INSTRUMEN PENYELIAAN PENGURUSAN PANITIA PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087

-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS NAMA SEKOLAH : NAMA KETUA PANITIA SUBJEK TARIKH PEMANTAUAN BAHAGIAN B : PENGURUSAN PANITIA BIL JENIS FAIL 1 FAIL INDUK PANITIA 1.1 Surat - menyurat perhubungan luar 2 FAIL SUKATAN PELAJARAN 2.1 Sukatan Pelajaran 2.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.3 Rancangan Pengajaran Tahunan 2.4 Senarai bahan rujukan guru / murid 2.5 Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dengan kurikulum 3 FAIL MESYUARAT PANITIA 3.1 Surat panggilan mesyuarat panitia peringkat sekolah 3.2 Minit Mesyuarat ( sekurang-kurangnya 4 x setahun ) 4 FAIL PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 4.1 Perancangan Program 4.2 Laporan pelaksanaan program 5 FAIL UJIAN DAN PEPERIKSAAN 5.1 Analisis keputusan UPSR 5.2 Analisis pencapaian mata pelajaran 5.3 Analisis soalan UPSR 5.4 Analisis pencapaian bulanan dan semester 5.5 Headcount 5.6 Post Mortem 6 FAIL PENYELIAAN 6.1 Jadual penyeliaan /Pencerapan 6.2 Laporan penyeliaan P&P oleh Ketua Panitia / 6.3 Laporan penyeliaan P&P oleh Guru Besar / PKrakan sejawat 7 PEMERIKSAAN BUKU AKTIVITI / LATIHAN 7.1 Jadual pemeriksaan buku 8 FAIL AKTIVITI SOKONGAN AKADEMIK 8.1 Surat menyurat 8.2 Laporan aktiviti 9 FAIL BANK SOALAN 9.1 Koleksi soalan ujian/ peperiksaan mengikut kelas 9.2 Koleksi soalan EXCEL , PGSD, negeri dll 9.3 Koleksi soalan UPSR & analisis soalan 10 FAIL MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN 10.1 Maklumat peribadi guru 10.2 Jadual waktu mengajar 10.3 Carta Organisasi Kurikulum. 10.3 Carta Organisasi panitia 11 KERTAS MINIT Surat keluar direkod dengan dakwat biru/hitam ( merekodkan penerima dan tarikh dihantar ) Surat masuk direkod dengan dakwat merah ( merekodkan no. rujukan surat, tarikh, tajuk/perkara , tarikh dimasukkan fail ) ADA TIADA CATATAN

Ulasan pemantau :

Nama dan Tandatangan Pemantau :

Nama dan Tandatangan Ketua Panitia

________________________

Tarikh : _____________________________

Tarikh : _____________________________

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH
TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS
BAHAGIAN A
SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR :

:

MAKLUMAT AM
: :

BAHAGIAN B :

PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM )

Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .

HASIL DAPATAN No. Aspek No. Item Item ADA TIADA
SEBAHAGIAN

CATATAN

A. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran (a) Surat menyurat perhubungan luar (a) Sukatan Pelajaran i. Huraian Sukatan Pelajaran ii Rancangan Pelajaran Tahunan iii. Senarai buku / bahan rujukan iv Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat i Surat Panggilan Mesyuarat ii Minit Mesyuarat 4 Fail Program Kecemerlanga n i Perancangan program a) Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus b) Tahap Satu ii Laporan Pelaksanaan Program iii. Analisa keputusan UPSR iv Analisa peperiksaan bulanan dan semester v Jadual penyeliaan Guru Besar vi Jadual Penyeliaan Ketua Panitia vii Laporan Penyeliaan (a) Koleksi Soalan UPSR (b) Bank soalan EXCEL (c ) Koleksi Soalan yang telah dianalisis. (d) Maklumat Guru (e) Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) (f) Jawatankuasa Panitia

HASIL DAPATAN B PRASEKOLAH 1 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK (a) Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan dokumen: i. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ) Perancangan jadual waktu yang disarankan ii. Modul Pengajaran dan pembelajaran : Prasekolah (b) - tempoh 4 jam ( SK : 50% - BM, 50%- BI) (c ) Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 Bertema. BM, 1/3- BI, 1/3 - BC/BT ) (d ) Rancangan Pengajaran Tahunan (e) (f) (g) (h) C. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS (a) Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : i. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah ii. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS Sekolah telah PIBG Pihak ke Peringkat menyediakan dokumen (b) berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini. i Jadual pemantauan ii Jadual Waktu Program LINUS iii. AJK LINUS iv Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca v Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis vi Instrumen Saringan Menulis vii Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca (c ) Modul Literasi (d ) Modul Numerasi Rancangan Pengajaran harian Rekod kehadiran murid. Takwim Prasekolah Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa. ADA TIADA
SEBAHAGIAN

( e ) Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi. ( f ) Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.

ULASAN PEMANTAU : A) KEKUATAN / KEISTEMEWAAN :

B) KELEMAHAN :

C) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

TANDATANGAN PEMANTAU

TANDATANGAN GURU BESAR

NAMA DAN COP PEMANTAU

NAMA DAN COP SEKOLAH

TARIKH : ………………………………………………………………………. .TARIKH : ………………………………………………….

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Item Item Ya A. bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) iii. 4 atau TB SEDERHANA BAIK CEMERLANG TB TIDAK BERKAITAN HASIL DAPATAN No. boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) ii.gov. berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini ii. 3.my INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH NAMA GURU OPSYEN MASA SUBJEK TAJUK / TEMA KEMAHIRAN KELAS BIL. merangkumi perancangan sepanjang sesi persekolahan semasa (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan: i.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50. aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif. MURID : : : : : : : : : BAHAGIAN B : Petunjuk : 1 2 3 4 LEMAH PENGURUSAN P & P Isikan Ruang Yang Disediakan dengan skor 1. mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid (b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya: i. objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan. Refleksi secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) B. Aspek No. PENYAMPAIAN ( Tandakan (/) pada ruang berkenaan ) Tidak Tidak Berkena an 2 Rancangan Pelajaran Harian .sipitang@moe. 2. PERSEDIAAN 1 Rancangan Tahunan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan: i. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.

alam sekitar. memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid D. menggunakan masa dengan optimum vi. visual-ruang. membuat rujukan spontan (jika berkenaan) vi. patriotisme. mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom) ii. menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas. menarik perhatian dan merangsang minat murid ii. membuat persediaan awal iii. menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan ix. perpaduan. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah iv. murid lain. dan bahan . nilai murni. kesihatan. sains dan teknologi. logik-matematik. muzik. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai vii. naturalis) xi. interpersonal. menyusun aras soalan dari mudah ke sukar iii. TEKNIK PENYOALAN 5 Teknik Penyoalan Guru (a) Guru menyoal murid dengan: i. kinestetik. melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa. menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat iv. memberi masa untuk murid berfikir vii. kekeluargaan) xv. intrapersonal. mengalih arah soalan kepada murid-murid lain ix. isu semasa dan persekitaran) (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan: i. menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru vii. mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks. menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid iii. murid melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid x. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru xiii. mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami v. menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran v. membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) iv. PENGLIBATAN MURID 6 Penglibatan Murid (a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: i. menyebarkan soalan ke seluruh kelas vi. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan viii. penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian) 4 Penyampaian / Perkembang an Pelajaran C.3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang: i. berinteraksi secara aktif dengan guru. melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik. melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria xii. daripada konkrit kepada abstrak) ii. jati diri. membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) ii. mencungkil jawapan daripada murid viii. fleksibel mengikut situasi xvi. mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan v. menerapkan kemahiran berfikir xiv.

ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid iii. HASIL KERJA MURID 11 Hasil Kerja Murid (a) Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan: i. PERWATAKAN GURU 13 Perwatakan Guru (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan: i. lengkap ii. menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan 9 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan: i. membuat refleksi kognitif ( sama ada oleh guru/murid atau membuat refleksi secara lisan/tulisan) H. memastikan murid membuat pembetulan G. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran v. ceria. menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan) E. menepati format dan prosedur latihan dan tugasan v. berpakaian sesuai. memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik ii. LATIHAN DAN TUGASAN 8 Latihan dan Tugasan (a) Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk projek. memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid F. tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari iv. REFLEKSI 10 Refleksi (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan: i. PENEGUHAN 7 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: i. memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat. sesuai dengan aktiviti) murid untuk belajar memastikan kehadiran iii.viii. mempelbagaikan perkataan. kerja rumah) kepada murid dengan : i. kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling ii. mudah didekati dan sedia membantu . memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah iii. kemas dan susunan perabot ii. memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik v. menepati masa iv. memastikan peraturan kelas dipatuhi J. mengikut keupayaan dan kebolehan murid ii. membuat pembetulan bagi latihan yang salah I. menunjukkan kesilapan murid ii. PENGURUSAN KELAS 12 Pengurusan Kelas (a) Guru menguruskan kelas dengan: i. membuat latihan dengan betul vi. bersifat mesra. kemas dan bersih iii. memastikan kesediaan murid untuk belajar iv. mempelbagaikan jenisnya iii. memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan ix. bersih. memberi ulasan yang membina iv.

mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran vii. mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka iv. berinteraksi secara sopan v. menepati masa ULASAN PEMANTAU : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH TARIKH TARIKH . menggunakan nada suara yang sesuai vi.iii.

FOCUS

CATATAN

TANGAN GURU BESAR A DAN COP SEKOLAH TARIKH .

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 TB .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.2 Minit Mesyuarat 4.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50.1. 5.3 Tahap Satu 4.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran .1 Perancangan program Fail Program Peningkatan akademik 4.1.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5. 7.4 Senarai buku / bahan rujukan 2. 4 7 8 8.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR : : MAKLUMAT AM : : BAHAGIAN B : PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM ) Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) . HASIL DAPATAN No.1 Analisa keputusan UPSR 5 Fail Ujian dan peperiksaan.my 105 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL. 8.1 Sukatan Pelajaran 2.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6. Aspek No. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd. Item Item ADA TIADA SEBAHAGIAN CATATAN A.4 Rancangan Penambahbaikan 6.3 Headcount 5. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran 1.2 Tahun Empat dan Lima 4. 10.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan Buku Rampaian Fail aktiviti sokongan akademik 7.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3.2 Laporan aktiviti.sipitang@moe.1.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat 3.2 Laporan Pelaksanaan Program 5.gov.1 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPIKPM ) 4.1 Maklumat Guru 10.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.1 Surat menyurat perhubungan luar 2.2 Bank soalan EXCEL 9.1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.

1.3 BM.5 Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis 1.7 1. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS 1. C. 50%.4 Jawatankuasa Panitia 106 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS B PRASEKOLAH Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan 1.2.4 1.2.1.10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran 10.BM.1 Kebangsaan Perancangan jadual waktu yang disarankan ( KSPK ) Modul Pengajaran dan pembelajaran 1.2.2.BC/BT ) Bertema.1.2 : Prasekolah 1.7 Takwim Prasekolah 1.6 Instrumen Saringan Menulis 1.7 Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi.5 Modul Numerasi 1.BI) HASIL DAPATAN ADA TIADA SEBAHAGIAN 1 Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 1. 1. .3 AJK LINUS 1.6 Rekod kehadiran murid.2. 1.2 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK .1 dokumen: Standard Prasekolah Kurikulum 1.1 1.8 Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa.2 dokumen berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini.4 Rancangan Pengajaran Tahunan 1.2.2 Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah Menyebarluaskan maklumat Program LINUS ke Peringkat PIBG Pihak Sekolah telah menyediakan 1. Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.BI.tempoh 4 jam ( SK : 50% .2. 1/3.1.2 Jadual Waktu Program LINUS 1. 1/3 .5 Rancangan Pengajaran harian 1.1 Jadual pemantauan 1.4 Modul Literasi 1.6 1. 1.1 1.3 Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca Program Peningkatan LITERASI dan NUMERASI 1.

107 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS D) ULASAN PEGAWAI PEMANTAU i ) KEKUATAN / KEISTIMEWAAN : ii ) KELEMAHAN : iii ) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR .

. TARIKH : ……………………………………………………………………….108 NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS TARIKH : ………………………………………………….

109 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

110 0 0 0 0 0 0 0 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

111 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

112 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

113 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

114 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

115 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

116 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

117 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

118 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

119 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

120 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

121 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

122 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

123 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

124

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

125

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

126

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

127 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

128 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

129 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

130 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

131 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

132 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

133 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

134 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

135 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

136 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

137 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

138 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

139 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

140 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

141 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

142 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

143 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

144 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

145 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

146 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

147 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

148 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

149 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

150

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

151

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

152

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

153 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

154 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

155 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

156 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

1 Analisa keputusan UPSR 5.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan 7 Buku Rampaian Fail aktiviti 8 sokongan akademik 7.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10.1 Perancangan program 4.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6.1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.4 Jawatankuasa Panitia CATATAN 1 Fail Induk 2 Fail Sukatan Pelajaran Fail Maklumat 10 Guru Mata Pelajaran .1 Sukatan Pelajaran 2.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3 Fail mesyuarat 3.2 Bank soalan EXCEL 9.4 Rancangan Penambahbaikan 6.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.1 Surat menyurat perhubungan luar 2. PENGURUSAN PANITIA BIL FAIL PERKARA 1. 8. 10.1 Maklumat Guru 10. 8.1.4 Senarai buku / bahan rujukan 2.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.SENARAI SEMAK PENGURUSAN PANITIA A.3 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPI( Tahun 6 ) KPM ) Tahun Empat dan Lima Tahap Satu 4.3 Headcount 5.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5 Fail Ujian dan peperiksaan.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.2 Minit Mesyuarat 4.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3. 7.1.2 Laporan aktiviti.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.1.2 4. 5. 9.1 Fail Program 4 Peningkatan akademik 4.2 Laporan Pelaksanaan Program 5.

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .