Transformasi

pendidikan

bermula

2010

KUALA LUMPUR 12 Jun - Kementerian Pelajaran akan melaksanakan transformasi sistem pendidikan bermula 2010 bagi meningkatkan kualiti akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid. Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Alimuddin Mohd. Dom berkata, transformasi tersebut akan melibatkan beberapa perubahan dari segi kurikulum dan sistem peperiksaan sekolah. ''Kami akan buat perubahan dari segi kandungan kurikulum supaya ia menjadi lebih menarik dan seronok serta tidak membebankan pelajar. ''Kita nak wujudkan konsep 'pelajar berlari ke sekolah dan berjalan pulang ke rumah' sebagai menunjukkan betapa mereka seronok dan teruja untuk menimba ilmu di sekolah,'' katanya ketika berucap merasmikan sambutan Hari Guru peringkat daerah Hulu Langat di sini hari ini.

Alimuddin berkata, selain kurikulum, transformasi tersebut juga akan melibatkan perubahan kepada sistem penilaian supaya tidak hanya berasaskan peperiksaan.

Menurutnya, melalui sistem penilaian baru itu, prestasi para pelajar akan dinilai sejak mereka berada di tahun satu lagi. ''Ini bermakna ketika pelajar-pelajar itu menduduki peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), peperiksaan mereka melibatkan silibus yang kecil sahaja kerana mereka telah dinilai sejak awal lagi,'' jelasnya.

Beliau memberitahu, sistem yang bakal dilaksanakan itu akan menggunakan sistem pengumpulan mata seperti dilaksanakan di universiti. Menurut Alimuddin lagi, tahun ini sebanyak 50 sekolah telah dipilih sebagai perintis bagi melaksanakan transformasi tersebut dan ia akan diteruskan kepada 500 buah lagi pada tahun hadapan serta ke seluruh negara menjelang 2010.

Beliau berharap, melalui mekanisme transformasi itu, lebih ramai pelajar yang bermutu, berilmu pengetahuan dan berdisiplin dapat dilahirkan menjelang tahun 2020. ''Pelajar-pelajar yang berada di peringkat sekolah sekarang ini akan berusia antara 20 hingga 30 tahun menjelang 2020 dan produktiviti mereka sangat diperlukan untuk memajukan negara,'' katanya.

TRANSFORMASI PENDIDIKAN BERMULA 2010 Tujuan Meningkatkan kualiti akademik. kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid Lahirkan lebih ramai pelajar bermutu. berilmu pengetahuan dan berdisiplin menjelang tahun 2020 Transformasi Perubahan kurikulum Perubahan sistem peperiksaan sekolah Perubahan penilaian tidak berasaskan pencapaian sahaja Guna sistem pengumpulan mata .

Modal insan adalah harta yang boleh disuntik nilai tambahnya. menambah baik sistem pemilihan calon guru. menunjukkan kesungguhan. hal. berkemahiran menyelesaikan masalah.. 106 ) Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha untuk melahirkan guru yang berkualiti dan memastikan mereka yang berkualiti kekal dalam sistem pendidikan negara dan kekal berkualiti di sepanjang tempoh perkhidmatan.GURU MERUPAKAN NADI KEPADA USAHA PEMBANGUNAN MODAL INSAN BERTARAF DUNIA Latar Belakang Malaysia memberi penekanan tinggi terhadap pembangunan modal insan kelas pertama di mana bina upaya adalah pendekatan utama ke arah mencapai status negara maju pada tahun 2020. BPG bersama-sama Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) bertanggungjawab merancang dan melaksanakan . Pembangunan modal insan berkualiti bergantung kepada pendidikan berkualiti. dan menambah baik laluan kerjaya serta kebajikan guru. berkeupayaan mencipta peluang baru. Antara langkah yang telah diusahakan termasuklah memantapkan latihan perguruan. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju. Improving the efficiency and equity of schooling depends. as the most significant and costly resource in schools. and that all students have access to high quality teaching. Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan peneraju utama latihan perguruan di Malaysia. Justeru itu. yang dapat menghasilkan individu yang mempunyai jati diri yang kukuh. on ensuring that competent people want to work as teachers. Sehubungan dengan itu Malaysia memerlukan modal insan yang juga celik TMK. Dalam abad ke-21 ini. berkeperibadian mulia. (Organization for Economic Co-operation and Development. Bahagian Pendidikan Guru (BPG). dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan daya usaha dan pendekatan baru ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan seperti petikan yang berikut: . Pembangunan sistem pendidikan bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia adalah agenda utama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).. pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). berketerampilan. diinjakkan nilai inteleknya serta diperbanyakkan modal budayanya. that their teaching is of high quality. guru perlu memahami. melonjakkan kecemerlangan institusi latihan perguruan. mempunyai daya tahan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang sering berubah. negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi. liberalisasi. Pendidikan juga perlu membentuk modal insan yang mampu berfikiran kritis dan kreatif. progresif dan mampu bersaing di pasaran kerja global. in large measure. teachers are central to school improvement efforts. petikan daripada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan KPM 2007.

3. tiga aspek utama ditekankan iaitu amalan nilai profesionalisme keguruan.latihan perguruan untuk memenuhi keperluan tenaga pengajar di institusi pendidikan seluruh negara. Menyediakan dan melaksanakan strategi bagi meningkatkan tahap pencapaian standard oleh guru. pengetahuan dan kefahaman. Mengenal pasti keperluan pembangunan profesionalisme diri 3. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Bahagian Pendidian Guru telah mengambil langkah proaktif dalam membangunkan standard guru sebagai panduan dan rujukan kepada guru. yang bertanggungjawab dan berkebolehan. Membuat refleksi kendiri terhadap tahap pencapaian standard. Peranan guru * guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan. Mengenal pasti strategi bagi membantu meningkatkan tahap pencapaian standard 2. Mengenal pasti keperluan pembangunan profesionalisme diri 1. pendidik guru. 1. yang taat setia. . agensi dan institusi latihan perguruan di Malaysia. Membuat refleksi kendiri terhadap tahap pencapaian standard 2. yang menyedari betapa pentingnya usaha kami ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang. 2. dan yang percaya akan demokrasi. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih (guru praperkhidmatan) atau peserta kursus (guru dalam perkhidmatan) 4. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan. kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukunegara. Bagi menjamin guru yang dihasilkan berkualiti tinggi. pengetahuan dan kefahaman. Berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu.

Nilai-nilai teras di samping nilai-nilai tambahan dan kembangan harus disuburkan secara kreatif dan bijaksana agar watak yang bersih sifatnya dapat digarap dalam jiwa pelajar. guru harus menjalankan tanggungjawabnya dalam menanamkan nilai-nilai murni yang merentasi kurikulum dan kokurikulum kerana nilai adalah ukur tara terhadap sesuatu benda. guru atau pendidik merupakan fokus utama dalam penerapan nilai.Peranan Guru Dalam Pembinaan Negara Bangsa 1 Malaysia Pendidikan dan pembinaan negara adalah berkait rapat antara satu sama lain. bergantung kepada kebijaksanaan melaksanakan proses pedagogi dalam bilik darjah. emosi. Namun. Baik pada ukuran nilai tidak sahaja pada pertimbangan akal dan rasional tetapi juga pada hati dan terlihat dalam amalan dan percakapan. Dalam pengajaran di sekolah. Dalam pendidikan perlu ada nilai-nilai teras yang sifatnya fundamental seperti amanah. Nilai juga melibatkan persepsi minda dan hati berasaskan sifat dan syarat tertentu yang serasi dan sejalan dengan fitrah. ilmu diolah menjadi kurikulum dan ia menjadi fokus dalam menyusun sukatan. proses pembinaan negara tidak akan tercapai. Hal yang sama juga berkait dengan kegiatan ko kurikulum sama ada bentuknya sukan dan permainan. Justeru. Penerapan watak nilai murni kemanusiaan ini memandu manusia agar hidup bertatahkan adab agar pembinaan bangsa itu berada di tahap yang tinggi dari segi ilmu dan akhlaknya. Menekankan Nilai Murni Merentas Kurikulum Bagi mencapai matlamat pembentukan negara bangsa. perbuatan dan amalan. membina identiti nasional dan semangat kebangsaan serta membangunkan sumber manusia bersesuaian dengan keperluan menghadapi globalisasi. bangsa dan negara. a. jujur dan ikhlas. Sesebuah negara perlukan warganegara yang terdidik dalam semua aspek jasmani. Dalam proses pendidikan ini. Murid atau pelajar mengalami proses perpindahan ilmu. kesenian dan persatuan. makna Pencipta dan makna persekitaran dengan ilmu sebagai medium utama. Situasi ini juga menunjukkan betapa besarnya tanggungjawab yang perlu digalas oleh guru dalam mendidik anak bangsa menacapai matlamat negara. Tanpa pendidikan. Pernyataan di atas menggambarkan peranan utama yang diharap dapat dilaksanakan oleh sistem pendidikan formal di Malaysia dalam membina bangsa yang bersatu dan moden. Ini semua hanya akan dapat dilakukan sekiranya warga pendidik dapat melaksanakan peranan mereka terutamanya dalam usaha memperkukuh perpaduan. rohani dan intelektual seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dalam hal ini. hormat-menghormati serta adil dan bijaksana. perkara. maklumat dan ketrampilan. Bagaimana penerapan nilai yang sewajarnya. di sinilah pentingnya watak-watak murni untuk dibentuk dalam diri pelajar agar hasrat untuk mencapai produk yang berkualiti menjadi realiti. ianya berkembang dalam batas nilai. guru berperanan mendidik manusia supaya faham makna diri. Matlamat akhir . guru yang mempunyai tahap keprofesionalan yang tinggi perlu jelas akan amanah mereka yang sebenar iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi ilmu serta akhlak moral agar segala ilmu yang diperoleh dapat disalurkan kepada kebaikan demi kepentingan agama.

Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai organisasi yang bertanggungjawab telah melaksanakan beberapa strategi yang dapat memantapkan Sistem Pendidikan Kebangsaan. Watak-watak berkeperibadian yang tinggi serta kepimpinan berasaskan nilai inilah secara tidak langsung yang akan menghasilkan produk berkualiti untuk kemajuan negara pada masa akan datang untuk meneroka kemajuan dan perubahan yang sifatnya membangun bukan meruntuhkan.pendidikan ialah berlakunya transformasi diri dan penitipan adab kepada diri pelajar. Pada diri pendidik ada contoh yang fitrah sifatnya dan seperti ibu bapa juga. kemahiran dan sahsiah. Langkah ini diambil bagi memastikan organisasi berkenaan dapat meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. Seksyen 53 berkenaan Suratcara pengelolaan bagi institusi pendidikan. Selain itu. Dalam erti kata yang lain pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk menghasilkan seorang pelajar yang cemerlang dari segi ilmu pengetahuan. antaranya ialah melicinkan tatacara pengurusan pendidikan dengan cara meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. Aspek pengurusan ini memang banyak disentuh dalam Akta Pendidikan 1996. b. murabbi dan pelbagai sifat-sifat pendidik yang tinggi lain agar proses pendidikan ini dapat dilihat sebagi proses bina insan. teknologi dan ICT. pembabitan pelajar dalam organisasi merupakan suatu jambatan kepada membina keperibadian. Inilah peranan . guru berada di peringkat kedua menjadikan dirinya teladan dan sumber ikutan para pelajar. seimbang dan bersepadu. adab dalam bersukan dan berseni menjadi aset yang penting kepada pelajar dalam membentuk jiwa kepimpinan dalam diri mereka. Justeru adalah menjadi peranan guru dalam menyediakan pendidikan berkualiti untuk semua. Sifat-sifat ini hendaklah terlihat dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan ianya boleh menyebabkan berlakunya transformasi diri. kemahiran tinggi seperti berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai bahasa. keluarga dan negara Malaysia. Dengan hasrat agar apabila pelajar telah tamat pendidikannya dengan kecemerlangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sains. Ini termasuklah juga di bidang pendidikan. Pada diri guru harus ada sifat muallim. rohani dan intelek. Menyediakan Pendidikan Berkualiti Matlamat pembentukan sebuah negara bangsa hanya dapat dicapai jika masyarakatnya mempunyai ketrampilan dalam pelbagai bidang. Disiplin dalam organisasi. Pendekatan ini adalah bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di mana pendidikan berkualiti adalah untuk memastikan semua kanak-kanak mendapat pendidikan yang terbaik supaya mereka dapat memperkembangkan potensi mereka secara holistik dari segi jasmani. emosi. Membangun Sumber Manusia Melalui Aktiviti Ko-Kurikulum Pembinaan watak melalui kegiatan ko kurikulum juga amat penting dalam mengembangkan lagi bakat dan minat para pelajar supaya ianya menjadi persiapan kepada pelajar dalam menghadapi realiti hidup dan cabaran yang mendatang. dan sifat sahsiah yang positif maka mereka dapat menyumbang kepada kesejahteraan dan pembangunan dirinya. misalnya dalam Bab 11. c. ketrampilan dan ciri kepimpinan yang akan mempengaruhi hala tuju kehidupan pelajar tersebut pada masa akan datang. Hakikatnya.

setiap guru perlu menerapkan kefahaman Islam Hadhari Merentas Kurikulum melalui pengajaran dan pembelajaran kepada murid dan ianya tidak diajar sebagai mata pelajaran tersendiri. Memupuk Kefahaman Yang Jelas Terhadap Islam Hadhari Fokus terakhir teras membina Negara Bangsa dalah meupuk kefahaman yang jelas terhadap Islam Hadhari. Bagi meningkatkan kefahaman mengenai Islam Hadhari kepada pemimpin sekolah dan guru-guru. Oleh demikian. KPM juga telah memperbanyakkan bahan bacaan mengenai Islam Hadhari seperti menerbitkan dan mengedarkan ke sekolah-sekolah Buku Perancangan Strategik Lima Tahun Pendekatan Islam Hadhari. Pelbagai aktiviti seperti seminar. Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada 10 aspek kehidupan seharian umat Islam yang mengutamakan nilai-nilai murni. ceramah dan kursus berkaitan Islam Hadhari telah diadakan sepanjang tahun 2007 kepada guru-guru sekolah rendah dan menengah bagi memupuk kefahaman yang jelas terhadap Islam Hadhari. kasih sayang dan toleransi. Oleh sebab itu. Peranan guru dalam membina bangsa 1 malaysia Menekankan Nilai Murni Merentas Kurikulum Menyediakan Pendidikan Berkualiti Membangun Sumber Manusia Melalui Aktiviti KoKurikulum Memupuk Kefahaman Yang Jelas Terhadap Islam Hadhari . Namun kefahaman Islam Hadhari masih belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat di Malaysia. Buku Panduan KBSR/KBSM berasaskan Islam Hadhari serta risalah-risalah mengenai Islam Hadhari. Peranan guru-guru di sekolah adalah perlu bagi memupuk kefahaman tentang Islam Hadhari kepada murid-murid supaya Islam Hadhari tidak disalah tafsirkan oleh murid dan masyarakat umum. d. KPM telah membekalkan buku panduan pengajaran dan pembelajaran Islam Hadhari untuk murid Tingkatan 1 hingga 5 kepada semua guru.utama guru yang mempunyai tahap profesianal yang tinggi dalam pembentukan watak insan kamil demi kepentingan pembentukan negara bangsa. Strategi pelaksanaan fokus ini adalah mempelbagai aktiviti untuk membimbing pelaksanaan pendekatan Islam Hadhari dalam pembentukan pemikiran dan kehidupan. Harapan KPM supaya kefahaman serta penerimaan warga guru sendiri terhadap Islam Hadhari dapat ditingkatkan dan prinsip-prinsip Islam Hadhari dapat diamalkan dalam kehidupan masyarakat Malaysia.

Keadaan ini akan memberikan rangsangan kepada pengguna untuk terus mengguna dan mencuba perisian ini untuk mempelajari serta mendapat pengetahuan dan kemahiran mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam sesebuah sistem komputer sepertimana yang terdapat dalam tajuk asas perkakasan komputer.menyenaraikan dan membezakan jenis komponen serta fungsi bagi setiap komponen komputer secara lisan dan bertulis.. pembangunan perisian ini dimasukkan beberapa unsur-unsur grafik yang bersesuaian dengan persembahan multimedia yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian pengguna Ini sememangnya sudah menjadi kelaziman kepada manusia yang suka melihat kepada gaya persembahan yang menarik atau lebih tepat lagi yang berorientasikan penglihatan . Grafik merupakan blok pembangunan utama dalam pembangunan multimedia. d) Persembahan dalam perisian juga boleh meningkatkan rangsangan kepada pelajar untuk terus menggunakankannya . Giesert dan Futrell (1990) menegaskan bahawa seseorang guru yang menggunakan komputer dalam pengajaran pembelajaran boleh dikategorikan sebagai mempunyai bakat dan kebolehan tambahan. b) Pernyataan objektif pengjaran pembelajaran. Untuk mewujudkan suasana ini. c) Melalui perisian ini pengguna akan dapat mengetahui dan mengenalpasti jenis-jenis komponen-komponen utama yang terdapat dalam sesuatu sistem komputer. Di samping itu jika komputer dapat digunakan secara sistematik dan berkesan oleh guru ia akan mampu menyelesaikan sebarang masalah pengajaran pembelajaran.pendekatan menggunakan teori tingkahlaku di atas dapat diaplikasikan seperti berikut a) Perisian yang dibangunkan oleh penulis haruslah menarik perhatian pengguna . Pepatah Confucious menyatakan bahawa´ sebuah gambar mampu menggantikan seribu perkataan´. Dalam perisian ini matlamat dan objektif serta apa yang hendak dicapai daripada pengguna perisian ini diakhir nanti akan dinyatakan . Menurut Gagne pernyataan objektif ini merupakan satu motivasi untuk pelajar mengetahui apakah tugasan pembelajaran yang harus dicapai. Komputer didapati sesuai untuk dijadikan alat bagi membantu guru dalam proses pengajaran pembelajaran kerana komputer berkemampuan untuk menerima dan memproses data. mengetahui beberapa masalah biasa yang sering berlaku kepada komputer dan boleh membuat jangkaan masalah untuk membaikpulih komputer. Sandholtz (1997) telah menyuarakan bahawa penggunaan teknologi boleh memudahkan pengajaran pembelajaran. Dalam merekabentuk perisian PPBK ini .warna dan animasi dalam perisian ini akan memberikan daya tarikan kepada pengguna untuk terus menggunakan perisian ini dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Pernyataan objektif disampaikan dengan beberapa cara yang menarik sama ada melalui teks ataupun dalam bentuk animasi yang menarik . .Komputer merupakan satu alat elektronik yang kompleks dan mempunyai banyak kelebihan. Ini selaras dengan pendangan Heinich (1993) yang mengatakan bahawa komputer dapat memperkayakan teknik pengajaran.dapat melabelkan komponen-komponen perkakasan yang terdapat pada sesebuah papan induk. Komputer adalah pelengkap kepada penyampaian pengajaran yang berkesan.(VilamilCasanova&Molina 1997) Penampilan permulaan yang menarik dengan memasukkan unsur-unsur grafik. Pengajaran yang disertakan dengan bahan bantu belajar yang terkini akan dapat menambahkan minat pelajar mempelajari sesuatu bidang pelajaran.

teks. Maklumbalas positif ini dapat menimbulkan minat . Setiap jawapan kepada soalan latihan akan disediakan maklumbalas yang positif . dapat menilai dan mentaksir kemajuan yang telah dicapai oleh pengguna khususnya dalam topik-topik tertentu semasa menggunakan perisian ini . Pengguna akan diberi peluang untuk menunjukkan penguasaannya terhadap sesuatu kemahiran sebelum melangkah ke kemahiran yang lain.Oleh sebab itulah dimasukkan juga beberapa elemen-elemen yang boleh mewujudkan suasana menarik dalam perisian ini antaranya ialah penggunaan ikon ±ikon tertentu yang berfungsi untuk memberikan maklumat dan bantuan serta menyediakan panduan kepada pengguna mengenai perkara tertentu yang diperlukan semasa menggunakannya. Jika pengguna tidak dapat menjawab atau memberikan respon dalam jangkamasa yang ditetapkan . Tujuannya ialah untuk mengesan kemajuan ataupun tahap penguasaan pelajar . Penggunaan audio dan video dalam perisian ini akan memberikan kesan konkrit dan penegasan dalam menyampaikan maklumat . Grafik dan animasi juga berkesan untuk menyampaikan maklumat . Jawapan yang diberikan adalah lebih mencabar. Melalui aktiviti latihan menjawab soalan objektif dan subjektif serta kuiz dalam perisian ini. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan oleh pengguna perisian ini untuk memberikan tindakbalas . subjektif dan kuiz yang mencabar minda pengguna dimasukkan dalam perisian ini . maklumbalas komputer ini adalah dalam bentuk grafik. e) Perisian ini juga mengambilkira faktor penilaian akhir peristiwa pengajaran dan pembelajaran. komputer akan mengarahkan pengguna menggunakan butang bantuan atau memberikan kebenaran untuk menjawab semula soalan atau meneruskan aktiviti menjawab soalan lain.d) Berapa latihan ataupun tugasan yang berbentuk soalan objketif. Disamping itu juga terdapat unsurunsur penggunaan audio yang jelas dan menarik boleh membantu pengguna untuk memahami sesuatu aktiviti yang dijalankan atau masalah yang dihadapi. Komputer akan menyediakan maklumbalas. menerangkan konsep dan fakta pengguna terhadap kandungan perisian yang digunakan. Jawapan boleh diberikan melalui penggunaan tetikus atau menekan butang tertentu pada papan kekunci. Penggunaan grafik dan animasi komponen-komponen komputer juga dapat menjelaskan pemahaman .mendiagnosis kelemahan dan kekuatan pelajar. Audio dapat disampaikan dalam bentuk suara manusia yang lebih ringkas dan tepat mengenai beberapa fungsi komponen komputer dapat membantu pengguna khususnya yang sukar untuk membaca teks.visual dan audio. rangsangan dan motivasi kepada pengguna untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka disamping akan dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari . Penilaian dan maklumbalas tahap penguasaan pelajar ini boleh mengukuhkan ingatan dan membantu pelajar mengaplikasikan pengetahuannya dalam situasi pemgalaman pembelajaran yang lebih mencabar. Pengguna juga dikehendaki memberikan jawapan atau tindakbalas terhadap soslan-soalan dalam jangka masa yang ditetapkan . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful