SEJARAH PENUBUHAN Menyingkap Tabir Sejarah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda

Seimbas Lalu Di Zaman Lampau Padi telah berabad-abad lamanya ditanam di tanah dataran barat Kedah dan Perlis. Perubahan yang berlaku ke atas peredaran Bintang Ketiga, arah tiupan angin, tumbuh-tumbuhan, gelagat beberapa jenis haiwan dan sebagainya diteliti dengan penuh minat oleh penduduk desa. Semua perubahan yang berlaku ini dibahagikan kepada dua belas musim pendek yang dinamakan bulan piama. Bulan piama ini pula dijadikan panduan kepada mereka dalam mengusahakan sawah bendang serta berbagai kegiatan harian yang lain. Pengusahaan sawah dilakukan dengan menggunakan alat-alat tradisional. Padi hanya ditanam sekali setahun. Rata-ratanya penduduk desa ini mendiami kediaman yang serba uzur dalam persekitaran yang mundur.

Perubahan Dasar Berikutan dengan kejatuhan harga dalam pasaran timah dan getah di dalam tahun dua puluhan. Kerajaan kolonial British telah mula mengambil langkah ke arah meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sebelum itu, kerajaan di dalam

Dari Dasar Ke Perlaksanaan Projek Dasar mengenai beras telah tertumpu terhadap pengeluaran yang dapat menampung sebahagian besar daripada keperluan Negara. peringkat pertama pengairan telah dimulakan di kawasan seluas kira-kira 33. Dasar Kerajaan pula telah telah berubah daripada semata-mata mengeluarkan beras yang cukup kepada satu lagi dasar bagi meningkatkan pendapatan serat kesejahteraan masyarakat tani. Konsep Rancangan Pengairan Muda . Seawal September 1964. kerajaan telah melancarkan beberapa projek pertanian di bawah Rancangan Malaysia Pertama (1965 ± 1970). yang terbesar diantara projek-projek tersebut ialah Rancangan Pengairan Muda. kecukupan beras menerusi pengeluaran tempatan telah menjadi dasar utama kerajaan. Di antara tahun 1960 hingga 1964. Pengairan ke kawasan-kawasan selebihnya telah dilaksanakan dalam empat peringkat yang diselesaikan dalam tahun 1974. Kerja-kerja pembinaan telah dimulakan dalam bulan April 1966. Selaras dengan dasar kecukupan beras tersebut. Pada awal tahun 1970. Cadangan awal Projek Pengairan Muda ini telah diutarakan oleh Jabatan Parit dan Taliair Persekutuan dalam tahun 1950an. firma perunding Sir William Halcrow and Partner (United Kingdom) telah diberi tugas menjalankan kajian kemungkinan terhadap pelaksanaan Projek Pengairan Muda. Seterusnya pada 16 November 1965 pinjaman sebanyak US$45 juta telah diluluskan dan perjanjian ditandatangani pada hari berikutnya. Kerajaan telah memohon pinjaman daripada Bank Dunia bagi membiayai sebahagian daripada kos pembinaan projek dengan sebahagian lagi ditanggung oleh kerajaan sendiri.600 hektar bagi tanaman luar musim. Bank Dunia menyiapkan penilaian akhir terhadap cadangan Projek Pengairan Muda antara Februari ± Mac 1965. Laporan akhir kajian telah diserahkan kepada kerajaan dan juga kepada Bank Dunia pada awal tahun 1965. Bermula dari tahun 1955 dan berlanjutan sehingga beberapa tahun selepas kemerdekaan. Pinjaman tersebut mula berkuatkuasa pada 1 Februari 1966.perdagangan timah dan getah hanya membuat kerajaan Kolonial British lebih mengutamakan mengimport beras daripada memajukan perusahaan padi tempatan.

Puncapunca air ini diintegrasikan ke dalam satu sistem bagi memenuhi keperluan untuk tanaman kedua-dua musim.Di bawah Rancangan Pengairan Muda. Punca-punca air yang ada adalah terdiri dari hujan yang turun terus di bendang. Detik-detik Kelahiran MADA Di peringkat awal pelaksanaan. Air dilepaskan dari Empangan Pedu ke Sungai Pedu dan mengalir melalui Sungai Padang Terap sehingga sampai di Alator Pelubang. satu sistem pengairan dan penyaliran disediakan di sebahagian kawasan daratan Barat Kedah dan Perlis bagi membolehkan penanaman padi diusahakan dua kali setahun. Air dari Kolam Muda dialirkan ke Kolam Pedu melalui Terowong Saiong yang dibina dibawah tanah sepanjang kira-kira 7.2 km. permatang-permatang pantai disamping berbagai binaan lain yang berkaitan juga telah dibina. telah membentuk kolam-kolam takungan Muda dan Pedu. Di Alator Pelubang aliran air dipecahkan kepada dua saluran. Selain daripada itu sistem perparitan. Pada pertengahan tahun 1967. Ekoran daripada itu sebuah Pejabat Pegawai Penyama Projek telah ditubuhkan di bawah Kementerian Pertanian pada bulan Ogos 1967 dan ditadbirkan di Kuala Lumpur. air yang mengalir dari sungai-sungai semulajadi dan air yang ditakung di kolam-kolam takungan Muda dan Pedu. Tiada perancangan yang teliti dibuat untuk menyelaraskan secara terperinci peranan yang perlu dimainkan oleh beberapa Jabatan Parit dan Taliair serta Jabatan Pertanian. Air dari terusan ini pula akan memasuki terusan-terusan cabang dan ke taliair-taliair agihan sekunder sebelum memasuki kawasan sawah. Keseluruhan projek telah menelan belanja sebanyak kira-kira $238 juta. Rancangan Pengairan Muda adalah sebagai projek kejuruteraan sematamata. iaitu kira-kira 80 km ke Timur kawasan projek. Oleh kerana pejabat . Pembinaan dua buah empangan di hulu Sungai Muda dan hulu Sungai Pedu. jalan-jalan ladang. iaitu Terusan Besar Utara dan Terusan Besar Selatan. Tanggapan umum dikala itu ialah pembangunan yang berasaskan pertanian akan tercetus dengan sendirinya dengan adanya kemudahan-kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan. iaitu setelah kerja-kerja pembinaan berjalan selama satu setengah tahun. barulah disedari tentang ketidaklengkapan perancangan awal.

Penubuhan MADA telah diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. Perasmiannya telah dilakukan oleh Allahyarham Tun Hj. Tahun 1972. pentadbiran pejabat ini telah berpindah ke Alor Star pada tahun 1969. Dibawah Akta tersebut. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa Kamajuan Pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa Negeri bagi Negeri Kedah Darulaman dan Perlis. tugastugas MADA telah digariskan seperti berikut :Memaju. Abdul Razak Hussein selaku Pemangku Perdana Menteri Malaysia merangkap Pengarah Gerakan di dalam satu upacara di Bangunan Balai Besar. Oleh itu. kedua-dua Kerajaan Negeri Kedah dan Negeri Perlis menghadapi kesulitan untuk menanggung perbelanjaan pembangunan serta perbelanjaan operasi dan penyenggaraan projek. Melebihkan hasil untuk keperluan Negara. ekonomi dan sosial adalah satu proses yang sentiasa menubuhkan keperluan-keperluan serta peluang- . Struktur Organisasi Peranan utama yang dimainkan oleh MADA ialah mendorong. Pada 30 Jun 1970 lahirlah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda di bawah satu dekri darurat dengan nama mula Pihak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. Dua matlamat utama dibentuk oleh MADA. Sungguhpun demikian. Matlamat-matlamat tersebut ialah: Memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa.ini tidak dapat berperanan dengan berkesan. Kerajaan telah mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah badan berkanun bagi menggantikan Pejabat Pegawai Penyama Projek. membantu dan mengusahakan projek pembangunan ekonomi dalam Kawasan Muda. Kedah Darul Aman. yang diasaskan kepada aspek-aspek kemanusiaan dan komoditi. Alor Star. Sementara itu pula. program pembangunan tidak dapat dirancang dan dilaksana dengan sempurna kerana kuasa eksekutif yang ada pada Pegawai Penyama adalah terbatas disebabkan perbezaan bidang kuasa yang wujud di antara beberapa Jabatan Negeri dan Persekutuan. menggerak dan menyatukan petani-petani ke dalam satu masyarakat yang dinamis dan progresif yang akan mencetuskan pembangunan pertanian. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. menggalak.

Di setiap lokaliti pula didirikan kompleks geraktani yang juga menjadi pusat gerakan pertubuhan peladang kawasan. struktur organisasi MADA telah dibentuk menggabung perkhidmatan-perkhidmatan pentadbiran. Menerusi konsep Pembangunan Kawasan. pertanian dan latihan ke dalam satu pengurusan yang fleksibel. Kawasan Muda telah dibahagikan kepada 27 lokaliti pembangunan yang pengawasannya dikendalikan menerusi pejabat-pejabat di empat daerah MADA. Perancangan yang bersepadu yang menggabung tenaga kepakaran dari dalam dan luar jabatan telah menjadi amalan utama bagi mencari kata sepakat terhadap menentukan program yang terbaik untuk dilaksana. Ianya kemudian telah ditukarkan kepada Lembaga Kemajuan .peluang baru. kejuruteraan. PROFIL MADA Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah ditubuhkan pada 30 Jun 1970 di bawah satu Dekri Darurat dengan nama asalnya ialah Pehak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda.

Tugas-Tugas MADA Di bawah akta tersebut. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Fungsi-Fungsi MADA Bagi memastikan matlamat yang ditetapkan dapat dicapai dengan jayanya. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa kemajuan pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa negeri bagi negeri Kedah dan negeri Perlis. Memajukan industri asas tani dan mewujudkan usahawan yang bertaraf komersil. membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Kawasan Muda. Matlamat MADA MADA juga telah menetapkan 2 matlamat utama iaitu memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan Negara.Pertanian Muda (MADA) yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. menggalak. Menguruskan sumber air secara cekap dan berkesan. MADA telah diamanahkan untuk mendukung tugas-tugas seperti yang digariskan iaitu:Memaju. Meningkatkan pendapatan peladang melalui aktiviti bukan padi. Struktur Organisasi MADA . Membentuk dan membangunkan institusi peladang. Mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat peladang. MADA telah menetapkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif iaitu: Menyediakan perkhidmatan pertanian dan infrastuktur pengairan bagi memenuhi keperluan beras Negara. 1972.

851 hektar (Kedah) dan 20.66% terletak di Negeri Kedah manakala bakinya seluas 18.676 hektar bersamaan 19. Bagi aktiviti penanaman padi. Kedah) dan Wilayah IV (Kota Sarang Semut. Bagi melicinkan urusan pentadbiran MADA.882 hektar bersamaan 80. Kedah) Sumber Air Sejajar dengan fungsi MADA untuk memastikan bekalan air mencukupi bagi mengairi penanaman padi. Perlis).558 hektar di mana seluas 77. Wilayah III (Pendang. Wilayah II (Jitra. empat buah pejabat wilayah telah ditubuhkan iaitu Wilayah I (Kangar.304 hektar (Perlis).34% terletak di Negeri Perlis. keluasan tanaman padi MADA adalah 96. Kedah).155 hektar.Keluasan Penanaman Padi Negeri Kedah dan Perlis merupakan dua buah negeri yang terlibat dalam Rancangan Pengairan Muda dengan keluasan masing-masing iaitu 105. Jumlah keseluruhan Kawasan Muda yang merangkumi keduadua negeri ini ialah seluas 126. MADA sentiasa berusaha mencari kaedah dan teknologi .

padi telah berjaya ditanam sebanyak dua kali setahun. Jumlah kedua-dua kategori ini ialah 72. Carta 1 : Sumber Pengairan MADA diberi tanggungjawab untuk mengendalikan 3 buah empangan iaitu Empangan Pedu dengan kapasiti takungan sebanyak 1. Musim-Musim Padi Padi ditanam di kawasan jelapang padi tradisional utara Semenanjung Malaysia sekali setahun sejak berabad lamanya. Didapati kategori peladang yang mengusahakan tanah milik sendiri dan pemilik dan dalam masa yang sama adalah penyewa berada dalam kategori yang terbesar.3%.12 hektar.500 orang peladang mengusahakan tanaman padi dalam Kawasan Muda. Demografi Peladang Di Kawasan Muda Kajian yang telah dijalankan oleh MADA menunjukkan terdapat seramai 48. Empangan Muda dengan kapasiti takungan sebanyak 160 juta meter padu dan Empangan Ahning dengan kapasiti takungan air sebanyak 275 juta meter padu. sumber pengairan MADA adalah seperti yang tertera pada carta pai ini.073 juta meter padu. . Musim Pertama ataupun Luar Musim bermula pada bulan Mac hingga bulan Ogos tahun semasa.yang boleh diadaptasi supaya bekalan air sentiasa berada di tahap optimum. Musim kedua ataupun Musim Utama bermula pada bulan Sept tahun semasa hingga bulan Februari tahun berikutnya. purata saiz ladang yang diusahakan oleh setiap peladang dalam Kawasan Muda ialah lebih kurang 2. Menerusi penubuhan MADA. Pada ketika ini.

855 95.7 tahun.370 3.596 319.855 95.855 42.565 95. Gambaran terperinci adalah seperti di Jadual 2.12 ha Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda.282 3.8 27.586 312.257 3.2003 Berdasarkan analisa taburan saiz umur peladang. purata umur peladang di dalam Kawasan Muda adalah 57.350 Dituai 95.9 100 Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda.855 42.350 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 316.108 352.555 95.855 95.7 26.855 95.992 314.2003 Prestasi Hasil Keluasan Tanaman .855 95.0% 34.485 305.500 keluarga 38.3% 25.0 15.855 95.901 - .565 95.333 3.746 166.855 30.941 Hasil Bersih Keluasan (Hektar) Ditanam 95.766 3.Jadual 1: Bilangan Dan Taraf Pemegangan Tanah Sawah Jumlah Peladang Milik Sendiri Penyewa / Pemilik Penyewa Lain-Lain Purata Saiz Ladang 48.1% 2.680 3.200 115.188 3.6% 2.6 24. Tuaian Dan Pengeluaran Padi Di Kawasan Muda Musim 1965 1966 1967 1968 1969 1/70 2/70 1/71 Hasil masa Menuai (kg/hektar) 3.855 30.855 958. Jadual 2: Taburan Umur Dan Peratus Peladang Kawasan Muda Taburan Umur < 35 tahun 35-44 tahun 45-54 tahun 55-65 tahun > 65 tahun Jumlah Peratus (%) 5.

686 95.624 95.261 348.855 88.267 4.193 89.624 95.684 414.855 kemarau 95.927 403.483 400.088 356.220 97.876 249.684 4.663 4.995 3.182 4.807 95.121 92.624 95.193 89.311 3.289 4.966 95.855 89.730 392.177 3.685 368.464 263.855 78.730 Di batal 3.914 353.489 373.471 90.620 387.447 97.376 413.549 83.303 89.689 2.624 95.463 95.471 90.130 409.246 4.987 390.538 4.932 354.040 245.599 388.855 88.031 2.629 90.982 4.934 205.444 318.228 75.436 95.406 460.180 3.200 405.855 88..156 3.855 kerana 95.981 90.283 338.830 3.016 3.250 3.624 95.994 88.022 92.447 97.121 92.248 459.855 88.604 95.855 78.239 89.988 448.355 353.758 4.624 95.102 95.475 404.994 88.506 4.524 95.329 316.312 364.702 3.767 4.016 3.363 3.197 3.204 95.692 323.713 3.983 446.855 88.237 95.807 95.463 95.990 236.774 344.140 4.594 300.855 62.972 396.124 421.039 95.080 3.954 4. 3.130 417.448 353.624 95.2/71 1/72 2/72 1/73 2/73 1/74 2/74 1/75 2/75 1/76 2/76 1/77 2/77 1/78 2/78 1/79 2/79 1/80 2/80 1/81 2/81 1/82 2/82 1/83 2/83 1/84 2/84 1/85 2/85 1/86 2/86 1/87 2/87 1/88 2/88 1/89 2/89 Samb.749 440.966 95.463 203.570 278.783 4.115 292.890 419.401 4.915 369.934 371.956 96.855 88.937 3.624 95.203 2.956 96.566 3.436 95.855 88.105 372.444 405.663 4.386 383.253 4.855 62.676 4.396 2.207 .862 3.895 4.456 262.793 391.595 4.307 344.855 90.123 3.596 370.549 83.853 4.009 3.686 95.855 89.242 384.274 4.992 3.705 388.105 95.058 95.018 4.848 4.022 92.612 4.228 75.801 4.433 269.054 4.855 85.850 355.213 239.162 93.604 95.220 97.855 88.659 238.714 2.721 2.387 4.855 85.855 90.890 3.684 4.376 293.097 2.

369 450.815 440.243 460.193 3.734 97.575 5.997 4.410 96.037 3.916 3.585 5.200 92.140 96.144 96.355 96.370 96.403 4.370 96.675 5.212 414.316 4.855 5.558 96.590 97.954 361.444 482.266 96.992 3.486 5.730 5.127 347.119 91.803 493.969 576.559 475.377 96.906 515.142 474.768 4.259 5.410 96.242 429.140 4.679 506.898 268.133 5.017 4.278 434.764 96.776 422.034 4.638 397.307 96.386 96.350 96.064 4.291 96.463 5.299 96.013 389.115 446.405 96.622 4.159 96.500 467.469 4.048 362.338 96.623 97.870 503.280 465.207 4.192 3.959 3.455 4.410 96.886 4.312 470.459 96.558 96.764 4.453 4.590 97.982 5.420 5.410 96.215 4.528 323.704 444.942 4.603 92.294 96.407 4.725 459.849 5.344 429.284 5.878 3.825 3.683 526.144 96.294 97.558 465.423 3.197 92.291 415.390 521.427 96.282 96.406 430.522 502.387 4.151 96.719 97.200 522.187 424.498 505.769 4.547 Dituai 92.292 384.862 4.493 4.320 96.320 96.078 96.728 3.661 4.005 371.558 96.557 357.818 373.799 96.291 96.080 4.997 389.491 4.282 96.192 586.132 382.558 96.584 4.747 4.375 3.459 96.307 96.302 479.410 89.355 96.795 548.712 429.410 96.493 564.808 459.406 96.973 576.410 96.406 96.Musim 1/90 2/90 1/91 2/91 1/92 2/92 1/93 2/93 1/94 2/94 1/95 2/95 1/96 2/96 1/97 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/00 2/00 1/01 2/01 1/02 2/02 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 * 1/06 2/06 1/07 2/07 1/08* Hasil masaMenuai (kg/hektar) 4.220 5.307 96.971 HasilBersih 3.308 4.634 391.734 97.116 463.053 .178 350.528 97.768 450.299 96.268 447.372 3.616 538.208 365.304 3.593 4.197 92.880 4.111 412.338 96.051 411.288 424.327 4.377 96.864 5.386 96.761 5.307 96.498 403.118 289.719 97.084 3.240 386.734 Keluasan (Hektar) Ditanam 92.078 96.440 6.482 457.813 4.838 524.057 523.436 432.018 552.799 96.764 96.636 4.547 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 382.676 504.690 5.642 415.405 96.140 96.936 4.265 4.793 376.939 4.282 3.159 96.845 5.350 96.674 332.936 5.010 4.119 92.

Bilangan petani terlibat dengan banjir seramai 10. sumber kewangan adalah diperolehi daripada Agensi Pusat bagi Keperluan Belanja Pembangunan dan Keperluan Belanja Mengurus. Cekap. Sumber: Bahagian Perancangan dan Teknologi Maklumat Sumber Kewangan Bagi melaksanakan pelbagai program dan aktiviti. Melebihkan Hasil Untuk Keperluan Negara.90%).* Anggaran Awal Nota : * Purata Hasil Padi Musim 2/05 rendah disebabkan kejadian banjir.246 hektar (18. Mapan & Kompetitif. . MISI & VISI MATLAMAT UTAMA MADA Memajukan Kesejahteraan Hidup Sebilangan Besar Penduduk Desa. MISI Mentransformasikan Industri Padi ke tahap Moden.575 orang. Keluasan terlibat banjir adalah seluas 18. Cekap & Mapan serta Penggerak Utama Pembangunan Sosio-ekonomi Masyarakat Peladang di dalam Kawasan Muda. VISI Menjadi Organisasi Peneraju Dalam Pembangunan Industri Padi yang Moden di Malaysia.

00 sebulan Memajukan perniagaan setiap PPK MADA untuk mencapai keuntungan bersih melebihi RM 300.Mempergiatkan Penglibatan Peladang Dalam Keseluruhan Rantaian Nilai Industri Padi & Beras. PIAGAM PELANGGAN KOMITMEN KAMI DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA IALAH UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK. Mengedar input pertanian dalam tempoh 3 minggu daripada tarikh bekalan diterima Mengadakan latihan dan bimbingan kepada 15.000 orang peladang setahun.00 setahun. Membangunkan seramai 100 orang usahawan Industri Asas Tani setahun Meningkatkan pendapatan usahawan bimbingan di kalangan peladang kepada RM 2.000. Memaksimumkan Pendapatan Peladang Melalui Pelbagaian Sumber. Kami Akan : Menyediakan jadual penanaman padi bagi Musim Pertama pada bulan Februari/Mac dan bagi Musim Kedua pada bulan Julai/Ogos setiap tahun Menyediakan kemudahan pengairan untuk tanaman padi 2 kali setahun dengan kepadatan penanaman melebihi 195% setiap tahun Menjamin bekalan air di blok-blok pengairan tersier secara berperingkat (10 hari setiap peringkat) mengikut kuantiti yang ditetapkan. .000. TEPAT DAN EFISIEN KEPADA PELANGGAN KAMI Dalam Bidang-Bidang Berikut: Perusahaan Tanaman Padi Pengembangan Pengairan dan Pertanian Pembangunan Industri Asas Tani Pembangunan Institusi Peladang Untuk Memenuhi Komitmen Itu. Memajukan Institusi Peladang sebagai Entiti Ekonomi yang Berdaya Maju.

Huruf "M" juga mempunyai rekabentuk yang menjulang menggambarkan usahausaha pembangunan dan kemajuan dalam serba bidang.warna Negeri Kedah dan Negeri Perlis. Huruf "M" itu dibentuk oleh dua butir buah padi yang menggambarkan kegiatan utama MADA di dalam perusahaan penanaman padi. .PENERAJU PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI " LOGO Secara keseluruhanya kesan grafik yang jelas adalah pemaparan huruf "M" yang dihubung terus kepada MADA. hijau dan biru adalah gabungan warna. iaitu untuk memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan negara." MADA . Hijau: Melambangkan Pertanian. Warna-warna tersebut juga mewakili : Kuning: Melambangkan Kemakmuran. Warna-warna kuning. Huruf berkenaan mempunyai dua kemuncak yang melambangkan dua matlamat utama MADA.

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN LATAR BELAKANG Bahagian Khidmat Pengurusan merupakan 1 daripada 9 bahagian yang terdapat di dalam Organisasi MADA. Memberi Perkhidmatan Sokongan Secara Cekap Dan Menyeluruh Di Dalam Melicinkan Operasi Lembaga. Mengurus dan Mengawal Sumber Kewangan Secara Efisien dan Efektif. MISI Menyedia dan Mengurus Sumber Manusia Yang Kompeten. Ia merupakan entiti penting di dalam menguruskan hal-hal berkaitan pentadbiran. VISI Mengurus dan Mentadbir Sumber Manusia dan Kewangan Lembaga Secara Kompeten. OBJEKTIF . kewangan dan akaun serta pengurusan sumber manusia. Bahagian ini meliputi tiga cawangan iaitu: Cawangan Pengurusan Sumber Manusia. Cawangan Kewangan dan Akaun. Cawangan Pentadbiran. Profesional dan Berintegriti.Biru: Melambangkan Pengurusan Pengairan. Bahagian ini diketuai oleh Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan yang bertanggungjawab terus kepada Pengurus Besar MADA. Berketrampilan Dan Berkesan Untuk Mewujudkan Budaya Kerja Kelas Pertama.

PIAGAM PELANGGAN . FUNGSIFUNGSI UTAMA BAHAGIAN Cawangan Pengurusan Sumber ManusiaMengurus pengisian dan perkhidmatan perjawatan serta mengemaskini rekod perkhidmatan anggota. Mengurus dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan Ibu Pejabat dan Kuaters. Melaksana dan menilai program kompetensi anggota.Memastikan Pengurusan Sumber Manusia Yang Optimum Mengikut Keperluan Organisasi. Memastikan Perkhidmatan Sokongan Dijalankan Dengan Cekap Dan Sistematik Bagi Memenuhi Keperluan Semasa Organisasi. Memastikan Pengurusan Kewangan Mengikut Bajet Yang Dirancang Di Dalam Memenuhi Keperluan Organisasi. Membina modal insan yang berkualiti dan berintegriti. Mengurus bayaran dan terimaan Lembaga. Cawangan Pentadbiran Mengurus perkhidmatan dan operasi pentadbiran Lembaga. Menyedia dan memastikan persekitaran pejabat yang kondusif. Mengurus aset Lembaga secara berkesan. Cawangan Kewangan dan Akaun Mengurus sumber-sumber kewangan secara berhemah selaras dengan arahan/prosedur/pekeliling.

perumahan dan komputer dalam masa 5 hari CAWANGAN PENTADBIRAN Menjawab surat-menyurat dalam tempoh 3 hari Sentiasa mengemaskini dan memantau pergerakan fail-fail Menyelesaikan aduan kerosakan perkhidmatan bangunan dalam tempoh 5 hari Menjamin keselamatan pejabat pada setiap masa POLISI MADA . Kertas pengesahan dalam jawatan dan kemasukan jawatan berpencen ± 2 bulan Melengkapkan dokumentasi pencen anggota dan menghantar ke JPA ± 3 bulan sebelum tarikh pencen Peperiksaan perkhidmatan ± 2 kali setahun Penilaian Tahap Kecekapan ± 3 kali setahun Kehadiran kursus setiap anggota ± 7 hari setahun Mengemaskini buku rekod perkhidmatan ± 14 hari bekerja CAWANGAN KEWANGAN DAN AKAUN Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari Membuat bayaran gaji anggota mengikut jadual yang telah ditetapkan Memproses pinjaman kenderaan.CAWANGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA MEMBERI PERKHIDMATAN BERKAITAN TEMPOH MASA SEPERTI BERIKUT : SUMBER MANUSIA DALAM Pengisian Jawatan ± 2 bulan daripada tarikh iklan Permohonan kemudahan perkhidmatan ± 14 hari bekerja Memproses pemangkuan dan kenaikan pangkat ± 30 hari bekerja.

Mada akan : Merancang dan melaksanakan infrastruktur yang secukupnya Menyediakan jadual tanaman padi yang tetap dan jelas Memberi khidmat nasihat yang kompeten dan mudah diperolehi Menyediakan bekalan air pengairan yang efisien dan efektif Menyediakan peluang latihan yang mencukupi . tepat dan efisyen di dalam menjadi agensi peneraju pembangunan industri padi negara dan penggerak utama pembangunan sosioekonomi masyarakat peladang di kawasan Muda.Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful