P. 1
Rasam Usmani1

Rasam Usmani1

|Views: 785|Likes:
Published by Tagor Mulia Siregar

More info:

Published by: Tagor Mulia Siregar on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2015

pdf

text

original

RASM USMANI A. Pendahuluan Alquran adalah salah satu kitab suci yang paling otentik.

Keotentikan serta orisinilitas Alquran benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Karena ia merupakan kalam Allah baik dari segi lafadz maupun dari segi maknanya. Pemeliharaan keotentikannya selain dilakukan dengan hafalan, juga dilakukan dengan tulisan. Sejak awal hingga akhir turunnya, seluruh ayat Alquran telah ditulis dan didokumentasikan oleh para penulis wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah Saw.1 Rasullullah Saw telah mengangkat para penulis wahyu Alquran dari sahabatsahabat terkemuka, seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali bin Thalib, Mu’awiyah bin Abi Sufyan, Abban bin Sa’id, Khalid bin al-Walid, Ubayy bin Ka’ab, Zaid bin Tsabit, Tsabit bin Qais, Arqam bin Ubayy, Hanzhalah bin ar-Rabi’, dan lain-lainnya. Setiap ada ayat turun, beliau memerintahkan mereka menulisnya dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah, sehingga penulisan pada lembar itu membantu penghafalan didalam hati. Disamping itu sebagian sahabat juga menuliskan Alquran yang turun itu atas kemauan mereka sendiri, tanpa diperintah oleh Rasulullah SAW. Mereka menuliskannya pada pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Setelah Rasulullah saw wafat, Abu Bakar memerintahkan agar catatan-catatan tersebut dikumpulkan dalam satu mushaf, dengan ayat-ayat dan surah-surah yang tersusun serta dituliskan dengan sangat berhati-hati dan mencakup tujuh huruf yang dengan itu Qur’an diturunkan. Dengan demikian Abu Bakar adalah orang pertama yang mengumpulkan Al-Qur’an dalam satu mushaf dengan cara seperti ini, disamping terdapat pula mushaf-mushaf pribadi pada sebagian sahabat, seperti mushaf Ali ra, Ubai
Hasanuddin AF, Anatomi Al-Quran Perbedaan dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur’an (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), h. 2.
1

1

2 . Makalah ini akan mencoba membahas usaha yang dilakukan oleh Usman untuk menyatukan umat islam pada satu bentuk bacaan yang tetap. Beliau banyak melihat perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Qur’an. Dan penduduk di setiap wilayah itu mempelajari qira’at (bacaan) dari qari yang dikirim kepada mereka. sebagian mereka merasa heran dengan adanya perbedaan qiraat ini. Para sahabat amat memprihatinkan kenyataan ini karena takut kalau-kalau perbedaan itu akan menimbulkan penyimpangan dan perubahan. Apabila mereka berkumpul di suatu pertemuan atau di suatu medan peperangan. sedang diantara mereka terdapat perbedaan dalam qiraat. Anak-anak itu akan tumbuh. tetapi masing-masing mempertahankan dan berpegang pada bacaannya. Sebagian bacaan itu bercampur dengan kesalahan. Tetapi mushaf-mushaf itu tidak ditulis dengan cara-cara diatas dan tidak pula dikerjakan dengan penuh ketelitian dan kecermatan. Mereka bersepakat untuk menyalin lembaran-lembaran yang pertama yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan umat islam pada lembaran-lembaran itu dengan bacaan tetap pada satu huruf. Penyebaran Islam bertambah dan para penghafal Alquran pun tersebar di berbagai wilayah. Usman juga memberitahukan kepada Huzaifah ra bahwa sebagian perbedaan itu pun akan terjadi pada orang-orang yang mengajarkan qiraat pada anak-anak. serta menentang setiap orang yang menyalahi bacaannya dan bahkan mereka saling mengkafirkan. Juga tidak dihimpun secara tertib yang hanya memuat ayat-ayat yang bacaannya tidak dimansuk dan secara ijma’ sebagaimana mushaf Abu Bakar. diantara orang yang ikut menyerbu kedua tempat itu ialah Huzaifah bin al-Yaman ra. yang dikenal dengan istilah Rasm Usmani. Ketika terjadi perang Armenia dan Azarbaijan dengan penduduk Iraq. Cara-cara pembacaan (qiraat) Alquran yang mereka bawakan berbeda-beda sejalan dengan perbedaan ‘huruf ‘ yang dengannya Al-Qur’an diturunkan. Melihat kenyataan demikian Huzaifah segara menghadap Usman dan melaporkan kepadanya apa yang telah dilihatnya.dan Ibn Mas’ud ra.

2 Kata rasm ini juga biasa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. 4 Ibid. Kamus Al-Munawir (Yogyakarta: t. Rasm Usmani adalah tulisan yang dinisbatkan kepada sayyidina Usman ra. dan lain-lain. At-Tibyan Fi Ulum Al-Qur’an. yarsamu. h. 2005). tidak direncanakan akan diwariskan kepada generasi sesudahnya. yaitu 1) pengumpulan dalam dada dengan cara menghafal. yang menulis Alquran yaitu Abu bakar.B.3 Telah diketahui bahwa pengumpulan Alquran pada masa Rasulullah Saw. karena umumnya dimaksudkan hanya untuk kebutuhan pribadi. Pada mulanya mushaf para sahabat berbeda antara satu dengan yang lainnya. h. 163. h. 69. 41. h. Ikhtisar Ulumul Qur’an (Jakarta: Pustaka). Usman. Ilmu Tafsir (Bandung: Pustaka Setia. 1992). Wahyu yang ditulisnya. Umar. yaitu menulis dan mengukirnya. Pengertian Rasm Usmani Rasm berasal dari kata rasama. Adapun yang dimaksud rasm dalam makalah ini adalah pola penulisan Alquran yang mengumpulkan dan membukukan dalam satu mushaf. Mereka mencatat wahyu Alquran tanpa pola penulisan standar. Istilah ini muncul setelah rampungnya penyalinan Alquran yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Usman pada tahun 25 H. namun belum terkumpul dalam satu mushaf melainkan dalam keadaan terpisah pisah. yang berarti menggambar atau melukis. Dalam proses penulisan di zaman Rasulullah Saw. 533. Jadi rasm berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. 3 2 3 . Muhammad Ali Al-Shobuni. dan lainnya untuk penulis. dan 2) pengumpulan dalam wujud tulisan. Diterjemahkan oleh Muhammad Qodirun Nur dengan Judul. dan Muawiyah Bin Abi Sofyan. memanggil para juru tulis ( kaatibul wahyi ) untuk menulis wahyu yang baru diterimanya. 69 5 Rosihan Anwar. Ali. 6 Zainal Abidin. Ali Al-Shobuni membagi kedalam dua masa tentang pengumpulan dan penulisan Alquran yaitu masa Rasulullah Saw dan masa Khulafaurrasyidin. rasman. Khalid Bin Walid.6 Ahmad Warson Munawir. dilakukan dengan dua cara. h.5 Setiap kali menerima wahyu Rasulullah SAW. satu naskah disimpan Nabi Saw. Abban Bin Said. Seluk Beluk Al-Qur’an (Jakarta: Rineka Cipta.p 1954).4 Penulisan AlQur’an pada masa Nabi adalah penyusunan surah dan ayat secara sistematis.

h. mengingat kedudukannya dalam masalah qiraat. Zaid melalui tugasnya yang berat ini dengan bersandar pada hafalan yang ada dalam hati para qari’ dan catatan yang ada pada para penulis. 4 . sebab peperangan Yamamah telah banyak membunuh para qari’. Di segi lain Umar merasa khawatir juga kalau-kalau peperangan di tempat-tempat lain akan membunuh banyak qari’ pula. yakni: 7 Ibrahim Al -Abyari. 1993). awalnya Abu Bakar menolak usulan itu dan berkeberatan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi Umar tetap membujuknya. sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar ra. terjadi peristiwa-peristiwa besar berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Dalam peperangan ini tujuh puluh qari’ (penghafal Alquran) dari para sahabat gugur. sampai akhirnya Zaid dapat menerima dengan lapang dada perintah penulisan Alquran itu. Pada mulanya Zaid menolak seperti halnya Abu Bakar sebelum itu. 69-70. Sejarah Al-Qur’an (Semarang: Dina Utama. Abu Bakar menceritakan kepadanya kekhawatiran dan usulan Umar. pemahaman dan kecerdasannya. sehingga Alquran akan hilang dan musnah. Karena itu ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. sehingga hafalannya itu sedikit mengurangi bebannya namun demikian Zaid tidaklah mencukupkan dengan hafalannya dalam menetapkan ayat yang terdapat perselisihan kecuali dengan saksi. untuk menerima usulan tersebut. Terus meneruslah Zaid meneliti Alquran dengan mengumpulkan dan menulisanya dan Zaid sendiri orang yang hafal Alquran. kemampuan dalam masalah penulisan. Peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 H melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Alquran.Pada masa khalifah Abu Bakar. kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit. lalu ia menghadap Abu Bakar dan mengajukan usul kepadanya agar mengumpulkan dan membukukan Alquran karena dikhawatirkan akan musnah.7 Begitu pula dalam melaksanakan amanah menulis Alquran tidak mengandalkan hanya hafalannya saja atau melalui pendengaranya saja akan tetapi bertitik tolak dari pada penyelidikan yang mendalam dari dua sumber. Keduanya lalu bertukar pendapat. serta kehadirannya pada pembacaan yang terakhir kali. Umar bin Khatab ra merasa sangat kuatir melihat kenyataan ini.

Al-Quran dari Masa Kemasa (Semarang: Ramadhani. 9 Munawir Khalil. Tetapi keadaan demikian bukan berarti tidak akan menyusupkan keraguan kepada generasi baru yang tidak melihat Rasulullah sehingga terjadi pembicaraan bacaan mana yang baku dan mana yang lebih baku. 8 5 . dan beliau menyimpan baik-baik hingga wafatnya. 1952). 1994). tetapi masing-masing mempertahankan dan berpegang pada bacaannya.9 Penyebaran Islam bertambah dan para penghafal Alquran pun tersebar di berbagai wilayah. Usman juga memberitahukan M. Dan pada gilirannya akan menimbulkan saling bertentangan bila terus tersiar. h. naskah itu kemudian berada ditangan Hafsah binti Umar. Bahkan akan menimbulkan permusuhan dan perbuatan dosa. Beliau banyak melihat perbedaan dalam cara-cara membaca Alquran. Terkadang sebagian mereka merasa puas. sebagian mereka merasa heran dengan adanya perbedaan qiraat ini.Quraish Shihab.8 Setelah selesai Alquran dikumpulkan dan ditulis kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Membumikan Al-Qur’an. Fitnah yang demikian ini harus segera diselesaikan. Cara-cara pembacaan (qiraat) Alquran yang mereka bawakan berbeda-beda sejalan dengan perbedaan ‘huruf ‘ yang dengannya Al-Qur’an diturunkan. Sebagian bacaan itu bercampur dengan kesalahan. 24. diantara orang yang ikut menyerbu kedua tempat itu ialah Huzaifah bin al-Yaman. Melihat kenyataan demikian Huzaifah segara menghadap Usman dan melaporkan kepadanya apa yang telah dilihatnya. karena mengetahui bahwa perbedaanperbedaan itu semuanya disandarkan kepada Rasulullah. Apabila mereka berkumpul di suatu pertemuan atau di suatu medan peperangan. ia digantikan oleh Umar Bin Khattab yang kemudian disimpannya naskah itu. Ketika terjadi perang Armenia dan Azarbaijan dengan penduduk Iraq. Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan. Sepeninggal Abu Bakar. 25. serta menentang setiap orang yang menyalahi bacaannya dan bahkan mereka saling mengkafirkan. Dan penduduk di setiap wilayah itu mempelajari qira’at (bacaan) dari qari yang dikirim kepada mereka. dan 2) sumber tulisan yang ditulis pada zaman Rasulullah Saw. Dan setelah wafatnya Umar Bin Khattab.1) sumber hafalan yang tersimpan dalam dada hati para sahabat. h.

keberadaan pecahan-pecahan tulisan Alquran dianggap tidak diperlukan lagi. 2005) h. terutama dengan suhuf yang dipegang oleh Hafshah binti Umar. beliau kemudian melakukan beberapa langkah penting sebelum kemudian mendistribusikan mushafmushaf itu ke beberapa wilayah Islam. Mereka bersepakat untuk menyalin lembaran-lembaran yang pertama yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan umat islam pada lembaran-lembaran itu dengan bacaan tetap pada satu huruf. The History of The Qur’anic Text from Revelation to Compilation. karena Alquran turun dengan logat mereka. serta memerintahkan pula agar apa yang diperselisihkan Zaid dengan ketiga orang Quraisy itu ditulis dalam bahasa Quraisy. al-A’zhamy.a. Setelah panitia penulisan mushaf Alquran yang ditunjuk dan diawasi langsung oleh Khalifah Utsman bin ‘Affan selesai menunaikan tugasnya. Para sahabat amat memprihatinkan kenyataan ini karena takut kalau-kalau perbedaan itu akan menimbulkan penyimpangan dan perubahan. Usman kemudian mengirimkan utusan kepada Hafsah untuk meminjamkan mushaf Abu Bakar yang ada padanya dan Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran itu kepadanya. Abdullah bin Az-Zubair. dia (‘Utsman) tidak melakukan apa yang ia lakukan terhadap mushaf-mushaf itu kecuali (ia melakukannya) di hadapan kami semua.” M. Dan itu sama sekali tidak mengundang keberatan para sahabat. Sebab dengan selesainya mushaf resmi tersebut.M. Ketiga orang terakhir ini adalah orang Quraisy. 10 6 . Ini dimaksudkan sebagai langkah verifikasi. ( Jakarta. Kemudian Usman memanggil Zaid bin Tsabit. Langkah-langkah penting itu adalah10 : 1. menggambarkan peristiwa itu dengan mengatakan : “Demi Allah. Anak-anak itu akan tumbuh. 2. lalu memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf. dan Abdurrahman bin Haris bin Hisyam. Gema Insani Press. Ali bin Abi Thalib r. 105 – 106. Said bin ‘As. Membakar seluruh manuskrip Alquran lain. Membacakan naskah final tersebut di hadapan para sahabat. sedang diantara mereka terdapat perbedaan dalam qiraat.kepada Huzaifah bahwa sebagian perbedaan itu pun akan terjadi pada orang-orang yang mengajarkan qiraat pada anak-anak.

Para ulama Islam sendiri berbeda pendapat tentang jumlah eksemplar mushaf yang ditulis dan disebarkan pada waktu itu. Sebagian ulama mengatakan ditulis di atas lembaran kulit rusa.Setelah melakukan dua langkah tersebut. mengabaikan ayat-ayat mansukh dan tidak diyakini dibaca kembali di masa hidup Nabi Saw. ada langkah penting lainnya yang juga tidak lupa dilakukan oleh Usman. sebab naskahnaskah mushaf ‘Utsmani tersebut hanya mengandung huruf-huruf konsonan. Ini tentu saja sangat beralasan. tanpa dibubuhi baris maupun titik. Mushaf-mushaf tersebut oleh para ahli al-Rasm kemudian diberi nama sesuai dengan kawasannya. Usman kemudian mulai melakukan pengiriman mushaf Alquran ke beberapa wilayah Islam. Ini sekaligus menegaskan bahwa pewarisan pembacaan alQur’an –yang juga berarti pewarisan al-Qur’an itu sendiri. kecuali naskah yang dikhususkan Usman untuk dirinya –yang kemudian dikenal juga dengan al-Mushaf al-Imam-. dan yang dikirim ke Syam dikenal dengan sebutan Mushaf Syamy. kesalahan baca sangat mungkin terjadi. Semua naskah itu ditulis di atas kertas. tulisannya secara maksimal 7 . yang diperuntukkan untuk Kufah dan Bashrah disebut sebagai Mushaf ‘Iraqy. bukan pada realitas rasm yang tertuang pada lembaran-lembaran mushaf belaka. tim yang diangkat oleh Usman mengikuti ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh khalifah Usman. Tanpa adanya para qari’ penuntun itu. Ketentuan itu adalah bahwa mereka menyalin ayat berdasarkan riwayat mutawatir. Dalam proses pendistribusian ini.sepenuhnya didasarkan pada proses talaqqi. Dalam kerja penyalinan Alquran. Ada yang berpendapat sebanyak 4 eksemplar dan ada juga yang berpendapat 7 eksemplar. Yaitu menyertakan seorang qari’ dari kalangan sahabat Nabi saw bersama dengan mushaf-mushaf tersebut. Naskah yang diperuntukkan untuk Madinah dan Mekkah kemudian dikenal dengan sebutan Mushaf Hijazy. Tujuannya tentu saja untuk menuntun kaum muslimin agar dapat membaca mushaf-mushaf tersebut sebagaimana diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya.

)المسلماث‬dan lainlain. sehingga mereka sebut Rasm Usman atau Rasm Usmani.)واثينه‬huruf alif terdapat setiap bentuk jama‘ shahih. b. serta huruf alif yang terdapat pada setiap bentuk jamak yang menyerupai wazan mafa_i’lu dan yang serupa dengannya. Huruf “yaa” yang terdapat pada setiap lafazh “Al-manqush yang bertanwin. Para ulama menyebut cara penulisan ini sebagai Rasm Al-Mushaf.) هانثم هو لء‬huruf alif yang terdapat (‫ )نا‬apabila diikuti oleh suatu dhamir (kata ganti).(‫ )الفنثاث( .)ياايهننا الننناس‬huruf alif yang terdapat pada ha at-tanbih ْ (peringatan) sebagaimana tercantum dalam bunyi ayat (‫ . Huruf alif yang terdapat pada (ya’ seruan) sebagaimana yang tercantum dalam bunyi ayat (‫ . seperti . Kaidah-Kaidah Rasm Usmani Rasm Usmani ditulis menurut kaidah-kaidah tulisan tertentu yang berbeda dengan kaidah tulisan imlak (Rasm Imla’i).mampu mengakomodasikan qira’at yang berbeda-beda. C. Karena cara penulisan disetujui Usman sehingga sering pula dinisbatkan kepada Usman. baik dalam keadaan rafa’ (berharakat dhammah) maupun jarr (ber-harakat Muhammad Ibnu Abdillah Al-Zarqazi. Al-Burhan Fi Ulum Al-Quran (Jilid.11 1. Para ulama merumuskan kaidah-kaidah tersebut menjadi enam istilah. Penghapusan (Al-Hadzf). 11 8 . dan menghilangkan semua tulisan sahabat yang tidak termasuk ayat Alquran. seperti ( ‫ )انجينكم‬dan (‫ . I. Para penulis dan para sahabat setuju dengan tulisan yang mereka gunakan ini. 376-403. Cairo: Maktabah Isa Al-Babi Al-Halabi Wa Syirkah. 1972). seperti penghapusan huruf-huruf sebagai berikut: 1.)النصري‬selain lafaz-lafaz yang memiliki kekecualian. seperti (‫ )مسجد( . h. baik untuk jama’ mudzakakar atau jama’ muannats.

Al-Hamzah al-Sakinah yang aslinya ditulis di atas huruf yang sesuai dengan harakat sebelumnya.)مل ءيهم( .)سأصرف‬ 4.)الحيواث‬ 9 . tengah. Aturan hamzah yang terdiri atas beberapa macam.)القربي ( . Aturan Al-Badhal (penggantian) yang terdiri atas beberapa macam aturan.)نباي المرسلين‬di dalam surah Al-Nahl).)ومن اناءي الليل( . baik di awal.(‫هيء . Penambahan (az-ziyadah). Penambahan huruf alif diakhir isim yang dijamakan atau dalam hukum yang serupa dengannya. yaitu: a. sebagaimana penambahan huruf-huruf berikut ini: a. dan kekejian (tafdhi).)إذا(.)جئنك‬ ‫))اقرأ‬ kecuali dalam kata-kata tertentu. b. seperti ungkapan (‫) اولوااللباب(. ketakutan (at-tahwil). dammah maupun kasrah.)أيوب(. seperti . Gambar alif ditulis dengan al-wawu untuk menyatakan keagungan (altafkhim).(‫الربننوا‬ ‫))الزكواث(.)با يبكم المفثننون‬ dan ungkapan (‫.)الصلواث(. baik dalam keadaan fatah. seperti ungkapan (‫ )غيرباغ ولعاد‬dan ungkapan (‫ )ولكل قوم‬dan huruf “yaa” dalam ungkapan seruan. (‫. seperti (‫ )فادارءثم‬dan (‫ )ورءيا‬maka kedua kata tersebut hurufnya dihilangkan dan hamzah ditulis menyendiri. seperti kata (.)قل ياعبادي الذين اسرفوا‬ 2.)والسماء بنيناهاباييد‬ 3. seperti kata ( ‫)أولوا(.kashrah). Al-Hamzah al-Mutaharrikah apabila berada di awal kata atau digabungkan dengan huruf tambahan. hamzah tersebut ditulis dengan alif secara pasti (mutlak). maupun akhir. ) بنوااسرائيل‬ b. seperti ungkapan: (‫ )يعباد فاثقون‬kecuali dalam ّ ungkapan (‫. Penambahan huruf “yaa’. yaitu sebagimana berikut ini: a. sebagaimana yang terdapat didalam ungkapan: ‫وايثنناءي ذي‬ ‫ .

sebagian lafaz ditulis secara bersambung dan terkadang ditulis secara terpisah. kata (‫ )أن لثعبدوا‬dalam surah Hud dan surah Yasin.)كلما‬kecuali dalam firman-Nya (‫ )كل ماردواالي الفثنة‬dan firman-Nya (‫. Studi Ulumul Qur’an: Telaah Atas Mushaf Ustmani (Bandung: Pustaka Setia.12 5. penyambungan kata (‫ )ممن‬secara mutlak. diterjemahkan oleh Taufiqurrahman dengan judul. Penyambungan kata (‫ . b. dan firman-Nya (‫ )عن من ثولي‬dalam surah al-Najm. seperti kata (‫ )رحمة‬dalam surah alBaqarah. kata (‫ )وان لثعلواعلي ال‬dalam surah al-Dukhan. Penyambungan kata (‫ . Penyambungan kata (‫ .)مما‬kecuali di dalam ungkapan (‫ )من ماملكث أيمانكم‬dalam surah al-Nisa dan al-Rum. h.(‫)عن مانهواعنه‬ d. dan lain-lain. 2003). Penyambungan kata (‫ . al-Maidah. firmanMuhammad Bin muhammad Abu Syuhbah. Al-imran. firman-Nya (‫ )أن من أسس‬dalam surah al-Taubah. Ha’ at-Ta’nis ditulis dengan huruf ta (‫ )ث‬yang berbeda dengan huruf aslinya dibeberapa tempat di dalam al-Qur’an. Penyambungan kata (‫ .)عمن‬kecuali di dalam firman-Nya (‫)ويصرفه عن من يشاء‬ dalam surah Al-Nur. dan sebagian lagi tertulis dalam satu keadaan tertentu: a. 123-124.)عما‬kecuali di dalam . Penyambungan kata (‫ )أل‬dengan harakat fatah dalam hamzah dan syiddah dalam lam dan pemisahannya yang terjadi pada sepuluh tempat. diantaranya adalah kata-kata (‫)أن لثقولوا‬ dalam surah al-A’raf. c.)أمننن‬kecuali dalam firman-Nya (‫)أمننن يكننون عليهننم وكيل‬ dalam surah al-Nisa. e. Di dalam ditulisan terkadang. Al-Madkhal Li Dirasah Al-Qur’an Al-Karim. Aturan pemisahan (al-fashl) dan penyambungan (al-washl).)من كل ماسألثموه‬ f. 12 10 . ungkapan (‫ )من مارزقناكم‬dalam surah al-Munafiqun.b.

)يخدعون(.)ملك يوم الدين(. tanpa kecuali.)أنما‬kata (‫ )أن لم‬dengan harakat dan kasrah.)المصيطر‬yang ditulis dengan huruf shad.13 C.)وماهم بسكري(. Kesimpulan 13 Ibid. ungkapan (‫ )غيبث الجب‬dalam surah yusuf: 15.)أين ما‬kata (‫ . kata (‫ .)وهم في الغرفث امنو‬semua ungkapan tersebut telah ditulis dengan ta’maftutah dan tanpa alif. dan dibaca dengan bentuk jama’ dan mufrad.)النساء(. Penyambungan kata (‫ )أنمننا‬dengan harakat fatah pada huruf hamzah secara mutlak. seperti ungkapan ( ‫ولولدفع ال الناس(.Nya (‫ .)أن لن‬kata (‫ . ungkapan (‫ )الصراط‬bagaimana pun terjadinya. (‫ .)أولسثم(. ungkapan (‫ )فكهون‬yang ditulis tanpa alif. (‫ )بصطة‬dalam surah al-A’raf: 1. tetapi dibaca dengan huruf shad atau sin.)وحرم علنني‬ ‫ . semuanya ditulis di dalam mushaf Usmani tanpa alif. kecuali dalam ungkapan (‫ )ومانرينك‬dalam surah al-Ra’du. tetapi dibaca dengan alif atau dengan menghilangkan alif. 11 . tetapi yang kita maksudkan bukan bacaan yang janggal (syaddzah). h.)سكري(. h.))قرية(.)ثفدون(. Lafadz-lafadz yang memiliki dua bacaan dan dituliskan pada salah satunya. ungkapan (‫ )مصيطر(. (‫)شمرة من أكمامها‬ dalam surah fushilat.)أن من خلقنا‬penyambungan kata (‫ )اما‬dengan harakat kasrah pada huruf hamzah dan syiddah. tetapi dibaca dengan alif atau tanpa alif. Dan lafaz-lafaz lainnya yang sewaktu-waktu ditulis secara bersambung dan sewaktu-sewaktu terpisah.)فرهن(. g.)في ما‬ 6.)لكي ل‬dan kata (‫. 128-129.)وعدنا(. seperti kata (‫ . ثظهرون‬dan ungkapan lainnya.)عقدث أيمانكم(.

Sebelum itu mushaf-mushaf itu dibaca dengan berbagai macam qiraat yang didasarkan pada tujuh huruf dengan mana Alquran diturunkan. Motif Abu Bakar adalah kekhawatiran beliau akan hilangnya Alquran karena banyaknya para penghafal Alquran yang gugur dalam peperangan yang banyak menelan korban. salah satu sekertaris penulis Alquran di zaman Rasullah. Kaidah sambung dan pisah (Washl Wa A-Fashl).Pengumpulan mushaf oleh Abu Bakar berbeda dengan pengumpulan yang dilakukan Usman dalam motif dan caranya. Sedang yang lebih dahulu mengumpulkan Alquran secara keseluruhan (lengkap) adalah Abu Bakar asSidiq. itupun atas dasar kesepakatan antara dia dengan kaum muhajirin dan anshar yang hadir dihadapannya. sampai Khalifah Usman Bin Affan keotentikan Alquran masih tetap terpelihara dan terjaga sebab. Kaidah panambahan (Al-Ziyadah) c. Kaidah hamzah (Al-Hamzah) d. Yang masyhur di kalangan orang banyak ialah bahwa pengumpul Alquran itu Usman. Serta setelah ada kekhawatiran timbulnya kemelut karena perbedaan yang terjadi karena penduduk Iraq dengan Syam dalam cara qiraat. Kaidah penggantian (Al-Badal) e. Dengan usahanya itu Usman telah berhasil menghindarkan timbulnya fitnah dan mengikis sumber perselisihan serta menjaga isi Alquran dari penambahan dan penyimpangan sepanjang zaman. Zaid Bin Tsabit tidak pernah lepas dari perannya sebagai penulis baik di zaman Abu Bakar maupun di zaman Usman bin Affan. Proses perkembangan penulisan Alquran dari zaman Rasullullah Saw. Rasm Usmani mempunyai beberapa kaida-kaidah antara lain : a. Ini membuktikan bahwa Allah selalu dan senatiasa memelihara Alquran. 12 . Kaidah buang (Al_Hadzf) b. padahal sebenarnya tidak demikian. Usman hanyalah berusaha menyatukan umat pada satu macam (wajah) qiraat. Sedang motif Usman adalah karena banyaknya perbedaan dalam cara-cara membaca Alquran yang disaksikannnya sendiri di daerah-daerah dan mereka saling menyalahkan antara satu dengan yang lain.

13 .

M.Grafindo Persada.Munawir. 2005. Jakarta: PT. Seluk Beluk Al-Qur’an. 1993. Bandung: Pusta Setia. Ulum Al-Qur’an. 1992. Bandung: Mizan. M. I. I. Yogyakarta: t. Membumikan Al-Qur’an. Ibrahim. Sejarah Al-Qur’an. Al-Abyani. Cet. Abidin. Shihab. IV. Raja Grafindo Persada. Jakarta: Pustaka. Jakarta: Rineka Cipta. Ilmu Tafsir. 2002 14 . Al-shobuni. Ihktisar Ulmul Qur’an. Anatomi Al-Qur’an Perbedaa Qiraat dan Pengaruhnya terhadap Istinmbath Hukum dalam Al-Qura’n. Rosihan.Quraish. Jakarta: PT. 1994. Zainal.tp 1954.Th. Ahmad Warson. T. At-Tibyan Fi Ulum Al-Qur’an. Cet. Abdul Wahid.DAFTAR PUSTAKA Af. Anwar. 1995. Semarang: Dina Utama. Edisi revisi. Hasanuddin. Ramli. Cet. diterjemaahkan oleh Muhammad Qodirun Nur. Muhammad Ali. Kamus Al-Munawir. Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Cet. III.

15 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->