~D'BUH mlanU5 .a, te~, 1 . ,I d.r.ipada, ~ pera,tus ,a,iF- '.··;iI ,:-:5 pe '. .5 ,- hrf m ,tub 'b.

Be,eit,g IU,iii\'l deR,gan atak ,anlK d,ikat.akan menla,ll1ldu, Ii ,-.5 'p'sratas ali· diIJn langst se sltif,)'spada ,d_e:hlidrasi

.... _ 11..1 ... ,. .. " 1-., I.~,,_ lit

a'La:UI nIanA.llr~nllan air.. 'un:.n I:_U

• aJia~, plUlJ!!llJl1aft ,ai!r' se_· enarn". C'UI-,IIp' penlt1lftg kerana "esem __ a fuftilli, t Jbuft Idlkawa~ rD Bit

air .-.·~m:asuklah mengangkut ,Dksile:n- dl rab, harmo - dan baha.n 1I1--an,I&I,n bahan Ice 5,-- ~utr,tI'h tUb'u_h.

ntul~' p'E!rlg)et~h bJJJln 3JF'N d!~i terd lIpa£ SI.ru penernuan D31lam b'idallg

. p·elru'ba.'mn ya.n I I aJn~dr: sig" i f ktn. la bukanlah kaed~h, terkin~ umtuK

me ngu ba ti s e5,e,~llen is p enya.kit tempi earn. baru me rna harni [punta j;;entopn yamg menyeb.abkan p!enyaJdt.:

Secara muda.h!Jl"ifiYa. bm.feh dik~m'kaf1 beg;inil ,ch:i.hidr.as,ii:· krolni~k.1a;"g: tidak dJs!Qn,pj'ar:kan: (chronic un: ntencQrlal dehyd ra"tlon,) Iboleh ml~l1jehifia damrm ea,nya'k cara, W:~.J:~h -waj a h de h j dras 1

i nl lah ymng k i·t;J1 '!lanlgi I plenyaJ~i'l'

Tragi I~ !1':Y~~ ipe I1ISmllLJan pe r ~~bata.ri in i tida,k d~klemlhu Ii um urn lkemn'a i:il bersell ndu ng tI i :5:E ba~ i k :s;~s'tJe,m S ok,o n,lln i(es,lrhat3tn i

S~a,ma :ada. and;: menyeida.r~nya ,atau t~da k, ram aiiyang la,rlfOOdna. p. en a n;gafl ini"Alpa rang' m'enla.di rnasalah ialah

! kQ's3]ldra iii aJkmat d eh'j d ra~,ii~ M'en¥eba,b ka n

r3lml:i fa ng menderi ea dalarn ~H~~b~g.a'i

c ara ,)(a ng bu kaln Ilaz I m u ntu [lie. d niC,a~rt:kan rdern,plUl punC:_::l ~el~ur-a.n,12n air.

IU'lrlttu k. m,le I:esa ka 111 ke:s;;m: kj~t3 n b;ny,aiik uba.t telah d'~I~~p~-a dawa d m pr~s,kr~!ps i

ole.h do!t(t:or~ H,lL~dlkatl1y,a, ubart bukan~'3Jh pen)!ei~esaf, mHa.~h~ K~ta. kadangka~~ te~lu,P~ atau ti'd31k Ipe.rn31h bertanry:a rrtengapaJ ~[;U buh' man u'sJa. m Q'm U i k j :5dst,e!m ·ama:ran daJn a;pa.kah falt<.tclf lazim dan

me ~rl ~ S r;ijie, ya ng: 1m, en c:e,tus'kan se';!HJ!a.ttl maa~llan.

ftefcaya Se,$ultu .amBl~a~1 bo,teh m~b'{!ri mpak 'fls cdo~ p,ad.a, rubgh . maJrlU5ja~ Namun oleh ~ran.31 .penye'lrd~kntn. p'en)f\aki~ banya ~emfoku sk.an kapad;a: ko[.flpDSi si .~ isim~, faktor ~..iJ'mu:n' styJ~r-ti

~ kU4~_aq,gatJ ai r da _ am tu:b uh s:eo~ah -QI~~h titl'ak wull.1d.Apaotah 'I~i kesa1kiutfl diras i

p~da ba ha-g;1J n t IJ bu 11 yang, be rl.aJnltl .

la dl mn1Q\ru rani pe.reaJat la pen,ya,kirt png' berb~ kerana itll~8lh ya\"iI dil[~rr.t daJJJ1 terj'adL

Sed&ngka.n pene mU"Bn saintiflk plida tahbln 1981 mCllfatakalnt dah"iam~~ sama ad a ,~~nl berl a~,1jJ pads. 'sa.ttl tempat ,Q&I bana,lictn lain tubyh ,adaJah'faktQ~ IJtalJlo dl~ bo~elri menlrn ulkarr ma5ala~ ~tau k~SI-imffil pcada tut!u .. :ln m·anosla: la d"iketahyi 3fla~~la be'F'laKLJ kekura'r,prl air 1mg

b e-rpa.fI i;a nip "I 'tenmilsukfa.h pad-a ba-h~iJ a n d~fa.m se ~ Ii) I73.f y;{ng men:gesan ras i sakit pada. tubuh 'manlJ:sla. la ~.tor urnum yaJ~ m enye ba.b kan [11 bu h d rse~r:an\1 penyakit.

Ap;B bHa'i,im rl tioak m enc:tlkup i

un:tu k d~,eda_rkaJ' ~~e sa III ruh tll bu h ~da n !meny'~'n(lk'irlkan sisa teksln y,amf, 'terhas~1

di~il~Hlda, "vttill m,etabQ~fis'mg tubuh

seeara be:r~eru~an~, saraf dl kawalsmn ~ersebut m,en,j,adl 's:e'r1ositff' ~erhad~p

p ~TIlrngk2IJ.'UlJ n pa ras toks] n. 'I a ;akan

me n,~~ I uarkan p,etafl da :arna.rnn id an 'm,em:! nta' in dmv lidu m erlghe:rtei Imn .apl saij'j am3j,a.n yang. bo I e hi m elrrlll~ngka~k8n p enghas i i an bahan b uangan to Ksij n i

'Te:tarpi klta. secara tldak SoenlPJa 'tidalik menye cl.a:n~nry&., 11m p.3.lmy8.~, tu b u h berasa S:I k'~'[ da n ba.hagi:aJllJ ters ebu.[ ti da.k. dm.pa·t berfunz;s i sep enill hny.a,. 5 eb3f:ii:i conto h~ ap,ab~ila: otot ~a.ntllng ~'kekuranp n :am r~

_ , d' ~I.~.... •

t,eta~p;~ pa .... 3. ma s a :s arna [Ierp a~a Juga

t.e ri~ s' b ~:rc~hi,gLJ p dan m e'nl~'pam de ngan Ipmnt2L5 se rta be!rt3 ha.n ,denpn :apa ffi uI"a 'a.kti vi ti 'fkdk3.1 ya'~ d i ~a_k ulkaln ~ Akh i rflya, Ilkiti 'aka n be!r3sa. $,akit. P,ada ~etH~1<a ~tu raS,2. ,5 a.k:~t bermak na 'wrtb!u h dahJaga,k_an ·aj r~, Mla:II3.1h I' 'fa.ktio r b!'k,lIl~a.'n\pn ,aj r ,i UI~

dl ~d:akwa. m,enj:ad i IptJ n'CI, I? Ellm b~'frt!LI kan p W~,k.

I' ... _~-=-c::+-- r(I' ~~,es ... m_ 0_.,

ailrP~n ·rlaca bukti secara jelRs, ~:atn LlILn llt1:tl setnWl t:im1a.jt. ,mal<il tI"11

~pen't'[r1!pn af~ ~3.da 'tub~b Y31811 rru~."ja d i is u bali r ua:ng~ n fe i<us kal i

i n m .. ~ KJUlti penj el~iG1'n 0 I en ~h I ~ Die~et:i k

~ 1111- ~

Pusa.1: Plel'iiij,ba,n.n unlivers~:ti I(eba.n~aan

M ~lJ.a,si a (_'PP. UK· .) I Rarhana Mst 50ffJJ a I) dan IP.w,~w Eksekutlfi Per5:!lnlJaQ Pe nau RIll ,A[ r dan Te~ PfaJ 31)i'S,~.2t r'VE,C,AM) Faon We:ng lian yang aka n me n j:iw's:b pe'rs,~ a ian f'1r6 n,ge:na i Imp e 1;O~ Uilfl P' ~~apll S aJ r,

Kesaki[an 'yan~ bertaKLi SeLaCB.

Dar-kala in i menyer:mg jutaan ma.nusia m S_B~rub dunia.

I('e s~Wt;,n Y3:r ~g mel em'illh kan 'tubuh :'ni m,e,njadi punta Ke:mJ!.J.sna!nan I~I! ba.ny,a k;an . pe s,a·ld'e~

.. Mremll nat3l nglkan it n gi na ,S-~ R 1[,

dad a:} ~Jti~.i~ h :al~~.m at rang men uri j ultk;an aka.n be:daku ,§;erangan lantJuflg can ke:m1lJ n.gl( i nan kema:[i a n ~ i a m eru p aRan

r

ke!;al<lt:an yang paling (jj'itakut'i.,

• - - - 'I. •• _

I e:mb_,ca.'r,alk·~~'n t :nt"an,1 a~~tJ 'm:ungkj k.ebany'-:-·a d,arip,ad'D and'a,

-en,aamb'U I lin,u:-~,-'- '/epI:n linlan

-iF' (-erhadap t- :btuh. P,da

- sa~n'ya 31tr mJemb'enltu'k k!i'ral!!

'-;ir,a 55, ,57 perat,uls- darillprada, b'erat bad;an dan m,empunysJil peran 'n 'yang pe'n,tin,g dalam

h,~ mpflr' 5-C.,· ~ . 'uinlls" utama ba,dan. Air' melaras,kaln ,su'h.· bada,. Id. 's mlPling Imermbawa nutrien .;I-.n o'ksilen ke ,s!e!~ ,_,e'rt,a

-- e-ghap1u,sk,.·n SI'S " yant . ' idslk,

dl:tperlluka~" aleh badan.,

~ U" v ai 11" ("UJUlp

I~l. 'lia~ I~'~ un ~ ~1 ~II~" U L' U'!'L t,d.Hlh.

~"umber

.... , ,aJ r d~l'blflg

.. daripada minuman (47' peratus. sepertl :;l'ir pam~ SUS'U" ]US buah -bua harr, kordlal, mi numan rlnga n dan sup.makanan 1(39

P eratu s] n asl F'Cl'(i m I ~ buah .. bua han dan slyu r.., siayrL~lra,n dan proses

I. etabo I i ~nTI e " ida lam se I I( 4- peratus]. Kek.~lran,gafl alr adalah punca utarna kelenhan pada wa ktu ,$~aung' 'Yang, bOI~II~h m e,n.yebabka n pe rnafasa n menjadl

pen d e k, sakit p eru t kebas da n I lsau tanpa sebab

m IJfl as abah. M,enga,ntlJ k selepss m akan t,en~h ha.,ri ada. I ah peulil da penti ng badan kita kekurangan a~lr~

Badan man U'sm~' me li'puti 1[0 pera tu S arr dan j i lika 3; i"

~ nr i b elf 5 i h, 'S e~ bad an jad1ii ~~bih Stspr dan kuat, A]r' bers'i: bo~'eh mer ngsa.n~ SI,st.eml pe rtahan 3. n

bad an ij rnetabol ]smle sel dian Imengurangkan rislko s,e'l menj;ad~ tldak r1110 rmal meneegah tbahan toksik

I. rlpada merebak Ike sel !llalln dan mere ndahkan ple~ uang men dapat jtangJld tan"

Pada ke,giatan blasa, tubuh me"g'e~uarkan kira ... kira 500 ... 600 ml~ pelu h seh a ri, IDal!am

h . II Th nf! "n~;llli1g, dewasa b i;a,:samya, "m'emierlu kan alr di antara

8~ ~ 2 gelas sa hari manakala jurnlah

18 iS111 vr ~'I; ~~ 2011

31ir yang dl perlu ka n 0,1 eh kanak-ka nak pula b~rg;~nl€;un,g pl(i:,da san tubuh, umur; b etart dan kegi"3'an 'fizi k~~ ~ kanak- kana k II,~ b i h c.epat mem..,gaJa m i p engh i d r,atflfn ya,ng I elbi h cepat da ri pada ollr;:ru1,g dew; sa kera na saiz badan rnereka yang ~~c·i,lll.

S~Jai n I~t.u kepe r:I uan terh adap

air akan bertarnbah sewaktllJ anda m,e~akukan JcJ~:rj:a, atau 'fi:ugasan d i ,tI ar rurnah dalam keadaan cuaca y.ang'

panas, ke rap b ersenarn da n be ra da d i

da.l am bff I i k. b~lrh awa d i'nl i ri ter~ a~u I:~una ~ Untuk Im~n,~I,I:!nkaf1 proses liirru'iJ bad~l:u1' menpm b[: I ,al~ r chlr,~ sel tu b u h (terrnas u k d arah) '. OII~len ke rana aij'f mem bal - Ii ~k~n dum. kornpe nef:1 f1aJtu diU a, rn o,~'ekul hidlrOIQn dan sa-ttl moleku I oksig~ n (HelD)-·' apablla ia digunakatn untuk proses peneernaan, lbeka~3Jn o,k~.i"gel1l ke~ oak, berkurangan.

M,enurut ;P'e,:&~wa.i D'iere(i ik.~ IP PIU K M RaJi h a na ,M:at S Q,.Huatrll k,eku ra nla n awr in i 2id~alah punca anda berasa mel1\,antuk~ leti n dan sukar menu mpll k_an pe'rhari,3;'n Ike pad a ker,f,a sel epas makan ~

~ j Ai r pen-ring: u nW11Ilc me laru tkan

hasi1~ 'sllm,p~ngan metabelisrne sep,mft:i asid urik dan, urea yang dHangkut olen da rah I('e bua n pi,nggang. ,Air yarll£'c ~kup' dl perlu kan untu k mle1ngel uarkan bahan bUaJ,nl-aJ,n ~'I~li daripada ba,dia,n :denl'~1 berkesan kernn;, kekurangan air :m,emak:n;w, Duah pill n,gz~i1g bskerja ~'ebiJh k£H~a,s, u ntu k I1le'n3.p~s, baha iii .'t'fl'ia,ik dan :I:ama, kel,aJmaan' la beleh :M.el1'yebllbkan ks r'o,sakan 0 rp In p,et11ltWln,g h1Iii., la j uta, d~pe'rllu~an untuk rmen~a.d~ pellncir kepad a pelfge rakan send i dan kaj lim n

'm e.nun,~u kkan IP~n,ga.mbUari I~ap'a.lnl ht· n=~ 110 g~'13S al~! r :!H~ih3l~,i~, bo leh me ngu ra,Fllkan kesakltan [5;end i pada 80 pE!~[US pssak it

__ . iii. E _ I ••

artrrn s· ..

"~,A~r tu rut men ~arl ~ baha n M'U,

iPalm~lg, utarna untuk 31ktIviti' enzlrn dan bw,alan su flu badan rnern bolehkan da,r-ah Im'e~gh~n·tar oksigen da n nutri,en k~ p:a.dl21 selll d i sJe ~ u ru'h b~d an. Il(e~kw rdJnS~fI iili r me nj.e,j askarl s.em U3. proS:E!s in i dan kha,s,i,at:: matkinan 1m un.~,i n '[.lei ak. d~pat

d wagli n k3ln d~np.n b3Li'~k; I(}I! s:Et,1 U ru h bad3ln'i~1 u j aJ'r b e ~i3U l,agL

BadaLn 'm anus, ita. me:~II~p UTj '7'0 P elU",3_:[lI S air da.n ~ika ,a;ir i'I~~ bSlrs,ih,i sal badmlil ~~cr I eb,i h ,slep,r"' d an k~,Jrat. A,~t bers!i n b 0 I e hi m Err~lng,sang ,sJj 5t~'m, p~'mhiUiEatn bl"dan~ m etabe,lh;'m,e le~ dan me,ng,ura.n,g~fI

r is,li'k,o sre,I' 1m em ~ad[J t~d aJIk no rm'al~,

m enc.qauh bathaJn to!k:si!'K dfari p\ada. m,ereDa,k. like $ell larnn dan mlel~endahkan pe IllJ.31r'IDl' mre:nd apart ~a.nlkmta n,.

APAKAHI ~imm'iq, yang, ,parlill;lluta,mll, rerkan dunl dll~l,m a.ir? Jawapa:nnra

apk rum,it- KiD meng:en'hui ~w s,endlri man, punyaJ "k~5a_n 'J3,n,g po~Jd( ke p~~ rkesJh:a,t;.a III diseba bkan IB I en ,m'~nera~ ya-"'I kay a dl rJa:l~amlny.a~ Se~a. urnurn ~pm,i]a rn i MJIJ rn~ an d a" ~eb e n a F; 11' a men red i aeka 11 aaM mernb u,ah kan tu;b\ll~ ~el1g1!Ui miFile,rnl yMlg ,aJk~n Imen]"'g~,tkftn temJl~ memo ri da ~I I~u~d, bll.tan S I ste rn imu 11.

le tapr ,-ri,ng pa ~ 11« P efilJtl~ Ili ''rtitamni ffl dral,s.m air di~a"·fka[·· ~ieR~an k-umpLJIa,nl

yarvg lehlh beiar ,di~ngil ~ilmmin I arU:[l' ,a.ir )fang difl BJ,d am ka n ~apab~1 a an da m I,'kan .. 5eb e~ ~ m kim, b erbilc-I r-a me "lend! y~:ealm I'n I~ iI rut; aj r. ma,ri kim

'Iih a,'I:. v~ tam ira S!8mriJ, umUim~ V~lCam In

da.fl mi nen I ,&dalaH bahlri rarDc rdi. !ernU'l dla.flm m~ana rn 'png ~ilta makan"

Tub uh mem@r1~bnny;l Lln(ulK be nunzsi denpn Iria· k, jatl1 an aa, m1em1bes:lf' GI'a 11 b~ rlke mica"", s efa rm 11 arm il4.

Apatl'ila i,~ me~ibatkM 'vib1tniin~ se:r:I,ap Sa'tu m em i~'i ki pe I;B na fli De f'S!E:n;di rt S e02.PJ IItOntD·fj,,,

'"ita,mlin D lid a [a.ml :SI~SU m-c-m bantu !tlJ 113 flS,:

'Vl[tamrn A daJlam It)hal~ me'm, I me.mbaJ,n'~y anda meJlihat dalam pia',.

V~taJhlir-1' C d:rJru" ore~m~mb~"[u ;&nd; sembuh ~p'm~la 'mrced:em.

, 'Vi tain'i n II elIm la m s iI1ur-a MI t1 if~ u 'rn,lBm,lt'j:a'nttJ tIJ klu hi m e"lgt1,;u~ nka'n proitet A dan Ie nasa~

Terdapat dua f~'li1is .. ttamirlll ~Iir.u 13~lIt, ,emlk dlJn ~Irut :lj~ Apa:b:i~a I:fulia mernJamD'i'~\lmakana;M ~fI.g menpndungj vitll11~n lafKlJrt lemakt vitamin teri!ebut akJll disi~,m pan ,~ala.m 'ti au ha mak ~an

ha - ioe t _ p~r"gt an n1·en,'Uing,U1 d~m lemak lubuh ,seihi1nlgpjah -'[;ubum m'~merru~. V'i'mm L n I~r(frt ~em3ki "m en~aj:l dl dil.! am ,tub uh :QIu:nta~a, babe~p3' ilia ri h"n~ enaml bu I an (iesetertPfl j en i I' y, I elm in).

Ap&bdl ill It/ba mala. lunlu k menllurl'akann,. ~enjanlll\u:;I' Wdrrui.,1 '~ub hl:a"" me", ba . ra mlere ka Ke :bahQ)ian ..• 3In,g d:iptil!"l~U~I~ Vii _ ~~n A" (!l E dan K ~~upabn ~;i~:in.larUi[ ·em.', V'i'tamin I'arut IDlr adalah be~bam .. ,Ap@l~a a~dla m,a'lbrn mskanln yaJllg mel1iahtlunga vi&lim'·n I' rut al,. tidal! aka" ,disim'pl:~ ,da.~am "tubun sebaJliR ~er-prai~ maialui ~ hJraWl daralh_

·:_1 ~ k'rrCl .'

mlendenga 'mln m air m -"mb'3rn u

tu ~ 'u'hr :' . lis

,:_·ihati ~ _t_- . /

,

- ebany,akan ~nl r ividu

d ewasa akan keh ~ila.l1g,m

. a ntara II ~8-1 .. 81 III iter a 1 r seharl berdasarkan kepada fungsw normal tubuh.Tetapt para atlet

y~ng tingga'i ~il negara breriikl~lm panas cendsrung untu~" hi~afl Ilebih bJny.ak alr, eag~ rnereka m:1 nu'm leblh air ;adal.ah psntlng untuk menggandkan a.ir yang hUang melalul perpeluhan dan rnengatur suhu tubuh,

Tu b u h kl~'ta te~di ri dari P ~ da 55-10 p~ ra tU s al f, te'mp i hl ti da k bOr eh Imengnasilkan ail, sendirl, ja.di kita perlu rnlnurn air untuk menge'kalkan formula (.eseimbang,an tersebut ... etapi masi; I ramal Ilag~ ya.g tJ[da..~ menyedaFi mereka mengalaml dehi,rasi .. ~ni lke:rana, dahap adalah petanda dehidrasi 'yang lernah. Seb~na:rnya apabila anda berasa dahagai la sudan terlamba'l:!

Se!ti~nya, seseo rnng: yan,g dahaga menlarnb~ I mi nurnan ri ngan r~ la tldak

akan mene.gan:rikan. air yan,g hi~ang

I. artpada =ulbuh_ Soda yang. sejjuk memlang cukup nllenyega, kan namun minurnan yang m'engalildung" kafe'mn tiidak membantu menarnbahkan a'·r dalam t~blJ,h~ Ai,f" adalah penawar peny,ahlidratar1 terbaik, Se~drany.;a dehid ~si' sederhana

II

berl ak u ia mam p u mien il'~ia.s . - . enag3, dan fung,si menta I se m eningkatkan I[ana: s res, ID,ehi d rasi 'Yang ItetU k bole I Imenyebatb kan kesan yang p,

mlnurn dua kali 'Ielb~n : - da i pada ya ng d~pjerl .-: me ngh' hlJn,gkan ,clrah g3 rninum leblh kerap di 5'! .. untuk merle egaJnr deh id - . minum sekurang kuran r

g,el.a'·· sehari 3ttalJ $Ieca .. - .

setl 3J p 9. I I<g ben; ba..,,,," lG.lI corttoh, _ ndividu yang m ' m badan 6r8,.2 kg yang '-.

atau bekerja di temlpa.·

minum 7.,5 cawan ir .. jus bua dan tern hij- . seb a,g,ai ,ai r; Wlapri ba' -~ _'IdI'-,' 1dI''' l,,;&,l~"":'<

a i ko h () I! tida.k. bol e hr 11!.OI'~1""!:Iri

fflrem,p u!nya.i kesan d ' menyeb bkan and aJr.

enur _' t Raihan~ ra 'sa dar 1m ereka Imenga ._ . 1I'Ii.~1'\.,LU

- 1 • contoh kekurangan

'a;bila and -. hanya ~,'I,;~. [3 ... dua kali seharl,

Ii menjadi kering dan ~, ...... d!h retensi,

, - 111 men ebabkan ng atau kakl

- al h tanda

'ka-n s,m·b.ab ter la IIJ -I eras a ke'mlburlg

, ..... ~ ... "'IJii. m-eng,eka.llr ka n

galian, Cam untuk

'Iii dengan m~lnuml 3lfl'tarn ~ apan h ·'n,gga a a. (an da/pa:t lthae ·:SO:!iIUi· _ eta fa p e r~;a h a ~-·I a han, . eny'ebabkan

er Iud iike I u arkan

I df1n lama klbatkan rnasalah 1- ernbentukan hanya dua "eb-bkan

. -11g3tan j,an gka

. uri s u:kar mengi ra , er.L a ti an keti ka

en' - rankan IOta

,~ ... J!QJ.;\I' satu atau s,attJu -e (~ttnda,s boleh

___ ""':';;"":;.I.OiI -~1:Ii:ft5ll- "y,a ng bu kan sa~la. tan badan, tetaprj um - 'UI . 'fikiran,u

II, -' ',AGA MIA ... A ,an ,I' ,diket'ahul~ seeua pUlra:ta setlap -nd,ilvid. merne;rl 'k,an 5. ,- .. ~Ita;r lapan ,1811:a5 ,air seh~ut 'pi ta secara IPura.tL, Sesete: _z,a,hl ,orang me·merluka. . lelbih, ada ,iu'la ya1lng' k.unlnl~ Ba'la"'m;aJna~pu " a,da kalany. tu ·,ulh m.e:merJukan 'Ie.bih :airii' 'Y,erda' .at j~u,la pad. 'masa 'trlne-,-t-- - kiC;a, :memer.·· - an a,li" lebih eta-, ",3' at bh\,I'sra,~ :S,ama aida II,a mUr1llkiin d1li'sebabanl £1!iI1 e till fa -:tCf' kes" atanl'8 a a-aim' sekltarl' 'ilreta!pll seiklir,alnY,3 anda lbe'rada Ste-: erti' '_ ituasl " i lbawa '" 'feb:ih ai~r per __ . dlmlnlu-_"_::'

dan c,~' r n-b i ri t yang, dial ami ,. Ada lah dieadangk~u1 I~ndivi'du d'eflpn slmptom

in i t te ruta manya y,wn,g d ~i se r~ng' Sf! I ese m a atau lain ... lain 'virus: minurn 2-3 q:uarts a.iir sehari,

p

Tahukah anda, asld urik dalam

d.:i n:g' bob~~h mlE!ny~b~.bka.n gOtlt? ltul ah s;eba b nya" indiv I d u yaJllg m engam bi ~l protein raIl! drugi perlu rnlnum I'eb:~n

3J i r'1 D3J.ntlilJ: tu b u h m e ny~, ngld rka n a sl d II rl Ik yang: terhas i~ daJrilpa.d3 lebihm protein,

R isiko ~ a i n d I~let 't~ nggi p rote! i n

yang: bo I,eh dI i kUI ra ngkan de nga n :3J r

~ala h ~ seki raJll'lYlIl anda rJ d ak m'llngam hi I karbohldrat, rubuh akan rnernecahkan sel lemak dan mengumpu~kan bahan klrnla bertoksik dipa:~gg'i~ ~e:to·n daJa.m darah ..

Apra,bUa ksndungan keton terlalu

ba Ilyam< ~ tu bu h akan m'~'ny-i ngki :rkan nya mle! i a I u ~j U rii n i M:'eny i nllkJrkan nya. terl 3:1 U ban·yaj:< keton, be rmakna tubu h akan me m bu a,rllg tEt'rl alu banya1k aii r. J i~ ka tidak d~:"an1d~ boleh m,(%n11)'€·babkjIn anda meng-alaJmi dehldrasl dan Irw,s;~lko riema [antu nl dda k normal,

lebi In akl[i'f: sessera nl~ leb i h ba·nya k ia berpeluh .. A.pabi'13 anda bersenam, tubuh akan membebaska ·1 haba dan pehmh

akan m'engemba I~ikan su flu n ormal p1ada paras Ifi ormal, S ~wa kru p e~ U h keri rill,

tu bu h aka", Ikem,lba I ~I S ej IJ k, Tetap i s ernasa FI:~Oiil2'S lnl, anda beleh hi~,a.nl s;eh~n~ empa:t cawan air' bagul :seti,a_p [a.ml '~d(~III~, b e rsenam. Ha,!; i I nya,~, b~J.r::ry,a .. k ai r' ya.ng:

h i 1~'3,ng da rmp3 d a. tubu h ~ MiniUm le b;i h 3Ji I'" akan m elUlaantl kan kembaJ'~ a Ifll'" yang hi~la.ng. Sarna ada anda bersenarn atau bellmrJ,a, pastikan anda rninum air.

i

i

Sern b e~1 it. me rU'IP!3 ka MI kesan sa m p i,npn d!3.ripada peogambilan serat r,Mlr tinliL

la kerana, waiaupun ·bajk serat Imenye'Falp c,'E;c;a,m r da.rlllpa.d:a. usus, besa r.~ M:'n iJtm ;ai~ r' membantu mencegah $embe:~iit kepada mereka yang' m~'npmib~ I dm,et t:inggi s erat,

Apa: b i I a [l~Jlidedal.h kepada leu alba, panas su hu tubuh akan mel11ngkat s'E.ba.ga.i tlndak balas untuk Im'~ny~juk!kanl tu bill h yang: rn ana, kesan ny:a. ki La :til kan berpeluh. Iln~ beleh terladl 1t;lIr1p,a mengllra anda 3'k-tI'r atau pun t1idak. Tan:pa. WJ,en,gambiil~n ,air '13,nl: cukup, perubah an eua:ea. tH!D leh mleny!~babkan ki'ta. herd ~pa.n d Erm1(gan deh ld ras~. In i

b IU kanl!ah ,p,enga I aman -yaJl',1 i'n,li n d I~ rasa.l! s:@w~,ktu an da bercur:l~ :S,awaJfal1 b 0[,0'1

a.ir $lekiralrlrya, CU3c.a 'panas~ Tem'p~u:, kerja anda ~uga munp.in qak ~l,anls. Kalau

litul ah kea,d,a~n nya pa,st'ika:n ,anlda, ite'fl;p mle'ngam b~ I amt" a.-tau Imemyimpa ill bot,o:l~ awr' mli~num3,n~

u

Mltnrrtal~l dan eiri't hilrilt adabth [pe'fanda dehida'si" MinuJIn 1@bih ,ai'r mem,b~ntu

'cu buh .keka~ t13 rhli d rat. semi:.! Sidl, d'I'ser-raJ'l1 FHr~nya Ikj~ dan juga menglha I'ang 1m un-talh

. I

ber]umpa dQktcr~

S~iJranya andiit dilanlia .rnenlh id~p lIi~etes. berrnakna anda pSfilU

m I! I a klJ kan be bera.pa p,entJ bah an . It lam diet:: r?a~i 01 utama men:§gan'dkan mlnuman bergula de~n iT' koslongl Mem~dangtarn' anda kerap merasa daha.~" a! r kO:SOAZ merupakiln cara

erbaj wrt uk mens~ilang' n dana., dan rnemecahkan I~u kosa. Sal aln ftu b1l8.~ m;9m~ 5'dkan tUbu I~ be rf~n8S!i serQ ra n Drmat penpm'bj liar] aIr ~p'ar-(u berterus n.

Jus dan minuma_n soda· iuga

J11 ~ n,gand ungi .; i r d«n I Rimnra dik i NSJl 'sebap'~ sebahll~afl dJ,ripada 'bpef,atll~an laean gJ;as sehaj i 8ag.aiOllr.J R!rI·n I

se h ttrusny,a die I iI'kKi 11 bagi m ~'ngawa ~ pW,lingkaan ,Ra-r:3s ,I UKOS3.: oalam

dar~:h~ Di rumab, mungkin anaa Dolen rn~"~m lkin mmuru air kos-ang._ teta~i kat u saba-Ii ~nya~ anda pe-rru mernbawa bfJtol,arr, Nim~n jika at1dB'l~bill

IQ i1r~arr rn\n~map, berpeti~a (den;g@,n pemants tiruan) ia stld~h tliangg.p mlnu,mBFl rfnpn.

LJ h u·k IlU anda I?e ~ lJ b~I-Bi nlmt ng ~enga" p~ perrnd(1tTla'n rheng~nli j umba,h J u I ~h riling s'(! l:ia.r.u mxa d i ilm b i' ~, lagJpw 11' ;penptn pll,a" secant ~rl e·bi han bol:eh meny8b~bkan and meni~dj labin d;cl;tag£L