Sejarah Pendidikan Islam - Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 POLA

PENDIDIKAN ISLAM PRIODE RASULULLAH (MEKAH DAN MADINAH) DAN POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA PRIODE KHULAFAURRASYIDIN
Diajukan Sebagai Tugas Mata Kuliah “Sejarah Pendidikan Islam”

Dosen : Bapak Prof. Dr. H. Samsul Nizar. M.Ag
O L E H

1. SYAHRI 2. SURATIN 3. RUKAMAH

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BENGKALIS-RIAU 2011
www.kosmaext2010.com
disusun oleh Syahri, Suratin dan Rukamah

Sejarah Pendidikan Islam - Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011
KATA PENGANTAR Al-Khamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang telah memudahkan segala urusan hambanya, sehingga selesailah makalah kami ini yang berjudul : “Pola Pendidikan Islam Priode Rasulullah (Mekah dan Madinah) dan Pola Pendidikan Islam Pada Priode Khulafaurrasyidin”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjunan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Makalah ini dibuat untuk diajukan sebagai tugas kelompok yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk dipresentasikan pada mata kuliah “Sejarah Pendidikan Islam” Kami menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk penyempurnaan makalah ini dimasa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan Allah SWT meridhoinya kepada Bapak Prof. Dr. H. Samsul Nizar. M.Ag, yang telah banyak membantu kami sehingga makalah ini dapat kami selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya, Amin….

Bengkalis, April 2011 Kelompok I

www.kosmaext2010.com
disusun oleh Syahri, Suratin dan Rukamah

.... Pola Pendidikan Islam Masa Rasulullah ......com disusun oleh Syahri..............................................................................................................................................................4 Tujuan Pembahasan ....................... 2 1.............................. 1 1......... 3 BAB II PEMBAHASAN ................................................................................1 Latar Belakang ......................................................2 Pembatasan Masalah . Ruang Lingkup Ajaran Islam ................. 4 1.... Suratin dan Rukamah ............ ii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 5 3................................................................................................... 11 BAB III PENUTUP .........5 Kegunan Pembahasan ..... 17 DAFTAR KEPUSTAKAAN www...............................................................................................Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................... 1 1......... 4 2... Pola Pendidikan Islam Masa Khulafaurrasyidin ... 2 1...........................................................................................kosmaext2010................Sejarah Pendidikan Islam ...3 Tujuan Pembahasan ...................................... i DAFTAR ISI .................................. 2 1......................

Apabila kita ketahui dalam sejarah sebab-sebab kemajuan islam. Ulama islam dahulu telah melaksanakan pendidikan yang gilang gemilang dari mereka telah mempelajari dan mengembangkan berbagi macam ilmu pengetahuan. Dengan mempelajari sejarah pendidikan islam. lemah jasmani dan rohani sampai dijajah oleh bangsa barat. dan apabila kita ketahui sebab-sebab kemunduran itu.com disusun oleh Syahri. Dengan mengetahui sejarah pendidikan islam.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 BAB I PENDAHULUAN 1. Demikianlah halnya pendidikan dan pengajaran islam dizaman keemasan dalam sejarah pendidikan islam. Karena salah cara didikan dan ajarannya. Demikianlah faedah mempelajari sejarah pendidikan islam. bukan semata-mata untuk menghafal tanggal. dapatlah kita ketahui sebab terang benderangnya didikan dan ajaran islam dan sebab gelap gulitanya.1 Latar Belakang Mempelajari sejarah pendidikan islam umat penting terutama bagi pelajarpelajar agama dan pemimpin-pemimpin islam. Dengan mempelajari sejarah pendidikan islam. dan abad suatu kejadian dalam sejarah. Kita dapat membuat sejarah yang gilang gemilang dalam pendidikan yang kita usahakan untuk anak-anak dan pemuda-pemuda kita. dapat kita ketahui sebab kemajuan islam.kosmaext2010. tentunya kita usahakan sebab-sebab kemajuan itu. Tetapi kemudian pendidikan islam. dan pendidikan islam turut tercemar dan terjajah pula. www. Sedangkan inti dan api islam tidakdipentingkan sama sekali. Suratin dan Rukamah . kita dapat mengambil faedah.Sejarah Pendidikan Islam . yaitu mengambil mana-mana yang baik dan membuang manamana yang buruk. Akhirnya umat islam lemah. bertambah mundur sehingga pendidikan itu hanya mementingkan kulit dan abu islam saja. Mudah-mudahan dengan mempelajari sejarah pendidikan islam itu. tahun.

Sejarah Pendidikan Islam .Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 1. maka perlu adanya pemahaman tetang sejarah pendidikan islam yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Suratin dan Rukamah . 1. secara garis besar. maka perlu kiranya kami membatasi masalah yang akan kami sampaikan nantinya. 2. Mengetahui pola pendidikan islam priode Mekah dan Madinah 4.3 Rumusan Masalah Seperti yang telah kami paparkan diatas.com disusun oleh Syahri.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah Dikarenakan luasnya bahasan mengenai sejarah pendidikan islam ini. Mengetahui pola pendidikan islam pada masa Rasulullah 3.4 Tujuan Pembatasan Tujuan dari diadakannya pembahasan ini adalah sebagai berikut : 1. batasan masalah kelompok kami seputar pola pendidikan islam pada masa Rasulullah (mekah dan madinah) dan pola pendidikan islam pada masa khulafaur rosyidin. Untuk mengetahui letak kunci keberhasilan pendidikan islam pada masa Rasulullah SAW 3. Untuk mengetahui perkembangan pendidikan islam pada masa khulafaur rasyidin.kosmaext2010. Untuk mengetahui secara jelas masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam dari masa ke masa. Mengetahui pola pendidikan islam pada masa khulafaur rasyidin 1. Mengetahui ruang lingkup ajaran islam 2. www.

com disusun oleh Syahri.5 Kegunaan pembahasan Kegunaan dari pembahasan ini adalah : a. www. Bagi kami pembahasan ini merupakan wahana latihan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan karya tulis ilmiah.kosmaext2010. Dengan adanya pembahasan ini tentunya demi semua akan semakin memperkaya ilmu pengetahuan kami khususnya tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam dan pola pendidikannya dari masa Rasuullah SAW sampai pada masa khulafaur rasyidin. b. Suratin dan Rukamah .Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 1.Sejarah Pendidikan Islam .

Antara akidah. Studi Agama Islam (Jakarta. Akidah merupakan suatu keyakinan yang mendorong seseorang muslim untuk melaksanakan syariah. Oleh sebab itu. Semua unsur yang termasuk dalam ruang lingkup ajaran islam tersebut tidaklah berdiri sendiri. Untuk mengantarkannya kepintu gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. dan akhlak masing-masing saling berkaitan.com disusun oleh Syahri. Apabila akidah dibina dengan baik.kosmaext2010. kemudian tuntutan pertama kalinya adalah 1 Ali Anwar Yusuf. Akhlak Ketiga pokok tersebut sekaligus sebagai ruang lingkup dalam ajaran islam. Pustaka Setia.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 BAB II PEMBAHASAN 1. syariah. 107 www. Suratin dan Rukamah . ajaran-ajaran islam bersifat internal dan universal sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan-nya. tetapi menjadi satu pembentuk keperibadian yang utuh pada diri seorang muslim. Akidah yang mempunyai mempunyai sumber yang asasi dari Al-Qur’an merupakan sesuatu yang bersifat teoritis. Artinya kuat atau lemahnya akidah akan bergantung pada perlakuan yang datang kepadanya. Akidah 2. Akidah sebagai unsur keyakinan mempunyai sifat dinamis. 1998) h.Sejarah Pendidikan Islam . maka ia akan kuat dan sebaiknya bila diberikan kering. maka dengan sendirinya akidah tidak dapat menopang keislaman seseorang. Norma-norma atau aturan tersebut secara garis besarnya terhimpun dalam tiga hal pokok. Ruang Lingkup Ajaran Islam Allah saw mewahyukan agama islam kepada Nabi Muhammad SAW dalam nilai kesempurnaan tertinggi.1 yaitu : 1. Syariah 3. kesempurnaan itu meliputi segi-segi fudemental tentang berbagai aspek kehidupan manusia berupa hukuman dan norma.

Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 segala sesuatu yang dipercayai dengan suatu keimanan. Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta. PT. h 108 Mahmud Yunus. Citra Risalah. Mengingat kondisi sosial politik yang belum stabil.4 Mula-. Khadijah R. Pola Pendidikan Islam Pada Masa Rasulullah SAW 1. 2 3 Ibid.com disusun oleh Syahri. 2008) h 66 www. Fase Mekah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama digua hira’ di mekkah pada tahun 610 M Al-Qur’an surat 96 ayat 5. Muhammad Mkhluk Paling Mulia (Yogyakarta.kosmaext2010. tidak boleh dicampuri keragu-raguan dan dipengaruhi oleh prasangka. berteduk. Suratin dan Rukamah . berlindung dan berkeluh kesah. sehingga ia menjadi orang pertama yang mendapat hidayah dari Allah masuk agama islam dari golongan permpuan. Kemudian sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq secara berangsurangsur ajakan tersebut disampaikan secara meluas tetapi masih terbatas dikalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja. 2 Adapun hakikat aqidah diterangkan oleh rasulullah saw sebagaimana sabdanya : Artinya : “Iman adalah engkau percaya (memberikan dan mengakui) kepada Allah dan malaikatnya dan dengan rasul-rasulnya dan engkau percaya dengan hari berbangkit” 2. Dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. tetapi Rasulullah SAW beristirahat. Pola ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. 1989) h 5 4 Fauzi Ibrahin.ula Rasulullah SAW mendidik istri tercintanya.Sejarah Pendidikan Islam . Zubair bin Awam. Hidakarya Agung. Seperti Usman bin Affan. Jadilah ia laksana pohon besar yang rimbun. Kemudian diangkat menjadi anak angkatnya).A.3 Pola pendidikan yang dilakukan adalah secara sirri (sembunyi-sembunyi).

yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata-mata.? Saat itu turun wahyu menjelaskan perihal Abu Lahab dan istrinya.Sejarah Pendidikan Islam . c. Arqam bin Arqam. Sejarah Pendidikan islam Mahmud Yunus. Jangan dipersekutukan dengan nama berhala. Pendidikan keagamaan. Pendidikan akliyah dan ilmiyah. Abdurrahman bin Auf. melainkan karena Allah semata-mata. beliau mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul dibukit shafa. Suratin dan Rukamah . celakalah kamu Muhammad! Untuk inikah kamu mengumpulkan kami. Pendidikan akhlak dan budi pekerti. Sebagai lembaga pendidikan dan pusat kegiatan pendidikan islam yang pertama pada era awal ini adalah rumah Arqam bin Arqam. Karena Tuhan itu Maha Besar dan Maha Pemurah.5 Pola pendidikan secara rahasia ini berlangsung selama kurang lebih tiga tahun.kosmaext2010. Seruan tersebut dijawab oleh Abu Lahab. Bagi orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan Muhammad sebagai utusannya. Dari kedua wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah SAW itu terdapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan dalam islam terdiri dari empat macam :6 a. Fatimah binti Khattab. Ketika wahyu tersebut turun. 5 6 Samsul Nizar. sedangkan mereka dahulu belum mengetahuinya. artinya orang-orang yang mula-mula masuk islam. Mereka semua tahap awal ini disebut assabiqunal awwalun. menyerukan agar berhati-hati terhadap azab Allah yang keras dihari kiamat. yaitu dipendidikan hendaklah suka memberi / mengajar tenpa mengharapkan balasan dari orang yang menerima pemberian itu. h 6 www. Said bin Zaid dan beberapa orang lainnya.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 Sa’ad bin Abi Wagos.com disusun oleh Syahri. Alam akan mengajarkamn demikian itu kepada orang-orang yang mau menyelidiki dan membahasnya. Thalhah bin Ubidillah. hingga kemudian turun perintah dari dzat yang maha mengetahui rahasia dan segala perkara yang amat tersembunyi agar Muhammad melakukan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. b. Abu Ubaidillah bin Jahrah.

yaitu :7 Pertama.com disusun oleh Syahri. digantikan dengan mengagungkan dan menyebah Allah SAW. Materi menghafal ayat-ayat Al-Qur’an 3. bersih pakaian. materi pendidikan tauhid. h 34 www. A. digantikan dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim. bersih badan dan bersih tempat kedamaian. 2.Sejarah Pendidikan Islam . Rasulullah mengajak umatnya untuk membaca. Materi baca tulis Al-Qur’an. Kebiasan menyembah berhala. Materi pendidikan islam para fase mekkah dapat dibagi menjadi dua bagian. Suratin dan Rukamah .Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 d. Rasul langsung menjadi contoh bagi umatnya. dengan materi ini diharapkan agar kebiasaan orang arab yang sering membaca syair-syair indah. Kemudian beliau mengajarkan cara bagaimana mengaplikasikan pengertian tauhid tersebut dalam kehiduapan sehari-hari. Pendidikan jasmani (kesehatan) yaitu mementingkan kebersihan. Disinilah letaknya fungsi hadits sebagai penjelasan Al-Qur’an. materi pengajaran Al-Qur’an. Materi pemahaman Al-Qur’an. kebiasaan masyarakat arab yang memulai perbuatan atas nama berhala. yang telah diselewengkan oleh masyarakat Jahiliah. tujuan materi ini adalah untuk meluruskan pola piker umat islam yang dipengaruhi oleh pola piker jahiliah. Kedua. Materi Pendidikan Islam. Materi ini dapat dirinci kepada : 1. Hasilnya. memperhatikan memikirkan kekuasaan dan kebesaran Allah dan diri manusia sendiri. Materi ini lebih difokuskan untuk menurunkan ajaran agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. digantikan dengan membaca Al-Qur’an sebagai bacaan yang indang tinggi nilai sastranya.kosmaext2010. 7 Samsul Nizar.

Disanalah Nabi menerima tamu dan orang-orang yang hendak masuk islam atau menanyakan hal-hal yang bersangkutan dengan agama islam. Metode hafalan C. Mislanya pembiasaan kaum muslimin untuk sholawat berjamaah 7. Metode diskusi atau Tanya jawab 4. 6.com disusun oleh Syahri. h 6 www. Lambaga Pendidikan Islam Setelah pemeluk islam mulai banyak. Disanalah Nabi mnembacakan wahyu-wahyu Al-Qur’an kepada pengikutpengikutnya. 8 8 Mahmud Yunus. menyampaikan wahyu yang baru diterimanya dan memberikan penjelasan-penjelasan serta keterangan-keterangannya. Metode ceramah. misalnya kisah beliau dalam perjalanan isra’ dan mi’raj. 5.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 B. Rumah Al-Arqam itulah tempat pendidikan islam yang pertama dalam sejarah pendidikan islam. Bekas rumah itu masih dikenal sampai sekarang di mekkah. Misalnya orang mukmin itu diumpamakan satu tubuh apabila sakit salah satu anggota tubuh maka anggota yang lain akan turut merasakannya.Sejarah Pendidikan Islam . Metode pembiasaan. lalu Nabi menyediakan rumah Al-Arwam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabat dan pengikutpengikutnya. Kurikulum Pendidikan Islam Kurikulum pendidikan islam pada periode Rasulullah SAW baik di mekkah maupun di madinah adalah Al-Qur’an yang Allah wahyukan sesuai dengan kondisi dan situasi. 2. kejadian dan peristiwa yang dialami umat islam pada saat itu. D. Metode kisah. Metode pengumpulan. Metode Pendidikan Islam Metode pendidikan yang dilakukan rasulullah dalam membidik sahabtanya antara lain : 1. Suratin dan Rukamah .kosmaext2010. Metode dialog 3.

dimadinah ditetapkan keimanan itu terdiri dari enam perkara : 1. Iman kepada Allah 2. Pendidikan Dan Pengajaran Islam Yang Diberikan Nabi Masa Di Madinah Kurang lebih 10 tahun lemanya daritahun 1-11 H. Pada masa Nabi SAW di madinah diturunkan Al-Qur’an sebanyak 22 surat yaitu kira 1/3 (sepertiga) Al-Qur’an. maka dimasjid itulah Nabi mendirikan sholat berjamaah. serta sabda beliau sendiri.com disusun oleh Syahri.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 2. Masa di mekah diantarnya adalah :9 I. h.kosmaext2010. Tentang Keimanan Tentang keimanan diperkuat dan pertebal dengan keterangan-keterangan yang dibacakan oleh Nabi dari ayat-ayat Al-Qur’an. usaha Nabi yang pertama ialah mendirikan masjid disimpang masjid didirikan rumah tempat tinggal Nabi. Membacakan ayat-ayat Al-Qur’an dan memberikan pendidikan dan pengjaran islam. Diantara pendidikan dan pengajaran islam yang diberikan Nabi SAW. Iman kepada rasul / nabi-nabi 4. Fase Madinah Setelah Nabi serta sahabat-sahabatnya (muhajirin) hijrah ke madinah.Sejarah Pendidikan Islam . Iman kepada malaikat 3. Suratin dan Rukamah . disalah satu penjuru masjid disediakan untuk tempat tinggal orang-orang miskin yang tiada mempunyai rumah. Pendidikan partama yang dilakukan oleh Nabi. A. 16 www. Setelah selesai pembangunan itu. Pendidikan Agama a. Iman kepada kitab-kitab Allah 9 Ibid. ialah memperkuat persatuan kaum muslimin dan mengikis habis-habisan sisa-sisa permusuhan dan persukuan. atau dari tahun 622-632 M.

Zakat. selain sembahyang lima waktu yang telah disyariatkan dimekkah. (632M) yaitu puasa bulan Ramadan 3. 4. IV.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 5. seperti hukum perkawinan dan hukum warisan www. Puasa. terselip pendidikan kesehatan (jasmani) secara amliyah (praktek). 2. iman kepaa qodo dan qadar Allah swt b. mandi. puasa. Pendidikan Kesehatan (Jasmani) Sesungguhnya dalamamal ibadah. haji disyariatkan pada tahun 6 H. adab bergaul dalam masyarakat dan lain-lain. Syariat Yang Berhubungan Dengan Masyarakat Syari yang berhubungan dengan masyarakat ada empat macam : 1. II. Hal yang berhubungan dengan rumah tangga yang dinamakan hal-hal perseorangan. haji.com disusun oleh Syahri. III. dalam Al-Qur’an tidak diperincikan soal zakat hanya nabilh yang menerangkan perinciannya.Sejarah Pendidikan Islam . adab bertetangga. Haji. puasa disyariatkan dimadinah pada tahun 2 H. adab berbicara. seperti adab masuk rumah orang. dimadinah diperlukan sholah jum’at sebagai ganti sholat dzuhur pada hari jum’at. seperti wudhu. Begitu juga disyariatkan sembahyang takut (khauf) yang dilakukan dalam peperangan dan sholat hari raya (idul fitri dan idul adha) serta sholat-sholat sunah yang lain. Pendidikan Akhlak Kependidikan akhlak yang telah diberikan dimekkah diperkuat dan diperinci di madinah. Tentang Ibadah 1. Suratin dan Rukamah . Iman kepada hari akhir 6. Senbahyang. sholat.kosmaext2010.

h 281 www. 3.Sejarah Pendidikan Islam . bahwa pengertian khulafaur rasyidin adalah “Pengertian yang cerdik dan benar serta senantiasa mendapat petunjuk”. Hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan manusia sesama manusia. Abu Bakar Shiddiq 2. Ta’zir yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana 4. Ali Bin Abi Thalib 10 Hafizh Dasuki. Utsman Bin Affan 4. Pengertian Khulafaur Rasyidin Khulafaur rasyidin adalah pecahan dari kata “khulafa” dan “Ar-Rasyidin” kata “Khulafa” merupakan bentuk jamak dari kata “Khulafah” kata ini dalam bahasa arab mengandung pengertian cerdik. Sejarah Kebudayan Islam. Pola Pendidikan Pada Masa Khulafaur Rasyidin A.com disusun oleh Syahri. (Jakarta. dan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berjalan pada jalur yang benar serta senantiasa mendapat hidayah dari Allah SWT. sedangkan kata “Ar-Rasyidin” merupakan bentuk jamak dari kata “Rosyada” yang mengandung pengertian : lurus. Hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan pemerintah. Para pemimpin yang dimaksud dengan khulafaurrasyidin terdiri dari empat orang sahabat Rasulullah yang sangat terkenal yaitu : 1. pandai dan mengganti. Suratin dan Rukamah . benar dan mendapat petunjuk. 10 Adapun yang dimaksud dari kata “khulafaurrasyidin” disini adalah “para pemimpin pengganti rasulullah dalam urusan kehidupan kaum muslimin yang sangat adil dan bijaksana. seperti hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata. Berangkat dari pengertian-pengertian diatas maka dapatlah kita mengambil pengertian. pandai dan cantik. 1997. 3. direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. Umar Bin Khattab 3.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 2.kosmaext2010. Hal-hal yang berhubungan dengan Qisas.

yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan membaca dan memahami Al-Qur’an. para sahabat yang utama baik dalam kedudukannya sebagai pejabat maupun suka rela. untuk memahami Al-Qur’an tidak bisa lepas dari pemahaman terhadap hadits. Oleh karena itu diperlukan standarisasi bacaan dengan kaidahkaidah tersendiri. Ilmu qiro’at. 153 www. Ilmu hadits. Apalagi pada masa itu Al-Qur’an belum ada syakal sehingga menimbulkan kesulitan dalam membacanya. Ilmu pendidikan klasik islam dibedakan menjadi dua macam yaitu : ulumulNaqliyah (ilmu yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits) atau disebut ilmu syariat dan ulumul-aqliyah (ilmu yang bersumber dari akal) pada masa priode khalifaur rasyidin sebagai awal priode dari sesudah wafatnya rasulullah masih didominasi oleh pengembangan ilmu-ilmu naqliyah. berangkat ketempat-tempat pemukiman baru dan kota-kota lainnya untuk mengajarkan agama islam kepada penduduk setempat. yaitu ilmu yang memahami ayat-ayat Al-Qur’an diantara sahabat yang mempelajari ilmu tafsir sesuai dengan apa yang diterima dari Rasulullah adalah : Ali bin Abi Thalib.kosmaext2010. Tafsir Al-Qur’an. maka pada waktu itu pada sahabat dalam memutuskan masalah tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber utama. Abdullah bin Abbas. 2. 11 Asy’ari.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 B. Sebab munculnya adalah karena adanya beberapa dialog bahasa dalam membaca dan memahaminya dan dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca dan memahaminya. Suratin dan Rukamah . 2007) h. 3. Aneka Ilmu.com disusun oleh Syahri. Pendidikan Agama Islam 2 (Semarang. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Masa Khulafaur Rasyidin Pertumbuhan ilmu pengetahuan masa khulafaurrasyidin erat kaitannya dengan perluasan daerah islam. Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Ka’ab.Sejarah Pendidikan Islam .11 Ilmu yang lahir pada priode khulfaur rasyidin antara lain sebagai berikut : 1. Pada masa permulaan islam. Ilmu ini muncul pada masa khalifah Usman bin Affan.

Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 4. sehingga syair dan sastra kurang berkembang b. Ilmu Arsitektur. Ilmu Nahwu. Suratin dan Rukamah . 13 C. 154 Ibid. Arsitektur dalam islam dimulai tumbuhnya dari masjid. Al-Qur’an sebagai sumber inspirasi untuk kegiatan sastra. Sastra mengalami stagnasi keluar pengertian yang lebih kepada bahasa AlQur’an. ilmu ini berkembang seiring dengan semakin luasnya wilayah. Ilmu sastra. h. para sahabat yang menguasai ilmu tersebut antara lain Umar bin Khattab. 6. Masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq (632-634) Setelah nabi wafat. Pelopor pertama dalam bidang ini adalah Ali bin Abi Thalib. karena dalam berdakwah diperlukan bahasa yang indah. sebagai pemimpin umat islam adalah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Dimulai dari masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah SAW. 14 12 Ibid. h 44 13 www. Khat Al-Qur’an yaitu ilmu yang berkaitan dengan penulisan Al-Qur’an dan penyebarannya. Al-Qur’an pada masa khulafaurrasyidin ditulis dengan menggunakan khat kufi dan Irak. ada dua pendapat tentang perkembangan sastra pada masa khulafaurrasyidin. 12 5. 145 14 Samsul Nizar. ilmu ini berkembang dibasrah dan kufah.Sejarah Pendidikan Islam . Islam pada masa itu. Ilmu fikih. h. karena di kota ini bermukim beberapa kabilah arab dan juga orang persia yang berdialog dengan beberapa bahasa. Abdullah bin Abb (mekah) Abdullah bin Masud (kufah) Anas bin Malik (basrah) Muaz bin Jabal (Syira) dan Abudllah bin Amr’ bin Ash (Mesir) 7. yaitu : a.kosmaext2010.com disusun oleh Syahri. Zaid bin Tsabit (madinah). Masa Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 1. 8.

sejak dari bani tamim. Maka muncul musailamah Al-kazzabdi yamah.kosmaext2010. Melakkan beberapa negara kedalam islam.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 Di awal pemerintahnya muncul tiga golongan pertama adalah golongan yang keluar dari islam. Menaklukan Damaskus 2. Usaha-usaha perjuangan khalifah Umar pada masa pemerintahannya adalah : a. Menaklukan mesir 15 Hafizh Dasuki. h 285 www. Memperbaikai struktur dan lembaga negera b. Sehingga keadaan bangsa arab tenang kembali dan suasana menjadi damai kembali.Sejarah Pendidikan Islam . Membebaskan Baitul Maqdis 3. Menaklukan Persia 4. Pendidikan akhlak c. diantaranya : 1.com disusun oleh Syahri. (Murtad) golongan kedua golongan yang tidak puas terhadap islam. 15 dari segi pendidikan pada masa ini masih menekankan beda bidang : a. Suratin dan Rukamah . Kemudian golongan ketiga adalah orang yang salah dalam memahami Al-Qur’an. Pendidikan keimanan b. Mereka ini mengakui dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Saw. Pendidikan kesehatan 2. Membentuk lembaga kepentingan masyarakat c. Masa Umar bin Khattab (634-644M) Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya khalifah Abu Bakar Siddiq. al-aswad al ansi dari yaman dan thulaihah bin khawalid dari bani asad. dan golongan-golongan ini dapat tiumpas oleh khalifah abu bakar siddiq.

Dengan tidak stabilnya pemerintahan dan kericuhan politik pada masa pemerintahan Ali. h 49 18 Ibid. Pada masa kalifah Usman bin Affan. hanya sedikit mengalami perubahan yang mewarnai pendidikan islam. Perang ini dikenal dengan perang Siffin.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 Sementara dibidang pendidikan pada masa ini pelaksanaannya sudah semakin lebiuh maju. sebab selama umar memerintah Negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Pada saat itu Ali tidak sempat lagi memikirikan masalah pendidikan karena semua tertumpu pada maslah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat islam.kosmaext2010. kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan penidikan didaerah-daerah. Suratin dan Rukamah . perang ini terkenal dengan istilah perang Jamal. Masa Khalifah Utsman Bin Affan (644-656 M) Usman diangkat menjadi khalifah hasil dari pemilihan panitia enam yang ditunjuk oleh khalifah Umar bin Khattab menjelang beliau wafat. Sementera Muawiyah selaku gubernur di Damaskus memberontak untuk menggulingkan kekuasaannya. kegiatan pendidikan islam mendapat sambutan dan gangguan.Sejarah Pendidikan Islam . h 50 www. 17 4. h 292 Samsul Nizar. 18 16 17 Ibid.com disusun oleh Syahri. pelaksanaan pendidikan islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M) Ali adalah khalifah yang keempat setelah Usman bin Affan.16 3. Dimana para sahabat yang berpengaruh diberi kelonggaran untuk keluar dan menetap didaerah-daerah yang mereka sukai. Pada masa pemerintahannya sudah duguncang peperangan dengan aisyah (istri nabi) beserta Talhah dan Abdullah bin zubair karena kesalah pahaman dalam menyikapi pembunuhan terhadap Usman bin Affan.

Usman bin Affan.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 D. Suratin dan Rukamah . sahabat yang pertama kali mendirikan madrasah dan menjadi guru dimesir adalah Abdullah bin Amru bin Ash ia adalah seorang ahli hadits.com disusun oleh Syahri. Mesir. guru pertama adalah Muaz bin Jabal yang mengajarkan Al-Qur’an dan fikih. h.kosmaext2010. Basrah. 6. Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. hadits dan fiqih. sahabat yang terkenal diantaranya : Abu Bakar.Sejarah Pendidikan Islam . 5. sahabat-sahabat yang terkenal diantaranya : Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Masud. Muaz bin Jabal di Palestina dan Ubaidah di Hims. Abdulah bin Masud adalah ahli Tafsir. Mekkah. 51 www. 2.19 19 Ibid. Madinah. Damsyik (syam). sahabat yang termasyhur diantaranya : Abu Musa Al Asy’ary dia adalah ahli fiqih dan Al-Qur’an. Kufah. 3. Setelah syam menjadi bagian negera islam maka khalifah umar mengirim Muaz bin Jabal. Pusat-Pusat Pendidikan Pada Masa Khulafaur Rasyidin 1. Abu Darda’ di Damsyik. Ubaidah dan abu darda. 4. ketiga sahabat ini mengajar disyam pada tempat yang berbeda.

Arqam dan Kuttab. Pendidikan akhlak 4. Sedangkan di madinah lembaga pedidikan dirumah para sahabat dan masjid. Dari masa khalifah Abu Bakar sampai khalifah Usman pendidikan berangsurangsur mengalami kemajuan hanya saja pada masa pemerintah khalifah Ali bin Abi Thalib pendidikan kurang mendapat perhatian. Pendidikan pada masa khulafaurrasyidin tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah SAW.com disusun oleh Syahri. Materi tauhid 2. karena pada masa ini pemerintah selalu dilanda konflik yang berujung pada kekacauan. Pendidikan syariat yang berhubungan dengan masyarakat Kurikulum yang digunakan adalah Al-Qur’an yang dijelaskan oleh hadits Nabi Muhammad SAW. Pendidikan kesehatan 5. Fase Mekkah dan Madinah memiliki persamaan dan perbedaan.kosmaext2010. Fase Mekkah ada dua lembaga pendidik yaitu ramai. 1.Sejarah Pendidikan Islam . www. Suratin dan Rukamah . Materi pengajaran Al-Qur’an 3.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 BAB III PENUTUP Pola pendidikan islam priode Rasulullah SAW.

Suratin dan Rukamah .Sejarah Pendidikan Islam . Pendidikan Agama Islam 2. 1998. PT. Ali Anwar Yusuf. Sejarah Pendidikan Islam.com disusun oleh Syahri. cet. 3 Jakarta. Pustaka Setia. Citra Risalah. Fauzi Ibrahim. Semarang. Asy’ari. Hidakarya Agung. Muhammad Makhluk Paling Mulia. Kencana.Pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin STAI Bengkalis 2011 DAFTAR KEPUSTAKAAN Samsul Nizar. Sejarah Pendidikan Islam.kosmaext2010. 2008. Aneka Ilmu. 5 Jakarta. 2007 www. Jakarta. 1989 Hafizh Dasuki. Studi Agama Islam. 2009 Mahmud Yunus. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. Yogyakarta. Sejarah Kebudayaan Islam Jakarta. 1997. cet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful