CERAMAH.

Orang yang berpengalaman dan berkepakaran dalam bidang tertentu sering dijemput untuk menyampaikan ceramah kepada anggota kumpulan atau institusi tertentu, baik dalam sektor kerajaan atau swasta. Dalam profesion perguruan, aktiviiti berceramah tidak dapat dipisahkan dengan peranan guru. Guru yang berpengalaman seringkali dijemput untuk menyampaikan ceramah- ceramah yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Ceramah boleh di definisikan sebagai ucapan yang di sampaikan oleh seseorang jemputan yang di anggap berpengalaman dan mahir dalam bidang-bidang tertentu dalam majlis yang formal. Ceramah boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama dimana penceramah akan membentangkan pendapat atau pengalamannya dalam bidang tertentu. Bahagian akhir ceramah pula akan dibuka untuk para audien mengemukakan soalan-soalan atau pandangan mereka dan penceramah cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Ceramah dapat mewujudkan komunikasi dua hala, iaitu penceramah dapat berkongsi maklumat atau pengalaman rmanakala audien pula boleh mengemukakan soalan-soalan atau pandangan mereka sendiri terhadap sesuatu perkara atau tajuk. Bagi mewujudkan suasana ceramah yang berkesan penceramah perlu membuat persediaan yang rapi. Penceramah perlu mengenalpasti beberapa perkara penting seperti lingkungan audien dan apakah yang perlu disampaikan dan apakah perkara yang hendak di dengar oleh audien. Penceramah juga perlu peka dan mengenalpasti tempat ceramah tersebut akan diadakan dan tarikh serta masa ceramah tersebut. Setelah semua perkara tersebut selesai, penceramah perlu merancang isi kandungan ceramah dan membuat penelitian terhadap beberapa perkara antaranya mengetahui tajuk ceramah. Dengan ini penceramah perlu mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan tajuk yang hendak disampaikan. Penceramah perlu melakukan sedikit penyelidikan tentang apa yang diharapkan oleh audien. Penceramah perlu bertanya pihak pengajur sekiranya tajuk yang di berikan kurang jelas. Dengan ini ia boleh memberi gambaaraan awal kepada penceramah bagi menentukan apakah yang dikehendaki dan setakat mana tahap ceramahnya. Selain itu, penceramah juga perlu

Penceramah boleh membuat persediaan berdasarkan pemerhatiannya semasa membuat tinjauan. penceramah akan melahirkan pendapat mereka samada melalui pembentangan kertas kerja atau memberi tindakbalas terhadap soalan-soalan yang dikemukakan. keluasan tempat. Ini bertujuan untuk mengekalkan minat audien sepanjang ceramah dijalankan. Mencari maklumat yang terkini amat penting dalam penyediaan teks ceramah.rencana pencarian melalui internet dan kertas kerja terkini berkaitan tajuk yang hendak disampaikan. Oleh itu setipa penceramah perlu menguasai kemahiran . jurnal. Apabila segala maklumat telah terkumpul penceramah boleh memulakan penulisan ceramahnya. Penceramah boleh bermula dengan menulis nota tentang tajuk yang berkenaan. Setelah mengetahui secara kasar apa yang dikehendaki penceramah hendaklah memulakan persediaan. Seterusnya penceramah perlu mengenalpasti tempat ceramah bagi meninjau keaadaan tempat. kemudahan peralatan yang mencukupi sebagainya. Elakkan daripada memakai pakaian yang terlalu anggun dan selekeh dalam sesuatu majlis yang formal.Perbuatan seperti ini akan menimbulkan kebosanan para audien. Dengan itu. penceramah perlu menyelitkan sedikit ilustrasi yang sesuai dan berkaitan dengan tajuk ceramahnya. penceramah juga akan mendapat gambaran tentang setakat mana formalnya ceramah itu nanti. Elakkan daripada menggunakan tulisan yang banyak dalam slide Bagi mengelakkan sebarang kekeliruan audien. Semasa berceramah. segala yang diketahui daripada pengalamannya sendiri. Sebagai persediaan yang lebih rapi lagi penceramah boleh merakan ceramahnya dan mendengarnya semula. Penceramah hanya perlu mengembangkan butiran-butiran yang ditayangkan. Bagi meningkatkan teknik penyampaian ceramahnya. elakkan daripada membuang masa dengan membaca butiran-butiran yang terdapat didalam slide atau transperasi. Pencermah perlulah memilih pakaian yang sesuai dan bertepatan dengan tema majlis tersebut. .mengenalpasti berapa lama tempoh ceramah yang dikehendaki bagi menentukan takat perincian yang disediakan mengikut tajuk ceramah yang berkenaan. Ini bertujuan untuk mengesan sebarang kesalahan pada teks ceramah. Kemudian pencermah boleh mendapatkan seberapa banyak mungkin bahan rujukan seperti buku. Dalam penyampaian ceramah.

Mereka juga perlu bijak menunjukkan mimic muka yang sesuai dan meyakinkan. Setiap persoalan perlulah dijawab dengan yakin supaya ia tidak menimbulkan kemusykilan para audien. iaitu melihat mereka semasa bercakap. Dalam melahirkan pendapat setiap penceramah perlu menguasai kemahiran ini antaranya mengkaji dan mengetahui peringkat pemikiran. penceramah mesti mewujudkan hubungan mata yang sesuai dengan penonton. cara mempengaruhi audien serta nada intonasi. Setiap penceramah mesti menggunakan laras bahasa yang sesuai.jelas dan tidak meleret –leret. Penceramah perlulah menggunakan bahasa yang bersesuaian audien. Dalam melahirkan pendapat setiap penceramah perlu mahir bertindak seperti menentukan aspek yang hendak di bentangkan supaya apa yang di bentangkan tidak menyeleweng daripada tajuk dan tujuan ceramah serta dapat memenuhi kehendak audien. Ini bertujuan untuk mengelakkan kebosanan audien. Selain itu . berkaitan dan meyakinkan. Seterusnya penggunaan gaya tangan dan gerakan badan untuk menekankan fakta yang di sampaikan. Pemilihan dan penyusunan isi mestilah bertepatan dengan aspek yang dihujahkan. Setiap penceramah perlu tahu cara untuk mempengaruhi setiap audien. Nada dan intonasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyampaian ceramah . penceramah perlu bijak tahu pandai mneyelitkan unsur-unsur kecindan dalam menyampaikan ceramah. Bagi meningkatkan ransangan di kalangan audien penceramah juga boleh menyelitkan soalan-soalan yang sesuai dan berkaitan tajuk. penceramah juga perlu mengemukakan pendapat yang di sokong dengan fakta. Bagi permulaan ceramah. bukti statistic dan contoh supaya hujan yang di sampaikan menjadi lebih konkrit . Contohnya seperti senyum apabila gembira. Selain itu. nada dan intonasi biasanya mendatar dan lembut .melahirkan pendapat yang meliputi aspek-aspek seperti cara melahirkan pendapat.Elak daripada menggunakan istilah-istilah dengan yang bombastic dan sukar difahami oleh audien. taraf sosio ekonomi . Dalam penyampaian ceramah. menggunakan bahasa yang tepat. Penceramah juga perlu mengemukakan pendapat dalam bentuk kertas kerja. jantina dan profesion audien. Suara penceramah juga hendakklah jelas isi yang di sampaikan perlu mudah difahami.

Penggunaan sebutan baku ing dan menggunakan bahasa yang jelas merupan satu aspek penting dalam penyampaian ceramah. Tetapi apabila tajuk ceramah di sampaikan biasanya penceramah akan menaikkan sedikit nada suara bertujuan untuk menarik minat dan perhatian audien. Apbila mengemukakan soalan atau pandangan penceramah sebaik-baiknya menggunakan nada suara yang menggambarkan keprihatinan dan hormat kepada ahliahli panel. penceramah sekali lagi wajar menunjukkan kewibawaannya melalui kemahiran seperti membuka majlis kepada penonton untuk mengemukakan soalan atau pandangan. iaitu apabila hendak mendapatkan buah fikiran atau memberi masa untuk penonton memahami hujah. Penceramah boleh berhenti sebentar apabila perlu. menggunakan nada suara perlahan dan rendah apabila hendak merayu. Penceramah perlu merumuskan keseluruhan idea yang telah diceramahkan. Dalam hal ini pengerusi perlu mewujudkan suasana yang kondusif dan menggalakkan penonton untuk melibatkan diri. Ciri i-ciri dan nada intonasi yang wajar di beri perhatian semasa menyampaikan ceramah adalah seperti meninggikan nada apabila hendak menarik perhatian.ketika mengalu-alukan kedatangan audien. Menyampaikan kata-kata penutup dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan semua yang terlibat. Elakkan daipada berhujah terlalu cepat atau terlalu perlahan. . Dalam menutup ceramah. Penceramah juga perlu memohon maaf dari para penonton atau audien sekiranya terdapat sebarang kesilapan semasa menyampaikan ceramah. Penceramah perlu membuat kesimpulan dengan menghubungkan idea-idea yang dihujahkan dalam ceramah untuk menimbulkan kepuasan audien. Selain itu. penceramah perlu menyatakan harapan agar segala isu dan pandangan yang dikemukakan boleh mendatangkan manfaat kepada semua yang terlibat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful