INSTRUMEN PENYELIAAN PENGURUSAN PANITIA PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087

-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS NAMA SEKOLAH : NAMA KETUA PANITIA SUBJEK TARIKH PEMANTAUAN BAHAGIAN B : PENGURUSAN PANITIA BIL JENIS FAIL 1 FAIL INDUK PANITIA 1.1 Surat - menyurat perhubungan luar 2 FAIL SUKATAN PELAJARAN 2.1 Sukatan Pelajaran 2.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.3 Rancangan Pengajaran Tahunan 2.4 Senarai bahan rujukan guru / murid 2.5 Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dengan kurikulum 3 FAIL MESYUARAT PANITIA 3.1 Surat panggilan mesyuarat panitia peringkat sekolah 3.2 Minit Mesyuarat ( sekurang-kurangnya 4 x setahun ) 4 FAIL PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 4.1 Perancangan Program 4.2 Laporan pelaksanaan program 5 FAIL UJIAN DAN PEPERIKSAAN 5.1 Analisis keputusan UPSR 5.2 Analisis pencapaian mata pelajaran 5.3 Analisis soalan UPSR 5.4 Analisis pencapaian bulanan dan semester 5.5 Headcount 5.6 Post Mortem 6 FAIL PENYELIAAN 6.1 Jadual penyeliaan /Pencerapan 6.2 Laporan penyeliaan P&P oleh Ketua Panitia / 6.3 Laporan penyeliaan P&P oleh Guru Besar / PKrakan sejawat 7 PEMERIKSAAN BUKU AKTIVITI / LATIHAN 7.1 Jadual pemeriksaan buku 8 FAIL AKTIVITI SOKONGAN AKADEMIK 8.1 Surat menyurat 8.2 Laporan aktiviti 9 FAIL BANK SOALAN 9.1 Koleksi soalan ujian/ peperiksaan mengikut kelas 9.2 Koleksi soalan EXCEL , PGSD, negeri dll 9.3 Koleksi soalan UPSR & analisis soalan 10 FAIL MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN 10.1 Maklumat peribadi guru 10.2 Jadual waktu mengajar 10.3 Carta Organisasi Kurikulum. 10.3 Carta Organisasi panitia 11 KERTAS MINIT Surat keluar direkod dengan dakwat biru/hitam ( merekodkan penerima dan tarikh dihantar ) Surat masuk direkod dengan dakwat merah ( merekodkan no. rujukan surat, tarikh, tajuk/perkara , tarikh dimasukkan fail ) ADA TIADA CATATAN

Ulasan pemantau :

Nama dan Tandatangan Pemantau :

Nama dan Tandatangan Ketua Panitia

________________________

Tarikh : _____________________________

Tarikh : _____________________________

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH
TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS
BAHAGIAN A
SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR :

:

MAKLUMAT AM
: :

BAHAGIAN B :

PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM )

Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .

HASIL DAPATAN No. Aspek No. Item Item ADA TIADA
SEBAHAGIAN

CATATAN

A. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran (a) Surat menyurat perhubungan luar (a) Sukatan Pelajaran i. Huraian Sukatan Pelajaran ii Rancangan Pelajaran Tahunan iii. Senarai buku / bahan rujukan iv Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat i Surat Panggilan Mesyuarat ii Minit Mesyuarat 4 Fail Program Kecemerlanga n i Perancangan program a) Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus b) Tahap Satu ii Laporan Pelaksanaan Program iii. Analisa keputusan UPSR iv Analisa peperiksaan bulanan dan semester v Jadual penyeliaan Guru Besar vi Jadual Penyeliaan Ketua Panitia vii Laporan Penyeliaan (a) Koleksi Soalan UPSR (b) Bank soalan EXCEL (c ) Koleksi Soalan yang telah dianalisis. (d) Maklumat Guru (e) Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) (f) Jawatankuasa Panitia

HASIL DAPATAN B PRASEKOLAH 1 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK (a) Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan dokumen: i. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ) Perancangan jadual waktu yang disarankan ii. Modul Pengajaran dan pembelajaran : Prasekolah (b) - tempoh 4 jam ( SK : 50% - BM, 50%- BI) (c ) Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 Bertema. BM, 1/3- BI, 1/3 - BC/BT ) (d ) Rancangan Pengajaran Tahunan (e) (f) (g) (h) C. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS (a) Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : i. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah ii. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS Sekolah telah PIBG Pihak ke Peringkat menyediakan dokumen (b) berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini. i Jadual pemantauan ii Jadual Waktu Program LINUS iii. AJK LINUS iv Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca v Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis vi Instrumen Saringan Menulis vii Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca (c ) Modul Literasi (d ) Modul Numerasi Rancangan Pengajaran harian Rekod kehadiran murid. Takwim Prasekolah Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa. ADA TIADA
SEBAHAGIAN

( e ) Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi. ( f ) Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.

ULASAN PEMANTAU : A) KEKUATAN / KEISTEMEWAAN :

B) KELEMAHAN :

C) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

TANDATANGAN PEMANTAU

TANDATANGAN GURU BESAR

NAMA DAN COP PEMANTAU

NAMA DAN COP SEKOLAH

TARIKH : …………………………………………………. . TARIKH : ……………………………………………………………………….

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Refleksi secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) B. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd. Aspek No. 2. bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) iii. 3. MURID : : : : : : : : : BAHAGIAN B : Petunjuk : 1 2 3 4 LEMAH PENGURUSAN P & P Isikan Ruang Yang Disediakan dengan skor 1.gov.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50. 4 atau TB SEDERHANA BAIK CEMERLANG TB TIDAK BERKAITAN HASIL DAPATAN No.sipitang@moe. boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) ii. Item Item Ya A. mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid (b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya: i. aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif.my INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH NAMA GURU OPSYEN MASA SUBJEK TAJUK / TEMA KEMAHIRAN KELAS BIL. PERSEDIAAN 1 Rancangan Tahunan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan: i. merangkumi perancangan sepanjang sesi persekolahan semasa (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan: i. objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan. berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini ii. PENYAMPAIAN ( Tandakan (/) pada ruang berkenaan ) Tidak Tidak Berkena an 2 Rancangan Pelajaran Harian .

berinteraksi secara aktif dengan guru. menerapkan kemahiran berfikir xiv. menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan ix. patriotisme. mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan v. muzik. menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid iii. jati diri. kekeluargaan) xv. interpersonal. membuat persediaan awal iii. naturalis) xi. kesihatan. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru xiii. melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria xii. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai vii. membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) iv. menarik perhatian dan merangsang minat murid ii. menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran v. alam sekitar. membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) ii. intrapersonal. mengalih arah soalan kepada murid-murid lain ix. melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik. menyebarkan soalan ke seluruh kelas vi. fleksibel mengikut situasi xvi. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah iv. memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid D. isu semasa dan persekitaran) (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan: i. menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas. mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami v. perpaduan. membuat rujukan spontan (jika berkenaan) vi. murid melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid x. sains dan teknologi. penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian) 4 Penyampaian / Perkembang an Pelajaran C. kinestetik. menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat iv. PENGLIBATAN MURID 6 Penglibatan Murid (a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: i.3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang: i. TEKNIK PENYOALAN 5 Teknik Penyoalan Guru (a) Guru menyoal murid dengan: i. nilai murni. menyusun aras soalan dari mudah ke sukar iii. murid lain. menggunakan masa dengan optimum vi. mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks. logik-matematik. daripada konkrit kepada abstrak) ii. mencungkil jawapan daripada murid viii. dan bahan . menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru vii. memberi masa untuk murid berfikir vii. melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa. visual-ruang. mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom) ii. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan viii.

kemas dan bersih iii. kemas dan susunan perabot ii. memastikan kesediaan murid untuk belajar iv. bersifat mesra. tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari iv. ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid iii. memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid F. mempelbagaikan jenisnya iii. ceria. menepati masa iv. menunjukkan kesilapan murid ii. menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan) E. membuat pembetulan bagi latihan yang salah I. menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan 9 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan: i. memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah iii. kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling ii. bersih. memberi ulasan yang membina iv. membuat refleksi kognitif ( sama ada oleh guru/murid atau membuat refleksi secara lisan/tulisan) H. mudah didekati dan sedia membantu . REFLEKSI 10 Refleksi (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan: i. menepati format dan prosedur latihan dan tugasan v. sesuai dengan aktiviti) murid untuk belajar memastikan kehadiran iii. mempelbagaikan perkataan. memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik ii. lengkap ii. kerja rumah) kepada murid dengan : i. HASIL KERJA MURID 11 Hasil Kerja Murid (a) Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan: i. PENGURUSAN KELAS 12 Pengurusan Kelas (a) Guru menguruskan kelas dengan: i. berpakaian sesuai. PERWATAKAN GURU 13 Perwatakan Guru (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan: i. memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat. memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik v. memastikan murid membuat pembetulan G. memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan ix. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran v. LATIHAN DAN TUGASAN 8 Latihan dan Tugasan (a) Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk projek. memastikan peraturan kelas dipatuhi J. PENEGUHAN 7 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: i.viii. membuat latihan dengan betul vi. mengikut keupayaan dan kebolehan murid ii.

menepati masa ULASAN PEMANTAU : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH TARIKH TARIKH . berinteraksi secara sopan v. mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka iv. mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran vii.iii. menggunakan nada suara yang sesuai vi.

FOCUS

CATATAN

TANGAN GURU BESAR A DAN COP SEKOLAH TARIKH .

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 TB .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.4 Rancangan Penambahbaikan 6.gov. 9.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran .2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6. 5.3 Headcount 5. Aspek No.1.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.2 Laporan aktiviti.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat 3.1 Sukatan Pelajaran 2. 4 7 8 8. Item Item ADA TIADA SEBAHAGIAN CATATAN A.2 Minit Mesyuarat 4.1 Analisa keputusan UPSR 5 Fail Ujian dan peperiksaan. 8.3 Tahap Satu 4.2 Bank soalan EXCEL 9.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.2 Tahun Empat dan Lima 4.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.1 Surat menyurat perhubungan luar 2. 10. 7.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran 1.1 Maklumat Guru 10.1 Perancangan program Fail Program Peningkatan akademik 4. HASIL DAPATAN No.4 Senarai buku / bahan rujukan 2.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR : : MAKLUMAT AM : : BAHAGIAN B : PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM ) Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan Buku Rampaian Fail aktiviti sokongan akademik 7.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.sipitang@moe.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.1.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3.1.2 Laporan Pelaksanaan Program 5.my 105 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL.1 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPIKPM ) 4.

4 1.2 : Prasekolah 1. 1.2 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK .2.4 Modul Literasi 1. 1/3 .3 AJK LINUS 1.7 Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi.tempoh 4 jam ( SK : 50% .1 dokumen: Standard Prasekolah Kurikulum 1.2 Jadual Waktu Program LINUS 1.7 1.5 Rancangan Pengajaran harian 1. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS 1.7 Takwim Prasekolah 1.6 Rekod kehadiran murid. 1.2.2.6 1.1.BM.2.1.4 Rancangan Pengajaran Tahunan 1.1 1. 1.BI.5 Modul Numerasi 1.2.2.3 BM.8 Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa.5 Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis 1.4 Jawatankuasa Panitia 106 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS B PRASEKOLAH Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan 1.1.BC/BT ) Bertema.1 1.1. 1/3.10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran 10.2 dokumen berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini. . C. 50%.2.2 Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah Menyebarluaskan maklumat Program LINUS ke Peringkat PIBG Pihak Sekolah telah menyediakan 1.1 Kebangsaan Perancangan jadual waktu yang disarankan ( KSPK ) Modul Pengajaran dan pembelajaran 1.BI) HASIL DAPATAN ADA TIADA SEBAHAGIAN 1 Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 1.1 Jadual pemantauan 1.6 Instrumen Saringan Menulis 1. Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.3 Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca Program Peningkatan LITERASI dan NUMERASI 1.

107 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS D) ULASAN PEGAWAI PEMANTAU i ) KEKUATAN / KEISTIMEWAAN : ii ) KELEMAHAN : iii ) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR .

. TARIKH : ……………………………………………………………………….108 NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS TARIKH : ………………………………………………….

109 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

110 0 0 0 0 0 0 0 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

111 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

112 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

113 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

114 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

115 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

116 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

117 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

118 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

119 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

120 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

121 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

122 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

123 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

124

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

125

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

126

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

127 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

128 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

129 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

130 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

131 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

132 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

133 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

134 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

135 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

136 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

137 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

138 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

139 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

140 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

141 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

142 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

143 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

144 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

145 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

146 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

147 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

148 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

149 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

150

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

151

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

152

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

153 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

154 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

155 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

156 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

PENGURUSAN PANITIA BIL FAIL PERKARA 1.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10.4 Rancangan Penambahbaikan 6.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja. 5.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9.SENARAI SEMAK PENGURUSAN PANITIA A.2 Bank soalan EXCEL 9.2 Minit Mesyuarat 4.2 Laporan Pelaksanaan Program 5.1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.3 Headcount 5.1 Surat menyurat perhubungan luar 2. 8.1 Perancangan program 4.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.1 Analisa keputusan UPSR 5.1.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5 Fail Ujian dan peperiksaan.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3 Fail mesyuarat 3.2 Laporan aktiviti. 7.1.4 Senarai buku / bahan rujukan 2.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6. 9. 10.1.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3.3 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPI( Tahun 6 ) KPM ) Tahun Empat dan Lima Tahap Satu 4.1 Sukatan Pelajaran 2.1 Fail Program 4 Peningkatan akademik 4.2 4.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan 7 Buku Rampaian Fail aktiviti 8 sokongan akademik 7.4 Jawatankuasa Panitia CATATAN 1 Fail Induk 2 Fail Sukatan Pelajaran Fail Maklumat 10 Guru Mata Pelajaran . 8.1 Maklumat Guru 10.

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .