SEJARAH PENUBUHAN Menyingkap Tabir Sejarah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda

Seimbas Lalu Di Zaman Lampau Padi telah berabad-abad lamanya ditanam di tanah dataran barat Kedah dan Perlis. Perubahan yang berlaku ke atas peredaran Bintang Ketiga, arah tiupan angin, tumbuh-tumbuhan, gelagat beberapa jenis haiwan dan sebagainya diteliti dengan penuh minat oleh penduduk desa. Semua perubahan yang berlaku ini dibahagikan kepada dua belas musim pendek yang dinamakan bulan piama. Bulan piama ini pula dijadikan panduan kepada mereka dalam mengusahakan sawah bendang serta berbagai kegiatan harian yang lain. Pengusahaan sawah dilakukan dengan menggunakan alat-alat tradisional. Padi hanya ditanam sekali setahun. Rata-ratanya penduduk desa ini mendiami kediaman yang serba uzur dalam persekitaran yang mundur.

Perubahan Dasar Berikutan dengan kejatuhan harga dalam pasaran timah dan getah di dalam tahun dua puluhan. Kerajaan kolonial British telah mula mengambil langkah ke arah meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sebelum itu, kerajaan di dalam

yang terbesar diantara projek-projek tersebut ialah Rancangan Pengairan Muda. Pada awal tahun 1970.600 hektar bagi tanaman luar musim.perdagangan timah dan getah hanya membuat kerajaan Kolonial British lebih mengutamakan mengimport beras daripada memajukan perusahaan padi tempatan. Kerajaan telah memohon pinjaman daripada Bank Dunia bagi membiayai sebahagian daripada kos pembinaan projek dengan sebahagian lagi ditanggung oleh kerajaan sendiri. Bank Dunia menyiapkan penilaian akhir terhadap cadangan Projek Pengairan Muda antara Februari ± Mac 1965. firma perunding Sir William Halcrow and Partner (United Kingdom) telah diberi tugas menjalankan kajian kemungkinan terhadap pelaksanaan Projek Pengairan Muda. kecukupan beras menerusi pengeluaran tempatan telah menjadi dasar utama kerajaan. Seterusnya pada 16 November 1965 pinjaman sebanyak US$45 juta telah diluluskan dan perjanjian ditandatangani pada hari berikutnya. Dari Dasar Ke Perlaksanaan Projek Dasar mengenai beras telah tertumpu terhadap pengeluaran yang dapat menampung sebahagian besar daripada keperluan Negara. Dasar Kerajaan pula telah telah berubah daripada semata-mata mengeluarkan beras yang cukup kepada satu lagi dasar bagi meningkatkan pendapatan serat kesejahteraan masyarakat tani. Pinjaman tersebut mula berkuatkuasa pada 1 Februari 1966. kerajaan telah melancarkan beberapa projek pertanian di bawah Rancangan Malaysia Pertama (1965 ± 1970). Laporan akhir kajian telah diserahkan kepada kerajaan dan juga kepada Bank Dunia pada awal tahun 1965. Bermula dari tahun 1955 dan berlanjutan sehingga beberapa tahun selepas kemerdekaan. Selaras dengan dasar kecukupan beras tersebut. Konsep Rancangan Pengairan Muda . Pengairan ke kawasan-kawasan selebihnya telah dilaksanakan dalam empat peringkat yang diselesaikan dalam tahun 1974. Seawal September 1964. peringkat pertama pengairan telah dimulakan di kawasan seluas kira-kira 33. Cadangan awal Projek Pengairan Muda ini telah diutarakan oleh Jabatan Parit dan Taliair Persekutuan dalam tahun 1950an. Di antara tahun 1960 hingga 1964. Kerja-kerja pembinaan telah dimulakan dalam bulan April 1966.

barulah disedari tentang ketidaklengkapan perancangan awal. iaitu setelah kerja-kerja pembinaan berjalan selama satu setengah tahun. Di Alator Pelubang aliran air dipecahkan kepada dua saluran. Detik-detik Kelahiran MADA Di peringkat awal pelaksanaan. Selain daripada itu sistem perparitan. Oleh kerana pejabat . telah membentuk kolam-kolam takungan Muda dan Pedu.Di bawah Rancangan Pengairan Muda. Rancangan Pengairan Muda adalah sebagai projek kejuruteraan sematamata. Punca-punca air yang ada adalah terdiri dari hujan yang turun terus di bendang. Air dilepaskan dari Empangan Pedu ke Sungai Pedu dan mengalir melalui Sungai Padang Terap sehingga sampai di Alator Pelubang. air yang mengalir dari sungai-sungai semulajadi dan air yang ditakung di kolam-kolam takungan Muda dan Pedu. jalan-jalan ladang. Keseluruhan projek telah menelan belanja sebanyak kira-kira $238 juta. Ekoran daripada itu sebuah Pejabat Pegawai Penyama Projek telah ditubuhkan di bawah Kementerian Pertanian pada bulan Ogos 1967 dan ditadbirkan di Kuala Lumpur.2 km. Air dari terusan ini pula akan memasuki terusan-terusan cabang dan ke taliair-taliair agihan sekunder sebelum memasuki kawasan sawah. Tanggapan umum dikala itu ialah pembangunan yang berasaskan pertanian akan tercetus dengan sendirinya dengan adanya kemudahan-kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan. Tiada perancangan yang teliti dibuat untuk menyelaraskan secara terperinci peranan yang perlu dimainkan oleh beberapa Jabatan Parit dan Taliair serta Jabatan Pertanian. iaitu kira-kira 80 km ke Timur kawasan projek. Puncapunca air ini diintegrasikan ke dalam satu sistem bagi memenuhi keperluan untuk tanaman kedua-dua musim. Pada pertengahan tahun 1967. iaitu Terusan Besar Utara dan Terusan Besar Selatan. Air dari Kolam Muda dialirkan ke Kolam Pedu melalui Terowong Saiong yang dibina dibawah tanah sepanjang kira-kira 7. Pembinaan dua buah empangan di hulu Sungai Muda dan hulu Sungai Pedu. satu sistem pengairan dan penyaliran disediakan di sebahagian kawasan daratan Barat Kedah dan Perlis bagi membolehkan penanaman padi diusahakan dua kali setahun. permatang-permatang pantai disamping berbagai binaan lain yang berkaitan juga telah dibina.

tugastugas MADA telah digariskan seperti berikut :Memaju. Struktur Organisasi Peranan utama yang dimainkan oleh MADA ialah mendorong. Kerajaan telah mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah badan berkanun bagi menggantikan Pejabat Pegawai Penyama Projek. kedua-dua Kerajaan Negeri Kedah dan Negeri Perlis menghadapi kesulitan untuk menanggung perbelanjaan pembangunan serta perbelanjaan operasi dan penyenggaraan projek. Sementara itu pula. Dua matlamat utama dibentuk oleh MADA. Pada 30 Jun 1970 lahirlah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda di bawah satu dekri darurat dengan nama mula Pihak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. Perasmiannya telah dilakukan oleh Allahyarham Tun Hj. program pembangunan tidak dapat dirancang dan dilaksana dengan sempurna kerana kuasa eksekutif yang ada pada Pegawai Penyama adalah terbatas disebabkan perbezaan bidang kuasa yang wujud di antara beberapa Jabatan Negeri dan Persekutuan. Abdul Razak Hussein selaku Pemangku Perdana Menteri Malaysia merangkap Pengarah Gerakan di dalam satu upacara di Bangunan Balai Besar. ekonomi dan sosial adalah satu proses yang sentiasa menubuhkan keperluan-keperluan serta peluang- . menggalak.ini tidak dapat berperanan dengan berkesan. yang diasaskan kepada aspek-aspek kemanusiaan dan komoditi. Melebihkan hasil untuk keperluan Negara. menggerak dan menyatukan petani-petani ke dalam satu masyarakat yang dinamis dan progresif yang akan mencetuskan pembangunan pertanian. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Kedah Darul Aman. membantu dan mengusahakan projek pembangunan ekonomi dalam Kawasan Muda. pentadbiran pejabat ini telah berpindah ke Alor Star pada tahun 1969. Oleh itu. Penubuhan MADA telah diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. Sungguhpun demikian. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa Kamajuan Pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa Negeri bagi Negeri Kedah Darulaman dan Perlis. Dibawah Akta tersebut. Matlamat-matlamat tersebut ialah: Memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa. Alor Star. Tahun 1972.

pertanian dan latihan ke dalam satu pengurusan yang fleksibel. Di setiap lokaliti pula didirikan kompleks geraktani yang juga menjadi pusat gerakan pertubuhan peladang kawasan. kejuruteraan. PROFIL MADA Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah ditubuhkan pada 30 Jun 1970 di bawah satu Dekri Darurat dengan nama asalnya ialah Pehak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. Ianya kemudian telah ditukarkan kepada Lembaga Kemajuan . struktur organisasi MADA telah dibentuk menggabung perkhidmatan-perkhidmatan pentadbiran. Menerusi konsep Pembangunan Kawasan. Perancangan yang bersepadu yang menggabung tenaga kepakaran dari dalam dan luar jabatan telah menjadi amalan utama bagi mencari kata sepakat terhadap menentukan program yang terbaik untuk dilaksana. Kawasan Muda telah dibahagikan kepada 27 lokaliti pembangunan yang pengawasannya dikendalikan menerusi pejabat-pejabat di empat daerah MADA.peluang baru.

menggalak. Meningkatkan pendapatan peladang melalui aktiviti bukan padi. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Menguruskan sumber air secara cekap dan berkesan. Membentuk dan membangunkan institusi peladang. MADA telah diamanahkan untuk mendukung tugas-tugas seperti yang digariskan iaitu:Memaju.Pertanian Muda (MADA) yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. Struktur Organisasi MADA . Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa kemajuan pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa negeri bagi negeri Kedah dan negeri Perlis. 1972. Mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat peladang. Matlamat MADA MADA juga telah menetapkan 2 matlamat utama iaitu memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan Negara. membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Kawasan Muda. Fungsi-Fungsi MADA Bagi memastikan matlamat yang ditetapkan dapat dicapai dengan jayanya. MADA telah menetapkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif iaitu: Menyediakan perkhidmatan pertanian dan infrastuktur pengairan bagi memenuhi keperluan beras Negara. Tugas-Tugas MADA Di bawah akta tersebut. Memajukan industri asas tani dan mewujudkan usahawan yang bertaraf komersil.

Keluasan Penanaman Padi Negeri Kedah dan Perlis merupakan dua buah negeri yang terlibat dalam Rancangan Pengairan Muda dengan keluasan masing-masing iaitu 105.34% terletak di Negeri Perlis. Jumlah keseluruhan Kawasan Muda yang merangkumi keduadua negeri ini ialah seluas 126.155 hektar. keluasan tanaman padi MADA adalah 96.851 hektar (Kedah) dan 20. Wilayah III (Pendang. Perlis).676 hektar bersamaan 19. MADA sentiasa berusaha mencari kaedah dan teknologi . Bagi aktiviti penanaman padi. Kedah). Bagi melicinkan urusan pentadbiran MADA. Kedah) dan Wilayah IV (Kota Sarang Semut. Kedah) Sumber Air Sejajar dengan fungsi MADA untuk memastikan bekalan air mencukupi bagi mengairi penanaman padi. Wilayah II (Jitra. empat buah pejabat wilayah telah ditubuhkan iaitu Wilayah I (Kangar.304 hektar (Perlis).882 hektar bersamaan 80.66% terletak di Negeri Kedah manakala bakinya seluas 18.558 hektar di mana seluas 77.

500 orang peladang mengusahakan tanaman padi dalam Kawasan Muda.3%. purata saiz ladang yang diusahakan oleh setiap peladang dalam Kawasan Muda ialah lebih kurang 2. Musim Pertama ataupun Luar Musim bermula pada bulan Mac hingga bulan Ogos tahun semasa.12 hektar. Musim-Musim Padi Padi ditanam di kawasan jelapang padi tradisional utara Semenanjung Malaysia sekali setahun sejak berabad lamanya. Jumlah kedua-dua kategori ini ialah 72.073 juta meter padu. padi telah berjaya ditanam sebanyak dua kali setahun. Demografi Peladang Di Kawasan Muda Kajian yang telah dijalankan oleh MADA menunjukkan terdapat seramai 48. Pada ketika ini. sumber pengairan MADA adalah seperti yang tertera pada carta pai ini. Menerusi penubuhan MADA. Empangan Muda dengan kapasiti takungan sebanyak 160 juta meter padu dan Empangan Ahning dengan kapasiti takungan air sebanyak 275 juta meter padu. Carta 1 : Sumber Pengairan MADA diberi tanggungjawab untuk mengendalikan 3 buah empangan iaitu Empangan Pedu dengan kapasiti takungan sebanyak 1. .yang boleh diadaptasi supaya bekalan air sentiasa berada di tahap optimum. Didapati kategori peladang yang mengusahakan tanah milik sendiri dan pemilik dan dalam masa yang sama adalah penyewa berada dalam kategori yang terbesar. Musim kedua ataupun Musim Utama bermula pada bulan Sept tahun semasa hingga bulan Februari tahun berikutnya.

Gambaran terperinci adalah seperti di Jadual 2.0% 34.485 305.7 tahun.596 319.350 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 316. Tuaian Dan Pengeluaran Padi Di Kawasan Muda Musim 1965 1966 1967 1968 1969 1/70 2/70 1/71 Hasil masa Menuai (kg/hektar) 3.282 3.565 95.855 42. purata umur peladang di dalam Kawasan Muda adalah 57.1% 2.Jadual 1: Bilangan Dan Taraf Pemegangan Tanah Sawah Jumlah Peladang Milik Sendiri Penyewa / Pemilik Penyewa Lain-Lain Purata Saiz Ladang 48.350 Dituai 95.941 Hasil Bersih Keluasan (Hektar) Ditanam 95.855 30.680 3.108 352.565 95.188 3.257 3.555 95.9 100 Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda.855 95.855 95.992 314.746 166.901 - .855 95.3% 25.0 15.855 95.8 27.586 312.2003 Prestasi Hasil Keluasan Tanaman .333 3.6 24.855 958.12 ha Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda. Jadual 2: Taburan Umur Dan Peratus Peladang Kawasan Muda Taburan Umur < 35 tahun 35-44 tahun 45-54 tahun 55-65 tahun > 65 tahun Jumlah Peratus (%) 5.7 26.2003 Berdasarkan analisa taburan saiz umur peladang.500 keluarga 38.766 3.855 42.855 95.855 95.6% 2.855 30.200 115.370 3.

250 3.689 2.162 93.115 292.197 3.624 95.009 3.102 95.444 405.994 88.604 95.182 4.848 4.355 353.730 392.994 88.363 3.629 90.914 353.204 95.988 448.730 Di batal 3.927 403.855 62.396 2.954 4.203 2.242 384.620 387.274 4.855 85.097 2.890 3.855 62.448 353.915 369.289 4.793 391.130 417.987 390.463 203.228 75.456 262.058 95.659 238.156 3.663 4.200 405.972 396.714 2.721 2.312 364.995 3.758 4.177 3.220 97.807 95.193 89.433 269.956 96.934 205.193 89.2/71 1/72 2/72 1/73 2/73 1/74 2/74 1/75 2/75 1/76 2/76 1/77 2/77 1/78 2/78 1/79 2/79 1/80 2/80 1/81 2/81 1/82 2/82 1/83 2/83 1/84 2/84 1/85 2/85 1/86 2/86 1/87 2/87 1/88 2/88 1/89 2/89 Samb.376 413.239 89.121 92.855 88..983 446.990 236.713 3.566 3.464 263.855 78.376 293.329 316.475 404.594 300.702 3.105 95.982 4.855 90.463 95.599 388.054 4.031 2.855 kerana 95.130 409.436 95.018 4.124 421.783 4.387 4.956 96.966 95.088 356.612 4.140 4.855 89.401 4.220 97.080 3.855 88.471 90.524 95.855 85.934 371.855 90.386 383.830 3.686 95.549 83.895 4.253 4.624 95.855 88.684 4.040 245.855 88.890 419.624 95.261 348.663 4.022 92.807 95.684 4.596 370.801 4.444 318.692 323.767 4.406 460.237 95.303 89.624 95.684 414.981 90.624 95.855 88.595 4.876 249.686 95. 3.855 88.855 88.016 3.246 4.283 338.248 459.604 95.937 3.549 83.624 95.749 440.436 95.022 92.016 3.121 92.966 95.447 97.267 4.207 .489 373.538 4.447 97.855 89.992 3.463 95.855 88.570 278.705 388.855 78.774 344.039 95.213 239.311 3.685 368.855 kemarau 95.180 3.471 90.483 400.105 372.932 354.850 355.853 4.624 95.228 75.506 4.676 4.624 95.123 3.862 3.307 344.

405 96.390 521.725 459.307 96.712 429.406 96.344 429.959 3.764 96.140 4.982 5.558 96.491 4.133 5.307 96.410 96.493 564.498 403.661 4.764 96.259 5.144 96.730 5.078 96.493 4.299 96.436 432.284 5.292 384.140 96.939 4.387 4.355 96.266 96.719 97.265 4.111 412.486 5.005 371.312 470.898 268.971 HasilBersih 3.838 524.302 479.575 5.278 434.423 3.142 474.403 4.268 447.370 96.140 96.212 414.375 3.453 4.200 92.064 4.377 96.078 96.728 3.282 96.369 450.799 96.053 .845 5.080 4.338 96.280 465.593 4.051 411.623 97.636 4.144 96.240 386.954 361.410 96.200 522.557 357.197 92.243 460.440 6.187 424.799 96.795 548.808 459.034 4.997 389.803 493.192 586.291 415.675 5.455 4.Musim 1/90 2/90 1/91 2/91 1/92 2/92 1/93 2/93 1/94 2/94 1/95 2/95 1/96 2/96 1/97 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/00 2/00 1/01 2/01 1/02 2/02 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 * 1/06 2/06 1/07 2/07 1/08* Hasil masaMenuai (kg/hektar) 4.013 389.320 96.768 450.616 538.193 3.793 376.207 4.406 430.282 3.119 92.208 365.407 4.119 91.118 289.676 504.815 440.159 96.288 424.406 96.849 5.420 5.638 397.463 5.444 482.294 97.350 96.864 5.308 4.304 3.719 97.500 467.370 96.642 415.547 Dituai 92.459 96.683 526.151 96.197 92.528 323.870 503.338 96.880 4.734 97.220 5.942 4.386 96.327 4.469 4.674 332.410 96.372 3.482 457.761 5.690 5.010 4.316 4.498 505.017 4.528 97.734 Keluasan (Hektar) Ditanam 92.132 382.906 515.291 96.350 96.936 5.622 4.558 465.603 92.855 5.355 96.769 4.410 96.307 96.410 89.057 523.116 463.878 3.159 96.679 506.427 96.291 96.410 96.992 3.178 350.590 97.048 362.818 373.862 4.018 552.547 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 382.997 4.916 3.459 96.558 96.405 96.590 97.084 3.813 4.522 502.704 444.634 391.584 4.825 3.386 96.299 96.776 422.294 96.747 4.734 97.410 96.377 96.215 4.192 3.559 475.558 96.973 576.115 446.969 576.558 96.037 3.307 96.585 5.764 4.282 96.320 96.768 4.242 429.886 4.936 4.127 347.

* Anggaran Awal Nota : * Purata Hasil Padi Musim 2/05 rendah disebabkan kejadian banjir. Cekap & Mapan serta Penggerak Utama Pembangunan Sosio-ekonomi Masyarakat Peladang di dalam Kawasan Muda. Keluasan terlibat banjir adalah seluas 18. Sumber: Bahagian Perancangan dan Teknologi Maklumat Sumber Kewangan Bagi melaksanakan pelbagai program dan aktiviti.246 hektar (18. MISI & VISI MATLAMAT UTAMA MADA Memajukan Kesejahteraan Hidup Sebilangan Besar Penduduk Desa. Bilangan petani terlibat dengan banjir seramai 10. VISI Menjadi Organisasi Peneraju Dalam Pembangunan Industri Padi yang Moden di Malaysia. Melebihkan Hasil Untuk Keperluan Negara. . Cekap. MISI Mentransformasikan Industri Padi ke tahap Moden. sumber kewangan adalah diperolehi daripada Agensi Pusat bagi Keperluan Belanja Pembangunan dan Keperluan Belanja Mengurus.90%). Mapan & Kompetitif.575 orang.

Memaksimumkan Pendapatan Peladang Melalui Pelbagaian Sumber. Memajukan Institusi Peladang sebagai Entiti Ekonomi yang Berdaya Maju. Kami Akan : Menyediakan jadual penanaman padi bagi Musim Pertama pada bulan Februari/Mac dan bagi Musim Kedua pada bulan Julai/Ogos setiap tahun Menyediakan kemudahan pengairan untuk tanaman padi 2 kali setahun dengan kepadatan penanaman melebihi 195% setiap tahun Menjamin bekalan air di blok-blok pengairan tersier secara berperingkat (10 hari setiap peringkat) mengikut kuantiti yang ditetapkan.00 setahun.000. Membangunkan seramai 100 orang usahawan Industri Asas Tani setahun Meningkatkan pendapatan usahawan bimbingan di kalangan peladang kepada RM 2.000 orang peladang setahun. .Mempergiatkan Penglibatan Peladang Dalam Keseluruhan Rantaian Nilai Industri Padi & Beras. PIAGAM PELANGGAN KOMITMEN KAMI DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA IALAH UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK.000. Mengedar input pertanian dalam tempoh 3 minggu daripada tarikh bekalan diterima Mengadakan latihan dan bimbingan kepada 15. TEPAT DAN EFISIEN KEPADA PELANGGAN KAMI Dalam Bidang-Bidang Berikut: Perusahaan Tanaman Padi Pengembangan Pengairan dan Pertanian Pembangunan Industri Asas Tani Pembangunan Institusi Peladang Untuk Memenuhi Komitmen Itu.00 sebulan Memajukan perniagaan setiap PPK MADA untuk mencapai keuntungan bersih melebihi RM 300.

Warna-warna tersebut juga mewakili : Kuning: Melambangkan Kemakmuran.PENERAJU PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI " LOGO Secara keseluruhanya kesan grafik yang jelas adalah pemaparan huruf "M" yang dihubung terus kepada MADA." MADA . Hijau: Melambangkan Pertanian. Huruf berkenaan mempunyai dua kemuncak yang melambangkan dua matlamat utama MADA.warna Negeri Kedah dan Negeri Perlis. . iaitu untuk memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan negara. hijau dan biru adalah gabungan warna. Huruf "M" juga mempunyai rekabentuk yang menjulang menggambarkan usahausaha pembangunan dan kemajuan dalam serba bidang. Warna-warna kuning. Huruf "M" itu dibentuk oleh dua butir buah padi yang menggambarkan kegiatan utama MADA di dalam perusahaan penanaman padi.

Memberi Perkhidmatan Sokongan Secara Cekap Dan Menyeluruh Di Dalam Melicinkan Operasi Lembaga. Ia merupakan entiti penting di dalam menguruskan hal-hal berkaitan pentadbiran. Cawangan Kewangan dan Akaun. Mengurus dan Mengawal Sumber Kewangan Secara Efisien dan Efektif. OBJEKTIF . Berketrampilan Dan Berkesan Untuk Mewujudkan Budaya Kerja Kelas Pertama. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN LATAR BELAKANG Bahagian Khidmat Pengurusan merupakan 1 daripada 9 bahagian yang terdapat di dalam Organisasi MADA. MISI Menyedia dan Mengurus Sumber Manusia Yang Kompeten.Biru: Melambangkan Pengurusan Pengairan. Profesional dan Berintegriti. Bahagian ini meliputi tiga cawangan iaitu: Cawangan Pengurusan Sumber Manusia. Cawangan Pentadbiran. kewangan dan akaun serta pengurusan sumber manusia. Bahagian ini diketuai oleh Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan yang bertanggungjawab terus kepada Pengurus Besar MADA. VISI Mengurus dan Mentadbir Sumber Manusia dan Kewangan Lembaga Secara Kompeten.

Memastikan Pengurusan Kewangan Mengikut Bajet Yang Dirancang Di Dalam Memenuhi Keperluan Organisasi. Melaksana dan menilai program kompetensi anggota. PIAGAM PELANGGAN . Cawangan Kewangan dan Akaun Mengurus sumber-sumber kewangan secara berhemah selaras dengan arahan/prosedur/pekeliling. Mengurus aset Lembaga secara berkesan. Cawangan Pentadbiran Mengurus perkhidmatan dan operasi pentadbiran Lembaga. Mengurus bayaran dan terimaan Lembaga.Memastikan Pengurusan Sumber Manusia Yang Optimum Mengikut Keperluan Organisasi. FUNGSIFUNGSI UTAMA BAHAGIAN Cawangan Pengurusan Sumber ManusiaMengurus pengisian dan perkhidmatan perjawatan serta mengemaskini rekod perkhidmatan anggota. Menyedia dan memastikan persekitaran pejabat yang kondusif. Mengurus dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan Ibu Pejabat dan Kuaters. Membina modal insan yang berkualiti dan berintegriti. Memastikan Perkhidmatan Sokongan Dijalankan Dengan Cekap Dan Sistematik Bagi Memenuhi Keperluan Semasa Organisasi.

Kertas pengesahan dalam jawatan dan kemasukan jawatan berpencen ± 2 bulan Melengkapkan dokumentasi pencen anggota dan menghantar ke JPA ± 3 bulan sebelum tarikh pencen Peperiksaan perkhidmatan ± 2 kali setahun Penilaian Tahap Kecekapan ± 3 kali setahun Kehadiran kursus setiap anggota ± 7 hari setahun Mengemaskini buku rekod perkhidmatan ± 14 hari bekerja CAWANGAN KEWANGAN DAN AKAUN Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari Membuat bayaran gaji anggota mengikut jadual yang telah ditetapkan Memproses pinjaman kenderaan.CAWANGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA MEMBERI PERKHIDMATAN BERKAITAN TEMPOH MASA SEPERTI BERIKUT : SUMBER MANUSIA DALAM Pengisian Jawatan ± 2 bulan daripada tarikh iklan Permohonan kemudahan perkhidmatan ± 14 hari bekerja Memproses pemangkuan dan kenaikan pangkat ± 30 hari bekerja. perumahan dan komputer dalam masa 5 hari CAWANGAN PENTADBIRAN Menjawab surat-menyurat dalam tempoh 3 hari Sentiasa mengemaskini dan memantau pergerakan fail-fail Menyelesaikan aduan kerosakan perkhidmatan bangunan dalam tempoh 5 hari Menjamin keselamatan pejabat pada setiap masa POLISI MADA .

tepat dan efisyen di dalam menjadi agensi peneraju pembangunan industri padi negara dan penggerak utama pembangunan sosioekonomi masyarakat peladang di kawasan Muda.Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Mada akan : Merancang dan melaksanakan infrastruktur yang secukupnya Menyediakan jadual tanaman padi yang tetap dan jelas Memberi khidmat nasihat yang kompeten dan mudah diperolehi Menyediakan bekalan air pengairan yang efisien dan efektif Menyediakan peluang latihan yang mencukupi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful