KAEDAH PENGAJARAN GURU MEMPENGARUHI MOTIVASI PEMBELAJARAN PELAJAR CHE MOHAMED PADALI BIN CHE MAT NAZLE BINTI

MOKHTAR HABSAH BINTI MOHAMED ASIFA BINTI ISHAK ABSTRAK Kertas konseptual ini membincangkan kajian literatur mengenai kaedah pengajaran guru dan hubungannya dengan motivasi pembelajaran pelajar. Analisis ini memberi fokus kepada kajian-kajian berkenaan keberkesanan kaedah pengajaran guru dan kepentingannya dalam meningkatkan motivasi pembelajaran pelajar dalam satu-satu mata pelajaran. Kepelbagaian kaedah pengajaran yang dipilih oleh guru menghasilkan beberapa tahap motivasi yang berbeza kepada pelajar. Kesimpulan daripada dapatan kajian menunjukkan guru yang menggunakan pelbagai kaedah pengajaran serta mengambilkira aspek gaya pembelajaran pelajar dapat menggembirakan pelajar di dalam kelas. Kaedah pengajaran yang berbeza menghasilkan pendekatan yang menyeronokkan dan dapat merangsang minat pelajar untuk terus belajar. Ia juga dapat memberi semangat dan tahap motivasi yang positif dalam kalangan pelajar. Implikasi daripada dapatan kajian tersebut dapat digunakan untuk menyediakan garis panduan kepada guru di sekolah untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efektif. Guru-guru di sekolah juga perlu diberi latihan dan kemahiran tambahan bagi meningkatkan kualiti pengajaran guru di dalam kelas.

ABSTRACT This conceptual paper addresses literature review on the relationship between teachers’ teaching styles and students’ learning motivation. This analysis focuses on findings from
1

jenis 2 . tajuk pengajaran. Various teaching styles that are chosen by teachers create different levels of students’ motivation in learning. Conclusion from previous findings shows that teachers who implement various teaching styles by taking into consideration students’ learning aspects create joy of learning in class. 1981 ) pula mengatakan bahawa kaedah sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Dalam kaedah pengajaran menurut ( Hassan Langgulung. These also inspire courageous and positive level of motivation among students. PENGENALAN Secara umumnya kaedah pengajaran bermaksud tindakan-tindakan yang guru lakukan dalam mengendalikan proses pengajaran-pembelajaran. Iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Jadi ia merupakan satu set teori yang sistematik. 1986 ). kaedah pengajaran ialah peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancang dengan teratur. 1988 ) mengatakan bahawa kaedah ialah satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam setiap langkah itu pula mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. Teachers in schools also need to be trained continuously and given added skills in order to increase the qualities of teachers’ teaching styles in class.previous studies on the effectiveness of teachers’ teaching styles and their importance in enhancing students’ learning motivation in each subject. Dalam kaedah pengajaran menurut ( Abu Saleh. Different teaching styles boost joyous approaches therefore develop students’ interests to keep on study. Kaedah pula ialah satu siri tindakan yang sistematik dengan mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek. Kaedah pengajaran ialah cara mendekati objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun. Implication from the findings can be used to provide guidelines for teachers in schools to incorporate teaching and learning processes more effectively. Menurut ( Sharifah Alwiah Alsagoff. Dalam kaedah pengajaran menurut ( Mok 1992 ) pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran. Pemilihan sesuatu kaedah atau strategi haruslah berasaskan kepada kriteria tertentu seperti gaya pembelajaran pelajar.

Kertas konseptual ini memfokuskan mengenai kaedah pengajaran guru mempengaruhi motivasi pembelajaran pelajar. persekitaran pembelajaran. sama ada dalam bentuk ganjaran atau dendaan. Motivasi ialah proses intervensi atau keadaan dalaman seseorang yang mendorongnya untuk bertindak. Ringkasnya. Yusof dan Kamaliah 2007 ) menyatakan bahawa motivasi bukan hanya dorongan untuk bertindak tetapi juga mengarah dan meneruskan sesuatu tingkah laku. ataupun mengelak daripada dendaan. Kerja berkenaan sudah merupakan ganjaran kerana kepuasan yang dirasai. tahap pencapaian pelajar. Terdapat dua jenis motivasi iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik pula ialah kecenderungan untuk melakukan sesuatu kerana inginkan ganjaran luaran seperti markah dan gred. Seseorang yang bermotivasi intrinsik tidak memerlukan insentif luaran.Woolfolk ( 1995 ) dalam ( Azizi. untuk bekerja. Di antara kaedah yang boleh digunakan oleh guru ialah : • • • • • Kaedah sumbang saran Kaedah tunjuk cara ( demonstrasi ) Simulasi atau kaedah pengajaran kumpulan Kaedah perbincangan atau kaedah penyelesaian masalah Kaedah projek Kaedah projek yang diasaskan oleh John Deney misalnya. perbezaan asas antara keduadua jenis motivasi ini ialah sebab-sebab sesuatu tingkah laku itu dilaksanakan. Pemilihan strategi secara bijaksana mampu menjamin kelicinan serta keberkesanan penyampaian sesuatu subjek atau modul. menggalakkan pelajar 3 . LATAR BELAKANG Dalam merancang aktiviti pengajaran yang berkesan dan bermakna kepada para pelajar. sama ada berpunca dari dalam atau luar.pengetahuan atau kemahiran yang hendak disampaikan. guru haruslah memikirkan terlebih dahulu tentang kaedah yang akan digunakan. Motivasi intrinsik merupakan kecenderungan untuk mencapai atau mengatasi cabaran-cabaran kerana minat atau menggunakan keupayaan yang ada. nilai dan sikap yang ingin dipupuk.

Walau bagaimanapun. Sikap. Jika pengajaran guru itu baik maka pelajar akan belajar dengan mudah. model Carroll mempunyai kelemahan. Pelajar merasa seronok menjalankan ujikaji aktiviti lain yang dilakukan dalam situasi sebenar dan bermakna. Model awal tentang amalan pengajaran guru yang berkesan telah dikemukakan oleh Carroll. iaitu kualiti pengajaran. kebolehan untuk memahami pengajaran dan ketekunan untuk belajar pula dianggap di bawah kawalan pelajar. mengemukakan metafora dan sebagainya. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pengajaran berkesan. Biasanya seorang guru menerangkan idea-idea yang komplek kepada sekumpulan pelajar. 4 . lebih mudah difahami apabila guru menggunakan contoh-contoh dengan ilustrasi yang mudah dan konkrit. Idea yang abstrak. bercerita. peluang dan pengajaran yang berkualiti. konsep-konsep yang baru dan susah. Biasanya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar menggunakan kemudahan alat deria mereka untuk membuat pengamatan dan penanggapan secara berkesan. guru itu dikehendaki memberi contoh-contoh dan ilustrasi. lakaran. Misalnya. Menurut Carroll ( 1963 ) dalam ( Shahril 2002 ). pengajaran yang berkesan dipengaruhi oleh lima faktor. kesesuaian aras pengajaran. pemerhatian dan percubaan. kebolehan untuk memahami pengajaran. Oleh itu. Contoh-contoh boleh juga boleh ditunjukkan dalam bentuk visual. dalam bentuk lisan iaitu dengan mengemukakan analogi. kedua-dua aspek di bawah kawalan guru dan pelajar mesti seiring untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran.mempelajari sesuatu melalui pengalaman. ia mudah untuk memahami pengajaran maka pelajar akan tekun belajar dan akhirnya mudah untuk memahami sesuatu konsep dan kemahiran. Penggunaan contoh-contoh adalah asas dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ia dapat melahirkan pemikiran yang jelas dan berkesan. ilustrasi dan lain-lain. Jika sikap pelajar terhadap pelajaran adalah tinggi. insentif dan masa. Slavin ( 1994 ) dalam ( Shahril. faktor kualiti pengajaran dan cukup peluang masa untuk pembelajaran dianggap di bawah kawalan guru. 2002 ) telah membina model pengajaran berkesan yang baru yang memberi penekanan hanya kepada faktor pengajaran guru sahaja. iaitu sikap. ketekunan.

2002 ) menunjukkan masa yang diperuntukkan kepada sesuatu mata pelajaran tidak memberi kesan kepada pencapaian pelajar apabila masa itu diukur pada peringkat kelas. pelajar-pelajar yang cerdik tidak akan memberikan tumpuan terhadap pengajaran guru. objektif pelajaran hendaklah jelas dan khusus.Kualiti pengajaran bermaksud keupayaan guru untuk menyampaikan pengajaran atau konsep atau kemahiran yang mudah difahami dan diingat serta menyeronokkan pelajar. dan pelajar yang cerdik akan membimbing pelajar yang lemah dalam kumpulannya. Apabila aras pengajaran itu rendah. guru akan dapat mengajar dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengajaran. Aras pengajaran yang sesuai bermaksud pengajaran mestilah sesuai dengan kebolehan dan keupayaan pelajar. Guru juga boleh mengadakan pengajaran secara individu. pelajar yang lemah tidak dapat mengikutnya. Dengan itu. Kajian oleh Beginning Teacher Evaluation Study dalam ( Shahril. Salah satu cara untuk mengatasinya ialah guru perlu mengumpulkan pelajar yang cerdik ke dalam satu kumpulan dan pelajar yang lemah dalam satu kumpulan yang lain berdasarkan kebolehan dan penguasaan sesuatu kemahiran. 2002 ) pengajaran secara individu tidak dapat menunjukkan kesan yang positif terhadap pencapaian pelajar. Satu cara pengajaran-pembelajaran yang berkesan ialah melalui pembelajaran secara koperatif yang mengumpulkan pelajar yang lemah dengan pelajar yang pandai. penekanan kepada isi-isi penting dan pelajaran yang perlu dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar serta memberi perhatian terhadap penggunaan alat bantu mengajar bagi menerangkan sesuatu konsep. 5 . memberi contoh-contoh yang berkaitan . isi kandungan adalah mencukupi dan akhir pada sesuatu pelajaran. kerana guru terpaksa menumpukan lebih banyak masa kepada pelajar yang lemah. Selain itu. Dalam kajian mengenai amalan pengajaran guru yang berkesan Shahril ( 2002 ) menyatakan guru perlu menyampaikan isi pengajaran secara tersusun dan sistematik. Namun menurut Hartley ( 1977 ) dan Horak ( 1981 ) dalam ( Shahril. guru perlu mengadakan penilaian atau peperiksaan. Ini akan merugikan pelajar yang cerdik. Shahril juga menjelaskan guru perlu menggunakan bahasa dan penerangan yang jelas. Jika aras pengajaran guru tinggi. akhirnya mereka akan ketinggalan dalam pelajaran.

Motivasi adalah salah satu unsur dalam rangsangan emosional. K. R. guru perlu menyediakan pengajaran yang boleh menarik minat dan menyeronokkan pelajar dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pelbagai alat Bantu Mengajar (ABM). Kedua. 2000 ) menyatakan kekaguman mereka apabila mendapati adanya begitu banyak penulisan pada tahun 1970an yang menyokong pendapat bahawa setiap murid belajar mengikut cara-caranya yang tersendiri. berbeza dengan rakan sebayanya. Terdapat dua cara untuk guru memberikan motivasi kepada pelajar supaya terus belajar. Pada kebiasaannya. Dunn dan Dunn mengkategori gaya pembelajaran kepada 18 kategori berdasarkan unsur-unsur asas yang kemudiannya diklasifikasikan kepada empat perkara sahaja berdasarkan rangsangan. masa tugasan atau ‘engaged time’ yang bermaksud masa yang guru gunakan untuk mengajar dan masa yang pelajar gunakan untuk belajar bagi mendapatkan ilmu pengetahuan atau kemahiran. Berdasarkan data yang diperolehi hasil daripada kajian mereka mengenai caracara bagaimana kanak-kanak dan orang dewasa belajar. pengajaran guru dipengaruhi oleh dua faktor masa yang diperuntukkan oleh pihak sekolah kepada guruguru untuk mengajar sesuatu mata pelajaran. 6 . guru boleh memberi insentif kepada pelajar dengan cara memberikan ganjaran atau pujian kepada pelajar yang dapat menguasai sesuatu kemahiran atau memberi dendaan kepada pelajar yang tidak dapat menguasai sesuatu kemahiran. Pertama.Kajian oleh Kavweit ( 1989 ) dalam ( Shahril. Dunn. dalam bukunya yang berjudul Teaching Students Through Their Individual Learning Styles dalam ( Naina. Insentif bermaksud keupayaan guru untuk memberi motivasi kepada pelajar untuk terus belajar dan menyiapkan kerja-kerja yang diberi oleh guru. Masa pengajaran-pembelajaran bermaksud masa yang mencukupi untuk pelajar mempelajari sesuatu konsep atau kemahiran. dan Dunn. 2002 ) tentang ‘engaged time’ atau ‘timeon-task’ menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di dalam pencapaian pelajar dalam bidang akademik.

menarik dan berkesan sekiranya guru bijak menggunakan gaya tingkahlaku dan intonasi suara.ISU. 7 . Kriteria ini amat penting menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih bersifat inovatif dan kreatif untuk mengembangkan minda kritis dan kreatif pelajar. Guru perlu berkemahiran dalam membuat kajian tindakan atau pemerhatian saintifik. Kajian saintifik perlu dibuat untuk menilai kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan. bercerita. induktif dan khutbah yang hanya mementingkan supaya murid menerima apa sahaja yang disogok oleh guru tidak lagi sesuai dengan pembaharuan kurikulum dan perubahan budaya belajar dan budaya mengajar pada era perkembangan informasi makmumat yang berlaku dalam masyarakat moden. 2007). MASALAH DAN CABARAN Abd Rahim bin Abd. Pelajar-pelajar perlu didedahkan atau diberi bimbingan melalui gaya pembelajaran dengan cara pengumpulan data atau maklumat dan cara bahan itu disusun atau dianalisis. Pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Proses pengajaran dan pembelajaran dalam sesuatu mata pelajaran yang melibatkan guru dan pelajar perlu kepada cara pembelajaran dengan menggunakan alat bantuan terkini seperti penggunaan komputer. software atau internet. seorang tokoh pendidikan dalam ( Abdullah. Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam sesuatu mata pelajaran perlu menarik minat dan mencabar kebolehan pelajar. memek muka humor. Pelajar perlu mengaplikasikan isi pelajaran dalam situasi baru bagi menguatkan ingatan dan mengekalkan isi pelajaran tersebut.Rashid. kreativiti. intelektual. Manakala kaedah dan metodologi pengajaran yang bersifat ‘spoon feed’. sikap. 1998 ) merumuskan kaedah pengajaran guru dan pembelajaran pelajar dalam mata pelajaran yang berkesan perlu mempunyai ciri-ciri seperti berikut iaitu guru perlu menyesuaikan kaedah pengajaran dengan gaya pembelajaran pelajar dengan lebih menekankan soal minat. akan menarik minat pelajar untuk mengikuti pengajaran guru secara efektif ( Mohamad Johdi. penghayatan dan apresiasi sesuatu mata pelajaran dalam kehidupan pelajar.

menyatakan bahawa terdapat rungutan tentang guru yang bersifat kurang kreatif. penggunaan bahan bantu mengajar yang membosankan dan kaedah pengajaran yang kurang berkesan. Oleh itu. Guru sering meluahkan kekecewaan atas sikap pasif pelajar menerima pengajaran mereka tanpa memikirkan bahawa pelajar juga mungkin kecewa dengan gaya pengajaran guru. Gaya pembelajaran juga dianggap sebagai strategi pengajaran kerana pemahaman mengenai gaya pembelajaran seseorang pelajar memberikan maklumat tentang kognisi konteks dan kandungan pembelajaran. Cara pengajaran tradisional tidak boleh membantu pelajar dalam mempraktikkan gaya pembelajaran berkesan. gaya pembelajaran menjadi indikator bagaimana seseorang pelajar belajar dan cara belajar yang digemarinya. satu persoalan penting yang wajar diberi perhatian . Gaya pembelajaran berkesan di kalangan pelajar juga banyak bergantung kepada motivasi. 1998 ). Guru perlu mendorong inisiatif pelajar dan memberinya peluang untuk menyumbang dalam pembelajaran diri. Perkara-perkara tersebut mengakibatkan minat pelajar terhadap sesuatu subjek berkurangan. Raiff ( 1992 ) dalam ( Abdullah.Maimun dan Roslan ( 2005 ). Dalam pengajaran dan pembelajaran. menyatakan bahawa memahami gaya pembelajaran seseorang pelajar dengan cara yang terbaik akan membantu guru mengurangkan kekecewaannya dan kekecewaan pelajar tersebut. Kurikulum 8 . minat dan cara pengajaran yang diperkenalkan guru. Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) memberi penekanan kepada perubahan pendekatan tradisional kepada pendekatan baru dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam konteks memahami sifat pelajar. guru perlu mahir memilih kaedah pengajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya pembelajaran muridnya seperti kaedah pengajaran inkuiri yang boleh memantapkan gaya pembelajaran dan seterusnya meningkatkan motivasi murid untuk belajar. adakah guru memahami gaya pembelajaran pelajar-pelajar mereka yang berbeza? Guru disarankan melakukan perubahan dalam gaya pengajaran mereka di bilik darjah supaya disesuaikan dengan gaya pembelajaran pelajar tetapi amalan para pendidik masih lagi tidak berubah.

para guru berkemungkinan besar kurang dapat memberi pertimbangan terhadap perbezaan individu dan segala strategi yang disarankan semasa di maktab perguruan dahulu. Tindakan sedemikian lebih merupakan jalan penyelesaian mudah dengan menganggap tumpuan pengajaran harus menyeluruh yang meliputi keperluan kebanyakan murid yang berada di bilik darjah itu. sesak dan sempit. menyatakan guru bukan sahaja mesti memiliki ilmu pengetahuan terkini tetapi perlu memahami dan menyelami kehendak pelajar termasuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar. pengajaran dan pembelajaran sewajarnya disesuaikan dengan gaya pembelajaran individu agar motivasi pembelajaran meningkat. status sosioekonomi atau kecerdasan. Ada banyak faktor yang menyebabkan keadaan ini 9 . Apabila kaedah. Gaya belajar seseorang adalah berbeza antara satu dengan yang lain tanpa mengambilkira umur. Pengarah Bahagian Pendidikan Guru. guru akan menampilkan kaedah pengajarannya yang mungkin berbalik kepada penggunaan kaedah pengajaran terus secara kelas daripada strategi pengajaran berpusatkan murid. Dalam pembelajaran individu. Tuan Haji Ahmad Mohd Said dalam Berita Harian bertarikh 3 September 1998 dalam ( Abdullah 1998 ) . namun apabila guru berdepan dengan situasi sebenar kelas mendidik 35 hingga 45 murid pada satu-satu waktu dan dalam situasi saiz bilik darjah yang kurang kondusif. Kesannya. para guru perlu memahami gaya pembelajaran pelajar dan menganggap perbezaan yang ada pada diri seseorang pelajar itu merupakan keistimewaan dan mereka dapat menggunakan keistimewaan itu secara berkesan dalam pembelajaran mereka. maka pencapaian akademik dan sikap pelajar akan meningkat. Cabarannya. Satu perancangan yang teliti dan sistematis amat diperlukan memandangkan gaya belajar individu merupakan aspek yang begitu penting dalam pendidikan masa kini dan akan datang. mampukah seorang guru memahami dan menyelami kehendak semua pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas.baru menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar berbanding pembelajaran berpusatkan guru. Oleh itu. sumber dan program disuaipadankan dengan gaya belajar pelajar. Walaupun latihan perguruan telah melengkapkan para guru dengan pelbagai ilmu pedagogi.

1998 ) pula.berlaku. Bagi yang menggunakan pendekatan mendalam. fokus diberikan kepada isi kandungan dan kaitannya antara satu dengan lain dalam memantapkan kefahaman. Pembelajaran merupakan satu proses interaksi yang melibatkan pelajar. 2000 ) telah membuktikan bahawa muridmurid belajar dengan lebih berkesan serta berupaya pula mengekalkan apa yang dipelajari 10 . Interaksi individu dengan persekitaran adalah penting bagi mewujudkan pengalaman yang pelbagai untuk terjadinya pembelajaran. Rita Dunn dalam jurnal Educational Leadership yang bertajuk “Survey of Research on Learning Styles” dalam ( Naina. Maznah dan Yoong Suan ( 1995 ) dalam ( Abdullah. Kenyataan ini disokong oleh Jemaah Nazir yang menjelaskan bahawa guru masih terikat dengan peranan lama mereka sebagai pengajar. Menurut Mohd Majid Konteng ( 1997 ) dalam ( Abdullah 1998 ) guru-guru masih membahaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ke arah peperiksaan semata-mata. pengajar dan persekitaran. Laporan Penilaian ( KBSM ) yang dibuat oleh para pensyarah maktab-maktab perguruan di Malaysia mendapati sebilangan besar guru tetap dan kekal mengamalkan gaya pengajaran sehala “chalk and talk”. Memberi fokus kepada peperiksaan semata-mata dan kurang menumpukan kepada pengajaran yang disesuaikan dengan gaya pembelajaran pelajar akan menyebabkan mata pelajaran itu kurang diminati dan pelajar hilang motivasi untuk belajar. 1998) iaitu dua kategori berbeza gaya pembelajaran. Manakala dalam pendekatan permukaan. Secara keseluruhannya. penumpuan sekadar pada unsurunsur isi kandungan dengan teknik hafalan mekanikal yang tiada penekanan pada makna spesifik. Menurut Biggs ( 1989 ) dalam ( Abdullah. pendekatan mendalam dan pendekatan permukaaan. Alasan utama yang barangkali sering diberikan ialah matlamat belajar di sekolah adalah untuk berjaya dalam peperiksaaan. 1998 ) mengulas bahawa kajian tentang gaya pembelajaran amat bermakna bagi pelajar dalam usaha memperbaiki cara belajar. Dalam kajian mereka dinyatakan berkenaan gaya-gaya pembelajaran yang diperkenalkan oleh Watkins dan Hattie ( 1990 ) dalam ( Abdullah. sebagai contoh peningkatan motivasi dalaman pembelajaran pelajar. gaya pembelajaran ketiga yang dikenalpasti ialah pendekatan pencapaian yang terdiri dari strategi-strategi yang dipercayai dapat memanfaatkan diri pelajar sendiri dalam proses pembelajarannya .

dalam ingatan mereka dengan lebih lama lagi apabila murid-murid diajar berlandaskan kekuatan pengamatan dan persekitaran pengajaran yang mengambil kira cara-cara atau gaya murid-murid belajar. lakonan dan demonstrasi. Guru-guru diminta merancang pengajarannya dengan mengambilkira kecenderungan murid-murid berdasarkan kecerdasan pelbagai. logikmatematik . muzikal. Selain itu. Kaedah pengajaran yang kurang memberangsangkan akan menyebabkan pelajar bosan dan kurang melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Satu pendekatan sistematik perlu dilakukan oleh guru dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan melalui perkaedahan yang sesuai bagi mewujudkan pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah. RUMUSAN DAN CADANGAN Secara keseluruhannya. mengumpulkan pelajar mengikut kumpulan dan memberi penilaian atau ujian yang kerap kepada pelajar. visual-ruang. Terdapat beberapa kaedah pengajaran yang popular dan memberi kesan yang baik kepada pelajar seperti bercerita. memberi motivasi kepada pelajar supaya belajar bersungguh-sungguh. mendalami isi kandungan yang hendak diajar. kinestatik. menyediakan alat bantu mengajar (ABM). interpersonal dan naturalistik . kaedah pengajaran yang pelbagai melalui penggabungjalinan beberapa kaedah dapat menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran yang diajar oleh guru. Guru perlu bijak merekacipta pengalaman pembelajaran 11 mengajar dengan baik dan berkesan dan dapat memotivasikan pelajar untuk terus belajar bagi . Dengan kata lain pengajaranpembelajaran yang berkesan merupakan kebolehan guru itu sendiri untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. Satu lagi perkara yang mencabar guru ialah teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner yang berkaitan dengan verbal-linguistik. intrapersonal. Oleh itu amalan pengajaran-pembelajaran guru yang berkesan bermakna pengajaran guru itu dianggap baik jika guru tersebut berupaya mempelbagaikan kaedah pengajaran. dapat mengawal kelakuan pelajar.guru juga perlu mengetahui akan kebolehan pelajar menerima pelajaran.

berpengetahuan luas dalam subjek yang diajar. guru juga perlu mengetahui akan kebolehan pelajar menerima pelajaran atau aras pelajaran. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai oleh guru dapat meningkatkan motivasi dan minat pelajar untuk belajar. membuat rujukan bagi mendalami isi kandungan yang hendak diajar supaya pengajaran guru itu menyeronokkan. berupaya mempelbagaikan kaedah pengajaran. Selain itu. dan dapat menarik minat pelajar untuk terus belajar. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid-murid yang berbeza kecerdasan. Amalan pengajaran guru yang berkesan bermakna guru tersebut merancang pengajaran terlebih dahulu sebelum mengajar ( Shahril. Contoh kecerdasan ini perhubungan antara individu. Guru perlu prihatin terhadap pelbagai kecerdasan dalam kalangan pelajar masing-masing. tugasan dan teknik penilaian yang mempunyai pelbagai tahap kesukaran serta memberi latihan secara tetap dan berterusan. agar mereka sentiasa bermotivasi dan melahirkan perasaan seronok dalam diri pelajar untuk belajar. Guru perlu sentiasa mengubahsuai strategi mengikut jangkaan keberkesanan penggunaan sesuatu kaedah. perhubungan dengan diri sendiri. menyediakan alat bantu mengajar (ABM).yang mencabar. perhubungan antara insan dan pemahaman tentang alam sekitar. Guru juga perlu mahir memadankan kaedah mengajar dengan objektif dan gaya pembelajaran pelajar bagi menghasilkan satu sesi pengajaran yang baik. Guru disarankan agar meningkatkan kemahiran dalam proses pembelajaran pelajar dengan memfokus kepada aspek-aspek humanistik dalam pengajaran seperti hubungan dan cara berinteraksi dengan pelajar. dapat mengawal kelakuan pelajar dan dapat memberi penilaian atau ujian yang kerap kepada pelajar. mempelbagaikan kaedah mengajar serta mahir dalam teknologi untuk menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Mereka mestilah mempunyai kemahiran mengajar yang tinggi. 2002 ). Ini bererti guru akan menyediakan dan menyiapkan buku rekod. 12 . memberi motivasi kepada pelajar supaya belajar bersungguh-sungguh.

Guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang pelbagai kerana setiap pelajarnya mempunyai minat dan kebolehan yang berbeza. Pelajar juga dapat memahami kecenderungan. Motivasi dapat menjadi tenaga penggerak kepada pelajar di samping dapat menjadi pencetus minat pelajar untuk belajar. 13 . Perbezaan minat dan kebolehan pelajar tersebut perlu digerakkan dengan menimbulkan motivasi dalam diri pelajar tersebut terhadap pelajarannya. Penggunaan kaedah pengajaran yang berkesan merupakan suatu cara supaya pelajar dapat memahami pengajaran guru. Setiap guru ada cara mengajar yang tersendiri. 2000 ). proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan bagi meningkatkan mutu dan kualiti pendidikan dalam menghadapi cabaran zaman sains dan teknologi. Dapatan kajian ini menunjukkan cara pengajaran guru mestilah sesuai dan berpadanan antara kaedah pengajaran dan stail belajar pelajar. Dengan itu.Kaedah pengajaran guru menjadi milik personal guru ( Naina. PENUTUP Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan objektif pengajarannya di dalam kelas dapat dicapai. kaedah pengajaran guru harus ada hubungkait yang rapat dengan gaya pembelajaran pelajar. kekuatan dan kelemahan sendiri dalam gaya pembelajaran yang diamalkan oleh mereka. Kepelbagaian kaedah pengajaran akan dapat merangsang motivasi untuk bersaing dengan pelajar lain. Namun begitu.

R. Hassan Langgulung.com/kaedah-pengajaran.L. A. Beberapa Tinjauan dalam Pendidikan Islam. Motivasi dan Gaya Keibubapaan dengan Pencapaian Pelajar. 26 September. 1988. Guru Efektif dan Peranan Guru dalam Mencapai Objektif Persekolahan Sekolah Rendah: Perspektif Guru Besar. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) : 53 . Kaedah Pengajaran. Hubungan antara Konsep Kendiri. http://pendislami. Hubungan Antara Gaya Pembelajaran dan Kaedah Pengajaran dengan Pencapaian Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam di Sekolah Awam di Sekolah Menengah Teknik ** Azizi Yahaya. Jurnal Pendidikan ** : 1-17.htm ( 8 Oktober 2010 ). A.. C.T. Yusof Boon & Kamaliah Noordin. 2009.tripod. Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Pengajaran Tilawah Al-Quran.1998. Kaedah Pengajaran. A. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) : 93 -109. & Roslan. & Rohani A. Pengajaran dan Pembelajaran: Isu. Mok Song Sang. Kertas kerja dibentangkan di Maktab Perguruan Perempuan Melayu. A. Strategi dan Pendekatan dalam Pendidikan. ** Mohd Aderi.htm ( 8 Oktober 2010 ).com/kaedah-pengajaran.2007.com/kaedah-pengajaran.tripod. 2009. Jurnal Pendidikan 30: 141 – 150. Melaka. 2008.2007. Asasiyat fi turuq al-tadris al-‘ammah.N. 14 . 1981. Abu Saleh & Muhibuddin Ahmad. Kaedah Pengajaran. http://pendislami. Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam. http://pendislami. Tahap Keupayaan Pengajaran Guru Sejarah dan Hubungannya dengan Pencapaian Murid di Sekolah Berprestasi Rendah.RUJUKAN Abdullah Mohd Noor. A. & Nur Atiqah. Siti Haishah. 1992.htm ( 8 Oktober 2010 ). Mohamad Johdi Salleh.66 Azizi Yahaya dan Syazwani binti Abdul Razak. 2005.tripod. Maimun. Pedagogi 2: Strategi Pengajaran Pembelajaran Mikro. Anuar.

Ilmu Pendidikan : Pedagogi. Stail Pengajaran Guru dan Gaya Pembelajaran Murid. Hubungan Antara Motivasi.Noor.Meerah. Lilia Halim & Kamisah Osman. 2000. Teori Pembelajaran dan Pengajaran. Shahril @ Charil bin Marzuki.com/kaedah-pengajaran. http://ms.Subahan M.Wikipedia Bahasa Melayu.org/wiki/Teori-pembelajaran-dan-pengajaran ( 9 Oktober 2010 ).Naina Mohd b. T. 15 . 2002. Kaedah Pengajaran. ** Sharifah Alwiah Alsagoff. Kesediaan Guru-Guru Perdagangan di Wilayah Persekutuan dari Aspek Pengetahuan Kaedah Pengajaran dan Sikap Terhadap Pengajaran Subjek Pengajian Keusahawanan.Aziz. http://pendislami. Jurnal Teknologi 37(E): 116.tripod. Jurnal Pendidikan 31: 123-141. Gaya Pembelajaran dengan Pencapaian Matematik Tambahan Pelajar Tingkatan 4.2002.wikipedia. Jurnal Pendidikan TigaENF 2(3) :** Nor Aishah Buang & Yap Poh Moi. Norlia Abd. Ensiklopedia Bebas. 1986.htm ( 8 Oktober 2010 ). 2006. Md. Amalan Pengajaran Guru yang Berkesan: Kajian di Beberapa Sekolah di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful