P. 1
JUAL BELI

JUAL BELI

|Views: 943|Likes:
Published by fana_91

More info:

Published by: fana_91 on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

JUAL BELI

PENJUAL

BARANG

RUKUN JUAL BELI

HARGA PEMBELI

LAFAZ (IJAB DAN KABUL)

SYARAT PENJUAL DAN PEMBELI ‡ Cukup umur atau baligh ( tidak sah dengan kanak-kanak).Firman Allah: ‡ Maksudnya:Dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa). Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya. maka serahkanlah kepada mereka hartanya dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum mereka dewasa«(An-Nisa:6) ‡ Menurut Mazhab Hanbali dan Hanafi SAH jual beli kanak-kanak sudah mumayyiz sekiranya barangan yang dijual belikan kecil nilainya Cth:beli sekilo gula/sabun .

: Maksudnya:Tidak dikira salah atau tidak dipertanggungjawabkan terhadap tiga jenis manusia:orang gila yang hilang kewarasannya hingga pulih.(tidak dipaksa). ‡ Penjual dan pembeli bebas dari sebarang ikatan. kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu«(An-Nisa¶:29) . judi dan sebagainya). .terhadap orang yang tidur hingga jaga dan terhadap kanak-kanak hingga baligh. . janganlah kamu makan (gunakan) hartaharta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu. ‡ Maksudnya:Wahai orang-orang yang beriman.Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud: .Firman Allah SWT: .‡ Penjual dan pembeli adalah waras.

Tidak sah jual beli dengan hamba .‡ Pembeli mestilah islam sekiranya barang yang dijual itu adalah ayat al-Quran dan Hadith ‡ ‡ Tidak boleh menjual senjata kepada musuh islam Merdeka.

PENGERTIAN HUKUM JUAL BELI ISTISNA HIKMAH .

‡ Barangan yang hendak ditempah itu disebut kadar dan jenisnya ‡ Bahan yang hendak digunakan juga mestilah bahan yang ada pada pembuat atau mampu diperolehinya ‡ Pembeli akan menentukan kadar dan bentuk yang dikehendakinya manakala pembuat akan membuat persetujuan dan kereleaan kedua-dua belah pihak ‡ Jual beli jenis ini banyak terdapat pada zaman sekarang. . ‡ Contohnya:seorang pembeli hendakkan pembuat membuat kasut kepadanya.Lalu pembuat itu membuat sebagaimana yang dikehendaki dengan menggunakan kulit yang ada padanya.APA ITU JUAL BELI ISTISNA ? ‡ Jual beli yang dipersetujui di antara pembuat barangan yang ditempah dengan pembeli.Ia mengkehendaki kasut itu diperbuat daripada kulit buaya atau kulit lembu.

menurut pendapat mazhab ini.Pendapat ini merupakan pendapat Imam AsSyafi¶i.HUKUM ULAMA YANG MENGHARUSKAN ‡ Mereka mempunyai syarat dah hujah tertentu ± Sah dan harus dilaksanakan jika bertepatan dengan syarat jual beli salam ± Imam Hanafi-sah kerana manusia amat berhajat kepada barang tertentu sedangkan ia belum mempunyai cukup wang.sekiranya ia menepati syarat tersebut.kadar san sifatnyayang dipersetujui bersama  Kesimpulannya. . Jual beli ini banyak dilakukan pada zaman sekarang.jual beli ini sah menurut beliau apabila ia menpati syarat tertentu iaitu-diterangkan harga.apabila barang sudah siap.maka akad jual beli istisna¶ harus hukumnya kerana tidak ada sebarang bentuk penipuan dan terbentuknya saling reda meredhai antara penjual dan pembeli ‡ ‡ ULAMA YANG TIDAK MENGHARUSKAN Bagi mereka.atau bayar secra beransuransur sehinggagalah barang itu siap.maka jual beli cara ini adalah BATAL.Menurutnya.Namun begitu. .barulah harga dibayar.sesiapa yang yang tidak membayar harga barang yang ditempah itu semasa majlis akad atau mereka hanya membayar sebahagian sahaja dan menjelaskan bakinya setelah barang siap.sekiranya jual istisna¶ yang dilakukan tidak menepati jual beli salam hukumnya adalah batal dan haram.

ia dapat memberi beberapa manfaat dan faedah.Antaranya ialah: Pembeli dapat menjelaskan bayaran secara beransur-ansur Pembeli dapat memperoleh barang dengan cepat walaupun belum mempunyai wang yang mencukupi Penjual dan pengusaha dapat menggunakan sebahagian daripada cengkeram oembeli sebagai tambahan modal perusahaannya . Mengeratkan saling bantu membantu sesama manusia Memupuk rasa bertanggungjawab dan amanah dalam muamalat .HIKMAH ‡ Bagi pendapat ulama¶ yang mengharuskan jual beli ini.

( menjual air benih binatang ) Terjemahan:Rasululullah s.JENIS JUAL BELI HARAM SERTA TIDAK SAH ‡ Jual air benih binatang ternakan.dalam keadaan lain hukumnya adalah sunat bagi sesiapa yang mempunyai binatang jantan untuk dipinjamkan kepada orang lain supaya mengawan dengan tujuan untuk membiakkan ternakan .a.Ia tidak sah kerana tidak dapat diketahui kadar dan tidak dapat ditentukan penyerahannya.w telah menegah daripada ‡ Walaubagaimanapun.Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Jabir: : .

w telah melarang menjual ‡ Jual buah yang masih diatas pokok.a.kecuali setelah nyata kadar dan baiknya.Sebagaimana hadith Nabi riwayat Bukhari: ( ) Terjemahan:Jangan kamu menjual buah-buahan sehingga jelas masaknya ‡ Tidak boleh jual benda yang tidak boleh dilihat atau tidak boleh diterima. ( anak yang masih dalam kandungan ibunya. cth:menjual burung di dara atau ikan dalam lautan .Sebagaimana hadith riwayat Ibn Umar: : . ) Terjemahan:Rasulullah s.‡ Jual anak binatang yang masih dalam kandungan ibunya.

.hati atau limpa dan sebahagiannya dengan binatang lain.sama ada sama jenis atau tidak.Sebagaimana hadith Nabi yang bermaksud:Janganlah kamu jual sesuatu yang kamu beli sebelum kamu terimanya.´ ‡ Tidak sah dan haram jual sesuatu dengan syarat hutang.‡ Tidak sah menjual daging.seperti berkata:´Aku jual rumahku ini dengan syarat engkau jual kereta engkau kepadaku.Cth:Tidak sah menjual hati lembu dengan kambing dan lainnya. ‡ Tidak sah dan haram menjual sesuatu barangan yang baru dibeli tetapi belum diterima kerana barangan itu belum lagi menjadi milik sempurna. ‡ Tidak menjual bersyarat.

JUAL BELI MU ATAH( ) Pengertian Jual Mu atah ‡ Jual mu atah ialah kedua belah pihak bersetuju di atas sesuatu penetapan harga.tanpa adanya lafaz ijab dan qabul. Contohnya:seseorang itu mengambil barangan dan membayar barangannya tanpa lafaz ijab dan qabul ‡ Jual beli ini juga dikenali dengan jual beli layan diri seperti yang terdapat di pasaraya .

Hadith Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibn Majah: Terjemahan:Sesungguhnya jual beli itu tidak sah kecuali dengan adanya keredaan .HUKUM ‡ 1.Maliki dan Hanbali mengatakan jual beli ini sah dan harus dengan syarat tertentu yang diharuskan oleh syara¶. Menurut Imam Syafi¶i-jual beli bentuk ini tidak sah kerana sesuatu jual beli itu mestilah ada lafaz ijab dan qabul sama ada dengan lafaz jelas atau secara sindiran. -Hujah dan pendapat mereka di mana dari segi adat dan kebiasaan amalan masyarakat dan penggunaannya adalah wujud reda meredai antara pembeli dan penjual.iaitu: Mengikut pendapat jumhur ulama¶ iaitu Hanafi. Ulama¶ mujtahid berselisih pendapat tentang hukum jual secara mu¶atah. 2.

seperti Imam Nawawi.‡ Keredaan yang dimkasudkan ialah mesti ditunjukkan dengan lafaz tidak memadai dengan saling beri memberi.terdapat segelintir pengikut Syafi¶I.keredaan sebenarnya adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati seseorang yang tidak diketahui oleh orang lain. ‡ Menurutnya lagi.Baghawi dan Mutawwali mengatakan hukum jual beli menjadi dah walau pun tidak dibuktikan dengan lafaz kerana ia sudah menjadi adat kepada manusia tanapa lafaz ijab dan qabul tetapi saling berterimaan. . ‡ Namun.

.JUAL BELI URBUN (BAYAR CENGKERAM) ‡ Jual beli µUrbun ialah menjual sesuatu barangan dengan syarat membayar sebahagian daripada harga barangan tersebut.bayaran cengkeram tadi akan menjadi hibah atau sebagai pemberian percuma kepada penjual. ‡ Jika pembeli dapat menjelaskannya. ‡ Jika pembeli tidak dapat membayar baki bayarannya.barulah dikira sempurna harga barang tersebut dan sempurna sebagai miliknya.

.kerana ia adalah suatu perkara yang mengandungi unsur-unsur penipuan dan kezaliman.HUKUM JUAL BELI URBUN Mengikut konsep asal jual beli urbun adalah BATAL dan TIDAK SAH.

Ia berdasarkan hujah dan dalil tertentu.Mereka berpendapat haram kerana: ‡ Nabi sendiri melaran jual beli cara µurbun kerana termasuk dalam penipuan dan memakan harta orang lain dengan tidak halal.Imam Hanafi mengatakan ia adalah fasid.Ada lagi 2 sebab: a) Kerana dalam urusan ada syarat hibah b) Pemberian cengkeram secra tidak ikhlas dan terpaksa.Nabi telah mengharuskannya.jual µurbun adalah sah dan harus.andainya ia tidak disyaratkan semasa akad dan penjual meminta bayaran µurbun selepas akad adalah tidak mengapa ULAMA YANG MENGHARUSKANNYA ‡ Menurut pendapat Imam Ahmad. ‡ . ‡ Pengharaman bentuk ini juga kerana semasa akad diletakkan syarat.PENDAPAT ULAMA ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA ‡ Jumhur Ulama¶ mengatakan jual beli ini adalah haram. Antaranya ialah berdasarkan dalil hadith dimana telah diriwayat seorang sahabat iaitu Zaid Ibn Aslam yang telah bertanya Nabi tentang jual beli µUrbun.

PERSOALAN SEMASA SEWA BELI SIMPANAN DENGAN FAEDAH PINJAMAN DENGAN FAEDAH .

atau pinjaman tanpa faedah atau juga dikenali dengan pinjaman yang baik. ‡ Perkhidmatan ini memang berlaku dan dilaksanakan oleh Bank Islam Malaysia Sendirian Berhad dan YAPEIM (Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia) . ‡ Memberi pinjaman denga tidak mengambil apa-apa tambahan itu leboh dikenali dalam istilah ekonomi islam dengan Qard al-Hassan.PINJAMAN DENGAN FAEDAH ‡ Islam menggalakkan orang yang kaya atau sesiapa sahaja yang mempunyai lebihan harta supaya membantu mereka yang tidak berkemampuan untuk berusaha dan perlukan modal untuk urusan muamalat mereka.

menindas dan membawa kemudaratan kepada peminjam yang sudah tertekan dan terdesak. ‡ Pihak bank akan mengambil faedah dan keuntungan bagi pihaknya terlebih dahulu kemudain barulah dikira bayaran hutang ‡ Jumlah hutang akan meningkat apabila terlebih tempoh bayarannya walaupun sehari. ‡ Pinjaman yang dilaksankan oleh bank perdagangan sekarang ini merupakan salah satu daripada unsur riba¶ serta menzalimi. .PINJAMAN BANK ‡ Bank-bank perdagangan lain selain bank Islam mengamalkan pinjaman dengan faedah.

baik bagi pemberi dan pengusaha yang ingin mencari modal perusahaan mereka dan pemberi pinjam yang ingin mendapat keuntungan .HUKUM PINJAMAN DENGAN FAEDAH ‡ Pinjaman bentuk ini adalah HARAM DAN DOSA BESAR.

Imam Malik-haram pinjaman dgn faedah spt juga haramnya orang yg memberi hutang dan menerima hadiah daripada org yang berhutang dgn tujuan atau sebagai faedah dgn sebab diberikan hutang. Imam Hanafi-semua jenis pinjaman yang dikenakan faedah adalah haram.Pemberi hutang yg mengambil hadiah tersebut mestilah memulangkan balik hadiah itu kiranya dia ingin bertaubat sekiranya rosak dia perlu menggantikannya semula.Jumhur ulama¶ berpendapat pinjaman berasaskan faedah adalah haram.PENDAPAT ULAMA BERKAITAN PINJAMAN DENGAN FAEDAH ‡ Pinjaman berasaskan riba¶ adalah haram.Pendapat tersebut ialah: 1. 3.walaubagaimanapun segala pinjaman yang tidak bersyarat adalah tidak haram 2.Contohnya:seseorang yang meminjam RM10 000 untuk membeli kereta dan dibayar balik pinjaman dgn melebihi kadar yang dipinjam . Imam Syafi¶I dan Hanbali-pinjaman dgn faedah adalah haram.

SIMPANAN DENGAN FAEDAH ‡ Konsep yang sama dengan pinjaman yang dibayar faedah. ‡ Pengharaman tersebut juga dijelaskan oleh jumhur ulama¶ kerana ia merupakan salah satu daripada unsur riba¶ yang diharamkan dalam al-Quran. . ‡ Simpanan yang dibayar faedah adalah haram disisi Islam.

konsep simpanan wadi¶ah seperti yang diamalkan Bank Islam atau lebih dikenali sebagai akaun simpanan semasa dan akaun semasa. Antara lain kerana bank berurusan dengan pelanggan lain dengan mengenakan riba¶ terhadap peminjam dan memberi keuntungan dan faedah kepada penyimpan. .Simpanan tersbut dan lebihan atau tambahan daripada simpanan asal yang diberikan oleh bank kepada penyimpan adalah halal dan urusannya juga diharuskan di sisi Islam. ‡ Namun begitu.Oleh itu.HUKUM SIMPANAN DIBAYAR FAEDAH ‡ ‡ Simpanan di bank dan faedahnya walaupun sedikit adalah Haram.penyimpan dikira sebagai pemakan riba¶.

‡ Pemberian lebihan itu juga bukan atas dasar faedah atau bunga atau riba¶.tetapi sebagai suatu ihsan dan pemberiannya adalah atas dasar budi bicara pihak bank semata-mata. ‡ Pemberian lebih daripada kadar simpanan asal itu juga adalah atas dasar keuntungan bank yang menggunakan wang penyimpan sebagai modal dan perusahaannya dan bukan faedah .PERBEZAAN HARAMNYA FAEDAH BANK DAN HALALNYA TAMBAHAN BANK ISLAM ‡ Kerana kadar lebihan atau bayaran lebihan yang diberikan oleh Bank Islam kepada penyimpan tidak ditetapkan waktu akad.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->