SOAL-SOAL LATIHAN AGAMA ISLAM KELAS VI SD

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF a, b, c ATAU d PADA LEMBAR JAWABAN YANG MERUPAKAN JAWABAN PALING TEPAT! 1.

ٍ َ ْ ِ َ َ ِْ َ َ ‫ﺨﻠَق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﻋﻠَق‬
a. b. c. d.

Arti ayat di samping adalah ...

Yang mengajarkan denga n perantaraan kalam Dia mengajarkan manusia dengansesuatu yang tidak diketahui Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah

2. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi umat Islam dari bayi yang baru dilahirkan hingga tua renta berupa makanan pokok. Banyaknya zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah..... a. 2,5 liter c. 3,5 kg b. 3,5 liter d. 3,5 kg 3. Yang termasuk ayat 5 surat Al Alaq adalah ....

ِ ‫م اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺎ ﻝَم ﻴﻌﻠَم‬‫ﻋﻠ‬ ْ َْ ْ َ َ َ ْ َ َ ٍ َ ْ ِ َ َ ِْ َ َ b. ‫ﺨﻠَق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﻋﻠَق‬ a.
4. Kitab Taurat diturunakan kepada .... a. Nabi Isa as b. Nabi M usa as

d. ‫اﻗر رﺒك اﻷَﻜرم‬ ُ َ ْ ْ َ  َ ‫ْ َ ْأ‬
c. Nabi Daud as d. Nabi Muhammad saw

c. ‫آﻩُ اﺴﺘَﻐﻨﻰ‬ َ‫ﻨﺄ‬ َْ ْ ‫ر‬

5. Malaikat ...... bertugas memberikan dan menyampaikan rejeki / rizki kepada manusia. a. Izrail as c. Mikail as b. Isrofil as d. Ridwan as 6. Di bawah ini yang merupakan syarat sahnya solat adalah .... a. Membaca salam ke dua c. mengangkat tangan saat takbiratul ikhram b. suci dari hadas besar dan kecil d. berdiri tegak bagi yang mampu 7. Hal yang dapat membatalkan solat adalah .... a. menghadap kiblat b. satu kali bergerak

c. terbuka aurat d. membaca salam ke nanan dan ke kiri

8. Ibu yang menyusui nabi Muhammad saw semasa kecil adalh .... a. Aisyah c. Siti Khadijah b. Halimatus Sa’diyah d. Siti Fatimah 9. Tanda-tanda orang beriman adalah .... a. menyembah Allah b. mempercayai peramal

c. mempecayai dukun d. menyembah berhala

10. Nikmat yang besar kita peroleh dari Allah swt adalah ... a. Iman dan Islam c. Jasmani dan rohani b. akal dan pengetahuan d. tahta dan harta

11. Hukum menzalimi orang lain adalah ... a. makruh b . sunnah 12. Uswatun Khasanah artinya ... a. pemimpin yang baik b. pemimpin yang adil 13. Ayat ke 3 dari surat al fatihah adalah ....

c. mubah d. haram

c. teladan yang baik d. anugrah seluruh alam

a. ‫ﻪُ أَﺤد‬‫ﻗل ﻫو اﻝﻠ‬ ٌَ َُ ْ ُ c. ‫ﻝَم ﻴِد وﻝَم ﻴوﻝَد‬ ْ ُ ْ َ ْ ‫ْ َﻠ‬

c. ‫ﻤد‬ ‫ﻪُ اﻝ‬‫اﻝﻠ‬ َُ‫ﺼ‬ d. ‫ﻪُ ﻜﻔُواً أَﺤد‬‫وﻝَم ﻴﻜن ﻝ‬ ُ َُ ْ َ ٌَ

14. Nabi Adam as dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh menikmati apa saja yang ada di surga, kecuali buah khuldi. Suatu ketika Adam as dan Hawa diperdaya setan sehingga mereka makan buah terlareang itu.Adam as dan Hawa diusir oleh Allah swt dari surga. Dari cuplikan cerita singkat di atas mengandung pelajaran bagi kita yaitu ... a. setan memang mahluk yang selalu berhasil menjerumuskan umat manusia b. sebaiknya Adam dan Hawa tidak memakan buah Khuldi itu. c. Kerjakan semua perintah Allah swt dan jauhi larangan-Nya. d. Kita harus mencontoh perbuatan Nabi Adam as dan Hawa. 15. a.

....‫ﻓَﺼل ِرﺒك‬ َ  َ‫ ﻝ‬ َ ‫اﻨﺤر‬ َْ ْ
b.

Lanjutan dari ayat di samping adalah ....

c. d.

‫اﻷَﺒﺘَر‬ ُْْ

‫أَﻋطَﻴﻨﺎك‬ َ َْ ْ

‫ْﻝﻜوﺜَر‬ ‫َ ْ َا‬

16. Nabi yang mendapat cobaan dari Allah swt dan mampu menghadapinya dikelompokkan kedalam . ... a. irhas c. ulul azmi b . jihad d. qonaah 17. Nabi dan Rosul sama-sama sebagai utusan Allah swt. Yang menjadi perbedaannya ialah .... a. Rosul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan nabi tidak diwajibkan b. Rosul mempunyai umat sedangkan Nabi tidak mempunyai umat c. Nabi wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Rosul tidak wajib d. Nabi mempunyai umat sedangkan Rosul tidak 18. Reaksi Ismail ketika diberitahu oleh ayahnya Ibrahim as, bahwa ia akan disembelih yaitu .... a. menolak c. marah kepada ayahnya b. bersembunyi d. menerima dengan ikhlas 19. Nabi Irahim as mendapat cobaan dari Allah swt. Beliau mendapat perintah agar mengorbankan anak kesayangannya yaitu Ismail. Sikap Nabi Irahim as atas perintah Allah swt itu adalah .... a. menerimanya c. ragu-ragu b. menolaknya d. mengabaikan

20.

‫َة‬ ِ

‫ََ ا‬ َ

Arti lafal adzan di samping adalah .... c. Mari menuju kemenangan d. Salat lebih baik daripada tidur

a. Tiada Tuhan selain Allah b. Mari kita salat

21. Hari dimana dipertimbangkan semua amal baik dan burukmanusia kelak di yaumul akhir disebut ... a. Yaumum Mizan c. Yaumul jaza b. Yaumul hisab d. yaumul barzah 22. Kegiatan dakwah Nabi Isa as mendapat tantangan keras dari pendeta Yahudi dan para pembesar kerajaan. Mereka memusuhi Nabi Isa as. Kaum yang setia mengikuti ajaran Nabi Isa as yaitu .... a. Kaum Hawariyyun c. Kaum anshar b. Kaum Muhajirin d. Kaum Anshar 23. Lanjutan dari ayat

a.

ٍ َ ‫ﻋﻠَق‬

ِ ....‫ﺨﻠَق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن‬ ْ َ َ ِْ َ َ

adalah ...

َِ c. ‫ﺒِﺎْﻝﻘﻠَم‬ d. ‫ﻴﻌﻠَم‬ ْ َْ

b. ‫ﺨﻠَق‬ َ َ

24. Nabi Muhammad asw mendapatkan gelar Al amin yang artinya adalah.... a. teladan yang baik c. orang yang dapat dipercaya b. pemimpin yang adil d. anugrah seluruh alam 25. Contoh perbuatan tercela adalah .... a. jujur b. adil 26. Amal yang tidak putus pahalanya ialah .... a. harta benda b. istri cantik 27. Yang bukan sifat-sifat nabi Muhammad saw adalah ... a. amanah b. sidik 28. Yang tidak berhak mendapatkan zakat fitrah adalah.... a. fakir b. amil zakat

c. dipercaya d. khianat

c. amal jariyah d. suami soleh

c. fatonah d. khianat

c. miskin d. dermawan

29. Masa berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi disebut ... a. hari pembalasan c. hari kiamat b. hari tasyrik d. hari asyura 30. Gambar di sampi ng adalah contoh perbuatan ... a. b. c. d. membayar zakat bersedekah memberi modal kepada pengemis memberi hadiah

31.

ٍََ َ ‫ ﺳﻴَﺼﻠَﻰ ﻧَﺎراً ذات ﳍَﺐ‬Arti ayat 3 surat Al Lahab di samping ini ialah ... ْ َ
a. b. c. d. Tidak berguna lagi baginya harta benda, begitu juga amal usahanya. yang terikat lehernya dengan tali yang terpilin erat Beserta istrinya pembawa kayu bakar Kelak dia akan masuk api neraka yang bergejolak

32. Perebedaan adzan subuh dengan adzan salat lainnya adalah .. a. Adzan subuh dilaksanakan diwaktu subuh, adzan magrib dilaksanakan diwaktu magrib b. Adzan subuh ditambah dengan lafal “ assalatu khairum:minannauumi” c. Adzan selain subuh dilarang mengeraskan suara d. Adzan subuh tidak dengan lafal dua kalimat syahadat 33. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari , banyak sekali problem dan permasalahan yang kita hadapi. Orang pertama yang harus kita taati ketentuannya adalah ..... a. teman karib c. sustadz b. orang tua d. kyai

34. Lanjutan dari ayat ...

b. ‫َﺒﺎ ِﻴل‬ َ ‫أَ ﺒ‬

ِ ِْ a. ‫اﻝﻔﻴل‬

ِ َ ْ َ ََ َ َ ‫أَﻝَم ﺘَر ﻜ ْﻴف ﻓَﻌل رﺒك ﺒِﺄَﺼﺤﺎب‬ َ َ ْ

adalah .....

ٍ ‫ْﻠ‬ c. ‫ﺘَﻀِﻴل‬

ٍ ‫ِﺠ‬ d. ‫ﻴل‬ ‫ﺴ‬

35. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang adalah .... a. mengakhirkan waktu sahur c. makan dan minum tanpa sengaja b. buang air kecil dan besar d. muntah-muntah dengan sengaja 36. Beberapa sifat tercela di bawah ini, yang termasuk perilaku sifat dengki adalah .... a. suka merusak barang milik orang lain b. suka menghina orang lain c. suka menceritakan keburukan orang lain d. mengusir ayah angkatnya 37. Nabi Muhammad saw saat menikah dengan Siti Khadijah Beliau berusia...tahun a. 15 c. 25 b. 55 d. 45 38. Perbuatan yang mempercayai adanya kekuatan dari selain Allah swt , dan merupakan perbuatan dosa besar adalah disebut ... a. munafik c. irhas b. qanaah d. musyrik 39. Nabi yang mendapatkan mukjizat bisa bisa mengetahui bahasa binatang adalah Nabi .... a. Isa as c. Musa as b. Sulaiman as d. Adam as

40. Mukjizat yang diberikan oleh Allah swt kepada Nabi Ibrahim as adalah ... a. tidak mempan dibakar c. mengerti bahasa binat inatang b. tongkat menjadi ular d. membelah bulan menj dua enjadi nyi... 41. Surat Al Falaq ayat ke-3 berbunyi. a. b.

ِ َ  َ ُ ُ ُْ ‫ﻗل أَﻋوذ ﺒِرب اْﻝﻔﻠَق‬ ِ ‫وﻤن ﺸر ﻏﺎﺴق ِذا وﻗَب‬ َ َ َ‫ َ ٍ إ‬َ ِ َ

c.

ِ‫ْ ﻘ‬ d. ‫اﻝﻌ َد‬ ُ

‫ﻤن ﺸر ﻤﺎ ﺨﻠَق‬ َ َ َ َ ِ

ِ ِ  َ ِ ‫ﺎﺜَﺎت ﻓﻲ‬‫وﻤن ﺸر اﻝﻨﻔ‬ َ

suci 42. Nabi Daud as menerima kitab suc ... a. Taurat b. Zabur

c. Injil d. Al Qur’an

43. Bacaan dzikir setelah salat. Dianta antaranya dengan mengucapkanِ‫ﷲ‬ 33 kali, a.

ُ َ َ ِْ َ b. ُ ْ ُ ْ ‫َ ُ ا‬
44.

ِ ‫وا ْ َ ْ ُ ِ ﱠ‬ َ

َ‫. ُ ْ َ ن‬

33 kali dan ...33 kali. li da

c. ِ ِ ‫إِ ﱠ‬ d. ُ َ ْ َ‫ﷲُ أ‬

ُ ndak... ِ ِ َ َ ْ ‫ ) ِ ْ ِ ﷲِ( اَ ﱠ ُ ﱠ إِ ﱢ ْ أَ ُ ْ ذ ِ َ ِ َ ا ْ ُ ُ ِ وا‬Doa ini dibaca saat henda َ
a. keluar WC a. setelah wudlu c. masuk WC d. sebelum wudlu Salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat ses ilustrasi gambar di t sesuai Samping adalah .... ari a. Minuman keras menjadi minuman sehari-hari b. orang di kedai banyak yang kehausan c. Toko mulai tutup kedai semakin maju d. Pesta yang menyenangkan dan membawa baro barokah

45.

mendengar seseorang yang menyampaikan berita tentang Nabi Muhammad ta te 46. Sikap Abu Bakar Sidik setelah men saw Isra’ Mikraj yaitu .... a. Memungkiri berita yang tidak masuk akal itu dak b. meminta pertanggungjawaban Nabi Muhammad saw ban c. kembali ke agama semula d. membenarkan berita itu bila be la bersumber dari ucapan Nabi merupakan kepentingan bagi 47. Puasa merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Puasa juga mer manusia itu sendiri karena dengan puasa banyak hikmah yang terkandung di dalam ngan alamnya. Satu diantara hikmah berpuasa adalah .... uk orang yang berbuka a. Memberikan makan untuk o b. Membuat jasmani dan rohan menjadi sehat dan kuat ohani c. Membuat kita kehilangan ke n keseimbangan d. Menahan diri dari segala yan membatalkan puasa yang

48. Keadaan kita seperti sekarang ini adalah merukpakan takdir (qadar) dari Allah swt tetapi sebagai mahluk yang dikaruniai akal dan pikiran oleh-Nya. Maka kita .... a. Harus menolak keadaan seperti ini b. Pasrah kepada keadaan nasib saat ini c. Selalu berikhtiar kepada keadaan yang lebih baik lagi d. Menerima nasib apa adanya 49. Malaikat yang bertugas menjaga pintu syurga ialah Malaikat ..... a. Ridwan c. Malik b . Rakib d. Atid 50. Yang bukan merupakan amalan utama di bulan Ramadhan adalah.... a. tilawatil Al Qur’an c. i’tikap di mesjid b. mengeluarkan sadaqah d. menunda waktu berbuka puasa

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.