Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis

)
KEMAHIRAN 1 : Huruf Kecil Arahan Guru : Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
36
Selamat Menjawab

KEMAHIRAN 2 : Huruf Besar Arahan Guru : Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
37
Selamat Menjawab

KEMAHIRAN 3 : Arahan Guru :

Suku kata V Tulis suku kata V berdasarkan gambar.

_____lar

_____kan

___mak

___pi

___tik

___tak

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 4 :
Selamat Menjawab

Suku kata KV
38

Arahan Guru :

Tulis suku kata KV yang sesuai berdasarkan gambar.

t

a

d

a

k

u

r

i

j
Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 5
Selamat Menjawab

a

:

Perkataan KV + KV
39

Arahan Guru

:

Suaikan gambar dengan perkataan yang sesuai.

labu

bola kaki

gigi

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 6
Selamat Menjawab

:

Perkataan KV + KV + KV
40

Arahan Guru

:

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar yang sesuai.

_____ rusi

Ke________

______re______ _

Kame________ _

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
41
Selamat Menjawab

KEMAHIRAN 7 Arahan Guru

: :

Perkataan V + KV Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar yang sesuai.

______bu

____ki

a______

____si

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
Selamat Menjawab

42

KEMAHIRAN 8 Arahan Guru

: :

Perkataan KVK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

____ _____ ____

____ _____ ____

____ _____ ____

____ _____ ____

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
43
Selamat Menjawab

KEMAHIRAN 9 Arahan Guru

: :

Melengkapkan perkataan dengan suku kata awal KVK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

____ ____ ____pah

____ ____ ____kut

____ ____ ____bu

____ ____ ____cin Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
Selamat Menjawab

44

KEMAHIRAN 10 Arahan Guru

: Melengkapkan perkataan dengan suku kata awal V + KVK : Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

a___ ___ ___

u___ ___ ___

o___ ___ ___

a___ ___ ___

45
Selamat Menjawab

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 11 : Arahan Guru : Menulis perkataan dua suku kata awal KV + KVK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

ru__ __ __

fi__ __ __

ca__ __ __

ci__ __ __
46
Selamat Menjawab

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 12 : Arahan Guru : Menulis perkataan dua suku kata KVK + KV Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

__ __ __pu

__ __ __ci

__ __ __di
Selamat Menjawab

__ __ __pu
47

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 13 : Arahan Guru : Menulis perkataan dua suku kata KVK + KVK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __
48
Selamat Menjawab

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 14 : Arahan Guru : Menulis perkataan dua suku kata KV + KV + KVK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

seko ___ ___ ___

basi ___ ___ ___

pema ___ ___ ___

kela ___ ___ ___
49
Selamat Menjawab

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 15 : Arahan Guru : Menulis perkataan dua suku kata KVK + KV + KVK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

__ __ __ pa__ __ __

__ __ __ da__ __ __

__ __ __ si__ __ __
Selamat Menjawab

__ __ __ ca__ __ __
50

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 16 : Arahan Guru : Menulis perkataan dua suku kata KV + KVKK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

bu___ ___ ___ ___

ku___ ___ ___ ___

pa___ ___ ___ ___
Selamat Menjawab

tu___ ___ ___ ___
51

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 17 : Arahan Guru : Menulis perkataan dengan suku kata KVKK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

t__ __ __

w__ __ __

z__ __ __
Selamat Menjawab

l__ __ __
52

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 18 : Arahan Guru : Menulis perkataan dengan suku kata KVKK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

O__ __ __ __

a__ __ __ __

u__ __ __ __

a__ __ __ __
53
Selamat Menjawab

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 19 : KVKK Arahan Guru : Menulis perkataan dua suku kata KVK + Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

ken__ __ __ __

kam__ __ __ __

kum__ __ __ __
Selamat Menjawab

bin__ __ __ __
54

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 20 : Arahan Guru : Menulis perkataan dua suku kata KVKK + KV Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

__ __ __ __ga

__ __ __ __ki

55
Selamat Menjawab

__ __ __ __ga

__ __ __ __ku

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 21 : Arahan Guru : Menulis perkataan dua suku kata awal KVKK + KVK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

__ __ __ __kar

__ __ __ __kap

56
Selamat Menjawab

__ __ __ __kut

__ __ __ __kuk

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 22 : KVKK Arahan Guru : Menulis perkataan dua suku kata KVKK + Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

__ __ __ __kong

__ __ __ __kang

57
Selamat Menjawab

__ __ __ __king

__ __ __ __kang

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 23 : Arahan Guru : Perkataan KV + KV + KVKK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

pela__ __ __ __ ___

sela__ __ __ __ __ ___

58
Selamat Menjawab

tero__ __ __ __ ___

sena__ __ __ __ ___

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 24 : Arahan Guru : Perkataan KV + KVK + KVKK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

menen__ __ __ __ __

belim__ __ __ __

59
Selamat Menjawab

serom__ __ __ __ __

pelam__ __ __ __

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 25 : Arahan Guru : Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding dan diftong. 25.1 Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

__ __ __t

__ __ __la

60
Selamat Menjawab

__ __ __ya

__ __ __

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 25 : Arahan Guru : Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding dan diftong.(sambungan) 25.2 Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

hari__ __ __

ker__ __ __

61
Selamat Menjawab

__ __ __no

__ __ __ __

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 26 : Arahan Guru : Menulis perkataan yang mengandungi huruf konsonan bergabung 26.1 Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

mo __ __ __ __

n__ __n __ __ __

62
Selamat Menjawab

n__ __ __ __ __

ba __ __ __

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )
KEMAHIRAN 26 : Arahan Guru : Menulis perkataan yang mengandungi huruf konsonan bergabung ( sambungan) 26.2 Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

pe__ __ __ __

pe__ __ __ pu

63
Selamat Menjawab

bu __ __ __

si __ __ __

BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU ( BERTULIS)

Nama:_____________________________ Tarikh : _____________________________ Sekolah :____________________________ Tandakan Bagi jawapan yang betul, membuat sesuatu item. B il. 1. Senarai Kemahiran Nama huruf kecil. Arahan Guru : Tuliskan huruf-huruf yang disebut oleh guru.

Tahun:______________ Umur :______________ jika  murid tidak dapat Analisis Guru

64
Selamat Menjawab

c s j p f 2.

g r d i w

e k m t y

a b h n

u l o z

Nama huruf besar. Arahan Guru : Tuliskan huruf-huruf yang disebut oleh guru. K G T I Y B F S N W A C L E Z O P M U H R D J

B il. 3.

Senarai Kemahiran

Analisis Guru

Suku kata V. Arahan Guru : Tulis suku kata V berdasarkan gambar. u e i i a o

4.

Suku kata KV. Arahan Guru : Tulis suku kata yang sesuai berdasarkan gambar.
65

Selamat Menjawab

mata buku 5.

kuda ceri

m eja

Perkataan KV + KV Arahan Guru : Bulat perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. bola kaki labu gigi

B il. 6.

Senarai Kemahiran

Analisis Guru

Perkataan KV + KV + KV. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar. kerusi keret a kelapa kamer a

7.

Perkataan V + KV. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul
66

Selamat Menjawab

berdasarkan gambar. ibu api 8. aki isi

Perkataan KVK Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar. kek jam ros bas

B il. 9.

Senarai Kemahiran

Analisis Guru

Suku kata KVK. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar. sampa h biskut lembu cincin

10 Perkataan KV + KVK. . Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan
67
Selamat Menjawab

gambar. ayam ubat lemb u cincin

11 Perkataan KVK . Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar. kek jam ros bas

Bil. 12.

Senarai Kemahiran Perkataan KVK + KV. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
garpu kunci baldi lampu

Analisis Guru

13.

Perkataan KVK + KVK. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
sampan landak bantal rantai

14.

Perkataan KV + KV + KVK Arahan Guru : Lengkapkan perkataan 68

Selamat Menjawab

yang betul berdasarkan gambar.
sekolah basikal pemadam kelawar

15.

Perkataan KVK + KV + KVK. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
tempayan cendawan bersilat bercakap

Bil. 16.

Senarai Kemahiran Perkataan KV + KVKK. Arahan Guru : Lengkapkan suku kata akhir yang betul berdasarkan gambar.
burung kucing payung tulang

Analisis Guru

17.

Perkataan KVKK Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
tong wang zink long

18.

Perkataan V + KVKK. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
orang arang udang abang

69
Selamat Menjawab

19.

Perkataan KVK + KVKK. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
kentang kambing kumbang bintang

20.

Perkataan KVKK + KV Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
tangga tangki mangga bangku

21.

Perkataan KVKK + KVK. Arahan Guru : Lengkapkan suku kata akhir yang betul berdasarkan gambar.
sangka r tingkap sangkut mangkuk

22.

Perkataan KVKK + KVKK. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
kingkong tongkang jengking longkang

23.

Perkataan KV + KV + KVKK Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar. 70

Selamat Menjawab

peladang teropong

seladang senapang

Bil. 24.

Senarai Kemahiran Perkataan KV + KVK + KVKK. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
menendang serombong belimbing pelampung

Analisis Guru

25.

Perkataan mengandungi diftong dan vokal berganding. Arahan Guru : 25.1 Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
duit biola buaya wau

Arahan Guru : 25.2 Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
harima u piano kerba u daun

26.

Perkataan mengandungi huruf konsonan berganding Arahan Guru : 26.1 Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
monyet nganga nyanyi bangau

71
Selamat Menjawab

Arahan Guru : 26.2 Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
penyu bunga penyapu singa

Catatan Penguji :

Tandatangan Penguji Nama Penguji Tarikh

: : ( : )

72
Selamat Menjawab

73
Selamat Menjawab