PASIRPEKAN BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1. TEORI HURAIAN BAHASA

Pengenalan Teori Huraian dan Pemerolehan Bahasa Teori huraian bahasa menjelaskan bahawa unsur-unsur bahasa yang diajarkan boleh dihurai. Penerangan ini penting bagi menentukan butir-butir yang hendak dijadikan bahan pengajaran dan prosedur-prosedur mengajar. Bahan dan prosedur pengajaran inilah yang digunakan untuk menyampaikan isi pengajaran. Manakala proses pemerolehan dan penguasaan bahasa pula, merujuk kemampuan kanak-kanak menggunakan bahasa dan bentuk ujaran yang mempunyai makna berdasarkan lingkungan pengalaman, pemahaman dan tanggapannya sendiri yang berbeza daripada sistem orang dewasa.

Teori Huraian Bahasa Teori Tradisional Teori ini wujud sejak abad kelima sebelum masehi. Ahli-ahli falsafah Yunani seperti Plato cuba menghuraikan bahasa dengan mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri berdasarkan bahanbahan tulisan. Kajian-kajian mereka dibuat berdasarkan falsafah, kerana pada masa itu bahasa merupakan satu daripada cabang falsafah yang penting dan dianggap satu bidang yang dapat membantu mereka menyelidik tabii alam. Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek-aspek tatabahasa yang terdapat ketika itu, contohnya penjenisan kata adverba, kata sendi, ka seru dan ta kata partikel. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan oleh orang-orang Rom yang turut mengkaji bahasa lain (selain bahasa mereka sendiri). Seterusnya sarjana-sarjana Arab juga menjalankan kajian dengan menggunakan kaedah yang sama terhadap bahasamereka iaitu bahasa Arab. Kajian yang serupa juga telah dijalankan oleh pendeta-pendeta India seperti Panini yang menghuraikan bahasa Sanskrit. Kajian dan penghuraian bahasa secara tradisional ini berlanjutan hingga ke abad pertengahan dan abad ke-19. Ahli-ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa struktur-struktur bahasa ialah hasil daripada reason dan bahasa di dunia ini ialah variasi daripada satu sistem yang berasaskan logik dan rasional yang sama. Kajian ahli-ahli bahasa tradisional mempunyai ciri-ciri yang berikut: a. Kajian-kajian bahasa dibuat berasaskan bahasa tulisan.

b. Huraian tatabahasa bersifat rasional dan berasaskan anggapan bahawa disiplin -disiplin lain tiada kaitan dengan bahasa. Akibatnya huraian unsur-unsur bahasa tidak tetap dan tidak tepat. Contohnya: dalam tatabahasa bahasa Melayu, nama didefinisikan sebagai segala perkataan menyebut benda atau orang seperti budak, burung, kaki, tahun, bulan... (Za ba, 1954). Huraian ini berbentuk nasional . Walau bagaimanapun apabila mendefinisikan kata sifat , definisinya berdasarkan fungsi pula: iaitu sifat ialah segala perkataan yang menerangkan atau menunjukkan sifat sesuatu nama atau perbuatan atau lainnya, seperti besar, bodoh, pandai, segera, selalu (Za ba, 1954). c. kajian bahasa dibuat secara deduktif, iaitu mengutamakan pemahaman peraturan-peraturan bahasa terlebih dahulu sebelum memberikan contoh-contoh. d. Menganggap bahawa bahasa-bahasa di dunia dapat dihurai dengan berasaskan ciri-ciri sejagat (seperti logik, falsafah dan sebagainya). Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa semua bahasa di dunia merupakan variasi daripada bahasa Yunani dan Latin. Oleh itu, menurut mereka semua bahasa dapat dihurai berasaskan unsur-unsur yang sama.

ori Struktural Aliran linguistik ini muncul pada abad ke-20. Ahli-ahli bahasa yang menganuti aliran ini termasuklah de Saussure, Bloomfield, Otto Jespherson, Edward Sapir dan sebagainya. Ahli-ahli bahasa struktural ini, menumpukan pengkajian mereka untuk menghuraikan struktur bahasa. Mereka mengang gap bahawa struktur bahasa merupakan kaitan antara fonem sebagai unit bunyi dengan fonem sebagai unit tatabahasa. Asas pengkajian mereka berlandaskan pernyataan bahawa tiap -tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur yang tersendiri . Sementera itu, tugas utama mereka ialah mengkaji unsur-unsur bahasa sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan sistem bukan sebagai unsur yang berasingan. Bagi ahli-ahli bahasa struktural, bahasa ialah satu sistem bunyi pertuturan yang arbitrari untuk menyatakan sesuatu objek, keadaan atau konsep yang digunakan untuk berkomunikasi. Sebagai rumusan dapat dikatakan bahawa;

i. bahasa ialah satu sistem bunyi ii. bahasa bersifat arbitrari iii. bahasa ialah alat perhubungan Ahli-ahli bahasa struktural membuat kajian huraian bahasa secara empirikal/saintifik. Setiap huraian yang dibuat berdasarkan contoh-contoh ujaran yang telah dikumpulkan melalui satu pemerhatian. Tegasnya, huraian bahasa adalah semata-mata berdasarkan fakta-fakta bahasa yang dapat diperhatikan. Oleh itu, penerangan tidak dibuat terhadap fakta-fakta yang tidak dapat dilihat. Jadi, pendekatan yang digunakan bagi menghuraikan bahasa ialah pendekatan induktif. Oleh sebab ahli-ahli struktural berpendapat bahawa setiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur yang tersendiri, maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat morfologi dan

. kata kerja. Kakak ... Rumus-rumus yang disediakan itu akan membolehkan orang lain yang tidak tahu bahasa itu membentuk ayat-ayat dalam bahasa berkenaan.... Pada peringkat sintaksis ahli-ahli bahasa struktural memberikan tumpuan pada perkembangan elemen-elemen dalam ayat ataupun konstituen-konstituen dalam ayat.... Emak .. sesuatu kata itu digolongkan dalam kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat.. timbul pula satu aliran baru dalam tahun 1950-an iaitu aliran TG.. buku 4.. Konstituen yang lebih besar dikaitkan pula dengan yang lain. surat Ahli-ahli struktural menggantikan istilah-istilah kata nama...... Jadi analisis TG bertujuan membentuk rumus-rumus sesuatu bahasa dengan lengkap berdasarkan pengetahuan penutur natif sesuatu bahasa... Pada peringkat morfologi....pokok 3. Teori Huraian Bahasa Transformasi Generatif (TG) Selepas aliran struktural... baju 2. .... Contoh: 1.. Bapa ...sintaksis.. Kajian TG dibuat berasaskan kenyataan bahawa seseorang penutur natif (jati sesuatu bahasa ) berkebolehan membentuk dan memahami pertuturan yang belum pernah didengar kerana mereka dilahirkan dengan kemampuan semula jadi untuk berbahasa. Pelopor aliran ini ialah Noam Chomsky dengan bukunya Syntactic Structures (1957) dan Aspects of the Theory of Syntax (1965). Cara pembahagian ini dikenali sebagai analisis konstituen terdekat. Rumus-rumus yang dimaksudkan itu ialah rumus-rumus struktur frasa dan rumus-rumus transformasi... Adik .. kata ganti dan lain-lain dengan istilah kelas. Kemampuan ini merupakan pengetahuan mengenai rumus-rumus tatabahasa bagi bahasa tersebut.. Ini merupakan analisis ayat yang memecahkan bahagian-bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya dan kemudian mengaitkan setiap konstituen kepada konstituen yang lebih besar...

Bloomfield. Variasi bahasa ini timbul disebabkan tuntutan sesuatu situasi sosial. antara lainnya: i. maka terdapat variasi dalam penggunaan bahasa. Quine dan lain-lain. Dala m menguasai fonem konsonan. kar ahli-ahli Behaviouris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyi bahasa dan sistem fonologi yang berkaitan ialah hasil proses rangsangan dan gerak balas. mempunyai intensiti interaksi yang tinggi dengan mereka. Aliran Behaviouris menganggap perkembangan penguasan sistem fonologi ialah hasil langsung daripada perkembangan sistem kognitif dan kemajuan interaksi psikososio antara kanak -kanak dengan persekitaran mereka. TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori pemerolehan Bahasa Behaviouris Tokoh-tokoh: Watson. iii. ii. Para penyelidik daripada golongan Behaviouris cuba membuktikan bahawa bahasa yang dikuasai oleh kanak-kanak ialah hasil aktiviti peniruan yang dilakukan oleh mereka. Sebagai alat perhubungan. Tegasnya. Ahli-ahli Behaviouris seperti Bruner (1975). Tegasnya. Semenangnya golongan Behaviouris mempunyai bukti yang kuat untuk beranggapan begini. dan Bats (1976) telah menjalankan kajian untuk memperlihatkan kepentingan interaksi sosial peringkat awal antara kanak kanak dengan ibu bapa serta orang-orang dewasa lain. Ahli-ahli bahasa fungsional mempunyai anggapan tertentu tentang bahasa. bukan sahaja mengkaji bahasa dari segi struktur malahan mereka juga memberikan perhatian terhadap fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. iv. kanak-kanak menguasai konsonan yang mudah ditiru terlebih dahulu daripada bunyi konsonan yang su ditiru. Fries. Sistem bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi bukan merupakan satu sistem yang tertutup dan statik sebaliknya terbuka dan dinamis. kajian bahasa bukan semata mata tertumpu kepada bentuk-bentuk bahasa bahkan juga terhadap perubahan-perubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Teori Huraian Bahasa Fungsional Teori ini berkembang dalam tahun 1960-an dan 70-an. fungsi bahasa bukan setakat untuk menggambarkan fikiran tetapi juga dapat menggambarkan penuturnya. Ryle. Golongan Behavioris beranggapan bahawa fonem yang belum pernah didengar oleh kanak-kanak tidak akan dapat disebut oleh mereka.3. kanak-kanak menguasai bunyi konsonan yang daerah sebutannya terletak di bahagian mulut dan boleh dilihat terlebih dahulu. Orang-orang dewasa memberikan . Ahli-ahli bahasa fungsional iaitu Halliday dan Wilkins. Siknner. Fonem-fonem vokal dan konsonan yang dikuasai oleh kanak-kanak melalui pemerhatian dan peniruan terhadap pertuturan penjaga atau orang-orang dewasa yang lain. Akhirnya. Oleh sebab bahasa tidak statik. Asas elemen-elemen dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukannya hubungan sintaksis.

Seterusnya wujudlah sebutan yang tepat bagi kedua-dua perkataan yang berbeza di atas tadi. Walau bagaimanapun. kanak-kanak yang sudah dapat menguasai sebutan bahasa yang betul kadang kala boleh berbalik semula kepada sebutan yang salah tetapi tidak lama selepas itu ia akan membetulkan semula sebutan tersebut. Contohnya perkataan ship dan sheep. hujah mereka ialah jika minda tidak berperanan. manakala sheep disebut ship dengan ujaran yang lebih panjang. Oleh itu. Piaget. Teori Pemerolehan Interaksionalis Teori pemerolehan bahasa ini baru berkembang dalam bidang psikolinguistik sekitar tahun 1960 -an dan 1970-an. Teori Pemerolehan Bahasa Mentalis Tokoh-tokoh: Chomsky. Kajian oleh Smith (1973) pula mendapa urutan ti pemerolehan fonologi tidaklah begitu tetap dan teratur seperti anggapan ahli-ahli Behaviouris. Pada peringkat kedua. Mereka menekankan kepentingan faktor-faktor dalaman seperti yang disarankan oleh Noam Chomsky (1981). hanya ship disebut ship . kedua-duanya disebut ship . Ahli-ahli interaksionalis seperti Bloom (1970). Hasil kajian Snown (1972). Kanak-kanak sebaliknya perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya mereka boleh mempelajari cara-cara menggambarkan makna-makna kognitif dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat. Bowennan (1973).rangsangan bahasa yang secukupnya dalam bentuk yang muda ditiru. Sistem fonologi pula. dan lain-lain. . Golongan mentalis juga menganggap kanak-kanak membina rumus fonologi semasa mereka menguasai sistem fonologi sesuatu bahasa. Ringle (1978) dan lain-lain menunjukkan bahawa pemerolehan bahasa kanak-kanak adalah akibat interaksi penjaga-penjaga dengan kanak-kanak. Cromer (1976) dan lain-lain sependapat bahawa kebolehan kognitif semata-mata tidak akan dapat menjelaskan pemerolehan bahasa kerana perkembangan kognitif hanya melengkapkan seseorang kanak -kanak dengan kebolehan mentafsir makna tetapi tidak menjamin pentafsiran ini boleh dilahirkan dalam bentuk bahasa. dipelajari sedikit demi sedikit hingga dikuasai sepenuhnya. Golongan mentalis mengangggap penguasaan bunyi bahasa tidak berlaku menerusi proses pemerolehan semata-mata. Fodor. sebaliknya melibatkan organisasi minda. Putnam. Menurutnya pada peringkat awal wujud homonim (kesamaan sebutan). tetapi melibatkan peranan alat pemerolehan bahasa yang sememangnya sudah sedia wujud dalam minda sejak kanak-kanak itu dilahirkan ke dunia. Kanak-kanak pula h memberikan gerak balas kepada rangsangan ini menerusi aktiviti cuba jaya dan akhirnya mereka dapat mengucapkan bunyi bahasa dengan betul. Bagi golongan ini pemerolehan fonem bahasa tidak boleh ditafsir sebagai hasil hubungan psikososio kanak -kanak dengan persekitaran sahaja. kajian ahli mentalis mendapati. Rumus-rumus ini dikatakan tidak dibentuk menerusi proses peniruan atau aktiviti latih-tubi. tentu sekali kanak-kanak tidak berbalik semula kepada bentuk-bentuk yang salah selepas menguasainya dan begitulah sebaliknya.

kebolehan. pencapaian murid dan masa yang diperuntukkan. Mengikut teori ini. Satu strategi yang disarankan untuk mencapai taraf pencapaian murid yang maksimum ialah penggabungjalinan. KAEDAH DAN TEKNIK Definisi Strategi Menurut Kementerian Pelajaran (1983:27). . Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan dankebolehan muridmurid supaya pembelajaran menjadi menarik. Guru digalakkan menggunakan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. 0 DEFINISI STRATEGI. bakat dan minat murid-murid. Gabungan dan susunan kemahiran dalam sesuatu pelajaran boleh disampaikan berdasarkan objektif. strategi penyerapan. Keduanya. Brooks & Brooks (1993). iaitu strategi penyatuan isi pengetahuan daripada satu mata pelajaran dengan bidang kemahiran mata pelajaran lain. strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan ialah untuk membina dan mengukuhkan minat murid-murid terhadap pembelajaran serta membimbing mereka supaya bersedia menerima pelajaran seterusnya dan berupaya pula meneruskannya sendiri. Melalui proses penggabungjalinan beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak serta mengelakkan rasa bosan murid-murid.Teori Konstruktivisme Bertitik tolak daripada pandangan kognitivisme maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu konstruktivisme. Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas maka konstruktivisme boleh dirumuskan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini. Individu ini tidak menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya tetapi akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan b antuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya. berkesan dan bermakna. pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. (1999) dan Nik Aziz Nik Pa (1999). Antara tokoh yang dikaitkan dengan Teori Konstruktivisme ini ialah McBrien & Brandt (1997). keupayaan. murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. PENDEKATAN. Sushkin N. Briner M (1999).

Selain daripada itu. Dalam memanjangkan pengertian terhadap istilah kaedah ini. menyatakan agak sukar untuk memberikan definisi kaedah. hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa. Brown. yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang dianuti. teori Gestalt menyatakan bahawa pembelajaran berlaku secara keseluruhan sesuatu benda kemudian bergerak kepada bahagian-bahagiannya. Ini bermakna sesuatu pengajaran itu harus dimulakan dengan cara mengamati keseluruhan dan kemudian kepada bahagian -bahagiannya. Contohnya. thus we hear of expository methods. Currie (1973). menyatakan: Usually. methods is classified by the way we try to achieve the aim. . Kata beliau: Methods. while a method includes a developed procedure for teaching. kata dan mungkin kepada bahagian yang lebih kecil seperti morfem. Gestalt menerangkan bahawa kita mempelajari situasi secara keseluruhan dan kemudian mempelajari elemen-elemen situasi tersebut. however are difficult to define. bagaimana pula ia dilahirkan dan difahami serta dimanakah ia disimpan. Method is thus the philosophy of our teaching task in a given subject in that in orientates us to the teaching. iaitu apakah sebenarnya bahasa itu. Definisi Kaedah Kaedah adalah satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa. terus kepada frasa. dalam satu teori pembelajaran.Definisi Pendekatan Pendekatan dalam pengajaran bahasa ialah satu kumpulan andaian yang saling berkaitan tentang hakikat bahasa. Kaedah ini mungkin memulakan prosedurnya daripada satu wacana. (1980:240). Sebagai contoh. They manifest themselves in such varieties at times that the terms approach may be more accurately descriptive of these general moods. kemudian kepada ayat-ayat. activity methods and the like. atau satu teori pengajaran dan pembelajaran bahasa. Sesuatu kaedah itu tidak boleh bercanggah dengan pendekatan. pendekatan harus juga mencerminkan satu teori bahasa(teori linguistik). bagaimana ia dikuasai dan diperolehi. heuristic methods. What we have described as teaching technique are ways in which. this philosophy is realized in actual class lessons. 1982:72). Kaedah ini bersifat prosedur yang terdiri daripada langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang teratur yang harus dituruti dengan saksama untuk mencapai tujuan tertentu (Mangantar Simanjuntak. Setiap pendekatan itu harus mencerminkan satu pandangan (falsafah) tentang hakikat bahasa. terus kepada ayat-ayat. An approach is general and theoretical view of how language ought to be taught.

and therefore in harmony with an approach as well KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar murid dan senario dunia yang global. Daripada kenyataan tersebut. kajian masa depan. a method is procedural Technique must be consistent with a method. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. Anthony (1963): An approach is axiomatic. bertutur. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. It is a particular trick. membaca. kemahiran belajar cara belajar. menyelesaikan masalah.Dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa. dan menulis. kecerdasan pelbagai. ternyata teknik merupakan cara yang paling berkesan untuk mencapai sesuatu objektif. or contrivance used to accomplish an immediate objective. Ia wujud dalam pemikiran dan dirangka dalam jangka masa yang panjang ataupun dicipta pada masa sebelum sesuatu perlakuan itu dijalankan oleh individu. pembelajaran konstruktivisme. stratagem. sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. kaedah meliputi penganalisaan bahasa. Definisi Teknik Teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu (Mangantar Simanjuntak 1981:57). Anthony (1963) memberi tafsiran: A technique is implementational-that which actually takes lace in a classroom. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. Sesuatu kaedah dapat mengakibatkan kejayaan dan kegagalan murid -murid dalam pembelajaran dan pendidikan. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Mengikut pendapat Edward M. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan di bawah: i. . Edward M. Kemahiran berfikir. dan pembelajaran kontekstual. Setiap teknik yang digunakan harus selaras dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.

iv. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. vii. kinestetik. dan mengakses maklumat melalui internet. vi. v. visual-ruang. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid. dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. guru perlu mengembangkan potensi kece rdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. iii. intrapersonal. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. secara konkrit.ii. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadapteknik pembelajaran yang berkesan. Pembelajaran . interpersonal. serta melibatkan latih amal dan berfikir. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan dan cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. Oleh itu. muzik. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. dan naturalis. dan alam pekerjaan. serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. menjangka akibat. logik-matematik. masa kini. yakin. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. dan masa depan. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. masyarakat.

termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi.1 KECERDASAN PELBAGAI Dalam konteks Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP).berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. Bruce Campbell dan Dee Dickinson merumuskan definisi Howard Gardner sebagai: (a) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. termasuklah memahami kelompok nombor asas. o Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. (b) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan (c) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. perasaan dan menyelesaikan masalah. warna dan garisantermasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. o Kecerdasan Visual-Ruang Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. 3. or to create products that are valued within one or more cultural settings. ruang. prinsip sebab-akibat serta kebolehan menjangka. meyakini orang lain. termasuklah kebolehan mengingat maklumat. o Kecerdasan Muzik Kebolehan mengesan irama dan lagu. Jenis Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan Verbal-Linguistik Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan. . Linda Campbell. o Kecerdasan Logik-Matematik Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah. serta bercakap tentang bahasa itu sendiri. keanjalalan kepantasan dan keseimbangan. termasuklah kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah. Howard Garner mendefinisikan kecerdasan seperti berikut: An intelligence is the ability to solve problems.

Disamping menghasilkan pelajar yang seimbang. Murid lebih bermotivasi untuk belajar deng an cara yang selesa dengannya. Guru perlu pelbagaikan strategi P&P supaya lebih ramai murid boleh belajar kerana bukan semua murid boleh belajar dengan cara yang sama. TKP membantu guru memahami motivasi murid dan kepentingan menggunakan pelbagai cara murid dapat belajar dan menunjukkan kefahaman mereka. Ia juga merupakan artifak budaya dari segi pakaian dan makanan. o Kecerdasan Naturalis Kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan. Model TKP dapat membantu menganjakkan fokus dari isi kandungan kepada hasil pembelajaran generik yang lebih penting dan berguna kepada murid. kelemahan. motivasi. termasuklah kemahiran bagaimana seseorang itu sama atau berbeza dengan orang lain.o Kecerdasan Interpersonal Kebolehan memahami perasaan. Model TKP membantu murid memperoleh apa yang perlu untuk hidup di abad akan datang. galian dan binatang termasuk rumput dan batu-batuan serta pelbagai flora dan fauna. . Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal. o Kecerdasan Intrapersonal Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan. hasrat dan kehendak. Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menangani perasaan. (b) Menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan menga bahawa setiap murid kui adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan. MENGAPA TEORI KECERDASAN PELBAGAI (TKP) PERLU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN? (a) Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan keperluan murid. seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. beradab sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri. tabiat serta hasrat orang lain.

(e) Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. o Harga diri dan moral murid meningkat. kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. (d) Meningkatkan harga diri.(c) Meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidakterbatas. Masa mengajar sesuatu mata pelajaran dapat dikurangkan dan prestasi meningkat bagi mata pelajaran tersebut. o Skor pencapaian meningkat walaupun bagi ujian setara. o Pencepatan pembelajaran berlaku. Murid mendapat peluang menunjukkan kefahaman mereka tentang sesuatu isi kandungan atau kemahiran dalam pelbagai cara. (f) Mempelbagaikan cara penilaian. meni gkatkan n kualiti latihan guru yang bukan hanya sekadar menyebarkan pengetahuan dan maklumat tetapi memupuk semangat baru terhadap perguruan serta menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Penilaian lebih bersifat adil kerana mengambil kira ke lapan-lapan cara kecerdasan dan tidak hanya tertumpu kepada dua kecerdasan sahaja. Kadar ponteng kelas menurun. Tinjauan di sekolah yang mengamalkan TKP mendapat bahawa: o Guru dan murid seronok ke sekolah. Melalui penilaian guru . Kecerdasan dipupuk dan dipengaruhi oleh faktor pengalaman budaya dan motivasi. Beberapa hasil kualitatif dan kuntitatif dapat dicapai apabila sekolah mengamalkan TKP dalam P&P. Kes salah laku dan gangguan kelas berkurangan atau tiada sama sekali. o Murid bermasalah belajar dan murid lembam dapat meningkatkan tahap pencapaian mereka. Murid mengetahui bagaimana mengenal pasti minat mereka dan bagaimana mereka belajar dengan lebih berkesan. Seterusnya. TKP membantu guru memahami pengaruh terhadap kecerdasan murid. Penerapan TKP di sekolah akan menghasilkan guru yang mempunyai tanggungjawab dan akauntabiliti sepenuhnya dalam proses dan isi kandungan pengajaran.

Di sekolah sedemikian murid dan guru lebih bersedia untuk mengambil risiko dan menjana sokongan masyarakat yang sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang diingini. (g) Mewujudkan suasana kolaborasi di sekolah.com/doc/36211171/Teori-Huraian-Bahasa-dan-Teori-Pemerolehan-Bahasa . http://www. guru: o Merancang secara kolaboratif dengan menggunakan kerangka TKP untuk menyediakan kurikulum yang diperkayakan dan penuh dengan rangsangan.scribd. o Menghargai sumbangan yang berbeza oleh setiap guru dari segi perancangan. o Mengambil tanggungjawab secara kolaboratif ke atas pembelajaran murid. Di sekolah sedemikian. TKP mewujudkan sekolah yang menerima dan menghargai per bezaan kecerdasan di kalangan murid dan juga guru.mengetahui kekuatan dan kelemahan murid dan dengan itu dapat merancang pengajaran dan pembelajarannya dengan lebih berkesan. organisasi dan pelaksanaan kurikulum.

tetapi kecenderungannya ialah mengkaji langue. bebas daripada pengaruh individu tertentu semasa bercakap ( parole ). Pendekatan ini. iaitu sistem yang membolehkan seseorang itu berkeupayaan mengujarkan sesuatu. ditulis oleh anak muridnya Cours de linguistique generale ( de Saussure 1916 ). kerana daripada sudut penutur yang mengungkapkan pada ketika itulah sistem pilihan itu penting. Linguistik moden lahir apabila para sarjana mula melihat bahasa daripada perspektif penuturnya ( Simpson 1980 ). iaitu hubungan antara lambang dalam sistem secara mengufuk. iaitu bahasa sebagai satu sistem ( langue ) merujuk kepada konvensi sosial. iaitu akan berubah sifatnya mengikut peredaran masa. Sistem ini secara keseluruhannya tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh seseorang individu. dan asal usulnya boleh dikesan. Bahasa boleh diberi nama. situasi dimana ujaran itu dilakukan. Sistem ini menurut Saussaure wujud berbeza daripada apa yang orang kebanyakan ujarkan. apa yang sebenarnya orang ujarkan. dan juga apa perkara yang ingin di sampaikan. Berdasarkan ciri inilah Saussure melihat bahasa daripada perspektif penuturnya. Potensi ini dilihat daripada hubungan paradigmatik. tetapi melihat bahasa daripada dalam. Saussure seterusnya melihat sistem tersebut menjadi menjadi ciri utama pertuturan dalam keseluruhan komuniti penutur. Mereka juga sentiasa membuat perbandingan bedasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaannya. Saussure tidak berminat mengkaji parole. Perubahan pendekatan ini merujuk kepada idea Ferdinand de Saussure dalam buku yang terkenal selepas kematiannya. Mereka melihat bahasa daripada perspektif sinkronik berbeza dengan perspektif dikronik yang menjadi amalan ahli-ahli linguistik pada abad ke 19. Idea beliau amat .Teori Tatabahasa Sistemik a) Latar belakang Pada kurun sembilan belas ahli-ahli bahasa melihat bahasa sebagai satu entiti yang mempunyai persamaan dengan benda-benda hidup. Sistem memperlihatkan potensi bahasa sebagai pilihan kepada penutur untuk mengeluarkan ujaran. Beliau tidak lagi melihat bahasa sebagai satu entiti yang dilihat daripada luar dalam perubahannya mengikut masa. atau aturan pertuturan masyarakat. sebagai satu sistem ( langue ).

dan potensi penggunaannya. tetapi bahasa sebagai satu punca ( sistem dan struktur ) untuk manusia melakukan sesuatu dan apa yang mereka lakukan dengannya. Mathesius menentang pendapat yang mengatakan bahawa linguistik dan stilistik itu berbeza daripada segi bahan. dan mengesahkan tanggapan Saussure tentang langue yang membolehkan wacana sebenar ( parole ) itu diujarkan. Barthes 1968. Culler 1975 ). Ahli-ahli linguistik aliran Prague School biasanya sependapat dengan Saussure dalam mendiskripsi fungsi elemen-elemen linguistik dan kedudukannya dalam sistem. Konsep Saussure. tentang bahasa itu sebagai satu sistem adalah satu sumbangan yang amat besar dalam kajian bahasa yang menjurus kepada fungsinya. Dalam lain perkataan Mathesius tidak berminat dalam mendefinisi bahasa sebagi satu sistem ( langue ) bebas daripada bagaimana manusia menggunakannya. Mereka menganalisis fungsi dan hubungan keseluruhan komponen struktural dalam sesuatu bahasa itu ( Sampson2 1980 ). Vilem Mathesius menerbitkan pendekatan yang menjurus kepada fungsi konteks ( Mathesius 1964 ). Greimas 1966. walaupun fokus beliau bukan pada konteks sebenar dalam sesuatu wacana. tetapi hanyalah pada tujuannya. Pendekatan ini berupaya menyingkap struktur dalaman yang mendasari makna sebenar dalam sesuatu wacana. Derrida 1976. stilistik pula hanya ditumpukan kepada penggunaan dalam karya -karya fiksyen. Sementara Saussure memberi kuliah tentang linguistik sinkronik di Paris pada tahun 1911. Sekumpulan ahli linguistik yang dikenali sebagai Prague School berpeluang untuk berbincang dan bertukar-tukar pendapat. Sementara tumpuan linguistik ialah untuk merungkai semua elemen dalam sesuatu bahasa. ahli linguistik Czech. Kemudian terbit pula systemic functional grammar yang terbit daripada London School of linguistics. Bagi ahli-ahli . seiring dengan perkembangan Prague School tadi. tetapi tumpuan utama ialah pada idea apakah sebenarnya manusia lakukan terhadap bahasa. Ahli-ahli linguistik daripada kedua-dua kelompok ini sering berbincang dan bertukar-tukar pendapat. Propp 1968.berpengaruh dalam perkembangan aliran strukturalisme dan selepasnya. Pengaruh ini juga menjangkau dalam bidang strctural antropology dan semiotik ( Levi-Strauss 1966.

n yang pada anggapan orang luar tidak mempunyai implikasi sosial tetapi akan mempunyai makna yang berlainan apabila diajukan kepada penutur jati sesuatu bahasa itu. Kemudian perkembangan seterusnya amat berguna dalam bidang pengajaran bahasa dan pengajaran bahasa menggunakan komputer. Tatabahasa sistemik amat sesuai dengan perkembangan mutakhir dengan kehendak manusia yang memanipulasi peranan bahasa dalam kehidupan mereka. sama ada untuk mendapatkan . Hal ini amat memberi menafaat dalam kajian bahasa dalam bentuk tulisan mahupun pertuturan. Dengan adanya pita rakaman audio juga. Apakah tujuan ujaran mereka daripada perspektif semantik. tatabahasa sistemik lebih memberi tumpuan kepada bahan bahasa itu lebih daripada peraturan tatabahasa ( its takes the resource perspective rather than the rule perspective ). Tetapi di Amerika berbeza kajian mereka kerana mereka lebih menumpukan kepada kajian-kajian bahasa-bahasa kaum pribumi. Hal ini demikian kerana teori ini memungkinkan penciptaan sistem pemprosesan perkataan secara automatik. Keadaan inilah yang ujaramenjadi tumpuan kajian dan perkembangan tatabahasa sistemik itu c) Keistimewaannya dan kelemahan Perkembangan teori ini amat sesuai dengan perkembangan ilmu dan perkembangan teknologi maklumat. contohnya sistem WAG ( Workbench Anylisis of Grammar ) dan pendekatan yang lebih mendalam dalam pemahaman sistem tatabahasa sesuatu bahasa. sekarang ini membolehkan ahli bahasa mengkaji sistem tatabahasa sistemik dalam bidang fonologi dan graphologi. Sebagaimana asalnya tatabahasa sistemik ini diguna oleh Halliday untuk menerang dan mengajarkan tatabahasa bahasa Cina. dan difokuskan untuk menerang sistem tatabahasa sesuatu bahasa itu secara keseluruhan dan bukannya secara pencilan. Selain itu tatabahasa sistem juga amat bermenafaat untuk menganalisis makna sesuatu text ( wacana ) terutamanya interaksi antara penutur ( speaker ) dan pendengar ( addresse ) .linguistik British dan Eropah kajian mereka adalah tertumpu kepada bahasa -bahasa di Eropah dan juga bahasa Inggeris. Berlainan sekali dengan teori teori tatabahasa yang biasa diguna. Ini menyebabkan ujaran. Kepentingan bahasa tersebut dalam penggunaan di tanah -tanah jajahan mereka.

lexicogrammar dan fonologi yang dipilih dalam analisis seharusnya bergantung kepada tujuan penganalisisan. Contohnya ujaran dalam perbualan formal atau tidak formal. Dalam bahasa Melayu pun demikian kalau kita lihat perkembangan sistem MOOD sebagaimana dibuat oleh Prof Asmah Hj. memerlukan perkhidmatan atau barang. Dalam bahasa Inggeris sistem ini menjangkau kepada lebih kurang 1000 sistem. Sistem sesuatu bahasa itu mungkin berbeza dengan sistem bahasa lain.informasi. Tetapi kepelbagaian ini sebenarnya keunikan Teori Tatabahasa Sistemik ini. Disebabkan bahasa begitu kompleks hubungkaitnya. contoh sistem MOOD. Tapi dengan perkembangan bidang16 perkomputeran masalah ini tidak menjadi penghalang kerana komputer mampu menyimpan seberapa banyakpun sistem yang ada. huraian harus menyatakan objektifnya. d) Cadangan dan kesimpulan Adalah sesuatu yang istimewa jika kita dapat menerapkan satu sistem penghuraian tatabahasa berdasarkan kepada pendapat Halliday bahawa teori yang diperkenalkan ini mesra pengguna ( I have always considered a theory of language to be essentially comsumer oriented ). . sesuatu ujaran itu dituturkan amat membantu kepada terutamanya para pelajar bahasa yang lebih mengutamakan kebolehan menguasai sesuatu bahasa dengan lebih cepat. Umpamanya kajian kepelbagaian laras ingin melihat aspek semantik daripada aspek konteks. Penghuraian tatabahasa berdasarkan konsep pemilihan. kita boleh menghuraikan corak sesuatu ujaran itu berdasar kepada situasi penggunaan. Omar juga begitu banyak. ini mungkin daripada konsep perkembangan sistem itu sendiri. Carta boleh dibuat berdasarkan darjah atau strata penggunaan bahasa itu. memberi maklumat. Dalam penghuraian berdasarkan sistem ( bukannya struktur ) dan lebih menumpukan ke pada penghuraian makna. Dalam bahasa Melayu mungkin pengenalan tatabahasa ini mula dibuat oleh Prof Asmah Hj Omar. dalam buku Nahu Melayu Mutakhir. Tiga strata asas iaitu semantik. Kelemahan teori ( kalau hendak dikatakan sebagai kelemahan ). Pengguna ba hasa akan dapat melihat secara menyeluruh sistem ujaran dalam satu-satu situasi itu.

jangkaan tentang makna dan tujuan mereka berinteraksi. Penghuraiannya bahasa secara menyeluruh harus diguna sebagai pen dekatan pengajaran bahasa. tenor . bahawa laras melibatkan aspek field . dan mode Field merujuk kepada tajuk dan perlakuan. Tatabahasa sistemik seharusnya diguna untuk mengajarkan bahasa Melayu kepada penutur bukan berbahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka ( not their mother tounged ).Aspek paling asas dalam huraian tatabahasa adalah laras ( register ). Kita harus mempopularkan penggunaan bahasa Melayu bukannya menyusahkannya untuk mereka menguasainya. tatabahasa sistemik amat releven untuk diperkenal dengan secara17 lebih meluas. Pendekatan mesra pengguna sebagaimana dicadang oleh Halliday perlu diterapkan kalau kita mahu melihat bahasa Melayu terus berperanan dalam dunia informasi ini. Ketiga-tiga aspek ini berguna kepada penganalisis bahasa terhadap aspek makna sesuatu ujaran. Penghuraian bahasa secara pencil-pencilan seharusnya dibataskan kepada pengajaran bahasa secara khusus sahaja. Kita seharusnya mengajarkan bahasa dengan lebih mudah semoga mereka lebih mudah untuk menguasainya. Tenor pula ditujukan kepada pengguna bahasa itu. mereka sentiasa membuat pelbagai andaian. . Halliday seterusnya mengatakan ketika manusia berinteraksi antara satu sama lain. Sebagai kesimpulannya. Mode merujuk kepada cara ujaran itu dibuat. Sebagaimana pendapat Halliday.

sesuatu ujaran terbtk krn adanya rangsangan + grkbls dlm btk bhs + bukan bhs -proses pendedahan yg berulang2 + konsep peniruan mencepatkan pmbljran bhs -aspek pengukuhan memudahkan ingatan -pengjran tbhs adalah berdsrkan penekanan indukif/kaedah terus. Teori Transformasi Generatif (Chomsky) -penutur jati blh mggunakan bhs apabila berhadapan dgn pelbagai keadaan -Bhs adalah sistem ttg rumus-rumus bhs -ayat mpunyai struktur dlman + pmukaan -pengetahuan bhs mrupakan suatu fenomena mental -penutur dilahirkan dgn kecekapan semulajadi -bhs bersifat sejagat + kreatif 4. kata sifat + kata kerja 2.kajian bhs bersifat deduktif ± mmeningkan hukum2 sesuatu bhs -pengkaji juga menetapkan golongan kata kpd kata nama.kajian bhs dibuat terhdp btk2 tulisan .Teori Huraian Bahasa Tradisional 1. arbitrari + utk perhubungan -ahli2 bhs ini byk mengumpulkan bhn pertuturan + mementing fakta2 yg dilihat. fungsi interpersonal + fungsi tekstual -fungsi sosial bhs memainkan peranan yg penting dlm pmbtkan sis bhs Teori Pemerolehan Bahasa 1.bhs boleh berkembang -setiap bhs ada hubungan dgn bhs induk -tatabhs bersifat sejagat. 3. dan tekn latih tubi. Teori Fungsional (Haliday) -struktur bhs ikut fungsi dlm komunikasi -kajian ttg perubahan yg berlaku pd struktur bhs ketika seseorg berkomunikasi -Terdpt fungsi sosial yg terdiri drpd 3 fungsi idea. dengar + tutur. ik . Teori Struktural (Bloomfield) -kajian ttg fonem dan morfem serta kaitan antara fonem. berasaskan tbhs Yunani + Latin -bhs merupakan cbg ilmu falsafah yg menyelidik tabii alam . Teori Behaviurisme (Bloomfieild) -Bhs dikuasai melalui proses pengulangan -proses pengajrn haruslah menekan latihan + pengulang yg byk an -proses penguasaan bhs melalui latihan yg memerlukan mekanisme yg bersistem -mementingkan persekitaran murid utk mbantu proses PnP -berasaskan teori pelaziman klasik iaitu kanak2 mempelajari bhs menerusi hukuman + ganjaran . bersistem. Teori Tradisional (Panini) . mortem + ayat -ciri-ciri bhsnya bersifat pertuturan.

-pelajar digalakan mencari. memperhatikan. -mengemukan satu rumusan hasil kajian yg dilakukan -peranan guru hanya ± mengemukan soalan.mengutamakan proses berfikir berbandingan dgn pelakuan kanak2. Kepelbagaian Sumber Bahan d. PnP Bertema f. Teori Mentalis (Chomsky) . meneliti + mempelajari sendiri. Kepelbagaian Teknik c. mengkaji + memberikan contoh Konsep Induktif dlm Pengajaran Bahasa 1. Bacaan luas g.2.penyampaian makna lebih diutamakan -tbhs diajarkan secara formal melalui kaedah deduktif 3. berbincang. Penyerapan i.mementingkan aktiviti komunikasi -menghasilkan bhs apabila ia memerlukannya -perkembangan bhs ± proses kognitif + proses interaksi bhs -interaksi ± mhasilkan ayat penyata + ayat perintah -hasil interaksi akan mpengaruhi utk mpljari sistem bhs 4. Pemulihan k. Teori Konstruktivisme -mementing pmbljaran semasa intraksi dlm kelas -Memberikan contoh ayat± membina ayat setelah memahami konsep -pembinaan semula ayat ± pembangunan semua minda utk mencipta sesuatu yg baru / idea yg baru TOPIK 2 Konsep strategi . Pengayaan Pendekatan Induktif . memperkenalkan pengetahuan + mberi pengalaman .pendekatan pengjran bhs yng melibatkan satu proses penaakulan yg tinggi. Penilaian j. pendekatan berpusatkan murid b. Penggunaan T/bhs yg tepat e. Teori Interaksionalis . Penggabungjalinan h. -kanak2 berupaya membuat rumusan -tulisan + bacaan diutamakan tp kemahiran menulis lebih penting -diukur melalui kecekapan + pencapaian mereka .cara / langkah / tindakan yg harus dilakukan utk mencapai objektif PnP Perspektif a. bertanya. mempelajari sesuatu utk mdptkan hukum 2.

menganalisis fakta atau isi yg membtk generalisasi 5.manusia berbhs secara komunikasi -setiap manusia akan mengguna akal utk menyatakan fikiran masing2 Pendekatan Oral -berkaitan dgn komunikasi tp secara perbandingan . menganalisis konsep 4. membuat satu pencerakinan drpd umum kpd spesifik Peringkat pengajaran 1 awal generalisasi 2.pelbagai ciri2 yg baik Pendekatan Komunikatif . mengemukan generalisasi 3. mbtk satu kesimpulan umum drpd cth2 tertentu 5.sifat pendekatan ini mudah ubah . kemas. sistematik. Penutup Pendekatan Deduktif -satu proses menganalisis data / isi yg membentuk generalisasi + mengapikasikan peraturan2 yg diberikan Konsep Deduktif 1. 4 peringkat pengajaran 1. pendedahan 2.satu perancangan /prosedur bg mlaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur.3. satu produksi fakta utk mbuktikan satu penyataan umum 4. penutup Pendekatan Eklektik -gabungan antara beberapa pendekatan -sesuai utk murid2 yg mempunyai pelbagai kebolehan + pencapaian . mencuba generalisasi 5. Mgumpulkan maklumat utk mmbtk hukum 4. mdptkan satu kesimpulan drpd satu urutan pemikiran 6. mempelajari sesuatu berdsrkan sesuatu hukum 2. satu proses penaakulan yg tinggi 3. pembentukan konsep 3.Mencuba generalisasi 4.kawalan t/bhs juga dipberi perhatian Kaedah Pengajaran .memberi penekanan kpd penguasaan aspek lisan . -langkah2 pengjran yg tersusun + berkesinambungan utk mencapai objektif . merupakan kaedah penaakulan yg bertujuan mdptkan peraturan umum drpd fakta2 / cth2 tertentu.

Membolehkan murid2 memperkembangkan kemahiran mendengar. -teknik Inkuiri ± tinjau siasat. soal jawab g. Kaedah Oral Aural ± dengar + tutur. Inkuiri j.sejajar dgn kaedah dan pendekatan yang dianuti -antaranya a. bertutur. mengumpul maklumat 4. Teknik sumbangsaran e. Perbahasan m.Teknik Simulasi ± satu situasi yg diwujudkan secara merupai keadaan sebenar ± berintraksi sesama sendiri brdsrkan peranan masing2 ± membuat keputusan menyelesaikan masalah. mengenal masalah 2. membaca dan menulis Kaedah Penglibatan tindakbalas fizikal (TPR) ± mementingkan pemahaman bhs melalui pendengaran serta memulakan pelajaran dgn kemahiran mendgr Teknik Pengajaran . m enganalisis 5. Permainan Bahasa f. ulangkaji.soal selidik utk mendptkan jwpan / kesimpulan. Main peranan d. drama i. simulasi c.kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis 1.selalu bertanyakan soalan. bercerita h. Kuiz .Suatu alat yg digunakan bgi menyampaikan bhn2 pengajaran yg telh dipilih utuk pelajar . latihan lisan + membaca bhn yg melibatkan struktur baru / latihan bertulis. Daya refleksi. perbendaharaan kata. Perbincangan k. membuat rumusan . mengaji ramalan 3. teknik latih tubi b.Kaedah situasi ± mementingkan latihan penyebutan. struktur baru. isu / tugasan. Forum l.

· Peluang interaksi antara muid banyak. spesimen. modul. rohani. projek. Murid dilatih dalam kemahiran. bahan cetak. dsb. dan kognitif. Guru menyoal/membimbing. · Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna. carta. projektor. slaid. · Kepimpinan guru secara demokratik. · objektif pencapaian murid diutamakan · perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang ( j. memahami & membuat kesimpulan. Sifat social yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil ± ujikaji. kamus.r. · Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran · Kecekapan/kemahiran penggunaan bahan pengajaran -pembelajaran diutamakan · Penekanan kepada jasmani. · Pengajaran bermakna. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID · Murid memainkan peranan penting · Komunikasi dua hala. buku teks.Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran.) · Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. menarik dan berkesan.com CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN · Bahan pelajaran memainkan peranan penting. video.i. peta. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat.blogspot.http://rujuknota. geraf. perakam pita. · Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit pelajaran dengan adanya bahan -bahan · Kaedah & Teknik ± komputer.e. perbincangan dsb. . buku rujukan. kefahaman dan berdikari. televisyen.

penyelesaian masalah. perbincangan. Guru banyak bercakap.· Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. · Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. syarahan. kumpulan/pasukan. · Penyampaian fakta mengingat/menghafal. main peranan. · Kaedah & Teknik ± penerangan. keseluruhan kelas . penyoalanan. Pembelajaran berbentuk · Interaksi di antara murid adalah pasif. · Kepimpinan guru secara autokratik · Pencapaian objektif guru diutamakan · Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. bercerita. kumpulan kecil dsb. tolong-menolong) · Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk. bertolak ansur. inkuiri-penemuan. demonstrasi. · Kaedah keseluruhan kelas. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU · Guru memainkan peranan penting · Komunikasi sehala. · Kaedah & Teknik ± projek. sumbangsaran. simulasi. · Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. secara menghafal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful