P. 1
sejarahpendidikanislam

sejarahpendidikanislam

|Views: 284|Likes:
Published by Zainudin Udin

More info:

Published by: Zainudin Udin on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

Sejarah Pendidikan Islam - Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 POLA

PENDIDIKAN ISLAM PRIODE RASULULLAH (MEKAH DAN MADINAH) DAN POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA PRIODE KHULAFAURRASYIDIN
Diajukan Sebagai Tugas Mata Kuliah “Sejarah Pendidikan Islam”

Dosen : Bapak Prof. Dr. H. Samsul Nizar. M.Ag
O L E H

1. SYAHRI 2. SURATIN 3. RUKAMAH

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BENGKALIS-RIAU 2011
www.kosmaext2010.com
disusun oleh Syahri, Suratin dan Rukamah

Sejarah Pendidikan Islam - Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011
KATA PENGANTAR Al-Khamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang telah memudahkan segala urusan hambanya, sehingga selesailah makalah kami ini yang berjudul : “Pola Pendidikan Islam Priode Rasulullah (Mekah dan Madinah) dan Pola Pendidikan Islam Pada Priode Khulafaurrasyidin”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjunan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Makalah ini dibuat untuk diajukan sebagai tugas kelompok yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk dipresentasikan pada mata kuliah “Sejarah Pendidikan Islam” Kami menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk penyempurnaan makalah ini dimasa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan Allah SWT meridhoinya kepada Bapak Prof. Dr. H. Samsul Nizar. M.Ag, yang telah banyak membantu kami sehingga makalah ini dapat kami selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya, Amin….

Bengkalis, April 2011 Kelompok I

www.kosmaext2010.com
disusun oleh Syahri, Suratin dan Rukamah

..................................... Pola Pendidikan Islam Masa Khulafaurrasyidin ......................................................................... 4 1.......com disusun oleh Syahri............................. 2 1............................................ Pola Pendidikan Islam Masa Rasulullah .....................................Sejarah Pendidikan Islam .................................... 4 2.............. i DAFTAR ISI .. Suratin dan Rukamah .................................. 1 1..... 11 BAB III PENUTUP .......... Ruang Lingkup Ajaran Islam ......Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..........4 Tujuan Pembahasan ...........................................................................................1 Latar Belakang .................... 17 DAFTAR KEPUSTAKAAN www......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 3........2 Pembatasan Masalah ...................................... ii BAB I PENDAHULUAN .................................. 1 1.... 3 BAB II PEMBAHASAN ................kosmaext2010... 2 1...........................3 Tujuan Pembahasan ......................... 2 1...5 Kegunan Pembahasan ..........................................

Demikianlah faedah mempelajari sejarah pendidikan islam. bukan semata-mata untuk menghafal tanggal. Tetapi kemudian pendidikan islam.1 Latar Belakang Mempelajari sejarah pendidikan islam umat penting terutama bagi pelajarpelajar agama dan pemimpin-pemimpin islam. Mudah-mudahan dengan mempelajari sejarah pendidikan islam itu. Dengan mempelajari sejarah pendidikan islam. www. Karena salah cara didikan dan ajarannya. kita dapat mengambil faedah. dan abad suatu kejadian dalam sejarah. tentunya kita usahakan sebab-sebab kemajuan itu. lemah jasmani dan rohani sampai dijajah oleh bangsa barat.Sejarah Pendidikan Islam . dan apabila kita ketahui sebab-sebab kemunduran itu.kosmaext2010. Apabila kita ketahui dalam sejarah sebab-sebab kemajuan islam. bertambah mundur sehingga pendidikan itu hanya mementingkan kulit dan abu islam saja.com disusun oleh Syahri. dan pendidikan islam turut tercemar dan terjajah pula. tahun. dapat kita ketahui sebab kemajuan islam. Akhirnya umat islam lemah.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 BAB I PENDAHULUAN 1. dapatlah kita ketahui sebab terang benderangnya didikan dan ajaran islam dan sebab gelap gulitanya. Suratin dan Rukamah . Kita dapat membuat sejarah yang gilang gemilang dalam pendidikan yang kita usahakan untuk anak-anak dan pemuda-pemuda kita. Dengan mempelajari sejarah pendidikan islam. yaitu mengambil mana-mana yang baik dan membuang manamana yang buruk. Demikianlah halnya pendidikan dan pengajaran islam dizaman keemasan dalam sejarah pendidikan islam. Dengan mengetahui sejarah pendidikan islam. Sedangkan inti dan api islam tidakdipentingkan sama sekali. Ulama islam dahulu telah melaksanakan pendidikan yang gilang gemilang dari mereka telah mempelajari dan mengembangkan berbagi macam ilmu pengetahuan.

3 Rumusan Masalah Seperti yang telah kami paparkan diatas. www.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah Dikarenakan luasnya bahasan mengenai sejarah pendidikan islam ini. maka perlu adanya pemahaman tetang sejarah pendidikan islam yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Mengetahui ruang lingkup ajaran islam 2. Untuk mengetahui perkembangan pendidikan islam pada masa khulafaur rasyidin. Mengetahui pola pendidikan islam priode Mekah dan Madinah 4. Mengetahui pola pendidikan islam pada masa Rasulullah 3. secara garis besar. Untuk mengetahui letak kunci keberhasilan pendidikan islam pada masa Rasulullah SAW 3.4 Tujuan Pembatasan Tujuan dari diadakannya pembahasan ini adalah sebagai berikut : 1. 2. Suratin dan Rukamah . batasan masalah kelompok kami seputar pola pendidikan islam pada masa Rasulullah (mekah dan madinah) dan pola pendidikan islam pada masa khulafaur rosyidin.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 1.com disusun oleh Syahri.kosmaext2010. Untuk mengetahui secara jelas masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam dari masa ke masa.Sejarah Pendidikan Islam . maka perlu kiranya kami membatasi masalah yang akan kami sampaikan nantinya. Mengetahui pola pendidikan islam pada masa khulafaur rasyidin 1. 1.

www. Dengan adanya pembahasan ini tentunya demi semua akan semakin memperkaya ilmu pengetahuan kami khususnya tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam dan pola pendidikannya dari masa Rasuullah SAW sampai pada masa khulafaur rasyidin.5 Kegunaan pembahasan Kegunaan dari pembahasan ini adalah : a. Bagi kami pembahasan ini merupakan wahana latihan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Suratin dan Rukamah .kosmaext2010. b.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 1.Sejarah Pendidikan Islam .com disusun oleh Syahri.

1 yaitu : 1. Antara akidah.kosmaext2010. ajaran-ajaran islam bersifat internal dan universal sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan-nya. Akidah sebagai unsur keyakinan mempunyai sifat dinamis. kemudian tuntutan pertama kalinya adalah 1 Ali Anwar Yusuf. Akidah merupakan suatu keyakinan yang mendorong seseorang muslim untuk melaksanakan syariah. Pustaka Setia. Suratin dan Rukamah .com disusun oleh Syahri. Akhlak Ketiga pokok tersebut sekaligus sebagai ruang lingkup dalam ajaran islam. Oleh sebab itu. kesempurnaan itu meliputi segi-segi fudemental tentang berbagai aspek kehidupan manusia berupa hukuman dan norma. Semua unsur yang termasuk dalam ruang lingkup ajaran islam tersebut tidaklah berdiri sendiri. Norma-norma atau aturan tersebut secara garis besarnya terhimpun dalam tiga hal pokok. dan akhlak masing-masing saling berkaitan. 107 www.Sejarah Pendidikan Islam . Akidah 2. syariah. 1998) h. Syariah 3. maka dengan sendirinya akidah tidak dapat menopang keislaman seseorang. Apabila akidah dibina dengan baik. maka ia akan kuat dan sebaiknya bila diberikan kering.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 BAB II PEMBAHASAN 1. Studi Agama Islam (Jakarta. Artinya kuat atau lemahnya akidah akan bergantung pada perlakuan yang datang kepadanya. Untuk mengantarkannya kepintu gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. Akidah yang mempunyai mempunyai sumber yang asasi dari Al-Qur’an merupakan sesuatu yang bersifat teoritis. Ruang Lingkup Ajaran Islam Allah saw mewahyukan agama islam kepada Nabi Muhammad SAW dalam nilai kesempurnaan tertinggi. tetapi menjadi satu pembentuk keperibadian yang utuh pada diri seorang muslim.

Khadijah R. Mengingat kondisi sosial politik yang belum stabil.Sejarah Pendidikan Islam . Kemudian sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq secara berangsurangsur ajakan tersebut disampaikan secara meluas tetapi masih terbatas dikalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja. Seperti Usman bin Affan. PT. Citra Risalah. 2 3 Ibid. Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta. berlindung dan berkeluh kesah.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 segala sesuatu yang dipercayai dengan suatu keimanan. Jadilah ia laksana pohon besar yang rimbun.kosmaext2010. berteduk. Hidakarya Agung. 1989) h 5 4 Fauzi Ibrahin.A. h 108 Mahmud Yunus. Pola Pendidikan Islam Pada Masa Rasulullah SAW 1. tetapi Rasulullah SAW beristirahat. Dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Suratin dan Rukamah .ula Rasulullah SAW mendidik istri tercintanya. tidak boleh dicampuri keragu-raguan dan dipengaruhi oleh prasangka. Pola ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Muhammad Mkhluk Paling Mulia (Yogyakarta.4 Mula-. Zubair bin Awam. Kemudian diangkat menjadi anak angkatnya).3 Pola pendidikan yang dilakukan adalah secara sirri (sembunyi-sembunyi). sehingga ia menjadi orang pertama yang mendapat hidayah dari Allah masuk agama islam dari golongan permpuan. Fase Mekah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama digua hira’ di mekkah pada tahun 610 M Al-Qur’an surat 96 ayat 5.com disusun oleh Syahri. 2 Adapun hakikat aqidah diterangkan oleh rasulullah saw sebagaimana sabdanya : Artinya : “Iman adalah engkau percaya (memberikan dan mengakui) kepada Allah dan malaikatnya dan dengan rasul-rasulnya dan engkau percaya dengan hari berbangkit” 2. 2008) h 66 www.

c. sedangkan mereka dahulu belum mengetahuinya. Fatimah binti Khattab. celakalah kamu Muhammad! Untuk inikah kamu mengumpulkan kami. Bagi orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan Muhammad sebagai utusannya. Alam akan mengajarkamn demikian itu kepada orang-orang yang mau menyelidiki dan membahasnya. Thalhah bin Ubidillah. Suratin dan Rukamah . Ketika wahyu tersebut turun. Dari kedua wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah SAW itu terdapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan dalam islam terdiri dari empat macam :6 a. yaitu dipendidikan hendaklah suka memberi / mengajar tenpa mengharapkan balasan dari orang yang menerima pemberian itu.kosmaext2010. hingga kemudian turun perintah dari dzat yang maha mengetahui rahasia dan segala perkara yang amat tersembunyi agar Muhammad melakukan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Abdurrahman bin Auf. Pendidikan akliyah dan ilmiyah. yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta.com disusun oleh Syahri. yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata-mata. Seruan tersebut dijawab oleh Abu Lahab. Abu Ubaidillah bin Jahrah. beliau mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul dibukit shafa. Mereka semua tahap awal ini disebut assabiqunal awwalun.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 Sa’ad bin Abi Wagos. Pendidikan akhlak dan budi pekerti. menyerukan agar berhati-hati terhadap azab Allah yang keras dihari kiamat. Karena Tuhan itu Maha Besar dan Maha Pemurah. 5 6 Samsul Nizar. Jangan dipersekutukan dengan nama berhala. Said bin Zaid dan beberapa orang lainnya. b.Sejarah Pendidikan Islam .? Saat itu turun wahyu menjelaskan perihal Abu Lahab dan istrinya. Sebagai lembaga pendidikan dan pusat kegiatan pendidikan islam yang pertama pada era awal ini adalah rumah Arqam bin Arqam. Pendidikan keagamaan. melainkan karena Allah semata-mata. Arqam bin Arqam. h 6 www.5 Pola pendidikan secara rahasia ini berlangsung selama kurang lebih tiga tahun. Sejarah Pendidikan islam Mahmud Yunus. artinya orang-orang yang mula-mula masuk islam.

dengan materi ini diharapkan agar kebiasaan orang arab yang sering membaca syair-syair indah. Materi ini lebih difokuskan untuk menurunkan ajaran agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. A. materi pendidikan tauhid. Materi menghafal ayat-ayat Al-Qur’an 3. bersih badan dan bersih tempat kedamaian. yaitu :7 Pertama. h 34 www. Kebiasan menyembah berhala. Kemudian beliau mengajarkan cara bagaimana mengaplikasikan pengertian tauhid tersebut dalam kehiduapan sehari-hari. Suratin dan Rukamah . Kedua.Sejarah Pendidikan Islam . Materi pemahaman Al-Qur’an. materi pengajaran Al-Qur’an.kosmaext2010. tujuan materi ini adalah untuk meluruskan pola piker umat islam yang dipengaruhi oleh pola piker jahiliah. Hasilnya.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 d. Materi baca tulis Al-Qur’an. bersih pakaian. yang telah diselewengkan oleh masyarakat Jahiliah.com disusun oleh Syahri. digantikan dengan membaca Al-Qur’an sebagai bacaan yang indang tinggi nilai sastranya. kebiasaan masyarakat arab yang memulai perbuatan atas nama berhala. digantikan dengan mengagungkan dan menyebah Allah SAW. Pendidikan jasmani (kesehatan) yaitu mementingkan kebersihan. Disinilah letaknya fungsi hadits sebagai penjelasan Al-Qur’an. 2. digantikan dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim. Rasul langsung menjadi contoh bagi umatnya. Materi ini dapat dirinci kepada : 1. Materi Pendidikan Islam. Rasulullah mengajak umatnya untuk membaca. memperhatikan memikirkan kekuasaan dan kebesaran Allah dan diri manusia sendiri. 7 Samsul Nizar. Materi pendidikan islam para fase mekkah dapat dibagi menjadi dua bagian.

Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 B.com disusun oleh Syahri. Rumah Al-Arqam itulah tempat pendidikan islam yang pertama dalam sejarah pendidikan islam. misalnya kisah beliau dalam perjalanan isra’ dan mi’raj. Metode pengumpulan. menyampaikan wahyu yang baru diterimanya dan memberikan penjelasan-penjelasan serta keterangan-keterangannya. Disanalah Nabi menerima tamu dan orang-orang yang hendak masuk islam atau menanyakan hal-hal yang bersangkutan dengan agama islam. Bekas rumah itu masih dikenal sampai sekarang di mekkah. Metode Pendidikan Islam Metode pendidikan yang dilakukan rasulullah dalam membidik sahabtanya antara lain : 1. 6.kosmaext2010. Misalnya orang mukmin itu diumpamakan satu tubuh apabila sakit salah satu anggota tubuh maka anggota yang lain akan turut merasakannya. Kurikulum Pendidikan Islam Kurikulum pendidikan islam pada periode Rasulullah SAW baik di mekkah maupun di madinah adalah Al-Qur’an yang Allah wahyukan sesuai dengan kondisi dan situasi. Mislanya pembiasaan kaum muslimin untuk sholawat berjamaah 7. D. 8 8 Mahmud Yunus. 5.Sejarah Pendidikan Islam . Suratin dan Rukamah . Metode kisah. Metode pembiasaan. Metode hafalan C. Disanalah Nabi mnembacakan wahyu-wahyu Al-Qur’an kepada pengikutpengikutnya. Metode ceramah. Lambaga Pendidikan Islam Setelah pemeluk islam mulai banyak. Metode dialog 3. h 6 www. 2. lalu Nabi menyediakan rumah Al-Arwam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabat dan pengikutpengikutnya. Metode diskusi atau Tanya jawab 4. kejadian dan peristiwa yang dialami umat islam pada saat itu.

com disusun oleh Syahri. disalah satu penjuru masjid disediakan untuk tempat tinggal orang-orang miskin yang tiada mempunyai rumah.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 2. Membacakan ayat-ayat Al-Qur’an dan memberikan pendidikan dan pengjaran islam. 16 www. ialah memperkuat persatuan kaum muslimin dan mengikis habis-habisan sisa-sisa permusuhan dan persukuan. A. serta sabda beliau sendiri. Iman kepada malaikat 3.kosmaext2010. Pendidikan Agama a. Suratin dan Rukamah . maka dimasjid itulah Nabi mendirikan sholat berjamaah. Masa di mekah diantarnya adalah :9 I. Diantara pendidikan dan pengajaran islam yang diberikan Nabi SAW. dimadinah ditetapkan keimanan itu terdiri dari enam perkara : 1. Iman kepada kitab-kitab Allah 9 Ibid. Pada masa Nabi SAW di madinah diturunkan Al-Qur’an sebanyak 22 surat yaitu kira 1/3 (sepertiga) Al-Qur’an. atau dari tahun 622-632 M. Setelah selesai pembangunan itu. Pendidikan partama yang dilakukan oleh Nabi. Pendidikan Dan Pengajaran Islam Yang Diberikan Nabi Masa Di Madinah Kurang lebih 10 tahun lemanya daritahun 1-11 H. Fase Madinah Setelah Nabi serta sahabat-sahabatnya (muhajirin) hijrah ke madinah.Sejarah Pendidikan Islam . Iman kepada Allah 2. usaha Nabi yang pertama ialah mendirikan masjid disimpang masjid didirikan rumah tempat tinggal Nabi. h. Tentang Keimanan Tentang keimanan diperkuat dan pertebal dengan keterangan-keterangan yang dibacakan oleh Nabi dari ayat-ayat Al-Qur’an. Iman kepada rasul / nabi-nabi 4.

Syariat Yang Berhubungan Dengan Masyarakat Syari yang berhubungan dengan masyarakat ada empat macam : 1. II. (632M) yaitu puasa bulan Ramadan 3. Tentang Ibadah 1. seperti wudhu. sholat. adab bergaul dalam masyarakat dan lain-lain. Pendidikan Kesehatan (Jasmani) Sesungguhnya dalamamal ibadah. Hal yang berhubungan dengan rumah tangga yang dinamakan hal-hal perseorangan. Senbahyang. terselip pendidikan kesehatan (jasmani) secara amliyah (praktek).kosmaext2010. mandi. 2. Zakat. adab bertetangga. dalam Al-Qur’an tidak diperincikan soal zakat hanya nabilh yang menerangkan perinciannya. adab berbicara. seperti adab masuk rumah orang. Haji. puasa disyariatkan dimadinah pada tahun 2 H. dimadinah diperlukan sholah jum’at sebagai ganti sholat dzuhur pada hari jum’at. Suratin dan Rukamah . seperti hukum perkawinan dan hukum warisan www. selain sembahyang lima waktu yang telah disyariatkan dimekkah. iman kepaa qodo dan qadar Allah swt b. III. puasa. 4.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 5. Begitu juga disyariatkan sembahyang takut (khauf) yang dilakukan dalam peperangan dan sholat hari raya (idul fitri dan idul adha) serta sholat-sholat sunah yang lain. haji disyariatkan pada tahun 6 H. Pendidikan Akhlak Kependidikan akhlak yang telah diberikan dimekkah diperkuat dan diperinci di madinah. IV. haji.com disusun oleh Syahri. Iman kepada hari akhir 6. Puasa.Sejarah Pendidikan Islam .

sedangkan kata “Ar-Rasyidin” merupakan bentuk jamak dari kata “Rosyada” yang mengandung pengertian : lurus. seperti hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata. Hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan pemerintah. bahwa pengertian khulafaur rasyidin adalah “Pengertian yang cerdik dan benar serta senantiasa mendapat petunjuk”. pandai dan cantik.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 2.kosmaext2010. pandai dan mengganti.Sejarah Pendidikan Islam . 3. direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. benar dan mendapat petunjuk. Hal-hal yang berhubungan dengan Qisas. h 281 www. Umar Bin Khattab 3. Pengertian Khulafaur Rasyidin Khulafaur rasyidin adalah pecahan dari kata “khulafa” dan “Ar-Rasyidin” kata “Khulafa” merupakan bentuk jamak dari kata “Khulafah” kata ini dalam bahasa arab mengandung pengertian cerdik. Abu Bakar Shiddiq 2. Para pemimpin yang dimaksud dengan khulafaurrasyidin terdiri dari empat orang sahabat Rasulullah yang sangat terkenal yaitu : 1. Pola Pendidikan Pada Masa Khulafaur Rasyidin A. 10 Adapun yang dimaksud dari kata “khulafaurrasyidin” disini adalah “para pemimpin pengganti rasulullah dalam urusan kehidupan kaum muslimin yang sangat adil dan bijaksana. dan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berjalan pada jalur yang benar serta senantiasa mendapat hidayah dari Allah SWT. Ali Bin Abi Thalib 10 Hafizh Dasuki.com disusun oleh Syahri. 3. 1997. Utsman Bin Affan 4. Suratin dan Rukamah . Berangkat dari pengertian-pengertian diatas maka dapatlah kita mengambil pengertian. (Jakarta. Ta’zir yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana 4. Sejarah Kebudayan Islam. Hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan manusia sesama manusia.

Sejarah Pendidikan Islam . 2. Ilmu pendidikan klasik islam dibedakan menjadi dua macam yaitu : ulumulNaqliyah (ilmu yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits) atau disebut ilmu syariat dan ulumul-aqliyah (ilmu yang bersumber dari akal) pada masa priode khalifaur rasyidin sebagai awal priode dari sesudah wafatnya rasulullah masih didominasi oleh pengembangan ilmu-ilmu naqliyah. Suratin dan Rukamah . Apalagi pada masa itu Al-Qur’an belum ada syakal sehingga menimbulkan kesulitan dalam membacanya. yaitu ilmu yang memahami ayat-ayat Al-Qur’an diantara sahabat yang mempelajari ilmu tafsir sesuai dengan apa yang diterima dari Rasulullah adalah : Ali bin Abi Thalib. 153 www. para sahabat yang utama baik dalam kedudukannya sebagai pejabat maupun suka rela.kosmaext2010. maka pada waktu itu pada sahabat dalam memutuskan masalah tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber utama. Pada masa permulaan islam. Aneka Ilmu. 3. Oleh karena itu diperlukan standarisasi bacaan dengan kaidahkaidah tersendiri. 2007) h. Ilmu qiro’at. Ilmu ini muncul pada masa khalifah Usman bin Affan. untuk memahami Al-Qur’an tidak bisa lepas dari pemahaman terhadap hadits. yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan membaca dan memahami Al-Qur’an. 11 Asy’ari. Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Ka’ab. Abdullah bin Abbas. Ilmu hadits. Pendidikan Agama Islam 2 (Semarang. Tafsir Al-Qur’an. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Masa Khulafaur Rasyidin Pertumbuhan ilmu pengetahuan masa khulafaurrasyidin erat kaitannya dengan perluasan daerah islam.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 B. Sebab munculnya adalah karena adanya beberapa dialog bahasa dalam membaca dan memahaminya dan dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca dan memahaminya.com disusun oleh Syahri.11 Ilmu yang lahir pada priode khulfaur rasyidin antara lain sebagai berikut : 1. berangkat ketempat-tempat pemukiman baru dan kota-kota lainnya untuk mengajarkan agama islam kepada penduduk setempat.

h.com disusun oleh Syahri. 13 C. Masa Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 1. karena di kota ini bermukim beberapa kabilah arab dan juga orang persia yang berdialog dengan beberapa bahasa. Ilmu sastra. sehingga syair dan sastra kurang berkembang b. 8. 6. Khat Al-Qur’an yaitu ilmu yang berkaitan dengan penulisan Al-Qur’an dan penyebarannya. ada dua pendapat tentang perkembangan sastra pada masa khulafaurrasyidin. Pelopor pertama dalam bidang ini adalah Ali bin Abi Thalib.Sejarah Pendidikan Islam .Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 4. para sahabat yang menguasai ilmu tersebut antara lain Umar bin Khattab. Ilmu Nahwu. Al-Qur’an sebagai sumber inspirasi untuk kegiatan sastra. Islam pada masa itu. Ilmu fikih. Dimulai dari masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah SAW. h. Suratin dan Rukamah . Arsitektur dalam islam dimulai tumbuhnya dari masjid. karena dalam berdakwah diperlukan bahasa yang indah. Zaid bin Tsabit (madinah). 12 5. 145 14 Samsul Nizar. sebagai pemimpin umat islam adalah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Ilmu Arsitektur. h 44 13 www. ilmu ini berkembang seiring dengan semakin luasnya wilayah. Sastra mengalami stagnasi keluar pengertian yang lebih kepada bahasa AlQur’an. yaitu : a. 14 12 Ibid. Abdullah bin Abb (mekah) Abdullah bin Masud (kufah) Anas bin Malik (basrah) Muaz bin Jabal (Syira) dan Abudllah bin Amr’ bin Ash (Mesir) 7.kosmaext2010. 154 Ibid. Al-Qur’an pada masa khulafaurrasyidin ditulis dengan menggunakan khat kufi dan Irak. ilmu ini berkembang dibasrah dan kufah. Masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq (632-634) Setelah nabi wafat.

Pendidikan akhlak c.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 Di awal pemerintahnya muncul tiga golongan pertama adalah golongan yang keluar dari islam. sejak dari bani tamim. al-aswad al ansi dari yaman dan thulaihah bin khawalid dari bani asad. dan golongan-golongan ini dapat tiumpas oleh khalifah abu bakar siddiq. Menaklukan Persia 4. Pendidikan keimanan b. Kemudian golongan ketiga adalah orang yang salah dalam memahami Al-Qur’an.com disusun oleh Syahri. Memperbaikai struktur dan lembaga negera b. Menaklukan mesir 15 Hafizh Dasuki. 15 dari segi pendidikan pada masa ini masih menekankan beda bidang : a. Menaklukan Damaskus 2. h 285 www. Usaha-usaha perjuangan khalifah Umar pada masa pemerintahannya adalah : a. diantaranya : 1. Sehingga keadaan bangsa arab tenang kembali dan suasana menjadi damai kembali. Mereka ini mengakui dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Saw. (Murtad) golongan kedua golongan yang tidak puas terhadap islam.kosmaext2010. Pendidikan kesehatan 2. Melakkan beberapa negara kedalam islam. Suratin dan Rukamah . Masa Umar bin Khattab (634-644M) Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya khalifah Abu Bakar Siddiq. Membentuk lembaga kepentingan masyarakat c.Sejarah Pendidikan Islam . Membebaskan Baitul Maqdis 3. Maka muncul musailamah Al-kazzabdi yamah.

16 3.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 Sementara dibidang pendidikan pada masa ini pelaksanaannya sudah semakin lebiuh maju. Sementera Muawiyah selaku gubernur di Damaskus memberontak untuk menggulingkan kekuasaannya.Sejarah Pendidikan Islam . h 50 www. Pada masa pemerintahannya sudah duguncang peperangan dengan aisyah (istri nabi) beserta Talhah dan Abdullah bin zubair karena kesalah pahaman dalam menyikapi pembunuhan terhadap Usman bin Affan.com disusun oleh Syahri.kosmaext2010. sebab selama umar memerintah Negara berada dalam keadaan stabil dan aman. h 49 18 Ibid. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M) Ali adalah khalifah yang keempat setelah Usman bin Affan. Dimana para sahabat yang berpengaruh diberi kelonggaran untuk keluar dan menetap didaerah-daerah yang mereka sukai. Perang ini dikenal dengan perang Siffin. perang ini terkenal dengan istilah perang Jamal. 18 16 17 Ibid. Suratin dan Rukamah . Pada saat itu Ali tidak sempat lagi memikirikan masalah pendidikan karena semua tertumpu pada maslah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat islam. kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan penidikan didaerah-daerah. pelaksanaan pendidikan islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. 17 4. hanya sedikit mengalami perubahan yang mewarnai pendidikan islam. kegiatan pendidikan islam mendapat sambutan dan gangguan. Masa Khalifah Utsman Bin Affan (644-656 M) Usman diangkat menjadi khalifah hasil dari pemilihan panitia enam yang ditunjuk oleh khalifah Umar bin Khattab menjelang beliau wafat. Dengan tidak stabilnya pemerintahan dan kericuhan politik pada masa pemerintahan Ali. h 292 Samsul Nizar. Pada masa kalifah Usman bin Affan.

Sejarah Pendidikan Islam . sahabat yang pertama kali mendirikan madrasah dan menjadi guru dimesir adalah Abdullah bin Amru bin Ash ia adalah seorang ahli hadits. Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. h. Kufah. 51 www. Abdulah bin Masud adalah ahli Tafsir. 3. sahabat-sahabat yang terkenal diantaranya : Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Masud. Setelah syam menjadi bagian negera islam maka khalifah umar mengirim Muaz bin Jabal. Basrah. 2. 5. Ubaidah dan abu darda. Mekkah. 6. Pusat-Pusat Pendidikan Pada Masa Khulafaur Rasyidin 1. sahabat yang termasyhur diantaranya : Abu Musa Al Asy’ary dia adalah ahli fiqih dan Al-Qur’an. sahabat yang terkenal diantaranya : Abu Bakar. Suratin dan Rukamah . Damsyik (syam). Mesir. ketiga sahabat ini mengajar disyam pada tempat yang berbeda. hadits dan fiqih.19 19 Ibid. Muaz bin Jabal di Palestina dan Ubaidah di Hims.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 D. Madinah. guru pertama adalah Muaz bin Jabal yang mengajarkan Al-Qur’an dan fikih. 4.com disusun oleh Syahri.kosmaext2010. Abu Darda’ di Damsyik. Usman bin Affan.

Suratin dan Rukamah . Sedangkan di madinah lembaga pedidikan dirumah para sahabat dan masjid.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 BAB III PENUTUP Pola pendidikan islam priode Rasulullah SAW. www.kosmaext2010.Sejarah Pendidikan Islam . Arqam dan Kuttab. 1. Fase Mekkah dan Madinah memiliki persamaan dan perbedaan. Pendidikan akhlak 4. Pendidikan syariat yang berhubungan dengan masyarakat Kurikulum yang digunakan adalah Al-Qur’an yang dijelaskan oleh hadits Nabi Muhammad SAW. Materi pengajaran Al-Qur’an 3. Fase Mekkah ada dua lembaga pendidik yaitu ramai. Pendidikan pada masa khulafaurrasyidin tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Dari masa khalifah Abu Bakar sampai khalifah Usman pendidikan berangsurangsur mengalami kemajuan hanya saja pada masa pemerintah khalifah Ali bin Abi Thalib pendidikan kurang mendapat perhatian. Pendidikan kesehatan 5.com disusun oleh Syahri. Materi tauhid 2. karena pada masa ini pemerintah selalu dilanda konflik yang berujung pada kekacauan.

Muhammad Makhluk Paling Mulia. Kencana.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 DAFTAR KEPUSTAKAAN Samsul Nizar. 1998. Sejarah Kebudayaan Islam Jakarta.com disusun oleh Syahri. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. 5 Jakarta. Pendidikan Agama Islam 2. 2007 www. Ali Anwar Yusuf. Hidakarya Agung. 1989 Hafizh Dasuki. Jakarta. 3 Jakarta. 2009 Mahmud Yunus.Sejarah Pendidikan Islam . Suratin dan Rukamah . 1997. PT.kosmaext2010. Sejarah Pendidikan Islam. Aneka Ilmu. Asy’ari. Yogyakarta. Semarang. Studi Agama Islam. 2008. cet. Sejarah Pendidikan Islam. Citra Risalah. Fauzi Ibrahim. cet. Pustaka Setia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->