Sejarah Pendidikan Islam - Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 POLA

PENDIDIKAN ISLAM PRIODE RASULULLAH (MEKAH DAN MADINAH) DAN POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA PRIODE KHULAFAURRASYIDIN
Diajukan Sebagai Tugas Mata Kuliah “Sejarah Pendidikan Islam”

Dosen : Bapak Prof. Dr. H. Samsul Nizar. M.Ag
O L E H

1. SYAHRI 2. SURATIN 3. RUKAMAH

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BENGKALIS-RIAU 2011
www.kosmaext2010.com
disusun oleh Syahri, Suratin dan Rukamah

Sejarah Pendidikan Islam - Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011
KATA PENGANTAR Al-Khamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang telah memudahkan segala urusan hambanya, sehingga selesailah makalah kami ini yang berjudul : “Pola Pendidikan Islam Priode Rasulullah (Mekah dan Madinah) dan Pola Pendidikan Islam Pada Priode Khulafaurrasyidin”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjunan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Makalah ini dibuat untuk diajukan sebagai tugas kelompok yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk dipresentasikan pada mata kuliah “Sejarah Pendidikan Islam” Kami menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk penyempurnaan makalah ini dimasa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan Allah SWT meridhoinya kepada Bapak Prof. Dr. H. Samsul Nizar. M.Ag, yang telah banyak membantu kami sehingga makalah ini dapat kami selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya, Amin….

Bengkalis, April 2011 Kelompok I

www.kosmaext2010.com
disusun oleh Syahri, Suratin dan Rukamah

............................................. 2 1.... 4 2.................................. 11 BAB III PENUTUP ....................................... 1 1........................................................................... Pola Pendidikan Islam Masa Rasulullah ....................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ........... 2 1.5 Kegunan Pembahasan ......................Sejarah Pendidikan Islam ....... Ruang Lingkup Ajaran Islam ................................2 Pembatasan Masalah ...........................................................................................3 Tujuan Pembahasan ............................ Suratin dan Rukamah ..........1 Latar Belakang .....................kosmaext2010.................................................................................................... 4 1........ 5 3................................................... 17 DAFTAR KEPUSTAKAAN www................ i DAFTAR ISI ......Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................... 2 1....................................... Pola Pendidikan Islam Masa Khulafaurrasyidin ......4 Tujuan Pembahasan ............ 3 BAB II PEMBAHASAN .................... 1 1...............com disusun oleh Syahri........................................................................................

com disusun oleh Syahri. yaitu mengambil mana-mana yang baik dan membuang manamana yang buruk. dapat kita ketahui sebab kemajuan islam. Dengan mengetahui sejarah pendidikan islam. bertambah mundur sehingga pendidikan itu hanya mementingkan kulit dan abu islam saja.Sejarah Pendidikan Islam . www. Apabila kita ketahui dalam sejarah sebab-sebab kemajuan islam. Mudah-mudahan dengan mempelajari sejarah pendidikan islam itu. Karena salah cara didikan dan ajarannya.kosmaext2010.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 BAB I PENDAHULUAN 1. lemah jasmani dan rohani sampai dijajah oleh bangsa barat. bukan semata-mata untuk menghafal tanggal. Dengan mempelajari sejarah pendidikan islam. Kita dapat membuat sejarah yang gilang gemilang dalam pendidikan yang kita usahakan untuk anak-anak dan pemuda-pemuda kita. dapatlah kita ketahui sebab terang benderangnya didikan dan ajaran islam dan sebab gelap gulitanya. Demikianlah faedah mempelajari sejarah pendidikan islam. Akhirnya umat islam lemah. tentunya kita usahakan sebab-sebab kemajuan itu. Suratin dan Rukamah . tahun. dan pendidikan islam turut tercemar dan terjajah pula. Tetapi kemudian pendidikan islam. Sedangkan inti dan api islam tidakdipentingkan sama sekali. Dengan mempelajari sejarah pendidikan islam. dan abad suatu kejadian dalam sejarah. dan apabila kita ketahui sebab-sebab kemunduran itu. Demikianlah halnya pendidikan dan pengajaran islam dizaman keemasan dalam sejarah pendidikan islam.1 Latar Belakang Mempelajari sejarah pendidikan islam umat penting terutama bagi pelajarpelajar agama dan pemimpin-pemimpin islam. kita dapat mengambil faedah. Ulama islam dahulu telah melaksanakan pendidikan yang gilang gemilang dari mereka telah mempelajari dan mengembangkan berbagi macam ilmu pengetahuan.

www.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 1. maka perlu adanya pemahaman tetang sejarah pendidikan islam yang dirumuskan sebagai berikut : 1. batasan masalah kelompok kami seputar pola pendidikan islam pada masa Rasulullah (mekah dan madinah) dan pola pendidikan islam pada masa khulafaur rosyidin.4 Tujuan Pembatasan Tujuan dari diadakannya pembahasan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui perkembangan pendidikan islam pada masa khulafaur rasyidin. 1.kosmaext2010. Suratin dan Rukamah . Untuk mengetahui secara jelas masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam dari masa ke masa. maka perlu kiranya kami membatasi masalah yang akan kami sampaikan nantinya. Untuk mengetahui letak kunci keberhasilan pendidikan islam pada masa Rasulullah SAW 3.Sejarah Pendidikan Islam .2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah Dikarenakan luasnya bahasan mengenai sejarah pendidikan islam ini. Mengetahui pola pendidikan islam priode Mekah dan Madinah 4. Mengetahui pola pendidikan islam pada masa khulafaur rasyidin 1. Mengetahui pola pendidikan islam pada masa Rasulullah 3. 2.3 Rumusan Masalah Seperti yang telah kami paparkan diatas. secara garis besar. Mengetahui ruang lingkup ajaran islam 2.com disusun oleh Syahri.

b. Suratin dan Rukamah .Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 1. Dengan adanya pembahasan ini tentunya demi semua akan semakin memperkaya ilmu pengetahuan kami khususnya tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam dan pola pendidikannya dari masa Rasuullah SAW sampai pada masa khulafaur rasyidin. www.com disusun oleh Syahri. Bagi kami pembahasan ini merupakan wahana latihan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan karya tulis ilmiah.Sejarah Pendidikan Islam .kosmaext2010.5 Kegunaan pembahasan Kegunaan dari pembahasan ini adalah : a.

syariah. Syariah 3. Norma-norma atau aturan tersebut secara garis besarnya terhimpun dalam tiga hal pokok.com disusun oleh Syahri. Untuk mengantarkannya kepintu gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. kesempurnaan itu meliputi segi-segi fudemental tentang berbagai aspek kehidupan manusia berupa hukuman dan norma. maka ia akan kuat dan sebaiknya bila diberikan kering. Suratin dan Rukamah . 107 www. Artinya kuat atau lemahnya akidah akan bergantung pada perlakuan yang datang kepadanya. 1998) h. Semua unsur yang termasuk dalam ruang lingkup ajaran islam tersebut tidaklah berdiri sendiri. Akidah merupakan suatu keyakinan yang mendorong seseorang muslim untuk melaksanakan syariah. Akidah 2. Apabila akidah dibina dengan baik. tetapi menjadi satu pembentuk keperibadian yang utuh pada diri seorang muslim. Antara akidah. maka dengan sendirinya akidah tidak dapat menopang keislaman seseorang. Pustaka Setia. Akidah yang mempunyai mempunyai sumber yang asasi dari Al-Qur’an merupakan sesuatu yang bersifat teoritis. dan akhlak masing-masing saling berkaitan. kemudian tuntutan pertama kalinya adalah 1 Ali Anwar Yusuf. Studi Agama Islam (Jakarta. Akhlak Ketiga pokok tersebut sekaligus sebagai ruang lingkup dalam ajaran islam.Sejarah Pendidikan Islam . Akidah sebagai unsur keyakinan mempunyai sifat dinamis.kosmaext2010. Ruang Lingkup Ajaran Islam Allah saw mewahyukan agama islam kepada Nabi Muhammad SAW dalam nilai kesempurnaan tertinggi.1 yaitu : 1. ajaran-ajaran islam bersifat internal dan universal sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan-nya. Oleh sebab itu.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 BAB II PEMBAHASAN 1.

Pola Pendidikan Islam Pada Masa Rasulullah SAW 1.4 Mula-. Mengingat kondisi sosial politik yang belum stabil. Pola ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun.kosmaext2010. 2008) h 66 www. Jadilah ia laksana pohon besar yang rimbun. Khadijah R. berteduk. Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta.A. Zubair bin Awam. Kemudian sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq secara berangsurangsur ajakan tersebut disampaikan secara meluas tetapi masih terbatas dikalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja.3 Pola pendidikan yang dilakukan adalah secara sirri (sembunyi-sembunyi). berlindung dan berkeluh kesah.com disusun oleh Syahri. Kemudian diangkat menjadi anak angkatnya). 2 3 Ibid.ula Rasulullah SAW mendidik istri tercintanya. Muhammad Mkhluk Paling Mulia (Yogyakarta. tetapi Rasulullah SAW beristirahat. Dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. 1989) h 5 4 Fauzi Ibrahin. Citra Risalah. h 108 Mahmud Yunus. Seperti Usman bin Affan.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 segala sesuatu yang dipercayai dengan suatu keimanan. tidak boleh dicampuri keragu-raguan dan dipengaruhi oleh prasangka. Fase Mekah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama digua hira’ di mekkah pada tahun 610 M Al-Qur’an surat 96 ayat 5. Suratin dan Rukamah . 2 Adapun hakikat aqidah diterangkan oleh rasulullah saw sebagaimana sabdanya : Artinya : “Iman adalah engkau percaya (memberikan dan mengakui) kepada Allah dan malaikatnya dan dengan rasul-rasulnya dan engkau percaya dengan hari berbangkit” 2. Hidakarya Agung.Sejarah Pendidikan Islam . sehingga ia menjadi orang pertama yang mendapat hidayah dari Allah masuk agama islam dari golongan permpuan. PT.

Fatimah binti Khattab. Pendidikan akhlak dan budi pekerti. Pendidikan akliyah dan ilmiyah.Sejarah Pendidikan Islam . Sejarah Pendidikan islam Mahmud Yunus. Pendidikan keagamaan. beliau mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul dibukit shafa. menyerukan agar berhati-hati terhadap azab Allah yang keras dihari kiamat. Sebagai lembaga pendidikan dan pusat kegiatan pendidikan islam yang pertama pada era awal ini adalah rumah Arqam bin Arqam. yaitu dipendidikan hendaklah suka memberi / mengajar tenpa mengharapkan balasan dari orang yang menerima pemberian itu. hingga kemudian turun perintah dari dzat yang maha mengetahui rahasia dan segala perkara yang amat tersembunyi agar Muhammad melakukan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Seruan tersebut dijawab oleh Abu Lahab. sedangkan mereka dahulu belum mengetahuinya.kosmaext2010. b. Ketika wahyu tersebut turun. Abdurrahman bin Auf. melainkan karena Allah semata-mata. Karena Tuhan itu Maha Besar dan Maha Pemurah. Thalhah bin Ubidillah. Jangan dipersekutukan dengan nama berhala. Alam akan mengajarkamn demikian itu kepada orang-orang yang mau menyelidiki dan membahasnya. Abu Ubaidillah bin Jahrah. Mereka semua tahap awal ini disebut assabiqunal awwalun. yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata-mata. artinya orang-orang yang mula-mula masuk islam. Arqam bin Arqam. Suratin dan Rukamah .com disusun oleh Syahri. Said bin Zaid dan beberapa orang lainnya. Dari kedua wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah SAW itu terdapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan dalam islam terdiri dari empat macam :6 a. c. 5 6 Samsul Nizar. Bagi orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan Muhammad sebagai utusannya.? Saat itu turun wahyu menjelaskan perihal Abu Lahab dan istrinya. yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta.5 Pola pendidikan secara rahasia ini berlangsung selama kurang lebih tiga tahun. h 6 www. celakalah kamu Muhammad! Untuk inikah kamu mengumpulkan kami.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 Sa’ad bin Abi Wagos.

Kebiasan menyembah berhala. Suratin dan Rukamah . memperhatikan memikirkan kekuasaan dan kebesaran Allah dan diri manusia sendiri. Materi ini lebih difokuskan untuk menurunkan ajaran agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. h 34 www. yaitu :7 Pertama. Materi ini dapat dirinci kepada : 1. bersih pakaian.com disusun oleh Syahri. Disinilah letaknya fungsi hadits sebagai penjelasan Al-Qur’an. digantikan dengan membaca Al-Qur’an sebagai bacaan yang indang tinggi nilai sastranya. yang telah diselewengkan oleh masyarakat Jahiliah. Kedua. Materi menghafal ayat-ayat Al-Qur’an 3. materi pengajaran Al-Qur’an.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 d. Rasul langsung menjadi contoh bagi umatnya. Materi Pendidikan Islam. 7 Samsul Nizar.Sejarah Pendidikan Islam . materi pendidikan tauhid. Kemudian beliau mengajarkan cara bagaimana mengaplikasikan pengertian tauhid tersebut dalam kehiduapan sehari-hari. Materi baca tulis Al-Qur’an.kosmaext2010. Hasilnya. bersih badan dan bersih tempat kedamaian. A. digantikan dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim. Rasulullah mengajak umatnya untuk membaca. Pendidikan jasmani (kesehatan) yaitu mementingkan kebersihan. kebiasaan masyarakat arab yang memulai perbuatan atas nama berhala. dengan materi ini diharapkan agar kebiasaan orang arab yang sering membaca syair-syair indah. tujuan materi ini adalah untuk meluruskan pola piker umat islam yang dipengaruhi oleh pola piker jahiliah. Materi pemahaman Al-Qur’an. Materi pendidikan islam para fase mekkah dapat dibagi menjadi dua bagian. digantikan dengan mengagungkan dan menyebah Allah SAW. 2.

2. Metode Pendidikan Islam Metode pendidikan yang dilakukan rasulullah dalam membidik sahabtanya antara lain : 1. kejadian dan peristiwa yang dialami umat islam pada saat itu. D. Metode ceramah. 5.kosmaext2010. Metode pembiasaan. Misalnya orang mukmin itu diumpamakan satu tubuh apabila sakit salah satu anggota tubuh maka anggota yang lain akan turut merasakannya. Bekas rumah itu masih dikenal sampai sekarang di mekkah.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 B. h 6 www. Metode diskusi atau Tanya jawab 4. Disanalah Nabi menerima tamu dan orang-orang yang hendak masuk islam atau menanyakan hal-hal yang bersangkutan dengan agama islam. Metode pengumpulan. Lambaga Pendidikan Islam Setelah pemeluk islam mulai banyak. Disanalah Nabi mnembacakan wahyu-wahyu Al-Qur’an kepada pengikutpengikutnya. Metode dialog 3. Rumah Al-Arqam itulah tempat pendidikan islam yang pertama dalam sejarah pendidikan islam. Metode hafalan C. Suratin dan Rukamah . Kurikulum Pendidikan Islam Kurikulum pendidikan islam pada periode Rasulullah SAW baik di mekkah maupun di madinah adalah Al-Qur’an yang Allah wahyukan sesuai dengan kondisi dan situasi. menyampaikan wahyu yang baru diterimanya dan memberikan penjelasan-penjelasan serta keterangan-keterangannya.com disusun oleh Syahri. lalu Nabi menyediakan rumah Al-Arwam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabat dan pengikutpengikutnya. 8 8 Mahmud Yunus. Metode kisah. misalnya kisah beliau dalam perjalanan isra’ dan mi’raj.Sejarah Pendidikan Islam . 6. Mislanya pembiasaan kaum muslimin untuk sholawat berjamaah 7.

Membacakan ayat-ayat Al-Qur’an dan memberikan pendidikan dan pengjaran islam. Tentang Keimanan Tentang keimanan diperkuat dan pertebal dengan keterangan-keterangan yang dibacakan oleh Nabi dari ayat-ayat Al-Qur’an. 16 www. disalah satu penjuru masjid disediakan untuk tempat tinggal orang-orang miskin yang tiada mempunyai rumah. Setelah selesai pembangunan itu. Pada masa Nabi SAW di madinah diturunkan Al-Qur’an sebanyak 22 surat yaitu kira 1/3 (sepertiga) Al-Qur’an. h. ialah memperkuat persatuan kaum muslimin dan mengikis habis-habisan sisa-sisa permusuhan dan persukuan.Sejarah Pendidikan Islam . Iman kepada rasul / nabi-nabi 4. A. Pendidikan partama yang dilakukan oleh Nabi. Pendidikan Agama a. dimadinah ditetapkan keimanan itu terdiri dari enam perkara : 1. Iman kepada Allah 2. serta sabda beliau sendiri. maka dimasjid itulah Nabi mendirikan sholat berjamaah. Iman kepada kitab-kitab Allah 9 Ibid.kosmaext2010. Suratin dan Rukamah . Pendidikan Dan Pengajaran Islam Yang Diberikan Nabi Masa Di Madinah Kurang lebih 10 tahun lemanya daritahun 1-11 H. atau dari tahun 622-632 M. usaha Nabi yang pertama ialah mendirikan masjid disimpang masjid didirikan rumah tempat tinggal Nabi. Masa di mekah diantarnya adalah :9 I. Diantara pendidikan dan pengajaran islam yang diberikan Nabi SAW.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 2. Iman kepada malaikat 3. Fase Madinah Setelah Nabi serta sahabat-sahabatnya (muhajirin) hijrah ke madinah.com disusun oleh Syahri.

com disusun oleh Syahri. Zakat. Senbahyang. Pendidikan Akhlak Kependidikan akhlak yang telah diberikan dimekkah diperkuat dan diperinci di madinah. Tentang Ibadah 1. 4. mandi. Iman kepada hari akhir 6. adab berbicara. seperti hukum perkawinan dan hukum warisan www. adab bergaul dalam masyarakat dan lain-lain. adab bertetangga. Hal yang berhubungan dengan rumah tangga yang dinamakan hal-hal perseorangan. IV. seperti wudhu. Puasa.Sejarah Pendidikan Islam . puasa. Suratin dan Rukamah . Syariat Yang Berhubungan Dengan Masyarakat Syari yang berhubungan dengan masyarakat ada empat macam : 1. haji. Begitu juga disyariatkan sembahyang takut (khauf) yang dilakukan dalam peperangan dan sholat hari raya (idul fitri dan idul adha) serta sholat-sholat sunah yang lain.kosmaext2010. iman kepaa qodo dan qadar Allah swt b. Pendidikan Kesehatan (Jasmani) Sesungguhnya dalamamal ibadah. III. selain sembahyang lima waktu yang telah disyariatkan dimekkah. puasa disyariatkan dimadinah pada tahun 2 H. 2. II. (632M) yaitu puasa bulan Ramadan 3. dimadinah diperlukan sholah jum’at sebagai ganti sholat dzuhur pada hari jum’at.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 5. Haji. haji disyariatkan pada tahun 6 H. dalam Al-Qur’an tidak diperincikan soal zakat hanya nabilh yang menerangkan perinciannya. terselip pendidikan kesehatan (jasmani) secara amliyah (praktek). sholat. seperti adab masuk rumah orang.

Ta’zir yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana 4. Berangkat dari pengertian-pengertian diatas maka dapatlah kita mengambil pengertian. seperti hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata. (Jakarta.kosmaext2010. 10 Adapun yang dimaksud dari kata “khulafaurrasyidin” disini adalah “para pemimpin pengganti rasulullah dalam urusan kehidupan kaum muslimin yang sangat adil dan bijaksana.com disusun oleh Syahri. h 281 www. Ali Bin Abi Thalib 10 Hafizh Dasuki. Hal-hal yang berhubungan dengan Qisas.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 2. sedangkan kata “Ar-Rasyidin” merupakan bentuk jamak dari kata “Rosyada” yang mengandung pengertian : lurus. 3. Pengertian Khulafaur Rasyidin Khulafaur rasyidin adalah pecahan dari kata “khulafa” dan “Ar-Rasyidin” kata “Khulafa” merupakan bentuk jamak dari kata “Khulafah” kata ini dalam bahasa arab mengandung pengertian cerdik.Sejarah Pendidikan Islam . Umar Bin Khattab 3. bahwa pengertian khulafaur rasyidin adalah “Pengertian yang cerdik dan benar serta senantiasa mendapat petunjuk”. direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. benar dan mendapat petunjuk. Para pemimpin yang dimaksud dengan khulafaurrasyidin terdiri dari empat orang sahabat Rasulullah yang sangat terkenal yaitu : 1. Utsman Bin Affan 4. Abu Bakar Shiddiq 2. Sejarah Kebudayan Islam. Pola Pendidikan Pada Masa Khulafaur Rasyidin A. 1997. dan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berjalan pada jalur yang benar serta senantiasa mendapat hidayah dari Allah SWT. Hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan pemerintah. pandai dan mengganti. Hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan manusia sesama manusia. 3. pandai dan cantik. Suratin dan Rukamah .

yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan membaca dan memahami Al-Qur’an. Sebab munculnya adalah karena adanya beberapa dialog bahasa dalam membaca dan memahaminya dan dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca dan memahaminya.com disusun oleh Syahri. Ilmu qiro’at. Abdullah bin Abbas. Suratin dan Rukamah . Ilmu pendidikan klasik islam dibedakan menjadi dua macam yaitu : ulumulNaqliyah (ilmu yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits) atau disebut ilmu syariat dan ulumul-aqliyah (ilmu yang bersumber dari akal) pada masa priode khalifaur rasyidin sebagai awal priode dari sesudah wafatnya rasulullah masih didominasi oleh pengembangan ilmu-ilmu naqliyah. Aneka Ilmu. maka pada waktu itu pada sahabat dalam memutuskan masalah tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber utama. 3. untuk memahami Al-Qur’an tidak bisa lepas dari pemahaman terhadap hadits.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 B.11 Ilmu yang lahir pada priode khulfaur rasyidin antara lain sebagai berikut : 1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Masa Khulafaur Rasyidin Pertumbuhan ilmu pengetahuan masa khulafaurrasyidin erat kaitannya dengan perluasan daerah islam. berangkat ketempat-tempat pemukiman baru dan kota-kota lainnya untuk mengajarkan agama islam kepada penduduk setempat. Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Ka’ab. 2007) h.Sejarah Pendidikan Islam . 11 Asy’ari. Ilmu hadits. yaitu ilmu yang memahami ayat-ayat Al-Qur’an diantara sahabat yang mempelajari ilmu tafsir sesuai dengan apa yang diterima dari Rasulullah adalah : Ali bin Abi Thalib. Tafsir Al-Qur’an. Oleh karena itu diperlukan standarisasi bacaan dengan kaidahkaidah tersendiri. Pendidikan Agama Islam 2 (Semarang.kosmaext2010. para sahabat yang utama baik dalam kedudukannya sebagai pejabat maupun suka rela. Ilmu ini muncul pada masa khalifah Usman bin Affan. 2. Pada masa permulaan islam. Apalagi pada masa itu Al-Qur’an belum ada syakal sehingga menimbulkan kesulitan dalam membacanya. 153 www.

8. Masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq (632-634) Setelah nabi wafat. sehingga syair dan sastra kurang berkembang b. ilmu ini berkembang dibasrah dan kufah. Masa Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 1. h 44 13 www. Suratin dan Rukamah . Zaid bin Tsabit (madinah). Ilmu fikih.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 4. Ilmu Arsitektur. Dimulai dari masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sastra mengalami stagnasi keluar pengertian yang lebih kepada bahasa AlQur’an.kosmaext2010.com disusun oleh Syahri. Arsitektur dalam islam dimulai tumbuhnya dari masjid. 154 Ibid. 6. 12 5. ilmu ini berkembang seiring dengan semakin luasnya wilayah. Abdullah bin Abb (mekah) Abdullah bin Masud (kufah) Anas bin Malik (basrah) Muaz bin Jabal (Syira) dan Abudllah bin Amr’ bin Ash (Mesir) 7. para sahabat yang menguasai ilmu tersebut antara lain Umar bin Khattab. sebagai pemimpin umat islam adalah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. 14 12 Ibid. Ilmu Nahwu. Islam pada masa itu. h. karena dalam berdakwah diperlukan bahasa yang indah. Al-Qur’an sebagai sumber inspirasi untuk kegiatan sastra. 13 C. 145 14 Samsul Nizar. Al-Qur’an pada masa khulafaurrasyidin ditulis dengan menggunakan khat kufi dan Irak. Pelopor pertama dalam bidang ini adalah Ali bin Abi Thalib. ada dua pendapat tentang perkembangan sastra pada masa khulafaurrasyidin. Khat Al-Qur’an yaitu ilmu yang berkaitan dengan penulisan Al-Qur’an dan penyebarannya. h.Sejarah Pendidikan Islam . yaitu : a. karena di kota ini bermukim beberapa kabilah arab dan juga orang persia yang berdialog dengan beberapa bahasa. Ilmu sastra.

Mereka ini mengakui dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Saw. h 285 www.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 Di awal pemerintahnya muncul tiga golongan pertama adalah golongan yang keluar dari islam. Menaklukan Persia 4. Menaklukan Damaskus 2. Melakkan beberapa negara kedalam islam. Kemudian golongan ketiga adalah orang yang salah dalam memahami Al-Qur’an. (Murtad) golongan kedua golongan yang tidak puas terhadap islam. al-aswad al ansi dari yaman dan thulaihah bin khawalid dari bani asad. Membebaskan Baitul Maqdis 3. Usaha-usaha perjuangan khalifah Umar pada masa pemerintahannya adalah : a.kosmaext2010.Sejarah Pendidikan Islam . Memperbaikai struktur dan lembaga negera b.com disusun oleh Syahri. Pendidikan kesehatan 2. Sehingga keadaan bangsa arab tenang kembali dan suasana menjadi damai kembali. diantaranya : 1. Suratin dan Rukamah . Maka muncul musailamah Al-kazzabdi yamah. Membentuk lembaga kepentingan masyarakat c. Pendidikan keimanan b. Pendidikan akhlak c. Menaklukan mesir 15 Hafizh Dasuki. sejak dari bani tamim. Masa Umar bin Khattab (634-644M) Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya khalifah Abu Bakar Siddiq. 15 dari segi pendidikan pada masa ini masih menekankan beda bidang : a. dan golongan-golongan ini dapat tiumpas oleh khalifah abu bakar siddiq.

com disusun oleh Syahri. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M) Ali adalah khalifah yang keempat setelah Usman bin Affan. h 49 18 Ibid. kegiatan pendidikan islam mendapat sambutan dan gangguan. 17 4. Dengan tidak stabilnya pemerintahan dan kericuhan politik pada masa pemerintahan Ali. h 292 Samsul Nizar. kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan penidikan didaerah-daerah. 18 16 17 Ibid.16 3. sebab selama umar memerintah Negara berada dalam keadaan stabil dan aman. perang ini terkenal dengan istilah perang Jamal. hanya sedikit mengalami perubahan yang mewarnai pendidikan islam. Pada masa kalifah Usman bin Affan. pelaksanaan pendidikan islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 Sementara dibidang pendidikan pada masa ini pelaksanaannya sudah semakin lebiuh maju. Pada masa pemerintahannya sudah duguncang peperangan dengan aisyah (istri nabi) beserta Talhah dan Abdullah bin zubair karena kesalah pahaman dalam menyikapi pembunuhan terhadap Usman bin Affan.kosmaext2010. Sementera Muawiyah selaku gubernur di Damaskus memberontak untuk menggulingkan kekuasaannya. Pada saat itu Ali tidak sempat lagi memikirikan masalah pendidikan karena semua tertumpu pada maslah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat islam. Suratin dan Rukamah .Sejarah Pendidikan Islam . Masa Khalifah Utsman Bin Affan (644-656 M) Usman diangkat menjadi khalifah hasil dari pemilihan panitia enam yang ditunjuk oleh khalifah Umar bin Khattab menjelang beliau wafat. Dimana para sahabat yang berpengaruh diberi kelonggaran untuk keluar dan menetap didaerah-daerah yang mereka sukai. h 50 www. Perang ini dikenal dengan perang Siffin.

2. Mesir. Setelah syam menjadi bagian negera islam maka khalifah umar mengirim Muaz bin Jabal. 3. h. ketiga sahabat ini mengajar disyam pada tempat yang berbeda. Damsyik (syam). guru pertama adalah Muaz bin Jabal yang mengajarkan Al-Qur’an dan fikih. sahabat yang pertama kali mendirikan madrasah dan menjadi guru dimesir adalah Abdullah bin Amru bin Ash ia adalah seorang ahli hadits. Pusat-Pusat Pendidikan Pada Masa Khulafaur Rasyidin 1. sahabat yang termasyhur diantaranya : Abu Musa Al Asy’ary dia adalah ahli fiqih dan Al-Qur’an. Abu Darda’ di Damsyik. Muaz bin Jabal di Palestina dan Ubaidah di Hims. 6. 5. sahabat-sahabat yang terkenal diantaranya : Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Masud. Suratin dan Rukamah . 4. Basrah. Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya.19 19 Ibid. 51 www.Sejarah Pendidikan Islam . Ubaidah dan abu darda.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 D. hadits dan fiqih. Kufah.com disusun oleh Syahri. Abdulah bin Masud adalah ahli Tafsir. Mekkah. Madinah. sahabat yang terkenal diantaranya : Abu Bakar. Usman bin Affan.kosmaext2010.

Pendidikan syariat yang berhubungan dengan masyarakat Kurikulum yang digunakan adalah Al-Qur’an yang dijelaskan oleh hadits Nabi Muhammad SAW. Fase Mekkah dan Madinah memiliki persamaan dan perbedaan.kosmaext2010. Fase Mekkah ada dua lembaga pendidik yaitu ramai. Pendidikan pada masa khulafaurrasyidin tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah SAW. karena pada masa ini pemerintah selalu dilanda konflik yang berujung pada kekacauan. Pendidikan akhlak 4. Dari masa khalifah Abu Bakar sampai khalifah Usman pendidikan berangsurangsur mengalami kemajuan hanya saja pada masa pemerintah khalifah Ali bin Abi Thalib pendidikan kurang mendapat perhatian. 1. Arqam dan Kuttab. Suratin dan Rukamah . Pendidikan kesehatan 5.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 BAB III PENUTUP Pola pendidikan islam priode Rasulullah SAW.Sejarah Pendidikan Islam . Materi tauhid 2. www. Sedangkan di madinah lembaga pedidikan dirumah para sahabat dan masjid.com disusun oleh Syahri. Materi pengajaran Al-Qur’an 3.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. Muhammad Makhluk Paling Mulia. 5 Jakarta. Ali Anwar Yusuf. Hidakarya Agung. Semarang.Sejarah Pendidikan Islam . 1997. Pendidikan Agama Islam 2. Asy’ari. Kencana. PT. Suratin dan Rukamah . cet.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 DAFTAR KEPUSTAKAAN Samsul Nizar. Sejarah Pendidikan Islam. 2008. Studi Agama Islam. Sejarah Pendidikan Islam.com disusun oleh Syahri. Fauzi Ibrahim.kosmaext2010. 1998. 1989 Hafizh Dasuki. 3 Jakarta. 2007 www. Citra Risalah. Yogyakarta. Aneka Ilmu. Pustaka Setia. 2009 Mahmud Yunus. Sejarah Kebudayaan Islam Jakarta. cet. Jakarta.