CERAMAH.

Orang yang berpengalaman dan berkepakaran dalam bidang tertentu sering dijemput untuk menyampaikan ceramah kepada anggota kumpulan atau institusi tertentu, baik dalam sektor kerajaan atau swasta. Dalam profesion perguruan, aktiviiti berceramah tidak dapat dipisahkan dengan peranan guru. Guru yang berpengalaman seringkali dijemput untuk menyampaikan ceramah- ceramah yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Ceramah boleh di definisikan sebagai ucapan yang di sampaikan oleh seseorang jemputan yang di anggap berpengalaman dan mahir dalam bidang-bidang tertentu dalam majlis yang formal. Ceramah boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama dimana penceramah akan membentangkan pendapat atau pengalamannya dalam bidang tertentu. Bahagian akhir ceramah pula akan dibuka untuk para audien mengemukakan soalan-soalan atau pandangan mereka dan penceramah cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Ceramah dapat mewujudkan komunikasi dua hala, iaitu penceramah dapat berkongsi maklumat atau pengalaman rmanakala audien pula boleh mengemukakan soalan-soalan atau pandangan mereka sendiri terhadap sesuatu perkara atau tajuk. Bagi mewujudkan suasana ceramah yang berkesan penceramah perlu membuat persediaan yang rapi. Penceramah perlu mengenalpasti beberapa perkara penting seperti lingkungan audien dan apakah yang perlu disampaikan dan apakah perkara yang hendak di dengar oleh audien. Penceramah juga perlu peka dan mengenalpasti tempat ceramah tersebut akan diadakan dan tarikh serta masa ceramah tersebut. Setelah semua perkara tersebut selesai, penceramah perlu merancang isi kandungan ceramah dan membuat penelitian terhadap beberapa perkara antaranya mengetahui tajuk ceramah. Dengan ini penceramah perlu mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan tajuk yang hendak disampaikan. Penceramah perlu melakukan sedikit penyelidikan tentang apa yang diharapkan oleh audien. Penceramah perlu bertanya pihak pengajur sekiranya tajuk yang di berikan kurang jelas. Dengan ini ia boleh memberi gambaaraan awal kepada penceramah bagi menentukan apakah yang dikehendaki dan setakat mana tahap ceramahnya. Selain itu, penceramah juga perlu

Mencari maklumat yang terkini amat penting dalam penyediaan teks ceramah. Pencermah perlulah memilih pakaian yang sesuai dan bertepatan dengan tema majlis tersebut. Sebagai persediaan yang lebih rapi lagi penceramah boleh merakan ceramahnya dan mendengarnya semula. kemudahan peralatan yang mencukupi sebagainya. Kemudian pencermah boleh mendapatkan seberapa banyak mungkin bahan rujukan seperti buku. Elakkan daripada memakai pakaian yang terlalu anggun dan selekeh dalam sesuatu majlis yang formal. keluasan tempat. Semasa berceramah.Perbuatan seperti ini akan menimbulkan kebosanan para audien. penceramah akan melahirkan pendapat mereka samada melalui pembentangan kertas kerja atau memberi tindakbalas terhadap soalan-soalan yang dikemukakan. Ini bertujuan untuk mengekalkan minat audien sepanjang ceramah dijalankan. penceramah perlu menyelitkan sedikit ilustrasi yang sesuai dan berkaitan dengan tajuk ceramahnya. Dalam penyampaian ceramah. . Penceramah boleh bermula dengan menulis nota tentang tajuk yang berkenaan. segala yang diketahui daripada pengalamannya sendiri. Setelah mengetahui secara kasar apa yang dikehendaki penceramah hendaklah memulakan persediaan. Seterusnya penceramah perlu mengenalpasti tempat ceramah bagi meninjau keaadaan tempat. Dengan itu. penceramah juga akan mendapat gambaran tentang setakat mana formalnya ceramah itu nanti. Ini bertujuan untuk mengesan sebarang kesalahan pada teks ceramah. Penceramah boleh membuat persediaan berdasarkan pemerhatiannya semasa membuat tinjauan.mengenalpasti berapa lama tempoh ceramah yang dikehendaki bagi menentukan takat perincian yang disediakan mengikut tajuk ceramah yang berkenaan. Oleh itu setipa penceramah perlu menguasai kemahiran . Bagi meningkatkan teknik penyampaian ceramahnya. jurnal.rencana pencarian melalui internet dan kertas kerja terkini berkaitan tajuk yang hendak disampaikan. Apabila segala maklumat telah terkumpul penceramah boleh memulakan penulisan ceramahnya. elakkan daripada membuang masa dengan membaca butiran-butiran yang terdapat didalam slide atau transperasi. Penceramah hanya perlu mengembangkan butiran-butiran yang ditayangkan. Elakkan daripada menggunakan tulisan yang banyak dalam slide Bagi mengelakkan sebarang kekeliruan audien.

penceramah perlu bijak tahu pandai mneyelitkan unsur-unsur kecindan dalam menyampaikan ceramah. Ini bertujuan untuk mengelakkan kebosanan audien. Selain itu . cara mempengaruhi audien serta nada intonasi. Contohnya seperti senyum apabila gembira. Penceramah juga perlu mengemukakan pendapat dalam bentuk kertas kerja.melahirkan pendapat yang meliputi aspek-aspek seperti cara melahirkan pendapat. Penceramah perlulah menggunakan bahasa yang bersesuaian audien. bukti statistic dan contoh supaya hujan yang di sampaikan menjadi lebih konkrit . Dalam penyampaian ceramah. jantina dan profesion audien. taraf sosio ekonomi . iaitu melihat mereka semasa bercakap. Selain itu. Mereka juga perlu bijak menunjukkan mimic muka yang sesuai dan meyakinkan. berkaitan dan meyakinkan. Bagi meningkatkan ransangan di kalangan audien penceramah juga boleh menyelitkan soalan-soalan yang sesuai dan berkaitan tajuk. Setiap penceramah mesti menggunakan laras bahasa yang sesuai. Dalam melahirkan pendapat setiap penceramah perlu menguasai kemahiran ini antaranya mengkaji dan mengetahui peringkat pemikiran. Nada dan intonasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyampaian ceramah . Suara penceramah juga hendakklah jelas isi yang di sampaikan perlu mudah difahami. Dalam melahirkan pendapat setiap penceramah perlu mahir bertindak seperti menentukan aspek yang hendak di bentangkan supaya apa yang di bentangkan tidak menyeleweng daripada tajuk dan tujuan ceramah serta dapat memenuhi kehendak audien. menggunakan bahasa yang tepat.jelas dan tidak meleret –leret. Bagi permulaan ceramah. penceramah juga perlu mengemukakan pendapat yang di sokong dengan fakta. Setiap persoalan perlulah dijawab dengan yakin supaya ia tidak menimbulkan kemusykilan para audien. Pemilihan dan penyusunan isi mestilah bertepatan dengan aspek yang dihujahkan. Setiap penceramah perlu tahu cara untuk mempengaruhi setiap audien. nada dan intonasi biasanya mendatar dan lembut .Elak daripada menggunakan istilah-istilah dengan yang bombastic dan sukar difahami oleh audien. Seterusnya penggunaan gaya tangan dan gerakan badan untuk menekankan fakta yang di sampaikan. penceramah mesti mewujudkan hubungan mata yang sesuai dengan penonton.

Apbila mengemukakan soalan atau pandangan penceramah sebaik-baiknya menggunakan nada suara yang menggambarkan keprihatinan dan hormat kepada ahliahli panel. Penceramah perlu membuat kesimpulan dengan menghubungkan idea-idea yang dihujahkan dalam ceramah untuk menimbulkan kepuasan audien. . Menyampaikan kata-kata penutup dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan semua yang terlibat. Penceramah juga perlu memohon maaf dari para penonton atau audien sekiranya terdapat sebarang kesilapan semasa menyampaikan ceramah. Ciri i-ciri dan nada intonasi yang wajar di beri perhatian semasa menyampaikan ceramah adalah seperti meninggikan nada apabila hendak menarik perhatian. iaitu apabila hendak mendapatkan buah fikiran atau memberi masa untuk penonton memahami hujah. Penceramah boleh berhenti sebentar apabila perlu.ketika mengalu-alukan kedatangan audien. Selain itu. penceramah sekali lagi wajar menunjukkan kewibawaannya melalui kemahiran seperti membuka majlis kepada penonton untuk mengemukakan soalan atau pandangan. Dalam menutup ceramah. Elakkan daipada berhujah terlalu cepat atau terlalu perlahan. penceramah perlu menyatakan harapan agar segala isu dan pandangan yang dikemukakan boleh mendatangkan manfaat kepada semua yang terlibat. Penggunaan sebutan baku ing dan menggunakan bahasa yang jelas merupan satu aspek penting dalam penyampaian ceramah. Penceramah perlu merumuskan keseluruhan idea yang telah diceramahkan. Dalam hal ini pengerusi perlu mewujudkan suasana yang kondusif dan menggalakkan penonton untuk melibatkan diri. Tetapi apabila tajuk ceramah di sampaikan biasanya penceramah akan menaikkan sedikit nada suara bertujuan untuk menarik minat dan perhatian audien. menggunakan nada suara perlahan dan rendah apabila hendak merayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful