KANDUNGAN

PELAN STRATEGIK
JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

2010-2014
04 06 07 10 12 14 15 18 20 21 25 28 29 30 31 32 33
Kata-Kata Aluan Ketua Pengarah Kastam BAB 1 - PENDAHULUAN Ringkasan Eksekutif Pengenalan dan Latar Belakang Agensi Carta Organisasi Fungsi dan Peranan Punca Kuasa Stakeholders dan Pelanggan BAB 2 - SENARIO PERSEKITARAN Isu-Isu Strategik Cabaran BAB 3 - HALATUJU STRATEGIK Visi Misi Etika Perkhidmatan Kastam Slogan Nilai Bersama

2

34 38
40

Fokus Pembangunan Pelan Strategik JKDM Model Transformasi Kastam Gagasan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Ke Arah Merealisasikan Wawasan Perdana Menteri Malaysia Yang Bertemakan “Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”.

42 44 45 48 53 56 61 66 68 72 73

Teras Strategik Pelan Tindakan • Teras Strategik 1 • Teras Strategik 2 • Teras Strategik 3 • Teras Strategik 4 • Teras Strategik 5 Elemen Penentu Kejayaan Mekanisme Pelaksanaan The Way Forward BAB 4 - PENUTUP

3

4 . Pelan Strategik ini menyediakan rangka dasar. Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) perlu bertindak secara strategik jika ingin mencapai kecemerlangan yang diharapkan oleh rakyat dan stakeholder.Kata-kata Aluan KETUA PENGARAH KASTAM Sebagai sebuah agensi pemungut hasil yang utama. hala tuju dan bidang fokus JKDM bagi melaksanakan agenda pemodenan dan transformasi sistem penyampaian perkhidmatannya bagi tempoh lima tahun bermula tahun 2010 hingga 2014. Ianya dapat direalisasikan melalui Pelan Strategik yang telah digubal oleh Jabatan.

Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia tahun 2010 hingga 2014 digubal untuk menjadi panduan kepada pihak pengurusan di peringkat ibu pejabat dan negeri serta boleh juga digunakan pada semua peringkat jabatan dalam merancang dan melaksana program-program pembangunan Jabatan untuk tempoh lima tahun. DATO’ SRI HAJI IBRAHIM BIN HAJI JAAPAR Ketua Pengarah Kastam Malaysia 5 . terarah dan sistematik serta memudahkan kawalan dan pemantauan bagi menentukan bahawa program dan aktiviti yang dirancang dapat dilaksana mengikut jangka waktu yang ditetapkan. Jentera pengurusan JKDM haruslah komited untuk melaksanakan Pelan Strategik yang digubal ini dengan merancang. Menjadi harapan saya supaya pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia tahun 2010 hingga 2014 ini dapat menyumbang kepada usaha-usaha untuk mewujudkan sebuah perkhidmatan Kastam yang bertaraf dunia menjelang tahun 2015. Pelan Strategik ini akan dikaji dari masa ke semasa sejajar dengan perubahan persekitaran dan keperluan stakeholders serta pelanggan. menguatkuasakan. menilai semula dan melakukan penambahbaikan terhadap kelemahan yang dikenalpasti. jentera pengurusan JKDM akan lebih fokus. terima kasih.Sudah sampai masanya JKDM membuat transformasi yang melibatkan pindaan Visi dan Misi supaya Visi dan Misi tersebut lebih relevan dengan perubahan semasa dan dapat membawa pencapaian JKDM sebagai sebuah organisasi berprestasi tinggi dan bertaraf dunia. Sekian. melaksana. Dengan adanya Pelan Strategik ini.

Pendahuluan 6 .

Kecemerlangan ini dapat direalisasikan melalui Pelan Strategik yang digubal oleh JKDM. Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) perlu bertindak secara strategik untuk mencapai kecemerlangan perkhidmatan yang diharapkan oleh rakyat dan stakeholders. 7 . Untuk memenuhi hasrat ini.Ringkasan Eksekutif Sebagai sebuah agensi pemungut hasil yang utama. Pelan Strategik ini menyediakan rangka dasar. JKDM membuat transformasi yang melibatkan pindaan Visi dan Misi supaya lebih relevan dengan perubahan semasa dan dapat membawa pencapaian JKDM sebagai sebuah organisasi berprestasi tinggi serta bertaraf dunia. hala tuju dan bidang fokus JKDM bagi melaksanakan agenda pemodenan dan transformasi sistem penyampaian perkhidmatannya untuk tempoh lima tahun bermula tahun 2010 hingga 2014.

Disamping itu Misi JKDM juga telah dipinda kepada Memacu Pertumbuhan Ekonomi.Visi JKDM telah dipinda kepada Menjadikan Perkhidmatan Kastam Malaysia Bertaraf Dunia Pada Tahun 2015. Misi ini dipinda supaya sesuai dengan perubahan peranan Kastam di peringkat global pada abad ke 21. Perkhidmatan Kastam bertaraf dunia bermaksud perkhidmatan yang telah mencapai taraf yang terbaik dengan melaksanakan amalanamalan terbaik yang diterima pakai di peringkat global dan sentiasa berusaha untuk menambah baik secara berterusan dengan membudayakan amalan-amalan pengurusan kualiti menyeluruh serta memberi tumpuan yang tinggi terhadap kepuasan pelanggan. Disamping itu. Memelihara Keselamatan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat Melalui Perkhidmatan Pungutan Hasil. 8 . amalan dan prosedur Kastam antarabangsa. perkhidmatan Kastam bertaraf dunia juga membawa pengertian sebagai suatu perkhidmatan yang mematuhi semua konvensyen. Fasilitasi Perdagangan Dan Perindustrian Serta Memastikan Pematuhan Undang-Undang Secara Cekap Dan Berkesan. JKDM akan terus berperanan untuk mengawal pergerakan barangan dalam perdagangan antarabangsa demi memastikan kepentingan negara terjamin disamping melindungi kutipan hasil. Perkhidmatan Kastam bertaraf dunia juga mestilah harmoni dengan konvensyen-konvensyen antarabangsa yang berkaitan dengan Kastam. daripada satu agensi pemungut hasil dan kawalan pergerakan barang kepada menyediakan fasilitasi perdagangan dan memastikan keselamatan kepentingan negara serta menyelamat hasil negara. mempunyai kerangka berkanun bagi menguatkuasakan perundangan Kastam dan mempunyai pegawai-pegawai yang pakar untuk menguatkuasakan perundangan tersebut bagi mencapai Misi JKDM.

Faham Memahami.Kerohanian) ini diterapkan sebagai budaya organisasi untuk membina nilai intrinsik jiwa warga Kastam supaya kebenaran.Saling Menghormati. Lima Teras Strategik tersebut adalah seperti berikut: • Memperkasakan Tadbir Urus Organisasi Dan Pembudayaan Nilai-nilai Murni Ke Arah Kecemerlangan Organisasi Berasaskan Konsep Satu Kastam • Memantapkan Keupayaan Dan Kapasiti Organisasi Bagi Meningkatkan Perkhidmatan • • Mempertingkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pungutan Hasil Bagi Kemakmuran Negara Memantapkan Fasilitasi Kepada Komuniti Perdagangan Dan Perindustrian bagi Meningkatkan Daya Saing Negara • Mempertingkatkan Pematuhan Undang-undang Untuk Memelihara Kepentingan Ekonomi. Understanding . Spiritual . Respect . Sosial dan Keselamatan Negara Kecekapan Sistem Penyampaian JKDM telah memperkenalkan nilai TRUST sebagai salah satu nilai bersama.Lima Teras Strategik utama telah digubal bagi membantu JKDM melaksanakan fungsi dan tugas yang dipertanggung jawabkan serta menangani isu-isu kritikal dan cabarancabaran yang akan dihadapi dalam merealisasikan Visi dan Misi yang ditetapkan. 9 . keceriaan dan kegembiraan akan sentiasa bersama sepanjang masa dalam JKDM. Nilai TRUST (Togetherness – Bersatu Hati.

Pegawai Kastam diberi tanggungjawab mengawal kutipan cukai import minuman keras dan jualan candu melalui sistem tax farming. tugas memungut cukai Kastam dikawal oleh Penghulu Bendahari.11. The Revenue Farms Enactment No. Pada zaman Kerajaan Melayu Melaka di abad ke-15. 1904. Melalui catatan dokumen perundangan Kastam yang pertama. 10 .Pengenalan dan Latar Belakang Agensi Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) ialah sebuah agensi kerajaan di bawah kawalan Kementerian Kewangan yang bertanggung jawab mengurus pelaksanaan sistem cukai tidak langsung negara.

JKDM berhadapan dengan cabaran globalisasi dan liberalisasi perdagangan. JKDM turut terikat dengan tuntutan dan standard amalan perkhidmatan yang ditetapkan oleh World Trade Organisation (WTO).Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan. DYMM SPB Yang DiPertuan Agong telah menganugerahi JKDM dengan gelaran ‘Diraja’ pada 29 Oktober 1963. Disamping kekal melaksanakan dasar-dasar percukaian negara mengikut kepentingan nasional. JKDM meneruskan tanggungjawab tradisinya itu tetapi dengan fungsi yang semakin penting sebagai pemungut hasil negara. Sebagai mengiktiraf peranan JKDM terhadap ekonomi negara. Keadaan ini berlaku kerana Malaysia yang ketika itu baru bebas dari penjajahan. Pada hari ini. amat bergantung kepada hasil-hasil cukai kastam bagi membiayai pembangunan rakyat. World Customs Organisation (WCO) serta jawatankuasa-jawatankuasa ekonomi dan perdagangan peringkat dunia yang dianggotai Malaysia. 11 .

Carta Organisasi JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JKDM) 12 .

13 .

memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Akta Cukai Jualan 1972. cukai perkhidmatan dan levi kenderaan. Adalah menjadi tanggungjawab utama JKDM untuk memastikan semua perundangan yang dikuatkuasakan dipatuhi sepenuhnya oleh pelanggan-pelanggan dan pihak yang berurusan dengannya. Akta Zon Bebas 1990 serta perundangan subsidiari berkaitan dengan akta-akta tersebut.Fungsi Dan Peranan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. JKDM memainkan peranan seperti berikut: 1. 14 . duti eksais cukai jualan. 2. Memberi Fasilitasi Kepada Sektor Perdagangan Dan Perindustrian JKDM telah memainkan peranannya dalam pemberian kemudahan dalam bentuk pelbagai insentif dan fasilitasi kepada sektor perindustrian dan perdagangan yang bertujuan untuk menjana ekonomi negara selaras dengan perubahan dasar kerajaan yang lebih mengutamakan sektor perindustrian. Memungut Hasil Negara Memungut hasil negara dalam bentuk cukai dan duti Kastam yang terdiri daripada duti import. duti eksport. Akta Eksais 1976. Akta Cukai Perkhidmatan 1975. Memastikan Pematuhan Perundangan JKDM diberi kuasa untuk melaksanakan peruntukan undang-undang di bawah Akta Kastam 1967. 3.

vi. ii. 2. 1. xi. PERKASTAMAN Akta Kastam 1967 Perundangan Subsidiari: i. Peraturan-Peraturan Kastam 1977 Peraturan. Caj Kendalian Dan Timbang) 1977 Peraturan.Punca Kuasa Punca kuasa bagi JKDM melaksanakan tugas dan tanggungjawab adalah daripada AktaAkta dan Perundangan Subsidiari yang dikuatkuasakan olehnya. ix. Perintah Duti Kastam (Kawasan Bebas Cukai Pengkalan Kubur) 1989 xiii.Peraturan Kastam (Keluaran Kelapa Sawit) (Takrif) 1984 Perintah Duti Kastam (Langkawi) 1986 Perintah Kastam (Pengecualian) (Processed Oil Products) 1988 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Barang-Barang Berasal Dari Negeri ASEAN) (Tarif Keutamaan Sama Rata) 1988 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Barang-Barang Berasal Dari Negeri ASEAN) 1988 xii. Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 15 . Perintah Duti Kastam 1996 xv. v. iv. Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Barang-Barang Berasal Dari Negeri ASEAN) (Tarif Keutamaan Sama Rata) 1995 xiv. Perintah Kastam (Pengecualian Sementara) (Processed Palm Oil) 1996 viii. x. iii. vii. Antara Akta-Akta dan Perundangan Subsidiari yang dikuatkuasakan oleh JKDM adalah seperti berikut: A.Peraturan Kastam (Kawasan-Kawasan Yang Dilarang) (Johor Bahru) 1977 Perintah Kastam (Warehouse Rent Handling and Weighing Charges) 1977 Perintah Bayaran Kastam 1977 Perintah Kastam (Sewa Gudang.

xxi. 2. xxiii. xxv. Perintah Cukai Jualan (Kadar Cukai) 1972 iv. Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 1980 v. xxiv. 1) 1998 Peraturan-Peraturan Kastam (Completely Knocked Down dan Completely Built Up) (Takrif No. xviii.xvi. xxvi. xvii. Peraturan-Peraturan Kastam (Completely Knocked Down dan Completely Built Up) (Takrif No. Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) (Kawasan Bebas Cukai) Pengkalan Kubur) 1989 vii. CUKAI DALAM NEGERI CUKAI JUALAN 1. xxii. 1. 2) 1998 Peraturan-Peraturan Kastam (Kaedah Penilaian) 1999 Perintah Takrif Nilai (Labuan) 1999 Perintah Takrif Nilai (Langkawi) 1999 Perintah Kastam (Sekatan Pergerakan) 2000 Perintah Duti Kastam (Tioman) 2004 Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Berasal Dari Negeri ASEAN) (Tatanama Tarif Berharmonis ASEAN dan Tarif Keutamaan Samarata) 2004 Perintah Kastam (Nilai-Nilai) (Isi Kelapa Sawit) (Kerjasama Ekonomi Komprehensif antara ASEAN dan China) 2005 Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2008 Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2008 B. Akta Cukai Perkhidmatan 1975 Perundangan Subsidiari: i. Peraturan-Peraturan Cukai Jualan 1972 ii. Perintah Cukai Jualan (Pengecualian Dari Pelesenan) 1972 iii. Perintah Duti Cukai Jualan (Tioman) 2004 2. xix. 2. xx. Akta Cukai Jualan 1972 Perundangan Subsidiari: i. Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan 1975 ii. Perintah Cukai Perkhidmatan (Kadar-Kadar Cukai) 2000 16 . CUKAI PERKHIDMATAN 1. Perintah Cukai Jualan (Petroleum) (Bayaran) 1999 viii. Perintah Cukai Jualan (Kadar-Kadar Cukai) 1988 vi.

2. Akta Eksais 1976 Perundangan Subsidiari: i. Perintah Duti Eksais (Penjualan Liquor Yang Memabukkan Oleh Ahli Kimia) 1977 ix. Peraturan-Peraturan Eksais (Lembaga Pelesenan) 1977 iii. 2. Peraturan-Peraturan Eksais 1977 vii. Peraturan-Peraturan Eksais 1977 ii. Perintah Zon Bebas (Pengendalian Barang Dan Perkhidmatan) 1988 ii. Perintah Duti Eksais (Partial Exemption) No. Peraturan-Peraturan Zon Bebas 1991 17 . Akta Zon Bebas 1990 Perundangan Subsidiari: i.3. Perintah Duti Eksais (Partial Exemption) (Labuan & Langkawi) (Revocation) 1999 xv. Perintah Duti Eksais 1991 xii. Peraturan-Peraturan Eksais (Penjualan Liquor Yang Memabukkan) 1977 iv. Perintah Duti Eksais (Tioman) 2004 C. Peraturan-Peraturan Eksais (Membotol dan Memindah Liquor Yang Memabukkan) 1977 v. 2 (Revocation) 1999 xiv. ZON BEBAS 1. EKSAIS 1. Perintah Duti Eksais (Pengecualian) 1977 viii. Perintah Duti Eksais (Partial Exemption) (Revocation) 1999 xiii. Peraturan-Peraturan Eksais (Kawalan Todi dan Kedai-Kedai Todi) 1977 vi. Perintah Duti Eksais (Pengecualian Daripada Perlesenan) 1984 xi. Perintah Duti Eksais (Tarikbalik Duti) 1981 x.

JKDM JKDM JKDM 18 Stakeholders & Pelanggan .

19 .

Senario Persekitaran 20 .

JKDM akan terus berperanan untuk mengawal pergerakan barangan dalam perdagangan antarabangsa demi memastikan kepentingan negara terjamin disamping melindungi kutipan hasil.Isu-Isu Strategik Melalui analisis senario persekitaran beberapa isu-isu strategik telah dikenalpasti seperti berikut: Pelaksanaan Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam Pihak Kerajaan merancang untuk membangunkan satu Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam bagi tempoh 2010 hingga 2014 supaya pada tahun 2015. JKDM juga menyediakan gagasan yang bertemakan “Satu Kastam. 21 . Pencapaian Diutamakan”. perkhidmatan awam Malaysia akan menjadi antara lima agensi perkhidmatan awam terbaik di dunia. Rakyat Didahulukan. daripada satu agensi pemungut hasil dan kawalan pergerakkan barang kepada menyediakan fasilitasi perdagangan dan memastikan keselamatan kepentingan negara serta menyelamat hasil negara. Peranan Kastam Di Abad Ke 21 Perubahan peranan Kastam di peringkat global pada abad ke 21. Agensi-agensi perkhidmatan awam di Malaysia akan melaksanakan Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam ini untuk mencapai tujuan di atas.A. Gagasan ini akan dilaksanakan melalui Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia tahun 2010 hingga 2014. Gagasan Malaysia Y. Pencapaian Diutamakan”.B Perdana Menteri Malaysia telah mencetuskan idea gagasan Malaysia yang bertemakan “Satu Malaysia. Bagi merealisasikan gagasan ini. Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan.

barangan berbahaya. Jenayah terancang beroperasi melalui rangkaian perdagangan dan terlibat dalam aktiviti haram seperti mengelak duti/cukai. penyeludupan dadah. penyeludupan. Disamping itu terdapat desakan dari pihak peniaga untuk melindungi daripada ketidakadilan dalam amalan perdagangan antarabangsa. Terdapat banyak perkembangan perjanjian perdagangan serantau. Layanan keutamaan dalam perdagangan adalah mengikut prinsip Rule of Origin yang kompleks. 22 . Perubahan Model Dan Keperluan Perniagaan Terkini Konsep just in time distribution yang memerlukan kaedah-kaedah lebih inovatif dalam penghantaran dagangan melepasi sempadan menggunakan multimodal transport menyebabkan tekanan dalam rangkaian bekalan dagangan. penggubahan wang haram (Money Laundering) dan perdagangan barangan tiruan. pengikraran rendah. Peningkatan Ancaman Keselamatan Dan Jenayah Terancang Rangkaian bekalan perdagangan mudah dieksploitasi oleh kumpulan pengganas.Peningkatan Jumlah Perdagangan Dan Kepelbagaian (Complexity) Perdagangan Antarabangsa Perdagangan antarabangsa telah meningkat lebih daripada 8% pada tahun 2006. frod tempat asal. barangan larangan. frod melepasi sempadan. kesalahan penjenisan dan perlanggaran harta intelek. Gangguan daripada kumpulan pengganas kepada rangkaian bekalan boleh menyebabkan perdagangan antarabangsa terhenti/tergendala.

Peningkatan Dalam Frod Hasil Terdapat peningkatan ancaman berkaitan dalam perlarian dan pengelakkan duti/cukai. Krisis Ekonomi Dunia Krisis ekonomi dunia telah menyebabkan keadaan ekonomi global menjadi tidak menentu (uncertainty). Keadaan ini telah memberi kesan kepada sektor perindustrian dan perkhidmatan negara. Desakan Daripada Masyarakat Masyarakat dunia menganggap penyeludupan barangan terutama barang larangan dan merbahaya seperti senjata api dan narkotik melepasi sempadan adalah satu ancaman yang serius. 23 .6%. Pertumbuhan ekonomi negara telah menguncup iaitu KDNK pada suku tahun pertama 2009 adalah -6.Pendekatan Baru Dalam Kawalan Sempadan Banyak kaedah baru diperkenalkan dalam pengurusan pergerakan perdagangan melepasi sempadan seperti WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade dan lain-lain inisiatif seperti Megaport Initiative dan Container Security Initiative.2% berbanding 2008 sebanyak 4. Jangkaharap masyarakat memastikan dagangan memenuhi piawaian kualiti dan keselamatan. Kemerosotan ini telah memberi impak kepada penurunan pungutan hasil JKDM. Corak Perdagangan Baru Dianggarkan lebih daripada 50% perdagangan dunia melibatkan pihak-pihak yang berhubungan. Masyarakat juga mengambil berat ancaman kepada kesihatan masyarakat dan alam sekitar.

Asean Free Trade Agreement (AFTA)/ Free Trade Agreement (FTA) dan sebagainya telah mewujudkan liberalisasi perdagangan yang menyebabkan daya saing perdagangan dunia tidak terbatas. negara tempat asal dan sebagainya. kuantiti. Keadaan ini akan mengurangkan pungutan hasil negara khususnya kadar duti import akan berkurangan di bawah AFTA/FTA. kod penjenisan. Begitu juga barang-barang yang diimport juga perlu menjalani pemeriksaan rapi. Peranan JKDM adalah untuk memastikan dan mengesahkan pengikraran import hendaklah tepat dan betul dari segi nilai. Politik Dan Sosial Dunia masih dibayangi oleh peristiwa 11 September 2001 iaitu setiap barangan yang akan dieksport ke negara-negara besar seperti Amerika Syarikat diwajibkan melalui pemeriksaan yang lebih ketat. Dengan pengurangan kadar duti import menyebabkan barangan import akan menjadi lebih murah dan bersaing dengan barangan keluaran tempatan.Perdagangan Antarabangsa Perjanjian perdagangan antarabangsa seperti WTO. 24 . JKDM perlu memainkan peranan bagi memastikan pelaksanaan perjanjian itu dilakukan dengan betul supaya tidak menjejaskan aliran perdagangan yang sah.

JKDM perlu mendukung aspirasi kerajaan ke arah menjadikan gagasan “Satu Malaysia. Pencapaian Diutamakan” dengan merealisasikan gagasan JKDM yang bertemakan “Satu Kastam. sosial dan budaya masyarakat. 2. ekonomi. Tuntutan ini selaras dengan keperluan untuk menjadikan perkhidmatan Kastam sebagai perkhidmatan yang terbaik di dunia. Pelanggan sentiasa menuntut tahap perkhidmatan Kastam yang cekap. 4. Globalisasi merupakan cabaran utama negara. Rakyat Didahulukan. tepat dan responsif. 25 . Pelbagai idea dan trend sentuhan arus globalisasi dan dunia tanpa sempadan telah memberi kesan kepada suasana politik. Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan.Cabaran Cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh JKDM bagi tempoh lima tahun akan datang berdasarkan senario persekitaran di atas adalah seperti berikut: 1. Pencapaian Diutamakan”. Mereka mengharapkan perkhidmatan JKDM disediakan dengan lebih mudah dan telus tanpa memerlukan mereka hadir untuk berurusan dengannya. Ekonomi dunia kini dipengaruhi oleh elemen-elemen penggerak utama seperti penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang meluas dan disokong oleh infrastruktur yang mantap. aliran modal yang besar serta gerakan liberalisasi tarif dan perdagangan. 3. JKDM perlu memenuhi dan mematuhi standard-standard global serta amalan-amalan terbaik yang bersifat world class yang perlu dijadikan asas kepada penyampaian perkhidmatan Kastam yang berkualiti tinggi selaras dengan “Peranan Kastam di Abad ke 21”.

efisen. Kekurangan pegawai yang cekap dan peralatan yang terhad boleh mengganggu proses pelepasan dan fasilitasi perdagangan. komited dan menggunakan peralatan-peralatan berteknologi tinggi. 26 . Asia Pacific Economic Community (APEC) dan Asean Economic Community (AEC). WCO. 7. Pelanggan sentiasa menuntut perkhidmatan Kastam yang lebih mudah.5. Pelaksanaan konsep “Satu Kastam” membolehkan JKDM memenuhi tuntutan dan harapan pelanggan. Cabaran Kastam menjadi lebih ketara dengan adanya standard-standard yang ditetapkan oleh organisasi antarabangsa seperti WTO. Persaingan di kalangan negara-negara dunia semakin sengit bagi mendapatkan pengiktirafan antarabangsa. cekap. Untuk memastikan pelepasan dagangan yang cekap. JKDM perlu mempunyai pegawai yang dedikasi. Penyeragaman proses dan prosedur perkastaman perlu dilaksanakan. Kekangan modal insan dan peralatan merupakan satu halangan bagi JKDM untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cekap dan berkesan. 6. seragam. cepat dan responsif. Daya saing negara dinilai dari segi kemampuannya untuk menarik masuk pelaburan dan perdagangan berbanding dengan negara-negara lain khususnya negara-negara rantau Asean.

11. Masyarakat mengharapkan JKDM memastikan fasilitasi perdagangan dinikmati oleh hanya peniaga-peniaga yang jujur supaya dapat mempercepatkan pelepasan perdagangan dengan secara tidak langsung dapat mengelakkan kebocoran hasil negara. 27 . prosedur dan memperkemaskan perundangan mengikut perkembangan semasa selaras dengan amalan perkastaman antarabangsa. 9. kewangan dan logistik yang mencukupi serta pengurusan tenaga manusia. Masyarakat Malaysia menganggap penyeludupan barangan merupakan satu ancaman kepada perniagaan yang sah. kewangan aset dan harta modal dengan cekap dan berkesan. Keperluan untuk sentiasa mempermudahkan sistem. Keperluan untuk menjamin keberkesanan pungutan hasil dan fasilitasi perdagangan dengan aktiviti penguatkuasaan serta kawalan penyelewengan tanpa mengganggu transaksi perdagangan yang sah. Desakan rakyat dan stakeholders yang berkehendakkan JKDM memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan cemerlang. Keperluan untuk mendapatkan sumber tenaga manusia. 10.8. 12. Keperluan untuk meningkatkan pungutan hasil Jabatan berasaskan peratus kenaikan yang telah ditetapkan.

Halatuju Strategik 28 .

Perkhidmatan Kastam bertaraf dunia juga mestilah harmoni dengan konvensyenkonvensyen antarabangsa yang berkaitan dengan Kastam.VISI M Menjadikan Perkhidmatan Kastam Malaysia Bertaraf Dunia Pada Tahun 2015 B Perkhidmatan Kastam bertaraf dunia bermaksud perkhidmatan yang telah mencapai taraf yang terbaik dengan melaksanakan amalan-amalan terbaik yang diterima pakai di peringkat global dan sentiasa berusaha untuk menambah baik secara berterusan dengan membudayakan amalan-amalan pengurusan kualiti menyeluruh serta memberi tumpuan yang tinggi terhadap kepuasan pelanggan. perkhidmatan Kastam bertaraf dunia juga membawa pengertian sebagai suatu perkhidmatan yang mematuhi semua konvensyen. Disamping itu. amalan dan prosedur Kastam antarabangsa. mempunyai kerangka berkanun bagi menguatkuasakan perundangan Kastam dan mempunyai pegawaipegawai yang pakar untuk menguatkuasakan perundangan tersebut bagi mencapai Misi JKDM. 29 .

Memungut hasil negara masih lagi merupakan tugas terpenting JKDM berbanding dua tugas yang lain.MISI Memacu Pertumbuhan Ekonomi. Begitulah juga peranan dalam aspek pematuhan perundangan yang seharusnya boleh memberi sokongan ke arah memperkuatkan tugas JKDM sebagai pemungut hasil. Fasilitasi perkastaman hanyalah diberikan kepada pihak yang layak sahaja dan syarikat yang mendapat fasilitasi atau pengecualian pula perlu dikawal bagai memastikan mereka memenuhi syarat pengecualian atau fasilitasi supaya hasil tidak hilang. R Fasilitasi Perdagangan Dan Perindustrian Serta F Memastikan Pematuhan Undang-Undang M Secara Cekap Dan Berkesan Memungut hasil negara. 30 . Tugas lain seperti memberi fasilitasi perkastaman dan memastikan pematuhan perundangan adalah merupakan elemen-elemen penyokong ke arah memperkemas dan memperteguhkan lagi tanggungjawab JKDM sebagai pemungut hasil negara. memberi fasilitasi perkastaman dan memastikan pematuhan perundangan adalah merupakan core business JKDM. Ketiga-tiga core business JKDM yang utama ini perlu dilaksanakan dengan cekap dan berkesan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Selain itu syarikat yang mendapat pengecualian akan menghasilkan produk yang kompetitif dan apabila produk ini dipasarkan. cukai akan dipungut oleh JKDM. Memelihara Keselamatan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat Melalui Perkhidmatan Pungutan Hasil.

Jabatan dan negara serta merasa bangga di atas segala tanggungjawab yang diamanahkan. DEDIKASI • DEDIKASI dalam memberi perkhidmatan dengan menggunakan sepenuh daya. sabar dan tenang menghadapi cabaran serta sentiasa berusaha menguasai pengaruh sentimen prasangka dan hasad dengki. • DEDIKASI dalam mencari kemajuan dan berusaha ke arah perubahan yang baik untuk kepentingan kerjaya dan perkhidmatan. 31 . yakin. kerjasama dan semangat kekitaan espirit de corps di kalangan semua pegawai dan kakitangan. • IKHLAS berkhidmat kepada masyarakat. IKHLAS • IKHLAS memberi kerjasama dan saling membantu dalam perkara-perkara yang baik dan berfaedah. tenaga dan kesempatan ke arah melaksana dan menyempurnakan segala tanggungjawab. tidak menyeleweng.ETIKA PERKHIDMATAN KASTAM • Amanah • Berkhidmat • Ikhlas • Dedikasi AMANAH BERKHIDMAT • AMANAH berkhidmat kepada masyarakat. • IKHLAS memberi dan menerima teguran yang baik serta bersedia mengakui kelemahan yang ada di samping berusaha untuk mengatasinya. perpaduan. dalam segala tindakan dan keputusan serta menjauhkan diri dari sikap negatif yang merugikan. menyalahgunakan kuasa dan pecah amanah. Jabatan dan negara dengan bertanggungjawab dan jujur. • AMANAH dan tegas menegakkan kebenaran dan keadilan berlandaskan undang-undang dan peraturan. • AMANAH di dalam berusaha membangunkan kemajuan diri dan perkhidmatan melalui penghayatan nilai-nilai ilmiah yang praktikal. • DEDIKASI memimpin melalui teladan dan amalan yang luhur ke arah memupuk persefahaman.

“Anda” bukan sahaja bermaksud pelanggan luaran tetapi juga pelanggan dalaman dan stakeholders. Di samping itu JKDM juga perlu memenuhi kehendak stakeholders dalam melaksanakan perkhidmatan yang diberi kepada pelanggan. Pelanggan JKDM bukan sahaja melibatkan pelanggan luaran tetapi juga pelanggan dalaman iaitu warga Jabatan. Jika ini berjaya dicapai. JKDM mestilah berjaya menangani seberapa boleh isu atau masalah yang membelenggui pelanggan.SLOGAN Anda Ceria Kami Gembira Sesungguhnya pelanggan menghargai organisasi yang menyediakan perkhidmatan berkualiti dan cemerlang. sudah tentulah matlamat utama JKDM di dalam menyumbang pungutan hasil yang tinggi kepada negara berjaya dicapai dan semua pihak akan merasa gembira kerana mereka telah memberikan sumbangan secara bersama. Untuk melahirkan pelanggan yang ceria. 32 .

ikhlas. keceriaan dan kegembiraan akan sentiasa bersama sepanjang masa memakmur dan membahagiakan JKDM. Nilai ini seharusnya menjadi asas di dalam hubungan kerja seharian. berjalan secara berterusan (continuous improvement) dan melibatkan semua aspek dalam organisasi (Total Perspective).TRUST TOGETHERNESS . Totality .SALING MENGHORMATI UNDERSTANDING . saling mempercayai antara satu sama lain dan kecintaan yang tinggi terhadap organisasi dan warganya. seimbang dan teratur. Pengurusan secara menyeluruh yang diamalkan akan melahirkan budaya organisasi yang cemerlang. Respect .FAHAM MEMAHAMI SPIRITUAL . berorientasikan pelanggan (customer centric). Maksud TRUST dijelaskan seperti berikut: Togetherness – Bersatu Hati Bersatu hati dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan mengutamakan kerja secara berpasukan. majikan dan pelanggan.Faham Memahami Faham memahami secara jujur dan ikhlas supaya dapat mengurustadbirkan organisasi dengan penuh tanggungjawab dan diredhai Allah S.W. Spiritual .Saling Menghormati Saling menghormati diantara satu sama lain tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Bersama-sama mengembeling tenaga untuk memberikan perkhidmatan yang boleh memberikan kepuasan kepada semua pihak sama ada pihak pekerja.Kerohanian Kerohanian jiwa yang luhur berlandaskan sifat-sifat jujur.Menyeluruh Menyeluruh atau holistik adalah suatu pendekatan dalam menguruskan sesuatu secara menyeluruh. Nilai TRUST ini diterapkan sebagai budaya organisasi untuk membina nilai intrinsik jiwa warga Kastam supaya kebenaran.BERSATU HATI RESPECT . Understanding .T.MENYELURUH JKDM telah memperkenalkan nilai TRUST sebagai salah satu nilai bersama. 33 .KEROHANIAN TOTALITY . sama ada sesama warga mahupun stakeholders dan pelanggan JKDM.

Fokus Pembangunan Pelan Strategik JKDM
Adalah menjadi harapan Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam supaya agenda utama Pembangunan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)

hendaklah berdasarkan kepada pembaharuan budaya kerja, perubahan budaya kerja, modal bekerja

mempertingkatkan insan, membentuk

pembangunan kepuasan

di kalangan warga kastam dan pentadbiran JKDM dilaksanakan dengan cekap dan penuh integriti. Program-program pembangunan

JKDM hendaklah selari dengan wawasan, aspirasi dan misi negara.

34

Untuk mencapai hasrat diatas, tiga (3) fokus pembangunan telah dikenalpasti iaitu Pembangunan Insan, Pembangunan Sistem dan Pembangunan Output/Outcome. Dalam konteks penyediaan Pelan Strategik JKDM ini, penjelasan kepada aspek pembangunan Insan, Sistem dan Output/Outcome adalah seperti berikut : Pembangunan Insan i) Insan bermaksud manusia, iaitu sumber yang paling penting dalam sesebuah organisasi disamping sumber-sumber lain seperti mesin dan peralatan, kewangan, sistem dan prosedur kerja. Manusia adalah penggerak organisasi dan menentukan kejayaan pencapaian visi, misi matlamat dan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan; ii) Stakeholders dan pelanggan-pelanggan JKDM mempunyai jangkaharap yang tinggi ke atas prestasi keseluruhan JKDM khususnya prestasi sistem penyampaian perkhidmatan. Oleh itu bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan, JKDM memerlukan pegawai-pegawai yang berpengetahuan, berintegriti, pakar, inovatif dan proaktif disamping dapat memastikan JKDM mencapai Visi dan Misinya; iii) JKDM perlu mempunyai program pembangunan insan yang lebih seimbang, terancang dan berterusan untuk melahirkan warga yang berwibawa, berpengetahuan, berketerampilan dan mempunyai sikap yang positif dalam menjalankan tugas-tugas serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan global. Program Pembangunan Insan yang dirancang hendaklah memenuhi kepuasan warga JKDM dalam semua aspek seperti pengagihan tugas, penempatan, kenaikan pangkat, pembangunan kerjaya, peluang latihan, kelengkapan fizikal, pengiktirafan, jaminan kebajikan dan keselamatan.

35

iv)

JKDM mengharapkan insan yang dibangunkan berupaya memberikan perkhidmatan yang berkualiti bagi memenuhi kehendak pelanggan dan stakeholders serta selari dengan trend perdagangan dan keselamatan global. Insan yang dibangunkan diharapkan juga memiliki tahap integriti melangkaui pematuhan serta berupaya menterjemahkan peranan Kastam di abad ke 21. Secara ideal insan tersebut memiliki sifat insan kamil (sidiq, amanah, tabligh, fatonah).

Pembangunan Sistem i) Perkataan sistem adalah daripada perkataan latin iaitu systema bermaksud satu set entiti yang saling berinteraksi dan bantu membantu membentuk suatu integrasi keseluruhan. Sistem dari aspek pengurusan boleh didefinasikan sebagai satu kumpulan yang terdiri daripada dasar-dasar, prosedur, kaedah, pekerja, mesin atau lojistik dan lain-lain ii) elemen yang berinteraksi serta membolehkan organisasi mencapai matlamatnya. Dalam konteks JKDM sistem yang dimaksudkan di sini boleh dikaitkan dengan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan dan stakeholder. Pelanggan-pelanggan JKDM memerlukan perkhidmatan yang cekap untuk memudahkan urusan mereka. Adalah menjadi cabaran kepada JKDM untuk memperbaiki dan menambahbaik mutu perkhidmatan kepada pelanggan. Aspek-aspek sistem seperti perundangan, prosedur, proses kerja, peralatan dan mesin serta teknologi perlu dikaji semula bagi mengurangkan karenah birokrasi. iii) Melalui pembangunan sistem JKDM akan muncul sebagai sebuah organisasi yang memiliki amalan pengurusan organisasi yang diiktiraf dunia serta relevan dengan tuntutan pelanggan, rakyat, negara dan masyarakat global. Mutu sistem perkhidmatan JKDM akhirnya boleh menjadi rujukan dan benchmarking negara lain di peringkat global.

36

Output proses adalah seperti kertas-kertas siasatan. output/outcome yang dihasilkan hendaklah sentiasa melebihi daripada yang ditetapkan sama ada dari segi kualiti dan juga keberkesanannya. rakyat. Output organisasi atau outcome adalah seperti jumlah pungutan hasil. Output/outcome perkhidmatan Kastam diharapkan dapat melangkaui standard kehendak pelanggan. negara dan masyarakat global. Output organisasi atau outcome adalah output akhir iaitu merupakan kesan/impak daripada proses-proses yang dilakukan manakala output proses adalah dihasilkan daripada tindakantindakan yang dilakukan dalam proses berkenaan. tahap kepuasan pelanggan dan persepsi masyarakat terhadap JKDM.Pembangunan Output/Outcome i) Output terbahagi kepada dua iaitu ouput organisasi dan output proses. laporan pasca audit dan sebagainya. Dalam konteks pembangunan output/outcome. 37 . laporan ii) pemeriksaan akaun. stakeholders.

Model Transformasi Kastam VISI VISI MISI INSAN Memantapkan Keupayaan Dan Kapasiti Organisasi Bagi Meningkatkan Kecekapan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Memperkasakan Tadbir Urus Organisasi Dan Pembudayaan Nilai-nilai Murni Ke Arah Kecemerlangan Organisasi MISI FOKUS SISTEM Mempertingkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pungutan Hasil Bagi Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara OUTPUT/ OUTCOME Memantapkan Fasilitasi Kepada Komuniti Perdagangan Dan Perindustrian Bagi Meningkatkan Daya Saing Negara Mempertingkatkan Pematuhan Undang-undang Untuk Memelihara Kepentingan Ekonomi. Sosial Dan Keselamatan Negara TERAS STRATEGIK NILAI BERSAMA TOGETHERNESS RESPECT UNDERSTANDING SPIRITUAL TOTALITY JKDM 38 .

39 . Model ini berbentuk sebuah rumah yang mempunyai lima tiang teras iaitu teras strategik dan menumpukan kepada tiga fokus iaitu Insan. Sistem dan Output/Outcome ini ditunjangi oleh nilai bersama TRUST iaitu Togetherness (bersatu hati). Model ini menekankan konsep bahawa melalui tindakan-tindakan atau program program pembangunan insan yang cemerlang atau kamil dan sistem yang mantap serta terkini akan menghasilkan output/outcome yang berkualiti tinggi dan memenuhi standard yang ditetapkan bagi mencapai Misi dan Visi JKDM berdasarkan lima teras strategik yang dinyatakan di atas. Tindakantindakan/program-program yang dirancang dalam Pelan Strategik adalah untuk mencapai tiga fokus ini. Respect (saling menghormati).Model pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia Tahun 2010 hingga 2014 adalah seperti gambarajah di atas. Understanding (faham memahami). keceriaan dan kegembiraan sentiasa berada bersama sepanjang masa dalam JKDM. Sistem dan Output/Outcome yang melambangkan Pembangunan Insan. Model ini dinamakan Model Transformasi Kastam. Pembangunan Insan. Pembangunan Sistem dan Pembangunan Output/Outcome. kebenaran. Spiritual (kerohanian jiwa) dan Totality (menyeluruh). Nilai TRUST boleh membina nilai intrinsik di dalam jiwa warga JKDM dan jika nilai ini dapat berdiri teguh di dalam kepimpinan.

Konsep Satu Kastam adalah bermaksud bahawa JKDM sebagai sebuah organisasi yang warganya mempunyai satu matlamat. Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan. akauntabiliti. Rakyat Didahulukan. Disamping itu. pelaksanaan tindakan dan keputusan di peringkat Ibu Pejabat. iii. Konsep Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan bermaksud penyampaian perkhidmatan yang mengutamakan pelanggan dan stakeholders. Pencapaian Diutamakan” dalam konteks Jabatan Kastam Diraja Malaysia melalui “Satu Kastam. keseragaman prosedur. Pencapaian Diutamakan” Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) telah merealisasikan gagasan. Pencapaian Diutamakan” dalam konteks JKDM seperti berikut: i. dilaksanakan dengan penuh komitmen. Pencapaian Diutamakan”. masa. Rakyat Didahulukan sebagai Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan. Konsep Satu Kastam juga menunjukkan perkhidmatan Kastam secara total diterjemahkan sebagai sebuah organisasi yang tidak berbentuk compartmentalisation yang mengutamakan semangat kekitaan (sense of belonging) dan kebersamaan (togetherness). nilai. setia. budaya korporat yang mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama. mendahulukan pelanggan dan stakeholder serta menghasilkan output dan outcome dengan memberi penekanan kepada outcome. cepat dan profesional serta mampu memberi kepuasan rakyat dengan mengimbangkan keperluan rakyat dan stakeholders. mudah. negeri dan stesen bagi mencapai ciri perkhidmatan bertaraf lima bintang dan aduan sifar adalah diutamakan. berkebolehan. Di bawah konsep ini juga JKDM memberi perkhidmatan perkastaman yang telus. responsif dan berdedikasi. sumber dan karenah birokrasi. hasrat dan harapan YAB Perdana Menteri Malaysia melalui ucapan yang bertemakan “Satu Malaysia. Gagasan ini bertujuan untuk mewujudkan wawasan “Satu Malaysia. Pencapaian Diutamakan sebagai Pencapaian Diutamakan dalam perkhidmatan JKDM. Rakyat Didahulukan. Lima (5) teras strategik yang digubal dalam Pelan Strategik ini adalah untuk mewujudkan satu keseragaman budaya. tenaga. Konsep Pencapaian Diutamakan bermakna perkhidmatan yang ditawarkan oleh JKDM berupaya menjana kepuasan kepada pelanggan dari aspek Output dan Outcome yang holistik serta standard yang ditetapkan dari segi penjimatan kos. Rakyat Didahulukan. berintegriti. prosedur dan inovasi ke arah pencapaian Satu Kastam. Satu Malaysia sebagai Satu Kastam (Satu Perkhidmatan Kastam Secara Total) ii. 40 .Gagasan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Ke Arah Merealisasikan Wawasan Perdana Menteri Malaysia Yang Bertemakan “Satu Malaysia.

41 .

Lima Teras Strategik tersebut adalah seperti berikut: 42 .Teras Strategik Lima Teras Strategik utama telah dikenalpasti bagi membantu JKDM melaksanakan fungsi dan tugas yang dipertanggungjawabkan serta menangani isu-isu kritikal dan cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam merealisasikan Visi dan Misi yang ditetapkan.

Sosial dan Keselamatan Negara 43 .1 2 3 4 5 Memperkasakan Tadbir U Urus Organisasi Dan Pembudayaan Nilai-nilai Murni Ke Arah Kecemerlangan Organisasi Berasaskan K Konsep Satu Kastam aa Memantapkan Keupaya Dan Kapasiti Keupayaan O Organisasi B i M i k i i Bagi Mening Meningkatkan Kecekapan Sistem Perkhidm Penyampaian Perkhidmatan e Mempertingkatkan Kece Kecekapan Dan Keberkesanan Pungutan Hasil Bagi Ke Kemakmuran Negara i Memantapkan Fasilitasi Kepada Komuniti Perdagangan Dan Meni Perindustrian bagi Meningkatkan Daya Saing Negara m Mempertingkatkan Pem Pematuhan Undang-undang Untuk Kepentinga a Memelihara Kepentingan Ekonomi.

PELAN TINDAKAN 44 .

TERAS STRATEGIK 1: Memperkasakan Tadbir Urus Organisasi Dan Pembudayaan Nilai-Nilai Murni Ke Arah Kecemerlangan Organisasi Berasaskan Konsep Satu Kastam 45 .

Menyatukan semua perintah kerja perkastaman berkaitan kepada satu perintah induk sahaja (one single document) mengikut fungsi tugas 3. Memperkasa integriti modal insan Jabatan 1. Institut Integriti Malaysia (IIM). Membangunkan Pelan Pengurusan Risiko (Business Continuity Management) 3.STRATEGI 1. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Bilangan programprogram kerjasama Bilangan kes Bilangan kes tatatertib berkurangan sebanyak 5% setiap tahun 46 . Meningkatkan pematuhan pengurusan kewangan dan akaun 1. Meneruskan program-program perekayasaan sistem dan prosedur kerja INDIKATOR Indeks Akauntibiliti Pengurusan Kewangan Bilangan program perekayasaan Tahap kepuasan pelanggan SASARAN TAHUN SASARAN Memperolehi pengiktirafan 4 bintang pada tahun 2012 2014 2 (dua) Program Perekayasaan dikeluarkan setiap tahun Tahap kepuasan pelanggan meningkat 5% setiap tahun Pelan disiapkan pada Oktober 2010 Dua perintah kerja dikeluarkan setiap tahun 2. Mengadakan program kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Memantapkan sistem dan prosedur kerja TINDAKAN / PROGRAM 1. Menambahbaik dan melaksanakan Pelan Integriti JKDM Pelan Pengurusan Risiko Bilangan perintah kerja baru yang seragam dan komprehensif Pelan Integriti Tahap integriti warga Jabatan Pelan Integriti disiapkan pada Januari 2010 Ranking Integriti Jabatan di dalam Indeks Transparensi Malaysia meningkat setiap tahun Tahap penilaian warga adalah sekurang-kurangnya 80% setiap tahun Bilangan aduan berkurangan sebanyak 5% setahun Sekurang-kurangnya 3 (tiga) program dilaksanakan setiap tahun 2. Meneruskan Pelaksanaan Program Nilai-Nilai Murni Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) Bilangan aduan salahlaku 3. Memantapkan pengurusan kewangan dan akaun Jabatan 2.

Melaksanakan dan membudayakan nilai serta etika yang cemerlang Pelaksanaan Standard Perilaku Pegawai Pelaksanaan kod etika dan tata kelakuan Jabatan serta kod perlakuan Kastam Persepsi masyarakat 5. Membangunkan dan melaksanakan strategi komunikasi Jabatan yang efektif Strategi Komunikasi Jabatan Persepsi masyarakat 3. Menerapkan pengertian konsep Satu Kastam kepada warga Jabatan INDIKATOR Bilangan program penerapan SASARAN TAHUN SASARAN Sekurang-kurangnya 3 (tiga) program penerapan dibuat di peringkat Ibu Pejabat dan Negeri mulai Disember 2009 hingga Jun 2010 Persepsi positif warga Kastam terhadap imej Jabatan Strategi Komunikasi disiapkan pada Jun 2010 dan pelaksanaannya disempurnakan pada tahun 2014 Persepsi positif masyarakat terhadap imej Jabatan Mulai Jan 2010 Persepsi Warga 2.STRATEGI 4. Meningkatkan imej korporat Jabatan TINDAKAN / PROGRAM 1. Melaksanakan pemantapan imej Jabatan Program pemantapan imej dilaksanakan Persepsi masyarakat 4. Mempertingkatkan pengurusan Sistem Aduan Jabatan Tempoh masa penyelesaian aduan Persepsi positif masyarakat terhadap imej Jabatan Mulai Jun 2010 Berterusan Persepsi positif masyarakat terhadap imej Jabatan Penyelesaian aduan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima Bilangan aduan menurun 5% pada setiap tahun Bilangan aduan diterima 47 .

TERAS STRATEGIK 2: Memantapkan Keupayaan Dan Kapasiti Organisasi Bagi Meningkatkan Kecekapan Sistem Penyampaian Perkhidmatan 48 .

Membangunkan Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia JKDM: • Pelan Pembangunan Skim Penguasa Kastam • Pelan Pembangunan Skim Penolong Penguasa Kastam • Pelan Pembangunan Skim Pembantu Penguasa Kastam 2. Memperkukuhkan pengurusan dan pembangunan sumber manusia TINDAKAN //PROGRAM TINDAKAN PROGRAM 1. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui latihan dalam perkhidmatan Pelan Operasi Latihan (POL) Pencapaian Dasar Latihan Sektor Awam Peningkatan pencapaian akademik Tahap kompetensi pekerja Bilangan aduan yang diterima 49 . Memantapkan pengurusan maklumat personel INDIKATOR Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia JKDM Tahap kepuasan Pekerja Kemasukan data pegawai dalam HRMIS Penggunaan HRMIS SASARAN TAHUN SASARAN Pelan strategik disiapkan pada Januari 2010 Tahap kepuasan pekerja sekurang-kurangnya 80% pada setiap tahun Kemasukan data dalam HRMIS disiapkan pada 2010 Sekurang-kurangnya 2 (dua) modul HRMIS digunakan mulai 2011 Pelan disiapkan pada Mac 2010 Sekurang-kurangnya 80% pegawai yang mengikuti latihan tidak kurang dari 7 (tujuh) hari pada setiap tahun Sekurang-kurangnya 1% daripada jumlah pegawai Kumpulan Pengurusan dan Professional mengikuti latihan ijazah lanjutan dibawah Hadiah Latihan Persekutuan pada setiap tahun Sekurang-kurangnya 10% daripada bilangan pegawai yang menduduki PTK mendapat aras 4 (empat) pada setiap tahun Bilangan aduan menurun 5% pada setiap tahun 3.STRATEGI 1.

Meningkatkan program pengurusan pengetahuan TINDAKAN / PROGRAM 1. Membangunkan pegawai-pegawai pakar dalam bidang-bidang utama Perkastaman INDIKATOR Bilangan pegawai pakar SASARAN TAHUN SASARAN Sekurang-kurangnya dua orang pegawai pakar dalam setiap bidang utama Perkastaman bagi setiap tahun Pusat pengumpulan dan penyimpanan dokumen. Melaksanakan program-program kualiti Jabatan Bilangan program kualiti Jabatan Tahap kepuasan pelanggan 50 . artikel dan bahan penulisan mengenai bidang ilmu Kastam ditubuh dan mula berfungsi dengan aktifnya pada tahun 2012 Menduduki 3 (tiga) tempat teratas di dalam pertandingan AKPM tahun 2011 Menduduki 3 (tiga) tempat teratas di dalam Konvensyen KIK Kebangsaan setiap tahun Sekurang-kurangnya 2 (dua) projek penambahbaikan sistem dan dilaksanakan di keseluruhan Jabatan pada setiap tahun Sekurang-kurangnya 4 (empat) program kualiti dilaksanakan setiap tahun Tahap kepuasan pelanggan meningkat 5% setiap tahun Pusat Sumber ditubuhkan 3. Mempertingkatkan budaya kreatif dan inovatif Anugerah Kualiti Perdana Menteri (AKPM) Anugerah Kumpulan Inovasi Dan Kreativiti (KIK) Pelaksanaan projek-projek KIK 2. Memperkasakan kualiti dan pencapaian sistem penyampaian perkhidmatan 1. data.STRATEGI 2.

Kajian semula ke atas Pelan Strategik ICT (ISP) 6.STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM 3. Melaksanakan program-program pengiktirafan dan pengukuran prestasi perkhidmatan Jabatan yang ditetapkan oleh Kerajaan • Sistem Star Rating • Petunjuk Prestasi Utama (KPI) • MS ISO 9001:2008 • Amalan 6S INDIKATOR Pengiktirafan yang diterima SASARAN TAHUN SASARAN Memperolehi 5 (lima) bintang pada tahun 2011 dan 2013 untuk Star Rating Mendapat 2 (dua) pensijilan baru bagi MS ISO 9001:2008 setiap tahun Mendapat Pensijilan 6S di peringkat Ibu Pejabat pada tahun 2010 dan negerinegeri pada 2010 -2014 Mencapai sekurangkurangnya 60% sasaran KPI yang telah ditetapkan setiap tahun Sekurang-kurangnya 80% daripada bilangan projek-projek pembangunan disiapkan pada tahun 2014 Pelan baru ISP disiapkan pada 2012 Sistem disiapkan pada Disember 2010-2014 Tahap kepuasan pelanggan meningkat 5% setiap tahun Tahap perlaksanaan perkhidmatan online/ elektronik mencapai 100% daripada perkhidmatan utama Jabatan pada tahun 2014 Pencapaian sasaran 4. Menyediakan kemudahan pejabat dan perumahan yang mencukupi Bilangan projek di bawah Rancangan Pembangunan 5 Tahun Jabatan – RMK 10 (2011-2015) Pelan baru ISP Sistem ICT Tahap kepuasan pelanggan Pelaksanaan perkhidmatan online/elektronik 5. Menyediakan infrastruktur dan memantapkan perlaksanaan projekprojek ICT: • Portal Kastam • Sistem Time Tracking Elektronik bagi pelepasan kargo • Sistem e-Customs • Peningkatan sistem-sistem ICT sedia ada • Perlaksanaan perkhidmatan secara online/elektronik 51 .

Mendapatkan pengiktirafan antarabangsa 52 . Pelan Penggantian menyeluruh disiapkan pada Jun 2010 Sekurang-kurangnya 10% pegawai bermula pada Gred 48 dan ke atas mengikuti program setiap tahun Maklumat pegawai disiapkan pada 2011 3 (tiga) program baru pengiktirafan dilaksanakan pada 2012 Sekurang-kurangnya 1 (satu) pegawai setiap tahun 2. Memantapkan program-program pengiktirafan kepada warga Jabatan 1. Menyediakan dan melaksanakan program pembangunan kepimpinan Bilangan pegawai yang mengikuti program pembangunan kepimpinan Maklumat pegawai disediakan Program baru pengiktirafan Perlantikan pegawai dalam badan antarabangsa atau menjadi pakar rujuk di peringkat antarabangsa 5. Memperluaskan program-program pengiktirafan 3. Memantapkan program pembangunan kepimpinan TINDAKAN / PROGRAM 1.STRATEGI 4. Menyediakan dan melaksanakan Pelan Penggantian (Succession Plan) Jabatan INDIKATOR Pelan Penggantian SASARAN TAHUN SASARAN Pelan Penggantian jangka pendek disiapkan pada Januari 2010. Membangunkan pangkalan data pencalonan Pingat/ Darjah Kebesaran 2.

TERAS STRATEGIK 3: Mempertingkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pungutan Hasil Bagi Kemakmuran Negara 53 .

STRATEGI 1. Meneroka potensi sumber hasil baru Sumber hasil baru diperakukan Mencapai sasaran bilangan pelesen baru berpandukan KPI Cukai Dalam Negeri setiap tahun Mencapai unjuran pungutan hasil tahunan setiap tahun Tahap pematuhan pembayaran cukai berpandukan KPI Cukai Dalam Negeri Ibu Pejabat setiap tahun 2.05% daripada hasil tahunan (mengikut ketetapan Perbendaharaan) 2. Memperkasakan pengurusan pungutan hasil TINDAKAN / PROGRAM 1. Memperkemas dan mempelbagai kaedah pemungutan hasil Kaedah pemungutan hasil diperkemaskan dan dipelbagaikan Sistem pengurusan pungutan hasil tertunggak yang berkesan (Effective Debt Collection Management System) Bilangan sumber hasil baru yang diterokai Peningkatan bilangan pelesen baru Pungutan hasil mencapai unjuran hasil 3. Memantapkan usahausaha penjanaan hasil 1. Menguatkuasakan tindakan bagi memastikan pembayaran cukai dalam negeri dibayar mengikut tempoh pembayaran cukai yang ditetapkan Tahap pematuhan pembayaran cukai 54 . Memperkasakan pengurusan Akaun Belum Terima (ABT) 2. Memantapkan sistem dan prosedur penyampaian perkhidmatan Jabatan yang mempunyai kaitan dengan pungutan hasil INDIKATOR Bilangan sistem dan prosedur yang dimantapkan Tahap kecekapan dan keberkesanan pungutan hasil SASARAN TAHUN SASARAN Sekurang-kurangnya 3 (tiga) sistem dan prosedur setahun Pungutan hasil mencapai unjuran tahunan yang ditetapkan setiap tahun 3 (tiga) kaedah pemungutan hasil dipelbagaikan ke seluruh negara pada tahun 2014 Jumlah ABT semasa pada tahap kurang dari 0. Memperluaskan kaedah pelaksanaan operasi-operasi menjana hasil Cukai Dalam Negeri 3.

panduan industri dan perintah kerja Penyediaan infrastruktur termasuk organisasi. Mempertingkatkan kecekapan pegawai didalam tugas-tugas penilaian dan penjenisan barang atau perkhidmatan INDIKATOR Pengurangan dalam jumlah ABT semasa SASARAN TAHUN SASARAN Jumlah ABT semasa pada tahap kurang dari 0.05% daripada hasil tahunan (mengikut ketetapan Perbendaharaan) Pelupusan barang rampasan/ dilucuthak pada kadar sekurangkurangnya 85% dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh lucuthak Penggunaan risk management system di seluruh negara mencapai tahap 100% pada tahun 2014 Semua negeri dibekalkan dengan peralatan dan kemudahan logistik yang mencukupi pada tahun 2014 Siap awal 2010 5.) ke seluruh negara 7. Memperluaskan penggunaan risk management system (CVI. Memantap dan meneruskan persediaan ke arah pelaksanaan GST (Goods and Service Tax) Tertakluk kepada tarikh pelaksanaan Latihan dan program Bilangan tertakluk kepada kesedaran tahun pelaksanaan 55 .STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM 4. Mempertingkatkan kapasiti peralatan yang moden Bilangan peralatan dan kemudahan logistik disediakan Penyediaan perundangan. perjawatan sistem dan logistik 8. PRiSKA dsb. Memperkasakan pengurusan barang rampasan/lucuthak Peningkatan pelupusan barang rampasan/lucuthak yang mempunyai nilai ekonomi Risk management system digunakan 6.

TERAS STRATEGIK 4: Memantapkan Fasilitasi Kepada Komuniti Perdagangan Dan Perindustrian Bagi Meningkatkan Daya Saing Negara 56 .

Mengadakan satu Sistem Pengurusan Risiko yang bersepadu (Integrated Risk Management System) INDIKATOR Pengintegrasian Sistem-Sistem Pengurusan Risiko yang sedia ada SASARAN TAHUN SASARAN Integrasi Sistem Pengurusan Risiko dengan Sistem Maklumat Kastam Jun 2010 Menyempurnakan pengintegrasian SistemSistem Pengurusan Risiko yang sedia ada pada tahun 2012 Advance manifest information module for preclearance cargo containers dibangunkan Modul dibangunkan pada tahun 2012 Tahap kecekapan pengurusan pelepasan dagangan Bilangan syarikat baru yang diberi status CGC Tahap kecekapan pengurusan pelepasan dagangan Peratusan Pelepasan dagangan setiap tahun : • 80% pelepasan terus • 15% pelepasan dokumentasi • 5% pemeriksaan fizikal Tempoh masa pelepasan dagangan mematuhi piagam pelanggan 60 syarikat baru pada 2014 2. Meningkatkan penggunaan non intrusive inspection (NII) technology dalam menjalankan pemeriksaan ke atas dagangan berisiko tinggi 3. Memantapkan sistem bayaran untuk mempercepatkan pelepasan dagangan • Memperluaskan penggunaan kaedah bayaran melalui Sistem Financial Processing Exchange (FPX) Peratus penggunaan FPX oleh pengimport 57 . Memantapkan perkhidmatan fasilitasi pergerakan aliran perdagangan yang sah TINDAKAN / PROGRAM 1.STRATEGI 1.100% pelepasan terus 90% penggunaan FPX oleh pengimport menjelang 2014 4. Memperluaskan program Customs Golden Client (CGC) di Bahagian Kastam dan memperkenalkan di Bahagian Cukai Dalam Negeri Peratusan Pelepasan dagangan Syarikat-syarikat CGC pada setiap tahun : .

Memantapkan proses permohonan dan tuntutan pulang balik dan tarik balik Membangunkan sistem pengurusan tuntutan pulang balik dan tarik balik Layanan Ekspress (LET) secara online Mewujudkan satu kumpulan wang khas pulang balik Tahap kecekapan keputusan pulang balik dan tarik balik Kumpulan wang khas diwujudkan menjelang 2012 Kelulusan pulang balik dan tarik balik memenuhi piagam pelanggan 7. Melaksana sepenuhnya komitmen antarabangsa berhubung dengan fasilitasi perdagangan 1. Memperluaskan pelaksanaan sistem taksiran sendiri (Self Assessment System) untuk mempertingkatkan self-accountability dan mempercepatkan sistem penyampaian INDIKATOR Sistem taksiran sendiri (Self Assessment System) dilaksanakan Tahap kecekapan pengurusan pelepasan dagangan Tahap kecekapan klien Jabatan SASARAN TAHUN SASARAN Tahun 2012 Pelepasan dagangan memenuhi piagam yang ditetapkan Peningkatan pengikraran borang berkualiti Sistem dilaksanakan sebelum Tahun 2011 6. Pelaksanaan National Single Window (NSW) sepenuhnya mengikut elemen yang ditetapkan Tahap pelaksanaan NSW 58 . Mempermudah serta memperluaskan permohonan lesen Cukai Dalam Negeri / Kastam secara online seluruh negara Sistem online Tahun 2011 e-Lesen dipermudah serta diperluaskan di seluruh negara Pelesen meningkat Pelesen-pelesen baru bertambah 10% setiap tahun Pelaksanaan sepenuhnya NSW menjelang tahun 2014 mengikut elemen yang ditetapkan 2.STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM 5.

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM 2. Memantapkan pelaksanaan Authorised Economic Operator (AEO) selaras dengan ketetapan WCO SAFE Framework of Standards (FoS) untuk memudah dan mempercepatkan pelepasan dagangan INDIKATOR Bilangan syarikat yang diberi status AEO SASARAN TAHUN SASARAN 15 (limabelas) Syarikat diberi status AEO menjelang 2014 Tahap kecekapan pengurusan pelepasan dagangan Bilangan Mutual Recognition Agreement (MRA) ditandatangani Pengiktirafan oleh ahli WCO melalui MRA Peratusan Pelepasan dagangan setiap tahun : • 100% pelepasan terus 3 (tiga) MRA ditandatangani sehingga 2014 Tahun 2012 3. Melaksanakan akreditasi kepada Authorized Traders / Exporters berhubung Self Certification On Country of Origin Prosidur sistem Self Certification disediakan Tahap kecekapan pengurusan pelepasan dagangan Pengiktirafan self certification oleh pentadbiran Kastam negara yang menandatangani perjanjian bilateral/ multilateral Disember 2014 Peratusan Pelepasan dagangan setiap tahun : • 80% pelepasan terus • 15% pelepasan dokumentasi • 5% pemeriksaan fizikal 3 (tiga) perjanjian bilateral/ multilateral ditandatangani sebelum tahun 2014 59 .

Merealisasikan prosedur perkastaman seperti yang terkandung dalam perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement – FTA) 6.STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM 4. Memperkukuhkan hubungan dua hala yang sedia ada di antara Kastam Malaysia dan pentadbiran kastam lain Dokumen perjanjian dikemaskini dan diseragamkan Peratusan pelepasan terus 100% dagangan transit ASEAN setiap tahun Sekurang-kurangnya 3 (tiga) perjanjian setiap tahun 60 . Melaksanakan sistem pergerakan dagangan berasal dari ASEAN secara transit diantara negara ahli ASEAN melalui : • ASEAN Customs Transit System (ACTS) • Single Document : ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) • ASEAN Single Window (ASW) Bilangan prosedur perkastaman yang dipersetujui Prosedur Pelaksanaan ACDD dan ACTS disediakan Tahap kecekapan pengurusan pelepasan dagangan transit untuk ASEAN 7. Mempertingkatkan pengurusan sempadan yang lebih efektif dan berkoordinasi berhubung pelepasan penumpang dan dagangan INDIKATOR SASARAN TAHUN SASARAN Prosedur pengurusan Disember 2010 sempadan yang lebih berkoordinasi dikemaskini Mesyuarat kerjasama inter border yang diadakan Mesyuarat jawatankuasa stesen-stesen sempadan Kastam Malaysia dan Thailand diadakan setiap 3 (tiga) bulan Semua prosedur perkastaman yang dipersetujui di laksanakan menjelang tahun 2014 Tahun 2012 5.

Sosial Dan Keselamatan Negara 61 .TERAS STRATEGIK 5: Mempertingkatkan Pematuhan Undang-Undang Untuk Memelihara Kepentingan Ekonomi.

Meningkatkan tahap kesedaran pematuhan undang-undang melalui konsep terbuka Kastam (Customs Transparency) Penubuhan Customs Call Centre Pelaksanaan program kesedaran (Outreach Programme) Ditubuhkan Mac 2010 Hari bertemu pelanggan diadakan setiap bulan 2 (dua) program lain setiap tahun 62 . Mempertingkatkan penganalisisan ke atas laporan Pemeriksaan Akaun dan Pasca bagi mengenalpasti trend. Meningkatkan program auditan terancang pasca import dan auditan untuk mengukur tahap pematuhan syarikat (compliance assessment auditing) INDIKATOR Peratusan syarikat diaudit mengikut kategori besar. Meningkatkan pematuhan perundangan secara voluntary and informed compliance TINDAKAN / PROGRAM 1. Membangunkan business rules bagi risk rating engine untuk penentuan tahap risiko syarikat bagi tujuan selectivity auditing sebagai satu modul dalam Sistem Pengurusan Risiko Bersepadu Jabatan 4.STRATEGI 1. industri dan jenis frod supaya profil risiko dibangunkan Bilangan analisis Tahap pematuhan Business rules dibangunkan 3. sederhana dan kecil berasaskan prinsip pareto (80/20%) Profail pematuhan Tahap pematuhan SASARAN TAHUN SASARAN Peningkatan 20% syarikat diaudit tahun sebelumnya setiap tahun Sekurang-kurangnya 2 (dua) profail pematuhan disiapkan setiap tahun Peratusan syarikat yang tidak melakukan kesalahan turun 5% setiap tahun Sekurang-kurangnya 2 (dua) analisis berdasarkan industri dihasilkan setiap tahun Pematuhan oleh industri yang menjadi sasaran analisis dan profil menunjukkan peningkatan Audit syarikat dan Pasca berdasarkan system-based selectivity sepenuhnya pada tahun 2012 2. kawasan.

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR Tahap pematuhan perundangan SASARAN TAHUN SASARAN Peratusan syarikat yang melakukan kesalahan turun 5% setiap tahun Sekurang kurangnya 2 (dua) Best Practices dikeluarkan setahun 50% dari keseluruhan siasatan selesai setiap tahun Peningkatan 10% kes mahkamah (kriminal) setiap tahun Peratusan syarikat yang melakukan kesalahan turun 5% setiap tahun Peningkatan 10% kes mahkamah (sivil) setiap tahun Peratusan syarikat yang mempunyai tunggakkan ABT berkurangan 30% setiap tahun Sekurang-kurangnya 5 (lima) program setiap tahun Peratusan syarikat yang melakukan kesalahan turun 5% setiap tahun 2. Mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian bijak yang strategik dan berfaedah dengan pihak-pihak yang berkaitan 1. Memperkasakan lagi ketegasan pematuhan perundangan (enforced compliance) 1. Meneruskan kerjasama dan perkongsian bijak secara inter dan intra antara bahagian. Meningkatkan tindakan tegas ke atas syarikat dan individu yang mempunyai tunggakan Akaun Belum Terima (ABT) dengan Jabatan Peratusan kes tindakan mahkamah (sivil) Tahap pematuhan perundangan 3. Meningkatkan tindakan tegas ke atas syarikat atau individu yang tidak mematuhi undang-undang yang ditadbir oleh Jabatan Peratusan kes tindakan mahkamah (kriminal) Tahap pematuhan perundangan 3. Mempertingkatkan pengendalian siasatan Compendium of Best Practices dalam siasatan Peratusan kes selesai disiasat dalam tempoh 3 bulan 2. Ibu Pejabat dan negeri serta dengan pihak swasta dan agensi berkaitan di dalam negara untuk meningkatkan pematuhan undang-undang Bilangan program kerjasama diadakan Tahap pematuhan perundangan 63 .

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM 2. Mempertingkatkan keupayaan menghapuskan aktiviti penyeludupan Bilangan kawasan yang dibersihkan daripada aktiviti penyeludupan Tahap pematuhan Tiada maklumat aktiviti penyeludupan Fungsi disusunkan berdasar transnational organised crime. computer fraud dan revenue fraud dalam tahun 2010 4. European Anti-Fraud Office (OLAF). Memperkasakan siasatan berbentuk pengkhususan (specialized investigation) Susunan fungsi Cawangan Siasatan Khas 64 . Membangunkan rangka tindakan (blueprint) strategik penguatkuasaan bagi menangani frod Kastam (customs fraud) dalam milineum baru 2. Mempertingkatkan jaringan kerja dan kerjasama dengan Kastam luar negeri dan Pertubuhan-pertubuhan Antarabangsa seperti Interpol. Regional Intelligence Liaison Office (RILO) dan Customs Enforcement Liaison Office (CELO) INDIKATOR Bilangan maklumat hasil perkongsian Penggunaan maklumat Bilangan operasi bersama diadakan Rangka tindakan dibangunkan SASARAN TAHUN SASARAN 20 maklumat setiap tahun Sekurang-kurangnya 10% dari maklumat digunakan setiap tahun Sekurang-kurangnya 1 (satu) operasi bersama diadakan setiap setahun Siap pada Mac 2010 4. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan risikan Penambahbaikan kriteria pengurusan risiko Peratusan kes intelligence driven Bilangan sindiket dapat dilumpuhkan Siap dalam tahun 2012 Sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kes diperolehi setiap tahun Sekurang-kurangnya 2 (dua) sindiket dilumpuhkan setiap tahun Sekurang-kurangnya 1 (satu) kawasan setiap tahun 3. Mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan aktiviti penguatkuasaan dan pematuhan 1.

termasuk IPR Bilangan pegawai dilatih Bilangan pegawai dilatih Peratusan penurunan 10% kes setiap tahun kes melibatkan barang larangan. drug trafficking. quality and safety standard. transnational organised crime. AMLA. Melahirkan pegawai penyiasat mengikut pengkhususan berkaitan (specialised investigation) 6.STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR Kes dijayakan SASARAN TAHUN SASARAN Sekurang-kurangnya 2 (dua) kes bagi setiap bentuk berikut . Meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan kawalan sempadan (Border Measures). public health.forensic. flora & fauna and environment Standard Operating Procedure (SOP) IPR Enabling powers diadakan selaras dengan Artikel IV Perjanjian TRIPs SOP disedia dan digunakan pada Jun 2010 Pindaan perundangan berkaitan disiapkan pada tahun 2011 65 . Melahirkan pegawai-pegawai pakar dalam fraud auditing 7. revenue fraud dan computer fraud Sekurang-kurangnya 10 orang dilatih setiap tahun Sekurang-kurangnya 10 orang dilatih setiap tahun 5.

• KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN Pengurusan atasan JKDM perlu memberikan perhatian serius serta menunjukkan komitmen yang tinggi bagi menjayakan perancangan strategik ini.Elemen Penentu Kejayaan Tujuh elemen utama dikenalpasti sebagai penyumbang kepada kejayaan pelaksanaan pelan strategik ini seperti berikut: • PENGURUSAN ILMU (KNOWLEDGE MANAGEMENT) Ilmu. Penggunaan optimum KM akan memastikan penggunaan sumber ilmu secara berkesan dalam mencapai teras strategik JKDM. 66 . Kesungguhan dan komitmen yang ditunjukkan oleh pengurusan atasan memberi petunjuk bahawa pencapaian matlamat perancangan strategik adalah penting dan ini perlu difahami oleh semua peringkat warga JKDM. • PEMBANGUNAN MODAL INSAN Tumpuan akan diberikan kepada peningkatan ilmu dan kepakaran modal insan melalui program pembangunan kompetensi yang sesuai dalam bidang-bidang kritikal dan strategik. Pendekatan mentor-mentee. pengalaman dan amalan terbaik berkaitan pemodenan pentadbiran serta sistem penyampaian perkhidmatan akan dikongsi dan ditambah nilai melalui penggunaan sistem Pengurusan Ilmu atau Knowledge Management (KM). coaching dan pengurusan pembangunan kerjaya akan turut dilaksanakan bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan kerja.

Kajian semula akan mengambilkira senario baru perubahan persekitaran dan tumpuan strategik JKDM.• INFRASTRUKTUR DAN INFOSTRUKTUR JKDM sentiasa berusaha untuk menyediakan infrastruktur dan infostruktur yang baik bagi menyokong operasinya. • KAJIAN SEMULA PELAN STRATEGIK Kajian semula Pelan Strategik JKDM akan diadakan pada tahun 2012 untuk menentukan keberkesanan pelaksanaan teras strategik dan tahap pencapaian sasaran prestasi yang ditetapkan. • KAPASITI ORGANISASI Kapasiti organisasi JKDM akan diperkukuhkan agar dapat melaksanakan program/ tindakan baru ke arah mencapai matlamat strategik yang ditentukan. 67 . • PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN YANG BERKESAN Kejayaan pelan strategik ini amat bergantung kepada cara pelaksanaan dan pemantauan yang mantap. Kapasiti ini akan disokong oleh struktur organisasi yang mantap dan pelaksanaan tugasan secara fleksibel seperti kerja berpasukan. matriks dan berasaskan projek. Kemudahan infrastruktur dan infostrukutur yang baik serta disokong oleh sumber manusia yang berkeupayaan akan memacu JKDM ke arah pencapaian matlamat perancangan strategik dengan lebih cemerlang. Pemantauan diadakan secara berkala dan penambahbaikan dibuat pada setiap peringkat pelaksanaan supaya ia sentiasa berada dilandasan yang betul.

68 . Pengarah AKMAL dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura pula dikehendaki menyediakan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan Negeri masing-masing berdasarkan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan Bahagian-Bahagian Ibu Pejabat. Pengarah-Pengarah Kastam Negeri.Mekanisme Pelaksanaan Pelan Perancangan Strategik JKDM tahun 2010 hingga 2014 merupakan tahap perancangan yang tertinggi Jabatan. PengarahTimbalan-Timbalan Ketua Kastam. Pengarah AKMAL dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan melaksanakan Singapura hendaklah mengambil tindakan tersebut program-program/aktiviti-aktiviti mengikut tempoh yang telah diputuskan. Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura boleh menyediakan tindakan/program lain di peringkat negeri dalam Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan mereka mengikut keperluan dan kesesuaian negeri masing-masing. Pengarah Bahagian Ibu Pejabat. Pengarah Kastam KLIA. dikehendaki menyediakan Pelan Operasi Tahunan yang dinamakan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan bagi Bahagian masing-masing berdasarkan Pelan Strategik JKDM Tahun 2010 hingga 2014 ini. Pengarah AKMAL. Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Berdasarkan kepada tindakan/program Pengarah yang ditetapkan. Pengarah-Pengarah Kastam Negeri. Namun begitu PengarahPangarah Kastam Negeri. Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat.

Bagi maksud ini satu Urusetia Jawatankuasa Pemantapan Strategik JKDM hendaklah dibentuk di peringkat Ibu Pejabat dan 69 . Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura juga dikehendaki menyediakan anggaran peruntukan belanja mengurus dan pembangunan masing-masing berasaskan kepada keperluan bagi menjayakan pelan tindakan yang telah ditetapkan. Pengarah-Pengarah Kastam Negeri. satu jawatankuasa hendaklah Jawatankuasa Ibu Pejabat Pemantapan dan negeri. Untuk menggerakkan yang pelaksanaan dinamakan di peringkat Pelan Strategik ini. Pengarah Kastam KLIA.Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat. Pengarah AKMAL. penambahbaikan kepada program/aktiviti Pelaksanaan ditetapkan dalam pelan tindakan. yang Pelan Pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia ditubuhkan Jawatankuasa ini akan memainkan peranan sebagai pemantau dan mencadangkan kepada negeri.

Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura dikehendaki membentangkan laporan kemajuan pelaksanaan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan bagi bahagian dan negeri masing-masing dalam Mesyuarat Pengarah Kastam Se-Malaysia. Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ibu Pejabat sebelum 10 haribulan setiap bulan menggunakan format yang akan ditetapkan. 70 . Pengarah AKMAL. Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura juga dikehendaki mengemukakan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan mereka kepada Urusetia Jawatankuasa Pemantapan Pelaksanaan Pelan Strategik JKDM di Bahagian Perancangan Korporat. Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat. Pengarah Kastam KLIA. Pengarah Kastam KLIA. Pengarah AKMAL. Pengarah-Pengarah Kastam Negeri.Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat. Pengarah-Pengarah Kastam Negeri.

Pengarah Kastam KLIA.Penilaian pencapaian Pelan Strategik ini akan dijalankan pada setiap tahun. Pelan dalam Tindakan Perancangan Strategik Tahunan Kastam mereka pada hujung tahun pelaksanaan. Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura dikehendaki membuat penilaian Pencapaian dibentangkan Se-Malaysia. Kajian tersebut akan turut mengambil kira senario baru perubahan persekitaran dan tumpuan strategik JKDM. Pengarah AKMAL. Laporan pencapaian ini akan Mesyuarat Pengarah-Pengarah 71 . Untuk menentukan keberkesanan pelaksanaan objektif strategik. satu kajian semula Pelan Strategik dan kajian keberkesanan akan dibuat pada tahun 2012. Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat. Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pengarah-Pengarah Kastam Negeri. strategi. program dan tahap penyampaian sasaran prestasi yang ditetapkan.

Oleh kerana agenda pengurusan dan perkhidmatan Kastam adalah agenda yang berterusan. 72 . Selepas tahun 2014.The Way Forward Selepas Pelan Strategik ini dilaksanakan yang berakhir pada tahun 2014. b. d. Pengurusan dan perkhidmatan Kastam yang cekap dan berkesan serta dijadikan penandaras dan pusat rujukan di peringkat antarabangsa. Standard perkhidmatan yang diberikan melangkaui jangkaharap pelanggan dan stakeholders. JKDM mempunyai gagasan dan berwawasan untuk mencapai ke tahap seperti berikut: a. Akan tetapi perancangan ini perlu diteruskan lagi bagi membangunkan dan memantapkan lagi transformasi pengurusan serta perkhidmatan Kastam berdasarkan kepada keperluan semasa. maka Pelan Strategik JKDM Tahun 2010 hingga 2014 bukanlah suatu tempoh yang secukupnya untuk mengukur pencapaian secara holistik. peranan JKDM diharap akan lebih menyerlah dalam aspek pengurusan dan perkhidmatan Kastam. Dapat menyediakan semua perkhidmatan teras dan sokongan secara on-line. c. Menjadi agensi percukaian yang terunggul di Malaysia.

Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia Tahun 2010 hingga 2014 telah menggariskan beberapa teras strategik dan strategi serta tindakan/program yang perlu dilaksanakan. mekanisme pelaksanaan. pemantauan dan penilaian agar tindakan/program yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut tempoh serta pencapaiannya dapat diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan. Ianya juga bagi memenuhi tuntutan dan ekspektasi rakyat serta masyarakat perniagaan yang terus meningkat.PENUTUP Sistem penyampaian perkhidmatan awam yang cekap amat diperlukan bagi menjamin kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan dasar serta strategi pembangunan negara. Pelan strategik ini juga akan dijadikan sebagai rangka kerja kepada pihak pengurusan untuk memantau hala tuju organisasi dan meningkatkan keupayaan dalamannya bagi mencapai visi serta misi yang telah ditetapkan. Tumpuan akan diberikan kepada usaha penambahbaikan. Justeru. 73 . penyelarasan.

74 .