BORANG SOAL SELIDIK

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GAYA KEPIMPINAN GURU BESAR SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PERLAKSANAAN TQM : KAJIAN DI 3 BUAH SEKOLAH RENDAH DI DAERAH SEMPORNA

TANDAKAN (
JANTINA L

MAKLUMAT RESPONDEN ) PADA MANA-MANA YANG BERKAITAN
SEKOLAH P SK. BUGAYA SK. KABOGAN SK. LIHAK-LIHAK

1

BAHAGIAN A SOAL SELIDIK GAYA KEPIMPINAN GURU BESAR Arahan: Sila tandakan ( ) @ bulatkan pada ruangan yang berkenaan. 4 Guru besar sekolah saya mengambil berat tentang perkara-perkara yang kecil supaya disenangi oleh guru. 5 6 Guru besar sekolah saya mudah difahami. 11 Guru besar sekolah saya bergaul atas keperluan urusan rasmi sahaja. 9 Guru besar sekolah saya memastikan prestasi kerja guru yang tidak memuaskan diperbaiki. 7 Guru besar sekolah saya bersedia meluangkan masa untuk mendengar pandangan atau rungutan guru -guru. (S) Selalu 4 (KK) Kadang-Kadang 3 (JJ) Jarang-Jarang 2 (TP) Tidak Pernah 1 Bil 1 2 Pernyataan Guru besar sekolah saya menjaga kebajikan guru-guru. 10 Guru besar sekolah saya memastikan setiap 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 3 4 keputusannya dipatuhi oleh guru. Guru besar sekolah saya merasa senang apabila berbincang dengan guru besar sekolah lain. TP 1 1 JJ 2 2 KK 3 3 S 4 4 3 Guru besar sekolah saya menghulurkan bantuan 1 2 3 4 peribadi kepada guru apabila perlu. Anda diminta menandakan SATU responden sahaja dalam ruangan yang di sediakan mengikut skala yang bertepatan dengan jawapan anda. 1 2 3 4 1 2 3 4 2 . 12 Guru besar sekolah saya mentadbir dengan gaya yang tegas. 8 Guru besar sekolah saya mendapat persetujuan guruguru terlebih dahulu sebelum meneruskan sesuatu perkara. Guru besar sekolah saya bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh guru-gurunya.

Guru besar sekolah saya sentiasa ingin kekalkan standard pencapaian.13 Guru besar sekolah saya menjelaskan tindakan yang harus diambil kepada guru. 29 30 Guru besar sekolah saya mudah didekati dan mesra. 23 Guru besar sekolah saya memastikan setiap kerja guru disiapkan dengan sempurna oleh guru. 1 2 3 4 22 Guru besar sekolah saya memastikan setiap tugas 1 2 3 4 disiapkan oleh guru-guru selewatnya pada tarikh akhir. 1 2 3 4 21 Guru besar sekolah saya memastikan semua tugas diselaraskan. 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 sering mencuba idea-idea 1 2 3 4 1 2 3 4 3 . 1 2 3 4 16 Guru besar sekolah saya menentukan jadual kerja yang perlu dilaksanakan oleh guru. 24 Guru besar sekolah saya baru bersama guru-guru. Guru besar sekolah saya menerima cadangan yang dikemukakan oleh guru untuk dilaksanakan. 25 Guru besar sekolah saya mengelola guru-guru dengan menggunakan tata kerja yang seragam. 1 2 3 4 17 18 Guru besar sekolah saya menentukan tugas-tugas guru. Guru besar sekolah saya memastikan sikapnya jelas dan difahami oleh guru-guru. 1 2 3 4 14 Guru besar sekolah saya memastikan semua guru faham kedudukannya sebaga ketua sekolah. 1 2 3 4 15 Guru besar sekolah saya memaklumkan kepada guru dahulu sebelum bertindak. 1 1 2 2 3 3 4 4 19 Guru besar sekolah saya meminta guru mengikut segara peraturan dan syarat kerja yang ditetapkan. 27 28 Guru besar sekolah saya sedia membuat perubahan. 26 Guru besar sekolah saya memberi layanan seolah-olah semua guru adalah setaraf dengannya. 1 2 3 4 20 Guru besar sekolah saya menjelaskan apa yang diharap oleh guru.

BAHAGIAN B PERLAKSANAAN TQM DI SEKOLAH Arahan: Sila tandakan ( ) @ bulatkan pada ruangan yang berkenaan. (SS) Sangat Setuju 4 (S) Setuju 3 (TP) Tidak Pasti 2 (TS) Tidak Setuju 1 BIL Adakah semua 1 PERNYATAAN guru mengetahui apakah yang TS TP S SS dimaksudkan dengan TQM? Apakah TQM dilaksanakan di sekolah anda? 1 2 3 4 2 Sebelum perlaksanaan TQM di sekolah adakah 3 guru didedahkan terlebih dahulu dengan TQM? Apakah semua guru bersetuju TQM dilaksanakan 4 5 6 7 di sekolah anda? Apakah semua guru memberikan tanggapan yang positif dalam perlaksanaan TQM di sekolah? Adakah perlaksanaan TQM di sekolah berjalan dengan lancar? Sepanjang perlaksanaan TQM di sekolah adakah terjalin kerjasama yang erat antara pentadbir dengan orang bawahan? Guru Besar merupakan orang kuat/penting dalam 8 memastikan kejayaan perlaksanaan TQM di sekolah? Perlaksanaan TQM di sekolah memberikan impak yang 9 positif/besar terhadap kejayaan sesebuah sekolah? Pada pandangan anda perlaksanaan TQM di sekolah 10 anda menunjukkan kejayaan dan mencapai semua 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 matlamat/objektif yang diinginkan? Wajarkah TQM dilaksanakan di semua sekolah untuk 11 memastikan kejayaan sekolah tersebut dalam pelbagai bidang? 1 2 3 4 4 . Anda diminta menandakan SATU responden sahaja dalam ruangan yang di sediakan mengikut skala yang bertepatan dengan jawapan anda.