NOTA

Tip

1. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber-, ter- atau mentidak boleh ditiadakan awalannya. Contoh:

Pegawai bank itu sedang bincang dengan pelanggannya. Pegawai bank itu sedang berbincang dengan pelanggannya.

2. Semua kata kerja transitif tidak boleh tidak berawalan menkecuali perkataan makan dan minum. Contoh:

Damia suka main badminton. Damia suka bermain badminton.

3. Kata kerja transitif berimbuhan men..kan dan men...imempunyai makna yang berbagai-bagai dan mestilah digunakan dengan berhati -hati. Contoh:

Hani memberikan saya buku cerita.

Hani memberi saya buku cerita. Hani memberikan buku cerita kepada saya.

4. Kata kerja berimbuhan memper- dan diper- yang kata dasarnya ialah kata adjektif tidak boleh ditambah dengan akhiran -kan. Contoh:

Para pelajar bergotong royong memperindahkanbangunan sekolah. Bangunan sekolah diperindahkan oleh para pelajar secara bergotong-royong.

Para pelajar bergotong -royong memperindah bangunan sekolah. Bangunan sekolah diperindah oleh para pelajar secara bergotong royong.