SEJARAH PENUBUHAN Menyingkap Tabir Sejarah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda

Seimbas Lalu Di Zaman Lampau Padi telah berabad-abad lamanya ditanam di tanah dataran barat Kedah dan Perlis. Perubahan yang berlaku ke atas peredaran Bintang Ketiga, arah tiupan angin, tumbuh-tumbuhan, gelagat beberapa jenis haiwan dan sebagainya diteliti dengan penuh minat oleh penduduk desa. Semua perubahan yang berlaku ini dibahagikan kepada dua belas musim pendek yang dinamakan bulan piama. Bulan piama ini pula dijadikan panduan kepada mereka dalam mengusahakan sawah bendang serta berbagai kegiatan harian yang lain. Pengusahaan sawah dilakukan dengan menggunakan alat-alat tradisional. Padi hanya ditanam sekali setahun. Rata-ratanya penduduk desa ini mendiami kediaman yang serba uzur dalam persekitaran yang mundur.

Perubahan Dasar Berikutan dengan kejatuhan harga dalam pasaran timah dan getah di dalam tahun dua puluhan. Kerajaan kolonial British telah mula mengambil langkah ke arah meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sebelum itu, kerajaan di dalam

Pada awal tahun 1970. Seterusnya pada 16 November 1965 pinjaman sebanyak US$45 juta telah diluluskan dan perjanjian ditandatangani pada hari berikutnya. kecukupan beras menerusi pengeluaran tempatan telah menjadi dasar utama kerajaan. Laporan akhir kajian telah diserahkan kepada kerajaan dan juga kepada Bank Dunia pada awal tahun 1965. Kerajaan telah memohon pinjaman daripada Bank Dunia bagi membiayai sebahagian daripada kos pembinaan projek dengan sebahagian lagi ditanggung oleh kerajaan sendiri. peringkat pertama pengairan telah dimulakan di kawasan seluas kira-kira 33. Pinjaman tersebut mula berkuatkuasa pada 1 Februari 1966. Dasar Kerajaan pula telah telah berubah daripada semata-mata mengeluarkan beras yang cukup kepada satu lagi dasar bagi meningkatkan pendapatan serat kesejahteraan masyarakat tani. Cadangan awal Projek Pengairan Muda ini telah diutarakan oleh Jabatan Parit dan Taliair Persekutuan dalam tahun 1950an.600 hektar bagi tanaman luar musim. Kerja-kerja pembinaan telah dimulakan dalam bulan April 1966. firma perunding Sir William Halcrow and Partner (United Kingdom) telah diberi tugas menjalankan kajian kemungkinan terhadap pelaksanaan Projek Pengairan Muda. Bermula dari tahun 1955 dan berlanjutan sehingga beberapa tahun selepas kemerdekaan. yang terbesar diantara projek-projek tersebut ialah Rancangan Pengairan Muda. Bank Dunia menyiapkan penilaian akhir terhadap cadangan Projek Pengairan Muda antara Februari ± Mac 1965. Pengairan ke kawasan-kawasan selebihnya telah dilaksanakan dalam empat peringkat yang diselesaikan dalam tahun 1974. kerajaan telah melancarkan beberapa projek pertanian di bawah Rancangan Malaysia Pertama (1965 ± 1970). Di antara tahun 1960 hingga 1964. Seawal September 1964. Selaras dengan dasar kecukupan beras tersebut. Konsep Rancangan Pengairan Muda .perdagangan timah dan getah hanya membuat kerajaan Kolonial British lebih mengutamakan mengimport beras daripada memajukan perusahaan padi tempatan. Dari Dasar Ke Perlaksanaan Projek Dasar mengenai beras telah tertumpu terhadap pengeluaran yang dapat menampung sebahagian besar daripada keperluan Negara.

permatang-permatang pantai disamping berbagai binaan lain yang berkaitan juga telah dibina. Air dari terusan ini pula akan memasuki terusan-terusan cabang dan ke taliair-taliair agihan sekunder sebelum memasuki kawasan sawah. telah membentuk kolam-kolam takungan Muda dan Pedu. Di Alator Pelubang aliran air dipecahkan kepada dua saluran. iaitu kira-kira 80 km ke Timur kawasan projek. jalan-jalan ladang. air yang mengalir dari sungai-sungai semulajadi dan air yang ditakung di kolam-kolam takungan Muda dan Pedu. Air dari Kolam Muda dialirkan ke Kolam Pedu melalui Terowong Saiong yang dibina dibawah tanah sepanjang kira-kira 7. iaitu Terusan Besar Utara dan Terusan Besar Selatan. Ekoran daripada itu sebuah Pejabat Pegawai Penyama Projek telah ditubuhkan di bawah Kementerian Pertanian pada bulan Ogos 1967 dan ditadbirkan di Kuala Lumpur. Keseluruhan projek telah menelan belanja sebanyak kira-kira $238 juta. Punca-punca air yang ada adalah terdiri dari hujan yang turun terus di bendang. Rancangan Pengairan Muda adalah sebagai projek kejuruteraan sematamata. satu sistem pengairan dan penyaliran disediakan di sebahagian kawasan daratan Barat Kedah dan Perlis bagi membolehkan penanaman padi diusahakan dua kali setahun. barulah disedari tentang ketidaklengkapan perancangan awal. Tanggapan umum dikala itu ialah pembangunan yang berasaskan pertanian akan tercetus dengan sendirinya dengan adanya kemudahan-kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan.Di bawah Rancangan Pengairan Muda. Puncapunca air ini diintegrasikan ke dalam satu sistem bagi memenuhi keperluan untuk tanaman kedua-dua musim. Selain daripada itu sistem perparitan. Pada pertengahan tahun 1967. iaitu setelah kerja-kerja pembinaan berjalan selama satu setengah tahun. Oleh kerana pejabat . Pembinaan dua buah empangan di hulu Sungai Muda dan hulu Sungai Pedu. Air dilepaskan dari Empangan Pedu ke Sungai Pedu dan mengalir melalui Sungai Padang Terap sehingga sampai di Alator Pelubang. Tiada perancangan yang teliti dibuat untuk menyelaraskan secara terperinci peranan yang perlu dimainkan oleh beberapa Jabatan Parit dan Taliair serta Jabatan Pertanian.2 km. Detik-detik Kelahiran MADA Di peringkat awal pelaksanaan.

pentadbiran pejabat ini telah berpindah ke Alor Star pada tahun 1969. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Struktur Organisasi Peranan utama yang dimainkan oleh MADA ialah mendorong. Sungguhpun demikian. menggerak dan menyatukan petani-petani ke dalam satu masyarakat yang dinamis dan progresif yang akan mencetuskan pembangunan pertanian. program pembangunan tidak dapat dirancang dan dilaksana dengan sempurna kerana kuasa eksekutif yang ada pada Pegawai Penyama adalah terbatas disebabkan perbezaan bidang kuasa yang wujud di antara beberapa Jabatan Negeri dan Persekutuan. Oleh itu. Dua matlamat utama dibentuk oleh MADA. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa Kamajuan Pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa Negeri bagi Negeri Kedah Darulaman dan Perlis.ini tidak dapat berperanan dengan berkesan. Matlamat-matlamat tersebut ialah: Memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa. Kerajaan telah mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah badan berkanun bagi menggantikan Pejabat Pegawai Penyama Projek. Tahun 1972. ekonomi dan sosial adalah satu proses yang sentiasa menubuhkan keperluan-keperluan serta peluang- . tugastugas MADA telah digariskan seperti berikut :Memaju. Pada 30 Jun 1970 lahirlah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda di bawah satu dekri darurat dengan nama mula Pihak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. menggalak. Abdul Razak Hussein selaku Pemangku Perdana Menteri Malaysia merangkap Pengarah Gerakan di dalam satu upacara di Bangunan Balai Besar. yang diasaskan kepada aspek-aspek kemanusiaan dan komoditi. Dibawah Akta tersebut. kedua-dua Kerajaan Negeri Kedah dan Negeri Perlis menghadapi kesulitan untuk menanggung perbelanjaan pembangunan serta perbelanjaan operasi dan penyenggaraan projek. Alor Star. Perasmiannya telah dilakukan oleh Allahyarham Tun Hj. Penubuhan MADA telah diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. Melebihkan hasil untuk keperluan Negara. Sementara itu pula. Kedah Darul Aman. membantu dan mengusahakan projek pembangunan ekonomi dalam Kawasan Muda.

struktur organisasi MADA telah dibentuk menggabung perkhidmatan-perkhidmatan pentadbiran. PROFIL MADA Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah ditubuhkan pada 30 Jun 1970 di bawah satu Dekri Darurat dengan nama asalnya ialah Pehak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. Ianya kemudian telah ditukarkan kepada Lembaga Kemajuan . Perancangan yang bersepadu yang menggabung tenaga kepakaran dari dalam dan luar jabatan telah menjadi amalan utama bagi mencari kata sepakat terhadap menentukan program yang terbaik untuk dilaksana. Di setiap lokaliti pula didirikan kompleks geraktani yang juga menjadi pusat gerakan pertubuhan peladang kawasan. Kawasan Muda telah dibahagikan kepada 27 lokaliti pembangunan yang pengawasannya dikendalikan menerusi pejabat-pejabat di empat daerah MADA. kejuruteraan. pertanian dan latihan ke dalam satu pengurusan yang fleksibel. Menerusi konsep Pembangunan Kawasan.peluang baru.

Memajukan industri asas tani dan mewujudkan usahawan yang bertaraf komersil.Pertanian Muda (MADA) yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. Struktur Organisasi MADA . Matlamat MADA MADA juga telah menetapkan 2 matlamat utama iaitu memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan Negara. Tugas-Tugas MADA Di bawah akta tersebut. MADA telah menetapkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif iaitu: Menyediakan perkhidmatan pertanian dan infrastuktur pengairan bagi memenuhi keperluan beras Negara. Menguruskan sumber air secara cekap dan berkesan. menggalak. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. MADA telah diamanahkan untuk mendukung tugas-tugas seperti yang digariskan iaitu:Memaju. membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Kawasan Muda. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa kemajuan pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa negeri bagi negeri Kedah dan negeri Perlis. Fungsi-Fungsi MADA Bagi memastikan matlamat yang ditetapkan dapat dicapai dengan jayanya. Membentuk dan membangunkan institusi peladang. 1972. Mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat peladang. Meningkatkan pendapatan peladang melalui aktiviti bukan padi.

keluasan tanaman padi MADA adalah 96.676 hektar bersamaan 19. Jumlah keseluruhan Kawasan Muda yang merangkumi keduadua negeri ini ialah seluas 126. empat buah pejabat wilayah telah ditubuhkan iaitu Wilayah I (Kangar. Bagi melicinkan urusan pentadbiran MADA.66% terletak di Negeri Kedah manakala bakinya seluas 18. Wilayah II (Jitra. Kedah) dan Wilayah IV (Kota Sarang Semut.155 hektar. Kedah) Sumber Air Sejajar dengan fungsi MADA untuk memastikan bekalan air mencukupi bagi mengairi penanaman padi.304 hektar (Perlis). MADA sentiasa berusaha mencari kaedah dan teknologi .558 hektar di mana seluas 77.882 hektar bersamaan 80.851 hektar (Kedah) dan 20.34% terletak di Negeri Perlis.Keluasan Penanaman Padi Negeri Kedah dan Perlis merupakan dua buah negeri yang terlibat dalam Rancangan Pengairan Muda dengan keluasan masing-masing iaitu 105. Wilayah III (Pendang. Bagi aktiviti penanaman padi. Kedah). Perlis).

Carta 1 : Sumber Pengairan MADA diberi tanggungjawab untuk mengendalikan 3 buah empangan iaitu Empangan Pedu dengan kapasiti takungan sebanyak 1. . Jumlah kedua-dua kategori ini ialah 72. Empangan Muda dengan kapasiti takungan sebanyak 160 juta meter padu dan Empangan Ahning dengan kapasiti takungan air sebanyak 275 juta meter padu. Demografi Peladang Di Kawasan Muda Kajian yang telah dijalankan oleh MADA menunjukkan terdapat seramai 48. purata saiz ladang yang diusahakan oleh setiap peladang dalam Kawasan Muda ialah lebih kurang 2.12 hektar. Pada ketika ini.500 orang peladang mengusahakan tanaman padi dalam Kawasan Muda. Didapati kategori peladang yang mengusahakan tanah milik sendiri dan pemilik dan dalam masa yang sama adalah penyewa berada dalam kategori yang terbesar. Menerusi penubuhan MADA. sumber pengairan MADA adalah seperti yang tertera pada carta pai ini. Musim kedua ataupun Musim Utama bermula pada bulan Sept tahun semasa hingga bulan Februari tahun berikutnya. Musim-Musim Padi Padi ditanam di kawasan jelapang padi tradisional utara Semenanjung Malaysia sekali setahun sejak berabad lamanya. Musim Pertama ataupun Luar Musim bermula pada bulan Mac hingga bulan Ogos tahun semasa.073 juta meter padu.yang boleh diadaptasi supaya bekalan air sentiasa berada di tahap optimum. padi telah berjaya ditanam sebanyak dua kali setahun.3%.

855 30.855 42.855 30.12 ha Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda.333 3.8 27.766 3.350 Dituai 95.500 keluarga 38.680 3.200 115.257 3.746 166.6% 2.901 - .992 314.565 95.855 958. Jadual 2: Taburan Umur Dan Peratus Peladang Kawasan Muda Taburan Umur < 35 tahun 35-44 tahun 45-54 tahun 55-65 tahun > 65 tahun Jumlah Peratus (%) 5.855 42.0 15. Tuaian Dan Pengeluaran Padi Di Kawasan Muda Musim 1965 1966 1967 1968 1969 1/70 2/70 1/71 Hasil masa Menuai (kg/hektar) 3.855 95.855 95.9 100 Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda.7 tahun.596 319.108 352.188 3.855 95.565 95.855 95.855 95. Gambaran terperinci adalah seperti di Jadual 2.855 95.2003 Prestasi Hasil Keluasan Tanaman .586 312. purata umur peladang di dalam Kawasan Muda adalah 57.555 95.6 24.282 3.2003 Berdasarkan analisa taburan saiz umur peladang.941 Hasil Bersih Keluasan (Hektar) Ditanam 95.7 26.3% 25.370 3.Jadual 1: Bilangan Dan Taraf Pemegangan Tanah Sawah Jumlah Peladang Milik Sendiri Penyewa / Pemilik Penyewa Lain-Lain Purata Saiz Ladang 48.0% 34.350 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 316.485 305.1% 2.

624 95.387 4.934 371.040 245.855 88.248 459.749 440.686 95.203 2.994 88.228 75.246 4.767 4.855 88.686 95.197 3.730 392.283 338.463 95.097 2.599 388.566 3.538 4.436 95.862 3.702 3.972 396.123 3.853 4.355 353.624 95.463 203.140 4.363 3.464 263.471 90.855 88.594 300.855 88.121 92.162 93.524 95.253 4.054 4.506 4.793 391.180 3.307 344.990 236.994 88.855 89.855 85.220 97.018 4.115 292.022 92.009 3.156 3.376 293.807 95.966 95.436 95.612 4.376 413.130 417.981 90.783 4.684 4.937 3.983 446.956 96.396 2.855 kerana 95.855 90.855 62.124 421.2/71 1/72 2/72 1/73 2/73 1/74 2/74 1/75 2/75 1/76 2/76 1/77 2/77 1/78 2/78 1/79 2/79 1/80 2/80 1/81 2/81 1/82 2/82 1/83 2/83 1/84 2/84 1/85 2/85 1/86 2/86 1/87 2/87 1/88 2/88 1/89 2/89 Samb.444 318.992 3..121 92.483 400.663 4.713 3.624 95.447 97.475 404.444 405.705 388.088 356.105 95.058 95.549 83.022 92.604 95.016 3.676 4.932 354.855 kemarau 95.774 344.239 89. 3.130 409.624 95.927 403.102 95.386 383.848 4.855 78.311 3.595 4.016 3.855 89.193 89.689 2.570 278.692 323.207 .182 4.624 95.289 4.855 62.624 95.890 419.220 97.261 348.855 90.549 83.730 Di batal 3.329 316.604 95.629 90.433 269.080 3.456 262.721 2.401 4.624 95.807 95.031 2.659 238.303 89.855 88.758 4.177 3.242 384.830 3.934 205.914 353.624 95.966 95.982 4.855 78.855 88.267 4.489 373.193 89.855 85.471 90.684 414.620 387.987 390.954 4.684 4.237 95.312 364.204 95.855 88.200 405.250 3.448 353.895 4.714 2.995 3.105 372.228 75.956 96.596 370.463 95.850 355.274 4.876 249.915 369.406 460.663 4.890 3.855 88.685 368.988 448.801 4.447 97.039 95.213 239.

142 474.799 96.427 96.982 5.282 96.291 96.469 4.761 5.676 504.728 3.390 521.734 Keluasan (Hektar) Ditanam 92.969 576.557 357.410 96.377 96.370 96.459 96.498 505.734 97.818 373.916 3.375 3.119 91.634 391.127 347.675 5.355 96.936 5.159 96.151 96.593 4.769 4.486 5.192 3.140 96.493 4.936 4.838 524.616 538.500 467.144 96.265 4.018 552.482 457.459 96.320 96.558 465.307 96.377 96.406 96.768 4.712 429.585 5.207 4.215 4.187 424.855 5.302 479.638 397.704 444.959 3.178 350.825 3.870 503.719 97.880 4.436 432.208 365.906 515.636 4.372 3.307 96.939 4.017 4.111 412.559 475.115 446.410 96.299 96.053 .623 97.Musim 1/90 2/90 1/91 2/91 1/92 2/92 1/93 2/93 1/94 2/94 1/95 2/95 1/96 2/96 1/97 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/00 2/00 1/01 2/01 1/02 2/02 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 * 1/06 2/06 1/07 2/07 1/08* Hasil masaMenuai (kg/hektar) 4.420 5.355 96.078 96.522 502.193 3.282 96.144 96.679 506.734 97.370 96.683 526.444 482.005 371.410 96.423 3.220 5.440 6.291 96.862 4.575 5.200 522.849 5.051 411.410 96.558 96.813 4.410 96.304 3.119 92.288 424.292 384.405 96.116 463.528 97.294 96.064 4.350 96.118 289.954 361.864 5.764 96.140 96.719 97.455 4.307 96.547 Dituai 92.808 459.463 5.240 386.048 362.200 92.661 4.558 96.793 376.803 493.584 4.350 96.886 4.407 4.590 97.140 4.316 4.197 92.795 548.405 96.037 3.266 96.338 96.327 4.406 430.312 470.197 92.410 96.212 414.013 389.387 4.491 4.386 96.243 460.725 459.590 97.776 422.338 96.132 382.942 4.344 429.558 96.973 576.406 96.898 268.547 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 382.997 4.259 5.284 5.294 97.558 96.192 586.242 429.369 450.768 450.084 3.498 403.799 96.730 5.308 4.280 465.674 332.010 4.282 3.992 3.034 4.057 523.278 434.764 4.291 415.078 96.622 4.403 4.268 447.307 96.878 3.603 92.971 HasilBersih 3.493 564.845 5.815 440.528 323.133 5.299 96.159 96.080 4.690 5.386 96.764 96.642 415.410 89.320 96.997 389.453 4.747 4.

Sumber: Bahagian Perancangan dan Teknologi Maklumat Sumber Kewangan Bagi melaksanakan pelbagai program dan aktiviti.* Anggaran Awal Nota : * Purata Hasil Padi Musim 2/05 rendah disebabkan kejadian banjir.90%). sumber kewangan adalah diperolehi daripada Agensi Pusat bagi Keperluan Belanja Pembangunan dan Keperluan Belanja Mengurus. MISI & VISI MATLAMAT UTAMA MADA Memajukan Kesejahteraan Hidup Sebilangan Besar Penduduk Desa. VISI Menjadi Organisasi Peneraju Dalam Pembangunan Industri Padi yang Moden di Malaysia. . Mapan & Kompetitif. Melebihkan Hasil Untuk Keperluan Negara.246 hektar (18. Bilangan petani terlibat dengan banjir seramai 10. MISI Mentransformasikan Industri Padi ke tahap Moden. Cekap & Mapan serta Penggerak Utama Pembangunan Sosio-ekonomi Masyarakat Peladang di dalam Kawasan Muda.575 orang. Cekap. Keluasan terlibat banjir adalah seluas 18.

. Memaksimumkan Pendapatan Peladang Melalui Pelbagaian Sumber. Mengedar input pertanian dalam tempoh 3 minggu daripada tarikh bekalan diterima Mengadakan latihan dan bimbingan kepada 15.Mempergiatkan Penglibatan Peladang Dalam Keseluruhan Rantaian Nilai Industri Padi & Beras. Memajukan Institusi Peladang sebagai Entiti Ekonomi yang Berdaya Maju. Membangunkan seramai 100 orang usahawan Industri Asas Tani setahun Meningkatkan pendapatan usahawan bimbingan di kalangan peladang kepada RM 2.00 sebulan Memajukan perniagaan setiap PPK MADA untuk mencapai keuntungan bersih melebihi RM 300.000.000. Kami Akan : Menyediakan jadual penanaman padi bagi Musim Pertama pada bulan Februari/Mac dan bagi Musim Kedua pada bulan Julai/Ogos setiap tahun Menyediakan kemudahan pengairan untuk tanaman padi 2 kali setahun dengan kepadatan penanaman melebihi 195% setiap tahun Menjamin bekalan air di blok-blok pengairan tersier secara berperingkat (10 hari setiap peringkat) mengikut kuantiti yang ditetapkan.00 setahun. PIAGAM PELANGGAN KOMITMEN KAMI DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA IALAH UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK. TEPAT DAN EFISIEN KEPADA PELANGGAN KAMI Dalam Bidang-Bidang Berikut: Perusahaan Tanaman Padi Pengembangan Pengairan dan Pertanian Pembangunan Industri Asas Tani Pembangunan Institusi Peladang Untuk Memenuhi Komitmen Itu.000 orang peladang setahun.

Huruf "M" itu dibentuk oleh dua butir buah padi yang menggambarkan kegiatan utama MADA di dalam perusahaan penanaman padi. Huruf berkenaan mempunyai dua kemuncak yang melambangkan dua matlamat utama MADA. Warna-warna tersebut juga mewakili : Kuning: Melambangkan Kemakmuran. ." MADA . Hijau: Melambangkan Pertanian. Huruf "M" juga mempunyai rekabentuk yang menjulang menggambarkan usahausaha pembangunan dan kemajuan dalam serba bidang.PENERAJU PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI " LOGO Secara keseluruhanya kesan grafik yang jelas adalah pemaparan huruf "M" yang dihubung terus kepada MADA.warna Negeri Kedah dan Negeri Perlis. hijau dan biru adalah gabungan warna. iaitu untuk memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan negara. Warna-warna kuning.

Bahagian ini meliputi tiga cawangan iaitu: Cawangan Pengurusan Sumber Manusia. OBJEKTIF . Bahagian ini diketuai oleh Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan yang bertanggungjawab terus kepada Pengurus Besar MADA. Memberi Perkhidmatan Sokongan Secara Cekap Dan Menyeluruh Di Dalam Melicinkan Operasi Lembaga. Ia merupakan entiti penting di dalam menguruskan hal-hal berkaitan pentadbiran. Cawangan Pentadbiran. Cawangan Kewangan dan Akaun. Berketrampilan Dan Berkesan Untuk Mewujudkan Budaya Kerja Kelas Pertama.Biru: Melambangkan Pengurusan Pengairan. VISI Mengurus dan Mentadbir Sumber Manusia dan Kewangan Lembaga Secara Kompeten. Profesional dan Berintegriti. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN LATAR BELAKANG Bahagian Khidmat Pengurusan merupakan 1 daripada 9 bahagian yang terdapat di dalam Organisasi MADA. Mengurus dan Mengawal Sumber Kewangan Secara Efisien dan Efektif. kewangan dan akaun serta pengurusan sumber manusia. MISI Menyedia dan Mengurus Sumber Manusia Yang Kompeten.

Memastikan Pengurusan Kewangan Mengikut Bajet Yang Dirancang Di Dalam Memenuhi Keperluan Organisasi. Menyedia dan memastikan persekitaran pejabat yang kondusif. Membina modal insan yang berkualiti dan berintegriti. Mengurus bayaran dan terimaan Lembaga. Mengurus dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan Ibu Pejabat dan Kuaters. Cawangan Pentadbiran Mengurus perkhidmatan dan operasi pentadbiran Lembaga. Memastikan Perkhidmatan Sokongan Dijalankan Dengan Cekap Dan Sistematik Bagi Memenuhi Keperluan Semasa Organisasi. Melaksana dan menilai program kompetensi anggota. Mengurus aset Lembaga secara berkesan. PIAGAM PELANGGAN . Cawangan Kewangan dan Akaun Mengurus sumber-sumber kewangan secara berhemah selaras dengan arahan/prosedur/pekeliling. FUNGSIFUNGSI UTAMA BAHAGIAN Cawangan Pengurusan Sumber ManusiaMengurus pengisian dan perkhidmatan perjawatan serta mengemaskini rekod perkhidmatan anggota.Memastikan Pengurusan Sumber Manusia Yang Optimum Mengikut Keperluan Organisasi.

perumahan dan komputer dalam masa 5 hari CAWANGAN PENTADBIRAN Menjawab surat-menyurat dalam tempoh 3 hari Sentiasa mengemaskini dan memantau pergerakan fail-fail Menyelesaikan aduan kerosakan perkhidmatan bangunan dalam tempoh 5 hari Menjamin keselamatan pejabat pada setiap masa POLISI MADA .CAWANGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA MEMBERI PERKHIDMATAN BERKAITAN TEMPOH MASA SEPERTI BERIKUT : SUMBER MANUSIA DALAM Pengisian Jawatan ± 2 bulan daripada tarikh iklan Permohonan kemudahan perkhidmatan ± 14 hari bekerja Memproses pemangkuan dan kenaikan pangkat ± 30 hari bekerja. Kertas pengesahan dalam jawatan dan kemasukan jawatan berpencen ± 2 bulan Melengkapkan dokumentasi pencen anggota dan menghantar ke JPA ± 3 bulan sebelum tarikh pencen Peperiksaan perkhidmatan ± 2 kali setahun Penilaian Tahap Kecekapan ± 3 kali setahun Kehadiran kursus setiap anggota ± 7 hari setahun Mengemaskini buku rekod perkhidmatan ± 14 hari bekerja CAWANGAN KEWANGAN DAN AKAUN Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari Membuat bayaran gaji anggota mengikut jadual yang telah ditetapkan Memproses pinjaman kenderaan.

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Mada akan : Merancang dan melaksanakan infrastruktur yang secukupnya Menyediakan jadual tanaman padi yang tetap dan jelas Memberi khidmat nasihat yang kompeten dan mudah diperolehi Menyediakan bekalan air pengairan yang efisien dan efektif Menyediakan peluang latihan yang mencukupi . tepat dan efisyen di dalam menjadi agensi peneraju pembangunan industri padi negara dan penggerak utama pembangunan sosioekonomi masyarakat peladang di kawasan Muda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful