FORMAT RUJUKAN 3.

1 Am Rujukan yang dinukil dalam teks, sama ada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak, hendaklah direkodkan. Nukilan dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut salah satu sistem yang ditetapkan. Dua sistem penulisan rujukan yang lazim digunakan ialah (i) Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard), dan (ii) Sistem Nombor. 3.2 Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) 3.2.1 Kaedah Menulis Rujukan Dalam Teks Apabila menggunakan sistem ini, rujukan dalam teks hendaklah ditulis menggunakan nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) seperti berikut: (a) Meletakkan tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Contoh: 20 “Menurut Paredis (1993), sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan.” (b) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat, maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. Contoh: “Oleh itu, penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Paredis, 1993).” (c) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang, tuliskan nama kedua-dua pengarang. Contoh: “Penjadualan senggaraan telah lama dikaji, contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj dan Petrovic (1995) . . . .” Bagi tiga pengarang atau lebih, tuliskan et al. selepas nama pengarang pertama. Contoh: “Safaai Deris et al. (1997), menggunakan pendekatan tersebut ke atas jadual waktu Universiti.” (d) Gunakan huruf kecil (a,b,c), untuk mengenalpasti dua atau lebih penerbitan oleh pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. Contoh: “Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a).” “Penggunaan objek amat meluas, terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan (Puget dan Albert, 1994b).” 21 (e) Rujuk silang (cross reference) tidak dibenarkan dalam penulisan tesis. Pelajar hendaklah merujuk kepada sumber bahan rujukan yang asal. 3.2.2 Panduan Menulis Senarai Rujukan Mengikut Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) Semua bahan yang dirujuk dalam tesis hendaklah disenarai dalam Senarai Rujukan yang diletak di bahagian akhir teks. Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad. Bagi pengarang yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih, nyatakan secara kronologi, misalnya penerbitan 1964 oleh Scholfield didahulukan sebelum penerbitannya pada 1967. 3.2.3 Panduan Menulis Nama Pengarang Dalam Senarai Rujukan Walaupun pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga

diikuti oleh singkatan nama lain, bagi sistem nama yang tidak mempunyai nama keluarga boleh ditulis mengikut kelaziman kelompok berkenaan. (i) Nama Barat Tuliskan nama keluarganya dan diikuti oleh singkatan nama lain. Contoh: nama : John Neville Pavlovic ditulis : Pavlovic, J. N. 22 (ii) Nama Melayu Gunakan nama pengarangnya. Contoh: nama : Mohd Noor Abdullah ditulis : Mohd Noor Abdullah (iii) Nama Arab atau Berunsur Arab Gunakan nama keluarganya atau nama pengarang jika tiada nama keluarganya. Contoh (guna nama keluarga): nama : Syed Muhammad Naquib Al-Attas ditulis : Al-Attas, Syed Muhammad Naquib Contoh (tiada nama keluarga): nama : Malik ibn Anas ditulis : Malik ibn Anas (iv) Nama China Mulakan dengan nama keluarganya. Nama keluarga bagi nama Cina terletak di hadapan. Contoh: nama : Tan Beng Keat ditulis : Tan, Beng Keat Nama keluarga dipisahkan dari nama lain dengan koma. 23 (v) Nama India (a) Gunakan nama pengarangnya. Contoh: nama : Srinivasan Venkataraman ditulis : Srinivasan Venkataraman (b) Ditulis terbalik sekiranya nama mempunyai singkatan. Contoh: nama : S. N. Gupta ditulis : Gupta, S. N. (vi) Nama Punjabi Gunakan nama penulisnya. Contoh: nama : Pretam Singh ditulis : Pretam Singh 3.2.3.1 Format menulis nama pengarang berserta maklumat penerbitan (i) Pengarang Perseorangan dan Kumpulan Contoh untuk satu pengarang: Veres, S. M. (1990). Structure Selection of Stochastic Dynamic Systems. New York: Gordon and Breach Science Publishers.

24 Contoh untuk dua atau lebih pengarang: Puget, J. F. and Albert, P. (1994a). SOLVER: Constraints – Objects Descriptions. Technical Report. ILOG S. A. Pergantis, S. A., Cullen, W. R., Chow, D. T. and Elgendor, G. K. (1997). Liquid Chromatography and Mass Spectrometry for the Speciation of Arsenic Animal Feed Additives. Journal of Chromatography A. 764. 211- 222. (ii) Penyunting/Penyusun Contoh: Martin, A. M. ed. (1991). Peat as an Agent in Biological Degradation of Waste. London: Elsevier. 314–362. Lees, R. H. and Thomas T. R. eds. (1974). Chemical Nomenclature Usage. Chischester: Ellis Horwood. (iii) Penulis/Penyunting Korporat Contoh: Engineers Joint Council (1969). Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. New York: Engineers Joint Council. American Chemical Society ed. (1978). Handbook for Authors of American Chemical Society Publications. Washington, D. C.: American Chemical Society. 25 3.2.4 Format Penulisan Bahan Rujukan Dalam penulisan tesis, pelajar akan merujuk berbagai jenis bahan sumber. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan. (i) Buku Nama penulis (Tahun). Judul Buku. Edisi. Tempat terbit: Penerbit. hlm. Contoh: Theusen, G. J. and Fabrycky, W. J. (1984). Engineering Economy. 6th ed. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. 150–178. (ii) Artikel dalam buku Nama pengarang artikel (Tahun). Judul Artikel. Dlm. Nama pengarang buku. Judul Buku. Tempat terbit: Penerbit. hlm. Contoh: Sukiman Sarmani (1987). Pencemaran Radioaktif. Dlm. Ahmad Badri Mohamad. Perspektif Persekitaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 71 - 87. (iii) Artikel dalam jurnal Nama penulis (Tahun). Judul Artikel. Judul Jurnal. Jilid (nombor):hlm. Contoh: Billings. S. A. (1980). Identification of Nonlinear Systems: A survey. Proc. Instn Electr. Engrs, Part D. 127(6): 272-284. 26 (iv) Artikel daripada persidangan Nama penulis. (Tahun). Judul Artikel. Tajuk Persidangan. Tarikh Persidangan. Tempat diterbit: Nama Penerbit. hlm. Contoh: Sheta, A. F. and De Jong, K.(1996). Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. Proceedings of the 1966

IEEE International Symposium on Intelligent Control. September 15-18. Dearborn, Michigan: IEEE, 360-365. (v) Tesis Nama Penulis (Tahun). Judul. Nama Institusi: Tesis. Contoh: Ahmad Zaki Abu Bakar (1989). Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk Pemahaman Komputer. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Doktor Falsafah. (vi) Perundangan Nama negara (Tahun). Judul Perundangan. : Nombor perundangan. Contoh: Malaysia (1983). Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah. : P.U.(A)41 1983. (vii) Piawai Nama institusi (Tahun). Judul Piawai. Tempat terbit, Nombor piawai. 27 Contoh: British Standards Institution (1987). Tongued and Grooved Software Flooring. London, BS 1297. (viii) Paten Nama pemunya (Tahun). Judul Paten. (Nombor paten). Contoh: Lindgren, E. A. (1960). Screen Room Air Inlet and Wave Guard. (U.S. Patent 2, 925, 457). (ix) Katalog dagang Nama pengeluar (Tahun). Judul. Tempat terbit: Nota. Contoh: Howick Partitioning Ltd. (1984). Howick: Partitioning in Business. Redhill (U.K.): Trade Brochure. (x) Lukisan Terukur dan Teknik Nama pengeluar (Tahun). Judul. Tempat terbit: Nota. Contoh: Zairul Azidin Badri (1980). Rumah Kutai Haji Sahak, Kampung Tanjung, Kampung Gajah, Perak. UTM: Lukisan Terukur. Salim Man (1989). Pengisi Sekam ke Dalam Kontena Penyimpan: Pandangan Isometrik. UTM: Lukisan Teknik. 28 (xi) Bahan Sumber Yang Tidak Diterbitkan Tuliskan mengikut format sama seperti di atas, tetapi ditulis Tidak diterbitkan diakhirnya. Contoh Senarai Rujukan mengikut Sistem Pengarang dan Tahun diberi dalam LAMPIRAN X. 3.3 Sistem Nombor 3.3.1 Kaedah Menulis Rujukan Dalam Teks Jika menggunakan Sistem Nombor, setiap satu rujukan yang digunakan diberi nombor mengikut angka Arab. Bagi penulisan dalam teks, gunakan salah satu kaedah berikut: (i) Jika nama penulis disebut dalam ayat, masukkan nombor rujukan dengan

tanda kurung sama ada ( ), [ ] atau superskrip selepas penyebutan nama penulis yang dirujuk, contohnya: “Menurut Paredis (1) sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan.” ATAU “Menurut Paredis [1] sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan.” 29 ATAU “Menurut Paredis1 sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan.” Bagaimanapun, nombor tidak semestinya ditulis selepas nama penulis, ada kalanya nombor rujukan ditulis selepas akhir ayat. (ii) Sekiranya tidak memerlukan nama pengarang dalam ayat, tuliskan nombor rujukan sahaja. Contoh: “Oleh itu penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (1).” ATAU “Oleh itu penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini [1].” ATAU “Oleh itu penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini1.” 3.3.2 Panduan Menulis Senarai Rujukan Mengikut Sistem Nombor Dalam senarai rujukan, susunkan rujukan mengikut nombor rujukan secara berurutan seperti yang disebut dalam teks. 30 (i) Buku Nama penulis. Judul Buku. Edisi (bukan pertama). Tempat terbit: Penerbit. hlm; Tahun Contoh: Theusen, G. J. and Fabrycky, W. J. Engineering Economy. 6th. edition.. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. 150–178; 1984 (ii) Artikel dalam buku Nama pengarang artikel. Judul Artikel. dlm. Nama pengarang buku. Judul Buku. Tempat terbit: Penerbit. hlm.; Tahun Contoh: Sukiman Sarmani. Pencemaran Radioaktif. Dlm.: Ahmad Badri Mohamad. Perspektif Persekitaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 71 – 87; 1987 (iii) Artikel dalam jurnal Nama penulis. Judul Artikel. Judul Jurnal. Tahun; Jilid (nombor): hlm. Contoh: Billings. S. A. Identification of Nonlinear Systems: A Survey. Proc. Instn Electr. Engrs, Part D, 1980, 127(6): 272-284. (v) Artikel daripada persidangan

Nama penulis. Judul Artikel. Tajuk Persidangan.; Tarikh Persidangan: Tempat diterbit: Nama Penerbit, Tahun. hlm. 31 Contoh: Sheta, A. F. and De Jong, K. Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. Proceedings of the 1966 IEEE International Symposium on Intelligent Control. September 15-18, 1996. Dearborn, Michigan: IEEE, 1996. 360-365. (v) Tesis Nama Penulis. Judul. Tesis . Nama Institusi; Tahun Contoh: Ahmad Zaki Abu Bakar. Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk Pemahaman Komputer. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Teknologi Malaysia; 1989 (vi) Piawai Nama institusi. Judul Piawai. Tempat terbit, Nombor piawai. Tahun Contoh: British Standards Institution. Tongued And Grooved Software Flooring. London, BS 1297. 1987 (vii) Paten Nama pemunya. Judul Paten. Nombor paten. Tahun. Contoh: Lindgren, E. A. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. U.S. Patent 2, 925, 457. 1960. 32 (viii) Katalog dagang Nama pengeluar. Judul. Tempat terbit: Nota. Tahun Contoh: Howick Partitioning Ltd. Howick: Partitioning in Business. Redhill (U.K.): Trade brochure. 1984. (ix) Lukisan Terukur dan Teknik Nama pengeluar. Judul. Tempat terbit: Nota. Tahun Contoh: Zairul Azidin Badri. Rumah Kutai Haji Sahak, Kampung Tanjung, Kampung Gajah, Perak. UTM: Lukisan Terukur. 1980. Salim Man. Pengisi Sekam ke Dalam Kontena Penyimpan: Pandangan Isometrik. UTM: Lukisan Teknik. 1989. Contoh senarai rujukan menggunakan Sistem Nombor adalah seperti dalam LAMPIRAN Y. 3.4 Rujukan Dari Internet Walaupun internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas, namun maklumat dalam internet biasanya tidak kekal dan sentiasa mengalami pembaharuan dari semasa ke semasa. Keadaan ini menjadikannya sumber rujukan yang tidak “reliable” untuk jangka panjang. Oleh itu internet hendaklah dijadikan sebagai alat bagi mendapatkan sumber asal sesuatu rujukan. BAB 4 NOTA DAN NOTA KAKI 4.1 Panduan Umum

Nota ialah maklumat tambahan yang dimuatkan dalam sebuah penulisan. Nota seperti nota kaki, nota akhir dan sebagainya, pada sesuatu halaman tertentu tidak dibenarkan bagi penulisan tesis dalam bidang Sains dan Teknologi. Walau bagaimanapun penggunaan nota kaki yang terhad dibenarkan bagi penulisan tesis dalam bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan. Nota kaki diletakkan di bahagian bawah sesuatu halaman. Ia digunakan untuk menerangkan atau memberi maklumat tambahan mengenai perkara yang terdapat dalam kandungan teks pada halaman berkenaan. Nota kaki dicatatkan mengikut angka Arab dan menurut urutan iaitu 1, 2, 3 dan sebagainya. 4.2 Keseragaman Penulisan Cara penulisan nota kaki berbeza dengan penulisan rujukan dalam aspek penyebutan nama penulis dan penggunaan jenis tanda bacaan. Dalam nota kaki, nama penulis ditulis menurut sebutan dan susunan semula jadi nama berkenaan. Tanda bacaan 34 koma atau tanda kurung digunakan untuk memisahkan nama penulis, judul artikel dan maklumat penerbitannya. Dalam penulisan rujukan, tanda noktah digunakan bagi tujuan ini. Saiz taip huruf nota kaki adalah dua (2) poin lebih kecil daripada saiz font teks. Perbezaan antara nota kaki dengan rujukan dapat dilihat daripada format berikut: Cara Menulis Nota Kaki: 10 Nama penulis, “Tajuk Artikel.” maklumat penerbitan, tahun, muka surat. Contoh: 10 Mary Duncan Carter, Wallace John Bonk, dan Rose Mary Magrill, “Building Library Collections.” Edisi keempat (Metuchen, N. J.: Scarecrow Press, 1974), m.s. 61 - 66. Cara Menulis Senarai Rujukan: Nama penulis (tahun). “Tajuk Artikel.” maklumat penerbitan. muka surat. Contoh: Carter, M. D., Bonk, W. J. dan Magrill, R. M. (1974). “Building Library Collections.” Edisi keempat. Metuchan, N. J.: Scarecrow Press. hlm. 61 - 66. (ii) Sekiranya penulis perlu menggunakan nota kaki, maka penulisannya hendaklah seragam dan standard.