P. 1
KAEDAH PENGAJARAN GURU MEMPENGARUHI MOTIVASI PEMBELAJARAN PELAJAR

KAEDAH PENGAJARAN GURU MEMPENGARUHI MOTIVASI PEMBELAJARAN PELAJAR

|Views: 2,921|Likes:
Published by Asifa Ishak

More info:

Published by: Asifa Ishak on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

KAEDAH PENGAJARAN GURU MEMPENGARUHI MOTIVASI PEMBELAJARAN PELAJAR CHE MOHAMED PADALI BIN CHE MAT NAZLE BINTI

MOKHTAR HABSAH BINTI MOHAMED ASIFA BINTI ISHAK ABSTRAK Kertas konseptual ini membincangkan kajian literatur mengenai kaedah pengajaran guru dan hubungannya dengan motivasi pembelajaran pelajar. Analisis ini memberi fokus kepada kajian-kajian berkenaan keberkesanan kaedah pengajaran guru dan kepentingannya dalam meningkatkan motivasi pembelajaran pelajar dalam satu-satu mata pelajaran. Kepelbagaian kaedah pengajaran yang dipilih oleh guru menghasilkan beberapa tahap motivasi yang berbeza kepada pelajar. Kesimpulan daripada dapatan kajian menunjukkan guru yang menggunakan pelbagai kaedah pengajaran serta mengambilkira aspek gaya pembelajaran pelajar dapat menggembirakan pelajar di dalam kelas. Kaedah pengajaran yang berbeza menghasilkan pendekatan yang menyeronokkan dan dapat merangsang minat pelajar untuk terus belajar. Ia juga dapat memberi semangat dan tahap motivasi yang positif dalam kalangan pelajar. Implikasi daripada dapatan kajian tersebut dapat digunakan untuk menyediakan garis panduan kepada guru di sekolah untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efektif. Guru-guru di sekolah juga perlu diberi latihan dan kemahiran tambahan bagi meningkatkan kualiti pengajaran guru di dalam kelas.

ABSTRACT This conceptual paper addresses literature review on the relationship between teachers’ teaching styles and students’ learning motivation. This analysis focuses on findings from
1

Jadi ia merupakan satu set teori yang sistematik. tajuk pengajaran. Dalam kaedah pengajaran menurut ( Abu Saleh. Kaedah pengajaran ialah cara mendekati objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun. Kaedah pula ialah satu siri tindakan yang sistematik dengan mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek. Implication from the findings can be used to provide guidelines for teachers in schools to incorporate teaching and learning processes more effectively. Dalam kaedah pengajaran menurut ( Hassan Langgulung. 1986 ). PENGENALAN Secara umumnya kaedah pengajaran bermaksud tindakan-tindakan yang guru lakukan dalam mengendalikan proses pengajaran-pembelajaran. Various teaching styles that are chosen by teachers create different levels of students’ motivation in learning. Iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Conclusion from previous findings shows that teachers who implement various teaching styles by taking into consideration students’ learning aspects create joy of learning in class. kaedah pengajaran ialah peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancang dengan teratur. Menurut ( Sharifah Alwiah Alsagoff. Teachers in schools also need to be trained continuously and given added skills in order to increase the qualities of teachers’ teaching styles in class. Dalam kaedah pengajaran menurut ( Mok 1992 ) pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran. 1981 ) pula mengatakan bahawa kaedah sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan.previous studies on the effectiveness of teachers’ teaching styles and their importance in enhancing students’ learning motivation in each subject. jenis 2 . Pemilihan sesuatu kaedah atau strategi haruslah berasaskan kepada kriteria tertentu seperti gaya pembelajaran pelajar. Different teaching styles boost joyous approaches therefore develop students’ interests to keep on study. 1988 ) mengatakan bahawa kaedah ialah satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam setiap langkah itu pula mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. These also inspire courageous and positive level of motivation among students.

Seseorang yang bermotivasi intrinsik tidak memerlukan insentif luaran. Motivasi ialah proses intervensi atau keadaan dalaman seseorang yang mendorongnya untuk bertindak. guru haruslah memikirkan terlebih dahulu tentang kaedah yang akan digunakan. Motivasi intrinsik merupakan kecenderungan untuk mencapai atau mengatasi cabaran-cabaran kerana minat atau menggunakan keupayaan yang ada. Kertas konseptual ini memfokuskan mengenai kaedah pengajaran guru mempengaruhi motivasi pembelajaran pelajar. Terdapat dua jenis motivasi iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yusof dan Kamaliah 2007 ) menyatakan bahawa motivasi bukan hanya dorongan untuk bertindak tetapi juga mengarah dan meneruskan sesuatu tingkah laku. Kerja berkenaan sudah merupakan ganjaran kerana kepuasan yang dirasai. menggalakkan pelajar 3 .pengetahuan atau kemahiran yang hendak disampaikan. sama ada berpunca dari dalam atau luar. sama ada dalam bentuk ganjaran atau dendaan. untuk bekerja. tahap pencapaian pelajar.Woolfolk ( 1995 ) dalam ( Azizi. nilai dan sikap yang ingin dipupuk. Di antara kaedah yang boleh digunakan oleh guru ialah : • • • • • Kaedah sumbang saran Kaedah tunjuk cara ( demonstrasi ) Simulasi atau kaedah pengajaran kumpulan Kaedah perbincangan atau kaedah penyelesaian masalah Kaedah projek Kaedah projek yang diasaskan oleh John Deney misalnya. Pemilihan strategi secara bijaksana mampu menjamin kelicinan serta keberkesanan penyampaian sesuatu subjek atau modul. Ringkasnya. ataupun mengelak daripada dendaan. LATAR BELAKANG Dalam merancang aktiviti pengajaran yang berkesan dan bermakna kepada para pelajar. persekitaran pembelajaran. perbezaan asas antara keduadua jenis motivasi ini ialah sebab-sebab sesuatu tingkah laku itu dilaksanakan. Motivasi ekstrinsik pula ialah kecenderungan untuk melakukan sesuatu kerana inginkan ganjaran luaran seperti markah dan gred.

mempelajari sesuatu melalui pengalaman. Menurut Carroll ( 1963 ) dalam ( Shahril 2002 ). Walau bagaimanapun. kebolehan untuk memahami pengajaran. Jika pengajaran guru itu baik maka pelajar akan belajar dengan mudah. Contoh-contoh boleh juga boleh ditunjukkan dalam bentuk visual. kebolehan untuk memahami pengajaran dan ketekunan untuk belajar pula dianggap di bawah kawalan pelajar. faktor kualiti pengajaran dan cukup peluang masa untuk pembelajaran dianggap di bawah kawalan guru. 4 . Idea yang abstrak. konsep-konsep yang baru dan susah. Biasanya seorang guru menerangkan idea-idea yang komplek kepada sekumpulan pelajar. Penggunaan contoh-contoh adalah asas dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ia dapat melahirkan pemikiran yang jelas dan berkesan. ia mudah untuk memahami pengajaran maka pelajar akan tekun belajar dan akhirnya mudah untuk memahami sesuatu konsep dan kemahiran. ilustrasi dan lain-lain. mengemukakan metafora dan sebagainya. pengajaran yang berkesan dipengaruhi oleh lima faktor. lakaran. iaitu sikap. dalam bentuk lisan iaitu dengan mengemukakan analogi. Sikap. Jika sikap pelajar terhadap pelajaran adalah tinggi. kedua-dua aspek di bawah kawalan guru dan pelajar mesti seiring untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran. iaitu kualiti pengajaran. Pelajar merasa seronok menjalankan ujikaji aktiviti lain yang dilakukan dalam situasi sebenar dan bermakna. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pengajaran berkesan. insentif dan masa. Slavin ( 1994 ) dalam ( Shahril. model Carroll mempunyai kelemahan. Model awal tentang amalan pengajaran guru yang berkesan telah dikemukakan oleh Carroll. Biasanya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar menggunakan kemudahan alat deria mereka untuk membuat pengamatan dan penanggapan secara berkesan. Misalnya. Oleh itu. 2002 ) telah membina model pengajaran berkesan yang baru yang memberi penekanan hanya kepada faktor pengajaran guru sahaja. ketekunan. bercerita. guru itu dikehendaki memberi contoh-contoh dan ilustrasi. peluang dan pengajaran yang berkualiti. lebih mudah difahami apabila guru menggunakan contoh-contoh dengan ilustrasi yang mudah dan konkrit. kesesuaian aras pengajaran. pemerhatian dan percubaan.

Ini akan merugikan pelajar yang cerdik. pelajar yang lemah tidak dapat mengikutnya. 2002 ) pengajaran secara individu tidak dapat menunjukkan kesan yang positif terhadap pencapaian pelajar. kerana guru terpaksa menumpukan lebih banyak masa kepada pelajar yang lemah. Guru juga boleh mengadakan pengajaran secara individu. Dengan itu. akhirnya mereka akan ketinggalan dalam pelajaran. objektif pelajaran hendaklah jelas dan khusus. Aras pengajaran yang sesuai bermaksud pengajaran mestilah sesuai dengan kebolehan dan keupayaan pelajar. 2002 ) menunjukkan masa yang diperuntukkan kepada sesuatu mata pelajaran tidak memberi kesan kepada pencapaian pelajar apabila masa itu diukur pada peringkat kelas.Kualiti pengajaran bermaksud keupayaan guru untuk menyampaikan pengajaran atau konsep atau kemahiran yang mudah difahami dan diingat serta menyeronokkan pelajar. dan pelajar yang cerdik akan membimbing pelajar yang lemah dalam kumpulannya. Dalam kajian mengenai amalan pengajaran guru yang berkesan Shahril ( 2002 ) menyatakan guru perlu menyampaikan isi pengajaran secara tersusun dan sistematik. pelajar-pelajar yang cerdik tidak akan memberikan tumpuan terhadap pengajaran guru. Kajian oleh Beginning Teacher Evaluation Study dalam ( Shahril. isi kandungan adalah mencukupi dan akhir pada sesuatu pelajaran. Apabila aras pengajaran itu rendah. guru akan dapat mengajar dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengajaran. Shahril juga menjelaskan guru perlu menggunakan bahasa dan penerangan yang jelas. penekanan kepada isi-isi penting dan pelajaran yang perlu dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar serta memberi perhatian terhadap penggunaan alat bantu mengajar bagi menerangkan sesuatu konsep. Jika aras pengajaran guru tinggi. Salah satu cara untuk mengatasinya ialah guru perlu mengumpulkan pelajar yang cerdik ke dalam satu kumpulan dan pelajar yang lemah dalam satu kumpulan yang lain berdasarkan kebolehan dan penguasaan sesuatu kemahiran. Namun menurut Hartley ( 1977 ) dan Horak ( 1981 ) dalam ( Shahril. memberi contoh-contoh yang berkaitan . guru perlu mengadakan penilaian atau peperiksaan. Satu cara pengajaran-pembelajaran yang berkesan ialah melalui pembelajaran secara koperatif yang mengumpulkan pelajar yang lemah dengan pelajar yang pandai. 5 . Selain itu.

Insentif bermaksud keupayaan guru untuk memberi motivasi kepada pelajar untuk terus belajar dan menyiapkan kerja-kerja yang diberi oleh guru. pengajaran guru dipengaruhi oleh dua faktor masa yang diperuntukkan oleh pihak sekolah kepada guruguru untuk mengajar sesuatu mata pelajaran. 2000 ) menyatakan kekaguman mereka apabila mendapati adanya begitu banyak penulisan pada tahun 1970an yang menyokong pendapat bahawa setiap murid belajar mengikut cara-caranya yang tersendiri. guru perlu menyediakan pengajaran yang boleh menarik minat dan menyeronokkan pelajar dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pelbagai alat Bantu Mengajar (ABM). Motivasi adalah salah satu unsur dalam rangsangan emosional. Pertama. berbeza dengan rakan sebayanya. dan Dunn. guru boleh memberi insentif kepada pelajar dengan cara memberikan ganjaran atau pujian kepada pelajar yang dapat menguasai sesuatu kemahiran atau memberi dendaan kepada pelajar yang tidak dapat menguasai sesuatu kemahiran. Masa pengajaran-pembelajaran bermaksud masa yang mencukupi untuk pelajar mempelajari sesuatu konsep atau kemahiran. Dunn.Kajian oleh Kavweit ( 1989 ) dalam ( Shahril. K. Dunn dan Dunn mengkategori gaya pembelajaran kepada 18 kategori berdasarkan unsur-unsur asas yang kemudiannya diklasifikasikan kepada empat perkara sahaja berdasarkan rangsangan. 6 . Pada kebiasaannya. Terdapat dua cara untuk guru memberikan motivasi kepada pelajar supaya terus belajar. dalam bukunya yang berjudul Teaching Students Through Their Individual Learning Styles dalam ( Naina. Kedua. 2002 ) tentang ‘engaged time’ atau ‘timeon-task’ menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di dalam pencapaian pelajar dalam bidang akademik. R. masa tugasan atau ‘engaged time’ yang bermaksud masa yang guru gunakan untuk mengajar dan masa yang pelajar gunakan untuk belajar bagi mendapatkan ilmu pengetahuan atau kemahiran. Berdasarkan data yang diperolehi hasil daripada kajian mereka mengenai caracara bagaimana kanak-kanak dan orang dewasa belajar.

Pelajar perlu mengaplikasikan isi pelajaran dalam situasi baru bagi menguatkan ingatan dan mengekalkan isi pelajaran tersebut.ISU. Guru perlu berkemahiran dalam membuat kajian tindakan atau pemerhatian saintifik. Pelajar-pelajar perlu didedahkan atau diberi bimbingan melalui gaya pembelajaran dengan cara pengumpulan data atau maklumat dan cara bahan itu disusun atau dianalisis. Proses pengajaran dan pembelajaran dalam sesuatu mata pelajaran yang melibatkan guru dan pelajar perlu kepada cara pembelajaran dengan menggunakan alat bantuan terkini seperti penggunaan komputer. menarik dan berkesan sekiranya guru bijak menggunakan gaya tingkahlaku dan intonasi suara. intelektual. MASALAH DAN CABARAN Abd Rahim bin Abd. penghayatan dan apresiasi sesuatu mata pelajaran dalam kehidupan pelajar. Manakala kaedah dan metodologi pengajaran yang bersifat ‘spoon feed’. Kajian saintifik perlu dibuat untuk menilai kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan.Rashid. kreativiti. software atau internet. akan menarik minat pelajar untuk mengikuti pengajaran guru secara efektif ( Mohamad Johdi. 2007). Pembelajaran akan berjalan dengan lancar. memek muka humor. bercerita. Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam sesuatu mata pelajaran perlu menarik minat dan mencabar kebolehan pelajar. seorang tokoh pendidikan dalam ( Abdullah. sikap. Kriteria ini amat penting menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih bersifat inovatif dan kreatif untuk mengembangkan minda kritis dan kreatif pelajar. 1998 ) merumuskan kaedah pengajaran guru dan pembelajaran pelajar dalam mata pelajaran yang berkesan perlu mempunyai ciri-ciri seperti berikut iaitu guru perlu menyesuaikan kaedah pengajaran dengan gaya pembelajaran pelajar dengan lebih menekankan soal minat. 7 . induktif dan khutbah yang hanya mementingkan supaya murid menerima apa sahaja yang disogok oleh guru tidak lagi sesuai dengan pembaharuan kurikulum dan perubahan budaya belajar dan budaya mengajar pada era perkembangan informasi makmumat yang berlaku dalam masyarakat moden.

Gaya pembelajaran berkesan di kalangan pelajar juga banyak bergantung kepada motivasi. Perkara-perkara tersebut mengakibatkan minat pelajar terhadap sesuatu subjek berkurangan. menyatakan bahawa terdapat rungutan tentang guru yang bersifat kurang kreatif. adakah guru memahami gaya pembelajaran pelajar-pelajar mereka yang berbeza? Guru disarankan melakukan perubahan dalam gaya pengajaran mereka di bilik darjah supaya disesuaikan dengan gaya pembelajaran pelajar tetapi amalan para pendidik masih lagi tidak berubah. penggunaan bahan bantu mengajar yang membosankan dan kaedah pengajaran yang kurang berkesan. Oleh itu. Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) memberi penekanan kepada perubahan pendekatan tradisional kepada pendekatan baru dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru perlu mendorong inisiatif pelajar dan memberinya peluang untuk menyumbang dalam pembelajaran diri. Dalam pengajaran dan pembelajaran. minat dan cara pengajaran yang diperkenalkan guru. Gaya pembelajaran juga dianggap sebagai strategi pengajaran kerana pemahaman mengenai gaya pembelajaran seseorang pelajar memberikan maklumat tentang kognisi konteks dan kandungan pembelajaran. Raiff ( 1992 ) dalam ( Abdullah. menyatakan bahawa memahami gaya pembelajaran seseorang pelajar dengan cara yang terbaik akan membantu guru mengurangkan kekecewaannya dan kekecewaan pelajar tersebut. gaya pembelajaran menjadi indikator bagaimana seseorang pelajar belajar dan cara belajar yang digemarinya. satu persoalan penting yang wajar diberi perhatian . Guru sering meluahkan kekecewaan atas sikap pasif pelajar menerima pengajaran mereka tanpa memikirkan bahawa pelajar juga mungkin kecewa dengan gaya pengajaran guru. 1998 ). guru perlu mahir memilih kaedah pengajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya pembelajaran muridnya seperti kaedah pengajaran inkuiri yang boleh memantapkan gaya pembelajaran dan seterusnya meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Cara pengajaran tradisional tidak boleh membantu pelajar dalam mempraktikkan gaya pembelajaran berkesan. Kurikulum 8 .Maimun dan Roslan ( 2005 ). Dalam konteks memahami sifat pelajar.

Dalam pembelajaran individu. Tuan Haji Ahmad Mohd Said dalam Berita Harian bertarikh 3 September 1998 dalam ( Abdullah 1998 ) . mampukah seorang guru memahami dan menyelami kehendak semua pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas. Tindakan sedemikian lebih merupakan jalan penyelesaian mudah dengan menganggap tumpuan pengajaran harus menyeluruh yang meliputi keperluan kebanyakan murid yang berada di bilik darjah itu. sumber dan program disuaipadankan dengan gaya belajar pelajar. namun apabila guru berdepan dengan situasi sebenar kelas mendidik 35 hingga 45 murid pada satu-satu waktu dan dalam situasi saiz bilik darjah yang kurang kondusif. Apabila kaedah. menyatakan guru bukan sahaja mesti memiliki ilmu pengetahuan terkini tetapi perlu memahami dan menyelami kehendak pelajar termasuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar. status sosioekonomi atau kecerdasan. para guru perlu memahami gaya pembelajaran pelajar dan menganggap perbezaan yang ada pada diri seseorang pelajar itu merupakan keistimewaan dan mereka dapat menggunakan keistimewaan itu secara berkesan dalam pembelajaran mereka. guru akan menampilkan kaedah pengajarannya yang mungkin berbalik kepada penggunaan kaedah pengajaran terus secara kelas daripada strategi pengajaran berpusatkan murid. Pengarah Bahagian Pendidikan Guru. Ada banyak faktor yang menyebabkan keadaan ini 9 .baru menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar berbanding pembelajaran berpusatkan guru. para guru berkemungkinan besar kurang dapat memberi pertimbangan terhadap perbezaan individu dan segala strategi yang disarankan semasa di maktab perguruan dahulu. Cabarannya. Gaya belajar seseorang adalah berbeza antara satu dengan yang lain tanpa mengambilkira umur. Walaupun latihan perguruan telah melengkapkan para guru dengan pelbagai ilmu pedagogi. Kesannya. Oleh itu. maka pencapaian akademik dan sikap pelajar akan meningkat. pengajaran dan pembelajaran sewajarnya disesuaikan dengan gaya pembelajaran individu agar motivasi pembelajaran meningkat. sesak dan sempit. Satu perancangan yang teliti dan sistematis amat diperlukan memandangkan gaya belajar individu merupakan aspek yang begitu penting dalam pendidikan masa kini dan akan datang.

Secara keseluruhannya. Interaksi individu dengan persekitaran adalah penting bagi mewujudkan pengalaman yang pelbagai untuk terjadinya pembelajaran.berlaku. 1998) iaitu dua kategori berbeza gaya pembelajaran. gaya pembelajaran ketiga yang dikenalpasti ialah pendekatan pencapaian yang terdiri dari strategi-strategi yang dipercayai dapat memanfaatkan diri pelajar sendiri dalam proses pembelajarannya . 1998 ) pula. fokus diberikan kepada isi kandungan dan kaitannya antara satu dengan lain dalam memantapkan kefahaman. 2000 ) telah membuktikan bahawa muridmurid belajar dengan lebih berkesan serta berupaya pula mengekalkan apa yang dipelajari 10 . penumpuan sekadar pada unsurunsur isi kandungan dengan teknik hafalan mekanikal yang tiada penekanan pada makna spesifik. sebagai contoh peningkatan motivasi dalaman pembelajaran pelajar. Pembelajaran merupakan satu proses interaksi yang melibatkan pelajar. Rita Dunn dalam jurnal Educational Leadership yang bertajuk “Survey of Research on Learning Styles” dalam ( Naina. Bagi yang menggunakan pendekatan mendalam. pengajar dan persekitaran. Alasan utama yang barangkali sering diberikan ialah matlamat belajar di sekolah adalah untuk berjaya dalam peperiksaaan. Kenyataan ini disokong oleh Jemaah Nazir yang menjelaskan bahawa guru masih terikat dengan peranan lama mereka sebagai pengajar. Manakala dalam pendekatan permukaan. Maznah dan Yoong Suan ( 1995 ) dalam ( Abdullah. Memberi fokus kepada peperiksaan semata-mata dan kurang menumpukan kepada pengajaran yang disesuaikan dengan gaya pembelajaran pelajar akan menyebabkan mata pelajaran itu kurang diminati dan pelajar hilang motivasi untuk belajar. Menurut Biggs ( 1989 ) dalam ( Abdullah. Menurut Mohd Majid Konteng ( 1997 ) dalam ( Abdullah 1998 ) guru-guru masih membahaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ke arah peperiksaan semata-mata. pendekatan mendalam dan pendekatan permukaaan. Dalam kajian mereka dinyatakan berkenaan gaya-gaya pembelajaran yang diperkenalkan oleh Watkins dan Hattie ( 1990 ) dalam ( Abdullah. Laporan Penilaian ( KBSM ) yang dibuat oleh para pensyarah maktab-maktab perguruan di Malaysia mendapati sebilangan besar guru tetap dan kekal mengamalkan gaya pengajaran sehala “chalk and talk”. 1998 ) mengulas bahawa kajian tentang gaya pembelajaran amat bermakna bagi pelajar dalam usaha memperbaiki cara belajar.

Satu pendekatan sistematik perlu dilakukan oleh guru dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan melalui perkaedahan yang sesuai bagi mewujudkan pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah. Selain itu.guru juga perlu mengetahui akan kebolehan pelajar menerima pelajaran. Satu lagi perkara yang mencabar guru ialah teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner yang berkaitan dengan verbal-linguistik. visual-ruang. Guru-guru diminta merancang pengajarannya dengan mengambilkira kecenderungan murid-murid berdasarkan kecerdasan pelbagai. menyediakan alat bantu mengajar (ABM). mengumpulkan pelajar mengikut kumpulan dan memberi penilaian atau ujian yang kerap kepada pelajar. interpersonal dan naturalistik . intrapersonal.dalam ingatan mereka dengan lebih lama lagi apabila murid-murid diajar berlandaskan kekuatan pengamatan dan persekitaran pengajaran yang mengambil kira cara-cara atau gaya murid-murid belajar. Dengan kata lain pengajaranpembelajaran yang berkesan merupakan kebolehan guru itu sendiri untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. lakonan dan demonstrasi. logikmatematik . muzikal. memberi motivasi kepada pelajar supaya belajar bersungguh-sungguh. RUMUSAN DAN CADANGAN Secara keseluruhannya. dapat mengawal kelakuan pelajar. Oleh itu amalan pengajaran-pembelajaran guru yang berkesan bermakna pengajaran guru itu dianggap baik jika guru tersebut berupaya mempelbagaikan kaedah pengajaran. kaedah pengajaran yang pelbagai melalui penggabungjalinan beberapa kaedah dapat menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran yang diajar oleh guru. Kaedah pengajaran yang kurang memberangsangkan akan menyebabkan pelajar bosan dan kurang melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Terdapat beberapa kaedah pengajaran yang popular dan memberi kesan yang baik kepada pelajar seperti bercerita. kinestatik. mendalami isi kandungan yang hendak diajar. Guru perlu bijak merekacipta pengalaman pembelajaran 11 mengajar dengan baik dan berkesan dan dapat memotivasikan pelajar untuk terus belajar bagi .

menyediakan alat bantu mengajar (ABM). Contoh kecerdasan ini perhubungan antara individu. perhubungan antara insan dan pemahaman tentang alam sekitar. Guru juga perlu mahir memadankan kaedah mengajar dengan objektif dan gaya pembelajaran pelajar bagi menghasilkan satu sesi pengajaran yang baik. Selain itu. agar mereka sentiasa bermotivasi dan melahirkan perasaan seronok dalam diri pelajar untuk belajar. membuat rujukan bagi mendalami isi kandungan yang hendak diajar supaya pengajaran guru itu menyeronokkan. 12 . perhubungan dengan diri sendiri. Amalan pengajaran guru yang berkesan bermakna guru tersebut merancang pengajaran terlebih dahulu sebelum mengajar ( Shahril. berpengetahuan luas dalam subjek yang diajar. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai oleh guru dapat meningkatkan motivasi dan minat pelajar untuk belajar. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid-murid yang berbeza kecerdasan. dan dapat menarik minat pelajar untuk terus belajar. berupaya mempelbagaikan kaedah pengajaran. guru juga perlu mengetahui akan kebolehan pelajar menerima pelajaran atau aras pelajaran. Guru perlu sentiasa mengubahsuai strategi mengikut jangkaan keberkesanan penggunaan sesuatu kaedah. memberi motivasi kepada pelajar supaya belajar bersungguh-sungguh. Mereka mestilah mempunyai kemahiran mengajar yang tinggi. dapat mengawal kelakuan pelajar dan dapat memberi penilaian atau ujian yang kerap kepada pelajar. Guru disarankan agar meningkatkan kemahiran dalam proses pembelajaran pelajar dengan memfokus kepada aspek-aspek humanistik dalam pengajaran seperti hubungan dan cara berinteraksi dengan pelajar. mempelbagaikan kaedah mengajar serta mahir dalam teknologi untuk menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 2002 ).yang mencabar. Ini bererti guru akan menyediakan dan menyiapkan buku rekod. tugasan dan teknik penilaian yang mempunyai pelbagai tahap kesukaran serta memberi latihan secara tetap dan berterusan. Guru perlu prihatin terhadap pelbagai kecerdasan dalam kalangan pelajar masing-masing.

Guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang pelbagai kerana setiap pelajarnya mempunyai minat dan kebolehan yang berbeza. kaedah pengajaran guru harus ada hubungkait yang rapat dengan gaya pembelajaran pelajar. Kepelbagaian kaedah pengajaran akan dapat merangsang motivasi untuk bersaing dengan pelajar lain. Pelajar juga dapat memahami kecenderungan. proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan bagi meningkatkan mutu dan kualiti pendidikan dalam menghadapi cabaran zaman sains dan teknologi. PENUTUP Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan objektif pengajarannya di dalam kelas dapat dicapai. Setiap guru ada cara mengajar yang tersendiri. 13 . Penggunaan kaedah pengajaran yang berkesan merupakan suatu cara supaya pelajar dapat memahami pengajaran guru. Namun begitu. Perbezaan minat dan kebolehan pelajar tersebut perlu digerakkan dengan menimbulkan motivasi dalam diri pelajar tersebut terhadap pelajarannya. kekuatan dan kelemahan sendiri dalam gaya pembelajaran yang diamalkan oleh mereka. 2000 ). Dapatan kajian ini menunjukkan cara pengajaran guru mestilah sesuai dan berpadanan antara kaedah pengajaran dan stail belajar pelajar.Kaedah pengajaran guru menjadi milik personal guru ( Naina. Motivasi dapat menjadi tenaga penggerak kepada pelajar di samping dapat menjadi pencetus minat pelajar untuk belajar. Dengan itu.

Hubungan Antara Gaya Pembelajaran dan Kaedah Pengajaran dengan Pencapaian Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam di Sekolah Awam di Sekolah Menengah Teknik ** Azizi Yahaya. A.htm ( 8 Oktober 2010 ). http://pendislami. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) : 53 .L. Jurnal Pendidikan ** : 1-17.. Mok Song Sang. http://pendislami. Pedagogi 2: Strategi Pengajaran Pembelajaran Mikro. Abu Saleh & Muhibuddin Ahmad. A. http://pendislami.htm ( 8 Oktober 2010 ). 2008. 2005. Hassan Langgulung. ** Mohd Aderi.com/kaedah-pengajaran.com/kaedah-pengajaran. Guru Efektif dan Peranan Guru dalam Mencapai Objektif Persekolahan Sekolah Rendah: Perspektif Guru Besar. 2009. A. Mohamad Johdi Salleh. Jurnal Pendidikan 30: 141 – 150. Kaedah Pengajaran.tripod.htm ( 8 Oktober 2010 ). Maimun. Pengajaran dan Pembelajaran: Isu. Yusof Boon & Kamaliah Noordin.tripod. 1981. C.66 Azizi Yahaya dan Syazwani binti Abdul Razak. Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam.2007.N. Anuar. Melaka. Kaedah Pengajaran. Kaedah Pengajaran. A. & Roslan.1998. Kertas kerja dibentangkan di Maktab Perguruan Perempuan Melayu. 26 September. A. & Nur Atiqah. 14 .R. & Rohani A.T. Strategi dan Pendekatan dalam Pendidikan. Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Pengajaran Tilawah Al-Quran. Beberapa Tinjauan dalam Pendidikan Islam. Hubungan antara Konsep Kendiri.com/kaedah-pengajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) : 93 -109. Motivasi dan Gaya Keibubapaan dengan Pencapaian Pelajar.tripod. Siti Haishah.RUJUKAN Abdullah Mohd Noor. Tahap Keupayaan Pengajaran Guru Sejarah dan Hubungannya dengan Pencapaian Murid di Sekolah Berprestasi Rendah. 1988. 1992.2007. Asasiyat fi turuq al-tadris al-‘ammah. 2009.

2006. 1986. Shahril @ Charil bin Marzuki. 2000. http://ms. Ensiklopedia Bebas. Jurnal Pendidikan 31: 123-141. Jurnal Pendidikan TigaENF 2(3) :** Nor Aishah Buang & Yap Poh Moi.Subahan M. Teori Pembelajaran dan Pengajaran.Naina Mohd b. Amalan Pengajaran Guru yang Berkesan: Kajian di Beberapa Sekolah di Malaysia. Gaya Pembelajaran dengan Pencapaian Matematik Tambahan Pelajar Tingkatan 4.Noor. T.htm ( 8 Oktober 2010 ).2002.org/wiki/Teori-pembelajaran-dan-pengajaran ( 9 Oktober 2010 ). Jurnal Teknologi 37(E): 116. Lilia Halim & Kamisah Osman. http://pendislami.Wikipedia Bahasa Melayu.Aziz.com/kaedah-pengajaran.tripod. 15 .Meerah. Norlia Abd. Stail Pengajaran Guru dan Gaya Pembelajaran Murid. Md. Kesediaan Guru-Guru Perdagangan di Wilayah Persekutuan dari Aspek Pengetahuan Kaedah Pengajaran dan Sikap Terhadap Pengajaran Subjek Pengajian Keusahawanan. ** Sharifah Alwiah Alsagoff. Ilmu Pendidikan : Pedagogi. Hubungan Antara Motivasi. 2002.wikipedia. Kaedah Pengajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->