Sejarah Pendidikan Islam - Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 POLA

PENDIDIKAN ISLAM PRIODE RASULULLAH (MEKAH DAN MADINAH) DAN POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA PRIODE KHULAFAURRASYIDIN
Diajukan Sebagai Tugas Mata Kuliah “Sejarah Pendidikan Islam”

Dosen : Bapak Prof. Dr. H. Samsul Nizar. M.Ag
O L E H

1. SYAHRI 2. SURATIN 3. RUKAMAH

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BENGKALIS-RIAU 2011
www.kosmaext2010.com
disusun oleh Syahri, Suratin dan Rukamah

Sejarah Pendidikan Islam - Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011
KATA PENGANTAR Al-Khamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang telah memudahkan segala urusan hambanya, sehingga selesailah makalah kami ini yang berjudul : “Pola Pendidikan Islam Priode Rasulullah (Mekah dan Madinah) dan Pola Pendidikan Islam Pada Priode Khulafaurrasyidin”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjunan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Makalah ini dibuat untuk diajukan sebagai tugas kelompok yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk dipresentasikan pada mata kuliah “Sejarah Pendidikan Islam” Kami menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk penyempurnaan makalah ini dimasa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan Allah SWT meridhoinya kepada Bapak Prof. Dr. H. Samsul Nizar. M.Ag, yang telah banyak membantu kami sehingga makalah ini dapat kami selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya, Amin….

Bengkalis, April 2011 Kelompok I

www.kosmaext2010.com
disusun oleh Syahri, Suratin dan Rukamah

..................................com disusun oleh Syahri.. Suratin dan Rukamah ......................................................... Ruang Lingkup Ajaran Islam ..................................................kosmaext2010................................... 4 2.............. 11 BAB III PENUTUP .......... 2 1.................... 3 BAB II PEMBAHASAN .............. 4 1............................................................................................ 2 1........................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ......................................... 1 1.....................Sejarah Pendidikan Islam ......................................................................................................... Pola Pendidikan Islam Masa Rasulullah ......................................Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................... 5 3..........................3 Tujuan Pembahasan ..2 Pembatasan Masalah ............... 2 1..................................5 Kegunan Pembahasan ....................................... Pola Pendidikan Islam Masa Khulafaurrasyidin ............................... 17 DAFTAR KEPUSTAKAAN www.........................1 Latar Belakang ............. i DAFTAR ISI .... 1 1........................................................................................4 Tujuan Pembahasan ........................................................................

com disusun oleh Syahri. Tetapi kemudian pendidikan islam. Kita dapat membuat sejarah yang gilang gemilang dalam pendidikan yang kita usahakan untuk anak-anak dan pemuda-pemuda kita. Ulama islam dahulu telah melaksanakan pendidikan yang gilang gemilang dari mereka telah mempelajari dan mengembangkan berbagi macam ilmu pengetahuan. Suratin dan Rukamah .Sejarah Pendidikan Islam . Akhirnya umat islam lemah.1 Latar Belakang Mempelajari sejarah pendidikan islam umat penting terutama bagi pelajarpelajar agama dan pemimpin-pemimpin islam. Sedangkan inti dan api islam tidakdipentingkan sama sekali. dapatlah kita ketahui sebab terang benderangnya didikan dan ajaran islam dan sebab gelap gulitanya. Demikianlah halnya pendidikan dan pengajaran islam dizaman keemasan dalam sejarah pendidikan islam. tentunya kita usahakan sebab-sebab kemajuan itu. Dengan mengetahui sejarah pendidikan islam. tahun. dan pendidikan islam turut tercemar dan terjajah pula. dan apabila kita ketahui sebab-sebab kemunduran itu. Dengan mempelajari sejarah pendidikan islam.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 BAB I PENDAHULUAN 1. dan abad suatu kejadian dalam sejarah. www. bertambah mundur sehingga pendidikan itu hanya mementingkan kulit dan abu islam saja. bukan semata-mata untuk menghafal tanggal. lemah jasmani dan rohani sampai dijajah oleh bangsa barat. Dengan mempelajari sejarah pendidikan islam. dapat kita ketahui sebab kemajuan islam.kosmaext2010. Mudah-mudahan dengan mempelajari sejarah pendidikan islam itu. Karena salah cara didikan dan ajarannya. yaitu mengambil mana-mana yang baik dan membuang manamana yang buruk. kita dapat mengambil faedah. Apabila kita ketahui dalam sejarah sebab-sebab kemajuan islam. Demikianlah faedah mempelajari sejarah pendidikan islam.

maka perlu kiranya kami membatasi masalah yang akan kami sampaikan nantinya. Suratin dan Rukamah . Mengetahui pola pendidikan islam pada masa khulafaur rasyidin 1. 2.kosmaext2010. 1. Mengetahui ruang lingkup ajaran islam 2.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 1. Untuk mengetahui perkembangan pendidikan islam pada masa khulafaur rasyidin. maka perlu adanya pemahaman tetang sejarah pendidikan islam yang dirumuskan sebagai berikut : 1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah Dikarenakan luasnya bahasan mengenai sejarah pendidikan islam ini.3 Rumusan Masalah Seperti yang telah kami paparkan diatas.4 Tujuan Pembatasan Tujuan dari diadakannya pembahasan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui secara jelas masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam dari masa ke masa. Untuk mengetahui letak kunci keberhasilan pendidikan islam pada masa Rasulullah SAW 3.Sejarah Pendidikan Islam .com disusun oleh Syahri. Mengetahui pola pendidikan islam priode Mekah dan Madinah 4. www. batasan masalah kelompok kami seputar pola pendidikan islam pada masa Rasulullah (mekah dan madinah) dan pola pendidikan islam pada masa khulafaur rosyidin. Mengetahui pola pendidikan islam pada masa Rasulullah 3. secara garis besar.

Suratin dan Rukamah . Dengan adanya pembahasan ini tentunya demi semua akan semakin memperkaya ilmu pengetahuan kami khususnya tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam dan pola pendidikannya dari masa Rasuullah SAW sampai pada masa khulafaur rasyidin.kosmaext2010.com disusun oleh Syahri. www.5 Kegunaan pembahasan Kegunaan dari pembahasan ini adalah : a. b. Bagi kami pembahasan ini merupakan wahana latihan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan karya tulis ilmiah.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 1.Sejarah Pendidikan Islam .

com disusun oleh Syahri.1 yaitu : 1. Akidah merupakan suatu keyakinan yang mendorong seseorang muslim untuk melaksanakan syariah. Studi Agama Islam (Jakarta. syariah. Artinya kuat atau lemahnya akidah akan bergantung pada perlakuan yang datang kepadanya. Ruang Lingkup Ajaran Islam Allah saw mewahyukan agama islam kepada Nabi Muhammad SAW dalam nilai kesempurnaan tertinggi. Akidah yang mempunyai mempunyai sumber yang asasi dari Al-Qur’an merupakan sesuatu yang bersifat teoritis. Akhlak Ketiga pokok tersebut sekaligus sebagai ruang lingkup dalam ajaran islam. maka dengan sendirinya akidah tidak dapat menopang keislaman seseorang. Oleh sebab itu. 107 www. Pustaka Setia. Akidah 2. Semua unsur yang termasuk dalam ruang lingkup ajaran islam tersebut tidaklah berdiri sendiri.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 BAB II PEMBAHASAN 1. Syariah 3. kesempurnaan itu meliputi segi-segi fudemental tentang berbagai aspek kehidupan manusia berupa hukuman dan norma. ajaran-ajaran islam bersifat internal dan universal sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan-nya. 1998) h. Apabila akidah dibina dengan baik. Norma-norma atau aturan tersebut secara garis besarnya terhimpun dalam tiga hal pokok. kemudian tuntutan pertama kalinya adalah 1 Ali Anwar Yusuf. Untuk mengantarkannya kepintu gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. tetapi menjadi satu pembentuk keperibadian yang utuh pada diri seorang muslim. Antara akidah. dan akhlak masing-masing saling berkaitan. maka ia akan kuat dan sebaiknya bila diberikan kering.kosmaext2010. Akidah sebagai unsur keyakinan mempunyai sifat dinamis.Sejarah Pendidikan Islam . Suratin dan Rukamah .

tetapi Rasulullah SAW beristirahat. Zubair bin Awam. Suratin dan Rukamah . Jadilah ia laksana pohon besar yang rimbun. Dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. h 108 Mahmud Yunus. berteduk.A. Muhammad Mkhluk Paling Mulia (Yogyakarta. sehingga ia menjadi orang pertama yang mendapat hidayah dari Allah masuk agama islam dari golongan permpuan. berlindung dan berkeluh kesah. tidak boleh dicampuri keragu-raguan dan dipengaruhi oleh prasangka. Kemudian diangkat menjadi anak angkatnya). Citra Risalah. Seperti Usman bin Affan. Hidakarya Agung. 2 3 Ibid. Khadijah R.3 Pola pendidikan yang dilakukan adalah secara sirri (sembunyi-sembunyi).Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 segala sesuatu yang dipercayai dengan suatu keimanan.4 Mula-.Sejarah Pendidikan Islam . Pola Pendidikan Islam Pada Masa Rasulullah SAW 1. Pola ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun.ula Rasulullah SAW mendidik istri tercintanya. 1989) h 5 4 Fauzi Ibrahin. 2008) h 66 www. 2 Adapun hakikat aqidah diterangkan oleh rasulullah saw sebagaimana sabdanya : Artinya : “Iman adalah engkau percaya (memberikan dan mengakui) kepada Allah dan malaikatnya dan dengan rasul-rasulnya dan engkau percaya dengan hari berbangkit” 2. Mengingat kondisi sosial politik yang belum stabil. Kemudian sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq secara berangsurangsur ajakan tersebut disampaikan secara meluas tetapi masih terbatas dikalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja.kosmaext2010.com disusun oleh Syahri. PT. Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta. Fase Mekah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama digua hira’ di mekkah pada tahun 610 M Al-Qur’an surat 96 ayat 5.

Pendidikan keagamaan. Fatimah binti Khattab. Dari kedua wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah SAW itu terdapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan dalam islam terdiri dari empat macam :6 a. Mereka semua tahap awal ini disebut assabiqunal awwalun. Alam akan mengajarkamn demikian itu kepada orang-orang yang mau menyelidiki dan membahasnya. Arqam bin Arqam. hingga kemudian turun perintah dari dzat yang maha mengetahui rahasia dan segala perkara yang amat tersembunyi agar Muhammad melakukan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Sebagai lembaga pendidikan dan pusat kegiatan pendidikan islam yang pertama pada era awal ini adalah rumah Arqam bin Arqam. yaitu dipendidikan hendaklah suka memberi / mengajar tenpa mengharapkan balasan dari orang yang menerima pemberian itu. Pendidikan akliyah dan ilmiyah. yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata-mata. Suratin dan Rukamah . Bagi orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan Muhammad sebagai utusannya. menyerukan agar berhati-hati terhadap azab Allah yang keras dihari kiamat. Karena Tuhan itu Maha Besar dan Maha Pemurah. beliau mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul dibukit shafa.Sejarah Pendidikan Islam . Abdurrahman bin Auf. Abu Ubaidillah bin Jahrah. Thalhah bin Ubidillah. celakalah kamu Muhammad! Untuk inikah kamu mengumpulkan kami. artinya orang-orang yang mula-mula masuk islam.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 Sa’ad bin Abi Wagos. sedangkan mereka dahulu belum mengetahuinya.com disusun oleh Syahri. Sejarah Pendidikan islam Mahmud Yunus. melainkan karena Allah semata-mata. 5 6 Samsul Nizar. Jangan dipersekutukan dengan nama berhala. Pendidikan akhlak dan budi pekerti. Ketika wahyu tersebut turun. Said bin Zaid dan beberapa orang lainnya.? Saat itu turun wahyu menjelaskan perihal Abu Lahab dan istrinya. Seruan tersebut dijawab oleh Abu Lahab. yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta.5 Pola pendidikan secara rahasia ini berlangsung selama kurang lebih tiga tahun.kosmaext2010. c. h 6 www. b.

Materi pemahaman Al-Qur’an.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 d. kebiasaan masyarakat arab yang memulai perbuatan atas nama berhala. A. 2. Materi ini lebih difokuskan untuk menurunkan ajaran agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. digantikan dengan membaca Al-Qur’an sebagai bacaan yang indang tinggi nilai sastranya. memperhatikan memikirkan kekuasaan dan kebesaran Allah dan diri manusia sendiri. Kemudian beliau mengajarkan cara bagaimana mengaplikasikan pengertian tauhid tersebut dalam kehiduapan sehari-hari. Kedua. Materi baca tulis Al-Qur’an. digantikan dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim. yang telah diselewengkan oleh masyarakat Jahiliah. yaitu :7 Pertama. tujuan materi ini adalah untuk meluruskan pola piker umat islam yang dipengaruhi oleh pola piker jahiliah. Disinilah letaknya fungsi hadits sebagai penjelasan Al-Qur’an. Pendidikan jasmani (kesehatan) yaitu mementingkan kebersihan. Kebiasan menyembah berhala. Materi menghafal ayat-ayat Al-Qur’an 3. bersih pakaian. Materi ini dapat dirinci kepada : 1. Rasul langsung menjadi contoh bagi umatnya.com disusun oleh Syahri. dengan materi ini diharapkan agar kebiasaan orang arab yang sering membaca syair-syair indah. 7 Samsul Nizar. materi pendidikan tauhid. Hasilnya.kosmaext2010. h 34 www. Materi pendidikan islam para fase mekkah dapat dibagi menjadi dua bagian. bersih badan dan bersih tempat kedamaian. digantikan dengan mengagungkan dan menyebah Allah SAW. materi pengajaran Al-Qur’an.Sejarah Pendidikan Islam . Materi Pendidikan Islam. Suratin dan Rukamah . Rasulullah mengajak umatnya untuk membaca.

menyampaikan wahyu yang baru diterimanya dan memberikan penjelasan-penjelasan serta keterangan-keterangannya.kosmaext2010. 2. Metode dialog 3.com disusun oleh Syahri. Metode Pendidikan Islam Metode pendidikan yang dilakukan rasulullah dalam membidik sahabtanya antara lain : 1.Sejarah Pendidikan Islam . Metode kisah. Metode hafalan C. misalnya kisah beliau dalam perjalanan isra’ dan mi’raj. 5. Rumah Al-Arqam itulah tempat pendidikan islam yang pertama dalam sejarah pendidikan islam. Mislanya pembiasaan kaum muslimin untuk sholawat berjamaah 7. Bekas rumah itu masih dikenal sampai sekarang di mekkah. Misalnya orang mukmin itu diumpamakan satu tubuh apabila sakit salah satu anggota tubuh maka anggota yang lain akan turut merasakannya. D. Lambaga Pendidikan Islam Setelah pemeluk islam mulai banyak. Metode pembiasaan. Metode pengumpulan. Metode ceramah. kejadian dan peristiwa yang dialami umat islam pada saat itu. 8 8 Mahmud Yunus. Metode diskusi atau Tanya jawab 4. 6.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 B. Disanalah Nabi menerima tamu dan orang-orang yang hendak masuk islam atau menanyakan hal-hal yang bersangkutan dengan agama islam. lalu Nabi menyediakan rumah Al-Arwam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabat dan pengikutpengikutnya. Kurikulum Pendidikan Islam Kurikulum pendidikan islam pada periode Rasulullah SAW baik di mekkah maupun di madinah adalah Al-Qur’an yang Allah wahyukan sesuai dengan kondisi dan situasi. Disanalah Nabi mnembacakan wahyu-wahyu Al-Qur’an kepada pengikutpengikutnya. h 6 www. Suratin dan Rukamah .

atau dari tahun 622-632 M. disalah satu penjuru masjid disediakan untuk tempat tinggal orang-orang miskin yang tiada mempunyai rumah.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 2. Tentang Keimanan Tentang keimanan diperkuat dan pertebal dengan keterangan-keterangan yang dibacakan oleh Nabi dari ayat-ayat Al-Qur’an. Pada masa Nabi SAW di madinah diturunkan Al-Qur’an sebanyak 22 surat yaitu kira 1/3 (sepertiga) Al-Qur’an. Iman kepada malaikat 3.com disusun oleh Syahri. Fase Madinah Setelah Nabi serta sahabat-sahabatnya (muhajirin) hijrah ke madinah. Diantara pendidikan dan pengajaran islam yang diberikan Nabi SAW. Suratin dan Rukamah . 16 www. Setelah selesai pembangunan itu.Sejarah Pendidikan Islam . Masa di mekah diantarnya adalah :9 I. usaha Nabi yang pertama ialah mendirikan masjid disimpang masjid didirikan rumah tempat tinggal Nabi. Iman kepada Allah 2. Membacakan ayat-ayat Al-Qur’an dan memberikan pendidikan dan pengjaran islam. maka dimasjid itulah Nabi mendirikan sholat berjamaah. Iman kepada kitab-kitab Allah 9 Ibid. Pendidikan Dan Pengajaran Islam Yang Diberikan Nabi Masa Di Madinah Kurang lebih 10 tahun lemanya daritahun 1-11 H. ialah memperkuat persatuan kaum muslimin dan mengikis habis-habisan sisa-sisa permusuhan dan persukuan. Pendidikan Agama a. dimadinah ditetapkan keimanan itu terdiri dari enam perkara : 1. Pendidikan partama yang dilakukan oleh Nabi. h. serta sabda beliau sendiri. Iman kepada rasul / nabi-nabi 4.kosmaext2010. A.

Hal yang berhubungan dengan rumah tangga yang dinamakan hal-hal perseorangan. Zakat. Tentang Ibadah 1. dalam Al-Qur’an tidak diperincikan soal zakat hanya nabilh yang menerangkan perinciannya.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 5. IV.kosmaext2010. haji disyariatkan pada tahun 6 H. II. adab bergaul dalam masyarakat dan lain-lain. mandi. adab berbicara. Begitu juga disyariatkan sembahyang takut (khauf) yang dilakukan dalam peperangan dan sholat hari raya (idul fitri dan idul adha) serta sholat-sholat sunah yang lain. Syariat Yang Berhubungan Dengan Masyarakat Syari yang berhubungan dengan masyarakat ada empat macam : 1. puasa disyariatkan dimadinah pada tahun 2 H. III. (632M) yaitu puasa bulan Ramadan 3. seperti hukum perkawinan dan hukum warisan www. Suratin dan Rukamah . sholat. puasa. dimadinah diperlukan sholah jum’at sebagai ganti sholat dzuhur pada hari jum’at. Senbahyang. terselip pendidikan kesehatan (jasmani) secara amliyah (praktek). adab bertetangga. Haji. selain sembahyang lima waktu yang telah disyariatkan dimekkah.Sejarah Pendidikan Islam . haji. seperti adab masuk rumah orang. Puasa. iman kepaa qodo dan qadar Allah swt b. 2.com disusun oleh Syahri. seperti wudhu. 4. Pendidikan Akhlak Kependidikan akhlak yang telah diberikan dimekkah diperkuat dan diperinci di madinah. Pendidikan Kesehatan (Jasmani) Sesungguhnya dalamamal ibadah. Iman kepada hari akhir 6.

3. Abu Bakar Shiddiq 2. Sejarah Kebudayan Islam.kosmaext2010. Berangkat dari pengertian-pengertian diatas maka dapatlah kita mengambil pengertian. Ali Bin Abi Thalib 10 Hafizh Dasuki.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 2. Hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan pemerintah. Hal-hal yang berhubungan dengan Qisas. Pengertian Khulafaur Rasyidin Khulafaur rasyidin adalah pecahan dari kata “khulafa” dan “Ar-Rasyidin” kata “Khulafa” merupakan bentuk jamak dari kata “Khulafah” kata ini dalam bahasa arab mengandung pengertian cerdik. seperti hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata. sedangkan kata “Ar-Rasyidin” merupakan bentuk jamak dari kata “Rosyada” yang mengandung pengertian : lurus. Para pemimpin yang dimaksud dengan khulafaurrasyidin terdiri dari empat orang sahabat Rasulullah yang sangat terkenal yaitu : 1.Sejarah Pendidikan Islam . dan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berjalan pada jalur yang benar serta senantiasa mendapat hidayah dari Allah SWT. Utsman Bin Affan 4. 3. Pola Pendidikan Pada Masa Khulafaur Rasyidin A. Ta’zir yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana 4. Umar Bin Khattab 3. 10 Adapun yang dimaksud dari kata “khulafaurrasyidin” disini adalah “para pemimpin pengganti rasulullah dalam urusan kehidupan kaum muslimin yang sangat adil dan bijaksana. benar dan mendapat petunjuk. Hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan manusia sesama manusia. bahwa pengertian khulafaur rasyidin adalah “Pengertian yang cerdik dan benar serta senantiasa mendapat petunjuk”. pandai dan cantik. Suratin dan Rukamah . h 281 www. (Jakarta.com disusun oleh Syahri. 1997. direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. pandai dan mengganti.

Sejarah Pendidikan Islam . Perkembangan Ilmu Pengetahuan Masa Khulafaur Rasyidin Pertumbuhan ilmu pengetahuan masa khulafaurrasyidin erat kaitannya dengan perluasan daerah islam. Oleh karena itu diperlukan standarisasi bacaan dengan kaidahkaidah tersendiri. Pada masa permulaan islam. yaitu ilmu yang memahami ayat-ayat Al-Qur’an diantara sahabat yang mempelajari ilmu tafsir sesuai dengan apa yang diterima dari Rasulullah adalah : Ali bin Abi Thalib. Apalagi pada masa itu Al-Qur’an belum ada syakal sehingga menimbulkan kesulitan dalam membacanya. para sahabat yang utama baik dalam kedudukannya sebagai pejabat maupun suka rela. 2. 11 Asy’ari. 153 www. Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Ka’ab. Aneka Ilmu. Ilmu hadits.kosmaext2010. Sebab munculnya adalah karena adanya beberapa dialog bahasa dalam membaca dan memahaminya dan dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca dan memahaminya. berangkat ketempat-tempat pemukiman baru dan kota-kota lainnya untuk mengajarkan agama islam kepada penduduk setempat.com disusun oleh Syahri. 3.11 Ilmu yang lahir pada priode khulfaur rasyidin antara lain sebagai berikut : 1. Pendidikan Agama Islam 2 (Semarang. maka pada waktu itu pada sahabat dalam memutuskan masalah tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber utama. Suratin dan Rukamah . untuk memahami Al-Qur’an tidak bisa lepas dari pemahaman terhadap hadits. Tafsir Al-Qur’an. Ilmu qiro’at. Abdullah bin Abbas. 2007) h. yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan membaca dan memahami Al-Qur’an. Ilmu pendidikan klasik islam dibedakan menjadi dua macam yaitu : ulumulNaqliyah (ilmu yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits) atau disebut ilmu syariat dan ulumul-aqliyah (ilmu yang bersumber dari akal) pada masa priode khalifaur rasyidin sebagai awal priode dari sesudah wafatnya rasulullah masih didominasi oleh pengembangan ilmu-ilmu naqliyah. Ilmu ini muncul pada masa khalifah Usman bin Affan.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 B.

sehingga syair dan sastra kurang berkembang b. Dimulai dari masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Pelopor pertama dalam bidang ini adalah Ali bin Abi Thalib. Islam pada masa itu. h 44 13 www. Ilmu Arsitektur. 14 12 Ibid.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 4. 12 5.com disusun oleh Syahri. Abdullah bin Abb (mekah) Abdullah bin Masud (kufah) Anas bin Malik (basrah) Muaz bin Jabal (Syira) dan Abudllah bin Amr’ bin Ash (Mesir) 7. yaitu : a. 13 C. Al-Qur’an sebagai sumber inspirasi untuk kegiatan sastra.kosmaext2010. h. Ilmu Nahwu. Suratin dan Rukamah . 8. Arsitektur dalam islam dimulai tumbuhnya dari masjid. h. 154 Ibid. Masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq (632-634) Setelah nabi wafat. karena dalam berdakwah diperlukan bahasa yang indah. ilmu ini berkembang dibasrah dan kufah. 145 14 Samsul Nizar. 6. para sahabat yang menguasai ilmu tersebut antara lain Umar bin Khattab. Ilmu sastra. Sastra mengalami stagnasi keluar pengertian yang lebih kepada bahasa AlQur’an. karena di kota ini bermukim beberapa kabilah arab dan juga orang persia yang berdialog dengan beberapa bahasa. Ilmu fikih. Al-Qur’an pada masa khulafaurrasyidin ditulis dengan menggunakan khat kufi dan Irak. Masa Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 1. sebagai pemimpin umat islam adalah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah.Sejarah Pendidikan Islam . ilmu ini berkembang seiring dengan semakin luasnya wilayah. Khat Al-Qur’an yaitu ilmu yang berkaitan dengan penulisan Al-Qur’an dan penyebarannya. ada dua pendapat tentang perkembangan sastra pada masa khulafaurrasyidin. Zaid bin Tsabit (madinah).

h 285 www. Pendidikan keimanan b. Melakkan beberapa negara kedalam islam. Masa Umar bin Khattab (634-644M) Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya khalifah Abu Bakar Siddiq. Menaklukan mesir 15 Hafizh Dasuki. al-aswad al ansi dari yaman dan thulaihah bin khawalid dari bani asad. Mereka ini mengakui dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Saw. Membebaskan Baitul Maqdis 3. Pendidikan kesehatan 2. Sehingga keadaan bangsa arab tenang kembali dan suasana menjadi damai kembali.com disusun oleh Syahri. Membentuk lembaga kepentingan masyarakat c. (Murtad) golongan kedua golongan yang tidak puas terhadap islam. diantaranya : 1. Menaklukan Persia 4. 15 dari segi pendidikan pada masa ini masih menekankan beda bidang : a. sejak dari bani tamim. Pendidikan akhlak c. Suratin dan Rukamah . dan golongan-golongan ini dapat tiumpas oleh khalifah abu bakar siddiq.kosmaext2010. Memperbaikai struktur dan lembaga negera b. Kemudian golongan ketiga adalah orang yang salah dalam memahami Al-Qur’an. Menaklukan Damaskus 2. Maka muncul musailamah Al-kazzabdi yamah.Sejarah Pendidikan Islam .Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 Di awal pemerintahnya muncul tiga golongan pertama adalah golongan yang keluar dari islam. Usaha-usaha perjuangan khalifah Umar pada masa pemerintahannya adalah : a.

perang ini terkenal dengan istilah perang Jamal. Dengan tidak stabilnya pemerintahan dan kericuhan politik pada masa pemerintahan Ali.com disusun oleh Syahri. 17 4. 18 16 17 Ibid. hanya sedikit mengalami perubahan yang mewarnai pendidikan islam.Sejarah Pendidikan Islam .Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 Sementara dibidang pendidikan pada masa ini pelaksanaannya sudah semakin lebiuh maju. kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan penidikan didaerah-daerah. h 49 18 Ibid. Suratin dan Rukamah . Perang ini dikenal dengan perang Siffin. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M) Ali adalah khalifah yang keempat setelah Usman bin Affan. Sementera Muawiyah selaku gubernur di Damaskus memberontak untuk menggulingkan kekuasaannya. Dimana para sahabat yang berpengaruh diberi kelonggaran untuk keluar dan menetap didaerah-daerah yang mereka sukai. Masa Khalifah Utsman Bin Affan (644-656 M) Usman diangkat menjadi khalifah hasil dari pemilihan panitia enam yang ditunjuk oleh khalifah Umar bin Khattab menjelang beliau wafat.kosmaext2010. h 292 Samsul Nizar.16 3. Pada masa pemerintahannya sudah duguncang peperangan dengan aisyah (istri nabi) beserta Talhah dan Abdullah bin zubair karena kesalah pahaman dalam menyikapi pembunuhan terhadap Usman bin Affan. h 50 www. sebab selama umar memerintah Negara berada dalam keadaan stabil dan aman. pelaksanaan pendidikan islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pada saat itu Ali tidak sempat lagi memikirikan masalah pendidikan karena semua tertumpu pada maslah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat islam. kegiatan pendidikan islam mendapat sambutan dan gangguan. Pada masa kalifah Usman bin Affan.

Madinah. guru pertama adalah Muaz bin Jabal yang mengajarkan Al-Qur’an dan fikih.com disusun oleh Syahri. sahabat-sahabat yang terkenal diantaranya : Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Masud.19 19 Ibid. 3. Usman bin Affan. h. 4. Damsyik (syam).Sejarah Pendidikan Islam . Ubaidah dan abu darda. Mekkah. sahabat yang termasyhur diantaranya : Abu Musa Al Asy’ary dia adalah ahli fiqih dan Al-Qur’an. sahabat yang pertama kali mendirikan madrasah dan menjadi guru dimesir adalah Abdullah bin Amru bin Ash ia adalah seorang ahli hadits. Setelah syam menjadi bagian negera islam maka khalifah umar mengirim Muaz bin Jabal. Abu Darda’ di Damsyik.kosmaext2010. ketiga sahabat ini mengajar disyam pada tempat yang berbeda. Pusat-Pusat Pendidikan Pada Masa Khulafaur Rasyidin 1. Suratin dan Rukamah . 51 www.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 D. 5. Muaz bin Jabal di Palestina dan Ubaidah di Hims. Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Mesir. 6. Abdulah bin Masud adalah ahli Tafsir. sahabat yang terkenal diantaranya : Abu Bakar. Basrah. Kufah. 2. hadits dan fiqih.

Pendidikan syariat yang berhubungan dengan masyarakat Kurikulum yang digunakan adalah Al-Qur’an yang dijelaskan oleh hadits Nabi Muhammad SAW. Pendidikan kesehatan 5. www. Materi tauhid 2. Pendidikan akhlak 4. karena pada masa ini pemerintah selalu dilanda konflik yang berujung pada kekacauan. Materi pengajaran Al-Qur’an 3. Dari masa khalifah Abu Bakar sampai khalifah Usman pendidikan berangsurangsur mengalami kemajuan hanya saja pada masa pemerintah khalifah Ali bin Abi Thalib pendidikan kurang mendapat perhatian. Fase Mekkah dan Madinah memiliki persamaan dan perbedaan. Sedangkan di madinah lembaga pedidikan dirumah para sahabat dan masjid.Sejarah Pendidikan Islam . Pendidikan pada masa khulafaurrasyidin tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Arqam dan Kuttab.kosmaext2010.com disusun oleh Syahri. 1.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 BAB III PENUTUP Pola pendidikan islam priode Rasulullah SAW. Fase Mekkah ada dua lembaga pendidik yaitu ramai. Suratin dan Rukamah .

Citra Risalah. 1997. Sejarah Kebudayaan Islam Jakarta.com disusun oleh Syahri. Kencana. Semarang. Sejarah Pendidikan Islam. Ali Anwar Yusuf. Jakarta. cet. cet. PT. 5 Jakarta. Muhammad Makhluk Paling Mulia. Studi Agama Islam. Pustaka Setia. 1989 Hafizh Dasuki. Aneka Ilmu. Suratin dan Rukamah . Pendidikan Agama Islam 2. Fauzi Ibrahim. Asy’ari. Hidakarya Agung. Yogyakarta. Sejarah Pendidikan Islam.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 DAFTAR KEPUSTAKAAN Samsul Nizar.kosmaext2010. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. 2008. 3 Jakarta. 2007 www. 1998.Sejarah Pendidikan Islam . 2009 Mahmud Yunus.