia Sains dan Guru Besar serta dicatatkan dalam Buku Rekod Kemalangan (format seperti Borang 5) .Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH KESELAMATAN Aspek keselamatan sememangnya diberi penekanan utama semasa aktiviti inkuiri penemuan dalam Sains. Peraturan semasa kerja amali. langkah keselamatan dan panduan pertolongan cemas adalah antara perkara yang perlu diberi perhatian. Peraturan Bilik Sains Peraturan-peraturan yang disenaraikan di bawah adalah cadangan yang perlu diamalkan oleh semua pihak bila berada dalam Bilik Sains. Guru hendaklah sentiasa peka dan berhati-hati ketika mengendalikan kerja amali untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan atau kecederaan. • • • • • • • • • • • • • • • • • • murid hanya dibenarkan masuk ke dalam Bilik Sains dan bilik persediaan dengan kebenaran guru hanya buku dan peralatan untuk pelajaran Sains sahaja dibenarkan dibawa masuk ke Bilik Sains semasa pengajaran dan pembelajaran Sains langkah-langkah keselamatan mestilah dipatuhi semasa berada dalam Bilik Sains atau bilik persediaan amali boleh dijalankan hanya dengan pengetahuan guru sebarang aktiviti di Bilik Sains hendaklah di bawah pengawasan guru kebersihan Bilik Sains dan bilik persediaan perlu dijaga setiap masa alatan dan bahan kimia hanya boleh digunakan dengan pengetahuan guru penunu mudah alih hendaklah dinyalakan dengan pemetik api khas penggunaan bahan kimia mestilah mengikut kaedah yang betul semua radas hendaklah dibersihkan selepas digunakan semua peralatan dan bahan sains hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan alatan dan bahan sains dibenarkan dibawa keluar dari Bilik Sains dan bilik persediaan hanya dengan kebenaran guru alatan dan bahan sains dibenarkan dibawa keluar dari Bilik Sains dan bilik persediaan hanya dengan kebenaran guru alatan yang rosak atau pecah perlulah dilaporkan segera kepada guru atau staf Bilik Sains sampah dan sisa bahan sains hendaklah dibuang ke dalam bekas yang disediakan penggunaan bahan dan alat Peti Pertolongan Cemas hendaklah dengan kebenaran dan pengawasan guru spesimen biologi yang masih hidup hendaklah dikembalikan semula ke habitatnya.

Nama Tarikh Tindakan Catatan Nama Guru: Tandatangan: Tarikh: Borang 5 : Contoh Buku Laporan Kemalangan .Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Buku Laporan Kemalangan Masa Laporan Kemalangan Kecederaan Bil.

baldi perisi pasir) • Jika ada kebakaran: hebahkan kebakaran kepada umum − arahkan murid ke tempat lapang dan selamat − mengikut pelan laluan kecemasan usahakan memadam kebakaran dengan alat − pemadam api dalam masa yang sama dapatkan perkhidmatan Bomba Pertolongan Cemas Semasa menghadapi kecemasan • setiap kemalangan yang berlaku dalam Bilik Sains hendaklah dilaporkan dengan segera • guru mengambil tindakan segera serta mengawal keadaaan • memberi bantuan dan rawatan awal jika perlu • melaporkan kepada pentadbir sekolah atau pihak-pihak tertentu jika perlu .Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Langkah-Langkah Keselamatan Keselamatan Bilik Sains • • memastikan keadaaan Bilik Sains selamat digunakan mendedahkan maklumat keselamatan makmal kepada murid Pelan Laluan Kecemasan • • • menyediakan pelan laluan kecemasan dengan jelas dan mudah difahami mempamerkan pelan laluan kecemasan di Bilik Sains mengadakan latihan kecemasan untuk mengenalpasti pelan laluan kecemasan Alat Pemadan Api/Pondok Pemadam Api • memastikan alat pemadam api tersebut ada di tempattempat tertentu • memastikan alat tersebut dalam keadaaan baik dan selamat digunakan • mengadakan latihan untuk memahirkan penggunaan alat pemadam api (selimut penahan api.

jika gagal.logam panas dan api tutup bahagian yang cedera dengan kain yang lembut untuk melindungi dari tiupan angin bawa pesakit ke hospital • • Kejutan elektrik • jangan sekali-kali menyentuh pesakit • tutup suis utama atau punca kuasa bekalan elektrik. pisahkan pesakit dari punca kejutan dengan menggunakan objek penebat seperti kayu kering. Beri rawatan pernafasan sekiranya perlu • bawa pesakit ke hospital . Melecur dan melepuh • kenalpasti punca kecederaan þ melecur . • rehatkan pesakit di tempat yang selesa dan berudara bersih. kemudian longgarkan pakaiannya.air panas. menyapukan ubat dan membalutkan luka jika luka itu parah. berikan rawatan untuk mencegah kehilangan darah dengan menggunakan teknik tornike dan membawa pesakit ke hospital dengan segera. minyak panas þ melepuh .Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Jenis kecederaan atau kemalangan • luka • lemas • pengsan • melecur • kejutan elektrik • mata dimasuk bendasing • gigitan binatang dan serangga berbisa Rawatan Luka • • • kenalpasti sama ada luka itu ringan atau parah memberi rawatan awal seperti mencuci.

• arahkan murid supaya membuka dan menutup matanya di dalam air mengalir dan bersih untuk mengeluarkan benda asing • sekiranya gagal.. bawa murid ke hospital Gigitan dan sengatan haiwan berbisa • • • • • kenalpasti tempat gigitan atau sengatan keluarkan sengat serangga jika ada sapukan dengan minyak mencegah bisa tahan darah supaya bisa gigitan atau sengatan tidak merebak ke jantung bawa pesakit berjumpa doktor dengan segera jika kesakitan itu serius Renungan: “Seseorang guru itu menerusi pemikiran.” Reid. 1962 . orientasinya bertukar dan kelakuannya (mengajar) menggambarkan dirinya.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Mata dimasuki benda asing • tegah murid daripada menggosok mata yang dimasuki benda asing.A. menjadi seseorang yang lebih terdidik. L.

perakam vieo. berita mengenai sains dan hasil kerja murid dipamerkan di papan kenyataan. OHP. Peralatan audio-visual seperti televisyen.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH KECERIAAN BILIK Bilik Sains hendaklah disusunatur. Karl Pearson. gambar dan poster Renungan: “Good Science will always be intelligible to the logically trained mind. carta. . 1892. if that mind can read and translate the language in which science is written”. dilengkapi dan dihiasi dengan menarik bagi mewujudkan suasana yang boleh meningkatkan keberkesanan P & P serta mendorong minat murid kepada mata pelajaran Sains. projektor slaid dan set komputer Bahan bantu mengajar seperti model. Perkara-perkara berikut perlu dilengkapi dalam Bilik Sains: • • • • Papan Kenyataan Keratan akhbar.

1.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH SEMAKAN KENDIRI Pengurusan Bilik Sains Tandakan ( /) dalam kotak yang disediakan bagi jawapan yang anda fikirkan paling tepat. Mana satukah cara untuk memperolehi peralatan sains? Dibeli oleh bekalan pusat Diarahkan oleh bekalan pusat Melalui bekalan pusat 3. Pengurusan buku stok boleh dilakukan dengan berpandukan kepada Panduan Perbendaharaan (Tatacara Pengurusan Stor) Panduan Kewangan (Tatacara Pengurusan Stor) Panduan Pekeliling Kementerian Pendidikan (Tatacara Pengurusan Stor) . Apakah yang dikatakan Bilik Sains? Tempat untuk pembelajaran dan pengajaran Sains Sekolah Rendah Tempat untuk menjalankan eksperimen Tempat untuk penyimpanan peralatan dan bahan sains 2.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH 4. Senaraikan contoh-contoh alat pemadam api yang boleh digunakan dalam Bilik Sains. Satu daripada berikut merupakan peraturan Bilik Sains Langkah-langkah keselamatan harus dipatuhi Amali boleh dijalankan dengan pengetahuan guru Murid tidak dibenarkan membawa beg masuk ke dalam bilik Sains 7. a) _______________________ b) _______________________ c) _______________________ . Bagaimanakah cara yang betul untuk menyenggara Binokular? Diletakkan di tempat yang bercahaya Dikendalikan dengan cermat Sentiasa disimpan bersama gel silika setelah selesai digunakan 6. Mengapakah penyenggaraan dan penyimpanan peralatan Sains perlu dilakukan? Peralatan mudah diperolehi Peralatan kelihatan kemas Mencegah peralatan daripada rosak 5.

By emphasis upon method. rules of consistency. Antara berikut yang manakah bukan cara bagi mendapatkan suasana keceriaan dalam Bilik Sains? Tidak memasang peralatan kecemasan Menyediakan sudut pameran hasil kerja murid Mempamerkan Bahan Bantu Mengajar Renungan: “I confess that I do not see much danger to learning in giving the prime emphasis to method.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH 8. Sidney Hook. I mean upon critical method. on “how we actually think” and “how we ought to think” in whatever field of study we want students to be informed about”. norms of validity. . 1959. upon criteria of evidence.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH PENGURUSAN TAMAN SUMBER SAINS .

kajiselidik dan aktiviti-aktiviti yang bersangkutan dengan P&P Sains.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH PENGURUSAN TAMAN SUMBER SAINS Pemahaman mengenai Taman Sumber Sains dan bagaimana ianya boleh dimanfaatkan dalam membantu meningkatkan P&P Sains Sekolah Rendah adalah merupakan kriteria utama mengapa pengurusan Taman Sumber Sains dimasukkan sebagai kandungan dalam modul ini. Mata pelajaran lain seperti Kajian Tempatan. Matematik dan Bahasa boleh juga menggunakannya sebagai sumber P&P. Taman Sumber Sains tidak semestinya harus mempunyai entiti tersebut. Bagaimanapun. Ciri Taman Sumber Sains Taman Sumber Sains boleh mempunyai beberapa entiti yang mencorakkan kegunaannya sebagai sumber untuk P&P Sains Sekolah Rendah. Konsep Taman Sumber Sains Taman Sumber Sains adalah tempat atau beberapa tempat di kawasan sekolah di mana murid-murid membuat eksperimen. Antara entitinya: • • • • • • • • • • • • • • • • • • satu habitat tumbuhan dan haiwan kolam habitat air haiwan darat dan air tumbuhan pelbagai jenis spesies tempat kaji selidik tapak semaian spesimen awet kering dan basah taman batu jenis bantuan dan tanah tanih taman terbiar taman hidroponik taman pepasu kebun sayur stesen kaji cuaca sangkar maklumat saintifik hidupan dan habitat pelan lokasi tanaman bekas-bekas untuk habitat seperti kayu buruk .

might have been just as real even if there were no men to observe and to study her. A. 1925 Susun Letak (pelan landskap) . Wolf. It is the spirit of man brooding over the stream of natural events that has given birth to science”. But there could have been no science without human beings or beings like them. Ini perlu bagi mempastikan Taman Sumber Sains.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Perancangan Pembinaan Taman Sumber Sains Pembinaan Taman Sumber Sains memerlukan suatu perancangan yang rapi. Perancangan ini meliputi aspek berikut: Memilih Tapak Pembinaan • • • • • tempat terbiar atau terbuang (jika terpaksa menggunakan sebarang kawasan yang ada) selamat kepada pengguna mudah dilawati terdapat bekalan air dan elektrik (jika boleh) kawasan yang memperolehi cahaya matahari bolehlah Rekabentuk Taman Sumber Sains Rekabentuk Taman Sumber Sains hendaklah mengikut kesesuaian kawasan. komponen dan kemudahan yang diperuntukkan untuknya. juga berfungsi sebagaimana yang diharapkan. disamping kelihatan cantik. Ini adalah bagi mempastikan Taman Sumber Sains dapat dipergunakan dengan berkesan sebagaimana yang diharapkan. with all her regularities and irregularities. Renungan: “Nature.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Bagi mempastikan pelaksanaan Taman Sumber Sains dijalankan dengan berkesan maka susun letak (pelan) hendaklah sesuai dengan persekitaran. SUSUN LETAK . Kreativiti guru diperlukan bagi mendapatkan satu susun letak yang sedia ada serta mempunyai ciri Taman Sumber Sains.

suhu dan keasidan air yang sesuai dan kedalaman serta keluasan kolam. HABITAT AIR .Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Susun Bina Komponen Bagi pembinaan Taman Sumber Sains yang berkesan. unsur-unsurnya hendaklah disusun bina mengikut keperluan hidupan itu. Kolam habitat air Kolam habitat air adalah satu tempat yang menampung hidupan habitat air.Ianya boleh dibina dengan mengambilkira adanya teduhan. Di samping mendapat bekalan air bersih. ianya juga perlu ada sarang ikan (seperti tunggul dan kayu buruk) dan tumbuhan air.

Selain daripada itu tapak semaian perlu mempunyai cahaya dan tempat teduhan atau pondok. Tempat Penyelidikan Satu kawasan khas bagi penyelidikan yang berbentuk eksperimen adalah perlu untuk Taman Sumber Sains. science is not just a business of collecting facts or stating laws or directing experiments. In their hands. Renungan: “The study of nature that is part of a man’s intellectual life is a delight to all scientists. It is above all an art of sensing the best choice of view or the most fruitful line of investigation for a growing understanding of nature”. Tapak semaian boleh juga dijadikan tempat penyelidikan dengan sedikit pengubahsuaian. Eric M. berdekatan dengan kolam atau sumber air. Rogers Physics for the Inquiring Mind(1960) .Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Tapak Semaian Tapak semaian hendaklah mempunyai saliran yang baik.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Taman Pepasu Taman Pepasu merupakan satu kawasan di mana semua tanaman berpasu ditempatkan. TAMAN PEPASU . Bagi menyediakan Taman Pepasu langkah berikut boleh diikuti: • • • kenalpasti tumbuh-tumbuhan yang boleh ditanam di dalam pasu kenalpasti kawasan untuk meletak atau menggantungkan pasu kenalpasti keperluan-keperluan tumbuhan berpasu.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Kebun Sayur Bagi menyediakan Kebun Sayur. . berbuah dan berubi) pembajaan dilakukan mengikut jenis tanaman melakukan penanaman secara kitiaran bagi mengekalkan kesuburan tanah Renungan: “Science is the attempt to make the chaotic diversity of our sense experinece correspond to a logically uniform system of thought”. 1940. langkah berikut boleh diikuti: • • • • kenalpasti tapak tentukan jenis tanaman sayur yang hendak ditanam (seperti jenis berdaun. Albert Eistein.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Taman Hidroponik Taman Hidroponik adalah unit tanaman hidroponik berbentuk set hidroponik kitar air atau set hidroponik tidak kitar air ditempatkan. Tanaman yang biasanya ditanam ialah jenis sayur-sayuran. Penanaman boleh dibuat secara kitaran tanaman atau penjadualan penanaman bagi membolehkan penanaman dibuat secara berterusan. SET HIDROPONIK KITAR AIR .

Taman Haiwan tidak semestinya berbentuk kurungan. TAMAN HAIWAN . Taman tersebut boleh menempatkan pelbagai spesies haiwan yang dibenarkan oleh Jabatan Perhilitan tetapi bilangan setiap spesies itu tidak perlu banyak.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Taman Haiwan Taman Haiwan merupakan kawasan di mana pelbagai spesies haiwan dalam habitatnya ditempatkan. Bagaimanapun adalah dicadangkan Taman Haiwan ini dibuat berdasarkan konsep Taman Haiwan Terbuka di mana haiwan-haiwan luar akan tertarik untuk datang melawatinya.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Sudut Koleksi Sudut Koleksi merupakan satu kawasan yang mengandungi sudut pameran. sampel bahan (batuan. SUDUT KOLEKSI . tanah tanih. spesimen awet basah dan spesimen awet kering) dan maklumat ringkas mengenai sampel tersebut.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Taman Terbiar Taman terbiar merupakan kawasan terbiar yang ditumbuhi oleh pokok dan tumbuhan tanpa diurus oleh manusia dari segi pembajaan dan kawalan habitat. TAMAN TERBIAR . Walau bagaimanapun ianya masih perlu diurus tetapi tidak sehingga mengganggu atau menjejas ekologinya.

” James S. . Nor it is merely a set of equations by and for a small group of eggheads. 1970. Perlman . Taman Batuan Renungan: “Science is not a cut-and-dried proposition. our natural curiosity. and control nature. Science arose out of our efforts to survive. hostile world.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Taman Batuan Taman Batuan adalah suatu taman binaan yang menunjukkan satu habitat batuan yang menjadi tempat hidupan haiwan dan tumbuhan. and our search for order in a seemingly caprious. It is dynamic interplay between man and his surroundings embodying his attempts to understand.The Atom and the Universe. predict. It is not technology alone.

Set ini terdiri daripada termometer. silinder penyukat hujan. Maklumat dan keputusan yang diperolehi seperti pH air hujan. sukatan banyaknya hujan dan arah angin perlu dipaparkan untuk rujukan umum. kon tadahan dan kelalang mengumpul hujan.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Sudut Kaji Cuaca Sudut Kaji Cuaca adalah di mana set alat kajicuaca ditempatkan. SUDUT KAJI CUACA PERLU DITEMPATKAN DI KAWASAN LAPANG SUPAYA TADAHAN AIR HUJAN DAPAT DILAKUKAN. . Lokasi yang sesuai untuk menempatkan sudut kajicuaca ialah di kawasan yang lapang dalam Taman Sumber Sains dan boleh mengumpul air hujan yang turun di kawasan yang berkenaan.

buku skrap dan kad katalog. Maklumat tentang tumbuhan dan haiwan termasuk yang telah diawetkan ialah nama hidupan tersebut. BENTUK-BENTUK MAKLUMAT .Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Maklumat Saintifik Habitat dan landskap Taman Sumber Sains perlu dilengkapkan dengan maklumat saintifik untuk rujukan atau bahan kajian oleh pengguna. Sebagai contoh maklumat ini boleh dibuat dalam bentuk label. spesies serta serba sedikit mengenai latarbelakangnya dan dipamerkan di tempat yang berkaitan. Kreativiti guru diperlukan dalam menyediakan maklumat ini.

Aktiviti Kurikulum Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sains Sekolah Rendah Guru dan murid boleh menggunakan Taman Sumber Sains dalam membantu P&P mata pelajaran berkenaan.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Penggunaan Taman Sumber Sains Taman Sumber Sains digunakan sebagai tempat membuat eksperimen. simulasi dan rujukan. dan kerja projek. Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Lain Mata pelajaran yang boleh menggunakan Taman Sumber Sains ialah Kajian Tempatan. Pendidikan Moral dan Pendidikan Seni. kajian dan rujukan bagi mata pelajaran Sains. Aktiviti Kokurikulum Taman Sumber Sains boleh juga digunakan untuk aktiviti kokurikulum. Taman Sumber Sains boleh juga digunakan dalam membantu P&P mata pelajaran lain. Matematik. simulasi. Pertandingan ini boleh dijalankan antara murid ataupun antara kumpulan-kumpulan murid. Antara strategi yang boleh digunakan ialah eksperimen. kajian lapangan. Antara strategi yang boleh dijalankan adalah kerja projek. Bahasa. Pendidikan Islam. . Antara aktiviti kokurikulum yang boleh dijalankan adalah seperti kuiz dan pertandingan buku skrap.

Oleh itu perlulah diusahakan sumber kewangan yang lain seperti sumbangan PIBG. Science is constructed from facts as a house is constructed from stones. Renungan: “The goal of science is order. hasil jualan aktiviti Taman Sumber Sains dan tajaan daripada pihak luar. Antara perkara yang perlu dititikberatkan ialah: Sumber Kewangan Sumber kewangan boleh didapati daripada pihak sekolah tetapi jumlah ini mungkin tidak memadai. Untuk ini penyenggaraan yang teratur dan sistematik adalah perlu bagi mendapatkan suasana yang kondusif semasa proses P&P.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Penyenggaraan Taman Sumber Sains Keberkesanan Taman Sumber Sains bergantung kepada sejauh mana ianya dapat menarik minat murid dan guru dalam menggunakan sumber yang terdapat di dalamnya. Henry Poincare . but an accumulation of facts is no more a science than a pile of stones is a house”.

tenaga dan masa kepada usaha aktiviti Taman Sumber Sains. Sokongan ini boleh dibuat dalam bentuk khidmat nasihat.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Ahli Jawatankuasa Taman Sumber Sains Ahli Jawatankuasa Taman Sumber Sains boleh terdiri daripada guru dan juga murid. Berikut dicadangkan struktur Jawatankuasa Taman Sumber Sains. . penolong kanan dan staf akan dapat memberikan dorongan dalam menjayakan projek-projek yang dijalankan oleh Jawatankuasa Taman Sumber Sains. PIBG DAN STAF SOKONGAN) Sokongan guru besar. PENASIHAT (GURU BESAR) PENOLONG PENASIHAT (PENOLONG KANAN/GURU KANAN) PENGERUSI (KETUA PANITIA SAINS) SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA (TERDIRI DARIPADA GURU.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH SEMAKAN KENDIRI Pengurusan Taman Sumber Sains Berikan penjelasan anda bagi menjawab soalan berikut: 1. b. d. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ . e. Taman Sumber Sains boleh ditakrifkan sebagai __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 2. c. Berikan lima contoh entiti atau ciri Taman Sumber Sains a.

Huraikan bagaimanakah anda memilih tapak pembinaan untuk Taman Sumber Sains? a. b.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH 3.. Senaraikan 5 komponen susun bina Taman Sumber Sains. b. c. Kolam habitat air adalah merupakan ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 6. c. yang manakah TIDAK diperlukan bagi mempastikan bahawa pelaksanaan Taman Sumber Sains boleh dijalankan dengan berkesan? Susun bina landskap adalah bersesuaian dengan persekitaran Kreativiti guru Susun bina landskap meliputi ciri Taman Sumber Sains 5. e. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ . a. d. Antara berikut. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 4.

Pengerusi Jawantankuasa Pengurusan Taman Sumber Sains ialah: Guru Besar Guru Sains Ketua Panitia Sains . Maklumat saintifik Taman Sumber Sains diperlukan untuk melengkapkan maklumat mengenai Taman Sumber Sains rujukan dan bahan kajian oleh pengguna Taman Sumber Sains dipamerkan di tempat yang berkaitan dalam Taman Sumber Sains 8.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH 7. Antara penggunaan Taman Sumber Sains untuk aktiviti kurikulum ialah: kuiz mengenai Taman Sumber Sains membantu pengajaran dan pembelajaran Sains pertandingan buku skrap antara murid mengenai Taman Sumber Sains. Taman Hidroponik adalah di mana unit tanaman hidroponik ditempatkan set hidroponik kitar air ditempatkan set hidroponik tidak kitar air ditempatkan 9. 10.

CONTOH BAHAN BANTU MENGAJAR .Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH BAHAN BANTU MENGAJAR Selain daripada peralatan sains yang dibekalkan. guru digalak menggunakan bahan bantu mengajar (BBM) yang dibeli. alat audio-visual dan komputer. model. dibuat sendiri atau daripada pengubahsuaian BBM mata pelajaran lain dalam membantu menjayakan P&P. Antara contoh BBM ini ialah carta.

Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Guru hendaklah mempastikan BBM yang dipilih dapat memudah dan membantu proses P&P. BBM tertentu boleh dibuat melalui: • • • • usahasama Panitia Sains aktiviti kelab atau persatuan Sains hasil kerja projek pelajar kerjasama sekolah kelompok Pembelian dan Anggaran Pembelian BBM atau bahannya yang diperlukan untuk menyediakan BBM boleh dibuat menggunakan Bantuan Per Kapita (PCG) mata pelajaran Sains dan Matematik mengikut proses yang sama seperti pembelian peralatan sains. Cara penyenggaraan ini adalah sama dengan kaedah atau bentuk penyenggaraan seperti yang dicadangkan dalam cadangan Pengurusan Dan Penyenggaraan Peralatan Sains. but obvious. Penyenggaraan Bahan Bantu Mengajar Penyenggaraan BBM bergantung kepada jenis BBM yang digunakan. Pemerolehan Bahan BBM yang hendak dibeli atau dibuat perlulah dinilai dari segi kos dan kesesuaiannya. William James: Fragmatism . . Renungan: “A new idea is first attacked as absurd. finally it is seen to be so important that is adversaries claim that they themselves discovered it”.a new name for some old ways of thinking. then is it admitted to be true.

a. Senarai 5 contoh bahan bantu mengajar yang boleh anda gunakan dalam membantu keberkesanan pengajaran dan pembelanjaran Sains Sekolah Rendah a. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ . ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2. e. b. Huraikan bagaimanakah caranya anda dapat mempastikan bahawa Bahan Bantu Mengajar yang anda gunakan dapat memudahkan dan membantu proses pengajaran dan pembelajaran Sains. c. e. d. b. c.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH SEMAKAN KENDIRI Bahan Bantu Mengajar Sila jawab soalan berikut: 1. d.

____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 4. Penyenggaraan Bahan Bantu Mengajar adalah bergantung kepada jenis bahan bantu mengajar yang digunakan pengetahuan guru kemudahan yang ada .Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH 3. Pembelian Bahan Bantu mengajar boleh dibuat dengan menggunakan Bantuan Per Kapita (PCG) Bahagian Kewangan Bantuan Per Kapita (PCG) Kementerian Pendidikan Bantuan Per Kapita (PCG) Mata Pelajaran Sains dan Matematik 5. Bagaimanakah caranya anda membuat penilaian berhubung Bahan Bantu Mengajar?.

Ibrahim Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Rohaida bt. Hanafi bin Mohamed Kamal Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Tn. Shamsuddin Ahmad Ketua Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Ahmad Hozi H. Abdullah Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Rosli bin Suleiman Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Abd.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Penasihat Penggubalan PuLSaR Dr. Aidah Abdul Ghani Timbalan Pengarah II Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Perancang Projek PuLSaR Hj. Hj. Yusof bin Ngah (dari 16 FEBRUARI 1994) Tn. Mohd Saat Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Ng Soo Boon Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum . Sa’ari Hasan (sehingga 15 FEBRUARI 1994) Timbalan Pengarah 1 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Datin Hjh. Wahab b. S. Hj. Rahman Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Azian T.A.

Abdullah Bahagian Sekolah Abdul Aziz b. Abdullah Pusat Perkembangan Kurikulum Rosli b. Senin Jabatan Pendidikan Sabah Kushan Keridau Jabatan Pendidikan Sabah Johara bt. Sulaiman Fakulti Pendidikan. Ismail b. Moktaram Jabatan Pendidikan Johor Zakaria b. Mohd Saat Pusat Perkembangan Kurikulum Rohana bt. Habib Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Yahaya b. Siow Heng Loke Fakulti Pendidikan. Othman Institut Perguruan Darulaman.Modul 9 PENGURUSAN SUMBER SAINS SEKOLAH RENDAH Panel Penggubal Pukal Latihan Sains Rendah (PuLSaR) Ahmad Hozi H. Talib Pusat Pendidikan Negeri. P. Mahmood Pusat Perkembangan Kurikulum Abdul Zubir b. Saad Bahagian Pendidikan Guru Tan Ying Kee Bahagian Pendidikan Guru Lee Bao Ling Bahagian Sekolah Abdul Ghani b. Wahad b. Rahman Pusat Perkembangan Kurikulum Azian b. Suleiman Pusat Perkembangan Kurikulum Abd. Persekutuan Noor Shah b. Yunos SRK Tengku Makmood Iskandar (2) Pontian Narajan a/l M. Yusuf Jabatan Pendidikan Perak . Kelantan Mohd Safian Hj. Ahmad Jabatan Pendidikan Pulau Pinang Zahidi b. Kandasamy SRK King Edward VII (1). Ibrahim Pusat Perkembangan Kurikulum Ng Soo Boon Pusat Perkembangan Kurikulum Rohaida bt. Aminah bt. UTM Said bin Manap SEAMEO-RECSAM. Ayob Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. T. Sulaiman b. Ghani b. Universiti Malaya Seth b. Kelantan Nasrudin b. Hj. Hj. Pinang Hjh. Mat Jabatan Pendidikan Kelantan Amin b. Awang Jabatan Pendidikan Terengganu Hj. Zen Jabatan Pendidikan Sarawak Kamarudin Yunus Pusat Sumber Pendidikan Negeri. USM Dr. Taiping Hj. Abdul Ghani Pusat Perkembangan Kurikulum Hj. W. Aminah b. A. Abdullah Jabatan Pendidikan Perlis Chai Hock Beng Jabatan Pendidikan Kedah Khalid b.S. Abd. Abdul Rahim Jemaah Nazir Sekolah . Kedah Dr.