1.

0 Pengenalan Sejak bermulanya penjajahan British di Tanah Melayu secara rasminya pada tahun 1874, orang Melayu terus terpinggir dalam segala aspek kehidupan terutamanya dalam politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Jadi dalam arus kemunduran ini, bangkitlah golongan anak muda yang dikenali sebagai “Kaum Muda yang bangkit untuk membela nasib bangsanya dan menyebarkan dakwah Islamiah di Tanah Melayu. Gerakan awal ke arah pengislaman orang Melayu yang dipelopori Kaum Muda ini sering dinamakan sebagai “Gerakan Islah” atau Gerakan Islah Islamiah”. Kebangkitan semula Islam di kalangan masyarakat Melayu adalah berkait rapat dengan kebangkitan dakwah dalam rangka menghayati Islam sebagai satu cara hidup. Kebangkitan Islam yang dicetuskan oleh gerakan Islah dan dakwah di Timur Tengah adalah jelas menunjukkan perubahan kepada gerakan Islah dan dakwah di Alam Melayu. Jadi akibat kesedaran inilah menyebabkan ramai di kalangan belia-belia Melayu pada awal tahun 1920, berhijrah ke Mesir untuk mendalami ilmu agama dengan belajar di pusat pengajian tinggi yang terulung pada masa itu iaitu Universiti al-Azhar. Malah pada masa yang sama mereka mula terpengaruh dengan idea pemulihan Islam yang berlaku di sana. Hal ini memberi kesan terhadap pelajar tersebut yang akhirnya apabila pulang ke Tanah Melayu untuk memulakan Gerakan Islah. Gerakan Islah yang dipelopori oleh beberapa orang tokoh telah berusaha untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan Barat dan berusaha untuk memodenkan bangsa Melayu.Walaupun Gerakan Islah Islamiah atau Pan-Isamisme tidak berjaya mendapat sokongan yang menggalakkan daripada keseluruhan umat Islam serta kesedaran politik yang amat terbatas di kalangan orang Melayu, namun setidak-tidaknya ia telah berjaya mencetuskan kesedaran awal di kalangan orang Melayu tentang kepentingan membela nasib dan hak orang Melayu agar bangkit daripada lena seterusnya berjuang menentang penajajahan British yang digelar oleh Za’ba sebagai ‘Al-Maseh Al-Dajal”.

2.0 Definisi Gerakan Islah Penggunaan istilah gerakan islah, gerakan dakwah atau gerakan Islam adalah merujuk kepada organisasi Islam yang diasaskan oleh para muslih atau mujaddid yang bertujuan untuk menyedarkan masyarakat Islam supaya kembali memahami dan menghayati sumber murni Islam iaitu al-Quran dan Sunnah. Bagi menerangkan definisi Gerakan Islah ini boleh dilihat melalui dua sudut iaitu sudut bahasa dan sudut istilah. Dari segi sudut bahasa,

1

gerakan Islam adalah merujuk kepada dua istilah iaitu Islamic Movement (Bahasa Inggeris) dan Al-Harakah Al-Islamiyyah (Bahasa Arab) Manakala dari sudut istilah perkataan harakah dalam bahasa Arab bererti gerakan. Ia juga membawa makna bergerak, bertindak, beraksi dan hidup. Harakah berlawanan dengan pengertian jumud yang bermaksud beku, lesu, mati atau hidup segan mati tak mahu. Sifatsifat tersebut dicela oleh Islam dan bercanggah dengan fitrah kejadian manusia. Sementara itu, istilah islah pula membawa maksud perbaikan iaitu “ menjadikan sesuatu itu baik, betul, munasabah dengan kedudukan yang wajar , tersusun dengan baik, solih, bertaqwa, sihat, berkembang maju, berguna, bermanfaat, sesuai, munasabah, layak, meletakkan sesuatu mengikut apa yang selayaknya, pengembalian kepada wajar, membuat pembaharuan yang diperlukan dan seterusnya1. Jadi secara keseluruhannya, gerakan Islah atau Harakah Islamiyyah boleh dimaksudkan sebagai sebuah gerakan Islam yang mendukung cita-cita Islam seperti pembentukan peribadi, menegakkan pemerintahan, menyatukan barisan dan mengembalikan kedudukan pemerintah (khalifah) dengan mempunyai rancangan dan rangka kerja yang lengkap. Oleh itu, misi utama bagi gerakan Islah atau dakwah sama ada di Timur Tengah dan Alam Melayu adalah untuk menyeru seluruh umat Islam supaya kembali menjadikan al-Quran dan as-Sunah sebagai panduan dalam kehidupan.

2.1 Sejarah Gerakan Islah di Tanah Melayu Pada awal abad ke-12H/18M muncul satu gerakan yang dikenali sebagai gerakan islah yang bertujuan untuk memerangi gejala bidaah dan khurafat di samping menyeru umat islam agar kembali menghayati Islam berteraskan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Islah membawa maksud pembaikan daripada kerosakan. Penggunaan istilah gerakan islah adalah merujuk kepada organisasi Islam yang diasaskan oleh para muslih atau mujaddid yang bertujuaan untuk menyedarkan masyarakat Islam supaya kembali memahami dan menghayati sumber murni Islam iaitu al-Qur’an dan as-Sunnah Rasulullah junjungan umat Islam sebagai sistem hidup mereka. Seruan islah oleh Syeikh Jamaluddin al-Afghani dan Syeikh Muhamad Abduh melahirkan satu organisasi atau gerakan perjuangan yang dikenali sebagai Gerakan Islah. Gerakan ini telah berkembang secara menyeluruh di dunia Islam terutamanya pada awal
1

Muhammad Uthman El-Muhammady dalam artikelnya, “Fiqh Ad-Dakwah: Mengislah Ummah Awlawiyyat Gerakan Islam” , dlm. http://www.abim.org.my/minda_madani/modules ,bertarikh : 28 Feb 2011.

2

Muslim Maliziya Baina al-Madi Wa al-Hadir. 15. Penerbit Mizan.3 2 Azyumardi Azra. 3 Abdul Wahhab Kaya. Para ulama telah memainkan peranan penting dalam menentukan agar gagasan pembaharuan Islam dapat segera diterjemahkan di Nusantara. Snock Hurgronje. Bandung. De Barros dan Crawford menyatakan bahawa Islam telah sampai ke Alam Melayu antara abad ke-12 dan ke-15 Masihi yang dibawa oleh para pedagang Parsi dan India tetapi sebaliknya Hamka dan Abdullah Abbas Nasution telah menyangkal pandangan tersebut yang mana menegaskan bahawa Islam telah sampai ke Alam Melayu sejak abad pertama Hijrah iaitu sejak zaman Nabi Muhammad kemudian berkembang secara beransur-ansur di beberapa bahagian kepulauan Melayu pada zaman Khulafa’ arRasyidin seterusnya pada zaman Umawiyah (41-132H) Islam dikembangkan oleh para pedagang Arab secara tersusun sehingga terbinanya masyarakat Islam. Secara yang lebih jelas menurut pandangan kedua di atas. tahap persinggahan (sebelum Masihi 441M). Gerakan Islah telah berkembang pesat di dunia Islam terutamanya pada tahun 1970-an sebagai pemangkin kepada kebangkitan umat Islam di Timur Tengah dan Alam Melayu. Mereka mengambil pendekatan tarekat pada permulaannya dalam mendidik masyarakat. tahap pertapakan (661-1258) dan ketiganya. kedua. hlm. Seterusnya . Pembaharuan yang dicetuskan oleh ulama Islam adalah bermula sejak separuh kedua abad ke-17 lagi dan bukannya abad ke-19 atau ke-20. Pendirian tersebut bertentangan dengan pandangan yang menganggap masa tersebut sebagai masa gelap dalam sejarah umat Islam di rantau ini. Kajian Azyumardi mendapati bahawa abad ke-17 dan ke18 merupakan salah satu masa yang paling dinamik dalam sejarah social-intelektual umat Islam di rantau ini. kedatangan Islam ke Alam Melayu dapat dibahagikan kepada tiga tahap iaitu pertama. Marsden.abad ke-20. ulama di rantau ini Berjaya membentuk organisasi berupa jaringan mantap yang berpusat di makkah dan Madinah.2 Terdapat dua pandangan yang bercanggah berkaitan penyebaran Islam di Tanah Melayu iaitu oleh para orientalis barat dan Hamka serta Abdullah Abbas Nasution. 32-34. 1994. hlm. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad Ke-17 dan Ke-18. dan diikuti dengan kelahiran gerakan dakwah seperti al-Ikhwan al-Muslimun (1928) sebagai sebuah organisasi yang tersusun. 3 . Fahaman Islah di rantau Melayu mula dicetuskan oleh para ulama Melayu-Indonesia yang telah mendapat pendidikan langsung daripada mubaligh Timur Tengah. tahap penyebaran secara meluas (selepas 1258).

Empat orang tokoh gerakan ini yang terkenal ialah Sheikh Tahir Jalaluddin. Kesedaran untuk memperjuangkan nasib bangsa Melayu wujud setelah melihat bangsa Melayu yang jauh ketinggalan dari arus kemajuan ekonomi jika dibandingkan dengan kaum pendatang asing khusunya Cina dan India. mereka mula menyampaikan ajaran Sheikh Muhammad Abduh dan konsep pan-Islamisme melalui akhbar Al-Imam yang mula diterbitkan pada 22 Julai 1906 di Singapura. Mesir merupakan pusat orang Melayu mendapat sumber ilmu agama. Singapura dan Indonesia. Bangsa Melayu tidak seharusnya terpinggir di bumi sendiri.2 Perkembangan Gerakan Islah di Tanah Melayu Pada tahun 1925 terdapat 80 orang pelajar dari Tanah Melayu di universiti al-Azhar yang bertempat di Mesir terpengaruh dengan idea pemulihan Islam oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Al-Imam merupakan sebuah akhbar bulanan yang diterbitkan oleh Kaum Muda di Singapura. Oleh itu.2. Setelah tamat pengajian dari Universiti Al-Azhar di Mesir. Syed Sheikh Ahmad Al-Hadi. 4 . Haji Abas bin Mohammad Taha dan Sheikh Mohammad Salim AlKalali. Para tokoh ini telah menerima inspirasi dari gerakan pemulihan Islam dan gerakan pan-Islamisme yang diasaskan oleh Sheikh Muhammad Abduh dan Sayid Jamaluddin AlAfghani yang tersebar luas dalam majalah Al-Manar di Kaherah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. mereka kembali ke Tanah Melayu pada tahun 1904 dan berkhidmat dengan Jabatan Agama di Negeri-negeri Melayu. Situasi ini telah membuka minda orang-orang Melayu agar lebih bersikap optimistik dalam kehidupan. Gerakan Kaum Muda ini bermula dari Selatan iaitu Singapura seterusnya merebak di Pantai Barat dan Kelantan merupakan antara lokasi terakhir yang Berjaya diresapi oleh idea-idea Kaum Muda ini. Setelah menamatkan pengajian di Mesir. Lantaran itu. Kemunculan Gerakan Islah yang diperjuangkan oleh Kaum Muda di Tanah Melayu adalah berpunca daripada kepincangan sosio-ekonomi masyarakat Melayu itu sendiri. Kemajuan yang telah dicapai oleh Mesir dan perkembangan politik pada waktu itu telah menarik perhatian belia Melayu. Malah perkembangan ekonomi Tanah Melayu dan kemudahan pengangkutan mendorong belia Melayu melanjutkan pengajian ke Mesir. orang-orang Melayu harus bangkit dan melengkapkan diri dengan kepelbagaian ilmu pengetahuan dan kemahiran agar mereka mampu untuk mencapai kemajuan standing dengan kaum-kaum lain. mereka kembali ke Tanah Melayu dan memulakan Gerakan Islah di Tanah Melayu yang dikenali sebagai “Kaum Muda”. Akhbar ini merupakan sumbangan penting dalam pemulihan agama Islam di seluruh Tanah Melayu. Di Tanah Melayu. perjuangan yang diperjuangkan oleh Kaum Muda dianggap unik kerana ia tidak melibatkan parti-parti politik mahupun melalui penubuhan persatuan bahkan hanya melalui penerbitan akhbar dan majalah.

Mengingatkan orang Melayu tentang bahayanya mengikut dengan membuta tuli setiap ajaran ulama kampung atau guru agama.. Sikap Kaum Muda itu telah mencetuskan perdebatan dengan Kaum Tua yang mempunyai pengaruh kuat di kalangan masyarakat Melayu. Orang Melayu terutamanya raja dan pembesar Melayu harus menubuhkan persatuan bagi memajukan pendidikan dan pembangunan sosio-ekonomi. Inggeris. Di samping itu. V. Menggalakkan penggunaan perkhidmatan bank-bank simpanan dan syarikat-syarikat kerjasama bagi mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi. III. Sains dan Matematik.Matlamat utama kaum muda adalah untuk memajukan orang-orang Melayu dan menyeru agar kembali ke ajaran agama yang sebenar berlandaskan al-Quran dan al-Hadis. Kaum Muda juga menyeru agar orang Melayu menggunakan akal bagi mencari kebenaran dalam mengamalkan kepercayaan agama kerana kemunduran ekonomi hanya boleh dibaiki dengan ajaran Islam yang betul. Sungguh pun kelahiran Gerakan Islah yang dibawa oleh Kaum Muda jelas membawa pembaharuan dalam pemikiran agama dan politik masyarakat Melayu tetapi mereka terlibat dengan isu kontroversi menentang Kaum Tua terutamanya sikapnya yang menolak pegangan mazhab. IV. Pendapat ini disuarakan oleh al-Imam yang meminta supaya : “Segala bangsa-bangsa umat Islam di Timur yang mengambil ibadat dan cemburu yang bersungguh-sungguh pada melepaskan dirinya dari perhambaan yang amat hina. Menganjurkan sistem pendidikan agama yang lebih liberal berdasarkan hukum yang sebenar. Antara pembaharuan yang ingin dilaksanakan oleh Kaum Muda ialah: I. Menganjurkan kebebasan yang lebih kepada kaum wanita dalam bidang pendidikan moden serta menggalakkan penyertaan mereka dalam aktiviti masyarakat. VI. Sistem pendidikan moden hendaklah di ajar merangkumi mata pelajaran bahasa Arab.”. Pelajar juga digalakan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Membebaskan masyarakat Melayu daripada belenggu penjajahan. raja dan pembesar-pembesar Melayu perlu memelihara kepentingan orang Melayu.. II. Kadangkala persilisihan 5 . Di samping itu. Malah digesa meggunakan akal bagi mencari sesuatu kebenaran mengikut al-Quran dan al-Hadis yang menjadi asas hukum Islam.

Abdul Halim El-Muhammady. Kebanyakan artikel yang dimuatkan adalah merupakan hasil terjemahan dan adaptasi dari majalah al-Manar. Walhal para ulama tradisional sebelum mereka telah berjaya menyerapkan fahaman mazhab Syafii melalui karya-karya yang ditulis samada saduran atau asli untuk menjadi bahan bacaan mazhab bagi panduan masyarakat awam dalam bidang akidah. hlm. Disebabkan gerakan Islah mengambil pendekatan yang agak radikal menetang Kaum Tua yang telah lama bertapak di Tanah Melayu sejak kedatangan Islam lagi. ternyata fahaman pembaharuan dari Timur Tengah lebih besar pengaruhnya kerana telah dikembangkan dengan gigihnya oleh para lulusan dari Mesir dan Makkah sekitar awal kurun ke-20. 1982. hasil pengaruh penulisan dari Timur Tengah. Terdapat sebilangan tokoh Islah moden seperti Zaaba yang terpengaruh dengan bahan-bahan penulisan dalam bahsa Inggeris seperti Islamic Review (Britain) dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. hlm. Pengaruh Madhhab Syafii dan Masalah Kaum Muda di Malaysia. Jadi al-Imam merupakan majalah bulanan yang diterbitkan di Singapura pada tahun 1906 oleh para pelajar Melayu. Gerakan Islah juga kurang berjaya menyerapkan fahaman Islah kepada masyarakat dan raja-raja Melayu ketika itu. Namun demikian.faham yang wujud di antara mereka berubah kepada tuduh menuduh dan kata mengata yang jauh menyimpang dari tujuan asal mereka untuk mengembang dakwah kepada masyarakat Melayu di Tanah Melayu ini. 6 . Selain itu. Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah.5 Al-Imam adalah bermaksud pemimpin. 3639. ibadah. media massa berorientasikan pembaharuan yang berupa akhbar dan majalah diterbitkan di luar negara atau di dalam negara turut memainkan peranan yang penting dalam penyebaran Islah di Tanah Melayu4. muamalat dan jenayah. keadaaan ini menyebabkan mereka gagal menjadikan gerakan itu sebagai pegangan masyarakat Melayu ketika itu.4 Al-Imam Dan Pemikiran Islah Fahaman Islah yang berlaku di Alam Melayu sebenarnya dapat dibahagikan kepada dua aliran iaitu aliran dari Timur Tengah dan aliran dari India. 2. Gerakan Islam di Malaysia. Buktinya dapat dilihat daripada skop perbincangannya yang mengandungi bidang pendidikan 4 5 Siddiq Fadil. Pengaruh al-Imam bukan sahaja merangkumi persoalan agama semata-mata malah mencakupi bidang politik dan sosial. Para pelajar Melayu menggunakan akhbar sebagai media untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Melayu sejak mereka menuntut di Kaherah lagi. 10. Islamic Review diterbitkan oleh Kamaluddin Khajawa yang berasal dari India dan beraliran mazhab Hanafi. Bangi UKM.

al-Imam telah memaparkan kejahatan penjajahan Barat yang menjajah negara Timur sebagai sejahat-jahat siasah di muka bumi ini. 7 . al-Imam menyeru supaya umat Timur berjuang melepaskan diri daripada perhambaan. anti kolonialisme dan imperialisme serta perjuangan kemerdekaan6. terdapat beberapa aspek yang disentuh dalam al-Imam antaranya ialah : a) Al-Imam menyentuh soal kezaliman para penguasa dan ketua-ketua agama yang menaikkan cukai ke atas rakyat dengan sewenang-wenangnya.politik seperti nasionalisme. b) Manakala dalam konteks perjuangan kemerdekaan tanah air. Orang Melayu juga 6 Abdul Aziz Mat Ton. Dari aspek politik. Aspekaspek sosial yang dititikberatkan ialah merangkumi pendidikan orang Melayu. Oleh itu. namun demikian. emansipasai wanita dan perpaduan orang-orang Melayu. Kelahiran al-Imam jelas membawa pembaharuan dalam pemikiran agama dan politik masyarakat Melayu dengan lahirnya gerakan Islah. berpendapat bahawa al-Imam mengutarakan masalah sosio-ekonomi dan politik. kehinaan dan ketakutan. hlm. 12. ia telah banyak memberi sumbangan dalam kebangkitan awal gerakan Islah di Tanah Melayu. teguran terhadap politik tradisional. Hayatnya adalah selama dua tahun lima bulan (dari 27 Julai 1906 hingga 25 Disember 1908). raja-raja Melayu dan pembesar Melayu. 2000. Politik al-Imam. pan-Islamisme. malah sampai ke tahap syirik khafi (tersembunyi). c) Dalam tajuk ‘Kebangkitan Semula Timur’ al-Imam mengambil pandangan Mustafa Kamal Basya yang mengambil contoh kejayaan negara Jepun sebagai contoh kemampuan bangsa Timur dan kemunculannya berkemungkinan memperkuatkan semula daulat Uthmaniyah dan Timur pada zaman itu. Namun demikian hayat alImam tidak panjang kerana dihentikan pada tahun 1908. Implikasinya rakyat jelata mewarisi kepapaan. Akhbar al-Imam ini mempunyai sumbangan yang sangat besar dalam pemulihan agama Islam di seluruh Tanah Melayu. Menurut sejarahwan Islam iaitu Encik Abdul Aziz bin Mat Toh. Oleh itu. kemajuan madrasah. Kuala Lumpur. alImam menyindir penjajah Inggeris. Penjajahan mereka dianggap sebagai perhambaan yang amat hina. d) Dalam konteks kelemahan orang Melayu. Mereka diingatkan supaya memelihara kepentingan orang-orang Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Singapura dan Indonesia. al-Imam tidak menyalahkan Islam sebagai penghalang kepada kemajuan tetapi sebaliknya kecuaian para ulamak membasmi kemungkaran menyebabkan masyarakat Islam dilanda kejahilan. Beliau menegaskan bahawa apabila Jepun maju maka bangsa sebelah Timur akan maju.

Namun. Kuala Lumpur. Dalam analisa tentang punca terpinggirnya masyarakat Melayu ke kawasan pendalaman yang dilakukan oleh penjajah. 3. hlm. Hal ini dapat dibuktikan berhubung dengan kebebasan wanita ditafsirkan menurut perspektif kemodenan ala Barat seperti karya Faridah Hanum. kaum tua boleh didefinisikan sebagai ulama-ulama tradisional yang berpegang teguh kepada tradisi konservatif atau mempertahankan yang lama. Sedangkan ulama tradisional telah berjaya menyerapkan kefahaman mazhab Syafii melalui karya-karya yang ditulis sama ada saduran atau asli untuk menjadi bahan bacaan mazhab bagi panduan masyarakat awam dalam bidang akidah. Selain itu.1 Definisi Kaum Tua Dan Kaum Muda Kaum Tua Secara umumnya. Dewan Bahasa Pustaka. ulama-ulama ini sebagaimana biasanya cuma melihat sejarah atau masa lampau sebagai sumber inspirasi atau sesuatu yang harus 7 Abdul Aziz Mat Ton. Gerakan Islah juga kurang berjaya menyerapkan fahaman islah kepada masyarakat dan raja-raja Melayu ketika itu. 8 . Politik al-Imam. disebabkan gerakan islah mengambil pendekatan radikal menentang Kaum Tua yang sedia mengakar dalam masyarakat Melayu sejak kedatangan Islam lagi. Sesuai dengan pengertian konservatif. keadaan ini menyebabkan mereka gagal menjadikan gerakan itu sebagai pegangan masyarakat. al-Imam menegaskan ia berpunca dari sifat malas bekerja. gerakan ini lebih dikenali di Tanah Melayu sebagai Kaum Muda yang terlibat dengan isu pertembungan pemikiran dengan Kaum Tua. fahaman pembaharuan al-Imam yang mereka anuti itu masih disaluti oleh ciri modenisme Barat. ibadat.dipersalahkan kerana kehidupan mereka yang masih dibelenggu oleh khurafat dan bidaah yang menyebabkan mereka gagal mengatasi cabaran semasa bagi mewujudkan masyarakat Islam yang berdaya saing. 163. munakarah dan jenayah. Mereka juga berjaya menjadikan mazhab Syafi’iy sebagai mazhab rasmi negeri-negeri Melayu kecuali Perlis yang terpengaruh dengan aliran gerakan islah. 2000. Namun. terutamanya sikap mereka yang menolak pegangan mazhab7. Sikap Kaum Muda yang radikal itu telah mencetuskan kehebatan perang pena dan perdebatan antara mereka dengan Kaum Tua yang telah kuat mengakar pengaruh mereka di kalangan masyarakat Melayu.0 Polemik Pemikiran Kaum Tua Dan Kaum Muda 3. muamalat. berilmu dan beramal sebagaimana yang dituntut oleh syariah Islam.

Kaum Muda Sebenarnya Kaum Muda ialah gelaran yang diberikan oleh ulama-ulama tradisional (ulama-ulama Kaum Tua) terhadap beberapa ulama di pantai barat Tanah Melayu. Justeru itu. pendukung kaum tua ini dilihat sering kali bersikap negatif terhadap pembaharuan dan perubahan.2 Sejarah Kaum Tua Dan Kaum Muda Sejarah Kaum Tua Permulaan kedatangan pengaruh Asia barat terhadap alam Melayu boleh dikatakan bermula dengan kepulangan mahasiswa Melayu dari Makah. Menurut Nik Abdul Aziz bin Nik Hassan memberikan pengertian kaum tua sebagai “… ulama-ulama yang enggan menerima pemikiran yang baru yang bercanggah dengan aliran-aliran pemikiran Islam yang sudah pun berakar umbi di kalangan masyarakat Melayu tempatan…”. ‘tajdid’. 3. Antara pondok-pondok yang 9 . Oleh itu. serta mempertahankan seluruh tradisi yang telah diwarisi oleh nenek moyang tanpa membezakan ajaran Islam yang tulen atau campuran dari pelbagai pengaruh yang lain.dipertahankan. ‘sunah’ atau dicop juga sebagai ‘wahabi’ yang menginginkan seluruh masyarakat lebih selamat dan hampir kepada al-Quran dan as-Sunah. Kaum Muda yang dinamakan juga ‘salafi’. mereka lebih suka mengekalkan status quo sesuatu amalan yang telah lama bertapak di dalam masyarakat. Pulau Sumatra dan Mesir. Ia satu niat yang amat baik dengan mengembalikan fungsi akal yang dikurniakan Allah SWT serta memurnikan ibadat dari rekaan-rekaan yang dijangkakan boleh menghilangkan sasaran pahala yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. iaitu dengan cara membawa mereka kepada pegangan Aqidah dan Ibadat yang dipaku dengan dalil sahih tanpa hanya terikat dan taqlid kepada satu aliran atau pendapat saja. tanpa ruangan terbuka ke arah langit. mereka lebih selesa untuk mengurungkan Islam dalam satu benteng tanpa jendela dan pintu keluar. Gelaran ini diberikan oleh sebab ulama-ulama ini dikatakan cuba membawa sesuatu ciri yang baru di dalam ajaran agama. Di dalam banyak perkara. Golongan tradisionalis ini sering kali menganggap bahawa kemunduran umat Islam adalah kerana mereka menjauhkan diri daripada ajaran-ajaran generasi yang lalu serta memutuskan hubungan tradisi mereka untuk mengikuti arus perubahan iaitu godaan syaitan dari barat. Hasil dari kesinambungan tersebut maka lahirlah institusi pondok yang memberikan sumbangan terbesar dalam mempamerkan imej dan pengaruh Asia barat di bumi Melayu.

Osman Jalauddin al-Kelantani (1880-1952). Kemboja. Tanah Melayu. Sejarah Kaum Muda 10 . lahirlah sistem madrasah yang lebih sistematik dan lebih formal dari sistem pondok. Perkara ini terus berkembang hingga sampai ke tanah Melayu seperti Kedah.cukup terkenal ialah Dala. Syeikh Ahmad Khatib al-Minankabawi. bacaan al-Quran menurut riwayat Hafiz dan bunyi sebutan yang tidak ada beza dengan sebutan lidah Arab. Kemudian timbulnya juga ulama-ulama kaum tua yang lain iaitu Fathullah Suhaimi. Haji Yaakub Legor (1892-1971). Bermin. malahan juga penuntut dari luar negeri terutamanya dari kepulauan Nusantara seperti Sri Lanka. Manakala dari sudut mazhab. Burma. Setelah itu. Dual dan Teluk Manak di Pattani. Kelantan dan Terengganu. Haji Mahmud/ Zuhdi. Datuk Saiyid Alwi bin Thahir al-Haddad dan Syeikh Abdullah Fahmi. Pendidikan agama mengalami perubahan dan perkembangan baru sebaik sahaja idea pembaharuan (islah) dari Asia barat terutamanya Masir mulai meluas di kalangan masyarakat Islam pada masa itu. Pasir Pekan. Filipina dan Indonesia. Jadi terdapat beberapa ulama yang kuat berpegang teguh dengan aliran kaum tua ketika perkembangan pendidikan Islam di Kelantan iaitu Haji Noh Penambang. Pondokpondok tersebut bukan sahaja menjadi tumpuan tempatan. Abu Bakar Muar. Perlis. Kaum Tua telah menerbitkan akhbar ‘Suara Benar’ dan ‘Lidah Benar’ bagi menentang idea pembaharuan yang cuba ditonjolkan oleh Kaum Muda. Semela. dapatlah dibuat satu kesimpulan bahawa umat Islam di Kelantan telah terlebih dahulu menerima aliran pemikiran Kaum Tua sebelum berlakunya polemik dengan Kaum Muda. Oleh yang demikian. Hal ini dibuktikan dengan penemuan dinar di Kota Kubang Labu. Kelantan. Makah. Vietnam. Jika ditinjau dari sudut kemasukan Islam ke negeri Kelantan. sejarah mencatatkan bahawa bumi Kelantan mula menerima gema syahadah sebelum abad ke-12 Masihi lagi. jelas bahawa umat Islam di Kelantan sejak dahulu lagi berpegang teguh kepada mazhab Syafi’e. Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli. Sheikh Muhammad Zain al-Fatoni dan Sheikh Zainal Abidin al-Fatoni. Mereka bukan sahaja mengajar di rantau ini malahan berkesempatan mengajar di Masjid al-Haram. Manakala ulama-ulama Pattani yang terkenal dan banyak menulis kitab agama dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Arab ialah seperti Syeikh Daud Abdullah al-Fatoni. Sistem dan kaedah yang diterapkan di dalam institusi ini ada persamaan dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan dalam kaedah pembelajaran di Masjid al-Haram.

1982. 3.3 Isu Pertembungan Kaum Tua dan Kaum Muda 8 Abdul Halim El-Muhammady. Burhanuddin al-Hilmi. Pengaruh Madhhab Shafii dan Masalah Kaum Muda di Malaysia. Jadi pemikiran tokoh-tokoh ini akhirnya mempengaruhi beberapa orang ulama Melayu yang menuntut di Timur Tengah pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 208. Mereka ini bergabung untuk menerbitkan majalah al-Imam (1906-1908) iaitu mirip majalah al-Manar dari sudut semangat dan prinsip perjuangannya.Menurut sejarah. Antara tokoh-tokoh yang disifatkan sebagai kaum muda ialah Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin (1869-1956). Syed Muhammad Aqil dan Haji Abbas Mohd Taha. Bangi UKM. Penubuhan Hizbul Muslimin pada tahun 1948 turut memberikan ancaman dan kesan terhadap penjajah ketika itu dan disifatkan oleh Dato Onn Jaafar sebagai bahaya dari gunung. Angkatan Pemuda Insaf (API). Selain itu. sebenarnya gerakan Kaum Muda ini bermula dari Selatan iaitu Singapura seterusnya merebak ke Pantai Barat dan Kelantan adalah lokasi terakhir yang berjaya diresapi oleh idea-idea Kaum Muda. 42. Perjuangan mereka ini diteruskan dan hasilnya tertubuhnya Maahad Ihya as-Syarif di Gunung Semanggol pada tahun 1934 oleh Haji Abdul Rahman bin Mahmud yang merupakan mahasiswa lepasan Asia barat. hlm. Syed Syeikh al-Hadi (1867-1934). 11 . Dalam konteks Tanah Melayu. Perjuangan pertubuhan ini secara dasarnya adalah untuk memerdekakan Tanah Melayu dari genggaman penjajah dan menubuhkan sebuah negara Islam yang merdeka. malah telah menjadi paksi kepada gerakan mahasiswa khususnya dari asia barat dalam perjuangan menentang penjajah dan menuntut kemerdekaan seperti AWAS. Sheikh Muhammad Abduh (1849M-1905M) dan Rasyid Redha (1865M-1935M). Haji Abbas Taha dan Za’ba sendiri merupakan tokoh-tokoh pemikir yang mempunyai serapan pemikiran Kaum Muda. terdapat juga tokoh lain iaitu Dr. Penubuhan maahad ini bertitik-tolak dari perubahan pendidikan yang diperjuangkan oleh golongan kaum muda. pertumbuhan aliran kaum Muda ini dikatakan bermula pada abad ke-17 dan 18 Masihi iaitu merujuk kepada peranan Muhammad bin Abdul Wahhab (17031787). Syeikh Muhammad Salim al-Kalali. Perkembangan aliran reformis di peringkat dunia adalah diwarnai dengan kemunculan beberapa orang tokoh yang dianggap sinonim dengan gerakan ini iaitu Jamaluddin al-Afghani (1838M-1897M). Namun sebenarnya aliran reformasi ini bermula ketika kemunculan Ibnu Taimiyyah (1263-1328) yang disifatkan oleh Profesor Ismail al-Faruqi sebagai “the first and greatest Muslim reformer”. Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah. Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan Kestuan Melayu Muda (KMM).

Tambahan. 10 Abdul Rahman Haji Abdullah. Aliran pemikiran Islah adalah berpunca daripada pemikiran Syeikh Muhammad Abduh dengan pemikiran dan tulisannya dikatakan jelas menayangkan cita-cita dan selera Barat. Syed Syeikh al-Hadi (1867-1934M) amat kuat terpengaruh dengan karya Muhamad ‘Abduh dan Qasim Amin yang memperjuangkan hak wanita atau emansipasi wanita dan ini dapat dikesan melalui hasil karyanya iaitu Hikayat Faridah Hanum dan bukunya. hlm. sistem pondok itu sendiri ternyata kurang cergas dalam memperkembangkan cara berfikir dan berhujah mengenai isu-isu semasa dan masalah umum yang dihadapi oleh orang Melayu. 139140. Gerakan Anti-Penjajah Di Malaysia (1511-1950). Pendekatan radikal mereka di Hijaz dan gerakan islah oleh Afghani ‘Abduh di Mesir. Kuala Lumpur. 1992. Alam Perempuan9.Serangan pemikiran Barat terhadap negara-negara Islam pada awal abad kedua puluh telah menimbulkan pertarungan pemikiran antara golongan tradisional dengan golongan moden di kebanyakan negara-negara Islam yang baru merdeka ketika itu. Pendekatan menyaring pemikiran Barat melalui kaca mata Islam amat diperlukan ketika itu untuk menghindarkan kejumudan dalam kemajuan masyarakat Melayu. Kemunculan institusi madrasah yang diperkenalkan oleh Kaum Muda itu sebenarnya telah menjadi salah satu faktor kemerosotan institusi pondok di Malaysia. Syed Syeikh Al-Hadi. Kaum Tua berpusat di pondok-pondok manakala Kaum Muda berpusat di madrasah-madrasah. Mereka begitu kuat mempertahankan pemikiran tarekat dalam menghadapi cabaran penjajah dan sejarah anti-British membuktikan bahawa pengaruh terekat digeruni oleh penjajah dan merupakan sumber kekuatan bagi umat Islam10. 12 . Kaum Muda begitu cenderung terhadap penolakan tasawuf secara menyeluruh meskipun pada dasarnya hal itu dilakukan dalam rangka pembanterasan terhadap penyelewengan dan kekarutan dalam tasawuf. Pertentangan antara dua golongan tersebut telah mengakibatkan perpecahan di kalangan ulama dan masyarakat Melayu di samping itu melambatkan perjuangan umat Melayu membebaskan diri daripada belenggu penjajahan dan pemikiran Barat. hlm. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebaliknya. 94. Pemikiran kaum muda yang membawa aliran gerakan Islah dari Timur Tengah ternyata membawa mereka aliran faham pemikiran moden Barat. Kaum Tua atau golongan ulama tradisional pula mengambil sikap tertutup terhadap pemikiran Barat. 9 Talib Samat. Sikap uzlah (pengasingan) ulama terhadap pengaruh pemikiran Barat secara berterusan itu ternyata tidak begitu tepat kerana pengaruh Barat tetap mempengaruhi dan menguasai masyarakat Islam dalam bentuk yang berlainan. Manakala di Tanah Melayu. Sikap uzlah mungkin sesuai ketika berlakunya penjajahan demi untuk menyelamatkan keislaman masyarakat Melayu.

Ma’had al-Ihya’asy-Syarif di Semenggol Perak. Melaka dan sembilan buah negeri-negeri Melayu yang lainnya disatukan di bawah Malayan Union. Pada 29 dan 30 Mac 1946 satu persidangan khas anjuran Kongres Melayu SeMalaya diadakan di Kuala Lumpur. Hasil daripada keluaran madrasah tersebut telah lahir pemimpin agama seperti Syeikh Tahir Jalaluddin. Madrasah al-Masyhur alIsamiyyah di Pulau Pinang.0 Pemikiran Gerakan Islah Dalam Politik Melayu 11 Ahmad Zaki Hj Abdul Latiff. Sir Harlod Mac Michael telah datang ke Tanah Melayu untuk mendapatkan persetujuan semua Raja-Raja Melayu supaya menyerahkan kuasa politik mereka kepada British. penjajahan Inggeris telah mengemukakan gagasan Malayan Union yang membawa implikasi pencabulan hak dan kedaulatan bangsa dan raja-raja Melayu. 4.Kejayaan utama gerakan Islah ialah memberi nafas baru kepada Islam dengan mengasaskan madrasah-madrasah agama dengan lebih sistematik dan tersusun. Di antara madrasah yang terawal ialah Madrasah al-Iqbal di Singapura. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Selangor. Transformasi Gerakan Islah dan Dakwah Di Timur Tengah dan Di Malaysia. 42. orang Melayu lantang mengetepikan kepentingan kenegerian dan bersatu padu menentang rancangan Malayan Union. Haji Abbas Muhamad Taha yang meneruskan perjuangan gerakan islah setelah pulang dari Makkah dan Universiti AlAzhar. Syeikh Abu Bakar al-Asy’ari. Gagasan ini telah menimbulkan reaksi penentangan berbagai-bagai-bagai golongan. Pertentangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda menjadi agak reda apabila wujud keadaan survival bagi mempertahankan kepentingan hak dan kedaulatan umat Melayu. wadah dan aliran umat Melayu. Mesir. Sebenarnya. Terdapat sekolah-sekolah Arab moden telah berkembang pada awal abad ke-20 akibat daripada gerakan Islah di Timur Tengah dan pengaruhnya di kalangan masyarakat Melayu. 2006. Pulau Pinang. UITM. Penentangan ini menenggelamkan isu khilafiah yang menjadi ketegangan antara Kaum Tua dengan Kaum Muda. Jadi buat pertama kalinya dalam sejarah nasionalisme Melayu. Cadangan Malayan Union dikemukakan pada 10 Oktober 1945 oleh parlimen British di London. 13 . malah golongan yang memperjuangkan Islam juga tidak ketinggalan menyertai penentangan ini11. Melalui perjanjian tersebut. Kongres tersebut telah berjaya menggabungkan 41 pertubuhan Melayu pada masa itu dan telah mendapat kata sepakat daripada semua bahawa tidak menerima cadangan penubuhan Malayan Union. Penubuhan madrasah-madrasah berkenaan adalah merupakan langkah bijak untuk berhadapan dengan pengaruh Barat. hlm.

Hasil daripada penubuhan UMNO ini dan dengan semangat kebangsaan yang tinggi telah menyebabkan Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk. Mereka mempunyai dasar yang tertentu iaitu membebaskan bangsa Melayu dan Tanah Melayu daripada penjajah. Sejarah Malaysia (1800-1963). 12 Zainal Abidin Abdul Wahid. Kuala Lumpur. 2002. Setelah itu UMNO telah bekerjasama dengan British dan PKMM pula telah berjuang secara bersendirian. Angkatan Wanita Sedar (AWAS). Selama penubuhan PKMM. parti ini telah berjaya menubuhkan beberapa parti yang lain bagi menyokong ideologinya seperti Angkatan Pemuda Insaf (API). Gerakan Islah telah berjaya menubuhkan MATA pada tahun 1947. 298. PKMM telah berjaya menubuhkan Hizbul Muslimin. Selepas perang dunia. MALAYSIA Warisan dan Perkembangan. terdapat sebuah parti politik yang ditubuhkan di Tanah Melayu bertujuan untuk memerdekakan Tanah Melayu. Kuala Lumpur. membentuk negara Islam sejagat. 334. dan juga Barisan Tani Se Malaya (BATAS)12. 14 . Perak pada 17 Oktober 1945. Keadaan ini telah menyebabkan British membuat perancangan untuk memutuskan kerjasama antara UMNO dan PKMM dan akhirnya rancangan British telah berjaya. Parti politik tersebut ialah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) yang dipimpin oleh Dato’ Onn Jaafar dan telah ditubuhkan pada 11 Mei 194613.Pemikiran Islah dalam politik Melayu telah tersebar selepas perang dunia ke 2. Hizbul Muslimin ini ditubuhkan bertujuan untuk mencari golongan ulama untuk dijadikan pengikut dan mereka merupakan pertubuhan yang bergerak dibawah PKMM. hlm. hlm. 13 Mohd Isa Othman. 1996. Namun keadaan ini telah mendatangkan kerisauan pihak British kerana ideologi yang dibawa oleh PKMM. Dewan Bahasa Pustaka. Namun begitu sebelum PKMM ditubuhkan telah terdapat sebuah persatuan iaitu Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang telah diasaskan oleh Ibrahim Haji Yaacob pada tahun 1937. Sejarah politik tanah air telah menyatakan bahawa PKMM merupakan sebuah parti politik yang berhaluan kiri kerana sifat perjuangan parti ini yang merupakan sebuah parti yang anti kepada penjajahan. dan yang terakhir ialah untuk membentuk Tanah Melayu sebagai sebuah negara Darul Islam. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Keadaan ini telah jelas menunjukkan bahawa dasar mereka bertentangan dengan dasar British di Tanah Melayu. Selepas perang dunia tamat telah muncul satu kumpulan politik yang dikenali sebagai Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) yang telah ditubuhkan di Ipoh. Selepas perang dunia kedua juga. Keadaan ini telah menyebabkan Hizbul Muslimin diharamkan oleh British selepas beberapa bulan penubuhannya. UMNO juga telah bekerjasama dengan PKMM untuk kemerdekaan Tanah Melayu. Pada 17 Mac 1948 pula.

1 Kesan Kemunculan Gerakan Islah Kemunculan Gerakan Islah telah memberikan pelbagai implikasi kepada rakyat dan juga kepada Tanah Melayu khususnya. PAS telah mendukung faham kesempurnaan Islam sebagai ad-din wa ad-dawlah-agama dan pemerintahan14. walaupun PAS telah diasaskan oleh gerakan islah namun pengaruh daripada Kaum Muda sudah terhakis kerana Kaum Tua telah mengambil alih pergerakan politik yang berteraskan agama Islam. Selain itu. PAS merupakan sebuah parti politik yang membawa perjuangan Islam iaitu yang berlandaskan kepada al-Quran dan Sunnah Nabi. Keadaan ini telah jelas menunjukkan bahawa jurang antara pejuang-pejuang kemerdekaan Melayu adalah sangat berbeza antara satu sama lain. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh pendidikan yang mereka terima adalah tidak sama iaitu ada yang daripada negara barat dan ada yang daripada negara Timur Tengah. 15 . Derma Refleswaty. Keadaan ini telah menyebabkan Dato’ Onn menyelar pertubuhan ini sebagai berbahaya. Mereka juga mendapat sokongan daripada masyarakat pondok untuk membantu menyebarkan ajaran mereka selain daripada golongan ulama dan juga guru-guru agama. Hizbul Muslimin juga mempunyai konflik dengan UMNO kerana mereka tidak menyokong UMNO pada waktu itu yang dipimpin oleh Dato’ Onn Jaafar. 76. 1976. Parti ini telah mendukung kaedah pimpinan yang berteraskan kepada salafiah dengan bermodel generasi awal Islam. 4. Kenapa PAS Boleh Jadi Pas. Petaling Jaya. Dengan tertubuhnya parti PAS ini telah menunjukkan bahawa pimpinan ulama semakin diterima oleh masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu. pengaruh gerakan islah boleh dikatakan semakin berkembang kerana terdapat ulama dalam UMNO yang bertindak keluar parti kerana tidak bersefahaman dengan UMNO mengenai badan ulama parti itu. Hal demikian ini kerana perjuangan yang dibawa oleh Gerakan Islah adalah bersifat radikal dan mudah diterima oleh rakyat Tanah Melayu 14 Bacthiar Djamily. Rentetan daripada peristiwa tersebut telah menyebabkan tertubuhnya Persatuan Islam Se Malaya (PAS) pada 25 November 1951 di Butterworth. hlm. Namun begitu. Keadaan ini menunjukkan bahawa corak pimpinan mereka adalah sangar berbeza. Parti Pas mendapat sokongan daripada golongan ulama tradisional dan juga masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam dan mempunyai ideologi yang sama seperti mereka. Para pemimpin gerakan islah kebanyakannya menerima pendidikan daripada Timur Tengah manakala para pendukung gerakan nasionalis iaitu UMNO menerima pendidikan daripada negara barat.Namun begitu. Pada awal penubuhannya.

Selain itu. antara kesan lain kemunculan gerakan islah ialah. Singapura. gerakan islah juga telah melahirkan beberapa tokoh islamiah yang sangat penting di Tanah Melayu iaitu Syed Syeikh Ahmad al-Hadi. Syeikh Mohd Salim al-Kalali. Madrasah Idrisiah Kuala Kansar. Tujuan gerakan islah menerbitkan majalah dan akhbar sendiri adalah bertujuan untuk menyebarkan ideologi mereka. madrasah ini juga memberi peluang kepada kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu. dan Haji Abbas Mohd Taha. Perak15. Transformasi Gerakan Islah dan Dakwah Di Timur Tengah dan Di Malaysia. Madrasah ini menjalankan sistem pendidikan Islam yang meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat seperti pendidikan fardu ain. Saudara. 40. Semangat kebangsaan ini telah dibawa oleh golongan pelajar Tanah Melayu yang mendapat pendidikan di Timur Tengah khususnya di negara Mesir. Dengan cara ini. Kebanyakan golongan pelajar ini telah terpengaruh dengan idea pemulihan Islam ketika berada di sana dan mereka telah memulakan Gerakan Islah setelah kembali ke Tanah Melayu. dan Al-Ikhwan. Antara contoh akhbar dan majalah yang popular ialah Al-Imam. Syeikh Mohd Tahir Jalaludin. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). British telah mengharamkan Hizbul Muslimin kerana perjuangan parti ini bertentangan dengan ideologi yang dibawa oleh British. melalui akhbar dan majalah juga mereka dapat mengutuk pemerintahan British dan menyeru rakyat Tanah Melayu pada waktu itu untuk menyokong ideologi mereka. Keadaan ini secara tidak langsung telah mempupuk semangat anti British dalam kalangan orang Melayu. Selain itu. Selain itu juga. 15 Ahmad Zaki Hj Abdul Latiff. kesan daripada gerakan islah juga ialah dengan penubuhan madrasah. dan Madrasah al-Ihya as-Syariff Gunung Semanggol. Selain itu juga. Hal demikian ini kerana Gerakan Islah telah menentang dasar yang dibawa oleh penjajah British secara terbuka. Dr. ilmu hisab dan juga bahasa Inggeris. Sebagai contoh. 2006. Antara contoh madrasah yang ditubuhkan ialah Madrasah al-Iqbal alIslamiyah. namun ianya tidak sepenuhnya dapat menghalang gerakan islah dalam kalangan masyarakat Melayu. Burhanuddin al-Helmi. Kesemua tokoh Islam ini memainkan peranan yang sangat penting di dalam memperjuangkan gerakan islah di Tanah Melayu. 16 . Selangor.khususnya orang Melayu. Sebagai contohnya Gerakan Islah telah mencetuskan semangat kebangsaan dalam kalangan orang Melayu. ianya diharapkan dapat menyampaikan maklumat dengan cara yang mudah dan cepat. hlm. Walaupun mendapat tentangan daripada British. Neracha. penerbitan majalah dan juga akhbar. Selain itu. UITM. Keadaan ini telah menyebabkan British berasa terancam dengan kedatangan gerakan islah ini dan telah mengambil tindakan yang drastik bagi mengelakkan hal yang tidak diingini berlaku. gerakan islah juga telah mengugat kedudukan British di Tanah Melayu.

Muar. Dalam lingkungan masa yang sama. PAS. Usul Fiqh.). Beliau menjadi Hakim Besar Mahkamah Syariah di Taiping.Kemunculan gerakan islah juga telah menyebabkan telah tertubuhnya beberapa organisasi parti politik. sebagai Pendidik dan Nazir sekolah-sekolah agama Johor selama 4 tahun. telah dihantar ke Makkah untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Hadith. Beliau berada di Makkah selama lebih 12 tahun. di Parit Jamil. 5. Minangkabau.). Tafsir. Dalam dunia pendidikan Sheikh Tahir sentiasa mempunyai pemikiran dan pandangan yang jauh ke hadapan daripada pemikiran semasa dalam 17 . Tauhid. Beliau dilahirkan pada hari Selasa 4 Ramadhan 1286 Hijrah bersamaan 7 November 1869 di Ampat Angkat. Kebanyakan parti politik yang dibawa oleh gerakan islah mempunyai persamaan kerana mereka membawa ajaran Islam sebagai teras perjuangan mereka. beliau sempat berkhidmat sebagai guru besar di Madrasah Haji Muhammad Taib. Bapanya seorang ulama dikenali sebagai Sheikh Muhammad datuknya keturunan bangsawan Minangkabau bernama Tuanku Ahmad Jalaluddin. Fiqah. Sebagai contoh beberapa parti politik ialah Hizbul Muslimin. dan sekali lagi selama 3 tahun (1346-49 H/ 1925-28 M. kemudiannya di lantik sebagai Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan selama 3 tahun semasa zaman pemerintahan Sultan Idris. Walau bagaimanapun. Bukit Tinggi. Beliau yatim ketika kecil lagi dan dibesarkan oleh keluarga pihak ibunya dan apabila berumur hampir 12 tahun. fatwa-fatwa Sheikh Tahir tidak diterima oleh ulama golongan 'Kaum Tua'. 'Arudh. Saraf.1 Tokoh Kaum Muda Sheikh Muhammad Tahir Jalauddin Nama penuhnya Muhammad Tahir bin Syeikh Muhammad atau dikenali dengan gelaran Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Azhari merupakan tokoh bidang Falak Syari yang telah memantapkan bidang fardu kifayah tersebut di rantau tanah Melayu ini menerusi pengajaran.0 Tokoh. Bayan. (1914 M. Beliau berkhidmat dengan negeri Johor Darul Takzim pada tahun 1335 H. Johor. Sumatra Barat. dan juga Majlis Tertinggi Agama.Tokoh Pelopor Gerakan Islah 5. penggunaan dan penyebaran ilmu tentangnya di kalangan alim ulamak yang bertanggungjawab membuat taqwim Islam tempatan. Akan tetapi mereka membawa ideologi politik mereka masing-masing. Ma'ani. Nahu. Badi'. Hisab Handasah dan Falak. Kebanyakan parti politik ini ditubuhkan adalah bertujuan untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Mantiq. Di antara bidangbidang yang telah beliau perolehi dan perdalami ialah ilmu-ilmu al Qur'an.

18 . Syed Sheikh menyeru agar orang Melayu bersedia untuk menghadapi perubahan. Sheikh Tahir pernah bermastautin di Singapura untuk memberi sumbangan penulisan dan penerbitan majalah ‘Al-Imam’. Pada penghujung abad ke-19 Syed Sheikh telah pergi ke Mekah dan juga Beirut serta Kaherah untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang agama./ 1920-23 M.zamannya. Yang paling penting dari sudut Falak Syar'i ialah kitab Natijatul'Umur (diterbitkan pada tahun 1357 H/ 1936 M. Dia kemudiannya mendirikan dua buah lagi sekolah iaitu Madrasah Al-Hadi pada tahun 1915 di Melaka dan Madrasah Al-Mashur pada tahun 1926 di Pulau Pinang. kewartawanan dan penulisan. Dalam novelnya. Dia menggunakan majalah dan akhbar yang dipimpinnnya iaitu ‘Al-Ikwan’ dan ‘Saudara’ untuk menyebarkan fikrahnya. Sheikh Muhammad Tahir telah melahirkan karya-karya yang meliputi beberapa bidang.Hadi Syed Syeikh bin Syed Ahmad Al-Hadi telah dihantar ke Riau oleh keluarganya ketika berusia empat belas tahun untuk mengaji agama dan bahasa Arab dengan seorang pengarang dan juga ulama iaitu Raja Ali Haji.). Hikayat adalah novel pertama yang diperkenalkan kepada alam sastera Melayu. kemudian pulang ke Kuala Kangsar. Beliau berkhidmat di Madrasah Al-Masyhoor Pulau Pinang sebagai Pendidik dan Pengetua selama 3 tahun (1341-44 H. Kuala Kangsar. Sekembalinya beliau dari Mesir. Perak Syed Sheikh AL. hala kiblat. Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Azhari telah kembali ke rahmatullah pada pagi Jumaat 21 Rabiulawal 1377 (bersamaan 26 Oktober 1956) pada usia 87 tahun. Dua tahun kemudiannya dia menjadi pendakwa di mahkamah Syariah Johor Baharu sehingga 1915. dan waktu solat untuk sepanjang zaman dan Kitab Jadual Pati Kiraan iaitu panduan untuk menentukan waktu solat dan arah kiblat berserta logarithms untuk mengiranya (diterbitkan pada tahun 1362 H/ 1941 M. Syed Sheikh Al-Hadi telah mendirikan Madrasah Al-Iqbal pada tahun 1907 di Singapura.). Antara peranan yang dimainkan oleh Syed Sheikh Al-Hadi dalam dunia kesusteraan Melayu ialah beliau cuba mencernakan pemikiran dan menyedarkan bangsa Melayu tentang isu ekonomi dan pejuangan anak watan. Dia meninggalkan kerjaya tersebut kerana minatnya dalam bidang perguruan. dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Jalan Baru. Dia nampak hanya melalui penulisan dia boleh mengembangkan ideologinya dan menaikkan semangat Islam di kalangan orang Melayu. Syed Shikeh Al-Hadi adalah sinonim dengan ‘Hikayat Faridah Hanum’ kerana itulah ukuran komitmennya dalam bidang sastera.) iaitu kira-kira untuk Taqwim Hijrah dan persamaannya dengan Taqwim Miladi (Masehi).

Sehingga kini beliau lebih dikenali dengan panggilan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir . Penubuhan madrasah yang dipeloporinya berhasil memberi pukulan kepada sistem pendidikan sekular oleh penjajah Inggeris di Tanah Melayu. kelas-kelas ini memperkenalkan sistem perbincangan dan perbahasan bahan-bahan pengajian ilmu pengetahuan.Sumbangan Syed Syeikh Al-Hadi dalam pendidikan Islam di Tanah Melayu meninggalkan kesan yang mendalam dan hasil pemikiran kritisnya melahirkan pembaharuan dalam gerakan Islam di Malaya. Kuala Kangsar dan kemudian menjadi ustaz pelatih di sekolah tersebut. Syed Syeikh Al-Hadi meniggal dunia pada Februari 1934 di Pualu Pinang. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir meneruskan pelajaran agama di Pondok Idrisiah. Seberang Perai Utara. Kesatuan Melayu Muda (KMM). Ustaz Abu Bakar Al-Baqir mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Gunung Semanggol dan pada tahun 1919 di Pondok Ar-Rahmaniah. beliau melepaskan jawatannya di Pondok Idrisiah. para ulamak di Idrisiah amat condong kepada kemahuan status quo golongan tradisional aristokrat diraja. Pada tahun 1924 di Pondok Da'irat Al-Ma'arif. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir telah bergiat cergas dalam perbagai persatuan separa-politik dan pertubuhan politik Melayu seperti Persatuan Melayu Pulau Pinang. Perak Usaha Pembaharuan Pada akhir tahun 1920an. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir telah membuka kelas pendidikan Islam bernama Kanzal Ma'arif. Lagipun. Persatuan Melayu Perak. Sejak muda. Burhanuddin Al-Helmy. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir Abu Bakar bin Mohd Said dilahirkan pada tahun 1907 di Gunung Semanggol. Penglibtannya dalam persatuan-persatuan inilah yang menyebabkan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir amat rapat dengan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan pemimpin PKMM. Berlainan dengan sistem menadah kitab yang diamalkan pada masa itu. Kemahuan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir untuk mendirikan Al-Ehya bertambah kuat apabila masih kurang madrasah yang menekankan pendidikan dunia dan Akhirat di Kawasan Kerian. Al-Baqir yang bermakna "amat pintar" adalah gelaran yang diberikan oleh gurunya kerana kepintarannya dalam pelajaran sejak kecil lagi. Pada peringkat ini juga Ustaz Abu Bakar Al-Baqir telah terdedah dengan pemikiran Kaum Tua dan Kaum Muda Ustaz Abu Bakar Al-Baqir. 19 . Kuala Kangsar. Kepala Batas. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir mendirikan Al-Ehya di Gunung Semanggul kerana berpandangan tidak sesuai baginya untuk memajukan bangsa jika terikat dengan iklim istana. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir telah dilantik sebagai penasihat kanan dalam persatuan Majlis Agama Tinggi atau MATA juga ditubuhkan pada tahun 1947. Persatuan Sunligh Taiping. Kelab Saadat Kuala Kangsar. Untuk tujuan tersebut. PKMM ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di lpoh. Dr. Perak.

dan meninggal pada tahun 1357 Hijrah/1938 Masihi. Abu Bakar juga mengarang risalah menolak pendapat Hasan Bandung. Sumatera Barat. iaitu ketika usianya enam tahun (1881 M/1299 H. ditulis pada 6 Ramadan 1346 Hijrah/1927 Masihi di Muar. Abu Bakar merupakan benteng pertahanan Kaum Tua. sungguhpun beliau menguasai banyak bidang ilmu. Bahkan dalam satu kenyataannya Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau menolak sumber asal pegangan Haji Abdul Karim Amrullah yang menurut beliau telah terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang ditolak oleh golongan yang berpegang dengan mazhab. ulama Mesir. Beliau dilahirkan pada tahun 1292 Hijrah/1875 Masihi. Bandar Maharani. tokoh reformis yang sangat terkenal. Beliau awal apabila Mendapat pendidikan memasuki sekolah pemerintah Belanda di Minangkabau selain menerima pendidikan agama daripada keluarga sendiri.5.) dan pulang ke tanah air pada tahun 1915 Masihi. namun beliau masih tetap berpegang pada Mazhab Syafie dalam fikah dan penganut Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut Mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam akidah. Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau adalah seorang yang berpendirian keras dan radikal. Dimana seorang berpihak kepada `Kaum Tua'. Ternyata bahawea Syeikh Ahmad Khatib berpihak kepada Syeikh Hasan Ma'sum . Karya-karya Abu Bakar Muar yang bercorak polemik dengan Syeikh Tahir Jalaluddin yang telah ditemui ialah Taman Persuraian. Abu Bakar Muar . sedangkan Syeikh Tahir Jalaluddin adalah pelopor pergerakan Kaum Muda. iaitu Syeikh Hasan Ma'sum Dan seorang lagi berpihak kepada `Kaum Muda'. Selama 34 tahun beliau berada di Mekah untuk menuntut ilmu.2 Tokoh Kaum Tua Syeikh Ahmad Khatib Al-Minankabawi Beliau dilahirkan di Minangkabau. Nama sebenar beliau ialah ialah Haji Abu Bakar bin Haji Hasan al-Muari bin Haji Ahmad bin Anggak bin Datuk Sijo Bukit Moh. Sebuah lagi karyanya di dalam bahasa Arab juga menolak beberapa pendapat Sayid Rasyid Ridha. beliau ialah Haji Abdul Karim Amrullah. Sebagai contoh. dalam pertikaian dua orang muridnya yang berbeza pendapat. Abu Bakar al-Muari adalah 20 .

beliau telah berangkat ke Makkah untuk mendalami ilmu agama.Qadi Muar dan pernah menjadi Mufti Johor. Sheikh Fadhlullah Suhaimi sudah belajar di Universiti alAzhar. Sheikh Fadhlullah kemudian menghasilkan 'Buah Kulliyyah al-Attas' untuk menjawab pemikiran Hassan Bandung. selama seminggu sahaja. Kiyai Agung Sheikh Muhammad bin Abdullah Suhaimi. Beliau yang mendukung fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah bertentangan pendapat dengan Sheikh Hassan Ahmad atau terkenal sebagai Hassan Bandung yang dikatakan mendukung pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. Haji Muhammad Yunus bin Haji Ibrahim dan Haji Abu Bakar bin Haji Hasan. Hassan Bandung melontarkan pemikiran-pemikiran baru Islam yang dianggap bertentangan dengan Kaum Tua. Mesir. Menjelang Perang Dunia Pertama. Sheikh Fadhlullah Suhaimi dilahirkan pada 1886 di Singapura dalam sebuah keluarga ulamak yang berketurunan Ba'lawi Bani Basyaiban yang berasal dari Hadhralmaut. wali Allah yang dipercayai oleh pengikut Kumpulan Al-Arqam yang akan muncul sebagai Imam Mahdi. mereka menggubal `Undang-Undang Jam`iyah Percadangan’. Sheikh Fadhlullah Suhaimi mula menonjol dalam perdebatan Kaum Muda dengan Kaum Tua yang tercetus sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Selepas mendapat pendidikan asas daripada bapanya. Syed Abdul Qadir bin Muhammad. Yusuf bin Muhammad. tafsir. Sheikh Fadhlullah As-Suhaimi Sheikh Fadhlullah Suhaimi merupakan anak kepada Sheikh Muhammad Suhaimi. serta menterjemahkan kitab "al-Munjid" yang diterbitkan di Jakarta. beliau membuka Kulliyyah al-Firdaus yang mengajar tafsir dan fiqh di Singapura sehingga awal 1942 yang terhenti akibat Perang Jepun. Abdus Syukur bin Ismail. sejarah. Tumpuan kegiatan dakwah beliau banyak terfokus kepada usaha-usaha membangunkn semula umat Islam seperti zaman kegemilangan dahulu. Beliau turut terlibat dalam gerakan tariqat kerana ayahnya sendiri adalah pengasas Aurad Muhammadiyah yang terkenal itu. pemikiran Kaum Muda dan lain-lain. Bersama-sama Abdullah bin Isa. Beliau juga mengasaskan Kulliyyah al-Attas di Johor Bahru atas dorongan Datuk Syed Hassan Ahmad al-Attas pada 1931. Beliau juga dikatakan berjaya menghasilkan sebuah tafsir al-Quran. tauhid. Melalui majalah 'Pembela Islam' dan kitab Soal Jawab. Syed Muhammad bin Othman bin Yahya. Selepas kembali ke Singapura beliau menerbitkan kitab-kitab agama dan menerbitkan majalah 'Jasa' di Johor Bahru. Selain itu juga. 21 . beliau telah menghasilkan lebih 35 buah karya agama dalam pelbagai bidang seperti fiqh. Pada 1937.

Mesir telah menjadi pusat orang Melayu mendapatkan sumber ilmu agama dengan belajar di Universiti al-Azhar. Jadi Hizbul Muslimin merupakan asas pembentukan parti Islam dalam sejarah perkembangan politik Melayu di Malaysia yang akhirnya wujud parti-parti lain berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Jika dilihat pengaruh gerakan islah yang muncul di Timur Tengah telah menjadikan al-Quran dan asSunah sebagai sumber kekuatan perjuangan mereka menegakkan Islam. 22 . Jadi belia-belia Melayu yang pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu mainkan peranan setelah kembali ke tanah air iaitu telah mencorakkan peradaban masyarakat Melayu. Malah melalui gerakan ulama yang dikenali sebagai Kaum Tua yang bertembung dengan gerakan salafiah moden yang dikenali dengan Kaum Muda telah memberi kesan dalam perjuangan masyarakat di Tanah Melayu. Melalui peranan yang mereka mainkan ideaidea baru telah dibawa masuk seperti idea islah.0 Kesimpulan Gerakan Islah adalah merupakan suatu dakwah atau seruan yang bertujuan menyeru seluruh umat Islam supaya kembali menjadikan al-Quran dan as-Sunah sebagai panduan hidup atau cara hidup yang sempurna dan menyeluruh dalam pelbagai bidang kehidupan mereka. Hasil daripada gerakan Islah yang berlaku di tanah Melayu ini telah mewujudkan fenomena perkembangan politik Melayu yang akhirnya mewujudkan Hizbul Muslimin. Masyarakat Melayu yang terdedah kepada idea ini telah menjadikan mereka masyarakat yang lebih mampu membina jati diri yang boleh dijadikan model. Pada awal tahun 1920-an. Seruan islah yang digerakkan oleh al-Afghani Abduh di sana menjadi sumber inspirasi para Muslim di Alam Melayu untuk menegakkan islah di tanah air mereka sekali gus menjadi faktor penggerak untuk menentang penjajahan Barat terutama di awal abad ke-20. Matlamat penubuhan adalah untuk membebaskan bangsa Melayu dan Tanah Melayu daripada penjajah serta membentuk negara Islam sejagat. Jadi tujuan tersebut adalah merupakan misi utama gerakan islah atau dakwah sama ada di Timur Tengah dan Alam Melayu. Kebangkitan Islam yang dicetuskan oleh gerakan Islah dan dakwah di Timur Tengah jelas membawa perubahan kepada gerakan Islah dan dakwah di Alam Melayu. idea kemajuan dan sebagainya yang memberikan acuan baru kepada masyarakat Melayu. perlu ada para muslihun yang kompeten memperjuangkannya baik secara individu mahupun secara kolektif agar kebangkitan Islam benar-benar menjadi kenyataan.6. bagi mencapai matlamat yang murni tersebut. Oleh itu.

Pengaruh Madhhab Shafi dan Masalah Kaum Muda di Malaysia. Sejarah Politik Melayu Pelabagai Aliran. MALAYASIA Warisan dan Perkembangan. Mohd Isa Othman. Sumber Internet : Muhammad Uthman El-Muhammady dalam artikelnya. 2000. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002. Ishak Saat.my/minda_madani/modules bertarikh : 28 Feb 2011 23 . Sejarah Malaysia (1800-1963). Kenapa PAS Boleh Jadi PAS. Politik Al-Imam. Kuala Lumpur :Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 2006. Shah Alam. 2007. 1992. Bandung: Penerbit Mizan.Bibliografi Abdul Aziz Mat Ton. Azyumardi Azra. Zainal Abidin Abdul Wahid. 1996. 1994. Talib Samat. Abdul Halim El-Muhammady. Selangor : Karisma Publications Sdn. Bhd.abim.org.http://www. UKM. Bangi : Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah. Bacthiar Djamily. Selangor : Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad Ke-17 dan Ke-18. UITM. “Fiqh Ad-Dakwah: Mengislah Ummah Awlawiyyat Gerakan Islam” dlm. 1982. Ahmad Zaki Hj Abdul Latiff. 1976. Syed Syeikh Al-Hadi. Petaling Jaya : Derma Refleswaty. Transformasi Gerakan Islah Dan Dakwah Di Timur TengahDan Di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful