SEJARAH PENUBUHAN Menyingkap Tabir Sejarah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda

Seimbas Lalu Di Zaman Lampau Padi telah berabad-abad lamanya ditanam di tanah dataran barat Kedah dan Perlis. Perubahan yang berlaku ke atas peredaran Bintang Ketiga, arah tiupan angin, tumbuh-tumbuhan, gelagat beberapa jenis haiwan dan sebagainya diteliti dengan penuh minat oleh penduduk desa. Semua perubahan yang berlaku ini dibahagikan kepada dua belas musim pendek yang dinamakan bulan piama. Bulan piama ini pula dijadikan panduan kepada mereka dalam mengusahakan sawah bendang serta berbagai kegiatan harian yang lain. Pengusahaan sawah dilakukan dengan menggunakan alat-alat tradisional. Padi hanya ditanam sekali setahun. Rata-ratanya penduduk desa ini mendiami kediaman yang serba uzur dalam persekitaran yang mundur.

Perubahan Dasar Berikutan dengan kejatuhan harga dalam pasaran timah dan getah di dalam tahun dua puluhan. Kerajaan kolonial British telah mula mengambil langkah ke arah meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sebelum itu, kerajaan di dalam

kecukupan beras menerusi pengeluaran tempatan telah menjadi dasar utama kerajaan. Cadangan awal Projek Pengairan Muda ini telah diutarakan oleh Jabatan Parit dan Taliair Persekutuan dalam tahun 1950an. Pinjaman tersebut mula berkuatkuasa pada 1 Februari 1966. Pada awal tahun 1970. Dari Dasar Ke Perlaksanaan Projek Dasar mengenai beras telah tertumpu terhadap pengeluaran yang dapat menampung sebahagian besar daripada keperluan Negara. Di antara tahun 1960 hingga 1964. Bank Dunia menyiapkan penilaian akhir terhadap cadangan Projek Pengairan Muda antara Februari ± Mac 1965. kerajaan telah melancarkan beberapa projek pertanian di bawah Rancangan Malaysia Pertama (1965 ± 1970).600 hektar bagi tanaman luar musim. Dasar Kerajaan pula telah telah berubah daripada semata-mata mengeluarkan beras yang cukup kepada satu lagi dasar bagi meningkatkan pendapatan serat kesejahteraan masyarakat tani. Bermula dari tahun 1955 dan berlanjutan sehingga beberapa tahun selepas kemerdekaan. Kerja-kerja pembinaan telah dimulakan dalam bulan April 1966. yang terbesar diantara projek-projek tersebut ialah Rancangan Pengairan Muda.perdagangan timah dan getah hanya membuat kerajaan Kolonial British lebih mengutamakan mengimport beras daripada memajukan perusahaan padi tempatan. Seawal September 1964. peringkat pertama pengairan telah dimulakan di kawasan seluas kira-kira 33. Selaras dengan dasar kecukupan beras tersebut. Laporan akhir kajian telah diserahkan kepada kerajaan dan juga kepada Bank Dunia pada awal tahun 1965. Seterusnya pada 16 November 1965 pinjaman sebanyak US$45 juta telah diluluskan dan perjanjian ditandatangani pada hari berikutnya. Pengairan ke kawasan-kawasan selebihnya telah dilaksanakan dalam empat peringkat yang diselesaikan dalam tahun 1974. Kerajaan telah memohon pinjaman daripada Bank Dunia bagi membiayai sebahagian daripada kos pembinaan projek dengan sebahagian lagi ditanggung oleh kerajaan sendiri. Konsep Rancangan Pengairan Muda . firma perunding Sir William Halcrow and Partner (United Kingdom) telah diberi tugas menjalankan kajian kemungkinan terhadap pelaksanaan Projek Pengairan Muda.

Di bawah Rancangan Pengairan Muda. Tanggapan umum dikala itu ialah pembangunan yang berasaskan pertanian akan tercetus dengan sendirinya dengan adanya kemudahan-kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan. iaitu setelah kerja-kerja pembinaan berjalan selama satu setengah tahun. Tiada perancangan yang teliti dibuat untuk menyelaraskan secara terperinci peranan yang perlu dimainkan oleh beberapa Jabatan Parit dan Taliair serta Jabatan Pertanian. Air dari terusan ini pula akan memasuki terusan-terusan cabang dan ke taliair-taliair agihan sekunder sebelum memasuki kawasan sawah. Di Alator Pelubang aliran air dipecahkan kepada dua saluran.2 km. jalan-jalan ladang. Pada pertengahan tahun 1967. Oleh kerana pejabat . permatang-permatang pantai disamping berbagai binaan lain yang berkaitan juga telah dibina. Ekoran daripada itu sebuah Pejabat Pegawai Penyama Projek telah ditubuhkan di bawah Kementerian Pertanian pada bulan Ogos 1967 dan ditadbirkan di Kuala Lumpur. telah membentuk kolam-kolam takungan Muda dan Pedu. Rancangan Pengairan Muda adalah sebagai projek kejuruteraan sematamata. barulah disedari tentang ketidaklengkapan perancangan awal. Selain daripada itu sistem perparitan. Air dari Kolam Muda dialirkan ke Kolam Pedu melalui Terowong Saiong yang dibina dibawah tanah sepanjang kira-kira 7. iaitu Terusan Besar Utara dan Terusan Besar Selatan. satu sistem pengairan dan penyaliran disediakan di sebahagian kawasan daratan Barat Kedah dan Perlis bagi membolehkan penanaman padi diusahakan dua kali setahun. Keseluruhan projek telah menelan belanja sebanyak kira-kira $238 juta. Pembinaan dua buah empangan di hulu Sungai Muda dan hulu Sungai Pedu. Air dilepaskan dari Empangan Pedu ke Sungai Pedu dan mengalir melalui Sungai Padang Terap sehingga sampai di Alator Pelubang. iaitu kira-kira 80 km ke Timur kawasan projek. Puncapunca air ini diintegrasikan ke dalam satu sistem bagi memenuhi keperluan untuk tanaman kedua-dua musim. Detik-detik Kelahiran MADA Di peringkat awal pelaksanaan. air yang mengalir dari sungai-sungai semulajadi dan air yang ditakung di kolam-kolam takungan Muda dan Pedu. Punca-punca air yang ada adalah terdiri dari hujan yang turun terus di bendang.

Abdul Razak Hussein selaku Pemangku Perdana Menteri Malaysia merangkap Pengarah Gerakan di dalam satu upacara di Bangunan Balai Besar. Dua matlamat utama dibentuk oleh MADA. membantu dan mengusahakan projek pembangunan ekonomi dalam Kawasan Muda. Pada 30 Jun 1970 lahirlah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda di bawah satu dekri darurat dengan nama mula Pihak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. yang diasaskan kepada aspek-aspek kemanusiaan dan komoditi. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa Kamajuan Pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa Negeri bagi Negeri Kedah Darulaman dan Perlis. Alor Star. pentadbiran pejabat ini telah berpindah ke Alor Star pada tahun 1969. program pembangunan tidak dapat dirancang dan dilaksana dengan sempurna kerana kuasa eksekutif yang ada pada Pegawai Penyama adalah terbatas disebabkan perbezaan bidang kuasa yang wujud di antara beberapa Jabatan Negeri dan Persekutuan. Melebihkan hasil untuk keperluan Negara.ini tidak dapat berperanan dengan berkesan. ekonomi dan sosial adalah satu proses yang sentiasa menubuhkan keperluan-keperluan serta peluang- . menggerak dan menyatukan petani-petani ke dalam satu masyarakat yang dinamis dan progresif yang akan mencetuskan pembangunan pertanian. tugastugas MADA telah digariskan seperti berikut :Memaju. Struktur Organisasi Peranan utama yang dimainkan oleh MADA ialah mendorong. Tahun 1972. Kedah Darul Aman. kedua-dua Kerajaan Negeri Kedah dan Negeri Perlis menghadapi kesulitan untuk menanggung perbelanjaan pembangunan serta perbelanjaan operasi dan penyenggaraan projek. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Sungguhpun demikian. Kerajaan telah mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah badan berkanun bagi menggantikan Pejabat Pegawai Penyama Projek. Dibawah Akta tersebut. Penubuhan MADA telah diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. Matlamat-matlamat tersebut ialah: Memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa. menggalak. Oleh itu. Sementara itu pula. Perasmiannya telah dilakukan oleh Allahyarham Tun Hj.

Kawasan Muda telah dibahagikan kepada 27 lokaliti pembangunan yang pengawasannya dikendalikan menerusi pejabat-pejabat di empat daerah MADA. struktur organisasi MADA telah dibentuk menggabung perkhidmatan-perkhidmatan pentadbiran. PROFIL MADA Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah ditubuhkan pada 30 Jun 1970 di bawah satu Dekri Darurat dengan nama asalnya ialah Pehak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. Ianya kemudian telah ditukarkan kepada Lembaga Kemajuan .peluang baru. Perancangan yang bersepadu yang menggabung tenaga kepakaran dari dalam dan luar jabatan telah menjadi amalan utama bagi mencari kata sepakat terhadap menentukan program yang terbaik untuk dilaksana. kejuruteraan. pertanian dan latihan ke dalam satu pengurusan yang fleksibel. Di setiap lokaliti pula didirikan kompleks geraktani yang juga menjadi pusat gerakan pertubuhan peladang kawasan. Menerusi konsep Pembangunan Kawasan.

Menguruskan sumber air secara cekap dan berkesan. Matlamat MADA MADA juga telah menetapkan 2 matlamat utama iaitu memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan Negara. Mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat peladang. Tugas-Tugas MADA Di bawah akta tersebut. menggalak. Meningkatkan pendapatan peladang melalui aktiviti bukan padi. Struktur Organisasi MADA . MADA telah diamanahkan untuk mendukung tugas-tugas seperti yang digariskan iaitu:Memaju.Pertanian Muda (MADA) yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. Membentuk dan membangunkan institusi peladang. 1972. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa kemajuan pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa negeri bagi negeri Kedah dan negeri Perlis. MADA telah menetapkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif iaitu: Menyediakan perkhidmatan pertanian dan infrastuktur pengairan bagi memenuhi keperluan beras Negara. membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Kawasan Muda. Fungsi-Fungsi MADA Bagi memastikan matlamat yang ditetapkan dapat dicapai dengan jayanya. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Memajukan industri asas tani dan mewujudkan usahawan yang bertaraf komersil.

Kedah) Sumber Air Sejajar dengan fungsi MADA untuk memastikan bekalan air mencukupi bagi mengairi penanaman padi.558 hektar di mana seluas 77. empat buah pejabat wilayah telah ditubuhkan iaitu Wilayah I (Kangar. Jumlah keseluruhan Kawasan Muda yang merangkumi keduadua negeri ini ialah seluas 126.66% terletak di Negeri Kedah manakala bakinya seluas 18. Wilayah III (Pendang.851 hektar (Kedah) dan 20.304 hektar (Perlis). Wilayah II (Jitra. Kedah) dan Wilayah IV (Kota Sarang Semut.676 hektar bersamaan 19. Perlis). keluasan tanaman padi MADA adalah 96.34% terletak di Negeri Perlis.882 hektar bersamaan 80. Kedah). Bagi melicinkan urusan pentadbiran MADA.Keluasan Penanaman Padi Negeri Kedah dan Perlis merupakan dua buah negeri yang terlibat dalam Rancangan Pengairan Muda dengan keluasan masing-masing iaitu 105. MADA sentiasa berusaha mencari kaedah dan teknologi .155 hektar. Bagi aktiviti penanaman padi.

purata saiz ladang yang diusahakan oleh setiap peladang dalam Kawasan Muda ialah lebih kurang 2. Didapati kategori peladang yang mengusahakan tanah milik sendiri dan pemilik dan dalam masa yang sama adalah penyewa berada dalam kategori yang terbesar. sumber pengairan MADA adalah seperti yang tertera pada carta pai ini. Demografi Peladang Di Kawasan Muda Kajian yang telah dijalankan oleh MADA menunjukkan terdapat seramai 48. Pada ketika ini.073 juta meter padu. Musim-Musim Padi Padi ditanam di kawasan jelapang padi tradisional utara Semenanjung Malaysia sekali setahun sejak berabad lamanya. Carta 1 : Sumber Pengairan MADA diberi tanggungjawab untuk mengendalikan 3 buah empangan iaitu Empangan Pedu dengan kapasiti takungan sebanyak 1. Musim Pertama ataupun Luar Musim bermula pada bulan Mac hingga bulan Ogos tahun semasa. Menerusi penubuhan MADA. Empangan Muda dengan kapasiti takungan sebanyak 160 juta meter padu dan Empangan Ahning dengan kapasiti takungan air sebanyak 275 juta meter padu.3%.500 orang peladang mengusahakan tanaman padi dalam Kawasan Muda. padi telah berjaya ditanam sebanyak dua kali setahun.12 hektar. Musim kedua ataupun Musim Utama bermula pada bulan Sept tahun semasa hingga bulan Februari tahun berikutnya. .yang boleh diadaptasi supaya bekalan air sentiasa berada di tahap optimum. Jumlah kedua-dua kategori ini ialah 72.

855 958.485 305.746 166.333 3.855 30.855 95.2003 Prestasi Hasil Keluasan Tanaman .Jadual 1: Bilangan Dan Taraf Pemegangan Tanah Sawah Jumlah Peladang Milik Sendiri Penyewa / Pemilik Penyewa Lain-Lain Purata Saiz Ladang 48.855 95.565 95.555 95.7 tahun.257 3.200 115.941 Hasil Bersih Keluasan (Hektar) Ditanam 95.6 24.12 ha Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda. Jadual 2: Taburan Umur Dan Peratus Peladang Kawasan Muda Taburan Umur < 35 tahun 35-44 tahun 45-54 tahun 55-65 tahun > 65 tahun Jumlah Peratus (%) 5.855 42. Gambaran terperinci adalah seperti di Jadual 2.766 3.188 3.855 42.855 30.2003 Berdasarkan analisa taburan saiz umur peladang.282 3.6% 2.855 95.565 95.108 352.9 100 Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda.500 keluarga 38.596 319.350 Dituai 95.855 95.855 95.370 3. purata umur peladang di dalam Kawasan Muda adalah 57.3% 25.680 3.586 312.8 27.0 15. Tuaian Dan Pengeluaran Padi Di Kawasan Muda Musim 1965 1966 1967 1968 1969 1/70 2/70 1/71 Hasil masa Menuai (kg/hektar) 3.901 - .0% 34.350 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 316.992 314.7 26.855 95.1% 2.

713 3.855 78.705 388.039 95.624 95.182 4.376 413.714 2.855 88.994 88.097 2.570 278.376 293.855 78.197 3.855 88.444 318.239 89.855 88.982 4.956 96.329 316.016 3.483 400.261 348.934 371.124 421.303 89.890 3.283 338.624 95.115 292.463 95.624 95.730 Di batal 3.966 95.156 3.121 92.855 88.932 354.387 4.689 2.207 .830 3.464 263.180 3.855 kerana 95.972 396.016 3.855 90.663 4.289 4.934 205.855 88.848 4.204 95.102 95.475 404.386 383.612 4.220 97.956 96.080 3.855 88.009 3.686 95.448 353.685 368.031 2.721 2.624 95.994 88.783 4.489 373.807 95.850 355.123 3.130 409.855 62.213 239.853 4.793 391.927 403.433 269.983 446.855 kemarau 95.228 75.311 3.855 88.801 4.162 93.203 2.629 90.855 88.018 4.987 390..686 95.406 460.990 236.599 388.121 92.022 92.604 95.248 459.250 3.177 3.988 448.895 4.954 4.855 90.058 95.040 245.022 92.855 85.596 370.549 83.855 89.105 95.855 89.456 262.749 440.253 4.659 238.237 95.444 405.620 387.130 417. 3.193 89.624 95.054 4.855 85.807 95.228 75.267 4.140 4.862 3.436 95.604 95.758 4.595 4.624 95.992 3.855 62.471 90.538 4.355 353.730 392.246 4.966 95.624 95.890 419.684 4.436 95.995 3.684 4.566 3.363 3.663 4.220 97.200 405.447 97.684 414.193 89.692 323.506 4.702 3.463 95.396 2.471 90.401 4.624 95.676 4.915 369.463 203.088 356.2/71 1/72 2/72 1/73 2/73 1/74 2/74 1/75 2/75 1/76 2/76 1/77 2/77 1/78 2/78 1/79 2/79 1/80 2/80 1/81 2/81 1/82 2/82 1/83 2/83 1/84 2/84 1/85 2/85 1/86 2/86 1/87 2/87 1/88 2/88 1/89 2/89 Samb.274 4.242 384.524 95.312 364.774 344.981 90.594 300.105 372.767 4.447 97.549 83.937 3.914 353.307 344.876 249.

308 4.064 4.242 429.493 4.557 357.197 92.469 4.307 96.636 4.808 459.192 586.119 91.078 96.284 5.243 460.288 424.017 4.623 97.372 3.498 403.140 96.377 96.037 3.375 3.111 412.355 96.142 474.405 96.327 4.144 96.220 5.078 96.674 332.410 96.312 470.140 4.259 5.954 361.299 96.304 3.590 97.406 96.764 96.282 3.683 526.675 5.307 96.558 465.291 96.005 371.444 482.734 97.307 96.764 96.730 5.140 96.916 3.338 96.053 .575 5.799 96.603 92.320 96.048 362.118 289.280 465.410 96.558 96.010 4.410 96.436 432.642 415.453 4.440 6.410 89.355 96.420 5.291 415.455 4.405 96.862 4.291 96.661 4.493 564.302 479.423 3.971 HasilBersih 3.369 450.719 97.936 5.855 5.793 376.212 414.719 97.350 96.528 323.207 4.584 4.316 4.776 422.386 96.634 391.558 96.265 4.294 97.215 4.307 96.084 3.898 268.622 4.178 350.159 96.463 5.939 4.813 4.585 5.144 96.734 Keluasan (Hektar) Ditanam 92.159 96.849 5.803 493.815 440.878 3.818 373.528 97.294 96.407 4.193 3.558 96.410 96.266 96.278 434.427 96.973 576.704 444.051 411.845 5.034 4.997 4.390 521.547 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 382.132 382.133 5.403 4.547 Dituai 92.299 96.406 96.795 548.208 365.119 92.116 463.725 459.942 4.969 576.734 97.459 96.498 505.080 4.Musim 1/90 2/90 1/91 2/91 1/92 2/92 1/93 2/93 1/94 2/94 1/95 2/95 1/96 2/96 1/97 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/00 2/00 1/01 2/01 1/02 2/02 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 * 1/06 2/06 1/07 2/07 1/08* Hasil masaMenuai (kg/hektar) 4.018 552.982 5.864 5.768 4.936 4.761 5.590 97.370 96.240 386.747 4.870 503.712 429.769 4.268 447.282 96.197 92.370 96.728 3.292 384.522 502.482 457.690 5.338 96.350 96.593 4.344 429.638 397.992 3.386 96.151 96.886 4.200 522.768 450.559 475.558 96.410 96.127 347.377 96.486 5.679 506.491 4.616 538.320 96.115 446.825 3.906 515.459 96.282 96.057 523.387 4.410 96.013 389.959 3.192 3.799 96.880 4.764 4.997 389.838 524.406 430.200 92.500 467.676 504.187 424.

Sumber: Bahagian Perancangan dan Teknologi Maklumat Sumber Kewangan Bagi melaksanakan pelbagai program dan aktiviti.575 orang. Bilangan petani terlibat dengan banjir seramai 10. MISI & VISI MATLAMAT UTAMA MADA Memajukan Kesejahteraan Hidup Sebilangan Besar Penduduk Desa. Cekap & Mapan serta Penggerak Utama Pembangunan Sosio-ekonomi Masyarakat Peladang di dalam Kawasan Muda. Mapan & Kompetitif.246 hektar (18.90%). MISI Mentransformasikan Industri Padi ke tahap Moden.* Anggaran Awal Nota : * Purata Hasil Padi Musim 2/05 rendah disebabkan kejadian banjir. Cekap. VISI Menjadi Organisasi Peneraju Dalam Pembangunan Industri Padi yang Moden di Malaysia. sumber kewangan adalah diperolehi daripada Agensi Pusat bagi Keperluan Belanja Pembangunan dan Keperluan Belanja Mengurus. . Keluasan terlibat banjir adalah seluas 18. Melebihkan Hasil Untuk Keperluan Negara.

Memaksimumkan Pendapatan Peladang Melalui Pelbagaian Sumber.000. Membangunkan seramai 100 orang usahawan Industri Asas Tani setahun Meningkatkan pendapatan usahawan bimbingan di kalangan peladang kepada RM 2. Memajukan Institusi Peladang sebagai Entiti Ekonomi yang Berdaya Maju.Mempergiatkan Penglibatan Peladang Dalam Keseluruhan Rantaian Nilai Industri Padi & Beras. PIAGAM PELANGGAN KOMITMEN KAMI DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA IALAH UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK.00 setahun. TEPAT DAN EFISIEN KEPADA PELANGGAN KAMI Dalam Bidang-Bidang Berikut: Perusahaan Tanaman Padi Pengembangan Pengairan dan Pertanian Pembangunan Industri Asas Tani Pembangunan Institusi Peladang Untuk Memenuhi Komitmen Itu. .00 sebulan Memajukan perniagaan setiap PPK MADA untuk mencapai keuntungan bersih melebihi RM 300. Kami Akan : Menyediakan jadual penanaman padi bagi Musim Pertama pada bulan Februari/Mac dan bagi Musim Kedua pada bulan Julai/Ogos setiap tahun Menyediakan kemudahan pengairan untuk tanaman padi 2 kali setahun dengan kepadatan penanaman melebihi 195% setiap tahun Menjamin bekalan air di blok-blok pengairan tersier secara berperingkat (10 hari setiap peringkat) mengikut kuantiti yang ditetapkan.000.000 orang peladang setahun. Mengedar input pertanian dalam tempoh 3 minggu daripada tarikh bekalan diterima Mengadakan latihan dan bimbingan kepada 15.

Warna-warna tersebut juga mewakili : Kuning: Melambangkan Kemakmuran. hijau dan biru adalah gabungan warna." MADA . iaitu untuk memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan negara. Hijau: Melambangkan Pertanian. Warna-warna kuning. Huruf "M" itu dibentuk oleh dua butir buah padi yang menggambarkan kegiatan utama MADA di dalam perusahaan penanaman padi.warna Negeri Kedah dan Negeri Perlis.PENERAJU PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI " LOGO Secara keseluruhanya kesan grafik yang jelas adalah pemaparan huruf "M" yang dihubung terus kepada MADA. Huruf "M" juga mempunyai rekabentuk yang menjulang menggambarkan usahausaha pembangunan dan kemajuan dalam serba bidang. Huruf berkenaan mempunyai dua kemuncak yang melambangkan dua matlamat utama MADA. .

Mengurus dan Mengawal Sumber Kewangan Secara Efisien dan Efektif. Cawangan Kewangan dan Akaun. Berketrampilan Dan Berkesan Untuk Mewujudkan Budaya Kerja Kelas Pertama. Bahagian ini diketuai oleh Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan yang bertanggungjawab terus kepada Pengurus Besar MADA. Bahagian ini meliputi tiga cawangan iaitu: Cawangan Pengurusan Sumber Manusia. Ia merupakan entiti penting di dalam menguruskan hal-hal berkaitan pentadbiran. MISI Menyedia dan Mengurus Sumber Manusia Yang Kompeten. Profesional dan Berintegriti. OBJEKTIF . kewangan dan akaun serta pengurusan sumber manusia. Cawangan Pentadbiran. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN LATAR BELAKANG Bahagian Khidmat Pengurusan merupakan 1 daripada 9 bahagian yang terdapat di dalam Organisasi MADA. Memberi Perkhidmatan Sokongan Secara Cekap Dan Menyeluruh Di Dalam Melicinkan Operasi Lembaga. VISI Mengurus dan Mentadbir Sumber Manusia dan Kewangan Lembaga Secara Kompeten.Biru: Melambangkan Pengurusan Pengairan.

Cawangan Pentadbiran Mengurus perkhidmatan dan operasi pentadbiran Lembaga. Menyedia dan memastikan persekitaran pejabat yang kondusif. Memastikan Perkhidmatan Sokongan Dijalankan Dengan Cekap Dan Sistematik Bagi Memenuhi Keperluan Semasa Organisasi. Mengurus dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan Ibu Pejabat dan Kuaters. Mengurus aset Lembaga secara berkesan. Memastikan Pengurusan Kewangan Mengikut Bajet Yang Dirancang Di Dalam Memenuhi Keperluan Organisasi. Membina modal insan yang berkualiti dan berintegriti. Cawangan Kewangan dan Akaun Mengurus sumber-sumber kewangan secara berhemah selaras dengan arahan/prosedur/pekeliling. Mengurus bayaran dan terimaan Lembaga. FUNGSIFUNGSI UTAMA BAHAGIAN Cawangan Pengurusan Sumber ManusiaMengurus pengisian dan perkhidmatan perjawatan serta mengemaskini rekod perkhidmatan anggota. Melaksana dan menilai program kompetensi anggota. PIAGAM PELANGGAN .Memastikan Pengurusan Sumber Manusia Yang Optimum Mengikut Keperluan Organisasi.

perumahan dan komputer dalam masa 5 hari CAWANGAN PENTADBIRAN Menjawab surat-menyurat dalam tempoh 3 hari Sentiasa mengemaskini dan memantau pergerakan fail-fail Menyelesaikan aduan kerosakan perkhidmatan bangunan dalam tempoh 5 hari Menjamin keselamatan pejabat pada setiap masa POLISI MADA . Kertas pengesahan dalam jawatan dan kemasukan jawatan berpencen ± 2 bulan Melengkapkan dokumentasi pencen anggota dan menghantar ke JPA ± 3 bulan sebelum tarikh pencen Peperiksaan perkhidmatan ± 2 kali setahun Penilaian Tahap Kecekapan ± 3 kali setahun Kehadiran kursus setiap anggota ± 7 hari setahun Mengemaskini buku rekod perkhidmatan ± 14 hari bekerja CAWANGAN KEWANGAN DAN AKAUN Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari Membuat bayaran gaji anggota mengikut jadual yang telah ditetapkan Memproses pinjaman kenderaan.CAWANGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA MEMBERI PERKHIDMATAN BERKAITAN TEMPOH MASA SEPERTI BERIKUT : SUMBER MANUSIA DALAM Pengisian Jawatan ± 2 bulan daripada tarikh iklan Permohonan kemudahan perkhidmatan ± 14 hari bekerja Memproses pemangkuan dan kenaikan pangkat ± 30 hari bekerja.

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. tepat dan efisyen di dalam menjadi agensi peneraju pembangunan industri padi negara dan penggerak utama pembangunan sosioekonomi masyarakat peladang di kawasan Muda. Mada akan : Merancang dan melaksanakan infrastruktur yang secukupnya Menyediakan jadual tanaman padi yang tetap dan jelas Memberi khidmat nasihat yang kompeten dan mudah diperolehi Menyediakan bekalan air pengairan yang efisien dan efektif Menyediakan peluang latihan yang mencukupi .