PASIRPEKAN BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1. TEORI HURAIAN BAHASA

Pengenalan Teori Huraian dan Pemerolehan Bahasa Teori huraian bahasa menjelaskan bahawa unsur-unsur bahasa yang diajarkan boleh dihurai. Penerangan ini penting bagi menentukan butir-butir yang hendak dijadikan bahan pengajaran dan prosedur-prosedur mengajar. Bahan dan prosedur pengajaran inilah yang digunakan untuk menyampaikan isi pengajaran. Manakala proses pemerolehan dan penguasaan bahasa pula, merujuk kemampuan kanak-kanak menggunakan bahasa dan bentuk ujaran yang mempunyai makna berdasarkan lingkungan pengalaman, pemahaman dan tanggapannya sendiri yang berbeza daripada sistem orang dewasa.

Teori Huraian Bahasa Teori Tradisional Teori ini wujud sejak abad kelima sebelum masehi. Ahli-ahli falsafah Yunani seperti Plato cuba menghuraikan bahasa dengan mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri berdasarkan bahanbahan tulisan. Kajian-kajian mereka dibuat berdasarkan falsafah, kerana pada masa itu bahasa merupakan satu daripada cabang falsafah yang penting dan dianggap satu bidang yang dapat membantu mereka menyelidik tabii alam. Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek-aspek tatabahasa yang terdapat ketika itu, contohnya penjenisan kata adverba, kata sendi, ka seru dan ta kata partikel. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan oleh orang-orang Rom yang turut mengkaji bahasa lain (selain bahasa mereka sendiri). Seterusnya sarjana-sarjana Arab juga menjalankan kajian dengan menggunakan kaedah yang sama terhadap bahasamereka iaitu bahasa Arab. Kajian yang serupa juga telah dijalankan oleh pendeta-pendeta India seperti Panini yang menghuraikan bahasa Sanskrit. Kajian dan penghuraian bahasa secara tradisional ini berlanjutan hingga ke abad pertengahan dan abad ke-19. Ahli-ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa struktur-struktur bahasa ialah hasil daripada reason dan bahasa di dunia ini ialah variasi daripada satu sistem yang berasaskan logik dan rasional yang sama. Kajian ahli-ahli bahasa tradisional mempunyai ciri-ciri yang berikut: a. Kajian-kajian bahasa dibuat berasaskan bahasa tulisan.

b. Huraian tatabahasa bersifat rasional dan berasaskan anggapan bahawa disiplin -disiplin lain tiada kaitan dengan bahasa. Akibatnya huraian unsur-unsur bahasa tidak tetap dan tidak tepat. Contohnya: dalam tatabahasa bahasa Melayu, nama didefinisikan sebagai segala perkataan menyebut benda atau orang seperti budak, burung, kaki, tahun, bulan... (Za ba, 1954). Huraian ini berbentuk nasional . Walau bagaimanapun apabila mendefinisikan kata sifat , definisinya berdasarkan fungsi pula: iaitu sifat ialah segala perkataan yang menerangkan atau menunjukkan sifat sesuatu nama atau perbuatan atau lainnya, seperti besar, bodoh, pandai, segera, selalu (Za ba, 1954). c. kajian bahasa dibuat secara deduktif, iaitu mengutamakan pemahaman peraturan-peraturan bahasa terlebih dahulu sebelum memberikan contoh-contoh. d. Menganggap bahawa bahasa-bahasa di dunia dapat dihurai dengan berasaskan ciri-ciri sejagat (seperti logik, falsafah dan sebagainya). Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa semua bahasa di dunia merupakan variasi daripada bahasa Yunani dan Latin. Oleh itu, menurut mereka semua bahasa dapat dihurai berasaskan unsur-unsur yang sama.

ori Struktural Aliran linguistik ini muncul pada abad ke-20. Ahli-ahli bahasa yang menganuti aliran ini termasuklah de Saussure, Bloomfield, Otto Jespherson, Edward Sapir dan sebagainya. Ahli-ahli bahasa struktural ini, menumpukan pengkajian mereka untuk menghuraikan struktur bahasa. Mereka mengang gap bahawa struktur bahasa merupakan kaitan antara fonem sebagai unit bunyi dengan fonem sebagai unit tatabahasa. Asas pengkajian mereka berlandaskan pernyataan bahawa tiap -tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur yang tersendiri . Sementera itu, tugas utama mereka ialah mengkaji unsur-unsur bahasa sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan sistem bukan sebagai unsur yang berasingan. Bagi ahli-ahli bahasa struktural, bahasa ialah satu sistem bunyi pertuturan yang arbitrari untuk menyatakan sesuatu objek, keadaan atau konsep yang digunakan untuk berkomunikasi. Sebagai rumusan dapat dikatakan bahawa;

i. bahasa ialah satu sistem bunyi ii. bahasa bersifat arbitrari iii. bahasa ialah alat perhubungan Ahli-ahli bahasa struktural membuat kajian huraian bahasa secara empirikal/saintifik. Setiap huraian yang dibuat berdasarkan contoh-contoh ujaran yang telah dikumpulkan melalui satu pemerhatian. Tegasnya, huraian bahasa adalah semata-mata berdasarkan fakta-fakta bahasa yang dapat diperhatikan. Oleh itu, penerangan tidak dibuat terhadap fakta-fakta yang tidak dapat dilihat. Jadi, pendekatan yang digunakan bagi menghuraikan bahasa ialah pendekatan induktif. Oleh sebab ahli-ahli struktural berpendapat bahawa setiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur yang tersendiri, maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat morfologi dan

..... surat Ahli-ahli struktural menggantikan istilah-istilah kata nama. Emak ... Bapa . Konstituen yang lebih besar dikaitkan pula dengan yang lain. buku 4..... kata kerja.pokok 3.. Cara pembahagian ini dikenali sebagai analisis konstituen terdekat.. Rumus-rumus yang dimaksudkan itu ialah rumus-rumus struktur frasa dan rumus-rumus transformasi. Kajian TG dibuat berasaskan kenyataan bahawa seseorang penutur natif (jati sesuatu bahasa ) berkebolehan membentuk dan memahami pertuturan yang belum pernah didengar kerana mereka dilahirkan dengan kemampuan semula jadi untuk berbahasa. Pada peringkat morfologi. .. Rumus-rumus yang disediakan itu akan membolehkan orang lain yang tidak tahu bahasa itu membentuk ayat-ayat dalam bahasa berkenaan.. Contoh: 1. Teori Huraian Bahasa Transformasi Generatif (TG) Selepas aliran struktural...... kata ganti dan lain-lain dengan istilah kelas..... Pada peringkat sintaksis ahli-ahli bahasa struktural memberikan tumpuan pada perkembangan elemen-elemen dalam ayat ataupun konstituen-konstituen dalam ayat.. Kakak . baju 2... Adik .. Kemampuan ini merupakan pengetahuan mengenai rumus-rumus tatabahasa bagi bahasa tersebut. Ini merupakan analisis ayat yang memecahkan bahagian-bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya dan kemudian mengaitkan setiap konstituen kepada konstituen yang lebih besar. Pelopor aliran ini ialah Noam Chomsky dengan bukunya Syntactic Structures (1957) dan Aspects of the Theory of Syntax (1965)... Jadi analisis TG bertujuan membentuk rumus-rumus sesuatu bahasa dengan lengkap berdasarkan pengetahuan penutur natif sesuatu bahasa. timbul pula satu aliran baru dalam tahun 1950-an iaitu aliran TG.....sintaksis.. sesuatu kata itu digolongkan dalam kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat....

Aliran Behaviouris menganggap perkembangan penguasan sistem fonologi ialah hasil langsung daripada perkembangan sistem kognitif dan kemajuan interaksi psikososio antara kanak -kanak dengan persekitaran mereka. Ahli-ahli bahasa fungsional iaitu Halliday dan Wilkins. Para penyelidik daripada golongan Behaviouris cuba membuktikan bahawa bahasa yang dikuasai oleh kanak-kanak ialah hasil aktiviti peniruan yang dilakukan oleh mereka. Oleh sebab bahasa tidak statik. kanak-kanak menguasai konsonan yang mudah ditiru terlebih dahulu daripada bunyi konsonan yang su ditiru. Tegasnya. Asas elemen-elemen dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukannya hubungan sintaksis. Tegasnya. Golongan Behavioris beranggapan bahawa fonem yang belum pernah didengar oleh kanak-kanak tidak akan dapat disebut oleh mereka. Semenangnya golongan Behaviouris mempunyai bukti yang kuat untuk beranggapan begini. iv. antara lainnya: i. Teori Huraian Bahasa Fungsional Teori ini berkembang dalam tahun 1960-an dan 70-an. Ahli-ahli bahasa fungsional mempunyai anggapan tertentu tentang bahasa. Dala m menguasai fonem konsonan. Akhirnya.3. iii. kar ahli-ahli Behaviouris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyi bahasa dan sistem fonologi yang berkaitan ialah hasil proses rangsangan dan gerak balas. ii. Variasi bahasa ini timbul disebabkan tuntutan sesuatu situasi sosial. Siknner. fungsi bahasa bukan setakat untuk menggambarkan fikiran tetapi juga dapat menggambarkan penuturnya. kajian bahasa bukan semata mata tertumpu kepada bentuk-bentuk bahasa bahkan juga terhadap perubahan-perubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Fonem-fonem vokal dan konsonan yang dikuasai oleh kanak-kanak melalui pemerhatian dan peniruan terhadap pertuturan penjaga atau orang-orang dewasa yang lain. kanak-kanak menguasai bunyi konsonan yang daerah sebutannya terletak di bahagian mulut dan boleh dilihat terlebih dahulu. Quine dan lain-lain. Ahli-ahli Behaviouris seperti Bruner (1975). Sistem bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi bukan merupakan satu sistem yang tertutup dan statik sebaliknya terbuka dan dinamis. Fries. TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori pemerolehan Bahasa Behaviouris Tokoh-tokoh: Watson. Orang-orang dewasa memberikan . dan Bats (1976) telah menjalankan kajian untuk memperlihatkan kepentingan interaksi sosial peringkat awal antara kanak kanak dengan ibu bapa serta orang-orang dewasa lain. Ryle. maka terdapat variasi dalam penggunaan bahasa. Bloomfield. bukan sahaja mengkaji bahasa dari segi struktur malahan mereka juga memberikan perhatian terhadap fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat perhubungan. mempunyai intensiti interaksi yang tinggi dengan mereka.

Cromer (1976) dan lain-lain sependapat bahawa kebolehan kognitif semata-mata tidak akan dapat menjelaskan pemerolehan bahasa kerana perkembangan kognitif hanya melengkapkan seseorang kanak -kanak dengan kebolehan mentafsir makna tetapi tidak menjamin pentafsiran ini boleh dilahirkan dalam bentuk bahasa. Menurutnya pada peringkat awal wujud homonim (kesamaan sebutan).rangsangan bahasa yang secukupnya dalam bentuk yang muda ditiru. Putnam. manakala sheep disebut ship dengan ujaran yang lebih panjang. Piaget. Seterusnya wujudlah sebutan yang tepat bagi kedua-dua perkataan yang berbeza di atas tadi. Teori Pemerolehan Interaksionalis Teori pemerolehan bahasa ini baru berkembang dalam bidang psikolinguistik sekitar tahun 1960 -an dan 1970-an. sebaliknya melibatkan organisasi minda. . hanya ship disebut ship . Kanak-kanak sebaliknya perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya mereka boleh mempelajari cara-cara menggambarkan makna-makna kognitif dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat. hujah mereka ialah jika minda tidak berperanan. Golongan mentalis mengangggap penguasaan bunyi bahasa tidak berlaku menerusi proses pemerolehan semata-mata. Kanak-kanak pula h memberikan gerak balas kepada rangsangan ini menerusi aktiviti cuba jaya dan akhirnya mereka dapat mengucapkan bunyi bahasa dengan betul. Rumus-rumus ini dikatakan tidak dibentuk menerusi proses peniruan atau aktiviti latih-tubi. Contohnya perkataan ship dan sheep. tentu sekali kanak-kanak tidak berbalik semula kepada bentuk-bentuk yang salah selepas menguasainya dan begitulah sebaliknya. Oleh itu. kedua-duanya disebut ship . Ringle (1978) dan lain-lain menunjukkan bahawa pemerolehan bahasa kanak-kanak adalah akibat interaksi penjaga-penjaga dengan kanak-kanak. Kajian oleh Smith (1973) pula mendapa urutan ti pemerolehan fonologi tidaklah begitu tetap dan teratur seperti anggapan ahli-ahli Behaviouris. Bagi golongan ini pemerolehan fonem bahasa tidak boleh ditafsir sebagai hasil hubungan psikososio kanak -kanak dengan persekitaran sahaja. Ahli-ahli interaksionalis seperti Bloom (1970). Mereka menekankan kepentingan faktor-faktor dalaman seperti yang disarankan oleh Noam Chomsky (1981). Teori Pemerolehan Bahasa Mentalis Tokoh-tokoh: Chomsky. tetapi melibatkan peranan alat pemerolehan bahasa yang sememangnya sudah sedia wujud dalam minda sejak kanak-kanak itu dilahirkan ke dunia. Golongan mentalis juga menganggap kanak-kanak membina rumus fonologi semasa mereka menguasai sistem fonologi sesuatu bahasa. Hasil kajian Snown (1972). Walau bagaimanapun. kajian ahli mentalis mendapati. Sistem fonologi pula. dan lain-lain. Fodor. kanak-kanak yang sudah dapat menguasai sebutan bahasa yang betul kadang kala boleh berbalik semula kepada sebutan yang salah tetapi tidak lama selepas itu ia akan membetulkan semula sebutan tersebut. dipelajari sedikit demi sedikit hingga dikuasai sepenuhnya. Bowennan (1973). Pada peringkat kedua.

kebolehan. Gabungan dan susunan kemahiran dalam sesuatu pelajaran boleh disampaikan berdasarkan objektif. Satu strategi yang disarankan untuk mencapai taraf pencapaian murid yang maksimum ialah penggabungjalinan.Teori Konstruktivisme Bertitik tolak daripada pandangan kognitivisme maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu konstruktivisme. Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan dankebolehan muridmurid supaya pembelajaran menjadi menarik. Mengikut teori ini. berkesan dan bermakna. Guru digalakkan menggunakan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. Brooks & Brooks (1993). Antara tokoh yang dikaitkan dengan Teori Konstruktivisme ini ialah McBrien & Brandt (1997). Individu ini tidak menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya tetapi akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan b antuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya. bakat dan minat murid-murid. iaitu strategi penyatuan isi pengetahuan daripada satu mata pelajaran dengan bidang kemahiran mata pelajaran lain. Briner M (1999). strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan ialah untuk membina dan mengukuhkan minat murid-murid terhadap pembelajaran serta membimbing mereka supaya bersedia menerima pelajaran seterusnya dan berupaya pula meneruskannya sendiri. pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. Keduanya. KAEDAH DAN TEKNIK Definisi Strategi Menurut Kementerian Pelajaran (1983:27). 0 DEFINISI STRATEGI. Dalam proses ini. Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas maka konstruktivisme boleh dirumuskan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Melalui proses penggabungjalinan beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak serta mengelakkan rasa bosan murid-murid. (1999) dan Nik Aziz Nik Pa (1999). murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. PENDEKATAN. keupayaan. . Sushkin N. strategi penyerapan. pencapaian murid dan masa yang diperuntukkan.

thus we hear of expository methods. this philosophy is realized in actual class lessons. dalam satu teori pembelajaran. atau satu teori pengajaran dan pembelajaran bahasa. Contohnya. however are difficult to define. menyatakan: Usually. Brown. Dalam memanjangkan pengertian terhadap istilah kaedah ini. Selain daripada itu. Sesuatu kaedah itu tidak boleh bercanggah dengan pendekatan. heuristic methods. Method is thus the philosophy of our teaching task in a given subject in that in orientates us to the teaching. (1980:240). activity methods and the like. Kaedah ini bersifat prosedur yang terdiri daripada langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang teratur yang harus dituruti dengan saksama untuk mencapai tujuan tertentu (Mangantar Simanjuntak. Setiap pendekatan itu harus mencerminkan satu pandangan (falsafah) tentang hakikat bahasa. 1982:72). Gestalt menerangkan bahawa kita mempelajari situasi secara keseluruhan dan kemudian mempelajari elemen-elemen situasi tersebut. They manifest themselves in such varieties at times that the terms approach may be more accurately descriptive of these general moods. Kaedah ini mungkin memulakan prosedurnya daripada satu wacana. What we have described as teaching technique are ways in which. kemudian kepada ayat-ayat. bagaimana ia dikuasai dan diperolehi. terus kepada ayat-ayat. An approach is general and theoretical view of how language ought to be taught. teori Gestalt menyatakan bahawa pembelajaran berlaku secara keseluruhan sesuatu benda kemudian bergerak kepada bahagian-bahagiannya. iaitu apakah sebenarnya bahasa itu. Ini bermakna sesuatu pengajaran itu harus dimulakan dengan cara mengamati keseluruhan dan kemudian kepada bahagian -bahagiannya. Kata beliau: Methods. menyatakan agak sukar untuk memberikan definisi kaedah. while a method includes a developed procedure for teaching. . kata dan mungkin kepada bahagian yang lebih kecil seperti morfem. Currie (1973). Sebagai contoh. yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang dianuti. bagaimana pula ia dilahirkan dan difahami serta dimanakah ia disimpan. methods is classified by the way we try to achieve the aim. terus kepada frasa.Definisi Pendekatan Pendekatan dalam pengajaran bahasa ialah satu kumpulan andaian yang saling berkaitan tentang hakikat bahasa. pendekatan harus juga mencerminkan satu teori bahasa(teori linguistik). hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa. Definisi Kaedah Kaedah adalah satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa.

Sesuatu kaedah dapat mengakibatkan kejayaan dan kegagalan murid -murid dalam pembelajaran dan pendidikan. ternyata teknik merupakan cara yang paling berkesan untuk mencapai sesuatu objektif. Ia wujud dalam pemikiran dan dirangka dalam jangka masa yang panjang ataupun dicipta pada masa sebelum sesuatu perlakuan itu dijalankan oleh individu. Definisi Teknik Teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu (Mangantar Simanjuntak 1981:57). atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. kaedah meliputi penganalisaan bahasa. Edward M. dan menulis. a method is procedural Technique must be consistent with a method. pembelajaran konstruktivisme. kajian masa depan. Anthony (1963): An approach is axiomatic. and therefore in harmony with an approach as well KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar murid dan senario dunia yang global. sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. Daripada kenyataan tersebut. menyelesaikan masalah. or contrivance used to accomplish an immediate objective. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan di bawah: i. . Setiap teknik yang digunakan harus selaras dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. Anthony (1963) memberi tafsiran: A technique is implementational-that which actually takes lace in a classroom. kemahiran belajar cara belajar. It is a particular trick. dan pembelajaran kontekstual. kecerdasan pelbagai. membaca. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Mengikut pendapat Edward M.Dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran berfikir. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. bertutur. stratagem.

kinestetik. v. guru perlu mengembangkan potensi kece rdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. muzik. masa kini. vi. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. logik-matematik. menjangka akibat. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. secara konkrit. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. dan naturalis. iii. visual-ruang. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan dan cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. interpersonal. iv. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadapteknik pembelajaran yang berkesan. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham.ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel. masyarakat. dan masa depan. serta melibatkan latih amal dan berfikir. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. dan mengakses maklumat melalui internet. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid. Pembelajaran . dan alam pekerjaan. vii. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. intrapersonal. serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik. yakin. Oleh itu.

berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. ruang. warna dan garisantermasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. prinsip sebab-akibat serta kebolehan menjangka.1 KECERDASAN PELBAGAI Dalam konteks Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP). o Kecerdasan Muzik Kebolehan mengesan irama dan lagu. o Kecerdasan Logik-Matematik Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah. o Kecerdasan Visual-Ruang Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. 3. . termasuklah memahami kelompok nombor asas. meyakini orang lain. termasuklah kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah. termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. Linda Campbell. Bruce Campbell dan Dee Dickinson merumuskan definisi Howard Gardner sebagai: (a) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. termasuklah kebolehan mengingat maklumat. (b) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan (c) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Jenis Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan Verbal-Linguistik Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan. perasaan dan menyelesaikan masalah. Howard Garner mendefinisikan kecerdasan seperti berikut: An intelligence is the ability to solve problems. serta bercakap tentang bahasa itu sendiri. o Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. keanjalalan kepantasan dan keseimbangan. or to create products that are valued within one or more cultural settings.

motivasi. galian dan binatang termasuk rumput dan batu-batuan serta pelbagai flora dan fauna. beradab sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri. (b) Menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan menga bahawa setiap murid kui adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan. TKP membantu guru memahami motivasi murid dan kepentingan menggunakan pelbagai cara murid dapat belajar dan menunjukkan kefahaman mereka. kelemahan. Model TKP membantu murid memperoleh apa yang perlu untuk hidup di abad akan datang. Model TKP dapat membantu menganjakkan fokus dari isi kandungan kepada hasil pembelajaran generik yang lebih penting dan berguna kepada murid. tabiat serta hasrat orang lain. Ia juga merupakan artifak budaya dari segi pakaian dan makanan. seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. Disamping menghasilkan pelajar yang seimbang. Murid lebih bermotivasi untuk belajar deng an cara yang selesa dengannya.o Kecerdasan Interpersonal Kebolehan memahami perasaan. Guru perlu pelbagaikan strategi P&P supaya lebih ramai murid boleh belajar kerana bukan semua murid boleh belajar dengan cara yang sama. termasuklah kemahiran bagaimana seseorang itu sama atau berbeza dengan orang lain. hasrat dan kehendak. o Kecerdasan Intrapersonal Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan. Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menangani perasaan. Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal. MENGAPA TEORI KECERDASAN PELBAGAI (TKP) PERLU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN? (a) Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan keperluan murid. . o Kecerdasan Naturalis Kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan.

meni gkatkan n kualiti latihan guru yang bukan hanya sekadar menyebarkan pengetahuan dan maklumat tetapi memupuk semangat baru terhadap perguruan serta menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid mengetahui bagaimana mengenal pasti minat mereka dan bagaimana mereka belajar dengan lebih berkesan.(c) Meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidakterbatas. o Harga diri dan moral murid meningkat. o Skor pencapaian meningkat walaupun bagi ujian setara. Penilaian lebih bersifat adil kerana mengambil kira ke lapan-lapan cara kecerdasan dan tidak hanya tertumpu kepada dua kecerdasan sahaja. o Pencepatan pembelajaran berlaku. Kes salah laku dan gangguan kelas berkurangan atau tiada sama sekali. Kadar ponteng kelas menurun. (d) Meningkatkan harga diri. Penerapan TKP di sekolah akan menghasilkan guru yang mempunyai tanggungjawab dan akauntabiliti sepenuhnya dalam proses dan isi kandungan pengajaran. o Murid bermasalah belajar dan murid lembam dapat meningkatkan tahap pencapaian mereka. kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Murid mendapat peluang menunjukkan kefahaman mereka tentang sesuatu isi kandungan atau kemahiran dalam pelbagai cara. Kecerdasan dipupuk dan dipengaruhi oleh faktor pengalaman budaya dan motivasi. Tinjauan di sekolah yang mengamalkan TKP mendapat bahawa: o Guru dan murid seronok ke sekolah. (e) Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. TKP membantu guru memahami pengaruh terhadap kecerdasan murid. Beberapa hasil kualitatif dan kuntitatif dapat dicapai apabila sekolah mengamalkan TKP dalam P&P. (f) Mempelbagaikan cara penilaian. Seterusnya. Masa mengajar sesuatu mata pelajaran dapat dikurangkan dan prestasi meningkat bagi mata pelajaran tersebut. Melalui penilaian guru .

http://www. Di sekolah sedemikian. (g) Mewujudkan suasana kolaborasi di sekolah. o Menghargai sumbangan yang berbeza oleh setiap guru dari segi perancangan. guru: o Merancang secara kolaboratif dengan menggunakan kerangka TKP untuk menyediakan kurikulum yang diperkayakan dan penuh dengan rangsangan.mengetahui kekuatan dan kelemahan murid dan dengan itu dapat merancang pengajaran dan pembelajarannya dengan lebih berkesan. TKP mewujudkan sekolah yang menerima dan menghargai per bezaan kecerdasan di kalangan murid dan juga guru.scribd. o Mengambil tanggungjawab secara kolaboratif ke atas pembelajaran murid. organisasi dan pelaksanaan kurikulum. Di sekolah sedemikian murid dan guru lebih bersedia untuk mengambil risiko dan menjana sokongan masyarakat yang sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang diingini.com/doc/36211171/Teori-Huraian-Bahasa-dan-Teori-Pemerolehan-Bahasa .

bebas daripada pengaruh individu tertentu semasa bercakap ( parole ). tetapi kecenderungannya ialah mengkaji langue. situasi dimana ujaran itu dilakukan. Linguistik moden lahir apabila para sarjana mula melihat bahasa daripada perspektif penuturnya ( Simpson 1980 ).Teori Tatabahasa Sistemik a) Latar belakang Pada kurun sembilan belas ahli-ahli bahasa melihat bahasa sebagai satu entiti yang mempunyai persamaan dengan benda-benda hidup. Saussure tidak berminat mengkaji parole. dan asal usulnya boleh dikesan. Sistem ini menurut Saussaure wujud berbeza daripada apa yang orang kebanyakan ujarkan. Mereka juga sentiasa membuat perbandingan bedasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaannya. Pendekatan ini. iaitu bahasa sebagai satu sistem ( langue ) merujuk kepada konvensi sosial. dan juga apa perkara yang ingin di sampaikan. Berdasarkan ciri inilah Saussure melihat bahasa daripada perspektif penuturnya. iaitu sistem yang membolehkan seseorang itu berkeupayaan mengujarkan sesuatu. iaitu hubungan antara lambang dalam sistem secara mengufuk. Sistem memperlihatkan potensi bahasa sebagai pilihan kepada penutur untuk mengeluarkan ujaran. Beliau tidak lagi melihat bahasa sebagai satu entiti yang dilihat daripada luar dalam perubahannya mengikut masa. Bahasa boleh diberi nama. Saussure seterusnya melihat sistem tersebut menjadi menjadi ciri utama pertuturan dalam keseluruhan komuniti penutur. apa yang sebenarnya orang ujarkan. sebagai satu sistem ( langue ). iaitu akan berubah sifatnya mengikut peredaran masa. atau aturan pertuturan masyarakat. kerana daripada sudut penutur yang mengungkapkan pada ketika itulah sistem pilihan itu penting. tetapi melihat bahasa daripada dalam. Perubahan pendekatan ini merujuk kepada idea Ferdinand de Saussure dalam buku yang terkenal selepas kematiannya. ditulis oleh anak muridnya Cours de linguistique generale ( de Saussure 1916 ). Sistem ini secara keseluruhannya tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh seseorang individu. Idea beliau amat . Mereka melihat bahasa daripada perspektif sinkronik berbeza dengan perspektif dikronik yang menjadi amalan ahli-ahli linguistik pada abad ke 19. Potensi ini dilihat daripada hubungan paradigmatik.

tentang bahasa itu sebagai satu sistem adalah satu sumbangan yang amat besar dalam kajian bahasa yang menjurus kepada fungsinya. tetapi bahasa sebagai satu punca ( sistem dan struktur ) untuk manusia melakukan sesuatu dan apa yang mereka lakukan dengannya. Dalam lain perkataan Mathesius tidak berminat dalam mendefinisi bahasa sebagi satu sistem ( langue ) bebas daripada bagaimana manusia menggunakannya. Greimas 1966. Pendekatan ini berupaya menyingkap struktur dalaman yang mendasari makna sebenar dalam sesuatu wacana. Barthes 1968. Sementara tumpuan linguistik ialah untuk merungkai semua elemen dalam sesuatu bahasa. Ahli-ahli linguistik daripada kedua-dua kelompok ini sering berbincang dan bertukar-tukar pendapat. Kemudian terbit pula systemic functional grammar yang terbit daripada London School of linguistics. Propp 1968. Mereka menganalisis fungsi dan hubungan keseluruhan komponen struktural dalam sesuatu bahasa itu ( Sampson2 1980 ). Sekumpulan ahli linguistik yang dikenali sebagai Prague School berpeluang untuk berbincang dan bertukar-tukar pendapat. Culler 1975 ). Konsep Saussure. dan potensi penggunaannya. walaupun fokus beliau bukan pada konteks sebenar dalam sesuatu wacana. tetapi tumpuan utama ialah pada idea apakah sebenarnya manusia lakukan terhadap bahasa. Derrida 1976. Vilem Mathesius menerbitkan pendekatan yang menjurus kepada fungsi konteks ( Mathesius 1964 ). dan mengesahkan tanggapan Saussure tentang langue yang membolehkan wacana sebenar ( parole ) itu diujarkan. tetapi hanyalah pada tujuannya. Ahli-ahli linguistik aliran Prague School biasanya sependapat dengan Saussure dalam mendiskripsi fungsi elemen-elemen linguistik dan kedudukannya dalam sistem. ahli linguistik Czech.berpengaruh dalam perkembangan aliran strukturalisme dan selepasnya. seiring dengan perkembangan Prague School tadi. stilistik pula hanya ditumpukan kepada penggunaan dalam karya -karya fiksyen. Mathesius menentang pendapat yang mengatakan bahawa linguistik dan stilistik itu berbeza daripada segi bahan. Sementara Saussure memberi kuliah tentang linguistik sinkronik di Paris pada tahun 1911. Pengaruh ini juga menjangkau dalam bidang strctural antropology dan semiotik ( Levi-Strauss 1966. Bagi ahli-ahli .

tatabahasa sistemik lebih memberi tumpuan kepada bahan bahasa itu lebih daripada peraturan tatabahasa ( its takes the resource perspective rather than the rule perspective ). Tetapi di Amerika berbeza kajian mereka kerana mereka lebih menumpukan kepada kajian-kajian bahasa-bahasa kaum pribumi. sekarang ini membolehkan ahli bahasa mengkaji sistem tatabahasa sistemik dalam bidang fonologi dan graphologi. Hal ini demikian kerana teori ini memungkinkan penciptaan sistem pemprosesan perkataan secara automatik. Ini menyebabkan ujaran.linguistik British dan Eropah kajian mereka adalah tertumpu kepada bahasa -bahasa di Eropah dan juga bahasa Inggeris. contohnya sistem WAG ( Workbench Anylisis of Grammar ) dan pendekatan yang lebih mendalam dalam pemahaman sistem tatabahasa sesuatu bahasa. Berlainan sekali dengan teori teori tatabahasa yang biasa diguna. Dengan adanya pita rakaman audio juga.n yang pada anggapan orang luar tidak mempunyai implikasi sosial tetapi akan mempunyai makna yang berlainan apabila diajukan kepada penutur jati sesuatu bahasa itu. Kemudian perkembangan seterusnya amat berguna dalam bidang pengajaran bahasa dan pengajaran bahasa menggunakan komputer. Keadaan inilah yang ujaramenjadi tumpuan kajian dan perkembangan tatabahasa sistemik itu c) Keistimewaannya dan kelemahan Perkembangan teori ini amat sesuai dengan perkembangan ilmu dan perkembangan teknologi maklumat. Hal ini amat memberi menafaat dalam kajian bahasa dalam bentuk tulisan mahupun pertuturan. sama ada untuk mendapatkan . dan difokuskan untuk menerang sistem tatabahasa sesuatu bahasa itu secara keseluruhan dan bukannya secara pencilan. Tatabahasa sistemik amat sesuai dengan perkembangan mutakhir dengan kehendak manusia yang memanipulasi peranan bahasa dalam kehidupan mereka. Apakah tujuan ujaran mereka daripada perspektif semantik. Sebagaimana asalnya tatabahasa sistemik ini diguna oleh Halliday untuk menerang dan mengajarkan tatabahasa bahasa Cina. Selain itu tatabahasa sistem juga amat bermenafaat untuk menganalisis makna sesuatu text ( wacana ) terutamanya interaksi antara penutur ( speaker ) dan pendengar ( addresse ) . Kepentingan bahasa tersebut dalam penggunaan di tanah -tanah jajahan mereka.

contoh sistem MOOD. memberi maklumat. sesuatu ujaran itu dituturkan amat membantu kepada terutamanya para pelajar bahasa yang lebih mengutamakan kebolehan menguasai sesuatu bahasa dengan lebih cepat. Penghuraian tatabahasa berdasarkan konsep pemilihan. kita boleh menghuraikan corak sesuatu ujaran itu berdasar kepada situasi penggunaan. Dalam bahasa Inggeris sistem ini menjangkau kepada lebih kurang 1000 sistem. . lexicogrammar dan fonologi yang dipilih dalam analisis seharusnya bergantung kepada tujuan penganalisisan. Omar juga begitu banyak. Disebabkan bahasa begitu kompleks hubungkaitnya. Carta boleh dibuat berdasarkan darjah atau strata penggunaan bahasa itu. dalam buku Nahu Melayu Mutakhir. huraian harus menyatakan objektifnya. Dalam bahasa Melayu pun demikian kalau kita lihat perkembangan sistem MOOD sebagaimana dibuat oleh Prof Asmah Hj. Tiga strata asas iaitu semantik. Contohnya ujaran dalam perbualan formal atau tidak formal. Dalam penghuraian berdasarkan sistem ( bukannya struktur ) dan lebih menumpukan ke pada penghuraian makna. Pengguna ba hasa akan dapat melihat secara menyeluruh sistem ujaran dalam satu-satu situasi itu. d) Cadangan dan kesimpulan Adalah sesuatu yang istimewa jika kita dapat menerapkan satu sistem penghuraian tatabahasa berdasarkan kepada pendapat Halliday bahawa teori yang diperkenalkan ini mesra pengguna ( I have always considered a theory of language to be essentially comsumer oriented ). ini mungkin daripada konsep perkembangan sistem itu sendiri. Dalam bahasa Melayu mungkin pengenalan tatabahasa ini mula dibuat oleh Prof Asmah Hj Omar. Sistem sesuatu bahasa itu mungkin berbeza dengan sistem bahasa lain. memerlukan perkhidmatan atau barang. Tetapi kepelbagaian ini sebenarnya keunikan Teori Tatabahasa Sistemik ini. Kelemahan teori ( kalau hendak dikatakan sebagai kelemahan ).informasi. Umpamanya kajian kepelbagaian laras ingin melihat aspek semantik daripada aspek konteks. Tapi dengan perkembangan bidang16 perkomputeran masalah ini tidak menjadi penghalang kerana komputer mampu menyimpan seberapa banyakpun sistem yang ada.

Pendekatan mesra pengguna sebagaimana dicadang oleh Halliday perlu diterapkan kalau kita mahu melihat bahasa Melayu terus berperanan dalam dunia informasi ini. tenor . mereka sentiasa membuat pelbagai andaian. tatabahasa sistemik amat releven untuk diperkenal dengan secara17 lebih meluas. Sebagaimana pendapat Halliday. . Tatabahasa sistemik seharusnya diguna untuk mengajarkan bahasa Melayu kepada penutur bukan berbahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka ( not their mother tounged ). bahawa laras melibatkan aspek field . dan mode Field merujuk kepada tajuk dan perlakuan. Sebagai kesimpulannya. jangkaan tentang makna dan tujuan mereka berinteraksi. Ketiga-tiga aspek ini berguna kepada penganalisis bahasa terhadap aspek makna sesuatu ujaran. Penghuraian bahasa secara pencil-pencilan seharusnya dibataskan kepada pengajaran bahasa secara khusus sahaja. Mode merujuk kepada cara ujaran itu dibuat. Kita seharusnya mengajarkan bahasa dengan lebih mudah semoga mereka lebih mudah untuk menguasainya. Kita harus mempopularkan penggunaan bahasa Melayu bukannya menyusahkannya untuk mereka menguasainya. Penghuraiannya bahasa secara menyeluruh harus diguna sebagai pen dekatan pengajaran bahasa.Aspek paling asas dalam huraian tatabahasa adalah laras ( register ). Halliday seterusnya mengatakan ketika manusia berinteraksi antara satu sama lain. Tenor pula ditujukan kepada pengguna bahasa itu.

bhs boleh berkembang -setiap bhs ada hubungan dgn bhs induk -tatabhs bersifat sejagat. mortem + ayat -ciri-ciri bhsnya bersifat pertuturan.kajian bhs bersifat deduktif ± mmeningkan hukum2 sesuatu bhs -pengkaji juga menetapkan golongan kata kpd kata nama.kajian bhs dibuat terhdp btk2 tulisan . bersistem. ik . 3. arbitrari + utk perhubungan -ahli2 bhs ini byk mengumpulkan bhn pertuturan + mementing fakta2 yg dilihat. Teori Tradisional (Panini) . kata sifat + kata kerja 2. fungsi interpersonal + fungsi tekstual -fungsi sosial bhs memainkan peranan yg penting dlm pmbtkan sis bhs Teori Pemerolehan Bahasa 1. Teori Fungsional (Haliday) -struktur bhs ikut fungsi dlm komunikasi -kajian ttg perubahan yg berlaku pd struktur bhs ketika seseorg berkomunikasi -Terdpt fungsi sosial yg terdiri drpd 3 fungsi idea.sesuatu ujaran terbtk krn adanya rangsangan + grkbls dlm btk bhs + bukan bhs -proses pendedahan yg berulang2 + konsep peniruan mencepatkan pmbljran bhs -aspek pengukuhan memudahkan ingatan -pengjran tbhs adalah berdsrkan penekanan indukif/kaedah terus.Teori Huraian Bahasa Tradisional 1. dengar + tutur. Teori Struktural (Bloomfield) -kajian ttg fonem dan morfem serta kaitan antara fonem. Teori Transformasi Generatif (Chomsky) -penutur jati blh mggunakan bhs apabila berhadapan dgn pelbagai keadaan -Bhs adalah sistem ttg rumus-rumus bhs -ayat mpunyai struktur dlman + pmukaan -pengetahuan bhs mrupakan suatu fenomena mental -penutur dilahirkan dgn kecekapan semulajadi -bhs bersifat sejagat + kreatif 4. dan tekn latih tubi. Teori Behaviurisme (Bloomfieild) -Bhs dikuasai melalui proses pengulangan -proses pengajrn haruslah menekan latihan + pengulang yg byk an -proses penguasaan bhs melalui latihan yg memerlukan mekanisme yg bersistem -mementingkan persekitaran murid utk mbantu proses PnP -berasaskan teori pelaziman klasik iaitu kanak2 mempelajari bhs menerusi hukuman + ganjaran . berasaskan tbhs Yunani + Latin -bhs merupakan cbg ilmu falsafah yg menyelidik tabii alam .

pendekatan berpusatkan murid b. bertanya. Penggunaan T/bhs yg tepat e. Teori Interaksionalis . Kepelbagaian Teknik c.mengutamakan proses berfikir berbandingan dgn pelakuan kanak2. Bacaan luas g. memperhatikan. memperkenalkan pengetahuan + mberi pengalaman .pendekatan pengjran bhs yng melibatkan satu proses penaakulan yg tinggi.penyampaian makna lebih diutamakan -tbhs diajarkan secara formal melalui kaedah deduktif 3. Penyerapan i. Teori Mentalis (Chomsky) . Kepelbagaian Sumber Bahan d. -kanak2 berupaya membuat rumusan -tulisan + bacaan diutamakan tp kemahiran menulis lebih penting -diukur melalui kecekapan + pencapaian mereka . mempelajari sesuatu utk mdptkan hukum 2. PnP Bertema f. Teori Konstruktivisme -mementing pmbljaran semasa intraksi dlm kelas -Memberikan contoh ayat± membina ayat setelah memahami konsep -pembinaan semula ayat ± pembangunan semua minda utk mencipta sesuatu yg baru / idea yg baru TOPIK 2 Konsep strategi . Penilaian j. mengkaji + memberikan contoh Konsep Induktif dlm Pengajaran Bahasa 1. meneliti + mempelajari sendiri. -pelajar digalakan mencari.2. Pengayaan Pendekatan Induktif . -mengemukan satu rumusan hasil kajian yg dilakukan -peranan guru hanya ± mengemukan soalan. Pemulihan k. Penggabungjalinan h. berbincang.cara / langkah / tindakan yg harus dilakukan utk mencapai objektif PnP Perspektif a.mementingkan aktiviti komunikasi -menghasilkan bhs apabila ia memerlukannya -perkembangan bhs ± proses kognitif + proses interaksi bhs -interaksi ± mhasilkan ayat penyata + ayat perintah -hasil interaksi akan mpengaruhi utk mpljari sistem bhs 4.

satu proses penaakulan yg tinggi 3. mempelajari sesuatu berdsrkan sesuatu hukum 2. pembentukan konsep 3.sifat pendekatan ini mudah ubah . kemas. membuat satu pencerakinan drpd umum kpd spesifik Peringkat pengajaran 1 awal generalisasi 2. sistematik.3. Mgumpulkan maklumat utk mmbtk hukum 4.manusia berbhs secara komunikasi -setiap manusia akan mengguna akal utk menyatakan fikiran masing2 Pendekatan Oral -berkaitan dgn komunikasi tp secara perbandingan . 4 peringkat pengajaran 1.pelbagai ciri2 yg baik Pendekatan Komunikatif . mencuba generalisasi 5.memberi penekanan kpd penguasaan aspek lisan . menganalisis fakta atau isi yg membtk generalisasi 5. mdptkan satu kesimpulan drpd satu urutan pemikiran 6. Penutup Pendekatan Deduktif -satu proses menganalisis data / isi yg membentuk generalisasi + mengapikasikan peraturan2 yg diberikan Konsep Deduktif 1.satu perancangan /prosedur bg mlaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. mbtk satu kesimpulan umum drpd cth2 tertentu 5. merupakan kaedah penaakulan yg bertujuan mdptkan peraturan umum drpd fakta2 / cth2 tertentu. mengemukan generalisasi 3.Mencuba generalisasi 4. menganalisis konsep 4. -langkah2 pengjran yg tersusun + berkesinambungan utk mencapai objektif . penutup Pendekatan Eklektik -gabungan antara beberapa pendekatan -sesuai utk murid2 yg mempunyai pelbagai kebolehan + pencapaian .kawalan t/bhs juga dipberi perhatian Kaedah Pengajaran . pendedahan 2. satu produksi fakta utk mbuktikan satu penyataan umum 4.

perbendaharaan kata. membaca dan menulis Kaedah Penglibatan tindakbalas fizikal (TPR) ± mementingkan pemahaman bhs melalui pendengaran serta memulakan pelajaran dgn kemahiran mendgr Teknik Pengajaran . mengumpul maklumat 4.kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis 1. bertutur. -teknik Inkuiri ± tinjau siasat. latihan lisan + membaca bhn yg melibatkan struktur baru / latihan bertulis. simulasi c. Daya refleksi.Teknik Simulasi ± satu situasi yg diwujudkan secara merupai keadaan sebenar ± berintraksi sesama sendiri brdsrkan peranan masing2 ± membuat keputusan menyelesaikan masalah. teknik latih tubi b. Kuiz . mengenal masalah 2. Membolehkan murid2 memperkembangkan kemahiran mendengar. Inkuiri j.Suatu alat yg digunakan bgi menyampaikan bhn2 pengajaran yg telh dipilih utuk pelajar . struktur baru. Main peranan d. Forum l. drama i. bercerita h. Kaedah Oral Aural ± dengar + tutur. membuat rumusan . Permainan Bahasa f.soal selidik utk mendptkan jwpan / kesimpulan. m enganalisis 5.Kaedah situasi ± mementingkan latihan penyebutan. Perbahasan m. soal jawab g. Perbincangan k.selalu bertanyakan soalan. ulangkaji.sejajar dgn kaedah dan pendekatan yang dianuti -antaranya a. isu / tugasan. mengaji ramalan 3. Teknik sumbangsaran e.

slaid. projek. projektor. Guru menyoal/membimbing. buku teks. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID · Murid memainkan peranan penting · Komunikasi dua hala.e. perbincangan dsb. carta.com CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN · Bahan pelajaran memainkan peranan penting. video.Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. kefahaman dan berdikari. rohani. kamus. . peta. · Peluang interaksi antara muid banyak. · Pengajaran bermakna.i. geraf. dan kognitif. televisyen. spesimen.http://rujuknota. Sifat social yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil ± ujikaji.blogspot. · Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran · Kecekapan/kemahiran penggunaan bahan pengajaran -pembelajaran diutamakan · Penekanan kepada jasmani. modul. buku rujukan. memahami & membuat kesimpulan. · objektif pencapaian murid diutamakan · perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang ( j.) · Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid.r. · Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit pelajaran dengan adanya bahan -bahan · Kaedah & Teknik ± komputer. bahan cetak. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat. · Kepimpinan guru secara demokratik. menarik dan berkesan. Murid dilatih dalam kemahiran. · Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna. dsb. perakam pita.

kumpulan/pasukan. penyelesaian masalah. · Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. · Kaedah & Teknik ± penerangan. perbincangan. sumbangsaran. inkuiri-penemuan. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU · Guru memainkan peranan penting · Komunikasi sehala. bercerita. syarahan. tolong-menolong) · Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk. simulasi. bertolak ansur. Guru banyak bercakap. · Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. · Kepimpinan guru secara autokratik · Pencapaian objektif guru diutamakan · Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. kumpulan kecil dsb. · Kaedah keseluruhan kelas. penyoalanan. demonstrasi. · Kaedah & Teknik ± projek. · Penyampaian fakta mengingat/menghafal. Pembelajaran berbentuk · Interaksi di antara murid adalah pasif.· Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. secara menghafal. keseluruhan kelas . main peranan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful