SEJARAH PENUBUHAN Menyingkap Tabir Sejarah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda

Seimbas Lalu Di Zaman Lampau Padi telah berabad-abad lamanya ditanam di tanah dataran barat Kedah dan Perlis. Perubahan yang berlaku ke atas peredaran Bintang Ketiga, arah tiupan angin, tumbuh-tumbuhan, gelagat beberapa jenis haiwan dan sebagainya diteliti dengan penuh minat oleh penduduk desa. Semua perubahan yang berlaku ini dibahagikan kepada dua belas musim pendek yang dinamakan bulan piama. Bulan piama ini pula dijadikan panduan kepada mereka dalam mengusahakan sawah bendang serta berbagai kegiatan harian yang lain. Pengusahaan sawah dilakukan dengan menggunakan alat-alat tradisional. Padi hanya ditanam sekali setahun. Rata-ratanya penduduk desa ini mendiami kediaman yang serba uzur dalam persekitaran yang mundur.

Perubahan Dasar Berikutan dengan kejatuhan harga dalam pasaran timah dan getah di dalam tahun dua puluhan. Kerajaan kolonial British telah mula mengambil langkah ke arah meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sebelum itu, kerajaan di dalam

Dasar Kerajaan pula telah telah berubah daripada semata-mata mengeluarkan beras yang cukup kepada satu lagi dasar bagi meningkatkan pendapatan serat kesejahteraan masyarakat tani.600 hektar bagi tanaman luar musim. Kerja-kerja pembinaan telah dimulakan dalam bulan April 1966. Seawal September 1964. Kerajaan telah memohon pinjaman daripada Bank Dunia bagi membiayai sebahagian daripada kos pembinaan projek dengan sebahagian lagi ditanggung oleh kerajaan sendiri. Seterusnya pada 16 November 1965 pinjaman sebanyak US$45 juta telah diluluskan dan perjanjian ditandatangani pada hari berikutnya. Bank Dunia menyiapkan penilaian akhir terhadap cadangan Projek Pengairan Muda antara Februari ± Mac 1965. Konsep Rancangan Pengairan Muda . yang terbesar diantara projek-projek tersebut ialah Rancangan Pengairan Muda.perdagangan timah dan getah hanya membuat kerajaan Kolonial British lebih mengutamakan mengimport beras daripada memajukan perusahaan padi tempatan. Di antara tahun 1960 hingga 1964. Laporan akhir kajian telah diserahkan kepada kerajaan dan juga kepada Bank Dunia pada awal tahun 1965. firma perunding Sir William Halcrow and Partner (United Kingdom) telah diberi tugas menjalankan kajian kemungkinan terhadap pelaksanaan Projek Pengairan Muda. Dari Dasar Ke Perlaksanaan Projek Dasar mengenai beras telah tertumpu terhadap pengeluaran yang dapat menampung sebahagian besar daripada keperluan Negara. kerajaan telah melancarkan beberapa projek pertanian di bawah Rancangan Malaysia Pertama (1965 ± 1970). peringkat pertama pengairan telah dimulakan di kawasan seluas kira-kira 33. Selaras dengan dasar kecukupan beras tersebut. Cadangan awal Projek Pengairan Muda ini telah diutarakan oleh Jabatan Parit dan Taliair Persekutuan dalam tahun 1950an. Pengairan ke kawasan-kawasan selebihnya telah dilaksanakan dalam empat peringkat yang diselesaikan dalam tahun 1974. Bermula dari tahun 1955 dan berlanjutan sehingga beberapa tahun selepas kemerdekaan. Pada awal tahun 1970. Pinjaman tersebut mula berkuatkuasa pada 1 Februari 1966. kecukupan beras menerusi pengeluaran tempatan telah menjadi dasar utama kerajaan.

Tanggapan umum dikala itu ialah pembangunan yang berasaskan pertanian akan tercetus dengan sendirinya dengan adanya kemudahan-kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan. Keseluruhan projek telah menelan belanja sebanyak kira-kira $238 juta. Rancangan Pengairan Muda adalah sebagai projek kejuruteraan sematamata. Detik-detik Kelahiran MADA Di peringkat awal pelaksanaan. jalan-jalan ladang. iaitu kira-kira 80 km ke Timur kawasan projek. Selain daripada itu sistem perparitan. Air dari terusan ini pula akan memasuki terusan-terusan cabang dan ke taliair-taliair agihan sekunder sebelum memasuki kawasan sawah. Punca-punca air yang ada adalah terdiri dari hujan yang turun terus di bendang. Tiada perancangan yang teliti dibuat untuk menyelaraskan secara terperinci peranan yang perlu dimainkan oleh beberapa Jabatan Parit dan Taliair serta Jabatan Pertanian. Air dari Kolam Muda dialirkan ke Kolam Pedu melalui Terowong Saiong yang dibina dibawah tanah sepanjang kira-kira 7. satu sistem pengairan dan penyaliran disediakan di sebahagian kawasan daratan Barat Kedah dan Perlis bagi membolehkan penanaman padi diusahakan dua kali setahun.2 km. barulah disedari tentang ketidaklengkapan perancangan awal. iaitu Terusan Besar Utara dan Terusan Besar Selatan. Air dilepaskan dari Empangan Pedu ke Sungai Pedu dan mengalir melalui Sungai Padang Terap sehingga sampai di Alator Pelubang. Puncapunca air ini diintegrasikan ke dalam satu sistem bagi memenuhi keperluan untuk tanaman kedua-dua musim. Oleh kerana pejabat . telah membentuk kolam-kolam takungan Muda dan Pedu. Di Alator Pelubang aliran air dipecahkan kepada dua saluran. air yang mengalir dari sungai-sungai semulajadi dan air yang ditakung di kolam-kolam takungan Muda dan Pedu. iaitu setelah kerja-kerja pembinaan berjalan selama satu setengah tahun. Pembinaan dua buah empangan di hulu Sungai Muda dan hulu Sungai Pedu. Pada pertengahan tahun 1967.Di bawah Rancangan Pengairan Muda. permatang-permatang pantai disamping berbagai binaan lain yang berkaitan juga telah dibina. Ekoran daripada itu sebuah Pejabat Pegawai Penyama Projek telah ditubuhkan di bawah Kementerian Pertanian pada bulan Ogos 1967 dan ditadbirkan di Kuala Lumpur.

Oleh itu. menggerak dan menyatukan petani-petani ke dalam satu masyarakat yang dinamis dan progresif yang akan mencetuskan pembangunan pertanian. Kedah Darul Aman. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Perasmiannya telah dilakukan oleh Allahyarham Tun Hj. ekonomi dan sosial adalah satu proses yang sentiasa menubuhkan keperluan-keperluan serta peluang- . Tahun 1972. Dibawah Akta tersebut. Penubuhan MADA telah diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. membantu dan mengusahakan projek pembangunan ekonomi dalam Kawasan Muda. Pada 30 Jun 1970 lahirlah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda di bawah satu dekri darurat dengan nama mula Pihak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. kedua-dua Kerajaan Negeri Kedah dan Negeri Perlis menghadapi kesulitan untuk menanggung perbelanjaan pembangunan serta perbelanjaan operasi dan penyenggaraan projek. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa Kamajuan Pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa Negeri bagi Negeri Kedah Darulaman dan Perlis. menggalak.ini tidak dapat berperanan dengan berkesan. yang diasaskan kepada aspek-aspek kemanusiaan dan komoditi. Struktur Organisasi Peranan utama yang dimainkan oleh MADA ialah mendorong. Kerajaan telah mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah badan berkanun bagi menggantikan Pejabat Pegawai Penyama Projek. Matlamat-matlamat tersebut ialah: Memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa. Sementara itu pula. tugastugas MADA telah digariskan seperti berikut :Memaju. Sungguhpun demikian. Melebihkan hasil untuk keperluan Negara. Dua matlamat utama dibentuk oleh MADA. Alor Star. program pembangunan tidak dapat dirancang dan dilaksana dengan sempurna kerana kuasa eksekutif yang ada pada Pegawai Penyama adalah terbatas disebabkan perbezaan bidang kuasa yang wujud di antara beberapa Jabatan Negeri dan Persekutuan. pentadbiran pejabat ini telah berpindah ke Alor Star pada tahun 1969. Abdul Razak Hussein selaku Pemangku Perdana Menteri Malaysia merangkap Pengarah Gerakan di dalam satu upacara di Bangunan Balai Besar.

struktur organisasi MADA telah dibentuk menggabung perkhidmatan-perkhidmatan pentadbiran. Menerusi konsep Pembangunan Kawasan. PROFIL MADA Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah ditubuhkan pada 30 Jun 1970 di bawah satu Dekri Darurat dengan nama asalnya ialah Pehak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. Di setiap lokaliti pula didirikan kompleks geraktani yang juga menjadi pusat gerakan pertubuhan peladang kawasan. Perancangan yang bersepadu yang menggabung tenaga kepakaran dari dalam dan luar jabatan telah menjadi amalan utama bagi mencari kata sepakat terhadap menentukan program yang terbaik untuk dilaksana. kejuruteraan.peluang baru. Kawasan Muda telah dibahagikan kepada 27 lokaliti pembangunan yang pengawasannya dikendalikan menerusi pejabat-pejabat di empat daerah MADA. Ianya kemudian telah ditukarkan kepada Lembaga Kemajuan . pertanian dan latihan ke dalam satu pengurusan yang fleksibel.

Pertanian Muda (MADA) yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. Matlamat MADA MADA juga telah menetapkan 2 matlamat utama iaitu memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan Negara. menggalak. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa kemajuan pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa negeri bagi negeri Kedah dan negeri Perlis. Struktur Organisasi MADA . Fungsi-Fungsi MADA Bagi memastikan matlamat yang ditetapkan dapat dicapai dengan jayanya. Memajukan industri asas tani dan mewujudkan usahawan yang bertaraf komersil. MADA telah menetapkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif iaitu: Menyediakan perkhidmatan pertanian dan infrastuktur pengairan bagi memenuhi keperluan beras Negara. Menguruskan sumber air secara cekap dan berkesan. Membentuk dan membangunkan institusi peladang. 1972. Meningkatkan pendapatan peladang melalui aktiviti bukan padi. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Kawasan Muda. MADA telah diamanahkan untuk mendukung tugas-tugas seperti yang digariskan iaitu:Memaju. Mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat peladang. Tugas-Tugas MADA Di bawah akta tersebut.

851 hektar (Kedah) dan 20. MADA sentiasa berusaha mencari kaedah dan teknologi .676 hektar bersamaan 19. Kedah) dan Wilayah IV (Kota Sarang Semut. Jumlah keseluruhan Kawasan Muda yang merangkumi keduadua negeri ini ialah seluas 126. Wilayah III (Pendang.882 hektar bersamaan 80.66% terletak di Negeri Kedah manakala bakinya seluas 18.34% terletak di Negeri Perlis. Bagi melicinkan urusan pentadbiran MADA. Kedah) Sumber Air Sejajar dengan fungsi MADA untuk memastikan bekalan air mencukupi bagi mengairi penanaman padi.304 hektar (Perlis).Keluasan Penanaman Padi Negeri Kedah dan Perlis merupakan dua buah negeri yang terlibat dalam Rancangan Pengairan Muda dengan keluasan masing-masing iaitu 105. Kedah). Bagi aktiviti penanaman padi.155 hektar. Wilayah II (Jitra.558 hektar di mana seluas 77. keluasan tanaman padi MADA adalah 96. Perlis). empat buah pejabat wilayah telah ditubuhkan iaitu Wilayah I (Kangar.

073 juta meter padu. Musim kedua ataupun Musim Utama bermula pada bulan Sept tahun semasa hingga bulan Februari tahun berikutnya. . Menerusi penubuhan MADA. Demografi Peladang Di Kawasan Muda Kajian yang telah dijalankan oleh MADA menunjukkan terdapat seramai 48. Pada ketika ini.500 orang peladang mengusahakan tanaman padi dalam Kawasan Muda. Empangan Muda dengan kapasiti takungan sebanyak 160 juta meter padu dan Empangan Ahning dengan kapasiti takungan air sebanyak 275 juta meter padu. Musim Pertama ataupun Luar Musim bermula pada bulan Mac hingga bulan Ogos tahun semasa. padi telah berjaya ditanam sebanyak dua kali setahun. Musim-Musim Padi Padi ditanam di kawasan jelapang padi tradisional utara Semenanjung Malaysia sekali setahun sejak berabad lamanya.yang boleh diadaptasi supaya bekalan air sentiasa berada di tahap optimum. sumber pengairan MADA adalah seperti yang tertera pada carta pai ini. Carta 1 : Sumber Pengairan MADA diberi tanggungjawab untuk mengendalikan 3 buah empangan iaitu Empangan Pedu dengan kapasiti takungan sebanyak 1.3%. purata saiz ladang yang diusahakan oleh setiap peladang dalam Kawasan Muda ialah lebih kurang 2. Jumlah kedua-dua kategori ini ialah 72.12 hektar. Didapati kategori peladang yang mengusahakan tanah milik sendiri dan pemilik dan dalam masa yang sama adalah penyewa berada dalam kategori yang terbesar.

992 314.855 95.941 Hasil Bersih Keluasan (Hektar) Ditanam 95.8 27.586 312.596 319. Jadual 2: Taburan Umur Dan Peratus Peladang Kawasan Muda Taburan Umur < 35 tahun 35-44 tahun 45-54 tahun 55-65 tahun > 65 tahun Jumlah Peratus (%) 5.257 3.855 42.485 305.0% 34.188 3.500 keluarga 38.333 3.565 95.1% 2.746 166.565 95.855 30.200 115.7 tahun.7 26.766 3.108 352.12 ha Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda. purata umur peladang di dalam Kawasan Muda adalah 57.855 95.9 100 Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda.3% 25.855 95.855 95.901 - .855 958.350 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 316. Gambaran terperinci adalah seperti di Jadual 2.6% 2.350 Dituai 95. Tuaian Dan Pengeluaran Padi Di Kawasan Muda Musim 1965 1966 1967 1968 1969 1/70 2/70 1/71 Hasil masa Menuai (kg/hektar) 3.282 3.6 24.Jadual 1: Bilangan Dan Taraf Pemegangan Tanah Sawah Jumlah Peladang Milik Sendiri Penyewa / Pemilik Penyewa Lain-Lain Purata Saiz Ladang 48.855 30.2003 Berdasarkan analisa taburan saiz umur peladang.680 3.555 95.2003 Prestasi Hasil Keluasan Tanaman .0 15.370 3.855 95.855 95.855 42.

855 88.684 4.115 292.213 239.663 4.386 383.406 460.009 3.783 4.983 446.855 89.830 3.200 405.248 459.692 323.436 95.463 95. 3.022 92.714 2.848 4.396 2.566 3.105 372.956 96.203 2.016 3.130 417.387 4.549 83.855 88.376 413.242 384.436 95.855 62.140 4.721 2.022 92.376 293.311 3.684 4.447 97.807 95.890 419.981 90.250 3.253 4.624 95.448 353.855 kerana 95.992 3.197 3.604 95.850 355.307 344.604 95.570 278.105 95.624 95.363 3.193 89.855 88.994 88.444 405.749 440.855 90.730 Di batal 3.471 90.463 203.663 4.039 95.995 3.312 364.982 4.239 89.123 3.890 3.676 4.464 263.283 338.855 88.862 3.624 95.705 388.937 3.596 370.177 3.684 414.713 3.246 4.629 90.180 3.685 368.193 89.876 249.934 205.855 85.524 95.966 95.855 89.914 353.994 88.853 4.855 88.793 391.988 448.121 92.612 4.624 95.463 95.934 371.475 404.204 95.489 373.758 4.595 4.915 369.471 90.121 92.855 85.355 353.097 2.401 4.807 95.456 262.972 396.855 88.954 4..895 4.080 3.702 3.228 75.156 3.274 4.102 95.182 4.447 97.018 4.329 316.162 93.990 236.987 390.088 356.549 83.624 95.855 kemarau 95.228 75.130 409.303 89.624 95.855 90.855 62.620 387.124 421.730 392.207 .855 88.774 344.966 95.054 4.624 95.261 348.956 96.767 4.483 400.855 78.686 95.433 269.538 4.220 97.040 245.599 388.659 238.237 95.031 2.927 403.624 95.686 95.689 2.2/71 1/72 2/72 1/73 2/73 1/74 2/74 1/75 2/75 1/76 2/76 1/77 2/77 1/78 2/78 1/79 2/79 1/80 2/80 1/81 2/81 1/82 2/82 1/83 2/83 1/84 2/84 1/85 2/85 1/86 2/86 1/87 2/87 1/88 2/88 1/89 2/89 Samb.506 4.444 318.801 4.016 3.932 354.289 4.220 97.267 4.594 300.855 88.058 95.855 78.

558 96.159 96.386 96.013 389.916 3.282 3.675 5.734 97.355 96.057 523.558 96.291 96.197 92.133 5.410 96.350 96.282 96.690 5.623 97.178 350.291 96.862 4.151 96.200 92.849 5.212 414.369 450.725 459.406 430.522 502.410 96.500 467.037 3.187 424.870 503.010 4.375 3.683 526.730 5.410 96.498 403.118 289.344 429.491 4.193 3.936 5.111 412.307 96.140 4.316 4.240 386.528 323.338 96.304 3.973 576.034 4.144 96.Musim 1/90 2/90 1/91 2/91 1/92 2/92 1/93 2/93 1/94 2/94 1/95 2/95 1/96 2/96 1/97 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/00 2/00 1/01 2/01 1/02 2/02 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 * 1/06 2/06 1/07 2/07 1/08* Hasil masaMenuai (kg/hektar) 4.559 475.942 4.795 548.818 373.486 5.142 474.808 459.259 5.064 4.728 3.636 4.078 96.590 97.053 .997 389.557 357.200 522.585 5.453 4.386 96.463 5.440 6.017 4.159 96.119 92.197 92.407 4.768 450.420 5.119 91.278 434.410 89.776 422.299 96.410 96.761 5.115 446.192 586.302 479.864 5.493 564.642 415.406 96.734 97.747 4.266 96.799 96.320 96.898 268.215 4.547 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 382.144 96.307 96.405 96.939 4.444 482.390 521.661 4.558 465.312 470.051 411.280 465.769 4.593 4.616 538.406 96.288 424.405 96.906 515.634 391.498 505.116 463.436 432.242 429.299 96.482 457.575 5.410 96.282 96.803 493.982 5.320 96.427 96.584 4.265 4.284 5.307 96.459 96.547 Dituai 92.528 97.307 96.327 4.997 4.992 3.140 96.590 97.712 429.338 96.048 362.825 3.764 4.292 384.954 361.387 4.018 552.813 4.838 524.080 4.719 97.469 4.294 96.674 332.971 HasilBersih 3.622 4.140 96.880 4.350 96.845 5.676 504.243 460.207 4.679 506.493 4.764 96.308 4.377 96.878 3.704 444.192 3.799 96.638 397.410 96.603 92.377 96.370 96.719 97.078 96.764 96.294 97.220 5.959 3.768 4.370 96.208 365.855 5.372 3.558 96.459 96.268 447.127 347.734 Keluasan (Hektar) Ditanam 92.132 382.291 415.403 4.936 4.815 440.886 4.084 3.005 371.423 3.969 576.355 96.793 376.455 4.558 96.

Mapan & Kompetitif.90%).575 orang.246 hektar (18. MISI Mentransformasikan Industri Padi ke tahap Moden. Bilangan petani terlibat dengan banjir seramai 10. Keluasan terlibat banjir adalah seluas 18. sumber kewangan adalah diperolehi daripada Agensi Pusat bagi Keperluan Belanja Pembangunan dan Keperluan Belanja Mengurus. Sumber: Bahagian Perancangan dan Teknologi Maklumat Sumber Kewangan Bagi melaksanakan pelbagai program dan aktiviti.* Anggaran Awal Nota : * Purata Hasil Padi Musim 2/05 rendah disebabkan kejadian banjir. Cekap & Mapan serta Penggerak Utama Pembangunan Sosio-ekonomi Masyarakat Peladang di dalam Kawasan Muda. Cekap. VISI Menjadi Organisasi Peneraju Dalam Pembangunan Industri Padi yang Moden di Malaysia. . MISI & VISI MATLAMAT UTAMA MADA Memajukan Kesejahteraan Hidup Sebilangan Besar Penduduk Desa. Melebihkan Hasil Untuk Keperluan Negara.

Kami Akan : Menyediakan jadual penanaman padi bagi Musim Pertama pada bulan Februari/Mac dan bagi Musim Kedua pada bulan Julai/Ogos setiap tahun Menyediakan kemudahan pengairan untuk tanaman padi 2 kali setahun dengan kepadatan penanaman melebihi 195% setiap tahun Menjamin bekalan air di blok-blok pengairan tersier secara berperingkat (10 hari setiap peringkat) mengikut kuantiti yang ditetapkan. Membangunkan seramai 100 orang usahawan Industri Asas Tani setahun Meningkatkan pendapatan usahawan bimbingan di kalangan peladang kepada RM 2. TEPAT DAN EFISIEN KEPADA PELANGGAN KAMI Dalam Bidang-Bidang Berikut: Perusahaan Tanaman Padi Pengembangan Pengairan dan Pertanian Pembangunan Industri Asas Tani Pembangunan Institusi Peladang Untuk Memenuhi Komitmen Itu. Memaksimumkan Pendapatan Peladang Melalui Pelbagaian Sumber.00 setahun.Mempergiatkan Penglibatan Peladang Dalam Keseluruhan Rantaian Nilai Industri Padi & Beras.000. Memajukan Institusi Peladang sebagai Entiti Ekonomi yang Berdaya Maju. .000 orang peladang setahun.00 sebulan Memajukan perniagaan setiap PPK MADA untuk mencapai keuntungan bersih melebihi RM 300.000. Mengedar input pertanian dalam tempoh 3 minggu daripada tarikh bekalan diterima Mengadakan latihan dan bimbingan kepada 15. PIAGAM PELANGGAN KOMITMEN KAMI DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA IALAH UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK.

Warna-warna kuning.warna Negeri Kedah dan Negeri Perlis. Warna-warna tersebut juga mewakili : Kuning: Melambangkan Kemakmuran." MADA .PENERAJU PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI " LOGO Secara keseluruhanya kesan grafik yang jelas adalah pemaparan huruf "M" yang dihubung terus kepada MADA. Huruf "M" itu dibentuk oleh dua butir buah padi yang menggambarkan kegiatan utama MADA di dalam perusahaan penanaman padi. Huruf berkenaan mempunyai dua kemuncak yang melambangkan dua matlamat utama MADA. Huruf "M" juga mempunyai rekabentuk yang menjulang menggambarkan usahausaha pembangunan dan kemajuan dalam serba bidang. iaitu untuk memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan negara. hijau dan biru adalah gabungan warna. . Hijau: Melambangkan Pertanian.

Cawangan Kewangan dan Akaun. VISI Mengurus dan Mentadbir Sumber Manusia dan Kewangan Lembaga Secara Kompeten. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN LATAR BELAKANG Bahagian Khidmat Pengurusan merupakan 1 daripada 9 bahagian yang terdapat di dalam Organisasi MADA. Berketrampilan Dan Berkesan Untuk Mewujudkan Budaya Kerja Kelas Pertama. Bahagian ini diketuai oleh Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan yang bertanggungjawab terus kepada Pengurus Besar MADA.Biru: Melambangkan Pengurusan Pengairan. Mengurus dan Mengawal Sumber Kewangan Secara Efisien dan Efektif. kewangan dan akaun serta pengurusan sumber manusia. Profesional dan Berintegriti. Memberi Perkhidmatan Sokongan Secara Cekap Dan Menyeluruh Di Dalam Melicinkan Operasi Lembaga. MISI Menyedia dan Mengurus Sumber Manusia Yang Kompeten. Cawangan Pentadbiran. OBJEKTIF . Ia merupakan entiti penting di dalam menguruskan hal-hal berkaitan pentadbiran. Bahagian ini meliputi tiga cawangan iaitu: Cawangan Pengurusan Sumber Manusia.

Mengurus dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan Ibu Pejabat dan Kuaters. Menyedia dan memastikan persekitaran pejabat yang kondusif. Mengurus bayaran dan terimaan Lembaga. Cawangan Pentadbiran Mengurus perkhidmatan dan operasi pentadbiran Lembaga. Memastikan Pengurusan Kewangan Mengikut Bajet Yang Dirancang Di Dalam Memenuhi Keperluan Organisasi. Melaksana dan menilai program kompetensi anggota. Cawangan Kewangan dan Akaun Mengurus sumber-sumber kewangan secara berhemah selaras dengan arahan/prosedur/pekeliling.Memastikan Pengurusan Sumber Manusia Yang Optimum Mengikut Keperluan Organisasi. FUNGSIFUNGSI UTAMA BAHAGIAN Cawangan Pengurusan Sumber ManusiaMengurus pengisian dan perkhidmatan perjawatan serta mengemaskini rekod perkhidmatan anggota. Membina modal insan yang berkualiti dan berintegriti. Mengurus aset Lembaga secara berkesan. PIAGAM PELANGGAN . Memastikan Perkhidmatan Sokongan Dijalankan Dengan Cekap Dan Sistematik Bagi Memenuhi Keperluan Semasa Organisasi.

perumahan dan komputer dalam masa 5 hari CAWANGAN PENTADBIRAN Menjawab surat-menyurat dalam tempoh 3 hari Sentiasa mengemaskini dan memantau pergerakan fail-fail Menyelesaikan aduan kerosakan perkhidmatan bangunan dalam tempoh 5 hari Menjamin keselamatan pejabat pada setiap masa POLISI MADA .CAWANGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA MEMBERI PERKHIDMATAN BERKAITAN TEMPOH MASA SEPERTI BERIKUT : SUMBER MANUSIA DALAM Pengisian Jawatan ± 2 bulan daripada tarikh iklan Permohonan kemudahan perkhidmatan ± 14 hari bekerja Memproses pemangkuan dan kenaikan pangkat ± 30 hari bekerja. Kertas pengesahan dalam jawatan dan kemasukan jawatan berpencen ± 2 bulan Melengkapkan dokumentasi pencen anggota dan menghantar ke JPA ± 3 bulan sebelum tarikh pencen Peperiksaan perkhidmatan ± 2 kali setahun Penilaian Tahap Kecekapan ± 3 kali setahun Kehadiran kursus setiap anggota ± 7 hari setahun Mengemaskini buku rekod perkhidmatan ± 14 hari bekerja CAWANGAN KEWANGAN DAN AKAUN Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari Membuat bayaran gaji anggota mengikut jadual yang telah ditetapkan Memproses pinjaman kenderaan.

tepat dan efisyen di dalam menjadi agensi peneraju pembangunan industri padi negara dan penggerak utama pembangunan sosioekonomi masyarakat peladang di kawasan Muda. Mada akan : Merancang dan melaksanakan infrastruktur yang secukupnya Menyediakan jadual tanaman padi yang tetap dan jelas Memberi khidmat nasihat yang kompeten dan mudah diperolehi Menyediakan bekalan air pengairan yang efisien dan efektif Menyediakan peluang latihan yang mencukupi .Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful