52325067-BMM-3117-KAEDAH-PENGAJARAN-BAHASA-MELAYU-SEKOLAH-RENDAH

PASIRPEKAN BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1. TEORI HURAIAN BAHASA

Pengenalan Teori Huraian dan Pemerolehan Bahasa Teori huraian bahasa menjelaskan bahawa unsur-unsur bahasa yang diajarkan boleh dihurai. Penerangan ini penting bagi menentukan butir-butir yang hendak dijadikan bahan pengajaran dan prosedur-prosedur mengajar. Bahan dan prosedur pengajaran inilah yang digunakan untuk menyampaikan isi pengajaran. Manakala proses pemerolehan dan penguasaan bahasa pula, merujuk kemampuan kanak-kanak menggunakan bahasa dan bentuk ujaran yang mempunyai makna berdasarkan lingkungan pengalaman, pemahaman dan tanggapannya sendiri yang berbeza daripada sistem orang dewasa.

Teori Huraian Bahasa Teori Tradisional Teori ini wujud sejak abad kelima sebelum masehi. Ahli-ahli falsafah Yunani seperti Plato cuba menghuraikan bahasa dengan mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri berdasarkan bahanbahan tulisan. Kajian-kajian mereka dibuat berdasarkan falsafah, kerana pada masa itu bahasa merupakan satu daripada cabang falsafah yang penting dan dianggap satu bidang yang dapat membantu mereka menyelidik tabii alam. Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek-aspek tatabahasa yang terdapat ketika itu, contohnya penjenisan kata adverba, kata sendi, ka seru dan ta kata partikel. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan oleh orang-orang Rom yang turut mengkaji bahasa lain (selain bahasa mereka sendiri). Seterusnya sarjana-sarjana Arab juga menjalankan kajian dengan menggunakan kaedah yang sama terhadap bahasamereka iaitu bahasa Arab. Kajian yang serupa juga telah dijalankan oleh pendeta-pendeta India seperti Panini yang menghuraikan bahasa Sanskrit. Kajian dan penghuraian bahasa secara tradisional ini berlanjutan hingga ke abad pertengahan dan abad ke-19. Ahli-ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa struktur-struktur bahasa ialah hasil daripada reason dan bahasa di dunia ini ialah variasi daripada satu sistem yang berasaskan logik dan rasional yang sama. Kajian ahli-ahli bahasa tradisional mempunyai ciri-ciri yang berikut: a. Kajian-kajian bahasa dibuat berasaskan bahasa tulisan.

b. Huraian tatabahasa bersifat rasional dan berasaskan anggapan bahawa disiplin -disiplin lain tiada kaitan dengan bahasa. Akibatnya huraian unsur-unsur bahasa tidak tetap dan tidak tepat. Contohnya: dalam tatabahasa bahasa Melayu, nama didefinisikan sebagai segala perkataan menyebut benda atau orang seperti budak, burung, kaki, tahun, bulan... (Za ba, 1954). Huraian ini berbentuk nasional . Walau bagaimanapun apabila mendefinisikan kata sifat , definisinya berdasarkan fungsi pula: iaitu sifat ialah segala perkataan yang menerangkan atau menunjukkan sifat sesuatu nama atau perbuatan atau lainnya, seperti besar, bodoh, pandai, segera, selalu (Za ba, 1954). c. kajian bahasa dibuat secara deduktif, iaitu mengutamakan pemahaman peraturan-peraturan bahasa terlebih dahulu sebelum memberikan contoh-contoh. d. Menganggap bahawa bahasa-bahasa di dunia dapat dihurai dengan berasaskan ciri-ciri sejagat (seperti logik, falsafah dan sebagainya). Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa semua bahasa di dunia merupakan variasi daripada bahasa Yunani dan Latin. Oleh itu, menurut mereka semua bahasa dapat dihurai berasaskan unsur-unsur yang sama.

ori Struktural Aliran linguistik ini muncul pada abad ke-20. Ahli-ahli bahasa yang menganuti aliran ini termasuklah de Saussure, Bloomfield, Otto Jespherson, Edward Sapir dan sebagainya. Ahli-ahli bahasa struktural ini, menumpukan pengkajian mereka untuk menghuraikan struktur bahasa. Mereka mengang gap bahawa struktur bahasa merupakan kaitan antara fonem sebagai unit bunyi dengan fonem sebagai unit tatabahasa. Asas pengkajian mereka berlandaskan pernyataan bahawa tiap -tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur yang tersendiri . Sementera itu, tugas utama mereka ialah mengkaji unsur-unsur bahasa sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan sistem bukan sebagai unsur yang berasingan. Bagi ahli-ahli bahasa struktural, bahasa ialah satu sistem bunyi pertuturan yang arbitrari untuk menyatakan sesuatu objek, keadaan atau konsep yang digunakan untuk berkomunikasi. Sebagai rumusan dapat dikatakan bahawa;

i. bahasa ialah satu sistem bunyi ii. bahasa bersifat arbitrari iii. bahasa ialah alat perhubungan Ahli-ahli bahasa struktural membuat kajian huraian bahasa secara empirikal/saintifik. Setiap huraian yang dibuat berdasarkan contoh-contoh ujaran yang telah dikumpulkan melalui satu pemerhatian. Tegasnya, huraian bahasa adalah semata-mata berdasarkan fakta-fakta bahasa yang dapat diperhatikan. Oleh itu, penerangan tidak dibuat terhadap fakta-fakta yang tidak dapat dilihat. Jadi, pendekatan yang digunakan bagi menghuraikan bahasa ialah pendekatan induktif. Oleh sebab ahli-ahli struktural berpendapat bahawa setiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur yang tersendiri, maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat morfologi dan

...... Adik ..... Pelopor aliran ini ialah Noam Chomsky dengan bukunya Syntactic Structures (1957) dan Aspects of the Theory of Syntax (1965).. timbul pula satu aliran baru dalam tahun 1950-an iaitu aliran TG.. Contoh: 1. Rumus-rumus yang disediakan itu akan membolehkan orang lain yang tidak tahu bahasa itu membentuk ayat-ayat dalam bahasa berkenaan.. buku 4.. Kakak . Emak .......... sesuatu kata itu digolongkan dalam kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat... Jadi analisis TG bertujuan membentuk rumus-rumus sesuatu bahasa dengan lengkap berdasarkan pengetahuan penutur natif sesuatu bahasa. kata ganti dan lain-lain dengan istilah kelas. . Teori Huraian Bahasa Transformasi Generatif (TG) Selepas aliran struktural. Pada peringkat sintaksis ahli-ahli bahasa struktural memberikan tumpuan pada perkembangan elemen-elemen dalam ayat ataupun konstituen-konstituen dalam ayat.... Cara pembahagian ini dikenali sebagai analisis konstituen terdekat. Kemampuan ini merupakan pengetahuan mengenai rumus-rumus tatabahasa bagi bahasa tersebut. Pada peringkat morfologi.sintaksis.... kata kerja. Bapa . Ini merupakan analisis ayat yang memecahkan bahagian-bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya dan kemudian mengaitkan setiap konstituen kepada konstituen yang lebih besar.. surat Ahli-ahli struktural menggantikan istilah-istilah kata nama. baju 2....pokok 3.. Rumus-rumus yang dimaksudkan itu ialah rumus-rumus struktur frasa dan rumus-rumus transformasi. Konstituen yang lebih besar dikaitkan pula dengan yang lain.. Kajian TG dibuat berasaskan kenyataan bahawa seseorang penutur natif (jati sesuatu bahasa ) berkebolehan membentuk dan memahami pertuturan yang belum pernah didengar kerana mereka dilahirkan dengan kemampuan semula jadi untuk berbahasa..

ii.3. mempunyai intensiti interaksi yang tinggi dengan mereka. Semenangnya golongan Behaviouris mempunyai bukti yang kuat untuk beranggapan begini. Akhirnya. kanak-kanak menguasai konsonan yang mudah ditiru terlebih dahulu daripada bunyi konsonan yang su ditiru. iii. maka terdapat variasi dalam penggunaan bahasa. Ahli-ahli bahasa fungsional mempunyai anggapan tertentu tentang bahasa. bukan sahaja mengkaji bahasa dari segi struktur malahan mereka juga memberikan perhatian terhadap fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. kanak-kanak menguasai bunyi konsonan yang daerah sebutannya terletak di bahagian mulut dan boleh dilihat terlebih dahulu. antara lainnya: i. Variasi bahasa ini timbul disebabkan tuntutan sesuatu situasi sosial. Tegasnya. Aliran Behaviouris menganggap perkembangan penguasan sistem fonologi ialah hasil langsung daripada perkembangan sistem kognitif dan kemajuan interaksi psikososio antara kanak -kanak dengan persekitaran mereka. Asas elemen-elemen dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukannya hubungan sintaksis. Ahli-ahli Behaviouris seperti Bruner (1975). Dala m menguasai fonem konsonan. Para penyelidik daripada golongan Behaviouris cuba membuktikan bahawa bahasa yang dikuasai oleh kanak-kanak ialah hasil aktiviti peniruan yang dilakukan oleh mereka. iv. TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori pemerolehan Bahasa Behaviouris Tokoh-tokoh: Watson. Ryle. Fonem-fonem vokal dan konsonan yang dikuasai oleh kanak-kanak melalui pemerhatian dan peniruan terhadap pertuturan penjaga atau orang-orang dewasa yang lain. Orang-orang dewasa memberikan . fungsi bahasa bukan setakat untuk menggambarkan fikiran tetapi juga dapat menggambarkan penuturnya. kajian bahasa bukan semata mata tertumpu kepada bentuk-bentuk bahasa bahkan juga terhadap perubahan-perubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Fries. Bloomfield. dan Bats (1976) telah menjalankan kajian untuk memperlihatkan kepentingan interaksi sosial peringkat awal antara kanak kanak dengan ibu bapa serta orang-orang dewasa lain. Golongan Behavioris beranggapan bahawa fonem yang belum pernah didengar oleh kanak-kanak tidak akan dapat disebut oleh mereka. kar ahli-ahli Behaviouris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyi bahasa dan sistem fonologi yang berkaitan ialah hasil proses rangsangan dan gerak balas. Oleh sebab bahasa tidak statik. Teori Huraian Bahasa Fungsional Teori ini berkembang dalam tahun 1960-an dan 70-an. Siknner. Tegasnya. Sistem bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi bukan merupakan satu sistem yang tertutup dan statik sebaliknya terbuka dan dinamis. Ahli-ahli bahasa fungsional iaitu Halliday dan Wilkins. Quine dan lain-lain. Sebagai alat perhubungan.

Putnam. Ahli-ahli interaksionalis seperti Bloom (1970). Seterusnya wujudlah sebutan yang tepat bagi kedua-dua perkataan yang berbeza di atas tadi. Teori Pemerolehan Bahasa Mentalis Tokoh-tokoh: Chomsky. Piaget. Sistem fonologi pula. dan lain-lain. Golongan mentalis mengangggap penguasaan bunyi bahasa tidak berlaku menerusi proses pemerolehan semata-mata. Ringle (1978) dan lain-lain menunjukkan bahawa pemerolehan bahasa kanak-kanak adalah akibat interaksi penjaga-penjaga dengan kanak-kanak. kajian ahli mentalis mendapati. Cromer (1976) dan lain-lain sependapat bahawa kebolehan kognitif semata-mata tidak akan dapat menjelaskan pemerolehan bahasa kerana perkembangan kognitif hanya melengkapkan seseorang kanak -kanak dengan kebolehan mentafsir makna tetapi tidak menjamin pentafsiran ini boleh dilahirkan dalam bentuk bahasa. tetapi melibatkan peranan alat pemerolehan bahasa yang sememangnya sudah sedia wujud dalam minda sejak kanak-kanak itu dilahirkan ke dunia. Rumus-rumus ini dikatakan tidak dibentuk menerusi proses peniruan atau aktiviti latih-tubi. Pada peringkat kedua. Menurutnya pada peringkat awal wujud homonim (kesamaan sebutan). manakala sheep disebut ship dengan ujaran yang lebih panjang.rangsangan bahasa yang secukupnya dalam bentuk yang muda ditiru. hujah mereka ialah jika minda tidak berperanan. Contohnya perkataan ship dan sheep. Hasil kajian Snown (1972). Mereka menekankan kepentingan faktor-faktor dalaman seperti yang disarankan oleh Noam Chomsky (1981). Fodor. Golongan mentalis juga menganggap kanak-kanak membina rumus fonologi semasa mereka menguasai sistem fonologi sesuatu bahasa. kanak-kanak yang sudah dapat menguasai sebutan bahasa yang betul kadang kala boleh berbalik semula kepada sebutan yang salah tetapi tidak lama selepas itu ia akan membetulkan semula sebutan tersebut. sebaliknya melibatkan organisasi minda. tentu sekali kanak-kanak tidak berbalik semula kepada bentuk-bentuk yang salah selepas menguasainya dan begitulah sebaliknya. Teori Pemerolehan Interaksionalis Teori pemerolehan bahasa ini baru berkembang dalam bidang psikolinguistik sekitar tahun 1960 -an dan 1970-an. Kanak-kanak sebaliknya perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya mereka boleh mempelajari cara-cara menggambarkan makna-makna kognitif dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat. Bowennan (1973). Oleh itu. Walau bagaimanapun. Kanak-kanak pula h memberikan gerak balas kepada rangsangan ini menerusi aktiviti cuba jaya dan akhirnya mereka dapat mengucapkan bunyi bahasa dengan betul. kedua-duanya disebut ship . Kajian oleh Smith (1973) pula mendapa urutan ti pemerolehan fonologi tidaklah begitu tetap dan teratur seperti anggapan ahli-ahli Behaviouris. hanya ship disebut ship . . Bagi golongan ini pemerolehan fonem bahasa tidak boleh ditafsir sebagai hasil hubungan psikososio kanak -kanak dengan persekitaran sahaja. dipelajari sedikit demi sedikit hingga dikuasai sepenuhnya.

strategi penyerapan. Guru digalakkan menggunakan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. pencapaian murid dan masa yang diperuntukkan. . murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Satu strategi yang disarankan untuk mencapai taraf pencapaian murid yang maksimum ialah penggabungjalinan. KAEDAH DAN TEKNIK Definisi Strategi Menurut Kementerian Pelajaran (1983:27). bakat dan minat murid-murid. kebolehan. Gabungan dan susunan kemahiran dalam sesuatu pelajaran boleh disampaikan berdasarkan objektif. Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan dankebolehan muridmurid supaya pembelajaran menjadi menarik. (1999) dan Nik Aziz Nik Pa (1999). strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan ialah untuk membina dan mengukuhkan minat murid-murid terhadap pembelajaran serta membimbing mereka supaya bersedia menerima pelajaran seterusnya dan berupaya pula meneruskannya sendiri. keupayaan. Keduanya. berkesan dan bermakna. 0 DEFINISI STRATEGI. Melalui proses penggabungjalinan beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak serta mengelakkan rasa bosan murid-murid. Sushkin N.Teori Konstruktivisme Bertitik tolak daripada pandangan kognitivisme maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu konstruktivisme. Briner M (1999). Mengikut teori ini. Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas maka konstruktivisme boleh dirumuskan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. PENDEKATAN. Individu ini tidak menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya tetapi akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan b antuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya. pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. Antara tokoh yang dikaitkan dengan Teori Konstruktivisme ini ialah McBrien & Brandt (1997). Brooks & Brooks (1993). Dalam proses ini. iaitu strategi penyatuan isi pengetahuan daripada satu mata pelajaran dengan bidang kemahiran mata pelajaran lain.

(1980:240). menyatakan: Usually. Currie (1973). methods is classified by the way we try to achieve the aim. Sesuatu kaedah itu tidak boleh bercanggah dengan pendekatan. dalam satu teori pembelajaran. terus kepada ayat-ayat. 1982:72). Brown. terus kepada frasa. Selain daripada itu. kemudian kepada ayat-ayat. bagaimana pula ia dilahirkan dan difahami serta dimanakah ia disimpan. however are difficult to define. atau satu teori pengajaran dan pembelajaran bahasa. heuristic methods. activity methods and the like.Definisi Pendekatan Pendekatan dalam pengajaran bahasa ialah satu kumpulan andaian yang saling berkaitan tentang hakikat bahasa. Setiap pendekatan itu harus mencerminkan satu pandangan (falsafah) tentang hakikat bahasa. pendekatan harus juga mencerminkan satu teori bahasa(teori linguistik). this philosophy is realized in actual class lessons. menyatakan agak sukar untuk memberikan definisi kaedah. Definisi Kaedah Kaedah adalah satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa. What we have described as teaching technique are ways in which. yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang dianuti. bagaimana ia dikuasai dan diperolehi. iaitu apakah sebenarnya bahasa itu. . Gestalt menerangkan bahawa kita mempelajari situasi secara keseluruhan dan kemudian mempelajari elemen-elemen situasi tersebut. Contohnya. Kaedah ini bersifat prosedur yang terdiri daripada langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang teratur yang harus dituruti dengan saksama untuk mencapai tujuan tertentu (Mangantar Simanjuntak. thus we hear of expository methods. Dalam memanjangkan pengertian terhadap istilah kaedah ini. They manifest themselves in such varieties at times that the terms approach may be more accurately descriptive of these general moods. Sebagai contoh. Kaedah ini mungkin memulakan prosedurnya daripada satu wacana. hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa. Ini bermakna sesuatu pengajaran itu harus dimulakan dengan cara mengamati keseluruhan dan kemudian kepada bahagian -bahagiannya. while a method includes a developed procedure for teaching. Kata beliau: Methods. teori Gestalt menyatakan bahawa pembelajaran berlaku secara keseluruhan sesuatu benda kemudian bergerak kepada bahagian-bahagiannya. An approach is general and theoretical view of how language ought to be taught. kata dan mungkin kepada bahagian yang lebih kecil seperti morfem. Method is thus the philosophy of our teaching task in a given subject in that in orientates us to the teaching.

Kemahiran berfikir. kemahiran belajar cara belajar. ternyata teknik merupakan cara yang paling berkesan untuk mencapai sesuatu objektif. bertutur. Setiap teknik yang digunakan harus selaras dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. dan menulis. Anthony (1963): An approach is axiomatic. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. dan pembelajaran kontekstual. . pembelajaran konstruktivisme. Anthony (1963) memberi tafsiran: A technique is implementational-that which actually takes lace in a classroom. a method is procedural Technique must be consistent with a method. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Sesuatu kaedah dapat mengakibatkan kejayaan dan kegagalan murid -murid dalam pembelajaran dan pendidikan.Dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa. It is a particular trick. membaca. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. and therefore in harmony with an approach as well KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar murid dan senario dunia yang global. kaedah meliputi penganalisaan bahasa. stratagem. Edward M. Daripada kenyataan tersebut. Ia wujud dalam pemikiran dan dirangka dalam jangka masa yang panjang ataupun dicipta pada masa sebelum sesuatu perlakuan itu dijalankan oleh individu. kajian masa depan. Definisi Teknik Teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu (Mangantar Simanjuntak 1981:57). Mengikut pendapat Edward M. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan di bawah: i. or contrivance used to accomplish an immediate objective. menyelesaikan masalah. kecerdasan pelbagai.

masa kini. logik-matematik. secara konkrit. dan alam pekerjaan. masyarakat. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik. kinestetik. serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. dan mengakses maklumat melalui internet. menjangka akibat. iii. intrapersonal. vi. muzik. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. iv. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.ii. serta melibatkan latih amal dan berfikir. dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel. Pembelajaran . dan masa depan. dan naturalis. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid. yakin. guru perlu mengembangkan potensi kece rdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. v. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan dan cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. Oleh itu. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. interpersonal. vii. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadapteknik pembelajaran yang berkesan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. visual-ruang. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham.

perasaan dan menyelesaikan masalah. prinsip sebab-akibat serta kebolehan menjangka. termasuklah kebolehan mengingat maklumat. . Jenis Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan Verbal-Linguistik Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan. serta bercakap tentang bahasa itu sendiri. o Kecerdasan Visual-Ruang Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. Linda Campbell. Bruce Campbell dan Dee Dickinson merumuskan definisi Howard Gardner sebagai: (a) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. (b) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan (c) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. termasuklah kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah. keanjalalan kepantasan dan keseimbangan. 3. ruang. o Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. Howard Garner mendefinisikan kecerdasan seperti berikut: An intelligence is the ability to solve problems. warna dan garisantermasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. o Kecerdasan Muzik Kebolehan mengesan irama dan lagu.1 KECERDASAN PELBAGAI Dalam konteks Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP).berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. or to create products that are valued within one or more cultural settings. o Kecerdasan Logik-Matematik Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah. meyakini orang lain. termasuklah memahami kelompok nombor asas.

seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. Ia juga merupakan artifak budaya dari segi pakaian dan makanan. . (b) Menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan menga bahawa setiap murid kui adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan. Model TKP membantu murid memperoleh apa yang perlu untuk hidup di abad akan datang. Disamping menghasilkan pelajar yang seimbang. Murid lebih bermotivasi untuk belajar deng an cara yang selesa dengannya. kelemahan. o Kecerdasan Intrapersonal Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan. galian dan binatang termasuk rumput dan batu-batuan serta pelbagai flora dan fauna. beradab sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri. Guru perlu pelbagaikan strategi P&P supaya lebih ramai murid boleh belajar kerana bukan semua murid boleh belajar dengan cara yang sama. hasrat dan kehendak.o Kecerdasan Interpersonal Kebolehan memahami perasaan. tabiat serta hasrat orang lain. Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menangani perasaan. Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal. o Kecerdasan Naturalis Kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan. termasuklah kemahiran bagaimana seseorang itu sama atau berbeza dengan orang lain. motivasi. MENGAPA TEORI KECERDASAN PELBAGAI (TKP) PERLU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN? (a) Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan keperluan murid. Model TKP dapat membantu menganjakkan fokus dari isi kandungan kepada hasil pembelajaran generik yang lebih penting dan berguna kepada murid. TKP membantu guru memahami motivasi murid dan kepentingan menggunakan pelbagai cara murid dapat belajar dan menunjukkan kefahaman mereka.

Beberapa hasil kualitatif dan kuntitatif dapat dicapai apabila sekolah mengamalkan TKP dalam P&P. o Harga diri dan moral murid meningkat. o Skor pencapaian meningkat walaupun bagi ujian setara. (e) Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. meni gkatkan n kualiti latihan guru yang bukan hanya sekadar menyebarkan pengetahuan dan maklumat tetapi memupuk semangat baru terhadap perguruan serta menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid mengetahui bagaimana mengenal pasti minat mereka dan bagaimana mereka belajar dengan lebih berkesan. Seterusnya. Penilaian lebih bersifat adil kerana mengambil kira ke lapan-lapan cara kecerdasan dan tidak hanya tertumpu kepada dua kecerdasan sahaja. Kes salah laku dan gangguan kelas berkurangan atau tiada sama sekali. Kadar ponteng kelas menurun.(c) Meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidakterbatas. Penerapan TKP di sekolah akan menghasilkan guru yang mempunyai tanggungjawab dan akauntabiliti sepenuhnya dalam proses dan isi kandungan pengajaran. (d) Meningkatkan harga diri. Kecerdasan dipupuk dan dipengaruhi oleh faktor pengalaman budaya dan motivasi. kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Melalui penilaian guru . o Pencepatan pembelajaran berlaku. Tinjauan di sekolah yang mengamalkan TKP mendapat bahawa: o Guru dan murid seronok ke sekolah. Murid mendapat peluang menunjukkan kefahaman mereka tentang sesuatu isi kandungan atau kemahiran dalam pelbagai cara. (f) Mempelbagaikan cara penilaian. Masa mengajar sesuatu mata pelajaran dapat dikurangkan dan prestasi meningkat bagi mata pelajaran tersebut. o Murid bermasalah belajar dan murid lembam dapat meningkatkan tahap pencapaian mereka. TKP membantu guru memahami pengaruh terhadap kecerdasan murid.

o Mengambil tanggungjawab secara kolaboratif ke atas pembelajaran murid. guru: o Merancang secara kolaboratif dengan menggunakan kerangka TKP untuk menyediakan kurikulum yang diperkayakan dan penuh dengan rangsangan.com/doc/36211171/Teori-Huraian-Bahasa-dan-Teori-Pemerolehan-Bahasa .mengetahui kekuatan dan kelemahan murid dan dengan itu dapat merancang pengajaran dan pembelajarannya dengan lebih berkesan. (g) Mewujudkan suasana kolaborasi di sekolah. organisasi dan pelaksanaan kurikulum. Di sekolah sedemikian. Di sekolah sedemikian murid dan guru lebih bersedia untuk mengambil risiko dan menjana sokongan masyarakat yang sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang diingini. o Menghargai sumbangan yang berbeza oleh setiap guru dari segi perancangan. TKP mewujudkan sekolah yang menerima dan menghargai per bezaan kecerdasan di kalangan murid dan juga guru. http://www.scribd.

Perubahan pendekatan ini merujuk kepada idea Ferdinand de Saussure dalam buku yang terkenal selepas kematiannya. tetapi kecenderungannya ialah mengkaji langue. Mereka melihat bahasa daripada perspektif sinkronik berbeza dengan perspektif dikronik yang menjadi amalan ahli-ahli linguistik pada abad ke 19. Beliau tidak lagi melihat bahasa sebagai satu entiti yang dilihat daripada luar dalam perubahannya mengikut masa. Sistem ini secara keseluruhannya tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh seseorang individu. situasi dimana ujaran itu dilakukan. Potensi ini dilihat daripada hubungan paradigmatik. atau aturan pertuturan masyarakat. iaitu sistem yang membolehkan seseorang itu berkeupayaan mengujarkan sesuatu. tetapi melihat bahasa daripada dalam. apa yang sebenarnya orang ujarkan. iaitu bahasa sebagai satu sistem ( langue ) merujuk kepada konvensi sosial. sebagai satu sistem ( langue ). Idea beliau amat . Sistem memperlihatkan potensi bahasa sebagai pilihan kepada penutur untuk mengeluarkan ujaran. Linguistik moden lahir apabila para sarjana mula melihat bahasa daripada perspektif penuturnya ( Simpson 1980 ). Pendekatan ini. Saussure tidak berminat mengkaji parole. Sistem ini menurut Saussaure wujud berbeza daripada apa yang orang kebanyakan ujarkan. kerana daripada sudut penutur yang mengungkapkan pada ketika itulah sistem pilihan itu penting. iaitu hubungan antara lambang dalam sistem secara mengufuk. dan asal usulnya boleh dikesan. ditulis oleh anak muridnya Cours de linguistique generale ( de Saussure 1916 ). Berdasarkan ciri inilah Saussure melihat bahasa daripada perspektif penuturnya. Saussure seterusnya melihat sistem tersebut menjadi menjadi ciri utama pertuturan dalam keseluruhan komuniti penutur. iaitu akan berubah sifatnya mengikut peredaran masa. Mereka juga sentiasa membuat perbandingan bedasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaannya.Teori Tatabahasa Sistemik a) Latar belakang Pada kurun sembilan belas ahli-ahli bahasa melihat bahasa sebagai satu entiti yang mempunyai persamaan dengan benda-benda hidup. bebas daripada pengaruh individu tertentu semasa bercakap ( parole ). dan juga apa perkara yang ingin di sampaikan. Bahasa boleh diberi nama.

Pengaruh ini juga menjangkau dalam bidang strctural antropology dan semiotik ( Levi-Strauss 1966. Propp 1968. Greimas 1966. Barthes 1968. dan mengesahkan tanggapan Saussure tentang langue yang membolehkan wacana sebenar ( parole ) itu diujarkan. Derrida 1976. walaupun fokus beliau bukan pada konteks sebenar dalam sesuatu wacana. Sekumpulan ahli linguistik yang dikenali sebagai Prague School berpeluang untuk berbincang dan bertukar-tukar pendapat. seiring dengan perkembangan Prague School tadi. Konsep Saussure. tetapi tumpuan utama ialah pada idea apakah sebenarnya manusia lakukan terhadap bahasa. Mathesius menentang pendapat yang mengatakan bahawa linguistik dan stilistik itu berbeza daripada segi bahan. Dalam lain perkataan Mathesius tidak berminat dalam mendefinisi bahasa sebagi satu sistem ( langue ) bebas daripada bagaimana manusia menggunakannya. Sementara Saussure memberi kuliah tentang linguistik sinkronik di Paris pada tahun 1911. tetapi hanyalah pada tujuannya. Culler 1975 ). Ahli-ahli linguistik daripada kedua-dua kelompok ini sering berbincang dan bertukar-tukar pendapat. stilistik pula hanya ditumpukan kepada penggunaan dalam karya -karya fiksyen. Ahli-ahli linguistik aliran Prague School biasanya sependapat dengan Saussure dalam mendiskripsi fungsi elemen-elemen linguistik dan kedudukannya dalam sistem. Bagi ahli-ahli . Kemudian terbit pula systemic functional grammar yang terbit daripada London School of linguistics. Vilem Mathesius menerbitkan pendekatan yang menjurus kepada fungsi konteks ( Mathesius 1964 ). tentang bahasa itu sebagai satu sistem adalah satu sumbangan yang amat besar dalam kajian bahasa yang menjurus kepada fungsinya.berpengaruh dalam perkembangan aliran strukturalisme dan selepasnya. dan potensi penggunaannya. tetapi bahasa sebagai satu punca ( sistem dan struktur ) untuk manusia melakukan sesuatu dan apa yang mereka lakukan dengannya. Sementara tumpuan linguistik ialah untuk merungkai semua elemen dalam sesuatu bahasa. Mereka menganalisis fungsi dan hubungan keseluruhan komponen struktural dalam sesuatu bahasa itu ( Sampson2 1980 ). Pendekatan ini berupaya menyingkap struktur dalaman yang mendasari makna sebenar dalam sesuatu wacana. ahli linguistik Czech.

linguistik British dan Eropah kajian mereka adalah tertumpu kepada bahasa -bahasa di Eropah dan juga bahasa Inggeris. tatabahasa sistemik lebih memberi tumpuan kepada bahan bahasa itu lebih daripada peraturan tatabahasa ( its takes the resource perspective rather than the rule perspective ). Hal ini demikian kerana teori ini memungkinkan penciptaan sistem pemprosesan perkataan secara automatik. Ini menyebabkan ujaran. Selain itu tatabahasa sistem juga amat bermenafaat untuk menganalisis makna sesuatu text ( wacana ) terutamanya interaksi antara penutur ( speaker ) dan pendengar ( addresse ) .n yang pada anggapan orang luar tidak mempunyai implikasi sosial tetapi akan mempunyai makna yang berlainan apabila diajukan kepada penutur jati sesuatu bahasa itu. contohnya sistem WAG ( Workbench Anylisis of Grammar ) dan pendekatan yang lebih mendalam dalam pemahaman sistem tatabahasa sesuatu bahasa. sama ada untuk mendapatkan . Kepentingan bahasa tersebut dalam penggunaan di tanah -tanah jajahan mereka. Dengan adanya pita rakaman audio juga. Kemudian perkembangan seterusnya amat berguna dalam bidang pengajaran bahasa dan pengajaran bahasa menggunakan komputer. sekarang ini membolehkan ahli bahasa mengkaji sistem tatabahasa sistemik dalam bidang fonologi dan graphologi. Tetapi di Amerika berbeza kajian mereka kerana mereka lebih menumpukan kepada kajian-kajian bahasa-bahasa kaum pribumi. Sebagaimana asalnya tatabahasa sistemik ini diguna oleh Halliday untuk menerang dan mengajarkan tatabahasa bahasa Cina. Hal ini amat memberi menafaat dalam kajian bahasa dalam bentuk tulisan mahupun pertuturan. Keadaan inilah yang ujaramenjadi tumpuan kajian dan perkembangan tatabahasa sistemik itu c) Keistimewaannya dan kelemahan Perkembangan teori ini amat sesuai dengan perkembangan ilmu dan perkembangan teknologi maklumat. Tatabahasa sistemik amat sesuai dengan perkembangan mutakhir dengan kehendak manusia yang memanipulasi peranan bahasa dalam kehidupan mereka. dan difokuskan untuk menerang sistem tatabahasa sesuatu bahasa itu secara keseluruhan dan bukannya secara pencilan. Berlainan sekali dengan teori teori tatabahasa yang biasa diguna. Apakah tujuan ujaran mereka daripada perspektif semantik.

Pengguna ba hasa akan dapat melihat secara menyeluruh sistem ujaran dalam satu-satu situasi itu. Kelemahan teori ( kalau hendak dikatakan sebagai kelemahan ). lexicogrammar dan fonologi yang dipilih dalam analisis seharusnya bergantung kepada tujuan penganalisisan. ini mungkin daripada konsep perkembangan sistem itu sendiri. Dalam bahasa Melayu mungkin pengenalan tatabahasa ini mula dibuat oleh Prof Asmah Hj Omar. Contohnya ujaran dalam perbualan formal atau tidak formal. Penghuraian tatabahasa berdasarkan konsep pemilihan. Tetapi kepelbagaian ini sebenarnya keunikan Teori Tatabahasa Sistemik ini. Tiga strata asas iaitu semantik. Dalam bahasa Inggeris sistem ini menjangkau kepada lebih kurang 1000 sistem. Umpamanya kajian kepelbagaian laras ingin melihat aspek semantik daripada aspek konteks. Dalam penghuraian berdasarkan sistem ( bukannya struktur ) dan lebih menumpukan ke pada penghuraian makna. dalam buku Nahu Melayu Mutakhir. Omar juga begitu banyak. Disebabkan bahasa begitu kompleks hubungkaitnya. Dalam bahasa Melayu pun demikian kalau kita lihat perkembangan sistem MOOD sebagaimana dibuat oleh Prof Asmah Hj. . memberi maklumat. huraian harus menyatakan objektifnya. sesuatu ujaran itu dituturkan amat membantu kepada terutamanya para pelajar bahasa yang lebih mengutamakan kebolehan menguasai sesuatu bahasa dengan lebih cepat. memerlukan perkhidmatan atau barang. contoh sistem MOOD.informasi. d) Cadangan dan kesimpulan Adalah sesuatu yang istimewa jika kita dapat menerapkan satu sistem penghuraian tatabahasa berdasarkan kepada pendapat Halliday bahawa teori yang diperkenalkan ini mesra pengguna ( I have always considered a theory of language to be essentially comsumer oriented ). kita boleh menghuraikan corak sesuatu ujaran itu berdasar kepada situasi penggunaan. Carta boleh dibuat berdasarkan darjah atau strata penggunaan bahasa itu. Tapi dengan perkembangan bidang16 perkomputeran masalah ini tidak menjadi penghalang kerana komputer mampu menyimpan seberapa banyakpun sistem yang ada. Sistem sesuatu bahasa itu mungkin berbeza dengan sistem bahasa lain.

tatabahasa sistemik amat releven untuk diperkenal dengan secara17 lebih meluas. . Tenor pula ditujukan kepada pengguna bahasa itu. mereka sentiasa membuat pelbagai andaian. bahawa laras melibatkan aspek field . Halliday seterusnya mengatakan ketika manusia berinteraksi antara satu sama lain. Penghuraiannya bahasa secara menyeluruh harus diguna sebagai pen dekatan pengajaran bahasa. Pendekatan mesra pengguna sebagaimana dicadang oleh Halliday perlu diterapkan kalau kita mahu melihat bahasa Melayu terus berperanan dalam dunia informasi ini. Kita seharusnya mengajarkan bahasa dengan lebih mudah semoga mereka lebih mudah untuk menguasainya. Sebagai kesimpulannya. Kita harus mempopularkan penggunaan bahasa Melayu bukannya menyusahkannya untuk mereka menguasainya. jangkaan tentang makna dan tujuan mereka berinteraksi. Tatabahasa sistemik seharusnya diguna untuk mengajarkan bahasa Melayu kepada penutur bukan berbahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka ( not their mother tounged ). dan mode Field merujuk kepada tajuk dan perlakuan. Penghuraian bahasa secara pencil-pencilan seharusnya dibataskan kepada pengajaran bahasa secara khusus sahaja. tenor . Sebagaimana pendapat Halliday. Ketiga-tiga aspek ini berguna kepada penganalisis bahasa terhadap aspek makna sesuatu ujaran.Aspek paling asas dalam huraian tatabahasa adalah laras ( register ). Mode merujuk kepada cara ujaran itu dibuat.

fungsi interpersonal + fungsi tekstual -fungsi sosial bhs memainkan peranan yg penting dlm pmbtkan sis bhs Teori Pemerolehan Bahasa 1. Teori Fungsional (Haliday) -struktur bhs ikut fungsi dlm komunikasi -kajian ttg perubahan yg berlaku pd struktur bhs ketika seseorg berkomunikasi -Terdpt fungsi sosial yg terdiri drpd 3 fungsi idea.kajian bhs dibuat terhdp btk2 tulisan . berasaskan tbhs Yunani + Latin -bhs merupakan cbg ilmu falsafah yg menyelidik tabii alam . 3. kata sifat + kata kerja 2.sesuatu ujaran terbtk krn adanya rangsangan + grkbls dlm btk bhs + bukan bhs -proses pendedahan yg berulang2 + konsep peniruan mencepatkan pmbljran bhs -aspek pengukuhan memudahkan ingatan -pengjran tbhs adalah berdsrkan penekanan indukif/kaedah terus. Teori Transformasi Generatif (Chomsky) -penutur jati blh mggunakan bhs apabila berhadapan dgn pelbagai keadaan -Bhs adalah sistem ttg rumus-rumus bhs -ayat mpunyai struktur dlman + pmukaan -pengetahuan bhs mrupakan suatu fenomena mental -penutur dilahirkan dgn kecekapan semulajadi -bhs bersifat sejagat + kreatif 4.bhs boleh berkembang -setiap bhs ada hubungan dgn bhs induk -tatabhs bersifat sejagat. dengar + tutur.Teori Huraian Bahasa Tradisional 1. mortem + ayat -ciri-ciri bhsnya bersifat pertuturan. bersistem.kajian bhs bersifat deduktif ± mmeningkan hukum2 sesuatu bhs -pengkaji juga menetapkan golongan kata kpd kata nama. ik . Teori Behaviurisme (Bloomfieild) -Bhs dikuasai melalui proses pengulangan -proses pengajrn haruslah menekan latihan + pengulang yg byk an -proses penguasaan bhs melalui latihan yg memerlukan mekanisme yg bersistem -mementingkan persekitaran murid utk mbantu proses PnP -berasaskan teori pelaziman klasik iaitu kanak2 mempelajari bhs menerusi hukuman + ganjaran . dan tekn latih tubi. Teori Tradisional (Panini) . Teori Struktural (Bloomfield) -kajian ttg fonem dan morfem serta kaitan antara fonem. arbitrari + utk perhubungan -ahli2 bhs ini byk mengumpulkan bhn pertuturan + mementing fakta2 yg dilihat.

Pemulihan k. mengkaji + memberikan contoh Konsep Induktif dlm Pengajaran Bahasa 1. Penggunaan T/bhs yg tepat e. Teori Konstruktivisme -mementing pmbljaran semasa intraksi dlm kelas -Memberikan contoh ayat± membina ayat setelah memahami konsep -pembinaan semula ayat ± pembangunan semua minda utk mencipta sesuatu yg baru / idea yg baru TOPIK 2 Konsep strategi .mengutamakan proses berfikir berbandingan dgn pelakuan kanak2. Bacaan luas g.2. -kanak2 berupaya membuat rumusan -tulisan + bacaan diutamakan tp kemahiran menulis lebih penting -diukur melalui kecekapan + pencapaian mereka . meneliti + mempelajari sendiri.penyampaian makna lebih diutamakan -tbhs diajarkan secara formal melalui kaedah deduktif 3.pendekatan pengjran bhs yng melibatkan satu proses penaakulan yg tinggi. Kepelbagaian Teknik c. Penyerapan i. memperkenalkan pengetahuan + mberi pengalaman .mementingkan aktiviti komunikasi -menghasilkan bhs apabila ia memerlukannya -perkembangan bhs ± proses kognitif + proses interaksi bhs -interaksi ± mhasilkan ayat penyata + ayat perintah -hasil interaksi akan mpengaruhi utk mpljari sistem bhs 4. pendekatan berpusatkan murid b. PnP Bertema f. berbincang. Penggabungjalinan h. -mengemukan satu rumusan hasil kajian yg dilakukan -peranan guru hanya ± mengemukan soalan. mempelajari sesuatu utk mdptkan hukum 2. memperhatikan. Pengayaan Pendekatan Induktif . bertanya. Teori Interaksionalis . Penilaian j.cara / langkah / tindakan yg harus dilakukan utk mencapai objektif PnP Perspektif a. Teori Mentalis (Chomsky) . Kepelbagaian Sumber Bahan d. -pelajar digalakan mencari.

Penutup Pendekatan Deduktif -satu proses menganalisis data / isi yg membentuk generalisasi + mengapikasikan peraturan2 yg diberikan Konsep Deduktif 1. satu produksi fakta utk mbuktikan satu penyataan umum 4. sistematik. menganalisis fakta atau isi yg membtk generalisasi 5. merupakan kaedah penaakulan yg bertujuan mdptkan peraturan umum drpd fakta2 / cth2 tertentu.Mencuba generalisasi 4.satu perancangan /prosedur bg mlaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. membuat satu pencerakinan drpd umum kpd spesifik Peringkat pengajaran 1 awal generalisasi 2.memberi penekanan kpd penguasaan aspek lisan .kawalan t/bhs juga dipberi perhatian Kaedah Pengajaran . 4 peringkat pengajaran 1. mempelajari sesuatu berdsrkan sesuatu hukum 2. penutup Pendekatan Eklektik -gabungan antara beberapa pendekatan -sesuai utk murid2 yg mempunyai pelbagai kebolehan + pencapaian . mengemukan generalisasi 3. menganalisis konsep 4. pendedahan 2. satu proses penaakulan yg tinggi 3. Mgumpulkan maklumat utk mmbtk hukum 4.manusia berbhs secara komunikasi -setiap manusia akan mengguna akal utk menyatakan fikiran masing2 Pendekatan Oral -berkaitan dgn komunikasi tp secara perbandingan .sifat pendekatan ini mudah ubah . mencuba generalisasi 5. -langkah2 pengjran yg tersusun + berkesinambungan utk mencapai objektif . mbtk satu kesimpulan umum drpd cth2 tertentu 5. mdptkan satu kesimpulan drpd satu urutan pemikiran 6.pelbagai ciri2 yg baik Pendekatan Komunikatif . kemas.3. pembentukan konsep 3.

Daya refleksi. mengenal masalah 2. isu / tugasan. Membolehkan murid2 memperkembangkan kemahiran mendengar.Kaedah situasi ± mementingkan latihan penyebutan. Perbahasan m.kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis 1. soal jawab g.sejajar dgn kaedah dan pendekatan yang dianuti -antaranya a. Teknik sumbangsaran e. -teknik Inkuiri ± tinjau siasat. bercerita h. bertutur. Perbincangan k.Suatu alat yg digunakan bgi menyampaikan bhn2 pengajaran yg telh dipilih utuk pelajar . membuat rumusan . Forum l. simulasi c. mengaji ramalan 3. mengumpul maklumat 4.soal selidik utk mendptkan jwpan / kesimpulan. teknik latih tubi b. Permainan Bahasa f. m enganalisis 5.selalu bertanyakan soalan. drama i. struktur baru. perbendaharaan kata. Inkuiri j. Kuiz . Main peranan d. Kaedah Oral Aural ± dengar + tutur.Teknik Simulasi ± satu situasi yg diwujudkan secara merupai keadaan sebenar ± berintraksi sesama sendiri brdsrkan peranan masing2 ± membuat keputusan menyelesaikan masalah. latihan lisan + membaca bhn yg melibatkan struktur baru / latihan bertulis. membaca dan menulis Kaedah Penglibatan tindakbalas fizikal (TPR) ± mementingkan pemahaman bhs melalui pendengaran serta memulakan pelajaran dgn kemahiran mendgr Teknik Pengajaran . ulangkaji.

CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID · Murid memainkan peranan penting · Komunikasi dua hala. . menarik dan berkesan. Guru menyoal/membimbing.blogspot. · Pengajaran bermakna. modul. · Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran · Kecekapan/kemahiran penggunaan bahan pengajaran -pembelajaran diutamakan · Penekanan kepada jasmani. kamus. carta. Sifat social yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil ± ujikaji. projektor.com CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN · Bahan pelajaran memainkan peranan penting.http://rujuknota. · Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna.i. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat. perakam pita. projek.r. bahan cetak. memahami & membuat kesimpulan. · objektif pencapaian murid diutamakan · perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang ( j.e. · Kepimpinan guru secara demokratik. geraf. buku teks.Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. slaid. video. · Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit pelajaran dengan adanya bahan -bahan · Kaedah & Teknik ± komputer. kefahaman dan berdikari. · Peluang interaksi antara muid banyak. perbincangan dsb. dsb. rohani. televisyen. Murid dilatih dalam kemahiran. peta.) · Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. spesimen. buku rujukan. dan kognitif.

· Kaedah keseluruhan kelas. demonstrasi. · Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. simulasi. bercerita. tolong-menolong) · Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk. bertolak ansur. · Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. syarahan. kumpulan kecil dsb. secara menghafal. · Kepimpinan guru secara autokratik · Pencapaian objektif guru diutamakan · Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. Guru banyak bercakap. perbincangan. · Kaedah & Teknik ± projek. penyoalanan. · Penyampaian fakta mengingat/menghafal. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU · Guru memainkan peranan penting · Komunikasi sehala. inkuiri-penemuan. Pembelajaran berbentuk · Interaksi di antara murid adalah pasif. penyelesaian masalah. sumbangsaran. kumpulan/pasukan. main peranan. keseluruhan kelas . · Kaedah & Teknik ± penerangan.· Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful